Вы находитесь на странице: 1из 16

^ò~êqò Lae WûKùe ù^ùf www.nijuktikhabar.

net iìP^û
1 ahðKê U.260.00 GZŸßûeû WûKù~ûùM ^ò~êqò Lae
6 cûiKê U.130.00 cMûC[ôa
ô û icÉ MâûjKcû^uê RYûA
3 cûiKê U.65.00 \ò@û~ûC@Qò ù~ ùicûù^ Lae
Uuû c^ò@Wÿe
ð / aýûu Wâû`Ö @ûKûeùe KûMR iµKð ù e ù~ùKøYiò
_VûA _ûeòùa ö
Manager, Nijukti Khabar, ù~ûMûù~ûM ùaùk MâûjK ^´e
TS-3/193, Mancheswar I.E., CùfäL Keòaû Reêeú @ùUö
Bhubaneswar - 10 - _âiûe _eòPûkK
NIJUKTI KHABAR Postal Regd. No.
RNI No. 52621/93 Employment & Education based Leading weekly
BN/43/09-11

16g ahð iõLýû- 36 bêaù^gße 14-20 ù`aé@ûeú 2009 cìfý-5.00 Tel: 2587532, 2582533 Fax : 2582535
VOLL-XVI ISSUE - 36 BHUBANESWAR 14 - 20 February 2009 Re. 5.00 e-mail: nijuktikhabar@gmail.com
MEMBER

Raþ jûAfûAUþi
l WûAùeùKÖûùeUþ @`þ `ýûcòfþ
ùIßfùþ `dûe
ùiâûfþ aýûu @`þ AŠò@û www.bankofbaroda.com

Bank of Baroda, India’s International Bank with a network of

ùcûU _\aú iõLýû: 850


more than 2850 branches and with footprints in 25 countries,
l IWÿg
ò û cûA^òõ Kù_ðûùei^ invites applications for appointment as:
_\aú iõLýû-39
CHIEF INFORMATION, SECURITY OFFICER
l I.dê.G.Uò., bêaù^gße ùiâûf aýûu @`þ AŠò@û KäeòKûf _\ùe ^ò~êqò ^òcù« bûeZúd ^ûMeòK cû^u Vûeê \eLûÉ @ûjßû^ KeêQ«ò ö in the rank of
_\aú iõLýû - 24 ASSISTANT GENERAL MANAGER
gì^ý_\ iõLýû : 850 (SENIOR MANAGEMENT GRADE-SCALE V)
l jò¦êÉû^ Gùeû^UòKè fòcòùUWþ For eligibility criteria and other details,
_\aú iõLýû- 153 ùIßaþiûAUþ fòuþ @ûe¸ ZûeòL : 14.02.2009
Please visit our: Bank’s website: www.bankofbaroda.com
l ùefþùIß eòKîýUþùc ùaûWÿð, @^þfûA^þ ùeRòùÁâi^ ùgh ZûeòL : 14.3.2009 Dipankar Mookerjee
@ûjäûaû\ General Manager (HR & Marketing)
\eLûÉ MâjYe ùgh ZûeòL : 23.03.2009
_\aú iõLýû-1448
\eLûÉ MâjYe ùgh ZûeòL (`ûe `äwþ Geò@û _ûAñ) : 30.3.2009
l I.dê.G.Uò., bêaù^gße
fòLòZ _eúlû ZûeòL : 24.05.2009
SYNDICATE BANK
_\aú iõLýû - 71 HEAD OFFICE : MANiPAL - 576 104
_âû[ðúcûù^ ùIßaþiûAU : www.centralbankofindia.com ùe @^þfûA^þ cû¤cùe @ûùa\^ Keòaû _ûAñ @^êùeû] www.syndicatebank.in
Gaõ @ûjêeò @ù^K...... Keû~ûCQò ö @^ý ùKøYiò cû¤cùe \eLûÉ MâjY Keû~òa ^ûjó ö aòÉéZ aòaeYú bòZe _éÂûùe C_f² Syndicate Bank, a Premier Public Sector Bank, invites applications
from Indian citizens for the post of SECURITY OFFICERS in

^ýûiþ^ûfþ aýûu `eþ GMâòKfþPe MMGS - II.


Post No. of Vacancies

@ûŠþ eêeûf ùWbþf_þùc (^ûaûWÿð)


Code No. Total SC ST OBC GEN
LIFE INSURANCE LTD. 04 15 02 01 04 08
Pay Scale: Rs.13820 - 500 (1) -14320 - 560 (10) -19920 and other allowances.
Required BUSINESS EXECUTIVE
in pay roll basis.
ùcûUþ _\aú iõLýû : 120 The total emoluments at the start of the scale inclusive of DA, CCA and
HRA comes to Rs.21900/- approx. In addition, quarters facility (in lieu of
HRA), conveyance, medical aid, LFC and retirement benefits are admissible

Number of Post : 20 Location : Cuttack Eligibility ^ýûiþ^ûfþ aýûu `eþ GMâK


ò fþPe @ûŠþ eêeûf ùWbþf_þùc (^ûaûWÿ)ð @ûiòÁû as per rules of the Bank.
Eligibility criteria as on 01.02.2009:
Criteria : Candidates must be a graduate. Experienced cýûù^Re ùMâWþ ‘G’ _\aú ^òcù« bûeZúd ^ûMeòK cû^u Vûeê \eLûÉ Minimum Qualification: A degree in any discipline or equivalent
candidates will be preferred first. Age Limit : 21-35 @ûjßû^ KeêQ«ò ö qualification from a recognized University.
Years. Salary : Rs.8000/- per month with attractive Experience: Minimum 5 years commissioned service in the Army, Navy,
Air Force or a Police Officer not below the rank of ASP/DSP with 5 years
incentives. @^þfûA^þ @û_äòùKi^ ùeRòùÁâi^ @ûe¸ ZûeòL : 05.02.2009 service or Officers of identical rank in para military forces with 5 years of
Interested candidates are required to submit their completed service.
complete Bio-data with one passport size photograph
@^þfûA^þ @û_äòùKi^ ùeRòùÁâi^ ùgh ZûeòL : 26.02.2009 Age: Minimum 26 years and Maximum 45 years as on 01.02.2009.
Relaxation in upper age limit: By 5 years for candidates belonging to
through email sambit1974@gmail.com within 7 days. _\aú ^ûc Giþiò GiþUò Iaòiò iû]ûeY ùcûU SC/ST category and 3 years for candidates belonging to OBC category.
Selection procedure: The eligible candidates will be shortlisted on the
For further details contact : @ûiòÁû cýûù^Re 17 10 33 60 120* basis of eligibility criteria. The requisite number of shortlisted candidates
will be called for interview for final selection. The selection will be made on
9338908309 iõ_ì‰ð aòaeYú _éÂû : 2 the basis of performance in the interview and as per requirement of the
Bank. Mere satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be
called for Interview. The Bank reserves the right to call only the requisite

ISFSE œÿç¾ëNÿç Óë{¾æS PûKò e ò iû¯ûjò K i´û\_Zâ number of candidates out of those who fulfill the eligibility criteria.
Application Fee: Rs.50/- for SC/ST candidates towards postage and for
others Rs,200/-only
Registered by Govt. of Orissa Vide No. - 680/2003
ùLûRê Q «ò Kò ? Requisite Application Fee may be paid at any of the Branches of
Minimum þæs÷çLúÿ ¨æÉú LÿÀÿçd;ÿç ? Syndicate Bank, by means of a Payment Voucher. OR Where there is no
_X«ê . . Syndicate Bank Branch, candidates can remit the requisite fee by Demand
FIRE AND SAFETY {Àÿ Draft favouring “Syndicate Bank Recruitment Project - 2009” payable at
Udupi only.
Job after training. For application format, payment voucher and SC/ST/OBC certificate
formats, please visit Bank’s website www.syndicatebank.in. The relevant
NTPC, IGL, OIL India, PPL,
IWÿ ò g ûe _â ù ZýK @kùe formats can be downloaded from the website.

aòKâd GùR @ûagýK


NALCO, GAIL, TELCO, TISCO etc.
Application in the prescribed format complete in all respects alongwith
certified copies of all certificates (including service) and original Demand
* Conditions apply

Pass out Students joined :


Hostel
Draft/copy of Payment Voucher shall be sent in a cover superscribed
Amit Kindo - Mayurbhanj - TISCO “Application for the post of Security Officer” to SYNDICATE BANK
Salkhan Marandi - Kalahandi - TELCO FREE RECRUITMENT PROJECT - 2009 POST BOX NO. 64, MANIPAL- 576104,
Suresh Kr. Rath - Raygada - IGL UDUPI DISTRICT, KARNATAKA

^òR ù`û^ ^´e I VòKYû ùfLò \eLûÉ Ke«ê û


Last date for Receipt of Applications: 10.03.2009
Rohit Kullu - Sundergarh - Maruti Last date for Receipt of Applications from candidates staying abroad or in
Bhubanananda Nayak - Jajpur - Jindal Estd. - 1999 A&N Islands Lakshadweep & Mtnicoy Islands and other Notified remote
Regions: 17.03.2009
INDIAN SCHOOL OF FIRE & SAFETY ENGINEERING The decision of the Bank in respect of all matters relating to this
A/49, Sahid Nagar, Near Satsang Bus Stop, # NH-5 TS-3/193, Mancheswar Ind. Estate, recruitment would be final and binding on all candidates. The court in Udupi
BHUBANESWAR—751 007, 0674–2546392,
Mobile: 9937040664, firesafetybbsr@yahoo.co.in Bhubaneswar-10, Ph:0674-2587532, 93370 10964 will have jurisdiction in all matters regarding this recruitment.
Date: 02.02.2009 GENERAL MANAGER (P)
www.isfsefiresafety.com

PûKòeò ùLûRòaû ijR ùjfû,


^ò~q
ê ò Lae Gùa Aeù^Uþùe www.nijuktikhabar.net
nnnn nnn n
CMYK
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 2
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND Applicant’s copy and NABARD’s copy are returned to the applicant with the undernoted details :
(i) Journal number (7-10 digits) to be provided by the branch (ii) Branch name (iii) Branch code number and (iv) Date
of deposit
RURAL DEVELOPMENT Fees and other charges once deposited will not be refunded under any circumstances. The payment of charges would
be accepted by the bank branch only during banking hours from February 5,2009 to February 26, 2009. No other
(Fully owned by Govt. of India and Reserve Bank of India) mode of payment of application charges is acceptable. A candidate who has made the payment of charges as per
Advt. No. 1/ 2008-09 the above specified procedure may thereafter apply online. Even if NABARD extends the last date of registration
due to any technical reasons, the valid dates during which the fees would need to be paid in the bank branch would
Date of Examination : 29/03/2009 remain between 5 to 26 February 2009 only.
V. HOW TO APPLY:
Only online applications are invited from Indian citizens for the post of Assistant Manager in Grade ‘A’ in the Rural The eligible applicants are required to apply online through website www.nabard.org. No other means/ mode of
Development Banking Service (RDBS), in National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), at its application will be acceptable. The application form should be filled in English only. Option for the use of Hindi
Head Office/Regional Units. Across the country, the candidates can apply on NABARD website between February language will be available for the Written Test/ Interview. Before registering their application on the website, candidates
5, 2009 and February 26, 2009 after carefully going through all the instructions given in this advertisement. No other are required to download the format of the challan, fill it up, deposit the prescribed application fee in cash at any
mode of application will be accepted. branch of State Bank of India and get receipt from the branch.
Opening of Gateway for Online Application Registration 05/02/2009 GUIDELINES FOR FILLING APPLICATION ARE AS UNDER:
Closing of Gateway for Online Application Registration 26/02/2009 i. Applicants should have a valid e-mail id. In case candidate does not have a valid e-mail, he/ she can create
Date of Examination : 29/03/2009 a new e-mail id. This e-mail should be valid for the duration of the recruitment period. This will help him/ her in
getting call letter/ interview advices, etc., by e-mail.
I. VACANCIES ii. Applicants must ensure that on deposit of fees and other charges, the branch issues him two copies of the
Name of the Post/ Service No. of vacancies challan which should invariably mention undernoted terms :- (i) Journal number (7-10 digits) (ii) Branch name
(iii) Branch code number and (iv) Date of deposit
Assistant Managers in Grade ‘A’ (RDBS) 120 iii. The payment of fees should be made between 05.02.2009 to 26.02.2009. This date will also be applicable to
RDBS -RURAL DEVELOPMENT BANKING SERVICE the applicants belonging to far-flung areas.
RESERVATION iv. Applicants should keep a copy of the Application printout and Challan Receipt for their record.
The following number of vacancies are reserved for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other ackward v. NABARD’s copy of the Challan will have to be submitted with the admission letter at the time of written
Classes (OBC), and Persons With Disability (PWD), separately, in each grade. examination.
vi. An ‘Acquaint Yourself’ booklet will be made available to the applicants on the NABARD website which they
POSTS ADVERTISED SC ST OBC UNRESERVED TOTAL may download along with the call letter for written test.
Assistant Managers in Grade ‘A’ 17 10 33 60 120* vii. Applicants serving in Government/ Quasi Government Offices, Public Sector Undertaking including Nationalised
*Four (04) posts are reserved for PWD applicants of which 02 posts are earmarked for OH and 02 post for Visually Banks and Financial Institutions will be required to submit ‘No Objection Certificate’ from the employer at the
Impaired. time of interview, failing which their candidature may not be considered and travelling expenses, if any,
Note: otherwise admissible, will not be paid.
(i) OBC applicants falling under ‘Creamy Layer’ will be treated as ‘GENERAL’ Category applicants. viii. The reserved category applicant will have to produce his/her original caste certificate/ relevant certificates at
(ii) It may not be possible for the Bank to post the PWD applicants in all the offices of the bank. the time of Phase-II Examination and Interview, failing which his/ her candidature shall be cancelled and he/
Notes for Orthopaedically Handicapped (OH)/ Visually Handicapped (VH) Applicants : she will not be admitted for interview. OBC applicants, availing reservation will have to produce OBC
a) Only those OH applicants who have locomotor disability or cerebral palsy with locomotor impairment of minimum certificate with Non-creamy layer clause issued on or after 01.04.2008 at the time of interview.
of 40% and only those who fall in the following categories are eligible to apply : NOTE : With a view to overcoming the possibility of applicants seeking help of other applicants during the written
BL - Both legs affected but not arms exam, the Bank would be analysing the responses of applicants in the written examination with other appeared
OA - One arm affected (R or L) - (a) Impaired reach; (b) weakness of grip; (c) ataxia applicants to detect patterns of similarity. On the basis of such an analysis, if it is suspected that the responses have
OL - One leg affected (R and or L) been shared and scores obtained are not genuine/ valid, the Bank reserves the right to cancel the candidature of the
MW - Muscular weakness and limited physical endurance suspected applicants.
b) Only those Visually handicapped persons who suffer from any one of the following conditions are eligible to apply. VI. EMOLUMENTS AND SERVICE CONDITIONS
i) Total absence of sight. Pay Scale:
ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses. (i) Assistant Managers in Grade ‘A’: Rs.11250-700-18950-EB-700-21750-750-22500.
iii) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or worse. (ii) Total present monthly emoluments at the basic pay of Rs.11250/- p.m. will be about Rs.17,696/- p.m.,
c) Applicants having low vision as defined in Chapter I, Para 2 (u) of The Persons with Disabilities (Equal opportunities, as per existing DA rates.
protections of rights and full participation) Act 1995. (iii) The posts carry benefits of non-contributory Provident Fund, Pension, Gratuity, Leave Fare Concession,
The Bank may allow inter-se exchange between various categories of persons with disabilities if an applicant of a Medical Facilities and other perks.
specified category is not available. (iv) Initial appointment of a selected applicant will be on probation for a period of 02 years, which may, at
Instructions pertaining to engaging scribe for PWD applicants: the Bank’s discretion, be extended for a further maximum period of 01 year.
i. The applicant will have to arrange his own scribe at his /her own cost. (v) At certain centres, limited number of residential quarters are available. Facility for securing residential
ii. The academic qualification of the scribe should be one grade lower than that required for the post. accommodation on lease, however, exists at all centres.
iii. The scribe should be from an academic stream other than that of the applicant. The scribe should possess 50% (vi) Selected applicants are liable to be posted and transferred anywhere in India.
or lesser marks in his own academic stream. VII. SELECTION PROCEDURE
iv. Both, the applicant as well as the scribe will have to give a suitable undertaking, confirming that the scribe The selection will be in two stages:
fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe as mentioned above. Further, in case it later transpires that Stage I : Written Examination
he did not fulfil any of the laid-down eligibility criteria or he suppressed material facts, the candidature of the Stage II : Interview
applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the written test. Stage I (Written examination) will consist of two Phases
v. Applicants who use a scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour of the examination. Phase-I - Objective type (multiple choice questions).
II. ELIGIBILITY CRITERIA Paper-I will cover tests of (i) General Awareness,(ii) Test of English, (iii) Quantitative Aptitude and (iv) Reasoning.
EDUCATIONAL QUALIFICATION (as on 01.01.2009) Paper-II- Descriptive type - English Language
(A) RURAL DEVELOPMENT BANKING SERVICE (RDBS) Phase-II- A Select list of applicants will be prepared from the merit list of the
Grade ‘A’ (Assistant Manager) Phase – I test and they will be eligible to appear for the Phase – II test of Economic & Social Issues
Bachelor’s Degree or Master’s Degree or equivalent qualification in any subject from any recognised University with The written Examination for Phase –I will be held on Sunday, March 29, 2009 and
a minimum of 55% marks in aggregate (means total marks obtained by the applicant in all the papers of the Phase-II will be held on Sunday, July 19, 2009.
examination held by the concerned university) or its equivalent grade. SC/ST applicants with graduate degree with a NOTE:
minimum 45% in aggregate (means total marks obtained by the applicant in all the papers of the examination held by (1) In Phase-I, the question papers on the test of General Awareness, Quantitative Aptitude and Reasoning under
the concerned university) or equivalent qualification are eligible to apply. In the interview, weightage may be given to PAPER - I will be set bilingually in Hindi and English. Test of English Language under Paper-I and PAPER - II
the applicants having Post-graduate degree or specialisation in the area of management, agriculture, agri-business, will be set in English only.
rural development, economics, engineering (agri, civil, electrical, mechanical), IT, finance, forestry, animal hus- (2) In Phase-II the paper on ECONOMIC & SOCIAL Issues will be set bilingually in Hindi and English. The syllabus
bandry, fisheries, soil sciences, etc. Knowledge of computer operations is desirable. of the Written Examination will be sent to the applicants along with the Admission Letter for the Written
III. AGE (as on 01.01.2009) Examination and the same will also be available on the NABARD website, i.e., www.nabard.org
Between 21 and 28 years for graduates (i.e. Applicants must have been born not earlier than 02-01-1981 and not later Stage II (Interview)
than 01-01-1988) and between 21 and 30 years for post-graduates (i.e., applicants must have been born not earlier Applicants qualifying in the Phase-II Examination and securing sufficiently high rank in merit shall be short-listed for
than 02-01-1979 and not later than 01-01-1988 ). interview.
RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT: Upper age limit is relaxable by - The final selection and ranking of the applicants will be based on their performance in the Phase-II written examination
(a) 03 years in case of eligible OBC applicants and and interview, taken together.
(b) a maximum of 05 years in case of : (i) Applicants belonging to SC/ST, (ii) Ex-employees of banking institutions VIII. EXAMINATION CENTRES
whose services had to be terminated for reasons of economy measures or as a result of the bank going into Phase -I
liquidation (iii) personnel retrenched from Govt. Offices after at least one year’s service (iv) Ex-servicemen The written examination will be conducted at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai,
(including Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers) provided that the Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, New Delhi, Patna, Pune, Raipur,
applicants have rendered at least five years continuous Military Service and have been released on Ranchi, Shillong and Thiruvananthapuram.
completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year) Phase-II- The Phase –II written examination will be held on Zonal basis at the Centres to be decided later on.
otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of APPLICANT SHOULD SELECT ONLY ONE CENTRE FOR PHASE-I WRITTEN EXAMINATION AND INDICATE THE
physical disability or have been released on account of physical disability attributable to Military Service or SAME IN THE APPLICATION. CHOICE OF CENTRE ONCE EXERCISED BY THE APPLICANT WILL BE FINAL.
on invalidment, (v) Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who have REQUEST FOR CHANGE IN CENTRE WILL NOT BE ENTERTAINED. NABARD, however, reserves the right to
completed their initial period of assignment of five years of Military Service but whose assignment has been change/ cancel any of the centers for the Written Test depending on the response/ number of applications.
extended beyond five years and in whose case, on selection, the Ministry of Defence issues certificates that Candidates admitted to the Written Test will be intimated the time and full address of the venue through Online Call
they would be released within 03 months from the date of receipt of offer of appointment, (vi) Applicants who Letters only. Candidates will not be admitted to the Written Test without the call letter. In view of sending the Written
had ordinarily been domiciled in Kashmir Division of the State of Jammu and Kashmir during the period 01 Test Call Letter Online, no duplicate call letter will be issued to the candidates.
January 1980 to 31 December 1989 (vii) Children/family members of victims died in the 1984 riots. IX. ACTION AGAINST APPLICANTS FOUND GUILTY OF MISCONDUCT :
(c) 10 years for PWD (General); 13 years for PWD (OBC) and 15 years for PWD (SC/ST) applicants. Applicants are warned that they should not furnish any particulars that are false, tampered/ fabricated or should
NOTE: NO CUMULATIVE AGE RELAXATION WILL BE AVAILABLE TO ANY APPLICANT, not suppress any material information while filling up the application form.
SAVE AS PROVIDED ABOVE.
At the time of written examination/ interview, if a applicant is (or has been) found guilty of :
IV. APPLICATION FEE (NON-REFUNDABLE)
(i) using unfair means during the examination or (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or (iii)
Category of applicant Application Fee Postage, Banking Total misbehaving in the examination hall or taking away the question booklet (or any part thereof)/ answer sheet from
charges etc. the examination hall or (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature for
For SC/ ST/ PWD NIL Rs.50/- Rs.50/- selection or (v) obtaining support for his/ her candidature by any unfair means, such a applicant may, in addition
to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable :
For all others Rs.250/- Rs.50/- Rs.300/-
1. to be disqualified from the examination for which he/ she is a applicant.
Mode of Payment: For making payment of fees, postal and banking charges the applicants are required to log in
through our website i.e www.nabard.org and fill up the Format of Challan available in Payment Option. The Challan 2. to be debarred, either permanently or for a specified period, from any examination or recruitment conducted by
which will have 3 parts may be printed by the applicant and submitted at any branch of State Bank of India alongwith NABARD, and
the required amount of fees as indicated above in cash. Applicants must ensure that on deposit of money, the branch 3. for termination of service, if he/ she has already joined the Bank.
retains Bank’s copy and the balance two copies, i.e., Continued..... on page...4
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 3
OXFORD COMPANY ùe ^ò~q
ê ò ùjfþ_e Gaõ TECHNICAL AND
Nijukti Khabar Advertisement Section ADMINISTRATIVE TRAINING

IßûKðe @ûagýK INSTITUTE LLC (TATI)


gòlûMZ ù~ûMýZû : 10th, +2, +3, Male: 19, Female-12 cû^uê More than
@ûZà^òbðegúk ùjaû _ûAñ FREE ON JOB TRAINING ijòZ Hostel Tel. No. 0674-2587532 / 9861154563 KUKe RMZ_êeùe @Še cûUâK ò /
iêaò]û Gaõ Monthly Income (Rs.2750/- eê Rs.4500/-) cûUâ ò K þ ùjfþ _ e Gaõ Iß û Kð e
@ûagýK ö _äûÁòK KûeLû^ûùe Kûc
100 positions
Training _ùe Permanent Job Gaõ Rs.12000/- Fixed Salary
\ò@û~òaö Age below 28 Yrs. ^òRe Biodata ijòZ 25th February,09 ùUâ^òõ Gaõ ^ò~êqò iìP^û Keò [ ô a û ùfûKuê @Mâ û ]ô K ûe
\ò@û~òa ö ejòaû Gaõ ùciþe iêa] ò û
Job opportunities for
Lecturers & Lab
c¤ùe iûlûZ Ke«êö ejòQò ö ùUâ^òõ _ùe Kû~ðý \lZû
RûZúd Gaõ @«RðûZúd Éeùe gò_d þ ûWð, WKþdûWð Gaõ @GfþeM ò i
þ AZýû\òùe aò_k
ê Technicians
MAXWEL PROMOTER, _eòcûYùe ùceûA^þ `òUe Gaõ ùceûA^þ eòMe \eKûe ùjC[ôaûeê dêùeû Gaõ IbeUûAcþKê bòòKeò \ecû in Govt. Technical Colleges,
ùceòUûAcþ GKûùWcú Gjûe 5c aýûPþe @ûWcòi^ ù^C@Qò ö ^òKUùe cûùeKè U.3000/- ö Sultanate of Oman
Plot No. B-25, Rupali Square, Saheed Nagar,
Bhubaneswar-7, Mobile: 9438037976 aêùfUò^e þ GK iùaðlYeê RYû_WÿQò ò ù~ @ûMûcú Zò^a ò hð bòZùe `òUe, ùIßfWe, ùcûaûAfþ ^õ.9338190722ùe Foremore details log on
eòMe ùlZâùe 3,00,000eê D¡ßð \l KcðPûeúe @ûagýKZû, @û«RðûZòK Éeùe \ò ^ 10.30 eê 2Uû c¤ùe to: www.tatioman.com/
ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
@ûagýK
ejò@Qò ö jobs.htm
_ûVýKâc- (1) ùceûA^þ ùcKû^òKþ `òUe, (2) ùceûA^þ eòMe, ù~ûMýZû-

bêaù^gße,ùLû¡ðû, aâj_ à eê , _ûeû\ú_ I KUK _ûAñ iòKýê eòUò MûWð , M^þcýû^þ


ùKûið (1) ^òcò ITI (`òUe ùUâW) Kò´û 10th/+2 (any stream) Gaõ Z\ê¡ßð, ^ò~êqò aòmû_^
ùKûið (2) ^òc ò 10th pass/fail, icdiúcû- `òUe ùUâW _ûAñ 4 cûi, 10th/ IWÿgò ûe _âùZýK Ròfûä eê ^òcÜ _\aú _ìeY _ûAñ 18-45 ahð adÄ @Áceê D¡ßð
I iê_eþbûARe @ûagýKö CyZû: iòbòfòG^þ _ûAñ 5.7Aö \ecû: iòbòfòG^þ +2 or above _ûAñ 12 cûi ùKûið, (2) ^òcò 3 cûi ùUâ^òõ \ò@û~ûG ö ^ò~êqò
MûWð : 2500eê 3000, iòbòfòG^þ M^cýû^þ 4000eê 5000, iòbòfþ _âû[ðú/_âû[ô^
ð úcû^uVûeê \eLûÉ ij 5 Uuû WûK f`û_û Gaõ ^òRe Bio-data/
iêù~ûM- Gjò ùKûið icû¯òe 3 cûi c¤ùe ùUâ^ecû^uê @«RðûZúd Éeùe Photo/Telephone Number ij ^òcÜ VòKYûùe Zû 05.03.2009eòL
iê_eþbûARe 4500 eê 5000, GKè ibòi ð þ cýû^þ iê_ebûARe, ^ûGK iêùa\ûe,
iêùa\ûe 5000 eê 10,000 ö Gjû aýZúZ ejòaû cûMYû I LûAaû _ûAñ ^ò~êqò còkòa ö G[ô_ûAñ EMA aŠ ù__eþùe ^ò~êqò guarantee ù\C@Qò ö c¤ùe @ûùa\^ Ke«ê ö
ùciþe iêaò]ûe ejòQòö E.P.F./ E.S.I ù_^þi^þ Gaõ _âùcûi^e iêaò\û G[ô^cò 
ò aðcû^ @^êÂû^e @ûWþci ò ^þ Pûfê@Qò ö _âû[ðúcûù^ U 200/- _âiùþ _KÖiþ 1. ibði ò þ @ûWþbûARe, _\aú-25, \ecû : 3000/- eê 4500/-
ejòQöò AzêK _âû[ðú ~[û gúNâ ^òcÜ VòKYûùe iûlûZ Ke«êö iûlûZ Kûe icdùe ^òcò Gaõ U 2000/- (ùeRòùÁâi^þ `òiþ) ù\aûKê _Wÿòa ö @ûc ùK¦â \ßûeû 2. ùciò^ ùjfþ_e, _\aú-30, \ecû- 2500/- eê 3500/-
_âû[ðú ^òRe IeòR^
ò ûfþ iûUò`
ð ùò KUþ Gaõ GKè ibði ò c
þ ýû^þ ^òRe WòiP
þ ûRð aêKþ ijòZ 3. Kµû^ú ùfae, _\aú-40, \ecû - 3500/- eê 4500/-
_â\ iûUð` ò ùò KUþ @«RðûZúd Éeùe @^êùcû\òZ 4. iòKýê eòUò MûWÿ,ð _\aú-56, \ecû - 3000/- eê 4000/-
4 ùMûUò _ûiþù_ûUð I ù_ûÁ KûWð `ùUû 2Uò @ûYò[ôaû @ûagýK ö Eeuro Maritime Academy (ESTD-2000) 5. eòùi_þi^òÁ, _\aú-16, \ecû- 2000/- eê 3500/-
Industrial Security and Allied Services (Managed by oceanic venture shipping, Mumbai) 6. Kµû^ú GùR, _\aú - 32, \ecû: 2700/- eê 4000/-
F3 F5 . Indradhanu Market, IRC Village, Nayapalli,BBSR 166, Soubhagya Nagar, Siripur- Unit-8, Bhubaneswar ùcûU _\aú 199 ö ejòaû _ûAñ jùÁf `òâ ö
Tel.0674- 2553146, 2553878, 9937555171, 9437003386, 9938679684 Ph- 0674-2385773(M), 9437114882/9438255254/ 9937316730 Box No.100, Nijukti Khabar, Bhubaneswar-10

KENDRIYA
VIDYALAYA NO-3,
BHUBANESWAR
ADMISSION NOTICE
Registration for admission to
Class-l commences from 16/
2/ 09 The last date of receipt
of registration form is 20/3/09
Interested parents may collect
the registration form on
payment of Rs 100/- between
9AM to 12 Noon on all working
days For details parents may
visit Vidyalaya; Website-
.www.kvsangathan.nic.in or
Vidyalaya Notice Board.
PRINCIPAL
Kendriya Vidyalaya,
Mancheswar
Bhubaneswar
WûKù~ûùM MâûjK jê@«ê, Nùe aiò _Xÿ«ê
OFFICE OF THE
CHIEF DISTRICT INVITING APPLICATION
www.nijuktikhabar.net
NIJUKTI KHABAR
MEDICAL DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE, ORISSA
OFFICER & 3rd Floor, HOD Building, Bhubaneswar, Phone/Fax:0674-2391625/2391112
_âùZýK iõLýûùe _âKûg _ûG DISTRICT Walk-in-Interview will be held on 20.02.2009 for filling up of various posts of PNDT Cell under
Directorate of Family Welfare, Orissa with support from UNFPA, Orissa on 20.02.2009
F eûRý Z[û ùK¦â ieKûeue Lûfò[aô û _\aú iµKðùe iìP^û ö PROGRAMME Sl. Name of No. of Qualification Remuneration
F @¡ð ieKûeú Z[û NùeûA Kµû^ú MêWKòÿ ùe PûKòeò Lûfòe iìP^û MANAGEMENT
No. the post Post (in Rs.)

ij Äêfþ KùfR Z[û @^ýû^ý ùaieKûeú iõiÚû/ @^êÂû^e SUPPORT UNIT,


1. State
Facilitator
1 Qualification and Skills
l Post Graduate, preferably in Social work/Social
22,000/-

^ò~êqò iìP^û ö BOLANGIR (PNDT) Sciences, with 5-7 years experience in working with
NGO/GO on Gender, Social Issues or in related areas.
F aòbò^Ü icdùe _âKûg _ûC[ôaû ^ûcùfLû aòmû_^, aòbò^Ü Applications are invited from l Should be well versed in Microsoft Office
_âZùò ~ûMòZû _eúlûe `kû`k Gaõ aòb^ò Ü _âZùò ~ûMòZû _eúlû suitable candidates for applications.
l should have good writing and communication skills.
fulfilling the post of Office
iµKðùe iìP^û ö Assistant with qualification Terms of Reference.
F _¬òKéZ aòmû_^ _éÂûùe icÉ ùQûU ùQûU ^ò~êqò I _¬òKéZ of Graduation with DCA/ 2. Legal 1 Qualification and Skills 20,000/-
aòmû_^ö PGDCA/BCA/MCA or Advisor
(PNDT)
Essential
l LLB with minimum of 5-7 years experience in
equivalent to engaged at
Gjû aýZúZ ^ò d cò Z ɸùe DPMSU, NRHM Bolangir. The
interested candidates are
practice and good knowledge about implementation
of Act.
v gòÌ iìP^û _éÂûùe @ûZà^ò~êqò _ûAñ aòbò^Ü Äòcþ ö requested to apply with
l Well versed in computer applications.
l Good writing and communication skills.
v @û]ê^Kò ~ª_ûZòe aýajûe Keò ùeûRMûe Keòaû ^òcù« aòb^ò Ü prescribed application Desirable
~ª_ûZò iµKðùe iìP^û ö format available
www.bol.ori.nic.in
at l Individuals who have dealt cases related to
the said Act.
v Kýûeòde _éÂûùe _âZùò ~ûMòZû _eúlûMêWKòÿ e _âÉZê ò ^òcù« aòb^ò Ü alongwith photocopies of Terms of Reference.
_âgÜ I Zûjûe Ce ö certificates and testimonials 3. Data-cum- 1 Qualification 10,000/-
v Cy gòlû Z[û Zûfòc _ûAñ aòbò^Ü gòlû^êÂû^ iµKðùe iìP^û ö on or before 18.2.2009 to Accounts
Assistant
l Graduate with Diploma/Degree in Computer
application and 3-5 years of experience in
undersigned. The authority
v Gjû aýZúZ @^ýû^ý @ù^K iciûcdòK iìP^û I ɸ ö reserves the right of
(PNDT) Accounts.
Term of Reference.
You can accepting/rejecting any Interested candidates fulfilling the eligibility criteria are requested to come in walk-in-Interview along
gift it to your brother/sister application on the basis of with relevant documents at the Directorate of Family Welfare, Orissa, 3rd Floor, HOD Building,
above criteria.
\dûKeò _e_éÂû ù\L«ê Sd/- Chief District
Bhubaneswar on 20.02.2009. Candidates are requested to Register their details between 10-11 AM
on 20.02.2009. Interested candidates are requested to log on to the website (www.orissa.gov.in)
PTO
Medical Officer, Bolangir for details. Sd/- Director of Family Welfare, Orissa
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 4
Railway Recruitment Board
South Lallaguda,
Secunderabad-500 017,
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
Ph:27821663,27789546
Written Examination for the following posts GOVERNMENT OF INDIA
will be conducted on 22.02.2009
Cat.No.: 64 & 65, Name of the ADVERTISEMENT FOR THE POST OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF THE
Post:Commercial Clerk & Ticket Collector AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY (AERA)
/ECCA, E.N. No. 1/2008 (JEN), Duration:
10.30 to 12.00. Call letters to all eligible 1. The Government of India in the Ministry of Civil Aviation has constituted the Selection Committee
candidates have been dispatched. In case of for the purposes of selecting Chairperson and other Members of AERA, under sub-section (2) of
non-receipt of call letters, duplicate call letters
can be had in person from this office on Section (4) of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.
20.02.2009 & 21.02.2009. Information 2. Applications are hereby invited for consideration of the Selection Committee for making
regarding eligibility and rejection status of
the candidates can be had on website recommendations for selection of Chairperson and 2 Members of the AERA. The terms and
www.rrbsecunderabad.org / www.rrbsec.org conditions for selection to the posts of Chairperson and Members of the AERA are as under.
For further enquiries, candidates can contact
040-27821663 or 040-27789546. 01. Scale of pay Chairperson: Rs. 80,000/- (fixed) Member: Pay Band 4; Scale of pay: Rs.
Chairman/RRB/Secunderabad 37,400/-- 67,000/-; Grade pay Rs. 12,000/-. The total minimum monthly
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT...Continuation of page/2 emoluments admissible in the pay scale shall be Rs. 72,268/- (app.) (excluding
HRA)
X. GENERAL INSTRUCTIONS
1. Admission to the written examination will be purely provisional without verification of age/qualification/category 02. Terms and The Chairperson and Members will be governed by the terms and the
Conditions
(SC/ST/OBC/PWD) etc., of the applicants with reference to documents. Each applicant should, therefore, service conditions as per Section 4 and 6 of the Airports Economic Regulatory
ensure that he/she fulfills the eligibility criteria and that the particulars furnished in applications are complete/ Authority of India Act, 2008 and rules made there under. The Chairperson
correct in all respects. In case it is detected at any stage an applicant does not fulfill the eligibility criteria and/ and Members shall be whole-time Members.
or he/she furnished incorrect information or suppressed any material information, his/her candidature will be
cancelled and, if already appointed, his/her services may be summarily terminated without giving any notice. 03. Essential Persons of ability and integrity, having adequate knowledge of, and
2. Applicants already in service of Govt./ Quasi-Govt. Organisations and Public Sector Banks/ Undertakings will Qualification professional experience in, aviation, economics, law, commerce or
have to produce a “No Objection Certificate” from their employer, at the time of Interview. Before appointment and consumer affairs may apply for the said posts.
in the Bank, a proper discharge certificate from the employer will have to be produced by the applicant. Experience Provided that the person who is or has been in the service of Government
3. No applicant is permitted to use or have possession of Calculators, Mobile Phones, Pagers or any other shall not be appointed as a Chairperson or Member unless such person
instrument/ device in the Examination Hall.
has held the post of Secretary or Additional Secretary to the Government
4. The applicants will have to appear for the written tests, at their own cost. Applicants called for INTERVIEW are
entitled to IInd class to and fro railway fare/ bus fare by shortest route on production of evidence of travel (Rail/ of India or any equivalent post in the Central or State Government for a total
bus ticket/ receipt etc.). period of not less than 3 years.
5. Applicants submitting more than one application for any reason will be treated as ineligible. 04. Age limit The maximum age limit for applying for the post of Chairperson and Members
6. Any legal proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/ or an shall be 62 years and 59 years respectively as on 01.03.2009.
application in response thereto can be instituted only in Mumbai and courts/ tribunals/ forums at Mumbai only
shall have sole & exclusive jurisdiction to try any clause/ dispute. 05. Tenure The Chairperson and Members, shall hold office, for a term of five years
7. The Competent Authority for the issue of certificates to SC/ST/OBC/PWD are as under: from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of
(a) For SC/ ST/ OBC : District Magistrates/ Additional District Magistrates/ Collector/ Deputy Commissioner/ 65 years in the case of.....
Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ First Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub
Divisional Magistrate (not below the rank of First Class Stipendiary Magistrate)/ Taluk Magistrate/ Executive 3. The Airposrt Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, is available on the website of the
Magistrate/ Extra Assistant Commissioner Chief Presidency Magistrate/ Addl. Chief Presidency Magistrate/ Ministry- http://www.civilaviation.nic.in
Presidency Magistrate Revenue Officer not below the rank of Tehsildar Sub Divisional Officer of the area where
the applicant and/ or his/ her family normally resides. 4. Those who fulfil the above eligibility criteria and desirous to apply may send their Bio-data by
Note : For OBC applicants, only the castes/ sub-castes figuring in the Central List will be considered. 6.03.2009 in the format available on the website of the Ministry.
(b) For PWD : Medical Board at the District level.
5. Those who are in Government should apply through proper channel.
OBC Certificate in the format as prescribed by GOI and issued by the competent authority inter-alia specifically
stating that the applicant does not belong to the socially advanced sections excluded from the benefits of 6. Applicants who have applied for all or any of the above mentioned posts in response to the earlier
reservations for OBCs in the civil posts and services under the GOI with ‘CREAMY LAYER’ clause should be Vacancy Circular dated 06.01.2009 need to apply again.
submitted alongwith the application based on the income of the financial year preceding the date of application.
The Caste Certificate should be for the financial year 2008-2009, issued on or after 01.04.2008. Applicants 7. Address for sending applications:
belonging to OBC category but coming in the ‘CREAMY LAYER’, hence not entitled to OBC reservation and age
Shri Aurn Mishra, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Room No. 268, ‘B’
relaxation should indicate their category as ‘GEN’ or ‘GEN (OH)’ or ‘GEN (VH) ‘ (as applicable). Attested
copy(ies) of relevant SC/ST/OBC/OH/VH certificates should be submitted in the prescribed format at the time Block, 2nd Floor, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung, Airport, New Delhi- 110003.
of Phase II (main exam) for those qualifying. Tel. No. (011) 24617692
8. Only those applicants who are willing to serve anywhere in India, including rural areas, need apply.

ADDENDUM
9. The applicants must ensure that they fulfil all the eligibility criteria and that the particulars furnished by them
in the application are correct in all respects.
10. Mere admission to the Phase I/ II written examination for an applicant does not imply that the bank has been
In addition to this office
satisfied beyond doubt about the applicant’s eligibility. In case it is detected at any stage that a applicant does
Advertisement published earlier in
not fulfil any of the eligibility criteria, and/ or that he/ she has furnished any incorrect information or has
daily Newspaper Samaj/Dharitti NIJUKTI KHABAR
suppressed any material fact(s), his/ her candidature will stand cancelled. If any of these shortcoming(s) is /
Vide No.85E on 19.06.2008 and www.nijuktikhabar.net
are detected even after appointment, his/ her services will be summarily terminated.

WûKù~ûùM Mâ û jK ù\d
Nijukti Khabar of I & PR
11. Appointment of selected applicants is subject to his/ her being declared medically fit by Medical Officer(s)
appointed/ approved by the Bank. Department, Bhubaneswar, the
12. Decision of NABARD in all matters regarding eligibility, conduct of examination, interview and selection will be number of vacant posts of MPHW
final and binding on the applicants and no correspondence will be entertained in this regard. (Male) to be filled up on contractual 1 ahð (52Uò iõLýû) 260 Uuû 6 cûi (26Uò iõLýû) 130Uuû
13. No applicant will be appointed in NABARD service, who, (a) after such enquiry, as may be considered basis are noted as below:- 3 cûi (13Uò iõLýû) 65 Uuû
Name of the Post: Multi Purpose
necessary, is not found suitable for the Bank’s service and (b) after such medical examination, as the Bank
may prescribe, is not found to be in good mental or physical health and free from any mental and/or physical Health Worker (Male). Total aò.\â.: @û_Yu MâûjK ù\d _ûAaûe _eaðú i¯ûjVûeê _ZâòKû
defect likely to interfere with efficient discharge of duties. Numbers of vacancies with _Vû~òa ö
14. In case any dispute arises on account of interpretation in versions other than English, the English version will category :S.T.-07, S.C.-06, U/R-

15.
prevail.
The applicants will appear for the Written Examination at the allotted centres at their expenses and risks and the
11, SEBC-11, Total-35 (Thirty Five)
(including P.H.-2) Salary ^ò d cûakú:
Bank will not be responsible for any injury/ loss, etc. of any nature to him/ her. (Consolidated): Rs.3500/- per v MâûjK ù\d Cash/DD @ûKûeùe MâjY Keû~ûG ö
16. Print out of the Online application should not be sent to the NABARD offices. month. Qualification & Mode of
17. CANVASSING IN ANY FORM WILL BE A DISQUALIFICATION. selection: (i) must have passed in v DD MêWKòÿ NIJUKTI KHABAR, BHUBANESWARu ^ûcùe
18. The Bank does not furnish the mark sheet of the selection process to candidates. H.S.C. Exam. or equivalent exam. KeòaûKê ùja ö ~\ò DRAFT Keê[û«ò ùZùa Wâû`Ö MêWÿòK ù~ùKøYiò
XI. PRE-EXAMINATION TRAINING FOR SC/ST APPLICANTS (ii) Selection shall be made on merit
NABARD will arrange non-residential Pre-examination training programmes at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, on the basis of marks secured in
aýûue bêaù^gße gûLû C_ùe ùjaû @ûagýK ö
Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, H.S.C./equivalent exam only (iii) v DD/CASH _VûAfû ùaùk ^òcÜùe [ôaû `cðUòKê _ìeY Keò Zûjû
Mumbai, New Delhi, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Shillong and Thiruvananthapuram for SC/ ST applicants There shall be no written/viva voce ijòZ _VûAaûKê _Wÿòa ö
appearing for written examination, free of cost. Such SC/ST applicants who desire to attend the programme test.
may accordingly indicate willingness in the online form. An attested copy of the Caste Certificate is required (i) Candidates who have already v Kò«ê c^ò@Wÿeð _VûAfû ùaùk ^òcùÜ e [ôaû `cðUKò ê _ìeY Keò c^ò@Wÿeð
to be submitted at the time of reporting for the training alongwith the copy of the bank Challan for Rs.50. applied for the post as per `cðe ^òcÜ bûMùe [ôaû iÚû^ùe @Vû\ßûeû fMûA _VûAùa ö
NOTE : Pre-examination training will generally be imparted in English. However, if the number of applicants opting for previous advertisement dt.
training in Hindi medium at any centre is sufficiently large, it may be imparted in Hindi medium also. Travel cost 19.06.2008 need not apply against. I am enclosing herewith my CASH/DD sending
for attending the training will have to be borne by the applicant. Other details regarding training would be advised (ii) All other conditions remain here with M.O. for ................. Yrs./Months.
separately to the applicants. unchanged. (iii) The information is
In view of the above, candidates are advised to visit these web-site around the first week of March 2009 for available in Dist. Name................................................................................
the schedule of Pre-Examination Training and again in the second week for their call letter for the first phase of Website:(www.jagatsinghpur.nic.in)
the Written Test. (iv) The last date of receipt of ...........................................................................................
XII. LAST DATE FOR REGISTRATION OF ON-LINE APPLICATIONS : February 26,2009 applications from fresh candidates
Mumbai Chief General Manager
................................................................PIN.....................
has been fixed to 20.02.2009 by
Date :
The call letters for Pre-Examination Training will be issued only through electronic mode. They will be loaded on the
Regd. Post/Speed Post only. Current Subscription No........................ ( ~\ò @û_Y
Website of the NABARD so that candidates can download them. Call letters will not be sent by post. However, an e-
Chief District Medical Officer,
Jagatsinghpur
_ìaðeê ^ò~êqò Lae cMûC[û«ò)
mail will be sent to all eligible candidates informing them they can download call letter from the Website.
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 5 14 - 20 Feb. 2009

THE ORISSA MINING CORPORATION LTD ORISSA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY
(A GOVERNMENT OF ORISSA UNDERTAKING) Bhubaneswar - 751003, Orissa
BHUBANESWAR-751001 ADVERTISEMENT
SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR SC/ST CANDIDATES Applications are invited from the eligible candidates for the following teaching posts for the College
Applications are invited for the following posts from the intending candidates. of Horticulture, Chiplima under this University in the prescribed form obtainable from the Comptroller,
Sl. Name of the Post No. of Vacancies Qualification & Scale of Pay OUAT, Bhubaneswar-751003 on payment of Rs.500/- (Rupees five hundred) for the post of Asso-
No. to be filled up Experience ciate Dean: Rs.400/- (Rupees four hundred) for the post of Associate Professor and Rs.300/-
(Rupees three hundred) for the post of Assistant Professor and farm Superintendent at the Cash
SC ST TOTAL Counter of the Comptroller’s Office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. from 09.02.2009
1. Mines Foreman 6 13 19 Candidates must be Diploma Rs. 5900-200- or by post by sending a Bank Draft worth Rs.600/- (Rupees six hundred)for the post of Associate
holders in Mining Engineering 9700/-+DP & DA Dean; Rs.500/- (Rupees five hundred) for the post of Associate Professor and Rs.400/- (Rupees
with mines Foreman as admissible four hundred) for the post of Assistant Professor and Farm Superintendent drawn in favour of the
Certificate of Competency from time to time. Comptroller, OUAT, Bhubaneswar payable at State Bank of India, OUAT Campus Branch,
under MMR 1961 Preference Bhubaneswar-751003 alongwith a self addressed envelope of size 25 cm x 10 cm.
shall be given to the Sl. Post/Discipline No. of Vacancy Reservation for Asst. Proft./Farm Supdt.
candidates having
Competency in Underground No. Assoc. Assoc. Asst. Total ST UR SC OBC Total
Mines Dean Prof. Prof.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Mining Mate - 9 9 Candidates having Mining Rs. 3600-100-
Mate Certificate of 5600/-+DP & DA 01 Assoc. Dean 01 - - 01 - - - - -
Gr.II (Prof. Cadre)
Competency as per MMR, as admissible
1961, Preference shall be from time to time. 02. Associate Prof.
given to the candidates (a) Fruit Science - 01 - 01 - - - - -
having H.S.C qualification &
(b) Floriculture - 01 - 01 - - - - -
Mining Mate Certificate of
Competency ( Un-restricted). (c) Vegetable Sc. - 01 - 01 - - - - -
3. Blaster - 3 3 Candidate should be ME with (d) Post harvest - 01 - 01 - - - - -
RS.3600-100-
Blaster’s Certificate of Tech. (Hortl.)
5600/-+DP & DA
competency under MMR as admissible 03 Assistant Prof.
1961 from time to time. (a) Fruit Science - - 01 01
4. Labour Welfare - 4 4 Degree or equivalent Diploma Rs. 5900-200- (b) Vegetable Sc. - - 01 01
Supervisor Social Science (Or social 9700/-+DP & DA (c) Floriculture - - 01 01 02 01 01 05 01(W)
work), Labour Welfare as admissible (d) Aromatic & - - 01 01
recognized by Govt. or M.A from time to time. Medical Crop Sc.
in Social Welfare (Sociology
from any recognized (e) Post harvest. - - 01 01
University). Tech. (Hortl.)
(f) Pl.Physiology - - 01 01 - 01 - - 01
5. Surveyor Gr.II 1 1 2 Candidates having Diploma/ R s . 4 3 0 0 - 11 5 -
I.T.I in Survey with 6600/-+DP & DA (g) Agril. Econo - - 01 01 01 - - - 01
Surveyor’s Certificate of as admissible (h) Pl.Breeding - - 01 01 01 - - - 01
competency and minimum 2 from time to time. (i) Plant Patho. - - 01 01 01(W) - - - 01
years experience in the line.
(j) Ento/Nemato - - 01 01 - 01 - - 01
6. SAE (Mech.) 1 1 2 Candidates must have Rs.5500-175- (k) Soil Science - - 01 01 - - 01 - 01
Diploma in Mechanical 5900/-+ DPDA as
Engineering with 3 years of admissible from (l) Farm Supdt. - - 01 01 01(W) - - - 01
experience. time to time. (Horticulture)

The post also carries free medical benefit for employees and dependant family member, HRA in lieu of Corporation Male candidates may apply for the posts reserved for women candidates as in case of non availability
accommodation,CPF, Gratuity and other benefits as per Corporation rule For all the posts as stated above, the age must of women candidate the same will be filled up by male candidate. Details of qualification, scale of pay,
be above 18 years & below 37 years as on 28.2.2009, Upper age limit may be relaxed in case of experienced candidates experience and other required conditions in respect of each post will be supplied alongwith the
and suitable departmental candidates of above categories only at the discretion of OMC Management. Applications may application form in the Cash Counter of OUAT. Last date of receipt of application 06.03.2009.
be submitted in plain paper indicating detailed Bio-data, Name of the post applied for, Name of Candidate, Date of birth, Applications in the prescribed form duly filled in alongwith attested copies of all certificates, mark
Permanent & Present address, Qulification with Percentage of Marks secured, caste, experience alongwith supporting sheets of all examinations passed, experience certificate and resarch publications and unstamped
documents and one pass port size photograph. Candidates already employed in Govt./PSUs shall have to submit No self addressed envelope should reach the Registrar, OUAT, Bhubaneswar-751003 by Registered
objection Certificate from the employer along with the application. The SC/STcandidates shall be allowed to and fro traveling Post latest by 06.03.2009. Applications received after the last date shall not be entertained. The
expenses for attending interview for the post as per Govt. Rule. University shall not be responsible for loss or delay in postal transit, incomplete applications shall be
The above appointments are only against the regular cadre vacant posts of OMC as indicated against each post. The summarily rejected. In service candidate shall apply through proper channel. They shall submit advance
Complete application in all respects should reach the under signed on or before 28.02.2009 Incomplete applications or those copy of original application to avoid delay. Applicants should be prepared to appear interview at
received after due date, application from candidates other than SC & ST category shall not be taken in to consideration. Bhubaneswar at their own cost. The University reserves the right to cancel the interview if necessary
The Corporation reserves the right to accept or reject any or all applications without ‘assigning any reason thereof. due to unforreseen circumstances or may not fill up the required number of posts so advertised.
GENERAL MANAGER (P&A) Sd/- D. Shatapathy, REGISTRAR

ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF M.P.H.W. ON CONTRACTUAL BASIS UNDER NVBDCP OF H & FAMILY WELFARE DEPARTMENT/C.D.M.O, NAYAGARH
Applications are invited from the eligible candidates in the prescribed format given below for selection 5. Attested Xerox copy of caste certificate in case of SC/ST/SCBC candidates.
to the post of M.P.H.W. (Male) on contractual basis under NVBDCP in the Nayagarh District.
6. Attested Xerox copy of Mark sheet of HSC.
Sl. Category No. of Posts Consolidated Qualification
No. of Post Salary Chief District Medical Officer, Nayagarh
1. MPHW UR-4 Rs.6000/- 1. HSC or above/minimum 10th pass APPLICATION FORM
(Male) SCBC-1 per month 2. Preference will be given to the local 1. Name of the Post applied for.................................................................. Affix
SC-1,ST-1 candidate of Block/District. 2. Name of the Candidates in full............................................................... passport
General condition for the contractual engagement for the post of MPHW (Male). (In Block Letter) size
1. Candidates of the concerned Block/District will be given preferences. Selection is bases of 3. Father’s Name:....................................................................................... photograph
mark secured in HSC. 4. Permanent Address ...............................................................................
2. The engagement is purely temporary and may be terminated at any time without assigning any 5. Present Address.....................................................................................
reason thereof. 6. Date of Birth ...........................................................................................
3. The selected candidates will have to submit an undertaking to the effect that they will not claim 7. Qualification:............................................................................................
Govt. post/regular appointment in future.
4. The application with all required documents should be reached in the Office of the Chief District Examination Board/ Year of Division Total Mark %
Medical Officer, Nayagarh on or before 18th February 2009 by Registered Post/ Speed Post Passed University passing marks secured
only.
5. Age Limit: The candidates shall not be less than 18 years and not more than 32 years of age &
the age will be relaxable 5 years in case if SC & ST. 3 years of age in case of SCBC candidates.
6. Name of the post applied for should be written in Capital in top of the envelope.
7. The vacancy will be filled up observing 80 point roster ORV act.
Documents to be submitting alongwith application form: Employment Registration No. Name of the E/E.
1. Attested Xerox copy of HSC certificate or equivalent. DECLARATION
2. Attested copy of Passport size one recent photograph. I do hereby declared that all the information and facts indicated above are true to the best of my
3. Attested Xerox copy of residence/nativity certificate. knowledge and belief.
4. An envelope of size 24x10 cm with postage stamp value of Rs.10/- (ten only) with self
Date: Signature of the Candidate
addressed.
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 6
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 7
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 8
INDIA’S HITECH AIRCRAFT INDUSTRY
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED
(ACCESSORIES DIVISION), LUCKNOW - 226016
Advt. No. HAL-ADL/01/2009

Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), a Navratna Central Public Sector Undertaking, is a premier Aeronautical Industry of South East Asia, with 20 Production/Overhaul/Service Divisions and 9 co-located
R&D Centres spread across the Country. HAL’s spectrum of expertise encompasses design, development, manufacture, repair, overha ul and upgrade of Aircraft, Helicopters, Aero-engines, Industrial & Marine Gas
Turbines, Accessories, Avionics & Systems and structural components for Satellites & Launch Vehicles. Accessories Division, Luc know a unit of HAL's vast network, has the unique distinction of manufacturing a
wide range accessories and Ground Support equipments invites applications for the following posts for Accessories Division, Lucknow:

Sl. Posts/Designation / No. of posts Qualification Stipend & Monthly Emoluments in the Scale of Pay
No Post Code (Due for revision w.e.f. 01-01-2007)
1. DIPLOMA TRAINEE Diploma in Engg. in Mechanical/ Electrical/ During one year training period, they will draw Rs.9200/- as stipend, HRA
Mechanical DT011 39 (08SC,01ST,10OBC & 20 UR) Electronics/Instrumentation Branch from recognized Rs.1789/- (if company’s accommodation not provided) and CCA Rs.240/-
Electrical DT012 08 (02 SC, 03 OBC & 03 UR) institution with minimum 60% marks for General / OBC per month. On successful completion of one year training period, they
Electronics DT013 05 (01 SC, 01 OBC & 03 UR) candidates and 50% marks for SC/ST candidates. may be absorbed in the Scale-D/6 i.e. Rs.4100-110-4650-120-7650/-.
Instrumentation DT014 02 ( 01 SC & 01 UR)
( Out of 54 posts, 01 PWD-HH )
2. Computer Operator 05 (01 SC, 01 OBC & 03 UR) Diploma in information Technology / Computer Science -do-
Trainee DT021 (Out of 05 posts,01 PWD-OH) from a recognized Polytechnic
3. TECHNICIAN TRAINEE During the one year training period, they will draw Rs.8740/- as stipend,
Machinist TT031 15 (04 SC, 05 OBC & 06 UR) HRA Rs.1699/- (if company’s accommodation not provided) and CCA
Turner TT032 06 (2 SC, 01 OBC & 03 UR) NAC/NCTVT from recognized institution with minimum Rs.240/- per month. On successful completion of one year training period,
Grinder TT033 05 (02 SC, 01 OBC & 2 UR) 60% marks for General / OBC candidates and 50% marks they may be absorbed in the Scale C/5 i.e. Rs.3950-95-4425-105-7470/-.
Electroplator TT034 05 (01 SC, 01 OBC & 3 UR) for SC/ST candidates.
Welder TT035 02 (01 OBC & 01 UR)
Fitter TT036 02 (UR)
( Out of 35 posts, 03 PWD-HH )
ITI Draughtsman (Mechanical) with NAC/NCTVT from
4. Technician Trainee 03 (01OBC & 02 UR) recognized institution with minimum 60% marks for -do-
(Draughtsman) TT041 General / OBC candidates and 50% marks for SC/ST
candidates.
NAC Course of 04 years duration OR ITI (03 years During the one year training period, they will draw Rs.8740/- as stipend,
5. Technician Trainee 04 (01 OBC & 03 UR) duration ) from recognized institution + NCTVT with HRA Rs.1699/- (if company’s accommodation not provided) and CCA
(Millright) TT051 minimum 60% marks for General/OBC candidates and Rs.240/- per month. On successful completion of one year training period,
50% marks for SC/ST candidates. they may be absorbed in the Scale-C/6 i.e. Rs.4100-110-4650-120-7650/-.
6. Scientific Assistant 01 (UR) B.Sc with Chemistry through out the Degree Course i.e. During the one year training period, will draw Rs.8740/- as stipend, HRA
Trainee UT061 (PWD-VH) - (Partially Blind) upto final year. Rs.1699/- (if company’s accommodation not provided) and CCA Rs.240/-
per month. On successful completion of one year training period, may be
absorbed in the Scale-C/5 i.e. Rs.3950-95-4425-105-7470/-.
B.Com with P.G. Diploma in Computer acquired from During one year training period, they will draw Rs.9200/- as stipend, HRA
7. Assistant Accounts 05 (01 SC, 02 OBC & 02 UR) State Board of Technical Education OR M. Com. with Rs.1789/- (if company’s accommodation not provided) and CCA Rs.240/-
Trainee UT071 (Out of 05 posts,01 PWD-HH) relevant certificate of proficiency in PC Operations. per month. On successful completion of one year training period, they
may be absorbed in the Scale-D/6 i.e. Rs.4100-110-4650-120-7650/-.
8. Asst. Admin. Trainee 04 (01 SC, 01 OBC & 02 UR) Graduate with P.G. Diploma in Computer acquired from -do-
UT081 State Board of Technical Education OR MA / M.Sc. /
M.Com. with relevant certificate of proficiency in PC
Operations.
During the one year training period, will draw Rs.8740/- as stipend, HRA
9. Staff Nurse Trainee 01 (SC) PUC / Inter + Diploma in General Nursing from a Rs.1699/- (if company’s accommodation not provided) and CCA Rs.240/-
UT091 recognized institute. per month. On successful completion of one year training period, may be
absorbed in the Scale-C/5 i.e. Rs.3950-95-4425-105-7470/-.
10. Pharmacist Trainee 01 (OBC) PUC / Inter + Diploma in Pharmacy (D.Pharma) of two
UT101 years duration from a recognized institute and registered -do-
under Pharmacy Act, 1948.
11. Lab Technician Trainee 01 (UR) PUC / Inter + Diploma in Lab Technician (Medical) from -do-
(Medical) UT111 a recognized institute
PUC / Inter with certificate of training in First Aid from During one year training period, will draw Rs.7810/- as stipend, HRA
12. Dresser Trainee UT121 01 (UR) Indian Red Cross or St. Ambulance Association or similar Rs.1519/- (if company’s accommodation not provided) and CCA Rs.150/-
recognized organization. per month. On successful completion of one year training period, may be
absorbed in the Scale-B/4 i.e. Rs.3650-80-4050-90-6660/-.
13. Sanitation Trainee UT131 01 (UR) PUC / Inter + Certificate in Sanitary Inspectors Course. -do-

Ex-Servicemen (Combatant) with 03 years experience Selected candidates will draw Basic of Rs.4050/- p.m. in the Scale B-4 i.e.
OR Middle School with 04 years experience in Home Rs.3650-80-4050-90-6660/-. Apart from Basic Pay, they will also get
14. Assistant-B (Security) 12 (03 SC, 03 OBC & 06 UR) Guards/ Territorial Army (Army training will be DA,CCA,HRA (HRA will be given in case company’s accommodation is
UT141 preferred). not provided) etc. as per rules.
Note:- The candidate belonging to Army in the Trade of
Infantary / Armour Corps / Artillery / Engineers/ Signals
will be preferred keeping in view of qualitative
requirement for the post.
SSLC + Heavy Vehicle Driving License with minimum Selected candidates will draw Basic of Rs.2990/- p.m. in the scale A1 i.e.
15. Driver UT151 03 (01 OBC & 02 UR) 02 years experience as a Driver. Preference will be given Rs.2900-45-3125-50-4875/-. Apart from Basic pay, they will also get DA,
to the candidates who are Ex-serviceman and retired in CCA, HRA (HRA will be given in case company’s accommodation is not
Driver Trade for which entry is made in Discharge book. provided) etc. as per rules.
16. Ward Boy/Ayah Trainee 01 (UR) SSLC preferably with some experience in Hospital / During one year training period, will draw Rs.5768/- as stipend, HRA
UT161 Dispensary / Nursing Home etc. Rs.1121/- (if company’s accommodation not provided) and CCA Rs.95/-
per month. On successful completion of one year training period, may be
absorbed in Scale-A/1 i.e. Rs.2900-45-3125-50-4875/-.
17. Diploma Holders (Ex- 21 (04 SC, 09 OBC & 08 UR) Diploma in Mechanical / Electrical / Instrumentation (Ex- The tenure of engagement will be initially for a period of One Year on
Servicemen) on Contract (Airframe / Equipment-06, SNCOs / NCOs with BRD experience of 05 years on consolidated emoluments of Rs.11288=00 (Rupees Eleven Thousand Two
Basis UT171 Engine-06 and Instrument / repair/overhaul of aircraft and /or rotables / accessories. hundred Eighty Eight only) per month i.e. Basic Pay, DA, CCA, HRA (if
Electrical-09) company accommodation is not provided). Medical facilities, LTA etc.
18. Assistant (Stores) Post Graduate with 05 years relevant experience in Stores will also be given as per rules. The period of service can be extended up to
(Ex-servicemen) on 04 (01 SC, 01 OBC & 02 UR) or Graduate with Diploma in Materials Management with the age of 60 years depending upon performance of the individual and
Contract Basis UT181 05 years relevant experience in stores. availability of work, organizational requirements.
AGE LIMIT / RELAXATION / CONCESSION: - 28 years as on 01.12.2008, maximum age limit is relaxable by 5 years in respect of SC/ST candidates and 03 years in respect of OBC candidates not belonging
to Creamy Layer. Candidates belonging to Creamy Layer may apply against Un-reserved posts without any relaxation. Candidates belonging to OBC would be required to produce a latest copy of caste
certificate (Not older than 06 months as on 01-12-2008) of not belonging to creamy layer in the form prescribed by the Govt. of India at the time of interview. In respect of Persons with Disabilities (PWDs)
having minimum 40% disability, additional age relaxation by 10 years for all category. For candidates who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu & Kashmir during the period from 01.01.1980
to 31.12.1989, the upper age limit is relaxable additionally by 5 years. Upper age limit is relaxable by equal number of years of experience subject to maximum of 07 years in the case of experienced
candidates for Sl. Nos. 2,7, 8 & 9 to 16. Upper age limit is also relaxable by equal number of years of experience subject to maximum of 07 years in the case of experienced candidates from manufacturing
organization for Sl. Nos.1, 3, 4, 5 & 6. - For Ex-servicemen, 35 years after deducting total period of service in Armed- Force plus 3 years. Further, relaxable for SC/ST/OBC & PWD candidates as per rules.
Candidates who had undergone Apprenticeship at HAL, Accessories Division, Lucknow, would be given age relaxation of One Year i.e. the period of Apprenticeship Training.
APPLICATION FEE: Candidates belonging to General / OBC category are required to send Application fees of Rs.100/- (exempted in case of SC/ST/PWD & Ex-Apprentice of HAL, Accessories Division,
Lucknow) in the form of Demand Draft only drawn in favour of “Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow ” payable at Punjab National Bank, HAL Branch, Faizabad Road,
Lucknow-226 016. The candidate is required to write his / her name, address, and post applied for on the back side of the demand draft and forward the same alongwith the typed application, as per the
format given and testimonials by ordinary post only, so as to reach POST BAG No. 31, KALKAJI POST OFFICE, NEW DELHI- 110 019 latest by 23.02.2009. The envelope should be superscribed with
the name of post applied for and POst Code.
GENERAL CONDITIONS: l Only Indian Nationals need apply. Mere submission of application will not entail right for claiming employment. HAL reserves right to raise / lower the specification depending upon
the response to the advertised posts. l Applicants serving in Government / Public Sector, Semi-Government Organizations should apply through proper channel or produce “No Objection Certificate”
at the time of interview. l Canvassing / outside influence in any form will be a disqualification. l Ex-apprentices of HAL, Accessories Division, Lucknow are also required to apply directly to the above
address. l As the written test will be conducted in one sitting, candidates are required to apply for only one post. l Decision of HAL Management regarding selection will be final. Further, HAL reserves
the right to fill up or otherwise any or all the notified post. Interested candidates may visit our website www.hal.India.com. For detail information and application Form.
SENIOR MANAGER (HR)
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 9
ORISSA HYDRO POWER CORPORATION LTD.
(A Government of Orissa Undertaking)
O.S.P.H. & W. Corporation Building, Vanivihar Chowk, Bhubaneswar-751 022
Advertisement No. OHPC/RECTT/GET/MT/09
OHPC a leading profit-making State Public Sector Undertaking with 6(six) multi-location units and one
inter-state project, intends to recruit bright, qualified and energetic professionals to be inducted as
Graduate Engineer Trainee (Electrical) (43 Nos.), Instrumentation and Control (02 Nos.), Information
Technology (05 Nos.) and Management Trainees in Human Resource Development (06 Nos.), Finance
(04 Nos.), Legal (01 No.) and Public Relations(01 No.) for their placement at various units.
SELECTION: Training & Placement: (i) The short-listed eligible candidates will be called for a written
test and candidates qualifying in the written test will be called for interview, (ii) The successful candidates
on their selection will undergo training for one year during which they will be paid consolidated stipend
of Rs.8000/- P.M + Rs.200/- P.M Medical Allowance (Fixed) and additional Rs.1000/- P.M posted at
Balimela, Mukhiguda, Khatiguda & Potteru as Remote Area Allowance.- On successful completion of
training the candidates will be appointed as Asst. Manager on probation for one year and placed in the
scale of pay of Rs.6,500-225-11000(E-3) (under revision), RESERVATION: Reservation of SC/ST/
SEBC/PH/Ex-servicemen and women candidates shall apply as per the appropriate Act. APPLICATION:
Applications in the prescribed format which can be downloaded from our website and two passport
colour photographs alongwith self-attested photo copies of testimonials/certificates in support of
Education, Date of Birth, Caste etc. must be enclosed and sent by post only accompanied by non-
refundable account payee Demand Draft for Rs.250/- (Two Hundred Fifty) only (Not applicable for SC/
ST/PH candidates) so as to reach the Post Box No.189 Bhubaneswar GPO, Bhubaneswar-751 001
within 24 days from the date of publication.
DY.GENERAL MANAGER (HRD)
Details of eligibility conditions, application form, other conditions are available at our website
www.ohpcltd.com

INDIAN RARE EARTHS LIMITED ORISSA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY


BHUBANESWAR : 751 003 (ORISSA)
(A Govt. of India Undertaking) ADVERTISEMENT
oscom, Matikhalo - 761045 (Ganjam Dist) Orissa
Applications are invited from the eligible candidates for recruitment to the following vacant posts on contractual
VACANCY NOTIFICATION basis in the Krishi Vigyan Kendra operating under this University at different places in the State in the prescribed
form obtainable from the Comptroller, OUAT, Bhubaneswar : 751 003 on payment of Rs.400/- (Rupees four
Indian Rare Earths Ltd. (IREL) a Public Sector Undertaking under the administrative control of the Department of hundred) for the post of Programme Coordinator Rs,300/- (Rupees three hundred) for the post of Subject Matter
Atomic Energy is the Industry leader in the area of Beach Sand Minerals like Ilmenite and Rutile Titanium ores, Specialist Rs.200/. (Rupees two hundred) for the post of programme Assistant / Farm Manager / Programme
Zircon, Monazite, Sillimanite etc. and producer of Rare Earths (lanthanides) Chemicals. Thorium Nitrate etc. The Assistant (Computer) /junior Steno-cum-Computer Operator / Driver-cum-Mechanic, at the Cash Counter of the
company requires proactive professionals for the following position for its unit located at Orissa. Comptrollers Office, OUAT, Bhubaneswar any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M, from 09.02.2009 or by
sending a Bank Draft worth Rs. 500/- (Rupees five hundred) for the post of Programme Coordinator, Rs.400/-
Sl. Name of the Post No. of Qualification & Experience Scale of Pay Upper Age (Rupees four hundred) for the post of Subject Matter Specialist and Rs.300/., (Rupees three hundred) for the post1
No. Post (IDA pattern) limit as on of Programme Assistant /Farm Manager/ Programme asst (Computer)/ Junior Steno-cum-Computer Operator/
Driver-cum-Mechanic, drawn in favour of the Comptroller, OUAT, Bhubaneswar, payable at State Bank of India
31/01/2009 OUAT Campus Branch, Bhubaneswar: 751 003 along with a self address envelop of size 25 cm x 10 cm.
1. Manager (Security) One Should be Graduate and commissioned Rs.14500-350- 40 Yrs Sl. POST No. of Reservation of Vacancy
(E-4 Grade) Officer not below the rank of a Captain or 18700/- No. Vacancy ST UR SC OBC Total
equivalent retired from Indian Defence (Under revision (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Services, Preference will be given to those w.e.f. 1. Programme Coordinator 05 -- -- -- -- 05
with Industrial Security experience (like 01/01/2007) 2. Subject Matter Specialist
CISF) and working knowledge of Oriya/
a) Agronomy 08 01 03 01 01 08
Hindi. 01(W) 01(W)
2. Dy. Security Officer Four +2 Certificate Examination from a Rs.6550-200- Minimum age b) Horticulture 04 01 01 01 -- 04
(E-0 Grade) recognized Board/University. Must have 11350/- limit is 35 01(W)
retired from Indian Army, Indian Navy or (Under revision years and c) Plant Protection 03 01 01 -- -- 03
Indian Air Force with minimum 10 years w.e.f. maximum 01(W)
of experience. -Must have retired from 01/01/2007) age limit d) Agril. Extension 08 01 03 01 01 08
the Coloured Service in the rank of a would be 40 01(W) 01(W)
Junior Commissioned Officer (JCO). years e) Home Science 10 01 03 01 01 10
-The candidates should be willing to work 01(W) 02(W) 01(W)
in round the clock shifts to perform f) Fishery Science 01 -- 01 -- -- 01
Security Shift In-charge functions. g) Agril. Engineering 08 01 03 01 01 08
01(W) 01(W)
Allowances and Benefits: In addition to Basic Pay, Dearness Pay @ 50% of Basic Pay, Variable DA @ 46.9% of Basic
Pay and Dearness Pay (at present), other allowances such as HRA, Conveyance Allowance, Washing h) Soil Science 04 01 01 01 -- 04
01(W)
allowance, Annual Allowance etc. will be paid and benefits such as EPF, Gratuity, LTC, Medical Assistance,
i) Forestry 03 01 01 -- -- 03
Group Insurance, Educational Assistance for children, Post Retirement Medical benefits etc. will be admissible 01(W)
as per rules of the company. 3 Programme Assistant
General Conditions: a) Forestry 02 01 01 -- -- 02
1. Should be a citizen of India. 2.Reservations/Concessions to candidates belonging to SC/ST/OBC/ b) Fishery 03 01 01 -- -- 03
Ex-servicemen / Persons with disabilities / Dependants of those killed in military action etc. will be 01(W)
given as per directives of Government of India. 3. Candidates from Government Depts. / PSUs must 4 Farm Manager 07 01 03 01 01 07
forward their application through proper channel. Otherwise they will be treated to have agreed to 01(W)
forego the benefits of carry forward of Gratuity, Leave Salary and any other future benefit of their 5 Programme Assistant Computer 01 -- 01 -- -- 01
past service etc. 4. Persons who have resigned from IRE Ltd. or retired from Government companies 06. Junior Steno-cum-Computer 09 01 03 01 01 09
Operator 01(W) 02(W)
including IREL under the VRS will not be eligible to apply. 5. In order to regulate the number of
07. Driver-cum-Mechanic 05 01 03 01 -- 05
candidates to be called for the test/or interview, if so required, the Management reserves the right to 01(W)
raise the minimum eligibility standards/criteria or to relax the minimum eligiblity standards/criteria Male candidates may apply for the posts reserved for Women candidates as incase of non-availability of Women
including the age limit in otherwise suitable candidates. 6. Merely meeting the above qualification and Candidates the same will be filled up by male candidates. Terms and Conditions: 1. The appointment shall be
experience shall not entitle a candidate to be called for interview. Only short listed candidates will be strictly on contract basis without any terminal benefits, after obtaining undertaking from the appointee that they
notified/communicated for Test/Interviews. 7. Depending on the requirements, the company reserves shall not claim for regulahzation. 2, Their contractual appointment can be renewed at yearly intervals subject to their
satisfactory performance to be evaluated by the Dean of Extension Education. OUAT independent of Annual
the right to cancel/curtail/increase the number of posts without any further notice and without performance Appraisal, 3, The appointees can be transferred from one KVK to another KVK only. 4. The services
assigning any reason thereof. 8. All the above conditions of qualification, experience, age limit etc. are of contractual appointee will be cotermlnus with the funding of KVK. 5. Services are terminable without notice and
applicable to applicants from IREL (internal candidates) also. would no case continue beyond the KVKs existence, 6. No TA/DA will be allowed for appering before the interview
9. How to apply: Typed applications strictly in the following application format affixing one recent Board or for joining the assignment if selected. 7. Recruitment to the posts mentioned at Sl. No. 1 to 5 shall be made
passport size photograph and positively enclosing copies of certificates in support of Qualification, on contractual basis with usual scale of pay without terminal benefits, and the recruitment to the posts mentioned
at Sl. No. 6 & 7 shall be made on contractual basis on consolidated remuneration at the initial of the scale applicable
age, experience, etc. should reach The General Manager (HRM), Indian Rare Earths Limited, OSCOM, in each case. Details of qualification, scale of pay, experience and other required conditions In respect of each post
Po: Matikhalo - 761045, Dist-Ganjam, will be supplied along with the application form in the cash counter of OUAT, Bhubaneswar- 751003. Last date of
(Orissa) on or before 28/02/2009. The envelope should be positively superscribed with the name receipt of application 06,03.2009 Applicaiton in the prescribed form duly filled in along with attested copies of all
of post applied certificates, Mark sheets of all examination passed, experience certificate and reserch publications along with
unstamped self addressed envelop should reach the Registrar OUAT, Bhubaneswar:751003 by registered post by
for. Incomplete applications are liable to be rejected. 06,03.2009. Appiicaitons received after the last date shall not be entertained. The University shall not be responsible
Application Format: (1) Post Applied for (2) Name, address, telephone number, e-mail etc. of the for loss or delay in postal transit, incomplete applications shall be summarily rejected, in service Candidates shall
applicant (3) Date of Birth (4) Age as on 31/01/2009 (5) Whether belongs to SC/ST/OBC (6) Whether Ex- apply through proper channel. They shall submit advance copy of original appiicaiton to avoid delay. Applicants
serviceman/Persons with Disability (7) Qualification from SSC onwards with % of marks (8) Experience should be prepared to appear interview / test will be required at Bhubaneswar at their own cost. The University
reserves the right to cancle the interview if necessary due to unforeseen circumstances or may not fill up the
indicating (a) Name of the Company (b) Designation (c) Nature of Duties (d) Period (e) Scale of Pay (f) required number of posts so advertised. Candidates who have applied for the post of Programme Coordinator,
Total Salary Drawn (g) Any other relevant information (h) Signature of the Applicant with date. Applications Subject Matter Specialist in Agronomy/ Soil Science/ Agril Extension / Fishery Science / Agril. Engineering &
received late/incomplete will be rejected. IREL will not be responsible for any postal delay/loss of Technology / Home Science in response to the advertisement No. 24885/UAT, Dt. 03,08.2006 need not apply again.
documents during transit. Canvassing in any form will be a disqualification. Please visit our website: Their applications will be considered along with freshers. They can send additional information if any pertaining to
http://www.irel.gov.in and click on “Recruitment* Directory for more information. the posts applied earlier in support of their candidature.

GENERAL MANAGER (HRM) Sd/- D.Shatapathy, REGISTRAR


bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 10
Date of publication:
07.02.2009 to 13.02.2009
Govt. of India, Ministry of Railways
Date & time of closing:
Address : Opposite to GM/NCR/ALD Building, Near Subedarganj Rly. Hospital, Subedarganj, Allahabad - 211033 09.03.2009 upto 17.30 Hrs.
Ph. No. (0532) 2222541, 2222543, 2430472, FAX No. (0532) 2430471, Website: www.rrbald.gov.in

EMPLOYMENT NOTICE No.: 1/2009


Applications are invited in the prescribed format as enclosed (on a good quality A-4 size paper (80 GSM) using one side only) from eligible Indian Nationals for the following posts. Applications complete in all
respects along with required enclosures should be sent by post to the Member Secretary, Railway Recruitment Board, Allahabad, so as to reach on or before 09.03.2009 (17.30 hrs). The applications can also be
dropped in the box kept at the premises of RRB office, Allahabad till the closing date.
For candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal
Pradesh, Andaman, Nicobar and Lakshwadeep islands and for candidates residing abroad, the closing date for receipt of applications by posts will be 24.03.2009.
Scale of No. of Vacancies Normal Suitability for Exam
Cat Name of Med. Age as person with Fees Stages of
No. the Post Pay in Rs.
(RSRP)
Rly UR SC ST OBC Total Ex PH Std. on Minimum Educational qualification disability (Rs) Exam
SM 01.07.09 OH/VH/HH
Submit only one Application for Cat 1 & 2 indicating preference of the categories according to suitable Educational qualification on Personal Data Sheet
1.Written/online
1. SE-Works 6500-10500 NR 8 1 2 4 15 Nil A-3 20-35 Degree in Civil Engineering from a recognised University/Institution. Not Suitable 60 2. Verification
2. SE-P-Way 6500-10500 NR 13 4 2 5 24 2* Nil A-3 20-35 Degree in Civil Engineering from a recognised University/Institution. Not Suitable 60 1.Written/online
2. Verification
Submit Separate Application for Cat 3 to 7
(i) 04 (Four) Year Degree in Engineering in Electrical/Electronics/ Microprocessor/TV
Engineering/Fibre Optical Communication/ Telecommunication/ Communication/Sound
& TV Engineering/Industrial Control/Electronic Instrumentation/ Industrial Electronics/ 1.Written/online
3. SE-Signal 6500-10500 NR 1 1 Nil A-3 20-35 Not Suitable
Applied Electronics/ Digital Electronics/ Power Electronics/ Information Science/ 60 2. Verification
Information Technology/Computer Application/Computer Engineering/ Computer
Science/Computer Technology, or (ii) M.Sc (Electronics/ Physics/ Computer Science).
Degree in Manufacturing/ Mechatronics/ Industrial/ Mechanical/ Tools & Machining/ Tools
4. SE-Mech 6500-10500 NR 2 2 Nil B-1 20-35 1.Written/online
& Die. Making/ Automobile/ Production/ Metallurgy/ Foundry Technology/ Electronics/ Not Suitable 60
2. Verification
Electrical Engineering from a recognised University/Institution.
Degree in Electrical/Electronics & Tele- communications/ Electronics/ Electrical Power
Systems/ Electronics & Communication/Electronics & Video Engineering/ Instrumentation & 1.Written/online
5. SE-(DSL/Elect.) 6500-10500 NR 1 1 Nil B-1 20-35 Not Suitable 60
Control/Industrial Electronics/ Mechanical/ Production/ Production Technology/ Industrial 2. Verification
Engineering from a recognised University/ Institution.
Diploma in Civil Engineering/Civil Engineering (Transportation) or B.Sc. With Physics &
6. Sr. P-Way Sup. 5000-8000 NR 13 12 3 28 3* Nil A-3 18-33 Maths or B.Sc (Honours) in Physics with Mathematics as secondary/ subsidiary subject or Not Suitable 60
1.Written/online
2. Verification
B.Sc. (Honours) with Maths with Physics as secondary/Subsidiary subject.
Diploma in Civil Engineering/ Civil Engineering (Transportation) from a recognised 1.Written/online
7. JE-II (P-Way) 5000-8000 NR 46 8 7 17 78 8* Nil A-3 18-33 Not Suitable 60
University/Institution. 2. Verification
Submit only one Application for Cat 8 & 9 indicating preference of the categories according to suitable Educational qualification on Personal Data Sheet
Diploma in Manufacturing/ Mechatronics/ Industrial/ Mechanical/ Tools & Machining/
8. JE-II (DSL/Mech.) 5000-8000 NR 1 1 1 3 Nil B-1 18-33 1.Written/online
Tools & Disc. Making/ Automobile/ Production/ Metallurgy/ Foundry Technology/ Not Suitable 60
2. Verification
Electronics/Electrical Engg.from a recognised University/ Institution.
Diploma in Manufacturing/ Mechatronics/ Industrial/ Mechanical/ Tools & Machining/
9. JE-II Mech. 5000-8000 NR 5 2 5 12 Nil B-1 18-33 Tools & Disc. Making/ Automobile/ Production/ Metallurgy/Foundry Technology/ Not Suitable 60
1.Written/online
2. Verification
Electronics/ Electrical Engg.from a recognised University/ Institution.
Submit Separate Application for Cat 10 to 17
Diploma in Electrical/Electronics & Tele- communications/ Electronics/ Electrical Power
10. JE-II (DSL/Elect) 5000-8000 NR 2 1 1 1 5 Nil B-1 18-33 Systems/ Electronics & Communication/Electronics & Video Engineering/ Not Suitable 60
1.Written/online
Instrumentation & Control/Industrial Electronics/Mechanical/ Production/Production 2. Verification
Technology/Industrial Engineering from a recognised University/Institution.
Diploma in Civil Engineering/Civil Engineering (Construction Technology)/ Civil
11. JE-II Works 5000-8000 NR 42 5 3 6 56 5* 2* A-3 18-33 Engineering (Public Health)/Civil Engineering (Water Resources)/Civil Engineering
Suitable for 60
1.Written/online
(Transportation) from a recognised University/ Institution.
HH 2. Verification
03 (Three) year Diploma in Engineering in Electrical/ Electronics/ Microprocessor/TV
Engineering/Fibre Optical Comunication/ Telecommunication/ Communication/Sound &
TV Engineering/Industrial Control/Electronic Instrumentation/Industrial 1.Written/online
12. JE-II (Signal) 5000-8000 NR 3 1 2 3 9 1* Nil A-3 18-33 Not Suitable 60
Electronics/Applied Electronics/ Digital Electronics/Power Electronics/Information 2. Verification
S c i e n c e / I n f o r m a t i o n Te c h n o l o g y / C o m p u t e r A p p l i c a t i o n / C o m p u t e r
Engineering/Computer Science/Computer Technology.
Health & B.Sc. Chemistry plus One year Diploma in Health/Sanitary Inspector, or One year National
13. 5000-8000 NR 9 4 2 6 21 Nil C-1 18-33 Trade Certificate (NTC) in Health/Sanitary Inspector awarded by National Council for Not Suitable 60
1.Written/online
Malaria 2* 2. Verification
Inspector Vocational Training. Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi.
1.Written
14. ASM 4500-7000 NR 32 32 36 17 117 12* Nil A-2 18-33 A University Degree or its equivalent from a recognised University/Institution. Not Suitable 60 2.Aptitude Test
3.Verification
A Pass in Ist year of the B.Sc (Physics) ,or Pass in 10+2 in Maths & Physics or 1.Written
15. S.M.-II 4000-6000 NR 17 5 3 9 34 3* Nil B-1 18-30 Not Suitable 60
equivalent and as casual SM for 2 years experience in S&T Deptt (Rly). 2. Verification
Matriculation with Science plus Diploma/Certificate in Medical Lab Technology (DMLT) or
10+2 with Science. DMLT subject to fulfillment of the underlying conditions (i) The course
has been done from an institution which is recognized by a University or Technical Board
16. Lab Asstt.-III 3050-4590 NR/ 2 Nil B-1 18-30 1.Written/online
2 of Govt./ State Govt./Central Govt. authority (ii) The duration of the course is at least one Not Suitable 40
2. Verification
DLW year. (iii) During the course the candidate should have done the training on full time basis.
(iv) At the end of course, there should be a system of examination which has been
successfully passed by the candidate.
Passed High School with ITI/Act appt. in any of following trades (1) Fitter, (2) Electrician, (3)
Asst. Loco Pilot Instrument Mechanic, (4) Mill wright/Maintenance Mechanic, (5) Mechanic (Radio & TV), (6) 1. Written
17. 3050-4590 NCR/ 588 120 60 163 931 92* Nil A-1 18-30 Electronics Mechanic, (7) Mechanic (Motor Vehicle), (8) Wireman, (9) Tractor Mechanic, (10) Not Suitable 40 2. Aptitude Test
Electrical/
NR
(DSL/Elect.) Armature & Coil winder, (11) Mechanic (Diesel) (12) Heat Engine, (13) Turner, (14) Machinist, 3. Verification
(15) Refrigeration & Air Condition Mechanic or Three years Diploma in Mechanical/
Electrical/Electronics/ Automobile Engg. in lieu of ITI.
Submit only one Application for Cat 18 & 19 indicating preference of the categories according to suitable Educational qualification on Personal Data Sheet
High School Pass+I.T.I./Act. Apprentice in following trade : (1) Instrument Mechanic, (2)
18. Tech-III 3050-4590 NR 2 6 20 11 39 4* Nil B-1 18-30 Not Suitable 40 1.Written
(DSL/Mech.) Motor Mechanic, (3) Tractor Mechanic, (4) Diesel Mechanic, (5) Fitter, recognized by 2. Verification
NCVT/SCVT. Diploma & other higher qualification not allowed.
High School Pass+I.T.I./Act. Apprentice in following trade : (1) Instrument Mechanic, (2)
19. Tech-III 3050-4590 NR 2 11 1 14 1* Nil B-1 18-30 Not Suitable 40 1.Written
Motor Mechanic, (3) Tractor Mechanic, (4) Diesel Mechanic, (5) Fitter, recognized by
(DSL/Elect.) 2. Verification
NCVT/SCVT. Diploma & other higher qualification not allowed.
Submit only one Application for Cat 20 & 21 indicating preference of the categories according to suitable Educational qualification on Personal Data Sheet
(i) Matriculation plus I.T.I./Act Apprentice in Electrician/ Electrical Fitter/ Wireman/
Electronics/ Information Technology/ TV & Radio/ Instrumentation/ Computer/ Computer
Networking/ Data Networking, or (ii) 10+2 with Physics and Maths, or
(iii) 03 (Three) year Diploma in Engineering in Electrical/ Electronics/ Microprocessor/ TV
20. 3050-4590 NR 8 26 100 10* Nil B-1 18-30 1.Written
S.M.-III 51 15 Engineering/Fibre Optical Communication/ Telecommunication/ Communication/ Sound Not Suitable 40
2. Verification
& TV Engineering/Industrial Control/Electronic Instrumentation/Industrial
Electronics/Applied Electronics/Digital Electronics/ Power Electronics/Information
S c i e n c e / I n f o r m a t i o n Te c h n o l o g y / C o m p u t e r A p p l i c a t i o n / C o m p u t e r
Engineering/Computer Science/Computer Technology.
(i) Matriculation plus I.T.I./Act Apprentice in Electrician/ Electrical Fitter/ Wireman/
Electronics/ Information Technology/ TV & Radio/ Instrumentation/ Computer/ Computer
Networking/ Data Networking, or (ii) 10+2 with Physics and Maths, or
(iii) 03 (Three) year Diploma in Engineering in Electrical/ Electronics/ Microprocessor/ TV
21. 3050-4590 NR 4 15 56 6* Nil B-1 18-30 1.Written
E.S.M.-III 29 8 Engineering/Fibre Optical Communication/ Telecommunication/ Communication/ Sound Not Suitable 40
2. Verification
& TV Engineering/Industrial Control/Electronic Instrumentation/Industrial
Electronics/Applied Electronics/Digital Electronics/ Power Electronics/Information
S c i e n c e / I n f o r m a t i o n Te c h n o l o g y / C o m p u t e r A p p l i c a t i o n / C o m p u t e r
Engineering/Computer Science/Computer Technology.
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 11
Abbreviations used : 1.16 Candidates belonging to SC/ST/OBC who fulfill required educational qualification/technical
AICTE All India Council for Technical Education, qualifications can also apply against UR vacancies. They will, however, have to compete with
A-1, A-2, A-3, B-1 B-2, C-1 and C-2 = Various levels of Medical Standards which the candidates will the UR candidates. No age relaxation will be allowed to such SC/ST/OBC candidates
have to qualify before appointment in Railways, applying against UR vacancies.
DD Demand Draft Ex.SM Ex-Servicemen
1.17 Free Second Class Railway Pass as and when admissible will be issued to the candidates
HH Hearing Handicapped, IPO Indian Postal Order
belonging to SC/ST communities when they are called for written / on-line examination or
NCVT National Council of Vocational Training NOC No Objection Certificate
Aptitude Test/Skill test/ document verification provided they submit valid caste certificate.
OMR Optical Mark Reader answer sheet OBC Other Backward Classes
1.18 Selected male candidates who are finally appointed are liable for active service in Railway
OH Orthopaedically Handicapped PH Physically Handicapped
PWD Persons With Disability RRB Railway Recruitment Board Engineer's Unit of Territorial Army.
RSRP Revise Scale Revise Pay SCVT State Council of Vocational Training 1.19 Female candidates are also eligible. However, it may be noted that some categories involve
SC Scheduled Caste ST Scheduled Tribe duties which are arduous in nature and call for working in shifts at odd hours, at road side
UR Unreserved (General) VH Visually Handicapped. station also away from headquarters.
ASM Assistant Station Master N.R. Northern Railway 1.20 Any subsequent changes in the terms and conditions of this Employment Notice as per extant
Act.App. Act Apprentice CAT Category rules will stand good. RRB reserves the right to consider/incorporate and subsequent
D.L.W. Diesel Locomotive Works ALD Allahabad changes/modifications/additions in the terms & conditions to recruitment under this
Rly. Railway NCR North Central Railway
Employment Notice necessitated and applicable.
ALP Asst. Loco Pilot
2. AGE LIMIT :
1. GENERAL INSTRUCTIONS : The lower and upper age limit indicated will be reckoned as on 01.07.2009. The upper age limit
1.01 Before applying for any post, the candidates should ensure that he/she fulfills all the eligibility is relaxable as under subject to submission of requisite certificate.
norms. The candidate should have the requisite Educational/Technical qualifications from 2.01 By 5 years for SC/ST candidates.
recognized University/Institute as on the closing date of submission of the application. Those 2.02 By 3 years for OBC candidates.
awaiting results of the final examination need not apply. RRB may reject the applications of
2.03 For Ex-Servicemen, up to the extent of service rendered in defence plus 3 years provided they
candidates at any stage of recruitment process in case the candidate is not fulfilling the
have put in more than 6 months service after attestation. For Ex-serviceman applying for the
requisite criteria, and if appointed, such candidates are liable to be removed from service
summarily. Apprentice categories of posts i.e. Traffic Apprentice and Commercial Apprentice the upper
1.02 The candidates who have been debarred for life from all RRB examinations or the candidates age limit is 40 years inclusive of all other relaxation in age limit.
who have been debarred for a specified period which is not yet completed, need not apply in 2.04 By 5 years for persons who were ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of
response to this Employment Notice. Their candidature will be rejected during any stage of Jammu & Kashmir from 01/01/1980 to 31/12/1989.
recruitment as and when detected. 2.05 By 10 years for Physically Handicapped candidates.
1.03 Candidates should fill up the application in his/her own handwriting and must sign as well as 2.06 For the serving Group 'C' and Group 'D' Railway Staff and casual labours/substitutes, the
put their left hand thumb impressions at the prescribed places. Applications should be filled relaxation in upper age limits will be upto 40 years for Unreserved candidates, 45 years for
either in English or in Hindi. Application should be on a good quality A4 size bond paper (80 SC/ST candidates and 43 years for OBC candidates, provided they have put in a
GSM) using one side only. Newspaper cuttings should not be used as application. The minimum of 3 years service (continuous or in broken) spells. For those working in Quasi-
candidates purchasing printed application from the market should ensure that it conforms to Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Co-
the prescribed format published in the Employment Notice. The candidates can also make
operative Societies and Institutes, the relaxation in upper age limits will be up to the
photocopy of the application format as given in the Employment News/Rozgar Samachar and
length of service rendered subject to maximum 5 years.
then fill up the details. They can also download the application format from the website of the
RRB. The detailed employment notice has also been displayed on the notice board in the 2.07 Upper age limit in case of widows, divorced women and women judicially separated from the
office of RRB. The candidates should send their application sufficiently in advance before the husband but not remarried shall be relaxed up to 35 years for Unreserved, 38 for OBC and 40
closing date. RRB will not be responsible for any postal delay/wrong delivery at any stage of years for SC/ST candidates.
the selection process. 2.08 The upper age limit in case of course completed act apprentices applying for those posts
1.04 The candidates are required to sign in English or in Hindi in the prescribed places provided in whose minimum qualification is ITI/Course completed Act apprentice shall be relaxed to the
Application Form and Information Sheet. The signatures on Application Form, Information extent of apprentice training undergone by them under the Apprenticeship Act 1961.
sheet, Answer Sheet, Question Booklet and other places should be identical. The signatures 2.09 No age relaxation is allowed to SC/ST/OBC candidates applying against unreserved
must be in running hand and not in block capital or disjointed letters. Signatures at the time of vacancies.
application, written examination and document verification in different style or language may 2.10 The date of birth for the candidates for the different age group should be between the dates
result in cancellation of candidature. given below: ( Both dates inclusive)
1.05 Candidates applying for more than one post should send separate application with separate
IPO/DD as examination fee. One envelope should contain one application for one post only. Sl. Upper date of birth Lower date of
Age group* REMARKS
Candidates should however note that the RRB may hold written exam / online examination for No UR OBC SC / ST birth for all
more than one category in a single session. 1. 18 to 30 02.07.1979 02.07.1976 02.07.1974 For categories listed in
01.07.1991 para 2.03 to 2 .08. Age
1.06 Candidates submitting more than one application for the same category will be summarily 2. 18 to 33 02.07.1976 02.07.1973 02.07.1971 relaxation as indicated
rejected. 3. 20 to 35 02.07.1974 02.07.1971 02.07.1969 01.07.1989 will be applicable
1.07 Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/High * Age group is indicated against each post notified in this notification.
School Examination Certificate or an equivalent Certificate as on the date of submission of
applications will only be accepted by the RRB. 3. EXAMINATION FEES:
1.08 Serving Defense Personnel likely to be released within one year of the closing date 3.01 SC/ST/Ex-Servicemen /Physically Handicapped candidates - No examination fees.
09.03.2010 can also apply against Ex-Servicemen vacancies. 3.02 Unreserved/OBC Candidates - Examination fees have been indicated against each post.
1.09 Vacancies of Ex-Servicemen and persons with disability given in the above table are not 3.03 The examination fees are non-refundable. It should be paid in the form of a crossed Demand
separate but included in the total number of vacancies. Draft to be drawn at the main branch of any of the Nationalized Banks, or in the form of Crossed
1.10 The number of vacancies indicated in this Employment Notice is provisional and may increase Indian Postal Order drawn in favour of 'MEMBER SECRETARY, RAILWAY RECRUITMENT
or decrease or even become Nil depending upon the actual needs of the Railway BOARD, ALLAHABAD” valid for a period of six months. The Bank Drafts/Indian Postal
Administration. The Administration also reserves the right to cancel the notified vacancies at Orders should be payable at Allahabad. The Indian Postal Order/Bank Drafts should not be
its discretion and such decision will be final and binding on all. In the event /cancellation of
obtained earlier to the date of issue of this Employment Notice or after the closing date of
notified vacancies, the examination fees paid by the candidates will not be refunded.
receipt of application.
1.11 Dates of all examinations and results will be published in Employment News/Rozgar
3.04 The candidates should write the Employment Notice No., Name of the post applied for,
Samachar and local dailies. These will also be given in the website of the Railway Recruitment
Category Number of the post and their name and postal address on the reverse side of the
Board. Call letters for written / online examinations will be sent to candidates by post (Under
Certificate of Posting). The candidates whose applications are rejected will also be intimated Bank Draft/Front side at the space provided in the Indian Postal Order.
through post along with the cause of rejection. The details of eligible as well as ineligible 3.05 Remittance of examination fees in any other form except Bank Draft/Indian Postal Order will
candidates for a particular post will also be put on the website of the Railway Recruitment not be accepted.
Board at least one week prior to the written / online examination for that post. RRB will not be 3.06 The particulars of Bank Draft/Indian Postal Order submitted as examination fees should also
responsible for any postal delay/ wrong delivery of call letters / Rejection letters. RRB does not be indicated at the prescribed place in the application form. (Item No. 5 of information sheet)
intimate candidates who will not be selected in written/ online examination or any other test. 3.07 An application not accompanied with Bank Draft/Indian Postal Order of requisite amount
1.12 Selection by RRB does not confer upon candidates any right of appointment in Railway. The wherever required towards examination fees will be summarily rejected.
function of the RRB is to recommend names of suitable candidates to the Chief Personnel
Officer of the concerned Zonal Railway / Production Unit who in turn issues the offer of 4. HOW TO APPLY:
appointment letter subject to the availability of vacancies and candidates being found 4.01 The application format as per Annexure 1 & 2 should be filled up by the candidate in his/her own
medically fit and satisfying all eligibility criteria. handwriting, with blue or black ball point pen (not in pencil, fountain pen or gel pen) dated
1.13 Selected candidates will have to undergo training wherever training is prescribed for the post. and signed. Only international numerical i.e. 1,2,3 etc. should be used. The application form
1.14 Emoluments on initial appointment will be minimum pay of the grade plus other allowances should be filled up in English or in Hindi only, strictly observing all the instructions given in
admissible at that time. Revised pay & emoluments will be given as per 6th pay commission.
this Employment Notice. The candidates should affix his/her normal signature in English or
During training period only stipend will be paid as applicable. Candidate may have to give
in Hindi in the application form. Applications signed in capital letters/spaced out letters will be
security deposit and execute indemnity bond wherever necessary.
treated as invalid.
1.15 While all candidates irrespective of community may be considered against UR vacancies,
however against the vacancies earmarked for specific community (SC/ST/OBC), only 4.02 The candidate's Name, Address with Pin Code, Date of Birth, Father's Name and nearest
candidates belonging to that community/group will be considered. For this purpose, Railway Station should be written legibly in English in bold capital letters, even if the candidate
SC/ST/OBC candidates should furnish Caste Certificate from competent authorities as per fills up the application form in Hindi.
the formats given at Annexure 3 (for SC/ST candidates) and Annexure 4 (for OBC 4.03 Photographs: One recent (not earlier than three months from the date of application) colour
candidates). Further, in case of OBC candidates, the certificates should specially indicate that passport size photograph with clear front view of the candidate without cap and sunglasses
the candidate does not belong to the Persons/Sections (Creamy Layer) mentioned in Col.3 of should be pasted on the application form in the space provided. Xerox copy of photographs is
the Schedule of the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. not permitted. The candidates should sign in the space provided in the box below the
No.3601 2/22/9-Estt. (SCT) dated 08.09.93 & its subsequent revision through photograph. One identical extra colour passport size photograph should be enclosed with the
O.M.No.36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004. The OBC candidate should enclose application, indicating candidate's name and category number on the reverse of the
self declaration of non-creamy layer status in the proforma as given in Annexure-5.
photograph. Candidates may note that the RRB may reject at any stage for pasting old/unclear
The candidates who indicate their community as SC or ST or OBC in their application form but
photograph on the application or for any significant variations between photograph pasted in
do not enclose the caste certificate in the prescribed format will not be considered as eligible
to appear for the examination. the application and the actual physical appearance of the candidate.
Continued...
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 12
4.04 In item No.8 of application form, the candidates should indicate any clear visible marks of 7.06 Stages of examination are given against each post. Based on the performance of candidates in the
identification on their body like a mole on the nose, cut-mark on the forehead in the left side or a examination, the candidates equal to the number of vacancies will be called for document
scar mark below the left arm, etc. The application form of the candidate is liable to be rejected if verification in the main list. In addition 30% extra candidates are also called as standby candidates
he/she does not indicate clear identification marks. and they are considered for empanelment only if there is shortfall in empanelment from the main list.
4.05 The candidate should copy the paragraph at item No. 13 of the information sheet in During document verification, the candidates will have to produce their original certificates. No
English/Hindi in their own running handwriting (not in capital/spaced out letters), otherwise their additional time will be given and the candidature of the candidates not producing their original
applications will be rejected. certificates on the date of verification is liable to be forfeited.
4.06 The candidate should put their Left Hand Thumb impression at the designated places in the 7.07 The appointment of selected candidates is subject to his/her passing requisite Medical Fitness Test
Application Form and in the Information Sheet. The Thumb impressions must be clear and to be conducted by the Railway Administration, final verification of educational and community
complete. Ridges of the Thumb impressions must be clearly visible. certificate and verification or antecedent/character of the candidate.
4.07 Applications which are illegible, incomplete, unsigned, signed in capital letters, not in prescribed 8. MEDICAL FITNESS TEST:
format, without photo of candidate, not having IPO/DD or having IPO/DD purchased before date of The candidates recommended for appointment will have to pass requisite medical fitness test(s)
issue of and after closing date of Employment Notice are liable to be rejected. conducted by the Railway Administration to ensure that the candidates are medically fit to carry out
4.08 The envelope containing the application should be clearly super-scribed “Application for the Post of the duties connected with the post. Visual Acuity Standard is one of the important criteria of medical
_______________________________Category No.___________________ Employment fitness of railway staff. The medical requirements against different medical standards for different
Notice No________________ & Community (SC/ST/OBC/PWD/Ex-SM)”. If the post and category categories are outlined below:
number is not indicated on the top of the envelope containing application, the same will not be a. A-1: Physically fit in all respects. Visual Standards —Distance Vision: 6/6, 6/6 without glasses. Near
entertained. Vision: Sn: 0.6,0.6 without glasses (must clear fogging test) and must pass test for Colour Vision,
5. ENCLOSURES: Binocular Vision, Field of Vision & Night Vision.
b. A-2: Physically fit in all respects. Visual Standards—Distance vision: 6/9, 6/9 without glasses. Near
The following enclosures as applicable to each individual candidate should be firmly stitched along
Vision: Sn: 0.6, 0.6 without glasses and must pass test for Colour Vision, Binocular Vision, Field of
with the application in the given order:
Vision & Night Vision.
5.01 Application form in the prescribed format (as given in Annexure-1).
c. A-3: Physically fit in all respects. Visual Standards—Distance Vision: 6/9,6/9 with or without
5.02 Information sheet in the prescribed format (as given in Annexure-2).
glasses (power of lenses not to exceed 2D). Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses and
5.03 A valid Indian Postal Order or the Bank Draft for the amount as prescribed in the
must pass test for Colour Vision, Binocular Vision, Field of Vision & Night Vision.
Employment Notice.
d. B-1: Physically fit in all respects. Visual Standards — Distance Vision: 6/9,6/12 with or without
5.04 One copy of identical passport sized colour photograph firmly stitched to the application (apart from glasses (power of lenses not to exceed 4D). Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when
one copy pasted on the form). reading or close work is required and must pass test for Colour Vision, Binocular Vision, Field of
5.05 Self Attested copy of Matriculation/High School Examination Certificate or an equivalent Certificate Vision & Night Vision.
indicating date of birth. e. B-2: Physically fit in all respects. Visual Standards — Distance Vision: 6/9,6/12 with or without
5.06 Self Attested copy of educational and/or professional qualification prescribed for the post glasses (power not to exceed 4D). Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or
being applied. close work is required and must pass test for Field of Vision.
5.07 Self Attested Photostat copy of caste certificate from competent authority in the case of f. C-1: Physically fit in all respects. Visual Standards — Distance Vision: 6/12,6/18 with or without
SC/ST/OBC candidates (as given in Annexure-3 and Annexure-4). Self declaration from OBC glasses. Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required.
candidates regarding non-creamy layer status in the proforma as given in Annexure -5. g. C-2:Phsically fit in all respects. Visual Standards — Distance Vision: 6/12, Nil with or
5.08 Medical Certificate from Eye Specialist for the posts of ASM /ALP / Motorman (as given in Annexure- without glasses. Near Vision: Sn: 0.6 combined with or without glasses when reading or
6) issued not more than 6 months before the closing date of Employment Notice. close work is required.
5.09 Disability Certificate in prescribed format by persons with disabilities (as given in Annexure-7).
Note:
5.10 Declaration form by the visually handicapped candidates and scribe to be engaged for writing the
examination (as given in Annexure-8). (a) The above medical standards (Criteria) are indicative and not exhaustive and apply to
5.11 Ex-Servicemen candidates should submit self attested Photostat copy of the discharge certificate. candidates in general.
They should also enclose the appropriate certificate issued by the competent authority for the (b) For Ex-Servicemen different standards apply.
equivalence of their educational/technical qualifications. (c) Candidates applying for the post of ASM/ALP/Motorman should enclose a medical certificate from
5.12 No Objection Certificate from the competent authority, if already employed in Railways or any a Registered Eye Specialist as per prescribed format ( Annexure -6). It may be noted that
candidates qualifying in examination(s) for these posts but failing in prescribed medical
Government department / public sector undertakings.
examination(s) will not in any case be considered for any alternative appointment.
5.13 Self attested Photostat copy of requisite certificates in case of candidates claiming any other type
of age relaxation. 9. EX-SERVICEMEN CANDIDATES:
6. INVALID APPLICATIONS: This employment notice contains some vacancies reserved for ex-servicemen irrespective of their
Candidates are requested to read all instructions thoroughly before sending their applications to community. However, ex-servicemen may also apply against other vacancies not earmarked for
the RRB. Otherwise, their applications are likely to be rejected on one or more of the following them for which they will be granted age relaxation and fee exemption as indicated in paras 2.03 &
reasons. In case the application is rejected, the candidate will be intimated by post regarding the 3.01 respectively.
reason of rejection. 9.01 The term Ex-Servicemen means a person who has served in any rank (whether as a Combatant or
6.01 Application received after the closing date of Employment notification. non-Combatant) in the regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union but does not include a
person who has served in the Defence Security Corps., the General Reserve Engineering Force,
6.02 Passage not copied in the information sheet (or) copied in capital letters.
the Lok Sahayak Sena and the Para Military Forces; and
6.03 Application without signatures (or) signatures done in capital letters.
9.02 Who has retired from such service after earning his/her pension or
6.04 Left hand thumb impression not affixed/blurred/smudged on the application form & information sheet.
9.03 Who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or
6.05 Copies of requisite certificates not enclosed. (Certificate for date of birth, educational and/or
circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension or
professional certificate, Community Certificate for SC/ST/OBC, Discharge certificate for Ex-
9.04 Who has been released otherwise than on his own request as a result of reduction in such
Servicemen candidates, Disability certificate for Persons with disabilities etc.)
establishment or
6.06 OBC certificate not in the prescribed format or without self declaration of creamy layer. (for
9.05 Who has been released from such service after completing the specific period of engagement
consideration of relaxation for OBC)
otherwise than on his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or
6.07 Self attested Vision Certificate not enclosed (or) incomplete. (for ALP/ASM/Motorman posts).
inefficiency and has been given a gratuity and includes persons of the Territorial Army of the
6.08 Fee - postal order /DD not enclosed or less fee enclosed or invalid IPO/DD i.e. IPO/DD purchased following categories:
before date of issue of and after closing date of Employment Notice. (a) Pension holders for continuous embodied service (b) Pensions with disabilities attributable to
6.09 Identification marks column not filled up. military service and (c) Gallantry award winner.
6.10 Do not possess the prescribed qualification for the post on date of application. 9.06 For vacancies reserved for Ex-servicemen, an Ex-serviceman with 15 years active service in the
6.11 Over aged or under aged or Date of Birth not filled or wrongly filled. armed forces with matriculation will be considered eligible to apply for the posts for which the
6.12 Double or multiple applications submitted for the same post. minimum qualification is an University Degree provided the relevant certificate issued by the
6.13 Application without colour photo (or) photo with cap, wearing goggles, disfigured, unrecognizable, military authority is attached with the application.
or scanned or Xerox copy.
EXPLANATION :
6.14 More than one application in single envelope.
The persons serving in the Armed Forces of the Union, who on retirement from service
6.15 Candidate's name is figuring in the debarred list.
would come under the category of Ex-Servicemen may be permitted to apply for re-
6.16 Incomplete/illegible application.
employment one year before the completion of the specific terms of engagement and avail
6.17 Application not in the prescribed format.
6.18 Category/post not filled up or incorrectly filled.
themselves of all concessions available to Ex-Servicemen but shall not be permitted to
6.19 Application addressed to other RRBs.
leave the uniform until they complete the specific terms of engagement in the Armed Forces
6.20 Application filled in a language other than English/Hindi. of the Union. Ex-Servicemen candidates who have already secured employment under
Central Government in Group 'C'/'D' will be permitted the benefit of age relaxation as
7. RECRUITMENT PROCESS: prescribed for Ex-Servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre
7.01 The selection is made strictly as per merit, on the basis of written / online examination. In addition, in Group 'C'/'D' under Central Government. However, such candidates will not be
Aptitude/Skill Test/Interview etc. may also be conducted wherever applicable. Short listed considered against the vacancies reserved for Ex-Servicemen in the Central Govt. jobs.
candidates will be called for verification of the original documents according to merit, availability of 9.07. Ex-Servicemen are required to clearly indicate all required particulars including community
vacancies and reservation rules. in the application form and enclose all documentary proof including Community Certificates
7.02 There shall be negative marking in written/online examinations and marks shall be deducted for in the prescribed format, as required.
each wrong answer @1/3 of the allotted marks for each question.
7.03 The syllabus for the written/ online examination will be generally in conformity with the educational 10. PERSONS WITH DISABILITIES (PWD):
standards and/or technical qualifications prescribed for the posts. The Questions will be of 10.01 The suitability of a post for persons with disability has been indicated against each post. In
objective type with multiple answers and likely to include questions pertaining to General case of some posts, certain vacancies are specifically reserved for them. However, they
Knowledge, General English / General Hindi, General Arithmetic, Analytical and Quantitative Skills may also apply as normal candidates against the vacancies earmarked for their respective
and those subjects covered as part of minimum educational/technical qualifications for the post. community i.e. UR/SC/ST/OBC, for those posts which have been identified suitable for
The question paper will be bilingual i.e. in English and Hindi and the duration of the examination will persons with disabilities even if no separate vacancies are earmarked for them.
be 1 ½ to 2 hours with approximately 100 to 150 questions. 10.02 Concessions: i) Persons with disabilities are exempted from payment of examination fees
7.04 The Railway Recruitment Board, at its discretion may hold additional written test(s) and/or irrespective of the fact whether the post is reserved or identified as suitable for PWDs. ii)
interview/skill test if considered necessary for all or for a limited number of candidates as may be
Relaxation of 10 years in upper age limit – applicable irrespective of the fact whether the
deemed fit by Railway Recruitment Board
post is reserved or not, provided the post is identified as suitable for PWDs. In addition, the
7.05 The date, time and venue of the written /online examination and Aptitude/Skill Test /Interview will be
candidates belonging to OBC and SC/ST are eligible for normal relaxation of 3 and 5 years
fixed by the RRB and will be intimated to the eligible candidates in due course. Request for
respectively.
postponement of the examination/skill test/interview and change of center/venue will not be
10.03 Definitions of Disabilities: Definitions of categories of disabilities for the purpose of
entertained under any circumstance.
recruitment are given below: Continued...
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 13
(a) Blindness: 'Blindness' refers to a condition where a person suffers from any of the
14. IMPERSONATION / SUPPRESSION OF FACTS :
following conditions, namely: (i) total absence of sight; or (ii) visual acuity not exceeding
14.01 No Candidate should attempt impersonation or take the help of any impersonator at any
6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lense; (iii) limitation of the field of
stage of the selection process. Otherwise the candidates will be debarred for life from
vision subtending an angle of 20 degrees or worse; (b) Low vision: “Person with low vision”
appearing in all RRB examinations as well as the debarred from any appointment in
means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard Railways, in addition, legal action will be taken against the candidate.
refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or 14.02. Any material suppression of facts or submitting forge certificate/caste certificate by a
execution of a task with appropriate assistive device. (c) Hearing impairment: “Hearing candidate for securing eligibility and/or obtaining privileges including free travel for
Impairment” means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational appearing in the examination shall lead to rejection of his/her candidature for the particular
range of frequencies. (d) Locomotor disability: “Locomotor disability” means disability of recruitment for which he/she has applied. Further, he/she will also be debarred from all
the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs examinations conducted by all RRBs all over the country for a period of 2 years and legal
or any form of cerebral palsy. (e) Cerebral Palsy: “Cerebral Palsy” means a group of non- action can be initiated, if warranted.
progressive conditions of a person characterized by abnormal motor control posture 14.03 A candidate will be debarred from examinations of all RRBs for a specified period/life time if
resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of (i) the candidate submits multiple applications for the same post and category; (ii) the
development (f) All the case of orthopaedically handicapped persons would be covered candidate submits multiple applications with different community for the same post &
category; (iii) the candidate submits multiple applications with different photo (face) for
under the category of “Locomotor disability or cerebral palsy.”
same post & category and (iv) the candidate submits multiple applications with different
10.04 DEGREE OF DISABILITY FOR RESERVATION: Only such persons would be eligible for
documents for the same post & category.
reservation in services/posts who suffer from not less than 40 per cent of relevant disability.
14.04 Any candidate found using unfair means in the examination or sending someone else in
A person who wants to avail the benefit of reservation will have to submit a Disability
his/her place to appear the examination will be debarred from appearing in all the
Certificate issued by a competent authority as given in Annexure-7. examinations of all the RRBs for lifetime. He/she will also be debarred from getting any
10.05 COMPETENT AUTHORITY TO ISSUE DISABILITY CERTIFICATE: The competent appointment in the Railways. Such candidates are liable to be prosecuted by lodging FIR.
authority to issue Disability Certificate shall be a Medical Board duly constituted by the
15. WARNING:
Central or a State Government. The Central/State Government may constitute Medical
Beware of Touts and job racketeers trying to deceive you by false promises of securing job in
Board(s) consisting of at least three members out of which at least one shall be a
Railways either through influence or by use of unfair and unethical means. RRB has not
specialist in the particular field for assessing locomotor/cerebral/visual/hearing
appointed any agent(s) or coaching center(s) for action on its behalf. Candidates are
disability, as the case may be.
warned against any such claims being made by persons/agencies. Candidates are selected
10.06 Visually Handicapped candidates/those candidates whose writing speed is affected by purely as per merit. Please beware of unscrupulous elements and do not fall in their trap.
Cerebral Palsy can avail the assistance of SCRIBE for writing answers on their behalf. For Candidates attempting to influence RRB directly or indirectly, shall be disqualified and legal
engaging the SCRIBE, the candidate will have to suitably inform the RRB in advance as per action can be initiated against them.
Annexure-8. The engagement of SCRIBE will be subject to the following conditions: (a) The
16. In case of any discrepancy English version will be followed :
candidates will have to arrange their own SCRIBES at their own cost during the
CHAIRMAN
examination. Separate Admit Cards will be issued to the SCRIBES accompanying the
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, ALLAHABAD
Visually Handicapped candidates. Admit cards should contain the particulars and
photograph of the SCRIBE duly signed by him/her. (b) The academic qualification of the “Serving Customers with a Smile"
SCRIBE should be one grade below the qualification prescribed for the post for which
ANNEXURE -3
recruitment is being made. (c) The SCRIBE can be from any academic discipline different
FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST
from that of the candidate. He/She should not have secured more than 60% marks in the
A candidate who claims to belong to one of the scheduled caste or scheduled tribe should submit in
qualification mentioned at (b) above. (d) The candidates as well as the SCRIBE will have to
support of his/her claim a self attested copy of a certificate in the form given below from the district
give a suitable undertaking (Annexure-8) along with the application conforming that the
magistrate or the sub-divisional officer or any other officer as indicated below of the district in which
SCRIBE fulfills all the stipulated eligibility criteria for a SCRIBE as mentioned above. In case
his/her parents (or surviving parents) ordinarily reside and who has been designated by the State
it transpires later that he/she did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or there has Government concerned as competent to issue such a certificate. If both the parents are dead, the officer
been suppression of material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself resides otherwise
irrespective of the result of the examination. The Visually Handicapped candidate shall be than for the purpose of his/her own education. Wherever, photograph is an integral part of the certificate,
responsible for any misconduct on the part of the scribe brought by him/her. The the RRB would accept only self attested photocopies of such certificates and not any other attested or
undertaking, as given in the Annexure-8, should be submitted by the Visually Handicapped true copy.
candidates/candidates whose writing speed is affected by Cerebral Palsy, along with
(The Form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled
his/her application.
Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India)
10.07 All one eyed candidates and VH candidates whose visual degree of disability is less than
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* .........................................................................................
40% shall not be considered as Visually Handicapped persons and the provision for
Son/daughter* of ........................................................................................................
engaging SCRIBE shall not be applicable to them.
of village/Town* ...........................................................................................................
10.08 All selected candidates will be subjected to medical examination by Railway Medical
in District/Division* ................................................................................... of State/Union Territory*
Authority at the time or appointment and only those conforming to the medical standards as
.................................................... belongs to the ............................................ Caste/Tribe* which is
laid down in the Indian Railway Medical Manual and other extant provisions, as the case
recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :
may be, will be eligible for appointment. Selection does not imply appointment in Railways.
The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950* The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*
11. SERVING EMPLOYEES: The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951* The Constitution
Candidates serving in any Government Department or Public Sector Undertaking including (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*
Railways should apply through proper channel or should apply directly to the RRB, with NO (As amended by the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Lists (Modification), Order, 1956 the
OBJECTION CERTIFICATE from the employer to avoid delay. The last date of receipt of Bombay Re-organisation Act 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal
applications in the office of Railway Recruitment Board will not be extended on account of Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Re-organization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and
any delay in transmitting the application by the concerned office. Advance copy of the Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act. 1976)
application without no objection certificate will not be entertained. Applications received The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956.
after closing date and time will also not be accepted. The Constitution (Andaman and Nicobar Island) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act. 1976.
12. ON-LINE EXAMINATION:
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 The Constitution (Dadra and
12.01 The RRB may conduct computerized online examination for all or any of the categories of Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
posts mentioned in this Employment Notice. In such cases, the detailed instructions for The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
online examination will be sent to the candidates along with their call letters. The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.
13. MISCELLANEOUS: The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
13.01 The entire employment notice along with all Annexure will also be available on the website
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
of RRB. Candidates can print the application forms and information sheets along with
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.
annexure and use for sending applications to RRB. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
13.02 All Enclosures should be either in English or in Hindi only. Where certificates are not in Shri/Shrimati/Kumari*.................................................................................................... and/ or his/her*
English/Hindi, self attested translated version (In Hindi/English) should be enclosed. The family, reside(s) in village/town* ................................................... of* ..........................................
applications without the requisite enclosures will be rejected. Any of the above enclosures District/Division*of the State/Union Territory* of............................................
sent separately will not be entertained.
13.03 RRB may hold written / online examination anywhere in the country. The Centers allotted by Signature...........................................
RRB will be final and binding. Designation .............................................
13.04. RRB reserves the right to conduct additional written/On-line examination/typing skill test/ (with seal of Office) State/Union Territory**
interview/ document verification at any stage. RRB also reserves the right to cancel part or Place...............................
whole of any recruitment process at any stage for any of the categories notified in this Date................................
Employment Notice without assigning any reason thereof. * Please delete the words which are not applicable.
13.05 The decision of RRB in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the * Please quote tje specific presidential order.
applications, issue of free Rail Passes, penalty for false information, mode of selection, Note : The term “ordinarily reside(s)**used here will have the same meaning as in Section 20 of the
conduct of written / online examination and interview, Skill/Aptitude test, allotment of Representation of the Peoples Act, 1950. **Officers competent to issue Caste/Tribe certificate :
examination center, selection, allotment of posts to selected candidates etc will be final and ** District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy
Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub Divisional
binding on the candidates and no enquiry or correspondence will be entertained by the
Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner, (Not below the
Railway Recruitment Board in this regard.
rank of 1st class Stipendiary Magistrate) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency
13.06 Candidates finally selected are liable to be posted anywhere on Indian Railways, if required. Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenues Officers not below the rank of Tehsildar/ Sub Divisional
13.07 The Railway Recruitment Board is not responsible for any inadvertent error. Officer of the area where the candidate and/ or his/her family normally reside(s).
13.08 Any legal issues arising out of this Employment Notice shall fall within the legal Note : ST Candidates belonging to Tamilnadu State should submit caste certificate ONLY from the
jurisdiction of Central Administrative Tribunal, Allahabad. REVENUE DIVISIONAL OFFICER Continued...
bêaù^gße, 14 - 20 ù`aé@ûeú 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14 - 20 Feb. 2009 14
ANNEXURE - 4
OBC CERTIFICATE FORMAT ANNEXURE-7
FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR FORM OF MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD)
APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA. NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL
Certificate No.__________________ Date :_______________
This is to certify that Shri/Smt./Kum.*............................................................... Son / daughter* of Shri
DISABILITY CERTIFICATE
........................................................................................... of village/town ............................................ This is certified that Shri/Smt./Kum.*____________________________________________________
....................... in ...................................... state belongs to ..................................... community which is son/daughter* of Shri _______________________________________________________________
(indicate the sub-caste above) age___________sex Male/Female having identification marks as below
recognised as a Backward Class under.
1. Resolution No. 12011/68/93-BCC, dated 10th September 1993, published in the Gazette of India- ________________________________________________________________________________
is suffering from permanent disability of following category.
Extraordinary- part 1, Section 1, No. 186 dated 13th September 1993. A. Locomotor or cerebral palsy:
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19th October 1994, published in the Gazette of India- (i) BL-Both legs affected but not arms.
Extraordinary-part 1, Section 1, No. 163, dated 20th October 1994. (ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach Paste here your
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated 24th May, 1995 published in Gazette of India-Extraordinary-part 1, (b) Weakness of grip
recent colour
Section 1, No. 88, dated 25th 1995. (iii) OL-One leg affected (right or left) (a) Impaired reach
photograph showing
(b) Weakness of grip
4. Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated 6th December, 1996 published in Gazette of India-Extraordinary- the disability.
(c) Ataxic
part-1, Section 1, No. 210, dated 11th December 1996. (iv) OA-One arm affected (right or left) (a) Impaired reach (The photograph should
5. Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary-No. 129, dated the 8th July 1997. (b) Weakness of grip be attested by the Chairperson
6. Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary I-No. 164, dated the 1st Sept. 1997. (c) Ataxic of the Medical Board)
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary-No. 236. dated the 11th Dec. 1997. (v) BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
(vi) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.
8. Resolution No. 12011/13/97-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary-No. 239, dated the 3rd Dec. 1997.
B. Blindness or Low Vision :
9. Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary-No. 166, dated the 3rd Aug. 1998. (i) B-Blind
10. Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary No. 171, dated the 6th August 1998. (ii) PB-Partially Blind
11. Resolution No. 12011/68/98-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary No. 241, dated the 27th Oct.1999. C. Hearing impairment :
12. Resolution No. 1211/88/98-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary No. 270, dated the 6th Dec. 1999. (i) D-Deaf
(ii) PD-Partially Deaf Signature of candidate in the
13. Resolution No. 12011/36/99-BCC, published in Gazette of India-Extraordinary No. 71, dated the 4th April 2000.
(Delete the category whichever is not applicable) above box below the photograph
Shri/Smt./Kum.*...................................... and/or his family ordinarily reside(s) in the ..............................
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of
District of the ................................... State. This is also to certify that he/she does not belong to the this case is not recommended/is recommended after a period of ________________________ year
persons/sections (Creamy layer) mentioned in column 3 (of the Schedule of the Government of India, _________________months.*
Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 Estt. (SCT) dated 08.09.1993) and modified 3. Percentage of disability in his/her case is......................... percent.
vide Government of India, Department of personnel and training O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) 4. Sh./Smt./Kum*................. meets the following physical requirement for discharge of his/ her duties :-
(i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes c No c
dated 09.03.2004.
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yes c No c
Place : District Magistrate/Deputy Commissioner etc. (iii) L-can perform work by lifting. Yes c No c
Dated : *Strike out whichever is not applicable (With seal of Office) (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes c No c
NB : (a) The term "ordinarily" used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation (v) B-can perform work by bending. Yes c No c
of the People Act, 1950. (b) The Authorities competent to issue caste certificate are indicated below : (i) (vi) S-can perform work by sitting. Yes c No c
(vii) ST-can perform work by standing. Yes c No c
District Magistrate/Additional Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy
(viii) W-can perform work by walking. Yes c No c
Commissioner/Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/ Taluka (ix) SE-can perform work by seing. Yes c No c
Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st class (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes c No c
Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ (xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes c No c
Presidency Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar and (iv) Sub-Divisional
Officer of the area where the candidate and/or his family resides. (Signature of Doctor) (Signature of Doctor) (Signature of Doctor)
Name: Name: Name:
ANNEXURE-5 Registration No. Registration No. Registration No.
Member, Medical Board Member, Medical Board Member/Chairperson, Medical Board
OBC DECLARATION FORMAT
Proforma for Declaration to be submitted by Other Backward Classes alongwith the application while Place : Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/
applying for the posts against Employment notice No.1/2009 of RRB, Allahabad. Date : Head of Hospital (with seal)
DECLARATION Note : (I) According to the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996 notified on
"I,........................................................ son/daughter of Shri.................................................................. 31.12.1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) and (2) of Session 73 of the Persons with
Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995 (1 of 1996), authorities to give disability Certificate will
resident of village/town/city..................... district ................................state................................ hereby be a Medical Board duly constituted by the Central or the State Government. The State government may constitute a Medical Board
consisting of at least three members out of which at least one shall be a specialist in the particular field for assessing locomotor/hearing and
declare that I belong to the .................................. (indicate your sub caste) community which is speech disability, mental retardation and leprosy cured, as the case may be.
(ii) The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. For those who acquired permanent disability,
recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services the validity, the validity can be shown as ‘permanent’.
as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.
36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections ANNEXURE-8
(Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred office Memorandum DECLARATION TO BE SUBMITTED BY VISUALLY HANDICAPPED CANDIDATES/
dated 08.09.1993 and its subsequent through O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004.” THOSE CANDIDATES WHOSE WRITING SPEED IS AFFECTED BY CEREBRAL PALSY
Place : Signature of the candidate PARTICULARS OF THE SCRIBE PROPOSED TO BE ENGAGED BY THE CANDIDATE
Date :
Name of the candidate 1. Name of the Candidate ___________________________________
2. Date of Birth of the Candidate ___________________________________ Paste here recent
3. Name of the Scribe ___________________________________ colour passport size
ANNEXURE-6 4. Father's Name of the Scribe ___________________________________ photograph of the SCRIBE
5. Address of the Scribe : of size 4cm x 5cm
Proforma for Medical Certificate to be obtained from an Eye
(a) Permanent Address ___________________________________ (The colour photograph
Specialist by candidates applying for the posts of Assistant Station Paste here your __________________________________________________________ should not be
recent colour passport size
Master/Assistant Loco Pilot/Motorman __________________________________________________________ more than 3 months old)
photograph of size
I have checked up Smt/Shri/Kumari*................................................. (b) Present Address ___________________________________
4cm x 5cm
__________________________________________________________
who has applied for the post of Assistant Station Master/Assistant (The colour photograph should
not be more than 3 months old) __________________________________________________________
Signature of the scribe in the
Loco Pilot/Motorman* in Railways. Acuity of vision/colour vision of The photograph should be 6. Educational Qualification of the Scribe above box below the photograph
Smt./Shri/Kumari*......................................has been tested in view of attested by the eye specialist __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
the following standards required for appointment on the Railways.
7. Relationship, if any, of the Scribe to the Candidate ___________________________________
8. DECLARATION:
We hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of our knowledge
and belief. We have read/ been read out the instructions of the Railway recruitment Board regarding
Signature of candidate in the conduct of the visually challenged candidates/ scribes at this examination and hereby undertake to abide
above box below the photograph by them. We also declare that :
(a) The academic qualification of the SCRIBE is below the qualification prescribed for the post applied for.
Post Class Distant vision Near vision Colour Vision on Ishihara *(b) The academic discipline of the SCRIBE is same as of the candidate since the application is for
general posts / The academic discipline of the SCRIBE is different from that of the candidate as the
Assistant Loco 6/6, 6/6 without glasses application is for a specialist posts. (Delete the portion not applicable)
Sn. 0.6/0.6 (c) The SCRIBE has not secured more then 60% marks in the qualification mentioned.
Pilot/ A-1 with fogging test Normal
without glasses *Strike out which is not applicable.
Motorman* (must not accept+2D)
Assistant Station 6/9, 6/9 without glasses, Sn. 0.6/0.6 (Signature of the Candidate) (Signature of the Scribe)
A-2 Normal
Master (no fogging test) without glasses

Shri/Smt.Kumari*.......................................................................................................... fully conforms to


the above vision standards.
Name of the Eye Specialist............................................................ (Signature of the Eye Specialist) Left Thumb impression of the Scribe Left Thumb impression of the Scribe
in the box given above in the box given above
Registration No. of the Eye Specialist ............................................ Details regarding applications to be addressed to, IPOs/DDs to be drawn in favour etc in respect of RRB, Allahabad
Website address &
(Seal of the Eye Specialist) RRB Applications to be addressed to DDs & IPOs to be drawn in favour of
Telephone Number
Place : Allahabad www.rrbald.gov.in The Member Secretary, Railway Recruitment "The Member Secretary, Railway
0532- 2222541, Board, Allahabad, Opposite to GM/NCR/ALD Recruitment Board, Allahabad",
Date : 2222543, Building, Near Subedarganj Rly. Hospital, IPOs payable at "GOP-Allahabad" &
2430471, 2430472 Subedarganj, Allahabad - 211033 DD payable at "Allahabad"
Continued...
Annexure :1 Annexure :2
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, ALLAHABAD Roll No. (For official use only) RAILWAY RECRUITMENT BOARD, ALLAHABAD INFORMATION SHEET (For E.No.No.-1/2009)
(To be filled in CAPITAL LETTERS only - Signature should not be in Capital/Open Letters)
APPLICATION FORM FOR Employment Notice No. 1/2009 Control No: (for office use)
PLEASE FILL UP THE APPLICATION IN CAPITAL LETTERS IN OWN HANDWRITING. 1. NAME OF CANDIDATE
Signature should not be in Capital letters.
(All applications must be submitted in A4 size 80 GSM paper) (bond paper)
Paste (do not pin or staple)
1. CATEGORY No. & POST Cat No. Name of Post here your
(for single category)

bêaù^gße,
recent colour passport size
photograph of size
Indicate options below in order of preference where single application is prescribed
4 cm x 5 cm
for more than one category (you will only be considered for the post (s) indicated below)
(The colour photograph
Option Cat Post should not be more than
3 months old)
1 Not to be attested.

2. Choice of Railway : st nd

14 - 20 ù`aé@ûeú 2009
1 2 5. Details of Postal Orders (IPO)/Demand Drafts (DD) enclosed
(wherever applicable)
Signature of the candidate in the
above box below the photograph

3. NAME OF CANDIDATE

4. COMMUNITY (Tickü
) UR OBC* SC ST
Physically Handicapped Yes / No
*OBC certificate to be submitted in the form as prescribed in Annexure 4 to Employment Notice

5. FATHER'S NAME

6. DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY) 7. AGE AS ON years months days


(Refer para 02 of Emp. Notice)
9. Ex-serviceman (Ex-SM)
8. VISIBLE MARK OF

NIJUKTI KHABAR
IDENTIFICATION ON BODY
9. Qualification (Fill in only those qualifications prescribed for the posts applied for)
Do you seek age relaxation SC ST OBC Judicially separated/divorced J & K Ex-SM Railway Course Completed
(A) Academic Qualification University/Board Year of passing Subjects Marks% 10. (ü) TICK appropriate box woman/ widow Employee Act. Apprentice
Resident
SSC/X/Matric
11. Whether you were debarred by any RRB in the past a) No. b) For 2 years c) For life
Higher Secondary/Inter 12. Documents attached in proof of indicate By (ü
) Tick Mark in the relevant boxes indicated below.
Graduation Community IPO/DD Discharge Certificate Disability certificate Vision Certificate
Certificate (for SC/ST/OBC) (for Ex-service man) (for Physically challenged) (required for the post of
Post Graduation As per Annexure-7 ALP/ASM/Motorman)
Others As per Annexure-6

Bhubaneswar
Self Declaration from Declaration from visually handicapped Matriculation Certificate Educational/professional
(B) Technical Qualification University/Board Year of passing Discipline/Trade Marks% candidates as per Annexure-8
OBC candidates as per Annexure-5 (for Date of Birth) Qualification Certificate
(for Ability of Post Applied for)
I.T.I./Apprentice
13. Please copy the following declaration in your own hand writing in running hand in the space provided below :
Diploma "I hereby declare that all the statements made by me in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief and
nothing has been concealed or suppressed. I also understand that in case, any of my statements is found untrue during any stage of
Engineering Degree recruitment or thereafter shall disqualify me for the post applied for and I shall be liable for any other action under the extant rules."

10. ADDRESS

14 - 20 Feb. 2009
(FOR CORRESPONDENCE)

PIN CODE

11. NEAREST RAILWAY STATION


(For issue of free railway pass to
SC/ST candidates)

Left Hand Thumb Impression Left Hand Thumb Impression


of Candidate in this box of Candidate in this box

Note : 1) Candidate must fill up their name, father’s name


and date of birth as indicated in their Matriculation
Concluded.

Date :

15
Certificate.
2) Candidate should put their full signature at all the
places in the same language (in English or in Hindi) Signature of the Candidate Place : Signature of the Candidate
RNI No. 52621/93, Postal Regd. No. BN/43/09-11 Approved by Govt. of India (DAVP, Min. of I & B) & Govt. of Odisha 14 - 20 Feb. 2009 16
HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI
Applications are invited from the Indian Nationals (Citizens of India as defined in the Constitution of India or under
ùK¦âúd aò\ýûkd gòlK ^ò~q
ê ò
any law made by the Parliament to regulate the rights for citizenship) for filling up the existing vacancies and the
vacancies that may fall vacant during the calendar year, 2009 to the following posts on the establishment of this iòWòG, ùiKÖe-1, aòWÿû^ûgú, KUK-14
IßûKþ-A^þ-Aebêý
Court:-
1.SENIOR PERSONAL ASSISTANT– (Likely vacancies 8) (Revised pay band of Rs.9300-34800+ Grade Pay
of Rs. 4600)
Essential Qualifications:- Graduate with speed of not less than 110 w.p.m. in shorthand and typing speed of 45
w.p.m. on computer with proficiency in computer.
2009-10 gò l ûahð _ûAñ Qê U ò \êAahòð@û ùaiòK UòPeiþ ùUâ^òõùe ù~ùKøYiò iûA^è aòhd ij cû[ùcUòKè
Age:- Age should not be below 18 years and above 32 years as on 01.01.2009. The upper age limit for members icdùe _\ _ìeY ^òcù« aòbò^Ü Wò ù _ä û cû Kò ´ û iûUò ð ` ò ù KU ùKûið eLò ÊúKéZò_âû¯ aògßaò\ýûkdeê iÜûZK/
of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes shall be 37 years, for Other Backward Classes 35 years. The upper age aòhdùe gòlK ^ò~êqò ^òcù« GK Keò[ùô a ö iÜ û ZùKûe Wò M â ú ij ÊúKé Z ò _ â û ¯
relaxation for physically disabled persons, whose one leg or both legs are affected, shall be 10 years (13 years _ýûù^f _âÉêZ Keû~ûCQò ö Gjò ^ò~êqò ùKûùPiþ: ùefòbû gûLûùe WòMâú aògßaò\ýûkd/ A^þÁòPêýUþeê KµêýUe
for OBC & 15 years for SC/ST). There shall be no upper age limit for persons serving in this Court or the Courts iµì‰ð PêqòbòòK/ ù\÷^òK @ûagýK Keò[ôùa Gaõ eûRý / RûZúd Éeùe @û_äòùKi^ùe ù_ûÁ MâûRêGUþ Wòù_äûcû
subordinate to this Court. The relaxation in upper age limit will not be applicable to the candidates who are working
in other Govt. Departments/ Public Sector Undertakings.
bòùò e ö AzêK _âû[ðú ^òcfÜ L ò Zô ù~ûMýZû @õg MâjY Keò[ôaû @bòmZû jûif jûif Keò[ùô a Kò´û ieKûeú ÊúKéZ_ ò ûâ ¯
2. PERSONAL ASSISTANT – (Likely vacancies 43) (Revised pay band of Rs.9300-34800+ Grade Pay of Rs. jûif Keò[ùô f Aebêýùe ù~ûM\û^ Keò[ùô a ö aògßaò\ýûkdeê ù~ùKøYiò aòhdùe
4200) Keò_ûeòùa ö Aebêý icdùe _âû[ðú @ûUð Gaõ Kâû`Ö: _âû[ðú Kkû Gaõ jÉ Kcð ù_ûÁ Mâ û Rê G Uþ Wò M â ú ij Kµê ý Ue
Essential Qualification:- Graduate with speed of not less than 100 w.p.m. in shorthand and typing speed of 40 iûwùe cìk _âcûY_Zâ ij ^òcÜùe ~[û: aûù´û, ùKä cùWf, @û_þfòKþ, @û_äòùKi^ùe ù_ûÁ MâûRêGUþ WòMâú/
w.p.m. on computer with proficiency in computer. \ò@û~ûA[ôaû icÉ _âcûY_Zâe ùMûUòG ùUeûùKûUþ, i`ÖUdi, Mäûi ù_òõ, ùWûGKû ùiûiûAUòeê ‘I’ ùfaêf ùKûið
Age:-Age should not be below 18 years and over 27 years as on 01.01.2009. The upper age limit for members of
Scheduled Castes/ Scheduled Tribes shall be 32 years and for other Backward Classes 30 years. The upper age
ùiUþ ùReKè K_ò iûwùe @ûYò[ôùa ö ùieûcòKþ ù_òõ Kû~ðýùe \l [ôùa ö Kò´û ù~ùKøYiò aòhdùe ù_ûÁMâûRêGU
relaxation for physically disabled persons, whose one leg or both legs are affected, shall be 10 years (13 years _ìaûð jÜ 10Uû _ùe ùeRòùÁâi^ Keû~òa cêýRòKþ @ûŠ Wýû^è: KäûiòKûf, ùbûKûf WòMâú ij ùWûGKûeê iað^òcÜ ‘G’ ùfaêf
for OBC & 15 years for SC/ST). There shall be no upper age limit for persons serving in this Court or the Courts ^ûjó ö cê ý Rò K Gaõ ù_ä A õ cê ý Rò K ûf ùKûið ö
subordinate to this Court. The relaxation in upper age limit will not be applicable to the candidates who are working 1. aòhd:ù_ûÁ MâûRêGUþ UòPe (AõeûRú, A^þÁùî cùe @bòmZû [ôa ö aò.\â.:
in other Govt. Departments/ Public Sector Undertakings. jò¦ú, cû[ùcUòKè, `òRòKè, ùKcòÁâò, @ûkòK bûhû gòlK: Kkû(i¹û^)ùe
Consistent with the maintenance of efficiency of administration and subject to availability, 15 per cent posts shall aûùdûùfûRò, Kcið, AùKûù^ûcòK)è (K) Aebêýùe ù~ûM ù\aû _ûAñ
be reserved for Scheduled Castes, 7.5 per cent posts for Scheduled Tribes, 27 percent posts for Other Backward
iÜûZK ij aò.AWò ö ùKøYiò UòG /WòG \ò@û~òa ^ûjó ö
2. aòhd: ùU⊠MâûRêGUþ UòPe ( iûA^è, ùÆûK^þ Aõfòg UòPe: @ûagýK-
Classes and 3 per cent posts for physically disabled persons (i.e. One leg or both legs are affected) in the cadre
cû[þùcUòKè, iõÄéZ, AõeûRú, jò¦ú, (L) _âû[ðú _â[c ùgâYú Kýûeòde Gaõ
of Personal Assistant. AõeûRú aò h dùe iÜ û ZK jûif ÊúKé Z ò _ â û ¯ aò \ ýûkdeê gò l û\û^
Mode of Selection for both the posts :- Selection shall be made on the basis of written Examination comprising ùiûiò@ûf ÁWò) Keò [ ô ù a ö Wò R ûùeafþ - ùÆûK^þ
3. aòhd:ùÆûK^ Aõfòg gòlK ùlZâ ù e @bò m Zû jûif Keò [ ô ù a,
of one paper in English language (Essay, Grammar and Translation). The candidates who are declared qualified in Aõfògùe iûUòð`òùKU/Wòù_äûcû/WòMâú


English language paper will be called to appear for a shorthand test. The short-listed candidates would also undergo 4. aòhd: @ûkòK bûhû gòlK aò.AWò ù~ûMýZû jûif Keò[ôaû _âû[ðúu
ùKûið Keò[ùô a ö ùlZâ ù e ùKûjkZû @af´^
typing test on computer and interview.
ZûeòL: 25.2.2009, icd: _ìaûð jÜ KµêýUe A^þÁâKþUe:aòA/aò.ùUKþ
Application on plain paper giving necessary particulars i.e. (1)Post applied for (2)Name in full(in Block Letters),
10Uû c¤ùe _¬òKeY ö Keû~ûA_ûùe ö (M) Gjò _ýûù^f
(3)Father’s/ Husband’s Name (4)Permanent Address, (5) Correspondence Address, (6) Telephone Number, (7) (KµêýUe iûA^è)/ aòiòG/GcþiòG/ ùK¦âúd aò\ýûkd,KUK Gaõ _êeú _ûAñ

l
Date of Birth (as recorded in matriculation certificate and Age as on 01-01-2009), (8) Whether a citizen of India, 1.aòhd: ùKûùPiþ (ùLû-ùLû, jýûŠafþ, Gcþ.Giþiò (KµêýUe iûA^è)/ Gcþ.Giþiò
UûAùKûùŠû, aûùÄUafþ) _âÉêZ Keû~ûAQò ö
(9) Educational qualifications, (10) Experience, if any, (11) Extent of computer knowledge, (12) whether in AùfKþùUâû^òKè ij KµêýUe iûA^è
Government service, if so, name of office or department, (13) whether a member of a Scheduled Caste/ 2.aòhd: @ûUð Gaõ Kâû`Ö/ cêýRòKþ Gaõ Kùµûù^Uþ / Gcþ.Giþiò (@ûAUò) Kò´û G.ùK. còg,â _â^
ò _
òè ûf
Scheduled tribe/Other Backward Classes/Physically Disabled, if so, state the caste/tribe/disability and also
cêýRòKûf A^þÁùî c/Wýû^èùe \l

K ÊÌ gò l ò Z u _ûAñ
attach a copy of certificate issued by a competent authority, (14) Details of Demand Draft/Postal Order (15) a
list of certificates attached to the application accompanied by a Demand Draft/ Postal order of Rs. 200/- (Rupees 3.aòhd: _âûAùceú UòPe
4. aòhd: KµêýUe A^þÁK â Uþ e

ùeûRMûe iêù~ûM
two hundred only) (Non-refundable). drawn in favour of Registrar General, Delhi High Court (No fee shall be
payable by the SC/ST/PH Candidates) and two recent passport size photographs duly attested by a Gazetted ZûeòL: 26.2.2009, icd: _ìaûð jÜ
Officer alongwith attested copies of testimonial should be sent by Registered A.D. Post with the words “APPLI- 10Uû c¤ùe _¬òKeY ö
CATIONS FOR THE POST OF:- ” superscribed on the envelope, addressed
to the Joint Registrar(Estt.), Delhi High Court, Sher Shah Road, New Delhi-110003, so as to reach him not later
than 25.02.2009. Application form can also be downloaded from the website of this Court viz. @û
@ûagýK ù~ûMýZû:
ù_ûÁMâûRêGUþ UòPe: _âû[ðú ÊúKéZò_âû¯
@^êÂû^eê @ûagýKúd aòhdùe 50
www.delhihighcourt.nic.in.
IWÿògûe _âùZýK aäK ^òcù« @ûkòK _âZò^ò]ô
a
The candidates already in Government Service should apply through proper channel. Incomplete/ Unsigned _âZògZ ^´e eLò iÜûZùKûe _ûiþ
applications and applications received after due date or not accompanied by the requisite ‘NOC’ from their Keò[a ô û ij aò.AWò Keò[ùô a ö @ûagýK û gòlû: @^êý^ 9c _ûgþ û \ecû-1000
employers, shall be rejected summarily and no inquiry thereto will be entertained. ùU⠊ Mâ û Rê G Uþ Uò P e: ÊúKé Z ò _ â û ¯
A candidate applying for both the posts shall have to make separate applications with separate requisite fee.
@^êÂû^eê eòfb ò û aòhdùe 50 _âZg ò Z Uuû (ið fûMê ùja ) ö ^ò R e _ì ‰ð aò a eYú

The date of the examination will be intimated later on.
^´e ij iÜûZK jûif Keò[ôaû ij
The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for
admission to the examination. Their admission at all stages of examination viz. Written Examination, Shorthand aò.AWò Keò[ùô a ö ù_ûÁKûWÿðùe ùfLô @ûùa\^ Ke«ê ö
test and the interview will be purely provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on _âûAùceú UòPe: _âû[ðú 50 _âZògZ
KHABAR PUBLICATION,

K
verification at any stage before or after the said tests/interview, it is found that any candidate does not fulfil any ^´e ij iò^ò@e ùiùKŠûeú Äêfþ
of the eligibility conditions, his/her candidature for the examination shall stand cancelled without any notice or
further reference. While applying for the posts the applicants should also bear in mind that the selected candidates
iûUòð`òùKU Kò´û AecòWÿòGUþùe 50 Post Box-109, G.P.O, Bhubaneswar-1
will have to work even at odd hours and on holidays. _â Z ò g Z cûKð Kò ´ û ZZþ i cû^ Gaõ
No TA/DA will be payable to the candidates for appearing in the tests and interview.
(AJIT BHARIHOKE)

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI


REGISTRAR GENERALHIG Recognized Government Certified
Roll No. Course in the field of health care
For office use only APPLICATION FORMAT
Affix recent
passport size services for 10+/Equivalent
1.
2.
POST APPLIED FOR: __________________________________________
FULL NAME (IN CAPITAL LETTERS):
photograph duly
attested by
Gazetted officer
(Both Boys & Girls)
3. FATER’S / HUSBAND’S NAME: __________________________________
4. PERMANENT ADDRESS:___________________________________________________________________ Affiliated by BSS (National Development Agency,
________________________________________________________________________________________ Promoted by Govt. of India) Approved Unanimously by
5. CORRESPONDENCE ADDRESS:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Indian Parliament & in association with ST. John Ambulance
6. TELEPHONE NO.: ___________________________________________ (STATE CENTRE)
7. DATE OF BIRTH: D D M M Y E A R DIPLOMA IN DURATION
MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN TWO YEARS
AGE AS ON 01.01.2009: Years_______________ Months______________ Days__________
8. WHETHER A CITIZEN OF INDIA : YES / NO X-RAY TECHNICIAN TWO YEARS
9. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ PHYSIOTHERAPY & OCCUPATIONAL THERAPY TWO YEARS
10. EXPERIENCE, IF ANY: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ HEALTH INSPECTOR TWO YEARS
11. EXTENT OF COMPUTER KNOWLEDGE: ________________________________________________________
12. WHETHER IN GOVERNMENT SERVICE, IF SO, NAME OF OFFICE OR DEPARTMENT:- YES / NO NURSING ASSISTANT TWO YEARS
________________________________________________________________________________________
13. WHETHER A MEMBER OF A SCHEDULED CASTE / SCHEDULED TRIBE / ]
OPERATION THEATRE TECHNOLOGY TWO YEARS
OTHER BACKWARD CLASSES/ PHYSICALLY DISABLE, IF SO, STATE ] YES / NO
THE CASTE/ TRIBE/ DISABILITY AND ALSO ATTACH A COPY OF CERTIFICATE ] For further Information and form : Send M.O Rs100/-
ISSUED BY A COMPETENT AUTHORITY ]
14. DETAILS OF DEMAND DRAFT / POSTAL ORDER:____________________________________________

15.
(NO FEE SHALL BE PAYABLE BY THE SC/ST/PH CANDIDATES)
A LIST OF ENCLOSURES:- RMTI CAREER EDUCATION
DATE:
3489, Palasuni, P.O. G.G.P, Bhubaneswar -25
PLACE: (SIGNATURE OF THE CANDIDATE) Ph.: (0674) 2370415, 9937440788

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010,
Phone No.(0674) 2587532, 2582533, FAX: 2582535 e-mail: nijuktikhabar@gmail.com iµû\K - iê]úe Kêcûe _Š û Editor - Sudhir Kumar Panda
CMYK

Похожие интересы