Вы находитесь на странице: 1из 2

1.Pojam krivinog postupka?

Krivino procesno pravo je grana krivinopravnih nauka koja se odnosi na krivini postupak.Krivini postupak je predmet krivinog procesnog prava.U krivinom postupku preko dravnih organa i nekih drugih lica preduzima niz radnji da bi u konkretnom sluaju ako postoji sumnja da je izvreno krivino djelo primjenila odredbe krivinog materijalnog prava. Krivinu sankciju prema zakonu o KPP moe izrei samo nadleni sud ,odnosno sud kome je Sud BIH prenio voenje postupka i to u postupku koji je pokrenut i voen po zakonu.(lan 2 stav 3.ZKP). Postoje tri shvatanja o odreivanju pojma krivinog postupka u teoriji KPP: 1.Realistiko shvatanje;zasniva se na davanju primata krivinoprocesnoj radnji koja se shvata kao realni(fiziki)fenomen. 2.Pravno(juristiko)shvatanje;zasniva se na davanju primata krivinoprocesnom odnosu koji se shvata kao isto pravni fenomen. 3.Realistiko-pravno shvatanje;zasniva se na jednom kompromisu u kome se krivini postupak nastoji sagledati kompleksno i sa spoljne strane-polazei od krivino-procesne radnje i sa unutranje strane polazei od krivinoprocesnog odnosa. Prema realistinom pojmu krivini postupak je skup zakonom ureenih procesnih radnji procesnih subjekata koje u odreenom procesnom cilju preduzimaju procesni subjekti.Meutim krivini postupak je neophodno definisati i juristiki jer pored njegovih radnji i subjekata moraju se prouiti i odnosi izmeu procesnih subjekata i da se utvrdi ta postupak predstavlja kao pravni pojam. Izvrenjem krivinog djela stvara se izmeu izvrioca djela i drave jedan materijelno-pravni odnos. Krivini procesni odnos razvija se izmeu suda,osumljienog odnosno optuenog i tuioca(procesnih subjekata):sud ima odreena prava i dunosti prema strankama(osumljienom i tuiocu) a stranke odreena prava i dunosti prema sudu i izmeu sebe,tj trostran odnos. Sud ima dunost da; primi tubu,da o postavljenom zahtjevu donese odluku u skladu sa zakonom i da zbog toga obavi sve procesne radnje koje se pokau potrebnim. Osumljieni ima optu dunost da; stupi u otpoeti proces i da podnosi(trpi)proces bez obaveza na neko injenje sem obaveze odazivanja pozivu a ima i niz prava koja omoguavaju njegovu odbranu i zatitu njegove linosti. Opta dunost tuioca je;zasnivanje procesnopravnog odnosa u emu je tuilac vezan u odluivanju u smislu da je pokretanje postupka zasnovano na naelu legaliteta ili naelu oportuniteta.Tuilac je obavezan da gonjenje vri objektivno inae u suprotnom osumljieni ima pravo da trai njegovo izuzee. Procesnopravnog odnosa ne moe biti ako nema subjekata na kojima se procesni odnos zasniva i tee. Dakle moraju postojati za definisanje postupka osnovne procesne funkcije(optuba,odbrana i presuenje)razdjeljenje izmeu tri osnovna procesna subjekta(tuioca,osumljienog i suda) Karakteristike krivinog postupka: 1.prinudan odnos za stranke i sud jer je ureen prinudnim pravom(tuilac odluuje o pokretanju postupka ali je i obavezan da ga pokrene ako su za to ispunjeni uslovi,osumljieni se sa svoje strane mora upustiti u procesno pravni odnos i dopustiti da se protiv njega otvori i vodi postupak a od njegove volje zavisi jedino davanje iskaza i preduzimanje radnji odbrane.Sud je duan ako su ispunjene zakonske pretpostavke da postupi po tubi. 2.postupak je instrumentalan(formalan)jer slui utvrivanju materijalnopravnog i eventualnih koneksnih nekrivinih odnosa.

3.postupak je sekundarnog karaktera:zasniva se na pretpostavci predhodnog postojanja materijalnopravnog odnosa izmeu drave i osumljienog,odnosno optuenog a ima za cilj da utvrdi postoanje ili nepostojanje tog drugog odnosa i u sluaju postojanja da ga raspravi. 4.krivini procesnopravni odnos je trostran jer se zasniva i tee izmeu tri procesna subjekta(suda,tuioca i osumljienog.Od ova tri subjekta jedino tuilac stupa dobrovoljno u taj odnos podnoenjem tube. 5.krivini procesnopravni odnos je jedinstven jer se jedinstveno formira od svih meusobnih odnosa procesnih subjekata a u isto vrijeme je sloen jer obuhvata niz pravnih odnosa koje procesni subjekti vre preko procesnih radnji. Unaem zakonodavstvu postoje dva stadijuma:predhodni postupak i glavni postupak Predhodni postupak slui pripremanju suenja o samoj stvari(glavnog pretresa) i raspravljanju pitanja da li jedna krivina stvar treba da izae na suenje ili postupak treba obustaviti bez izlaenja na suenje.Ovaj postupak obuhvata istragu i stavljanje osumljienog pod optubu. Glavni postupak slijedi nakon predhodnog postupka predstavlja dio postupka u kome se krivina stvar konano raspravlja.Ovaj stadijum obuhvata: 1. glavni pretres ( I stepen) 2.donoenje i objavljivanje presude ( I stepen) 3.postupak po pravnim lijekovima (postupak pred viim sudom) Krivini postupak ne mora proi kroz sve faze,nije obavezna faza postupka po pravnim lijekovima. 6.krivini postupak mora biti tako organizovan da obezbjeuje pravino suenje to predstavlja da se mora odvijati u razumnom vremenskom roku i zadovoljavati odreene zahtijeve koji se tiu razmatranja spora i saoptavanja presude.