You are on page 1of 3

Checklist contract opstellen Aandachtspunten bij het opstellen en checken van een contract Algemeen Partijen, namen, adressen

essen en contactfunctionarissen Contractuele werkomschrijving of verwijzing daarnaar Contractstartdatum en de duur Alle vereiste definities Specificatie van eigendomsrecht van tekeningen, documenten, apparaten, materialen en producten Specificaties gerelateerd aan training, ervaring, enzovoort van het personeel van de aannemer Of personeel goedgekeurd kan worden door de onderneming Of onderneming kan eisen dat personeel buiten dit contract wordt gesteld Of de aannemer mutaties binnen zijn personeel kan doorvoeren zonder voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever Speciale documenten van toepassing op dit contract Of de aannemer is goedgekeurd (veiligheid, financieel, reputatie) Definitie van de werkuren of openingsuren Definitie van onwerkbare dagen/uren en vakantie

Vertrouwelijkheid Ev. bepalingen om vertrouwelijke technische informatie, patenten, handelsmerken en copyrights te beschermen Vertrouwelijkheid is wel/niet vereist (ev. tijdslimiet)

Prijzen Duidelijke contractprijs in relatie tot de werkomschrijving Goede definitie van de directe kosten, toerekenbare kosten, overhead, salarislasten, beloningen en andere kosten Uurtarieven, eenheidsprijzen, overwerktarieven, percentages en bepalingen voor reis- en verblijfkosten en andere economische factoren Eventuele staffelprijzen

Consequenties wanneer de toegezegde hoeveelheid of deadline niet wordt gehaald Regeling in geval van escalatie en tijdsspanne Duidelijkheid over wie welke belasting betaalt Omschrijving van verantwoordelijkheid voor verpakking, transport Verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van goedkeuring voor de goederen, gereedschappen en apparaten Recht om apparatuur te gebruiken Duidelijkheid over wie betaalt voor de mobilisering/demobilisering, utiliteiten, diensten, apparatuur, klein gereedschap en verbruiksgoederen Wie het transport bestelt en/of betaalt en ev. kost en onderdak, als ook werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidscursussen, wachturen Betalingsregeling bij reductie of beindiging van de werkomschrijving en hoe dat is geregeld Regeling voor overdracht van eigendom Ev. behoefte aan een bonus-malusregeling Kosten van verleende diensten/materialen geleverd via een onderaannemer inbegrepen? Of moet een percentage betaald worden tegen inzage van de nettorekening? Verantwoordelijkheden en schadeloosstellingen van de aannemer Verzekeringen en schadeloosstellingen van de opdrachtgever Verantwoordelijkheid en schadeloosstelling voor een derde partij Vrijwaringsbedragen kloppen met de verzekeringspolis Verzekeringseisen van de aannemer Verzekeringsmaatschappij bekend Mogelijkheid om de verzekeringspolissen te controleren

Veranderingen Contractperiode en eventuele verlenging Mogelijkheid om contract te onderbreken of te beindigen voor het einde van de contractperiode

Mogelijkheid om de werkomschrijving te vergroten of te verkleinen Onderneming kan het contract wel/niet aan een ander toewijzen Contract kan wel/niet gebruikt worden door andere locaties of zustermaatschappijen Aannemer kan het contract wel/niet aan een ander toewijzen Aannemer kan wel/niet gebruikmaken van onderaannemers voor de uitvoering van het contract Aannemer mag wel/niet personeel van derden inhuren (percentage) Eigendomsrecht van uitvindingen, patenten, enzovoort

Speciale eisen Welke wet, regels en overheden van toepassing zijn Ev. speciale regels voor dit contract Plaats van de rechtbank Gezondheidscertificaat, auditrechten, clausules voor overmacht, over zakenpraktijken, tegenstrijdigheid van belangen Garantie van de moedermaatschappij Duidelijkheid voor de aannemer over samenwerken met andere aannemers op hetzelfde tijdstip en op dezelfde locatie