Вы находитесь на странице: 1из 12

BEGRIPPENCAHIER Gedragswetenschappen

Begrip Definitie Bron

Acculturatie Activiteitsgraad Anomie Antropologie

Wanneer je al een cultuur hebt en je neemt een nieuwe cultuur over. De mate waarin de bevolking actief is op de arbeidsmarkt. Toestand waarin normen niet langer hun invloed van gedragregulering hebben. Bestudeert de lichamelijke en cultureel bepaalde aspecten van het menselijk gedrag. Eigen voorstellen meer aanvaardbaar maken, ten nadele van de tegenpartij. Zelfpijniging Gedragsverandering Type bezigheid waarmee men een inkomen wil verwerven. Een rangorde van beroepen naargelang het prestige, de status die ze bezitten Een gedetailleerde beschrijving van de taken van een beroepsbeoefenaar en een beknopte beschrijving van de competenties die hij daarvoor De familie van de vader en de

Argumenteren Automutilatie Benvloeding Beroep Beroepsprestiges chaal Beroepsprofiel

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X., De Gedragswetenschappen 4, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, SUYS C, Kindermishandeling (, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3

Bilateraal afstammingspatr oon Catharsis

Civiliseren

X. De Boeck, L. De Man, familieleden van de moeder van Gedragswetenschappen het kind behoren tot de familie van 3 het kind. Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Genezingsproces door het X. boeck.de L. De bewustmaken van achterliggende Gedragswetenschappen onbewuste conflicten via bepaalde 3 psychotherapeutische technieken. Kunnen kiezen Het verfijnen van de zeden, van de de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De goede manieren. Gedragswetenschappen 3

Cognitieve consistentie Cognitieve dissonantie

Overeenstemming tussen onze gedragingen en onze overtuigingen. Als twee of meer cognities met elkaar in strijd zijn. We ervaren een onprettig gevoel als we handelingen uitvoeren die in strijd zijn met onze attitude. Huishoudens bestaande uit personen die noch een intieme noch een verwantschapsband hebben.(kloostergemeenschappen, gevangenissen ).
De rele en individuele capaciteit om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden.

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel

Collectieve huishoudens

Competentie

De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de Complete Situatie waarin een kind nooit een SUYS C, privation veilige relatie tot de moeder heeft Kindermishandeling (, gehad. niet-gepubliceerde Conditioneren Leerproces waarbij nieuw gedrag N. Sillamy, Lexicon van wordt aangeleerd via reflexen de psychologie, Prisma Kennis: Ontwikkeling Conflicthypothes Om de kans op conflicten met zijn X. De Boeck, L. De Man, e ouders zo klein mogelijk te Gedragswetenschappen houden, vermindert de adolescent 3 de communicatie met zijn ouders. Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Conflictueel De sociale relaties tussen X. boeck.de L. De verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan met 3 spanningen gepaard. Kunnen kiezen de boeck.de sikkel Conformeren Toegeven aan een bepaalde norm De Boeck X., De Man van anderen zonder dat de Gedragswetenschappen anderen daarom expliciet 4, verzoeken. Beslissen,de boeck, de Consensueel De sociale relaties tussen X. De Boeck, L. De Man, verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan niet met 3 spanningen gepaard Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Conspicious Consumptie waarmee men tracht X. boeck.de L. De consumption op te vallen, uit te blinken. Het Gedragswetenschappen imponeren door product-aankoop. 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Constitutie Lichaamsbouw X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen Convergentietheo Zowel aanleg als milieu bepalen de 3 De Boeck, L. De Man, X. rie persoonlijkheidsontwikkeling. Gedragswetenschappen 3

Criminaliteit Cultureel veld

Culturele identiteit Cultuurrelativism e

Cultuurwetensch appen Depersonalisatie Deprivatie

Afwijkend gedrag dat de wet overtreedt. Het niet tastbare en kunsthistorische dat de mens produceert en doorgeeft aan de huidige en volgende generatie. Gevoelens, opvattingen, herinneringen, waarden, normen, gewoonten specifiek voor een bepaalde cultuur. Gaat ervan uit dat we gedragingen in een cultuur maar goed kunnen beoordelen als we ze bekijken vanuit de context waarin ze voorkomen. culturele uitingen Studie van de van mens en maatschappij. Gevoel van vervreemd te zijn van zijn eigen lichaam en / of geest. Situatie waarbij het kind na het verbreken van een reeds bestaande relatie met een moederfiguur, geen hernieuwde bindingsmogelijkheden waarden, Eerder gesocialiseerde vindt. normen, gedragingen afzweren. Gedrag dat de normatieve regels van een groep of maatschappij overtreedt. Een ongelijk gedrag tegenover een bepaalde groep en tegenover elk lid van die groep. Het vervaardigen van goederen , het aanbieden van diensten tegen een vergoeding. De mate waarin een individu vatbaar is voor aandoeningen. Beweert dat ons gedrag wordt gevormd door onze ervaringen binnen een cultuur. Bepaalt dat de partner uit de eigen groep moet komen. Gevoelige zone, gevoelig voor prikkeling Levensdrift

Desocialisatie Deviant gedrag Discriminatie

Economisch veld

Emotiviteit Empirisme Endogamie Erogeen Eros

De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de sikkel V. Buyse, H.Van Wichelen, Humane Wetenschappen, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 SUYS C, Kindermishandeling (, niet-gepubliceerde cursus, plaats, K.A.Ninove,2009. Man, X. De Boeck, L. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3

Etnocentrisme

Opvatting dat gewoonten en waarden van de eigen groep beter zijn dan die van andere groepen. Bepaalt dat de partner buiten de eigen groep moet komen Leerproces waarbij men tijdelijk aan bepaalde activiteiten deelneemt of zich volgens bepaalde regels gedraagt overeenkomstig de verwachtingen Tot een akkoord komen waarmee alle partijen kunnen instemmen
het kind heeft een significant lager gewicht dan verwacht mag worden en/of dat het kind significant minder in gewicht toeneemt.

Exogamie Experimenteren

Exploreren Failure to thrive syndroom Functie

Samenhangend geheel van arbeidstaken dat los van de functiebekleder kan voortbestaan. De leden van de groep nemen elk een gespecialiseerde functie op zich Engelse term voor geslacht. Biologische, sociale en psychologische aspecten van het geslacht. Het subjectieve gevoel tot n van de genders te behoren.

De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de sikkel Boeck, L. De Man, X. De Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, http://mens-engezondheid.infonu.nl/ki nderen/45481-failureto-thrive-wanneer-deDe Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 SUYS C, Geslachtsidentiteit, niet-gepubliceerde cursus, plaats, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 SUYS C, Geslachtsidentiteit, niet-gepubliceerde cursus, plaats, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel

Functionele differentiatie Gender

Genderidentiteit Genderrol

Het observeerbare gedrag dat volgens maatschappelijke normen mannelijk of vrouwelijk wordt genoemd. Generalized other Het bewustzijn dat wij hebben van de houdingen ten aanzien van de gehele gemeenschap tegenover ons mogelijk gedrag. Gestalt Zinvol geheel Gevoelige periode Gezag Periode waarin het kenmerk gevoelig is om zich te ontwikkelen.

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Macht waarin ondergeschikten zich De Boeck X., De Man onderwerpen omdat ze het als Gedragswetenschappen legitiem aanvaarden. 4, Beslissen,de boeck, de

Gezin

g-factor Groepscohesie

Groepsconformis me Hechting Hersocialisatie

Een netwerk van al dan niet verwante personen, die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.algemene General ability = de aanleg van een persoon De mate waarin leden van een groep zich tot elkaar aangetrokken voelen en er actief naar verlangen om in de groep te blijven. Aanpassen aan een groep

Horizontale mobiliteit Horticulturele samenleving Humane wetenschappen Huwelijk

Identiteit

Intimideren

Irriteren Intelligentie Intergenerationel e mobiliteit

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, De Boeck, L. De Man, X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen de duurzame affectieve relatie tussen SUYS C, Hechting, nieteen kind en n of meer opvoeders gepubliceerde cursus, plaats, Men neemt een bepaalde X. De Boeck, L. De Man, levenswijze aan, die niet alleen Gedragswetenschappen verschilt van de vroegere, maar er 3 zelfs grotendeels mee Kunnen kiezen onverzoenbaar is. de De Boeck, sikkel Man, Bewegingen van posities binnen X. boeck.de L. De eenzelfde sociale laag. Gedragswetenschappen 3 Vroege vorm van landbouw X. De Boeck, L. De Man, gebaseerd op het telen van Gedragswetenschappen planten. 3 Onderzoeken alles wat het resultaat is V. Buyse, H.Van van menselijke activiteiten. Zullen Wichelen, Humane vooral trachten te begrijpen. Wetenschappen, Door een sociale groep aanvaarde Gedragswetenschappe X. De Boeck, L. De Man, regeling voor voortplanting en voor Gedragswetenschappen opvoeding van kinderen, 3 gewoonlijk gekenmerkt door een Kunnen kiezen sociaal ritueel. de De Boeck, sikkel Man, Het resultaat van keuzes die we X. boeck.de L. De maken op basis van onze ideen Gedragswetenschappen over en onze betrokkenheid bij 3 groepen. Wie ben ik? Kunnen kiezen Gedrag dat erop gericht is De Boeck X., De Man voordeel te halen uit de Gedragswetenschappen onzekerheid van de tegenpartij. 4, Beslissen,de boeck, de Frustratie uiten tegenover de De Boeck X., De Man tegenpartij Gedragswetenschappen 4, Boeck X., De Man De bekwaamheid zich aan te De passen aan nieuwe situaties en Gedragswetenschappen problemen. 4, Veranderingen in beroepspositie X. De Boeck, L. De Man, die zich kunnen voordoen tussen Gedragswetenschappen twee of meer generaties. 3 Kunnen kiezen

Internalisering

Interseksualisme Interesse

Proces waarbij mensen zich regels eigen maken, zodat ze na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als voorschriften die van buitenaf komen, maar als zelfgekozen richtlijnen voor het Het lichaam vertoont zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. Blijvende tendens om aandacht te schenken aan en plezier te hebben in een activiteit of inhoud. Komt voor als iemand tijdens zijn beroepsloopbaan een hogere of lagere positie inneemt. Regelt het opstellen van wetten en het afdwingen van rechtsregels opdat samenleven voor alle partijen mogelijk is zonder al te veel bedreiging. Ongelijke startpositie die mensen hebben tgv een cumulatie van risicofactoren (zoals werkloosheid, laag opleidingsniveau ) Het principe waarbij goederen en diensten op de markt moeten geruild worden tegen geld. Belangrijk is het winstprincipe. Datgene wat wij van een persoon ervaren en hoe wij het benoemen. Hierbij wordt steeds n individuele persoon omschreven; iedere persoon heeft immers zijn eigen unieke karakter. Een gesloten systeem van sociale stratificatie dat geen enkele sociale mobiliteit toelaat. Elke vorm van lichamelijke of emotionele geweldpleging die kinderen overkomt door toedoen of nalatigheid van de ouders.

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel SUYS C, Geslachtsidentiteit, niet-gepubliceerde X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Man, X. De Boeck, L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen SUYS C, Kindermishandeling (, niet-gepubliceerde cursus, plaats,
http://www.woorden.org

Intragenerationel e mobiliteit Juridisch veld

Kansarmoede

Kapitalisme

Karakter Karakterologie

Kastenstelsel

Kindermishandeli ng Lacisering Leptosoom

onttrekken aan het beheer van de geestelijken, de geestelijken door leken vervangen aanduiding voor een langwerpig lichaamstype: smal, lang gelaat, scherpe neus, smal van lichaamsbouw

http://nl.wikipedia.org

Liberalisme

Lichamelijke mishandeling Lichamelijkheid Maatschappelijke kwetsing

Het liberalisme heeft als uitgangspunt de vrijheid van het individu. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich

http://nl.wikipedia.org

Het toebrengen van letsels aan het kind Datgene wat betrekking heeft op het lichaam en de uiting ervan Gebeurt in interacties tussen mensen en maatschappelijke instellingen waarbij bepaalde mensen alleen met de negatieve kant van de instellingen te zijn Vermogen van iemand om maken doelstellingen te verwezenlijken, zelfs tegen de wil van de andere in. Een maatschappij waar vrouwen een overheersende rol hebben Enkel de familie van de moeder wordt familie van het kind. De broer van de moeder is vaak het gezinshoofd. De gehuwden wonen bij de familie van de vrouw Het feit dat de voordelen van het sociale beleid verhoudingsgewijs meer naar de hogere inkomensgroepen gaat dan naar de lagere sociale lagen Cultuurelementen die door imitatie van generatie tot generatie worden overgedragen. Als mensen een positie in de samenleving opnemen op basis van hun capaciteiten en prestaties en niet op basis van geboorte en traditie. Lichaamsbouw gekenmerkt door een sterke ontwikkeling van de spieren.

Macht

Matriarchaat Matrilineair afstammingspatr oon Matrilokale residentie Mattheseffect

SUYS C, Kindermishandeling (, niet-gepubliceerde Man, X. De Boeck, L. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X., De Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de sikkel De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de sikkel Boeck, L. De Man, X. De Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen 3

Meme

Meritocratie

Mesomorf

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen 3

Modeling

Monogamie Multiple Personality Disorder Nationale identiteit Nativisme

Een gedrag overnemen door het gedrag en de consequenties van het gedrag te observeren bij het model. Elke vrouw of man mag slechts n partner hebben. Het bestaan van verschillende persoonlijkheden naast elkaar. Wordt bepaald door de staat of de natie waartoe je behoort. Gaat uit van het feit dat menselijk gedrag bepaald wordt door genetische eigenschappen, aangeboren. Groepen waarvan we de attitudes en eigenschappen willen vermijden. Een fase in de geschiedenis waarin de eerste stappen gezet werden naar een vaster patroon van nederzettingen, een voorloper van het dorpsleven. een vaste Gehuwden kiezen woonplaats

Negatieve referentiegroep Neolitische revolutie

Neolokale residentie Normatieve referentiegroep Onderhandelen

Organisatie

Die groepen waaraan we onze normen ontlenen, waarmee we ons Gedragswetenschappen identificeren en waarvan we lid 3 willen worden. Kunnen kiezen Proces waarbij twee of meer partijen De Boeck X., De Man elkaar door overleg trachten te Gedragswetenschappen benvloeden en zo te komen tot een 4, vrijwillig akkoord dat door alle partijen Beslissen,de boeck, de wordt aanvaard. sikkel Een groep die speciaal voor het T. Danils, realiseren van bepaalde Gedragswetenschappe doelstellingen wordt opgericht. n 4, Wolters-Plantyn Overbescherming Het kind neemt de ouderrol over Bestaat erin dat men zichzelf, ondanks individuele ontwikkeling doorheen de tijd en in verschillende situaties en contexten, als een situatie Het pleeggezin is dezelfde waarbij een
gezin, vreemd aan de minderjarige, het kind bij zich opvoedt, zonder enig juridisch gezag.

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 SUYS C, Kindermishandeling (, niet-gepubliceerde X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck, L. De Man, X.

Overprotectie Parentificatie Persoonlijke identiteit

Pleeggezin

SUYS C, Kindermishandeling, SUYS C, Kindermishandeling, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel http://www.elfri.be/Fam ilierecht/pleeggezin.ht m

Polemologie Politiek veld

De wetenschap van oorlog Regelt de manier waarop belangen kunnen samengaan, maatschappelijke, economische problemen kunnen aangepakt worden. Een vrouw heeft meerdere mannen Een vrouw of een man heeft meerdere partners Een man heeft meerdere vrouwen. Groepen waarvan men de attitudes en eigenschappen willen verwerven. Het aanleren van de algemene gedragingen die eigen zijn aan een bepaalde cultuur; gedragingen die niet gebonden zijn aan een bepaalde rol of positie. iemand Bepaalde gevoelens die zelf heeft worden geprojecteerd op iemand anders. De gevoelens hebben niets met de persoon te maken, want het betreffen eigen gevoelens. emotionele behoeften Wanneer de van het kind niet erkend worden. Het kind groeit op in een vijandig klimaat. De verstandelijke en emotionele ontwikkeling De samenhang tussen de motorische (beweging) en de psychische (verstand + emotie) Kort en dik lichaamsbouw Mensen indelen op grond van overeenkomende, aangeboren, biologische eigenschappen. Er wordt ervan uitgegaan dat sommige rassen superieur zijn aan andere.
het aanvoeren van redelijk bewijsmateriaal voor theorien of handelingen; het invoeren van een wetenschappelijke of redelijke methode in een proces, dat voordien geheel berustte op overgeleverde

Polyandrie Polygamie Polygynie Positieve referentiegroep Primaire socialisatie

Projectie

De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel SUYS C, Kindermishandeling (, niet-gepubliceerde cursus, plaats,

Psychische mishandeling Psychische ontwikkeling Psychomotorisch e ontwikkeling Pyknisch Racisme

SUYS C, Persoonlijkheidsbeschri De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de sikkel


http://www.mijnwoorden boek.nl/

Rationalisatie

Rationalsering

Referentiegroep

Het verschijnsel treedt op als iemand onverwerkte gevoelens heeft en door verstandelijk en bewust redeneren tot een rechtvaardiging van zijn acties probeert te komen. Men tracht dus te bewijzen dat het gedrag `rationeel` en gerechtvaardigd is.

http://nl.wikipedia.org/

Regressie Self-efficacy

Een groep die een sterke invloed uitoefent op onze gevoelens, kennis en gedrag. Het dient als een vergelijkingspunt. Terug gaan naar een vroeger ontwikkelingsstadium

Sexisme

Sociaal aanzien

Sociale cohesie Sociale differentiatie Sociale macht

Sociale positie Sociale status Sociale stratificatie

Sociale structuur

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De Gedragswetenschappen 3 Het geloof in het eigen kunnen, het De Boeck X, De Man zelfvertrouwen om specifieke Gedragswetenschappe prestaties te kunnen leveren. n 4, Beslissen, de boeck de sikkel Bevooroordeling en discriminatie De Boeck X., De Man op basis van het geslacht van de Gedragswetenschappen persoon 4, Beslissen,de boeck, de De mate van waardering die men X. De Boeck, L. De Man, heeft voor de wijze waarop iemand Gedragswetenschappen een gegeven positie als persoon 3 bekleedt. Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Tussen de leden van de groep X. boeck.de L. De bestaat hechtheid Gedragswetenschappen 3 Er heersen verschillen tussen de X. De Boeck, L. De Man, leden van een groep Gedragswetenschappen 3 Het vermogen van iemand om zijn De Boeck X, De Man doelstellingen te verwezenlijken, Gedragswetenschappe zelfs tegen de wil van anderen in. n 4, Beslissen, de boeck de sikkel Plaats die iemand inneemt in een X. De Boeck, L. De Man, veld van sociale interacties Gedragswetenschappen 3 De waardering die men aan een X. De Boeck, L. De Man, positie geeft Gedragswetenschappen 3 Een bijzondere vorm van sociale X. De Boeck, L. De Man, ongelijkheid waarbij er duidelijk Gedragswetenschappen van elkaar te onderscheiden 3 groepen van individuen bestaan Kunnen kiezen met geheel van betrekkelijk ongeveer dezelfde status. de De Boeck, sikkel Man, Het X. boeck.de L. De duurzame, geordende relaties Gedragswetenschappen tussen onderdelen van een 3 samenlevingsverband. Kunnen kiezen de boeck.de sikkel

Sociale uitsluiting het afzonderen of afgezonderd zijn

van iemand of een groep mensen ten opzichte van anderen, waardoor zij buiten de maatschappij staan; kan veroorzaakt worden door factoren als middelengebruik, ziekte, verminderde mobiliteit en/of werkloosheid

http://www.thesaurusz orgenwelzijn.nl/sociale uitsluiting.htm

Sociale veld

Somatotype Standaardiseren

Regelt het inpassen van de leden van de samenleving o.m. door een billijke verdeling van de goederen en diensten. lichaamstype Elke kandidaat krijgt dezelfde test op dezelfde manier aangeboden in gelijke omstandigheden Een groepering van opleidingen Samenhangend geheel van vakken binnen het secundair onderwijs Die gedragskenmerken die door een aangeboren reactiepatroon worden bepaald en voor de persoon vrijwel onveranderd blijven. Afbakenen van een gebied om het bezit ervan aan te duiden Neiging om iets wat men als zijn bezit beschouwt te verdedigen tegen indringers. Ruimte of stuk leven dat als eigen bezit wordt ervaren, dat je controleert, waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt en waarvan je wilt dat anderen het respecteren. Socialisatie die door de massamedia gebeurt. Doodsdrift Berust op het geloof dat de gevestigde waarden, gewoonten juist zijn. Persoonlijkheidstrekken Iemand die zichzelf beleeft als een wezen van het andere geslacht. Men is ervan overtuigt dat de geest niet met het lichaam overeenkomt.

Studiegebied Studierichting Temperament

Territoriaal gedrag Territorialiteit Territorium

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen De Boeck X, De Man Gedragswetenschappe n 4, Beslissen, de boeck de sikkel De Boeck X, De Man Gedragswetenschappe De Boeck X, De Man Gedragswetenschappe n 4, Beslissen, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de sikkel X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen De Boeck X, De Man Gedragswetenschappe n 4, Beslissen, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.de sikkel

Tertiaire socialisatie Thanatos Traditioneel gezag Traits Transseksueel

Typologie

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Validiteit De Boeck X, De Man Gedragswetenschappe n 4, Beslissen, de Vergelijkende Groepen waarmee we onze situatie X. De Boeck, L. De Man, referentiegroep vergelijken maar waartoe we niet Gedragswetenschappen noodzakelijk behoren. 3 Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Verticale Een beweging van positie ofwel X. boeck.de L. De mobiliteit naar boven ofwel naar beneden. Gedragswetenschappen 3 Verwaarlozing Het onvoldoende aandacht SUYS C, schenken aan een kind door de Kindermishandeling (, ouders of andere niet-gepubliceerde verantwoordelijken, zowel wat cursus, plaats, betreft de verzorging van K.A.Ninove,2009. lichamelijke behoeften, als van Whiplasch shaken Heel hard schudden van het kind SUYS C, infant syndroom met hersenbeschadiging en Kindermishandeling (, mentale handicaps tot gevolg niet-gepubliceerde cursus, plaats, Zelfhandicapping Strategie waarmee men het L. De Man, G. Janssens zelfwaardegevoel beschermt tegen Psychologie deel 2, de mogelijke klappen door sikkel mislukkingen toe te schrijven aan externe factoren. Je wapent jezelf vooraf tegen een mogelijke gezichtsverlies.

Een manier om personen te classificeren in functie van een beperkt aantal dimensies. Een test is valide als hij meet wat hij beweert te meten.