You are on page 1of 94

                                                                  

 

 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын

дэргэдэх Статистикийн хэлтэс

Statistical office in Uvurkhangai aimag
 
 

 

    

 
 
 

 
 
Арвайхээр
2013-01-12
 
1

ГАРЧИГ
Танилцуулга
Эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Бүлэг 1: Засаг захиргааны нэгж, нутаг дэвсгэр
Засаг захиргааны нэгж
Сум хоорондун замын урт
Газрын нэгдмэл сангийн ангилал
Бүлэг 2: Аймгийн хүн амын тоо
Суурин хүн амын тоо /байршил, насны бүлгээр/
Өрх, хүн амын нийгмийн статистикийн зарим үзүүлэлтүүд
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн
Амжиргааны доод түвшин, доогуур орлоготой өрх, хүн ам
Бүлэг 3: Ажиллах хүч
Ажиллах хүчний зах зээл
Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам, ажиллагсдын тоо
Хөдөлмөрийн насны хүн ам
Ажилгүйчүүдийн мэдээ
Шинээр бий болсон ажлын байр
Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн судалгаа
Бүлэг 4: Хэрэглээний үнийн индекс
Хэрэглээний үнийн индекс
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ
Бүлэг 5: Төсөв санхүү, банк
Төсвийн орлого
Төсвийн орлого /сумдаар/
Төсвийн зарлага
Төсвийн зарлага /сумдаар/
Төсөвт газруудын өглөг
Банкны үндсэн үзүүлэлтүүд
Хөрөнгө оруулалт
Нийгмийн даатгалын зарим үзүүлэлтүүд
Нийгмийн халамжийн мэдээ
Бүлэг 6: Хөдөө аж ахуй
Малын тоо, төрөл, сумаар
Хээлтэгч малын тоо
Мал төллөлт, төл бойжилт
Том малын зүй бусын хорогдол
Амины малын бүлэглэлт
Сарлаг, Хайнагийн тоо
Сумдын мянгат малчид
Цэвэр, эрлийз, нутгийн шилмэл болон сайжруулсан үүлдрийн
малын тоо
Ургац хураалт
Хадлан тэжээл бэлтгэлт
ХАА-н зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнэ
2

1-7
8
9-11
9
10
11
1224
1215
1622
23
24
2531
25
26
27
2829
30
31
3233
32
33
3447
34
3537
3839
40
41
4243
44
4546
47
4867
4853
5455
5657
58
5961
62
63
64
65
66
67

Бүлэг 7:

Аж үйлдвэр
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн борлуулалт, гол нэр төрлийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн, сумаар

Бүлэг 8: Дэд бүтэц

Үйлдвэр, үйлчилгээ
Барилга угсралт, их засварын ажил
Авто зам засвар, арчлалтын ажил
Тээвэр
Холбоо
Нийт бараа гүйлгээ
Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний зарим үзүүлэлт

Бүлэг 9: Соёл боловсрол
Боловсролын салбарын зарим үзүүлэлт
Дотуур байр
Сургуулийн өмнөх боловсрол
Бүлэг 10: Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Төрөлт, эх хүүхдийн эндэгдлийн тоо
Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо
Бүлэг 11: Гэмт хэрэг
Гэмт хэрэг /төрлөөр/
Гэмт хэрэг /сумдаар/
Бүлэг 12: Бусад
Татварын хэлтэст бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд

3

6869
68
69
7071
7279
72
73
74
7576
7778
79
8082
80
81
82
8384
83
84
8586
85
86
8788
87
88

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН
ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Хүн ам
Аймгийн хүн амын тоо 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар 110541 болж, өмнөх
оныхоос 1683 хүнээр буурчээ. 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар хүн амын 66.9 хувийг
15-64 насныхан, 28.7 хувийг 15 хүртэлх насны хүүхэд, 4.3 хувийг 65, түүнээс дээш
насныхан эзэлж байна. Үүнийг өмнөх оныхтой харьцуулахад 15 хүртэлх насны хүн
амын эзлэх хувь 0.4 пунктээр, 15-64 насны хүн амын эзлэх хувь 0.3 пунктээр буурчээ.
Нийт хүн амын 49.9 хувь нь эрэгтэйчүүд, 50.1 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Хүйсийн харьцаа буюу 100 эмэгтэйд ноогдох эрэгтэйчүүдийн тоо 99 байна. Аймгийн
хэмжээнд өрх 32072 болж, 51.6 хувь нь сумын төвд, 48.4 хувь нь хөдөөд сууршиж
дунджаар нэг өрхөд 3.4 хүн ногдож байна.
Төрсөн 2590 хүүхдийг иргэний бүртгэлд бүртгэн, нас барсан 751 хүнийг
иргэний бүртгэлээс хасч, 197 хос гэрлэлтээ бүртгүүлж, 73 гэр бүл гэрлэлтийг цуцалж,
79 хүүхэд үрчлэгдсэн байна. Гэрлэсэн эрэгтэйчүүдийн 33.5 хувь нь 20-24 насныхан,
35.0 хувь нь 25-29 насныхан, 3.0 хувь нь 18-19 насныхан, эмэгтэйчүүдийн 36.5 хувь нь
20-24 насныхан, 33.0 хувь нь 25-29 насныхан, 7.6 хувь нь 18-19 насныхан байна.
Нийт үрчлэгдсэн хүүхдийн 63.3 хувь нь 3 хүртэл насандаа, 24.0 хувь нь 3-6
насандаа үрчлэгджээ.
2012 онд 3089 хүн шилжин явсны 63.9 хувь буюу 1974 хүн УБ хот болон өөр
аймагт шилжин явсан байна.Тус аймагт 1591 хүн шилжин ирсний 64.2 хувийг аймаг
дотроо сумаас суманд шилжигсэд, 35.8 хувь буюу 604 хүн УБ хот болон бусад
аймгуудаас шилжин ирэгсэд эзэлж байна.
Өрх 32072 болж , өнгөрсөн оноос 2.5 хувь буюу 816 өрхөөр буурсан байна.
Нийт өрхийн 25.8 хувь нь аймгийн төвд, 25.8 хувь нь сумын төвд, 48.4 хувь нь хөдөөд
суурьшсан байна.
Аймгийн хэмжээгээр 2012 онд өнчин хүүхдийн тоо 1849 болж, нийт хүн амын 1.6
хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх оныхоос 4.5 хувиар нэмэгджээ. Нийт өнчин хүүхдийн 7.6
хувь буюу 141 хүүхэд нь бүтэн өнчин, 92.1 хувь буюу 1708 нь хагас өнчин хүүхдүүд
байна. Өмнөх оныхоос бүтэн өнчин хүүхдийн тоо 12.4 хувиар багасч, хагас өнчин
хүүхдийн тоо 6.2 хувиар нэмэгджээ. Аймгийн хэмжээнд 2012 оны байдлаар өрх
толгойлсон эмэгтэйчүүдийн 18.8 хувь нь аймгийн төвд, 81.2 хувь хөдөө сумдад
амьдарч байна.
Хүүхэдтэй гэр бүлгүй хүний тоо 2012 онд 2245 болж өмнөх оныхоос 3.4 хувиар
өссөн байна. Хүүхэдтэй гэр бүлгүй хүний тоо Батөлзий, Бүрд, ЗБУлаан, Төгрөг,
Хархорин зэрэг сумдад 0.8-16.7 хувиар буурч, бусад сумдад 2.5-37.1 хувиар өссөн
байна. Аймгийн хэмжээнд 16 хүртэлх насны 4-өөс дээш хүүхэдтэй өрх 1579 болж
өмнөх оныхоос 0.8 хувиар буурсан байна. 8 ба түүнээс дээш ам бүлтэй өрх 332 болж
өмнөх оныхоос 2.1 хувиар өсч, нийт өрхийн 1.0 хувийг эзэлж байна.
Сумдуудын өөрсдийнх нь тодорхойлж ирүүлсэн мэдээгээр амьжиргааны
баталгаажих доод түвшинээс доогуур орлоготой 6440 өрхөд 25.6 мянган хүн амьдарч
байгаа нь нийт өрхийн 20.1, нийт хүн амын 23.2 хувийг тус тус эзэлж байна.
Амьжиргааны баталгаажих доод түвшинээс доогуур орлоготой өрхийн 38.1 хувь нь нэн
ядуу өрх байна. 2012 оны байдлаар Хангайн бүсийн хэмжээнд амьжиргааны
баталгаажих доод түвшин 116800 төгрөг байна

Ажиллах хүч
4

Аймгийн хүн амын 64.8 хувь буюу 71665 нь хөдөлмөрийн насны хүн байгаагийн
48409 нь буюу 67.6 хувь нь ажиллагсад байна. Өмнөх оныхтой харьцуулахад
ажиллагсад 707 хүнээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Ажиллагсдыг эдийн засгийн үйл
ажиллагааны салбараар авч үзвэл 62.9 хувь нь ХАА-н салбарт, 8.9 хувь нь бөөний
болон жижиглэн худалдаанд, 3.0 хувь нь барилгын салбарт, 4.9 хувь нь боловсролын
салбарт, 20.3 хувь нь бусад салбаруудад ажиллаж байна.
Энэ онд аймгийн хэмжээнд 2257 ажлын байр шинээр бий болж өмнөх оныхоос
18.3 хувь буюу 350-аар нэмэгдсэн байна.
Ажлын байраар хангагдагсдын 17.4 хувь нь барилгад, 40.0 хувь нь хөдөө аж
ахуйд, 16.3 хувь нь үйлдвэрлэлд, 3.4 хувь нь зочид буудал зоогийн газарт, 6.4 хувь нь
бөөний болон жижиглэн худалдаанд , 0.7 хувь нь тээвэр, холбоонд, 5.8 хувь нь уул
уурхайд, 10.0 хувь нь хувийн үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
хүрээнд ажлын байртай болжээ.
Албан ёсны бус захиргааны мэдээгээр
хөдөлмөр эрхлэгч 346 хүүхэд
байгаагийн 65.0 хувь нь ХАА-н салбарт, 22.8 хувь нь уул уурхайн салбарт, 12.2 хувь нь
албан бус секторт хөдөлмөр эрхэлж байна. Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэд өмнөх оныхоос
67 хүүхдээр буюу 16.2 хувиар буурчээ. Нийт хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн 72.8 хувь нь
эрэгтэй, 27.2 хувь эмэгтэй байна.
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэст 1854 хүн ажил хайж бүртгүүлсний
56.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Бүртгүүлсэн ажилгүйчүүд өнгөрсөн онтой
харьцуулахад 14.8 хувиар буурсан ба 48.0 хувь нь 25-34 насныхан,12.9 хувь нь 35-44
насныхан, 24.3 хувь нь 16-24 насныхан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 32.4 хувь
нь бүрэн дунд, 21.3 хувь нь дээд, 19.2 хувь нь бүрэн бус дунд, 8.6 хувь нь тусгай дунд,
7.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны, 8.6 хувь нь бага боловсролтой, 2.2 хувь нь
боловсролгүй байна.
2012 оны байдлаар эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд ажилгүйчүүдийн эзлэх
хувийн жин 3.7 байна . Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 67.5 болж өмнөх оныхоос
1.1 пунктээр буурсан байна.
2012 оны байдлаар хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын 67.5 хувь нь
ажиллагсад, 2.6 хувь нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 10.7 хувь нь ажил эрхлээгүй хүн ам,
13.7 хувь нь суралцагчид, 5.4 хувь нь хөдөлмөрийн чадваргүй хүн ам байна.
Үнэ
2012 оны эцсийн байдлаар аймгийн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ
тарифын индекс 2010 оныхоос 18.8 хувиар , 2011 онтой харьцуулахад 9.3 хувиар тус
тус өссөн байна. Өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн индекс 9.3 хувиар
өсөхөд хүнсний барааны үнэ бүлгийн дүнгээр 5.9 хувиар, хувцас гутал бөс барааны
үнэ бүлгийн дүнгээр 19.5 хувиар, гэр ахуйн барааны үнэ бүлгийн дүнгээр 7.0 хувиар,
тээврийн үйлчилгээний үнэ бүлгийн дүнгээр 7.7 хувиар, боловсролын үйлчилгээний
үнэ бүлгийн дүнгээр 9.9 хувиар, зочид буудал нийтийн хоолны үйлчилгээний үнэ
бүлгийн дүнгээр 45.2 хувиар, бусад бараа үйлчилгээний үнэ бүлгийн дүнгээр 4.3
хувиар нэмэгдсэн нь нөлөөлсөн байна.
Хүнсний барааны үнэ бүлгийн дүнгээр өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.9 хувиар
өссөний дотор мах махан бүтээгдэхүүний дэд бүлгийн үнэ дүнгээрээ 30.1 хувиар, сахар
зөгийн бал, чихрийн дэд бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1.9 хувиар, согтууруулах бус ундааны
дэд бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.8 хувиар, согтууруулах ундаа тамхины дэд бүлгийн үнэ
дүнгээрээ 66.5 хувиар, хүнсний ногооны дэд бүлгийн үнэ дүнгээрээ 12.7 хувиар өссөн
нь нөлөөлжээ.
2011 оны жилийн эцсийнхтэй зэрэгцүүлэхэд хэрэглээний сагсанд авсан 213
нэрийн бараа үйлчилгээний үнэ тарифын 54.5 хувийх нь үнэ өсч, 28.2 хувийх нь үнэ
буурч, 17.3 хувийх нь үнэ тогтвортой байлаа. Өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс хонины
ястай махны үнэ 31.6 хувиар, үхрийн ястай махны үнэ 38.3 хувиар, үхрийн цул махны
5

үнэ 40.0 хувиар, адууны ястай махны үнэ 42.9 хувиар, ямааны ястай махны үнэ 40.6
хувиар, тахианы махны үнэ 15.6 хувиар, элэгний нухашны үнэ 60.0 хувиар, үнээний
сүүний үнэ 12.5 хувиар, лууван, манжин, байцаа, сонгино зэргийн үнэ 25.0 хувиар,
архины үнэ 50.3 хувиар, тамхины үнэ 77.7 хувиар, ширмэл дотрын үнэ 40.6 хувиар,
эрэгтэй хүний ноосон цамцны үнэ 34.5 хувиар, эмэгтй хүний ноосон цамц 5.3 хувиар,
гуталны үнэ 19.4 хувиар, А-80 бензиний үнэ 1.4 хувиар, дизель түлшний үнэ 6.9 хувиар
тус тус өссөн байна.
Төсөв санхүү
Аймгийн төсөвт 2012 онд /урьдчилсан гүйцэтгэлээр/ 6.2 тэрбум төгрөгийн
орлогыг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 125.7 хувьтай байгаа ба өнгөрсөн
оныхоос орлого 34.8 хувиар нэмэгджээ.
Өнгөрсөн оныхоос татварын орлого 1.6 тэр.бум төгрөг буюу 40.5 хувиар өсч
татварын бус орлого 0.3 тэр бум төгрөг буюу 8.1 хувиар буурсан байна. Татварын
орлогын төлөвлөгөө 23.3 хувиар, татварын бус орлого 99.0 хувиар давж биелэсэн
байна. Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт 5.0 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг
үзүүлсэн нь өнгөрсөн оныхоос 49.3 хувь буюу 1.6 тэрбум .төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.
Төсвийн орлогын 93.5 хувийг татварын орлого, 5.0 хувийг татварын бус орлого,
1.5 хувийг хөрөнгийн орлого тус тус эзэлж байна.
Улс болон орон нутгийн төсвөөс 57.5 тэрбум төгрөгийн зарлага санхүүжилт
хийсний 57.9 хувийг цалинд, 5.8 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 25.3 хувийг
бараа үйлчилгээний зардалд, 7.4 хувийг татаас ба урсгал шилжүүлэгт, 3.6 хувийг
хөрөнгийн зардалд зарцуулжээ. Санхүүжилтийн 19.9 хувийг орон нутгийн төсвийн
санхүүжилт эзэлж байна. 2012 оны эцсийн байдлаар төсөвт газруудын өглөг 93.2 сая
төгрөг болсон байна.
Өглөгийн 78.8 сая төгрөг буюу 84.5 хувь нь эмийнх, 4.9 сая төгрөг буюу 5.3 хувь
нь хоолных, 9.5 сая төгрөг буюу 10.2 хувь нь бусад өглөг байна. Нийт өглөгийн 20.3 сая
төгрөг буюу 21.8 хувь нь тухайн сард үүссэн өглөг байна.
Банк, мөнгө, зээл
Манай аймагт 2012 онд арилжааны 6 банкны салбар аж ахуйн нэгж, байгууллага
иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ. Арилжааны банкуудын дүнгээр 23384 зээлдэгчид 86.0
тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь өнгөрсөн оноос зээлдэгчдийн тоо 2.6 хувиар, олгосон
зээлийн хэмжээ 4.2 хувиар тус тус буурчээ.Оны эцэст зээлийн өрийн үлдэгдэл 79.2
тэрбум төгрөг байгаа ба хугацаа хэтэрсэн зээл 0.05 хувь буюу 42.2 сая.төгрөг, чанаргүй
зээл 0.3 хувь буюу 204.0 сая.төгрөг байна.
Иргэд, байгууллагын мөнгөн хадгаламж 39.8 тэрбум төгрөг болж өнгөрсөн
оныхоос 0.7 хувь буюу 0.3 тэрбум төгрөгөөр өсч, аймгийн нэг хүнд дунджаар 360.3
мянган төгрөгийн, нэг хадгаламж эзэмшигчид 534.0 мян. төгрөгийн хадгаламж ногдож
байна. Өнгөрсөн оноос хадгаламж эзэмшигчийн тоо 34.4 хувиар өссөн.
Банкуудын төгрөгийн хугацаагүй хадгаламжийн жилийн хүү 4.8-7.2 хувь,
хугацаатай хадгаламжийн жилийн хүү 6.6-15.1 хувьтай байна.

Хөрөнгө оруулалт
2012 онд аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд 40.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө
оруулалт хийснээс 59.9 хувь буюу 24.4 тэрбум нь улсын төсвийн хөрөнгө, 2.8 хувь буюу
6

1.1 тэрбум орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, 5.5 хувь буюу 2.2 тэрбум төгрөгийн
хөрөнгө оруулалт нь гадаадын хөрөнгө оруулалт, 31.7 хувь буюу 12.9 тэрбум
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нь сум хөгжүүлэх сан болон иргэдийн хөрөнгөөр тус тус
санхүүжигдсэн байна. 2011 онтой харьцуулахад хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 21.4 хувь
буюу 7.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.
Хөрөнгө оруулалтын ажлын 60.5 хувийг барилга угсралт, их засварын ажилд
26.8 хувийг зам засвар арчлалтад, 2.7 хувийг худаг шинээр гаргах болон засварлах, 1.9
хувийг гэрэлтүүлэг, дулааны шугам засварт, 8.0 хувийг бусад үйл ажиллагаануудад
зарцуулсан байна.
Нийгмийн халамж, даатгал
Аймгийн дүнгээр давхардсан тоогоор 30.2 мянган хүнд 7.2 тэрбум төгрөгийн
тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон байна. Үүнд 2536 хүнд 2547.8 сая төгрөгийн халамжийн
тэтгэвэр, 2293 хүнд 1066.9 сая төгрөгийн нөхцөлт
мөнгөн тэтгэмж, нийгмийн
халамжийн тусламж дэмжлэг шаардлагатай 2483 хүнд 264.8 сая төгрөгийн тэтгэмж,
тусламж,
8541 ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 573.1 сая
төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлт, хүн амын хөгжлийг дэмжих хэлбэрээр 14316 хүнд
2701.9 сая төгрөгийн дэмжлэг тус тус олгожээ.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогод 31.2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж,
төлөвлөгөөг 104.1 хувиар биелүүлж, өнгөрсөн оноос сангийн нийт орлого 50.5 хувиар
өссөн байна. Нийгмийн даатгалын сайн дурын орлого 147.6 хувь, эрүүл мэндийн
даатгалын сангийн орлого 99.4 хувь, эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 160.1 хувь тус
тус биелжээ. Нийт 18427 хүн даатгалд хамрагдсаны 65.9 хувь буюу 12148 нь заавал
даатгуулагчид, 34.1 хувь буюу 6279 нь сайн дурын даатгуулагчид байна. Бүх төрлийн
тэтгэвэр авагч 12393 хүнд 25.8 тэр.бум төгрөгийн тэтгэвэр, 2508 хүнд 913.1 сая
төгрөгийн тэтгэмж олгосон байна.
Байгаль орчин
Аймгийн нутаг дэвсгэрийг газрын нэгдмэл сангийн ангиллаар авч үзэхэд 2012
онд нийт нутгийн 91.1 хувийг хөдөө аж ахуйн газар, 5.5 хувийг улсын тусгай
хэрэгцээний газар, 2.4 хувийг ойн сан бүхий газар, 0.1 хувийг усан сан бүхий газар, 0.5
хувийг хот тосгон бусад суурин газар, 0.4 хувийг зам шугам сүлжээний газар эзэлж
байна.
Хөдөө аж ахуй
2012 оны жилийн эцсийн тооллогын дүнгээр малын тоо 2970.7 мянган толгойд
хүрч, 545.0 мянган толгойгоор өссөний дотор тэмээ 18.1 мянга, адуу 170.5 мянга, үхэр
113.9 мянга, хонь 1310.9 мянга, ямаа 1357.2 мянга болж, тэмээ 14.2 хувь буюу 1.2
мянган толгой, адуу 20.9 хувь буюу 27.3 мянган толгой, үхэр 25.8 хувь буюу 14.3
мянган толгой, хонь 24.6 хувь буюу 155.1 мянган толгой, ямаа 20.5 хувь буюу 217.2
мянган толгойгоор тус тус өссөн байна.
Малтай өрх 17272 байгаа ба үүний 78.9 хувь буюу 13603 нь малчин өрх байна.
Эдгээр өрхийн тоо 2011 оныхоос малтай өрх 4.4 хувиар буюу 61 өрхөөр нэмэгдэж,
малчин өрх 7.9 хувиар буюу 1172 өрхөөр буурсан байна. Аймгийн нэг малтай өрхөд
172 толгой мал, нэг малчин өрхөд 218 толгой мал ноогдож байна.
Аймгийн хэмжээнд Баян-Өндөр сум 256.2 мянган толгой малаар тэргүүлж
байна.

7

1000 ба түүнээс дээш малтай 177 өрх байгаа нь өмнөх оныхоос 62.4 хувь
буюу 68-аар нэмэгдсэн байна. Бүрд сум 43 мянгат малчны тоогоор тэргүүлж, БаянӨндөр сум 29 мянгат малчинтайгаар хоёрдугаарт орж байна. Аймгийн хэмжээнд 2000
аас дээш мал тоолуулсан 9 өрх байгаа ба нэг өрхөд хамгийн өндөр буюу 2684 мал
Бүрд суманд тоолуулсан байна.
Оны эхний малын 217.8 мянган толгой малыг аж ахуйн хэрэгцээнд зориулан
худалдан борлуулж, 190.1 мянган толгой малыг хүнсэнд хэрэглэж, 115.6 мянган
толгой малыг бусдад шилжүүлж, 107.1 мянган толгой малыг бусдад худалдсан байна.
Нийт 1190.5 мянган хээлтэгч мал тоологдсон нь нийт малын 40.1 хувийг эзэлж,
өнгөрсөн оноос хээлтэгчийн тоо 22.9 хувиар буюу 226.6 мянган толгойгоор өсч, нийт
малд эзлэх хувийн жин 0.2 пунктээр нэмэгдсэн байна.
25991 толгой
хээлтүүлэгчийн
67.5 хувийг хуц, ухна эзэлж байна. Нэг
хээлтүүлэгчид 28 ингэ, 8 гүү, 24 үнээ, 62 эм хонь, 62 эм ямаа ногдож байгаа нь
үржлийн нормт хэмжээнээс ингэ, гүү, үнээ нормын түвшинд, эм хонь, эм ямаа
нормоос өндөр байна.
Аймгийн хэмжээнд нийт 16 аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2818 толгой мал
тоолуулсан байна.
Цэвэр, эрлийз, нутгийн шилмэл омгийн 278.5 мянган мал тоологдсоны 77.7
хувь буюу 216401 нь цэвэр үүлдэр, 4.3 хувь буюу 12077 нь шинэ үүлдрийн, 0.8 хувь
буюу 2178 нь шинэ цэвэр үүлдрийн, 4.2 хувь буюу 11689 нь шинэ эрлийз, 12.9 хувь
буюу 36136 нь цэвэр эрлийз мал байна.
Аймгийн дүнгээр 174 гахай, 1578 тахиа тоологдсон байна.
Оны эхний төллөх эх малын 96.3 хувь буюу 932.9 мянган эх мал төллөж,
гарсан төлийн 99.1 хувь буюу 932.0 мянган төлийг бойжуулсан байна.
Оны эхний нийт малын 0.3 хувь буюу 8073 толгой мал зүй бусаар хорогдож,
хорогдлын 79.5 хувийг бог мал эзэлж байна. Хорогдсон малын 2.7 хувь буюу 218 нь
өвчнөөр хорогдсон байна.
Аймгийн хэмжээнд энэ онд шинээр 109 худаг гаргаж, 39 худаг засварласан
байна.
Аймгийн дүнгээр хаврын тариалалтаар 3406.5 га-д үр тариа, 327.3 га-д төмс,
159.5 га-д хүнсний ногоо тариалж, намрын ургац хураалтаар 1848 га-аас 2983 тн үр
тариа , 327.3 га-аас 3662.6 тн төмс, 159.5 га-аас 1991.7 тн хүнсний ногоо хураан
авчээ. Өнгөрсөн оноос үр тариа 926.0 тн-оор , төмс 593.7 тн-оор, хүнсний ногоо 343.7
тн-оор тус тус илүү хураасан байна. Га-гийн ургац урд оноос үр тариа 0.3 пунктээр,
төмс 1.1 пунктээр, хүнсний ногоо 1.2 пунктээр тус тусөндөр байна.
Аж ахуйн нэгж, иргэд 32833.9 тн хадлан, 5289.5 тн гар тэжээл бэлтгэжээ. Энэ нь
өнгөрсөн оноос хадлан 156.1 тн-оор, гар тэжээл 1082.7 тн-оор бага байна.
Аж үйлдвэр

8

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл оны үнээр 2012 онд 13677.2 сая
төгрөгт хүрч, 2011 оныхоос 3593.2 сая төгрөг буюу 35.6 хувиар өслөө. Өмнөх оны мөн
үеийнхтэй харьцуулахад хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 34.0 хувь, оёдол 2.2
дахин, хэвлэх үйлдвэрлэл 3.5 хувь, мод модон эдлэлийн үйлдвэрлэл 85.4 хувь, гутал
үйлдвэрлэл 2.1 дахин, барилгын материалын үйлдвэрлэл 11.1 хувь, дулаан,
үйлдвэрлэл 6.4 хувь, ус ариутгал, усан хангамжийн үйлдвэрлэл 8.7 хувиар тус тус
нэмэгджээ. Нэр төрлийн хувьд нүүрс олборлолт, цэвэр ус , талх, нарийн боов, сүү сүүн
бүтээгдэхүүн, хиам, хэрчсэн гурил, мод модон эдлэл үйлдвэрлэл, хэвлэх, оёдол зэрэг
боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын үндсэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл 1.5 хувиас 6.0 дахин нэмэгдсэн
байна. 2012 оны
бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэлтэд аймагт бүртгэлтэй уул уурхай эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн алт
олборлолтынн гүйцэтгэлийг орууллаа.
2012 онд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих зориулалтаар нийт 859.8 сая
төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг 436 аж ахуйн нэгж, иргэнд олгож үйлдвэр эрхлэгчдийг
дэмжсэн нь бүтээгдэхүүний өсөлтөд зохих хэмжээгээр нөлөөлсөн.
Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан бүтээгдэхүүн оны үнээр 12939.8 сая
төгрөгт хүрч, үүнээс уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн борлуулсан бүтээгдэхүүн
3373.8 сая. төгрөг, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарынх 7554.9 сая. төгрөг,
цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэлт, усан хангамжийн салбарынх 2011.1 сая
төгрөгт хүрсэн байна.
Барилга
Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагууд 35.5 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их
засварын ажлыг 198 обьектод хийж гүйцэтгэсний 9.4 хувь буюу 3.3 тэрбум төгрөг нь их
засварын ажил байна.
Өмнөх оныхоос гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлын хэмжээ 3.4 тэрбум
төгрөгөөр буюу 19.0 хувиар, их засварын ажил 0.7 тэрбум төгрөгөөр буюу 27.4 хувиар
тус тус өсчээ. Нийт барилга угсралт их засварын ажлын 59.9 хувийг барилга угсралт,
9.4 хувийг их засвар, 30.7 хувийг зам засвар арчлалт эзэлж байна.
Тээвэр, холбоо
Бүх төрлийн авто тээврээр 2012 онд 36.9 мянган тн ачаа, давхардсан тоогоор
217.5 мянган хүн тээвэрлэж, ачаа эргэлт 12546.0 мянган тн км, зорчигч эргэлт 59883.5
мянган хүн км-т хүрсэн байна. Тээсэн ачаа 2011 оныхоос 7.0 хувь буюу 2.4 мянган
тонноор, зорчигчдын тоо 9.6 хувь буюу 19.0 мянган хүнээр тус тус өслөө. Тээврийн
үйлчилгээний орлого 1983.9 сая төгрөгт хүрч өмнөх оноос 209.7 сая төгрөг буюу 11.8
хувиар нэмэгдсэн байна.
Сүүлийн жилүүдэд үүрэн утасны хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэж, давхардсан
тоогоор 63.7 мянгад хүрсэн нь өмнөх оныхоос 8.0 мянга буюу 14.4 хувиар өсчээ.
Суурин утасны цэгийн тоо 1016 болж, өмнөх оныхоос 6-аар буурчээ. Кабелийн
телевизийн хэрэглэгчдийн тоо 1174 болж өмнөх оноос 70 хэрэглэгчээр нэмэгдсэн
байна.
Холбооны байгууллагууд 320.2 сая төгрөгийн орлоготой ажилласны 48.5 хувийг
хүн амын үйлчилгээний орлого эзэлж байна. Өнгөрсөн оноос нийт орлого 7.3 хувиар
буюу 21.9 сая.төгрөгөөр өсчээ. Интернетээр үйлчлүүлэгчдийн тоо 10150 болж өнгөрсөн
оныхоос 62.4 хувиар өссөн ба 159.0 сая.төгрөгийн орлоготой ажилласан байна.
Худалдаа, үйлчилгээ
9

Аймгийн худалдаа , нийтийн хоолны цэг салбарууд 2012 онд 42.3 тэрбум
төгрөгийн бараа гүйлгээ хийсэн нь өмнөх оныхоос 11.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 36.7
хувиар өссөн байна. Бараа гүйлгээний орлого 11.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 36.7 хувиар
өсөхөд барааны дэлгүүрийн орлого 53.6 хувиар, хүнсний дэлгүүрийн орлого 54.7
хувиар, барилгын материалынх 85.5 хувиар, цайны газар 23.5 хувиар, авто засварын
газрынх 32.5 хувиар, шатахуун борлуулалт 36.9 хувиар,эм борлуулалт 20.3 хувиар тус
тус өссөн нь нөлөөлжээ.
Бараа гүйлгээний орлогын 3.6 хувийг барааны дэлгүүр 20.0 хувийг хүнсний
дэлгүүр, 4,0 хувийг авто сэлбэгийн дэлгүүр, 1.1 хувийг барилгын материалын дэлгүүр,
3.1 хувийг ресторан бар, 1,6 хувийг цайны газар, 0.1 хувийг түц, 3.8 хувийг контейнер,
2.1 хувийг авто засварын газар, 58.7 хувийг шатахуун борлуулалт, 2.9 хувийг эм
борлуулалтын орлого эзэлж байна.
Орон сууц, нийтийн аж ахуй
2012 онд аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөрөнгөөр 14019.7 м.кв талбай бүхий 230
айлын нийтийн орон сууц болон хувийн байшингууд ашиглалтанд оржээ.
Ус түгээх байрны тоо 2012 онд 72 болж, зөөврийн ус хэрэглэдэг өрхийн тоо
16.6 мянгад хүрч, өмнөх оныхоос 1.4 хувиар нэмэгдсэн байна.
Аймгийн хэмжээнд 2012 онд 149 хүний багтаамжтай 33 халуун усны цэг үйл
ажиллагаа явуулж байна.
Боловсрол
Ерөнхий боловсролын сургууль 2008-2009 оны хичээлийн жилээс 12 жилийн
тогтолцоонд шилжиж, 6 настай хүүхдийг нэгдүгээр ангид элсүүлэх болсноор 5 хүртэлх
насны хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулж байна.
2012-2013 онд нийт 33 цэцэрлэгийн 230 бүлэгт 4315 хүүхэд хүмүүжиж байгаа нь
өмнөх оныхоос 523 хүүхдээр буюу 13.8 хувиар нэмэгдсэн байна.
СӨБоловсролд хамрагдвал зохих (2-5 насны) хүүхдийн 79.5 хувь нь буюу 7531
хүүхэд хамрагдсан нь өмнөх оны хамрагдалтаас 5.5 хувиар өссөн байна.
2012-2013 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 29 сургуулийн 740 бүлэгт
21236 хүүхэд өдрөөр суралцаж байгаа нь өмнөх оны хичээлийн жилийнхээс 752
хүүхдээр буюу 3.4 хувиар буурсан байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн үндсэн
багшийн тоо 2012 онд 1089 байгаагийн 34.3 хувь нь бага ангийн, 40.8 хувь нь дунд
ангийн, 24.9 хувь нь ахлах ангийн багш байна.
2011-2012 оны хичээлийн жилд 4782 хүүхэд 9, 11-р ангийг төгссөнөөс 70.1 хувь
нь суурь боловсролыг, 29.9 хувь нь бүрэн дунд боловсролыг эзэмшсэн байна.
Энэ хичээлийн жилд сургуулиас гадуур байгаа /6-14 насны / 248 хүүхдийн 42.3
хувь нь буюу 105 хүүхэд нь сургуульд огт ороогүй, 57.7 хувь нь буюу 143 хүүхэд нь
сургууульд ороод завсардсан байна. Аймгийн хэмжээнд энэ хичээлийн жилд
сургуулийн дотуур байранд амьдрах 2370 хүүхэд хүсэлт гаргаснаас 90.8 хувь нь буюу
2152 хүүхэд амьдарч байна.
Эрүүл мэнд

10

2012 онд 2582 эх амаржиж 2590 хүүхэд төрсөн нь өмнөх оноос 80 хүүхдээр буюу
0.3 хувиар өсчээ. Эмнэлэгт 680 хүн нас барсны 8.8 хувь нь 1 хүртлэх насны хүүхэд,
1.5 хувь нь 1-5 хүртэл насны хүүхэд эзэлж байна.
Нэг хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоо 2012 онд 60 болж 2011 оныхоос 8
хүүхдээр буюу 11.8 хувиар, 1-5 хүртлэх насандаа эндсэн хүүхэд мөн онд 10 болж
өмнөх оныхоос 5 хүүхдээр 33.3 хувиар тус тус буурсан байна.
Энэ онд Арвайхээр суманд 1 эх төрөхийн улмаас эндсэн байна.
2012 онд 12 төрлийн цочмог халдварт өвчин бүртгэгдэж, халдварт өвчнөөр
өвчлөгчдийн тоо 962 бүртгэгдсэн нь өмнөх оныхоос 344 хүнээр буюу 26.3 хувиар
буурсан байна. Нийт өвчлөлийн 35.1 хувийг вируст гепатит, 26.9 хувийг гахай хавдар,
10.7 хувийг тэмбүү, 7.3 хувийг сүрьеэ эзэлж байна.
Халдварт өвчлөлийг өмнөх онтой нь харьцуулбал вируст гепатит 52.7 хувиар,
заг 82.2 хувиар, тэмбүү 24.8 хувиар, сүрьеэ 4.1 хувиар, салхин цэцэг 72 хувиар тус тус
буурчээ. Харин цусан суулга 5.5 хувиар, трихоминиаз 9.1 хувиар тус тус өссөн байна.
Гэмт хэрэг
Цагдаагийн газрын мэдээгээр 2012 онд аймгийн хэмжээнд 545 гэмт хэрэг гарсан
нь өмнөх оныхоос 72 гэмт хэргээр буюу 15.2 хувиар өссөн байна. Энэ онд гарсан гэмт
хэргийн 184 нь буюу 33.8 хувь нь аймгийн төвд үйлдэгджээ.
Нийт гэмт хэргийн дотор өндөр хувийн жин эзэлдэг хэргүүдийг авч үзвэл
хулгайн хэрэг 2012 онд 184 гарсан нь нийт хэргийн 33.8 хувийг эзэлж, өмнөх оныхоос
29 хэргээр буюу 18.7 хувиар өсчээ. Хулгайн хэрэг дотроо малын хулгай энэ онд 52
гарсан нь өмнөх оныхоос 12 хэргээр буюу 18.7 хувиар буурсан боловч, иргэдийн орон
байрны хулгайн хэрэг энэ онд 116 гарсан нь өмнөх оныхоос 36 хэргээр буюу 45.0
хувиар өссөн байна. Бусдын бие махбодид гэмтэл учруулсан хэрэг энэ онд 191 гарсан
нь нийт хэргийн 35.0 хувийг эзэлж, өмнөх оныхоос 41 хэргээр буюу 27.3 хувиар өссөн
байна.
2012 онд гарсан гэмт хэргийг 549 хүн үйлдсэний 42 хүн буюу 7.7 хувь нь хүүхэд,
346 хүн буюу 63.0 хувь нь 18-35 насны залуучууд, 161 хүн буюу 29.3 хувь нь 35-аас
дээш насныхан үйлджээ. Мөн нийгмийн байдлаар нь авч үзвэл хамгийн өндөр буюу
37.3 хувийг ажилгүй иргэд, 36.4 хувийг ажилчин малчин иргэд, 9.7 хувиараа хөдөлмөр
эрхлэгч иргэд, 7.5 хувийг оюутан сурагч, 6.2 хувийг албан хаагч иргэд үйлдсэн байна.
Нийт хэрэг үйлдэгчдийн 204 хүн буюу 37.2 хувь нь согтуудаа хэрэг үйлдсэн байна.
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 719.9 сая төгрөгийн
хохирол учирсан нь өмнөх оныхоос 271.9 сая төгрөг буюу 60.7 хувиар өссөн байна.
Нийт учирсан мөнгөн 438.9 сая төгрөг буюу 60.9 хувийг нөхөн төлүүлжээ. Гэмт хэргийн
улмаас 251 хүн гэмтэж, 128 хүн нас барсан нь өмнөх 2011 оноос 21 хүнээр буюу 19.6
хувиар өсчээ. Гэмт хэрэг гаралтыг сумын дүнгээр нь авч үзвэл Есөнзүйл, Өлзийт,
Зүүнбаян-улаан, Богд, Уянга сумдад буурсан байна.
Бусад
Аймгийн татварын албанд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн тоо 1180 байна.
Хариуцлагын хэлбэрээр нь авч үзвэл төсөвт байгууллага 199, ХК 13, ХХК 527,
салбарууд 95, хоршоо 133,
ЗБН 21, ББН 69, төрийн бус байгууллага 61,
ОНБайгууллага 17, хадгаламж зээлийн хоршоо 10 , шашны байгууллага 9 байна.
Аймгийн хэмжээнд 17 сүм хийд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба тэдгээрт 249
хүн ажилладгаас 177 нь хурлын лам нар байна.

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
11

Үзүүлэлт

х/н

2009

2010

2011

2012

1

Газрын сан

га

6289.5

6289.5

6289.5

6289.5

2

ХАА-н эдэлбэр газар

га

5767.8

5767.4

5767.4

5731.4

3

Нийт өрх

тоо

32349

32646

32888

32072

4

Бүх хүн ам

тоо

111977

112120

112224

110541

5

Хөдөлмөрийн насны хүн ам

тоо

68804

69805

72675

71662

6

Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам

тоо

52117

49614

49877

50263

үүнээс: - ажиллагсад

тоо

49549

47384

47702

48409

тоо

2568

2230

2175

1854

-бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
7

Хөдөлмөрийн чадваргүй хүн ам

тоо

3248

3839

3713

3893

8

Бүртгэлгүй ажил эрхлээгүй хүн ам

тоо

5814

8323

8296

7691

9

Ажилгүйдлийн түвшин / бүртгэлтэй
ажилгүйчүүдээр тооцсон/

хувь

4.9

4.5

4.4

3.7

10

Эдийн засгийн өсөлтийн түвшин

хувь

8.2

-10.1

22.1

20.0*

11

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Нэг хүнд ногдох ДНБ /жилийн дундаж
хүнээр/

тэр. бум

113.6

102.1

124.7

149.0*

мян.төг

1081

910.9

1112.0

1328.3*

12
13

Хэрэглээний үнийн индекс/ өмнөх
онуудтай харьцуулснаар/

хувь

109

113.6

108.3

109.3

14

Инфляцын хурд

хувь

-3.8

4.6

-5.3

1.0

15

Орон нутгийн төсвийн нийт орлого

сая.төг

5357.1

6773.9

8017.8

11336.9

Үүнээс: улсын төсвөөс олгосон
санхүүгийн дэмжлэг

сая.төг

1503.8

2520.9

3411.0

5095.7

16

улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого

сая.төг

468.1

583.1

837.2

1484.4

17

Зарлага санхүүжилт

сая.төг

27641.1

32097.4

39433.2

57497.1

сая.төг

22859.5

25940.8

31712.1

46054.5

сая.төг

4781.6

6156.5

7721.1

11442.6

18

Үүнээс : улсын төсвийн байгууллага
орон нутгийн төсвийн
байгууллага
Хөрөнгө оруулалт

12.1

21.8

33.5

40.7

19

ЕБ-ийн сургуульд суралцагсад

тоо

23668

22785

21988

21236

20

тоо

1083

1212

1214

1236

сая.төг

22087.4

23981.8

30995.8

42370.6

сая.төг

4649.9

6524.1

10084

13580.7

сая.төг

4356.6

5619.2

9623.9

12854.8

24

Бүх шатны сургуулийн багш нар
Хүн амд худалдаалсан нийт бараа
гүйлгээ
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн
борлуулалт
Барилга угсралт, их засварын ажил

сая.төг

9405.9

17193.8

25582.4

35567.1

25

Малын тоо

толгой

3620174

2010557

2425649

2970688

26

Тариалсан талбай

га

1365.2

2140.1

2550.5

3893.3

27

Хураасан ургац
Бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж
байгууллага

тонн

4540.4

5202

6774.1

8637.3

тоо

872

923

1026

1180

21
22
23

28

тэрбум.төг

Тайлбар: * 2012 оны зарим үзүүлэлт урьдчилсан байдлаар гарав.
БҮЛЭГ 1

ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖ, НУТАГ ДЭВСГЭР
12

1.1 ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ
НЭГЖ
1.1 ADMINISTRATIVE UNITS

СУМДЫН НЭР
БҮГД

Багийн тоо

Нутаг дэвсгэр км.кв

106

62895

1.8

5
5
4
4
6
4
4
4
6
7
4
5
6
5
8
6
5
8
10

3248
2581
2428
3941
3543
4753
2211
1797
2701
10155
2702
2564
3395
5467
3139
4138
1718
2241
173

1.3
1.2
2.7
0.7
1.1
0.5
1.5
1.4
1.4
0.5
1.4
1.3
0.9
0.5
2.9
0.8
3.9
5.6
166.0

Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-өлзий
Баруунбаян-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

1.2 АЙМГИЙН ТӨВӨӨС СУМЫН ТӨВ ХҮРТЭЛХ ЗАЙ
1.2 DISTANCE BETWEEN AIMAG AND COM CENTER
Сумдын нэр
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-өлзий
Баруунбаян-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин

Хүн амын
нягтшил

Сумын төв
Бумбат
Онгон
Өвт
Хөөвөр
Ширээ
Аргуут
Мөнхбулаг
Сангийн далай
Баяндулаан
Ховдын гол
Цагаан овоо
Майхан
Хүрэмт
Хоолт
Онги
Марзат
Халуун ус
Хархорин

13

Хоорондох зай /км/
122
136
124
175
80
104
100
88
47
197
135
100
35
95
61
72
84
138

БҮЛЭГ 1
ДЭВСГЭР

ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖ, НУТАГ

Хархорин

Хужирт

Хайрхандулаан

Уянга

Төгрөг

Тарагт

Сант

Нарийнтээл

Богд

Зүүнбаян-Улаан

Өлзийт

Есөнзүйл

Гучин-Ус

Баянгол

Баруунбаян-Улаан

Бат-Өлзий

Бүрд

303

122

157

122

194

183

147

157

55

357

276

123

50

74

224

202

294

176

70

136

100

74

208

194

229

164

149

271

333

119

81

36

240

214

311

148

124

196

58

196

187

217

160

192

259

321

37

260

132

228

224

299

175

319

251

100

189

137

152

229

111

100

222

260

83

88

184

80

213

164

127

149

46

105

76

173

175

127

114

178

75

104

248

200

84

131

47

104

141

118

93

151

192

204

100

80

68

172

150

112

135

113

235

304

83

45

88

103

72

160

150

160

123

68

222

285

73

47

110

56

119

29

142

33

115

132

144

197

335

281

137

226

103

170

221

203

135

373

219

62

151

157

127

235

100

206

152

172

161

92

135

35

169

117

62

28

99

95

231

171

107

126

Баян-Өндөр
Бүрд

344

Бат-өлзий

452

Баруунбаян-Улаан

605

Баянгол

412

Гучин-Ус

516

Есөнзүйл

369

Өлзийт

382

Зүүнбаян-Улаан

447

Богд

646

Нарийнтээл

565

Сант

350

Тарагт

465

Төгрөг

434

1

Баян-Өндөр

Арвайхээр

Сумдын нэр

Улаанбаатар

1.3 СУМ
ХООРОНДЫН
ЗАМЫН УРТ, км
1.3 DISTANCE BETWEEN THE SOUMS, km

Уянга

491

Хайрхандулаан

502

Хужирт

400

Хархорин

365

Арвайхээр

430

61

196

144

72

210

156

84

54

89

138

Улаанбаатар
БҮЛЭГ 1

ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖ, НУТАГ ДЭВСГЭР

1.4 ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ҮНДСЭН АНГИЛАЛ /га/
1.4 LAND CLASSIFICATION /hectar/
үүнээс:
Сумын нэр

Нийт
газар

үүнээс:
ХААГазар

Бэлчээр

Хадлан

Тариалан

Атаршсан
талбай

ХАА-н барилга
байгууламжийн
дэвсгэр газар

Хот
тосгон
бусад
суурины
газар

Зам
шугам
сүлжээний
газар

Ойн сан

Усан
сан

Улсын
тусгай
хэрэгцээний
газар

Бүгд

6289533.0

5731428.0

5683157.9

6584.7

13746.2

24925.7

3013.6

31586.0

24521.4

150733.
5

8359.2

342904.9

Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт

324832.0
258138.0
242820.0
394111.0
354257.0
475250.0
221088.0
179705.0
270098.0
1015519.0
270170.0
256406.0
339544.0
546688.0
313936.0
413770.0
171782.0

312111.7
213320.3
33758.8
387465.7
351461.0
463758.7
218635.2
177481.4
254087.9
960902.0
264775.9
254648.0
310254.7
531381.5
277499.7
409571.0
128723.0

310230.0
210643.6
32717.0
387243.5
351234.1
463611.1
214394.6
175057.7
251450.6
960486.8
264627.4
254359.1
307402.2
531075.1
276395.5
409348.3
126100.0

86.2
242.5
965.6
76.8

3.79
0.0
5.8
14.1
9.9
12.9
5.6
0.3
330.7
19.5
24.2
0.2
153.9
17.9
2.8
11.5
298.7

1617.74
2379.56
51.31

173.98
54.74
19.19
131.3
217.1
134.62
110.1
113.27
100.1
395.76
70.25
171.36
284.99
152.88
302.292
141.82
192.9

510
589
7653.27
590
291
1099
273.5
655
430.37
902.7
4083.24
102.4
887
1135.43
3370.17
988.75
1069.7

969.06
1730.3
135.68
1324.55
1717.78
1265.08
1311.92
1163.83
1741.76
2040.06
999.2
1098.07
2844.22
813.68
960.3
1929.78
1026.26

0.77
0.0
25530.7
3100.0
0.0
8800.0
611.0
0.0
13486.0
51350.0
0.0
0.0
0.0
12500.0
19374.0
766.0
10628.5

389.5
135.4
81.9
1629.8
786.2
326.3
255.4
404.8
351.0
323.2
309.7
556.5
440.3
856.4
660.8
513.5
143.2

10851
42363
175659.7
1
1
1
1
0
1
1
2
1
25117.86
1
12071
1
30191.3

1291.1
242.7
1608.7
40.0
117.4
323.5
63.1
191.3
69.4
1115.9

2833.83
2067.43
597.78
14.07
2090.06
72.57
607.96
1015.54
2

Хархорин
Арвайхээр

224116.0
17303.0

176071.8
5519.7

151288.6
5492.8

150.7

12807.8
26.9

11577.8

246.92
0

2048.4
4907.1

1175.67
274.21

4586.6
0

 
БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.1 ХҮН АМ, байршилаар
2.1 POPULATION , by location
Сумын нэр
БҮГД

Бүх хүн ам

Бүх хүн амаас

бүгд

эр

эм

Сумын төвд

хөдөөд

110541

55155

55386

57114

53427

Өрх бүгд
32072

үүнээс
сумын төвд

хөдөөд

16570

15502

Баян - Өндөр

4094

2055

2039

1130

2964

1219

341

878

Бүрд

3018

1560

1458

508

2510

830

132

698

Бат - Өлзий

6615

3318

3297

2401

4214

2087

778

1309

ББ- Улаан

2588

1274

1314

657

1931

680

175

505

Баянгол

3967

1996

1971

729

3238

1141

208

933

Гүчин - Ус

2235

1101

1134

509

1726

601

139

462

Есөнзүйл

3252

1644

1608

864

2388

918

245

673

Өлзийт

2472

1245

1227

723

1749

764

236

528

ЗБ - Улаан

3734

1911

1823

771

2963

1135

233

902

Богд

5266

2653

2613

801

4465

1385

236

1149

Нарийнтээл

3653

1831

1822

1093

2560

1008

305

703

Сант

3349

1700

1649

676

2673

961

195

766

Тарагт

3101

1602

1499

1178

1923

981

371

610

Төгрөг

2777

1397

1380

837

1940

805

248

557

Уянга

9050

4513

4537

2964

6086

2695

865

1830

Хайрхандулаан

3297

1715

1582

729

2568

1014

218

796

Хужирт

6750

3392

3358

2964

3786

1936

832

1104

12601

6336

6265

8858

3743

3628

2529

1099

Хархорин

3

195.6
0.0

40038
6602

Арвайхээр

28722

13912

14810

28722

0

8284

8284

0

 
 
БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.2 СУУРИН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлгээр
2.2 RESIDENT POPULATION, by age group
Насны бүлэг

2009
Бүгд

Эр

2011
Эм

Бүгд

Эм

Эр

Эм

111977

55450

56527

112120

55609

56511

112224

55614

56610

110541

55155

55386

0-4

11103

5751

5352

11648

6002

5646

11802

6140

5662

11785

6048

5737

59

10337

5302

5035

9971

5092

4879

9625

4889

4736

9543

4891

4652

10 14

11840

6128

5712

11488

5913

5575

11247

5770

5477

10451

5390

5061

15-19

12367

6153

6214

11737

5909

5828

11242

5687

5555

10938

5601

5337

20-24

12354

6105

6249

12353

6139

6214

12430

6214

6216

12033

6095

5938

25-29

9809

4958

4851

9994

5015

4979

10178

5065

5113

10019

5046

4973

30-34

9174

4494

4680

9092

4512

4580

8927

4506

4421

8758

4446

4312

35-39

8250

4046

4204

8261

4052

4209

8302

4069

4233

8297

4086

4211

40-44

7188

3441

3747

7331

3549

3782

7434

3592

3842

7352

3596

3756

45-49

5938

2885

3053

6048

2971

3077

6407

3107

3300

6303

3120

3183

50-54

4139

1963

2176

4483

2101

2382

4658

2189

2469

4953

2372

2581

55-59

2803

1321

1482

2887

1358

1529

3143

1438

1705

3196

1442

1754

60-64

1877

819

1058

2021

903

1118

2042

919

1123

2143

965

1178

65-69

1926

901

1025

1814

828

986

1722

758

964

1619

713

906

70+

2872

1183

1689

2992

1265

1727

3065

1271

1794

3151

1344

1807

 
 
 
4

Эр

2012

Эр

Бүгд

Бүгд

2010

Эм

Бүгд

 

5

БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

Õ¿í àìûí ºñºëò, áóóðàëò
115000
114000
113000
112000

Õ¿í àì

111000
110000
109000
108000
107000
106000
105000
104000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Îí

Õ¿í àìûí íàñ,õ¿éñèéí ñóâàðãà 2012 îí
1344

1807

70+

713

906
1178

60-64

965
1442

1754

2372

2581

50-54

3120

íàñíû á¿ëýã

3183
40-44

3596

3756

4086
4446

4211
30-34

4312
4973

5046

20-24 5938

6095
5601

5337
10 14

5390

5061
4652

4891

0-4 5737

6048
Ýðýãòýé

Ýìýãòýé

 
 
1

2011

2012

ХҮН АМ

БҮЛЭГ 2
2.3 СУУРИН ХҮН АМЫН ТОО, сумдаар
2.3 RESIDENT POPULATION , by soms
2010
Бүгд
Эр
Эм
5612
Бүгд
112120 55356
6

Бүгд
11222
4

55614

Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин

4141
3033
6794
2728
4101
2236
3262
2608
4141
5346
3698
3143
3208
2611
9593
3396
6734
12613

2045
1567
3377
1370
2053
1101
1640
1296
2073
2720
1843
1522
1620
1298
4815
1721
3343
6325

28838

13885

4262
3041
6381
2638
4423
2238
3242
2739
4166
5363
3719
3434
3272
2766
9659
3473
6811
12933

2120
1566
3213
1332
2197
1101
1649
1367
2092
2688
1829
1672
1659
1381
4852
1758
3396
6491

2142
1475
3168
1306
2226
1137
1593
1372
2074
2675
1890
1762
1613
1385
4807
1715
3415
6442
1392
9

Арвайхээр
27560 12993
2.4 ӨРХИЙН ТОО, сумдаар
2.4 NUMBER OF HOUSEHOLDS, by soms
2010
Сумы Хөдө
Бүгд
н төв
ө
1656
Бүгд
32646
15891
0
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

1260
825
2103
704
1270
600
962
834
1292
1407
1040
1101
829
831
2823
1050
1932
3800
7788

338
135
1328
191
227
200
253
171
227
195
225
215
252
842
223
812
2735
7322

922
690
775
513
1043
400
709
663
1065
1212
815
886
829
579
1981
827
1120
1065
466

2011
Эр

2011
Сумы
н төв

Бүгд
11054
1

55155

2096
1466
3417
1358
2048
1135
1622
1312
2068
2626
1855
1621
1588
1313
4778
1675
3391
6288
1495
3

4094
3018
6615
2588
3967
2235
3252
2472
3734
5266
3653
3349
3101
2777
9050
3297
6750
12601

2055
1560
3318
1274
1996
1101
1644
1245
1911
2653
1831
1700
1602
1397
4513
1715
3392
6336

28722

13912

32888

17453

Хөдө
ө
1543
5

1245
820
2141
707
1171
599
921
806
1264
1407
1053
1089
998
808
2784
1033
1887
3726
8429

367
135
1443
249
217
141
252
162
247
308
246
208
280
249
1381
230
799
2601
7938

878
685
698
458
954
458
669
644
1017
1099
807
881
718
559
1403
803
1088
1125
491

Бүгд

2

2012
Эр

Эм
5661
0

2012
Сумы
н төв

Эм
5538
6
2039
1458
3297
1314
1971
1134
1608
1227
1823
2613
1822
1649
1499
1380
4537
1582
3358
6265
1481
0

32072

16570

Хөдө
ө
1550
2

1219
830
2087
680
1141
601
918
764
1135
1385
1008
961
981
805
2695
1014
1936
3628
8284

341
132
778
175
208
139
245
236
233
236
305
195
371
248
865
218
832
2529
8284

878
698
1309
505
933
462
673
528
902
1149
703
766
610
557
1830
796
1104
1099
0

Бүгд

БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.5 СУУРИН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлгээр, сумдаар
2.5 RESIDENT POPULATION, by age group and soms
Баян-Өндөр

Бүрд

Бат-Өлзий

ББ-Улаан

Баянгол

Гучин-Ус

Есөнзүйл

Өлзийт

ЗБ-Улаан

Богд

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Бүгд

4094

2055

2039

3018

1560

1458

6615

3318

3297

2588

1274

1314

3967

1996

1971

2235

1101

1134

3252

1644

1608

2472

1245

1227

3734

1911

1823

5266

0-4

467

236

231

323

171

152

777

354

423

301

153

148

410

199

211

260

124

136

358

180

178

277

149

128

374

193

181

629

59

365

181

184

263

121

142

636

318

318

208

98

110

356

186

170

190

100

90

304

147

157

217

111

106

321

159

162

494

10 14

375

209

166

273

145

128

661

342

319

303

155

148

410

197

213

260

134

126

311

173

138

219

108

111

339

169

170

591

15-19

413

201

212

314

172

142

577

305

272

300

139

161

412

217

195

250

132

118

340

182

158

199

99

100

341

174

167

616

20-24

397

208

189

332

191

141

704

342

362

293

144

149

425

221

204

227

119

108

361

193

168

235

123

112

447

226

221

557

25-29

386

190

196

264

133

131

604

313

291

215

123

92

313

166

147

188

97

91

268

126

142

231

109

122

380

202

178

440

30-34

330

178

152

228

124

104

527

263

264

190

91

99

326

169

157

186

95

91

244

125

119

218

113

105

294

164

130

427

35-39

299

149

150

219

108

111

503

270

233

170

84

86

300

157

143

165

73

92

231

107

124

190

89

101

273

142

131

357

40-44

247

130

117

173

90

83

464

223

241

153

74

79

274

127

147

135

64

71

202

103

99

161

85

76

239

120

119

328

45-49

197

100

97

157

83

74

401

203

198

145

79

66

234

134

100

103

48

55

171

89

82

127

67

60

216

109

107

273

50-54

170

85

85

134

64

70

279

148

131

103

46

57

187

95

92

99

47

52

145

74

71

110

58

52

198

96

102

194

55-59

131

56

75

94

45

49

168

89

79

67

27

40

117

48

69

68

32

36

90

31

59

76

27

49

108

53

55

129

60-64

79

33

46

78

38

40

102

49

53

38

21

17

71

33

38

36

12

24

78

45

33

71

32

39

81

41

40

68

65-69

66

27

39

48

19

29

78

36

42

40

18

22

41

17

24

21

7

14

50

25

25

39

20

19

47

27

20

59

70+

172

72

100

118

56

62

134

63

71

62

22

40

91

30

61

47

17

30

99

44

55

102

55

47

76

36

40

104

Богд

Нарийнтээл

Сант

Тарагт

Төгрөг

Уянга

Хужирт

Хархорин

Бүгд

Арвайхээр

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

Эр

Эм

Бүгд

2653

2613

3653

1831

1822

3349

1700

1649

3101

1602

1499

2777

1397

1380

9050

4513

4537

3297

1715

1582

6750

3392

3358

12601

6336

6265

28722

13912

14810

0-4

341

288

383

190

193

350

193

157

327

163

164

320

179

141

994

519

475

346

202

144

755

388

367

1236

660

576

2898

1454

1444

59

245

249

293

159

134

335

183

152

277

144

133

247

120

127

921

460

461

276

149

127

593

306

287

927

493

434

2320

1211

1109

10 14

315

276

366

184

182

386

194

192

266

134

132

268

137

131

920

466

454

306

166

140

631

326

305

1062

563

499

2504

1273

1231

15-19

312

304

425

209

216

351

187

164

311

166

145

285

156

129

885

447

438

348

173

175

580

295

285

1239

621

618

2752

1414

1338

20-24

281

276

376

191

185

282

135

147

340

179

161

286

137

149

913

469

444

339

184

155

712

363

349

1456

748

708

3351

1641

1710

25-29

248

192

313

151

162

246

128

118

254

135

119

249

138

111

885

446

439

308

148

160

599

313

286

1156

585

571

2720

1295

1425

30-34

206

221

288

151

137

271

147

124

248

139

109

216

111

105

797

415

382

268

147

121

513

263

250

922

457

465

2265

1088

1177

35-39

168

189

268

132

136

259

122

137

248

127

121

222

104

118

719

373

346

257

141

116

463

227

236

932

450

482

2222

1063

1159

40-44

155

173

253

130

123

231

116

115

207

116

91

182

88

94

577

281

296

232

127

105

440

219

221

886

425

461

1968

923

1045

45-49

133

140

223

111

112

189

96

93

193

97

96

148

72

76

468

232

236

178

84

94

357

183

174

783

391

392

1740

809

931

50-54

96

98

179

89

90

142

63

79

133

62

71

120

57

63

360

160

200

128

50

78

365

167

198

617

302

315

1290

613

677

55-59

60

69

102

51

51

101

45

56

112

61

51

82

39

43

223

95

128

108

52

56

229

105

124

411

189

222

780

337

443

60-64

37

31

56

27

29

60

23

37

59

25

34

36

15

21

135

54

81

72

29

43

156

70

86

318

148

170

549

233

316

65-69

22

37

55

23

32

52

23

29

45

15

30

34

16

18

88

37

51

54

26

28

107

53

54

229

106

123

466

196

270

70+

34

70

73

33

40

94

45

49

81

39

42

82

28

54

165

59

106

77

37

40

250

114

136

427

198

229

897

362

535

1

Бүгд

Х-дулаан

Эм

БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.6 БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, сумдаар
2.6 NUMBER OF ORPHAN CHILDREN , by soms

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2008
Бүгд Эмэгтэй
199
105
4
2
9
5
9
6
8
4
4
9
5
8
7
5
18
4
9
13
70

1
1
4
2
6
0
5
3
2
4
4
3
3
4
11
1
3
7
41

2009
Бүгд Эмэгтэй
180
90

2010
Бүгд Эмэгтэй
194
88

8

6

3

1

5
2
9
6
8
2
9
5
7
7
3
3
19
3
9
10
65

2
2
4
1
3
2
4
3
4
2
3
2
10
3
5
3
31

6
2
9
3
8
3
6
4
3
6
3
6
16
3
9
11
93

1
2
5
1
3
2
2
2
1
3
2
8
6
5
44

2011
Бүгд Эмэгтэй
161
77
3
2
5
2
6
3
9
1
4
4
4
5
5
5
21
3
8
12
59

2
2
1
1
4
1
5
0
2
2
2
2
2
2
9
0
5
5
30

2012
Бүгд Эмэгтэй
141
69
2
2
2
2
6
5
7
2
6
4
3
6
6
5
21
2
6
7
47

2
2
2
1
1
1
4
1
3
2
2
3
3
2
9
1
3
3
24

2.7 ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, сумдаар
2.7 NUMBER OF SINGLE PARENT CHILDREN , by soms

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2008
Бүгд Эмэгтэй
1912
978
84
43
113
80
56
44
81
38
77
126
37
57
74
47
240
37
167
152
359

44
30
49
38
33
18
43
20
45
68
21
26
25
24
128
19
83
78
186

2009
Бүгд Эмэгтэй
1796
920
75
51
108
17
53
33
81
40
75
82
62
50
48
51
234
50
131
196
359

34
20
46
10
30
18
43
19
39
44
34
25
21
26
130
25
76
88
192

2010
Бүгд Эмэгтэй
1642
825
59
48
80
15
47
35
72
32
75
76
54
86
43
48
221
59
92
201
299

28
18
42
6
28
20
38
18
39
38
27
35
14
25
107
32
48
105
157

 
1

2011
Бүгд Эмэгтэй
1608
868
65
52
86
19
45
43
58
30
68
81
56
59
44
45
249
52
89
157
310

31
21
46
7
20
26
34
16
35
47
27
27
17
24
131
27
54
88
190

2012
Бүгд Эмэгтэй
1708
873
66
66
84
24
50
38
65
32
78
81
66
59
39
48
249
46
117
167
333

32
23
41
11
27
23
31
15
41
47
37
27
17
22
131
26
70
67
185

БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.8 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4-ӨӨС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХИЙН ТОО
2.8 NUMBER OF HOUSEHOLDS WITH 4 AND MORE CHILDREN AGED BELOW 16

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2009
1592

2010
1224

2011
1591

43
40
107
56
42
30
56
33
43
68
75
42
75
31
70
23
152
143
463

26
40
73
20
40
39
32
23
68
71
75
17
33
90
23
36
149
369

20
34
76
108
37
26
49
30
40
84
56
51
25
42
248
40
35
120
470

2009
2792

2010
2856

2011
2829

119
125
116
77
75
79
79
52
117
157
116
94
95
67
341
119
83
321
560

182
96
141
53
86
67
121
51
121
126
109
110
93
65
320
114
91
272
638

172
98
275
71
51
91
88
51
128
174
116
94
91
64
274
134
93
254
510

2012
1579
21
39
75
100
28
29
49
20
30
84
40
54
41
51
248
42
30
96
502

2.9 ЭМЭГТЭЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧТЭЙ ӨРХИЙН ТОО
2.9 NUMBER OF FEMALE HEADED HOUSEHOLDS

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2

2012
2930
156
97
280
76
78
90
97
43
139
174
96
68
89
91
274
126
123
282
551

БҮЛЭГ 2

2.10
2.10

ХҮН АМ

ХҮҮХЭДТЭЙ, ГЭР БҮЛГҮЙ ХҮНИЙ ТОО
SINGLE PEOPLE, WITH CHILDREN

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2008
2065

2009
2088

2010
2123

2011
2172

2012
2245

88
26
219
37
71
45
61
50
82
96
59
74
114
77
100
58
96
145
567

75
26
174
22
78
58
61
42
68
57
41
26
61
72
184
65
94
328
556

74
32
250
14
71
53
42
39
38
80
47
73
28
74
89
66
78
321
654

62
35
253
14
65
46
58
38
42
86
42
44
35
71
351
50
79
248
553

85
31
251
18
78
50
62
46
35
86
42
58
53
68
351
52
86
226
567

2.11 НАЙМ БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АМ БҮЛТЭЙ ӨРХ
2.11 NUMBER OF HOUSEHOLDS WITH CHILDREN OVER 8

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2008
604

2009
592

2010
458

2011
325

2012
332

6
15
10
21
15
17
7
10
8
36
12
12
12
8
46
5
7
205
152

5
15
14
20
10
5
7
9
20
37
18
16
2
6
22
6
2
232
146

3
11
15
9
11
7
5
9
3
26
13
14
5
5
4
5
9
236
68

6
8
16
32
9
9
5
9
2
24
14
7
12
5
26
4
10
71
56

6
13
17
26
11
11
10
6
2
24
17
10
20
4
26
4
7
62
56

3

БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.12 ХҮН АМЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2.12 SOME STATISTICSOF POPULATION
2011

2012

2012/2011=%

2600

2562

98.5

1267
1333

1290
1272

101.8

733

751

102.5

451
282
9
1.2
174
60
100

465
286
6
0.8
197
53
79

103.1

2011

2012

2012/2011=%

60

53

88.3

1 хүртэл

0

1

50.0

1-3

14

16

114.3

4-6

20

17

85.0

7-9

7

7

100.0

10-14

9

5

55.6

15-19

5

4

80.0

20 ба дээш

5

3

60.0

2011

2012

2012/2011=%

100

79

79.0

61

50

82.0

22

19

86.4

10

7

70.0

7

3

42.9

ИБүртгэлд бүртгүүлсэн шинээр төрсөн хүүхэд бүгд
~эрэгтэй

Үүнээс:

~эмэгтэй

ИБүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт - бүгд
~эрэгтэй

Үүнээс:

~эмэгтэй

Бүгдээс:

~нялхас

Эзлэх хувь

~нялхас

Гэрлэлт
Цуцлалт
Үрчлэлт

95.4

101.4
66.7
66.7
113.2
88.3
79.0

2.13 ГЭР БҮЛ ЦУЦЛАЛТ
2.13 DEVORCES, by duration of marriage

Гэр бүл байсан
хугацаагаар (жилээр)

БҮГД

2.14 ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭЛТ
2.14 CHILD ADOPTIONS, by
age group

БҮГД
Насаар:

3 хүртэл
3-6
7-9
10 ба дээш

 
 
 
 
 
4

 
БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.15 ХҮН АМЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2.15 SOME STATISTICS OF
POPULATION
2011
Бүртгүүлсэн гэр бүлийн тоо
Үүнээс:

тайлант онд гэр
бүл болсон
тайлант оноос өмнө гэр бүл
болсон
~жилийн өмнө
Үүнээс:

2012

174

197

113.2

113

111

98.2

61

86

141.0

45

50

111.1

3

18

600.0

8

18

225.0

~2-3 жилийн өмнө
~4 ба түүнээс дээш
жил. өмнө

2.16 ГЭРЛЭЛТИЙН ТОО
2.16 REGISTERED MARRIAGES,by
sex and age group
ЭРЭГТЭЙ
2011
2012

ЭМЭГТЭЙ
2011
2012

174

197

174

197

18-19 насны

5

6

13

15

20-24 насны

66

66

77

72

25-29 насны

64

69

55

65

30-34 насны

17

24

14

21

35-39 насны

13

18

8

10

40-44 насны

3

6

5

7

45-49 насны

6

6

2

4

50 ба дээш насны

0

2

0

3

БҮГД

2.17 БҮРТГҮҮЛСЭН ГЭР БҮЛҮҮДИЙН ТОО
2.17 REGISTERED MARRIAGES, by
persent of age group
ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ
ЭРЭГТЭЙ
ЭМЭГТЭЙ
2011
2012
2011
2012
БҮГД

100.0

100.0

100.0

100.0

18-19 насны

2.9

3.0

7.5

7.6

20-24 насны

37.9

33.5

44.3

36.5

25-29 насны

36.8

35.0

31.6

33.0

30-34 насны

9.8

12.2

8.0

10.7

35-39 насны

7.5

9.1

4.6

5.1

40-44 насны

1.7

3.0

2.9

3.6

45-49 насны

3.4

3.0

1.1

2.0

50 ба дээш насны

0.0

1.0

0.0

1.5

 
5

2012/
2011=%

БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.18 ТӨРСӨН ЭХЧҮҮД, ХҮҮХДҮҮД /боловсрол, гэр бүлийн байдлаар
2.18 WOMAN WHO GAVE BIRTHS, by education level and marital status
2011
2012
1. Төрсөн эхчүүд
үүнээс:
боловсролоор

Гэр бүлийн
байдал

2596

2562

98.7

413
143
854
744
416
26
500
2096
1754

542
73
937
624
355
31
505
2050
1388

131.2
51.0
109.7
83.9
85.3
119.2
101.0
97.8
79.1

2600

2562

98.5

1

4

400.0

15 - 19

155

186

120.0

20 - 24

1013

885

87.4

25 - 29

780

733

94.0

30 - 34

387

445

115.0

35 - 39

216

260

120.4

40 - 44

47

48

102.1

45 - 49

1

1

100.0

50 +

0

0

0.0

~ дээд
~ тусгай,тех мэргэжлийн
~ бүрэн дунд
~ бүрэн бус дунд
~ бага
~ боловсролгүй
Гэр бүлгүй
Гэр бүлтэй
үүнээс: ~ баталгаатай

2. Төрсөн хүүхэд - бүгд
15 хүртэлх

үүнээс: насны
ангиллаар

2012/2011=%

2.19 НАС БАРСАН ХҮН (боловсролоор)
2.19 DEATHS, by education level
2011

2012

2012/2011=%

733

751

102.5

эрэгтэй

451

465

103.1

эмэгтэй

282

286

101.4

Нас барсан нийт хүн
үүнээс:

 
 
 
 

6

БҮЛЭГ 2

ХҮН АМ

2.20 ХҮН АМЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН, сумдаар
2.20 INTERNAL MIGRATION, by soums

Бүгд

Шилжиж ирсэн
Өөрийн
УБ хот
аймгаас
2011 2012 2011 2012

2011

2012

1433

1591

187

268

2

8

1

3

Бүрд

18

2

1

1

Бат-Өлзий

38

23

9

4

ББ-Улаан

20

4

1

Баянгол

15

7

Гучин-Ус

19

22

1

Есөнзүйл

17

19

2

Өлзийт

33

43

ЗБ-Улаан

23

68

1

Богд

34

12

2

Нарийнтээл

32

22

3

8

7

Тарагт

70

Төгрөг

2011

2012

2011

2012

Бүгд

УБ хот

1012

186

311

4821

3089

2574

1497

1514

1115

733

477

3464

2301

1

1

4

172

87

92

61

21

6

59

20

117

59

14

1

3

85

43

58

29

7

2

20

12

73

37

19

14

10

88

30

45

18

24

8

19

4

70

18

4

1

90

58

20

20

50

29

20

9

14

5

1

2

214

133

21

51

182

72

11

10

3

18

14

5

63

47

17

22

45

25

1

3

10

11

5

5

170

103

67

48

58

31

45

2

30

31

3

10

220

66

57

15

135

36

3

18

65

4

132

161

41

28

87

28

9

4

3

186

95

30

26

7

27

13

2

2

100

87

25

1

2

6

2

1

3

167

116

26

4

2

59

23

7

1

179

19

15

1

2

18

12

1

Уянга

69

67

6

5

49

58

14

Х-дулаан

28

24

6

1

19

22

Хужирт

66

74

15

15

43

Хархорин

142

94

23

29

Арвайхээр

780

1054

110

186

Бүгд
БаянӨндөр

Сант

1060

Бусад
аймаг
2011 2012

Шилжиж явсан
Өөрийн
Бусад
Хөдөл-н
аймагт
аймаг
насны хүн
2011 2012 2011 2012 2011 2012

0-14 насны
хүүхэд
2011 2012
1021

Өндөр
настан
2011 2012

619

293

169

21

3

7

5

5

7

1

27

14

1

4

2

58

31

26

26

6

1

121

87

65

37

28

9

37

27

24

18

2

2

24

105

72

49

22

16

9

28

15

138

44

72

18

10

4

130

4

3

100

111

25

36

7

14

124

49

32

20

115

62

58

24

12

9

29

60

50

15

8

65

57

25

27

10

3

82

60

69

51

16

5

113

88

44

24

10

4

157

29

4

127

147

23

6

118

115

50

16

11

26

173

36

48

9

112

25

13

2

104

23

60

8

9

5

4

214

220

78

138

112

73

24

9

147

159

56

53

21

8

3

1

167

119

35

39

123

78

9

2

116

82

44

32

7

5

51

8

8

242

174

153

102

45

59

44

13

164

115

70

46

8

13

103

42

16

23

385

292

309

192

26

45

50

55

267

191

107

84

11

17

567

634

103

234

1774

1065

1367

606

107

199

300

260

1436

914

227

121

111

30

5

1

БҮЛ
ЭГ
2

ХҮН
АМ

2.21 АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИНГЭЭС ДООГУУР ОРЛОГОТОЙ
ӨРХ, ХҮН АМ
2.21 POPULATION AND HOUSEHOLD, ITS INCOME IS BELOW MINIMUM
SUBSISTENCE LEVEL
Үүнээ
Үүнээ
с
с
Нийт
Хүн
Ядуу
Хүн
өрхөд
амд

Сумд
Нэн
өрх
ам
эзлэх
эзлэх
Нэн
ядуу
хувь
хувь
ядуу
хүн ам
1

Баянөндөр

204

105

1004

547

16.7

24.5

2

Бүрд

93

37

414

167

11.2

13.7

3

Батөлзий

272

225

1220

1013

13.0

18.4

4

ББ-Улаан

163

27

542

121

24.0

20.9

5

Баянгол

321

89

1490

403

28.1

37.6

6

Гучинус

170

35

727

187

28.3

32.5

7

Есөнзүйл

199

93

701

308

21.7

21.6

8

Өлзийт

102

2

380

10

13.4

15.4

9

Зүүнбаянулаа
н

310

174

1241

717

27.3

33.2

10

Богд

348

110

1814

647

25.1

34.4

11

Нарийнтээл

161

67

503

228

16.0

13.8

12

Сант

231

67

1189

376

24.0

35.5

13

Тарагт

138

49

473

175

14.1

15.3

14

Төгрөг

254

198

980

650

31.6

35.3

15

Уянга

982

437

4113

1994

36.4

45.4

16

Хайрхандула
ан

104

57

302

164

10.3

9.2

17

Хужирт

510

231

1869

931

26.3

27.7

18

Хархорин

1203

694

4725

2572

33.2

37.5

19

Арвайхээр

2097

366

8070

1431

25.3

28.1

6440

2452

25659

9895

20.1

23.2

Дүн

2.22 ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН, нэг хүнд сард ногдохоор, бүс
нутгаар
2.22 MINIMUM SUBSISTANCE LEVEL OF POPULATION, per capita a month, by
regions
Бүс

Region

2008

2009

2010

Баруун

West

94300

96100

97000

Зүүн

East

89000

86300

90900

Төв

Central

90800

91200

91700

Хангайн

Khangai

85100

90600

91500
1

2011
10430
0
10350
0
10660
0
10510
0

2012
11560
0
11300
0
11750
0
11680
0

АЖИЛЛ
АХ ХҮЧ

Улаанбаатар

Ulaanba
atar

94800

10110
0

10160
0

11810
0

12650
0

БҮЛЭГ 3
3.1 АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ
3.1 LABOUR FORCE
Үзүүлэлт
Нийт хүн ам
Хөдөлмөрийн насны хүн ам
Нийт хүн амд хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувь
Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам
Ажиллагсад
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин
Ажилгүйдлийн түвшин

2011

2012

хувь

112224

110541

98.5

72721

71662

98.5

64.7

64.8

100.2

49877

50263

100.8

47702

48409

101.5

2175

1854

85.2

68.6

67.5

98.4

4.4

3.7

84.1

2011

2012

хувь

72675
47702
2175
8296
10789
3713

71662
48409
1854
7691
9821
3893

98.6
101.5
85.2
92.7
91.0
104.8

2011

2012

хувь

47702
30332
1059
694
1273
501

48409
30442
1078
699
1450
548

101.5
100.4
101.8
100.7
113.9
109.4

4130
1087
1110
374

4305
1052
1127
396

104.2
96.8
101.5
105.9

46

301

654.3

1621
2466
1208
1112
689

1677
2409
1129
1121
675

103.5
97.7
93.5
100.8
98.0

3.2 ХӨДӨЛМӨРИЙН НАСНЫ ХҮН АМ
3.2 POPULATION OF WORKING AGE
Үзүүлэлт
Хөдөлмөрийн насны нийт хүн ам
Ажиллагсад
ХЭА-нд бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
Ажил эрхлээгүй хүн ам
Суралцагчид
Хөдөлмөрийн чадваргүй хүн ам
3.3 АЖИЛ ЭРХЛЭДЭГ ХҮН АМ, салбараар
3.3 EMPLOYEES, by sector
Эдийн засгийн салбараар
Бүгд
Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй
Уул уурхайн, олборлох үйлдвэр
Боловсруулах үйлдвэр
Барилга
Цахилгаан, хий үйлдвэрлэл, ус хангамж
Бөөний болон жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн барааны засварлах үйл ажиллагаа
Зочид буудал зоогийн газар
Тээвэр, Агуулахын аж ахуй, холбоо
Санхүүгийн гүйлгээ хйих үйл ажиллагаа
Үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс, бизнесийн бусад үйл ажиллагаа
Төрийн удирдлага батлан хамгаалах, албан журмын нийгмийн даатгалын үйл
ажиллагаа
Боловсрол
Эрүүл мэнд, нийгмийн халамж
Нийгэм бие хүнд үзүүлэх бусад үйлчилгээ
бусад

 
 
2

 
БҮЛЭГ 3

АЖИЛЛАХ ХҮЧ

3.4 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХТЭЙ ХҮН АМ, сумдаар
3.4 ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, by soums
2010

2011

2012

2012/2011

Бүгд

49614

49877

50263

100.8

Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
Баруунбаян-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр
3.5 АЖИЛЛАГСДЫН ТОО, сумдаар
3.5 EMPLOYEES, by soums

2159
1611
3101
1387
2024
1013
1611
1329
2218
2741
1763
1633
1669
1303
4722
1641
2499
4869
10321

2166
1411
3306
1202
2097
1019
1661
1312
2236
2694
1795
1516
1365
1360
4772
1720
2782
4699
10764

2182
1520
3391
1266
2099
1033
1587
1207
2013
2773
1772
1757
1384
1435
4560
1592
2795
4682
11215

100.7
107.7
102.6
105.3
100.1
101.4
95.5
92.0
90.0
102.9
98.7
115.9
101.4
105.5
95.6
92.6
100.5
99.6
104.2

2010
Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
Баруунбаян-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин

2011

2012

2012/2011

47384

47702

48409

101.5

2055
1567
3054
1360
1949
967
1585
1288
2162
2608
1702
1569
1606
1199
4619
1561
2280
4600

2081
1378
3224
1159
2046
978
1613
1267
2161
2542
1719
1428
1315
1236
4720
1654
2635
4461

2071
1484
3225
1235
2067
980
1555
1154
1929
2733
1742
1716
1328
1398
4511
1530
2678
4466

99.5
107.7
100.0
106.6
101.0
100.2
96.4
91.1
89.3
107.5
101.3
120.2
101.0
113.1
95.6
92.5
101.6
100.1

3

Арвайхээр

9653

10085

10607

105.2
АЖИЛЛАХ
ХҮЧ

БҮЛЭГ 3

3.6 ХӨДӨЛМӨРИЙН НАСНЫ 1000 ХҮНД НООГДОХ ТЭЖЭЭВЭР ХҮНИЙ ТОО, оны эцэст
3.6 INACTIVE POPULATION PER 1000 POPULATION OF WORKING AGE
Тэжээвэр хүний тоо
Хөд.насны 1000 хүнд ноогдох
Хөдөлмөрийн
Өндөр
Өндөр
насны хүн ам
Хүүхэд
Бүгд
Хүүхэд
Бүгд
настан
настан
Бүгд
71662
31779
7046
38825
443.5
98.3
541.8
Баян-Өндөр
2570
317
1524
469.6
123.3
593.0
1207
244
1103
448.6
127.4
576.0
Бүрд
1915
859
Бат-Өлзий
4227
315
2389
490.7
74.5
565.2
2074
140
952
496.3
85.6
581.9
Баруунбаян-Улаан
1636
812
Баянгол
2588
203
1379
454.4
78.4
532.8
1176
104
814
499.6
73.2
572.8
Гучин-Ус
1421
710
Есөнзүйл
1993
227
1200
488.2
113.9
602.1
973
212
925
460.9
137.0
597.9
Өлзийт
1547
713
204
1238
414.3
81.7
496.0
Зүүнбаян-Улаан
2496
1034
231
1945
516.1
69.6
585.7
Богд
3321
1714
184
1226
429.3
75.8
505.2
Нарийнтээл
2427
1042
206
1277
516.9
99.4
616.3
Сант
2072
1071
185
1055
425.2
90.4
515.6
Тарагт
2046
870
152
987
466.5
84.9
551.4
төгрөг
1790
835
Уянга
5699
519
3354
497.5
91.1
588.5
2835
203
1131
428.4
93.7
522.2
Хайрхандулаан
2166
928
Хужирт
4258
514
2493
464.8
120.7
585.5
1979
Хархорин
8402
3225
974
4199
383.8
115.9
499.8
Арвайхээр
19088
7722
1912
9634
404.5
100.2
504.7
3.7 ХӨДӨЛМӨРИЙН НАСНЫ 1000 ХҮНД НООГДОХ АЖИЛГҮЙЧҮҮД БОЛОН
АЖИЛ ЭРХЛЭЭГҮЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ ХҮНИЙ ТОО, оны эцэст
3.7 REGITERED UNEMPLOYED, UNEMPLOYED AND DISABLED POPULATION
PER 1000 POPULATION OF WORKING AGE
Хөд, насны ажил эрхлээгүй хүний
Хөд.насны 1000 хүнд ноогдох
тоо
Хөдөлмөрийн
Бүртгэлгүй
насны хүн ам
Хөдөл,
Ажилгүй
Ажил
Хөдөл,
Бүртгэлтэй
Ажил
Ажилгүйчүүд
чадваргүй
-чүүд
эрхлээгүй
чадваргүй
эрхлээгүй
Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
Баруунбаян-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт

71662

1854

7691

3893

25.9

107.3

54.3

2570
1915
4227
1636
2588
1421
1993
1547
2496
3321
2427
2072
2046
1790
5699
2166
4258

111
36
166
31
32
53
32
53
84
40
30
41
56
37
49
62
117

88
58
248
135
96
145
30
62
123
125
147
60
100
89
341
104
627

130
73
177
46
122
53
107
84
144
43
111
128
88
68
230
92
229

43.2
18.8
39.3
18.9
12.4
37.3
16.1
34.3
33.7
12.0
12.4
19.8
27.4
20.7
8.6
28.6
27.5

9.6
30.3
58.7
82.5
37.1
102.0
15.1
40.1
49.3
37.6
60.6
29.0
48.9
49.7
59.8
48.0
147.3

50.6
38.1
41.9
28.1
47.1
37.3
53.7
54.3
57.7
12.9
45.7
61.8
43.0
38.0
40.4
42.5
53.8

4

Хархорин
Арвайхээр

8402
19088

216
608

1776
3337

663
1305

25.7
211.4
31.9
174.8
АЖИЛЛАХ
ХҮЧ

БҮЛЭГ 3
3.8 АЖИЛГҮЙЧҮҮД, аймгийн дүнгээр
3.8 UNEMPLOYMENT, by aimag

Үүнээс:
эмэгтэй

Бүгд
1. Тайлангийн эхэнд байсан ажилгүйчүүд

2259

1163

100

63

0

0

Байгууллага татан буугдсанаас

0

0

Өөр газраас шилжин ирсэн

0

0

Сургууль төгссөн

2

1

Цэргээс халагдсан

0

0

Мэргэжлийн ажил олдохгүй

0

0

Цалин багатайгаас

0

0

98

62

436

120

0

0

89

35

297

72

0

0

50

13

405

112

1854

1051

16-24

483

228

25-34

891

455

35-44

239

173

45 +

241

195

2. Тайлант хугацаанд нэмэгдсэн ажилгүйчүүд
Үүнээс: Орон тооны цомхтголоос

Бусад
3. Ажилгүйчүүдээс тайлант хугацаанд ажилд орсон
Үүнээс: Улсын үйлдвэрийн газар
Төрийн болон төсвөт байгууллага
Нөхөрлөл, компани
Хоршоо
Бусад
4. Тайлант хугацаанд бүртгэлээс хасагдсан
5. Тайлант хугацааны эцэст байгаа ажилгүйчүүд
6. Тайлант хугацааны эцэст байгаа ажилгүйчүүд, насны бүлгээр

 
 
 
 
 

5

78.9
68.4

АЖИЛЛАХ
ХҮЧ

БҮЛЭГ 3

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
Баруунбаян-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

Ажилгүйдлийн
түвшин

Боловсролгүй

Бага

Бүрэн бус дунд

Бүрэн дунд

Мэргэжлийн
анхан шатны

Тусгай дунд

Дээд

Сумд

Бүгдээс:Боловсролоор

Дүнд эзлэх хувь

Бүртгэлтэй
ажилгүйчүүд

3.9 АЖИЛГҮЙЧҮҮД, сумдаар
3.9 UNEMPLOYMENT, by soums

1854

100.0

395

160

143

600

356

160

40

3.7

111
36
166
31
32
53
32
53
84
40
30
41
56
37
49
62
117
216
608

6.0
1.9
9.0
1.7
1.7
2.9
1.7
2.9
4.5
2.2
1.6
2.2
3.0
2.0
2.6
3.3
6.3
11.7
32.8

18
6
26
9
6
15
6
10
13
6
9
10
9
8
12
8
21
68
135

8
5
14
6
4
9
4
10
7
5
5
4
6
7
7
9
18
6
26

7
3
13
4
5
9
4
8
9
6
4
3
4
6
6
7
9
9
27

28
7
67
5
7
8
7
17
29
7
6
13
20
11
12
21
36
32
267

42
10
23
5
4
6
7
4
15
8
4
8
9
4
8
13
18
71
97

6
5
17
2
5
5
3
3
9
6
2
3
7
1
3
3
12
23
45

2
0
6

5.1
2.4
4.9
2.4
1.5
5.1
2.0
4.4
4.2
1.4
1.7
2.3
4.0
2.6
1.1
3.9
4.2
4.6
5.4

Àæèëã¿é÷¿¿ä, áîëîâñðîëîîð

Áîëîâñðîëã¿é
Á¿ðýí áóñ
2%
äóíä
Áàãà
19%
9%

Äýýä
21%
Òóñãàé äóíä
9%

Á¿ðýí äóíä
32%

Ìýðãýæëèéí
àíõàí øàòíû
8%

1

1
1
1
1
2
2

1
1
1
3
7
11

БҮЛЭГ 3

АЖИЛЛАХ ХҮЧ

2
3

124

7

8
4
5
10
6
11
32
0
51
99
98

1

6
1

4
1
3

18

6

16

23

3

1

6
2

2

0

Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх
бусад үйлчилгээ

2
12
23
2

78

Эрүүл мэнд, нийгмийн
халамж

44
6
12
7
66
33
32
26
22
103
89
57
83
5
52
34
14
181
36

145

34

22

12

129

1
4

2

5

17
6
3
4
1

Боловсрол

46
19
75
20
74
49
68
28
47
127
120
71
94
22
303
118
73
466
437

392

Үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс,
бизнесийн бусад үйл
ажиллагаа
Төрийн удирдлага, батлан
хамгаалах, албан журмын
даатгал

32
30
75
11
40
33
56
36
49
86
138
33
70
52
233
66
137
312
418

5

Санхүүгийн гүйлгээ хийх үйл
ажиллагаа

368

Тээвэр, агуулахын аж ахуй,
холбоо

131

Зочид буудал, зоогийн газар

902

Бөөний болон жижиглэн
худалдаа, гэр ахуйн барааны
засварлах үйлчилгээ

2257

2012

Цахилгаан, дулааны
үйлдвэрлэл, усан хангамж

1907

2011

Барилга

Баян-өндөр
Бүрд
Бат-өлзий
Баруунбаян-улаан
Баянгол
Гучин-ус
Есөн-зүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

Боловсруулах үйлдвэр

БҮГД

Уул уурхай, олборлох
үйлдвэр

Сумын нэр

ХАА, ан агнуур, ойн аж ахуй,
загас агнуур

3.10 ШИНЭЭР БИЙ БОЛСОН АЖЛЫН БАЙР
3.1 NUMBER OF PERSONS HAVE ACQUIRED A JOB AT THE NEW WORKPLACES
Үүнээс: Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар

1

1

2

1
1
8

4
12

1

55
77
1
109
117

1
11
3
2
22
90

 
 
1

1
1

1
2

1

1

1

1

0
1

2
3
1
12

2

15
43

1
1
1

2

1

18

7

2
1
13
2

1

4

4
14
2
1
4
3
24
1
4
27
14

 
БҮЛЭГ
3

АЖИЛЛАХ ХҮЧ

 

Эрэгтэй
Эмэгтэй
Үүнээс

Хөдөө Аж ахуйд

СУМЫН ДҮН

7-9 настай
10-13 настай
14-16 настай
17-18 настай
Эмэгтэй

Үүнээс

Уул уурхайд

Эрэгтэй
7-9 настай
10-13 настай
14-16 настай
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Үүнээс

Хувийн хэвшилд

17-18 настай

7-9 настай
10-13 настай
14-16 настай
17-18 настай
Эмэгтэй

Үүнээс

Айлд
зарцлагддаг

Эрэгтэй
7-9 настай
10-13 настай
14-16 настай
17-18 настай

346

2

6

12

8

7

0

7

13

0

27

24

163
62
12
47
98
73
61
18
4
8
17
50
25
8
0
7
11
15
3
1
0
0
4
0

2

5
1

10
2

3
2

5
2

0

3

11
2

0
0

1

2
4

1
5
1

0
0

0
1
2

12

1
2
2
1
1

2
7
4

0
0
0

23
4
1
8
14
4

1

0

16

9

17
7

16

13
11

1
15

7
2
1
1
5
2

35

15
2

1
1

5
10
17
2

2

1

1
1

1

2

7
10
2
1

1

2

Арвайхээр

Хархорин

Хужирт

Хайрхандулаан

Уянга

Төгрөг

Тарагт

Сант

Нарийнтээл

Богд

Зүүнбаян-Улаан

Өлзийт

Есөнзүйл

Гучин-Ус

Баянгол

Баруунбаян-Улаан

Бат-өлзий

Бүрд

дүн

Үзүүлэлтүүд

Баян-Өндөр

3.11 ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧ ХҮҮХДИЙН СУДАЛГАА
3.11 NUMBER OF SELF EMPLOYED CHILDREN, by soums

18

7

9

146

14
4

1
4

6
2

4
12
2

2
1
2
1
1

40
30
10
10
12
43
44
14
4
7
11
36
7
6

8

2
1

1

1
12

Хэрэглээний
үнийн индекс

Бүлэг 4
4.1 ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ТАРИФЫН ИНДЕКС
4.1 CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES
Барааны бүлгээр

ХҮНСНИЙ БАРАА
Талх гурил, будаа
Мах, махан бүтээгдэхүүн
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн өндөг
Төрөл бүрийн өөх тос
Жимс жимсгэнэ
Хүнсний ногоо
Сахар зөгийн бал, чихэр
Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн
Согтууруулах бус ундаа
Согтууруулах ундаа, тамхи
ХУВЦАС, ГУТАЛ,БӨС БАРАА
Хөвөн ,бөс бараа
Эрэгтэй хүний хувцас
Эмэгтэй хүний хувцас
Хүүхдийн хувцас
Гутал
Жижиг эдлэл хэрэгсэл
ОРОН СУУЦ, ТҮЛШ, ЦАХИЛГААН
ГЭР АХУЙН БАРАА
ЭМ ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ТЭЭВЭР
ХОЛБОО,ШУУДАНГИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
АМРАЛТ ЧӨЛӨӨТ ЦАГ СОЁЛ
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ
БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН
ХООЛНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
БУСАД БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС

Жин

2012-XII
2010-XII

2012-XII
2011-XII

2012-XII 2012-XI

0.3526
0.135
0.0922
0.0472
0.021
0.0046
0.0256
0.0228
0.0041
0.0216
0.523
0.1915
0.0313
0.033
0.0227
0.0728
0.0066
0.0186

113.3
98.9
170.2
93.6
106.8
111.1
113.7
107.6
113.7
102.8
178.7
128.1
124.1
118.5
124.6
128.7
133.2
165.4

105.9
95.8
130.1
103.6
96.3
99.6
112.7
101.9
112.5
102.8
166.5
119.5
108.1
113.0
119.3
127.2
119.4
165.4

99.7
100.0
96.2
107.1
100.0
99.2
100.0
100.0
104.9
100.0
100.0
100.2
101.9
100.3
100.0
100.6
100.0
100.0

0.0771

115.5

96.9

105.0

0.0656

115.5

107.0

100.4

MEDICAL CARE

0.0263

95.2

95.0

100.0

TRANSPORT

0.0884

121.5

107.7

100.0

0

99.7

99.7

100.0

0.0085

110.2

105.7

100.0

0.0595

123.3

109.9

100.0

0.0067

172.7

145.2

100.0

0.024

105.9

104.3

99.5

118.8

109.3

100.3

Commodities and services

FOODSTUFFS
Flour and flour goods
Meat and meat products
Milk and diary products
Sugar tea fruits
Potato and vegetables
Other foodstuees
Alcohol and tobacco
Other foodstuees
Alcoholic beverages tobacco
CLOTHING FOOTWEAR
Cloth
Mans winter jacket
Womens clothing
Children's clothing
Footwear
HOUSING HEATING
ELECTRICITY
HOUSEHOLD GOODS

COMMUNICATION
EDUCATION AND
RECREATION
EDUCATION
RESTAURANTS AND
HOTELS
OTHER GOODS AND
SERVICES
OVERALL INDEX

¯íèéí èíäåêñ
125
120
115
110
105
100
95
90
2012‐XII 2010‐XII

2012‐XII 2011‐XII

2012‐XII 2012‐XI

1

Гол нэр
төрлийн
бараа,
үйлчилгээний
үнэ

Бүлэг 4

4.2 ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ
4.2 CONSUMER PRICE OF CERTAIN GOODS AND SERVICES
(Жижиглэн худалдаалах үнээр, төгрөг)

Д/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
32
33
35
36

Гол нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
нэр
Гурил, 1-р зэрэг
Талх
Цагаан будаа
Шар будаа
Хонины мах,ястай
Үхрийн мах, ястай
Шингэн сүү
Элсэн чихэр
Ногоон цай
Төмс
Байцаа
Лууван
Манжин
Йоджуулсан давс
Ургамлын тос
Халаалт
Цэвэр усны үнэ
Цахилгаан гэр хороолол 101-150 квт
Нүүрс
Түлшний мод
Ампциллин, уухаар
Аспирин
Пенициллин, тариагаар
Витамин "С", үрлээр
Нийслэлээс аймаг орох автотээврийн
хөлс
Бензин, А-80
Бензин, АИ-92
Дизель түлш
Таксины хөлс
Эдийн саван

2008
12-р
сар
900
700

Хэмжих
нэгж
кг
ш
кг
кг
кг
кг
л
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
л
м2
м3
квт
тн
м3
ш
ш
ш
ш

1500
200
250
250

2009
12-р
сар
700
650
1200
1100
1600
2000
2000
1500
4500
600
700
700
700
400
2500
330
700
72.6
15000
43000
1500
250
250
250

2010
12-р
сар
800
650
1600
1200
3300
3500
2000
1800
4500
800
900
800
1000
400
2500
330
1000
79.2
15400
47500
1800
300
250
250

15000
1175
1275
1520
1500
350

15000
1260
1470
1430
1500
400

14000
1245
1445
1415
1500
400

1000
1200
1800
2600
1000
900
3000
600
600
600
600
400
2800
330
700
72.6
15000

1 хүн
л
ш
ш
ш
ш

 
 
 
 
 
 
2

2011

800
650
1700
1800
3800
4700
1600
1800
4500
800
800
800
800
400
2800
660
1000
86.9
22000
56250
1700
250
250
250

2012
12-р
сар
750
700
1600
1700
5000
6500
1800
1600
4500
800
1000
1000
1000
450
2800
660
1000
86.9
22000
80000
1500
200
210
250

18000
1480
1680
1730
2000
450

21500
1550
1700
1900
2000
450

12-р сар

 
БҮЛЭГ 5

БАНК, САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.1 ТӨСВИЙН ОРЛОГО, оны үнээр, мянган төгрөг
5.1 LOCAL BUDGET INCOME, at current price, thous.tug

I.Нийт орлого/ II+V/
II.Урсгал орлого/III+IV/
III.Татварын орлого
1.Орлогын албан татвар
1.1 ХАОАТ/6-11/
Цалин суутган
Хүн амын орлогын буцаан олголт
ОТБИОАТ
Мал бүхий иргэний татвар
АА эрхэлсэний ОАТатвар
Бусад
2.Өмчийн татвар
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
Бууны албан татвар
4.Тусгай зориулалтын орлого/21/
Авто тээврийн хэрэгслийн татвар
5.Бусад татвар/төлбөр ,хураамж/
Улсын тэмдэгтийн хураамж
АМ нөөц ашигласны төлбөр
Газрын төлбөр
Ойгоос мод түлээ ашигласны
Усны төлбөр
Лицензийн төлбөр
Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласаны төлбөр
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны
төлбөр
Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр
Агнуурын нөөц ашигласны
Бусад төлбөр хураамж
Татварын бус орлого/35-37/
Ноогдол ашиг
хүү торгууль
Нэр заагаагүй бусад хөрөнгө
Хөрөнгийн орлого
төрийн өмч худалдсаны орлого

Төлөвлөгөө
4963517.1
4892407.1
4734157.4
3015394.8
3015394.8
3161376.6
-399103.9
63280.3

Гүйцэтгэл
6241222.4
6153503.8
5838556.8
3913239.4
3913239.4
3996535.5
-399103.9
67150.7

Хувь
125.7
125.8
123.3
129.8
129.8
126.4
0.0
106.1

185336.8
4505.0
95236.0
90010.0
5226.0
316153.0
316153.0
1307373.6
210509.8
332081.7
99621.1
82330.0
318343.6
162914.2
22000.0

244056.2
4600.9
130469.9
125262.9
5207.0
379043.8
379043.8
1415803.7
210509.8
332081.7
148032.9
80318.9
339095.0
189571.6
22186.6

131.7
102.1
137.0
139.2
99.6
119.9
119.9
108.3
100.0
100.0
148.6
97.6
106.5
116.4
100.8

7500.0
500.0
55053.2
16520.0
158249.7
0.0
136249.7
22000.0
71110.0
71110.0

7789.9
500.0
74304.5
11412.8
314947.0
0.0
293163.9
21783.1
87718.6
87718.6

103.9
100.0
135.0
69.1
199.0
0.0
215.2
99.0
123.4
123.4

 

3

БҮЛЭГ 5

БАНК, САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.2 ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, сумдаар, мян.төг
5.2 LOCAL BUDGET REVENUE, at thous.tug, by soums

I.Нийт орлого/ II+V/
II.Урсгал орлого/III+IV/
III.Татварын орлого /4+13+16+19+21/
1.Орлогын албан татвар/5+13/
1.1 ХАОАТ/6-11/
Цалин суутган
Хувь хүний ОАТ-ын буцаан олголт
ОТБИОАТ
Мал бүхий иргэний татвар
АА эрхэлсэний ОАТатвар
Бусад
2.Өмчийн татвар/15+16/
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
Бууны албан татвар
4.Тусгай зориулалтын орлого/21/
Авто тээврийн хэрэгслийн татвар
5.Бусад татвар/төлбөр ,хураамж/
Улсын тэмдэгтийн хураамж
АМ нөөц ашигласны төлбөр
Газрын төлбөр
Ойгоос мод түлээ ашигласны
Усны төлбөр
Лицензийн төлбөр
Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны
төлбөр
Байгалийн ургамал АТөлбөр
ТТАМА-ны төлбөр
Агнуурын нөөц ашигласны
Бусад төлбөр хураамж
Татварын бус орлого/35-37/
Бусад нэр заагдаагүй
хүү торгууль
Хөрөнгийн орлого
төрийн өмч худалдсаны орлого

Сумдын дүн
төл
Гүйц
4963517.1 6241222.4
4892407.1 6153503.8
4734157.4 5838556.8
3015394.8 3913239.4
3015394.8 3913239.4
3161376.6 3996535.5
-399103.9
-399103.9
63280.3
67150.7
0
0
185336.8
244056.2
4505
4600.9
95236
130469.9
90010
125262.9
5226
5207
316153
379043.8
316153
379043.8
1307373.6 1415803.7
210509.8
210509.8
332081.7
332081.7
99621.1
148032.9
82330
80318.9
318343.6
339095
162914.2
189571.6
22000
500
7500
55053.2
16520
158249.7
22000
136249.7
71110
71110

22186.6
500
7789.9
74304.5
11412.8
314947
21783.1
293163.9
87718.6
87718.6

Аймгийн шууд
төл
Гүйц
314649.6
382329
314649.6
382329
196649.6 119712.7
-399104
-399104
-399104
-399104
-399104

Бүрд
төл
Гүйц
72883.1 85937.6
72883.1 85937.6
72683.1 85185.6
60600 70883.5
60600 70883.5
58100 60369.8

Бат-Өлзий
төл
Гүйц
213738
236229
213038
235258
204838
225997
96900
115599
96900
115599
89200
106807

ББ-Улаан
төл
Гүйц
72172 94868.1
72172 94868.1
71472 92925.1
53900 71774.1
53900 71774.1
50500 58891.3

Баянгол
төл
Гүйц
100993 121800.9
100993 121800.9
100647 121455.5
92650 110256.1
92650 110256.1
57440
72636.1

-399104

0

0

0

0

595753.5
105127.6
327711.7

518816.6
89394.7
239850.3

162914.2

Баян-Өндөр
төл
Гүйц
102031
105613
102031
105613
102031
105613
88048.8 90566.1
88048.8 90566.1
59500 61963.9
28498.8

28552.2

0
50
532
300
232
6100
6100
7350.5
800
0
1150.5
0
750

0
50
872.4
638.4
234
6924.3
6924.3
7250.6
805.5
0
962.1
0
750

1800

1851.9

432
0
2068

2031.1
0
300

621
0
9892.7
0
552
250
302
8672.4
8672.4
5077.7
1510.9
0
1766.8
0
300

1500

1500

552
250
302
6700
6700
4831.1
1000

1300
0
6300
100
1388
1100
288
18800
18800
87749.8
8300
60
9669.8
60600
7700

1538
0
7254
0
2792.5
2502.5
290
20209.5
20209.5
87396.1
8300.9

500

500

0
920
8200
8200

0

12566.9
57883.3
8145

450
0
2950

473.9

720

1052

12408.9

34490

36568

336
120
216
5500
5500
11736
1000
0
1236
0
0

612.9
396.9
216
6571.2
6571.2
13966.9
1129.2
0
991.3
0
0

552
500
52
4300
4300
3145.2
1414.8
0
1730.4
0

836
784
52
6582.8
6582.8
3780.6
1594.9
0
2185.7
0

700
8800

700
11146.4

0

700
0
700
0

1943
0
1943
0

0
0
345.4
0
345.4

189571.6

118000

262616.3

118000
0

262616.3
0

2850
0

2881.1
0

0
0

0
0

 
 
 
 
1

200
200
0

752
0
752
0

700
700

9261.5
8321.1
940.4
971
971

345.4
0
345.4

БАНК,
САНХҮҮ
ТӨСӨВ

БҮЛЭГ 5

ХҮСНЭГТ 5.2 үргэлжлэл
continue of TABLE 5.2

I.Нийт орлого/ II+V/
II.Урсгал орлого/III+IV/
III.Татварын орлого /4+13+16+19+21/
1.Орлогын албан татвар/5+13/
1.1 ХАОАТ/6-11/
Цалин суутган
Хувь хүний ОАТ-ын буцаан олголт
ОТБИОАТ
Мал бүхий иргэний татвар
АА эрхэлсэний ОАТатвар
Бусад
2.Өмчийн татвар/15+16/
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
Бууны албан татвар
4.Тусгай зориулалтын орлого/21/
Авто тээврийн хэрэгслийн татвар
5.Бусад татвар/төлбөр ,хураамж/
Улсын тэмдэгтийн хураамж
АМ нөөц ашигласны төлбөр
Газрын төлбөр
Ойгоос мод түлээ ашигласны
Усны төлбөр
Лицензийн төлбөр
Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр
Байгалийн ургамал АТөлбөр
ТТАМА-ны төлбөр
Агнуурын нөөц ашигласны
Бусад төлбөр хураамж
Татварын бус орлого/35-37/
Бусад нэр заагдаагүй
хүү торгууль
Хөрөнгийн орлого
төрийн өмч худалдсаны орлого

Гучин-Ус
төл
Гүйц
72016.8
82861
72016.8
82845
72016.8
82845
67358.5
71867.9
67358.5
71867.9
51345.7
57668
24
0
15988.8
0
452
280
172
2100
2100
2106.3
800
0
856.3
0
100

0
0
14199.9

0
350
0
0

0
565.2
0
0

0

16
16

470.8
322.8
148
7212.2
7212.2
3294.1
1356.1
0
1097.8
0
275

Есөнзүйл
төл
Гүйц
78672.2
88262.7
78672.2
88262.7
77302.2
86889.7
69330
78485.4
69330
78485.4
56500
65581.1

Өлзийт
төл
Гүйц
60084.2 78045.7
60084.2 78045.7
59584.2 77245.7
53300 61446.1
53300 61446.1
49000 50314.1

ЗБ-Улаан
төл
Гүйц
82032
109287
82032
109287
81432
105809
49720 66002.6
49720 66002.6
44300 55516.8

Богд
төл
Гүйц
102657
115506
102657
115506
102317
115165
77135.5 88174.9
77135.5 88174.9
67000 78009.4

Нарийнтээл
төл
Гүйц
105236
122481
105236
122481
104586
120560
78665 92729.9
78665 92729.9
70400 82248.1

10135.5
0

600
0
5190
2475
1364
1100
264
13200
13200
11357.1
1600

5162.6
3579.2
1627.8
1277.8
350
14801.5
14801.5
11401
607.2

1977.1
0
2880

1386.6
0
3180

500
4400
0
650
0
650
0

654
5573.2
0
1921.2
0
1921.2
0

1010
0
11820
0
940
500
440
4000
4000
3032.2
1200
0
1832.2
0
0

1112.5
0
11791.8
0
953
513
440
5002.2
5002.2
2449.1
1202
0
1247.1
0
0

50
0
4200
50
672
400
272
3500
3500
2112.2
1000
0
1112.2
0
0

48
0
11068
16
587.6
435.6
152
4532.4
4532.4
10679.6
1465.4
0
1188.8
0
0

204
0
5216
0
606
300
306
6500
6500
24606
1700
0
2167.8
6025

0
0
1370

0

0

8025.4

1373
0
1373
0
0

500
0
500
0

800
0
800
0

14713.2
0
600
0
600
0

1370
0

 
 
 
2

304
10181.8
0
985.2
679.2
306
8585.3
8585.3
30235.9
1740.8
205
2374.5
6027.4
3680

16208.2
3477.7
3477.7

10165.5
0

0
682
350
332
11100
11100
13399
3287.4
0
3511.6
0
0

984
652
332
12591.9
12591.9
13414.5
3300.2
0
3514.3
0
0

6600
0
340.4
0
340.4
0

6600
0
340.4
0
340.4
0

1740

Сант
төл
Гүйц
77345.9 86668.2
77345.9 86668.2
76467 85773.3
65754 75294.1
65754 75294.1
61928 72363.1
3696
0

2801

130
490
390
100
7453
7453
2770
1906
0
864
0
0

0
130
659.9
559.9
100
6368
6368
3451.3
1906
0
1545.3
0
0

0
0
878.9

0
0
894.9

878.9
0

894.9
0

 
БҮЛЭГ 5

БАНК, САНХҮҮ ТӨСӨВ

ХҮСНЭГТ 5.2 үргэлжлэл
continue of TABLE 5.2

I.Нийт орлого/ II+V/
II.Урсгал орлого/III+IV/
III.Татварын орлого /4+13+16+19+21/
1.Орлогын албан татвар/5+13/
1.1 ХАОАТ/6-11/
Цалин суутган
Хувь хүний ОАТ-ын буцаан олголт
ОТБИОАТ
Мал бүхий иргэний татвар
АА эрхэлсэний ОАТатвар
Бусад
2.Өмчийн татвар/15+16/
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
Бууны албан татвар
4.Тусгай зориулалтын орлого/21/
Авто тээврийн хэрэгслийн татвар
5.Бусад татвар/төлбөр ,хураамж/
Улсын тэмдэгтийн хураамж
АМ нөөц ашигласны төлбөр
Газрын төлбөр
Ойгоос мод түлээ ашигласны
Усны төлбөр
Лицензийн төлбөр
Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр
Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр
ТТАМА-ны төлбөр
Агнуурын нөөц ашигласны
Бусад төлбөр хураамж
Татварын бус орлого/35-37/
Бусад нэр заагдаагүй
хүү торгууль
Хөрөнгийн орлого
төрийн өмч худалдсаны орлого

Тарагт
төл
Гүйц
62376.8 97847.9
62376.8 97847.9
62376.8 97827.9
52115.2 66363.6
52115.2 66363.6
50675.2 56649.3
720
0
720

1016.6
0
8697.7

284
160
124
4200
4200
5777.6
180
3110
1487.6
0
600

255
131
124
5200.6
5200.6
26008.7
554.5
13933
2354
0
3210

0
400
0
0
0
0

5350.3
606.9
20
0
20
0
0

Төгрөг
төл
Гүйц
70315.2 76621.2
70315.2 76621.2
70135.2 76621.2
61700 66792.1
61700 66792.1
57600 63128.4
350
0
2500
1250
510
350
160
5000
5000
2925.2
1300
200
1225.2
0
200

Уянга
төл
Гүйц
482024
597680
482024
597680
482024
597680
140864
178729
140864
178729
123100
163707

472.4
2973.6
217.7
653.8
493.8
160
5373.6
5373.6
3801.7
1371
474.2
1656.5
0
300

0
17764
1982
1500
482
33900
33900
305278
3400
0
8492.2
8305
279581

0

0

180
0
180
0

0
0

0
5500
0
0

0

0

664.2
0
14247.7
110
2284.5
1780.5
504
37197.1
37197.1
379470
3862.9
76619.2
1730.6
9043
284700

0
3514.1
0
0

 

3

Хайрхандулаан
төл
Гүйц
79783.5 99089.8
79783.5 99089.8
79283.5 98499.4
68200
77799
68200
77799
53200 62087.9
1300
0
13250
450
508
250
258
5000
5000
5575.5
600
1000
1675.5
0
2300

500
0
500

1767.6
0
13445.5
498
491.1
225.1
266
6652.5
6652.5
13556.8
1155.4
1000
2471.2
0
8930.2

590.4
0
590.4
0

Хужирт
төл
Гүйц
226015.1 283330.7
226015.1 283330.7
224020.1 278770.7
165387.7
205295
165387.7
205295
156587.7 189765.7
1600
0
7200
0
11280
11000
280
10300
10300
37052.4
4700

1628.9
0
13900.4
0
11943
11663
280
15206.6
15206.6
46326.1
4968.2

3852.4
3500
13500

5939.4
5199.7
17777.3

10000
1500
1995
0
1995
0

10700.5
1741
4560
0
4560
0

Хархорин
төл
Гүйц
615652.3 722943.6
610242.3
718714
600252.3 706124.8
471570 556404.7
471570 556404.7
442700 522902.8
6590
0
22280
0
16532
16000
532
41600
41600
70550.3
10000
0
22072.3
3900
2038

26673
0
22878.7
22338.7
540
48749.7
48749.7
78091.7
13720
0
27271.1
2165.5
2048

22000

22186.6

10540

10700.5

9990

12589.2
0
12589.2
4229.6
4229.6

9990
5410
5410

6828.9

Арвайхээр
төл
Гүйц
1972839.9 2653819.3
1907839.9 2571317.3
1894039.9 2557855.3
1601300 2167880.7
1601300 2167880.7
1562300 2115926.1
5600
0
33400
0
55574
55160
414
126900
126900
110265.9
61194
0
32676.9
0
8395

6364
45590.6
0
80029.7
79618.7
411
152610
152610
157334.9
70564
0
75782.9
0
5799.5

3000
0
5000
13800
13800

3084
0
2104.5
13462
13462

65000
65000

82502
82502

БАНК,САНХҮҮ
ТӨСӨВ

БҮЛЭГ 5

5.3 ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, оны үнээр, мян.төг
5.3 LOCAL BUDGET EXPENDITURE, by at current price, thous.tug
2011
Төлөв
Гүйцэтгэл
Нийт зарлага
1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
Үндсэн цалин
Гэрээт ажлын цалин
Нэмэгдэл цалин
Үр дүнгийн урамшуулал
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
2.Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн д.шимтгэл
ЭМДаатгалын хураамж
3. Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
Бичиг хэрэг
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Тээвэр шатахуун
Шуудан, холбоо
Цэвэр, бохир ус
Дотоод албан томилолт
Гадаад албан томилолт
Ном хэвлэл авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага
Эд хогшил худалдан авах
Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл
Хоол
Үдийн цай хөтөлбөр
Эм
Урсгал засвар
Урлагийн уран бүтээлийн зардал
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
Холбооны суваг ашигласаны хөлс
Байрны түрээсийн хөлс
Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал
Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал
Сургалт, хурал зөвөлгөөний зардал
Нэг иргэнд ноогдох нормативаар тооцсон зардал
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс
Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил

2012
Төлөв
Гүйцэтгэл

40043568.2
22553762.9
21079976.9
774875.1

39433193.4
22338535.9
20919840.7
720878.1

58039504.3
33488161.7
31068636.8
804214.2

57497089.2
33289410.1
30898862.5
794969.8

58560.3
2349844.0
2127267.2
222576.8
13364378.7
128689.8
824049.9
2914585.2
971890.7
188706.4
210874.8
263554.2
10634.4
59146.7
216134.8
185522.0
115590.7
2009208.3
546265.9
1059484.6
300059.8
54483.9
51196.2
15262.3
36350.1
18701.2
102993.7
20324.5
118859.5
1716423.1

57375.3
2310610.1
2016865.4
293744.7
13159071.6
125821.3
791812.8
2860407.7
992680.3
180223.2
205176.9
261780.6
9900.0
59033.6
216260.8
170501.8
115960.5
2007205.6
468816.7
916521.7
307778.9
51110.4
50374.9
15262.3
36942.3
30176.2
103264.4
20020.8
302709.5
1621465.2

102359.1
3280607.5
2707502.0
573105.5
14852260.5
142213.0
715349.8
4517240.7
1103162.9
221567.2
222670.8
397984.3
25659.2
66212.7
230434.4
322972.4
120256.0
2486944.5
567561.5
929829.1
310280.0
47115.0
73918.4
19420.3
40587.6
364083.4
130860.5
53469.6
348313.9
570173.6

102527.3
3350245.8
2787795.4
562450.4
14524601.0
141071.6
726607.7
4660831.1
1018024.6
216134.4
205676.4
388107.7
23659.2
59148.6
225150.2
285094.4
107545.1
2278007.8
668486.4
893004.6
286783.5
46505.8
74415.4
19922.3
41871.2
379126.7
127823.6
55241.9
348313.9
571175.5

1705504.5

1705207.6

542118.2

543794.6

3652.0
2140.9

3531.3
2042.9

1324.0
2663.5

1084.0
2656.1

Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний
хөлс, гадаадад
Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

 
 
 
 
 
 
1

 
БАНК,САНХҮҮ
ТӨСӨВ

БҮЛЭГ 5

5.3 ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, оны үнээр, мян.төг
5.3 LOCAL BUDGET EXPENDITURE, by at current price, thous.tug

Төлөв
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний
хөлс, дотоодод
Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал
Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх
Газрын төлбөр
Урьд оны төсвийн хэмнэлт
Төлбөр хураамж, бусад зардал
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
Шагнал урамшил
Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан
албан хаагчид олгох тэтгэмж
Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг
Суралцагсадад олгох амжиргааны тэтгэлэг
Төлбөр хураамж, бусад зардал
Газрын төлбөр
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар
Төвлөрсөн арга хэмжээ
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө
ИТХ-д суудалтай намд төсвөөс өгөх дэмжлэг
Бусад зардал
Хөрөнгийн зардал
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт

 
58100000
58000000
57900000
57800000
57700000
57600000
57500000
57400000
57300000
57200000
Òºëºâëºãºº

ÿéöýòãýë

2

2011
Гүйцэтгэл

Төлөв

2012
Гүйцэтгэл

410.5
4320.0
395.2
31575.8
18734.7
500.0
21414.0
1114827.4
1721812.6
919421.5
112349.7

165.6
3612.2
367.1
30799.4
17054.3
531.1
43460.7
1107470.6
1578415.5
849501.4
110542.5

3452.0
4865.8
479.1
39989.2
17179.3
0.0
104363.2
481036.4
4026581.4
3001473.7
177631.3

3314.3
4688.8
489.4
37494.1
16883.5
0.0
80292.9
433468.2
4239754.0
3119244.3
162272.5

807071.8

738958.9

2823792.4

2956921.8

443713.4
73326.9
4744.7

413770.2
72273.8
5221.3

638861.4
30677.6
48779.5

753068.1
28288.2
45655.8

284986.8
800321.3
578685.2
2069.8
1348.4
721.4
378168.5
340890.6
14000.0
0.0
53770.0
42500.0

247393.6
727240.3
505604.2
1673.8
1148.4
525.4
363857.2
343694.0
13999.9
0.0
46560.3
45290.3

2103823.9
1019481.3
451920.1
5015.3
3019.9
2606.6
55570.0
373624.5
35000.0
0.0
2391893.2
32250.0

2128238.7
1115572.9
447086.5
4325.6
2321.9
2614.9
54681.1
373455.3
34998.1
0.0
2093078.3
32250.0

БҮЛЭГ 5

БАНК, САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.5 ТӨСВИЙН ГАЗРУУДЫН ӨГЛӨГ, мян.төг
5.5 DEBIT OF BUDGET ORGANISATION
Ажиллагсд
ад олгох
цалин

Нийгмийн
даатгалын
шимтгэл

Гэрэл
цахилгаан

Түлш
халаалт

Тээвэр

Шуудан
холбоо

Хоол

Эм

Бусад

Үүнээс:

Эхний үлдэгдэл

638714.3

69975.5

26950.2

12343.4

131680.4

102177.0

1168.4

86985.4

70744.2

136689.8

Тухайн сард төлөгдсөн өглөг

565766.7

69975.5

26950.2

12343.4

131680.4

102177.0

1168.4

83985.4

10343.4

127143.0

Тухайн сард шинээр үүсэн өглөг

20321.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1906.0

18415.5

0.0

Эцсийн үлдэгдэл

93269.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4906.0

78816.3

9546.8

31-60 өдөр

23321.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4906.0

18415.5

0.0

61-120 өдөр
121 өдрөөс
дээш

69947.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60400.8

9546.8

0.0

0

0

0

0.0

0

0

0

өглөг үүсэн
хугацаа

Нийт өглөг

1

БАНК, САНХҮҮ
БҮЛЭГ 5

ТӨСӨВ

5.6 БАНКНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, банкуудаар, сая.төг
5.6 MAIN STATISTICS OF COMMERCIAL BANKS, by million tugrug
2011

2012

64036.5

79227.8

хугацаа хэтэрсэн зээл

72.8

42.2

зээлийн өрийн үлдэгдэлд эзлэх
хувь

0.1

0.1

339.4

204.0

0.5

0.2

39562.3

39838.0

1 хүнд ногдох хадгаламж (мян.төг)

352.5

360.3

1 хадгаламж эзэмшигчид ногдох хадгаламж (мян.төг)

713.3

534.0

Зээлийн өрийн үлдэгдэл

Үүнээс:

чанаргүй зээл
зээлийн өрийн үлдэгдэлд эзлэх
хувь

Иргэдийн мөнгөн хадгаламжийн үлдэгдэл

Олгосон зээлийн хэмжээ, салбараар
Олгосон
зээл

Салбарууд
ХАА, ан агнуур ойн аж ахуй

Дүнд эзлэх
хувь

5365115.0

6.2

216000.0

0.3

2534064.3

2.9

19795897.5

23.0

1017577.0

1.2

250600.0

0.3

Бусад

56826220.2

66.1

Нийт дүн

86005474.0

100.0

Боловсруулах үйлдвэр
Барилга
Худалдаа
Тээвэр
Аялал жуулчлал

ÕÀÀ, àí àãíóóð îéí àæ
àõóé, 6.2
Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð,
0.3

Áóñàä, 66.1

Áàðèëãà, 2.9

Õóäàëäàà, 23.0

Àÿëàë æóóë÷ëàë, 0.3

Òýýâýð, 1.2

 
1

 
БҮЛЭГ 5

БАНК, САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.7 АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, мянган төгрөгөөр
5.7 MAIN STATISTICS OF
COMMERCIAL BANK, by
thousand tugrug
Банкны байгууллагын нэр
ХААН банк
Хас банк
Төрийн банк
Хадгаламж банк
Голомт
Капитал
Нийт дүн

Хадгаламж үлдэгдэл
2011
21367246.0
4418148.9
900696.0
5898588.4
5439.8
7697.2
32584679.3

Харилцахын үлдэгдэл

2012
24189771.0
6607009.0
362306.1
8678959.2
1282939.3
248618.7
39838045.3

2011
5680694.0
248410.2
20701.6
1977901.8

7927707.6

2012
7588469.0
381377.8
22237.9
3209902.7
382287.2
104873.0
11201987.4

5.8 АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН ХАРИЛЦАГЧДЫН ТОО
5.8 CUSTOMERS OF COMMERCIAL BANKS
2011

ХААН банк
Хас банк
Төрийн банк
Хадгаламж банк
Голомт
Капитал
Нийт дүн

Хадгаламж
эзэмшигчид
35276
11278
715

52821

8188

3

17
21

177620

55495

Зээлдэгчид
13940
4066
195
5811

150578

13292

6578

190
268

555
5399

209
41

299516

74594

23384

хугацаагүй

 
 
 
 
 
 
2

12712
3641
203

Харилцахын дансанд төлж
буй хүүний жилийн дундаж
хувь

Валютын

хугацаатай
6,6-15,1
15.2
10,8-15,0
7,8-14,8

Зээлдэгчид

Хадгаламж
эзэмшигчид
39293
14611
1444

24012

Төгрөгийн

ХААН банк
Хадгаламж банк
Төрийн банк
Хас банк

64036465.2

2012
47421941.0
15678112.2
1847205.3
14280547.5
2,638,233.1
257,978.4
79227806.0

Харилцагч
ААН, иргэд
135341
10752
2387

5.9 АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ХАДГАЛАМЖ БОЛОН ХАРИЛЦАХЫН ХҮҮ
5.9 INTEREST RATES OF COMMERCIAL BANKS
Хадгаламжийн хүүний жилийн дундаж хувь
хугацаагүй
4,8-7,2
6.90
7.2
6,9-7,2

2011
36200919.0
15346727.0
1308482.2
11180337.0

2012

Банкны байгууллагын нэр
Харилцагч
ААН, иргэд
117753
4688
2358

Зээлийн үлдэгдэл

хугацаатай

4.8

10.8

3,8-4,0

4,0-7,0

Төгрөгийн
3,6-4,8
4.8
7.2
3.6

Вальютын

3

БҮЛЭГ 5

БАНК,САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.10 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр
5.10 INVESTMENT, by financial sources

Д/Д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Сумдын нэр
Баян -Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийн тээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр
ДҮН

2011

2012

386.0
371.0
730.5
390.3
383.2
72.8
76.5
246.9
308.8
1911.4
285.6
432.3
580.1
750.8
1575.5
380.0
1401.5
13281.0
9970.7
33534.9

537.3
379.9
404.0
194.4
648.0
624.6
475.6
409.4
445.8
261.7
1306.5
146.2
525.9
447.6
2523.9
559.1
4642.4
8775.1
17397.3
40704.7

Улсын
төсөв
345.8
228.8
377.9
120.0
425.4
587.2
97.6
363.0
222.0
158.6
1120.6
120.0
315.2
419.3
2305.0
500.3
1399.8
7701.8
7607.5
24415.8

Орон
нутгийн
83.5
28.4

47.7

36.0
160.0

4.5
34.4
42.5
6.1
319.5
385.8
1148.4

Үүнээс
Сумын
өөрийн
Гадаадын
хөрөнгө
хөрөнгө
23.0
85.0
0.7
116.5
24.8
74.4
23.4
33.9
29.0
203.0
46.4
221.8
13.0
54.1
25.4
26.2
195.7
2.3
15.6
152.0
32.5
13.3
266.5
0.5
736.4
34.0
214.9
2234.5

Банкны
зээл

117.6
8.4
175.0
2.0
0.5
15.0
5.9

0.0

5.11 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, төрлөөр

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Баянөндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
БаруунбаянУлаан
Баянгол
Гучин ус
Есөн зүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр
Дүн

304.5
230.0
392.8

28.5
95.0

130.6
437.1
468.3
250.0
349.0
189.0
154.3
1064.1
60.0
293.8
349.8
1848.0
487.3
3375.9
2956.0
11305.0
24645.5

21.8
29.5
24.0
175.0
40.4
180.0
36.9
16.5
6.3
178.3
5.6

3.2
4.5

120.0

0.0

8.1
20.0

13.3

28.0
230.0
5.6

30.0
689.6
774.0

1101.4

 
 
3

Бусад

Дүн

123.2
50.4

81.1
4.5
11.2

537.3
379.9
404.0

12.5
35.4
107.8
50.6

29.5
134.7

194.4
648.0
624.6
475.6
409.4
445.8
261.7
1306.5
146.2
525.9
447.6
2523.9
559.1
4642.4
8775.1
17397.3
40704.7

34.8
55.9
55.9

13.0

417.0
1000.0
4608.9
4768.0
10921.6

Машин, тоног
төхөөрөмж,
эд хогшил

Зам,засвар
арчлалт

Шинээр
гаргасан
болон
засварласан
худаг
Гэрэлтүүлэг
болон
дулааны
шугам засвар


1
2
3

Барилга
угсралт, их
засвар

5.11 INVESTMENT, by type

Сумдын нэр

24.6
76.9
48.4
27.5
16.7
284.7
542.9
1548.2

20.0
28.7
14.6
50.0
66.9
29.2
15.3
210.5
16.3
19.8
889.9
91.8
1714.0

Иргэний
өөрийн
хөрөнгө
0.0
5.5
1.3

3.0
2970.0
16.9
9370.0
12691.1

БҮЛЭГ 5

БАНК, САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.12 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГУУДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, мян.төгрөгөөр
5.12 MAIN STATISTICS OF SOCIAL INSURANCE FUND, by million tugrug
Үзүүлэлтүүд
Өссөн дүнгээр

Нийгмийн даатгалын сангуудын нийт орлого

Төлөвлөгөө

29936010.6

Гүйцэтгэл

31160013.4

Хувь
Төсвийн дотац

Төлөвлөгөө

19620622.7

Гүйцэтгэл

19620622.7

Хувь

Үүнээс

Нийгмийн даатгалын сайн
дурын орлого

10315387.8

Гүйцэтгэл

11539390.7

612656.0

Гүйцэтгэл

904247.6

2399169.9

Гүйцэтгэл

2383928.1

Үүнээс
2

Зарлага

Үүнээс

Өндөр насны
Тахир дутуугийн

129000.1

Гүйцэтгэл

206545.5

25766475.9

Олгосон нь
Хүний тоо
Олгосон нь

9476.0
20681275.4
1933.0

Хүний тоо

3303398.7
984.0

Хүний тоо

1781801.9

Олгосон нь
Тэтгэмж

2330.0

Хүний тоо

826432.5

Олгосон нь
Эмнэлгийн санхүүжилт

Ажилгүйдлийн тэтгэмжид
олгосон

Олговол зохих

2653867.6

Олгосон нь

2653867.6
178.0

Хүний тоо

86618.1

Олгосон нь
Бүгд

4

НДШ-ийн авлага

160.1
12393.0

Хүний тоо

Олгосон нь
Тэжээгчээ алдсаны

99.4

Төлөвлөгөө

Хувь
Тэтгэвэр

147.6

Төлөвлөгөө

Хувь
ЭМД хураамж

111.9

Төлөвлөгөө

Хувь
ЭМД-ын сангийн орлого

100.0

Төлөвлөгөө

Хувь
Үүнээс

1

Орлого

НДШ-ийн орлого

104.1

аж ахуйн нэгж

Үүнээс

төсвийн

 
4

1276.4
1276.4
0.0

БҮЛЭГ 5

БАНК, САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.13 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГУУДЫН ЗАРЦУУЛАЛТ, сумдаар
5.13 REVENUE AND EXPENDITURE OF SOCIAL INSURANCE FUND ,by soums
Зарлага

БҮГД

Олгосон

10315387.9

11539390.5

111.9

12393

25766475.8

2330

826342.2

2653867.6

2653867.6

БаянӨндөр

239460.9

216560.2

90.4

541

1092719.9

67

23485.5

0.0

Бүрд

221321.5

191342.5

86.5

366

716169.8

28

7357.5

БатӨлзий

311675.6

350604.3

112.5

526

1060126.5

102

ББ-Улаан

205992.3

185894.7

90.2

243

492485.5

Баянгол

251099.4

236415.7

94.2

388

Гучин-Ус

210060.2

179694.1

85.5

Есөнзүйл

238866.1

206703.5

Өлзийт

199830.7

ЗБ-Улаан

Олгосон

Ажилгүйдлийн
тэтгэмж

Хүний тоо

Эмнэлгийн
санхүүжилт
Олговол зохих

Олгосон

Хүний тоо

Тэтгэмж

Олгосон

Хүний тоо

Тэтгэвэр

Хувь

Гүйцэтгэл

Төлөвлөгөө

НДСангуудын орлого

178

86617.9

0.0

6

1504.7

0.0

0.0

2

732.8

39755.9

0.0

0.0

10

3292.3

27

16890.9

0.0

0.0

4

2275.9

774884.3

59

20695.1

0.0

0.0

2

632.9

196

390884.9

16

6071.8

0.0

0.0

8

2234.9

86.5

399

810934.4

40

12493.1

0.0

0.0

1

796.4

167529.7

83.8

326

640672.5

26

12537.8

0.0

0.0

7

3064.4

212351.0

196866.9

92.7

411

800875.5

38

13527.3

0.0

0.0

1

860.6

Богд

274725.9

259659.6

94.5

394

793931.0

50

19108.9

0.0

0.0

6

1843.4

Нарийнтээл

323981.2

330524.8

102.0

347

715882.4

55

18935.1

0.0

0.0

5

2685.3

Сант

263286.0

237874.9

90.3

448

890897.7

53

17524.6

0.0

0.0

7

2861.3

Тарагт

214120.0

182488.3

85.2

301

606903.8

34

19224.6

0.0

0.0

11

4061.6

Төгрөг

232593.2

190664.9

82.0

250

515623.3

52

24829.9

0.0

0.0

1

757.5

Уянга

447108.9

528414.7

118.2

738

1410331.4

86

30217.3

0.0

0.0

8

7022.6

Х-дулаан

227945.9

222985.1

97.8

354

708850.7

43

17371.5

0.0

0.0

2

777.2

Хужирт

484614.5

617537.3

127.4

938

1933620.9

149

50884.8

0.0

0.0

15

4856.0

Хархорин

1207386.1

1503197.3

124.5

1845

3977667.2

472

100125.7

0.0

0.0

25

11922.2

Арвайхээр

4548968.5

5534432.0

121.7

3382

7433014.1

933

375304.9

2653867.6

2653867.6

57

34435.9

 
 
 
 
5

БҮЛЭГ 5

БАНК,САНХҮҮ ТӨСӨВ

5.14 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ, мянган төгрөгөөр
5.14 BENEFICIARIES OF SOCIAL WELFARE PENSIONS, ALLOWANCES, BENEFITS
AND CONCESSIONS, by tupes, by thousand tugrug
2012
Хамрагдсан
Дүн
хүн
30169 7219171.9

үзүүлэлт
зарлага
Халамжийн тэтгэвэр

2536

2547751.5

2293

1066973.3

Ахмад настныг асарч буй иргэнд НМТ

1227

569704.0

ХБ-тэй иргэнийг асарч буй иргэнд НМТ

937

430981.5

Бүтэн өнчин хүүхэд үрчилж авсны тэтгэмж

106

56162.2

23

10125.6

Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж

Бусад
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай иргэнд үзүүлэх
НМТ
3 хүртэл насны ихэр хүүхдэд жилд 1 удаа
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд улиралд нэг удаа
3 ба түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт олгосонӨрх
толгойлсон
18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон иргэнд олгосон
Бусад
Ахмад настанд нийгмийн хамгаалалын тухай хуулийн дагуу олгогдож
байгаа 1 удаагийн хөнгөлөлт тусламж
ХБИргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу олгогдож байгаа
хөнгөлөлт тусламж
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилтийн
гүйцэтгэл
Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн
тэтгэмж

58340.2
2483

264817

148

8880.0

2203

222937.0

75

4500.0

25

12500.0

32

16000.0

7702

421295.2

839

151767.9

14316

2701909.2

4198

1189234.6

10015.0

1402650.0

103

110024.6

мөнгөн

Алдарт эхийн одонтой эхчүүдэд олгосон тусламж
Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт тусламж
Банкны шимтгэл

6317.6

 
 
 
 
 
 
 
6

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.1 МАЛЫН ТОО, төрөл, сумаар
6.1 NUMBER OF LIVESTOCK, by type, soums
Сумыг нэр

2007

2008

2009

2010

2011

2012

БҮГД ДҮН/TOTAL
БҮГД

3190190

3449746

3620174

2010557

2425649

2970688

Баян-Өндөр

232412

218736

232930

163063

198700

256222

Бүрд

180431

192439

215199

182044

203186

244006

Бат-Өлзий

116092

138365

154014

87354

110596

135968

ББ-Улаан

117855

135970

149423

105856

119055

137468

Баянгол

276918

304429

288294

97922

130896

171539

Гучин-Ус

143407

155822

150471

86172

99922

121384

Есөнзүйл

158743

128173

141884

92932

114216

126491

Өлзийт

156857

151802

160133

87766

103299

132194

ЗБ-Улаан

119797

129510

149284

61458

78203

99083

Богд

218072

245319

281995

178658

218475

242957

Нарийнтээл

154933

176387

174106

146605

153858

167835

Сант

221710

236784

215335

67098

89175

118338

Тарагт

146704

165149

161724

55280

82282

109487

Төгрөг

131221

152618

148386

43071

57210

75790

Уянга

187560

212162

225887

124692

158161

191304

Х-дулаан

172356

194563

188222

122213

145630

179062

Хужирт

168782

187569

218510

100878

120366

145437

Хархорин

190673

198886

238170

153852

163279

192025

Арвайхээр

95667

125063

126207

53643

79140

124098

Á¿õ ìàë/òîëãîé/
4000000
3500000
3000000
2500000
2970688

2425649

2010557

3620174

3449746

3190190

2623263

2301152

2155452

1918832

1665362

1869094

2921519

2594975

2159042

500000

2061609

1000000

1675681

1500000

1933898

Òîî

2000000

0
19801985
19901995

1998 2000

2001 2002

2003 2004

Îí

2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012

 
 
 
7

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.1 МАЛЫН ТОО, төрөл, сумаар
6.1 NUMBER OF LIVESTOCK, by type, soums
Сумыг нэр

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ТЭМЭЭ/CAMEL
БҮГД

13543

14119

15172

14707

15873

18134

Баян-Өндөр

482

383

408

362

377

459

Бүрд

179

184

228

252

276

299

0

0

ББ-Улаан

1665

1721

Баянгол

1503

1632

1673

1367

1476

1857

Гучин-Ус

1873

1977

2229

2115

2470

2826

Есөнзүйл

157

143

163

127

149

161

Өлзийт

153

168

161

148

161

197

15

6

13

6

7

5

3804

4080

4618

5070

5473

6332

27

32

30

40

50

52

821

735

701

494

495

556

Тарагт

30

30

43

44

55

55

Төгрөг

2571

2749

2749

2276

2295

2573

2

0

8

0

0

0

Х-дулаан

28

20

18

16

49

65

Хужирт

47

47

53

43

48

40

Хархорин

152

181

201

190

253

291

Арвайхээр

34

31

30

50

77

108

Бат-Өлзий

ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант

Уянга

0
1846

2107

2162

Òýìýý/òîëãîé/
40000
35000
30000
25000

Òîî

20000
15000
10000
5000
0
19801985

1990 1995

1998 2000

2001 2002

2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
Îí

 
 
 
8

2258

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.1 МАЛЫН ТОО, төрөл, сумаар
6.1 NUMBER OF LIVESTOCK, by type, soums
Сумыг нэр

2007

2008

2009

2010

2011

2012

АДУУ/HORSE
БҮГД

174947

172981

183419

113800

141099

170536

Баян-Өндөр

17951

13649

14633

11103

13253

16037

Бүрд

12350

12637

13773

11789

14036

16740

Бат-Өлзий

11238

12803

14010

7958

10049

11918

ББ-Улаан

3115

3539

3706

3454

3820

4246

Баянгол

9953

11416

9822

2944

3932

5296

Гучин-Ус

6000

6406

6668

2891

3522

4196

Есөнзүйл

12094

7460

8681

6299

8099

9372

Өлзийт

10646

9413

9987

6357

8194

9864

ЗБ-Улаан

8808

8619

10286

5053

6450

7650

Богд

6286

7083

7881

6234

7197

8071

Нарийнтээл

4484

5022

5385

5339

5898

6567

Сант

7884

7821

6662

2431

3163

4051

Тарагт

8249

8978

8643

3086

4363

5524

Төгрөг

5757

6736

6287

2047

2504

3136

Уянга

10170

10643

11498

8575

10952

13471

6541

7435

7195

4798

5942

7236

Хужирт

15662

16175

18628

9891

12946

15495

Хархорин

14265

12635

15253

11485

13440

16095

Арвайхээр

3494

4511

4421

2066

3339

5571

Х-дулаан

Àäóó/òîëãîé/
300000
250000
200000

Òîî

150000
100000
50000
0

Îí

 
 
 
9

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.1 МАЛЫН ТОО, төрөл, сумаар
6.1 NUMBER OF LIVESTOCK, by type, soums
Сумыг нэр

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ҮХЭР/CATTLE
БҮГД

133467

134763

141053

76230

90567

113966

10429

8250

7869

5679

6511

8469

4164

4165

4919

4063

4769

5831

Бат-Өлзий

20169

21780

24572

11053

14034

17061

ББ-Улаан

1164

1404

1572

1439

1625

2113

Баянгол

3295

3965

3359

1040

1339

2016

Гучин-Ус

1931

2226

1883

986

1108

1412

Есөнзүйл

4690

3190

3380

2424

2863

3685

Өлзийт

4804

4356

4443

2839

3268

4182

ЗБ-Улаан

9186

8669

10013

3306

4402

5580

Богд

1720

1883

2155

1785

1986

2259

Нарийнтээл

4097

4721

4696

4677

4749

5369

Сант

5457

6090

5027

2008

2366

3395

Тарагт

5558

5555

5190

1062

1705

2392

Төгрөг

1238

1514

1470

357

446

612

Уянга

30553

30863

32419

17693

20749

25723

Х-дулаан

4418

5057

4947

2259

2827

3733

Хужирт

9430

9715

10875

4994

5848

7160

Хархорин

8430

8020

9347

7305

7874

9528

Арвайхээр

2734

3340

2917

1261

2098

3446

Баян-Өндөр
Бүрд

¯õýð/òîëãîé/
300000
250000
200000

Òîî

150000
100000
50000
0
19801985
19901995
1998

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012

Îí

 
 
 
10

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.1 МАЛЫН ТОО, төрөл, сумаар
6.1 NUMBER OF LIVESTOCK, by type, soums
Сумыг нэр

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ХОНЬ/SHEEP
БҮГД

1462105

1569200

1691440

896623

1051754

1310889

118685

114670

125591

88891

107444

142327

Бүрд

98951

107048

122349

105978

118106

141313

Бат-Өлзий

44273

52473

60010

33033

41352

52357

ББ-Улаан

32980

38459

44223

33542

37121

44355

Баянгол

153104

166657

164388

56210

71495

92802

Гучин-Ус

63309

68785

68874

38710

41748

50019

Есөнзүйл

83020

69063

76362

49264

59577

65721

Өлзийт

93599

91636

97530

49888

57586

73206

ЗБ-Улаан

62229

67005

77209

26235

32572

41783

Богд

49669

53672

61921

40521

47002

53411

Нарийнтээл

47411

54066

58667

49001

51373

57295

107845

114507

106763

29215

36542

49035

Тарагт

84219

93023

93014

29193

39916

52884

Төгрөг

57967

67597

68809

21159

26100

33456

Уянга

68024

78257

88532

42566

54029

67745

Х-дулаан

74142

80031

81064

50070

57242

72389

Хужирт

85493

94035

112797

50374

57568

71020

Хархорин

88957

97195

116850

77666

79155

93431

Арвайхээр

48228

61021

66487

25107

35826

56340

Баян-Өндөр

Сант

Õîíü/òîëãîé/
1800000
1600000
1400000
1200000

Òîî

1000000
800000
600000
400000
200000
0
198019851990
19951998
2000

2001 2002

Îí

2003 2004

2005 2006

2007 2008
2009 2010
2011 2012

 
 
 
11

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.1 МАЛЫН ТОО, төрөл, сумаар
6.1 NUMBER OF LIVESTOCK, by type, soums
Сумыг нэр

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ЯМАА/GOAT
БҮГД

1406128

1558683

1589090

909197

1126356

1357163

Баян-Өндөр

84865

81784

84429

57028

71115

88930

Бүрд

64787

68405

73930

59962

65999

79823

Бат-Өлзий

40412

51309

55422

35310

45161

54632

ББ-Улаан

78931

90847

98076

65314

74327

84496

Баянгол

109063

120759

109052

36361

52654

69568

Гучин-Ус

70294

76428

70817

41470

51074

62931

Есөнзүйл

58782

48317

53298

34818

43528

47552

Өлзийт

47655

46229

48012

28534

34090

44745

ЗБ-Улаан

39559

45211

51763

26858

34772

44065

156593

178601

205420

125048

156817

172884

Нарийнтээл

98914

112546

105328

87548

91788

98552

Сант

99703

107631

96182

32950

46609

61301

Тарагт

48648

57563

54834

21895

36243

48632

Төгрөг

63688

74022

69071

17232

25865

36013

Уянга

78811

92399

93430

55858

72431

84365

Х-дулаан

87227

102020

94998

65070

79570

95639

Хужирт

58150

67597

76157

35576

43956

51722

Хархорин

78869

80855

96519

57206

62557

72680

Арвайхээр

41177

56160

52352

25159

37800

58633

Богд

ßìàà/òîëãîé/
1600000
1400000
1200000
1000000

Òîî

800000
600000
400000
200000
0
19801985
19901995
1998

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

Îí

 

12

2008 2009
2010 2011
2012

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.2 ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, төрлөөр, сумаар
6.2 NUMBER OF BREEDING LIVESTOCK, by type and soums
Хээлтэгч мал бүгд
2011

2012

Ингэ
өсөлт, бууралт

2011

Гүү

2012

тоо

хувь

тоо

хувь

тоо

хувь

тоо

тоо

968930

100

1190489

100

221559

122.9

5629

100

6424

100

Баян-Өндөр

85133

8.8

106810

9.0

21677

125.5

136

2.4

144

Бүрд

90306

9.3

102554

8.6

12248

113.6

73

1.3

Бат-Өлзий

41474

4.3

54030

4.5

12556

130.3

ББ-Улаан

45447

4.7

52403

4.4

6956

115.3

Баянгол

52601

5.4

70135

5.9

17534

Гучин-Ус

39283

4.1

45642

3.8

Есөнзүйл

44575

4.6

54551

Өлзийт

41890

4.3

ЗБ-Улаан

30356

Богд

хувь

тоо

хувь

өсөлт,
бууралт
тоо
хувь

795

114.1

42009

100

49370

100

7361

117.5

2.2

8

105.9

4024

9.6

4668

9.5

644

116.0

77

1.2

4

105.5

4019

9.6

4667

9.5

648

116.1

0.0

0

0.0

0

2539

6.0

3146

6.4

607

123.9

804

14.3

831

12.9

27

103.4

1131

2.7

1237

2.5

106

109.4

133.3

485

8.6

651

10.1

166

134.2

1372

3.3

1669

3.4

297

121.6

6359

116.2

851

15.1

981

15.3

130

115.3

1052

2.5

1189

2.4

137

113.0

4.6

9976

122.4

46

0.8

44

0.7

-2

95.7

2438

5.8

2759

5.6

321

113.2

52230

4.4

10340

124.7

50

0.9

60

0.9

10

120.0

2383

5.7

2872

5.8

489

120.5

3.1

37342

3.1

6986

123.0

0.0

0

0.0

0

1990

4.7

2137

4.3

147

107.4

79189

8.2

92365

7.8

13176

116.6

1944

34.5

2224

34.6

280

114.4

2144

5.1

2311

4.7

167

107.8

Нарийнтээл

61028

6.3

66310

5.6

5282

108.7

13

0.2

16

0.2

3

123.1

1777

4.2

2044

4.1

267

115.0

Сант

36591

3.8

48158

4.0

11567

131.6

169

3.0

215

3.3

46

127.2

1086

2.6

1258

2.5

172

115.8

Тарагт

34283

3.5

46300

3.9

12017

135.1

16

0.3

14

0.2

-2

87.5

1469

3.5

1649

3.3

180

112.3

Төгрөг

21743

2.2

29480

2.5

7737

135.6

917

16.3

1005

15.6

88

109.6

835

2.0

951

1.9

116

113.9

Уянга

59327

6.1

73474

6.2

14147

123.8

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2924

7.0

3681

7.5

757

125.9

Х-дулаан

55339

5.7

69958

5.9

14619

126.4

14

0.2

20

0.3

6

142.9

1677

4.0

2007

4.1

330

119.7

Хужирт

49165

5.1

58818

4.9

9653

119.6

8

0.1

10

0.2

2

125.0

3961

9.4

4657

9.4

696

117.6

Хархорин

67715

7.0

76788

6.5

9073

113.4

72

1.3

95

1.5

23

131.9

4019

9.6

4733

9.6

714

117.8

Арвайхээр

33485

3.5

53141

4.5

19656

158.7

31

0.6

37

0.6

6

119.4

1169

2.8

1735

3.5

566

148.4

1

тоо

2012

тоо

 

хувь

2011

хувь

БҮГД

хувь

өсөлт, бууралт

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХҮСНЭГТ 6.2-ийн үргэлжлэл
continue of TABLE 6.2
Үнээ
2011
тоо
БҮГД

Эм хонь

2012
хувь

тоо

өсөлт, бууралт
хувь

тоо

2011

2012

Эм ямаа
өсөлт, бууралт

2011

2012

хувь

тоо

хувь

тоо

хувь

тоо

хувь

тоо

хувь

тоо

хувь

өсөлт,
бууралт
тоо
хувь

34622

100

41901

100

7279

121.0

438216

100

547913

100

109697

125.0

448454

100

544881

100

96427

121.5

Баян-Өндөр

2678

7.7

3261

7.8

583

121.8

48188

11.0

61633

11.2

13445

127.9

30107

6.7

37104

6.8

6997

123.2

Бүрд

1794

5.2

2077

5.0

283

115.8

54347

12.4

61907

11.3

7560

113.9

30073

6.7

33826

6.2

3753

112.5

Бат-Өлзий

4727

13.7

5956

14.2

1229

126.0

16452

3.8

22193

4.1

5741

134.9

17756

4.0

22735

4.2

4979

128.0

ББ-Улаан

647

1.9

827

2.0

180

127.8

14553

3.3

17311

3.2

2758

119.0

28312

6.3

32197

5.9

3885

113.7

Баянгол

671

1.9

818

2.0

147

121.9

29469

6.7

39102

7.1

9633

132.7

20604

4.6

27895

5.1

7291

135.4

Гучин-Ус

487

1.4

545

1.3

58

111.9

16761

3.8

19662

3.6

2901

117.3

20132

4.5

23265

4.3

3133

115.6

Есөнзүйл

1115

3.2

1390

3.3

275

124.7

23532

5.4

29508

5.4

5976

125.4

17444

3.9

20850

3.8

3406

119.5

Өлзийт

1308

3.8

1544

3.7

236

118.0

23866

5.4

29796

5.4

5930

124.8

14283

3.2

17958

3.3

3675

125.7

ЗБ-Улаан

1716

5.0

1950

4.7

234

113.6

12811

2.9

16015

2.9

3204

125.0

13839

3.1

17240

3.2

3401

124.6

763

2.2

856

2.0

93

112.2

17471

4.0

20781

3.8

3310

118.9

56867

12.7

66193

12.1

9326

116.4

Нарийнтээл

1819

5.3

1982

4.7

163

109.0

21350

4.9

23382

4.3

2032

109.5

36069

8.0

38886

7.1

2817

107.8

Сант

1160

3.4

1398

3.3

238

120.5

15299

3.5

20671

3.8

5372

135.1

18877

4.2

24616

4.5

5739

130.4

Тарагт

775

2.2

942

2.2

167

121.5

16730

3.8

22765

4.2

6035

136.1

15293

3.4

20930

3.8

5637

136.9

төгрөг

220

0.6

259

0.6

39

117.7

9980

2.3

13212

2.4

3232

132.4

9791

2.2

14053

2.6

4262

143.5

Уянга

7389

21.3

9126

21.8

1737

123.5

21480

4.9

27642

5.0

6162

128.7

27534

6.1

33025

6.1

5491

119.9

Х-дулаан

1091

3.2

1247

3.0

156

114.3

22569

5.2

29039

5.3

6470

128.7

29988

6.7

37645

6.9

7657

125.5

Хужирт

2295

6.6

2717

6.5

422

118.4

24598

5.6

29745

5.4

5147

120.9

18303

4.1

21689

4.0

3386

118.5

Хархорин

2972

8.6

3562

8.5

590

119.9

33485

7.6

38784

7.1

5299

115.8

27167

6.1

29614

5.4

2447

109.0

Арвайхээр

995

2.9

1444

3.4

449

145.1

15275

3.5

24765

4.5

9490

162.1

16015

3.6

25160

4.6

9145

157.1

Богд

 
2

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.3 МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТ, малын төрлөөр, сумаар
6.3 REARING OF YOUNG ANIMALS, by type and soums
Төллөсөн эх
Бүгд

Ингэ

Гүү

Үнээ

Эм
хонь

Эм
ямаа

Төл
хувь

Гарсан төл
Бүгд

Ингэ

Хорогдсон төл

Гүү

Үнээ

Эм
хонь

Эм
ямаа

Бүгд

Ботго

Унага

932875

3235

38156

31679

427812

431993

96.3

940935

3235

38156

31679

431724

436141

8907

42

540

Баян-Өндөр

83587

66

3880

2639

48046

28956

98.2

84049

66

3880

2639

48303

29161

1

0

1

Бүрд

85372

58

3898

1710

51663

28043

94.5

85372

58

3898

1710

51663

28043

55

0

0

Бат-Өлзий

36584

0

1860

4081

14307

15903

88.2

36192

0

1860

4081

14312

15939

1128

0

33

ББ-Улаан

42048

433

843

540

13802

26531

92.5

42881

433

843

540

13998

27067

353

3

20

Баянгол

52185

332

1246

641

29413

20401

99.2

53621

332

1246

641

30337

21065

20

4

12

Гучин-Ус

37585

484

859

434

16610

19655

95.7

38883

484

859

434

16964

20142

17

10

4

Есөнзүйл

44085

27

2282

1157

23155

17468

98.9

44090

27

2282

1157

23156

17468

129

0

5

Өлзийт

41172

23

2377

1243

23413

14139

98.3

41296

23

2377

1243

23476

14177

170

0

15

ЗБ-Улаан

32097

0

2000

1722

13031

14098

105.7

31242

0

2000

1722

13181

14339

110

0

6

Богд

73678

1246

1780

704

17419

53772

93.0

75856

1246

1780

704

17891

54235

1269

21

42

Нарийнтээл

53496

3

1580

1414

18965

31435

87.7

53529

3

1580

1414

19017

31515

1183

0

232

Сант

36763

102

1032

1147

15475

19103

100.5

36956

102

1032

1147

15514

19161

0

0

0

Тарагт

36659

6

1389

800

17899

16180

106.9

36274

6

1389

800

17899

16180

464

0

11

Төгрөг

20750

391

670

205

10059

9816

95.4

21713

391

670

205

10345

10102

6

4

0

Уянга

55167

0

2526

6697

19983

25949

93.0

55207

0

2526

6697

20004

25980

3324

0

129

Х-дулаан

53095

12

1477

961

21724

28927

95.9

53163

12

1477

961

21724

28989

115

0

13

Хужирт

44178

6

3298

1837

22176

16838

89.9

45231

6

3298

1837

22844

17246

93

0

11

Хархорин

64988

29

3714

2574

32191

26492

96.0

65071

29

3714

2574

32194

26560

387

0

3

Арвайхээр

39386

17

1445

1173

18481

18287

117.6

40309

17

1445

1173

18902

18772

83

0

3

БҮГД

 
 
3

 
БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХҮСНЭГТ 6.3-ИЙН ҮРГЭЛЖЛЭЛ
CONTINUE OF TABLE 6.3
Хорогдсон төл

Бойжсон төл

Тугал

Хурга

Ботго

Унага

Тугал

Хурга

Ишиг

332

3542

4451

Баян-Өндөр

0

0

Бүрд

0

Бат-Өлзий
ББ-Улаан

Унага

Тугал

Хурга

Ишиг

932028

3193

37616

31347

428182

431690

99.1

96.2

56.7

89.5

90.5

97.7

96.3

0

84048

66

3879

2639

48303

29161

100.0

98.7

48.5

96.4

98.5

100.2

96.9

0

55

85317

58

3898

1710

51663

27988

99.9

94.5

79.5

97.0

95.3

95.1

93.1

28

582

485

35064

0

1827

4053

13730

15454

96.9

84.5

72.0

85.7

83.5

87.0

17

107

206

42528

430

823

523

13891

26861

99.2

93.6

53.5

72.8

80.8

95.5

94.9

Баянгол

4

0

0

53601

328

1234

637

30337

21065

100.0

101.9

67.6

89.9

94.9

102.9

102.2

Гучин-Ус

3

0

0

38866

474

855

431

16964

20142

100.0

98.9

55.7

81.3

88.5

101.2

100.0

Есөнзүйл

26

68

30

43961

27

2277

1131

23088

17438

99.7

98.6

58.7

93.4

101.4

98.1

100.0

Өлзийт

11

79

65

41126

23

2362

1232

23397

14112

99.6

98.2

46.0

99.1

94.2

98.0

98.8

6

49

49

31132

0

1994

1716

13132

14290

99.6

102.6

100.2

100.0

102.5

103.3

Богд

11

349

846

74587

1225

1738

693

17542

53389

98.3

94.2

63.0

81.1

90.8

100.4

93.9

Нарийнтээл

31

279

641

52346

3

1348

1383

18738

30874

97.8

85.8

23.1

75.9

76.0

87.8

85.6

0

0

0

36956

102

1032

1147

15514

19161

100.0

101.0

60.4

95.0

98.9

101.4

101.5

Тарагт

11

220

222

35810

6

1378

789

17679

15958

98.7

104.5

37.5

93.8

101.8

105.7

104.3

Төгрөг

1

0

1

21707

387

670

204

10345

10101

100.0

99.8

42.2

80.2

92.7

103.7

103.2

170

1530

1495

51883

0

2397

6527

18474

24485

94.0

87.5

82.0

88.3

86.0

88.9

Х-дулаан

4

41

57

53048

12

1464

957

21683

28932

99.8

95.9

85.7

87.3

87.7

96.1

96.5

Хужирт

3

50

29

45138

6

3287

1834

22794

17217

99.8

91.8

75.0

83.0

79.9

92.7

94.1

Хархорин

3

157

224

64684

29

3711

2571

32037

26336

99.4

95.5

40.3

92.3

86.5

95.7

96.9

Арвайхээр

3

31

46

40226

17

1442

1170

18871

18726

99.8

120.1

54.8

123.4

117.6

123.5

116.9

ЗБ-Улаан

Сант

Уянга

Бүгд

100 эхээс бойжуулсан төл
Ботго

Бүгд

Ишиг

Төл
бойжилт
%

 
4

Бүгд

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.4 ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУСЫН ХОРОГДОЛ
6.4 NATURAL LOSSES OF ADULT ANIMALS, by head

2010
БҮГД

2012

2011

Бүгд

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

2012/
2011

Ямаа

Толгойн
зөрүү
/20122011/

2012/2010

/2012-2010/

Оны
эхний
малд

Өвчнөөр
хорогдсон

Толгойн
зөрүү

1664338

21950

8073

19

361

1273

2691

3729

-63.2

-13877

-99.5

-1656265

0.3

218

Баян-Өндөр

74432

453

45

2

6

1

19

17

-90.1

-408

-99.9

-74387

0.02

0

Бүрд

68792

5195

0

0

0

0

0

0

-100.0

-5195

-100.0

-68792

0.00

0

Бат-Өлзий

73962

2

674

0

124

98

228

224

672-оор

672

-99.1

-73288

0.61

129

ББ-Улаан

35326

439

397

12

16

5

119

245

-9.6

-42

-98.9

-34929

0.33

0

Баянгол

178918

132

38

1

1

0

19

17

-71.2

-94

-100.0

-178880

0.03

0

Гучин-Ус

54815

1008

0

0

0

0

0

0

-100.0

-1008

-100.0

-54815

0.00

0

Есөнзүйл

55850

1209

115

0

12

0

61

42

-90.5

-1094

-99.8

-55735

0.10

18

Өлзийт

78820

1064

22

0

2

2

3

15

-97.9

-1042

-100.0

-78798

0.02

0

101975

461

53

0

3

3

21

26

-88.5

-408

-99.9

-101922

0.07

0

Богд

94988

542

598

4

9

5

203

377

10.3

56

-99.4

-94390

0.27

3

Нарийнтээл

25974

2270

1191

0

43

59

324

765

-47.5

-1079

-95.4

-24783

0.77

0

Сант

140961

13

0

0

0

0

0

0

-100.0

-13

-100.0

-140961

0.00

0

Тарагт

114180

823

1135

0

32

7

577

519

37.9

312

-99.0

-113045

1.38

22

Төгрөг

95522

16

10

0

1

0

2

7

-37.5

-6

-100.0

-95512

0.02

0

Уянга

111259

1928

2839

0

65

1053

688

1033

47.3

911

-97.4

-108420

1.80

5

65991

929

97

0

1

2

43

51

-89.6

-832

-99.9

-65894

0.07

0

114118

1315

174

0

15

11

82

66

-86.8

-1141

-99.8

-113944

0.14

19

Хархорин

89779

3738

314

0

16

15

135

148

-91.6

-3424

-99.7

-89465

0.19

0

Арвайхээр

88676

413

371

0

15

12

167

177

-10.2

-42

-99.6

-88305

0.47

22

ЗБ-Улаан

Х-дулаан
Хужирт

 

5

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.5 АМИНЫ МАЛЫН БҮЛЭГЛЭЛТ, толгойгоор
6.5 GROUPPING OF HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PRIVATE LIVESTOCK, by head
10 хүртэл малтай
Өрх
БҮГД
Баян-Өндөр
сум
Бүрд сум
Бат-Өлзий сум
БаруунбаянУлаан сум
Баянгол сум

Малын
тоо

11-30 хүртэл малтай

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Өрх

Малын
тоо

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

680

4411

8

297

1286

929

1891

1986

41070

53

1761

3501

12996

22759

9

78

0

4

8

33

33

55

1260

1

39

50

590

580

6

43

0

5

0

25

13

41

889

0

44

9

335

501

104

629

0

69

345

70

145

194

3872

0

318

843

1007

1704

10

74

0

3

2

29

40

39

779

0

66

1

145

567

21

145

0

5

9

34

97

87

1784

0

12

44

622

1106

Гучин-Ус сум

6

41

0

0

0

15

26

40

855

5

11

34

191

614

Есөн зүйл сум

24

175

0

20

5

64

86

70

1506

0

79

37

676

714

3

24

0

0

0

10

14

36

759

0

14

21

401

323

46

268

0

15

37

88

128

157

3199

0

119

152

1118

1810

Богд сум
Нарийнтээл
сум

15

85

4

20

14

7

40

54

1154

8

25

14

198

909

15

94

0

1

21

0

72

61

1298

0

15

100

224

959

Сант сум

15

116

2

0

11

31

72

108

2274

2

11

52

693

1516

Тарагт сум

39

244

0

19

13

97

115

112

2231

0

61

62

832

1276

Төгрөг сум

40

286

2

8

8

91

177

113

2243

36

67

8

743

1389

151

919

0

67

394

131

327

270

5403

0

327

1101

1192

2783

21

159

0

2

3

10

144

67

1400

0

36

5

352

1007

Өлзийт сум
ЗүүнбаянУлаан сум

Уянга сум
Хайрхандулаан
сум
Хужирт сум

67

447

0

35

109

106

197

214

4464

1

279

330

1669

2185

Хархорин сум

65

420

0

24

239

53

104

122

2529

0

128

328

887

1186

Арвайхээр сум

23

164

0

0

68

35

61

146

3171

0

110

310

1121

1630

31-50 хүртэл малтай
Өрх
БҮГД
Баян-Өндөр
сум
Бүрд сум

Малын
тоо

51-100 хүртэл малтай

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Өрх

Малын
тоо

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

173
9

70592

96

3232

4026

25805

37433

3198

237175

540

14097

12888

88593

12105
7

70

2900

1

125

105

1343

1326

180

13364

8

852

525

6318

5661

49

1982

0

90

21

890

981

93

6933

0

445

218

2919

3351

155

6263

0

375

1107

2227

2554

225

16611

0

1524

2472

5726

6889

42

1679

0

11

4

432

1232

67

5161

76

91

60

1231

3703

Баянгол сум

93

3733

4

82

50

1555

2042

159

11823

68

186

95

5181

6293

Гучин-Ус сум

25

1006

2

7

17

367

613

61

4623

17

88

35

1487

2996

Есөн зүйл сум

64

2646

0

164

76

1237

1169

133

9659

4

720

381

4445

4109

Өлзийт сум
ЗүүнбаянУлаан сум

46

1925

2

65

31

901

926

124

9522

9

553

323

4766

3871

117

4635

0

304

290

1708

2333

256

19489

0

1908

1500

7381

8700

74

3029

20

55

40

514

2400

180

12929

120

315

54

2343

10097

Бат-Өлзий сум
БаруунбаянУлаан сум

Богд сум
Нарийнтээл
сум

64

2666

0

44

34

480

2108

135

9986

0

259

352

2199

7176

109

4450

13

75

123

1465

2774

189

13949

27

351

486

4870

8215

Тарагт сум

90

3609

0

142

53

1583

1831

132

10042

1

431

261

4411

4938

Төгрөг сум

61

2424

44

54

25

859

1442

102

7360

192

248

62

2898

3960

Уянга сум
Хайрхандулаан
сум

171

6949

0

470

1048

1787

3644

318

23665

0

1959

3434

6486

11786

60

2443

0

73

52

733

1585

120

8718

0

275

148

2614

5681

Хужирт сум

175

6949

0

605

419

3101

2824

253

18295

0

1835

978

8090

7392

Хархорин сум

134

5493

10

339

346

2284

2514

221

16374

8

1219

806

7197

7144

Арвайхээр сум

140

5811

0

152

185

2339

3135

250

18672

10

838

698

8031

9095

Сант сум

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
1

БҮЛЭГ 6
ХҮСНЭГТ 6.5-ИЙН ҮРГЭЛЖЛЭЛ
CONTINUE OF TABLE 8.5
101-200 хүртэл малтай
Өрх

Малын
тоо

201-500 хүртэл малтай

Үүнээс
Тэмэ
э

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Өрх

Малын
тоо

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

БҮГД

469
2

679535

3080

4276
3

3028
9

27216
0

33124
3

404
5

122553
1

8108

6950
4

4111
7

53271
6

57408
6

Баян-Өндөр
сум

291

44109

32

3026

1521

22185

17345

350

108532

138

6800

3604

58109

39881

Бүрд сум

152

22765

37

1942

651

10685

9450

252

84391

87

6167

1849

45114

31174

Бат-Өлзий сум
БаруунбаянУлаан сум

312

44673

0

4137

5186

17090

18260

159

43800

0

3729

4834

17551

17686

153

23280

410

673

304

5720

16173

218

68222

1057

2146

1052

21276

42691

Баянгол сум

205

30059

268

715

391

14006

14679

214

65988

623

2140

756

35418

27051

Гучин-Ус сум

108

15789

234

366

155

5328

9706

143

45469

1280

1953

438

18086

23712

Есөн зүйл сум

222

32616

12

2752

978

16100

12774

188

56375

56

4127

1602

29674

20916

Өлзийт сум
ЗүүнбаянУлаан сум

209

30668

16

2148

1057

15926

11521

202

61323

161

4601

2003

33849

20709

274

36549

0

2989

2087

15883

15590

102

29147

4

1917

1342

13377

12507

Богд сум
Нарийнтээл
сум

306

45312

957

1514

362

9043

33436

404

124806

2959

4082

994

26668

90103

210

30986

5

1054

722

8623

20582

266

83922

37

3393

2538

28842

49112

Сант сум

261

37887

198

1251

1011

14490

20937

152

43825

225

1695

1277

18611

22017

Тарагт сум

228

32155

13

1438

641

15000

15063

153

45327

10

2734

1097

22422

19064

Төгрөг сум

128

18288

701

741

142

7667

9037

104

30784

1313

1315

223

13783

14150

Уянга сум
Хайрхандулаан
сум

458

65009

0

5382

8812

21777

29038

212

60496

0

3790

8024

23516

25166

255

38272

43

1649

789

13745

22046

293

88019

15

3454

1717

35796

47037

Хужирт сум

376

53233

11

6134

2526

24451

20111

179

51505

27

5764

2480

26898

16336

Хархорин сум

272

39698

102

3083

1991

17826

16696

301

89836

74

7677

4261

43703

34121

Арвайхээр сум

272

38187

41

1769

963

16615

18799

153

43764

42

2020

1026

20023

20653

501-999 хүртэл малтай
Өрх

Малын
тоо

755

48964
1

Баян-Өндөр
сум

79

Бүрд сум

95

Бат-Өлзий сум
БаруунбаянУлаан сум

1000-1499 хүртэл малтай

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Өрх

Малын
тоо

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

4258

2555
9

1331
0

24884
2

19767
2

156

177498

50725

189

2893

1538

30272

15833

25

64355

162

4111

1356

38911

19815

31

25

15863

0

1443

1614

7389

5417

44

28779

546

907

531

11663

15132

Баянгол сум

71

47615

612

1674

523

29373

15433

7

8193

240

361

93

5337

2162

Гучин-Ус сум

59

38487

778

1206

481

17182

18840

14

15026

510

565

252

7332

6367

Есөн зүйл сум

23

14935

69

952

324

8458

5132

6

6955

17

503

232

4087

2116

Өлзийт сум
ЗүүнбаянУлаан сум

30

18623

3

1385

460

11169

5606

7

7706

6

893

248

5134

1425

8

5796

1

398

172

2228

2997

Богд сум
Нарийнтээл
сум

72

46025

1436

1812

633

12564

29580

9

9617

828

248

148

2074

6319

46

27965

3

1313

1004

11386

14259

10

10808

7

488

598

5541

4174

Сант сум

12

7521

57

219

209

3930

3106

7

8316

32

449

226

4945

2664

Тарагт сум

20

12809

31

581

222

6817

5158

3

3070

0

118

43

1722

1187

БҮГД

1898

1077
6

6108

97203

61513

27537

72

1746

886

18042

6791

37437

6

2547

847

24338

9699

4

4257

0

323

660

1297

1977

8

9494

169

349

159

3859

4958

Төгрөг сум

21

13267

276

623

114

7199

5055

1

1133

9

80

30

212

802

Уянга сум
Хайрхандулаан
сум

25

15810

0

712

1814

7028

6256

11

13053

0

764

1096

5828

5365

45

29370

7

1232

518

13644

13969

7

7945

0

442

400

3801

3302

Хужирт сум

14

9416

1

732

288

6135

2260

1

1084

0

111

30

538

405

Хархорин сум

46

30918

72

2815

1317

17418

9296

4

4509

2

658

156

2418

1275

Арвайхээр сум

20

11362

15

551

192

6076

4528

1

1358

0

131

4

698

525

2

 
БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХҮСНЭГТ 6.5-ИЙН ҮРГЭЛЖЛЭЛ
CONTINUE OF TABLE 8.5
1500-2000 хүртэл малтай

БҮГД

2001-ээс дээш малтай

Үүнээс

Өрх

Малын
тоо

Тэмээ

Адуу

Үхэр

12

20321

18

1473

560

14254

Хонь

Ямаа

Өрх

4016

Малын
тоо

9

Үүнээс
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

22096

52

1030

813

15322

4879

Баян-Өндөр

3

5049

10

402

162

3617

858

1

2668

8

150

70

1818

622

Бүрд

6

10457

5

703

293

7398

2058

6

14754

2

686

587

10698

2781

1

2137

42

121

55

1226

693

1

2537

0

73

101

1580

783

Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл

1

1624

3

55

50

980

536

Өлзийт

1

1644

0

205

39

1050

350

ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин

1

1547

0

108

16

1209

214

Арвайхээр

БҮГД ДҮН
Өрх

БҮГД
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

Өрхийн
тоо

Үүнээс
Малын тоо

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

17272

2967870

18111

170492

113898

1308820

1356549

1063

256222

459

16037

8469

142327

88930

731

244006

299

16740

5831

141313

79823

1178

135968

0

11918

17061

52357

54632

581

137468

2258

4246

2113

44355

84496

858

171477

1857

5296

2016

92752

69556

456

121296

2826

4196

1412

49988

62874

731

126491

161

9372

3685

65721

47552

658

132194

197

9864

4182

73206

44745

960

99083

5

7650

5580

41783

44065

1114

242957

6332

8071

2259

53411

172884

807

167725

52

6567

5369

57295

98442

853

118338

556

4051

3395

49035

61301

777

109487

55

5524

2392

52884

48632

570

75785

2573

3136

612

33452

36012

1616

191304

0

13471

25723

67745

84365

869

178863

65

7236

3733

72275

95554

1279

145393

40

15495

7160

70988

51710

1166

191324

268

16051

9460

92995

72550

1005

122489

108

5571

3446

54938

58426

 
3

ХӨДӨӨ
АЖ
АХУЙ

БҮЛЭГ 6

6.6 САРЛАГ, ХАЙНАГИЙН ТОО, сумаар
6.6 SARLAG AND KHAINAG, by soums
2011

Сумдын нэрс

1

Баян-Өндөр

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бат-Өлзий
Баянгол
Есөнзүйл
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Тарагт
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

Сарлаг
бүгд

2012
Сарлаг

Хайнаг
бүгд

Бүгд

Үнээ

Бүгд

17

10

Үнээ

13431

154

15841

4565

303

98

2951
713

85

22

13
9
508
474

1171
290
822
193
7867
415
843

56

832
18357
1356
2479

3740
877
2510
493
25243
1491
2323

81

29

343

150

103

51

9

5

1243

52638

16227

792

304

47

ДҮН

Хайнаг

40166

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Îí

Íèéò ¿õýðò ýçëýõ õóâü

ñàðëàã , 69722,
52%
ìîíãîë, 61329, 46%

õàéíàã, 2416,
2%

 
 
 
4

Õàéíàãèéí òîî

Ñðàëàãèéí òîî

Ñàðëàã, õàéíàã

Ñàðëàã
Õàéíàã

 
ХӨДӨӨ
АЖ
АХУЙ

БҮЛЭГ 6

6.7 1000-ААС ДЭЭШ МАЛ ТООЛУУЛСАН ӨРХ, сумдаар, өрхөөр
6.7 THE NUMBER OF HOUSEHOLDS WHICH OWN OVER 1000 LIVESTOCKS, by name

Сумдын нэр

Мянгаас
дээш мал
тоолуулсан
малтай
өрхийн тоо

үүнээс:
Малын тоо

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

1

Баян-Өндөр

29

35254

90

2298

1118

23477

8271

2

Бүрд

43

62648

13

3936

1727

42434

14538

3

Бат-Өлзий

4

4257

0

323

660

1297

1977

4

ББ-Улаан

8

9494

169

349

159

3859

4958

5

Баянгол

8

10330

282

482

148

6563

2855

6

Гучин-Ус

14

15026

510

565

252

7332

6367

7

Есөнзүйл

7

8579

20

558

282

5067

2652

8

Өлзийт

8

9350

6

1098

287

6184

1775

9

ЗБ-Улаан

0

0

0

0

0

0

0

10

Богд

9

9617

828

248

148

2074

6319

11

Нарийнтээл

10

10808

7

488

598

5541

4174

12

Сант

7

8316

32

449

226

4945

2664

13

Тарагт

3

3070

0

118

43

1722

1187

14

Төгрөг

1

1133

9

80

30

212

802

15

Уянга

11

13053

0

764

1096

5828

5365

16

Х-дулаан

8

10482

0

515

501

5381

4085

17

Хужирт

1

1084

0

111

30

538

405

18

Хархорин

5

6056

2

766

172

3627

1489

19

Арвайхээр

1

1358

0

131

4

698

525

ДҮН

177

219915

1968

13279

7481

126779

70408

Урьд он

109

137057

1270

8368

4256

79558

43605

5

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

21

15112

11522

468

3122

Бат-Өлзий

25

8

6

11

ББ-Улаан

10488

5288

115

5085

Баянгол

11818

4913

95

6810

2

Гучин-Ус

3753

1184

25

2544

100

Есөнзүйл

9194

Өлзийт

3861

1811

26

2024

30

ЗБ-Улаан

404

250

99

55

6

Богд

139297

38914

327

100056

80

Нарийнтээл

70415

26080

599

43736

348

Сант

4992

3647

90

1255

Тарагт

242

149

10

83

11

Төгрөг

717

649

53

15

28

Уянга

1830

570

50

1210

Х-дулаан

1100

455

13

632

15

6

70

Хужирт

4847

2040

74

2733

110

6

11

Хархорин

151

Арвайхээр

205

Бүрд

4862

95
148

76

10

1976

8254

3435

28794

6808

534

1

1001

8060

1976

1521

2554
25

52
47

201

30

2

108

39

112
11800

3

4256

4

эрлийз үхэр

1

эрлийз ямаа

8

эрлийз хонь

шинэ үүлдрийн хонь

30

Баян-Өндөр

Шинэ эрлийз ямаа

Цэвэр үүлдрийн
ямаа

12077

173747

278481

Шинэ эрлийз хонь

Цэвэр үүлдрийн
хонь

194638

2141

БҮГД

Нийт

Шинэ цэвэр
үүлдрийн ямаа

Цэвэр үүлдрийн
үхэр

18852

102593

Сумын нэр

Шинэ цэвэр
үүлдрийн адуу
Шинэ цэвэр
үүлдрийн тэмээ

Цэвэр үүлдрийн
тэмээ

284

Бусад

896

Хээлтүүлэгч

1731

Хээлтэгч

Үүнээс

Цэвэр үүлдрийн
адуу

6.8 ЦЭВЭР, ЭРЛИЙЗ, НУТГИЙН ШИЛМЭЛ ОМГИЙН БОЛОН НУТГИЙН САЙЖРУУЛСАН ҮҮЛДРИЙН МАЛЫН ТОО, төрлөөр
6.8 NUMBER OF FRESHBRED , CROSSBRED, THOROUGHBRED AND IMPROVED BRED LIVESTOCK, by type

376

815

107

3828

5639

2

14
1620

3391

5760

15

2698

1126

6

217

110

71

1

2134

135820

15

4939

53766

2

65

1

2

180

172

75

79

652

1354

28
1

1

300

447
47

4555
160

165

38

52

1807

6742

3

2945

12

35

14

68

40

94

928

688

120

2

2

842

139

24

10

18

2835

1741

116

80

71

142

48
1

2

13

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

БҮЛЭГ 6

6.9 УРГАЦ ХУРААЛТ, тн-оор, сумдаар
6.9 TOTAL CROPS, by tons and soums

Үр тариа
Сумын нэр

БҮГД
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2012
2010

2011

1088

2057

1088

2057

2983

га-гаас авсан
ургац
1.6

1.5

1.5

1.0

1846.5

2981.5

1.6

Тариалсан
талбай
3406.5

Хураасан
талбай
1848

1.5

3405

Авсан ургац

Төмс

БҮГД
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

Ургац /тн-р/
201
1

1459

22.2
36

40.0

1

26

12.0

-13

5

31

57.9

4

30.8

10.0

120

Хураа
сан
талба
й

3068.
9

327.3

15

48

32

36

90

2011

2655.
0

144.9

2012
201
0

Тариалса
н талбай

2010

145.0

Хүнсний ногоо

2012
Сумын нэр

2012/2011
%

Ургац /тн-р/

Тариалса
н талбай

Хураа
сан
талба
й

1648

159.5

159.5

4

3.5

1.5

1.5

14.2

12

2

2

8

21

3

3

6

20

2.5

2.5

-79.4

6

18

1.5

1.5

12.8

2.5

5

2

2

52.0

-1

20.4

28.2

4

4

24

39

9.3

-0.5

2.8

12.3

2

2

12.6

9.5

0.3

84

6.0

-4

71

33.5

3.5

3.5

33.2

-37.5

-0.3

36.1

2.3

1.3

6

13.1

2.5

2.5

22.3

7.1

9.2

319.8

6.0

-16.2

340

414

17.0

17

443.5

74

29.5
-4.4

Авса
н
ургац

2011
2010

2012
2011

327.3

3662.
6

413.9

593.7

8.0

8

70.2

33.0

6.0

6

72

4.0

130

11.4

11.4

131

27

39

5.0

5

52.5

110.4

5.0

8

18

4

69

121

11.0

11

30.2

39.5

6.0

6

82

88

10.5

10.5

32.5

34.8

6.4

6.4

330

336

17.0

17.0

Авса
н
ургац

2011
2010

2012
2011

1991.
7

189.7

343.5

8

-0.5

4.5

16

-2.2

4

27

13

6

11

14

-9

6

12

-12

11.5

2.5

6.5

7.8

-4.2

10.5

18

1.6

1.6

13.7

7.5

-4.3

1.7

12

0.9

0.9

7.6

10.3

298.1

291.4

28.1

28.1

338.8

-6.7

47.4

148.8

81

10.01

10.01

89

-67.8

8

48.1

153.1

21.3

21.3

211.6

105.0

58.5

12.5

25.3

2

2

26.1

12.8

0.8

66.6

60

11.0

11

90

-6.6

30

24

6

2.7

2.7

20

-18

14

41

55.5

5.0

5

65.5

14.5

10

15

7.3

3

3

11

-7.7

3.7

45

90

8.0

8

76

45.0

-14

7

7

4.4

4.4

32.1

0

25.1

697.5

727

90.0

90

926.6

29.5

199.6

368.6

497

58

58

635.8

128.4

138.8

680

673.2

72.0

72

980.5

-6.8

307.3

400

432

37

37

555

32

123

 
1

БҮЛЭГ 6

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

6.10 ХАДЛАН, ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭЛ, тн
6.10 GROSS HAY HARVEST AND LAYING-IN OF FODDER

2010
БҮГД

Бэлтгэсэн өвс
2011
2012

Эзлэх хувь
2012/2010 2012/2011

2010

Гар тэжээл
2011

2012

Эзлэх хувь
2012/2010 2012/2011

31346.1

32990.0

32833.9

104.7

99.5

5330.2

6372.2

5289.5

99.2

83.0

1100.0

635.0

1750.85

159.2

275.7

335

300

310.1

92.6

103.4

Бүрд

1012.0

1315.0

737.6

72.9

56.1

625

290

49.92

8.0

17.2

Бат-Өлзий

5000.0

3200.0

3195

63.9

99.8

60

180

78.8

131.3

43.8

Баян-Өндөр

Б.Б- улаан

792.0

1232.0

1405.55

177.5

114.1

170

569

520.43

306.1

91.5

Баянгол

560.0

1373.0

969.84

173.2

70.6

600

610

529.75

88.3

86.8

Гучин-Ус

150.0

700.0

928.2

618.8

132.6

100

350

300.1

300.1

85.7

Есөнзүйл

1610.0

2014.0

1900.5

118.0

94.4

400

415

305.57

76.4

73.6

Өлзийт

1300.0

2005.0

1335.1

102.7

66.6

220

352

310.19

141.0

88.1

ЗБ-Улаан

107.0

4150.0

2560.0

2580

62.2

100.8

620

187

200

32.3

Богд

520.0

528.0

582.88

112.1

110.4

250

312

124.98

50.0

40.1

Нарийнтээл

480.0

1788.0

1557.6

324.5

87.1

250

340

270.13

108.1

79.5

Сант

1066.0

1699.0

1928.58

180.9

113.5

459.7

534

515.6

112.2

96.6

Тарагт

1744.2

780.0

1261.04

72.3

161.7

269

232.2

390

145.0

168.0

Төгрөг

118.5

545.0

1192.85

1006.6

218.9

33.5

251

420.31

1254.7

167.5

Уянга

3800.0

2500.0

2162.3

56.9

86.5

110

200

76.37

69.4

38.2

600.0

1866.0

1601.47

266.9

85.8

110

350

278.8

253.5

79.7

Хужирт

3200.0

2150.0

2617.07

81.8

121.7

315

250

26.7

8.5

10.7

Хархорин

3000.0

4100.0

3895.4

129.8

95.0

240

300

361.29

150.5

120.4

Арвайхээр

1143.4

2000.0

1232.04

107.8

61.6

163

350

220.47

135.3

63.0

Х-дулаан

Õàäëàí, òýæýýë áýëòãýë
40000
35000

2009

32833.9

32990
6372.2

5330.2

2010

2011

Îí

 
 
 
 
 
 
2

5289.5

2008

14491.9

38696.7

2007

5221.8

2005 2006

6852.4

0

5529.7

5000

5384.5

10000

19156.5

15000

29202.1

20000

31346.1

39040.5

25000

4268.8

Áèåò õýìæýý/òí-îîð/

30000

2012

Õàäëàí
Ãàð òýæýýë

 
ХӨДӨӨ АЖ
АХУЙ

БҮЛЭГ 6

6.11 ХАА-Н ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ
6.11 AVERAGE MARKET PRICE OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS
мян.төг
д/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Бүтээгдэхүүний нэр
Тэмээ
/нас гүйцсэн/
Адуу
/нас гүйцсэн/
Үхэр
/нас гүйцсэн/
Хонь
/нас гүйцсэн/

хэмжих
нэгж

Нэгжийн дундаж үнэ
2009

2010

2011

2012

2012/2011%

эр

толгой

373.0

506.0

600.0

1140.0

190.0

эм

толгой

285.3

422.0

480.0

900.0

187.5

эр

толгой

169.0

265.0

325.0

733.0

225.5

эм

толгой

169.0

260.0

289.0

666.0

230.4

эр

толгой

296.8

432.0

505.0

1010.0

200.0

эм

толгой

243.3

347.0

442.0

765.0

173.1

эр

толгой

41.0

64.0

94.5

157.8

167.0

эм

толгой

30.0

48.0

72.0

122.5

170.1

эр

толгой

29.8

46.0

66.0

105.0

159.1

эм

толгой

22.4

36.0

53.0

85.0

160.4

10

Ямаа
/нас гүйцсэн/

11

Гахай

толгой

120.0

200.0

180.0

350.0

194.4

12

толгой

12.0

12.0

13.0

17.0

130.8

13

Тахиа
Ямааны ноолуур

Кг

26.0

47.7

55.3

49.0

88.6

14

Адууны шир

ш

15.0

19.0

26.5

40.0

150.9

15

Үхрийн шир

ш

8.0

13.0

19.6

25.0

127.6

16

Хонины арьс

ш

3.5

10.0

14.0

9.0

64.3

17

Ямааны арьс

ш

11.0

17.0

18.0

24.0

133.3

Малын гаралтай түүхий эдийн үнэ, 2006-2012 онд
60
50

ßìààíû íîîëóóð

40

Àäóóíû øèð
30

¯õðèéí øèð
Õîíèíû àðüñ

20

ßìààíû àðüñ
10
0

2006 îí

2007 îí

2008 îí

2009 îí

2010 îí

2011 îí

 
 
 
 
3

2012 îí

 
БҮЛЭГ 7

АЖ ҮЙЛДВЭР

7.1 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, оны үнээр, мян.төг
7.1 GROSS INDUSTRIAL PRODUCT, at current price,thuos.tug
Бүтээгдхүүний төрөл

2011

2012

2012/2011 %

10084029.3

13677237.3

135.6

Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр
Нүүрс олборлолт

2514412.7
1007593.2

3373752.2
1378248.2

134.2
136.8

Алт олборлолт

1506819.5

1995504.0

132.4

Боловсруулах аж үйлдвэр

5656669.2

8292371.1

146.6

Хүнсний бүтээгдэхүүн
Үүнээс: Талх
Нарийн боов, бялуу
Архи
Ундаа
Зайрмаг
Цэвэр ус
Сүү
Тараг, хоормог, ааруул
Даршилсан ногоо
Хэрчсэн гурил, банш, бууз
Гурил
Хиам
Хүнсний давс

3336657.4
567867.5
1206400.0
327739.3
24707.9
2625.0
909596.5
77720.2
60720.0
10000.0
56000.0
85191.0
6390.0
1700.0

4470634.9
687505.6
1259903.2
306009.6
13540.0
5860.0
1890500.0
93197.2
77998.9
14934.0
70174.0
5447.2
43895.2
1670.0

134.0
121.1
104.4
93.4
54.8
1.2 дахин
1.1 дахин
119.9
128.5
149.3
125.3
6.4
5.9 дахин
98.2

Мод модон эдлэлийн дүн
Үүнээс: Гэрийн мод
Зүсвэр
Бусад модон тавилга

1024454.7
708680.0
99510.0
216264.7

1899302.5
1588680.0
93340.0
217282.5

185.4
1.1 дахин
93.8
100.5

35190.8
35190.8
62599.1
88530.2
524200.0
430930.0
83690.0

36425.2
36425.2
196881.0
281940.5
541677.0
511485.0
173600.0

103.5
103.5
2.1 дахин
2.2 дахин
103.3
118.7
1.1 дахин

70417.0

180425.0

1.6 дахин

Цахилгаан

1912947.4
28670.0

2011114.0
0.0

Дулаан

1591186.0

1692668.9

106.4

293091.4

318445.1

108.7

БҮГД

Хэвлэлийн дүн
Хүснэгт, маягт
Гутал үйлдвэрлэл
Оёдол
Тоосго
Блок
Эсгий
Бусад/ нүдний шил, ариун цэврийн
цаас, шахмал түлш гэх мэт/
Цахилгаан, дулааны эрчим хүч
үйлдвэрлэлт, усан хангамж дүн

Ус ариутгал, усан хангамж

 
 
 
 
 
 
 
4

105.1
-

БҮЛЭГ 7
АЖ ҮЙЛДВЭР
7.2 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ, оны үнээр, мян.төг
7.2 OUTPUT OF SELECTED INDUSTRIAL COMMODITIES
2012/2011
Бүтээгдхүүний төрөл
2011
2012
%
134.5
БҮГД
9623949.4
12939776.6
Уул уурхай, олборлох аж
134.2
үйлдвэр
2514412.7
3373752.2
Нүүрс олборлолт
1007593.2
1378248.2
136.8
Алт олборлолт
1506819.5
1995504.0
132.4
145.4
Боловсруулах аж үйлдвэр
5196589.3
7554910.4
133.4
Хүнсний бүтээгдэхүүн
3083130.8
4112878.9
Үүнээс: сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
138440.2
171196.1
123.7
Талх, нарийн боов, бялуу
1687659.7
1871408.8
110.9
Ундаа, ус, архи
1095124.9
1928293.6
176.1
Зайрмаг
2625.0
5860.0
1.2 дахин
Хиам
6390.0
43895.2
5.9 дахин
Даршилсан ногоо
10000.0
14934.0
149.3
Хэрчсэн гурил, банш, бууз
56000.0
70174.0
125.3
Гурил
85191.0
5447.2
6.4
Хүнсний давс
1700.0
1670.0
98.2
Мод модон эдлэл, тавилга
994745.5
1819942.0
183.0
Хэвлэх
35061.6
33160.0
94.6
Гутал үйлдвэрлэл
62599.1
181881.0
1.9 дахин
Оёдол
88530.2
276940.5
2.1 дахин
Тоосго
486440.0
477907.0
98.2
Блок
379324.0
486210.0
128.2
Бусад/ нүдний шил, ариун цэврийн
цаас, шахмал түлш гэх мэт/
66758.1
165991.0
1.5 дахин
Цахилгаан, дулааны эрчим хүч
үйлдвэрлэлт, усан хангамж дүн
105.1
1912947.4
2011114.0
Цахилгаан, дулаан
1619856.0
1692668.9
104.5
Ус ариутгал, усан хангамж
293091.4
318445.1
108.7
7.3 Гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт
7.3 OUTPUT OF SELECTED INDUSTRIAL COMMODITIES
Бүтээгдэхүүн

Хэмжих нэгж

Талх
Нарийн боов
Архи
Бялуу
Ундаа
Зайрмаг
Цэвэр ус
Сүү
Тараг, хоормог, ааруул
Хэрчсэн гурил, банш, бууз
Гурил
Хиам
Даршилсан ногоо
Дулаан
Ус ариутгал усан хангамж
Нүүрс олборлолт
Алт олборлолт
Гэрийн мод
Хүснэгт, маягт
Гутал
Тоосго
Блок
Эсгий
Ариун цэврийн цаас

тн
тн
мян.л
тн
мян.л
мян.ш
мян.л
мян. л
мян.л
тн
тн
тн
тн
мян.гкал
мян м3
мян.тн
кг
шир
мян .ш
хос
мян. ш
мян.ш
мян.м
мян.ш

2011
552.4
754.0
55.5
6.3
53.8
14.0
1033.3
54.3
37.5
30.0
141.9
1.4
3.3
48.9
267.7
55.4
21.5
2500
93.2
1482
2766.5
511.9
11.0
64.7
5

2012
632.7
793.8
49.8
7.8
28.8
49.1
2177.3
97.4
64.9
61.0
11.7
10.0
5.0
51.2
281.6
68.9
27.7
3037
99.2
3064
2808.5
558.7
13.5
23.4

Харьцуулсан
хувь
114.5
105.3
89.7
123.8
53.5
2.5 дахин
1.1 дахин
179.4
172.3
1.0 дахин
8.2
6.1 дахин
151.5
104.7
105.2
124.4
128.8
121.5
106.4
1.1 дахин
101.5
109.1
122.7
36.2

БҮЛЭГ 7

АЖ ҮЙЛДВЭР

7.4 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, сумаар, оны үнээр, мян.төг
7.4 GROSS INDUSTRIAL PRODUCT, by soums, at current price,thuos.tug
ҮҮНЭЭС

Сумд

2011 он

Нарийн боов,
бялуу

Талх

2012 он

Тоо
тн

Үнэ
мян.төг

Тоо
тн

Үнэ
мян.төг

Архи, ундаа, цэвэр
ус

Тоо
мян.л

Үнэ
мян.төг

Сүү, сүүн
бүтээгдэхүүн

Зайрмаг

Тоо
мян.ш

Үнэ
мян.төг

Тоо
мян.л

Үнэ
мян.төг

Баянөндөр

37665.0

66484.1

3.1

3196.1

2.4

3888.0

Бүрд

10900.0

44910.6

0.1

137.6

1.7

2658.0

0.6

765.0

Батөлзий

750852.0

1636189.0

2.0

2157.8

28.6

45841.2

13.1

16000.0

Баруунбаян
Улаан

81765.5

72507.0

6.4

6360.0

0.0

0.0

10.3

12290.0

Баянгол

50822.7

71405.9

5.0

4736.1

7.2

10338.0

1.3

1410.0

Гучинус

44546.0

70366.3

3.9

3908.8

10.9

17297.5

Есөн-Зүйл

17815.0

72970.0

0

0.0

0

0.0

6150.0

56968.4

0.6

505.4

3.8

6185.0

ЗүүнбаянУлаан

12450.0

59657.0

1.6

1732.0

1.0

1444.0

Богд

36720.0

111140.0

6.4

7160.0

3.9

5850.0

0.3

1560.0

Өлзийт

Нарийнтээл

3.1

1027412.1

1423721.1

3.0

3027.6

2.8

4760.7

Сант

58031.0

115462.7

1.8

1827.7

3.74

5927.5

Тарагт

48400.0

68610.0

0

0.0

5.6

8960.0

Төгрөг

11510.0

114888.0

5.5

5851.5

6.7

10339.0

1016670.2

1765882.2

38.1

41880.0

0

0.0

33060.0

69087.4

0.5

448.0

0.6

1020.0

1062349.5

2101375.9

13.3

12225.9

0

0.0

2157

1886000.0

Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин

340

Хиам,
даршилсан
ногоо, давс

Тоо
тн

2.4

Үнэ
мян.төг

Гурил, хэрчсэн
гурил, бууз
банш,

Тоо
тн

Үнэ
мян.төг

3.6

3150.0

1.3

650.0

1.9

2160.0

58.2

64307.9

5.6

23095.2

11.7

5447.2

1146337

951054.4

164

157046.5

149.7

201209.2

4.6

21555.0

4630573.3

4804557.3

377

435304.6

573.0

934185.1

94.0

302494.60

46.0

5520.0

76.6

72703.2

9.4

35734

57.4

67024.0

ДҮН

10084029

13677237.3

632.7

687505.6

801.6

1259903.2

2255.9

2210049.6

49.1

5860.0

162.3

171196.1

18.7

60499.2

72.7

75621.2

1

Тоо
мян.тн

Үнэ
мян.төг

1020.0

Арвайхээр

 

Нүүрс

68.9

1378248.2

68.9

1378248.2

БҮЛЭГ 7

АЖ ҮЙЛДВЭР

ХҮСНЭГТ 7.4-ийн үргэлжлэл
continue of TABLE 7.4
ҮҮНЭЭС

Алт

Сумд

Тоо
кг

Үнэ
мян.төг

Дулаан үйлдвэрлэл

Тоо
мян.гл/кл

Үнэ
мян.төг

Ус сувагжуулалт

Тоо
мян.м3

Үнэ
мян.төг

Гэрийн мод

Тоо
шир

Үнэ
мян.төг

Блок

Тоо
мян.ш

Гутал

Тоосго

Үнэ
мян.төг

Тоо
мян.ш

Үнэ
мян.төг

Тоо
хос

Үнэ
мян.төг

Замын хавтан
хашлага

Тоо
мян.м2

Үнэ
мян.төг

Модон
эдлэл,
зүсвэр

Үнэ
мян.төг

Баянөндөр

0.8

27500.0

14.1

13500.0

Бүрд

0.8

27500.0

3.8

3800.0

6592.0

Батөлзий

1.4

45000.0

14.0

18200.0

93340.0

Баруунбаян
Улаан

0.8

27500.0

6.0

6600.0

Баянгол

1.2

38400.0

1.3

1300.0

Гучинус

0.8

24000.0

3.0

2850.0

Есөн-Зүйл

1.7

56100.0

9.0

9000.0

Өлзийт

1.2

38478.0

5

4700.0

ЗүүнбаянУлаан

0.8

27800.0

40

24000.0

Богд

0.8

27500.0

5.0

6000.0

Нарийнтээл

0.9

27924.6

6.5

6500.0

Сант

1.2

39900.0

13.1

13100.0

Тарагт

1.4

45000.0

Төгрөг

1.2

39217.5

0.8

27500.0

Хайрхандулаан

1.1

Хужирт

3.0

Уянга

22.8

1614404.0

Хархорин
Арвайхээр
ДҮН

2763

1404480.0

24

14000.0

45

45000.0

1.5

Оёдол

Бусад

Үнэ
мян.төг

Үнэ
мян.төг
18400.0

3.0

540.0
70

2680.0

120

5400.0

130

6050.0

3040.0

3458.0

7000.0
18137.0

1080.0

8421.8

1080.0

12560.0

9750.0

570.0

1900.0

1050.0

1250.0

3431.0

14330.0
353.8
470

2300.0

27622.0

-

48400.0

560.0

400.0

-

8980.0

16040.5

2065.0
-

4.0

3996.0

212

32160.0

7800.0

8720.0

4644.0

14.0

11200.0

4

380.0

8600.0

16918.2

-

36000.0

14.0

10500.0

58

4145.0

2750.0

5084.0

9140.4

80000

18.5

18500.0

265

16000.0

22000.0

32000.0

34650.0

5.6

173600

6.3

12189.4

94.6

85184.0

420.0

81980.0

274

12420.0

35420.0

74600.0

3000.0

4.9

381100.0

25.7

883748.8

275.3

306255.7

160

96500.0

336.3

300005.0

2385.5

459157.0

1461

90024.0

2683.0

17500.0

106160.5

81600.0

229541

27.7

1995504.0

51.2

1692668.9

281.6

318445.1

3037

1588680.0

558.7

511485.0

2808.5

541677.0

3064

196881.0

3036.8

19800.0

310622.5

281940.5

370650

2

БҮЛЭГ 8

ДЭД БҮТЭЦ

8.1 БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ
8.1 CONSTRUCTION, CAPITAL REPAIRSAND MAINTENANCES, at current
prices
2011 он

Нийт барилга угсралт, их засварын ажил
Үүнээс
Барилга угсралт
Их засвар
Авто зам засвар, арчлалтын ажил

2012 он

25582400.0

35567100.0

17893411.4
2625388.6
5063600.0

21300500.0
3345000.0
10921600.0

8.2 БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, объектоор
8.2 CONSTRUCTION, CAPITAL REPAIRSAND MAINTENANCES, by objects
2012 он
Барилга угсралтын ажил
Хайрхандулаан сумын соёлын төвийн барилга
Уянга сумын соёлын төвийн барилга
Уянга сумын сургуулийн барилга
Баянгол сумын урлаг заалны барилга
Бүрд сумын эмнэлэгийн барилга
Бат-өлзий сумын сургуулийн барилгын өргөтгөл
Батөлзий сумын эмнэлэгийн барилга
ЗБУлаан сумын цэцэрлэгийн барилга
Нарийнтээл сумын эмнэлэгийн барилга
Баянтээг багийн бизнес хөгжлийн төв
Хорих 423-р ангийн хоригдлын байр
Эрдэнэзуу шашны сургуулийн барилгын өргөтгөл
Хархорин сумын 150 ортой дотуур байрны өргөтгөл
Уянга сумын Жаргалант багийн 10кв-ын 50км ЦДАШ
Төгрөг сумаас Мазар баг хүртэлх 25.7 км 10 кв-ын ЦДАШ
Есөнзүйл сумаас Өлзийт сумын Борхошууны баг хүртэлх ЦДАШ
Баян-Өндөр сумын бизнес хөгжлийн төв
Бат өлзий сумын бизнес хөгжлийн төв
Их засварын ажил
Хужирт сумын 2-р сургуулийн засварт
Есөнзүйл сумын сургуулийн дээвэр засвар
Баянгол сумын төрийн албан хаагчдын орон сууцны засвар
Дайрган голын Тариалангийн талбайн услалтын системийн засвар
Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэгийн барилгын засвар
Хужирт сумын соёлын төвийн засвар
Хужирт сумын 1-р цэцэрлэгийн засвар
Бүрд сумын 3-р багийн төвийн засвар

 
 
 
 
1

410000.0

Санхүүжилт

300000.0
474000.0
170000.0
200000.0
300000.0
209700.0
187000.0
406800.0
500000.0
225000.0
700000.0
337000.0
624000.0
270000.0
250000.0
60000.0
110000.0

Улс төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв

150000.0
30000.0
40000.0
120000.0
145000.0
50000.0
60000.0
9500.0

Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Улсын төсөв
Орон нутаг

БҮЛЭГ 8

ДЭД БҮТЭЦ

8.3 Авто зам засвар, арчлалтын ажил
8.3 ENGINEERING CONSTRUCTION
2012 он
Улсын төсвийн санхүүжилтээр
Арвайхээр суманд 1 км бетон зам тавих

200000.0

Хархорин хужиртын 16.4 км авто зам
Хархорин, Хужирт сумын төвд тус бүрт 1км авто зам тавих
Элсэн тасархай Хархорин чиглэлийн 77км авто замын шинэчлэл
Арвайхээр сумын авто замын өргөтгөл
Уянга сумын 2км бетонон зам
Элсэн тасархай -Арвайхээр сумын чиглэлийн 40 км авто замын шинэчлэл
Хархорин сумын төв доторх авто зам
Хархорин сумын авто замын шинэчлэл
Дүн
Орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр
Аюулгүйн тойргоос 4 зам хүртэлх 600м авто замын хучилт
Хотын нийт замын засвар арчилгаа
Арвайхээр сумын авто зам болон гүүрний засвар
Хархорин сумын авто замын засвар
Дүн

1000000.0
504000.0
2250000.0
500000.0
400000.0
3750000.0
200000.0
500000.0
9304000.0
110000.0
8000.0
48000.0
155000.0
321000.0

8.4 Шугам сүлжээний засвар, шинэчлэлт
8.4 ENGINEERING CONSTRUCTION
2012 он
Улсын төсвийн санхүүжилтээр
Хархорин сумын цэвэр бохир усны холболт

474000.0

Арвайхээр сумын инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэл

689600.0

Богд суманд цэвэр усны шугам хоолой

50000.0
Дүн

524000.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

БҮЛЭГ 7

ДЭД БҮТЭЦ

 
 

8.5 ТЭЭВЭР
8.5 TRANSPORT
Үзүүлэлт

хэмжих нэгж

2011

2012

2012/2011 %

34.5

36.9

107.0

мян/тн/.км

11699.3

12546.0

107.2

Тээсэн зорчигч

хүн

198474

217488

109.6

Зорчигч эргэлт

мян/хүн/км

54260.1

59883.5

110.4

1774225.6

1983956.8

111.8

Тээсэн ачаа

мян.тн

Ачаа эргэлт

Тээврийн орлого

мян.төг

Тээврийн үйлчилгээнд
гарсан
Автобус

тоо

8

8

100.0

Суудлын автомашин

тоо

357

379

106.2

Ачааны автомашин

тоо

137

145

105.8

 
 

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000

2011

800000

2012

600000
400000
200000
0
Òýýñýí
à÷àà

À÷àà
ýðãýëò

Òýýñýí
çîð÷èã÷

Çîð÷èã÷
ýðãýëò

 
 
 
 
 
 
 
3

Òýýâðèéí
îðëîãî

 
БҮЛЭГ 7

ДЭД БҮТЭЦ

 
 

8.6 ХОЛБОО
8.6 COMMUNICATIONS
2011

2012

2012/2011
%

Харилцаа холбооны үйлчилгээний орлого, мян төг

298291.4

320163.8

107.3

Үүнээс: Хүн амаас орсон орлого,мян төг

59600.0

155223.1

1.6 дахин

1022

1016

99.4

Үүнээс: өрхийн хэрэглэгч

560

541

96.6

Үүрэн утас хэрэглэгчийн тоо, (давхардсан тоогоор)

55737

63742

114.4

Кабелийн телевизийн хэрэглэгчдийн тоо

1104

1174

106.3

8

-

Интернэтээр үйлчлүүлэгчдийн тоо

6250

10150

162.4

Үүнээс: Албан байгууллага

126

475

2.7 дахин

Айл өрх

222

541

1.4 дахин

90500.0

158961.7

175.6

Суурин утасны цэг

Таксфоны тоо

Интернэтийн орлого

 
 

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Òàðèôûí îðëîãî

¯¿íýýñ: Õ¿í àìûí
îðëîãî

2011

2012

 
 
 
 
 
4

 
ДЭД
БҮТЭЦ

БҮЛЭГ 7

 
 

8.7 ХОЛБОО
8.7 COMMUNICATION

6
22
125145.1
20.2
100563.8
5
9678
86
121358
1081

6
23
146117.2
29.0
121579.9
6
8626
78
127244
1151

2012/2011
%
100.0
104.5
116.8
143.6
120.9
120.0
89.1
90.7
104.9
106.5

20

20

100.0

2011
1022

2012
1016

26

28
8

23
3

45

42

34

26

73

67

9
56

11
41

65
397
1055

51
291
914

49
248
590

45
250
617

хэмжих
нэгж
тоо
тоо
мян.төг
мян. ш
мян/төг
ш
ш
ш
мин
мин

Үзүүлэлт
Харилцаа холбооны салбарын тоо
Шуудангийн салбарын тоо
Шуудан холбооны орлого
Явуулсан бичиг, захидал, боодол
Хүргэсэн тогтмол хэвлэл
Нэг хүнд ногдох тогтмол хэвлэл
Цахилгаан мэдээ
1000 хүнд ногдох цахилгаан мэдээ
Утасны яриа*
1000 хүнд ногдох яриа
Телевизийн нэвтрүүлэх, дахин дамжуулах
станцын тоо

тоо

2011

2012

Тайлбар: *Зөвхөн суурин утасны яриагаар тооцов.

8.8 СУУРИН УТАСНЫ ЦЭГИЙН ТОО, сумаар
8.8 NUMBER OF TELEPHON LINE, by soum
Сум
Бүгд
БаянӨндөр
Бүрд
БатӨлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2008
2356

2009
1635

Онууд
2010
1391

13

62
92

102

22
88
7
100
622
1248

 
 

5

ҮЙЛДВЭР,
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БҮЛЭГ 8

2012

2011

2012

2011

42370.2

990.1

1520.5

5162.6

7984.6

2315.9

3244.9

239.7

Баян-Өндөр
Бүрд
Баянгол
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

908.0
411.0
221.2
1560.7
565.4
395.4
301.3
301.2
183.6
1545.7
772.3
296.1
82.0
163.3
4810.6
275.5
1885.8
2714.9
16524.2

1195.3
500.4
274.4
1865.0
823.3
527.6
388.5
464.5
331.5
1982.8
924.9
444.8
96.9
184.3
7874.0
332.3
2209.2
3243.6
23311.3

12.5
7.8
7.2
46.4
8.1
14.7
16.4
8.4
11.5
21.6
17.2
19.1
6.1
7.7
69.3
10.4
102.0
155.6
448.1

18.8
9.3
9.0
60.1
9.1
18.5
19.8
13.2
15.5
37.4
19.5
20.9
7.2
8.6
98.2
17.6
148.2
210.8
778.8

108.2
79.1
78.2
298.2
92.8
88.2
85.6
66.9
93.1
418.5
187.5
110.0
43.3
59.4
685.5
96.2
592.1
733.7
1246.1

198.8
90.5
98.1
387.5
168.9
145.5
124.1
113.6
181.7
712.1
316.4
198.0
68.9
85.6
1089.0
134.5
769.9
1103.4
1998.1

43.5
27.8
27.6
112.4
34.5
35.3
34.8
28.5
37.9
189.7
74.4
38.9
18.4
22.1
280.4
38.9
225.5
346.4
698.9

58.9
38.6
34.5
192.7
58.5
46.5
42.1
37.5
62.7
278.9
97.9
49.4
30.4
26.3
415.6
41.6
348.9
486.2
897.7

 
 
1

Ресторан
бар
2012

2011

30995.3

2011

2012

Бүгд

2012

2011

Барилгын
материалын
дэлгүүр

үүнээс:согту
уруулах
ундааны
гүйлгээ

2012

Хүнсний
дэлгүүр

2011

Сумд

Барааны
дэлгүүр

Бүгд дүн

8.9 НИЙТ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ,сая.төг, сумдаар
8.9 TOTAL GOODS TURNOVER,mil .tug, by soums

444.7

1280.1

1319.2

12.4

19.4

14.2

5.8

46.0

79.8

40.8

56.9

24.5
44.5
124.7

28.5
56.5
259.9

35.2
346.5
845.2

42.1
298.1
902.7

ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

3.0
2.8
11.1
57.9
5.5

28.9
2.3
19.1
85.0
342.0

34.5
5.0
20.1
98.9
422.2

Эм
борлуулалт

Шатахуун
борлуулалт

2012

2.7
2.1
7.2
42.7
3.8

2011

2.5

2012

3.2
2.8
2.7
6.4
5.2
5.8

2011

2.8
2.0
2.3
5.8
3.6
4.0

2012

60.3

2011

49.4

2012

687.1

Авто
засварын
газар

Контейнер
2012

556.3

2011

2011

Баян-Өндөр
Бүрд
Баянгол
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

2012

Бүгд

2011

Сумд

ТҮЦ

Цайны газар

ХҮСНЭГТ 8.9-ийн үргэлжлэл
continue of TABLE 8.9

973.8

1644.6

638.7

846.5

18198.5

24912.9

1032.1

1242.0

4.8

10.2

17.7

3.8

5.3

3.6
7.8

0.5
12.0
9.2

2.4
3.6

3.6
4.2

0.8

1.2

17.4
3.3

20.5
3.9

486.5
315.2
129.8
712.4
179.8
208.0
150.3
198.8
40.2
694.5
340.5
100.8
32.6
67.4
1115.0
96.8
1285.0
2427.5
9617.4

548.7
380.9
168.7
845.7
245.5
285.0
185.8
329.2
46.8
886.8
380.9
196.2
40.2
78.4
2472.0
111.6
2195.0
2902.4
12613.1

12.7
10.1
8.5
48.0
10.9
9.7
14.2
5.1
8.9
39.5
15.8
9.4
9.3
8.7
34.4
10.0
61.5
125.8
589.6

14.2
12.8
9.8
62.4
13.3
12.6
16.7
7.8
10.8
47.4
18.3
13.5
11.8
9.5
50.3
12.5
75.2
162.9
680.2

2.3

2.8

11.2

12.7

180.9

253.7
2.5

17.8
2.5

20.5
4.6

6.7
7.5
9.4

10.8
5.6
10.5

157.2
635.7

192.6
1195.8

79.8
495.5

125.8
630.6

 
 
2

 
БҮЛЭГ 8
 

8.10 ХОТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, сумаар
8.1 SOME STATISTICS OF FACILITIES FOR PUBLIC SERVICES AND AMENTIES, by soums
Цэвэр усны хангамж
Сум

Ус түгээх байр
2011

БҮГД

2012

Ус тээврийн
автомашин
2011

Хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт

Зөөврийн ус
хэргэлдэг өрхийн тоо

2012

2011

2012

Хог устгах
цэгийн тоо
2011

Халуун усны үйлчилгээ

Хог тээврийн
машины тоо

2012

2011

Багтаамж (
хүн)

Цэгийн тоо

2012

2011

2012

2011

2012

71

72

12

12

16394

16631

26

26

30

29

32

33

149

149

Баянөндөр
Бүрд
Батөлзий
Баруунбаян
Улаан

1
1
4

1
1
4

1

1

367
161
1438

341
132
902

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
2

1
1
2

4
3
8

2
3
8

Баянгол
Гучинус
Зүйл
Өлзийт
Зүүнбаян Улаан

1

1

1
1
1
1
2
4
1
1
5
2
2
7

1
1
1
1
2
4
1
1
5
2
2
7

175
208
200
245
236
262
236
305
195
371
248
1165
218
832
2829

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
5
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
5
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1

5
5
4
4

1
1
2
1
1
1
2
1
1
6

5
5
4
4
4
2
4
6
8
8
2
5
4
12
9

2
4
6
8
12
2
7
4
12
9

36

37

7531

1

1

7

6

7

8

52

52

Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

1

1

1

1

1
1
2

1
1
2

249
236
275
313
180
247
236
246
220
280
260
1181
230
785
2966

4

4

6524

1

1

 
 
3

БҮЛЭГ 9

СОЁЛ, БОЛОВСРОЛ

9.1БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД,сумдаар
9.1 MAIN STATISTICS OF EDUCATION,by soums
үүнээс:
Сумдын
нэр

БҮГД
БаянӨндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

үүнээс:

үүнээс:

үүнээс:

ЕБСн
тоо

Бүлгийн
тоо

Багш
нарын
тоо-Бүгд

29

740

1089

863

374

445

270

21236

10755

10409

6782

22
14
51
21
19
18
18
11
15
34
24
26
16
17
64
18
42
85
225

33
22
73
29
28
25
26
19
22
48
35
37
24
29
85
26
61
136
331

22
16
58
18
25
19
22
16
19
42
28
30
16
23
72
21
43
106
267

12
6
27
11
9
9
8
5
9
17
14
12
10
8
35
8
20
40
114

16
9
29
9
13
8
11
2
2
18
15
17
9
14
34
12
25
68
134

5
7
17
9
6
8
7
12
11
13
6
8
5
7
16
6
16
28
83

567
358
1493
490
492
426
439
255
352
1015
497
680
301
439
1727
467
1296
2391
7551

288
182
739
252
250
215
210
129
178
516
258
346
147
226
892
228
645
1193
3861

281
163
768
227
212
214
203
117
221
505
257
322
163
206
937
228
651
1126
3608

192
108
472
165
178
141
136
72
86
310
136
220
86
151
586
144
443
759
2397

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
3
6

эмэгтэй

Бага
анги

Дунд
анги

Ахлах
анги

ЕБС-д
өдрөөр
суралцагсад

эмэгтэй

Бага
боловсрол

Суурь
боловсрол

 
 
 
 

4

2012-2013 оны хичээлийн жилд
Төгсөгчдийн
тоо /20111-р ангид
2012/
элсэгчдийн
Бүрэн
тоо
Бүрэн
дунд
Суурь
дунд
боловсрол
4045
1924
3352
1430
94
87
253
98
102
71
100
66
45
200
104
138
52
82
204
95
202
506
1546

50
36
144
37
27
26
44
22
31
87
50
55
28
43
197
35
107
214
691

104
66
203
110
100
69
93
38
57
170
112
118
38
64
237
94
159
384
1136

39
32
66
25
42
19
22
23
16
79
33
49
25
43
67
31
84
212
523

БҮЛЭГ 9

СОЁЛ, БОЛОВСРОЛ

9.2 БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, сумдаар
9.2 MAIN STATISTICS OF EDUCATION, by soums
2012-2013 оны хичээлийн жилд
Дотуур байр
Үүнээс
Сургуулиас
үүнээс:
гадуур
Амьдрах
байгаа 6Амьдарч
Сургуулийн нэр
Нийт
хүсэлт
Сургуульд
14 насны
буй
Малчдын
Сургуульд
тоо
гаргасанороод
хүүхдийн
сурагчид
хүүхэд
ороогүй
сурагчид
завсардсан
тоо
БҮГД
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

29
2
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1

2370
239
72
141
103
82
120
81
99
80
167
106
117
109
150
260
49
145
150
100

Yзүүлэлт
БҮГД

Бага боловсрол

Суурь
боловсрол

Бүрэн дунд
боловсрол

Бүгд
I анги
II анги
III анги
IV анги
V анги
Бүгд
VII анги
VIII анги
IX анги
Бүгд
X анги /12/
X анги
XI анги
XII анги

2152
180
72
141
103
82
118
81
99
80
153
106
117
100
150
153
49
145
125
98

1939
180
70
138
102
82
92
72
92
80
151
81
109
90
125
123
49
130
125
48

248
0
3
52
28
5
0
0
0
7
71
4
6
6
7
7
5
20
3
24

105
0
1
31
6
4
0
0
0
6
27
4
5
0
3
7
3
5
3
0

Нийт суралцагчдаас

Нийт
суралцагчид

Малчдын
хүүхэд

21236
10409
1924
1868
1936
1904
2777
6782
2401
2204
2177
4045
1074
1493
1478
-

8919
4445
700
806
773
893
1273
2912
1052
910
950
1562
456
568
538
-

 
 
 
1

Бүтэн
өнчин
хүүхэд

Хөгжлийн
бэрхшээлтэй бүгд
97
25
1
4
4
6
10
42
15
9
18
30
4
15
11
-

700
275
32
55
37
66
85
266
85
99
82
159
46
59
54
-

143
0
2
21
22
1
0
0
0
1
44
0
1
6
4
0
2
15
0
24

СОЁЛ,
БОЛОВСРОЛ

БҮЛЭГ 9
9.3 БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД,сумдаар
9.3 PRE-SCHOOL INSTITUTION

2012-2013 оны хичээлийн жилд
СӨБ-д
хамрагдвал
зохих 2-5
насны
хүүхдийн
тоо

СӨБ-д
хамрагдаж
байгаа
хүүхдийн
тоо

Цэцэрлэгт
хамрагдаж
байгаа
хүүхдийн
тоо

БҮГД

9466

7531

Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

364
261
620
237
357
210
302
231
295
503
282
305
251
224
805
257
599
991
2372

245
192
526
220
339
160
172
190
196
256
226
268
137
217
539
208
475
710
2255

Сумдын нэр

үүнээс:

Цэцэрлэг

эмэгтэй

Цэцэрлэгийн
тоо

Бүлгийн
тоо

Үндсэн
багшийн тоо

4315

2171

33

230

147

75
84
350
61
133
94
97
50
104
131
151
88
77
110
211
98
297
454
1650

39
44
186
28
70
52
53
26
52
65
66
44
43
50
98
38
162
219
836

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
4
9

7
6
13
5
9
5
5
5
7
9
7
7
6
6
18
7
15
25
68

3
3
10
2
4
3
3
2
5
4
5
3
3
4
7
3
10
18
55

9466
7531

4315

ѪÁ-ä
õàìðàãäâàë
çîõèõ 2-5
íàñíû
õ¿¿õäèéí òîî

ѪÁ-ä
õàìðàãäàæ
áàéãàà
õ¿¿õäèéí òîî

Öýöýðëýãò
õàìðàãäàæ
áàéãàà
õ¿¿õäèéí òîî

 
 
 
 
2

БҮЛЭГ 10

ЭРҮҮЛ МЭНД

10.1 ТӨРӨЛТ, ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТОО
10.1 NUMBER OF BIRTHS,MATERNAL AND INFANT DEATHS
Үүнээс:

Хугацаа
Periods

Амаржсан
эх
Number of
mothers
delivered

2011 он

2511

2510

2012 он

2582

2590

Амьд
төрсөн
хүүхэд
Live birts

Төрөхийн
улмаас
эндсэн эх
Maternal
deaths

Нийт нас
баралт

1хүртэл насандаа
эндсэн хүүхэд
Infant deaths under
age of 1 year

1-5 хүртэл насны
эндсэн хүүхэд
Infant deaths at
age of 1-5 years

4

686

68

15

1

680

60

10

10.2 ТӨРӨЛТ, ЭХ ХҮҮХЭДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТОО,сумдаар
10.2 NUMBER OF BIRTHS,MATERNAL AND INFANT DEATHS,by soums
Үүнээс:

Амаржсан
эх
Number of
mothers
delivered

Сумд

ББ-Улаан
Бат-Өлзий
Баянгол
Баян-Өндөр
Богд
Бүрд
Гучин-Ус
Есөнзүйл
ЗБ-Улаан
Нарийнтээл
Өлзийт
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хархорин
Хужирт
Арвайхээр
Дүн Total

12
76
11
3
50
29
8
17
34
23
5
27
7
14
125
26
259
84
1772
2582

Амьд
төрсөн
хүүхэд
Live births

Төрөхийн
улмаас
эндсэн эх
Maternal
deaths

12
74
11
3
49
29
9
17
34
23
5
28
7
14
124
26
259
84
1782
2590

80

Нийт нас
баралт

1хүртэл насандаа
эндсэн хүүхэд
Infant deaths under
age of 1 year

16
45
28
26
31
10
7
15
24
29
15
26
14
17
51
16
30
37
243
680

1
2

1
1

1-5 хүртэл насны
эндсэн хүүхэд
Infant deaths at
age of 1-5 years

4
1
1
1

1
1
2
1
3
44
60

68
60

60
40
15

20
4
0

10

1

Òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõ

1õ¿ðòýë íàñàíäàà ýíäñýí
õ¿¿õýä

2011 он

2012 он
3

1-5 õ¿ðòýë íàñíû ýíäñýí
õ¿¿õýä

2
1
5
10

4

 
 
БҮЛЭГ 10

ЭРҮҮЛ МЭНД

10.3 ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР
ӨВЧЛӨГЧДИЙН ТОО
10.3 Number of infectious disease cases

44
48

74
71

211
59

0
259

Бусад

Сүрьеэ
Tuberculosis

137
103

Гахайн хавдар

Трихоминиаз
Trichomoniasis

79
14

Гахайн хавдар

Tэмбүү
Syphilis

0
1

Салхин цэцэг

Заг
Gonorrhoea

18
19

715
338

Салхин цэцэг

Бруцеллёз
Brucellosis

1306
962

Цусан суулга
Dysentery

2011
2012

үүнээс:
Вируст
гепатит Viral
hepatitis

Хугацаа
Periods

Халдварт
өвчнөөр
өвчлөгчидбүгд
Infectious
disease
cases-total

28
50

10.4 ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР
ӨВЧЛӨГЧИД, сумдаар
10.4 INFECTIOUS DISEASE, by soums

ББаян-Улаан
Бат-Өлзий
Баянгол
Баян-Өндөр
Богд
Бүрд
Гучин-Ус
Есөнзүйл
ЗБ-Улаан
Нарийнтээл
Өлзийт
Сант
Тарагт

48
1
3
3
1
27

1
1

1

3
1
3
2
1
1
4
4
2

1
59
21

2

3
2
1
3

2
3
1
1
2

Бусад

Сүрьеэ Tuberculosis

Трихоминиаз
Trichomoniasis

Gonorrhoea

Viral
2
12
14

Tэмбүү Syphilis

6
22
20
9
56
4
9
10
12
35
6
69
32

Заг

3
24
23
15
78
2
62
21
17
64
24
27
35

Бруцеллёз Brucellosis

2012

Цусан суулга
Dysentery

2011

үүнээс:

Вируст гепатит
hepatitis

Сумд

Халдварт
өвчнөөр
өвчлөгчидбүгд
Infectious
disease
cases-total

1
5
4
2
1
3
3
3

2
1

4
2
1
1
1
1

1
1
4
7
4

2

1

Төгрөг
Уянга
Хайрхандула
ан
Хархорин
Хужирт
Арвайхээр
Дүн /Тotal

41
162

7
79

2
11

33

22

14

31
40
604

39
33
492

7
9
104

17

1306

962

338

19

4
5

1
4

6

1

51

1

2

1

2

1

4

2

67

22

1
10
42

12
13
157

2

10

10
1
27

46

14

103

48

71

59

259

50

1
1
1

1

2

БҮЛЭГ 11

ГЭМТ ХЭРЭГ

11.1 ГЭМТ ХЭРЭГ, төрлөөр
11.1 THE CRIME, by type
Гэмт хэргийн төрөл
Үйлдэгдсэн бүх хэрэг
Хүн амь
Хүчин
Дээрэм, булаалт
Танхай
ББМГУ
Хулгай:
үүнээс: Малын
Орон байрны
Авто тээврийн хэргслийн
ХАБЭсрэг
Албан тушаалын хэрэг
Ашиглан залилан
Байгаль хамгаалах журмын эсрэг
Бусад хэрэг
11.2 ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДЭГЧДИЙН ТОО
11.2 NUMBER OF OFFENDERS

2011

2012

473
11
10
6
14
150
155
64
80
11
55
2
6
22
42

545
11
5
3
17
191
184
52
116
16
60
1
5
19
49

2011

2012

Хэрэг үйлдэгчид бүгд
478
Үүнээс : Хүүхэд оролцсон
48
18-35 насны
291
35-аас дээш
139
Нийгмийн байдлаар:
Албан хаагч
28
Ажилчин, малчин
180
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
31
Ажилгүй
187
Оюутан,сурагч
46
Бусад
6
Бүлэглэн үйлдсэн
135
Согтуугаар
159
Эрүүлжүүлэгдсэн
1760
Баривчлагдсан
327
Авто машин жолоодох эрх хасагдсан жолооч
285
11.3 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ
11.3 TOTAL AMOUNT OF DAMAGE, by crime type

549
42
346
161
34
200
53
205
41
16
161
204
1516
469
418

2011
Гэмт хэргийн улмаас нас барсан хүн
Үүнээс: Бусдын гарт амь үрэгдсэн
ХАБЭ хэргийн улмаас
Золгүй учирлаар
Гэмт явдлын улмаас гэмтсэн хүн бүгд
Нийт хохирол /сая.төг/
Үүнээс: нөхөн төлүүлсэн
Иргэдэд учруулсан хохирол/сая.төг/

2012

107
10
18
79
200
448.0
273.5
376.5

128
10
26
92
251
719.9
438.9
649.2

1

Харьцуулалт 2012/2011
тоо
хувиар
72
115.2
0
100.0
-5
50.0
-3
50.0
3
121.4
41
127.3
29
118.7
-12
81.3
36
145.0
5
145.5
5
109.1
-1
50.0
-1
83.3
-3
86.4
7
116.7

Харьцуулалт 2012/2011
тоо
хувиар
114.9
71
-6
87.5
55
118.9
22
115.8
6
20
22
18
-5
10
26
45
-244
142
133

121.4
111.1
171.0
109.6
89.1
266.7
119.3
128.3
86.1
143.4
146.7

Харьцуулалт 2012/2011
тоо
хувиар
21
119.6
0
100.0
8
144.4
13
116.5
51
125.5
271.9
160.7
165.4
160.5
272.7
172.4

БҮЛЭГ 11

ГЭМТ ХЭРЭГ

Хархорин
Арвайхээр

66
16
4

7
2

2
1
1
1
2
1
4
1
1
1
2

2
2
1
1
1
2
1
2
3

7

4

21

13

1

1
1
1

2

1
5

1

4

1

1
1

1

1
1

1

3

1

1

1

2

7
3
3
6
2
7
1
26

1
1

1

1

1

4

2

4

2

6

3
3
2
5
1
3
4
5
4
12
2
5

1
1

2
10
3
2
2
8

4
1
2
1
9
2
4
1
8

6
1

1
1

1

55
1
2
1
4
1

60

2

1

6

5

2
1

3
2
1

22

11

Бүх хэрэгт
эзлэх хувь

Бусад

Ашиглал
залилан

Албан
тушаалын

ХАБЭ

Авто
тээврийг
хэргслийн
16

19

42

49

11

1
1
1

1

2

1
1
2
2

3
1
3
2

3
1
2
2
1
1
5
1
3

1
2
2
3
3
3
5
3
4

2

6

27

38

13

12

13

25

4

3

48

74

4

1

42

45

1

11

2
3
1
2

1
1
2
1

2

1

1
4

4

4

5

25

26

6

6
1
3
4
3

1

1

3

4

2

100.
0
1.7
3.7
2.0
6.8
1.1
1.7
1.3
0.6
2.8
1.7
2.4
2.4
4.8
2.0
6.4
2.0
4.2

1

1

2
4

1
1
2

4

2

1

7

14.0

18.9

1

18

21

34.7

33.8

1

1

100.
0
1.3
3.2
1.5
7.2
0.8
0.8
1.7
2.1
3.8
2.3
1.7
1.5
5.3
1.7
10.8
1.3
4.4

1
2
1
1
1
2
1
5
2
2

1
3
2
2
1
1

2012

1

1
4

11
6
1
3
4
6
3
3

2011

1
3

1

80

2012

2
1

52
1
3
1

2011

1
2

64
3
2

2011

19
1
6
9
1
14

2012

15
0
2
9

2011

17
1
2

2012

14

2011

2012

3

2012

2011

6

2011

2012

5

2012

2011

10

2011

2012

11

Иргэдийн
орон байрны
2012
хулгай

2011

11

2011

2012

43
2
2
3
2

2012

2011

45

2011

2012

Малын
хулгай

ББМГУ

Танхай

Дээрэм,
булаалт

2011

Хүчин

Хүн амь

Эзэнгүй хэрэг
54
5
9
20
11
37
6
9
7
3
15
9
13
13
26
11
35
11
23
10
3
18
4

2012

47
3
6
15
7
34
4
4
8
10
18
11
8
7
25
8
51
6
21

2011

Бүх хэрэг
2012

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Баянгол
Бат-Өлзий
ББ-Улаан
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
ЗБ-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Х-дулаан
Хужирт

2011

Сумын нэр

Хэргийн өнгө
Хулгай

Байгаль
хамгаалах
журмын эсрэг
2012
гэмт хэрэг

11.4 ГЭМТ ХЭРЭГ, сумдаар
11.4 THE CRIME, by soums

1
3
2
1
3
2

 
БҮЛЭГ 12

БУСАД

12.1 ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСТ БҮРТГЭЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД, сумаар
12.1 NUMBER OF ESTABLISHMENTS, by soums

Бүгд
Баян-Өндөр
Бүрд
Бат-өлзий
БаруунбаянУлаан
Баянгол
Гучин-Ус
Есөнзүйл
Өлзийт
Зүүнбаян-Улаан
Богд
Нарийнтээл
Сант
Тарагт
Төгрөг
Уянга
Хайрхандулаан
Хужирт
Хархорин
Арвайхээр

ХХК

ОНӨҮГ

ТӨҮГ

Хоршоо

Хад.зээлийн
хоршоо

Төрийн бус
байгууллага

Шашны
байгууллага

Сан

Олон
нийтийн
байгууллага

527

21

2

133

10

61

9

3

17

5
1
3

7
2
28

1
1
1

1

6
2
15

1
4
3
1
0
6
3
3
2
3

3
6
3
9
9
4
8
6
4
5
6
42
5
22
49
309

1
1

Бүх аж
ахуйн
нэгж

Төсөвт
байгууллага

Салбар

ЗБН

ББН

1180

199

95

21

69

29
13
61

7
6
7

1
1
3

1

17
24
19
23
22
30
26
38
18
23
23
72
20
53
126
543

6
8
6
6
6
7
6
10
6
7
7
8
6
8
22
60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
1
1
21
45

1
1

1
1
1
3

2
10

3
1
4
5
21

ХК

13

1
1

2
5
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2

1

2

4
3
5
4
3
9
6
15
4
4
3
4
6
8
7
25

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
2
2

3
5
46

2
2
3

1
2

2
14

БҮЛЭГ 12

БУСАД

БҮГД

17

2012

2012/2011

223

249

111.7

36

177

36

1

3

1

2

1
2

Гэдэн даржаалан

4

5

125.0

Бүрд

Дашравжайлин

3

3

100.0

26

26

100.0

2

22

Дэчин чойнхорлин

4

4

100.0

1

3

Өлзий хутаг
давхарласан хийд

4

4

100.0

1

2

Ганданчоймпэлин

6

6

100.0

1

Дашгунгаадэжид

3

-

-

Өлзийт

Ганданлэгшид
дамиранлон

5

2

40.0

Нарийнтээл

Гивачойлин

5

5

Уянга

Гандан цэмпилэн

26

Хужирт

Ганданноровлин
Бат-Эрдэнэ зуу

Төвхөн хийд

Баруун баянУлаан
Есөн Зүйл

Хархорин

Арвайхээр

44

2

5

1

3

1

1

2

100.0

1

4

26

100.0

2

20

4

14

11

78.6

1

8

2

1

5

33

63

190.9

13

40

10

6

10

Бал санжаавын энэрэн
нигүүлсэхүй төв

-

15

-

13

2

Баруун хүрээ
Ганданпунцоглин хийд

26
46

25
36

96.2
78.3

2
8

19
21

4
7

Номын өргөө хийд

14

14

100.0

1

12

1

4

4

100.0

1

2

1

Намдол дэданлин хийд

 
 

1

18

1

2

 

1

17

Шашны сургууль дацанг
төгсөгчид

2011

Баян-Өндөр

Бат-Өлзий

Үйлчилгээ аж ахуй

Хурал, цуглааны лам нар

Сүм хийдийн нэр

Захиргаа аж ахуйн

Сумын нэр

Үүнээс

Гэрээр шашны ном заалгадаг
хүүхдийн тоо

Нийт ажиллагсад

Шашны сургууль дацанд сурдаг

12.2 СҮМ ХИЙДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
12.2 SOME INDICATORS OF TEMPLES AND CHURCHES

10
1
1

2

14

18