Вы находитесь на странице: 1из 13

VRSTE SEKSUALNIH DELIKATA

(vrste seksualnih delikata, sadistiki delikti vrste i motivi)

69.

Savremena shvatanja seksualne delikvencije ovu pojavu tretiraju kao zadovoljavanje seksualne poude na nain koji je:
1. protivan polnoj slobodi odluivanja partnera (bilo usled

nemogunosti pruanja fizikog otpora ili da je u pitanju delikt fizikog seksualnog nasilja),
2. zloupotreba statusa rtve seksualnog delikta seksualno

zlostavljanje,
3. neprirodnosti naina i subjekta u zadovoljavanju seksualne poude

seksualne nastranosti. Zato seksualnu delikvenciju moemo razvrstati na: 1. sadistike delikte silovanja, 2. delikte statusne uslovljenosti seksualno zlostavljanje, i 3. delikte seksualnih nastranosti. 1. SADISTIKI DELIKTI SILOVANJE Primarno obeleje ove vrste delikvencije je seksualno nasilje. Silovanje je seksualni delikt protiv volje, prinudom enskog lica na obljubu, upotrebom grube sile ili ozbiljnom pretnjom da e sila biti upotrebljena. Kao psiholoki fenomen -silovanje je frustracioni akti besa, mrnje i brutalnog izliva emocija ispoljen kao kompenzacioni faktor kompleksa izvrioca, koji bes iskaljuje nasiljem nad rtvom. Socioloki posmatrano silovanje je Akt muke dominacije in superiornosti izvrioca nad rtvom. Silovanje se ispoljava kao forma dokazivanja moi i odravanja kontrole nad silovanom osobom. Posledice silovanja su: fizike, psihike i socijalne.

Fizike posledice: od nanoenja telesnih povreda do prenoenja zarazne


bolesti, ak i smrtnih ishoda. Psihikeposledice: u vidu neurotinih poremeaja, oseanja straha, poremeaji sna i ishrane, nedovoljno oseanje samopotovanja, sklonost pojavama socijalne patologije (alkoholizam, prostitucija, samoubistvo). Socijalne posledice: od nekih oblika invalidnosti do neeljene trudnoe, izolacije i stigmatizacije od strane sredine u kojoj rtva ivi.
1

Silovanje je preteno pojedinani akt nasilnika, a ree grupe, koju ine 2 ili 3 lica. Ono se vri najee ili u veernjim asovima ili u kasnim nonim satima, u stanovima uinioca ili rtve,u zatvorenim prostorijama zgrada, automobila i ree na otvorenom prostoru. Najteim oblicima silovanja za rtvu imaju grupna silovanja, koja izvre bande, kontinuirana silovanja u izbeglikim ili zarobljenikim logorima, kao i silovanja u porodici. Postoje neka uverenja da je seksualni delikvent ustvari- delikvent viestrukih kriminalnih sklonosti.

SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE I UZNEMIRAVANJE


(delikti zloupotrebe statusa i seksualno zlostavljanje)

70.

Odreeni statusni poloaj u drutvu ili nekoj sredini, stavlja ljude u poloaj nadreenosti i podreenosti i zavisnosti, to moe biti uslov vrenja seksualnih delikata Drutvena i socijalna pozicija predstavlja objektivni faktor uslova za tri mogua oblika seksualnih delikata: 1. seksualno zlostavljanje; 2. seksualno uznemiravanje i 3. incest
SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE - predstavljaju svi sluajevi polnog

optenja obljube i nedozvoljenih polnih radnji (izuzev silovanja) u kojima je iskorien poloaj zavisnosti ili nemoi rtve u odnosu na izvrioca krivinog dela (rukovodilac, vaspita-poloaj nadredjenosti, dominacija u porodici, fizika nadmonost) Najteim oblicima ove vrste seksualnih delikata smatraju se (i u praksi najei sluajevi):
a) seksualno zlostavljanje dece i b) delikti incesta. A) SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DECE

predstavljaju svi oblici polnog optenja s detetom, bez pristanka deteta ili ak i uz njegov pristanak, ako je mlae od 14 godina, a radi postizanja seksualnog zadovoljstva.
B) INCEST

Incest podrazumeva polno zadovoljstvo sa bliskim krvnim srodnikom i


zabrana rodoskrvnog braka. Bliskim srodnikom se smatra obino srodstvo po pravoj liniji- bez obzira na stepen srodstva i po pobonoj izmeu brata i sestre; oca i erke. Najbrojniji su sluajevi incestualnih odnosa izmeu brata i sestre, zatim oca i erke i majke i sina. Uzroci mogu biti razliiti i ine deo porodine patologije. Objanjavaju se sa psihoanalitikog, antropolokog, istorijskog i feministikog stanovita (najee ulogom majke).
3

SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE - je opti pojam za delikte protiv

seksualne slobode linosti i nedoputen polni odnos. To su verbalni, fiziki i kombinovani pritisci, kojima se vredja, plai ili ucenjuje ena sa tetnim posledicama po njeno psihiko i fiziko zdravlje i reputaciju. U tradicionalnom znaenju to je blud, a u socijalno-patolokom vrsta napada na seksualnu slobodu linosti, razvratna radnja liena smislenosti i humanog odnosa prema partneru.

SEKSUALNE DEVIJACIJE KAO KRIMINOGENI FAKTOR


(seksualne devijacije kao kriminogeni faktor)

71.

Seksualni odnosi su, u osnovi, odredjeni CIVILIZACIJOM, KULTUROM, TRADICIJOM I OBIAJIMA datog drutva. S obzirom na to, da je u njima teko ustanoviti univerzalan model prirodnog, vajcarski psihijatar BLOJLER misli, da u seksualnom ivotu oveka nije mogue, ni na jedan nain, odrediti granicu izmeu normalnog i nenormalnog U moralnoj, tradiciomnalnoj i religijskoj svesti, drutveno devijantnim, dugo vremena je smatran svaki akt, pa i heteroseksualni, izuzev onih koji se svode na BRANE ODNOSE i REPRODUKTIVNU FUNKCIJU. Vremenom, ovo shvatanje je relativizovano, pa se normalnim i prirodnim smatra i svaki heteroseksualni odnos vanbrani odnos. Sa razvitkom civilizacije dolo je do:
-

pomerena je granice normalnosti u seksu u odnosu na ranija gledita; izjednaeni su polovi u drutvenom statusu; mnoge religijske norme zabrana su potisnute iz ivota; naglaena je sloboda u linom ponaanju, to ima za posledicu i drugaije gledanje na seksualne odnose koje su nekad smatrali perverznim; u mnogim sredinama i na homoseksualnost se gleda drugaije, tolerantnije; homseksualnost se tretira vie kao lina stavar, nego ozbiljan drutveni problem.

Medjutim, nezavisno od toga, u mnogim sredinama, u njihovim obiajima,


postoji niz oblika seksualnog optenja i uzbuivanja, koji se smatraju:
ABNORMALNIM, odnosno: PERVERZIJAMA i INVERZIJAMA.

DEFINICIJA: SEKSUALNE DEVIJACIJE predstavljaju odnose i ponaanja pojedinaca i grupa, gde se izbegava heteroseksualnost , kao prirodni odnos mukarca i ena u zadovoljenju unutranjih emotivnih i fizikih potreba i funkcije produenja vrste.

U najtipinije oblike seksualnih devijacija spadaju i oni vidovi polnog optenja, koji su PLOD PRISILE MUKARCA ili PODAVANJA ENE BEZ LJUBAVI, pa makar oni bili izvedeni i na najprirodniji nain (seksualne anomalije). Seksualne anomalije su seksualne devijacije u uem smislu i razlikuju od seksualnih nastranosti. Seksualne nastranosti i prostitucija su seksualne devijacije u irem smislu. U vidove seksualnih devijacija u irem smislu spada, pored seksualnih nastranosti i prostitucija. SEKSUALNE NASTRANOSTI: Pod seksualnim nastranostima, kao oblikom seksualnih devijacija, podrazumevaju se abnormalne seksualne sklonosti, odnosno ispoljavanje tenje i zadovoljavanje polnog nagona na neprirodan, neobian i za odredjenu kulturu i sredinu, neprihvatljiv nain. Obino se dele na:
1. seksualne inverzije i 2. seksualne perverzije SEKSUALNE INVERZIJE - sklonosti i pojave, gde je seksualni nagon

neprirodno usmeren, kao to su ( homoseksualizam, pedofilija, narcizam, gerontofilija, zoofilija, nekrofilija)


SEKSUALNE PERVERZIJE - karakterie ih neobinost uslova pod kojim

linost doivljava seksualno uzbudjenje, kao to su: mazohizam, sadizam, egzibicionizam, fetiizam, voajerstvo. Najtei oblici seksualnih nastranosti : javljaju se u nekim kombinacijama seksualnih inverzija i seksualnih perverzija. Mnogi od ovih oblika su:
1. ne samo nastranosti u irem smislu, ve se pojavljuju 2. ili kao KLASINI KRIVINI DELIKTI 3. ili kao UZROCI TEIH OBLIKA DELIKVENTNE ORJENTACIJE.

PROSTITUCIJA: (lat: prostitutio-bludnienje, prostitus-stavljanje tela na prodaju,


davanje tela za novac)

PROSTITUCIJA - je najstariji oblik devijacija ljudskog ponaanja, osudjivan u svim etapama drutvenog razvoja. Ipak, svoje epidemine razmere, prostitucija dbija u kriznim vremenima. IRI SE s ratovima, ekonomskim krizama, tranzicionim procesima u drutvima s poremeenim vrednostima. U savremenim uslovima ona je izraz: naglaene komercijalizacije seksualnosti, nezaobilazan deo drutvene stvarnosti, deo najrazliitijih oblika trgovine, a organizovanog kriminala posebno. seksualnost je ukalkulisana u cenu mnogobrojnih industrijskih proizvoda, kozmetike, a posebno filmske diskografske industrije, modnih revija.

Njome je ponovo aktuelizovano pitanje belog roblja, fenomena za koji se smatralo da zauvek pripada istoriji. PROSTITUCIJA je kao svojevrstan oblik KRIMINALNE EKONOMIJE nala povoljno mesto u okolnostima velike ponude i potranje na tritu seksa, nastranosti i pornografije. EROTSKO TRITE je osavremenjeno kroz MARKETING, RAD AGENCIJA,MENADERA i svega to podrazumeva moderni sektor jedne ekonomije. U NAEM KRIVINOM ZAKONIKU ovi oblici postoje kao sledea krvina dela: 1. podvodjenje i omoguavanje vrenja polnog odnosa, 2. posredovanje u vrenju prostitucije, 3. prikazivanje pornografskog materijala, 4. iskoriavanje dece za pornografiju. Jednom reju, nedozvoljene polne radnje.

UZROCI SEKSUALNIH DELIKATA


(uzroci seksualnih delikata socijalni i psiholoki)

72.

Postoje razliita shvatanja sta su uzroci seksualnih delikata: 1. Neka shvatanja polaze od toga da je u pitanju patoloki poremeaji polnih nagona. 2. Druga da je re o rasnim predrasudama i predispozicijama. 3. Trea da su uzroci u agresivnoj seksalnosti ili seksualnoj agresivnosti. 4. Sve do miljenja da je ova pojava izraz socijalne dimenzije, a nikako bolesti ili poremeaja linosti. Razlike u opisu potiu od toga, to se pod seksualnom delikvencijom podrazumevaju razliite vrste delikata (najvei brojistraivanja svodi se na delikte: silovanja i incesta). Postoji raznovrsnost zadovoljavanja seksualnih potreba, a istraivanje delikta: incesta i silovanja, nije dovoljno da bi se objasnila celina pojave. Kao i kod ostalih delikata, uzroci se ne mogu pripisati samo jednom faktoru. Odbaene su bioloke teorije o hormonalnoj ravnotei.

Psihoanalitiari daju primat uzronosti u ranom psihoseksualnom razvoju. Taj period ima za posledicu seksualno aberativno ponaanje. Seksualno nasilje je uzrokovano nepravilnim porodinim vaspitanjem u detinjstvu (autoritativan odnos oca i zatitniki odnos majke). U tom sluaju kod takvih osoba se javlja otpor i mrnja prema suprotnom polu, kao izraena elja za posedovanjem u seksualnom odnosu. Bihevioristi uzroke vide u izloenosti muke populacije erotistinom nasilju dostupnosti pornografskih sadraja i tampi, medijima i na internetu. koji podstiu fantazije i predispozicije psihopatskh linosti za primenjeno ponaanje u realnom ivotu.

Neki psiholozi (REIS) smatraju da seksualna delikvencija ima kompenzatorni ili simptomatski karakter.

Klinika ispitivanja nisu dokazala neposrednu vezu izmedju psihopatolokih poremeaja tee prirode i seksualno nasilnog ponaanja, mada veinu ovih delikvenata karakteriu negativne crte karaktera i poremeaja linosti. izoidni, paranoidni, egoistini, narcisoidni, psihopatski, egocentrini poremeaji linosti kod seksualnih delikvenata odlikuju se opsednou za dominacijom nad drugima, eljom i potrebom da druge potine i ponize. Bezoseajnost, egoizam i moralno izopaeni kriterijumi o vrednovanju sebe, izaziva opsesivnu potrebu i elju da dominiraju nad oseanjem za ostvarivanje uzajamne veze i odnosa. injenica da se takve crte i poremeaji linosti nalaze i kod drugih delikata, posebno onih sa elementima nasilja ukazuje da seksualni delikti pripadaju u velikoj meri toj vrsti kriminaliteta, kao i uslovima, kojima se te vrste nasilja koriste za seksualne delikte. SOCIJALNI FAKTORI: Da je seksualna delikvencija uslovljena vie patologijom u okviru biolokih i patolokih poremeaja linosti govore i podaci o nekim socijalnim obelejima elemenata. Najvei broj mukaraca koji ine ovu vrstu delikata imaju izmeu 30 i 40 godina ivota odnosno izmeu 20 i 30 godina ivota, a 5% manje oenjenih od neoenjenih. To to s godinama ivota bitno opada seksualna delikvencija moe se tumaiti biolokim faktorom (opadanja nagonskih potencijala) i socijalnim iniocima (shvatanja moralnih i pravnih posledica akta). Opti socijalni faktori uslovljenosti i uzronosti seksualne delikvencije, pre svega, postoje u tipu kulture i svesti drutva o prihvatljivosti te vrste delikata. Kaznena politika jedne drave vezana je za odreen tip kulture. Tamo gde je ona izrazito patrijarhalna prisutna je dominacija mukaraca ena se smatra LEGALNIM subjektom zloupotrebe . U kulturama gde su odnosi ravnopravni meu polovima, pitanja psisilnosti ma koje vrste seksualnih odnosa su osetljiva i ine pitanja ljudskih prava i sloboda uopte..

Neki od socijalnih inilaca koji bitnije utiu na seksualnui delikvenciju jesu :


1. pojave nezaposlenosti, 2. besposliarenja i 3. socijalnog ambijenta.

Najvei procenat seksualnih delikvenata su nezaposlene osobe sklone skitnji i besposliarenju. Ove pojave mogu biti inioci uzronosti u sticaju sa drugim faktorima, kao to su: intelektualna zaostalost, nizak stepen obrazovanja (kao faktor ispodprosene inteligencije lica kod kojih su nagonske reakcije dominantnije od svesti i svesnosti u postupanju). Situacioni faktori ne mogu biti uzroci, ali mogu biti pogodni uslovi za vrenje delikta. To mogu biti:
1. odnosi zavisnosti izmeu izvrioca i rtve (fiziki, porodini, slubeni); 2. ograniene mogunosti prirodnih uslova (zatvorene sredine-vojska, domovi, religijski objekti); 3. kretanje i ivot u socijalno izopaenoj sredini (model socijalnog uenja).

Alkoholizam kod hroninih delikvenata i stanje alkoholisanosti kod primarnih se esto navodi kao podsticajni faktor u seksualnim postupcima ali ne kao uzrok , ak ni uslov ve kao okolnost koja linost dovodi u subjektivno stranje spremnosti neto to olakava delikt Posebnim faktorima mogu se odrediti neki inioci porodino- patolokog tipa za pojave incesta. Za ovu pojavu se vezuju uzroci u poremeajima porodinih odnosa gde se javljaju mnogi primeri seksualnih devijacija od kojih neke direktno utiu na pojavu seksualnih delikata. To se odnosi na sluajeve nepravilnog razvoja dece, sa primerima: neadekvatnih vaspitnih uticaja, formiranja psihopatskih linosti, pojave alkoholizma, zlostavljanja dece- incestualnog ponaanja prema njima od strane roditelja.

10

TIPOLOGIJA SEKSUALNIH DELIKVENATA

73.

Smatra se da su nasilje i seksualni delikti uzrokovani strukturom linosti. Postoji vie pokuaja odredjivanja uzroka: Prema nekima uzrok je osvetniki recidiv osobe, koja je u detinjstvu bila rtva seksualnog nasilja. Prema drugima razlozi su u krizi treeg doba, dok Trei ovu pojavu objanjavaju posledicama stresnog ivota, ekonomskom nesigurnou, ispraznim ivotom, automatizacijom procesa rada i sl. Prema Lombrozovoj teoriji - seksualni delikvent je osoba fizikih degenarativnih osobina (duge ui, spljotena lobanja, kose i jako pribliene oi, spljoten nos, iroka brada). GUTMATHER razlikuje 3 tipa seksualnih delikvenata:
1. autentini tip iji je motiv silovanja primarno sexualan; 2. sadistiki tip iji je motiv seksualnog zadovoljstva u fizikom nasilju

prema rtvi i 3. agresivni tip klasini kriminalac,antisocijalnog naina ivota. KOHEN razlikuje 4 tipa:
1. pomereno agresivni kod koga je bes prema poznatoj rtvi

pomeren na seksualni akt, 2. kompenzatorski tip prestupnik koji svoju nesposobnost u normalnim oblicima seksualnog zadovoljavanja nadoknauje silovanjem, 3. difuzni tip prestupnik kod koga su fuzionisani oblici seksualne i agresivne energije i 4. impulsivni tip situacioni prestupnik silovatelj bez posebnog plana. MEK KALDON deli ih na 3 grupe:
1. viestruke povratnike osuivane za razna krivina dela, 2. psihopate hronino asocijalne linosti i 3. osobe s psihikim poremeajima, iji se mentalni defekti pretvaraju

u agresivno ponaanje prema rtvi.


11

R.SLOVENKO seksualne delikvente deli na:


1. one kod kojih je silovanje produkt priguenih sexualnih impulsa i 2. na sadiste i agresivne linosti, koji vre i druga dela nasilja.

AMIDON i VAGNER razlikuju:


1. agresivne uinioce kojima je rtva zamena za osobu na koju ne

moe iskaliti svoju agresivnost, 2. uinioce motivisane preteno seksualnom eljom i 3. seksualne manijake sposobne da rtvi nanesu najvee psihike traume i fizike patnje. Savremena istraivanja i pokuaji tipologije delikvenata su pokuali dokazati, da seksualni delikvent nije bolesnik u psihopatolokom smislu. Uvreeno miljenje da je to osoba sa nekontrolisanim seksualnim porivima, da su takvim deliktima sklonije osobe s ruba socijalne margine i mentalno poremeene individue nema naunu osnovu. Medjutim, slika je sasvim drugaija. Najoiglednija odlika seksualnih delikvenata jeste da izgledaju normalno. Najveem broju njih ne moe se pripisati ni jedna psihijatrijska dijagnoza. Seksualni delikvent, u klasifikaciji prestupnika je poseban tip kriminalne linosti sklon vrenju krivinih dela protiv polne slobode. U pitanju je vrlo heterogena struktura osoba razliite psihostrukture, poremeaja linosti, socijalnih obeleja i motivacionih osnova. Veliki broj seksualnih delikvenata je s negativnim iskustvima iz linog razvoja, koji su imali odraza na: psigiku strukturu linosti, usvojen sistem vrednosti, moralna shvatanja i adaptaciju u socijalnu sredinu. Mnogi od uzroka takvih stanja potiu iz: porodinih, linih, socijalnih i biolokih faktora. Na to upuuju istraivanja, koja kod seksualnih delikvenata ukazuju na:
1. veoma visok procenat emocionalne nezrelosti,

2. nepouzdanja, 3. nestabilnosti, 4. neurotinosti i 5. ispodprosenosti koeficijenta inteligencije. ( ispod 70 IQ kod incestualnih delikvenata).
12

Oni su socijalno neprilagoene linosti s nedovoljnom sigurnou u sebe. Odstupanja se javljaju u vidu: neuspenosti stvaranja normalnih seksualnih kontakata nieg stepena zadovoljstva i nivoa frustracione tolarancije, impulsivni su, nasilniki se ponaaju. naglaena su egoistina svojstva. Seksualni delikti spadaju u dela osoba izrazitih asocijalnih sklonosti i starijih od ostalih vrsta prestupnika.

Seksualni manijak je izvrilac krivinog dela silovanja u povratu.


To je delikvent kod koga je doivljaj seksualnog uzbuenja uslovljen muenjem rtve. Kod takvih delikvenata sadista postoji elja za posedovanjem rtve ili gospodarenje situacijom. rtva je svedena na objekat. Kod takvih tipova linosti brutalnost je uzrokovana sopstvenim frustracijama, neuspehom i stresovima. Takve osobe su izrazitih agresivnih crta linosti s psihikim poremeajima. Potiu iz devijantnih porodica bez ljubavi i panje roditelja.

13