Вы находитесь на странице: 1из 50

Cartea sr: ca dr elor di d : r ' gi c opiilor d c v . O biec t e d i r r caracterizateprir fiind cei care se v(.

rds puns ur i l o rc a , , , a reprezentativd cU' Pent r uc o p i i i c a t i n v it alie de a c o n , cu v int ului- r d s p u n s Cartea este un i cl ipepldc uteg i u t i l er

tl l :rl
l!ill ir I

rrrl l tll ,r ll
e

r rl I
F

Ls.B.N.r 10)973' 670l' r : ( LS.BN. ( 13) 9739/3 r ) / !

.lilililllLllILrllll

Redactori: PetruRADU, AlinaHUCAI Tehnoredactare computerizate, gi conceptia realizarea tehnicd copertei a ilustraliile interioare: 9i Eliza DAVID, Alina ASANDEI, Liliana BASARAB Pre-press: Ciprian TO$CARI L

Alina POPESCU

Descrie.ea a Bibliotecii CIP Nalionale Romaniei a POPESCU, ALINA 100de Ghicitoripentrucopii isteti/ AlinaPopescu. lagi:Sedcom Libris, 2006 Bibliogr. (1 l.S.B.N. 0): 973-670-1 92-1 (1 LS.B.N. 3): 978-973-67 U192-4 8 21 .13 5 .1- t- 193.1

100 de Ghlcltorl pmtru coPll lste(l


de - ghicitori cu rdsPunsuri colorot-

EdituraSedcom Libris este acreditatd ConsiliulNationalal de Cerceterii$tiinlifice din invifimdntul Superior(C.N.C.S.l.S.). Copyright O 2006, SEDCOMLIBRIS Toate drepturile asupraprezentei editii sunt rezervate EdituriiSedcom partialS Libris,lagi. Reproducerea prin orice sau integrald te)delor. a mijloc,precumgi a graficiicopertei, fere acordul scrisal Editurii Sedcom Libris, este intezisegi se va pedepsi conform legislatieiin vigoare. Adresa Editurii. de Romania 9os.Moara Focnr.4, cod700527,lasi, ContactEditura: T el: +40.232.242.877; 234.582i 42.7 07 6.97.72; +40.232.233.080 fax: www.sedcom.ro; e-mail: editurasedcomlibris @vahoo.com

Rotundd,micdsou more, De-o dai de pdm6nt,eo sore!


(oa6urtu)

Aluneci u5orcu eo, de Door pe plopumd neo. Voro std mai mult ascunsd gi se cheomd ----- d! s Tu o sui, ea te coboord! E sprintend ugoord, 5i Dar cdnd noopteco venit, De tine s-o despdrfit!
(oinrugs)

Pufdie,dor fum nu scoote, Mergepe ginecu roote! Pe mosdsou pe covor de Trage vogoone zorl
(ar.rpcnf ;nuar1) ap

-A 6
I

il ?nol1i cdnd vdntul bote, Coodoe din fronjuri colorote, De sfoord s6-l fii bine! gtii cumfl cheom6? Ia spune!
(ln"u.rz)

lo Seomdn6 chiPc-o fot6, Are rochie-nfloratd! N-ore viatd, groi nu ore, Nici nu cere de m6ncore!
(oSndpd)

Pofi gofer c6nd vrei sd fii, $i-ntre olte jucdrii, De bdiefi e preferatd, Chior gi docd n-ore o roatd!
(augcnfap ourSou)

E rotund sou lunguiet, Pentrufete sou bdiefi, Aer docdsufli-n el, 5e urcd u5or spre cer! Sunt rotund gi colorot, Md iubegticdnd sunt umflot! Sunt ugor gi subfiot,

Dor te supericdndm-omsport!
(lnuolDq)

Cu popucii ghidugi cei Nu-fi trebuie olunecug! Rotifele te fin bine, Suntemoltfel de potine!
(alr+oJ a;aurlod) nJ

Pe noi de ne folosegti, Desenul reugegti! fl Betigoore colorate In cutie ombalote!


("+DJolol apuootatc)

MJ

Sprintende mititico, Te ?nveselegte-n cos6l Pe chif-chif din gduricd Cine-lprinde?O p ____d!

fi16ndrd tore gi-mp6notd Vrea s6-fi foc6 un codou! Dor cdnd se uitd deodotd A vdzut sub eo...un ou!
(ourq6)

9<,d

Sunt fdlos, nevoie more, Am gi pinteni lo picioore! De e cold souvinefrigu', Strig intr-uno:,,cucuriguu!!!"

cojocel, Am pe mine-un mineom un miel! L6ngE Te tmbrocgi te hrdnesc, Oore gtii cummAnumesc?
(DrDo)

Sus, sus, sus, pe-o rdmuricE, 5-o oprit o pdsdricd, fntre frunzeledin nuc, $i-gi tot stred numele... c_c!

De g6segtiun dovlecel $i-nfigi potru bele-n el, Pui o cooddsfredelug, Ve i ghi cic6-s p ------ S !

;i *

{r
I

Aripile-s de zburot, Pentruminede-notot! Door ?nopd ?miduc viofo, De seoro p6n' dimineofo! in ocvoriuori ?n lac, Inotdm mereucu drag, Pescorul com pindegte ne Bucuros prind-unp ___ e! sd

Aripile-s colorote, Allele-..precume cogul, Zboard cdnd e cold ofard l! g i s e cheomd -------f

Cdnd?ncurte o infrot Un strdin sou fel de fel Te onunfi cu-n l6trot! Cine-i oore?Un c ___ l!

plin in h6inufd-s de ace, Vreousd md ldsoti?npoce! Am ldbufegi-unbotic gi-mi ploce beoul6ptic! sd


(;nouo)

ftq

Coadd scurtd, bun ouz, In tufiguri stoi oscuns! Voro stoi mult pe imog, $t im c d egt i un i _ _ _ _ _ S !

cdndmd vezi, Hdrnicufd-s co Losd-md sE lucrez! to Nu mEprinde-nPolmo 4-otuncirdu te-oi ?nfePo!


(ou;qgo)

De sunt lotd sau oddncd, Cu poftd din ea mdndncd! Ciorbd,supd,felul doi, Oare cine e cd noi?
(a1unrt.rol)

Potru colli ?ntr-o codifd,

Micd, more 5i cu coodd 6urii tole ii sunt roob6'


(o'rn6ut;)

Pdineo toi in felie, o Te-ajut gi-n bucdtdrie, Pe o parte-s oscufit, $tii cum md numesc?

c__t!

Sunt din lut ors, smdlfuit, Sunt inolt sou rnoiturtit, Sunt 5i mic de-o SchiooPd! Cu minepofi sd iei oPd!
( l nJ or r l n)

Am picioore:potru suntl Nu-s ?nfipte?n pdm6nt. Tu pe minepofi s6 stai Cdndlucrezi sou liber oi!

Sunt din fier, cu cop rotund, Doorbdtut ?ncoposcult! nimdnui, Nu md spune pe c Strigd-md nume: - i!

Porfi pe cop gi tu, 5i eu, Cdndfrigul nu-i tore rdu! Am 5i boruri - sd se gtie! gi m d c heom d _ _ _ _ _ ! p e

Anr un dege'tdoor nnume gi nu il gresescde'{'el! Donr pe el 1116 Por!"ionurnc ll rrtr sPuisirnPlu: i Si-ryrl
I

I ,

t_ _

,r---=-JA-l,

aa

Suntemmici, suntem pufine, Noudsuntem 5i-un bolonl Co s-oduni,sd scazi vezi bine, , ffi sdrim?nojutor!
(aptSrc)

De-i cu morfd ?ncdrcot Sou e plin de cdldtori, Co o posdre-o zburot Chior de-i nooPte,Printre nori!
(;nuotao)

Sus sm codife, Jos, multerochife. Nu md dezbrdca, Fiindcd-ncepi ldcrimo! o


(udoar)

suntin vdnt, Codifele-mi ?n Rdddcino. pdmfint. De vrei sd md iei, Md desfoc?nmulfi cdfei!


( 1 n to ;n 1 sn )

37

.,!

fvem tocuri gi gireturi, fn noi bine pofi sd stai $i ne curefi cu grijd more Cdndvine Mog Neculoi!
(appq6)

Cdnde cold, sunt ?mbrdcat, Multe fructe om de dot, Dor cdnd frigul o venit, Gol de tot el m-o gdsit!
(Ja]r+lnJrt Inuod)

Sunt fdlos, cu viirf ?nnlf, Fnunzele-mi cn un oc. sunt Ldngd minede-oi veni. Conuri multevei gdsi!
(lnpD,rql i\
\t

Nu e hqind,nici solteo, ?n Numoicinci ?ncoP eo! u5o, Frigulcdnd?nchide Tofi md gtiu cd sunt m ---- A!

?s
rr1.

|t

\_
.-J

?+

s;

-1;' "'.--qi
-/

Pe perete-ncetigor Mdsor timpul tuturor!


(;nsoac)

Stou f ixotd in perete, Prin mineoricinevede! Nooptea,?nsd,docd vine Nu moi vezi ogode bine!
(DJ+sD?J?+)

De e cafdd saue ?ece, Spofdtot pe unde trecel C6ndcoboordde lo munte E opritd lo boroj, Doc-o logi?nvoiasortii, Ifi aducemult necoz!
(udo)

Ascufit gi subfirel, Zi gi nooptescriu cu el! Pot cu el gi deseno, $tii ce este, nu-i o5o?
(;nuota;r)

Cooptd,rumeni 5i more, Hrdnegtepe origicore!


(oaurgd)

Am foi multe, olbetoote, cortonote! Copertele-s Scriu pe el sou desenez gi cu grijd i1 pdstrez!
(;nlator)

Stou ?ncuie ogdfotd Sou pe mobild fixotd! Lo minedacd privegti Poti vedeoce frumosegti!
(opu r16o)

Sunt co o scordintoorsd, Md tii sub fereastrd, Vsro-s de Prisos, Iorno-s de folos!


(1n;a1r.to1or)

Intinsd co o cureo. Circuldmoginipe eal


(onoasoS)

5e vdd pe sus co de vqtd,

Din ei ploudcdteodotd!
(rr;ou)

lll
l

V'--%
50

51

Fdrd locdt sou cdrlig, cdnd este frig! O ?nchizi


(oSn)

Nu-s co tine, nici co oltul, sotul! Dor de noi s-o umPlut


(tluauoo)

N-oi moi mult, nici moipufin, Ci otdt cdt ?11 spundoor eu!
'1n;o1ugc) (oiuoloq

Cresc fdlos 5i in grddind, Dor 5i pe-o to cdpdfdnd!


(1n;qd)

\,

&1 \,

*-(b

Cdnde soore gi frumos, Ldngd mine stoi pe jos!


(DJqun)

Celordin oer, din opd gi de Pe pdmdnt, Cumle poli zice ?ntr-uncuvdnt?


(a.rooltniatn)

$tiu trei ochi core-fi arotd Cumsd treci la colf de strod6!


(lnJolDui?s)

Docdofcrd este Plooie, Eu te-ojut sd nu te uzi! Docdmd-mbrociPestehoine vor Door poPucii fi uzi!
(ourralad)

if
,, ;i

!
/ I

lAicisoumori,ca fiecare,
C6te doi ii porfi, perechi! Cu noi mergigi pe cdrore

colorat Acoperig
Pe cop e mereupurtot! (o;nrrp:)

I(i|'"9lii'"$ [l \v {l} | r i[ ] #*
i

t"ffi.?r*r@

u l W
I
t

tr
|

unde doresri! It pe strdzi...


(trlo1uod)

tFI Ul^

r>,

r].

C:

/''\

ry
_(

1i

',",-.

Dacdmd vei folosi Bundprietend-fi voi fi, Plindde cuvinte-ngiruite Sou cu desene potrivite!

O introre, trei iegiri, Spune-o fdrd sd te miri!


(ln.ranolnd)

Mic6, more, colorotd, Te ojut co sd bei opd!


(ouor)

N-ovemochi 5i nici urechi, Focemtot ce Poruncegti!


(?lru!gtu)

ili l$-@ il 1 --%


il4.r'rb

[]l
l

64

r--

r{\

65

in cdsu16, stou mereu, Coarnelele scot cdnd vreou eu! Imi port cosotot mereu $i nu-mi vine tare greu Cd ?ncosd-s numoieu!
(lnrl"r!)

Negre, rogii souomore, origicore! Le mdndncd


(aPSa,trt)

Nu egti moor6,pot s-o spun! Mocinizilnicgi destul! Din o to lucrore, Eu cresc sdndtosgi more!
(orn6)

Cu minetot ce duci, De toortd mereum-oPuci!


(o1oa1p6)

Micd, more, sd se gtie Toie unghiisou hdrtie!


(ora1;oo1)

Sprintensunt Si oscutit, De lucru mereupregdtit, Dor oricdt oS vreo, Nu pot fdrd voio to!
(lnuota;r)

Moale sunt gi colorotd, $terg ce tu gregegti pe dotd! Insd tore bine-or fi Docd nu m-oi folosi!
(olarpo.r)

Joaco e ?ntoi, Doc-omvenit noil De copetede fii, 5or ?njoocd mulfi coPii!
(oproor)

Bat oricum,de-i cald ori frig, Fdrd bdf, fdrd cdrlig!


(1n1uoa)

dor Seomdnd, nu-i o Poro, Stoi sub el, oPote sPold!


(lnSnp)

I
l

lli
i

i
li

'
:I

iti t iti tl r ( rrs@ \ t"'*'i ryc,,qW Y?a l >^W:.


| 1'-r&
74

lWPs.o"% \y d9 ____jr

]l
I
-'

Avemnume,suntemgopte, De-amtrecut, e buntrecut! Nimeninu ne moi?ntoorce!


(rruomp.rdqs a;apz)

De sunt micdori sunt more, chiPurioi vdzut: Aceleogi Iisus cu MoicosPre-nchinore, PusdmereusPreRdsdrit!
(ouoort)

t
('::

:\\t

g,uit
1

I l

f-

f'h-

Am gi pene,om gi puf, Nu zbor delocprin vdzduh! De-s pdtrotd, lunguiofd, 56 fii sigur cd om fafd!
(ou.rad)

$tie multe, do-i tdcutd, Eo cu tine nu discutd, De-o cite5ti cu-otenfie Multe-o eo o sd te-nvefe!
(oalroc)

Dreptunghi pufos5i colorot De egti ud, el pe dotd te-o uscot!


(lndosord)

Am tortifd 5i-s frumoosd, Stau mereucu voi lo mosd!


(oirupr)

i
ri
lil

i11r

iir l

Crescpe moluride opd, Crengile-mi ugor s-opleocd!


(orc;os)

Multe griji om 5i nevoi, Mersul meue ?noPoi!


(lnro;)

Docdmd opegipe strune, Multe cdntece fi-oi spune! i


(;nSnrto)

Corpde lemn,cu Potrustrune, Multemelodii fi-oi sPune!


(oroora)

Din izvor, din robinet Souin sticld ferecatd, in pohor sou?ncdnifd, Potole5te seteo-ndatd!
(odo)

6hemotoocegdlbioore Dou mereudin ariPioore! Ldngdclogcd,ziuo-ntrea96, ii gdsegti tot ?n ogrodd! (rrnd)

Cosdmicd,vdruitd. Nu e pentruom cldditd! om


N-ore geom5i n-are u5d, 5i Constructori-o gdinu5d! (tno)

Bote-ntruno,zi 5i nooPte, Nu e vdnt, dar mereubote! timPul De-l priveSti, fi-l sPune, Dimineofo-l sd sune! Pui
(.ro1P1da1SaP lnsoar)

Cg

Agezotsus, pe perete, Tu-l privegti,el nu te vede! De-i cusutsou e pictot Frumos coso o-mbrdcot!
(lnolqD+)

il primegticdndte nogti, il porli tootd viofo $i mooreodotd cu tine!


(?l"urnu)

Fugeiute door pe gine, Te duce-n spote pe tine! Se opregtedoor ?ngdri $i cgteoptdcildtoril Nu oi tu, nu om nici eu! C6nd?l pierzi ?1ipore rdu!
(Jnua;1)

in grddin6souPe-ogor, cu Duduie more zor Co un bondorsuPdrot, Azi ogorulfi-o orotl

$tiu o pos6re pe ce?, Fdrd pene,cd-i de fier, Te poortd oriunde-nlume, Care este al sdu nume?
(;nuono)

Pe sub pdmdntcdldtor, E golben,dor nu-i covor. Ducecdldtori ?nsPcte Mergepe gine cu roote. Are drum pe sub Pdm6nt, Fugeiute co un gdnd!
(lnoJ+"uj)

oN

Culolern o plriurr, plsiurrl impnnrr... tsrr iln rr

ra fia
TI?OCRAf Sf, LIBRIS lA DCOM rA$1, Roi\tANlA ISO 9001r2000 floaradeFocnr.4, $os, cod700.i72. Rornehir l li. +.10.1-tl.ll.l.58l, Tcl.: 17Q.4'/9. 7: 24l.t7 + F a x .: J 0 .212 i .030 2i E-nail:Lipografi aG)scdcorn,ro lttfDJr www.scdcom.ro

libris

Pxmu priciirr a hci, fmi udrr&i{duqi.., cim qd, cum 5i

Cartea sr, ca drelor di d : r , gi c opiilor d c v . , O biec t e d i r r caracterizateprir fiind cei care se v( ri s puns ur il o r ,c a . reprezentativi a cU Pent r uc o p i i i c a i nv it at ie de a c o r , cu v dnt ului- r d s p u n r Cartea este un cl ipeplic ut e g i u t i l c

a I
I

I
'I I

)l

r/

I .- - r
l

't I'
.'|
I

lsBNr { 10) e/:r r ,/r

.ilxilllllillli