Вы находитесь на странице: 1из 4

-','71

.",t.li"~~ \. .,

~" ..

,,,,'

Politie Drenthe District Noord Vrijwillige Politie Noord

p
20.022009.2105.006046

Bonnummer Zaaknummer CJ1B~nummer Arrondissement Kanton

0136734
0?35366994PL03ZP Assen Assen

PROCES - VERBAAL
Overtreding Ik verbalisant, Siebolt Roelof van Delden, survelant van politie, Vrijwillige Politie Noord, Vrijwillige Politie Noord, Politie Drenthe, verklaar het volgende. Feit Ik. S.R. van Delden, zag/constateerde, dat een persoon een feit pleegde dal is gecodeerd als feitnummer V8045 en dat als volgt Is omschreven in de tekstenbundel van de Commissie Feiten en Tarteven van het Ministerie van Justitie: overschrijding van de maximumsnelheid krn/h Artikel 62 jo, bord A1 RVV 1990 Overtredingsgegevens Datum Omstreeks Plaats Gemeente Locatie 20-02-2009 21:05 uur Assen Assen Europaweg West Binnen een als zodanig aangeduide bebouwde kom Een weg, zijnde een voor het openbaar verkeer openslaande weg Personenauto Honds XN-8R28 Land: Nederland binnen de bebouwde kom (verkeersbord A 1) - van 40 tot 45

Soort weg Voertuig Merk/type Kenteken

De werkelijke snelheid stelde ik vast rn.b.v, de geijkte boordsnelheidsmeter van het dienstvoertuig, door bestuurder met een gelijkblijvende of vrijwel gelijkblijvende tussenafstand te volgen. Afgelezen snelheid boordsnelneldsmeter: 120 km per UUL Snelheid volgens ijkta bel : 114 km per uur, Werkelijke (gecorrigeerde) snelheid: 110 km per UUL Toegestane snelheid: 70 km per uur. Overschrijding met: 40 km per uur. Meetafstand: 750 m.

----------_.---------------LFN072.0,5-PSH- TM 0136734 Pagina 1 van 2

1111111111111111I1111111111111111111111
G71900037888

1111111111

Tussenafstand : 100 m. IJktabel boordsnelh.meter geldig tot: 01-03-2009. De werkelijke snelheid is het resultaat van een, overeenkomstig de aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers van hel coHege van procureurs-generaal, 2006a008, uitgevoerde correctie op de snelheid volgens de ijktabel van het dienstvoertuig.

reg.nr.

Uitzonderingsbepalingen

waren niet van toepassing.

Personalia verdachte Verdachte werd staande gehouden en verstrekte mij, S.R. van Delden, de volgende personalia: Achtemaam Voornamen Geboren Geboortegemeente Geslacht Burger service nummer Adres Postcode plaats Land Personalia conform Woudenberg, van Jacobus 10-10-1962 Bolsward in Nederland mannelijk 10: Kochstra~94068S Assen Nederland Rijbewijs

Verklaring verdachte Nadat ik, S.R. van Delden. de verdachte had meegedeeld niet tot antwoorden verplicht te zijn, verklaarde deze:

"Ik trok even te ver door."


Bijlagen: - Een naamsverificatie

verdachte/betrokkene.

Waarvan doormj, Siebolt Roelof van Oelden, op arnbtsbelofte, is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende te Assen, op 06-05-2009.

fREG"JroifTI
Siebolt Roelor van Delden

DRENTHF._

:CI~riTRALE .

VERWf.m<INGSEENHEiD

DIT PHOCES-\lERBAAL!S OPGEM,1\t,tC CONfORM! DE GEGf:VENS ;l,J:\Nf:.iHtVEflD DODFVEH8l;J!(;I\NT! OPDE COMB1BON DANVJEL UiT DE DlV\RBU,'.

G~lEVfRf)E STUKKH~

!GI:CONTROLEERD Hl GETEKEND VOOR AKKOORD, !


IDt. BUITENGEWOON !
IOPAMBTSBELQFTL
OPSPORINGSAMBTENAAR

I
.

H-:il~~ ~7.) r: L.~-?(;:_~/


/'7

I I

OG MEl200g
LFN072.0.5-PSH-TM 0136734

I~~',A---:'
{

( /"

/~/~.r.~/Y /~ ~ //
"

/'/

/'"

j.//

----------------------------------------~(~,~.~/~:~,,?~~,~._ ... _'---------------------/'l. ... /'"


Pagina 2 van 2

Opro~ping: litting

LV,m.

Lil.

Ni)n"<m~ ~bmTi

;1~~;i1':,1:... t "',.or ... 1... -_ .._ .. _ ..~.--;..-.....,( ._ -, ..


f

f':~rr~:~/llfl_,~~t:':::'I1'.~~::;~~;t
CVE Vnrboii"Ult. nr. De In ctf.~ bHl-nqe ve-rmelde

,l

~Je9c-v?:l1-s (lie "c."t1:r1.!jde} rnakers oncrcrdect uit '.mn dit

f1(tl(~n~-vf"rba:L

voornomen

Naam e!1 voorli~n.!r5

-,-..,
'~'>''''''l''''''',

op ndefl.(,'~:{~nd Cip de
(!~"turn liJ.1S niJl)

dC:' V({j(l.ij,de

ts

v(~rmphL