Вы находитесь на странице: 1из 10

SULIT

BAHAGIAN A ( 30 SOALAN ) 1. Peraturan keselamatan di bengkel merangkumi aspek keselamatan diri, rakan, dan bahan yang digunakan. A. B. 2. Aturan Alatan C. D. Susunan Kemasan

Apakah yang dimaksudkan dengan organisasi bengkel ? A. B. C. D. Sistem pengiraan Sistem pentadbiran Sistem pengurusan bengkel Sistem pengurusan maklumat

3.

Berikut adalah antara punca yang boleh menyebabkan kemalangan di bengkel kecuali A. B. C. D. Menggunakan gergaji tajam. Menggunakan tukul yang longgar hulunya. Menggunakan pena ujian yang patah hujung. Menggunakan playar yang pemegangnya berminyak.

4.

Sifat yang perlu ada dalam proses mereka cipta ialah A. B. kreatif dan pasif inovatif dan suka meniru C. D. inovatif dan pasif kreatif dan inovatif

5.

Apakah sikap yang perlu ada semasa berada di dalam bengkel ? A. B. Tolong menolong Berlagak pandai C. D. Bergurau senda Menimbulkan kekecohan

6.

Peringkat pertama dalam proses penghasilan projek mereka cipta ialah A. B. Membuat perancangan Mengumpul maklumat C. D. Mengenal pasti masalah Membuat lukisan projek

7.

Apakah pekara pertama yang perlu untuk menghasilkan projek reka cipta ? A. B. Idea Sikap C. D. Kemahiran Nilai Murni

SULIT

SULIT

8.

Rajah 1 Semua bahan yang berikut perlu ada dalam peti pertolongan cemas KECUALI A. B. Gam Gunting C. D. Plaster Iodin

9.

Alatan tangan di atas digunakan untuk A. B. C. D. Menebuk lubang pada logam Mengukur dan menanda jarak Membuat permulaan lubang pada kayu Menanda pusat pada logam yang hendak digerudi

10.

Apakah yang dimaksudkan dengan dimensi ? A. B. Ukuran Bahan C. D. Alatan Lakaran

11.

Apakah bahan yang digunakan untuk melarutkan syelek? A. B. Cat Lekar C. D. Thinner Spirit Metil

12.

Susunan mengikut urutan proses yang perlu didokumentasi mengenai sesuatu projek yang direka cipta. I. ii. iii. iv. A. B. Senaraikan bahan dan alatan tangan Membuat lakaran dan menyediakan lukisan projek Penyataan masalah dan penyelesaian Membina projek dan membuat kemasan i, iii, ii dan iv ii, iii, i dan iv C. D. iii, ii, i dan iv i, ii, iii dan iv

13.

Antara yang berikut, cara yang manakah digunakan untuk mengumpul maklumat? I. Pemerhatian iii. Pengalaman sendiri A. B. i, ii dan iii i, ii dan iv 2 ii. Melayari Internet iv. Membuat persembahan C. D. ii, iii dan iv i, ii, iii dan iv

SULIT

SULIT

14.

Projek reka cipta yang hendak dibuat boleh menggunakan atau bahan yang mudah diperolehi . A. B. asli baru C. D. mentah terbuang

15.

Rajah 2 Alatan di atas sesuai digunakan untuk i. ii. iii. iv. A. B. mengetuk kayu mengetuk paku mencabut paku mengetuk logam i dan ii ii dan iii C. D. i dan iv iii dan iv

Penghasilan sesuatu produk baru bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna 16. Apakah proses yang berkaitan dengan pernyataan di atas? A. B. Inovatif Inovasi C. D. Kreatif Reka Cipta

17.

Rajah 3 Namakan alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A. B. Gergaji Besi Gergaji Tangan C. D. Gergaji Puting Gergaji Lengkung Halus

SULIT

SULIT

18.

Apakah nama komponen elektronik yang nilainya disukat dalam unit ohm () ? A. B. Kapasitor Transistor C. D. Perintang Tetap Diod Pemancar Cahaya

19.

Rajah 4 Namakan komponen elektrik bagi symbol di atas. A. B. L.E.D Transistor C. D. Bateri Perintang Tetap

20.

Antara berikut manakah cara yang betul untuk membentuk kaki komponen ?

21.

Manakah antara komponen-komponen elektronik berikut yang boleh berfungsi sebagai suis. A. C.

B.

D.

SULIT

SULIT

22.

Suis pisau berfungsi untuk A. Mengeluarkan cahaya B. Mengawal elektrik C. Mengeluarkan arus D. Menyambungkan & memutuskan litar Alatan tangan yang manakah yang paling sesuai digunakan untuk menjalurkan wayar? A. C.

23.

B.

D.

24.

Jika nilai rintangan sesuatu perintang itu tinggi, arus yang mengalir melaluinya .. A. B. sama tiada C. D. berkurang bertambah

. Menyimpan dan membuang cas elektrik. . Nilai diukur dalam unit farad (F). 25. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah nama komponen yang dimaksudkan? A. B. Kapasitor Transistor C. D. Perintang Diod Pemancar Cahaya

26.

Rajah 5 Apakah jenis lukisan yang ditunjukkan pada rajah di atas? A. B. Lukisan Objek Lukisan Skematik C. D. Lukisan Bergambar Lukisan Permandangan

27.

digunakan untuk melicinkan permukaan kayu. A. B. Kertas Las Kain Flanel 5 C. D. Pengkikis Kikir Parut

SULIT

SULIT

28.

Yang berikut ialah pasangan komponen dan simbolnya. Pilih pasangan yang tidak benar.

29.

ialah produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan dan saiz yang sebenar. A. B. Reka Cipta Inovatif C. D. Kreatif Prototaip

30.

Kemasan dilakukan bertujuan untuk A. B. C. D. Menjadikan bahan kerja lebih cantik, kemas dan menarik. Melekatkan dan mencantumkan bahan kerja. Memasang komponen projek. Meningkatkan kos pengeluaran.

SULIT

SULIT

NAMA : _____________________________________

TAHUN: 6 ________________

Pilih jawapan yang betul sama ada A, B, C atau D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Bahagian Ujian Kerja Amali Jumlah Markah 7

Markah 70 30 100

SULIT

SULIT

BAHAGIAN B 1. Namakan alatan tangan di bawah dan nyatakan kegunaannya.

SULIT

SULIT

2.

Namakan bahan di bawah dan nyatakan kegunaannya.

SULIT

SULIT

BAHAGIAN C Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Buku Idea penjalur wayar sepana boleh laras perancangan pemungut 1. 2. melincirkan kemasan kreativiti kapasitor kreatif

Idea idea yang terhasil dalam reka cipta perlu dicatatkan dalam . Projek reka cipta harus dilaksanakan berdasarkan . dan proses yang sistematik. Aktiviti membuat adalah penting kepada sesuatu projek agar tahan lebih lama dan kekal cantik. Cetusan idea yang bernas adalah terhasil daripada kemahiran dan keupayaan individu yang . digunakan untuk menyimpan dan membuang cas. Alat yang digunakan untuk menjalur wayar ialah . Transistor mempunyai tiga kaki iaitu tapak, . dan pemancar. Rahang .. dapat dilaraskan dengan memusing skru pelaras. Gris digunakan untuk bahagian-bahagian perkakas, alatan dan mesin mudah yang bergerak. .. ialah keupayaan murid dalam menghasilkan produk berdasarkan cetusan idea sendiri.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Disediakan Oleh :

Disemak oleh :

Disah Oleh :

(Cik Ilyanakhisma Ismail) Guru Kemahiran Hidup Tahun 6

(Pn. Rosshada Bt. Mohd Lazim) Ketua Panitia Kemahiran Hidup SKBJ 2012

10

SULIT