Вы находитесь на странице: 1из 35

Allah ken am se jo bDa meherban AOr rhm vala hE

k>urAan AOr nmaj> ko smzna =u” kIijye


Aasan trIke se
=a$4R kosR

sUrh Alf>aitha, 6 sUrte&, nmaj> ke Aj>kar AOr c&d duA>aAo& vg>Erh


kI mdd se 100 mU~y =Bdo& ko smzna AOr yad r`na jo k>urAan
me& tk>rIbn 40,000 bar Aaye hE& •kul tk>rIbn 77,800 me& se–,
yanI k>urAan ke 50% =Bd!!!

no4 ;s kosR me& =Bdo& ke isf>R bunyadI mane hI idye gye hE& | baj>
=bdo& ke dUSre mane -I ho skte hE& |

mk>sd k>urAan ko smzna Aasan lge, ihMmt Af>j>a: ho, Aage


kI talIm mj>Id Aasan ho, k>urAan ke sa9 tAamul Interaction yanI
tdBbur v tj>Kkur SpQ4 ho |

le`k
Da$K4r ABdul Aj>Ij Abdul rhIm
6a@reK4r, ANDrS4e&D k>urAan AkEDemI, hEdrabad

Understand Qur’an Academy – Hyderabad, INDIA


www.understandquran.com

‫
ا ا ا‬

Asbak> kI ilS4
nukate =Ok>
k>urAan ya hdIs k>va;d v `>Of>
0. tA’f>
1. sUrh Al f>aitha (1-4) ...  
2. sUrh Al f>aitha (5-7) ...  
  
 
3. sUrh Al As/ .. .. .. 
4. sUrh Al nsr   
5. ;Aada (Revision) $%"# $ " ! 

6. sUrh Al ;`>las * & " +* & " * & " +* & " ) ( & " '" & "
7. sUrh Al f>lk> * & " +* & " * & " +* & " ) ( & " '" & "
8. sUrh Al nas '( & *,0 '( & */" " ( & *,- '( & *,- " ( & *, '( & *,
9. ;Aada (Revision) '( & *,0 '( & */" " ( & *,- '( & *,- " ( & *, '( & *,
10. sUrh Al kaif>’n )( & *,- 1" *'& *,- 1" ) ( & *#" *'& *#"
11. vj>U ke Aj>kar '& & *, ' "
12. ;k>amt AOr Sana Table '" & "
13. ’kU sjda AOr t=HÃhud ...*'& 3) ('& 4 '" & 3 ...2*) 2*, 2
 "
14. d’d ...8 ( 7)( 8 ( 9 8 " 7 ...650)( 65
 6 5
 0
15. d’d ke bad ...6( *;)( 6( *< 6" ;" ...6(,*)( 6,( *: 6 ," "
16. duAa@e& sone AOr `ane pr ...? @& ? @ ...'( 7 ? '" 7 ...>
 = 6 >
 = 
17. ;Aada (Revision) ...6 , F 6 ," E" ... *C " D" ...
 6 B 
 6 A

18. k>urAanI duAa@e& ...'( & "' ... " &  ... 
 G
19. mutf>rirk>at -1 ...( ((: " " ...*'H( ((I " H"
20. mutf>rirk>at -2 LK! 4 K 3 LKM K J ...)? 
21. ;Aada (Revision)  <%P) Q <%P) RS %N T(/ R% ;N K1ON )<N
22. bar bar Aanevale Alf>aj> -1 U
23. bar bar Aanevale Alf>aj> -2 U
24. ;s kosR ke bad? U

www.understandquran.com 2
Ahem ihdayt

kosR sI`ne kI =tR: Aapko ArbI k>urAan AOr ihNdI p7>na Aana caihye |
dOrainya: 9 3N5e (do ya tIn klases me&)
;s =o4R kosR ko AC2I trh sI`ne ke ilye cNd bate& yad r`ye :
• hm Aaram se bg>Er iksI dbav ke sI`e&ge |
• ye pUrI trh parSpirk (interactive) =o4R kosR hE ;s ilye )yan se suinye AOr lgatar A_yas -ag lete
rihye |

• p/eiK4s yane A_yas krte hu@e Agr g>ltI ho to ko: bat nhI& |
• jo ij>yada p/eiK4s krega vh wtna hI ij>yada sI`ega | yh sunehrI k>ayeda yad ri`ye:
• I listen, I forget;
• I see, I remember;
• I practice, I learn;
• I teach, I master.

sat hom vkRs ko krna iblkul n -Uilye : •2 itlavat ke, 2 p7>ne ke, 2 suNne AOr sunane ke, AOr 1 ;Stemal
krne ka–
1. km se km 5 imn4 mush>f> •k>urAan– de` kr itlavt krna |
2. km se km 5 imn4 bg>er de`e Apne haf>j>e se •jo -I yad ho– itlavt krna |
3. km se km 5 imn4 ip2le AOr Agle sbk> ka ;s iktab se mutalAa |
4. km se km 5 bar ho ske to 5 nmaj>o& se phle ya bad me& ya jEsa -I mOk>a imle– isfR> 30 sekND yanI isfR>
Aa0e imn4 ke ilye =Bd AOr main ke pNne se •jo ;s kosR ke sa9 idya gya hE– mutaLAa krna |

5. 4ep irkaDR ya CD se ;n Aayat AOr Aj>kar ke =Bdo& ke Anuvad ko sunna |


6. idn me& km Aj> km @k imn4 Apne klas ke doSto& se sbk> ke sMbN0 se bat krna |
7. jo sUrte& Aapko yad ho&, wn ko nmaj>o& me& p7>te rhna |

do mj>Id homvkRs -I yad ri`ye: (1) `ud ke ilye duA>a AOr (2) Apne sai9yo& ke ilye duAa ik ALlah hme& k>urAan
ke hk>Uk> Ada krne kI tOf>Ik> de AOr hmare sai9yo& ko -I |

www.understandquran.com 3
sbk> – 0 ku2 Ahem bate&

  
 
  
 :1
brkt valI hE Aap kI trf> hm ne wtara hE wsko •yh– iktab

(29 :) 
 ( )* * &'  " #$% !
A>K>l vale | AOr ta ik nsIht pk6>e& ws kI Aayat pr ta ik vh g>Or kre&

 !'. - %+*  ,$ + :2


ij>k/ ke ilye k>urAan ko hm ne Aasan ikya AOr AlbTta thk>Ik

( 40 32 22 17 :) 2 3 4 / 0 1


nsIht haisl krne vala | to hE ko:

 •1– yad krna, •2– nsIht haisl krna


() "8&.9 - %+* 5 &.7 # 4 5 * 6 :3
AOr is`a@ ws ko | kurAan ko sI`e •vh hE– jo tum me& se beHtrIn

==========================
() <
 = ;* 89 ( 8 :1
inYyto& pr hE& | Aamal to bs

(114 : ) A8. 9 >? @ = :2


;Lm me& | J>yada kr mze @e mere rb

(4 :
) 5 . + 5 &.9 B'& :3
k>lm se is`aya ijs ne

(2 : ) F
E 8 9 4,
 D 5 C* 3$ :4
A>ml me& bhtr hoga kOn tum me& se

www.understandquran.com 4
sbk> – 1 sUrh Al f>itha (Aayat -1-4)

* mE pnah me Aata hU%     ALlah kI =Etan
mrdUd se | jo mrdUd hE =Etan se ALlah kI mE pnah me Aata hU%
  
------------------------- *********************

 
 


 
:a

 *********************
1. ALlah ke nam se jo
bhut meherban rhem (1)    
 
krne vala hE |
rhem krne vala hE | jo bhut meherban ALlah ke nam se
2. tmam tarIf>e ALlah
ke ilye hE jo tmam (2) ' *# $%& !
 "#
jhano ka rb hE |
3. bhut meherban rhem tmam jhano ka | rb hE ALlah ke ilye tmam tarIf>e
krne vala hE | (4) -$! , - + (3)   
4. bdle ke idn ka bdle ka | idn mailk hE rhem krne vala hE | bhut meherban
mailk hE |

g/amr: yh 2ˆ =Bd k>urAan krIm me& 1295 bar Aaye hE&, ;n kI TPI ke trIk>e se AC2I trh p/eiK4s kr lIijye
| yh trIk>a nIce btaya jarha hE |

Per-
1. jb Aap ُ‫• ه‬vh– khe& tae sI0e ha9 kI t=hÃhud kI w%glI Detached / Personal Pronouns No.
son
se da@e& trf> ;=ara kre&, gaeya vh =~s AapkI da@e& trf>
bE5a huAa hE | ifr jb Aap ْ ‫ه‬
ُ •vh sb– khe& tae sI0e ha9
vh  sr.

3rd

kI carae& w%gilyae& se da@e& trf> ;=ara kre& |
vh sb pl.
2. jb Aap َ ْ ‫• َأ‬Aap– khe& tae sI0e ha9 kI t=hÃhud kI
w%glI se samne kI trf> bE5e hu@e AadmI kI trf> ;=ara Aap 
 
sr.
kre& | ifr jb Aap ْ ُ ْ َ‫• أ‬Aap sb– khe& tae sI0e ha9 kI
2nd
carae& w%gilyae& se samne sare logo& kI trf> ;=ara kre& | Aap sb 
pl .
Agr Klas cl rhI hae tae wstad p7>ne valo& kI trf>
AOr p7>ne vale wstad kI trf> ;=ara kre& |
mE& 
sr.
3. jb Aap َ ‫• َأ‬mE&– khe& tae sI0e ha9 kI t=hÃhud kI w%glI se
`ud kI trf> ;=ara kre& | ifr jb Aap ُ 
ْ َ •hm– khe& tae 1st
sI0e ha9 kI carae& w%gilyae& se `>ud kI trf> ;=ara kre& | hm  dl.,
pl.

phle tIn bar ;n =Bdo& ko trjume •Anuvad– ke sa9 p7>ye yanI ُ‫• ه‬vh– 
ْ ‫ه‬
ُ •vh sb– َ ْ ‫• َأ‬Aap– 
ْ ُ ْ َ‫• أ‬Aap
sb– َ ‫• َأ‬mE&–
ُ 
ْ َ •hm sb– | ;s ke bad trjuma krne kI j>”rt nhI& |

www.understandquran.com 5
sbk> – 2 sUrh Al f>itha (Aayat -5-7)

5. hm isfR> terI hI
(5) 
 
 
 
;badt krte hE& AOr hm m¥ cahte hE& | AOr isfR> tuz hI se hm ;badt krte hE& isfR> terI hI
isfR> tuz hI se m¥
cahte hE& | (6) 
  
 
6. hme& sI0e raSte kI sI0e raSte kI hme& ihdayt de
ihdayt de |
 ' () &  % "#$ !
7. wn logo&& ka raSta
ijn pr tU ne ;NAam wn pr tU ne ;NAam ikya wn logo& ka raSta
ikya, n wnka
ijnpr g>j>b ikya
(7) 0 1, / ' () .+ ,-  *
gya AOr n wnka jo jo guMrah hu@e | AOr n wn pr g>j>b ikya gya n
guMrah hu@e |

g/amr:
Pronouns (with examples) Per-
No.
phle tIn bar ;n Alf>aj> ko trjume ke sa9 p7>ye son
yanI ُ‫• ه‬vh– 
ْ ‫ه‬
ُ •vh sb– َ ْ ‫• َأ‬Aap– 
ْ ُ ْ َ‫• أ‬Aap vh @k muslman hE 
  sr.
sb– َ ‫• َأ‬mE&–
ُ 
ْ َ •hm sbs ke bad trjuma krne kI
3rd
j>”rt nhI& vh sb muslman hE& 
 pl.

Aap @k muslman hE& 


 
 sr.

2nd
Aap sb muslman hE& 
  pl.
mE& @k muslman hU% 
 sr.

1st
hm muslman hE& 
  dl.,
pl.

jma (plural) bnane ka @k trIk>a yh hE ik Aap =Bd ke Aage ‫ون‬ ya lga@& jEsa nIce idya gya hE |

736 3 45+ 736 3 ← "36 3 (


3 45+ (
3 ← (
3
":;4 5 :; ←:; 9! 4 5+ 9! ← 8!
:73 45+=:73 ← >:73 ;<
3 45+=;<
3 ←<
3

Ab Aap bg>Er trjuma ikye p/eiK4s krte rihye | ha9 ka ;=ara `ud btadega ik AapkI murad Kya hE | ;=aro& ke ;Stmal krne
ke k: f>aydo& me& se yh phla Ahem f>ayda hE | ;s trh se n isf>R sI`na Aasan hoga biLk idLcSp -I | car pa&c imn4 kI
p/eiK4s me& Aap yh 2ˆ Alf>aj> jo k>urAan krIm me& 1295 bar Aaye hE&, AC2I trh sI` le&ge | ho skta hE ik Aapko phlI
bar ;=are krne me& izzk ho mgr k>urAan ke Alf>aj> yane =Bd sI`ne me&, Af>Aal ke ivi-¨ seg>e AOr wnke ivi-¨ Abvab
sI`ne me& yh trIk>a bhut sf>l saibt hoga | ;N=a Allah, yh kha ja sKta hE ik k>urAan ke tk>rIbn 25% Alf>aj> ko
;n ;=aro& kI mdd se AasanI se sI`a ja skta hE |

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye–ˆ

www.understandquran.com 6
sbk> – 3 sUrh 103 Al As/
  
1. j>mane kI k>sm, *********************

 
 


 
:
a *********************

2. be=k ;n\san `>sare $/ (2) D


E BC 5A $5 (1) 
 
me& hE,
isva@ `>sare me& ;n\san be=k k>sm j>mane kI
3.isva@ wn logo& ke
jo :man la@ AOr G9 +=() + 73F "#$
wNho& ne nek Aml
nek AOr wNho& ne Aml ik@ :man la@ •wn ke– jo
ik@
AOr @k dUsre ko hk> (3) I +!+H >9I +!+H
kI vsIyt kI AOr
sb\r kI | AOr @k dUsre ko vsIYyt kI hk> kI AOr @k dUsre ko vsIYyt kI
sb\r kI vsIyt
•tlk>In– kI |

g/amr:
book … + way of life ... + 
... + 
 Attached/Possessive No.
Per-
son
  
wskI
iktab
 wska mJ>hb /
trIk>a ij>NdgI 
 wska rb JKIL wska M-- M-- sr.

rd

  


 
3
wnkI
iktab
wnka mJ>hb /
trIk>a ij>NdgI
wnka rb ' KIL wnka --  -- pl.

AapkI
iktab

  Aapka mJ>hb /
trIk>a ij>NdgI 

 Aapka rb NKIL Aapka --- sr.

Aap sb ka nd

  


 
2
Aap sb
kI iktab
mJ>hb / trIk>a
Aap sb ka
rb
 O= KIL Aap sb ka ;= --- pl .
ij>NdgI

mErI iktab  mera mJ>hb /


trIk>a ij>NdgI 
 mera rb BIL mera P--- sr.

st


 

 
1
hmarI
iktab
hmara mJ>hb /
trIk>a ij>NdgI
hmara rb 7KIL hmara --- dl.,

pl.

S{I il&g ya AOrt ke ilye ˆ

wskI iktab : 


 wska dIn :
  wska rb:  vh:
 
S{I il&g bnana ho to =Bd ke Aai`>r me& ‫ ة‬lga@& | wskI jma (plural) bnane ka trIk>a yh hE ik Aap =Bd ke Aai`>r me& ‫ة‬
h4a kr ‫ ات‬lga@& jEsa nIce idya gya hE |

G736 3 Q736 3 ← "36 3 G(


3 Q(
3 ← (
3
G:; R:; ← :; G9! Q9! ← 8!
G:73 Q:73 ← >:73 G;<
3 Q;<
3 ← <
3

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta ˆ

www.understandquran.com 7
sbk> – 4 sUrh 110 Al ns/
  
**************************

 

  
:a
a ***** *********************
1. jb ALlah kI mdd
Aaja@ AOr f>th •ho (1) 8
 C W 
 TU1V S
ja@–
AOr f>th ALlah kI mdd Aaja@ jb
2. AOr Aap de`e& log
dai`>l ho rhe hE& ALlah
(2) ZV+: % W "Y B: 5+=(E
 X7 & %L
ke dIn me& f>Oj dr f>Oj, f>Oj dr f>Oj ALlah ke dIn me& dai`>l ho rhe hE& log AOr Aap (s) de`e&
3. ps Apne rb kI
tarIf> ke sa9 pakI
NI L 
 9I 8
 :
byan kre& AOr ws se Apne rb kI tarIf> ke sa9 ps pakI byan kre&

b`>i== tlb kre&,
be=k vh bD>a tOba
(3) ZI+H 5; J M C- [ 
k>ubUl krne vala hE | bD>a tOba k>ubUl krne vala hE | be=k vh AOr ws se b`>i== tlb kre& |

g/amr:

sa9 se, bare me& se, sa9 ilye


nIce idye gye car =Bd •h”f>e jr– ke
 
mane yad r`ne ilye wn ke wdahr8 ko -I 


 
AC2I trh yad ri`ye |
 

 
  
4"Y B O= 7 Y O= :\

 


45^ < "3 WI S= + )% :"3
J 7) W
_ B`L 4 7 ") :")
 

 
  
"I a3 T W $5 :a3 

 
yh yad rhe ik ;n =Bdo& ke dUsre mane -I ho skte
hE& | ;s kI tf>sIl nIce dI g;R hE |
  

;n =Bdo& ka trjuma ASl j>uban AOr trjume kI j>uban ke ihsab se hota hE | ;s ke ilye hr j>uban ka Apna
trIk>a hE jEse


  I believed in Allah; mE& ALlah pr :man laya

ye tInO& jumle •vaKy– tIn ju>bano& me& @k hI bat ko Byan kr rhe hE& mgr hr j>uban me& @k Alg hI =Bd ;Stemal
huAa hE |

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta ˆ

www.understandquran.com 8
sbk> – 5 ;A>ada REVISION
Ab tk jo ku2 p7>a hE wska ;Aada kIijye |

g/amr : (nya sbk>):

trf> pr me& se, sa9


nIce idye gye car =Bd ke mane yad r`ne
ilye wn kI imsalo& •wdahr8o&– ko -I
AC2I trh yad ri`ye |
   
 
W 
I :.    
   
W b [ B: :B:


 

 


 


 O= () d e :c()
5+ VL J  W :c   
  
 
 
ye yad rhe ik jb yh h”f> jr, f>el, ;Sm f>a;l
ya ;Sm mf>Wl ke sa9 Aaye to wske main bdl
sKte hE& | 
 
 

 


 
 

 

k-I ;s =Bd •hrf>eÃjr– kI j>”rt ArbI me& pD>tI hE mgr dUsrI j>uban me& nhI& | nIce ;Ngil= kI imsal dI g;R hE |

entering the religion of Allah    


Forgive me  

k-I ;skI j>”rt ArbI me& nhI& pD>tI mgr dUsrI j>uban me& pD>tI hE |

mE& b`>i== ma%gta hU% ALlah se  !" #


AOr muz pr rhem f>rma $ %& '

www.understandquran.com 9
sbk> – 6 sUrh 112 Al ;`>las
*********************     
 : 
**********************

1. kh dIij@ vh ALlah _ W (1)


g h% _ W + b f=
@k hE,
ALlah @k hE | ALlah vh kh dIij@
2. ALlah beinyaj> hE,
(3)
+  
(  (2)

3. n ws ne •iksI ko–
jna AOr n vh jna vh jna gya | AOr n n ws ne •iksI ko– jna beinyaj> hE |

gya,
(4)
g h% Z+C= ;= J$ "=O  
4. AOr ws ka ko:
ko: | hmsr ws ka AOr nhI&& hE
hmsr nhI& |

g/amr: f>eleÃmaj>I ke idye gye 2ˆ seg>o& kI TPI ke trIk>e se AC2I trh p/eiK4s kIijye | yh trIk>a nIce btaya jarha hE |

1. jb Aap ََ َ •ws ne ikya– khe& tae sI0e ha9 kI t=hÃhud kI Past Tense 
 Person

w%glI se da@e& trf> ;=ara kre&, gaeya vh AadmI AapkI da@e& trf>
bE5a huAa hE | ifr jb Aap ‫• َ َُا‬wNho& ne ikya– khe& tae sI0e ha9 ws ne ikya 
rd
kI carae& w%gilyae& se da@e& trf> ;=ara kre& |


3

wn sb ne ikya
2. jb Aap ََْ َ •Aapne ikya– khe& tae sI0e ha9 kI t=hÃhud kI
w%glI se samne kI trf> bE5e hu@e AadmI kI trf> ;=ara kre& | ifr Aap ne ikya 

jb Aapْ
ُ َْ َ •Aap sbne ikya– khe& tae sI0e ha9 kI carae& w%gilyae& nd

 

2
Aap sb ne
se samne ;=ara kre& | Agr Klas cl rhI hae tae wstad p7>ne ikya
valo& kI trf> AOr p7>ne vale wstad kI trf> ;=ara kre& |
mE& ne ikya


3. jb Aap َُْ َ •mE& ne ikya– khe& tae sI0e ha9 kI t=hÃhud kI
st1
w%glI se `ud kI trf> ;=ara kre& | ifr jb Aap َ َْ َ •hmne ikya– hm sb ne ikya
khe& tae sI0e ha9 kI carae& w%gilyae& se `>ud kI trf> ;=ara kre& |

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 10
sbk> – 7 sUrh 113 Al f>lk>
*************************  
  
  
 : 
**************************

(1) 

  
 
1. kh dIij@, mE& pnah me&
sub\h ke | rb kI mE& pnah me& Aata hU% kh dIij@
Aata hU% sub\h ke rb kI,
(2) 
  
2. ws ke =r se jo ws
ne pEda kI, ws ne pEda ikya •ws ke– jo =r se

3. AOr AN0ere ke =r se,


(3) "
 
! 
 
jb vh 2a ja@, •vh– 2a ja@ jb AN0ere ke AOr =r se

4. AOr igrho& me& fU&ke (4) (


)* +, #
$%&' 
marne vailyo& ke =r se, igrho& me& fU&ke marne valiyo& ke AOr =r se

5. AOr =r se hsd krne (5) (.- 


! (- 
vale ke jb vh hsd kre
vh hsd kre jb hsd krne vale ke AOr =r se
|

g/amr: f>elÃmaj>I ke sego&& ke fonts ko italics bnaidya gya hE | kam ho gya ;silye ;ske Alf>aj> zuka idye gye ˆ

• f>el maj>I •g>ayb, haij>r ya mutkiLlm ke ilye Past Tense 


 Person
vaihd yane @k, musNna yane do, jma– ke seg>e ApnI
mu`>tilf> •ivi-¨– haltae& me& Apne Aa`>rI h”f> ws ne ikya 
•=Bdo&– kae bdlte rhte hE | ;n h”f> kI tbdIlI se wn sb ne rd3

yh pta clta hE ik yh f>el vaihd hE ya jma, ikya


haij>r •samne vala– hE ya mutkiLlm •bolne vala–
vg>Erh | ;sI bat kae AasanI se yad krane ke ilye Aap ne ikya 

nd
tsvIrae& se smzane kI kaei== kI g: hE | Agr Aap Aap sb ne
 

2

iksI s6>k pr `6>e hae& tae Aapkae jane valI kar, ikya
4^k ya jIp ka isfR> ip2la ihSsa nj>r Aata hE |
ip2le ihSse kae de` kr Aap kh skte hE ik yh mE& ne ikya


kaEn sI cIj> 9I jae clI g: | Agr Aap rnve pr
`6>e hae& tae w6>te hu@e hva: jhaj> •jae cla gya gaeya
st1
maj>I hae gya– ka isfR> ip2la ihSsa nj>r Aa@ega,
hm ne ikya
ijskI dum pr yh tbdIilya%
 
  
bta: g: hE& |

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye–

www.understandquran.com 11
sbk> – 8 sUrh 114 Al nas
*************************  
  
 
 : 
**************************

1. kh dIij@ mE& pnah me& (1)  


 
Aata hU% logo& ke rb kI,
logo& ke, rb kI mE& pnah me& Aata hU% kh dIij@

 
  
2. logo& ke bad=ah kI,
(3) (2)
3. logo& ke mabUd kI,
logo& ke mabUd kI, logo& ke bad=ah kI,
4. vs\vsa Dalne vale,
2up 2up kr hmla krne (4) $ #"  !
vale ke =r se,
2up kr hmla krne vale ke vs\vsa Dalne vale =r se
5. jo vs\vsa Dalta hE
(5) )*+,
 -. 
 #" ( %&'
logo& ke idlo& me&,
logo& ke sIno& •idlo&– me& vs\vsa Dalta hE jo
6. ij¨o& me& se AOr
;n\sano& me& se | (6) * /0 !
AOr ;n\sano& •me& se– | ij¨o& me& se

g/amr:

• f>eleÃmuj>are kI TPI ke sa9 p/eiK4s kIijye jEsa ik Aapne f>eleÃmaj>I ke Imperfect tense 
 Per-
son
vK>t ikya 9a | Alb]a yh f>k>R had r`a jaye ik f>eleÃmuj>are kI p/eiK4s
krte vK>t ha9 ke ;=are sr kI sth •level– pr ho& AOr Aavaj> W%cI ho vh krta hE 21 (
| f>eleÃmaj>I kI p/eiK4s krte vK>t ha9 ke ;=are sIne kI sth pr ho& AOr rd

321 (
3
Aavaj> 0ImI ho | vh krte hE&
• f>eleÃmaj>I ke zuke hu@e fonts ke jgh pr f>eleÃmuj>are ke seg>o& ko sI0a
(upright) r`a gya hE, yanI yh kam hae rha hE ya haene vala hE | Aap krte hE& 21 4
nd

321 4
2
• f>eleÃmuj>are ke sego&& me& Ahm tbdIlI •pirvtRn– samne ke Alf>aj> me& haetI Aap sb krte
hE •isva@e Aai`r ke ‫ﯾ‬-- ،‫ان‬-- ،‫ –ون‬ke– | ;n tbdIlyae& َ‫ت َأ ن‬ َ ‫ي‬
َ ko hE&
wtrte hu@e •yanI haij>r ya mustk>ibl– jhaj> kI naek pr btaya gya hE |
yh daeno& tsvIre& sI`ne valo& ke idmag> me& ;s bat kae ib5ane ke il@e
mE& krta hU% 2.

st

 21 5
1
id`a: g: hE& ik f>el maj>I ke seg>ae& kI dum bdltI rhtI hE AaEr f>eleÃmuj>are
hm krte hE&
ke seg>ae& ka mu&h |

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye–

www.understandquran.com 12
sbk> – 9 ;Aada
Ab tk jo ku2 p7>a hE wska ;Aada •repeat– kIijye |

g/amr: f>eleÃmaj>I AOr f>el mj>are kI TPI ke sa9 p/eiK4s kIijye |

Imperfect tense 


 Past Tense 
 Per-
son

vh krta hE 21 ( ws ne ikya 


rd

321 ( 

3

vh krte hE& wn sb ne ikya

Aap krte hE& 21 4 Aap ne ikya nd

321 4 

2

Aap sb krte hE& Aap sb ne ikya

mE& krta hU% 2.


mE& ne ikya


st

 21 5 

1

hm krte hE& hm ne ikya

www.understandquran.com 13
sbk> – 10 sUrh 109 Al kaif>“n
  
*********************

 
 


 
: a 
 *********************
1. kh dIij@ - @e kaif>ro!
2. mE& ;badt nhI& krta ijs (2)
3*+:2" 4 + : "

; (1)
3*.
9 67(
8( 
kI tum ;badt krte ho |
tum ;badt krte ho ijs kI nhI& mE& ;badt krta kaif>ro ! @e kh dIij@
3. AOr n tum! ;badt krne
vale ho ws kI ijs kI (3) + : "
8
3*+ <" =5

;*
mE& ;badt krta hU%,
mE& ;badt krta hU% ijs kI ;badt krne vale ho AOr n tum
4. AOr n mE& ;badt krne
vala hU% ijs kI tum (4) <" 74+" : +> 5

;*
;badt krte ho,
tum ne ;badt kI ijs kI ;badt krne vala AOr n mE&
5. AOr n tum ;badt krne
vale ijs kI mE& ;badt (5) + : "
8
3*+ <" =5

;*
krta hU% |
mE& ;badt krta hU% ijs kI ;badt krne vale AOr n tum
6. tuMhare il@ tuMhara dIn
mere il@ mera dIn | (6) !(? -* <" 9 (? <" 9

mera dIn AOr mere il@ tuMhara dIn tuMhare il@

g/amr: f>el ke sa9 j>ma;r, mf>WlÃibhI (objects) bn jate hE& | @k f>el ke sa9 imsal •wdahr8– dei`ye |

ws •ALlah– ne pEda ikya ... + Attached/Possessive (with a VERB) No. Person

 
pEda ikya ws ko ws ko @-- @-- sr.

rd


 <" A-- <" A --
3

pEda ikya wn ko wn ko pl.

pEda ikya Aap ko  Aap ko B--- sr.

nd

  <" C ---


2

pEda ikya Aap sb ko Aap sb ko pl .

pEda ikya muz ko muz ko -5--- *** sr.

st

 5---
1
dl.,
pEda ikya hm ko hm ko pl.

Amr v nhI& kI TPI ke sa9 p/eiK4s kIijye |

1. 
ْ َْ ِ‫ ا‬khte vK>t t=hÃhud kI w%glI se samne kI Negative Imperative Imperative 

trf> ;s trh •ha9 kae 9ae6>a Wpr se nIce kI
trf> late hu@e– ;=ara kre& jEse Aap samne vale kae
huKm de rhe ho& | ‫ اِ َْ ُ ا‬ke ilye yhI ;=ara carae&
w%gilyae& se ikya jaye |
2. 
ْ َ ْ َ 
َ khte vK>t t=hÃhud kI w%glI se samne mt kr 21 4
; kr 2. 
kI trf> ;s trh •ha9 kae ba@% se da@% trf> late
hu@e– ;=ara kre& jEse Aap samne vale kae mna kr mt kro 21 4
; kro 2. 
rhe ho& | ُ َ ْ َ َ ke ilye yhI ;=ara carae& w%gilyae&
se ikya jaye |

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye–

www.understandquran.com 14
sbk> – 11 vj>U (nmaj> ke Aj>kar)

***** vj>U se phle kI duA>a (Wudu) *****


F <E
" 
* ALlah ke nam se.
ALlah ke | nam se
***** vj>U ke bad kI duA>a (Wudu) *****
* mE& gvahI deta hU% ik
ko: •hk>Ik>I– mabUd F '; 
 '; 3
+ 6"

nhI& hE isva@ ALlah
ALlah ke isva@ ko: mabUd nhI& hE ik mE& gvahI deta hU%
ke
 
vh Akela hE, wska 
 (
; @+G" *
ko: =rIk nhI& wska nhI& ko: =rIk vh Akela hE,
 
AOr mE& gvahI deta hU% ik
muhMmd •sLlLlahu
#)* @+:" H+IJ '3
+ 6"
*
A>lEhI v sLlm– wske AOr wske rsUl hE& | wske bNde muhMmd •s.– ik AOr mE& gvahI deta hU%
bNde AOr wske rsUl hE&
| M= ! - 2L" <6 K

@e ALlah! bna de muze `>Ub tOba krne valo& •me–& se bna de muze @e ALlah!
`>Ub tOba krne valo& me&
se AOr bna de muze pak
!( 6
N=I ! - 2L" *
saf> rhne valo& me& se | pak saf> rhne valo& •me–& se AOr bna de muze

g/amr:
active participle; passive participle, and
verbal noun
@k j>mane me& musLman sarI duinya ko ;Lm, hunr AOr 4eKnalojI dene vale hote
9e, krne vale hote 9e | f>a;l •krne vala– khte vK>t sI0e ha9 se dene ka
krne vala 
vh ijs pr Asr


;=ara kIijye |
p6>a
lene vala ha9 vh hE ijs kI mdd kI g:, ws pr Asr p6>a, mf>Wl •ijs
pr Asr p6>a– khte hu@e lene vale ha9 ka ;=ara kIijye | AOr Aai`>r me& f>el krna, kam ka nam 
•kam ka nam, kam krna– khte vK>t ha9 kI mu»I bna kr k>uVvt ka ;=ara
kIijye |
ye sare ;=are @k n@e AadmI ke ilye ku2 AjIb se lgte hE& mgr yad r`ne kI
ilye ;n ;=aro& se kam lIijye | j>uban sI`ne ke ilye Apne sare vjUd ko (Total pl.    
physical interaction) ijtna ;Stmal kre&ge, wtna hI f>ayda hoga |
;N=aALlah Aap `>ud de`e&ge ik ;s trIk>e se iks trh AasanI se yh sare seg>e
yad ho jatI hE&
pl 
 
 .

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 15
sbk> – 12 ;k>amt AOr sna

*** ;k>amt ***


ALlah sbse b6>a hE.
ALlah sbse b6>a hE.
    
   
  
 
mE& gvahI deta hU& ik kae: mE& gvahI deta hU& ik kae: mabUd nhI& hE isva@ ALlah ke ALlah sb se b6>a hE | ALlah sb se b6>a hE |
hk>Ik>I mabUd nhI& hE isva@
ALlah ke. mE& gvahI deta
 +# &* %&' ()  "! #$   
hU& ik muhMmd sLlLlahae nmaj> kI | AaAae trf> mE& gvahI deta hU& ik muhMmd •sLlLlahu AlEih vsLlm– ALlah ke rsUl hE& |
AlEih vsLlm ALlah ke
rsUl hE&. AaAae nmaj> kI +! # &* 01/ / +! # &* 01/ / ,-.
 %&' ()
trf>. AaAae kamyabI kI
thk>Ik> •yk>Inn– `6>I hae g: nmaj> `6>I hae g: nmaj> thk>Ik> •yk>Inn– kamyabI kI AaAae trf>
trf>. thk>Ik> •yk>Inn–
`6>I hae g: nmaj>.     
  
 
•yk>Inn– `6>I hae g:
nhI& hE kae: mabUd isva@ ALlah ke ALlah sb se b6>a hE | ALlah sb se b6>a hE |
nmaj>. ALlah sbse b6>a
hE. ALlah sbse b6>a hE. ***** sna *****
nhI& hE kae: mabUd isva@
ALlah ke ========= 2 $ 61 98 6 78 4 5& 231 $
@e ALlah tU pak hE AaEr tera nam AOr brkt vala hE AaEr tarIf> hE teere il@ @e ALlah pak hE tU
teere hI il@ tarIf> hE AaEr
tera nam brkt vala hE, 6 = > 
 8 6;< % 1:98
AaEr terI bujugIR bul&d v
bala hE. AaEr tere isva isva@e tere AOr nhI& kae: mabUd AaEr bul&d v bala hE terI bujugIR
kae: •sCca– mabUd nhI&.

g/amr: 108 ke wn 21 seg>o& kI p/eiK4s kIijye jo nIce idye gye hE& | Aa`>rI do seg>e vaihd muANns yanI @k AOrt ke
ilye hE& | wn me& do Asma •f>a;>l AOr mf>Wl– AOr msdr yanI kam ka nam •f>el– -I idya gya hE | tf>sIlI 4ebl ;s
iktab ke Aai`>r (Appendix) me& idya gya hE | ws 4ebl me& k: seg>e idye gye hE& mgr vh bad me sI`ne ke ilye hE | 108 ka
Add yh btata hE ik k>urAan mjId me& yh f>el ApnI mu`tilf> sUrto& me& 108 bar Aaya hE |

muANns •AOrt– ke seg>o& ke ilye ;=are ke tOr pr ba@% ha9 ka ;Stmal kIijye | yad ri`ye ik da@% ha9 ka ;Stmal hm ne
muj>Kkr •mdR– ke ;=aro& ke ilye ikya 9a | mK>sd isf>R is`ana hE n ik muANns ke sa9 ko: ;mityaj>I slUk | yh -I yad
rhe ik k>urAan me& vaihd muANns ka seg>a dUsre muANns ke sego& ke muk>able me& J>yada ;stemal huAa hE |

 
 
 
 


  

   
   
  
 
   
  

( vh krtI hE  ws AOrn ne ikya
  wska rb  vh )

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 16
sbk> – 13 ‘kU, sjUd v t=h\hud •nmaj> ke Aj>kar–

***** ‘kU ke Aj>kar / raising up *****


mera rb pak hE Aj>mt   

vala hE |
. . Aj>mt vala mera rb pak hE

sun lI ALlah ne ijsne
wskI tarIf> kI |
  "# !    

hr trh kI tarIf> hE tere hI il@ @e hmare rb tarIf> kI wskI wskI ijsne sun lI ALlah ne
@e hmare rb tere hI il@
hr trh kI tarIf> hE |
***** sjda ke Aj>kar (Prostration) *****

mera rb pak hE jo sb
 %$ &' (  

se bul&d hE | sbse bul&d mera rb pak hE
***** t=h\hud *****
s-I k>OlI •j>uban kI–,
bdnI AOr malI ;badte&
)
 -.# )
+&!,#  )
!!*
ALlah hI ke il@ hE&, AOr s-I malI ;badte& AOr s-I bdnI ;badte& ALlah hI ke il@ hE&, s-I k>OlI ;badte&

slam hae Aap pr @e
nbI AaEr ALlah kI
7 89: # 6
 # 2 !3245 " &' / 0!1
rhmt AaEr wskI AaEr brkte& ho& wskI AaEr ALlah kI rhmt @e nbI Aap pr slam hae

<!, ;' %$ &'# &' / 0!1


brkte& hae&

slam hae hm pr AaEr


ALlah ke nek b&dae& pr | nek ALlah ke b&dae& AORr Wpr hm pr slam hae

mE& gvahI deta hU& ik  ->? 7@@


$ ? -> 5 3= 5
ALlah ke isva kae:
isva@ ALlah ke nhI& kae: mabUd mE& gvahI deta hU% ik
•hk>Ik>I– mabUd nhI&
 
AaEr mE& gvahI deta hU& ik 7C+
#  ' A!B -5 3= 5#
muhMmd sLlLlahae AaEr wske rsUl •hE&– wske b&de muhMmd •s.– AaEr mE& gvahI deta hU% ik
AlEih vsLlm wske
b&de AaEr wske rsUl hE |

g/amr:  29 (1a) ke nIce idye gye


 21 Ahem •mU~y– sego& kI p/eiK4s kIijye | Aa`>rI do sIg>e vaihd muANns ke hE& |

29 ka Add yh btane ke ilye hE ik k>urAan mjId me& yh f>el ApnI mu`tilf> •ivi-¨– sUrto& me& 29 bar Aaya hE | 1a f>el kI

ik>sm ( ََ َ ‫ )ب‬ko btata hE | ( : ws ne `ola ; : ws ne bnaya)


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


(
 
 
 ) 
 
  
 

 !
  " # !
 $ !
 $ # !
  !
         
( !
 # "  ) " %!
 &" # !
  !
  # "  " 

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 17
sbk> – 14 d”d •nmaj> ke Aj>kar–

***** d”d (Sending prayers on the Prophet, pbuh) *****


@e ALlah muhMmd
•sLlLlahu AlEih vsLlm H!B I$ %$ &'# H!B %$ &' EFG !3 D&
– pr AaEr muhMmd •s.– kI
muhMmd •s.– kI, AOr Aal pr muhMmd •s.– pr d”d •rhmt– -ej @e ALlah
Aal pr d”d •rhmt– -ej

jEse tUne ;b/ahIm J: ? I$ %$ &'# J: ? %$ &' 6 -&G 9
AlEihSslam pr AOr
;b/ahIm kI, AOr Aal pr ;b/ahIm pr jEse -ejI rhmt tU ne
;b/ahIm •A.– kI Aal pr
rhmt -ejI. L M!B L "!K?
be=k tU tarIf> ke k>aibl bujugIR vala hE | tarIf> ke k>aibl be=k tU hE
hE bujugIR vala hE |
H!B I$ %$ &'# H!B %$ &' N !3 D&
@e ALlah muhMmd •s.–
AaEr muhMmd •s.– kI Aal muhMmd •s.– kI, AOr Aal pr muhMmd •s.– pr brkt Ata f>rma @e ALlah
pr brkt Ata f>rma jEse
tUne ;b/ahIm •A.– pr AOr
J: ? I$ %$ &'# J: ? %$ &' 69 9
;b/ahIm •A.– kI Aal pr ;b/ahIm kI, AOr Aal pr ;b/ahIm pr tU ne brkt Ata kI jEse
brkt Ata kI.
L M!B L "!K?
be=k tU tarIf> ke k>aibl
bujugIR vala hE | bujugIR vala hE | tarIf> ke k>aibl be=k tU

g/amr: َََ
92
(1b) ke nIce idye gye 21 Ahem seg>o& kI p/eiK4s kIijye | Aa`>rI do seg>e vaihd muANns ke hE& | 92 ka
Add yh btane ke ilye hE ik k>urAan mjId me& yh f>el ApnI mu`tilf> sUrto& me& 92 bar Aaya hE | 1b f>el kI ik>sm ( ‫ب‬
َََ) ko btata hE | ;s se phle Aapne 
   (yanI ََ َ ‫ ب‬1a) ke Af>Aal sI`e | yh bab َ 
َ َ (1b) hE |

buinyadI grdan vhI  kI hE, f>kR isf>R jer j>br pe= ka hE | yha% 
  ke bjaye 
 

  hE,

yanI ‫ص‬ pr j>br ke bjaye pe= hE | ArbI Af>Aal J>yada tr ;sI vj>n pr Aate hE& | • : wsne mdd kI,  :
wsne peEda ikya– |

 
  
 
,

  , 
  ,

  , 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
( 
 

 
 )   
  
 
  
 
 
 

248
  (1a) ke nIce idye gye 21 Ahem seg>o& kI p/eiK4s kIijye | Aa`>rI do seg>e vaihd muANns ke hE& |

 
 ,  ,  ,  ,  
 
 
  
  
 
 
( 
  )

 

  
 
 
 
nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 18
sbk> – 15 d”d ke bad •nmaj> ke Aj>kar–

***** d”d ke bad kI duAa / before the Ending Salam *****


@e ALlah be=k mE&ne
   
   

ApnI jan pr bhut


J>yada J>auLm ikya hE J>auLm bhut J>yada ApnI jan pr •mE& ne– J>auLm ikya be=k mE& @e ALlah
AaEr tere isva •kae: -I–
gunahae& kae nhI& b~>=
 ! * +  ( ) $% '& 
! " # 
skta, bs muzkae b~>+a bs b~>+a de muz ko isva@ tere gunahae& kae b~>= sKta AOr nhI&
de ApnI `>as bi~>== se
AaEr muz pr rhm
. 45
 ,-. / 0 1 23!" 1
f>rma | be=k tU hI AaEr muz pr rhem f>rma ApnI `>as bi~>== se
b~>=ne vala behd rhm
vala hE | 74!
5 %"
 ( 6 
behd rhm vala hE b~>=ne vala be=k tU hI

g/amr: ََ‫ذَآ‬ ََ‫ ذَآ‬: ws ne yad ikya)


163
(1b) ke nIce idye gye 21 Ahem sego& kI p/eiK4s kIijye | •

 
 ,  ,  ,  ,  
 
 
  
  
 
 
( 

  )


 
  
 
 
 

َََ‫آ‬461 (1b) ke nIce idye gye 21 Ahem sego&& kI p/eiK4s kIijye | (َََ‫ آ‬: wsne ;nkar ikya, na =ukrI kI– |

 
 ,  ,  ,  ,  
 
 
  
  
 
 
( 

  )


 
  
 
 
 

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 19
sbk> – 16 duAa@%

***** Saaene ke vK>t kI duAa *****

@e ALlah mE& tere hI nam


  
  
 
se mrta AaEr jIta hU& | AaEr mE& jIta hU& | mE& mrta hU% tere nam se @e ALlah

=============== ***** nI&d se jagne pr *****

hr ik>Sm kI tarif> AOr "  !  


=uk/ ALlah hI ke il@ ij>&da ikya hmkae ijsne ALlah ke il@ TaarIf> AOr =uk/
hE ijsne hmkae ij>&da
ikya. hmkae maEt dene ke ( )*$ & '  $ %  # 
bad, AaEr wsI kI trf>
w5 kr jana hE | AaEr wsI kI trf> maEt dene ke hmko bad
w5 kr jana hE |
***** `ana =u” krte vK>t *****

1 . /0  &  , - 
+
 
+
 
* ALlah ke nam se Yaa Agr =u” me&
khna -Ul ja@ tae
* ALlah ke nam se ;ske AaEr ;ske Aai`>r me& ;ske =u” me& ALlah ke nam se khe
=u” me& AaEr ;ske Aai`>r ***** `ana `ane ke bad *****
me& |
 "3  $ #2  !  
* sb tarIf> AaEr =uk/
AaEr iplaya hme& i`laya hme& ijs ne ALlah ke il@ hE tarIf> v =uk/
ALlah ke il@ hE ijsne
hme& i`laya AaEr iplaya. 5 +
  6  $ # 4 
AaEr musLman •yanI bat
;Slam lane valae& •me&– se AOr bnaya hme&
ko suNne vala– bnaya |

g/amr:  122 (1b),  78 (1b), and 


 143 (1b) ke nIce idye gye
 21 Ahem sego&& kI p/eiK4s kIijye |

( 
  : wsne irJ>k> idya,  : vh dai`>l huAa, 
 : wsne ;badt kI)

   ,  ,
 ,  ,
  
  
     
(
   )       

    ,  ,  ,  ,   


  
     
(    ) " "    !    ! 

# 
 , # , # , # , #     !
 
( #  ) $ %
  # &%
 #  #  
 


nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 20
sbk> – 17 ;Aada

Ab tk jo ku2 p7>a hE wska ;Aada kIijye |

g/amr: •nya sbk>–

'
 *
 58 (1c); + - 266 (1c); and . / 95 (1c) ke nIce idye gye 21 Ahem sego& kI p/eiK4s kIijye | Aa`>rI do

seg>e vaihd muANns ke hE& | buinyadI grdan vhI  kI hE, f>kR isf>R j>er j>br pe= ka hE | msln yha
 
 
 

ke bjaye 
 
 
 
 hE, AOr   
 
 ke bjaye   
 
 hE,

( '
 *
 : wsne mara; 1
0 2 '
 *
 : wsne imsal dI; + - : wsne J>auLm ikya; . / wsne bi~>== kI)


 
 

 , 
 ,
 
 , 
 ,
 
 

 
  
 
('
 3 
 ) '*
 ' 3 '%* & 3 ' 3  & * ' *

+ 4!  + -! , 5 4! ,+ 4! , 5 4! ,+ 4!  


 
 
 
 
 
(+ 4!   ) +!- 64! +7%- 5 4!  + 4!  5 -! + -! 

 . 8 . /! , . 8 , . 8 , . 8 , . 8 
 
 
 
 
 
( . 8  ) $. 8 .8 9%/ . 8 . 8  . /! . /! 

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 21
sbk> – 18 k>urAanI duAa@%
***** k>urAanI duAa@% *****
* @e mere rb muze AaEr (20:114)  
 
J>yada ;Lm de |
--------------------- ;Lm me& J>yada kr muze @e mere rb

* @e hmare rb! hme& de $%&' # !"   
duinya me& _ala: AaEr AaEr Aai`>rt me& _ala: duinya me& hme& de @e hmare rb!
Aai`>rt me& _ala:, AaEr
hme& daej>`> ke Aj>ab se (2:201) +, *# !"
bca le |
Aag •daej>`>– Aj>ab AaEr hme& bca _ala:

g/amr:  518


 318
100
(1d); (1d); and (1d) ke nIce idye gye 21 Ahem sego& kI p/eiK4s kIijye | buinyadI

grdan vhI  kI hE, f>kR isf>R j>er j>br pe= ka hE | msln yha% 
, 
  ke bjaye 
, 
  hE,

;sI trh 
 
  AOr 
,   Aate hE,

( 100 : wsne suna; : wsne jana;


 : wsne Aml ikya)

 
 
 ,
 
 , 
 ,
 
 , 
  
 
  
 
 

( 

 
  )  

 

  

    

 
 ,   ,  ,   ,  
 
 
 
 
 
 
( 
  )

 

  
 
  
 

 
  ,   ,  ,   ,  
 
 
  
  
 
 
(
 
  )
 
 

  
  
  
 

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 22
sbk> – 19 mutf>r\irk>at

+
  - '& *" $%  ! " #
jhano& ke ilye rhmt bna kr mgr AOr nhI& hm ne -eja Aapko

2::; 78 2 9:  78 2 5 6 " 78 2 3 4 ./$ 0 1
ifr ij>NdgI dega tumko ifr mOt dega tumko ifr irJ>k> idya tum ko pEda ikya tumko ALlah hE ijsne

.= >?7@ < 1
 $ %
. sb/ krne valo& ke sa9 •hE– ALlah be=k

. C " B :% 7%# 1


 7%
lO4 kr jane vale hE& | wsI kI trf> AOr be=k hm be=k hm ALlah ke il@

D:2* D: 0 1#


. . ihKmt vala hE jaNne vala AOr ALlah

L
 "M JK # I
 # 7H JK 1
 E
 FGH
 
j>mIn me& hE | AOr jo •ku2– Aasmano& me& jo •ku2– tsbIh krta hE ALlah ke ilye

P>:Q BO % =F 2  1 #NG  3


isva wske ko: mabUd tumhare ilye nhI& hE ;badt kro ALlah kI @e merI k>Om

B T :G! JK 2 H


 S # 2 M? #NR C#
ALlah ke raSte me& AOr tuMharI jano& se tMuhare malo& se AOr ijhad kro

g/amr:
َ‫َل‬ 1719
(1i) ke nIce idye gye 21 Ahem sego& kI p/eiK4s kIijye | َ‫َل‬ :
wsne kha

 3
 5
 3
 3
 3 
 3 
 
 
 
 


( 3
V5)
 5
 3
U5
 3 
3 
 5
5

َ‫ آَن‬1361 (1i) ke nIce idye gye 21 Ahem sego& kI p/eiK4s kIijye | َ‫ آَن‬: vh 9a; ‫ن‬
ُ ُ
َ : vh hE ya hoga ; ْ ‫ ُآ‬: ho ja!

 2
 W
 2
 2
 2 
 2 


 
 
 

( 2
VW) W
-
=UW
 2 
=2 
 W
=W
nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 23
sbk> – 20 mutf>r\irk>at

Y
&  = H
 * 2 X 
. . . A>ml me& behtr •hoga– kOn tum me& se

JF?" [K = /RZ


. . mere rb ke | f>j>l se •hE– yh

\:7]  E
 9S  .I7:F?  M 7%
=Etan ke Aml ka drvaj>a | `oltI hE Agr •kI bat– inYyto& pr hE& | Aamal to bs

B 0 1 J _
 " 2 :  Y
 7H 7 = F D>:4 ^ Y
 7@
raj>I ho ALlah wn se slamtI ho Aap pr nINd se | behtr hE nmaj>

0 1 d e % a; c
 :W a` b `
 X?7" =
ALlah cahe Agr . Kya hal hE&? Kya hE tera dIn? kOn hE tera rb?

I  `
  a/RZ W aN f K W
f>ir+ta mOt ka iktne me& hE yh •saman–? Aap ke pas? pEse hE& iktne

g/amr: ََ‫ د‬197 (1j), َ‫ َء‬277 (1j) AOr َ‫ َء‬236 (1j) ke nIce idye gye 21 Ahem sego& kI p/eiK4s kIijye |

(ََ‫د‬ : wsne pukara), (َ‫َء‬ : wsne caha) (َ‫ َء‬: vh Aaya)

N
b
 N
N
 N 
N 
 
 
  
 
 
 
( N
V b )
db
g N
Ohb
 N 
hN 
 b
hb

 

 
  
 
   
(  ) ----
iii
 !
 !
 !
 !
"#$!
%$!
(i
Id C)
iii
nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 24
sbk> – 21 ;Aada
Ab tk jo ku2 p7>a hE wska ;Aada kIijye |

g/amr: •nya sbk>–

Demonstrative and Relative


ye 2ˆ Alf>aj> k>urAan pak me& 2286 bar Aaye hE& | 
َ ِ ‫ ا‬،‫ ا ِي‬،َِ ‫ أُو‬،َ ِ ‫ ذ‬،ِ‫ ه ُ ء‬،‫هَا‬. Pronouns
;n 6 Alf>aj> ko smzte huye TPI ke j>irye ;s trh p/eiK4s kIijye | ‫ ها‬kehte vK>t yeh 
@k w%glI se AOr ‫ ه َء‬kehte vK>t carae& w%gilyae& se nIce iktabo& kI trf> ;=ara
yeh sb 
kIijye |
َ ‫ أُو 
;ذ‬kehte vK>t @k w%glI AOr carae& w%gilyae& se •n da@% trf> kI trf>
jo ik  ka hE AOr n samne kI trf> jo ik 
 
 ka hE biLk dOno& ke bIc vh

me&– ;=ara kIijye | ‫ ;ا ِي‬ َ ِ ‫ ا‬kehte vK>t @k w%glI AOr carae& w%gilyae& se wsI ‘`> pr
vh sb

 
jo
َ ‫ أُو 
;ذ‬ka hE j>ra ha9 Wpr kI trf> dUr kI trf> ;=ara kIijye, goya Aap
iksI ke bare me& •vh jo– yad idla rhe ho& | 5 imn4 kI yh p/eiK4s Aapko 2286 bar vh jo  
Aane vale Alf>aj> ko AC2I trh yad krva degI |
vh sb jo
 

nukta =Ok> ya nukta `Of> AOr talImI nukta •jgh n ho to ;s sf>eh ke pI2e no4 kIijye– ˆ

www.understandquran.com 25
sbk> – 22 AOr 23: bar bar Aane vale Alf>aj> •=Bd–
tk>rIbn 100 Alf>aj> kI ilS4 jo k>urAan krIm me& tk>rIbn 40,000 bar Aaye hE& (kul tk>rIbn 78000 me& se)
| Alf>aj> ke manI ili`ye AOr imsalo& ko AC2I trh yad ri`ye | yad rhe ik hm ne ;s kosR me& buinyadI manI
sI`e hE& AOr k>urAan me& yh Alf>aj> AKsr ;NhI mano& me& ;Stemal huye hE& |
 
aaaa
 
  1732

. #
$% &' ( "
 
 .   
 !
  (past)  347


5 6 4
7!8 9 :;
6$
< 
=4
>!8
?< % 4
3
 +,-/ 0 1  32 " 4
3 4
3 2155


=- / 0
 
 + @/!
A BCDE F0 -/0 147

 
   666

 … G8 
.
5 6 4
7!8 9 :;
6$
< 
=4
>!8
?< % 4
3
  …4
3
 
aaa aaa

H2I
< JC
 K 3 mg 225

mg/fg  46

mg
427

mg/fg
 204

. L4M> <N
 H K L
 ?
  mg  304

 @/!
A
O6
7P%
  Q
- N mg
  1080

 
aaaa aaa
. #
$% R 
 J8 S mg 481

mg 444

mg 
81

. TA % 4
3 G I4
A UP% 
 mg 
135

. WV
T
A 4M3 # I4
A 4
P% 
 mg/fg 
68

mg/fg 86

 
aaaaaaaaa
:: X
> Y 4
3 X 4
3 **

:: X VI<M 3 X 
3 823

:: X[4
\ 8
]/ ( X
]/ ( 83

:: X
=
> A L!K ( :: X ( X(

www.understandquran.com 26
kb?
^ past 8 239

. _
 U ' 8
 ! - `

P a4
b  future  454

:: +< c
 >V / 
 4
>
W4
3% 4
3
7
I 4
P4
/$ % 
   6
\ 8 7
I 196

 " / /\
 M d " U/ 6 M d " S
e
< M d " f!
g  R M d 338

:: X
=
> A L!K (
> A 197

a
   
jo ;n 2ˆ ke sa9 Aa@% a !a 
. Y
H
 " > Y " [ + [ 1367

:: / b-M G4h/ c


M 
 3 4 I  A  3 3026

:: >
A R 
H i
< 
A 404


 - I4M` 
j
3
!k G 
j
3 163

!k l
 I B 510

 J/T? H K H K 1658

:: " / !
A m nl
M o !
A 1423

. G7 b
< /  4MP 
 4MP o  736

GVT \W 4M6 3 f '>W o UM


$ -M T 8 4
>
W o UM
$ 142

 % %
a"#aaaa"$ aa"#aaaaa"$
:: a4
p G8 G8 628


 - I4M` 
j
3
!k G G 1297

:: k 
 k G% 
@p % G8 % 576

:: [ ?<M &6M
\3 G % 
@p % G % 263

:: q4M/>2 4 I [ 4
6A r 8 4
6PM 4
6PM 146

:: G4h/ c
M J
6
A _

U'8
W   200

+ .G- K4" 8 4
@V% 4
 J8 S 4
@V%4
 +4
 150

-8(9 ! Gt-f 8 4
P- l
M
 f
 +1-l
 g H ' G4
lP s 8 G [ -

-8(9 ! Gt-f 8 4
P- l
M
 f
 +:: u!`
M O
34S S S 409

ĐĐ ka mTlb yh hE ik yh kurAan ka ihSsa nhI& |

www.understandquran.com 27
isf>at Attributes
:: , - gt
 M % H K !k l
 I o % [M% 82

:: , - gt
 M % H K !k l
 I u
- gt - gt 40

. / $-M 6 $ -M !k l


 I 6$
< 57

.
5 6 4
7 8 B
2
< !k 6
\ 8 B
v
< 970

:: / $-M 8 < '


D 8
OP%
PM <'0 91

# / "
$ #/ !
A R 
 / !
A 162

# / "
$ #/ !
A R 
 / "
$ 97

:: &-/ w( 4&6!8 x H l'8


P O
 6 !x H P2 M @ !k u
F w( F w( 74

. / $-M 6 $ -M !k l


 I / $
< 182

in=ainya% 
-8(9 ! Gt-f 8 4
P- l
M
 f
 Gt-S 70

y< r 8 H K 4
3
 q
4
6l
M H K 4
3 ! _
 T2
l y<% 461

y< r 8 H K 4
3
 q
4
6l
M H K 4
3 ! _
 T2
l (pl q4
6
?) 4
6
? 310

AiMbya, ‘sul
:: [ ?<M &6M
\3 G % 
@p % (pl J?< ) [?
< 332

:: W4(
-
I
 ;
6$
<
 HV T>M 4
@V%
/ !
A m nl
M (pl 4
/ TP% +52/ T
P +GV/ T
P) Hv T
P 75

(J/ {
-? ) Bf7
 J/ A4
6? Q / 
-I zP m
Yt 279


-
3 I o
l/ A o
?3 |/
7p Y 225

=Etan vg>Era
/ b-M G4h/ c
M 
 3 4 I A% ( pl 5 }4
/
p) G4h/
p 88

G
A- K 74

Aai`>rt ‫'&ة‬
:;
>
l
$ u
- g H KM :;
>
l
$ 4
/PV H K 4
> Wt ~
>IM
< u
- g~8 115

;M>
 8 (pl q4M>
b) ;M>
b 147

M>
@
b 77

. <4M> 
B
A 4
> SM :;
>
l
$ u
- g H KM :;
>
l
$ 4
/PV H K 4
> Wt ~
>IM
< B
A 322

. <4M> 
B
A 4
> SM :;
>
l
$ u
- g H KM :;
>
l
$ 4
/PV H K 4
> Wt ~
>IM
< <4
P 145

. 2 m
 !3 (pl m4M%) m
 393

www.understandquran.com 28
Ak>Ida
#
$% R 
 J8 S (M @ !k ) 2702

. #
$% &' ( "
 
 +#
$% R 
 J8 S (fg €

$ ) 
$% 85

 
  (pl ;
@ t)
 34

^ (pl |U( ) B4
U ( 261

:: q
6 8
 !
3 (pl ;" {n
3) !
3 88

-T `
M 4 I 
N

W
 2
\ 84 I 
N

W
... v
$ 247

.
5 6 4
7 8 B
2
< !k 6
\ 8 6
$ 43

. Y
H
 " > Y " +. 2 m
 !3 Y 92

:: m>M 
32 -# /
g u n`
M un
N 83

H2I
< JC
 K 3 JCK 84

. <4M> 
B
A 4
> SM :;
>
l
$ u
- g H KM :;
>
l
$ 4
/PV H K 4
> Wt ~
>IM
< (plq4
>
l
$) ;
>
l
$ 31

:: m>M 
32 #-/
g u !`
M -/
g 186

;Nsan, log, duinya


:: &-/ w( 4&6!8 x H l'8
P O
 6 !x H P2 M @ !k (pl ‚'P%) ‚8'
P 293

::  ?
<
 ,T
A &6M
\3 G % 
@p (pl Y4
T A) T
A 126

...
   .1-l
 g H ' G4
lP s 8 G G4
lP 65

. L4M> 
 . L4M> !
3 . L4M> B
2
- I A% J8 S L4
P 248

,-/ 0 1 23 " 4


3 a TA m f mS 383

<4M> 
B
A 4
> SM :;
>
l
$ u
- g H KM :;
>
l
$ 4
/PV H K 4
> Wt ~
>IM
< 4
/PY 115

!k J/ T
? H K " l' P%
 " 
3 r I 4
b
 ( pl JT? ) J/ T
? 176

 @/!
A
O6
7P%
  Q
- N Q
- N 46


5 6 4
7 8 B
2
< !k 6
\ 8 (pl 5 6 4
A) 4
A 73

!k J/ T
? H K " l' P%
 " 
3 r I 4
b
 (pl [
3 %) [4
3 86

www.understandquran.com 29
Triliteral Verbs ()a*+,+aa
J7 K [7'8
3 J A4K J8
7K8 J
7'8
 * J
7K 105

._
 U ' 8
 ! - `

P 4
b  _UK zU'8
3 _ W4K _

UK8 _

U'8
 *
_
UK 29

::
/ IMUM 
 3 H >!8
7b M @ !k J7
b [7

3 J A4
b J8
7b J
7

 * J
7
b 346

._
 U ' 8
 ! - `

P 4
b  -`
P <`>
3 - N4
P - `
 P - `
 >
 *
-
`
P 92

.
!
g 4
3 -2
p 3 8!
g …!†

3  4
g  ! g  ! †


!
g 248

+G- K4" 8 4
@V% 4
 J8 S
-8'( <'"8
3 - K4( - ' (8 - ' "8
 *
-'( 461
::
=- ' "8
P 

=- " c

P

-8(9 ! Gt-f 8 4
P- l
M
 f
 -8( <(8
3 - ( - ( 8 - ( 8
 * 163

 " S
e
< M d " f!
g  R …e < …e-
3 … e
< …
 e < …
 e -
 122

. 4&b
K8 %  Y H K G!g 
 [gY [g
3 J g
Y JgY J g 
 
 78

.5
 7
Ul

P
=4M  T7
P
=4M u
Y4
T A YT7
3 I4
A TA  T7
 *  143

:nw
3 
R 
B
-
i +
B
-
i B-
i B-C

3 B <4
i B
 -i
 B
 -C

 *
B
-
i 58

::
= > A 32 :u
- 'D
3 H - '08 4K u
- 'D
3 <' D
3 - K40 - '08 - 'D
 95

 - I4M` 
j
3 a G -T
N ^ - I4
N - TN
 - T`

 53

:: H l'8
P O
 6 !x H P2 M @ !k 8!x m!‡8
3 4x !x8  !‡8
 *
!x 266

:: ,
 6
$ 
6 R 
j 6
? ;
A4
6
? ˆ6l

3 j 34
? j
6? j
6l

 *
j 6
? 100

:: H >6
$< 
 H - '08 M @ !k ;
6$
< m$ -
3 $
< 
$< 
$-
 148

4&6!8 A H PY e B
2
< 8! A m!7
3 4
A !A  !7
 *
 !
A 518

+:n
6
A 
l$ % " V%
J
6
A [67
3 J 34
A J8
6A J
67
 * J 6
A 318
:: q4M/>2 4 I [ 4
6A r 8 4
6PM 
. #
$% R 
 J8 S [S [f
3 J {4S J8 S [ f
 * [4S 1719

:: u!`
M O
34S S m4
/ S ^ {4S S m f
 55

G( G"
3 {4( ( G "
 * G4( 1361

^ 4
AY v A 
3 1ˆ
Y ˆ
 Y A
 * 4
A
Y 197

:: a4
p G ;/ c
3 Hv c
3 14
p r8
p R 4
c
 * a4
p 277

._
 U ' 8
 - `

P 4
b  H 
3 ^ 14
b ‰8 b R H 
 a4
b 236
* ka in=an yh btata hE ik ;n Af>Aal kI tf>sIlI grdan hmarI dUsrI iktab “k>urAan ko smzye Aasan trIk>e se”
me& dI g: hE.

www.understandquran.com 30
sbk> – 24 ;s kosR ke bad... @k imsal •wdahr8–
n@ Alf>aj> •=Bd– vhI hE& ijn ken Ice la:n dI gyI hE | bakI Alf>aj> ko Aap ne ;s
kosR me& sI` ilya hE !!! ALlah ka =uk/ hE ik Aap ko kurAane krIm ke hr sf>e pr
50% se J>yada Alf>aj> kI phcan ho gyI hE |

 
  
 :sUrh Albk>r •255– Aaytl kusIR

255. ALlah hE wske


isva kae: mabUd nhI&,

  

  
ij>&da hE, sb kae 9amne ij>&da isva wske nhI& mabUd ALlah

vala,
n wse W&3 AatI hE AOr
$%& ' !" #    
n nI&Nd, AOr n nI&Nd, W&3 n wse AatI hE 9amne vala

wsI ka hE jae Aasmanae& /
 %0 ( ) *' .
 ') +,- ( ) * 
AaEr j>mIn me& hE,
kaEn hE jae isf>air= kre? j>mIn me& AOr jae Aasmanae& me& jae wsI ka hE

 &2
 ;<  : 8"9 4 5 %67 3 2 1 *
wske pas wskI ;jaj>t
ke bg>Er,
wskI ;jaj>t se mgr •bg>Er– wske pas isf>air= kre vh jae kaEn
vh janta hE jae wnke
samne hE, AaEr jae wnke %=@ 5 > ) *' %=@ 78%7A 1 %< ) * = > %?7
pI2e hE,
wnke pI2e hE AaEr jae wnke samne jae vh janta hE
AaEr vh nhI& Ahata kr
skte wske ;Lm me& se EG H I ) +<  +> 9
 %1F* ED %6
< B C7 '
iksI cIj> ka mgr
ijtna vh cahe, mgr se wska ;Lm iksI cIj> ka AaEr vh nhI& Ahata krte
ijtna vh cahe,
wskI kusIR sma@ hu@ hE :MN7 ' /
%0LG ' .
 ') +,- # %JK 4 # '
Aasmanae& AaEr j>mIn kae,
AaEr nhI& 9katI wse AaEr j>mIn Aasman smailya wskI kusIR
;nkI ihf>aj>t wse nhI&
9katI, AaEr vh bul&d (255) = O? > ?  ' ) +@ O 5 P
mtRba, Aj>mt vala hE.
Aj>mt vala bul&d mtRba AaEr vh ;nkI ihf>aj>t

kul Alf>aj> : 50, n@ Al>f>aj> : 17 (33%), yain isf>R 1/3 !!!

www.understandquran.com 31
Ab ‘ikye mt 200 3N4e tk
ma=aALlah Aap ne yh kosR mukMml kr ilya | sc ye hE ik Aap ne @k `>UbsUrt, pur=Ok>, AOr bhut hI Ahem
trIn talImI sf>r ka Aag>aj> ikya hE | Ab ‘ikye mt! Agr Aap yha% tk phu%c cuke hE& to Aage bi7>ye |
;N=aALlah Ab yh sf>r Aasan hota jayega | yh =a$4R kosR hmarI iktab “k>urAan ko smzye Aasan trIk>e se”
ka ihSsa hE | ;s iktab ke j>irye •ya ko: AOr munaisb iktab se– Aap Apna sf>r jarI ri`ye | “k>urAan ko
smzye Aasan trIk>e se” kI ku2 `>as `>sUisyat yh hE |
1. k>urAan ko smzne kI ;Bteda: koi== wn Aayat se kIijye ijn kI Aap roj>ana itlavt krte hE&! iksI
dUsrI cij> ko sI`ne kI j>”rt nhI& |
2. ApnI nmaj>o& AOr duA>aAO& me& ;ske f>aydo& ko f>OrI mhsUs kIijye |
3. jo Aapne sI`a ws kI m+k> hr roj> bar bar ALlah se smz kr bat krte hu@ kIijye, ;s se ApnI
rg>bt AOr taAaLluk> ko b7>a;ye |
4. 25 3N4o& ka yh kosR tk>rIbn 70 f>Isd k>urAanI Alf>aj> •Andaj>n 78,000 me& se 55,000– ke smzne me&
mddgar hoga | kosR ka dOrainya 50 leKcr ka hE | hr leKcr tk>rIbn 25 imn4 ka hoga |
5. ;N=aALlah 25 imn4 kI roj>ana koi== Agle do mhIno& me& AapkI k>urAan f>hmI ke ~>vab ko sc krna
=u” kr degI |
6. hr sbk> me& ArbI bolcal ka @k ArbI jumla sIi`ye |
7. hr sbk> me& isf>R 8 se 10 imn4 me& f>el (VERB) ke tmam Ahem Abvab sIi`ye |
8. hr sbk> me& ArbI bolcal, k>va;d, AOr k>urAan =aiml hE&, ;s trh se p7>ne valo& kI idlcSpI J>yada der
tk k>a@m rh sktI hE |
9. Agr Aap g/up me& yh kosR kr rhe ho& to ;s me& hr AadmI lgatar i=rkt kr skta hE bjaye `>amo= sunte
rhne ke |
10. ArbI g/amr ka sI`na k-I -I ;tna Aasan n 9a | cU%ik ;s kosR ka mk>sd p7>ne valo& ko k>urAan ke
mOjUda traijm •Anuvado&– ke j>irye k>urAan ko smzne me& mdd dena hE, ;s vjh se ;s kosR me& "" pr km
AOr "‫ف‬ò" pr J>yada tvJjh dI g: hE | "‫ف‬ò" kI talIm ke ilye @k inhayt hI sada 4eknIk (TPI:
Total Physical Interaction) ka ;Stemal ikya gya hE | TPI ke j>irye ArbI j>uban ke @k mui+kl sbk> •
 kI grdan– ko sIi`ye | yh vh mrhla hE ijs ke dOran log sI`ne ke Aml ko 2o6> dete hE& | TPI ke
;Stemal se ;s kI sUrt bdl jatI hE AOr yh inhayt hI Aasan ho jata hE |
11. g/amr sI`ne ke dOran •8 se 10 imn4– Aap ko id`aya jayega ik Aap k>urAan f>hmI se iktna k>rIb ho gye
hE& | ;s se Aap ko bhut `u=I hogI !
12. ku;j>o& AOr do ;Mtehano& ke j>irye Aap Apne Aap ko ja%c skte hE& | yh Aml Aapko k>urAan f>hmI ke kosR
ko jarI r`ne me& AOr J>yada ihMmt dega |
13. ArbI j>uban ke baj> mui+kl k>va;d ko idLcSp imsalo& AOr ;=aro& se yad ri`ye |
14. kosR ke Aai`>r me& ds Asbak> me& p7>e gye tmam Ahem Alf>aj> ka ;Aada 10 Asbak> me& pe= ikya gya hE |
;n ds Asbak> me& j>”rI AOr bar bar Aane vale Alf>aj> ko AasanI se yad r`ne ke ilye phle 50 Asbak>
me& se hI imsale& dI g: hE |
15. Agr Aap ko iktab se sI`ne me& mui+kl ho rhI ho to Aap AkeDmI kI trf> se tYyar kmPyU4r sIDI
haisl kIijye | ;sme& idye gye 60 vIiDyU Asbak> ko bar bar de` kr ;n me& maihr bnye AOr dUsro& ko -I
is`a;ye |
16. ;s kosR ka sb se Ahem phlU yh hE ik yh @k tribytI kosR hE |;sme& jo Aayte&, Aj>kar, AOr duA>a@%& lI
g: hE& wnko @k muslman bar bar p7>ta hE | Agr vh ;sko smz kr p7>e to ;N=aALlah ;ska Asr
wskI ApnI ij>NdgI pr j>”r hoga | sa9 hI sa9 wsko k>urAan f>hmI kI m&ij>l -I k>rIb AOr Aasan
lgegI | ;s kosR ko ya ;s trh ke kosR ko hr muiSlm 3r, mdrsa, mktb AOr SkUl ka laj>mI AOr
AVvlIn ihSsa hona caihye |

www.understandquran.com 32
 

 (Verbal noun)
To do, act (of doing)
krna 
He did.
wsne ikya
  (108)
Attached Pronouns
‫  ہ‬
Imperfect Tense 
 Past Tense 
 Detached Pronouns
‫  ہ‬


  
He does or will do. He did.

 vh krta hE 
 vh krega
wsne ikya


 vh dono& krte hE& ya kre&ge 

 wn dono& ne ikya   
 
They do or will do. They all did.

  vh krte hE&
wNho& ne ikya
 
vh kre$ge

  

You do.
You did.


 
 
You will do.

Aap krte h&E


Aap ne ikya
Aap kre$ge

 tum dono& krte hE& ya kre&ge 

 tum dono& ne ikya 
 
 
You all do.


  

You all did.

  
You all will do.

Aap sb krte hE&


Aap sb ne ikya
Aap sb kre$ge


  
 
I do.
(with noun) I did.

 
I will do.

(with verb) mE% krta hU^%


mE% ne ikya
mE% krU&ga
We do.

  

We did.

 
 
We will do.

hm krte hE&
hm ne ikya
hm kre$ge
_
 _ 
_ 

! .
 
$ 
 "# 

Negative Imperative ‫أ‬


Don’t do!

mt kr !   Do!

kr!  Singular

tum dono& mt kro!  tum dono& kro! 


Dual

Don’t (you all) do!

mt kro !   Do (you all)!

kro !  Plural

Passive participle ‫ا ل‬ Active participle


‫ا‬

The one who is affected.

vh ijs pr Asr pD>a  Doer.

krne vala
 Singular

vh dono& ijn pr Asr p7>a krne vale •do–  Dual

All those who are affected.


vh ijn pr Asr pD>a 

Doers.
krne vale    Plural

‫ َُْل‬ It is being done.


  (It) is done.
  
 ‫ َُْل‬
ikya jata hE ikya gya

www.understandquran.com 33
yha% trjuma •Anuvad– nhI& idya gya ta ik Aap ;s 4ebl ko ip2le se n imlade& |
 
ws AOrt ne ikya 
She did.
Feminine Gender 
 (108)

Attached
Pronouns
Imperfect Tense
 Past Tense   Detached
Pronouns

  
  
  
   


 
   
 


 
  

  
  
  
 !"


 
   
 
 

  
 
(with noun)

(with verb) 

   
 
 
_
 _ 
_ " #
 $
 . #
 % #
 #

Negative Imperative 


  
  Singular


  & 
 ' Dual


   
  Plural

 Active participle 


  
Passive participle Singular

 
   
 
    Dual

  Plural


   
   
 
Passive Voice Passive Voice

www.understandquran.com 34
bar bar Aane vale ALf>aj> •=Bd–
to, toward on in with, in with about from for
trf> pr me& se, sa9 sa9 se, bare me& a
 

 ! 
     
" # ! " # 
 " # " # " # " # " # " #
$
 ! $
 
 $
 $
 $
  $
  $
  $
 
" % ! " % 
 " % " % " % " % " % " %
! 
   & & 
' ! ' 
 ' ' ' ' ' '
'# ! '# 
 '# '# '# '# '# '#
manI yad r`ne ke ilye imsale& •wdahr8–
 .
 :- 
    :
 01 2
/ :
/    ! :
  4 5 6. :34 "  
# 
$ % &  : 
&7 % " , 8, 8, :3 , () ' * +, : ' 
yh, vh, ... (Demonstrative Pronouns)
this yh (*)
these yh sb + ,-*)
that vh $
 .)
those vh sb $
 /0
) 1
the one who vh jo 2(3
those who vh sb jo (3

www.understandquran.com 35