Вы находитесь на странице: 1из 5

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 1. Lengua

ARV

Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................


Curso: .....................................................................

Fecha: .....................................................................

C\]o>?m45p67l:;He It89 l89a<=s fjkr89a<=sTe Us *+^c _a45m67b>?i89a45n89d89 l89 p89a67l89a67b>?r89 *+d:;Te Us~t89a89^c _a89d89.
TxyoBCd89o23s l89o23s *+d4589a<=s eTUs~t45u89d45i89 eHI> eJK zxyoBCo@Al89BCgjki89c^_.

TxyoBCd89o23s l89o23s *+d4589a<=s eTUs~t45u89d45i89 eHI> eJK

EVW> eJK *+c^_o@Al:;eNOgjki89 h89a45y m45u89cdeh89o23s *+a45n45i45m89a67l:;eTUs.

EVW> eJK

h89a45y m45u89cdeh89o23s *+a45n45i45m89a67l:;eTUs.

C\]oBCgjki45m89o23s u45> sa45xxyo@Af`a>?> p89a45r89 l67l:;eNOg`aa45 *+a45n45t:;eTUs.

p89a45r89 l67l:;eNOg`aa45 *+a45n45t:;eTUs.

M h:;eHIr45m89a45n89 sa67bDE t89oBCc^_a45 eJK p45i45n89gjk45i45n89.

M h:;eHIr45m89a45n89 sa67bDE t89oBCc^_a45 eJK

Etu t89a45xVW eTUs u45> *+a45vDE *+qrsu:; n89 v>?u:;eJKl89.

Etu

eTUs u45> *+a45vDE *+qrsu:; n89 v>?u:;eJKl89.

GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educacin Primaria. Material fotocopiable autorizado.

C\]oBCgjki45m89o23s u45>

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 2. Lengua

ARV

Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................


Curso: .....................................................................

Fecha: .....................................................................

C\]o@Al89o>?r:;eNO *+d:;eJK m45i<=s~m89 *+c^_o@Al89o>? l89a<=s p45i:;eHIzxya<=s i89gjku89a67l:;eTUs y


eTUschir45i67bDE p89a67l89a67b>?r89a<=s *+c^_o>?> s~u<=s s~67l89a67bBCa<=s.

t:;

y`a
r89

r89

ffgl89a45>
1 s~67l89a67bBC

*+d:;

fjkr45
2 s~67l89a67bBCa<=s

p67l45

m89
ffgl89o>?
3 s~67l89a67bBCa<=s

Opqr89d:;eHIn89 eTUs~t89a<=s p89a67l89a67b>?r89a<=s; *+c^_a89d89 u45n89 *+d:;eJKbDE eHIm45p:;eHIzxya45


p89o>? l89 s~67l89a67bBC *+qrsu:; t:;eHIr45m45i45n89 l89 *+a45n45t:;eHIr45i89o>?:
fjkr89a<=sc^_ fjkr:;eTUs *+c^_o@Afjkr:; sa45p89
fjkr89a<=s *+c^_

*+c^_

fjkr:;

r89a45m89 t:;eJKl89 m89o@Affgl:;eHIt:; l89a45n89


r89

m89

GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educacin Primaria. Material fotocopiable autorizado.

p67l89
p45r89

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 3. Lengua

ARV

Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................


Curso: .....................................................................

Fecha: .....................................................................

Upqn:; y *+^c _o@Al89o>?r:;Ne O i89gjku89a67 l89a<=s p45i:;He Izxya<=s *+qrsu:; f`ao>?r45m89a45> p89a67l89a67b>?r89a<=s.

l89o>?

*+cdeh89

r89

*+cdeh89

h89o>?

b>?r45i45z

b>?r89

*+d45r89

t45r45

b>?r89

p45i:;

b@Al:;

Eschir45i67bDE l89a<=s p89a67l89a67b>?r89a<=s *+a45n45t:;eHIr45i89o>?r:;eTUs *+d89o>?n89d:; *+c^_o>?r45r:;eTUs~p89o>?n89d89.

Gpqu<=sa45n89 *+qrsu:; v>?i45vDE bBCa45j`a t45i:;eHIr45r89


PvweHIz *+qrsu:; v>?i45vDE eHI> l89o23s r4589o23s
IVWn<=s~t45r45u45m:;eHIn45t89 p89a45r89 p45i45n45t89a45
TVWr89o>?zxy *+d:; r89oBCc^_
VWr67bBCo@A *+d:; m89a89d:;eHIr89 r:;eTUs~i<=s~t:;eHIn45t:;

GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educacin Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Upqn:; eJK b>?r89a45zxy *+c^_o>?> eJK t45r89o>?n89c^_

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 4. Lengua

ARV

Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................


Curso: .....................................................................

Fecha: .....................................................................

Eschir45i67bDE l89a<=s p89a67l89a67b>?r89a<=s s~i89gjku45i:;eHIn89d89 eJK *+c^_BCd45i89g`a.


A E G

I J

L N O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 10 1 8 6 1
3 11 2 10 5 12 9 10
2 7 1 11 3

Bpqu<=sc^_ y eTUschir45i67bDE l89 p89a67l89a67b>?r89 eTUsc^_o>?n89d45i89d89 t89a89cdeh89a45n89d89


*+a67l89gjku45n89a<=s l:;eHIt45r89a<=s.
*+c^_a45m45i<=seHIt89
seHIt89
vBCa89c^_a89chii89o>?n:;eTUs
*+c^_a45r89a45vBCa45n89
p:;eJKl:;eNO>?>
zxya45p89a45t89

GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educacin Primaria. Material fotocopiable autorizado.

5 4 7 3 11 5 1

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 5. Lengua

ARV

Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................


Curso: .....................................................................

Fecha: .....................................................................

10

11

12

u89 t:;eTUs

45jjk *+

*+cde

i89chi

u:; *+a45 *+
*+ i67 *+o23s

*+

s *+ *+>?>
*+

*+a45 *+d89 *+

*+ *+ *+

eHI

*+a45> eTUs

GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educacin Primaria. Material fotocopiable autorizado.

RvweJKl89a89chii89o>?n89 *+c^_o>?> n4545m:;eHIr89o23s *+c^_a89d89 p89a67l89a67b>?r89 *+c^_o>?> s~


*+d45i67b>?u45j`a y eTUschir45i67bDE l89a<=s l:;eHIt45r89a<=s *+qrsu:; f`aa67l45t89a45>.