You are on page 1of 33

n v:.......

CHNG T GHI SO THANG 01/2000


GhiSo
So CtNgay CT

Dien giai

so TT

#########

#########

-1111-4612-

Ngn sch cp HMKP DP 1111


4612DP
40,000,000
Mua sch bo biu thu (Ph-ng)
6612110 1111
120,000
Thanh ton tin hng t 2 H02
331100041111
20,000,000
Chi mua vn phng phm (Ph-ng)
6612110 1111
76,000
ng gy l xo (Ph-ng)
6612Z
1111
35,000
Tr tin n-c sinh hot thng 1/2000
6612109
(Minh)
1111
50,000
Chi mua s sch k ton nm6612110
2000 (S)
1111
129,500
Mua vt t- cho nghin cu d152
n
1111
800,000
Thu GTGT vt t3113
1111
80,000
Thu n tin BH H s 17 (Quang)
1111
31110001 1,911,690
Thu s nghip
1111
5112
58,000,000
Thanh ton tin hng (DVTH)331100051111
15,000,000
Cp kinh ph cho cp d-i 341
112
30,000,000
Gi th- khch hng (Sang) 6612Z
1111
31,000
Thu GTGT gi th- cho hng
3113
1111
3,100
Nhn kinh ph d n
112
4622
30,000,000
Doanh thu bn hng theo HD 311100015118
17
1,737,900
Chi tm ng mua vt t- (Anh.Thng)
312
1111
500,000
Cp kinh ph cho cp d-i 341
1111
10,000,000
n v cp d-i np tin vo 112
kho bc 342
11,000,000
Thu l ph qua kho bc
112
5111
6,363,636
Np thu GTGT T12/99
3331
1111
5,000,000
Rt tin kho bc v nhp qu1111
112
35,000,000
Xut dng c cho d n 1
6622D1 152
6,793,596
Xut vt liu cho hot ng 6612110 152
700,000
Phi thu tin bn hng theo HD
311100025118
172 (Phng th
5,302,240
QH)
Phi thu thu GTGT theo HD3111000233311
172
530,224
Chi thc hin d n 1 (nm nay)
6622D1 1111
#########
Chi thc hi d n 2 (nm nay)
6622D2 1111
50,000,000
t bo u T- v Si Gn tip
6612111
th (S)
1111
999,987

40,000,000
120,000
20,000,000
76,000
35,000
50,000
129,500
800,000
80,000
1,911,690
58,000,000
15,000,000
30,000,000
31,000
3,100
30,000,000
1,737,900
500,000
10,000,000
11,000,000
6,363,636
5,000,000
35,000,000
6,793,596
700,000
5,302,240
530,224
#########
50,000,000
999,987

-1111-4612-

PT0001 03/01/2000 Ngn sch cp HMKP TW

PT0002 03/01/2000
PC000104/01/2000
PC000204/01/2000
PC000306/01/2000
PC000411/01/2000
PC000511/01/2000
PC000612/01/2000
PC000712/01/2000
PC000712/01/2000
PT0003 12/01/2000
PT0004 14/01/2000
PC000814/01/2000
BT0001 14/01/2000
PC000914/01/2000
PC000914/01/2000
BT0002 15/01/2000
BT0003 15/01/2000
PC001015/01/2000
PC001115/01/2000
BT0004 15/01/2000
BT0005 15/01/2000
PC001215/01/2000
PT0005 15/01/2000
BT0006 18/01/2000
BT0007 18/01/2000
BT0008 18/01/2000
BT0008 18/01/2000
PC001318/01/2000
PC001318/01/2000
PC001419/01/2000

11 11
12 12
13 13
14
15 14
16 15
17
18
19 16
20 17
21
22
23 18
24 19
25
26
27
28
29 20
30 21
31 22

LOC

Co

1111

Co

Kem theo

10 10

So phat sinh

Tkhoan Tkhoan

4612TW

Thue GTGT %

-6612-1111-3311-1111-6612-1111-6612-1111-6612-1111-6612-1111-152-1111-3113-1111-1111-3111-1111-5112-

0%

-3311-1111-341-112-6612-1111-3113-1111-112-4622-3111-5118-

0%

-312-1111-341-1111-112-342-112-5111-

0%

-3331-1111-1111-112-6622-152-6612-152-3111-5118-

10%

-3111-3331-

10%

-6622-1111-6622-1111-6612-1111-

32 23
33 24
34 25
35 26
36 27
37 28
38 29
39
40
41 30
42 31
43 32
44 33
45 34
46 35
47 36
48 37
49 38
50 39
51 40
52 41
53 42
54 43
55 44
56 45
57 46
58
59
60
61 47
62 48
63
64
65
66
67

PC001520/01/2000
PC001621/01/2000
PC001621/01/2000
PT0006 21/01/2000
PT0006 21/01/2000
PT0007 22/01/2000
PT0007 22/01/2000
BT0010 23/01/2000
BT0010 23/01/2000
PC001725/01/2000
PC001825/01/2000
PC001925/01/2000
PC002025/01/2000
PC002126/01/2000
PC002226/01/2000
PC002326/01/2000
PT0008 26/01/2000
PC002427/01/2000
PC002427/01/2000
PT0009 27/01/2000
PT0009 27/01/2000
PC002528/01/2000
PC002628/01/2000
PC002729/01/2000
PC002829/01/2000
PC002929/01/2000
BT0011 30/01/2000
BT0012 30/01/2000
BT0012 30/01/2000
PC003030/01/2000
PC003130/01/2000
BT0013 31/01/2000
BT0013 31/01/2000
BT0014 31/01/2000
BT0014 31/01/2000
BT0014 31/01/2000

Thu GTGT khu tr theo HD


3113
0955041111
29,300
Mua xng xe con v ra xe 6612109 1111
255,476
Thu GTGT mua xng xe con3113
1111
9,524
Thu tin bn hng theo HD 175
1111
5118
16,000,000
Thu GTGT thit b HD 1751111
33311
1,600,000
Thu tin bn hng theo HD 1707
1111
5118
16,100,000
Thu GTGT thit b HD 1707
1111
33311
1,610,000
Phi thu tin bn hng theo HD
311100035118
1708 (XNCB) 33,260,000
Phi thu thu GTGT theo HD3111000333311
1708
3,326,000
Chi ph cng tc (Ph-ng)
6612113 1111
26,000
Photocopy bn v (Trung)
6612Z
1111
35,000
In bng v
6612Z
1111
40,000
Tr li vay ngn hng
6612Z
1111
2,400,000
Thanh ton t 2 tin mua vt331100041111
t26,200,000
Chi bi d-ng bo co vin
6612112 1111
293,000
Chi tr ph chuyn tin HDKT
331100051111
13+14/99
135,092
Rt tin kho bc v nhp qu1111
112
50,000,000
Thanh ton tin in k 12/1999
6612109 1111
844,252
Thu GTGT khu tr tin in
3113theo HD
1111074641
84,425
Thu tin bn hng theo HD 1710
1111
5118
22,486,000
Thu GTGT theo HD 01710 1111
33311
2,248,600
Thu o to li cn b
6612114 1111
877,000
Mua mc v du my photo (Trung)
6612119 1111
280,000
Thanh ton tin mua hng (XNCB)
331100031111
#########
t bo Tui tr Qu 1/2000 6612111
(Minh) 1111
86,500
Thanh ton tin in thoi thng
6612111
12/1999
1111
3,965,965
KC l-ng thng 01/2000
6612100 334
15,500,000
L-ng b phn thc hin d n
6621D1
1
334
6,000,000
L-ng b phn thc hin d n
6621D2
1
334
4,000,000
Thanh ton tin l-ng T01/2000
334
1111
25,500,000
Thanh ton tin BHXH+BHYT332
1111
4,335,000
Kt chuyn ngun kinh ph 4612
hot ng6612
26,744,680
Kt chuyn ngun kinh ph 5118
hot ng4612
26,744,680
Kt chuyn chi qun l d n4622
6621
10,000,000
Kt chuyn chi thc hin d4622
n
6622
#########
Kt chuyn ngun kinh ph 5118
d n
4622
#########

29,300
255,476
9,524
16,000,000
1,600,000
16,100,000
1,610,000
33,260,000
3,326,000
26,000
35,000
40,000
2,400,000
26,200,000
293,000
135,092
50,000,000
844,252
84,425
22,486,000
2,248,600
877,000
280,000
#########
86,500
3,965,965
15,500,000
6,000,000
4,000,000
25,500,000
4,335,000
26,744,680
26,744,680
10,000,000
#########
#########

-3113-1111-6612-1111-3113-1111-1111-5118-

10%

-1111-3331-

10%

-1111-5118-

10%

-1111-3331-

10%

-3111-5118-

10%

-3111-3331-

10%

-6612-1111-6612-1111-6612-1111-6612-1111-3311-1111-6612-1111-3311-1111-1111-112-6612-1111-3113-1111-1111-5118-

10%

-1111-3331-

10%

-6612-1111-6612-1111-3311-1111-6612-1111-6612-1111-6612-334-6621-334-6621-334-334-1111-332-1111-4612-6612-5118-4612-4622-6621-4622-6622-5118-4622-

68
69
70
71

BT0015 31/01/2000
BT0016 31/01/2000
BT0017 31/01/2000
BT0017 31/01/2000

Kt chuyn gi vn hng bn5118


Kt chuyn thu l ph ch x
5111
l
Kt chuyn cc khon thu ch
421
x l
Kt chuyn cc khon thu ch
421
x l
Tong cong

155
421
5112
5118

#########
6,363,636
58,000,000
#########

#########
6,363,636
58,000,000
#########

1,747,883,331

1,747,883,331

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......

Ngi ghi so

Ke toan trng

Thu trng n v

-5118-155-5111-421-421-5112-421-5118-

n v:.......

SO CAI
Ten tai khoan:
Tin A2
mt
So hieu:
111
TK oi ng
Ten tai khoan
N
Co
111
u k
20,000,000
112
Tin gi ngn hng
85,000,000
152
Vt liu, dng c
800,000
155
Sn phm, hng ha
211
Ti sn c nh hu hnh
213
Ti sn c nh v hnh
241
Xy dng c bn d dang
311
Cc khon phi thu
1,911,690
206,349
312
Tm ng
500,000
331
Cc khon phi tr
191,335,092
332
Cc khon phi np theo l-ng
4,335,000
333
Thu v cc khon phi np Nh n-c
5,458,600
5,000,000
334
Phi tr vin chc
25,500,000
341
Kinh ph cp cho cp d-i
10,000,000
342
Thanh ton ni b
411
Ngun vn kinh doanh
441
Ngun kinh ph u t- XDCB
461
Ngun kinh ph hot ng
240,000,000
462
Ngun kinh ph d n
466
Ngun kinh ph hnh thnh TSC
511
Cc khon thu
112,586,000
631
Chi hot ng sn xut kinh doanh
661
Chi hot ng
10,544,680
662
Chi d n
150,000,000
Cong phat sinh
444,956,290
398,221,121
D cuoi ky
66,735,169
Ke toan trng

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......


Thu trng n v

SO CAI
Ten tai khoan:
Tin gi ngn hng
TK oi ng
Ten tai khoan
112
u k
111
Tin mt
152
Vt liu, dng c
155
Sn phm, hng ha
211
Ti sn c nh hu hnh

So hieu:
112
N
Co
150,000,000
85,000,000
-

213
241
311
312
331
332
333
334
341
342
411
441
461
462
466
511
631
661
662

Ti sn c nh v hnh
Xy dng c bn d dang
Cc khon phi thu
Tm ng
Cc khon phi tr
Cc khon phi np theo l-ng
Thu v cc khon phi np Nh n-c
Phi tr vin chc
Kinh ph cp cho cp d-i
Thanh ton ni b
Ngun vn kinh doanh
Ngun kinh ph u t- XDCB
Ngun kinh ph hot ng
Ngun kinh ph d n
Ngun kinh ph hnh thnh TSC
Cc khon thu
Chi hot ng sn xut kinh doanh
Chi hot ng
Chi d n
Cong phat sinh
D cuoi ky

Ke toan trng

11,000,000
30,000,000
6,363,636
47,363,636
82,363,636

30,000,000
115,000,000
-

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......


Thu trng n v

Thang ..... Nam ......

Thang ..... Nam ......

SOQUI

n v:.......

SO QUY TIEN MAT


So mang sang:
STT So CTNgay CT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

20,000,000 ong
Dien giai

So tien
Thu
Chi
Ton
PT0001 03/01/2000
Ngn sch cp HMKP TW
200,000,000
##########
PT0002 03/01/2000
Ngn sch cp HMKP DP
40,000,000
##########
PC000104/01/2000
Mua sch bo biu thu (Ph-ng)
120,000 ##########
PC000204/01/2000
Thanh ton tin hng t 2 H02
20,000,000 ##########
PC000306/01/2000
Chi mua vn phng phm (Ph-ng)
76,000 ##########
PC000411/01/2000
ng gy l xo (Ph-ng)
35,000 ##########
PC000511/01/2000
Tr tin n-c sinh hot thng 1/2000 (Minh) 50,000 ##########
PC000612/01/2000
Chi mua s sch k ton nm 2000 (S)
129,500 ##########
PC000712/01/2000
Mua vt t- cho nghin cu d n
800,000 ##########
PC000712/01/2000
Thu GTGT vt t80,000 ##########
PT0003 12/01/2000
Thu n tin BH H s 17 (Quang)
1,911,690
##########
PT0004 14/01/2000
Thu s nghip
58,000,000
##########
PC000814/01/2000
Thanh ton tin hng (DVTH)
15,000,000 ##########
PC000914/01/2000
Gi th- khch hng (Sang)
31,000 ##########
PC000914/01/2000
Thu GTGT gi th- cho hng
3,100 ##########
PC001015/01/2000
Chi tm ng mua vt t- (Anh.Thng)
500,000 ##########
PC001115/01/2000
Cp kinh ph cho cp d-i
10,000,000 ##########
PC001215/01/2000
Np thu GTGT T12/99
5,000,000 ##########
PT0005 15/01/2000
Rt tin kho bc v nhp qu
35,000,000
##########
PC001318/01/2000
Chi thc hin d n 1 (nm nay)
########## ##########
PC001318/01/2000
Chi thc hi d n 2 (nm nay)
50,000,000 ##########
PC001419/01/2000
t bo u T- v Si Gn tip th (S)
999,987 ##########
PC001520/01/2000
Thu GTGT khu tr theo HD 095504
29,300 ##########
PC001621/01/2000
Mua xng xe con v ra xe
255,476 ##########
PC001621/01/2000
Thu GTGT mua xng xe con
9,524 ##########
PT0006 21/01/2000
Thu tin bn hng theo HD 175
16,000,000
##########
PT0006 21/01/2000
Thu GTGT thit b HD 175
1,600,000
##########
PT0007 22/01/2000
Thu tin bn hng theo HD 1707
16,100,000
##########
PT0007 22/01/2000
Thu GTGT thit b HD 1707
1,610,000
##########
PC001725/01/2000
Chi ph cng tc (Ph-ng)
26,000 ##########
PC001825/01/2000
Photocopy bn v (Trung)
35,000 ##########
PC001925/01/2000
In bng v
40,000 ##########
PC002025/01/2000
Tr li vay ngn hng
2,400,000 ##########
PC002126/01/2000
Thanh ton t 2 tin mua vt t26,200,000 ##########
PC002226/01/2000
Chi bi d-ng bo co vin
293,000 ##########
PC002326/01/2000
Chi tr ph chuyn tin HDKT 13+14/99
135,092 ##########
PT0008 26/01/2000
Rt tin kho bc v nhp qu
50,000,000
##########
PC002427/01/2000
Thanh ton tin in k 12/1999
844,252 ##########
PC002427/01/2000
Thu GTGT khu tr tin in theo HD 074641
84,425 ##########
PT0009 27/01/2000
Thu tin bn hng theo HD 1710
22,486,000
##########
PT0009 27/01/2000
Thu GTGT theo HD 01710
2,248,600
##########
PC002528/01/2000
Thu o to li cn b
877,000 ##########
PC002628/01/2000
Mua mc v du my photo (Trung)
280,000 ##########
PC002729/01/2000
Thanh ton tin mua hng (XNCB)
########## ##########
PC002829/01/2000
t bo Tui tr Qu 1/2000 (Minh)
86,500 ##########

Page 9

SOQUI
46 PC002929/01/2000
Thanh ton tin in thoi thng 12/1999
47 PC003030/01/2000
Thanh ton tin l-ng T01/2000
48 PC003130/01/2000
Thanh ton tin BHXH+BHYT
Tong cong
444,956,290

3,965,965
25,500,000
4,335,000
##########

96,570,169
71,070,169
66,735,169
66,735,169

Tp. HCM ngay .... Thang .... Nam 1999


Thu quy

TONG HP THU CHI TRONG THANG 01/2000


Dien giai
Thu
au ky
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ton

240,000,000
1,911,690
58,000,000
35,000,000
17,600,000
17,710,000
50,000,000
24,734,600
444,956,290

Page 10

So tien
Chi

Ton
20,000,000
20,000,000
20,000,000
##########
20,120,000 ##########
##########
76,000 ##########
##########
##########
##########
##########
85,000 ##########
1,009,500 ##########
##########
15,034,100 ##########
15,500,000 ##########
##########
##########
########## ##########
999,987 ##########
29,300 ##########
265,000 ##########
##########
##########
##########
2,501,000 ##########
26,628,092 ##########
928,677 ##########
1,157,000 ##########
########## 96,570,169
29,835,000 66,735,169
66,735,169
398,221,121

66,735,169

SOQUI

Page 11

SOQUI

.... Nam 1999

Page 12

SOCT
n v:.......

SO CHI TIET TIEN GI NGAN HANG


TK: 112
Ghi So CtNgay CT
so
14
17
21
22
24
48

Dien giai
Gi vao

So tien
Rut ra

au ky
BT0001 14/01/2000
Cp kinh ph cho cp d-i
BT0002 15/01/2000
Nhn kinh ph d n
30,000,000
BT0004 15/01/2000
n v cp d-i np tin vo kho
11,000,000
bc
BT0005 15/01/2000
Thu l ph qua kho bc
6,363,636
PT0005 15/01/2000
Rt tin kho bc v nhp qu
PT0008 26/01/2000
Rt tin kho bc v nhp qu
Cong cuoi ky
47,363,636

30,000,000
35,000,000
50,000,000
#########

Ghi chu
Con lai
150,000,000
120,000,000
150,000,000
161,000,000
167,363,636
132,363,636
82,363,636
82,363,636

82,363,636

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......


Ngi ghi so

Ke toan trng

Thu trng n v

n v:.......

SO CHI TIET TAI KHOAN


TK: 3111
Phi thu ca khch hng
SoSo CtNgay CT
Dien giai
Gso
11
18
27
28
39
40

TKNO

TKCO

au ky
PT0003 12/01/2000
Thu n tin BH H s 17 (Quang)
1111
31110001
BT0003 15/01/2000
Doanh thu bn hng theo HD 17
31110001
5118
BT0008 18/01/2000
Phi thu tin bn hng theo HD
31110002
172 (Phng5118
th QH)
BT0008 18/01/2000
Phi thu thu GTGT theo HD 31110002
172
33311
BT0010 23/01/2000
Phi thu tin bn hng theo HD
31110003
1708 (XNCB)
5118
BT0010 23/01/2000
Phi thu thu GTGT theo HD 31110003
1708
33311
Cng pht sinh

Page 13

So tien
N
50,000,000
1,737,900
5,302,240
530,224
33,260,000
3,326,000
44,156,364

Co
0
1,911,690
1,911,690

SOCT

Cong cuoi ky

92,244,674

SDCD:

92,244,674

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......


Ngi ghi so

Ke toan trng

Page 14

Thu trng n v

MATK

BANG MA TAI KHOAN KE TOAN


(Co sa oi, bo sung theo luat thue GTGT, TNDN)
Ma tai khoan
Ten tai khoan
1
1.Tin v vt t111
Tin mt
1111
Tin Vit Nam
1112
Ngoi t
1113
Vng bc, qu
1114
Chng ch c gi
112
Tin gi ngn hng
1121
Tin gi Vit nam
1122
Tin gi Ngoi t
1123
Vng bc, qu
152
Vt liu, dng c
1521
Vt liu
1522
Dng c
155
Sn phm, hng ha
1551
Sn phm
1552
Hng ha
2
2. Ti Sn C nh
211
Ti sn c nh hu hnh
2111
t
2112
Nh ca, vt kin trc
2113
My mc, thit b
2114
Ph-ng tin vn ti, truyn dn
2115
Ph-ng tin qun l
2118
Ti sn c nh khc
213
Ti sn c nh v hnh
2131
Gi tr quyn s dng t
2132
Bng pht minh sng ch
2133
Bn quyn tc gi
2134
Chi ph phn mm my tnh
214
Hao mn TSC
2141
Hao mn TSC hu hnh
2142
Hao mn TSC v hnh
241
Xy dng c bn d dang
2411
Mua sm ti sn c nh
2412
Xy dng c bn
2413
Sa cha ln ti sn c nh
3
Thanh ton
311
Cc khon phi thu
3111
Phi thu ca khch hng
31110001
Cng ty TNHH H-ng Giang
31110002
Phng th qun huyn
31110003
X nghip ch bin
3113
Thu GTGT -c khu tr

Page 15

Ghi chu

MATK

31131
31132
3118
312
331
3311
33110003
33110004
33110005
3312
3318
332
3321
3322
333
3331
3332
3334
3337
3338
334
3341
3342
341
342
4
411
413
421
431
4311
4312
4318
441
461
4611
4612
4612TW
4612DP
4612TT
4612NK
4613
462
4621
4622
466
5
511

Thu GTGT -c khu tr ca hng ha, dch v


Thu GTGT -c khu tr ca TSC
Phi thu khc
Tm ng
Cc khon phi tr
Phi tr ng-i cung cp
X nghip ch bin
Cng ty ma -ng
CTY Dch v tng hp
Phi tr n vay
Cc khon phi tr khc
Cc khon phi np theo l-ng
Bo him x hi
Bo him y t
Thu v cc khon phi np Nh n-c
Thu gi tr gia tng phi np
Ph v l ph
Thu thu nhp doanh nghip
Cc loi thu khc
Cc khon phi np khc
Phi tr vin chc
Phi tr vin chc Nh n-c
Phi tr cc i t-ng khc
Kinh ph cp cho cp d-i
Thanh ton ni b
4. Ngun kinh ph
Ngun vn kinh doanh
Chnh lch t gi
Chnh lch, thu chi ch-a x l
Qu c quan
Qu khen th-ng
Qu phc li
Qu khc
Ngun kinh ph u t- XDCB
Ngun kinh ph hot ng
Ngun kinh ph hot ng Nm tr-c
Ngun kinh ph hot ng Nm nay
Ngun kinh ph hot ng Nm nay TW
Ngun kinh ph hot ng Nm nay DP
Ngun kinh ph hot ng Nm nay Ttr
Ngun kinh ph hot ng Nm nay NK
Ngun kinh ph hot ng Nm sau
Ngun kinh ph d n
Ngun kinh ph qun l d n
Ngun kinh ph thc hin d n
Ngun kinh ph hnh thnh TSC
5. Cc khon thu
Cc khon thu

Page 16

MATK

5111
5112
5118
6
631
6311
6312
661
6611
6612
6612100
6612109
6612110
6612111
6612112
6612113
6612114
6612115
6612116
6612117
6612118
6612119
6612Z
6613
662
6621
6621D1
6621D2
6622
6622D1
6622D2
0
001
002
005
007
008
0081
0082
009
0091
0092

Thu ph v l ph
Thu s nghip
Cc khon thu khc
6. Cc khon chi
Chi hot ng sn xut kinh doanh
Chi hot ng sn xut kinh doanh
Chi hot ng sn xut kinh doanh (chi thng)
Chi hot ng
Chi hot ng Nm tr-c
Chi hot ng Nm nay
Chi ph tin l-ng
Thanh ton dch v cng cng
Vt t- vn phng
Thng tin, tuyn truyn, lin lc
Hi ngh
Cng tc ph
Chi ph thu m-n
Chi on ra
Chi on vo
Sa cha th-ng xuyn ti sn c nh
Sa cha ln ti sn c nh
Chi ph nghip v, chuyn mn
Chi ph khc
Chi hot ng Nm sau
Chi d n
Chi qun l d n
Chi l-ng qun l d n 1
Chi l-ng qun l d n 2
Chi thc hin d n
Chi thc hin d n 1
Chi thc hin d n 2
0. Ti khon ngoi bng
Ti sn thu ngoi
Ti sn nhn gi h, nhn gia cng
Dng c lu bn ang s dng
Ngoi t cc loi
Hn mc kinh ph
Hn mc kinh ph thuc ngn sch TW
Hn mc kinh ph thuc ngn sch P
Hn mc kinh ph khc
Hn mc ca ch-ng trnh, d n
Vn xy dng c bn -c duyt

Page 17

CANDOI
Mau: B01-H

Ma chng: ....................
n v bao cao: ...................

BANG CAN OI THANG 01/2000


MTK
111
112
152
155
211
213
214
241
3111
3113
3118
312
3311
3312
3318
332
3331
3332
3334
3337
3338
334
341
342
411
413
421
4311
4312
4318
441
4611
4612
4613
4621
4622
466
5111
5112
5118
631
6611
6612
6613
6621
6622

Ten tai khoan


au ky N au ky Co Phat sinh N Phat sinh Co Luy ke PS N
Tin mt
20,000,000
444,956,290
398,221,121
444,956,290
Tin gi ngn hng
150,000,000
47,363,636
115,000,000
47,363,636
Vt liu, dng c
50,000,000
800,000
7,493,596
800,000
Sn phm, hng ha
100,000,000
100,000,000
Ti sn c nh hu hnh
260,000,000
Ti sn c nh v hnh
Hao mn TSC
Xy dng c bn d dang
30,000,000
Phi thu ca khch hng
50,000,000
44,156,364
1,911,690
44,156,364
Thu GTGT -c khu tr
206,349
206,349
Phi thu khc
Tm ng
12,000,000
500,000
500,000
Phi tr ng-i cung cp
200,000,000
191,335,092
191,335,092
Phi tr n vay
Cc khon phi tr khc
Cc khon phi np theo l-ng
4,335,000
4,335,000
Thu gi tr gia tng phi np
5,000,000
5,000,000
9,314,824
5,000,000
Ph v l ph
Thu thu nhp doanh nghip
10,000,000
Cc loi thu khc
Cc khon phi np khc
Phi tr vin chc
25,500,000
25,500,000
25,500,000
Kinh ph cp cho cp d-i
75,000,000
40,000,000
40,000,000
Thanh ton ni b
50,000,000
11,000,000
Ngun vn kinh doanh
300,000,000
Chnh lch t gi
Chnh lch, thu chi ch-a x l
256,752,136
6,363,636
256,752,136
Qu khen th-ng
20,000,000
Qu phc li
Qu khc
Ngun kinh ph u t- XDCB
Ngun kinh ph hot ng Nm tr-c
25,000,000
Ngun kinh ph hot ng Nm nay
26,744,680
266,744,680
26,744,680
Ngun kinh ph hot ng Nm sau
Ngun kinh ph qun l d n
60,000,000
Ngun kinh ph thc hin d n
177,000,000
166,793,596
196,793,596
166,793,596
Ngun kinh ph hnh thnh TSC
Thu ph v l ph
6,363,636
6,363,636
6,363,636
Thu s nghip
116,000,000
Cc khon thu khc
293,538,276
293,638,276
293,538,276
Chi hot ng sn xut kinh doanh
Chi hot ng Nm tr-c
Chi hot ng Nm nay
26,744,680
26,744,680
26,744,680
Chi hot ng Nm sau
Chi qun l d n
10,000,000
10,000,000
10,000,000
Chi thc hin d n
156,793,596
156,793,596
156,793,596
Cong
797,000,000
797,000,000
1,747,883,331
1,747,883,331
1,747,883,331

Ngi lap bieu

Ke toan trng

Page 18

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......


Thu trng n v

CANDOI

Luy ke PS Co Cuoi ky N Cuoi ky Co


398,221,121
66,735,169
115,000,000
82,363,636
7,493,596
43,306,404
100,000,000
260,000,000
30,000,000
1,911,690
92,244,674
206,349
12,500,000
8,664,908
4,335,000
9,314,824
9,314,824
10,000,000
25,500,000
115,000,000
11,000,000
39,000,000
300,000,000
6,363,636
250,388,500
20,000,000
25,000,000
266,744,680
240,000,000
60,000,000
196,793,596
207,000,000
6,363,636
116,000,000
116,000,000
293,638,276
100,000
26,744,680
10,000,000
156,793,596
1,747,883,331
996,079,732
996,079,732

LKPSN ky trc
LKPSCo Ky trc
au nam Nau nam Co
20,000,000
150,000,000
50,000,000
100,000,000
260,000,000
30,000,000
50,000,000

12,000,000
200,000,000

5,000,000
10,000,000

75,000,000
50,000,000
-

300,000,000

20,000,000

25,000,000

60,000,000
177,000,000

797,000,000

y ..... Thang ..... Nam ......


rng n v

Page 19

797,000,000

THTHKP

Mau: B02-H

Ma chng: ....................
n v bao cao: ...................

TONG HP TNH HNH S DUNG KINH PH VA


QUYET TOAN KINH PH A S DUNG
Quy .... Nam
Phan I: Tong hp tnh hnh kinh ph
Nguon kinh ph
STT

n v tnh: VN

Chia ra

so

Tong so

Ten ch tieu
A

Ngan sach
TW

DP

Tai tr
4

I I. Kinh ph hot ng (HCSN)


1 1. Kinh ph ch-a xin quyt ton k tr-c chuyn
01sang
- T nm tr-c chuyn sang nm nay

02

25,000,000

#########

25,000,000

#########

2 2. Kinh ph k ny
a> -c phn phi k ny

03

- Ly k t u nm

04

b> Thc nhn k ny

05

240,000,000

200,000,000

#########

- Ly k t u nm

06

240,000,000

200,000,000

#########

265,000,000

200,000,000

#########

08

265,000,000

200,000,000

#########

09

26,744,680

10

26,744,680

3 3. Tng kinh ph thc -c s dng k ny (01+05)


07
- Ly k t u nm (02+06)
4 4. S chi k ny ngh quyt ton
- Ly k t u nm

5 5. Kinh ph gim k ny (np tr, gim khc) 11

6 6. Kinh ph ch-a xin quyt ton chuyn k sau12

238,255,320

II II. Kinh ph ch-ng trnh d n


1 1. Kinh ph ch-a xin quyt ton k tr-c chuyn
13sang 237,000,000
- T nm tr-c chuyn sang nm nay

14

237,000,000

15

210,000,000

2 2. Kinh ph k ny
a> -c phn phi k ny
- Ly k t u nm

16

210,000,000

b> Thc nhn k ny

17

196,793,596

- Ly k t u nm

18

196,793,596

3 3. Tng kinh ph thc -c s dng k ny (13+17)


19
- Ly k t u nm (14+18)
4 4. Kinh ph xin quyt ton k ny
- Ly k t u nm
5 5. Kinh ph gim (np tr, gim khc)
- Ly k t u nm

433,793,596

20

433,793,596

21

166,793,596

22

166,793,596

23

24

6 6. Kinh ph ch-a xin quyt ton chuyn k sau25


(19-(21-23))

267,000,000

III III. Ngun vn kinh doanh


1 1. S u k

26

2 2. Tng trong k

27

28

29

- Ly k t u nm
3 3. Gim trong k
- Ly k t u nm
4 4. S cn li cui k

300,000,000

30
31

300,000,000

IV IV. Vn xy dng c bn

Page 20

THTHKP

1 1. Vn k tr-c cn li chuyn sang k ny

32

- Nm tr-c chuyn sang

33

2 2. Vn thc nhn k ny

34

3,823,380

35

3,823,380

3 3. Tng s vn -c s dng k ny (32+34) 36

3,823,380

- Ly k t u nm

- Ly k t u nm (33+35)

37

4 4. S vn thc s dng k ny

38

39

40

Trong : hon thnh trong k


- Ly k t u nm

3,823,380

Trong : hon thnh t u nm n cui


41k
5 5. Vn XDCB gim (np tr, gim khc)

42

6 6. Vn ch-a s dng chuyn k sau (36-38-42)43

3,823,380

Phan II. TONG HP KINH PH A S DUNG E NGH QUYET TOAN

Muc

A
100
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Noi dung chi

Ma so Tong so

B
C
I. Chi hot ng
661
Chi ph tin l-ng
6612100
Thanh ton dch v cng cng
6612109
Vt t- vn phng
6612110
Thng tin, tuyn truyn, lin lc
6612111
Hi ngh
6612112
Cng tc ph
6612113
Chi ph thu m-n
6612114
Chi on ra
6612115
Chi on vo
6612116
Sa cha th-ng xuyn ti sn c nh6612117
Sa cha ln ti sn c nh
6612118
Chi ph nghip v, chuyn mn
6612119
Chi ph khc
6612Z
II. Chi d n
662
1. Chi qun l
6621
Chi l-ng qun l d n 1
6621D1
Chi l-ng qun l d n 2
6621D2
2. Chi thc hin
6622
Chi thc hin d n 1
6622D1
Chi thc hin d n 2
6622D2

Ngi lap bieu

1
26,744,680
15,500,000
1,149,728
1,025,500
5,052,452
293,000
26,000
877,000
280,000
2,541,000
#########
10,000,000
6,000,000
4,000,000
#########
#########
50,000,000

Chia ra
Ngan sach
TW
DP
2
3
26,744,680
15,500,000
1,149,728
1,025,500
5,052,452
293,000
26,000
877,000
280,000
2,541,000
#########
10,000,000
6,000,000
4,000,000
#########
#########
50,000,000

Tai tr
4

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......


Phu trach ke toan
Thu trng n v

Page 21

THTHKP

Chia ra
Nguon
khac
5

Page 22

THTHKP

hia ra

Nguon
khac
5

ay ..... Thang ..... Nam ......


Thu trng n v

Page 23

KQHD

Ma chng: ....................
n v bao cao: ...................

KET QUA HOAT ONG S NGHIEP CO THU T01/2000


STT

Tn ch tiu
M s
1. S thu ch-a phn phi k tr-c chuyn sang 01
2. Thu trong k
11
- Ly k t u nm
12
3. Chi trong k
21
- Trong :
+ Chi ph
22
+ Gi vn hng bn
23
+ Thu GTGT phi np
24
- Ly k t u nm
25
4. Chnh lch thu chi k ny
31
5. Thu TNDN phi np
32
6. S thu thc phn phi k ny
41
6.1 Np ngn sch Nh n-c
43
- Ly k t u nm
44
6.2 Np cp trn
45
- Ly k t u nm
46
6.3 B sung kinh ph
47
- Ly k t u nm
48
6.4 B sung qu c quan
49
- Ly k t u nm
50
7. S thu ch-a phn phi n cui k
61

Ngi lap bieu

Hot ng
416,001,912
416,001,912
299,901,912
100,000,000
9,314,824
299,901,912
116,100,000
116,100,000

Hot ng

ban co the chon cong thc n

9,314,824
0
0
0
0

0
116,100,000

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......


Phu trach ke toan
Thu trng n v

Page 24

KQHD

THU T01/2000

ban co the chon cong thc nay

Kiem tra ket qua: ung

Page 25

TMTC

Mau: B05-H

Ma chng: ....................
n v bao cao: ...................
Ngan sach:

THUYET MINH BAO CAO TAI CHNH THANG 01/2000


Nam
I. Tnh hnh thc hin nhim v hnh chnh s nghip
1. Tnh hnh bin ch, lao ng, qu l-ng:
- S CNVC c mt n ngy 31-12:
Ng-i
- Trong : hp ng, th vic:
Tng trong nm:
Gim trong nm
Tng qu l-ng thc hin c nm:
Trong : l-ng hp ng:
2. Thc hin cc ch tiu ca nhim v c bn:
II. Cc ch tiu chi tit
STT

2
3

Ch tieu
I. Tin
- Tin mt tn qu
- Tin gi ngn hng, kho bc
II. Vt t- tn kho
III. N phi thu
- Phi thu ca khch hng
- Thu GTGT -c khu tr
- Phi thu khc
IV. N phi tr
- Phi tr ng-i cung cp
- Phi tr n vay
- Cc khon phi tr khc

MS
01
02
03
11
21

MATK

So au ky D cuoi ky
170,000,000
149,098,805
20,000,000
66,735,169
150,000,000
82,363,636
50,000,000
43,306,404
92,451,023
50,000,000
92,244,674
206,349
(8,664,908)
(200,000,000)
(8,664,908)
-

111
112
152
311
3111
3113
3118

31
3311
3312
3318

III. Tnh hnh s dung cac quy


STT

1
2
3
4

Ch tieu

So au ky
So tang trong ky
So giam trong ky
So d cuoi ky

Quy khen thng


Quy phuc li Quy khac

20,000,000
0
0
20,000,000

IV. Tnh hnh thc hien nop ngan sach


STT
Ten ch tieu
MATK
1
Thu gi tr gia tng phi np
3331
2
Ph v l ph
3332
3
Thu thu nhp doanh nghip
3334
4
Cc loi thu khc
3337
5
Cc khon phi np khc
3338

0
0
0
0

0
0
0
0

Tong so

20,000,000
0
0
20,000,000

So phai nopSo a nop


So con phai nop
14,314,824
5,000,000
9,314,824
10,000,000
10,000,000
-

V. Thuyet minh

Page 26

TMTC

1. Nhng tnh hnh va phat sinh khong bnh thng trong nam

2. Nguyen nhan cua cac bien ong tang, giam so vi d toan, so vi nam trc:

VI. Nhan xet va kien ngh:

TP. HCM ngay .... Thang .... Nam 199...


Thu trng n v

Ke toan trng

Page 27

TMTC

NG 01/2000

So con phai nop

Page 28

TMTC

, so vi nam trc:

ngay .... Thang .... Nam 199...


hu trng n v

Page 29

CHI TIET TAI KHOAN PHAI THU KHACH HANG T01/2000


STT MATK Ten khach hangau ky N
au ky Co
Phat sinh N
Phat sinh Co
Cuoi ky N
Cuoi ky Co
1 31110001Cng ty TNHH H-ng Giang
########
1,737,900 1,911,690 9,826,210
0
2 31110002Phng th qun huyn
########
5,832,464
0 25,832,464
0
3 31110003X nghip ch bin ########
36,586,000
0 56,586,000
0
Tng cng
########
0 44,156,364
92,244,674
0

CHI TIET TAI KHOAN PHAI TRA NGI CUNG CAP T01/2000
STT MATK Ten khach hangau ky N
au ky Co
Phat sinh N
Phat sinh Co
Cuoi ky N
Cuoi ky Co
1 33110003X nghip ch bin

######### 130,000,000

2 33110004Cng ty ma -ng

47,000,000

46,200,000

800,000

3 33110005CTY Dch v tng hp

18,000,000

15,135,092

2,864,908

8,664,908

Tng cng

0 ######### 191,335,092

5,000,000

T01/2000

Cuoi ky Co

CAP T01/2000

Cuoi ky Co

Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc

Mu s: 01/GTGT

T KHAI THUE GIA TR GIA TANG


Thng 01 nm 2000
(Dng cho c s tnh thu theo ph-ng php khu tr)
Tn n v ...
Ma thue: ............
a ch : .............
n v tnh: ng VN
Ch tiu
Doanh s ch-a
Thu GTGT
c thu
1. Hng ha, dch v bn ra
159,249,776
2. Hng ha, dch v chu thu GTGT
94,886,140
9,314,824
a - Hng ha xut khu thu sut 0%
1,737,900
b - Hng ha, dch v thu sut 5%
c - Hng ha, dch v thu sut 10%
93,148,240
9,314,824
d - Hng ha, dch v thu sut 20%
3. Hng ha, dch v mua vo
11,344,680
4. Thu GTGT ca Hha, dch v mua vo
206,349
5. Thu GTGT -c khu tr
206,349
6. Thu GTGT phi np (2-5)
9,108,475
7. Thu GTGT k tr-c chuyn qua
a - Np thiu
5,000,000
b - Np tha ch-a -c khu tr
8. Thu GTGT np trong thng
5,000,000
9. Thu GTGT -c hon tr trong thng
10. Thu GTGT phi np thng ny
9,108,475
S tin phi np: Chn triu mt trm l tm ngn bn trm by lm ngn ng
Xin cam oan s liu khai trn y l ng, nu sai ti xin chu trch
nhim x l theo php lut.
Ngy .... thng .... nm 20...
Th tr-ng n v
Ni gi t khai:
- C quan thu:
- a ch:

- Ngy nhn:
- Ng-i nhn: (K, ghi r h tn)

800,000

10,544,680