Вы находитесь на странице: 1из 28

N BA K

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LAN

UNIT 1 Nombor Bulat hingga 1 000 000


Arahan: Jawab semua soalan. 1 Tulis enam ratus sembilan ribu tiga dalam angka. 6 599 999 + 88 888 =

UP SR

2 Tulis nilai bagi digit yang bergaris dalam setiap nombor yang berikut. (a) 454 111 (b) 658 032

7 Hitung beza antara 470 772 dengan 19 876.

8 Cari lebihnya 374 500 daripada 101 974. 3 Bundarkan 625 408 kepada puluh ribu yang terdekat.

9 654 008 18 043 3418 = 4 Tambahkan 201 456, 95 003, 6004, dan 14.

436 759 Jumlahkan nilai digit 4 dengan nilai digit 7 dalam nombor di atas.

10 466 1000 =

BANK SOALAN UPSR

Unit 1

11 Selesaikan 9543 17.

16 1717 49 17 =

17 Bahagikan 29 376 dengan 48. Kemudian, darabkan hasil bahagi itu dengan 67. 12 Hitung 24 232 13.

18 480 biji bola pingpong dimasukkan sama banyak ke dalam 6 buah kotak. Cari bilangan bola pingpong yang ada di dalam setiap kotak itu. 13 Cari baki apabila 137 462 dibahagi dengan 24.

14 Hitung selisih antara 33 704 dengan jumlah bagi 4507 dan 17.

19 6 buah bekas dapat diisi dengan 240 biji telur secara sama banyak. Kira bilangan telur yang dapat diisikan ke dalam 15 buah bekas yang sama.

15 86 572 (246 + 108) =

20 Salim dan Chua masing-masing membeli 148 biji dan 156 biji rambutan. Mereka masingmasing makan 24 biji rambutan itu. Hitung jumlah rambutan yang tinggal pada mereka.

N BA K

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 2 Pecahan
Arahan: Jawab semua soalan. 1 4 3, dan . 1 6 Jumlahkan , 9 3

UP SR

Nyatakan nombor bercampur dalam sebutan terendah yang mewakili bahagian berlorek dalam rajah di atas. 3 1 4 7 + + = 10 2 5 2
2 1 3 2 1 2 3 2 2 3

Apakah nombor bercampur yang perlu diisi dalam petak kosong di atas?

9 1 2 = 8 10 5 5

56 3 Tukarkan kepada nombor bercampur. 6 5 1 3 9 = 8 8 8 5 4 Tukarkan 5 kepada pecahan tak wajar. 7

5 7 1 5 ++= 8 8 8

1 2 10 4 = 9 9

BANK SOALAN UPSR

Unit 2

3 11 Lorek daripada bilangan bola dalam rajah di 5 bawah.

1 2 17 Puan Teoh membeli kg gula, kg tepung, 2 5 7 kg kacang tanah. Kira jumlah berat dan 10 barang-barang yang dibelinya.

6 12 280 = 7

18 Fatin dan Devi masing-masing menggunakan 5 5 m dan m reben untuk membuat sekuntum 6 8 bunga. Kira selisih panjang reben yang digunakan oleh mereka untuk membuat bunga itu.

7 13 daripada 984 = 8

7 4 5 14 + = 9 9 9

19 Jumlah murid di dalam sebuah sekolah ialah 3 daripadanya ialah murid lelaki. 560 orang. 7 Cari bilangan murid lelaki di sekolah itu.

9 1 3 15 + = 10 2 5 20 Hakim dan Johnny masing-masing memasukkan 5 l dan 3 l air ke dalam sebuah bekas. 8 5 4 Didapati l air telah melimpah keluar. Hitung 5 isi padu air yang tinggal di dalam bekas itu. 3 3 1 16 + = 8 10 4

N BA K

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 3 Perpuluhan
Arahan: Jawab semua soalan. 1 29.823 + 36 = 6 18.12 4.276 =

UP SR

2 Kira hasil tambah 42.337, 19.743, dan 0.678.

7 48.54 9.01 16 =

3 3.352 + 73.97 + 8.546 + 0.72 =

P, 2.16, 2.19, 2.22 Berdasarkan rangkaian nombor di atas, cari nilai P.

0.54

0.58

0.66

0.70

Berdasarkan garis nombor di atas, hitung 13.07 + M.

9 49.763 14.65 20.11 =

5 1.289 + 0.04 + 14 + 7.7 =

10 82 37.201 18.4 =

BANK SOALAN UPSR

Unit 3

11 43.205 9 =

16 Bahagikan 21.654 dengan 9.

12 4 7.468 = 17 26.381 37 =

13

16.47 Kira hasil darab nilai digit 6 dengan nilai digit 7 dalam nombor di atas.

18 9.87 10 =

19 Hitung 687.08 25. Bundarkan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan. 14 0.083 1000 =

15 67 0.065 =

20 Selesaikan 562.13 100. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan.

N BA K
RM99 999

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 4 Wang hingga RM100 000


Arahan: Jawab semua soalan. 1 Tulis RM80 037.60 dalam perkataan. 6 Hitung beza RM55 555. antara

UP SR
dengan

2
CO NT OH

35 keping

, 10 keping

CO

NT

OH

7 RM83 214.20 RM4567 RM120 =

40 keping

20

01

, 8 keping

20

01

Hitung jumlah nilai wang di atas. 8 Kelvin ada RM900. Dia membeli dua buah basikal yang berharga RM160 sebuah. Kira baki wang Kelvin. 3 RM17 683.75 + RM14 852.50 =

4 RM56 012.80 + RM33 486.65 + RM9856.70 =

9 RM815.60 100 =

5 Selepas membelanjakan RM240.90, Shima masih ada RM348.50. Hitung jumlah wang Shima pada mulanya.

10 Kira hasil darab RM563.40 dengan 18.

BANK SOALAN UPSR

Unit 4

11 Tambang teksi bagi setiap 1 km perjalanan ialah 80 sen. Cari tambang teksi bagi 50 km perjalanan.

16 RM13 480 RM450 + RM1178 =

12 Bahagikan RM72 340.50 dengan 10.

17 Cindy ingin membeli sebuah pembakar roti dan sebuah pengering rambut yang masing-masing berharga RM154.60 dan RM275.80. Jika Cindy hanya ada RM300, hitung wang yang diperlukannya lagi untuk membeli kedua-dua barang itu.

13 RM11 864 16 = 18 RM5000 5 10 =

14 Harga 6 buah komputer yang sama ialah RM19 500. Cari harga bagi sebuah komputer itu. 19 RM735 6 28 =

15 RM87 000 + RM4000 RM300 =

20 Jumlah harga bagi 3 utas rantai yang sama ialah RM22 500. Kira harga bagi 10 utas rantai itu.

N BA K

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 5 Peratus
Arahan: Jawab semua soalan. 1 421 5 Tukarkan kepada peratus. 100

UP SR

6 Tukarkan 63% kepada pecahan per seratus. Nyatakan peratus bahagian berlorek dalam rajah di atas.

2 Rajah di bawah terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Lorek 53% daripada seluruh rajah itu.

7 Tukarkan 1% kepada pecahan per seratus.

8 Tukarkan 526% kepada pecahan per seratus.

79 3 Tukarkan kepada peratus. 100

9 4 Tukarkan kepada peratus. 100

Nyatakan peratus bahagian berlorek dalam rajah di atas.

BANK SOALAN UPSR

Unit 5

2 kepada peratus. 10 Tukarkan 10

15 Tukarkan 62% kepada pecahan dalam sebutan termudah.

16 Tukarkan 0.84 kepada peratus. 3 kepada peratus. 11 Tukarkan 25

17 Tukarkan 1.6 kepada peratus. 9 kepada peratus. 12 Tukarkan 20

18 Tukarkan 0.3 kepada peratus.

13 Tukarkan 48% kepada pecahan dalam sebutan termudah. 19 Tukarkan 8% kepada nombor perpuluhan.

14 Tukarkan 85% kepada pecahan dalam sebutan termudah.

20 Tukarkan 201% kepada nombor perpuluhan.

10

N BA K
Jam 0045 (6.10.2005)

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 6 Masa dan Waktu


Arahan: Jawab semua soalan. 1 Nyatakan jam 1520 dalam perkataan.

UP SR

6 Hitung tempoh masa dari jam 0330 hingga jam 1550.

2 Nyatakan jam 0423 dalam perkataan. 7 Pukul berapakah 50 minit selepas pukul 4.30 petang?

3 Tulis 9.55 malam dalam sistem 24 jam.

8 4 Nyatakan jam 2216 dalam sistem 12 jam.

Jam 1235 (5.10.2005)

Cari tempoh masa antara dua waktu yang ditunjukkan di atas.

11 12 1 2 10 9 3 8 4 7 6 5

11 12 1 2 10 9 3 8 4 7 6 5

9 Ramli berkhemah di tepi sebuah sungai dari pukul 11.00 pagi hari Selasa hingga pukul 3.20 petang hari Rabu. Cari tempoh masa dia berkhemah di tepi sungai itu.

Kira tempoh masa antara dua waktu pada muka jam dalam rajah di atas.

11

BANK SOALAN UPSR

Unit 6

Bagi Soalan 10 dan Soalan 11, lengkapkan jadual di bawah. Waktu Mula Waktu Akhir 10 11 Jam 1225, Selasa Jam 0505, Isnin Tempoh Masa 10 jam 20 minit 20 jam 40 minit

16 6 alaf 426 tahun 1 alaf 88 tahun =

17 Selesaikan 83 tahun 4. Nyatakan jawapan dalam abad dan tahun.

12 10 dekad 7 tahun + 5 dekad 2 tahun =

18 Bangunan A berusia 1 abad 4 tahun. Usia bangunan B adalah 2 kali usia bangunan A. Kira usia bangunan B. 13 6 abad 55 tahun + 1 abad 45 tahun =

14 Anita berumur 11 tahun. Umur nenek Anita adalah 50 tahun lebih daripada umur Anita. Cari umur nenek Anita, dalam dekad dan tahun.

19 Selesaikan 564 tahun 4. Nyatakan jawapan dalam abad dan tahun.

20 8 alaf 508 tahun 6 = 15 27 dekad 4 dekad 4 tahun =

12

N BA K

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 7 Panjang
Arahan: Jawab semua soalan. 2 cm kepada mm. 1 Tukarkan 5

UP SR

6 Nyatakan 48 050 m dalam km dan m.

1 m kepada cm. 2 Tukarkan 2

7 Tukarkan 33 024 m kepada km.

8 Nyatakan 0.067 km dalam m. 1 km dalam m. 3 Nyatakan 4

9 53.03 km + 118.7 km = 4 Nyatakan 19 000 m dalam km.

5 Nyatakan 17 km 45 m dalam m.

10 Selesaikan 67.9 km + 1076 m + 8 km. Nyatakan jawapan dalam km.

13

BANK SOALAN UPSR

Unit 7

11 Untuk pergi ke sekolah, Edwin perlu berjalan sejauh 200 m ke perhentian bas. Kemudian, dia menaiki bas sejauh 15.9 km sebelum sampai di sekolah. Kira jarak perjalanannya, dalam km.

16 46.93 km 37 =

12 103.07 km 34.94 km =

17 Satu putaran lengkap sebuah roda meliputi jarak 2.07 m. Hitung jarak, dalam m, jika roda itu membuat 68 putaran lengkap.

13 Selesaikan 276.45 km 87.36 km 514 m. Nyatakan jawapan dalam km.

18 99 000 km 1000 =

14 Rajah di bawah menunjukkan satu peta jalan.

126.09 km

133.77 km

19 Selesaikan 55.517 km 35. Bundarkan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan.

Jarak dari W ke Z ialah 600 km. Hitung jarak dari X ke Y.

20 Panjang sebatang jalan raya ialah 115.48 km. Jalan raya itu dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama panjang untuk diturap. Kira panjang, dalam km, setiap bahagian jalan raya itu. 15 85.742 m 100 =

14

N BA K
Y 48.3 kg

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LAN

UNIT 8 Timbangan Berat


Arahan: Jawab semua soalan. 1 6 254.96 kg + 37 kg + 8.605 kg =

UP SR

3200 g

Nyatakan berat objek dalam rajah di atas dalam unit kg yang melibatkan pecahan.

7 Hitung 38.5 kg + 7 g + 18.76 kg. Nyatakan jawapan dalam kg.

2
0 kg 4

8 Jadual di bawah menunjukkan berat bagi bungkusan X, Y, dan Z. Bungkusan Berat X 50 g Z 10.1 kg

Nyatakan berat betik dalam rajah di atas dalam unit kg yang melibatkan pecahan.

3 kg dalam g. 3 Nyatakan 4 4

Hitung jumlah berat, dalam kg, ketiga-tiga bungkusan itu.

9 72 kg 15.66 kg = 4 Nyatakan 6600 g dalam unit kg yang melibatkan pecahan.

10 67 kg 4.81 kg 13.99 kg = 5 69.47 kg + 0.08 kg =

15

BANK SOALAN UPSR

Unit 8

11 Selesaikan 143.56 kg 1048 g 1.92 kg. Nyatakan jawapan dalam kg.

16 Berat bagi setin biskut ialah 1.5 kg. Hitung berat bagi 15 tin biskut yang sama.

12 Jumlah berat dua guni beras yang dibeli oleh seorang pekedai ialah 138.93 kg. Berat beras di dalam salah satu guni itu ialah 84.56 kg. Hitung berat, dalam kg, beras di dalam satu guni lagi.

17 Selesaikan 4.91 kg 100. Bundarkan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan.

18 88.4 kg 16 =

13 0.043 kg 1000 =

19 Selesaikan 98.64 kg 32. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. 14 55.55 kg 5 =

15 26 23.08 kg =

20 Jumlah berat bagi 20 bungkus gula ialah 5 kg. Kira berat, dalam g, sebungkus gula itu.

16

N BA K

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 9 Isi Padu Cecair


Arahan: Jawab semua soalan. 1
ml 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

UP SR

6 Selesaikan 158 ml + 76 ml + 3.026 l. Nyatakan jawapan dalam l.

Nyatakan isi padu cecair dalam rajah di atas dalam unit liter yang melibatkan pecahan.

7 Joanne membeli 3 botol air limau yang masingmasing berisi padu 2.65 l, 3.8 l, dan 1.76 l. Kira jumlah isi padu, dalam l, air limau yang dibeli oleh Joanne.

3 l pada rajah di bawah. 2 Tandakan aras cecair 5


ml 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

8 14 l 8.763 l =

3 4.035 l + 1.7 l = 9 10.75 l 6 l 4.696 l = 4 Cari hasil tambah 25.76 l + 5.5 l + 18.858 l.

5 Hitung 33.4 l + 500 ml. Nyatakan jawapan dalam l.

10 Selesaikan 5.5 l 1764 ml. Nyatakan jawapan dalam l.

17

BANK SOALAN UPSR

Unit 9

11 Hitung 6.43 l 2.015 l 360 ml. Nyatakan jawapan dalam l.

16 Isi padu air di dalam sebuah perigi ialah 158.4 l. Selepas hujan turun, isi padu air di dalam perigi itu bertambah sebanyak 2 kali daripada isi padu asal. Kira isi padu, dalam l, air di dalam perigi itu sekarang.

12 Rajah di bawah menunjukkan isi padu sebotol minyak masak. 17 Bundarkan hasil bahagi 33.108 l 10 kepada tiga tempat perpuluhan.
2l

Normah telah menggunakan sebahagian daripada minyak masak itu. Didapati isi padu minyak masak yang tinggal ialah 740 ml. Hitung isi padu, dalam l, minyak masak yang telah digunakan oleh Normah. 18 28.62 l 9 =

13 0.926 l 1000 = 19 Selesaikan 44.83 l 25. Bundarkan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan.

14 6.277 l 8 = 20 Isi padu setin minyak tanah ialah 9 l. Semua minyak tanah itu dituangkan sama banyak ke dalam 5 biji botol. Kira isi padu, dalam l, minyak tanah yang ada di dalam setiap botol itu. 15 48.31 l 35 =

18

N BA K
F G 5 cm I 4 cm H 8 cm L 6 cm B 5 cm C D

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 10 Bentuk Dua Matra


Arahan: Jawab semua soalan. 1 Rajah di bawah terdiri daripada sebuah segiempat sama dan sebuah segitiga sama sisi.

UP SR

4 Dalam rajah di bawah, EFIJ ialah sebuah segiempat sama dan GHI ialah sebuah segitiga.
E

10 cm

6 cm

Kira perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

2 Dalam rajah di bawah, VWXY ialah sebuah segiempat sama dan VYZ ialah sebuah segitiga.
V 10 cm

5 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat tepat JKMN dan sebuah segitiga KLM.
J 5 cm K

8 cm N M

6 cm

Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

Diberi panjang JN adalah dua kali panjang MN. Kira perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

3 Rajah di bawah terdiri daripada sebuah segiempat tepat dan sebuah segitiga sama kaki.
5 cm

6 Dalam rajah di bawah, ABCG ialah sebuah segiempat tepat dan DEF ialah sebuah segitiga.
A 16 cm 10 cm F 6 cm E

7 cm 9 cm G

Kira perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

Diberi perimeter seluruh rajah itu ialah 47 cm. Cari panjang DE.

19

BANK SOALAN UPSR

Unit 10

7 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat tepat.

10 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat tepat ABCE.


A 17 cm B

9 cm

7 cm

8 cm

F 8 cm 10 cm C

15 cm

Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 46 cm. Cari panjang DF.

8 Dalam rajah di bawah, PQRS ialah sebuah segiempat tepat.


P Q 18 cm

11 Rajah di bawah dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar.
1 cm 1 cm

22 cm

Diberi perimeter kawasan tidak berlorek ialah 88 cm. Cari perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

9 Dalam rajah di bawah, EFGI ialah sebuah segiempat tepat.


E 12 cm F 8 cm I G

12 Rajah di bawah dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar.
1 cm 1 cm

Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 24 cm. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan tidak berlorek.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

20

13 Rajah di bawah dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar.
1 cm 1 cm

17
12 cm P

9 cm

Hitung luas, dalam cm2, segitiga PQR di atas.

Cari luas, dalam cm2, rajah itu. 18 Rajah di bawah menunjukkan sekeping penanda buku.
9 cm 8 cm

14
8 cm 17 cm

6 cm

Kira luas, dalam cm2, penanda buku itu.

15 cm

Cari luas, dalam cm2, rajah di atas. 19


5 cm 12 cm 13 cm 15 cm 4 cm

15

12 cm

5 cm

Cari luas, dalam cm2, kawasan berlorek dalam rajah di atas.

13 cm

Cari luas, dalam cm2, rajah di atas.

20 Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad manila yang berbentuk segiempat tepat.
16 cm

16
10 cm

13 cm 12 cm

17 cm 15 cm

Hitung luas, dalam cm2, rajah di atas.

Bahagian berlorek dipotong daripada kad itu. Kira luas, dalam cm2, kad manila yang tinggal.

21

BANK SOALAN UPSR

Unit 10

N BA K
3 cm 3 cm 6 cm

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LAN

UNIT 11 Bentuk Tiga Matra


Arahan: Jawab semua soalan. 1

UP SR

4 Pepejal dalam rajah di bawah terdiri daripada kubus-kubus kecil.

2 cm

Kira bilangan kubus kecil yang membentuk pepejal dalam rajah di atas.

Kira isi padu, dalam cm3, pepejal itu.

2 Pepejal dalam rajah di bawah terdiri daripada beberapa buah kubus kecil yang sama.

5 Rajah di bawah terdiri daripada gabungan dua buah kubus.

8 cm

Hitung isi padu, dalam cm3, seluruh rajah itu.

Hitung bilangan kubus kecil yang membentuk pepejal itu.

6 Rajah di bawah terdiri daripada gabungan dua buah kuboid.

3 Rajah di bawah terdiri daripada kubus-kubus kecil.


7 cm

1 cm 4 cm 1 cm

Cari isi padu, dalam cm3, seluruh rajah itu.

Hitung isi padu, dalam cm3, pepejal dalam rajah itu.

22

7 Pepejal dalam rajah di bawah terdiri daripada sebuah kuboid M dan sebuah kubus N.
2 cm M 12 cm 6 cm N 9 cm

11 Rajah di bawah terdiri daripada gabungan dua buah kuboid yang sama.

4 cm 3 cm p cm

Cari isi padu, dalam cm , pepejal gabungan itu.

Jika isi padu gabungan kuboid itu ialah 108 cm3, hitung nilai p.

6 cm 5 cm 1 cm 1 cm

12 Pepejal dalam rajah di bawah terdiri daripada dua buah kubus.


6 cm

10 cm

Hitung isi padu, dalam cm3, pepejal gabungan dalam rajah di atas.

Hitung isi padu, dalam cm3, pepejal itu.

9 Rajah di bawah terdiri daripada dua buah kubus yang sama.

13 Pepejal dalam rajah di bawah terdiri daripada gabungan kuboid P dan kubus Q.

P A 9 cm 12 cm B

Q C

Hitung isi padu, dalam cm3, seluruh rajah itu.

Diberi panjang AB adalah dua kali panjang BC. Cari isi padu, dalam cm3, gabungan pepejal itu.

10
2 cm 3 cm 6 cm

14 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid.

2 cm 2 cm 8 cm 4 cm

Hitung isi padu, dalam cm3, pepejal gabungan dalam rajah di atas.

Berapakah isi padu, dalam cm3, seluruh rajah itu?

23

BANK SOALAN UPSR

Unit 11

15 Siva telah membina satu model kepala lori daripada dua buah kotak yang berbentuk kubus dan kuboid seperti dalam rajah di bawah.

18 Rajah di bawah menunjukkan dua buah bongkah kayu berbentuk kubus.

8 cm 5 cm 7 cm 14 cm

5 cm

Cari isi padu, dalam cm3, model kepala lori itu.

Cari isi padu, dalam cm3, gabungan bongkah kayu itu.

16 Rajah di bawah menunjukkan dua bongkah batu yang berbentuk kubus yang disusun secara bertindih.

19 Rajah di bawah menunjukkan sebuah model bangunan yang dibina menggunakan kotak berbentuk kubus dan kuboid.

h cm 2 cm 6 cm

Diberi panjang sisi kubus itu ialah 5 cm. Kira isi padu, dalam cm3, dua bongkah batu itu.

Diberi isi padu model bangunan itu ialah 56 cm3. Cari nilai h.

17 Rajah di bawah menunjukkan sebuah pentas.


6m

20 Rajah di bawah menunjukkan sebuah model peti surat yang dibuat oleh Lenny.
8 cm

1m 8m 1m 10 m 10 cm 10 cm 6 cm

Hitung isi padu, dalam m , pentas itu.


4 cm

3 cm

Kira isi padu, dalam cm3, model peti surat itu.

24

N BA K
440 ml

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 12 Purata
Arahan: Jawab semua soalan. 1 Hitung purata bagi 25 dan 43.

UP SR

7 Rajah di bawah menunjukkan isi padu air di dalam tiga buah bekas.

2 Cari purata bagi 32 kg, 16 kg, dan 27 kg.

850 ml

165 ml

Hitung purata isi padu, dalam ml, air di dalam setiap bekas itu.

3 Jumlah isi padu bagi tiga botol air ialah 253.8 ml. Cari purata isi padu bagi sebotol air itu.

8 Jadual di bawah menunjukkan bilangan bunga yang dijual oleh seorang penjual bunga dalam masa 3 hari. Hari Isnin Selasa Rabu Bilangan Bunga yang Dijual 77 86 74

4 Jadual di bawah menunjukkan tinggi tiga orang murid. Murid Tinggi (cm) Mindy 110 Zahid 132 Rajoo 124

Hitung purata bilangan bunga yang dijual sehari.

Hitung purata tinggi, dalam cm, setiap murid itu. 9 Hasil tambah bagi dua nombor ialah 76. Cari purata bagi nombor itu. 5 Berapakah purata bagi RM59.90 dan RM18.70? 10 Jadual di bawah menunjukkan panjang tiga utas tali. Tali 6 Jumlah berat bagi tiga kampit beras ialah 5.1 kg. Cari purata berat bagi sekampit beras itu. Panjang Tali (cm) P 21 Q 14 R 16

Cari purata panjang setiap tali itu.

25

BANK SOALAN UPSR

Unit 12

1 jam, dan 40 minit. 11 Cari purata bagi 20 minit, 4 Berikan jawapan dalam minit.

1 jam untuk mandi, 16 Mona mengambil masa 2 3 jam untuk menyiapkan kerja sekolah, dan 4 24 minit untuk makan malam. Kira purata masa, dalam minit, yang diambil oleh Mona untuk melakukan ketiga-tiga kerja itu.

12 Jumlah bagi tiga nombor ialah 204. Cari purata bagi tiga nombor itu. 17 Jadual di bawah menunjukkan wang yang disimpan oleh Irene dalam masa 3 bulan. Bulan Simpanan 13 Hasil tambah bagi dua nombor ialah 120. Cari purata bagi 18 dan dua nombor itu. Januari RM4.50 Februari RM8.90 Mac RM7.60

Hitung purata wang, dalam RM, yang disimpan oleh Irene setiap bulan.

18 Cari purata bagi 86 cm, 134 cm, dan 0.74 m. Berikan jawapan dalam cm. 14 Ahmad, Logan, dan Tat Meng masing-masing membeli 145 biji guli, 160 biji guli, dan 220 biji guli. Hitung purata bilangan guli yang dibeli oleh mereka bertiga. 19 Jumlah panjang bagi dua utas reben ialah 280 cm. Kira purata panjang bagi seutas reben itu.

15 20 Mindy berumur 18 tahun. Dua orang abangnya masing-masing berumur 27 tahun dan 24 tahun. Hitung purata umur mereka.

2.3 kg

1.5 kg

Hitung purata berat, dalam kg, bagi dua biji tembikai dalam rajah di atas.

26

N BA K

Nama

Kelas

Tarikh

S OA
LA N

UNIT 13 Perwakilan Data


Arahan: Jawab semua soalan. Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan piktograf yang berikut. Piktograf di bawah menunjukkan bilangan pelanggan sebuah kedai dalam 3 hari tertentu. N N N N N N N N N N Isnin N N N N N N N N Selasa N N N N N N N N N Rabu

UP SR

Soalan 6 hingga Soalan 10 berdasarkan piktograf yang berikut. Piktograf di bawah menunjukkan jumlah wang yang dibelanjakan oleh Puan Rozita dalam tempoh 5 bulan tertentu. Januari Februari Mac April Mei $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

N mewakili 20 orang pelanggan

1 Kira bilangan pelanggan kedai itu pada hari Isnin.

$ mewakili RM100

6 Pada bulan apakah Puan Rozita paling banyak berbelanja? 2 Pada hari apakah bilangan pelanggan paling sedikit?

7 Kira jumlah wang yang digunakan oleh Puan Rozita pada bulan Mac dan Mei.

3 Hitung jumlah pelanggan kedai itu dalam tempoh 3 hari itu.

8 Hitung jumlah wang yang dibelanjakan oleh Puan Rozita dalam tempoh 5 bulan itu.

4 Cari beza bilangan pelanggan antara hari yang paling banyak pelanggan dengan hari yang paling sedikit pelanggan.

2 daripada jumlah wang itu dibelanjakan untuk 9 5 persekolahan anak-anaknya. Kira jumlah wang yang digunakan oleh Puan Rozita bagi persekolahan anak-anaknya.

5 Kira purata bilangan pelanggan dalam tiga hari itu.

10 Kira peratus wang yang dibelanjakan oleh Puan Rozita pada bulan Februari daripada jumlah keseluruhan wang yang telah dibelanjakannya.

27

BANK SOALAN UPSR

Unit 13

Soalan 11 hingga Soalan 15 berdasarkan piktograf yang berikut. Piktograf yang tidak lengkap di bawah menunjukkan jumlah pakaian yang dibasuh di Kedai Dobi Sutera. Diberi jumlah pakaian yang dibasuh dalam tempoh 4 hari itu ialah 440 helai. Jumaat Sabtu Ahad Isnin 8 mewakili 20 helai pakaian 11 Berapakah bilangan 8 yang perlu diisi pada hari Isnin? 888888 8888888 8888

Soalan 16 hingga Soalan 20 berdasarkan piktograf yang berikut. Piktograf yang tidak lengkap di bawah menunjukkan jumlah markah yang diperoleh 3 orang murid dalam satu permainan. Diberi jumlah markah mereka ialah 1200. Ani Atan Din

mewakili x markah 16 Cari nilai x.

17 Hitung markah yang diperoleh Ani. 12 Pada hari apakah jumlah pakaian yang dibasuh adalah paling sedikit?

13 Kira jumlah pakaian yang dibasuh pada hari Sabtu dan Isnin.

18 Cari beza antara markah Din dengan markah Atan.

14 Jika 70 helai daripada jumlah pakaian yang dibasuh pada hari Jumaat ialah pakaian lelaki, hitung pakaian wanita yang dibasuh pada hari itu.

19 Kira jumlah markah yang diperoleh Ani dan Din.

15 Berapakah pecahan jumlah pakaian yang dibasuh pada hari Isnin daripada jumlah keseluruhan pakaian dalam tempoh 4 hari itu?

20 Hitung purata markah yang diperoleh mereka bertiga.

28