Вы находитесь на странице: 1из 45

R

R
e
e
v
v
i
i
s
s
t
t
a
a
A
A
B
B
R
R
M
M


A
A
B
B
R
R
M
M
J
J
o
o
u
u
r
r
n
n
a
a
l
l


Nr 1
2013

Revista ABRM Nr 1, 2013 ABRM Journal Nr 1, 2013

~ 2 ~

CUV NT NAINTE ........................................................................ 3
Mariana Harjevschi ..............................................................3
MESAJ DE SALUT ..........................................................................3
STRUCTURA ABRM ...................................................................... 4
ORGANIGRAMA ABRM ...................................................................4
I. COMISII ................................................................................. 5
FORMARE PROFESIONAL CONTINU ................................................... 5
POLITICI, ADVOCACY I FUNDRAISING................................................. 6
MANAGEMENT I PARTENERIAT .........................................................8
COMUNICARE ..............................................................................9
CULTURA INFORMA IEI .................................................................10
CONSOLIDARE TERITORIAL I LEADERSHIP ........................................ 12
II. SEC IUNI DE PROFIL ............................................................ 12
CATALOGARE-INDEXARE ...............................................................12
PROCESE TEHNOLOGICE DE BIBLIOTEC ............................................. 13
INFORMATIZARE I TEHNOLOGII INFORMA IONALE ................................ 15
EVALUARE I STATISTIC ..............................................................16
ETIC I DEONTOLOGIE ................................................................17
III. SEC IUNI REGIONALE ....................................................... 18
ZONA NORD .............................................................................18
ZONA CENTRU ...........................................................................19
ZONA SUD ...............................................................................20
IV. SEC IUNI ( N FUNC IE DE TIPURI DE BIBLIOTECI) ......... 21
BIBLIOTECI PUBLICE ....................................................................21
BIBLIOTECI UNIVERSITARE ............................................................23
BIBLIOTECI SPECIALIZATE .............................................................25
BIBLIOTECI DE COLEGII I COLI PROFESIONALE .................................. 26
BIBLIOTECI COLARE ...................................................................27
MERIDIAN BIBLIOTECONOMIC ................................................. 29
Valentina Chitoroag ...........................................................29
PARCURSUL ANULUI EDITORIAL 2012: JALOANE STATISTICE I LOGISTICE .... 29
Elena Butucel .....................................................................36
PARADIGMA COMUNIC RII EFICIENTE ................................................ 36
Ludmila Ou ......................................................................38
BIBLIOTECA PUBLIC B L EAN OP IUNI N FAVOAREA SCHIMB RII .......... 38
Larisa Gologan ...................................................................39
EVALUAREA ACTIVIT II BIBLIOTECII PRIN PRISMA STANDARDULUI MOLDOVEAN
"INFORMARE I DOCUMENTARE. INDICATORI DE PERFORMAN PENTRU
BIBLIOTECI (ISO 11620:2008, IDT)" .......................................... 39
Maria Cudlenco ..................................................................43
BIBLIOTECA PUBLIC FACILITATOR PENTRU INCLUZIUNEA DIGITAL .......... 43
IFLA BUILDING STRONG LIBRARY ASSOCIATIONS: MOLDOVA WORKSHOP
"COOPERARE REGIONAL " ...........................................................44


Continu "Buletinul ABRM"
ISSN 1857-4459


Asocla(la 8lblloLecarllor dln 8epubllca
Moldova
sLr. Armeneasc 42
Mu-2021, Chl;lnu
1el.: 022 27S393
www.abrm.md
Comlsla A88M "Comunlcare"
Camera na(lonal a Cr(ll
bl. 5Lefan cel Mare 180, of. 20S
Mu-2004, Chl;lnu, Moldova
Lel.: +373 22 29S916
fax: +373 22 29S860
www.abrmcomunlcare.wordpress.com
abrm.moldova[gmall.com
abrm.moldova[mall.ru

Marlana Par[evschl, re;edlnLe A88M
8enaLa Cozonac (redacLor ;ef)
Ludmlla Corghencl8enaLa Cozonac, 8uslan CondraL
Mlhal 8aclnschl

Apare in redac(la auLorllor

Tipografia: Print Caro SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar: 5,81
Coli ed.: 5,86


Revista ABRM Nr 1, 2013 ABRM Journal Nr 1, 2013

~ 3 ~

Mariana Harjevschi

Mesaj de salut

Stima i colegi, doresc s mp rt esc cu Dvs. marea bucurie i s
s
a-
tisfac ie pentru voturile primite pentru a fi aleas ca Pre edint a
ABRM. Cele mai calde i sincere mul umiri pentru sprijinul i ncr
s
e-
derea acordat n ob inerea rezultatelor. Consider c aceste voturi
semnificative n favoarea candidaturii mele reflect sus inere at t
din partea membrilor ABRM, c t i a ntregului Consiliu de Adm
s
i-
nistra ie al ABRM. Apreciez rezultatele semnificative al voturilor,
exprimate de cei dou zeci i unu de membri ai Consiliului de Adm
s
i-
nistra ie i voi lua n serios creditul acordat i voi reprezenta inter
s
e-
sele bibliotecarilor din toate bibliotecile, asigur nd totodat dezvo
s
l-
tarea durabil a asocia iei.
V asigur, c voi depune eforturile necesare pentru a duce la
s
n-
deplinire misiunea ncredin at de fostul Consiliu al ABRM cu pr
s
i-
vire la consolidarea unei asocia ii puternice, voi asigura ca proiectele ncepute s se soldeze cu lucruri co
s
n-
crete i utile n beneficiul ABRM, determin nd ca obiectivul nostru comun s fie sus inerea unei re ele de
biblioteci puternice i consolidate.
Asocia ia ntotdeauna a cultivat n r ndul membrilor s i, ideea de apartenen la asocia ie profesion
s
a-
l necesar i respectat , datorit implic rii profunde n via a comunit ilor deservite. Astfel, n cadrul
noului mandat vom continua prin demersurile organiza ionale, s urm rim sus inere la nivelul deciden
s
i-
lor din administra ia public local i central , s ob inem o atitudine pozitiv fa de nevoia de dezvo
s
l-
tare i modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea s corespund cerin elor utilizat
s
o-
rilor.
Printre cele mai importante ac iuni, care vor fi pe agenda ABRM vor fi consolidarea capacit ii inst
s
i-
tu ionale ale ABRM i promovarea bunelor practici manageriale, sus inute prin implicarea Biroului ex
s
e-
cutiv i Consiliului administrativ. Totodat se va acorda aten ie deosebit dezvolt rii i mbun t irii
instrumentelor de reglementare profesionale n scopul dezvolt rii unei comunit i excelente.
Sper m ca dinamica rela iilor de colaborare dintre filialele ABRM i structurile de guvernare vor me
s
n-
ine rela ii func ionale i eficiente n folosul propriu al asocia iei, asigur nd dezvoltarea re elei de membri,
precum i fidelizarea acestora continu . Rela iile cu diver i parteneri va oferi o stare de solidaritate, care
va asigura recunoa terea bibliotecilor ca institu ii de importan comunitar i academic , ce trebuie s
r spund intereselor de informare, cultur , educa ie i recreere ale utilizatorilor.
Sus inerea desf ur rii activit ii de cercetare n scopul identific rii solu iilor pentru domeniul bibli
s
o-
teconomic vor sus ine i procesul de realizarea a activit ilor de formare continu prin diverse cursuri de
perfec ionare i de recalificare pentru bibliotecari at t la nivel institu ional
s
, c t i na ional.
n mandatul ce urmeaz cu siguran , vor fi i provoc ri i oportunit i, de aceea trebuie s fim pute
s
r-
nici i inteligen i
s
, s fim activi i solidari
s
. S folosim acest viitor mpreun !Revista ABRM Nr 1, 2013 ABRM Journal Nr 1, 2013

~ 4 ~


Organigrama ABRMBiroul ABRM
1. Harjevschi Mariana - pre edinte
2. Cheradi Natalia - vicepre edinte
3. Co eri Tatiana vicepre edinte
4. urcan Nelly membru
5. Chitoroag Valentina membru
6. Cozonac Renata membru
7. Avasiloaie Rodica membru
8. Tcaci Lilia - membru
9. Mustea Galina membru
10. Arion Liuba membru


Consiliul de administra ie
1. Harjevschi Mariana - pre edinte
2. Cheradi Natalia - vicepre edinte
3. Co eri Tatiana vicepre edinte
4. urcan Nelly membru
5. Mih lu Lina membru
6. Cozonac Renata membru
7. Avasiloaie Rodica membru
8. Tcaci Lilia - membru
9. Mustea Galina membru
10. Arion Liuba membru
11. Lupu Viorica - membru
12. Stratan Zinaida - membru
13. Scherlet Ecaterina - membru
14. Ou Ludmila - membru
15. Jalb Mariana - membru
16. Cudlenco Maria - membru
17. Butucel Elena - membru
18. Bordeian Elena - membru
19. Ambroci Tatiana - membru
20. Slutu Zinaida membru
21. Ol rescu Angela membru
A As so oc ci ia a i ia a B Bi ib bl li io ot te ec ca ar ri il lo or r
d di in n R Re ep pu ub bl li ic ca a M Mo ol ld do ov va a
C Co on ns si il li iu ul l A AB BR RM M
Pre edinte ABRM
Vicepre edinte
Vicepre edinte
Biroul ABRM
Comisii, sec iuni
B Bi ib bl li io ot te ec ca ar ri ii i
M Mo ol ld do ov ve ei i
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 5 ~

I. Comisii
Formare profesional continu

Ariile de
responsabi-
litate
- Organizarea form rii continue a personalului de bibliotec ;
- Promovarea form rii continue;
- ncurajarea comunit ii bibliotecare pentru formarea continu ;
- Organizarea i desf urarea discu iilor, conferin elor, simpozioanelor, seminare-
lor, meselor rotunde i altor evenimente axate pe dezbaterea problemelor actua-
le de formare continu a personalului de bibliotec ;
- Elaborarea i preg tirea pentru editare a diferitor lucr ri privind formarea conti-
nu a personalului de bibliotec i politica de personal n domeniu;
- Sus inerea i participarea n proiectele educa ionale privind formarea i perfec i-
onarea personalului de bibliotec ;
- Participarea la dezvoltarea parteneriatelor n domeniul form rii continue.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii.

Responsabi-
lit i
Esen iale:
Responsabil pentru organizarea form rii continue a bibliotecarilor;
Responsabil pentru aprobarea curriculum-urilor pentru diverse programe de
instruire;
Responsabil pentru punerea n aplicare a Regulamentului privind modul de
conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare;
Coordoneaz planificarea activit ilor de instruire;
Responsabil de identificarea centrelor teritoriale de formare continu ;
Preg tirea pentru site-ul ABRM a tutorialelor;
Organizarea concursului na ional "Cel mai bun bibliotecar";
Participare la elaborarea i punerea n aplicare a Regulamentului privind
modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare.
Adi ionale:
Particip la edin a grupurilor de lucru ABRM;
Particip la dezvoltarea parteneriatelor n domeniul form rii continue;
Promovarea activit ii bibliotecilor i a ABRM.
Pre edintele
comisiei
Nelly urcan, dr., conf. universitar, Catedra Biblioteconomie
i Asisten
Informa ional , USM, or. Chi in u, str. A. Mateevici, nr. 60
tel.: (022) 57 75 46
email: tsurcannelly@gmail.com
Membrii co-
misiei
Lidia Kulikovski, dr., conf. universitar, Director general, Biblioteca Municipal
"B. P. Hasdeu" or. Chi in u, bd. tefan cel Mare i Sf nt, nr.148 tel.: (022) 22 33
60 email: kulikovski.hasdeu@gmail.com
Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB ULIM or. Chi in u, str. Vlaicu P rc -
lab,nr. 52 tel.: (022) 21 24 18 email: lcorghenci@ulim.md
Vera Osoianu, director adjunct, BNRM or. Chi in u, str. 31 August 1989, nr. 78 A
tel.: (022) 24 04 43 email: vera_osoianu@yahoo.com
Eugenia Bejan, prim director adjunct, Biblioteca Na ional pentru Copii
"Ion Creang " or. Chi in u, str. ciusev, nr. 65 tel.: (022) 22 95 56
email: bejemd@bncreanga.md
Olesea Coblean, lector, Catedra Biblioteconomie i Asisten Informa ional , USM
or. Chi in u, str. A. Mateevici, nr. 60 tel.: (022) 57 75 46
email: coblean.olesea@gmail.com
Activit i
preconizate
Organizarea i promovarea form rii continue a
bibliotecarilor


Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 6 ~

pentru 2013 Elaborarea planului activit ilor comune de instruire
pentru anul 2013
Organizarea cursurilor de formare continu pentru
directorii i managerii superiori "Managementul
inova ional al institu iilor info-documentare"
Organizarea cursurilor de formare continu pentru
bibliotecarii colari "Biblioteca colara: modernizare
i schimbare prin prisma Manifestului UNESCO"
Promovarea form rii continue
Preg tirea pentru site-ul ABRM a tutorialelor
Organizarea concursului na ional "Cel mai bun
bibliotecar"
Februarie

Iunie
Noiembrie

Iunie
Noiembrie

Pe parcursul anului
Pe parcursul anului

Aprilie
Constituirea bazei de date a necesit ilor de formare
continu
Elaborarea chestionarului pentru determinarea
necesit ilor de formare continu
Colectarea datelor
Elaborarea planului de formare continu
Crearea bazei de date a formatorilor
Identificarea bibliotecilor centre locale de formare
continu

Mai

Iunie-August
Septembrie
Septembrie

Octombrie-
Noiembrie
Participarea n activit i de instruire a bibliotecarilor
Biblioteca de colegiu: aliniere la cerin ele Societ ii
Informa iei i a Cunoa terii
"Biblioteca colara: schimbare, modernizare"
Martie

August
Revizuirea documentelor
Revizuirea Regulamentului privind modul de
conferire a categoriilor de calificare a cadrelor
bibliotecare
Revizuirea Regulamentului de organizare a
concursului na ional "Cel mai bun bibliotecar"

Februarie

Aprilie

Politici, advocacy i fundraising

Ariile de
responsabi-
litate
- Participare la elaborarea i punerea n aplicare a politicii na ionale n domeniul
biblioteconomic;
- Participare la crearea cadrului juridic al bibliotecilor;
- Activizarea comunit ii profesionale a bibliotecarilor din Republica Moldova;
- Cre terea influen ei bibliotecilor n dezvoltarea societ ii civile din RM;
- ncurajarea dezvolt rii principiilor democratice n gestionarea bibliotecilor;
- Promovarea comunic rii profesionale ntre bibliotecile din RM i din str in tate;
- Realizarea activit ilor de fundraising, lobby i advocacy i demonstrarea credibili-
t ii ABRM ca ONG;
- Identificarea donatorilor pentru proiectele ABRM.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii


Responsabi-
lit i
Esen iale:
Responsabil pentru cumularea i perfectarea propunerilor pentru politici,
documente legislative etc.
Responsabil pentru identificarea donatorilor i activit i de fundraising
Responsabil pentru elaborarea i realizarea proiectelor
Responsabil de organizarea campaniilor de lobby i advocacy
Coordoneaz rela iile interna ionale ale ABRM
Coordoneaz comunicarea profesional ntre ABRM i organisme na ionale/
interna ionale
Adi ionale:
Particip la planificarea strategic a ABRM
Elaboreaz reglement rile interne ale ABRM
Particip la dezvoltarea parteneriatelor
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 7 ~

Pre edintele
comisiei
Natalia Cheradi, director adjunct, Biblioteca tiin ific ASEM
(or. Chi in u,
str. B nulescu Bodoni nr. 59, tel.: (022) 40 29 64, email:
cheradi@lib.ase.md)
Membrii co-
misiei
Aurelia Hanganu, dr., director, Biblioteca tiin ific Central "Andrei Lupan"
a Academiei de tiin e a Moldovei (or. Chi in u, str. Academiei nr. 5a,
tel.: (022) 72 74 01, email: library@asm.md)
Eugen Martin, dr., Manager Marketing, IS "MoldData" (or. Chi in u,
str. Armeneasc nr. 37/1, tel.: (022) 54 49 67, email:
eugen.martin@molddata.md)
Mariana Kiriakov, Absolventa Muskie 2006 alumna, Universitatea Clarion,
Pennsylvania, SUA (or. Chi in u, os. H nce ti 70, ap. 10, tel.: 079 40 32 41,
email: mkiriakov@yahoo.com)
Elena Railean, specialist principal, Biblioteca tiin ific ASEM (or. Chi in u, str.
B nulescu Bodoni nr. 59, tel.: (022) 40 29 40, email: marketol@lib.ase.md)
Ala Susarenco, sef sec ie, Biblioteca tiin ific ASEM (or. Chi in u, str. B nulescu
Bodoni nr. 59, tel.: (022) 40 29 68, email: alas95725@yahoo.com)
Activit i
preconizate
pentru 2013
Participarea la formularea modific rilor i la dezbaterea pu-
blic a politicilor, strategiilor i proiectelor legislative
Proiectul Legii pentru modificarea i completarea Legii nr.
286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci
Proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii Republicii
Moldova: 2013-2020 "Cultura XXI/20"


Ianuarie -
Martie

Planificarea strategic a ABRM. Elaborarea Planului strategic
Stabilirea unui grup de lucru
Elaborarea schi ei - text pentru Planul Strategic
Identificarea noilor probleme ale ABRM pentru Planul
strategic: organizarea focus grup-urilor
Preg tirea analizei SWOT pentru Planul Strategic
Prezentarea primei versiuni a Planului Strategic

Ianuarie
Februarie
Martie

August
Septembrie
Revizuirea documentelor ABRM
Revizuirea Statutului i Regulamentelor ABRM
Revizuirea conceptului Conferin ei ABRM
Septembrie
- decembrie
Octombrie
Realizarea activit ilor de fundraising, lobby i advocacy
Elaborarea proiectelor i c utarea finan atorilor
Colaborarea cu diverse institu ii i organisme na ionale /
interna ionale
Ianuarie -
decembrie
Ianuarie -
decembrie
Realizarea proiectelor ABRM
Consor iul REM (EIFL-IP, EIFL-FOSS, EIFL-OA)
Implicarea n coordonarea/promovarea REM
Promovarea politicilor institu ionale privind Accesul Deschis
Organizarea S pt m nii Interna ionale a Accesului Deschis
2013
Proiectul BUILDING STRONG LIBRARY ASSOCIATION (Consolidarea
unei asocia ii puternice pentru biblioteci), implementat de c tre
ABRM n parteneriat cu Federa ia Interna ional a Asocia iilor Bibli-
otecarilor (IFLA) i cu suportul Programului Novateca
Workshop pentru membrii ABRM din teritoriu
Activit i cascad (2)
Focus grup-uri
Workshop Advocacy
Raport proiect

Ianuarie -
decembrie
Ianuarie -
decembrie
21-27 oc-
tombrie
Ianuarie -
noiembrie
15-17 aprilie
Mai - iunie
Septembrie
Octombrie
Noiembrie

Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 8 ~

Management i parteneriat

Ariile de res-
ponsabilitate
- Consolidarea comunit ii biblioteconomice;
- Comunicarea intern i extern ;
- Promovare imagine.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iunilor i zone-
lor, bibliotecari din RM
Responsabi-
lit i
Esen iale:
Responsabil de baza de date a membrilor ABRM
Responsabil de managementul rela iilor cu membrii ABRM
Responsabil, coordonator al Auditului ABRM
Coordoneaz activitatea cu voluntarii
Disemineaz , partajeaz informa ii inside i outside ABRM
Adi ionale:
Desf oar activitatea de formator din partea ABRM
Reprezint ABRM n comunitatea biblioteconomic i n organiza iile
nonguvernamentale
Particip la edin a grupurilor de lucru ABRM
Pre edintele
comisiei
Tatiana Co eri, director adjunct, Biblioteca Municipal "B.P.
Hasdeu" (or. Chi in u, bd. tefan cel Mare i Sf nt nr. 148, tel.:
(022) 27 85 92, email: tcoseri@hasdeu.md)
Membrii co-
misiei
Natalia Zavtur, lector superior, Catedra de Biblioteconomie i
Asisten informa ional , USM (or. Chi in u, str. A. Mateevici nr. 60,
tel.: (022) 57 75 46, email: zavturnatalia@mail.ru )
Georgeta Ghenghea, director adjunct, Biblioteca Tehnico- tiin ific a Universit ii
Tehnice a Moldovei (or. Chi in u, str. Studen ilor, nr. ll, bloc 5-519,
tel.: (022) 50-99-71, email: gghenghea@mail.ru )
Maria Gon a, ef serviciu, Departamentul Tehnologii Informa ionale, Biblioteca
Municipal "B.P. Hasdeu" (or. Chi in u, bd. tefan cel Mare i Sf nt nr. 148,
tel.: (022) 22 16 97, email: maria@hasdeu.md)
Cristina Mamaiscaia, director, Filiala "Maramure ", Biblioteca Municipal
"B.P. Hasdeu" (or. Chi in u, str. Grenoble nr. 163/5, tel.: (022) 24 86 22,
email: mamaiskaia@gmail.com )
Ina Nicu , specialist principal, Biblioteca tiin ific ASEM (or. Chi in u,
str. B nulescu Bodoni nr. 59, tel.: (022) 40 29 64, email: inanic@rambler.ru )
Activit i
preconizate
pentru 2013
Constituirea bazei de date a membrilor ABRM
Stabilirea conceptului bazei de date
Elaborarea formularului de aplicare a membrului ABRM
Colectarea datelor
Integrarea, configurarea datelor n baza de date
Redactarea datelor
Asigurarea accesului la baza de date
Promovarea bazei de date auditul membrilor ABRM
Ianuarie
Ianuarie
Februarie
Mai
Iunie
Septembrie
Conferin a
ABRM
Extinderea parteneriatelor ABRM prin semnarea acorduri-
lor de cooperare
Elaborarea conceptului acordului
Expedierea i semnarea acordului

Ianuarie
Februarie -
martie
Vizibilitatea ABRM pe platformele organiza iilor nonguver-
namentale, institu iilor cu profil adiacent
nregistrarea n baza de date a organiza iilor
nonguvernamentale
Abonarea la tirile institu iilor cu profil adiacent


Ianuarie

Februarie
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 9 ~

Implicarea n proiecte, campanii organizate de societatea
civil
Martie-
ianuarie
Atragerea voluntarilor n ABRM
Recrutarea voluntarilor n organizarea unor evenimente
Oferirea scrisorilor de recomandare pentru voluntari
Aprilie, Oc-
tombrie
Aprilie - de-
cembrie
Consolidarea imaginii ABRM
Constituirea bazei de date a agen iilor de pres din RM, a
mass-mediei scrise i audio-video
Expedierea informa iilor despre ABRM
Participarea cu comunic ri i prezent ri la ac iunile
organizate de institu iile de profil adiacent i de
societatea civil

Ianuarie

Februarie
decembrie

Comunicare
www.abrmcomunicare.wordpress.com
Ariile de res-
ponsabilitate
- Consolidarea comunic rii interne i externe a asocia iei;
- Elaborarea strategiei comunica ionale;
- Comunicarea cu membrii structurilor asocia iei;
- Promovarea extern a imaginii asocia iei;
- Editarea publica iilor ABRM.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membri
Responsabi-
lit i
Esen iale:
elaborarea/implementarea strategiei de comunicare a ABRM
responsabilit i privind editarea publica iilor sub egida ABRM
coordoneaz activitatea cu voluntarii
diseminarea, partajarea informa ii inside i outside ABRM
Adi ionale:
desf urarea activit ii de formator din partea ABRM
reprezentarea ABRM n comunitatea biblioteconomic i n organiza iile
nonguvernamentale
particip ri la edin e ale grupurilor de lucru ABRM
Pre edintele
comisiei
Renata Cozonac, ef serviciu Camera Na ional a C r ii (bl.
tefan cel Mare 180, MD-2004, Chi in u, tel.: (022) 295916,
079 543005, 060 881970,
email: abrm.moldova@gmail.com, abrm.moldova@mail.ru)
Membrii co-
misiei
Ana Cechirlan, Director adjunct Biblioteca Republican tiin ific Agricol a UASM
(str. Mirce ti 42, MD-2049, Chi in u, tel.: (022) 432592, 069 098520,
email: a.cechirlan@uasm.md)
Irina Cojocaru, Merceolog Bons Offices SRL (str. feredeului 4/6, MD-2005, Chi i-
n u, tel.: (022) 500895, 079 474016, email: irina@bons.md)
Ruslan Condrat, ef sec ie redac ional-editorial i planificare Academia " tefan
cel Mare" a MAI (str. Gheorghe Asachi 21, Chi in u, tel.: (022) 733207, 078
530376, email: ruslan.condrat@gmail.com)
Ludmila Corghenci, Director adjunct Departamentul Informa ional-
Biblioteconomic ULIM (str. Vlaicu P rc lab 52, tel.: (022) 212418, email:
lcorghenci@ulim.md
Angela Timu , Director adjunct Biblioteca tiin ific Central "Andrei Lupan"
a A M (str. Academiei 5a, MD-2028, Chi in u, tel.: (022) 735760, 068 307095,
email: angelas.timus@gmail.com)
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 10 ~

Tatiana Mari oi, Bibliograf, Camera Na ional a C r ii (bl. tefan cel Mare 180,
MD-2004, Chi in u, tel.: (022) 29 57 31, email: abrm.moldova@gmail.com,
abrm.moldova@mail.ru)
Activit i
preconizate
pentru 2013
Elaborarea Regulamentului Comisiei "Comunicare" a
ABRM
Expedierea i semnarea regulamentului
Februarie
Elaborarea Strategiei de Comunicare a ABRM Martie
Editarea Buletinului ABRM
Stabilirea conceptului Buletinului ABRM
Colectarea articolelor
Conferin a
ABRM
Editarea revistei electronice "ABRM Info"
Elaborarea conceptului revistei
Stabilirea conceptului revistei electronice "ABRM Info"
Colectarea articolelor
Bimestrial
Alc tuirea i editarea materialelor promo ionale ABRM,
urm rind scopurile:
de promovare a imaginii ABRM, atragerii noilor membri
ai ABRM (gen "Membru ABRM c tig profesional i
personal")
de promovare a activit ilor ABRM (gen "Orient ri
strategice ale ABRM pentru anul 2013", "ABRM n anul
2012")
promovarea identit ii ABRM (valori, misiune etc.)
Pe parcursul
anului
Atragerea voluntarilor n ABRM
Recrutarea voluntarilor n organizarea unor evenimente
Oferirea scrisorilor de recomandare pentru voluntari
Pe parcursul
anului
Consolidarea imaginii ABRM
elaborarea/expedierea informa iilor despre ABRM i
asigurarea prezen ei ABRM n re elele de socializare, n
contextul societ ii civile
Participarea cu comunic ri i prezent ri la ac iunile
organizate de institu iile de profil adiacent i de
societatea civil
Pe parcursul
anului

Cultura informa iei

Ariile de
responsabi-
litate
- Promovarea conceptului Culturii informa iei i instruirii pe parcursul ntregii vie i
n societate i n comunitatea profesional ;
- mbun t irea activit ii bibliotecilor n domeniul Culturii informa iei;
- Politici, programe, proiecte, activit i, parteneriate la nivel local, na ional i inter-
na ional n domeniul Culturii informa iei.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edin i ABRM
Rela ii func ionale: pre edin i comisii i sec iuni, membri
Responsabi-
lit i
Esen iale:
Planific priorit ile i activit ile ABRM n domeniul Culturii informa iei;
Promoveaz documente, standarde i practici interna ionale referitoare la
Cultura informa iei (diseminare, traducere, publicare);
Elaboreaz , promoveaz spre aprobare n mediul decizional, educa ional,
profesional, academic documente strategice, proiecte, programe, standarde
de formare a Culturii informa iei;
Sprijin activitatea bibliotecilor de toate tipurile n domeniul Culturii
informa iei (diseminarea practicilor de calitate, instruirea bibliotecarilor,
elaborarea suportului metodico-didactic etc.);
Ini iaz / particip la proiecte de cercetare n domeniu;
Realizeaz parteneriate cu structuri similare ale asocia iilor bibliotecarilor
din alte ri.
Adi ionale:
Reprezint ABRM n comunitatea profesional i n rela iile cu partenerii i
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 11 ~

factorii decizionali (in probleme de Cultura informa iei i alte aspecte);
Particip la conferin e i alte ntruniri profesionale;
Colaboreaz cu comisiile i sec iunile ABRM n probleme de interes comun,
cu structuri din domeniul cercet rii i educa iei n probleme de formare i
promovare a Culturii informa iei.
Pre edintele
comisiei
Lilia Tcaci, director adjunct, Biblioteca Na ional pentru Copii
"Ion Creang " mun. Chi in u, str. ciusev nr. 65, tel.: (022)
22 95 56; e-mail: litcaci@gmail.com
Membrii co-
misiei
Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB ULIM mun. Chi in u, str. Vlaicu P rc -
lab nr. 52, tel.: (022) 21 24 18; e-mail: lcorghenci@ulim.md,
lcorghenci@yahoo.com
Iustina Fran uz, specialist principal, DGETS Chi in u mun. Chi in u, str. Dosoftei
nr. 99 tel.: (022) 23 49 75; e-mail: tertea@mail.ru
Maria Vatamanu, ef serviciu, Biblioteca tiin ific ASEM mun. Chi in u, str. B -
nulescu Bodoni nr. 59, tel.: (022) 40 29 50; e-mail: mvataman@lib.ase.md
Lolita Caneev, ef serviciu, BNC "Ion Creang " mun. Chi in u, str. ciusev nr. 65,
tel.: (022) 22 95 63; e-mail: lolita_caneeva@mail.ru
Irina Tutun, bibliotecar principal, Biblioteca Municipal "B.P. Hasdeu" mun. Chi i-
n u, bd. tefan cel Mare nr. 148, tel.: (022) 46 49 44; e-mail:
tutunirina@gmail.com
Veronica Poia, specialist principal, DGETS Ungheni or. Ungheni, str. Na ional nr.
9 tel.: (0236) 26 9 17
Promovarea conceptului Culturii informa iei, activit ii comi-
siei n societate i comunitatea profesional
Promovarea documentelor, standardelor i practicilor
interna ionale referitoare la Cultura informa iei (diseminare,
traducere, publicare);
Propuneri privind reflectarea principiilor CI i nv rii pe
parcursul ntregii vie i n legi, strategii, politici, programe i
alte documente de importan na ional ;
Articole n publica ii de specialitate, comunic ri n cadrul
ntrunirilor profesionale, post ri pe website-ul ABRM
(informa ii, programe, rapoarte, tutoriale etc.);
Elaborarea Ghidului informativ Cultura informa iei
elaborare concept
realizare, prezentareianuarie-
decembrie

ianuarie-
decembrie
ianuarie-
decembrie
aprilie
august
Dezvoltarea con inutului cursurilor de formare a Culturii in-
forma iei pentru ciclul preuniversitar i universitar, elabora-
rea noilor curricula
cooptarea membrilor n grupurile de lucru
prezentarea proiectului n comisie
prezentarea pentru discu ii publice
prezentarea spre aprobare Min. Educa iei

februarie
octombrie
ianuarie
2014
aprilie
2014
Instruirea bibliotecarilor n formarea Culturii informa iei
Training "Formarea formatorilor n Cultura informa iei"
Workshop "Securitatea i etica n internet"
Conferin a video "Cultura informa iei: abord ri conceptuale
i practice" (duplex MoldovaRusia)
Atelier "Abilit i de cultur a informa iei inerente
bibliotecarilor din licee, coli profesionale i colegii" ( n
colaborare cu Filiala BIN)

iunie

septembrie
octombrie

decembrie

Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 12 ~

Consolidare teritorial i leadership

Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Pre edintele
comisiei
Galina Mustea , director Biblioteca Public Raional tefan
Vod (or. tefan Vod , str. Libert ii nr. 2, tel.: 0-242-25211,
email: musteatsagalina@mail.ru
Membrii co-
misiei
Maria Furdui, director Biblioteca Public Raional "V. Alecsandri",Telene ti
(or. Telene ti str. V. Alecsandri, 8, tel. 0258 2 26 46 email:
bpotelene ti@yahoo.com
Olga Bodaci, bibliotecar Liceul Teoretic "Ion i Doina Aldea-Teodorovici"
(mun. Chi in u str. Doina i Ion Aldea Teodorovici nr 13 tel. 022 58 61 98)
Eugenia Gu anu, director Biblioteca Public Or eneasc "I. Creang ", Flore ti
(or. Flore ti str. Speran a,10 tel. 0250 22 2 83 email: florbib@mail.ru )
Nadejda Tanova, director Biblioteca Public Raional , Taraclia or. Taraclia
str. Sovetskaia, 46 tel. 0294 24 818 email: tanova-nadin@mail.ruActivit i
preconizate
pentru 2013
Crearea grupului de lucru al Comisiei, repartizarea responsabilit i-
lor i a sectoarelor
Ianuarie
ntruniri n filiale (alegerea pre edin ilor organiza iilor primare n
filialele raionale) cu scop a revitalize activitatea ABRM n filiale, de a
ncuraja bibliotecarii s devin membri ABRM ordonarea listelor
membrilor ABRM,colectarea cotiza iilor de membru.

Ianuarie-
iunie
Elaborarea Registrului unic al membrilor ABRM Ianuarie -
decembrie
Ac iuni de promovare ABRM n BP cu scop de a atrage i al i parte-
neri ai bibliotecilor s devin membri ABRM

Ianuarie -
decembrie


II. Sec iuni de profil
Catalogare-Indexare
www.catalogareindexare.wordpress.com

Ariile de res-
ponsabilitate
- Consolidarea comunic rii interne i externe a asocia iei;
- Elaborarea strategiei comunica ionale;
- Comunicarea cu membrii structurilor asocia iei;
- Promovarea extern a imaginii asocia iei;
- Editarea publica iilor ABRM.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membri
Responsabili-
t i
Esen iale:
Asisten a metodologic a procesului de catalogare, indexare
Elaborarea Ghidului Na ional de catalogare n conformitate cu noile cerin e
interna ionale
Actualizarea setului de materiale n corespundere cu ultimele modific ri
Tabele CZU pentru biblioteci mici;Lista abrevierilor de cuvinte i mbin rilor
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 13 ~

de cuvinte n limba rom n conform standardului interstatal GOST 7.11-
2004 (ISO 832:1994) introdus din 09.01.2005
Diseminarea, partajarea informa ii inside i outside ABRM
Expunerea documentelor n format electronic, inclusiv a Tabelelor de autor
(pentru desc rcare individual i multiplicare necesar ) pe site-ul ABRM
www.abrm.md, Blogul sec iunii Catalogare-Indexare
www.caLalogarelndexare.wordpress.com
Adi ionale:
Editarea Buletinului Comisiei "Catalogare-Indexare"
Editarea lucr rilor bibliografice: "Elaborarea bibliografiilor tematice i
biobibliografiilor: ghid metodologic"particip ri la edin e ale grupurilor de
lucru ABRM
Pre edintele
comisiei
Valentina Chitoroag , Director General Camera Na ional a
C r ii (bl. tefan cel Mare 180, MD-2004, Chi in u, tel.: (022)
295746, 079 343005,
email: valentina.chitoroaga@gmail.com)
Membrii co-
misiei
Efimia Macrinici, ef serviciu, Camera Na ional a C r ii (bl. tefan cel Mare 180,
MD-2004, Chi in u, tel.: (022) 29 57 31, email: macrinici57@mail.ru)
Ludmila Spinei, Bibliotecar principal, Biblioteca Central tiin ific a A M (str.
Academiei 5, MD-2028, Chi in u, tel.: (022) 72 74 47, email:
ludmila.spinei@yandex.ru, liuda_91.2@mail.ru)
Natalia Goian, ef catedr , Catedra Biblioteconomie i Asisten Informa ional a
USM (str. Mateevici 60, MD-2012, Chi in u, tel.: 069 369156, email:
goian_nm@mail.ru, goian.natalia@gmail.com)
Silvia H b escu, ef serviciu, Biblioteca tiin ific a ASEM (str. B nulescu-
Bodoni 59, MD-2004, Chi in u, tel.: (022) 40 29 67, email:
shabasescu@yahoo.com)
Elena Migunov, Bibliotecar principal, Biblioteca Republican Tehnico- tiin ific a
IEFS (str. Ion Creang 45, MD-2064, Chi in u, tel.: (022) 50 11 24, email:
achizitii@rambler.ru)
Crearea Blogului sec iunii "Catalogare-Indexare"
spa iu de comunicare profesional -
www.caLalogarelndexare.wordpress.com
Participarea la edin a Clubului Bibliografilor "BiblioArtis"
cu comunic ri/interven ii
Prezen a cu comunic rii la ac iunile/activit ile
organizate de ABRM i institu ii bibliotecare
Publica ii n presa de specialitate despre activitatea
sec iunii
Organizarea a c te un atelier de profil n zonele de Nord,
Centru, Sud
Editarea n continuare a Buletinului Catalogare Indexare
(cu suportul bibliotecilor membrii c rora constituie
componen a sec iunii etc.), postarea formatului
electronic pe site-ul ABRM, Blogul sec iunii Catalogare-
Indexare
Pe parcursul
anului

Procese tehnologice de bibliotec

Ariile de res-
ponsabilitate
- Perfec ionarea proceselor tehnologice de bibliotec ;
- Standardizarea activit ii de bibliotec ;
- Consolidarea cooper rii tehnologice ntre biblioteci.
Integrare n
structura
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 14 ~

ABRM

Responsabilit
i
Esen iale:
Diagnosticarea i evaluarea proceselor tehnologice de bibliotec ;
Identificarea i diseminarea bunelor practici, experien e ce in de
mbun t irea unui proces tehnologic de bibliotec ;
Promovarea standardelor din domeniul biblioteconomiei, inform rii i
document rii n comunitatea biblioteconomic ;
Elaborarea documentelor tehnologice n vederea normaliz rii proceselor
tehnologice;
Editarea buletinului "InfoStand biblioteconomic".
Adi ionale:
Participarea la edin a grupurilor de lucru ABRM;
Cooperarea cu comisiile i sec iunile ABRM n scopul organiz rii ac iunilor
comune;
Participarea cu comunic ri i prezent ri la ac iunile organizate de ABRM;
Promovarea activit ii ABRM n comunitate.
Pre edintele
comisiei
Viorica Lupu, director adjunct, Biblioteca Republican tiin ific
Agricol a Universit ii Agrare de Stat din Moldova (or. Chi in u, str.
Mirce ti 42, tel.: (022) 43 25 92, email: v.lupu@uasm.md)
Membrii co-
misiei
Silvia Ciubrei, director adjunct, Biblioteca tiin ific Medical a Universit ii de
Stat de Medicin i Farmacie "N. Testemi anu", (or. Chi in u, str. N. Testemi anu
29, tel.: (022) 22 55 92, email: silvia_ciubrei@usmf.md)
Iulia T t rescu, Biblioteca Republican tiin ific Agricol a Universit ii Agrare
de Stat din Moldova (or. Chi in u, str. Mirce ti 42, tel.: (022) 43 25 92,
email: i.tatarescu@uasm.md)
Angela Amor itu, Biblioteca tiin ific a Academiei de Studii Economice din
Moldova (or. Chi in u, str. B nulescu-Bodoni 59, tel.: (022) 40 28 48, email:
amortitu@gmail.com)
Marina C rmu, Biblioteca Universit ii Pedagogice "Ion Creang ", (or. Chi in u,
str. Ion Creang 1, tel.: (022) 35 83 55, email: marina.cirmu@mail.ru)
Maria Staver, Biblioteca Municipal "B. P. Hasdeu", (or. Chi in u, str. Dacia 20,
tel.: (022) 66 18 11, email: achizitii@hasdeu.md)
Activit i
preconizate
pentru 2013
Perfec ionarea proceselor tehnologice (coordonator: V. Lupu,
M. C rmu)
Identificarea necesit ilor de elaborare a documentelor n
sus inerea unor anumite procese tehnologice (instruc iuni,
regulamente etc.) prin chestionarea bibliotecilor
Elaborarea Nomenclatorului-tip a proceselor i opera iilor
tehnologice de bibliotec
Elaborarea instruc iunii-algoritm "Referin e"


februarie

mai

iunie
Eviden a, statistica i evaluarea activit ilor de bibliotec
(coordonator: M. Staver)
Organizarea mesei rotunde "Eviden a i statistica resurselor i
serviciilor electronice de bibliotec "
Elaborarea recomand rilor privind eviden a i statistica
resurselor i serviciilor electronice
Elaborarea fi ei-model a eviden ei referin elor


octombrie

aprilie

Standardizarea activit ii de bibliotec (coordonator: Iu.
T t rescu)
Promovarea standardelor din domeniul biblioteconomiei,
inform rii i document rii n comunitatea biblioteconomic
Perfectarea listei standardelor n vigoare n RM n domeniul
biblioteconomie i tiin a inform rii i plasarea pe site-ul ABRM
Organizarea n colaborare cu sec iunea "Biblioteci specializate"
a mesei rotunde "Dezbateri pe marginea alc tuirii listelor
lucr rilor tiin ifice anuale ale institu iilor academice elaborate
n conformitate cu SM ISO 690"


ianuarie-
decem-
brie
februarie
octombrie
Consolidarea cooper rii tehnologice a bibliotecilor la nivel
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 15 ~

na ional (coordonatori: S. Ciubrei)
ncurajarea transferului tehnologic ntre biblioteci prin
schimbul de documente tehnologice, produse i servicii
informa ionale
Optimizarea comunic rii / activit ii membrilor sec iunii prin
implementarea programului Dropbox
Recomandarea spre implementare a programului Dropbox n
activitatea ABRM i bibliotecarilor din RM
ianuarie-
decem-
brie
februarie
martie
Promovarea activit ii sec iunii (coordonatori: A. Amor itu)
Editarea i difuzarea buletinului "InfoStand biblioteconomic"
(periodicitate bianual ) n comunitatea bibliotecar
Crearea blog-ului profesional al sec iunii
Publicarea articolelor despre activitatea sec iunii n publica iile
ABRM
Participarea cu comunic ri i prezent ri la ac iunile organizate
de ABRM
aprilie,
octombrie
mai
ianuarie-
decem-
brie

Informatizare i tehnologii informa ionale

Ariile de res-
ponsabilitate
- Consolidarea intern i extern a asocia iei;
- Comunicarea cu membrii structurilor asocia iei;
- Promovarea extern a imaginii asocia iei;
- Dezvoltarea parteneriatelor.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Responsabili-
t i
Esen iale:
Planificarea anual i strategic a sec iunii Informatizare i TI a ABRM
Asigurarea administr rii site-ului ABRM www.abrm.md
Coordonarea i cooperarea n vederea solu ion rii problemelor teoretice i
practice ale automatiz rii bibliotecilor n cadrul re elelor de biblioteci
Analiza, diseminarea i promovarea experien elor avansate n domeniul
informatiz rii bibliotecilor
Evaluarea (elaborarea raportului anual al activit ii sec iunii)
Adi ionale:
Organizarea activit ii de consultan i instruire n domeniul implement rii
TI n biblioteci
Asigurarea ntre inerii paginii ABRM pe facebook
Participarea la edin ele grupurilor de lucru ABRM
Pre edintele
comisiei
Zinaida Stratan, director, Biblioteca Tehnico- tiin ific
UTM (or. Chi in u, str. Studen ilor, nr.11, bloc 5-519, tel.:
(022) 50 99 71, zstratan@mail.utm.md,
zstratan@gmail.com)
Membrii co-
misiei
Ludmila P nzaru, director adjunct, Biblioteca Municipal "B.P. Hasdeu" (or.
Chi in u, bd. tefan cel Mare i Sf nt nr. 148, tel.: (022) 21 27 30,
info@hasdeu.md, panza@hasdeu.md)
Ana Gudima, ef Centrul Multimedia, Biblioteca tiin ific ASEM (or. Chi in u,
str. B nulescu Bodoni nr.59, tel.: (022) 40 28 48, gudimana@lib.ase.md)
Valentina Nastas, ef serviciu Informatizare, BTS UTM (or. Chi in u,
str. Studen ilor, nr.9/7, bloc 3-102, tel.: (022) 49 70 01,
digital_library@mail.utm.md)
Adela Negur , ef serviciu Automatizare, BUPS "Ion Creanga" (or. Chi in u,
str. Ion Creang nr.1, tel.: (022) 35 83 55, negura_adela@yahoo.com)

Andrei Curchi, inginer-coordonator, Biblioteca tiin ific Central "Andrei Lupan" a
Academiei de tiin e a Moldovei (or. Chi in u, str. Academiei nr.5A,
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 16 ~

tel.: (022) 72 70 26, an.curchi@gmail.com)
Activit i
preconizate
pentru 2013
Administrarea paginii web ABRM
Actualizarea
Dezvoltarea
Promovarea site-ului n comunitatea bibliotecar din Moldova
( n special, biblioteci raionale i s te ti)
Ianuarie -
decembrie
Martie -
decembrie
Amplificarea rela iilor de colaborare i cooperare ntre diver-
se re ele de biblioteci n vederea conlucr rii ntr-un spa iu
informa ional unic
Organizarea activit i Sec iunii Informatizare i TI n cadrul
Conferin ei Anuale ABRM (sesiune de comunic ri sau
atelier/mas rotund , etc.)
Sus inerea comunic rilor pe tematica TI n cadrul altor
sec iuni, ateliere ale Conferin ei
Organizarea S pt m nii Interna ionale a Accesului Deschis
(diseminarea informa iei, mediatizarea, promovarea)
Noiembrie


Noiembrie


Octombrie
Analiza, diseminarea experien ei avansate n domeniu
Studierea unor soft-uri, pachete de programe de bibliotec
prezente gratuit n Internet i promovarea lor pentru
re eaua bibliotecilor de colegiu, colare, publice (seminar n
coordonare cu sec iunea Biblioteci de Colegiu)
Analiza i determinarea solu iilor pentru crearea Resurselor
Informa ionale Partajate (Cataloage, Baze de Date tematice,
abonare edi ii periodice, etc.) prezentare material (studiu
de caz) n cadrul Conferin ei ABRM
Analiza i specificarea direc iilor noi de deservire a
utilizatorilor n mediul bibliotecilor electronice prezentare
material n cadrul Conferin ei ABRM

SeptembrieNoiembrieNoiembrie
Activit i de instruire
Acordarea de consultan , instruire la cerere
Training: Utilizarea aplica iei Excel n managementul de
bibliotec (pentru diverse categorii de bibliotecari, interesa i
de subiect)

Ianuarie -
decembrie

Mai

Evaluare i statistic

Ariile de res-
ponsabilitate
- Evaluarea activit ilor desf urate n cadrul Asocia iei;
- Evaluarea statistic , ca instrument de gestionare i de luare a deciziilor;
- Indicatori de performan pentru biblioteci, situa ia actual ;
- Metode i proceduri de evaluare a impactului aplic rii standardelor n biblioteci;
- Stabilirea unui mod unitar de colectare i raportare a datelor statistice n cadrul
Asocia iei.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Responsabili-
t i
Esen iale:
Responsabil de evaluarea activit ilor desf urate n cadrul Asocia iei
Responsabil de colectarea i raportarea datelor statistice n cadrul ABRM
Responsabil de managementul rela iilor cu membrii ABRM
Coordoneaz implementarea indicatorilor de performan n cadrul ABRM
Disemineaz , partajeaz informa ii inside i outside ABRM
Adi ionale:
Desf oar activitatea de formator din partea ABRM
Reprezint ABRM n comunitatea biblioteconomic i n organiza iile
nonguvernamentale
Particip la edin a grupurilor de lucru ABRM
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 17 ~

Pre edintele
comisiei
Ecaterina Scherlet, director, Biblioteca UPS "Ion Creang "
(or. Chi in u, str. Ion Creanga nr. 1, tel.: (022) 35 83 55,
email: scherlet@mail.ru.
Membrii co-
misiei
Elena Pintelei, director adjunct, Biblioteca UPS "Ion Creang " (or. Chi in u,
str. Ion Creang nr. 1, tel: (022) 35 83 55, email: elenagherghisan@gmail.com
Larisa Gologan, Sec ia Cercetare i Marketing, Biblioteca tiin ific Medical ,
str. Nicolae Testemi anu, 29 (Spitalul Clinic Republican, et. 3), tel.: (022) 20-55-
52, email: larisagologan@yahoo.com.
Natalia Suvac, ef serviciu Comunicarea colec iilor, Biblioteca ASEM,
str. B nulescu Bodoni, 61, tel.: (022) 402 965, email: suvac.n@ase.md;
Natasha.sna@mail.ru
Margareta Cibotaru, bibliotecar principal, Biblioteca Public "Onisifor Ghibu",
str. N. Iorga 21A, tel.: (022) 23 26 25, email: margoceb@yahoo.com
Valentina Pl m deal , director, Biblioteca Public Or eneasc
Petre tef nuc , Ialoveni, Ialoveni, str. tefan cel Mare, 4, tel.: : (+373 268) 2-11-
89; email: bibial@gmail.com
Elena Stratan, sef serviciu Cercetare. Asistenta de specialitate, Biblioteca tiin ifi-
c a Universit ii de Stat "A. Russo" din B l i, str. Pu kin, 38, tel.: (0231) 52 427;
mobil 068409723; email: elena.stratan1@gmail.com .
Activit i
preconizate
pentru 2013
Elaborarea Cadrului de reglementare a comisiei
Regulamentul de organizare i func ionare a Comisiei Evaluare i
Statistic
Elaborarea Planului de ac iuni pentru anul 2013
Desf urarea edin elor lunare ale comisiei (a treia vineri a lunii)


Tr. I
Evaluarea activit ilor desf urate pe parcursul anului 2013 n cadrul
Asocia iei
Tr. I-IV
Indicatori de performan pentru biblioteci. Evaluarea situa iei actuale Tr. II
Monitorizarea implement rii modific rilor parvenite n Raportul statistic
(anual), 6-c Activitatea bibliotecilor
Tr. III-
IV
Publicarea articolelor despre activitatea comisiei n publica iile ABRM Tr. II-
IV
Participarea cu comunic ri i prezent ri la ac iunile organizate de ABRM

Tr. II-
IV

Etic i deontologie

Ariile de res-
ponsabilitate

- Consolidarea comunit ii biblioteconomice;
- Comunicarea intern i extern ;
- Promovare imagine.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Responsabili-
t i
Adi ionale:
Reprezint ABRM n comunitatea biblioteconomic
Particip la edin a grupurilor de lucru ABRM
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 18 ~

Pre edintele
comisiei
Angela Ol rescu, efa bibliotecii, Biblioteca Public Cricova (or.
Cricova, str. Minerilor, nr. 2, tel.: (022) 45 34 88, email: bibliote-
ca-cric@mail.ru)
Membrii co-
misiei
Tamara Larii, ef oficiu copii, Biblioteca Public Cricova, (or. Cricova, str. Minerilor nr.
2, tel.: (022) 45 34 88, email: biblioteca-cric@mail.ru)
Taisia Foiu, manager, Centru de Informare i Documentare "Chi in u", Biblioteca
Municipal "B.P. Hasdeu" (or. Chi in u, bd. tefan cel Mare i Sf nt nr. 148, tel.:
(022) 22 16 97, email: taisia_foiu@hasdeu.md)
Aculina Golovatenco, bibliotecar , Liceul Teoretic M. Eminescu (or. Chi in u, str.
Var ovia nr. 2, tel.: (022) 55 33 96, email: acsenia62@mail.ru)
Rodica Breac, bibliotecar , Asisten de specialitate i Cercet ri, Universitatea de
Stat din Moldova (or. Chi in u, str. A. Mateevici nr. 6, tel.: (022) 57 75 05, email:
rodicatiltu@yahoo.com )
Activit i
preconizate
pentru 2013
Obiective
Actualizarea Codului Etic
Solu ionarea conflictelor n cadrul bibliotecilor din
Republica Moldova
Iunie
Ianuarie-
Decembrie
Atelier
Cultura institu ional
Managementul conflictelor
Etica rela iilor bibliotecarului cu utilizatorul
Eticheta aspectului exterior
Septembrie
Octombrie
Iunie
Mai
III. Sec iuni regionale
Zona Nord

Ariile de
responsabilitate
- Organizarea activit ilor de instruire a bibliotecarilor din bibliotecile publice din
Nord;
- Stabilizarea comunic rii profesionale a bibliotecilor publice din Nord;
- Realizarea schimbului de experien .
Integrarea n
structura ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iunilor i
zonelor, bibliotecari din RM
Responsabilit i
Responsabil de baza de date a membrilor ABRM din Zona Nord.
Responsabil de organizarea activit ilor profesionale n Zona Nord.
Desf oar activitatea de formator din partea Comisiei Zonale Nord.
Disemineaz , partajeaz informa ii inside i outside ABRM.
Particip la edin a grupurilor de lucru ABRM.
Pre edintele
comisiei
Ludmila Ou , director Biblioteca Municipal "Eugeniu
Co eriu", mun. B l i, str. Pu kin, 34; tel. (0231) 23459;
fax: 0231 23459, email: bibliobalti@gmail.com,
Membrii
comisiei
Tatiana Iutcovscaia, director Biblioteca Public Briceni, str. Independen ii, 42
tel. (0247) 22236, (0247) 22280
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 19 ~

Svetlana Guzun, director Biblioteca Raional S ngerei
Tel.(0262) 26662; 060054778
biblioteca2009@gmail.ru; svetlana.guzun@mail.ru
Galina Davidic, Biblioteca Public Rezina
str. Mihai Eminescu 3; Tel: (254) 22836; (254) 24472;
Fax: +37325422836 galina.davidic@yahoo.com
Galina Sacaliuc, Biblioteca Public R cani -
(0256) 2 49 61 biblioriscani@gmail.ru
Activit i
preconizate
pentru 2013
Constituirea bazei de date a membrilor Zonei Nord
ABRM:
Acumularea informa iei
Alc tuirea bazei de date a membrilor Zonei Nord
ABRM
Ianuarie-aprilie

Ianuarie-
februarie
Martie-aprilie

Organizarea ntrunirilor profesionale i a activit ilor de
instruire:
Training
Criteriile i metodica organiz rii expozi iilor-postere
Inaugurarea Colocviului Anual al Bibliotecarilor
Bibliotecilor Publice din Nordul Republicii
Moldova
Dezbateri profesionale
Biblioteca public revitalizare pentru viitor
Structurarea i eficien a colec iilor de bibliotec .
Particularit i ale proceselor de achizi ie i
deselec ie
Training
Biblioteca public i activit ile de advocacy
Atelier profesional
Servicii culturale pentru copii n biblioteca public
martie


aprilie

Mai


Septembrie


Octombrie

Zona Centru

Ariile de
responsabilitate
- Consolidarea intern i extern a asocia iei;
- Comunicarea cu membrii structurilor asocia iei;
- Promovarea extern a imaginii asocia iei;
- Dezvoltarea parteneriatelor.
Integrare n
structura ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Responsabilit i
Esen iale:
Planificarea anual i strategic a sec iunii regionale, Zona Centru
Coordonarea i cooperarea n vederea solu ion rii problemelor
bibliotecilor din Zona Centru a rii.
Stabilirea rela iilor ntre bibliotecari din Zona Centru a Republicii Moldova
Analiza, diseminarea i promovarea experien elor avansate n domeniul
biblioteconomic.
Evaluarea (elaborarea raportului anual al activit ii sec iunii)
Adi ionale:
Organizarea activit ii de consultan i instruire n domeniul
biblioteconomic din Zona Centru
Promovarea imaginii de bibliotec a tuturor tipurilor de biblioteci din
Zona Centru
Participarea la edin ele grupurilor de lucru ABRM
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 20 ~

Pre edintele
comisiei
Valentina Cotorobai, specialist, Direc ia Raional Cultur
i Turism, or. H nce ti, str. M. H ncu, 126, (0269) 23 0 76,
email: cotorobai63@gmail.com
Membrii
comisiei
Lidia Sitaru, director Biblioteca Public Raional "A. Donici" Orhei, or. Orhei,
str. Eminescu, 4, (0235) 23 6 84, lidia_sitaru@mail.ru
Galina Mustea , director Biblioteca Public Raional tefan-Vod , or. tefan-
Vod , str. 31 august, 2, tel. (0242) 23 0 25, musteatsagalina@mail.ru
Ana Ro u, ef serviciu, Biblioteca Public Raional Nisporeni, or. Nisporeni, str.
Livezilor, 1, 0264 22 3 48, nadejda03@mail.md
Activit i
preconizate
pentru 2013
Amplificarea rela iilor de colaborare i cooperare ntre
diverse re ele de biblioteci n vederea conlucr rii ntr-un
spa iu informa ional unic
Sus inerea comunic rilor cadrul altor sec iuni,
ateliere ale Conferin ei
Colaborarea cu diverse re ele de biblioteci:
biblioteci colare, biblioteci universitare, biblioteci
specializate.
Elaborarea i difuzarea materialelor promo ionale.Noiembrie

Ianuarie-
decembrie

Ianuarie-decembrie
Analiza,diseminarea experien ei avansate n
domeniu
Analiza i specificarea direc iilor noi de deservire
a utilizatorilor n mediul bibliotecilor prezentare
material n cadrul Conferin ei ABRM
Continuarea rela iilor de parteneriat cu Programul
Novateca


Noiembrie


Ianuarie-decembrie
Activit i de instruire
Acordarea de consultan , instruire la cerere
Masa rotund : "Revistele interna ionale de
specialitate ast zi i m ine"
Training: Norme i instrumente de lucru privind
activit ile specifice bibliotecii (pentru diverse
categorii de bibliotecari, interesa i de subiect)

Ianuarie -
decembrie

Septembrie

Noiembrie

Zona Sud

Ariile de
responsabilitate

- Consolidarea comunit ii biblioteconomice;
- Comunicarea intern i extern ;
- Promovare imagine.
Integrarea n
structura ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Responsabilit i
Esen iale:
Planificarea anual i strategic a sec iunii regionale, Zona Sud
Coordonarea i cooperarea n vederea solu ion rii problemelor bibliotecilor
din Zona Sud a rii.
Stabilirea rela iilor ntre bibliotecari din Zona Sud a Republicii Moldova
Analiza, diseminarea i promovarea experien elor avansate n domeniul
biblioteconomic.
Evaluarea (elaborarea raportului anual al activit ii sec iunii)
Adi ionale:
Organizarea activit ii de consultan i instruire n domeniul
biblioteconomic din Zona Sud
Promovarea imaginii de bibliotec a tuturor tipurilor de biblioteci din Zona
Sud
Participarea la edin ele grupurilor de lucru ABRM
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 21 ~

Pre edinte
comisie
Maria Cudlenco, director Biblioteca Public Crihana
Veche (raionul Cahul, satul Crihana Veche MD 3918, tel.:
299 72 2 42, mob. 078905250, email:
mcudlenco@gmail.com)
Membrii
comisiei
Ana Caraman, specialist principal pe biblioteci, Consiliul Raional Cahul Tel.299-2-
38-56. Mob.068590038
Natalia Lupu, bibliotecar Biblioteca Or eneasc pentru Copii"Grigore Vieru"
Cahul. , Tel.299-2-34-18. Mob.078497236
Valentina Na co, director Biblioteca Raional , Leova., Tel.263-2-31-75.
Mob.079855910 , e-mail: biblioteca.leova@mail.ru
Aurelia Nechit, specialist principal pe biblioteci, Consiliul Raional Cantemir,Tel.
273-2-20-63. Mob.067303576
Valentina Pa al , director Biblioteca Raional Cead r-Lunga, Tel.291-2-40-82.
Mob.068123125, e-mail:
ciad r-lungapgb@mail.ru
Nadejda S rbu, Universitatea de Stat din or. Cahul, Tel. 068837950
Nadejda Tanova, Biblioteca Raional Taraclia, Tel.294-2-48-18.
Mob.079536331, e-mail: inform-center@mail.ru
Irina Zari chi, Biblioteca Liceului "Ioan Vod " din or. Cahul. Tel. 299-4-85-20
Activit i
preconizate
pentru 2013
Promovarea ABRM n
Regiunea Sud
Seminar de prezentare a ABRM (cu prezen a Biroului)
la Cahul, Leova, Cead r-Lunga, TaracliaFebruarie-aprilie

Identificarea partenerilor interesa i
Constituirea echipei
Stabilirea datelor de contact
Crearea parteneriatelor i stabilirea acordurilor
Atragerea noilor membri
Expediere formularului de aplicare a membrului ABRM
n raioanele din regiunea sud i colectarea lor
Elaborarea unui registru cu lista membrilor ABRM din
regiunea sud
Participarea cu comunic ri i prezent ri despre
serviciile ABRM
Activit i de fundraising
Atelier: Cum scriu un proiect?

Ianuarie
Februarie

Martie-aprilie

Februarie-Mai

Septembrie

Februarie-
decembrie
Octombrie-
decembrie
IV. Sec iuni ( n func ie de tipuri de biblioteci)
Biblioteci publice

Ariile de res-
ponsabilitate
- Consolidarea comunit ii biblioteconomice;
- Comunicarea intern i extern ;
- Promovarea imaginei.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iunilor i zone-
lor, bibliotecari din RM

Esen iale:
Implicarea n rezolvarea problemelor bibliotecilor publice
nt lniri n teritoriu cu bibliotecarii din bibliotecile publice i cu responsabilii
din partea autorit ilor publice locale
Diseminarea, partajarea informa iei inside i outside ABRM
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 22 ~

Responsabili-
t i
Adi ionale:
Desf oar activitatea de formator din partea ABRM
Reprezint ABRM n comunitatea biblioteconomic i n organiza iile
nonguvernamentale
Particip la edin a grupurilor de lucru ABRM
Pre edinte
comisie
Elena Butucel, director adjunct BM "B. P. Hasdeu", Chi i-
n u, bd. tefan cel Mare i Sf nt nr.148; tel 069011097;
butucel.hasdeu@gmail.com
Membrii comi-
siei
Nadejda P dure, director Biblioteca Public "M. Sadoveanu" ; r. Str eni, str.
M. Eminescu nr.34 Tel.: 0237 22244; 079167918; nadipadure@yahoo.com
Aliona V rlan, director Biblioteca de Arte "Tudor Arghezi" (Chi in u); str. Gr dini-
lor nr.21tel.: 022 274575; 069942804; aliona.virlan82@gmail.com
Aliona Manciu, ef serviciu asisten metodic la Biblioteca Public Raional
"Dimitri Cantemir" din Ungheni, str. M. Eminescu nr.39; tel.:
069913902; manciualiona@gmail.com
Tatiana Borodat i, ef serviciu departamentul Marketing BM "B. P. Hasdeu", Chi-
in u, bd. tefan cel Mare i Sf nt 148; tel.:022 221186; 069780445;
borodatiitatiana@yahoo.com
Savela Starciuc, director Biblioteca Central a BM "B. P. Hasdeu", Chi in u,
bd. tefan cel Mare i Sf nt 148; tel.: 069557656; savelita@gmail.com
Maia Balan, efa Bibliotecii publice Bilicenii Vechi, raionul S ngerei ; tel:
069275176, balan_maia@yahoo.com
Zinaida Ursu, ef serviciu activit i cu copii Biblioteca Na ional pentru copii "Ion
Creang ", Chi in u, str. ciusev nr. 65, tel.: 022 229563, 067197808
ursuzinaida1956@gmail.com
Valentina Na co, director Biblioteca Public Leova , str. tefan cel Mare i Sf nt
nr.61, tel.: 026323175; 079855910 biblioteca.leova@mail.ru
Activit i pre-
conizate pen-
tru 2013
Facilitarea accesului la informa ie a bibliotecarilor din bibli-
otecile publice
Organizarea inform rii bibliotecarilor din bibliotecile publice
despre oportunit ile de ob inere a granturilor i
sponsoriz rilor.
Expedierea informa iilor despre ABRM.

Pe parcursul
anului 2013

Studierea posibilit ilor de dezvoltare profesional n teri-
toriu
Coordonarea cu Bibliotecile Raionale cu centrele teritoriale.
Instruire bibliotecarilor din suburbia Chi in ului n utilizarea
tehnologiilor informa ionale.
Tr. 1
Contribuirea la informatizarea bibliotecilor publice
Studierea posibilit ilor de conexiune la SIBIMOL
Disponibilitatea resurselor tehnologice n bibliotecile raionale.
Cuno tin e n utilizarea tehnologiilor informa ionale.
Elaborarea unui demers din partea ABRM privind informatizarea
bibliotecilor s te ti.
Pe parcursul
anului
Promovarea experien ei naintate a filialelor ABRM din bi-
bliotecile publice
n cadrul conferin elor ABRM, sec iunea Biblioteci Publice
(Orhei, Ungheni, Telene ti, Str eni, Leova etc.).
Participarea cu comunic ri i prezent ri la ac iunile organizate
de institu iile de profil adiacent i de societatea civil .
Octombrie


Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 23 ~

Biblioteci universitare

Ariile de res-
ponsabilitate
- Promovarea intereselor profesionale i tiin ifice ale bibliotecarilor i bibliotecilor
universitare;
- Consolidarea i dezvoltarea prestigiului na ional i interna ional al bibliotecilor
universitare din Republica Moldova.
Integrare n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edin ii ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edin ii ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iunilor i zone-
lor, membrii Sec iunii Biblioteci Universitare, directorii bibliotecilor universitare,
bibliotecari
Responsabili-
t i
Esen iale:
reprezentarea bibliotecilor universitare n rela iile profesionale cu institu ii
na ionale i cu organisme de profil din ar i str in tate;
coordonarea activit ii bibliotecilor universitare n cadrul ABRM;
consolidarea i dezvoltarea prestigiului acestei categorii de bibliotecari i
biblioteci;
atragerea noilor membri n ABRM;
crearea de parteneriate locale i interna ionale cu bibliotecile universitare;
participarea activ la elaborarea i modificarea actelor legislative i de
reglementare din domeniu;
organizarea ac iunilor de formare continu , altor evenimente ABRM;
mbun t irea comunic rii i calit ii publica iilor ABRM
Adi ionale:
participarea la activit ile ABRM;
participarea n grupuri de lucru;
implicarea n diferite ac iuni comune ABRM
Pre edinte
sec iune
Rodica Avasiloaie, directorul Bibliotecii Academiei de Muzi-
c , Teatru i Arte Plastice Adresa: str. Alexei Mateevici nr.
87, or. Chi in u, MD 2009. Tel.: 022 24 23 38; E-mail:
rodica.avasiloaie@gmail.com
Membrii sec i-
unii
Ludmila Costin, directorul Bibliotecii Republicane tiin ifice Agricole a Universit -
ii Agrare de Stat din Moldova Adresa: str. Mirce ti nr. 44, or. Chi in u, MD-2049.
Tel.: 022 43 25 92; E-mail: costin@uasm.md
Elena Harconi , directorul Bibliotecii tiin ifice a Universit ii de Stat "A. Russo"
din B l i, str. Pu kin nr.38, or. B l i, MD 3121. Tel.: 0231 52 445;
E-mail: elena.harconita@mail.ru
Liubovi Karnaeva, directorul Bibliotecii tiin ifice Medicale a Universit ii de Stat
de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemi anu" Adresa: str. Nicolae Testemi anu
nr. 29, or. Chi in u, MD-2025. Tel.: 022 20 55 53; E-mail:
liubovi_karnaeva@yahoo.com
Ion P curaru, directorul Bibliotecii Universit ii de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul
Adresa: str. Pia a Independen ei nr.1, or Cahul, MD 3901. Tel.: 0299 22 481;
E- mail: ion_pacuraru1984@yahoo.com
Zinaida Sochirc , directorul Departamentului Informa ional Biblioteconomic al
ULIM Adresa: str. Vlaicu P rc lab nr. 52, bloc 2, or. Chi in u, MD-2012.Tel.: 022
21 24 18; E-mail: zsochirca@ulim.md
Ecaterina Zasmenco, directorul Bibliotecii Centrale a Universit ii de Stat din
Moldova Adresa: str. Alexei Mateevici nr. 60, or. Chi in u, MD-2009. Tel.: 022 57
75 04; E-mail: e_zasmenco@mail.ru
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 24 ~

Activit i pre-
conizate pen-
tru anul 2013
Stabilirea priorit ilor, re nnoirea obiectivelor, mijloacelor de ac-
tivitate a sec iunii Biblioteci Universitare pentru a deveni mai
deschis , mai reprezentativ , mai puternic , activ , flexibil ,
relevant cerin elor moderne n spa iul universitar i de cerceta-
re.
Evaluarea situa iei curente din cadrul bibliotecilor univer-
sitare (BU)
analiza, diagnosticarea c t mai exact , acumularea datelor
despre punctele forte i dificult ile BU (vizite n toate BU,
acumularea propunerilor pentru activitatea ABRM);
corectarea i mbun t irea Planului de ac iuni n urma
sugestiilor i propunerilor membrilor ABRMFebruarie
Martie


Martie
mbun t irea comunic rii
informarea membrilor despre activitatea ABRM, transparen a
activit ii, cre terea credibilit ii;
men inerea n continuare a revistei electronice a Sec iunii
Biblioteci Universitare "Bibliouniversitas";
elaborarea structurii site-lui ABRM;
publicarea periodic n form tip rit i n form electronic a
informa iilor privind activitatea SBU

Ianuarie-
Decembrie
Ianuarie-
Decembrie
Martie
Ianuarie-
Decembrie
Atragerea noilor membri n ABRM
motivarea noilor membri din toate BU (inclusiv cele
private) i din alte institu ii
Ianuarie-
Decembrie

Promovarea intereselor profesionale i tiin ifice ale bibli-
otecarilor i bibliotecilor universitare
crearea i actualizarea permanent a unei baze de date
(portal) cuprinz nd rezultatele celor mai relevante cercet ri i
succese ale BU i editarea unui document tip rit (ghid etc.);
organizarea unui briefing de pres ;
abordarea unor teme profesionale orientate spre rezolvarea
unor probleme impuse de cerin ele actuale i de perspectiv
privind dezvoltarea BU (organizarea unei mese rotunde);
reprezentarea bibliotecilor universitare n rela iile profesionale
cu institu ii na ionale i cu organisme din ar i str in tate;
organizarea i participarea la diferite ntruniri i ntrevederi cu
reprezentan i ai diferitori structuri guvernamentale i
nonguvernamentale, societate civil


Februarie-
Decembrie


Octombrie


Martie-Mai


Ianuarie-
Decembrie
Colaborare
cu toate BU, inclusiv cele private, alte institu ii;
crearea de parteneriate locale i interna ionale;
activitate continu i cuantificabil prin protocoale de
colaborare, schimburi de experien ;
dezvoltarea leg turilor profesionale ntre bibliotecile i
bibliotecarii din diferite biblioteci

Ianuarie-
Decembrie


Participarea la modific rile legisla iei i politicilor de bibli-
otec
modificarea Legii cu privire la biblioteci;
Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova: 2013-
2020 etc.;
luare de atitudini, participare la dezbateri publice
Ianuarie

Februarie

Ianuarie-
Decembrie
Participarea la elaborarea documentelor de reglementare
Statutul ABRM;
Regulamentul ABRM;
Regulamente pentru concursurile ABRM etc.
Mai-
Decembrie
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 25 ~

Consolidarea i dezvoltarea prestigiului na ional i inter-
na ional al bibliotecilor universitare din Republica Moldova
deschiderea ofertei profesionale a bibliotecii c tre societate i
compatibilizarea acesteia cu cerin ele actuale i de
perspectiv ale comunit ii academice; participare activ n
cadrul s pt m nii Accesul deschis;
organizarea unui eveniment de prestigiu n cadrul BU, cu
participare interna ional (conferin a Competitivitate i
eficien );
mbun t irea calit ii publica iilor de profil i recunoa terea
acestora pe plan na ional i interna ionalFebruarie-
Decembrie

Noiembrie

Ianuarie-
Decembrie
Formare continu
participarea la proiectul BSLA IFLA (atelier etc.);
participarea la atelierul Statistica de bibliotec ;
organizarea trainingul-ui Dezvoltarea i eficientizarea
serviciilor electronice moderne n bibliotecile universitare
organizarea atelierului Catalogarea, indexarea i clasificarea
documentelor de muzic tip rit ( n colaborare cu Comisia
Catalogare i Clasificare, Camera Na ional a C r ii)

Aprilie-
Decembrie
Februarie
Mai
Martie
Management
formarea componen ei Sec iunii, partajarea sarcinilor
relevante membrilor sec iunii;
organizarea i participarea la edin e, activit i, ntruniri;
elaborarea Programului de activitate a Sec iunii pentru anul
2013 (cu participarea BU);
elaborarea fi ei SBU;
participarea la elaborarea Programului Strategic ABRM;
coordonarea activit ii privind acumularea datelor pentru Baza
de date ABRM de la BU
elaborarea unui proiect de modernizare a BU i identificarea
poten ialilor finan atori
Ianuarie
Ianuarie-
Decembrie
Ianuarie-
Februarie
Februarie
Septembrie-
Decembrie
Februarie-
Decembrie
August-
Decembrie

Biblioteci specializate

Ariile de res-
ponsabilitate
- Consolidarea intern i extern a asocia iei./ comisiei;
- Comunicarea cu membrii structurilor asocia iei;
- Promovarea extern a imaginii asocia iei;
- Dezvoltarea parteneriatelor.
Integrarea n
structura
ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii
Responsabili-
t i
Esen iale:
- participarea la realizarea obiectivelor ABRM propuse pentru anul de referin ;
- elaborarea planului anual al activit ii comisiei ABRM;
- extinderea ariilor de colaborare cu alte institu ii de profil;
- organizarea n cadrul comisiei activit ilor n domeniul biblioteconomic ;
- diseminarea, partajarea informa iilor inside i outside a ABRM;
Adi ionale:
participarea la edin ele grupurilor de lucru a ABRM;
promovarea ABRM n mediul biblioteconomic i ONG-uri;
desf urarea activit ilor de formator din partea ABRM;
participarea n cadrul proiectelor naintate de ABRM;
Pre edintele
comisiei
Elena Bordian, director, Biblioteca Republican Tehnico-
tiin ific a IEFS (or. Chi in u, str. I. Creang 45, tel.: (022)
50 11 31, email: bordiane@mail.ru
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 26 ~

Membrii comi-
siei
Angela Timu , director adjunct Biblioteca tiin ific "A. Lupan" ASM, or. Chi i-
n u, str. Academiei 5a , tel (022) 73 57 60 email: angelas.timus@gmail.com
Rodica Crijanovschi, ef Biblioteca i Colec ii arhiv AGEPI, or. Chi in u, str. A.
Doga,24 bl.1, tel. (022) 40 05 97 email: Rodica.Crijanovschi@agepi.gov.md
Rodica Camerzan-Sobe chi, director Biblioteca Academiei de Administrare Pu-
blic pe l ng Pre edintele RM, str. Ialoveni 100, tel.: (022) 28 40 83, email.
sobieskirodica@mail.ru
Tamara Zasmenco, director adjunct Biblioteca Republican Tehnico- tiin ific a
IEFS, or. Chi in u, str. I. Creang 45, tel.: (022) 50 11 32,
email: tamara.zasmenco@gmail.com
Cristina Caterev, bibliotecar, serviciu bibliografie i informare, Biblioteca tiin i-
fic "A. Lupan" ASM, or. Chi in u, str. Academiei 5A , tel (022) 7389 39
email: caterev.cristina@yahoo.com
Activit i pre-
conizate pen-
tru 2013
Promovarea ABRM n centrele de informare de pe l ng
ntreprinderi i organiza ii. nscrierea noilor membri n ABRM.
Organizarea mesei rotunde cu genericul "Limitele protec iei
dreptului de autor i a drepturilor conexe a articolelor din
revistele tiin ifice ale institu iilor de cercetare";
Discu ie-dezbatere pe marginea Listelor lucr rilor tiin ifice
anuale a comunit ii tiin ifice n raport cu standardul ISO 690:
2012;
Participarea la conferin a anual a ABRM;
Atelier profesional "Accesul la informa ie prin bibliotecile
tiin ifice".
Ianuarie-
Februarie
Februarie

Martie

Aprilie

Octombrie

Biblioteci de colegii i coli profesionale


Ariile de
responsabilitate
- Consolidarea comunit ii info-bibliotecare din institu iile de nv m nt
profesional secundar i mediu de specialitate;
- Comunicare intern i extern ;
- Promovare imagine.
Integrare n
structura ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iunilor i
zonelor, bibliotecari din RM

Responsabilit i
Esen iale:
Direc ionarea activit ii bibliotecilor de colegii i coli profesionale n
conformitate cu legisla ia i documentele normative n vigoare, cu politicile i
recomand rile institu iilor profesionale na ionale i interna ionale
Organizarea reuniunilor profesionale pentru bibliotecarii de colegii i celor din
nv m ntul profesional secundar n scopul form rii profesionale continue a
acestora
Consolidarea comunit ii info-bibliotecare din institu iile de nv m nt
profesional secundar i mediu de specialitate
Colectarea datelor statistice privind activitatea bibliotecilor de colegii i coli
profesionale
Men inerea rela iilor de comunicare, cooperare i colaborare cu toate
structurile ABRM, cu membrii ABRM
Diseminarea, partajarea informa ii inside i outside ABRM
Adi ionale:
Reprezint ABRM n comunitatea biblioteconomic , educa ional i n alte
organiza ii, institu ii, structuri
Particip la edin a grupurilor de lucru ABRM
Pre edintele
comisiei
Tatiana Ambroci, ef bibliotec , Colegiul de
Construc ii ( or. Chi in u, str. Gh. Asachi, 71, tel.
022-73-92-00; email: ambrocitatiana7@gmail.com
t_ambroci@yahoo.com)
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 27 ~

Membrii
comisiei
Ludmila Cere , ef , Biblioteca Colegiului Na ional de Viticultur i Vinifica ie;
022-32-68-75, mob.: 060045070; e-mail: ceresludmila@yahoo.com
cnvvc@yahoo.com
Gutiera Doni, ef serviciu Biblioteca USM; tel.: 022-57-75-05, mob.:
079078246; e-mail: donigutiera@mail.ru donigutiera@gmail.com
Lilia Gore, bibliotecar Colegiul Politehnic; tel.: 022-35-47-46; mob. 069307361;
e-mail: biblio_cptc@mail.ru scurtu72@mail.ru
Larisa Jeinova, specialist principal, Biblioteca Colegiului Na ional de Comer
ASEM; tel.: 022-40-27-96; mob.: 069590164; e-mail: zhejjnova@rambler.ru
Eugenia Jura, ef, Biblioteca Mondostud-Art; tel.: 022-47-11-81; mob.
069107197; e-mail: mondostudart@mail.ru, eugenia.jura@mail.ru
Lucia Sochirc , ef Bibliotec , Liceul Profesional nr. 1; tel.: 022-74-54-19 ;
mob.: 068657926;email: slucia87@gmail.com
Viorica Tana ciuc - ef Biblioteca Colegiului de Informatic ; tel.: 022-52-30-
01, mob.: 069331021; e-mail: biblioteca@cich.md
Ala Vlasova - ef Biblioteca Colegiului Tehnologic; tel: 022-49-20-31, mob.
079249544; e-mail: vlasovaala@gmail.com
Activit i
preconizate
pentru 2013
Elaborarea "Ghidului bibliotecarului de colegiu"
Stabilirea grupului de lucru
Stabilirea conceptului
Elaborarea con inutului
Aprobarea n cadrul Biroului ABRM
Editarea Ghidului


Februarie
Martie
Martie-octombrie
Octombrie
Decembrie
Diseminarea formularului de aplicare a membrului
ABRM bibliotecarilor de colegii i coli profesionale
Diseminarea formularelor
Colectarea datelor
Redactarea i transmiterea datelor Comisiei ABRM
"Management i parteneriat" pentru includerea
informa iei n baza de date
Colectarea cotiza iilor
Atragerea noilor membri


Februarie

Martie
Pe parcursul anului
2013

Ciclul de ac iuni profesionale "Biblioteca de colegiu:
aliniere la cerin ele Societ ii Informa iei i a
Cunoa terii"
Statistica de bibliotec : rigorii noi
Managementul calit ii n bibliotecile de colegii i
coli profesionale.
Planificarea i raportarea: instrumente
indispensabile n activitatea managerial
Aprilie 2013
Loc de desf urare:
Liceul Profesional
nr. 1, Chi in u.
Octombrie 2013
Loc de desf urare:
coala Profesional
nr. 9, Chi in u.
Ini ierea activit ii de elaborare a cadrului de
reglementare a activit ii bibliotecilor din
institu iile de nv m nt secundar profesional i
mediu de specialitate
Stabilirea grupului de lucru
Acumularea informa iei
Elaborarea proiectelor ROF i ROI
Discutarea proiectelor n cadrul Consiliului ABRMMartie-noiembrie
Februarie
Martie-mai
Mai-octombrie
Noiembrie
Consolidarea imaginii ABRM
Mediatizarea, promovarea ABRM ( publica ii n
periodice, comunic ri, prezent ri, interviuri etc. )
Februarie
decembrie

Biblioteci colare

Ariile de res-
ponsabilitate
- Comunicarea cu bibliotecarii colari din Republica Moldova (membrii ai ABRM);
- Promovarea imaginii asocia iei printre bibliotecarii colari;
- Instruirea bibliotecarilor colari.
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 28 ~

Integrare n
structura ABRM
Rela ii ierarhice: pre edinte ABRM, vicepre edinte ABRM
Rela ii func ionale: vicepre edinte ABRM, pre edin ii comisiilor, sec iuni, membrii

Responsabilit i
Esen iale:
Stabilirea priorit ilor sec iunii pentru anul calendaristic (planificarea
activit ii);
Desemnarea informa iei profesionale n comunitatea bibliotecarilor colari;
Colectarea datelor privitor la bibliotecarii colari membrii ai ABRM;
Organizarea ac iunilor de instruire a bibliotecarilor colari prin cursuri,
ateliere, reuniuni;
Asigurarea vizibilit ii sec iunii n mediul profesional.
Adi ionale:
Colaborarea cu sec iunile i comisiile ABRM,alte organiza ii adiacente n
probleme de interes comun;
Participarea membrilor sec iunii la ntrunirile profesionale.
Pre edintele
comisiei
Liubov Arion, sp. principal DGETS mun. Chi in u ( str.
Dosoftei 99, bir. 6, tel 23-49-75, email:
arion_liuba@mail.ru
Membrii comisi-
ei
Ala Bomaistriuc, bibliotecar colar gimnaziu nr. 5, 746683 serv.,747192
dom.069200842 mob. Alla_alla@list.ru
Rodica Postic , bibliotecar LT "Petre tef nuc Ialoveni,
postica_rodica@yahoo.com
Axenia Golovatenco, LT "M. Eminescu" Chi in u, 069302510
Axenia62@mail.ru
Zinaida Slutu, Lic. teoretic "Sp. Haret", 573814 dom.
226090 serv.,079856030 mob., z_zinaida@yahoo.com
Elena Cociurc , Direc ia general de nv m nt Soroca, v23085 serv.
Elena_cociurca@yahoo.com
Zinaida P nzaru, sp. principal, Direc ia general de nv m nt tefan Vod ,
2-27-81, 06906930
Activit i preco-
nizate pentru
2013
Atelier pentru metodi tii responsabili de bibliotecile colare din raioane
"Pozi ionarea bibliotecilor colare n timp, spa iu i comunitatea
profesional ". LT "A. Pu kin"- august;
Atelier n cadrul conferin ei anuale a ABRM la LT "Minerva"- octombrie;
edin e de lucru ale Sec iunii "Biblioteci colare";
Colectarea datelor despre membrii ABRM Februarie;
Vizite n teritoriu Briceni, C u eni aprilie, mai;
Implicarea Sec iunii "Biblioteci colare" n activit ile organizate de ABRM
Campania de recrutare a membrilor ABRM printre bibliotecarii colari
Proiectul "Citesc i cresc".Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 29 ~

Valentina Chitoroag
Parcursul anului editorial 2012: jaloane statistice i
logistice

Rezumat: n articol se aduc date statistice ce reprezint o imagine de ansamblu a
produc iei editoriale din Republica Moldova n anul 2012. Sunt incluse date, tabele
statistice ce sunt redate conform domeniilor tiin ei limbilor i destina iei. ntr-un
compartiment aparte sunt reflectate structurile editoriale moldovene ti. Datele statis-
tice pe baza c rora a fost realizat analiza au fost preluate din rapoartele statistice
na ionale ale Camerei Na ionale a C r i din Republica Moldova, institu ie fondat la 1
iunie 1957, care exercit func iile unei agen ii bibliografice na ionale controlul bibli-
ografic na ional, elaborarea bibliografiei na ionale, Centru DL, CIP, ISSN, Agen ie
na ional ISBN, ISMN.
Cuvinte-cheie: produc ie editorial , date statistice, editori, structuri editoriale,
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova.

Camera Na ional a C r ii (CNC) prezint anual
situa ii statistice pentru produc ia editorial n Re-
publica Moldova factorilor interesa i. Statistica CNC
red o imagine obiectiv a ceea ce se nt mpl n
industria de carte, fiind evaluate criterii complet
diferite. Datele statistice pe baza c rora a fost rea-
lizat analiza au fost preluate din rapoartele statis-
tice na ionale ale CNC, iar ca unitate de nregistra-
re s-a luat fiecare carte, bro ur , volum, fiecare
num r de revist , ziar etc. Avem o mul ime de ar-
gumente s fim m ndri anume n sfera organiz rii
eviden ei statisticii editoriale na ionale. Fiabilitatea
i eficien a au crescut cu mult, operativitatea pre-
zent rii informa iei de asemenea.
n general, situa ia din RM corespunde tendin-
elor globale de dezvoltare a industriei editoriale
indiferent de factorii demografici i sociali.
n anul 2012, n Republica Moldova existau circa
278 de editori, incluz nd autori-editori i firme de
toate m rimile i form de proprietate. Num rul de
titluri carte editate, conform datelor Camerei Na i-
onale a C r ii, a fost de 2724 n termeni globali,
ceea ce presupune o cre tere cu 10,28 % fa de
anul precedent.
Evolu ia i dezvoltarea produc iei editoriale s-a
aflat n cre tere fa de anul anterior, nul 2012
red nd cel mai mare num r de titluri ap rute. De i
n cre tere n ultimii cinci ani, produc ia editorial
se pozi ioneaz ntr-un fel constant, dup cum re-
iese i din tabela nr 1:
Tabel Nr 1
C r i i bro uri editate n RM n anii 2008-2012
Editarea c r ilor i bro urilor 2008 2009 2010 2011 2012
Total 2711 2246 2366 2470 2724
dintre care n limbile:
rom n 1928 1429 1499 1730 1875
rus 418 381 411 319 383
alte limbi 504 436 456 421 466

La baza construc iei sociale, dar i a vie ii de zi
cu zi stau c r ile. C r ile ne permit s dialog m cu
cititorii, cu societatea, s cre m valori culturale i
modele educa ionale.
Pentru a permite compararea i construirea de
ierarhii, datele au fost ponderate prin raportare la
num rul de locuitori. Graficul de mai jos reprezint
num rul de titluri de carte ce revine la 1000 de
locuitori.
Graficul Nr 1
Produc ia editorial n 2008-2012
(num r titluri carte / 1000 locuitori)

2008 2009 2010 2011 2012
Num r titluri
carte / 1000
locuitori
0,76 0,63 0,66 0,69 0,77
1oLal uLl ur l A 2711 2246 2366 2470 2724
0
S00
1000
1S00
2000
2S00
3000
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 30 ~

n tabelul urm tor sunt expu i indicii cantitativi a editorilor na ionali, grupa i conform tipurilor de pro-
prietate.
Tabel Nr 2
Editarea c r ilor i bro urilor
de c tre structurile editoriale n anul 2012

Nr Editori
Nr de c r i i
bro uri
Tiraj (mii
ex.)
Coli de tipar imprimate
(mii ex.)
1. Edituri de stat:
117 1 032,4 105 044,8
Cartea Moldovei 5 3,0 371,0
Lumina 44 76,9 7 402,2
Statistica 2 0,4 58,5
tiin a 57 926,9 96 500,3
Universul 9 25,2 712,8
2. Editori/Institu ii superioare de nv m nt de
stat
482 63,2 7 388,0
AAP (Academia de Administrare Public pe l ng Pre-
edintele RM)
3 0,4 63,0
Academia " tefan cel Mare" 6 0,8 80,8
Academia Militar "Alexandru cel Bun" 1 0,1 4,0
AMTAP (Academia de Teatru, Muzic i Arte Plastice) 6 0,4 6,3
ASEM 53 8,0 2 007,0
UASM 21 3,1 273,6
UPS "Ion Creang " 10 0,7 29,4
US B l i (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din
B l i)
18 1,1 170,2
US Cahul (Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din
Cahul)
18 2,6 120,3
US Comrat 7 0,5 37,7
US Tiraspol (sediul la Chi in u) 24 3,4 282,8
US Tiraspol (Transnistria) 2 0,5 70,0
USEFS (Universitatea de Stat de Educa ie Fizic i
Sport)
19 2,0 238,5
USM 135 18,6 2 117,5
USMF 79 9,5 936,7
UTM 80 11,5 950,2
3. Editori/Institu ii superioare de nv m nt pri-
vate
105 12,0 1 194,0
ATIC (Academia de Transporturi, Informatic i Co-
munica ii)
5 1,0 151,0
IRIM (Institutul de Rela ii Interna ionale din Moldova) 3 0,4 45,5
UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercial din Mol-
dova)
52 1,5 146,4
ULIM 32 7,7 695,5
Universitatea "Perspectiva-Int" 1 0,2 49,0
Universitatea Slavon 12 1,2 106,6
4. Editori priva i 1151 1 846,1 144 655,4
A.V.i.T. Publ 2 7,5 11,3
Abecelu 1 3,0 58,6
Acadian Art 1 0,2 1,0
Adiabata 1 2,0 21,5
Adev rul Media 1 - -
Adriga-Vis 1 0,2 12,0
Alina Scorohodova 4 0,4 21,0
Almor Plus 1 0,5 54,0
Ancestrala 4 3,5 159,0
Angelus 1 - 9,0
Arc 55 224,3 26 520,6
Arva Color 5 3,9 107,2
Atelier 1 0,2 2,2
Balacron 5 1,3 94,0
Ba tina-Radog 6 3,9 332,0
Biblion
26 146,0 3 141,1
Biotehdesign
19 1,7 107,4
Bons Offices
38 59,0 3 501,7
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 31 ~

Nr Editori
Nr de c r i i
bro uri
Tiraj (mii
ex.)
Coli de tipar imprimate
(mii ex.)
Cadran 8 4,0 247,8
Camno-Grup 2 10,0 297,0
Cartdidact 23 62,6 6 230,6
Cartea Juridic 7 2,7 144,1
Cartier 51 109,0 10 917,4
Centrografic 1 0,3 7,0
Cetatea de Sus 24 24,8 1 747,0
Chi in u-Prim 1 0,1 14,0
Civitas 14 31,2 1 057,5
Clipa 2 0,6 1,4
Continental Grup 6 2,4 342,0
Contrast Design 3 - 179,0
Copitec-Plus 1 0,1 3,0
Cronoprint 1 0,1 12,0
Cu drag SC 16 4,3 625,1
Cu nir & Co 3 8,5 2 651,0
Cuv ntul-ABC 12 19,9 932,2
Depol Promo 1 0,5 11,0
Design, Arhitectur i Stil 1 1,0 19,0
Didactica Pro 1 1,2 27,9
Eco-Tiras 2 0,6 110,0
Edit Prest 1 - -
Elan INC 7 1,5 189,2
Elan Poligraf 1 0,2 3,0
Elena-VI 1 - -
Epigraf 27 85,1 4 399,0
Ericon 6 16,9 274,1
Farmec-Lux 23 17,2 1 048,7
Foxtrot 14 12,3 752,0
Funda ia "Draghi tea" 9 4,0 735,0
Gazeta PP 1 5,0 83,7
Garomond-Studio 9 1,0 68,5
Garuda-Art 1 0,5 1,8
Grafema Libris 4 0,9 120,0
Grafic Design 2 0,8 121,0
Gugu 2 5,0 83,9
Gunivas 12 4,8 376,5
HM Design 1 0,5 36,0
Imona Grup 1 0,2 24,0
Imprint Plus 4 1,3 97,0
Imprint Star 2 1,2 461,0
Ingeocad 4 11,0 381,3
Integritas 5 11,0 263,4
Interprint 9 14,0 747,6
nv torul Modern 3 0,3 8,9
Inversia-Dub 2 0,4 49,0
Iulian (Edit-Prest) 15 11,1 356,3
Labirint-Cutasevici 20 4,7 310,0
Lavilat-Info 44 9,5 617,1
Lexon-Prim 4 0,9 51,2
Libresco 3 15,0 209,0
Lider Agro 2 3,0 384,0
Litera AVN 45 312,5 33 042,9
Lyceum 65 123,0 5 793,2
Magna-Princeps 5 3,0 696,0
Maxtipar 3 0,3 16,0
Mesagerul 2 1,3 64,3
MS Logo 2 0,7 95,4
Notograf Prim 32 8,7 978,0
OMCT 9 5,6 143,0
Policolor 1 0,2 5,0
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 32 ~

Nr Editori
Nr de c r i i
bro uri
Tiraj (mii
ex.)
Coli de tipar imprimate
(mii ex.)
Poligraf Design 15 8,9 137,0
Poligrafist 7 1,5 363,7
Pontos 105 63,2 3 325,5
Preprintiva 1 0,5 2,3
Primex Com 4 0,6 14,0
Print-Caro 23 14,3 518,6
Proart 3 2,5 123,9
Pro-Edit 12 3,5 37,0
Profesional Service 13 2,7 319,0
Promarcos Edit 1 0,3 70,0
Prometeu 4 2,6 108,8
Promo-Lex 1 0,2 4,3
Prut Interna ional 78 61,2 4 650,0
Ruxanda(Valmas-Terra) 1 0,2 2,0
agius-Grafic 1 5,0 350,0
Serebia SRL 5 8,5 739,0
Silvius Libris (Sica&V) 31 56,5 1 084,4
Somersbi 1 0,1 1,0
Softartstudio 2 0,2 17,7
Stratum Plus PP 7 2,4 655,0
Tehnica-Info 12 3,8 347,0
Teo-Educa ional 8 12,5 499,0
Tocono 1 - -
Totex-Lux 3 0,6 51,0
ULYSSE 3 0,5 12,6
Urma Ta 5 16,0 203,8
Valinex SA 17 4,2 286,5
Vast-M 1 0,2 45,0
Vector V-N 14 84,6 15 322,3
Vega 2 35,1 1 004,0
Victoria Gomon 2 4,5 1 402,0
Vizual Design 3 0,1 69,0
Zuev Invest 10 13,0 74,4
5. Institu ii cu drept de editare 229 197,8 11 680,2
AGEPI 4 10,4 54,8
Analytique Moldpresa PP 1 6,0 11,2
BNRM (Biblioteca Na ional a Republicii Moldova) 13 1,7 237,0
Camera Na ional a C r ii 20 0,2 119,9
IDIS "Viitorul" 3 0,6 42,2
IEFS (Inst. de Economie, Finan e i Statistic ) 15 2,0 351,7
Institutul Na ional al Femeilor din Moldova "Egalitate" 2 4,0 153,9
Institutul Integrare European i tiin e Politice 2 0,2 17,0
Institutul pentru Democra ie 2 3,5 297,6
Liga Biblic din Moldova 7 23,0 117,5
Mediul Ambiant PP 1 1,0 17,7
Moldpres 5 0,6 259,0
Moldpresa 8 36,0 348,0
Societatea Biblic Interconfesional din RM 4 14,3 1 611,0
Alte institu ii cu drept de editare 142 94,3 8 041,7
6. C r i, ap rute f r indicarea editorului
618 388,8 28 426,4
7. C r i ap rute cu indicarea tipografiei n calitate
de editor
22 8,2 807,3
TOTAL
2724 3 548,5 299 196,1

Cota editurilor de stat (presupun nd departa-
mentele), n perioada respectiv 2012, a reprezen-
tat aproximativ 40-50 % din produc ia de carte,
vizavi de num rul de titluri i mai mult de 40% din
tirajul total.
Odat cu rata cre terii num rului editorilor i
rota ia constant vizavi de aceast cre tere, se
observ concentrarea edit rii c r ilor n c teva
structuri mari, care determin principalele linii di-
rectorii n sistemul editorial. Dup cum se deduce
din datele citate de c tre CNC, n sectorul editorial
de la noi, din totalul de editori nregistrat, 70,0 %
se distribuie ntre cele mai principale edituri.
Trebuie de accentuat aceea i concentrare teri-
torial notabil : Chi in ul, n rolul de centru al in-
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 33 ~

dustriei editoriale, care reprezint 80,0 %, din to-
talul nregistrat al publica iilor scoase editate.
Printre editorii lideri n num rul de titluri scoase
n perioada raportat , sunt n cea mai mare parte
"acelea i persoane", prezen mai vizibil n lista
top fiind centrele editoriale universitare.
Evolu ia produc iei editoriale na ionale n anul
2012 n func ie de con inutul i limba publica iilor a
fost urm toarea:
Tabel Nr 3
Produc ia editorial n anul 2012
n func ie de con inutul i limba publica iilor


Num rul c r ilor i bro urilor (uni-
t i de tipar)
Tiraj, mii ex.
Total rom n rus alte Total rom n rus alte
Total 2724 1875 383 466 3548,5 2669,4 620,5 258,6
Din care:
Literatur politic i
social economic
495 319 77 99 425,1 334,0 58,7 32,4
tiin e naturale 92 39 16 37 35,1 20,9 8,9 5,3
Biblioteconomie 23 14 1 8 2,3 1,5 0,5 0,3
Bibliografie 37 23 - 14 2,3 1,3 - 1,0
Literatur tehnic 45 24 6 15 31,4 15,0 10,0 6,4
Literatur agricol 50 24 12 14 21,1 8,5 11,2 1,4
Literatur medical i
sportiv
106 71 7 28 63,0 53,3 4,6 5,1
tiin e filologice i art 130 53 21 56 110,5 53,0 34,9 22,6
nv m nt, cultur 1100 806 146 148 2244,1 1687,2 389,7 167,2
Literatur artistic (be-
letristic )
352 257 71 24 170,5 148,2 15,2 7,1
Literatur pentru copii 277 239 25 13 441,6 346,0 86,5 9,1
Literatur cu caracter
universal
17 6 1 10 1,5 0,5 0,3 0,7

Tabel Nr 4
Produc ia editorial n anul 2012
n func ie de destina ia func ional


Num rul c r ilor i bro urilor (unit i de
tipar)
Tiraj, mii ex.
Total rom n rus alte Total rom n rus alte
Total 2724 1875 383 466 3548
p
,5 2669,4 620,5 258,6
Din care:
Edi ii tiin ifice 415 194 69 152 251
p
,0 189,0 31,0 31,0
Edi ii tiin ifico-
populare
353 235 52 66 179
p
,2 119,1 29,5 30,6
Edi ii oficiale 72 53 16 3 42
p
,7 27,2 3,5 12,0
Edi ii normative de
producere
20 10 4 6 5
p
,6 3,7 0,4 1,5
Manuale i lucr ri
metodice
913 698 120 95 1887
p
,3 1458,9 320,7 107,7
Edi ii literar-artistice 393 275 72 46 218
p
,7 153,5 48,7 16,5
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 34 ~


Num rul c r ilor i bro urilor (unit i de
tipar)
Tiraj, mii ex.
Edi ii pentru copii i
adolescen i
275 239 23 13 496
p
,7 408,7 78,9 9,1
Edi ii religioase 46 32 11 3 67
p
,3 32,5 33,2 1,6
Edi ii informative i
de reclam
154 87 - 67 228
p
,4 203,2 - 25,2
Enciclopedii, ndrep-
tare, ndrumare
83 52 16 15 171
p
,6 73,6 74,6 23,4

Analiza datelor prezentate n tabelele 3 i 4,
confirm tendin a format de durat a categoriei-
int de publica ii, care sunt concepute pentru a
satisface nevoile societ ii n dezvoltarea tiin ei,
educa iei, s n t ii i culturii.
n 2012, cartea proiectat pentru dezvoltarea
culturii lecturii, a fost cartea tiin ific , tiin ifico-
popular , cognitiv , metodic , informativ , norma-
tiv de produc ie, precum i literatura oficial ,
av nd un num r mai mult de jum tate din num rul
total de apari ii, at t a titlurilor c t i a tirajului.
Literatura politic i socio-economic constituie
mai mult de un sfert din toate titlurile pe an.
Aproape acela i num r a avut literatura tiin ific ,
tehnic , agricol , medical . n propor ie u or mai
mic este literatura privind cultura, mass-media,
filologia i arta.
n prezent, n Republica Moldova sunt peste
treizeci de institu ii de nv m nt superior n loc
de patru, c te erau pe vremuri. Aceast situa ie a
generat necesitatea de carte didactic , n special
de manuale, dar i de carte tiin ific , dat fiind
apari ia unor direc ii noi de cercetare. De manuale
i de literatura de specialitate se ocup acum cele
mai importante edituri din Republica Moldova.
A adar, literatura tiin ific i academic - princi-
palii indicatori cantitativi din gama noastr de pro-
duse editoriale s-au schimbat, astfel cresc nd
semnificativ num rul de titluri din domeniile res-
pective, fiind scoase 1218 titluri din totalul a.
2012, procentul constituind 44,5, ceea ce semnifi-
c o mbun t ire a indicilor cantitativi n anul de
referin .
Dac vorbim despre literatura artistic , num rul
de titluri a crescut fa de anul precedent de la
285 titluri la 352, procentul constituind 1,2. Indica-
torii c r ii pentru copii de asemenea au crescut
u or: de la 217 titluri n 2011 la 277 titluri n 2012.
n anul 2012 n Republica Moldova s-au editat
c r i n 12 limbi, inclusiv n limbile minorit ilor
na ionale de pe teritoriul RM.
Tabel Nr 5
C r i i bro uri editate n RM n anul 2012
n cele mai r sp ndite limbi str ine,
inclusiv n limbile minorit ilor na ionale
C r i i bro uri n limb
p
a: Titluri Tiraj Coli de tipar
rom n 1875 2 772,2 267 317,7
rom n -rus 124 64,6 3 763,6
bulgar 4 2,4 5,3
englez 71 47,6 267,6
francez 23 75,0 622,5
g g uz 6 6,2 24,0
german 5 1,1 -
greac 1 0,1 7,0
italian 4 0,4 22,6
latin 3 0,5 46,4
rus 383 562,0 21 642,4
ucrainean 7 2,8 6,5
texte multilingve 219 69,4 5 470,5
TOTAL 2724 3 548,5 299 196,1

n Republica Moldova editarea de carte continu
s fie multina ional , dup cum ne demonstreaz
datele din tabela de mai sus, iar c r ile sunt publi-
cate, nu numai n limbile cona ionalilor care locu-
iesc n RM, dar i n limbile majore ale comunit ii
mondiale limba rus , englez , francez , aceast
situa ie r m n nd aproape neschimbat timp de
mai mul i ani.
Printre limbile tradi ional populare, ca ntot-
deauna, pe primul loc s-a situat cartea n limba
rus , fiind urmat de cartea editat n limba engle-
z i cea n limba francez .
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 35 ~

Tabel Nr 6
Editori, preponderent cu cel mai mare num r de titluri de carte
n anul 2012
Editori
C r i i bro uri (unit i
titluri)
Tiraj total (mii ex.)
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale Institu iilor su-
perioare de nv m nt de stat

USM 135 18,6
UTM 80 11,5
USMF 79 9,5
tiin a 57 926,9
ASEM 53 8,0
Subtotal 404 974,5
Editori particulari
Pontos 105 63,2
Prut Interna ional 78 61,2
Lyceum 65 123,0
Arc 55 224,3
UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercial ) 52 1,5
Cartier 51 109,0
Subtotal 406 582,2
Total 810 1556,7

Lu nd n considerare num rul de titluri publica-
te n anul 2012, pe pia a c r ii pe primele cinci lo-
curi erau situa i editorii USM, Pontos, UTM, USMF,
Prut Interna ional, care au publicat peste 50 titluri
/an. Datele din tabela Nr 6 demonstreaz c edito-
rii din top au editat mai mult de un sfert (sau
29.74 %) din totalul titlurilor publicate i 43.87 %
din tirajul titlurilor ap rute.
Tabel Nr 7
Estimarea procentual a edit rii c r ilor i bro urilor
n anii 2010-2011
Num rul de c r i i bro uri (unit i titluri) 2011 2012 %
Total 2470 2724 10,28
Tiraj total ( mii ex.) 3 522,5 3 548,5 1,0

Indicatorii cantitativi ai edit rii c r ilor i bro u-
rilor n 2012, au fost mai mari dec t cei ob inu i n
2011 at t a num rului de titluri c t i a tirajului.
Dac s vorbim despre structura c r ilor ap ru-
te, trebuie de remarcat echilibrul, balan a reperto-
riului c r ii na ionale n 2012, o cre tere constant
a publica iilor de importan cultural , tiin ific i
social .
Tabel Nr 8
Editarea revistelor i buletinelor n anul 2012

Publica ii periodice continue
Total
titluri (unit i edi ii)
Total numere
Tirajul mediu, mii
ex.
Tirajul anual,
mii ex.
Total titluri (unit i edi ii) 232 1 836 427,0 2927,0
din care n limba:
rom n 199 887 181,0 1573,0
rus 36 515 77,0 778,0
rom no-rus 51 234 135,0 434,0
englez 6 17 1,0 4,0
mixte 40 183 34,0 138,0
din ele:
1. Reviste 186 928 366,0 1958,0
din care n limba:
rom n 73 359 133,0 859,0
rus 32 212 71,0 564,0
rom no-rus 43 185 130,0 400,0
englez 5 15 1,0 3,0
multilingve 33 157 32,0 132,0
2. Buletine 46 908 61,0 969,0
din care n limba:
rom n 26 528 48,0 714,0
rus 4 303 6,0 214,0
rom no-rus 8 49 5,0 34,0
englez 1 3 1,0
multilingve 7 26 2,0 6,0


Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 36 ~

Tabel Nr 9
Editarea ziarelor n anul 2012
Ziare
Total
titluri (unit i
edi ii)
Total numere
Tirajul mediu, mii
ex.
Tirajul anual,
mii ex.
Coli de tipar
imprimate,
mii
Total titluri (unit i
edi ii)
166 6315 929,0 39 920,0 166 105,0
din care n limba:
rom n 78 2 770 355,0 13 836,0 48 614,0
rus 59 2 771 378,0 17 552,0 89 397,0
g g uz 2 18 6,0 54,0 54,0
rom no-rus 24 727 186,0 8 443,0 27 991,0
ucrainean 1 6 2,0 12,0 24,0
multilingve 2 23 23,0 23,0 25,0
Din num rul total
ziare cotidiene
5 675 13,0 2928,0 11 004,0

Tabel Nr 10
Alte tipuri de publica ii n anul 2012 ( n compara ie cu anul 2011)
Gen documente
Titluri Numere
2012 2011
Rata cre terii,
%
2012 2011
Rata cre terii,
%
Teze 220 175 25,71% 220 175 25,71%
Edi ii n foi 90 80 12,50% 90 80 12,50%
Resurse electronice 105 44 138,64% 105 44 138,64%
H r i 1 4 -75,00% 1 4 -75,00%
Publica ii art 44 176 -75,00% 44 176 -75,00%

Datele expuse demonstreaz : activitatea edito-
rilor na ionali este n dinamic , chiar i n condi iile
nefavorabile industria editorial i-a demonstrat
viabilitatea, fiind supus proceselor de transforma-
re i adaptare, iar prin cre terea num rului de ti-
tluri i a tirajului se poate constata i o cre tere a
v nz rilor pe pia a de carte.

Referin e:
Apari ii editoriale: raport statistic anual / Came-
ra Na ional a C r ii, Chi in u, 2013.
Valorific ri profesionale la maxim: raport de ac-
tivitate a Camerei Na ionale a C r ii, 2012, Chi-
in u, 2013.

Valentina Chitoroag
Director General
Camera Na ional a C r ii
Pre edinte Comisia ABRM "Catalogare-Indexare"
bl. tefan cel Mare 180, of. 202, MD-2004, Chi in u
tel.: 022 295746
Fax: 022 295860
URL: www.bookchamber.md
Email: valentina.chitoroaga@gmail.com
Elena Butucel
Paradigma comunic rii e iciente
n activitatea de bibliotec colaborarea i coo-
perarea ntre parteneri constituie un element foar-
te important care poate asigura un mare succes, n
beneficiul comunit ii, i, totodat , n beneficiul
utilizatorului. Particip nd la programele culturale,
partenerii au posibilitatea s cunoasc personalit i
notorii, s ia multe nv minte, s comunice cu
semenii lor i s - i mbog easc cuno tin ele de
cultur general .
Biblioteca "Ovidius" este n continu c utare de
noi servicii n scopul de-a satisface eficient prefe-
rin ele utilizatorului, oferindu-le servicii de calitate,
diverse forme i metode de destindere. Este preo-
cupat n deosebi de constituirea i comunicarea
colec iilor, cultura informa ional a utilizatorului,
dezvoltarea re elelor de socializare n scopul co-
munic rii eficiente, i, nu n ultimul r nd, promova-
rea a tot ce avem mai bun, servicii noi i colec ii
valoroase. i, totu i, rela iile cu publicul sunt cea
mai atractiv form de stimulare a utilizatorilor i
non-utilizatorilor prin care promov m lectura i
serviciile bibliotecii. Pentru aceasta, bibliotecarul
trebuie s aib o bun
preg tire de a ie i n
fa a auditoriului cu un
discurs cursiv, capti-
vant.
ns , pentru o pre-
zen reu it , de suc-
ces este nevoie s cu-
noa tem anumite teh-
nici de prezentare a
unui discurs public. Cred c fiecare dintre noi a
avut, cel pu in o singur dat , profundul regret al
unui discurs e uat sau ratat. i asta ne face s fim
mai insisten i pentru a continua s dezvolt m
aceste abilit i de comunicare, s ne form m i
dezvolt m continuu un vocabular frumos, elevat.
Discursul public, comunicarea cu auditoriul prezent
la multiplele activit i constituie o art , i ea trebu-
ie nv at . E mai dificil ca fiecare s o studieze
individual, de aceea Biblioteca "Ovidius" a ini iat
Clubul "Vraja cuv ntului".
Scopul propus a constat n cunoa terea forme-
lor i metodelor de interac iune n discursul public
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 37 ~

i stabilirea unei rela ii prietenoase dintre informa-
ie i metodele de comunicare a ei. Accentul a fost
pus pe nsu irea artei comunic rii eficiente i a dis-
cursului atractiv.
Membrii acestui club sunt bibliotecari de la di-
verse tipuri de biblioteci, elevi din clasele superioa-
re, profesori, educatori, studen i, - un public inte-
resat, doritor de a- i modela un limbaj corect, coe-
rent, expresiv i frumos. Pentru nv area n co-
mun s-a optat pentru o nou form de activitate -
lec iile publice - prezentate de personalit i cunos-
cute n domeniul lingvistic, literar, cultural. Res-
pectiva experien s-a produs din generozitatea a
dou persoane proeminente, cu experien acade-
mic i practic : conf. univ. dr. Silvia Grossu i
conf. univ. dr. Lidia Kulikovski.
Membrii clubului i-au mbog it cuno tin ele i
competen ele la subiectele propuse de autorii se-
minarului:
Comunicarea cu auditoriul: forme i metode
de interac iune;
Formularea discursului public, capacitatea de
a prezenta atractiv o informa ie;
Comunicarea eficient , aptitudini de comuni-
care, vorbirea conving toare;
Sim ul umorului aliatul oratorului.
Ce au aflat membrii clubului la aceste lec-
ii?
Au aflat despre puterea cuv ntului cu pondere
semantic mare, despre aceea c trebuie s fim
foarte aten i atunci c nd vorbim i comunic m ce-
va unui public, unui prieten sau n familie. Dac
vom transmite mesaje pozitive n vorbirea cotidia-
n , vom induce o comunicare eficient i de suc-
ces. La fel de important este i vocabularul bogat
i curat semantic, respectarea regulilor, gesturilor
n procesul comunic rii. O bun preg tire prin stu-
dierea minu ioas a subiectului ne aduce succesul
unui discurs public reu it. Oamenii care pot s in
un discurs ies n eviden i se deosebesc de cei-
lal i.
Cum ob inem a a ceva?
Publicul a fost familiarizat cu metodele care pot
fi utilizate pentru a avea un vocabular curat: tehni-
ca supravegherii personale a vocabularului nostru,
delegarea supravegherii vocabularului nostru altei
persoane (rug m un prieten, un coleg de coal
sau de serviciu s ne fac observa iile necesare n
caz de pronun are incorect ), scrierea pe o foaie a
cuvintelor parazit (pentru a vedea c t de ur t sun
n vorbirea noastr unele cuvinte). S-au dat sfaturi
i pentru evitarea cacofoniilor: inversarea cuvinte-
lor i o alt fa et a lucrurilor - c t de binevenit
este intercalarea n fraz a unui nou cuv nt. n
cadrul lec iilor s-a dat curs i exerci iului practic
foarte interesant, n scopul eviden ierii importan ei
formul rii frazelor, deoarece locul fiec rui cuv nt n
fraz i atribuie un sens i o conota ie diferit pen-
tru receptorul c ruia i este adresat .
Concluzion nd, potrivirea cuvintelor n vorbire
este foarte important pentru a transmite un me-
saj corect, anume cel dorit de noi, pentru o comu-
nicare eficient n familie, la coal , la serviciu, n
public, etc. Zi de zi putem s ne mbog im i s
nfrumuse m vocabularul nostru citind zilnic n
voce un fragment dintr-o carte, o revist , un ziar,
deoarece memoria rostirii este mai mare, fa de
memoria auditiv sau cea vizual . Astfel, vom re-
u i s ne bucur m de capacitatea de a ine un dis-
curs care este una dintre cele mai valoroase apti-
tudini spre care putem tinde.

C TEVA SFATURI UTILE PENTRU UN DISCURS
REU IT
Preg ti i-v s comunica i cu publicul prin
studierea minu ioas a subiectului.
Crea i o schi a ceea ce vre i s comunica i,
pentru a putea avea o direc ie clar a expunerii i
a nu uita informa ii importante.
Ob ine i ajutorul publicului cei care au venit
s v asculte vor s afle ce ave i s le comunica i.
Stabili i contactul vizual cu o persoan din
public care v este prieten, sau alege i orice
persoan i c nd ncepe i s vorbi i adresa i-v
doar acesteia.
Convertind discursul ntr-un dialog, acesta va
p rea mai pu in intimidant.
Dac sunte i emo ionat c nd trebuie s
prezenta i discursul, inspira i ad nc i aminti i-v
c nu trebuie s fi i prea grav.

CELE OPT REGULI ALE UNUI DISCURS DE
SUCCES
1

Defini i scopul prezent rii dumneavoastr
nainte de a face altceva.
Sacrifica i timp suficient pentru a reu i
preg tirea unui discurs eficient.
Ob ine i aten ia publicului chiar de la nceputul
discursului, pentru ca s fi i ascultat p n la
sf r it.
Spune i publicului despre ce vorbi i la
nceputul discursului, la mijlocul lui, i la sf r it
(regula celor 3 S, repe i scopul de trei ori).
Face i ca tracul s v ajute (efectu nd
gesticula ii puternice, pentru a deplasa energia
corpului n aceste mi c ri).
Folosi i anecdote i povestiri pentru ca
discursul dumneavoastr s prind via .
Evalua i fiecare discurs pe care l ine i, ca s
v pute i mbun t i constant aptitudinile.
Preg ti i-v n permanen !


Elena Butucel
Director adjunct
Biblioteca Municipal "B. P. Hasdeu"
bl. tefan cel Mare 148, MD-2012, Chi in u
tel.: 022 221185
URL: www.hasdeu.md
Email: butucel.hasdeu@gmail.com

1
Extras din cartea: Comunicarea eficient / trad. de Au-
relian Sburlescu. Ed. a 2-a. Bucure ti : BIC ALL,
2008. 138 p.
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 38 ~

Ludmila Ou
Biblioteca public b l ean op iuni n favoarea schim-
b rii

De-a lungul timpului, bibliotecile din ntreaga
lume au trecut prin numeroase transform ri, direct
propor ionale cu schimb rile ce aveau loc n socie-
tate la o etap sau alta. n contextul de ast zi al
globaliz rii i dezvolt rii continue a tehnologiilor
informa ionale, bibliotecile din nou sunt puse n
situa ia de a accepta schimbarea, d nd, ntr-un fel
sau altul, r spuns provoc rilor timpului i reac io-
n nd la ele.
Cum?
Prin reformarea managementului.
Prin adaptarea permanent a serviciilor i a
produselor pe care le ofer utilizatorilor pentru a- i
p stra identitatea institu iei i rolul ei n formarea
i culturalizarea cet eanului.
Bibliotecile nu mai sunt unicele surse de infor-
mare, ceea ce a dus la o serie de modific ri vizavi
de func iile i serviciile ei. Biblioteca este obligat
s - i mbun t easc permanent oferta i s - i
consolideze rolul de furnizor de informa ie. Rolul
decisiv n societatea cunoa terii i revine Biblioteca-
rului, care:
trebuie s de in abilit i temeinice n ceea
ce prive te organizarea, sistematizarea i disemi-
narea informa iei;
s devin manager al informa iei.
Bibliotecarii de la BMB Eugeniu Co eriu" optea-
z n favoarea schimb rii. Ei n eleg c numai
schimbarea va face posibil rezisten a bibliotecilor
n timp i numai schimbarea nu va reduce rolul
bibliotecii ca institu ie de informare, instruire i
culturalizare. Noi am con tientizat de mai mult
timp c bibliotecarii sunt cei care trebuie s fac
schimbarea i bibliotecarii sunt cei care trebuie s
se schimbe n primul r nd i nu numai n Anul bi-
bliotecarului ca obiect i subiect al schimb -
rii, ci n continuare. Echipa Co eriu a n eles c nu
mai poate activa cu un nou tip de utilizatori folo-
sind forme i metode vechi de activitate.
Pornind de la ideea bibliotecarului ca obiect i
subiect al schimb rii, voi men iona doar cele mai
importante activit i ale anului 2012. n aceast
ordine de idei, am pus, mai nt i de toate, accente-
le pe activitatea de instruire a bibliotecarilor BMB
E. Co eriu", care n anul de referin a avut loc
sub semnul schimb rii. Toate activit ile de instrui-
re au avut ca obiectiv acumularea de c tre Biblio-
tecar a noilor competen e, direct propor ionale cu
necesit ile timpului, competen e aliniate, n primul
r nd, la caracteristicele Web-ului 2.0.
n acest sens, n luna martie a anului 2012, a
fost organizat seminarul Biblioteca 2.0 ca model
de modernizare a serviciilor oferite de biblio-
tec . Fiind organizat n dou grupuri, n cadrul
acestui seminar Bibliotecarii au f cut cuno tin cu
noile competen e profesionale ce trebuie s le po-
sede un bibliotecar Bibliotecarul 2.0, abilit i de
care are acesta nevoie, cum trebuie s fie Bibliote-
carul 2.0 pentru a face fa tehnologiilor i utiliza-
torului modern, care sunt
caracteristicile Biblioteca-
rului 2.0.
i, ntruc t Biblioteca-
rul 2.0 trebuie s m nu-
iasc la perfec ie tehno-
logiile informa ionale, a fost organizat, cu un grup
de tineri angaja i, training-ul "Utilizarea aplica iei
PowerPoint". De asemeni, a fost organizat un trai-
ning cu un grup de bibliotecari n vederea utiliz rii
blog-ului ca form de comunicare i promovare a
bibliotecii i a serviciilor oferite de ea. n acest
scop, institu ia dispune deja de un blog al ei. n
cea mai apropiat perspectiv se preconizeaz i
crearea paginii Web a Bibliotecii i instruirea per-
sonalului n vederea utiliz rii acesteia n procesul
de activitate.
De asemeni, n anul 2012, am avut i un ciclu
de activit i de instruire ce in de metodologia or-
ganiz rii activit ilor cultural- tiin ifice, unde biblio-
tecarilor li s-au propus metode i forme noi de or-
ganizare a expozi iilor, revistelor orale i a reviste-
lor bibliografice. Faptul c i avem ca formatori pe
unii dintre bibliotecarii BMB E. Co eriu este nc o
dovad c bibliotecarii no tri tind spre schimbare,
spre performan e, spre cre tere calitativ . Aceasta
se manifest i prin prezen a noastr la multiple
activit i de instruire organizate n afara institu iei.
Sub semnul schimb rii profilului bibliotecarului
a avut loc i sesiunea de comunic ri "Biblioteca
public i managementul calit ii n activitatea cu
copiii. Vacan a n culorile c r ii: provoc ri la lectu-
r ", organizat n calitate de Centru Bibliotecono-
mic Zonal Nord, n cadrul Salonului Interna ional
de Carte pentru Copii i Tineret", edi ia a IV-a. n
cadrul acestei activit i, circa 40 de bibliotecari din
bibliotecile publice din Nordul rii i-au mp rt it
experien ele personale n ceea ce prive te mana-
gementul n lucrul cu copiii. Participan ii la aceast
sesiune de comunic ri au fost invita i i cu o deo-
sebit pl cere au participat la o activitate-model
edin a Clubului "Albinu a".
Activit ile pe care le-am enumerat sunt doar
unele din cele organizate n scopul schimb rii cali-
tative a bibliotecarului, nemaivorbind de faptul c
managementul bibliotecii este orientat spre o in-
struire permanent , pe parcursul ntregii activit i
profesionale.
n anul de referin , BMB E. Co eriu a desf u-
rat i un amplu program n ceea ce prive te Biblio-
tecarul ca subiect al schimb rii. De fapt, noi nc o
dat am ajuns la concluzia c foarte multe depind,
n primul r nd, de noi. Con tientiz m c ast zi uti-
lizatorul nu trebuie s fie a teptat la bibliotec , el
trebuie convins s o fac , cu alte cuvinte, s fie
chemat i ndemnat s se foloseasc de serviciile
oferite de noi, iar aceste servicii trebuie s fie pe
m sura necesit ilor utilizatorului.
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 39 ~

n anul 2012, s-au ntreprins, mai nt i, m suri
de mbun t ire a spa iilor bibliotecii. i aici se n-
scrie n primul r nd repara ia capital a S lii Cen-
trale a Oficiului mprumut Serviciul Rela ii cu Publi-
cul i repara iile curente de la Filiala 1 i 3, precum
i instalarea blocului sanitar la Filiala 6 a BMB E.
Co eriu. Sunt doar primii, dar, sper m, nu i ulti-
mii pa i, ntreprin i n ceea ce prive te moderniza-
rea spa iilor Bibliotecii.
Anul 2012 este unul de bun augur i n ceea ce
prive te instalarea computerelor cu acces la IN-
TERNET pentru utilizatori. Am nceput-o cu Sala de
Lectur Central . Sper m c este un nceput bun
ce va continua i n anii urm tori i n celelalte ser-
vicii i oficii ale Bibliotecii, care in de rela iile cu
publicul.
Un alt aspect al activit ii Bibliotecarului ca su-
biect al schimb rii ine de lucrul n echip . Activ nd
n echip , n deosebi la realizarea unor programe
de amploare, am fost capabili s utiliz m la maxi-
mum poten ialul uman al angaja ilor bibliotecii i
am manifestat promptitudine ajut nd membrii
echipei s g seasc solu ii i s ob in rezultate.
Un exemplu v dit n acest sens este utilizarea ma-
nagementului lucrului n echip la organizarea Sa-
lonului Interna ional de Carte pentru Copii i Tine-
ret. Organizarea acestuia la un nivel destul de nalt
(23 de activit i timp de 2 zile) se datoreaz , n
cea mai mare m sur , faptului c au fost utilizate
la maximum capacit ile intelectuale i experien a
profesional a tuturor angaja ilor bibliotecii.
i, dac spuneam ceva mai sus c noi nu a tep-
t m utilizatorul s vin la bibliotec , ci l convin-
gem, l ndemn m s o fac , mergem noi la utiliza-
tor nu sunt ni te fraze goale, sunt ni te pa i con-
cre i ntreprin i de noi. n aceast ordine de idei,
este pe larg r sp ndit activitatea extramuros n
cadrul Bibliotecii. Drept exemplu pot servi edin ele
n deplasare ale Cenaclului Crengu a Co eriu" la
Colegiul de Medicin , Colegiul Politehnic, Liceul
Teoretic George Co buc din municipiu, conduc tor
al cenaclului i moderator al edin elor fiind Gheor-
ghe Calamanciuc, scriitor. Este pe larg r sp ndit
aceast form de activitate i n programele i pro-
iectele realizate la Filiala pentru Copii "Ion Crean-
g " i la filialele amplasate n cartierele municipiu-
lui. Acest tip de activitate ne d posibilitate de a
atrage spre bibliotec i lectur poten ialii utiliza-
tori ai institu iei i de a face prezent biblioteca n
r ndurile a c t mai multor locuitori ai municipiului.
O alt form de lucru utilizat pe larg la BMB E.
Co eriu (iar anul 2012 nu este o excep ie), sunt
proiectele locale care au ca obiectiv promovarea
c r ii, a lecturii, implicarea activ n culturalizarea,
formarea, educarea at t a genera iei n cre tere,
c t i a tuturor b l enilor. Anul 2012 a fost prezent
n mediul cultural b l ean prin dou proiecte, ce au
avut un impact pozitiv n r ndul publicului b l ean:
Festivalul literar-artistic La steaua Eminescu, / Cu
dor de Vieru", proiect de promovare a operei celor
doi magi ai culturii rom ne ti; i proiectul cultural-
educativ pentru copii: "Lectura cea mai bun n-
v tur ".
Un alt aspect la care a dori s m refer este
promovarea unei noi politici de organizare i con-
servare a colec iilor. Am considerat c nu este lip-
sit de nsemn tate necesitatea purific rii fonduri-
lor (lucru pe care l-am nceput deja) i vom conti-
nua prin ni te proiecte de achizi ie, aceasta din
urm ajustat la necesit ile utilizatorului. n ceea
ce prive te purificarea fondurilor (care sunt foarte
aglomerate), eliminarea din fonduri a documente-
lor uzate i moral, i fizic, vreau s men ionez fap-
tul c exist stringenta necesitate a unor normati-
ve, lipsa c rora se simte i la alte capitole ale acti-
vit ii bibliotecare.
n final vreau s aduc un enun , cunoscut de fieca-
re dintre noi: "Omul ncununeaz locul". n cazul
de fa , n sens ngust, locul este institu ia pe care
o reprezint - BMB "E. Co eriu", iar, n sens larg,
este ntregul spa iu biblioteconomic din ar , care
necesit a fi schimbat, rolul decisiv aici revenindu-i
Bibliotecarului.

Ludmila Ou
Director adjunct
Biblioteca Municipal "Eugeniu Co eriu"
str. Pu kin 34, MD-3121, B l i
tel.: 0231 23459
Email: bibliobalti@gmail.com
Larisa Gologan
Evaluarea activit ii bibliotecii prin prisma Standardului
moldovean "Informare i documentare. Indicatori de per-
forman pentru biblioteci (ISO 11620:2008, IDT)"

Aplicarea sistemului de m sur tori statistici i a
indicatorilor de performan n procesul de evalua-
re a activit ii bibliotecilor nu este n premier n
bibliotecile din Republica Moldova. O bun parte
din bibliotecile din ara noastr au acumulat deja o
experien bogat la acest capitol. Bibliotecile n-
totdeauna au avut un set de indici i indicatori,
capabili s caracterizeze activitatea acestora. Cel
pu in indicele mediu de lectur , indicele mediu de
frecven , rota ia fondului, procentul atragerii la
lectur erau calcula i anual de fiecare bibliotec .
ndeosebi, a ap rut necesitatea evalu rii serviciilor
de bibliotec la mijlocul anilor 90 ale secolului tre-
cut, c nd institu ia bibli-
otecar a devenit supus
factorului economic.
Anume atunci a sporit
necesitatea m sur rii
performan ei activit ii
bibliotecilor. Indicatorii
de performan puteau servi ca instrumente de
evaluare a calit ii i eficacit ii serviciilor, resurse-
lor i altor activit i prestate de biblioteci. Fondato-
rii doreau s fie evaluat eficien a resurselor aloca-
te de bibliotec pentru aceste servicii i activit i.
Iar bibliotecile, la r ndul s u, trebuiau s ofere
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 40 ~

comunit ilor n slujba c rora se aflau dovezi, c
sunt utile. n acea perioad , cel pu in am sim it cu
to ii necesitatea i dorin a de a ne alinia biblioteci-
lor din lume, pentru care elaborarea i utilizarea
unui sistem de m sur tori statistici i indicatori de
performan era ceva prioritar. Tot atunci, n anul
1997, ne-am bucurat mult de lucrarea "Indicatori
de performan i instrumente manageriale pentru
biblioteca", parvenit ca dona ie de carte pentru
bibliotecile din Moldova din partea Asocia iei Biblio-
tecarilor din Bibliotecile Publice din Rom nia. Este
vorba de un studiu realizat de c iva autori str ini
(Suzanne Ward, John Simsion, Ian Bloor i David
Fuegi, cel din urm fiind de la Consiliul Bibliotecilor
Comitatului Essex din Marea Britanie), scopul c ru-
ia a fost crearea unui instrumentar pentru indicato-
rii i evalu rile performan ei indicatorilor n toate
tipurile de biblioteci din Europa. Studiul "Library
performance indicators and library management
tools" a fost tradus de colegii no tri din Rom nia
Ioan Bob i Traian Brad ini ial doar pentru uzul bi-
bliotecarilor de la Biblioteca Jude ean "Octavian
Goga" din Cluj, ca mai apoi cu permisiunea autori-
lor i a Direc iei Generale XIII a Comisiei Europe-
ne, care a acordat Consiliului Directorilor de Biblio-
teci Publice din Rom nia dreptul de copyright,
ncuraj ndu-i pe cei din Rom nia s preg teasc
pentru tipar un studiu cu aplicabilitate n teoria i
practica bibliotecar din Rom nia. Astfel a fost pu-
blicat lucrarea "Indicatorii de performan i in-
strumente manageriale pentru biblioteca".
Noi, bibliotecarii din Moldova, atunci ne-am bu-
curat mult de lucrarea oferit de colegii din ara
vecin i am studiat-o cu mult aten ie pentru a
crea un instrumentar al m sur rii indicatorilor i
evalu rii performan ei fiecare n felul s u. Au mai
urmat un ir de ac iuni la nivel na ional, departa-
mental, raional i local n scopul elabor rii i pro-
mov rii unui set de indicatori de performan ca-
pabili s evalueze activitatea bibliotecilor. Nu este
scopul articolului respectiv s prezint istoricul de
cum au derulat lucrurile. Am, f cut aceast mic
parantez doar pentru a constata faptul, c i azi
bibliotecile din Moldova traverseaz o perioad
destul de complicat , fiind i la etapa actual su-
puse factorului economic. Suntem impu i direct i
indirect n optimizarea proceselor de bibliotec prin
evaluarea activit ii bibliotecii. i in acest context,
nu pot s nu-mi exprim mul umirea i bucuria cu
prilejul apari iei Standardul moldovean Informare
i documentare. Indicatori de performan
pentru biblioteci (ISO 11620:2008, IDT), un do-
cument foarte a teptat dup ce n anul 2009 a in-
trat in vigoare pentru bibliotecile din Moldova stan-
dardul moldovean Informare i documentare.
Statistici interna ionale de bibliotec (ISO
2789:2006, IDT), care ne-a indicat toate p rghiile
ce i cum s colect m pentru a face o evaluare
corect a activit ii bibliotecii. Standardul ne va
permite s prelungim calea de aliniere la cerin ele
interna ionale la acest capitol a a cum bibliotecile
din Moldova au atins deja performan e n colecta-
rea, stocarea i prelucrarea datelor statistice.
Standardul "Informare i documentare. Indicatori
de performan " ne vine n ajutor i ne indic cum
s utiliz m datele statistice colectate n scopul eva-
lu rii activit ii bibliotecilor. Cu toate c sunt an-
trenat n colectarea i utilizarea indicilor statistici
la nivel na ional, precum i n elaborarea indicilor i
indicatorilor de performan de mul i ani at t pri-
mul, i cel de al doilea standard au necesitat ceva
timp pentru a fi studiate. La p rerea mea este ne-
voie de o preg tire profesional bun pentru a pu-
tea studia documentele men ionate din prima lec-
tur . n acest context, n momentul c nd am nce-
put studierea fil cu fil i mi-am amintit de studiul
"Indicatori de performan i instrumente manage-
riale pentru bibliotec " men ionat mai sus, pentru
a a zis "examinare" a c ruia am avut nevoie de
ceva timp pentru a n elege, a cunoa te i a utiliza
n practic cele expuse n publica ie.
ISO 11620 a fost elaborat de Comitetul Tehnic
ISO/TC 48, Informare i documentare, Subcomite-
tul SC 8, Calitate Statistic i evaluare a perfor-
man ei. Aceast a doua edi ie anuleaz i nlocu-
ie te prima edi ie (ISO 11620:1998), Amendamen-
tul 1(ISO 11620:1998/Amendamentul 1:2003) i
ISO/TR 20983:2003, care au fost revizuite. Ca
moment pozitiv putem men iona prezen a ntr-un
singur document a indicatorilor de performan
pentru serviciile i resursele bibliotecii electronice
i tradi ionale i includerea unor actualiz ri tehnice
ale acestor indicatori.
Este foarte important, c standardul respectiv
permite evaluarea bibliotecilor de toate tipurile in-
diferent de m rimea colec iilor, specificul activit -
ii, etc. Aprecierea activit ii bibliotecare se poate
face din punct de vedere:
- calitativ (ambian a material i spiritual pe
care o simte utilizatorul n bibliotec , amabilitatea
i promptitudinea cu care este servit cu documen-
tele solicitate, orientarea lui i asupra altor docu-
mente, pertinen a informa iilor pe care le prime te
etc.);
- din punct de vedere cantitativ (totalurile luna-
re, anuale sau pe perioade mai lungi de timp din
caietul de eviden al activit ii).
Fiecare bibliotec este n drept s - i selecteze
acei indici i indicatori de performan , care i co-
respund activit ii i care sunt accesibili pentru
evaluarea bibliotecii in cauz . Limitele de aplicare
ale fiec rui indicator de performan sunt precizate
n anexa B. Prezentul Standard Interna ional ofer
metode cunoscute, testate, accesibile tuturor pen-
tru a m sura o gam de performan e ale serviciilor
de bibliotec . Standardul respectiv nu include un
ir de indicatori de performan utiliza i larg de
biblioteci cu toate c unii dintre ei sunt chiar obli-
gatori pentru evaluarea activit ii oric rei biblio-
teci. n acela i timp acesta nici nu exclude utiliza-
rea unor indicatori de performan , care nu sunt
descri i in acest document. In viitor standardul de
asemenea prevede s fie completat cu noi indica-
tori de performan , care vor fi propu i spre accep-
tare i vor r spunde criteriilor de testare indicate in
compartimentul 4.2. al prezentului Standard. Fie-
care indicator prezentat n standard sau care va
pretinde s fie inclus mai nt i de toate va trebui s
poarte un con inut informativ sau mai simplu spus
indicatorul trebuie s con in informa ii potrivite
pentru a m sura o activitate, a identifica realiz ri-
le, problemele i neajunsurile n performan a. Un
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 41 ~

indicator de performan trebuie s fie de real folos
la luarea deciziilor. Indicatorul de performan
trebuie s fie fiabil, trebuie s fie valid i s poat
s m soare ceea ce are menirea s m soare. Un
indicator trebuie s fie adecvat scopului s u, at t
prin unit ile de m sur i scala valoric c t i prin
opera iile necesare pentru realizarea procesului de
m surare. Indicatorul trebuie s fie aplicabil din
punct de vedere practic i comparabil, f c nd posi-
bile compara iile ntre biblioteci dac aceea i va-
loare a lui, n func ie de corectitudinea datelor, de-
semneaz acela i nivel de calitate a serviciilor sau
acela i nivel de eficien n cadrul bibliotecilor care
sunt comparate. Faptul, c datele indicatorilor de
performan trebuie i pot fi comparabile este foar-
te important.
Este cunoscut lucrul, c bibliotecarii utilizeaz
indicatorii de performan mai nt i de toate pentru
autoevaluarea bibliotecii, compar nd datele propri-
ei biblioteci pentru mai mul i ani i urm rind
schimb rile n dinamic . Indicatorii de performan
de asemenea fac posibil compara ia cu alte biblio-
teci. n cazul acesta bibliotecarul sau acel, care
face evaluarea activit ii a dou sau mai multe bi-
blioteci va ine cont de misiunea bibliotecii i cate-
goriale de utilizatori.
Ca instrument de planificare i evaluare a acti-
vit ii de bibliotec , indicatorii de performan au
dou obiective principale: a) facilitarea controlului
n procesul de management i b) servirea drept
baz de referin i de dialog ntre personalul bibli-
otecii i organele finan atoare i comunitatea utili-
zatorilor.
Standardul are dou anexe. Anexa A "Lista indi-
catorilor de performan pentru activit ile i servi-
ciile asigurate sau furnizate de biblioteca" in form
de tabel, fapt ce face utilizarea efectiv mai u oar .
E cazul s men ion m, c n edi ia precedent a
standardului figurau de 2 ori mai pu ini indicatori.
n special, n standardul anterior nu existau indica-
tori descri i cu privire la instruirea utilizatorilor, pe
c nd noua edi ie a standardului include "Rata de
participare la sesiunile de instruire per persoan "
(B.2.2.6) orientat s evalueze capacitatea bibliote-
cii de a ajunge la utilizatorii s i prin organizarea
ac iunilor de instruire privind utilizarea serviciilor
sale", "Rata de participare la activit ile organizate
de bibliotec (per persoan )" pentru evaluarea
atractivit ii activit ilor organizate de bibliotec
pentru utilizatori (B.2.2.5). Au fost lips i indica-
torii, ce in de promovarea i publicarea serviciilor
oferite. Nu au fost prezen i nici indicatorii ce vor-
besc despre disponibilitatea de resurse umane i
utilizarea acestora (cu excep ia B.2.4.5 mprumu-
turi per angajat, indicator prezent i n actualul
standard) pe c nd n varianta nou observ m indi-
catorii: (1) Num rul de angaja i per persoan care
calculeaz num rul de angaja i ai bibliotecii pentru
1000 de persoane din popula ia servit . Num rul
persoanelor din popula ia servit poate fi conside-
rat propor ional nc rc turii de lucru; (2) Procentul
personalului implicat n serviciile pentru public n
raport cu num rul total de personal orientat s
determine implicarea bibliotecarilor n serviciile
pentru public n compara ie cu serviciile interne;
(3) Rata de r spunsuri corecte menit s evalueze
nivelul de preg tire a personalului pentru a face
fa exigen elor unui serviciu calitativ de referin e,
furnizarea r spunsurilor corecte la cererile de in-
formare; (4) Raportul ntre cheltuielile pentru achi-
zi ii i cheltuielile pentru personal, care raporteaz
costurile de achizi ii la costul de personal pentru a
stabili dac biblioteca aloc o parte adecvat din
mijloacele sale colec iei; (5) Productivitatea anga-
ja ilor, care prelucreaz documentele orientat s
m soare num rul mediu de documente (imprimate
i electronice) achizi ionate i prelucrate de anga-
jat pe parcursul unei perioade definite (de obicei
un an). Acest indicator demonstreaz foarte clar
productivitatea angaja ilor.
Ca moment pozitiv men ion m prezen a mai
larg a indicatorilor meni i s dovedeasc eficien a
cheltuielilor f cute pentru personal, baze de date,
altele. Astfel, pe l ng indicatorii Cost per intrare
(vizit ), Cost per mprumut, Cost per titlu catalo-
gat actualul standard se completeaz cu Costul
bazelor de date per sesiune, Cost per unitate de
con inut documentar desc rcat, Cost per utilizator.
n blocul B (2) al anexei A. Utilizare, din care
fac parte indicatorii ce au menirea s m soare uti-
lizarea resurselor i serviciilor de bibliotec (de
exemplu, mprumutul documentelor, desc rc rile
de resurse electronice i utilizarea echipamentului)
g sim 2 indicatori alt dat lips . Primul este
B.2.2.3 "Procentul de utilizatori externi propus
pentru evaluarea procentului de mprumut tori
activi externi (care nu fac parte din popula ia servi-
t ) i, ca consecin , a importan ei bibliotecii pen-
tru dezvoltarea nv m ntului i culturii n regiu-
ne". Acest indicator ofer i o estimare a influen ei
sau atractivit ii bibliotecii n afara zonei de activi-
tate. Alt indicator ine s evalueze m sura n care
serviciile documentare sunt utilizate de utilizatorii
externi i s determine interesul utilizatorilor ex-
terni fa de colec ia oferit (B.2.2.4 Procentul de
mprumuturi efectuate de utilizatorii externi). Un
indicator nalt la acest capitol ar fi capabil s spo-
reasc semnificativ valoarea colec iilor unei biblio-
teci la concret i a unei biblioteci la general n vizi-
unea utilizatorilor s i i n viziunea ntregii comuni-
t i n slujba c rei se afl .
Se simte un interes sporit spre includerea unor
indicatori de performan orienta i spre studierea
satisfacerii utilizatorului. Indicatorul B.1.1.4 Pro-
centul de sesiuni respinse inten ioneaz s stabi-
leasc pentru fiecare baz electronic de date, da-
c num rul licen elor sunt destule pentru a r s-
punde necesit ilor utilizatorilor. Indicatorul
B.3.3.21 Sesiune respins are menirea s depiste-
ze tentativ nereu it de conexiune la o baz de
date sau un catalog on-line din cauza, c num rul
solicit rilor dep e te num rul autorizat de utiliza-
tori simultani. De faptul c t de exact este aranjat
documentul la raft depinde c t de repede va fi g -
sit documentul solicitat i oferit utilizatorului spre
consultare (B.1.2.1 Exactitudinea aranj rii [docu-
mentelor]). Indicatorul B.1.2.1 Exactitudinea aran-
j rii [documentelor] de asemenea va demonstra
corectitudinea aranj rii colec iilor i evalua m sura
n care documentele din catalogul bibliotecii se afl
exact la locul lor pe raft.
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 42 ~

Este completat setul de indicatori orienta i spre
evaluarea unui serviciu important oferit de biblio-
tec mprumutul inter-bibliotecar. n noul stan-
dard pe l ng indicatorul "Viteza de realizare a m-
prumuturilor inter-bibliotecare" este inclus i indi-
catorul B.1.2.4 "Procentul de reu it a mprumutu-
rilor inter-bibliotecare" (B.1.2.4) menit s evalueze
nivelul de mprumut ntre biblioteci i a cererilor
realizate n raport cu num rul total de cereri de
mprumut ntre biblioteci sau de furnizare a docu-
mentelor primite.
Gra ie noilor indicatori meni i s evalueze nive-
lul de preg tire a personalului pentru a face fa
exigen elor unui serviciu calitativ, de nc rc tur a
acestuia (cantitativ) observ m o tendin bun ,
actual de plasare a utilizatorului pe prim plan:
Rata de r spunsuri corecte, Raportul ntre cheltuie-
lile pentru achizi ii i cheltuielile pentru personal,
Productivitatea angaja ilor care prelucreaz docu-
mentele.
Observ m un ir de indicatori, care caracteri-
zeaz noile tendin e de c utare a unor surse ex-
trabugetare pentru ntre inerea existen ei i a
func ion rii bibliotecii: Procentul din bugetul biblio-
tecii provenit din subven ii speciale sau din resurse
proprii, Evaluarea capacit ii bibliotecii de a ob ine
resurse financiare suplimentare.
Indicatorii de performan descri i n prezentul
standard sunt grupa i la activit ile sau serviciile cu
care au leg tur , pentru fiecare furniz ndu-se indi-
cativul de referin al descrierii prezentate n anexa
B. Evident, c noi putem fi de acord ori nu cu in-
cluderea unui indicator concret la un grup sau altul
a a cum unul i acela i indicator ar putea face par-
te i dintr-un grup i din altul. Fiecare indicator are
propria descriere. Tabelul indic obiectivul calcul ri
indicatorului propriu zis. A a dar avem patru sec-
toare principale a m sur torilor de performan : (1)
Resurse, acces i infrastructur care include indica-
tori de m surare a competen elor, a performan e-
lor i a disponibilit ii resurselor i serviciilor de
bibliotec (de ex. personalul, titlurile, posturilor de
lucru pentru utilizatori); (2) Utilizare, care prezint
indicatorii ce m soar utilizarea resurselor i servi-
ciilor de bibliotec (de ex. mprumutul de docu-
mente, desc rc rile de resurse electronice, utiliza-
rea echipamentului); (3) Eficien a, care include indi-
catorii orienta i s m soare eficien a resurselor i
serviciilor (de ex. costul mprumutului, costul re-
surselor electronice per sesiune sau per desc rca-
re, timpul necesar pentru achizi ie sau prelucrarea
documentelor i nivelul de r spunsuri corecte la
cererile informa ionale) i (4) Poten ial i dezvolta-
re, care furnizeaz m sur tori ai aportului bibliote-
cilor n servicii emergente i resurse asociate (de
ex. procentul de cheltuieli pentru resursele elec-
tronice, participarea personalului la sesiunile de
formare n tehnologii, informare).
Pentru bibliotecarii mai pu in versa i n proble-
mele statisticii i a indicatorilor de performan
este foarte binevenit Bibliografia inclus de autori
(1) (30). Standardul de asemenea ofer ndru-
m ri n ceea ce prive te modul de aplicare a indi-
catorilor de performan n bibliotecile, unde ace -
tia nc nu sunt folosi i. De real folos va fi i publi-
ca ia autorilor str ini "Indicatori de performan i
instrumente manageriale pentru biblioteca", men-
ionat ceva mai nainte, care poate fi g sit in
bibliotecile publice centrale din Moldova.
Din propria experien a i mai ad uga la cele
spuse, c implementarea standardului respectiv a
fi una eficient , n special n bibliotecile cu o expe-
rien mai mic la capitolul utiliz rii indicatorilor de
performan in scopul evalu rii activit ii dac se
va face n c teva etape. Ini ial ar fi cazul s fie or-
ganizate un ir de ac iuni profesionale (mese ro-
tunde, seminare, ateliere de lucru, etc.) pentru
familiarizarea bibliotecarilor cu standardul in cauz .
Pentru bibliotecarii mai pu in versa i n tematica
dat , in nd cont de misiunea i specificul bibliote-
cilor, n care activeaz , se va elabora un set de
indicatori, incluz ndu-se i acei indicatori de per-
forman , care nu fac parte din standardul nomina-
lizat dar care sunt de importan major pentru
evaluarea oric rei biblioteci i se vor propune spre
analiz , studiere, calculare n bibliotecile partici-
pan ilor la instruire. A a dar, implicarea centrelor
metodologice de diferit nivel trebuie s fie una ma-
jor . Dup ce va fi ndeplinit a a zisa "tem pen-
tru acas " participan ii deja ini ia i n problemele
de statistic , de elaborare i utilizare a indicatorilor
de performan se vor ntruni la un nou eveniment,
unde cu particip ri i decizii comune se va stabili
un set de indici i indicatori de performan obliga-
toriu pentru evaluarea activit ii bibliotecii. La
aceste dou etape este important ca ac iunile de
instruire s fie organizate cu bibliotecarii care acti-
veaz n acela i tip de biblioteca (spre exemplu,
"biblioteci publice comunale", "biblioteci colare",
"biblioteci medicale ale spitalelor", "ale centrelor
de formare profesional a lucr torilor medicali i
farmaci tilor", "ale Institu iilor de Cercetare tiin i-
fic din domeniul medical i farmaceutic", "Biblio-
teci de colegiu i ale colilor profesionale", "biblio-
teci agricole ale institu iilor de cercetare tiin ific ",
etc.). Spre exemplu, n anul 2012 Biblioteca tiin i-
fic Medical USMF "Nicolae Testemi anu", fiind
cea mai mare bibliotec medical din ar i de i-
n nd func ia de centru metodologic pentru re eaua
de biblioteci medicale din Moldova a organizat pen-
tru speciali tii din bibliotecile Institu iilor de Cerce-
tare tiin ific , ale Spitalelor Municipale, Raionale
i Republicane, ale Colegiilor de medicin i Biblio-
teca Centrului de Formare profesional a lucr tori-
lor medicali i farmaci tilor cu studii medii (mun.
B l i) atelierul profesional "Evaluarea activit ii
bibliotecii prin aplicarea sistemului de m sur tori
statistici i indicatori de performan ". Tot n ace-
la i an, n cadrul Congresului VII al Bibliotecarilor
din Republica Moldova a avut loc atelierul profesio-
nal "Aplicarea sistemului de m sur tori statistici i
indicatori de performan - component esen ial a
activit ii info-documentare" pentru bibliotecarii din
colegii i coli profesionale. n ambele cazuri parti-
cipan ii la lucr rile atelierelor profesionale au primit
"sarcini pentru acas ". Pentru anul 2013 vor fi or-
ganizate p str nd continuitatea alte ac iuni (atelie-
re de lucru, mese rotunde, altele) orientate spre
implementarea standardelor nominalizate pentru
acela i contingent, care, ns , se va prezenta deja
ini iat n problemele de statistic i de utilizare a
indicatorilor de performan n scopul evalu rii ac-
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 43 ~

tivit ii bibliotecii. La urm toarele ntruniri profesi-
onale cursan ii vor fi familiariza i cu noua variant
a Raportului statistic cu privire la activitatea biblio-
tecilor elaborat recent, la etapa actual acesta
fiind n proces de discu ii i aprob ri finale. Biblio-
teca tiin ific a Universit ii Pedagogice de Stat
"Alecu Ruso" din B l i a organizat un ir de ac iuni
pentru bibliotecarii colari axat pe promovarea
Standardelor na ionale men ionate i acestea fiind
preconizate s aib o continuitate. Sunt convins ,
c calea respectiv de implementare a standardului
moldovean Informare i documentare. Statis-
tici interna ionale de bibliotec (ISO
2789:2006, IDT) a fost aleas de mai mul i colegi
de ai mei i rezultatul va fi unul bun.

Larisa Gologan
ef sec ie Cercetare i Marketing
Biblioteca tiin ific Medical a USMF "N. Testemi anu"
Secretar responsabil al Consiliului Biblioteconomic Na io-
nal
str. Nicolae Testemi anu 29, MD-2025, Chi in u
tel.: 022 205552
GSM: 060 036430
URL: www.library.usmf.md
Email: larisagologan@yahoo.com, lcm.library@usmf.md
Maria Cudlenco
Biblioteca Public facilitator pentru incluziunea digital

n era informa ional bibliotecile se afirm tot
mai mult n calitate de actori importan i privind
incluziunea digital . Fiind institu ii publice care se
afl n contact direct cu comunitatea, ele ofer un
spa iu prietenos i prielnic pentru instruire i for-
mare, ajut oamenii s se familiarizeze cu noile
tehnologii.
Tot mai mul i utilizatori frecventeaz bibliotecile
pentru a utiliza computerele i Internetul i pentru
a g si informa ii n scopul solu ion rii unor proble-
me, legate de s n tate, educa ie, locuri de munc ,
dezvoltarea afacerilor, comunicare cu rude sau pri-
eteni etc.
Biblioteca Public Crihana Veche a fost selectat
n programul Novateca pentru a beneficia de mo-
dernizare, instruire i echipament performant. Gra-
ie acestui program, biblioteca va deschide pentru
utilizatori poarta spre lumea virtual , va oferi ac-
ces gratuit la internet, servicii moderne i inova-
toare de informare i va asista cet enii n aspira-
iile lor spre cunoa tere.
Prin intermediul programului Novateca Bibliote-
ca Public Crihana Veche va deveni Centru de Ac-
ces la Informa ie i Internet pentru Public,
institu ie care ofer activit i de instruire, loc de
comunicare ntre diferite categorii de cet eni.
Evenimentul de inaugurare a Centrului de In-
ternet pentru public a avut loc la 14 martie curent,
n incinta bibliotecii publice. Primarul localit ii,
Rodica Cucereanu, consilierii Elena Boghean i Ale-
xei Zacon, au adresat felicit ri ntregii comunit i i
utilizatorilor. La s rb toare au fost prezen i Ion
Pascal, eful Sec iei Cultur , Ana Caraman, specia-
list pe biblioteci la Consiliul Raional Cahul, repre-
zentan ii Bibliotecii Raionale i a Bibliotecii Or e-
ne ti pentru Copii, pedagogi, p rin i, copii din loca-
litate. Reprezentantul Programului Novateca,
Oxana Jioar , a venit cu un cuv nt de salut i de
bun augur i le-a urat tuturor s fie ntr-un ceas
bun.
Asum ndu- i un rol activ n procesul de inclu-
ziune digital , Biblioteca Public Crihana Veche a
participat n perioada 18-24 martie la campania
na ional "Hai pe NET 2013! Aducem Moldova
on-line!", organizat de Alian a Centrelor Comuni-
tare de Acces la Informa ie i Instruire din Moldova
n parteneriat cu centre comunitare, biblioteci, or-
ganiza ii neguvernamentale, institu ii de nv -
m nt, alte institu ii i organiza ii implicate n proce-
sul alfabetiz rii digitale din Republica Moldova.
Campania Hai pe NET" este o campanie anual
de incluziune digital , ini iat la nivelul Uniunii Eu-
ropene de c tre Telecentre-Europe, organiza ie
care reprezint 37 de re ele locale de organiza ii
din 27 de ri europene. La nivel european campa-
nia poart denumirea de Get on line Week i este
sus inut de c tre Alian a Get on line Week un
grup format din Accenture, Liberty Global
i Microsoft.
Av nd ca scop alfabetizarea cu tehnologiile in-
forma ionale i dezvoltarea competen elor digitale
a utilizatorilor s i, Biblioteca Public Crihana Veche
a realizat n cadrul acestei campanii activit i de
formare a culturii informa iei i educa ie continu ,
ce le va permite acestora s adune informa ii, s
creeze, s nve e i s comunice cu al ii.
La Centru de Internet pentru Public cet enii din
comunitatea noastr au fost familiariza i cu e-
Guvernarea i ajuta i s descarce rapoarte la
CNAM i CNAS i Declara ia c tre Serviciul Fiscal
de Stat. Un grup de pedagogi de la gr dini a de
copii "Clopo el" din localitate au decis c este ne-
cesar s nve e s utilizeze tehnologiile informa io-
nale. Ei consider calculatorul un instrument didac-
tic, care le va ajuta la tehnoredactarea computeri-
zat a documentelor (planific ri, proiecte etc.) dar
i suport n scopul transmiterii de cuno tin e i n-
v are prin descoperire.
Cadrele didactice sunt de p rere c dob ndirea
calific rii IT i va ajuta s se adapteze la contextul
actual al societ ii informa ionale i va mbun t i
calitatea actului educativ al copiilor.
Biblioteca este un spa iu unde po i realiza lu-
cruri frumoase. Av nd tehnologii informa ionale
moderne, institu ia noastr a oferit tinerilor posibi-
litatea acces rii unui tur virtual prin muzeele lumii.
Ei au vizitat muzeele Luvru i dOrsay din Fran a,
Muzeul de art i cultur Hermitage din Sankt Pe-
tersburg, Rusia, muzeele Pele , Bran, Muzeul Na i-
onal al Satului din Rom nia. Consider m c acest
eveniment a fost o oportunitate pentru tineri de a
se informa i a contribuit la mbog irea substan-
ial a orizontului lor cultural.
Revista ABRM = ABRM Journal, Nr 1, 2013
~ 44 ~

O alt activitate, i anume Clubul de Origami
pentru cei mici, a reunit elevii claselor primare la
bibliotec pentru a-i familiariza cu arta plierii h rti-
ei, considerat unul dintre elementele frumuse ii i
perfec iunii. Obiectivele educative urm rite de noi
au fost: stimularea capacit ii creative ale copiilor,
nv area prin joc, interac iunea i comunicarea
ntre membrii grupului, deprinderea confec ion rii
obiectelor decorative i practice.
Incluziunea digital este una dintre modalit ile de
implicare social a bibliotecii pentru comunitatea
pe care o deserve te. Prin activit ile sale Bibliote-
ca Public Crihana Veche dore te s conving c
ea poate fi o interfa prietenoas administra iei i
institu iilor publice, spa iu accesibil n mod echitabil
pentru to i, centru social i educa ional, pol de cul-
tur i identitate care sus ine politicile publice de
incluziune digital i social , inova ia i cercetarea.

Maria Cudlenco
Director
Biblioteca Public Crihana veche, Cahul
com. Crihana veche, MD-3918, Cahul
tel.: 0299 72242
GSM: 078 905250
Email: mcudlenco@gmail.com

IFLA Building Strong Library Associations: Moldova workshop "Cooperare
regional "
15-16 Aprilie 2013, Complexul Vatra, or. Vadul lui Vod , Parcul Nistrean
2

2
http://abrm.md/files/ABRM_Seminar_Cooperare_Regionala.pdf