Вы находитесь на странице: 1из 68

SARAJEVO

SARAJEVO NAVIGATOR Monthly City Guide / 04 / 2013 / #73 / SIGHTS / ARTS /

NAVIGATOR

SARAJEVO NAVIGATOR Monthly City Guide / 04 / 2013 / #73 / SIGHTS / ARTS /

Monthly City Guide / 04 / 2013 / #73 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

131 Years of Tradition EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel:
131 Years of Tradition EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel:

131 Years of Tradition

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH

Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba • marketing@hoteleurope.ba • www.hoteleurope.ba

Kundurdžiluk 2 • 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 475 100,200 • Fax. +387 33 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba • www.astra-garni.com.ba

Zelenih Beretki 9 • 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 252 100, 200 • Fax. +387 33 209 939 h.astra@bih.net.ba • www.hotel-astra.com.ba

Monthly City Guide Address: Hasana Brki a 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387

Monthly City Guide

Address: Hasana Brki a 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba

Published by:

Sarajevo Navigator

Co-published by:

Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher:

Nata{a MUSA

Executive Director:

Enis AVDI Editor-in-Chief:

Masha DURKALI] redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution:

LINDEN - www.linden.ba marketing@sonar.ba Contributors:

Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Dženat DREKOVI , Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I]

Cover Photo:

D`enat DREKOVI] Details from Vrelo Bosne

Design:

nashstudio.ba

Organization of Printing:

Radin Print d.o.o. Sarajevo

Organization of Printing : Radin Print d.o.o. Sarajevo Circulation: 10 000 copies Supported by: Editor’s note:

Circulation:

10 000 copies

Supported by:
Supported by:

Editor’s note:

Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena:

Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

08
08
20
20
22
22
56
56

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

SADR@AJ

Map of City Center

02

Mapa gradskog jezgra

A Word From City Administration

04

Rije~ Gradske uprave

Sarajevo in Brief

06

Ukratko o Sarajevu

Sarajevo Stories

08

Sarajevske pri~e

Attractions

10

Atrakcije

Galleries

14

Galerije

Museums

16

Muzeji

Theaters

18

Pozorišta

Sarajevo Scene

20

Sarajevska scena

Coffee with

22

Kafa sa

Movie Theaters

25

Kina

Calendar of Events

28

Kalendar doga|aja

What to Eat

40

[ta jesti

Hot Spots

46

Hot Spots

Where to Shop

51

Gdje kupovati

Made in Sarajevo

56

Nastalo u Sarajevu

Accommodation

57

Smje{taj

Around Sarajevo

60

Oko Sarajeva

Leisure, Wellness & Health

63

Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

Getting Around

66

Snala`enje

03

03

A WORD FROM CITY ADMINISTRATION RIJE^ GRADSKE UPRAVE Welcome to Sarajevo Let us Celebrate the

A WORD FROM CITY ADMINISTRATION

RIJE^ GRADSKE UPRAVE

A WORD FROM CITY ADMINISTRATION RIJE^ GRADSKE UPRAVE Welcome to Sarajevo Let us Celebrate the Day

Welcome to Sarajevo

Let us Celebrate the Day of the City of Sarajevo!

Dobrodo{li u Sarajevo - Proslavite sa nama Dan grada Sarajeva!

Esteemed citizens and visitors to Sarajevo, Every April our city celebrates its greatest holiday – the Day of the city of Sarajevo. It was 68 years ago, on April 6, 1945, that Sarajevo was liberated from fascist occupation during WWII. The Siege of Sarajevo also began on the same day in 1992, so April is a time to remember the resistance that was shown by the citizens of Sarajevo during the Siege, which lasted from April 1992 until the end of 1995. Many events are planned to mark April 6, the most signi cant day in the history of Sarajevo, including an exhibit which will open on April 5 and which is traditionally held at Collegium Artisticum Gallery. The exhibit will run until April 22 and works by members of the BiH Association of Artists, the Association of Applied Artists and Designers and the Association of Architects will all be on display. We also recommend that you visit the 25th International Book Fair at KSC Skenderija, April 17-23, which is sure to once again delight all literature lovers. Celebrate the Day of the city of Sarajevo, take in some important cultural events and enjoy the beginning of spring in Sarajevo!

Sincere regards, City of Sarajevo Administration

04

Sincere regards, City of Sarajevo Administration 04 Cijenjeni gra ani i posjetitelji Sarajeva, u aprilu naš

Cijenjeni gra ani i posjetitelji Sarajeva, u aprilu naš grad slavi svoj najve i praznik – Dan grada Sarajeva. Prošlo je 68 godina od 6. aprila 1945. godine, kada je Sarajevo oslobo eno od fašisti ke okupacije u Drugom svjetskom ratu. A, istog datuma je 1992. godine zapo ela i opsada Sarajeva, pa se u aprilu sje amo i otpora kojeg su gra ani Sarajeva pružili tokom opsade koja je trajala od aprila 1992, pa sve do kraja 1995. godine.

Brojni doga aji e obilježiti 6. april, najzna ajniji dan u historiji Sarajeva, me u njima i tradicionalna izložba u galeriji Collegium Artisticum, koja e biti otvorena 5. aprila. Na izložbi, koja e trajati do 22. aprila, bit e izložena djela lanova Udruženja likovnih umjetnika BiH, Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH i Asocijacije arhitekata u BiH. Vašoj pažnji, tako er, preporu ujemo i 25. me unarodni sajam knjiga, koji e biti održan od 17. do 23. aprila u KSC Skenderija, te e sigurno još jednom obradovati sve ljubitelje književnosti.

Proslavite Dan

grada Sarajeva, posjetite zna ajne

kulturne

doga aje

i

uživajte

u

po etku prolje a

u

Sarajevu!

Srda no, Gradska uprava

BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Sarajevo in Brief Ukratko o Sarajevu C apital of Bosnia and

BASIC INFO

OSNOVNE INFORMACIJE

BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Sarajevo in Brief Ukratko o Sarajevu C apital of Bosnia and Herzegovina,

Sarajevo in Brief

Ukratko o Sarajevu

C apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city and country’s administrative, economic, cultural, university

and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad.

Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded by Olympic mountains – Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica and Trebevi . River Miljacka ows through the city.

Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam and Judaism.

The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. It becomes
The area that Sarajevo occupies has been continuously
inhabited since the Prehistoric period. It becomes a
city with the arrivals of the Ottomans in 15th century,
and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has
always connected East and the West thus creating a
unique blend of history, culture and heritage.

06

a unique blend of history, culture and heritage. 06 Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen
Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo
Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od
prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo
postaje dolaskom Osmanlija u 15. stolje u, a glavni
grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se
oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljuju i
tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije,
kulture i naslije a.

S arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te admini-

strativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH.

Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja. Okruženo

je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelašnicom, Igmanom,

Treskavicom i Trebevi em. Kroz grad te e rijeka Miljacka.

U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.

Population 300,000 (2006 est.)

Stanovni{tvo 300.000 (procjena iz 2006.)

Climate

Klima

Sarajevo has a mild continental climate. Average summer temperature is 19.1 ºC

Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 ºC,

(66 F), and winter is -1.3 ºC (30 F).

a

zimska -1.3 ºC.

Average yearly temperature is 9.5 ºC (49 F).

Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 ºC.

Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1).

Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1).

Electricity The electric supply is 220V with 50Hz frequency.

Napon Napon elektri~ne energije u BiH je 220V, sa 50Hz frekvencijom.

Water Supply

Voda

It is safe to drink tap water in

Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti

Sarajevo.

iz

~esme.

Currency Currency in BiH is Convertible Mark. The international abbreviation for currency is BAM, while
Currency
Currency in BiH is Convertible Mark. The
international abbreviation for currency is
BAM, while KM is used locally.
(1,95 KM = 1 Euro)
You can exchange your currency in any
bank or post of ce.
Valuta
Valuta u BiH je konvertibilna marka.
Me|unarodna oznaka je BAM, dok se
lokalno koristi KM.
(1,95 KM = 1 Euro)
Valutu mo`ete promijeniti u bankama
ili
po{tama.
Banks are generally open from 08:00
to 18:00 on working days, and from
09:00 to 13:00 on Saturdays.
Radno vrijeme ve}ine banaka je od
08:00 do 18:00 radnim danima, i od
09:00 do 13:00 subotom.
Main post of ce is open from 07:00 to
20:00 from Monday to Saturday.
Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do
20:00 od ponedjeljka do subote.

Holidays Holidays when all public institutions, banks, and post of ces are closed in Sarajevo are:

January 1 and 2 - New Year March 1 - Independence Day May 1 and 2 - International Labor Day November 25 - National Holiday

Praznici Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u Sarajevu ne rade su:

1. i 2. januar - Nova godina

1. mart - Dan nezavisnosti BiH

1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada

25. novembar - Dan dr`avnosti BiH

maj - Me|unarodni dan rada 25. novembar - Dan dr`avnosti BiH BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Important
BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Important numbers Važniji brojevi BiH Country Code +387 Pozivni broj za
BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE
Important numbers
Važniji brojevi
BiH Country Code +387
Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu
Sarajevo Area Code (0)33
Pozivni broj za Sarajevo
Zip Code 71000
Po{tanski broj za Sarajevo
Airport 289 100
Aerodrom
Bus Station 213 100 / 213 010
Autobuska stanica
East Sarajevo Bus Station 057 317 377
Autobuska stanica Isto~no Sarajevo
Railway Station - Information 655 330
@eljezni~ka stanica - informacije
Medical Emergency 124
Hitna pomo}
Police 122
Policija
Fire Emergency 123
Vatrogasna brigada
Road Assistance Service 1282 / 1288
Pomo} na cesti
Local Tel. Number Directory 1182
Info o lokalnim telefonskim brojevima
International Tel. Number Directory 1201
Info o me|unarodnim telefonskim brojevima
Ko{evo Hospital 444 800
Bolnica Ko{evo
General Hospital 285 100
Op}a bolnica
24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300
De`urna apoteka Ba{~ar{ija
24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830
De`urna apoteka Novo Sarajevo
24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380
De`urna apoteka Dobrinja
24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180
De`urna apoteka Ilid`a
Veterinarian Clinic 442 303
Veterinarska stanica
Dobrinja 24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180 De`urna apoteka Ilid`a Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica 07

07

SARAJEVO STORIES SARAJEVSKE PRI^E Sarajevo War Tunnel Sarajevski ratni tunel Story by / Pi{e: Sead
SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E
Sarajevo War Tunnel
Sarajevski ratni tunel
Story by / Pi{e:
Sead KREŠEVLJAKOVI

T he Siege of Sarajevo (1992-1995) lasted 1,425 days, and is considered the longest-running siege in the history of

modern warfare. Starting in mid-1993 the only way out of Sarajevo was through a tunnel that ran beneath the airport’s runway. Before the tunnel was built, civilians and soldiers alike had to run across the landing strip, which was under the control of UN troops. There was sniper re and random shootings coming from the Army of RS and UN spotlights illuminated the airstrip at night. These factors led to more than 800 people being killed or injured on the runway. There is a legend which tells of how one BiH Army Of cer had no choice but to seek shelter inside a pipe along the runway in order to save himself from the shooting. Apparently, this gave rise to the rst idea of digging a tunnel below the airport. While waiting to see whether it was his destiny to make it across one night, General Rašid Zorlak of the ARBiH decided that when he got back to Sarajevo he would nd the layout for the drainage pipe which ran beneath Sarajevo’s airport. This small opening, which was used in collecting groundwater, would serve as “a safe passage”. In the end the idea came to nothing because it was impossible for someone to crawl through the narrow pipe for 800 meters to reach Butmir. However, the idea of a passage running beneath the runway

08

However, the idea of a passage running beneath the runway 08 O psada Sarajeva u periodu

O psada Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine trajala je 1.425 dana, te se smatra najdužom opsadom

u historiji modernog ratovanja. Jedini izlaz iz Sarajeva, od

sredine 1993. godine, bio je tunel ispod aerodromske piste.

Prije nego što je tunel izgra en gra ani i vojska pretr avali su pistu, koja je bila pod kontrolom vojnika Ujedinjenih nacija. Zbog snajperske vatre i nasumi ne pucnjave sa položaja Vojske RS i re ektora UN-a, koji su no u osvjetljavali teren, na pisti je poginulo i ranjeno više od 800 ljudi. Legenda kaže kako je jedan od o cira Armije BiH tokom pucnjave bio prisiljen da se uvu e u neku cijev na pisti kako

bi spasio život. Tada se, navodno, prvi put rodila ideja o

prokopavanju tunela ispod Aerodroma. General ARBiH Rašid Zorlak, ekaju i da vidi da li mu je

sudbina namijenila da te no i živ pretr i pistu, odlu io

je da po povratku u Sarajevo prona e nacrte drenažnih

cijevi ispod sarajevskog aerodroma i da kroz taj mali otvor, koji se koristio za prikupljanje podzemnih voda, napravi “siguran prolaz”. Zamisao je propala, jer je bilo nemogu e da neko 800 metara, koliko je dijelilo Sarajevo od Butmira na drugoj strani piste, pre e pužu i kroz usku cijev. Ali, ideja o prolazu ispod piste ve se proširila i me u drugim oficirima, ali i gra anima, pa je

had spread among other of cers and civilians, and with time

it became the only option left for breaking the city’s blockade. The BiH Army Command recruited engineers, the civil defense and miners and nally, at around 9:00 p.m. on July 30, 1993,

a small but secure passage was dug. It was a path that led to

freedom and served as a horrible symbol of how, on the eve of the 21st century, Sarajevo was connected to Europe by a passage no wider than 1.5 meters. While the tunnel was being dug 2,800 m³ of earth were removed and 170 m³ of wooden beams and 45 tons of iron were utilized in its construction. For two and a half years this 800-meter-long passage under the airport, which was about ve meters below the runway, served as Sarajevo’s lifeline, providing access to food, oil, electricity, telephone cables, weapons and ammunition. The following items made it through the D-B (Dobrinja-Butmir) Tunnel: more than 4,516,459 kg of military gear; 4,500,000 liters of various types of fuel, about 19,082,311 kg of food and 8,852,068 kg of other goods. Thanks to a donation by the German government, a 12-MW cable was installed in the tunnel, allowing about 80,000,000 kW hours of electricity into the city.

For two and a half years this 800-meter-long passage under the airport, which was about ve meters below the runway, served as Sarajevo’s lifeline, providing access to food, oil, electricity, telephone cables, weapons and ammunition

Inside the tunnel, water levels were often above the knee and sometimes 2.5 hours were needed to reach the other side. It isn’t known exactly how many people passed through the tunnel, but during the Siege about 1,120,812 passages were recorded. The author of this text made four passages to freedom and back again. In those years, Sarajevans were lucky if they could obtain permission to pass through this claustrophobic hole which came to symbolize salvation. At the entrance to the tunnel on the Butmir side one of them wrote with a blue marker:

“Paris – 3,765 km”. The tunnel’s long story is preserved at the D-B Tunnel (Tunnel of Hope) War Museum in Butmir. There are many items on display and a 20-meter-long portion of the tunnel serves as a reminder of Sarajevo’s hell.

SARAJEVO STORIES

SARAJEVSKE PRI^E

of Sarajevo’s hell. SARAJEVO STORIES SARAJEVSKE PRI^E s vremenom postala jedina opcija za razbijanje blokade

s

vremenom postala jedina opcija za razbijanje blokade

u

kojoj se grad našao.

Tih 800 metara ispod Aerodroma, koji su bili prokopani oko pet metara ispod piste, su dvije i pol godine bili pup ana

vrpca Sarajeva, koja je grad snabdijevala hranom, naftom, strujom, telefonskim kablovima, oružjem i municijom

Generalštab Armije BiH angažirao je inžinjere, civilnu zaštitu

i rudare, te je kona no, 30. jula 1993. godine oko 21 sat,

prokopan malen, ali siguran prolaz. Bio je to put u pravcu slobode, ali i simbol užasa koji je na pragu 21. stolje a vezu Sarajeva sa Evropom sveo na rupu širine nešto više od jednog i visine od jednog i po metra. Tokom gradnje tunela iskopano je 2.800 m³ zemlje, a u njegovu konstrukciju ugra eno je 170 m³ drvene gra e i 45 tona željeza.

Tih 800 metara ispod Aerodroma, koji su bili prokopani oko pet metara ispod piste, su dvije i pol godine bili pup ana vrpca Sarajeva, koja je grad snabdijevala hranom, naftom, strujom, telefonskim kablovima, oružjem i municijom. Kroz tzv. Objekat D-B (Dobrinja - Butmir) u grad je ušlo više od 4.516.459 kg vojne opreme, 4.500.000 litara raznih pogonskih goriva, uneseno je oko 19.082.311 kg hrane i 8.852.068 kg drugih roba. U tunelu je, zahvaljuju i donaciji njema ke vlade, instaliran i kabl od 12 MW, pomo u kojeg je u grad dolazilo oko 80.000.000 kW sati elektri ne energije. Vrlo esto je voda u tunelu bila do iznad koljena, pa je ponekad bilo potrebno ak i dva sata kako bi se došlo na drugu stranu. Ne zna se ta no koliko je ljudi prošlo kroz tunel, ali je tokom opsade zabilježeno oko 1.120.812 prolaza. Autor ovog teksta je do slobode i nazad tunelom prošao etiri puta. Tih godina Sarajlije su bile sretne ako su imale priliku da dobiju dozvolu prolaska kroz ovu klaustrofobi nu rupu koja

je simbolizirala spas. Jedan od njih je na izlazu iz tunela,

na butmirskoj strani, plavim omasterom napisao “Pariz, 3,765 km”. Duga pri a o tunelu uva se u ratnom muzeju Tunel D-B (Tunel spasa) u Butmiru, gdje brojni eksponati, te o uvani dio tunela u dužini od 20 metara svjedo e o vremenu sarajevskog pakla.

About author O autoru Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from
About author
O autoru
Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from one of Sarajevo's most prominent
families. His grandfather, Hamdija Kre{evljakovi}, was one of BH's most signi cant historians, and
father Muhamed, also a historian, became the Sarajevo's rst democratically elected mayor in
1991. Sead Kre{evljakovi} is an Honorary Consul of Most Serene Republic of San Marino in BiH, and
with his twin brother Nihad, he is a founder of NGO Videoarchive - Library Hamdija Kre{evljakovi},
which aims toward the af rmation of cultural heritage of Sarajevo and BiH.
Sead Kre{evljakovi} ro|en je 1973. godine u Sarajevu i poti~e iz ugledne sarajevske
porodice. Njegov djed Hamdija Kre{evljakovi} bio je jedan od najzna~ajnijih bh. histori~ara,
a otac Muhamed, tako|er histori~ar po profesiji, postao je 1991. godine prvi demokratski
izabrani gradona~elnik Sarajeva. Sead Kre{evljakovi} je po~asni konzul Republike San
Marino u BiH, a sa bratom blizancem Nihadom osnovao je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka
”Hamdija Kre{evljakovi}”, koje a rmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.
je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka ”Hamdija Kre{evljakovi}”, koje a rmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.

09

ATTRACTIONS ATRAKCIJE 1 Ashkenazi Synagogue A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

1 Ashkenazi Synagogue A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as
1 Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga
Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as the rst
religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish
style. It is the third biggest synagogue in Europe.
Aškenaška sinagoga je izgra ena 1902. godine, po projektu Karla
Paržika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Tre a je
po veli ini u Evropi.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz
2 Ba{~ar{ija Ba{~ar{ija Baš aršija is the heart of old Sarajevo. The building started in
2 Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija
Baš aršija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462
and reached its culmination by the middle of 16th century. In the
center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public
fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek.
Baš aršija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapo eta 1462.
godine, a procvat doživljava u 16. stolje u. U centru Baš aršije se
nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna esma u obliku kioska) kojeg je
dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Baš aršija Exit / Baš aršija Izlaz
3 Cathedral of Jesus’ Sacred Heart Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of
3 Cathedral of Jesus’ Sacred Heart
Katedrala Srca Isusova
The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral
of Jesus’ Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The
tomb of Josip Štadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the
20th century, is located in the Cathedral.
Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske
nadbiskupije, a sagra ena je u neogoti kom stilu 1889. godine.
Grobnica Josipa Štadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa po etka 20.
stolje a koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz
4 City Hall Vije}nica City Hall (Vije nica), a symbol of Sarajevo, is the most
4 City Hall
Vije}nica
City Hall (Vije nica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example
of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city
authorities and after World War II it became the National Library. During
1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were
destroyed. It is currently under reconstruction.
Vije nica, simbol Sarajeva, najljepši je objekt izgra en u pseudomaurskom
stilu. Izgra ena je 1896. i bila je sjedište gradske uprave, a nakon Drugog
svjetskog rata u njoj je bila smještena Nacionalna biblioteka. Granatirana
je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog
blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije nica Izlaz

10

kulturnog blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija. Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

ATTRACTIONS ATRAKCIJE 5 Congregational Church of the Holy Mother Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church
5 Congregational Church of the Holy Mother Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church of the
5 Congregational Church of the Holy Mother
Saborna crkva Presvete Bogorodice
Congregational Church of the Holy Mother is the largest Orthodox
house of worship in Sarajevo. It was built in 1868 toward the end
of Ottoman rule, by the Macedonian architect Andrija Damjanov. The
interior is decorated by richly-painted ornaments.
Saborna crkva Presvete Bogorodice je najve i pravoslavni objekt
u Sarajevu. Projektirao ju je Makedonac Andrija Damjanov, a
sagra ena je 1868. godine, pred kraj osmanskog vladanja Bosnom.
Interijer je bogato ukrašen ornamentima.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz
6 Emperor’s Mosque Careva džamija Emperor’s Mosque (Careva džamija) was built in 1457 by the
6 Emperor’s Mosque
Careva džamija
Emperor’s Mosque (Careva džamija) was built in 1457 by the founder of
Sarajevo, Isa Bey Ishakovi , in honor of Sultan Mehmed II El-Fatih. The
initial wooden construction burned down and was rebuilt in 1566 by the
order of Sultan Suleiman the Great, and at the request of inhabitants
of Sarajevo.
Careva džamija izgra ena je 1457., u ast sultana Mehmeda II El-Fatiha,
a gradnju je nansirao osniva Sarajeva Isa-beg Ishakovi . Prvobitna
drvena konstrukcija je izgorjela, a džamija je na zahtjev Sarajlija, a po
nare enju sultana Sulejmana Veli anstvenog, 1566. ponovo izgra ena.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije nica Izlaz
7 Franciscan Church of St. Anthony of Padua Franjeva ka crkva sv. Ante Padovanskog The
7 Franciscan Church of St. Anthony of Padua
Franjeva ka crkva sv. Ante Padovanskog
The church was built in 1914 by Josip Vancaš in a neo-gothic style.
Adjacent to the church is a monastery and a 43 meters high tower.
The interior contains valuable religious artwork, such as “The Last
Supper” by uro Seder.
Franjeva ka crkva sv. Ante Padovanskog je sagra ena 1914. godine po
projektu Josipa Vancaša, u neogoti kom stilu. Pored nje su izgra eni
samostan i toranj visok 43 metra. Interijer je bogat raznim religioznim
umjetninama, poput slike “Posljednja ve era” autora ure Sedera.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
8 Gazi Husrev Bey’s Mosque Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most
8 Gazi Husrev Bey’s Mosque
Gazi Husrev-begova d`amija
Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most important Islamic house of
worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to
the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is
only a part of Gazi Husrev Bey’s substantial bequest to the city.
Gazi Husrev-begova džamija je najzna ajniji islamski vjerski objekt u
BiH. Izgra ena je 1531., a zadužbina je Gazi Husrev-bega, tadašnjeg
osmanskog namjesnika. Džamija je samo dio velike Gazi Husrev-begove
ostavštine.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
samo dio velike Gazi Husrev-begove ostavštine. Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska

11

ATTRACTIONS ATRAKCIJE 9 The Latin Bridge Latinska }uprija The Latin Bridge was built in 16th

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

9 The Latin Bridge Latinska }uprija The Latin Bridge was built in 16th century but
9 The Latin Bridge
Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the
infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip
shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz
Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I.
Latinska uprija je izgra ena u 16. stolje u, a postala je svjetski poznata
po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog
prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu So ju, što je bio
povod za po etak Prvog svjetskog rata.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
10 The Old Orthodox Church Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in
10 The Old Orthodox Church
Stara pravoslavna crkva
The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its
atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons
and religious relics for centuries. There are several interesting
legends and folk tales related to its founding.
Stara pravoslavna crkva sagra ena je u 16. stolje u. Unikatna zbog
netipi ne arhitekture, ova crkva ve vijekovima uva veliko blago u
vidu svetih mošti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih
legendi vezanih za njen nastanak.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
11 The Old Temple Stari hram The Old Temple (Il Cal Grande) was built in
11 The Old Temple
Stari hram
The Old Temple (Il Cal Grande) was built in 1581 upon the arrival
of
Sephardic Jews to Sarajevo. The ruler of the European territory
of
Ottoman Empire gave orders and nanced its construction to
accommodate to Jews expelled from Spain. Today, the temple houses
the Jewish Museum.
Stari hram (Il Cal Grande) sagra en je 1581. po doseljenju Sefarda
u Sarajevo. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. nare enje i
nansijska sredstva za izgradnju hrama za Jevreje protjerane iz Španije.
Danas je u Starom hramu smješten Muzej Jevreja.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
Tunnel of Hope Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the
Tunnel of Hope
Tunel spasa
Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the Tunnel of Hope
was the city’s only connection with the outside world during the four
years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours
contact tourist agencies.)
Tunel spasa izgra en je ispod aerodromske piste 1993. i bio je jedina
veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme etverogodišnje opsade.
Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete
kontaktirajte turisti ke agencije.)
Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz

12

kontaktirajte turisti ke agencije.) Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D.

Academy of Fine Arts

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

Academy of Fine Arts ATTRACTIONS ATRAKCIJE Gazi Husrev Bey’s Bezistan (Covered Bazaar) Akademija likovnih umjetnosti

Gazi Husrev Bey’s Bezistan (Covered Bazaar)

Akademija likovnih umjetnosti Gazi Husrev-Begov Bezistan Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3 Architecture
Akademija likovnih umjetnosti
Gazi Husrev-Begov Bezistan
Architecture / Arhitektura
Obala Maka Dizdara 3
Architecture / Arhitektura
Gazi Husrev-begova bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Alifakovac Cemetary
Main Post Of ce
Mezarje Alifakovac
Glavna po{ta
Religion & Culture / Religija i kultura
Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala
Architecture / Arhitektura
Obala Kulina bana 8
033 252 834
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
/ Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1,
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse
Ali Pasha’s Mosque Mori}a Guesthouse Alipa{ina d`amija Mori}a han Religion & Architecture / Religija i
Ali Pasha’s Mosque
Mori}a Guesthouse
Alipa{ina d`amija
Mori}a han
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Mar{ala Tita 14
Architecture & History / Arhitektura i historija
Sara~i 77
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija
Ba{~ar{ija Mosque Sebilj Ba{~ar{ijska d`amija Sebilj Religion & Architecture / Religija i arhitektura Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija Mosque
Sebilj
Ba{~ar{ijska d`amija
Sebilj
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Ba{~ar{ija 37
Architecture & History / Arhitektura i historija
Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church
Bijela tabija (White Fortress) St. Joseph’s Church Bijela tabija Crkva Sv. Josipa Arhitecture & History
Bijela tabija (White Fortress)
St. Joseph’s Church
Bijela tabija
Crkva Sv. Josipa
Arhitecture & History / Arhitektura i historija
Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Architecture & Religion / Arhitektura i religija
Zmaja od Bosne 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency The
BH Presidency The House of De ance Predsjedni{tvo BiH Inat ku}a Architecture / Arhitektura Titova
BH Presidency
The House of De ance
Predsjedni{tvo BiH
Inat ku}a
Architecture / Arhitektura
Titova 16
History & Culture / Historija i kultura
Veliki Allifakovac 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz
Bosniak Institute
The Tombs of Seven Brothers
Bošnja ki institut
Turbe sedam bra}e
Architecture & Culture / Arhitektura i kultura
Mula Mustafe Bašeskije 21
033 279 800
History / Historija
Bistrik Quarter/Bistrik mahala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
800 History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala
Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5;
Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Clock Tower
Tr`nica (Meat and Dairy Market)
Sahat kula
Tr`nica
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Sara i 8
Architecture / Arhitektura
Mula Mustafe Ba{eskije 4a
033 205 353
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
/ Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3,
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na
Eternal Flame Vratnik Gate Vje~na vatra Vratni~ka kapija History / Historija Mar{ala Tita bb Architecture
Eternal Flame
Vratnik Gate
Vje~na vatra
Vratni~ka kapija
History / Historija
Mar{ala Tita bb
Architecture & History / Arhitektura i historija
Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Ferhadija Mosque
@uta tabija (Yellow Fortress)
Ferhadija d`amija
@uta tabija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura
Vladislava Skari}a 1
Arhitecture & History / Arhitektura i historija
Vratnik Quarter/Vratnik mahala
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
/ Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit /
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Trams/Tramvaji 2, 3,
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Address / Adresa
Telephone / Tel
Working Hours / Ulaz
e-mail
13
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working
THIS MONTH IN GALLERIES OVOG MJESECA U GALERIJAMA GALLERY 11/07/95 GALERIJA 11/07/05 Fra Grge Marti

THIS MONTH IN GALLERIES

OVOG MJESECA U GALERIJAMA

GALLERY 11/07/95 GALERIJA 11/07/05
GALLERY 11/07/95
GALERIJA 11/07/05

Fra Grge Marti a 2 / III 033 953 170 Tue-Sat / Uto-Sub: 10:00 - 18:00; Sun / Ned: 10:00 - 16:00

From 04/01 to 04/30 – Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the
From 04/01 to 04/30 – Permanent Exhibit of Items
Dedicated to the Preservation of the Memory of Srebrenica
Tragedy and 8,372 Victims Who Tragically Lost Their Lives
During the Genocide
Od 01.04. do 30.04. – Stalna postavka eksponata iji je cilj
o uvati sje anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su
tragi no stradale u genocidu
From 04/01 to 04/30 – Exhibit: Projection of Photographs –
Killing Aleppo by Laurent Van der Stockt
Od 01.04. do 30.04. – Izložba: Projekcija fotogra ja “Ubijanje
Alepa” Laurenta Van der Stockta
COLLEGIUM ARTISTICUM COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM

Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / Pon–Sub: 13:00 – 19:00

From 04/05 to 04/22 – Exhibit of Members of the BiH Association of Artists, the
From 04/05 to 04/22 – Exhibit of Members of the BiH
Association of Artists, the Association of Applied Artists
and Designers and the Association of Architects
Od 05.04. do 22.04. – Izložba lanova i lanica Udruženja likovnih
umjetnika BiH, Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih
umjetnosti i dizajnera BiH i Asocijacije arhitekata BiH

14

umjetnosti i dizajnera BiH i Asocijacije arhitekata BiH 14 NATIONAL GALLERY OF BIH UMJETNI^KA GALERIJA BIH
NATIONAL GALLERY OF BIH UMJETNI^KA GALERIJA BIH
NATIONAL GALLERY OF BIH
UMJETNI^KA GALERIJA BIH

Zelenih beretki 8 033 266 550 Tue-Sat / Uto–Sub: 12:00 – 20:00

From 04/04 to 04/20 – Exhibit of Photographs by Tošo Dabac Od 04.04. do 20.04.
From 04/04 to 04/20 – Exhibit of Photographs by Tošo Dabac
Od 04.04. do 20.04. – Izložba fotogra ja Toše Dabca
From 04/06 to 04/30 – Exhibit of Photographs by Milomir
Kova evi Strašni – I oni su branili ovaj grad
Od 06.04. do 30.04. – Izložba fotogra ja Milomira Kova evi a
Strašnog – “I oni su branili ovaj grad”
From 04/11 to 04/15 – Exhibit of Photographs by Bojana
Mati -Ostoji – Portraying the Change
Od 11.04. do 15.04. – Izložba fotogra ja Bojane Mati -Ostoji –
“Portraying the Change”
BOSNIAK INSTITUTE BO[NJA^KI INSTITUT
BOSNIAK INSTITUTE
BO[NJA^KI INSTITUT

Mula Mustafe Ba{eskije 21 033 279 800 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 - 16:30

Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber Stalna postavka: Djela Mersada Berbera Permanent Exhibit: Works of
Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber
Stalna postavka: Djela Mersada Berbera
Permanent Exhibit: Works of Ismet Rizvi}
Stalna postavka: Djela Ismeta Rizvi}a
Permanent Exhibit: Bosniak Institute’s Art Collection
Stalna postavka umjetni~kih djela Bo{nja~kog instituta
Address / Adresa
Telephone / Tel
Working Hours / Ulaz
e-mail

OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE

GALLERY PREPOROD

GALERIJA PREPOROD Titova 54 033 205 553 Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 - 18:00; Sat / Sub: 11:00 - 16:00

To 04/15 – Exhibit of Paintings – Suprising Landscapes by Merima Ivkovi (BiH) Do 15.04.
To 04/15 – Exhibit of Paintings – Suprising Landscapes by
Merima Ivkovi (BiH)
Do 15.04. – Izložba slika “Za udni pejzaži” – Merima Ivkovi (BiH)
From 04/17 to 04/27 – Exhibit of Paintings by Aldemar
Ibrahimovi (Montenegro)
Od 17.04. do 27.04. – Izložba slika Aldemara Ibrahimovi a
(Crna Gora)

CHARLAMA DEPOT

CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00

From 04/01 to 04/30 – Permanent Exhibit: Emporio Drangularijum Od 01.04. do 30.04. – Stalna
From 04/01 to 04/30 – Permanent Exhibit: Emporio
Drangularijum
Od 01.04. do 30.04. – Stalna postavka: Emporio Drangularijum
From 04/01 to 04/30 – Exhibit of Artworks from Workshop
Fleece
Od 01.04. do 30.04. – Izložba djela radionice Fleece
OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE E&A GALLERY - MERSAD BERBER GALERIJA E&A - MERSAD BERBER Vladislava Skari
OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE
E&A GALLERY - MERSAD BERBER
GALERIJA E&A - MERSAD BERBER
Vladislava Skari a 5 (Hotel Europe)
033 537 789 / 061 570 896
Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 – 19:00; Sat/Sub: 12:00 – 16:00
GALLERY BORIS SMOJE
GALERIJA BORIS SMOJE
Radi}eva 11
061 275 500
Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00
GALLERY FACTA
GALERIJA FACTA
Hamdije Kre{evljakovi}a 7c
033 552 271
Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00 – 19:00; Sat / Sub: 09:00 – 15:00
Address / Adresa
Telephone / Tel
Working Hours / Ulaz
e-mail

GALLERIES

GALERIJE

/ Tel Working Hours / Ulaz e-mail GALLERIES GALERIJE BLACKBOX BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646

BLACKBOX

BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00; 15:00-18:00; Sat / Sub: 09:00-14:00

From 04/10 to 04/16 – Exhibit of Photographs – Life in a Box by Dragi
From 04/10 to 04/16 – Exhibit of Photographs – Life in a
Box by Dragi Nedel evski
Od 10.04. do 16.04. – Izložba fotogra ja “Život u kutiji” – Dragi
Nedel evski

DUPLEX/10m²

DUPLEX/10m²

Obala Kulina bana 22 063 952 197 Tue–Sat / Uto–Sub: 14:00 – 19:00

To 04/13 – Exhibit – Spectre by Ibro Hasanovi Do 13.04. – Izložba “Bauk” –
To 04/13 – Exhibit – Spectre by Ibro Hasanovi
Do 13.04. – Izložba “Bauk” – Ibro Hasanovi

GALLERY NOVI HRAM

GALERIJA NOVI HRAM Mula Mustafe Ba{eskije 38 033 233 280 Mon-Fri / Pon-Pet & Sun / Ned: 15:00 – 19:00

To 04/11 – Exhibit of Paintings – Vista by Jakov Bararon Do 11.04. – Izložba
To 04/11 – Exhibit of Paintings – Vista by Jakov Bararon
Do 11.04. – Izložba slika “Pogled” Jakova Bararona
GALLERY MAK
GALERIJA MAK
Sime Milutinovi}a Sarajlije 7
033 201 861
Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00 – 19:00
GALLERY ROMAN PETROVI]
GALERIJA ROMAN PETROVI]
Mar{ala Tita 54
033 668 009
Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00
GALLERY SVETI ANTO
MALA GALERIJA SVETI ANTO
Franjeva~ka 6
033 236 107
Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 – 18:00
GALLERY SVETI ANTO MALA GALERIJA SVETI ANTO Franjeva~ka 6 033 236 107 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00

15

THIS MONTH IN MUSEUMS OVOG MJESECA U MUZEJIMA HISTORICAL MUSEUM OF BiH HISTORIJSKI MUZEJ BiH

THIS MONTH IN MUSEUMS

OVOG MJESECA U MUZEJIMA

HISTORICAL MUSEUM OF BiH HISTORIJSKI MUZEJ BiH
HISTORICAL MUSEUM OF BiH
HISTORIJSKI MUZEJ BiH

Zmaja od Bosne 5 033 210 416 Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–16:00; Sat–Sun / Sub–Ned: 09:00–13:00

Through its collections, Historical Museum of BiH de nes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obra uje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog doba.

From 04/01 to 04/30 – Exhibit of the Collection of Tax Stamps of BiH from
From 04/01 to 04/30 – Exhibit of the Collection of Tax
Stamps of BiH from 1878 to 1918
Od 01.04. do 30.04. – Izložba kolekcije taksenih maraka u BiH od
1878. do 1918. godine
Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege, BiH Through
Centuries, Parallels – Cultural Connections
Stalne postavke: “Opkoljeno Sarajevo”, “BiH kroz stolje a”,
“Paralele – Kulturne spone”
NATIONAL MUSEUM OF BiH ZEMALJSKI MUZEJ BiH
NATIONAL MUSEUM OF BiH
ZEMALJSKI MUZEJ BiH

Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Note: The museum is currently not open for visits. Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete.

visits. Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete. The National Museum of BiH is the oldest

The National Museum of BiH is the oldest and the most signi cant museum in BiH. Zemaljski muzej BiH najstarija je i najzna ajnija muzejska institucija u BiH.

16

je i najzna ajnija muzejska institucija u BiH. 16 MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918 MUZEJ SARAJEVO
MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918 MUZEJ SARAJEVO 1878. – 1918.
MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918
MUZEJ SARAJEVO 1878. – 1918.

Zelenih beretki 1 033 533 288 Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–16:00; Sat–Sun / Sub–Ned: 10:00–15:00

Museum 1878 – 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevo’s and the country’s history. Zbirka Muzeja 1878. – 1918. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH.

Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 – 1918 Stalna postavka: “Sarajevo 1878. – 1918.”
Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 – 1918
Stalna postavka: “Sarajevo 1878. – 1918.”
BRUSA BEZISTAN BRUSA BEZISTAN
BRUSA BEZISTAN
BRUSA BEZISTAN

Abadžiluk 10 033 239 590 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00

Brusa Bezistan’s permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevo’s rich history. Stalna postavka Brusa bezistana “Od prethistorije do kraja austro- ugarskog razdoblja” }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva.

From 04/05 to 04/15 – Exhibit on the Occasion of 125 Years Since the Birth
From 04/05 to 04/15 – Exhibit on the Occasion of 125 Years
Since the Birth of Hamdija Kreševljakovi
Od 05.04. do 15.04. – Izložba povodom 125 godina od ro enja
Hamdije Kreševljakovi a
Address / Adresa
Telephone / Tel
Working Hours / Ulaz
e-mail

OTHER MUSEUMS/OSTALI MUZEJI

ARS AEVI ART DEPOT

ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija)

Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00–22:00 Guided Tours / Vo ene posjete: 12:00 (English), 15:00 (B/H/S)

Note: The museum is currently open for pre-arranged visits only. Napomena: Muzej je trenutno otvoren samo za najavljene posjete.

Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo, the most important international contemporary art collection in South-East Europe. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u jugoisto noj Evropi.

033 216 919

MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVI

MUZEJ ALIJE IZETBEGOVI A

Plo a bb

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00

Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovina’s rst president. Stalna postavka o životu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine.

033 252 213

THE DESPI HOUSE

DESPI A KU A Despi eva 2

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00

Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy, Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th century. The Despi family housed Sarajevo’s rst theater plays. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate gra anske, srpske porodice u periodu od 17. do 20. stolje a. U Despi a ku i igrane su i prve pozorišne predstave u Sarajevu.

033 215 531

JEWISH MUSEUM OF BiH

MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sun / Ned: 10:00–13:00

Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. Stalna postavka o životu i kulturi Jevreja u Sarajevu.

033 535 688

Address / Adresa

Telephone / Tel

Working Hours / Ulaz

e-mail

MUSEUMS

MUZEJI

Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail MUSEUMS MUZEJI MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS

MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS

MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI

Sime Milutinovi a Sarajlije 7 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–14:00

Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranj evi and Parts of Study Rooms of Hasan Kiki , Petar Ko i and Isak Samokovlija Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranj evi a i dijelovi radnih soba Hasana Kiki a, Petra Ko i a i Isaka Samokovlije

033 201 861

THE OLYMPICS MUSEUM

OLIMPIJSKI MUZEJ Alipašina bb (Zetra)

033 276 082

Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00–15:00

Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: “Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara”

SEVDAH ART HOUSE

ART KU A SEVDAHA

Hala i 5

Tue–Sun / Uto–Ned: 10:00–18:00

033 239 943

Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love song) as well as its most notable interpreters. Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i interpretatorima – majstorima sevdaha.

SVRZO HOUSE

SVRZINA KU A Glo ina 8

033 535 264

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00

Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century. Stalna postavka o kulturi stanovanja imu ne gradske, muslimanske porodice u 18. i 19. stolje u.

TUNNEL OF HOPE

TUNEL SPASA Donji Kotorac, Tuneli 1, Ilidža Mon–Sun / Pon–Ned: 09:00–17:00

033 684 032

The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. Tunel spasa je tokom etverogodišnje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva.

On 04/03, 04/04 and 04/05 – Open Doors of Museum Tunnel of Hope

for the Students of Elementary Schools of Novi Grad Municipality 03.04., 04.04. i 05.04. – Otvorena vrata muzeja Tunel spasa za

u enike osnovnih škola u op ini Novi Grad

17

THEATERS POZORIŠTA 04/17 – 17.04. Theater Play / Pozorišna predstava Bereaved Family / Ožaloš ena

THEATERS

POZORIŠTA

04/17 – 17.04. Theater Play / Pozorišna predstava Bereaved Family / Ožaloš ena porodica (Director
04/17 – 17.04.
Theater Play / Pozorišna predstava
Bereaved Family / Ožaloš ena porodica
(Director / Režija: Ahmed Imamovi )
19:30
04/20 – 20.04.
Concert / Koncert
Saturday Matinee / Subotnja matineja:
11:00
Amila Bakši (soprano / sopran), Ivica Šari (bass / bas),
Aida Mušanovi (piano / klavir)
NATIONAL THEATER
19:30
NARODNO POZORIŠTE
www.nps.ba
Obala Kulina bana 9
033 226 431
04/22 & 04/29 – 22.04. i 29.04.
Theater Play / Pozorišna predstava
Hamlet u selu Mrduša Donja
(Director / Režija: Sulejman Kupusovi )
Mon-Sun: 09:00 – 12:00 & 16:00 – 19:30
Pon-Ned: 09:00 – 12:00 i 16:00 – 19:30
04/26 & 04/27 – 26.04. i 27.04.
Ballet / Balet
The Wayward Daughter / Vragolasta djevojka
19:30
04/01 – 01.04.
19:30
Theater Play / Pozorišna predstava
The Life Before Us / Život je pred tobom (Bosansko
narodno pozorište Zenica) (Director / Režija: Lajla Kaik ija)
04/02 – 02.04.
Opera for Youth / Opera za mlade
Hedgehog’s Home / Ježeva ku a
(Conductor / Dirigent: Dario Vu i )
14:00
04/04 – 04.04.
Ballet / Balet
Thumbelina / Pal ica (Choreographer and Director /
Koreogra ja i režija: Nermina Damian)
12:00
YOUTH THEATER
POZORIŠTE MLADIH
www.pozoristemladih.ba
04/09 – 09.04.
Opera
Hasanaginica (Conductor / Dirigent: Miroslav Homen,
Director / Režija: Sulejman Kupusovi )
19:30
Kulovi a 8
033 205 799
Mon-Fri: 12:00 – 14:00 and two hours before plays
Pon-Pet: 12:00 – 14:00 i dva sata prije po etka predstave
04/10 – 10.04.
Theater Play / Pozorišna predstava
Marriage / Ženidba (Director / Režija: Petar Ve ek)
19:30
04/03 – 03.04.
20:00
The Hen / Kokoška (Director / Režija: Admir Glamo ak)
04/04 – 04.04.
20:00
04/11 – 11.04.
19:30
Samo nek’ ne puca (Director / Režija: Dino Musta )
Ballet / Balet
Mare Nostrum (Choreographer / Koreogra ja: Davide Bombana)
04/13 & 04/18 – 13.04. i 18.04.
Theater Play / Pozorišna predstava
Balkan Spy in Sarajevo / Balkanski špijun u Sarajevu
(Director / Režija: Sulejman Kupusovi )
19:30
04/05 – 05.04.
Basheskia, the Dream of Sarajevo / Bašeskija, san o
Sarajevu (Director / Režija: Gradimir Gojer)
20:00
04/07 – 07.04.
Captain John Peoplefox / Kapetan Džon Piplfoks
(Director / Režija: Ka a Dori )
11:00
04/15 & 04/23 – 15.04. i 23.04.
Theater Play / Pozorišna predstava
Tartuffe / Tartif (Director / Režija: Nermin Hamzagi )
19:30
04/10 – 10.04.
Jersey / Dres (Director / Režija: Primož Bebler)
20:00
18
Address / Adresa
Telephone / Tel
Box Of ce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

04/11 – 11.04.

Scapin’s Deceit / Skapino (Director / Režija: Ka a Dori )

20:00

04/12 – 12.04. Aladdin / Aladin (Director / Režija: Ka a Dori ) 19:00 04/14
04/12 – 12.04.
Aladdin / Aladin (Director / Režija: Ka a Dori )
19:00
04/14 – 14.04.
The Story of Little Muck / Mali Muk
(Director / Režija: Darko Kova ovski)
11:00
04/21 – 21.04.
Puss In Boots / Ma ak u izmama
(Director / Režija: Drago Buka)
11:00
04/25 & 04/26 – 25.04. i 26.04.
The Pillowman / Gospodin Jastuk
(Director / Režija: Luca Cortina)
20:00
04/28 – 28.04.
The Sky-High Pine / Bor visok do neba
(Director / Režija: Drago Buka)
11:00
CHAMBER THEATER 55
KAMERNI TEATAR 55

www.kamerniteatar55.ba

Maršala Tita 56/II

033 550 475

Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00 Pon-Uto i et-Sub:10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00

04/01, 04/02 & 04/24 – 01.04., 02.04. i 24.04.

Die Hard / Umri muški (Director / Režija: Admir Glamo ak)

04/04 – 04.04.

The Goat, or Who Is Sylvia? / Koza ili Ko je Silvija (Graduation Play of Students of Academy of Performing Arts Sarajevo / Diplomska predstava studenata Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo)

04/05 – 05.04.

What Have We Done / Šta smo to u inili (Director / Režija:

20:00

20:00

20:00

Dino Musta )

04/08 – 08.04.

20:00

Terrorism / Terorizam (Director / Režija: Dino Musta )

THEATERS

POZORIŠTA

( Director / Režija: Dino Musta ) THEATERS POZORIŠTA 04/09 & 04/26 – 09.04. i 26.04.

04/09 & 04/26 – 09.04. i 26.04. The Shop Around the Corner / Radnja na uglu (Director / Režija: Francois Lunel)

04/12 – 12.04. The Dervish and Death / Derviš i smrt (Beogradsko dramsko pozorište) (Director / Režija: Slobodan usti )

04/13 – 13.04.

Girls Shouldn’t Play Football / Djevoj ice ne bi trebale igrati nogomet (HNK Split) (Director / Režija: Nenni Delmestre)

20:00

20:00

20:00

04/17, 04/18, 04/19 & 04/20 – 17.04., 18.04., 19.04. i 20.04. The Concert of Birds / Koncert ptica (Director / Režija: Aleš Kurt)

20:00

04/22 & 04/23 – 22.04. i 23.04.

20:00

Helver’s Night / Helverova no (Director / Režija: Dino Musta )

04/25 – 25.04.

Evening with Abdulah Sidran / Ve e sa Abdulahom Sidranom

04/29 & 04/30 – 29.04. i 30.04. U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce (Director / Režija: Sulejman Kupusovi )

20:00

20:00

SARAJEVO WAR THEATER SARTR SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR
SARAJEVO WAR THEATER SARTR
SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

www.sartr.ba Gabelina 16

18:00 – 20:00 (on days of featured plays) 18:00 – 20:00 (na dan igranja predstave)

033 664 070

04/04 – 04.04.

Stones In His Pockets / Džepovi puni kamenja (Directors / Režija: Igor Skvarica, Adi Hrustemovi )

04/16, 04/17 & 04/18 – 16.04., 17.04. i 18.04.

Sje aš li se… (Choreographer / Koreogra ja: Marki Boldin)

04/25, 04/26, 04/27, 04/29 & 04/30 – 25.04., 26.04., 27.04., 29.04. i 30.04.

Tajna džema od malina (Director / Režija: Selma Spahi )

20:00

20:00

20:00

Address / Adresa

Telephone / Tel

Box Of ce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

19

SARAJEVO SCENE SARAJEVSKA SCENA International Book Fair Me unarodni sajam knjiga Foto: CSC / KSC
SARAJEVO SCENE
SARAJEVSKA SCENA
International Book Fair
Me unarodni sajam knjiga
Foto: CSC / KSC Skenderija

T hanks to the Book Fair, an international literary manifestation which started back in 1988, every

April Sarajevo turns into a top attraction for writers and publishers from BiH and the region. As one of the most visited cultural events in the region, the Fair is rightly considered a literary festivity in Sarajevo and this year there is even more to celebrate as it marks its 25th anniversary. Since 2002 the Fair has been organized by KSC Skenderija, Šahinpaši Publishing and the BiH Association of Publishers and Bookshops. Every year more

than 200 exhibitors present at the Fair, over 150,000 titles are on offer, about 100 promotions are held and the Fair

is

visited by more than 50,000 people, all of which attest

to

its success.

This year’s Book Fair will present a wide range of literary works from BiH, the region and the world, and many items will be on sale. Promotions of local authors are held in the Bosnian house at the center of the fair, which is also

a meeting place for writers, publishers and the public. If

you wish to enrich your private library or delight a friend with the best possible gift (a book!), then be sure to visit the 25th Annual International Book Fair, April 17-23 at CSC Skenderija!

20

International Book Fair, April 17-23 at CSC Skenderija! 20 Z ahvaljuju i me unarodnoj književnoj manifestaciji

Z ahvaljuju i me unarodnoj književnoj manifestaciji Sajam knjiga, koja je nastala davne 1988. godine,

Sarajevo svakog aprila postaje glavna destinacija spisatelja i izdava kih ku a iz BiH i regiona. Jedan od najposje enijih kulturnih doga aja u regiji se s pravom smatra praznikom književnosti u Sarajevu, a ove godine slavi i zna ajan jubilej – 25 godina postojanja. Uspjeh Sajma, kojeg od 2002. godine zajedno organiziraju KSC Skenderija, izdava ka ku a Šahinpaši i Udruženje izdava a i knjižara BiH, dokazuju sve impresivniji brojevi – na Sajmu svake godine izlaže preko 200 izlaga a, nudi se preko 150.000 naslova, održi se oko

100 promocija, a posjeti ga više od 50.000 ljudi.

I ove godine e Sajam knjiga predstaviti raznovrsnu

ponudu književnih djela iz BiH, regiona i svijeta, uz brojne popuste. Centralni dio Sajma je Bosanska

ku a, mjesto gdje se odvijaju promocije djela doma ih

književnika, te susreti pisaca, izdava a i publike.

Ukoliko želite obnoviti svoju ku nu biblioteku ili obradovati blisku osobu najboljim poklonom – knjigom, obavezno posjetite 25. me unarodni sajam knjiga, koji e od 17. do 23. aprila biti održan u KSC Skenderija!

COFFEE WITH KAFA SA IVICA ŠARI I Breathe in Sarajevo Like I Breathe the Air!
COFFEE WITH
KAFA SA
IVICA ŠARI
I Breathe in Sarajevo
Like I Breathe the Air!
Sarajevo dišem k’o zrak!

J ust before the April edition of Sarajevo Navigator was sent for printing, we enjoyed a pleasant conversation with Ivica

Šari over a Nescafé at Vienna Café (Hotel Europe). Ivica serves as Minister of Culture and Sport for Canton Sarajevo, and he is also an outstanding opera singer, taking the lead in the National Theater’s operatic performances. While he

was born in Kraljeva Sutjeska, which was the seat of Bosnian kings during the Middle Ages, Ivica refers to himself as “a 47-year-old Sarajevan” because he moved here when he was

a child and grew up in the Pofali i neighborhood on what used

to be Pofali ka Street (now Drinska). Ivica’s favorite part of town lies between Ferhadija and Baš aršija, where he enjoys hearing the chatter of people on

the streets. He usually drinks coffee at Vatra or Fis, where he

is still considered a regular guest, just like when he used to

socialize with Sarajevo legends like basketball player, Mirza Delibaši and singer, Davorin Popovi .

As for lunch and dinner with friends, Ivica frequents Kod Kibeta or Park prin eva, and evabdžinicas Galatasaray and Brajlovi in Ilidža are his top choices. Ivica makes special mention of the beauty and greenery along Wilson’s Promenade and the pleasant walks one can take from Dariva to Kozja (Goat’s) Bridge. He is always happy to visit Bjelašnica and Igman Mountains, as well as

22

to visit Bjelašnica and Igman Mountains, as well as 22 N eposredno pred slanje aprilskog broja

N eposredno pred slanje aprilskog broja Sarajevo Navigatora u štampu uz šolju Nescaféa smo, u Be koj

kafani hotela Europe, ugodno porazgovarali sa Ivicom Šari em, ministrom kulture i sporta Kantona Sarajevo, istaknutim opernim pjeva em i prvakom Opere sarajevskog Narodnog pozorišta. Ivica Šari ro en je u Kraljevoj Sutjesci, mjestu gdje su u srednjem vijeku stolovali bosanski kraljevi, ali za sebe kaže kako je on, zapravo, “47-godišnji Sarajlija”, jer se u Sarajevo doselio još kao dijete, a odrastao je u

naselju Pofali i i tadašnjoj Pofali koj (danas Drinskoj) ulici.

Ivicin omiljeni dio grada je onaj od Ferhadije do Baš aršije, gdje uživa u žamoru ljudi na ulicama. Dnevnu kafu naj e pije u Vatri ili Fisu, gdje je redovan gost još od vremena kada

se družio sa sarajevskim legendama, košarkašem Mirzom Delibaši em i pjeva em Davorinom Popovi em. Uz ru ak ili ve eru se sa prijateljima naj e druži u restoranima Kod Kibeta i Park prin eva, a kada su u pitanju evabdžinice, onda su njegov izbor Galatasaray i Brajlovi na Ilidži. Naš sagovornik naglašava ljepotu i zelenilo Vilsonovog šetališta, te ugodnost šetnji Darivom do Kozje uprije. Rado posje uje planine Bjelašnicu i Igman, te planinarski dom Hrvatskog kulturnog društva Napredak na Trebevi u.

the mountain house for the Croatian Cultural Association, Napredak, on Trebevi .

Besides the National Theater, which is where he performs, his favorite building is Vije nica (City Hall). He is proud of the many cultural festivals Sarajevo has to offer and he considers them almost like his “children”, since the Ministry of Culture and Sport plays a meaningful role in supporting such events. He takes in almost every cultural event on his own time and stresses the importance of the National Theater’s Opera and Ballet companies. Ivica enjoys many vantage points around Sarajevo and his favorite view is from the garden at the restaurant, Kod Bibana, and he appreciates the lovely panoramas seen from Park prin eva and Kod Kibeta. He says that visitors should not just come for one day, and he recommends taking a stroll from Wilson’s Promenade to Baš aršija and visiting the aforementioned sites for views of Sarajevo. For Ivica, it is impossible not to love Sarajevo and we closed our conversation with a few lines from a song that he has recently recorded:

- It’s a quiet night in my town / the heart is where the home is / Sarajevo is half asleep, its dreams are fragile / without it, it’s as if I don’t exist / I breathe it like the air.

COFFEE WITH

KAFA SA

exist / I breathe it like the air. COFFEE WITH KAFA SA Uz Narodno pozorište, na

Uz Narodno pozorište, na ijoj sceni nastupa, njegova omiljena gra evina je Vije nica. Ponosan je na mnogobrojne sarajevske kulturne festivale, koje doživljava kao svoju “djecu”, s obzirom na zna ajnu ulogu koje Ministarstvo kulture i sporta KS ima u podršci ovim manifestacijama. Privatno posje uje gotovo sva kulturna dešavanja, a isti e bitnost Opere i Baleta pri Narodnom pozorištu. Ivica Šari posebno uživa u pogledima na Sarajevo, a njegov omiljeni pogled pruža se iz bašte restorana Kod Bibana,

iako isti e i ljepotu panorama iz restorana Park prin eva

i

Kod Kibeta. Posjetiteljima Sarajeva Ivica poru uje da se

u

Sarajevo ne dolazi na jedan dan, te preporu uje šetnju

od Vilsonovog šetališta do Baš aršije i posjetu pomenutim sarajevskim vidikovcima.

Isti e kako je Sarajevo grad koji se ne može ne voljeti, a naš razgovor zaklju uje stihovima pjesme koju je nedavno

snimio:

- Mirna no je u gradu mom/gdje je srce tu je i dom/ Sarajevo drijema, san mu tako lak/bez njeg’ kao da me nema/dišem ga k’o zrak.

mom/gdje je srce tu je i dom/ Sarajevo drijema, san mu tako lak/bez njeg’ kao da

23

 

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*

From 04/04 – Od 04.04.

Side Effects / Nuspojave

From 04/04 – Od 04.04.

The Last Exorcism, Part II / Posljednji egzorcizam 2

From 04/04 – Od 04.04.

Falsi kator

From 04/18 – Od 18.04. From 04/18 – Od 18.04.

Scary Movie 5 / Mrak lm 5 Oblivion / Zaborav

From 04/25 – Od 25.04.

Iron Man 3

 

KRITERION - ART CINEMA / KRITERION - ART KINO*

From 04/01 – Od 01.04.

Love / Ljubav

From 04/04 – Od 04.04.

As Luck Would Have It / Kako sre a ho e

 

On the Road / Na cesti

From 04/11 to 04/15 – Od 11.04. do 15.04.

German Movie Week / Sedmica njema kog lma

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*

 

From 04/01 – Od 01.04.

Program: A Hundred Years, Cycle: Burt Lancaster (1913 – 1994) / Program “Sto godina”, Ciklus: “Burt Lancaster (1913 – 1994.)”

From 04/01 – Od 01.04.

The Crimson Pirate / Crveni gusar

From 04/08 – Od 08.04.

From Here to Eternity / Odavde do vje nosti

From 04/15 – Od 15.04.

Apache / Apa

From 04/22 – Od 22.04.

Vera Cruz

From 04/29 – Od 29.04.

The Unforgiven / Nepomirljivi

MEETING POINT*

 

From 04/04 to 04/10 – Od 04.04. do 10.04.

Falsi kator

From 04/12 to 04/17 – Od 12.04. do 17.04.

Turkish Movie Week / Sedmica turskog lma

From 04/22 to 04/28 – Od 22.04. do 28.04.

lm.factory presents: Program of German Movies - Der Himmel über Deutschland / lm.factory predstavlja: Program njema kih lmova – “Nebo nad Berlinom”

 

* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba

MOVIE THEATERS

KINA

movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 25

25

EVENTS IN APRIL DOGA AJI U APRILU
EVENTS IN APRIL
DOGA AJI U APRILU

EDITOR’S PICK

IZBOR UREDNIKA

IN APRIL DOGA AJI U APRILU EDITOR’S PICK IZBOR UREDNIKA I n April spring arrives in

I n April spring arrives in its wondrous attire and at the beginning of this month we celebrate April 6 – the Day of the city of Sarajevo. As in other years, the Day of the city will be marked by many interesting events and there will certainly be no shortage of engaging events for the rest of the month.

In honor of the Day of the city of Sarajevo and the 4th anniversary of BBI Center, the

children’s festival, “Šarena nedjelja” (Colorful Week) will be held in front of BBI Center April 4-14. Youngsters will enjoy their time with popular performers, magicians, clowns, merry-go-rounds and go carts

This April, Dom mladih will launch a series of concerts during “The Cactus Music Scene”, which will be held every Friday in the Dom’s amphitheater. The following renowned Sarajevo bands will perform: Billy Andol and Basheskia & Edward EQ (April 5), Letu Štuke and Sniženo vladanje (April 12), Vela Havle and the DJs El Karinho and Djarmah (April 19); plus Erogene zone and S.P.U.K. (April 26).

Then there are the concerts at Art Cinema Kriterion: the Serbian band, Block Out, will perform on April 5 and the outstanding BiH band, Dubioza Kolektiv, will perform on April 16. These are just some of the events that lie ahead this month, so we suggest that you take

a close look at our calendar in order to nd out all that is happening in Sarajevo this

April, and visit our website, www.sonar.ba, which is regularly updated with new information about events.

U aprilu nam prolje e stiže u svom najljepšem ruhu, a po etkom ovog mjeseca slavimo i 6. april, Dan grada Sarajeva. I ove godine e Dan grada biti obilježen mnoštvom interesantnih dešavanja, a zanimljivih doga aja ne e manjkati ni tokom ostatka mjeseca. Ispred BBI Centra e, u povodu Dana grada Sarajeva i 4. ro endana BBI Centra, od

4. do 14. aprila biti održan dje iji festival Šarena nedjelja. Najmla i e se zabavljati

uz

popularne izvo a e, ma ioni are, klovnove, te na vrtuljcima, vrteškama, auti ima

U

am teatru Doma mladih e u aprilu biti zapo eta i serija koncerata petkom pod

nazivom Muzi ka scena Kaktus, a na kojima e ovog mjeseca nastupiti poznati sarajevski bendovi: Billy Andol i Basheskia & Edward EQ (5. april), Letu Štuke i Sniženo

vladanje (12. april), Vela Havle i DJ-evi El Karinho i Djarmah (19. april) i Erogene zone

i S.P.U.K. (26. april).

Tako er, izdvajamo i koncerte srbijanskog benda Block Out koji e nastupiti u Kriterion Art Kinu 5. aprila, dok e na istom mjestu 16. aprila nastupiti odli ni bh. bend Dubioza Kolektiv.

Ovo je samo dio dešavanja koja nas o ekuju ovog mjeseca, pa vam predlažemo da

pažljivo pregledate naš kalendar, kako biste saznali šta e se sve to u aprilu dešavati

u Sarajevu, ali i da posjetite naš web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o doga ajima.

ali i da posjetite naš web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o doga ajima.
ali i da posjetite naš web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o doga ajima.

27

01 MONDAY 02 TUESDAY 03 WEDNESDAY 04 THURSDAY 05 FRIDAY 28 CALENDAR OF EVENTS APRIL

01

MONDAY

02

TUESDAY

03

WEDNESDAY

04

THURSDAY

05

FRIDAY

28

CALENDAR OF EVENTS APRIL 2013

For more information about events visit www.sonar.ba

09:00; Event: City Acupuncture (until April 5); Public Room Sarajevo 20:00; Theater Play: Days of Comedy “Laughter is Cure”: Me uigre 0-24; Center for Culture Sarajevo 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinyl Party: Guest Don Guido; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club

20:00; Theater Play: Days of Comedy “Laughter is Cure”: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja; Center for Culture Sarajevo 20:30; Event: Watching the Football Games: PSG – Barcelona & Bayern – Juventus; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Duba za Jahba – Bass-Ul-Ulema & Guests; Pussy Galore

15:00; Live Music: Rasta Coffee / Acoustic Reggae Live with Mahir Bajri ; City Pub 20:00; Theater Play: Days of Comedy “Laughter is Cure”: U ime naroda; Center for Culture Sarajevo 20:30; Event: Watching the Football Game: Real Madrid – Galatasaray; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Samir Fejzi / Jazz; City Pub

10:00;

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva 19:00; Event: Seminar – How to Apply Philosophy in Everyday Life; Association Nova Akropola 20:00; Theater Play: Days of Comedy “Laughter is Cure”: Kako ubiti suprugu i zašto; Center for Culture Sarajevo 20:30; Party: Spring Sounds the Best; Pussy Galore

21:00; Concert: Struggling With Reason (Belgium); Fis Club Bock 21:00; Event: Stand Up Comedy Show: The Man by Pe a Bajovi (Zagreb); People’s Club 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Party: Charity Party – Pomozi.ba (Futavci & Guests); Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: ShikiMiki 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s - P.M.S.; Cafe Club Gogo

Kabare: Late Nite at Gogo’s - P.M.S.; Cafe Club Gogo Event : BBI Colorful Week; BBI

Event: BBI Colorful Week; BBI Center

10:00;

18:00; Event: Spring Workshop; WISA Shopping Center

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva

19:00;

20:00; Event: Performance – U zapremini kruga - Dijalog sa Sonjom Savi ; Pussy Galore