Вы находитесь на странице: 1из 9

SULIT

249/2

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan
1. Jadual berikut menunjukkan carta masa pembentukan tamadun awal.
Tamadun
Mesopotamia
Mesir
X
Y

Masa
3500 S.M.
3100 S.M.
2500 S.M.
1800 S.M.

a) Lengkapkan jadual berikut:


Y :________________________________________________________________
X :________________________________________________________________
[2 markah]
b) Jelaskan ciri-ciri tamadun dari aspek berikut:
(i) Sistem pemerintahan.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_
[1 markah]
(ii) Pengkhususan kerja.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_
[1 markah]
(iii)

Agama dan kepercayaan.


______________________________________________________________
______________________________________________________________
_
[1 markah]

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

249/2

(iv)Ciptaan, tulisan dan bahasa.


______________________________________________________________
______________________________________________________________
_
[1 markah]
c) Bagaimanakah petempatan kekal berupaya membentuk masyarakat bertamadun?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
d) Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden pada hari ini?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

249/2

2. Pendidikan membantu manusia meningkatkan tahap intelek yang seterusnya membawa


peningkatan dalam bidang-bidang lain di Yunani, Rom, India, dan China.
a) Senaraikan ciri-ciri sistem pendidikan di India.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
b) Apakah keistimewaan sistem pendidikan tamadun China?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
c) Apakah ciri-ciri manusia yang dilahirkan dalam sistem pendidikan di Yunani?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
d) Bagaimanakah sistem pendidikan membawa kegemilangan kepada tamadun Rom?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
e) Mengapakah sistem pendidikan di negara kita bermatlamatkan melahirkan
masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual?

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

249/2

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]

3. Senarai berikut menunjukkan bukti pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara.

Angkor Wat

Candi Borobudur

Kesusasteraan

a) Senaraikan peranan candi.


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
b) Nyatakan pengaruh Hindu dalam seni bina Angkor Wat.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
c) Jelaskan pengaruh Buddha pada binaan candi Borobudur.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
d) Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan di Asia Tenggara.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

249/2

____________________________________________________________________
__
[2 markah]
e) Mengapakah setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab memelihara dan
memulihara warisan seni bina di negara kita?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
4. Sistem kabilah merupakan amalan kehidupan yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan
berkelompok.
a) Terangkan Sistem Kabilah yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
b) Apakah kesan negatif yang timbul daripada amalan Sistem Kabilah dalam masyarakat
Arab Jahiliah?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
c) Namakan peperangan yang berlaku kesan daripada Sistem Kabilah yang diamalkan
dalam masyarakat Arab Jahiliah.
____________________________________________________________________
_
[1 markah]

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

249/2

d) Senaraikan kriteria yang perlu dimiliki oleh seseorang syeikh dalam masyarakat Arab
Jahiliah.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]
e) Bagaimanakah kita dapat menghalang semangat assabiyah yang menebal dalam
masyarakat berbilang kaum di negara kita?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[3 markah]
BAHAGIAN B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja
5.
Islam

Tamadun

Barat

a) Jelaskan konsep tamadun daripada pandangan:


(i) Islam

[2 markah]

(ii) Barat

[2 markah]

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

249/2

b) Terangkan empat ciri yang membawa kepada proses kehidupan yang lebih
bertamadun.

[8 markah]

c) Tamadun Mesopotamia memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun awal


manusia. Terangkan pernyataan di atas berdasarkan bidang ilmu dan ciptaan.
[8 markah]
6.

Pada sekitar tahun 3 500 S.M., Tamadun Mesir Purba berkembang menjadi pusat tamadun
awal dunia.
a) Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir Purba yang
menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia?
[8 markah]
b) Terangkan sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada masyarakat dunia yang kekal
sehingga ke hari ini.

[6 markah]

c) Kegemilangan sesuatu negara itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi akan
datang sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan warisan serta khazanah
bangsanya untuk dikagumi.
Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi
kebanggaan generasi akan datang?

[6 markah]

7. Tembok Besar China menjadi simbol ketinggian ketamadunan Tamadun China.


a) Terangkan ciri-ciri seni bina Tamadun China yang kekal sebagai peradaban dunia.
[6 markah]
b) Terangkan kemajuan tamadun China dari aspek berikut:
(i) Ekonomi

[4 markah]

(ii) Sains dan teknologi

[4 markah]

c) Bagaimanakah anda dapat mengambil iktibar daripada peningkatan tamadun China


untuk mencapai kecemerlangan diri?

[6 markah]

8. Senarai berikut menunjukkan tamadun yang menyumbang kepada warisan peradaban dunia.

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

Tamadun Yunani
[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

249/2

Tamadun Rom

Tamadun China

Tamadun India

a) Jelaskan sumbangan tamadun tersebut dalam aspek pentadbiran.

[6 markah]

b) Nyatakan sumbangan tamadun tersebut dalam bidang berikut :


(i) Sains dan teknologi

[4 markah]

(ii) Aspek sosial

[4 markah]

c) Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan sesebuah


tamadun?

[6 markah]

9. Kerajaan Agraria merupakan satu bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.


(a)

Nyatakan ciri-ciri kerajaan Agraria.

[8 markah]

(b)

Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Agraria maju dalam


bidang pertanian.

(c)

[6 markah]

Apakah iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini daripada
masyarakat Agraria?

[6 markah]

10. Dari tahun 300 M. Sehingga 610 M., masyarakat Arab hidup pada zaman yang dikenali
sebagai zaman jahiliah.
a) Mengapakah masyarakat pada zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Arab
Jahiliah?

[4 markah]

b) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah.

[10 markah]

c) Bagaimanakah pengamalan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah menghalang


pembentukan masyarakat bermoral?
11. Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang

[6 markah]
ketua keluarga yang penyayang malah

pemimpin yang bijaksana dan pedagang yang berjaya.

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

10

249/2
a)

Nyatakan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W. sehingga
dihormati oleh masyarakat Arab Jahiliah.

[6

markah]
b)

Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kebijaksanaan baginda dalam menyebarkan


dakwah Islamiah kepada orang ramai.

c)

[6 markah]

Andaikan anda seorang pemimpin, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada anda
untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.

[8 markah]

Soalan tamat
Disediakan oleh,

1249/2 2012 Hak Cipta Panitia Sejarah SMKTD2

disemak oleh,

disahkan oleh,

[Lihat halaman sebelah


SULIT