Вы находитесь на странице: 1из 129

( - )

1) () ,
. , ,
.
2) ( ),
(, , ).
3) , ( ,
).
4) , , .
5) , (
,
).
6) , , .
15 , (
). ,
.
. ,
.

www.franklang.ru


Ban4 zuo4 qiao2
( )

Cong2qian2 (, : ) you3 yi4 tiao2 he2 ( ; tiao2 .


), he2 shang ( ; shang ) mei2 you3 ( ;
mei2 you3) qiao2 ().

He2 shui3 ( ) bu4 shen1 ( ), bu4 ke3yi3 (, ) du4chuan2


( : + ), lai2wang3 de ren2
( ; de ) bi4xu1 () she4 shui3
( ) zou3 ( = ) guo4qu (: + ; qu4
).

You3de ren2 ( ) pa4 shui3 ( ) bu4 gan3 ( ) zou3


guo4qu.

Yin1wei4 () he2 li de ( ; li3 ) shi2tou (: shi2


+ tou2 ) gao1 di1 (-) bu4 ping2 ( ), you3de ren2 pa4
hua2dao3 (-), ye3 ( / /) bu2 yuan4yi4 ( )
zou3 guo4qu.

Hai2 you3 xie1 lao3ren2 ( ; xie1 :


), xiao3hai2 (: ), bing4ren2 ( ;

www.franklang.ru

bing4 ), dou1 wu2 fa3 guo4 he2 ( =


).

Xia4 yu3 de shi2hou ( : ; xia4 yu3 : ,


), he2 shui3 ( ) zhang4 gao1 (: ), shui3 tai4 shen1
( ), jiao1tong1 (, ; jiao1 , ;
tong1 , ; , ) jiu4 () duan4jue2 le ().

He2 de pang2bian1 ( ; pang2bian1 + ) zhu4 zhe (; zhe


, ) yi2 ge ren2 ( ; ge ), hen3
zhong1hou4 ( : , , + ,
, ) lao3shi2 (; shi2 , ; ), qin2ku3
(, : + , ) gong1zuo4 (:
) = ().

Ta1 kan4 dao ( ; dao4 , ;


) zhei4 zhong3 qing2xing ( , ; zhong3 , ;
; qing2 ; ; xing2 ), jiu4 bang1zhu4 (// ) ren2
guo4 he2.

Ru2guo3 () you3 ren2 ( ) bu4 gan3 guo4 he2, ta1 jiu4 bei1 zhe (
; bei1 , ) ta1men () guo4qu.

Wu2lun4 () bai2tian1 ( ), hei1ye4 ( ), zhi3yao4 (,


: ) jiao4 yi4 sheng ( = , ), ta1 jiu4
(, ) lai2 () bei1 ni3 () guo4 he2.

Mei3 ci4 ( ) guo4 he2 yi3hou4 ( = ,


), ke4ren2 (, ) jiu4 gei3 ta1 ( ) yi4dianr3 qian2 (:
, ).

www.franklang.ru

Ta1 sheng3 chi1 ( = ) jian3 yong4 ( = :


+ ) (sheng3 chi1 jian3 yong4 ), ba3 qian2
(; ba3 ) cun2 qi3lai (, ; qi3lai
, ), xi1wang4 (, ) neng2
zao4 ( ) yi2 zuo4 qiao2 (; zuo4 , ; .
).

Guo4 le ji3 nian2 ( ), ta1 you3 le xie1 chu3xu4 ().

Ta1 xiang3 (), ta1 nian2ji4 ( : + ) jian4jian4 () lao3 le


(, ), bu4 neng2 ( ) lao3shi4 () bei1 zhe ren2 guo4
he2.

Yu2shi4 () ta1 ba3 qian2 na2 chu1lai ( , ; na2 ; chu1


; chu1lai ), gu4 () gong1ren2
() dao4 shan1 shang ( ) qu4 kan3 shu4 ( ), zao2 shi2tou
( ).

Qiao2 xiu1jian4 le (// ) yi2 ban4 (: ), ta1


de qian2 hua1 guang1 le ( : , + , ,
).

Mei2 you3 qian2 (// ; mei2 you3 /


/), gong1ren2 bu2 gan4 ( ), gong1zuo4 () jiu4 ting2 le (,
).

Ban4 zuo4 qiao2 jiu4 zhe4yang4 ( ) kua4 zai4 he2 shang ( ; kua4
, ; zai4 // ), cheng2 le () yi2 ge te4shu1 (:
, + , ) feng1jing3 (: , +
, ).

www.franklang.ru

Ta1 dao4 ( ) yi2 ge you3qian2de (: ) di4zhu3


(: + ) nar4 () = ( , ) jie4 qian2 ( ),
di4zhu3 shuo1 ():

Ni3 yi3jing1 lao3 le ( ; yi3jing1 : + ,


, ), you4 mei2 you3 zi3n3 (-), si3 le (// ) shei2 huan2
qian2 ( )?

Bu4 ken3 jie4 gei3 ta1 ( ; gei3 ;


/ /).

Ta1 you4 ( ) xiang4 guo4 lu4 de ren2 ( ; xiang4


, ) qi3tao3 (), xi1wang4 () ta1men neng2 (// )
juan1zhu4 (-; juan1 , - ), ke3shi4
() da4jia1 dou1 ( : ) hen3 qiong2 ( // ), gei3
de bu4 duo1 ( ; de / ,
/).

Ban4 zuo4 qiao2 hai2shi4 ( , ) ban4 zuo4 qiao2, yi4zhi2 ( , -; zhi2


) xuan2 () zai4 he2 shang ( ).

Ta1 de yuan4wang4 ( : + ) wu2 fa3 ( ) da2cheng2


(: + , ), gan3dao4 () hen3 shang1xin1
( : ), zheng3 tian1 ( ) zai4 qiao2 tou2 shang (
: ) liu2 lei4 ( ).

You3 yi4 tian1 (), yi2 ge nian2qing1 ( : + ,


) gu1niang () qi2 zhe ( ) ma3 ( ) guo4 qiao2
( ).

www.franklang.ru

Ta1 zou3 shang4 qiao2 qu4 ( ), qi2guai4 ()! Zhi3 you3 ( )


yi2 ban4!

Mei2 ban4fa guo4 ( : ), zhi3hao3 ( //:


) tui4 (, ) hui2lai ( /
, /).

Ta1 kan4 dao4 () qiao2 bian1 ( ) you3 ge lao3ren2 ( ) zai4 liu2 lei4
( ; zai4 ; ,
), jiu4 wen4 ta1 ( ):

Zhe4 shi4 ( ) zen3me () hui2 shi4 (; hui2 ) = (


)? Cong2lai2 () mei2 jian4guo ( ) ban4 zuo4 qiao2 de (de
)!

Lao3ren2 gao4su ta1 ( ) suo3you3de (; suo3 ;


; suo3you3 ; ) jing1guo4 (, //
), nei4 ge nianqing1 gu1niang ( ) hen3 tong2qing2 ta1 (
: ), shuo1:

Rang4 wo3 ( ) lai2 bang1 ni3 ( ) zhei4 ge mang2 (


, ; mang2 ).

Nei4 ge nian2qing1 gu1niang zhang3 de (, ; de


/ /) hen3 piao4liang ( ), shen1ti3 () you4 (, ) hen3
jie1shi ( , ; jie1 , ; shi2 , ;
, ), kan4 qi3lai (, ) shi4 lian4guo wu3shu4 de
( ; lian4 , ).

Ta1 zhan4 zai4 qiao2 tou2 ( : ), dui4 ( //) lai2wang3 de


ren2 (- ) shuo1:
www.franklang.ru

Zhu1 wei4 ke4ren2 ( ; zhu1 ; wei4 ) ting1 ge zhen1 (


; zhen1 , ), wo3 wei4 xiu1 qiao2 ( )
lai2 mai4 shen1 ( : ); shei2 () yong4 (, ; yong4 ;
// = ) bai2 yin2 ( =
) da3 zhong4 wo3 ( ; da3 , ; zhong4
), wo3 jiu4 gen1 ta1 ( ) jie2cheng2 qin1 ( ; jie2 ;
jie2cheng2 ; qin1 , ; (jie2)cheng2 qin1
).

Zhei4 ge qi2guai4 de ( ) xiao1xi (; xiao1 , / /;


xi1 , ) hen3 kuai4 ( ) jiu4 chuan2kai1 le (;
chuan2kai1: , + , ), you3qian2de di4zhu3
( ), lao3ban3 ( : , + ,
), guan1yuan2 (: ) dou1 lai2 reng1 qian2 (
).

Da4jia1 dou1 xiang3 ( // ) hua1 ji3 ge qian2 ( ), qu3


( , ) yi2 ge ru2 hua1 ( ) si4 yu4 de ( )
gu1niang zuo4 ( = // , .. ) xiao3lao3po (, //
; xiao3 ; lao3po /./; po2 ).

Nei4 ge gu1niang di2que4 (: + ) wu3shu4


gao1qiang2 (: -).

Bai2 yin2 fei1 shang4 ( , ) fei1 xia4 (, ), ta1 jiu4 shang4 xia4
(-) tiao4yue4 ().

www.franklang.ru

Bai2 yin2 reng1 dao4 zuo3 you4 (-), ta1 jiu4 zuo3 you4 duo3shan3 ().

Reng1 le ban4 tian1 (: ), yi2 ge ye3 mei2 da3 zhong4 ta1 ( //


= ).

You3 yi2 ge cai2zhu3 ( : + ) reng1 le yi2 kuai4 ( ; kuai4


; . ) you4 () yi2 kuai4, dou1 bei4 shan3kai1
( , : ; bei4 ), ta1 jiu4 jiao4
zhe () shuo1:

Wo3 yong4 shi2 kuai4 bai2 yin2 ( ; ) mai3 xia4lai (,


; xia4lai )!

Shuo1 wan2 (: ), jiu4 guo4qu qiang3 ( ) bai2 yin2.

Nei4 ge nian2qing1 gu1niang zhuan3 shen1 ( = ), yi4 jiao3 (


= ) jiu4 ba3 ta1 ti1 dao4 (; ti1 , ) qiao2
xia4 qu ( ).

Qi2yu2 de ren2 (, ; qi2 ; ;


yu2 ) kan4 ta1 wu3shu4 gao1qiang2, zai4 ( = ) mei2 you3 ren2 gan3
( = ) guo4qu qiang3 qian2.

Nei4 ge nian2qing1 gu1niang ba3 bai2 yin2 jian3 qi3lai (; jian3 , ;


qi3lai / /; qi3 ),
quan2bu4 (, : ) jiao1 () gei3 lao3ren2, jiu4 qi2 zhe ma3
(, , ) fei1ben1 er2 (, ; fei1 ; ben1
, ; er2 / /) qu4 ().

www.franklang.ru

Lao3ren2 de2dao4 (, ) guo4 lu4 ke4ren2 de bang1zhu4 (


), you4 gu4 le ( ) gong1ren2 () ba3 qiao2 xiu1jian4
hao3 ( ; hao3 ), hou4lai2
(, ) guo4 he2 ( ) jiu4 hen3 fang1bian4 le (
).

Yi4zhi2 ( ; zhi2 ) dao4 xian4zai4 ( ; xian4 ;


; zai4 ), da4jia1 () hai2 ji4de ( ) xiu1jian4 ban4
zuo4 qiao2 de lao3ren2 (, ), ye3 ( ) ji4de
wan2cheng2 (: + , ) ling4wai4 (:
+ ) ban4 zuo4 qiao2 de nian2qing1 gu1niang.

Sui1ran2 () xian4zai4 shi4 wan2zheng3 de ( , ; zheng3


) yi2 zuo4 qiao2, ke3shi4 () da4jia1 hai2shi4 ( ) jiao4 ta1 ( ; ta1
) Ban4 Zuo4 Qiao2.

www.franklang.ru

www.franklang.ru

10

www.franklang.ru

11

Liang3 guo2 ( ) tai4zi3 ()

Cong2qian2 () you3 yi2 ge nong2min2 ( : + ,


) zai4 tian2 li ( ; li ) gong1zuo4 (), yi3jing1 () shi4
zhong1wu3 le ( ; le ), jia1 li de ren2 (//
= , ) hai2 mei2you3 song4 fan4 lai ( ).

You3 yi2 ge he2shang (// ; he2 , ; shang4 ,


) zou3 guo4 nar4 ( ), ye3 () yi3jing1 () hen3 e4 le (
, ), jiu4 ( , ) xiang4 nong2min2 ( ; xiang4
, ; // , ) tao3 fan4 chi1 ( ).

Nong2min2 hen3 yuan4yi4 ( ) gei3 ta1 fan4 ( ), zhi3shi4 () qing3 ta1


( ) shao1 () deng3 () yi2xia4 (, ,
-), jia1 li de ren2 hen3 kuai4 ( = ) jiu4 song4 fan4 lai.

Deng3 zhe deng3 zhe (- = ), nong2min2 jia1 li yi4zhi2 ( ; zhi2


) mei2you3 ba3 fan4 (; ba3 ,
//) song4 lai, nei4 ge he2shang jiu4 shuo1 (
):
www.franklang.ru

12


Wo3 () shi2zai4 ( ; shi2 , ; zai4 // ) hen3
ke3 ( = ), neng2 bu neng2 ( : -) xian1 ()
gei3 wo3 ( ) dianr3 shui3 he1 ( )?

Nong2min2 jiu4 cong2 kou3dai4 li ( ; kou3 ; dai4 , ) na2 chu1


(: -) yi2 ge shui3guo3 (: + ) gei3 ta1 chi1.

He2shang kou3ke3 () de li4hai ( = ; li4 ; hai4 , ),


jue2de ( = ) shui3guo3 te4bie2 () tian2 ().

He2shang chi1 le shui3guo3, hen3 gan3xie4 (, :


) nong2min2, jiu4 shuo1:

Wo3 mei2you3 ( ) shen2me dong1xi (- ; dong1 ; xi1 )


song4 ni3 ( ).

Xian4zai4 () tai4yang (; tai4 , ; yang2 ) zheng4 da4


(, = , ), ni3 ye3 ( ) ying1gai1 ()
xiu1xi (: , ) yi2xia4.

Wo3 gei3 ni3 ( ) jiang3 () ge gu4shi ( ) ba (- /-/; ba


):

Cong2qian2 you3 liang3 ge (, ) guo2jia1 (: + ; jia1


; ), chou2hen4 (: + )
hen3 shen1 ( / /), yi1 bai3 duo1 nian2 ( = )
da3 lai2 da3 qu4 ( , : -; da3 ; lai2
; qu4 ), hu4xiang1 (, ) can2sha1 (:
www.franklang.ru

13

, + ), mei2 wan2 mei2 liao3 (


= ).

Ren2min2 () si3shang1 (-) can3zhong4 (, ; can3


, ; zhong4 ), sheng1huo2 () kun4ku3 (,
; kun4 , ; ku3 ),
guo2jia1 bian4de hen3 qiong2 ( = ; bian4
).

You3 yi4 tian1 (: ), wang2hou4 (: , )


bao4 zhe (, / / = ) tai4zi3 (: ) dao4 he2bian1 (
; he2 ; bian1 , ) kan4 sai4 chuan2 (
), da4jia1 dou1 () hen3 gao1xing4 ( : ).

Tai4zi3 geng4 ( //) shi4 gao1xing4, shou3 wu3 zu2 dao3 (


= ; wu3 , ), yi2 bu4 xiao3xin1 (
, : ), diao4 jin4 he2 li qu4 le ( ;
diao4 ; jin4 ; qu4 le
).

Da4jia1 dou1 hen3 jing1huang1 ( -), gan3kuai4 (


//: + ) jiu4 tai4zi3 ( ), ke3shi4 () shui3liu2
( ) hen3 ji2 ( ), tai4zi3 hen3 kuai4 de ( ) jiu4 (, )
bei4 piao1 zou3 le ( //; piao1 , ; bei4
).

Zheng4hao3 nei4 ge shi2hou ( ), you3 yi4 tiao2 da4 yu2 ( ;


tiao2 , ) zhang1kai1 () kou3 ()
deng3 zhe () xiao3 yu2 chi1 ( // ), yi2xia4zi (,
) jiu4 ba3 tai4zi3 () tun1 () jin4 du4zi li qu4 ( ; jin4 ).
www.franklang.ru

14


Da4 yu2 sui2 zhe () shui3liu2 er2 xia4 ( , //
; er2 , , ; ,
/ /), dao4 le ling4wai4 yi2 ge guo2jia1 (
; ling4 ; wai4 ).

You3 yi2 ge yu2fu1 (; fu1 , , ) zheng4zai4 ( / ,


/) sa1 wang3 ( ), zhuo1dao4 le da4 yu2 ( ), na2 dao4
shi4chang3 qu4 mai4 ( ; shi4 , ; chang3 ,
, , ).

Guo2wang2 de () chu2shi1 (: ) dao4 shi4chang3 qu4 mai3 yu2


( , ), jiu4 ba3 da4 yu2 mai3 le, dai4 dao4 huang2gong1 (
; huang2 ).

Chu2shi1 zai4 chu2fang2 li ( ; fang2 , ) na2 zhe dao1zi ( )


zheng4yao4 ( ) qie1kai1 (: -) yu2 du4zi, tu1ran2 (;
tu1 , ; ran2 ) ting1dao4 () you3 yi2
ge xiao3hair2 de () jiao4sheng1 (; jiao4 ; sheng1 ), shuo1:

!!
Xiao3xin1 ()! Xiao3xin1! Bu2 yao4 shang1 dao4 wo3 ( )!

Chu2shi1 xia4 le () yi2 tiao4 (/, / , ), jiu4 gan3kuai4 bao4gao4


(, ) guo2wang2.

Guo2wang2 jiao4 ta1 ( , ) xiao3xin1 pou1kai1 ( ) yu2


du4zi, guo3ran2 (, = ) you3 yi2 ge xiao3hair2.

www.franklang.ru

15

Zhei4 ge xiao3hair2 zhang3 de hen3 qing1xiu4 ( ; qing1


, , ; xiu4 , , ) ke3ai4 ( :
), chu2shi1 gan3kuai4 bao4 gei3 guo2wang2 kan4 ( //
= ).

Nei4 ge guo2jia1 de guo2wang2 ( ) sui1ran2 you3 wang2hou4 (


), you4 ( ) you3 hen3 duo1 fei1zi ( ), ke3shi4 () yi2
ge er2zi ( ) ye3 mei2 you3 ( ) = ( ).

Xian4zai4 () ju1ran2 () cong2 yu2 du4zi li de2dao4 (, ) yi2 ge


er2zi (), zhen1 () shi4 xi3 cong2 tian1 jiang4 ( ).

Guo2wang2, wang2hou4, da4chen2 (: , ), quan2 guo2


( ) ren2min2 dou1 hen3 gao1xing4, yi4qi3 () re4lie4 ( = :
+ ) qing4zhu4 (: , + ,
).

Zai4 shang4you2 de ( //) guo2wang2 zheng4zai4 ( )


shang1xin1 ( , : ) shi1qu4 tai4zi3 (// ),
ting1dao4 () zhei4 ge xiao1xi ( , : , + ,
), duan4ding4 (: , + , , )
shi4 ta1 de er2zi ( ).

Guo2wang2 pai4 () shi3zhe3 () qu4 () tao3hui2 ( ) tai4zi3,


ke3shi4 xia4you2 de ( //) guo2wang2 zheng4 (, //)
gao1xing4 de2dao4 er2zi (, ), er2qie3 () yi3jing1 () li4wei2 tai4zi3
( ; li4 , ; wei2 ; ),
nar3 ken3 huan2 ( = )!
www.franklang.ru

16


Yin1ci3 (), liang3 guo2 ( ) wei4le ( , ) zheng1 tai4zi3
( ), you4 () yao4 (/, ) fa1qi3
zhan4zheng1 ( ; fa1 ; ; qi3 + ; zhan4 ;
zheng1 ).

Na4 shi2hou ( ), you3 yi2 ge da4 guo2 ( ), zi4ji3 (,


) guo2jia1 de shi4 ( ) mei2 ban4fa ( = ,
; ban4 , ; fa3 , ) guan3 (, :
), hen3 xi3huan ( ) guan3 bie2 guo2 de shi4 (
).

Da4 guo2 guo2wang2 yao1qing3 () na4 liang3 ge guo2wang2 lai2 kai1hui4 ( :


), rang4 ta1men ( ) he2ping2 (: , +
, ) jie3jue2 (: //; jie3jue2 ,
+ ), bu4xu3 ( ) zhan4zheng1.

Da4 guo2 guo2wang2 shuo1:

Ru2guo3 () shang4you2 de guo2wang2 mei2you3 sheng1 ( //) zhei4 ge tai4zi3,


tai4zi3 mei2you3 diao4 dao4 he2 li qu4 ( ), xia4you2 de guo2wang2 zen3me neng2
( ) de2dao4 ta1 ( )?

Tong2yang4 de ( , : ) dao4li3 (: +
, ), ru2guo3 xia4you2 de guo2wang2 mei2you3 cong2 yu2 du4zi li pou1chu1 tai4zi3,
shang4you2 de guo2wang2 dao4 nar3 () qu4 zhao3 ( )?

www.franklang.ru

17

Ji4ran2 () ni3men dou1 ( ) mei2 you3 er2zi, dou1 xu1yao4 () you3


tai4zi, zhe4yang4 ba ( //-), ni3men gong4tong2 (: ,
+ , ) jian4zhu4 () yi2 ge tai4zi3 gong1dian4 (),
rang4 tai4zi3 ( , ) zhu4 zai4 nar4 ( ), gong4tong2 fu3yang3
(: , + , ), cheng1 ta1 (, )
wei2 liang3 guo2 tai4zi3 (// ).

Na4 liang3 ge guo2wang2 mei2 you3 bie2de ban4fa ( : ),


zhi3hao3 () tong2yi4 le () = ( ).

Xu3duo1 nian2 yi3hou4 ( ), liang3 guo2 de guo2wang2 dou1 qu4shi4 le (:


), na4 () liang3 guo2 tai4zi3 jiu4 deng1shang ( ) liang3 guo2
wang2wei4 (: + , , ), cheng2wei2 () liang3 guo2
guo2wang2.

Cong2ci3 ( : //), yi2 ge ren2 (// ) guan3 liang3 guo2, jiu4 bu2 zai4
() zhan4zheng1 le.

Nei4 ge he2shang shuo1 wan2 le ( ) gu4shi (: + ),


nong2min2 jia1 li de fan4 ye3 song4 lai2 le.

He2shang chi1 le fan4 jiu4 zou3 le ( ), zhi3 liu2xia4 () zhei4 ge gu4shi zai4 xiang1xia
( , ) liu2chuan2 zhe (, ; liu2chuan2
+ ).

www.franklang.ru

18

www.franklang.ru

19

!!

www.franklang.ru

20

Hou2zi () gen1 e4yu2 ( : )

Gu3 (// ) shi2hou () you3 yi4 zhi1 hou2zi ( ; zhi1


) zhu4 zai4 (// ) Heng2 He2 ( ) wan1
de (, ) shu4lin2 li (// ; shu4 ; lin2 ).

Zhei4 zhi1 hou2zi ( ) zhang3 de () you4 gao1 da4 ( -) you4


you3 li4qi ( ; li4 ; qi4 , , ).
www.franklang.ru

21


Nei4 ge shi2hou ( ), you3 yi2 dui4 () e4yu2 () fu1fu4 (-) zhu4
zai4 Heng2 He2 zhong1 ( = //).

E4yu2 de qi1zi () kan4 dao4 () cong1ming de hou2zi ( ; cong1


/ /; ming2 , ), jiu4 ( , ) xiang3 chi1 (
) ta1 de nao3 ( ).

You3 yi4 tian1 (), e4yu2 de qi1zi gen1 ta1 shuo1 ( ):

Fu1jun1 a (: +; a -)! Ni3 dui4 wo3


( / / ) zhe4me hao3 ( ), wo3 jue2de ( :
//) hen3 xing4fu2 ( ), zhi3shi4 ( //) wo3 hen3 xiang3 chi1 nei4 zhi1
hou2zi de nao3.

Ren2jia1 shuo1 (// ) chi1 nao3 bu3 nao3 ( , ;


bu3 , ), chi1 le (// ) hou2zi de nao3 jiu4 hui4 gen1 hou2zi yi2yang4
( = ; yang4 , ) cong1ming.

Ni3 gan3kuai4 ( ) qu4 ba3 (-) ta1 zhuo1 lai ( )!

E4yu2 ting1 le (, ), gan3 dao4 () hen3 wei2nan2 (


/ /; wei2 , ; nan2 ), shuo1:

Ai4qing1 a (; i4 , ; qing1 /
/; , / /)! Hou2zi zhu4 zai4 shu4lin2 li, pa2 de
(, ) you4 gao1 you4 kuai4 ( , ).

www.franklang.ru

22

Wo3men zhu4 zai4 shui3 di3 ( ; di3 , ), zen3me () zhuo1 de dao4


( ; de ) ta1 a (-)!

E4yu2 de qi1zi sa1jiao1 ( ; sa1 , , //; jiao1


; , ), wu2lun4ru2he2 ( : )
yi2ding4 () yao4 () e4yu2 xiang3 ban4fa (//
).

Guo4 xie1 shi2hou ( ; xie1 , ),


hou2zi dao4 () Heng2 He2 bian1 shang ( ) he1 shui3 ( ).

He1 le shui3 yi3hou4 ( = ), jiu4 zai4 an4 bian1 ( ) yi2 kuai4 da4 shi2tou
shang ( ) xiu1xi ().

E4yu2 pa2 () dao4 an4 bian1, gen1 hou2zi shuo1:

Hou2 wang2 a ( )!

Ni3 zheng3tian1 ( ) zai4 ai3xiao3 ( -) de shu4lin2 li (),


chi1 xie1 you3 chong2 de ( , ) xiao3 guo3zi ( ),
bu4 jue2de ( ) nan2 chi1 ma ( : -)?

Dui4 an4 (// ) you3 ge da4 sen1lin2 ( ; sen1


// , ; lin2 ), li3mian4 de ( = ; li3 ; mian4 ,
) xian1 guo3 (, ; xian1 , ), you4
da4 you4 tian2 ( , ), chi1 le (// ) ke3yi3 (, )
chang2 sheng1 bu4 lao3 ( ).

Hou2zi zui4 (, ) xi3huan () chi1 xian1 guo3, bei4 e4yu2 (; bei4


) yi4 shuo1 () jiu4 xin1 dong4 ( ,
; xin1 ; dong4 //), shuo1:
www.franklang.ru

23


Hao3 shi4 hao3 (- ), ke3shi4 ni3 zhi1dao ( ) wo3 bu2 hui4
you2yong3 (// ).

Heng2 He2 shui3 you4 kuan1 you4 shen1 ( , ), wo3 zen3me ( )


guo4 de qu4 a ( -)?

E4yu2 shuo1:

Zhei4 ge ( / /), wo3 dao4 ( , ; dao4 ; ; )


ke3yi3 () bang1 nin2 de mang2 ( ).

Nin2 jiu4 tiao4 ( , ) dao4 wo3 de bei4 shang (


), wo3 ba3 nin2 ( ) zai3 guo4qu () jiu4shi4 le ( ).

Hou2zi ting1 le (, ), fei1chang2 (: , ,


) gao1xing4 (), li4ke4 ( : , + ,
) tiao4 dao4 e4yu2 de cu1cao1 ( , ) de bei4 shang.

Hou2zi qiao4 qi3 () tui3 (), sao1 yi sao1 () hou2 mao2 (), zheng1kai1
( ; zheng1 ; kai1 ) yan3jing () wang4 zhe
(; wang4 , ) dui4 an4 de sen1lin2.

E4yu2 you2 dao4 he2 zhong1 ( ), tu1ran2 () yi4 zhuan3 shen1


(: ; yi4 , ),
hou2zi mei2you3 fang2bei4 ( = ; fang2bei4 ,
//, : fang2 ; bei4 , ), yi2xia4zi
() jiu4 gun3 dao4 he2 li qu4 ( ; gun3 ).

www.franklang.ru

24

Hou2zi da4 jing1 ( ), shuo1:

Kuai4 jiu4 wo3 ( )! Wo3 bu2 hui4 you2yong3!

E4yu2 shuo1:

Mei2 guan1xi ( , : , : guan1 ,


/ /; xi4 , ), kuai4 dao4 wo3 jia1 le ( ).

Wo3 qi1zi deng3 zhe () chi1 ni3 de nao3!

Hou2zi ben3lai2 (// : , ; ben3


, ) hen3 cong1ming, mei2 xiang3 dao4 ( ) jin1tian1 () que4
() bei4 pian4 (// ; bei4 ), tu1ran2 (,
) ling2ji1 (; ling2 , , ; ji1 , ; ;
; , ) yi2 dong4 ( = ), shuo1:

E4yu2 da4 ge1 ( )!

Wo3 ping2chang2 (; ping2 , , ; chang2 , )


zai4 shu4 shang ( ) tiao4 lai2 tiao4 qu4 ( -: - ), zong3shi4 () ba3 nao3 cang2 () zai4 shu4 cong2 li ( , ),
mian3de () nao3 zhen4dang4 (; zhen4 , ; dang4
/ /).

E4yu2 shuo1:

Ru2guo3 () ni3 qu4 na2 lai ( -), wo3 ke3yi3 ( ) fang4 ni3
( ) zou3 ().

www.franklang.ru

25

Hou2zi you4 () pa2 dao4 e4yu2 de bei4 shang, ping2wen3 de (-; de


) hui2 dao4 an4 shang ( ).

Hou2zi shang4 le an4 yi3hou4 ( ; yi3hou4 , ), hen3 kuai4 de pa2


dao4 shu4 shang.

Kan4jian4 (: -) e4yu2 zhang1zhe zui3 ( : ) deng3 zhe


ta1, jiu4 shuo1:

Xian4zai4 (, ) wo3 de nao3 yi3jing1 zai4 wo3 de tou2 shang le (


), bu2 hui4 () zai4 ( //) shang4dang4 le ().

Ni3 hen3 xiong1meng3 (: , + ), li4 da4 wu2 bi3 (


), zhi3shi4 ( ) mei2 you3 nao3!

Wo3 shi4 ( ) bu2 hui4 ( ) ba3 na4 nao3 gei3 ni3 ( ), rang4
ni3 ( : , ) qu4 sha1 sheng1 de ( =
)!

E4yu2 ben3lai2 (, -) yao4 pian4 hou2zi ( ), xian4zai4


que4 ( ) bei4 hou2zi pian4 le ( ).

Na2 bu2 dao4 ( = ; bu2 )


hou2 nao3, zhi3hao3 () hui2 jia1 qu4 ( ) ai2 ma4 (// ;
ai2 - / /; ma4 ).

www.franklang.ru

26

www.franklang.ru

27

www.franklang.ru

28

Dong1tian1 de (, ) cao3yao4 ( = =
)

You3 yi4 nian2 ( ) dong1tian1 () = (- ), tian1qi4 (: +


) te4bie2 leng3 (// ), xia4 le () ji3 chang3 (
= ) xue3 (), yi2pian4 (; pian4 , , , :
) bai2mang2mang2 ( ; mang2
).

Zai4 shan1 bian1 ( , ; bian1 , ) you3 yi2 ge ( )


mao2cao3 (: ) gai4 de () fang2zi (), li3mian4
() zhu4 zhe san1 ge ren2 ( ): ma1ma (), jie3jie ( ),
mei4mei ( ).

Nei4 ge ma1ma ( ) sheng1bing4 (: ; sheng1 ,


), lian3se4 ( ) cang1bai2 (; cang1 -, , ;
bai2 ), shen1ti3 () shuai1ruo4 (: + ).

Ta1men jia1 (// ) mei2 you3 ( ) bie2de () da4ren2 (),


quan2 () kao4 (, ) liang3 ge n3er2 ( ) zhao4gu4
(, ; zhao4 //, , , ; gu4
, ).

www.franklang.ru

29

Ta1men nian2ji4 ( : + ) hai2 xiao3 ( ), yi2 ge shi2 sui4 (


// ), yi2 ge ba1 sui4 ( ).

Yi1sheng1 shuo1 ( ), zhi4liao2 (// ) zhei4 zhong3 bing4 (,


; zhong3 , ), bi4xu1 () dao4 shan1 shang qu4 ( )
cai3 () cao3yao4 ( : ), zhu3 tang1 he1
( // ).

Tian1qi4 () zhe4me (, ) leng3 (), you4 ( = )


mei2 you3 bie2 ren2 ( ) ke3yi3 qu4 (// ), zen3me ban4 (
)?

Na4 liang3 ge jie3mei4 ( ) wei4 le (, ) ma1ma de bing4 ( ),


zhi3hao3 ( = ) chuan1 shang4 () hou4 () mian2yi1
( = ), dai4 zhe ( = ) zhu2 li4zi (
), mao4 zhe feng1 xue3 ( ,
; mao4 , ), shang4 shan1 qu4 zhao3 () cao3yao4.

Nei4 ge shi2hou ( ), zheng3ge shan1 ( ) gai4 man3 le xue3 (


), suo3you3de (; suo3 , ; suo3you3 ,
, ; , ) cao3 dou1 bing1dong4 le (: + ),
nar3 you3 cao3yao4 ne ( )?

Jie3jie shuo1:

Ji4de () qu4 nian2 ( ) xia4tian1 (), wo3men () zai4 yi2 ge shan1


dong4 qian2mian4 ( ; qian2mian4 ) kan4dao4 (,
) yi4xie1 (, ) cao3yao4, ye3xu3 ( :
) xian4zai4 hai2 you3 ( ).
www.franklang.ru

30


Yu2shi4 ( , ) ta1men jiu4 pa2 shang4 shan1 qu4 ( ), yi2 bu4 yi2
ge jiao3yin4 ( , = - ; jiao3yin4 ),
jian1nan2 (; jian1 , ; nan2 ) qian2jin4 (
= ).

Shan1 shang de () feng1guang1 (, : + , ) hen3 mei3 (


):

Song1shu4 (: ) pi1 zhe (, ; pi1


, ) xue3 sha1 ( ; sha1 ; ), hai2shi4 (
) jian1qiang2 de (, : + ) zhan4 zhe (,
).

Zhu2zi () chuan1 shang4 ( ) xue3 yi1 ( ,


), you3de zhi2li4 ( // : + , ),
you3de wan1 yao1 ( ) qu1 bei4 ( ).

Na4 liang3 ge jie3mei4 bu2gu4 ( ) jian1nan2 ( ), bu4ting2 de


( , ) wang3 ( , ) shan1 shang4 pa2.

Da4di4 ( ) yi2 pian4 ( = ; pian4 ) ji4jing4 (,


: + ), zhi3you3 ( ) na4 liang3 ge jie3mei4 jiao3 ()
cai3 () zai4 xue3 li, fa1chu1 () sha1sha1 de (, ) sheng1yin1
(: + ).

Ta1men zou3 zhe zou3 zhe (-), hao3 bu4 rong2yi4 ( ; rong2
, ; yi4 ) dao4 le (, ) yi2 ge shan1 dong4 qian2mian4,
kan4dao4 yi4xie1 cao3yao4.

www.franklang.ru

31

Ta1men gao1xing4 () ji2 le (, ), ma1ma you3 yao4 he1 le (


), bing4 jiu4 hui4 hao3 le ( ).

Ta1men gan3kuai4 (: + ) cai3 a cai3 a ( ), yi2huir4


(// ) jiu4 cai3 le xu3duo1 ( ).

Sui1ran2 () shi4 dong1tian1, cao3yao4 yi3jing1 () ku1wei3 le (, ), ke3shi4


gan1zao4 le de (; gan1 , ; zao4 ) cao3yao4 reng2jiu4 ( = : - + ) ke3yi3 () yong4 ( ).

Dang1 (; dang1 , , ; / / ) ta1men cai3 de


( ) cha4buduo1 (: ) gou4 le (),
zheng4 ( ) yao4 xia4 shan1 ( ), tu1ran2 cong2 shan1 dong4 li
( ) zou3 chu1lai () yi2 ge () bai2 fa4 de (
= ) dao4shi4 ( ; dao4 ).

Nei4xie1 cao3yao4 ( ) shi4 ta1 zhong4 de ( //,


), zhun3bei4 (, ) gei3 ren2 ( , ) zhi4 bing4
( ).

Nei4 ge dao4shi4 jian4dao4 ta1men, jue2de (, ) hen3 qi2guai4 ( ),


na4me leng3 de tian1qi4 ( ), hai2 ( ) shang4 shan1 cai3 yao4.

Ta1 kan4 na4 liang3 ge jie3mei4 dong4 cheng2 (; cheng2 , ;


) na4yang4 (, : ), jiu4 yao1
() ta1men dao4 dong4 li xiu1xi (), nuan3huo nuan3huo (; nuan3
; huo2 , //).

Na4 shi4 yi2 ge shi2 dong4 ( ), xiang1dang1 da4 ( ; xiang1


, ; dang1 ), li3mian4 de () she4bei4 ( =
www.franklang.ru

32

: + ) hen3 jian3dan1 ( : + ,
; jian3 ).

Yi2 ge xiao3 lu2zao4 ( , ), ke3yi3 zhu3 ( ) xie1 dong1xi chi1


(- ).

Chuang2 shang ( , ) pu1 () xie1 dao4cao3 ( ),


you3 yi4 chuang2 mian2bei4 ( ; mian2 , ).

Hai2you3 ( ) shi2tou (/ / ) die2 qi3lai de (,


) zhuo1zi (), deng4zi (), ke3yi3 zai4 nar4 ( ) he1
cha2 ( ) kan4 shu1 ( ).

Lao3 dao4shi4 ( ) zhu4 zai4 nar4 hen3duo1 nian2 le ( ),


cong2lai2 () mei2 you3 ren2 ( , , ) zhu4yi4 ta1
( , ).

Ta1 zhong4 () xie1 fan1shu3 (; fan1shu3 , ; fan1 ,


; shu3 ) yi2lei4 de ( ; lei4 , ) dong1xi (),
ke3yi3 zuo4wei2 () shi2wu4 ( : ).

Chun1tian1 (), xia4tian1 (), ye3 () zhong4 xie1 shu1cai4 ().

You3shi2hou (: , ), ta1 xia4 shan1 ( ) mai4


cao3yao4 ( ), shun4bian4 (, : ; shun4
, , ; bian4 ) dai4 () xie1 liang2shi2 ()
hui2lai (; liang2 , , ).

www.franklang.ru

33

Ta1 yi2 ge ren2 (, ) jiu4 zhe4yang4 ( ) guo4 zhe (;


guo4 , ) yin3shi4 (; yin3 , ; shi4
) sheng1huo2 (), you3 song1shu4, zhu2zi ( , )
zuo4 ban4 ( ; zuo4 ; ban4 , ), hai2you3
( ) qing1 feng1 ( ; qing1 , ) ming2 yue4 ( )
ke3yi3 xin1shang3 ( = ; xin1 ; shang3 ,
).

Nei4 wei4 lao3 dao4shi4 ( ; wei4 , , ) gao4su


( = ) ta1men yong4 shen2me yao4 ( ),
zen3yang4 zhu3 yao4 ( ), zen3yang4 tiao2yang3 ( //; tiao2
, , ; yang3 ), na4 liang3 ge jie3mei4 hen3
gan3ji1 ta1 (// ; gan3ji1 + / /,
//, //).

Dao4shi4 shuo1:

Deng3 xue3 hua4 le (, ), wo3 xia4 shan1 qu4 kan4 ni3men (


).

Ta1men jiu4 zhao4 zhe (, ; zhao4 , , ) dao4shi4 de


hua4 (, ), yong4xin1 (, : , )
zhao4gu4 ma1ma ( ), hao3hao3 () tiao2yang3 ( //),
guo4 le xie1 shi2hou ( ) bing4 jiu4 hao3 le ( ).

www.franklang.ru

34

www.franklang.ru

35

www.franklang.ru

36

Chen2jing4 de (, ; chen2 , ; jing )


n3hair2 (: )

Xiang1xia4 ( ) you3 yi2 ge di4fang ( : + ),


feng1jing3 (, : + , ) you1mei3 (: ,
+ ), kong1qi4 (: + , , ) qing1xin1
(: , + , ), ren2men () zhong4 tian2 (
) zhong4 shu4 ( ), sheng1huo2 () hen3 you1xian2 ( ,
: + ).

You3 yi2 ge n3hair2 ( ) zhu4 zai4 nar4 (// ), mei3tian1 (


) kan4kan shan1 ( ), kan4kan shui3 ( ), ting1ting
() niaor3 jiao4 ( : ).

Zai4 zi4ran2 ( ; zi4ran2 , , ; zi4 , ,


) huan2jing4 de (, : , + , ,
) xun1tao2 xia4 ( //; xun1 ; tao2 , ),
yang3cheng2 (, : + ) ta1 chen2jing4 de (
) xing4ge2 (: , , + , , , ).

www.franklang.ru

37

Yi2ge qing2lang3 de ( : + ) xia4tian1 ( //), yi4 qun2


(; qun2 , , , ) n3hair2 yi4qi3 () dao4 ge4di4 (
; di4 ) qu4 guan1guang1 ( //: + ).

Ta1men cong2 xiang1xia4 ( ) dao4 cheng2zhen4 ( : +


, , , ), cong2 cheng2zhen4 dao4 da4 du1shi4 (
), jian4jian shi4mian4 ( ).

Da4jia1 dou1 () jue2de (, ) hen3 xin1qi2 ( , =


, : + ), shen2me dou1
() hao3 kan4 (: , ).

Xu3duo1 ren2 ( ) zai4 yi4qi3 (), shuo1shuo xiao4xiao (


) , hen3 you3qu4 ( ).

Ta1men zou3 dao4 yi4 tiao2 xiao3 he2 bian1 ( ), he2 shui3 bu4 shen1
( ), xu3duo1 n3hair2 tuo1xia4 () xie2 () zou3 guo4 he2 qu
( ), zhi3you3 () nei4 ge chen2jing4 de n3hair2 chuan1 zhe xie2 (
, = ).

Bie2de () n3hair2 kan4jian4 (), jue2de ta1 hen3 te4bie2 ( :


+ , , ), jiu4 shang4 qian2 ( ; qian2 )
wen4 ta1 ( ) wei4shen2me (: ).

Nei4 ge n3hair2 hui2da2 (: ):

Wo3men chuan1 xie2 shi4 wei4le () bao3hu4 (, ) jiao3 ().

www.franklang.ru

38

Bu4 chuan1 xie2 (// ) zai4 lu4 shang zou3 ( ), yu4jian4 ( ,


) bo1li () sui4pian4 (: + ), yan3jing () hai2
kan4dejian4 ( ), zai4 he2 li jiu4 kan4bujian4 ( - ),
zhe4yang4 () jiao3 hui4 ( ) bei4 ci4shang1 (: -; bei4
).

Wo3 shi4 wei4le bao3hu4 jiao3 a (- / /).

Zou3 zhe zou3 zhe (-), ta1men zou3 dao4 yi2 ge shan1gu3 ( ,
), zai4 yi4 tiao2 xi1 li ( // , ) wanr2 shui3 ( , =
).

Nei4 ge chen2jing4 de n3hair2 zi4ji3 ( = ) xin1shang3 (:


+ , ) feng1jing3 (, ), ting1 () liu2
shui3 de ( ) sheng1yin1 (, ).

Guo4 xie1 shi2hou ( ), ta1 kan4jian4 ( , ) xi1 shui3


(// ) bian4 zhuo2 le ( , : ), jiu4
jiao4 (, , ) da4jia1 () gan3kuai4 () pao3 dao4 gao1 de
di4fang qu4 ( ).

Ta1men gang1 ( //) duo3 (, ) jin4 yi2 ge mu4wu1 (


: , yi2huir4 ( = ), wu1 yun2 ( ; wu1
; yun2 ) mi4bu4 (: , + ), lei2 sheng1 (
: , ) long2long2 (, /./; long2
, , , ), xia4 qi3 () qing1 pen2 ( :
) da4 yu3 lai2 ( = ).

You4 yi2huir4 ( , ), shan1 hong2 ( ;


hong2 , ) bao4fa1 (: , + ,
www.franklang.ru

39

), xi1 li ( ) zhang4 le ( = ) da4 shui3 ( ), ba3


liang3 an4 dou1 ( ) yan1mo4 le (: + / /).

Xing4kui1 ( ) ta1men pao3 de kuai4 ( ), yao4buran2 () jiu4 bei4


yan1si3 le ( //; si3 , ).

Zhen1 wei1xian3 ( ; wei1 ; xian3 ,


)!

Yu3 guo4 tian1 qing2 ( ), nei4 qun2 n3hair2 jiu4 chu1lai


(), zai4 shan1po1 shang ( ) cai3 ye3huar1 ( =
).

Bie2de () n3hair2 dou1 zhao3 () zui4 xin1xian1 ( ) piao4liang de (//


), zhi3you3 () nei4 ge chen2jing4 de n3hair2 tiao1 () yi3jing1 ()
ku1wei3 le de (), mei3 yang4 ( , ) cai3 yi4 duo3 (
//; duo3 ).

Qi2ta1 () n3hair2 jue2de hen3 qi2guai4 ( // ), wen4 ta1


wei4shen2me, ta1 shuo1:

Huar1 hai2 mei2you3 xie4 (// ), wo3 bu4 ren3xin1 ( :


, + ) cui1can2 (// : + ,
) ta1men.

Yi3jing1 xie4 le (/, / ), guo3zi () cheng2shu2 (:


, ), zhong3zi () ke3yi3 () zai1zhong4 (:
).

www.franklang.ru

40

Ta1 hai2 zhao3 le ( ) yi4xie1 (, ) yao4yong4


(: + ) zhi2wu4 (: + ), ba3
zhong3zi () dai4 hui2jia1 ( ; hui2jia1 ).

Hou4lai2 (), ta1 jia1 you3 ( ) yi2 ge ye3hua1 yuanr2 ( ), yi2


ge cao3yao4 yuanr2 ( ).

Ta1men zou3 dao4 yi2 ge guo3yuanr2 ( ), kan4jian4 guo3zi () yi3jing1


cheng2shu2 le, jiu4 pa2 shang4qu () zhai1 (), zhi3you3 nei4 ge chen2jing4 de
n3hair2 bu2 shang4qu.

Bie2ren2 wen4 ta1 wei4shen2me, ta1 shuo1:

Zhei4 ge guo3yuan2 shi4 ren2jia1 de (-), wo3men mei2you3 de2dao4 ( ) yun3xu3


(: + , ), bu4 ke3yi3 sui2bian4 ( ,
: ) shang4qu zhai1.

Kuang4qie3 ( : , + , ), mei2 you3


jing1yan4 ( : , + ), jiao3 cai3 bu4 wen3 (
; wen3 ), shuai1 xia4lai ( ) hui4 shou4shang1 de
( = ).

Ta1men jian4jian4 () zou3 dao4 da4 cheng2shi4, yue4 lai2 yue4 re4nao (
; yue4 , ; yue4 yue4 ; re4
; nao4 ).

You3 yi4 qun2 ren2 zai4 yi4qi3 he1 jiu3 ( ), you3de yi3jing1 zui4 le
( , ), zai4 nar4 huang4 lai2 huang4 qu4 (; huang4
www.franklang.ru

41

, ), ting1 bu4 qing1 ( ) ta1men shuo1


xie1 shen2me ( ).

Chen2jing4 de n3hair2 jiao4 da4jia1 gan3kuai4 zou3 kai1 (; kai1 , ),


bi4mian3 (// ) fa1sheng1 (, : + ) shi4gu4
(: , + ).

Ta1men zou3 le bu4 yuan3 ( ), you3 liang3 ge zui4 han4 ( ) da3 le


(; da3 ) qi3lai ().

Ta1men zou3 zhe zou3 zhe, lao3yuan3 jiu4 ting1dao4 ( ) yi4 qun2 nian2qing1 ren2
( ) zai4 chang4ge1 (, : zai4 ,
/ /; chang4 ; ge1 ), da4
han3 da4 jiao4 ( ), hao3xiang4 () zheng1chao3 (:
+ ) shen2me (- -).

You3 ji3 ge () n3hair2 shang4 qian2 qu4 ting1 ( =


), chen2jing4 de n3hair2 zhan4 de (, ) yuan3yuan3 de ( =
).

Ta1 shuo1:

Sheng1yin1 (, ) tai4 da4 ( : ) hui4 ying3xiang3 (


: ying3 , ; xiang3 ) er3duo ( ), ke3neng2 () bei4
zhen4 long2 (; zhen4 , ; long2 ).

Er2qie3 ( ) ting1 duo1 le (// ) zao4yin1 (,


; zao4 , ), zhen1zheng4 (: + ) you1mei3 de
() yin1yue4 (: + ) jiu4 bu2 hui4 xin1shang3 (
).
www.franklang.ru

42

Ta1men kan4dao4 xu3duo1 nian2qing1 ren2 zai4 yi4qi3 chou1yan1 (: ), yi4 ren2
yi4 zhi1 ( = ; zhi1 ;
), tun1 yun2 tu3 wu4 ( =
), xun1 de ren2 (// ) tou2 yun1 ( ) = (
).

Nei4 ge chen2jing4 de n3hair2 shuo1:

Xian4zai4 da4ren2 () dou1 xiang3 ( ) jie4 yan1 ( ; jie4


, , ), nian2qing1 ren2 fan3er2 (, ; fan3
, ; er2 , , ) xue2 () chou1yan1 (:
).

Zhen1 qi2guai4 ( )!

Shang4 le yin3 (/, / ; yin3 ,


), jiang1lai2 ( = ) xiang3 jie4 yan1 jiu4 kun4nan2 le
( ).

Du1shi4 you3 xie1 qi2qi2 guai4guai4 de (-; qi2guai4 )


xian4xiang4 (: + , , ), ta1men zai4 xiang1xia4 cong2lai2 mei2
jian4 guo (// ; guo ,
, ).

Da4jia1 jue2de hen3 bu4 xi2guan4 (; xi2 ; guan4 ), you2qi2shi4


(; you2 , ; qi2 , , / /) nei4
ge chen2jing4 de n3hair2.

www.franklang.ru

43

Zhen1 hao3, ta1men you4 hui2dao4 le you1jing4 de ( ; you1 ,


; jing4 , ) xiang1xia4 (, ).

Sui1ran2 () zhi3you3 () ji3 tian1 de l3xing2 ( //


; l3xing2 , ; , ),
bi3jiao4 zhi1 xia4 ( , : ), da4jia1 jue2de hai2shi4
( ) xiang1xia4 an1quan2 ( ; an1quan2 +
).

www.franklang.ru

44

www.franklang.ru

45

www.franklang.ru

46

Lu4 wang2 (-) fu1fu4 ( ) = ( )

Hen3 jiu3 yi3qian2 ( : ), zai4 yi2 ge ji4jing4 de (


, ) shan1 zhong1 ( ), you3 yi4 zhi1 lu4 wang2, dai4ling3 zhe
(, ; dai4 , , ; ling3 , ) yi4 qun2
lu4 (/ ), mei3tian1 ( ) zai4 lin2 zhong1 ( ) chi1 cao3 (
), xi1 bian1 ( , ) he1 shui3 ( ).

You3 yi4 zhi1 mu3 lu4 (; mu3 ) jing1chang2 () gen1 ta1 ( ) zai4 yi4qi3
(), hao3xiang4 (, ) fu1fu4 yi4ban1 (: , ).

Ta1men () jiao1 tou2 jie1 er3 (: ---; jiao1


; jie1 ), you3 shuo1 ( ) bu4 wan2 de hua4
( , ).

Ta1men zai4 xian1nen4 de cao3di4 shang ( ; xian1 ; nen4 ; di4


) bing4 jian1 ( ; bing4 , ; jian1 ) dun1 zhe (;
dun1 ), lu4 qun2 jiu4 wei2 (, ) zai4 ta1men de pang2bian1

www.franklang.ru

47

( ; pang2bian1 ; pang2 , ), ting1 ta1men jiao4dao3 (


; jiao4 , ; dao3 ).

Ta1men ye3 xi3huan ( ) zai4 xi1 bian1 san4bu4 ( ,


; san4bu4 ), lu4 qun2 ye3 gen1 () zai4 hou4mian4 ().

Lu4 wang2 fu1fu4 dui4dai4 (, ; dui4 , ; dai4


, ) lu4 qun2 xiang4 (, ) qin1sheng1 ( ; qin1
; sheng1 ) zi3n3 (-) yi2yang4 (:
), sui1ran2 () bu4 dou1 shi4 ( ) qin1sheng1 de.

Lu4 wang2 wei4le () ti4 () lu4 qun2 zhao3xun2 (, ) geng4 xian1nen4


de cao3 ( ), geng4 fang1bian4 de xi1 shui3 (
; fang1bian4: , + ), jiu4 (, ) dao4chu4 (:
, , + ) zou3zou (, ).

Ta1 zong3shi4 () mao4xian3 (; mao4 , , ;


xian3 ) zou3 zai4 qian2mian4 ( ), wan4yi1 ( , ; wan4
) you3 wei1xian3 (), ke3yi3 jing3gao4 (: ) lu4 qun2 xiao3xin1 ( : ).

Sen1lin2 li ( ), hen3 an1quan2 ( ), ta1men guo4 zhe () kuai4le4 de


sheng1huo2 ( ).

Xiang3 bu2 dao4 (: - = ) you3 yi4tian1


(), sen1lin2 li lai2 le yi2 ge lie4ren2 ( ), zai4 cao3cong2 li (
; cong2 , ) an1fang4 (, : , +
, ) yi2 ge bu3 shou4 de ( ) wang3 ().

www.franklang.ru

48

Lu4 wang2 zou3 zhe zou3 zhe, qia4qiao3 (: qia4 ,


; qiao3 ; ) zou3 dao4 nar4 ( ), tu1ran2 () bei4
wang3 () zhu4 le ( ).

Lu4 qun2 kan4 dao4 () lu4 wang2 bei4 wang3 zhu4, dou1 hen3 hai4pa4 (
; hai4 , ; pa4 ), lu4 wang2 jiao4 ta1men ( , )
gan3kuai4 () tao2ming4 ( : + ).

Mu3 lu4 kan4 dao4 lu4 wang2 bei4 wang3 chan2 zhu4 (, ; chan2 ,
), que4 () hen3 zhen4ding4 (// , :
+ , ), xiang3 () you3 shen2me fang1fa (
; fang1 , , ; fa3 , ) jie3jiu4 ta1 ( :
+ ), jiu4 shuo1 ( ):

Xian4zai4 lie4ren2 hai2 mei2 lai2 ( ), ni3 gan3kuai4 zheng1zha2


( ; zheng1zha2 : , +
, zha1 ; , ), ye3xu3 ( :
) hai2 lai2deji2 ( ; ji2 , ) tao2zou3 ().

Lu4 wang2 jiu4 yong4 li4 ( : , ) zheng1zha2, ke3shi4


yue4 ( , ) zheng1zha2 yue4 chan2 de jin3 ( ).

Mu3 lu4 yong4 ya2chi3 () qu4 (: ) yao3 (, ) wang3,


ke3shi4 wang3 shi4 yong4 pi2ge2 ( ) zuo4 de (), fei1chang2 (,
: , ) jian1ren4 (: , + ,
), zen3me yao3 ( ) ye3 yao3 bu2duan4 ( ;
duan4 ).

www.franklang.ru

49

Bu4 jiu3 ( = ), lu4 wang2 kan4 dao4 ()


yuan3chu4 (: ) lie4ren2 zheng4 ( ) xiang4 ta1men (
) zou3 lai2, zhi1dao ( = ) zi4ji3 (// ) mei2 you3 ban4fa (
= ) tao2tuo1 ( ; tuo1 /, /,
, ), zhi3you3 (// ) deng3 zhe () bei4 zhuo1 (//
), bei4 sha1 le ().

Ta1 bu2 yuan4 ( ) mu3 lu4 pei2 ta1 ( = ) yi4qi3 si3 (


), xi1wang4 () ta1 gan3kuai4 tao2ming4, jiu4 shuo1:

Ni3 kan4 (-), nei4 ge hei1 lian3 (, = ), chuan1 zhe


( : ) lu4 pi2 ( ), dai4 zhe () gong1jian4 de (
) lie4ren2 lai2 le ( ).

Ta1 zhuo1 zhu4 wo3men (/, / ), hui4 ( = /


/) ba3 wo3men de pi2 ( ) bo1 xia4lai (, / /), ba3 wo3men de
rou4 ( ) qie1 cheng2 () xiao3 kuai4 ( ) dai4 zou3 (
).

Ni3 kuai4 zou3 ba ( -), hao3hao () zhao4gu4 (,


: , + , )
lu4 qun2, bu2 yao4 guan3 wo3 le ( , )!

Mu3 lu4 gen1 lu4 wang2, xin1 lian2 xin1 ( = ; lian2


//, ), shi4 yi2 dui4 () sheng1 si3 (-) fu1qi1 (-) =
( = ), yao4 () huo2
yi4qi3 huo2 ( ), yao4 si3 yi4qi3 si3, wu2lun4 shuo1 shen2me ( , //
= ; wu2lun4: , ) ye3 ( = )
bu2 yuan4yi4 ( ) li2kai1 (; li2kai1 , , ; li2
, ; kai1 , ).

www.franklang.ru

50

Lie4ren2 jian4jian4 () zou3 jin4 le ( ), mu3 lu4 bu2dan4 ( )


bu4 tao2zou3 ( ), fan3er2 () xiang4 lie4ren2 nar4 ( :
) zou3 qu4 (), dui4 ta1 shuo1 ( , ):

Ta1 shi4 wo3 de zhang4fu ( ), wo3men xiang1 qin1 xiang1 ai4 (


; xiang1 ,; qin1 ), bu4 neng2 fen1li2 (
; fen1 //).

Ru2guo3 () ni3 yao4 sha1 lu4 wang2 ( ), qing3 ni3 (


) xian1 () sha1 wo3 hao3 le ( ; hao3 )!

Lu4 wang2 shuo1:

Bu4 (), wo3men hai2 you3 ( ) yi2 da4 qun2 lu4 ( ) yao4
zhao4gu4 (/ / ), sha1 wo3 hao3 le, liu2 xia4 ta1 ba ( )!

Lie4ren2 ting1 le () ta1men de hua4 ( ), jue2de ( //) zhen1


() shi4 xi1you3 de shi4 ( ; xi1 ).

Shi4jian1 de ( : + ) fu1qi1 ( ) duo1ban4 (


, : + ) mei3tian1 ( ) zheng1chao3
(-) bu4 xiu1 ( , ), yi4 yan2 bu4 he2 (//
) jiu4 () quan2 da3 ( ) jiao3 ti1 ( ), shen4zhi4 (
/, /: + , ) hu4xiang1 ( ) sha1hai4 (: +
, ).

www.franklang.ru

51

You3de you3 wai4yu4 ( : , + //),


ba3 dui4fang1 ( , ; dui4 , ; fang1 ,
) reng1 zai4 yi4 pang2 ( ), huo4zhe3 ( ) li2hun1 (:
+ , ).

Guo2wang2 geng4 shi4 ( = ) hou4fei1 ( ),


gong1n3 ( ) wu2shu4 ( ), xi3 xin1 yan4 jiu4 (
), na3 you3 ( ) xiang4 zhei4 dui4 lu4 fu1fu4 (
-; fu1fu4 ) zhe4yang4 de ( , ).

Wo3men ren2lei4 (, ; lei4 , , ) hao4cheng1 (, :


, + ) wan4 (// ) wu2 () zhi1 ling2
(; ling2 , ; , ; zhi1
), kan4kan ( //) zhei4 dui4 lu4 fu1fu4, wo3men jing4 ( ,
-) lian2 () chu4sheng1 ( ) dou1 bu4 ru2 (// ; ru2
, , ), zhen1 shi4 can2kui4 a ( - ).

Lie4ren2 zou3 guo4qu ( / /) ba3 wang3 da3kai1 ( ; kai1 ; da3


// ), rang4 lu4 wang2 chu1lai (
- ).

Mu3 lu4 kan4 le (// ), gao1xing4 de () tiao4 qi3lai (), dui4


ta1 shuo1 ( // ):

Nin2 zhen1 shi4 zui4 ( ) ren2ci2 de ren2 ( :


+ ), bu4 sha1 wo3men (// ), gong1de2 (:
, + , , ) wu2 liang4 (
).

Yu2shi4 (), lu4 fu1fu4 jiu4 yi4qi3 qu4 zhao3 ( ) shi1san4 de


(; shi1 ; san4 //) lu4 qun2.
www.franklang.ru

52


Lie4ren2 ye3 gan3kuai4 hui2 jia1 ( ) qu4 kan4 ta1 qi1zi (
), mian3de ( , : mian3) ta1 gua4nian4 (,
: ) = ( ).

www.franklang.ru

53

www.franklang.ru

54

Xi1shi1 (; xi1 ; shi1 ; ) wei4shen2me () mei3 (


= )?

Zhong1guo2 ( : ) gu3dai4 ( , :
+ ) you yi2 ge zui4 mei3 de ( = ) n3hair2 (),
ming2 jiao4 ( ) Xi1shi1.

Ta1 jia1 zhu4 zai4 ( ) Zhe4jiang1 (// ; jiang1 )


xiang1xia ( ), ba4ba kan3 chai2 ( ), ma1ma yang3 can2
( ).

www.franklang.ru

55


Ta1 bang1zhu4 ma1ma () huan4 sha1 ( ), mei3 tian1 ( ) na2
zhe sha1 ( ) dao4 xi1 li qu4 ( , ) piao3bai2 (,
; piao3 ; bai2 ).

Song4 Dai4 ( ) wen2xue2jia1 (; wen2xue2 : ,


+ ; jia1 ,
- ) Su1 Shi4 ( ) you yi4 shou3 shi1 ( =
; shou3 ; ; shi1
) shuo1:

Hang2zhou1 de (// //; zhou1 , ) Xi1hu2 ( )


jiu4 xiang4 () Xi1shi1 na4me mei3 ( ), wu2lun4 zen3me ( ,
) da3ban4 (, ) dou1 mei3 ji2 le ( // ;
ji2 ).

Hou4ren2 ( ; hou4 ) jiu4 ba3 Xi1hu2 jiao4zuo4 Xi1zi3 Hu2


(, ; jiao4 //; zuo4 ), ji4nian4 ( ; ji4 ;
nian4 , , ) mei3li4 de ( ) Xi1shi1 gu1niang
().

Xi1 Shi1 mei3 de chu1ming2 ( // ; chu1 ; ming2 ,


), hen3duo1 ren2 zhi1dao ta1 ( ).

Xiao1xi () chuan2 dao4 xian4 li ( ; xian4 ,


), xian4guan1 (; guan1 ) n3er2 () Lan2
Xiao3jie3 ( ; lan2 , ) xiang3 gen1 ta1 ( ) bi3 mei3
(, ), jiu4 qin1zi4 ( ) dao4 xi1 bian1 qu4 (
) zhao3 ta1 ( = ).

www.franklang.ru

56

Lan2 Xiao3jie3 yi2 kan4 dao4 Xi1shi1 ( ), jiu4 jue2de (, )


ta1 di2que4 (, ) mei3 ji2 le, mei2 you3 ren2 bi3 de shang ( ,
).

Lan2 Xiao3jie3 xiang3 zhi1dao ( ) zen3meyang4 (, ) cai2


() hui4 zhe4me mei3 ( // ), jiu4 wen4 ta1 ( ):

Ni3 de lian3 ( ) wei4shen2me zhe4me bai2nen4 ( )?

Yan3jing () wei4shen2me zhe4me ming2liang4 (, )?

Xi1shi1 shuo1:

Wo3 mei3 tian1 yong4 xi1 shui3 ( ) xi3 lian3 ().

Lan2 Xiao3jie3 jiu4 xue2 ta1 ( = ), tian1tian1


() yong4 xi1 shui3 xi3 lian3.

Bu4 dao4 ban4 nian2 ( ), ta1 na4 ( ) cu1cao1 de lian3 (,


; cu1 , ; cao1 , / /) jiu4 bian4de
(, ) bai2nen4, yan3jing ye3 () ming2liang4 le.


Lan2 Xiao3jie3 kan4 dao4 Xi1shi1 de shen1cai2 (, ; shen1 ; cai2 /
/; , ; ) miao2tiao2 (: + ),
jiu4 wen4 ta1:

Ni3 de shen1cai2 wei4shen2me zhe4me miao2tiao2?

Xi1shi1 shuo1:

www.franklang.ru

57

Wo3 shi4 zai4 xi1 bian1 duan4lian4 chu1lai de ( , ; duan4 ,


//; lian4 //).

Wei4 le () shen1cai2 miao2tiao2, Lan2 Xiao3jie3 mei3 tian1 dao4 xi1 bian1 qu4 huan4 sha1.

Huan4 sha1 shi4 xiang1xia n3hair2 de gong1zuo4 (), xian4 guan1 xiao3jie3 mei3 tian1 you3
ya1tou () shi4hou4 (: + ), shen2me shi4 (
/ /) ye3 ( = ) bu2 yong4 zuo4 ( ) = (
).

Ta1 nar3 ( ) hui4 ( = ) huan4 sha1?

Ke3shi4 wei4 le ( ) mei3li4, zhi3hao3 ( //) shou4 ku3 ( ;


shou4 ; ).

Bu2 dao4 ban4 nian2, ta1 fei2pang4 de () yao1bu4 (: + ) bian4de hen3


xi4 (), shou3 jiao3 ( ) ye3 ling2huo2 le ( , : ,
+ ).

Lan2 Xiao3jie3 xue2 le hen3duo1 ( ), di2que4 bi3 yi3qian2 (


) mei3 le ( ).

Ta1 xiang3 () ta1 shi4 xian4guan1 de n3er2 (// ),


ying1dang1 shi4 ( ) quan2 xian4 ( ) zui4 mei3 de ( ) cai2
(// ) dui4 ( //).

Ta1 yao4 () gen1 Xi1shi1 bi3 mei3, jiu4 dao4 re4nao di4fang ( ; re4
; nao4 ) qu4 xuan4yao4 (, ; xuan4yao4
; xuan4 , , ; yao4 , ,
www.franklang.ru

58

), rang4 da4jia1 zhi1dao ( ; rang4 , ,


; = . let) ta1 hen3 mei3.

Xiang3bu2dao4 ( , : ), da4jia1
kan4 le (), dou1 shuo1 ta1 bu4ru2 Xi1shi1 mei3 ( , ).

Lan2 Xiao3jie3 ting1 le (// ), hen3 bu4 gao1xing4 ( , ),


jiu4 qi3 le ( ) huai4 xin1 ( ) = ( ),
xiang3 hai4si3 Xi1shi1 ( ).

Di4er4 tian1 ( = ), ta1 dao4 xi1 bian1 qu4, la1 zhe Xi1shi1 de
shou3 ( ; la1 ), liang3 ge ren2 () zou3 dao4 huan4 sha1 shi2 shang4 (
).

Lan2 Xiao3jie3 kan4 dao4 shui3 li de ying3zi ( ; ying3 ,


), ta1 bi3 ( ) Xi1shi1 chou3 duo1 le ( , ),
fei1chang2 (, ) du4ji (, ; du4 ; ji2
, ), yi4 hen3xin1 ( ; hen3 , ;
yi1 / /), jiu4 ba3 Xi1shi1 tui1 dao4
xi1 li qu4 ().

Hao3zai4 ( ) Xi1shi1 hui4 you2yong3 ( ), mei2you3 bei4 yan1si3 (


; yan1 ; si3 ).

Dang4shi2 ( ) you3 ge da4 chen2 ( , ), ming2 jiao4


( ) Fan4 Li3, feng4 (// ) guo2wang2 de ming4ling4 (
; ming4ling4 , + ) xun2zhao3 () tian1xia4 ( )
mei3 n3 (// ).

www.franklang.ru

59

You3 yi4 tian1 (), ta1 dao4 xi1 bian1 kan4jian4 () Xi1shi1 zheng4zai4 (
/ , /; zheng4 ) huan4 sha1, jiu4 shang4 qian2 ( :
) wen4 ta1 shuo1:

Gu1niang zhe4me mei3 (// , ), ke3shi () mei2 mu4 (


) zhi1jian1 () wei4shen2me () han2you3 () you1chou2 (-,
)?

Xi1shi1 shuo1:

Xi1 shui3 ke3yi3 () ba3 mian2sha1 (; mian2 , ) xi3di2 ()


gan1jing (), ke3shi4 xi3 bu2 diao4 ( ; diao4 , ) wang2 guo2
( ; wang2 ; ) zhi1 hen4 (; zhi1
)!

Fan4 Li3 hen3 jing1qi2 (: , + ), zai4 xiang1xia


di4fang ( ) yi2 ge n3hair2 hui4 zhe4me ai4guo2 (
= ).

Fan4 Li3 jiu4 ba3 ta1 dai4 dao4 () Yue4 Wang2 gong1 li ( ), you4 (
) ba3 ta1 song4 dao4 () Wu2 guo2 qu4 ( , ) dang1 (
) Wu2 Wang2 de fei1zi ().

Xi1shi bang1zhu4 () Yue4 guo2 yong4 ji4mou2 ( , ; ji4


; ; mou2 , ; ), zui4hou4 ( :
) ba3 Wu2 guo2 mie4 le (), xue3 le wang2 guo2 zhi1 hen4 (xue3 ;
/, /).

Xi1shi1 bu2dan4 ( ) wai4biao3 (: + , ,


) mei3li4, er2qie3 ( ) nei4xin1 de ( = , )
www.franklang.ru

60

ai4guo2 ( = ) jing1shen2 (: , , +
, ), biao3xian4 chu1lai (; xian4 //; //)
jiu4 geng4 ( ) mei3li4 dong4ren2 ( , :
).

Ta1 bu2dan4 gao1xing4 de shi2hou mei3 ( , ;


shi2hou ), er2qie3 ( ) wei4 guo2 (-, ) you1chou2 de shi2hou geng4
mei3 (, //).

Wai4biao3 de ( ) da3ban4 (; da3ban4 ), mo2fang3


() shi4 zan4shi2 de (; zan4 //, ), nei4xin1 de
shan4liang2 (: , + , , ), chun2jie2
(, : , + ) shi4 yong3jiu3 de (:
+ ).

Zhe4 jiu4shi4 wei4shen2me ( ) jing1guo4 () liang3 qian1 duo1 nian2 (


), da4jia1 hai2 ( ) zai4 zan4mei3 ta1 ( ; zai4
; zan4 , ; ).

www.franklang.ru

61

www.franklang.ru

62

www.franklang.ru

63


Yi2 kuai4 () qi2miao4 de yu4 ( ; qi2miao4 , +
, )

Zai4 yi2 zuo4 shan1 de bian1 shang4 ( ; zuo4 ; ; . .


, ), zhu4 zhe yi2 hu4 ren2jia1 (
; hu4 ), zhi3 you3 liang3 ge ren2 ( , ):
mu3qin he2 er2zi ( ).

Mu3qin you3 bing4 ( = ), bu4 neng2 chu1 wai4 (


) gong1zuo4 (), zhi3you3 ( //) kao4 (,
, , ; kao4 , ) er2zi ge1 qing1 cao3
( ; qing1 , ; , ), mai4 gei3 nong2min2
( ) yang3 sheng1chu4 (, ), ran2hou4 () na2 qian2
(, ) mai3 shi2wu4 ( ).

Ta1men hen3 qiong2 ( // ), sheng1huo2 guo4 de hen3 ku3 (


).

You3 yi4 nian2 ( ), yi4lian2 (, ; lian2 //,


) ji3 ge yue4 ( ) mei2you3 xia4 yu3 ( ), cao3 mu4
( ) dou1 ku1 si3 le ( : -).

www.franklang.ru

64

Zhei4 ge nan2hair2 ( ) dao4chu4 () zhao3 qing1 cao3 ( ),


ping2chang2 de (/ / = ) qing1 cao3di4
( = ), xian4zai4 () dou1 ku1 le, dao4 nar3 qu4 zhao3
ne ( )?

Wei4le sheng1huo2 ( = ), ta1 jiu4 dao4 hen3 yuan3 de ( )


yi2 ge shan1gu3 qu4 ( ).

Nei4 ge shan1gu3 ( ), yi3qian2 shi4 yi2 pian4 qing1 cao3di4 (


= , ; pian4 ; ), you3 ge1 bu4
wan2 de cao3 ( -- = , ),
xian4zai4 ye3 quan2 ( ) dou1 shi4 ku1 cao3.

Ta1 hen3 shi1wang4 (// : ), ru2guo3 zai4 ( )


zhao3 bu2 dao4 ( ) qing1 cao3 jiu4 yao4 ai2 e4 le (
= ).

Zheng4dang1 ( , ) zhei4 ge nan2hair2 yao4 li2kai1 de shi2hou ( ;


li2kai1 ), hu1ran2 () ta1 kan4 dao4 yi4 zhi1 tu4zi ( ) pao3 le
guo4qu (, ).

Ta1 xiang3 (), tu4zi shi4 chi1 qing1 cao3 de ( ; shi4 de


, ), yi2ding4
zhi1dao ( ) nar3 you3 qing1 cao3.

www.franklang.ru

65

Ta1 jiu4 gan3kuai4 gen1 zhe ( ) tu4zi pao3, ke3shi4 tu4zi pao3 de tai4 kuai4 le
( ), mei2you3 gen1 shang4 ( ), zhi3hao3 ( //)
shun4 zhe () tu4zi pao3 qu4 de fang1xiang4 zou3 ( ; fang1 ;
xiang4 ).

Zou3 zhe zou3 zhe (-), hu1ran2 () fa1xian4 (, : ,


+ , ) yi2 da4 pian4 qing1 cao3di4, ta1 gao1xing4 ji2 le (
), gan3kuai4 na2 chu1 () lian2dao1 (: + ) lai2 ge1 ( ).

Dang1 ( ) ta1 ge1 de cha4buduo1 (: ) kuai4 wan2 le


( ) = ( ), jiu4 ba3 qing1 cao3 zhuang1
() zai4 ma2 dai4 li ( // ; ma2 /,
, /) bei1 ( ) hui2 jia1 ( ).

Di4er4 tian1 ( = ), zhei4 ge nan2hair2 hai2shi4 ( =


) qu4 ge1 cao3.

Ta1 xiang3, zuo2tian1 () nei4 kuai4 cao3di4 yi3jing1 () ge1 wan2 le (


//), jin1tian1 ying1gai1 ( ) dao4 bie2de di4fang qu4 zhao3 (
).

Ta1 zou3 le hen3 yuan3 ( ), ye3 zhao3 bu2 dao4 qing1 cao3 (
), zou3 zhe zou3 zhe, you4 zou3 dao4 tong2 yi2 ge shan1gu3 (
; tong2 , ).

Mei2xiang3dao4 ( : ), nar4 you4 ( ) zhang3 chu1


() qing1 cao3 lai2.

Zhen1 kuai4 ( )! Yi2 ge wan3shang ( ) jiu4 zhang3 de zhe4me


gao1 ( ).
www.franklang.ru

66


Ta1 you4 na2 chu1 lian2dao1 lai2 ge1 cao3, zhuang1 jin4 (; jin4 ) ma2 dai4, bei1
zhe hui2 jia1.

Di4san1 tian1 ( ), ta1 xiang3 nei4 ge di4fang1 ke3neng2 ( ) you4 zhang3


chu1 qing1 cao3 lai2, yu2shi4 () you4 dao4 nar4 qu4.

Guo3ran2 ( ; guo3 ; ), you4 shi4 yi2 pian4 qing1 cao3di4.

Ta1 xiang3, zher4 de cao3 zhong3 () te4bie2 hao3 ( ), bu2 pa4 ( )


gan1han4 (: ; + ).

Ru2guo3 zhong4 ( ) zai4 jia1 fu4jin4 ( ; fu4 ,


; jin4 ), jiu4 bu2 bi4 ( //) pao3 dao4 zhe4me yuan3 lai2
le ( ).

Ta1 yong4 dao1zi (: ) wa1 le () yi4xie1 (,


) dai4 gen1 de ( ; dai4 , ), zhuang1 jin4 ma2
dai4.

Dang1 ta1 zhun3bei4 hui2 jia1 de shi2hou ( =


), hu1ran2 kan4jian4 () cao3 dong4 li ( , ) you3
yi2 kuai4 shan3shan3 (, ) fa1guang1 de (:
) dong1xi ().

Ta1 shen1 shou3 qu4 na2 ( , ), yuan2lai2 (; yuan2


; yuan2lai2 ; ) shi4 yi2 kuai4 l4 yu4 (
).

www.franklang.ru

67

Ta1 hen3 gao1xing4, ke3yi3 mai4 xie1 qian2 ( - ), gei3 mu3qin


(, ; gei3 ; , ) zhi4
bing4 ( = ).

Zhei4 ge nan2hair2 hui2 dao4 jia1 li, gan3kuai4 ba3 yu4 na2 gei3 mu3qin kan4 (
), ta1 mu3qin ye3 cong2lai2 ( ) mei2 jian4guo ( ) zhe4me piao4liang
de yu4 ( ).

Ta1 ba3 yu4 fang4 zai4 mi3 gang1 li ( , ) cang2 zhe


(), ran2hou4 ba3 wa1 lai2 de cao3 gen1 ( ), zhong4 zai4
fang2zi wai4mian4 de kong4 di4shang ( //
= ; wai4mian4 ; kong4 ), jiao1 le xie1 shui3 (,
).

Di4si4 tian1 zao3shang ( ), zhei4 ge nan2hair2 xiang3 kan4kan (


) ta1 de cao3 zen3meyang4 ( // = ).

Xiang3bu2dao4, ta1 dao4 fang2zi wai4mian4 yi2 kan4 ( ), cao3 dou1


ku1 si3 le.

Ta1 dao4 mi3 gang1 qu4 kan4kan nei4 kuai4 yu4 zen3meyang4, xiang3bu2dao4 mi3 gang1 li de mi3
man3man3 de (-), nei4 kuai4 yu4 dui4 zhe ta1 (// ,
) shan3shan3 fa1guang1.

Zhen1 shi4 qi2miao4 de yu4 a ( -; a


), ta1men mu3zi3 bu4 gan3 xiang1xin4 ( // ; xiang1 ; xin4
).
www.franklang.ru

68


Ta1men ba3 mi3 na2 chu1lai, zhi3 liu2xia4 yi4dianr3 ( ), ran2hou4 you4 ba3
yu4 fang4 zai4 li3mian4 ( ).

Di4wu3 tian1 ( ), zhei4 ge nan2hair2 yi2da4zao3 ( ) jiu4 qu4 mi3 gang1


kan4 yu4.

Yi4 ( ) fan1 kai1 (: + ) gai4zi (), you4 shi4 yi4


gang1 man3man3 de mi3.

Yi3hou4 (), ta1men ba3 yu4 fang4 zai4 qian2 guan4zi li ( , ), guo4 le
yi2 ye4 ( ), qian2 jiu4 man3man3 de.

Ta1men ba3 yu4 fang4 jin4 you2 ping2zi li ( // ), guo4 le yi2 ye4,
you2 jiu4 man3man3 de.

Zhen1 qi2miao4 a!

Cong3ci3 ( , : ), zhei4 ge nan2hair2 you3 mi3, you3 you2,


you4 you3 qian2 gei3 ta1 mu3qin zhi4 bing4.

Ta1 bu2 bi4 kao4 ge1 cao3 sheng1huo2, you3 shi2jian1 ( ; shi2jian1 +
) qu4 xue2xiao4 ( : + ) du2shu1 (:
).

Ta1men chu2le ( ) sheng1huo2 ( ) yi3wai4 () =


( ), hai2 you3 ( ) duo1yu2 de (,
; yu2 , ) shi2wu4 () bang1zhu4 bie2 ren4 (//

www.franklang.ru

69

), you3 duo1yu2 de qian2 bang1zhu4 bie2de xiao3hair2 (: )


shang4xue2 ( , ).

www.franklang.ru

70

www.franklang.ru

71

ma3 he2 l2zi ( )

Cong2qian2 ( ) you3 yi2 ge shang1ren2 (, ; shang1 ;


), ta1 jing1chang2 (, ) yun4 huo4wu4 ( ) qu4 mai4
( ), you4 mai3 ( ) huo4wu4 hui2lai ( ,
).

Ta1 you3 yi4 pi3 ma3 ( ; pi3 ), yi4 tou2 l2zi.


www.franklang.ru

72


Ru2guo3 () huo4wu4 shao3 (), ta1 jiu4 qi2 ma3 ( ; qi2
), rang4 l2zi tuo2 huo4wu4 ( ; tuo2 ,
).

Ru2guo3 huo4wu4 duo1 (), l2zi tuo2 bu4 liao3 ( ), jiu4 fen1 (, )
yi4xie1 ( ) gei3 ma3 tuo2, zi4ji3 (// ) zou3lu4 ( ; lu4
).

You3 yi2 ci4 (; ci4 ), nei4 ge shang1ren2 yao4 () yun4 hen3duo1 huo4wu4 qu4
mai4, yin1wei4 () l2zi shen1ti3 () you3 bing4 (), shang1ren2 jiu4 ba3
huo4wu4 fen1 yi4xie1 gei3 ma3 tuo2.

Ma3 bu2 da4 yuan4yi4 ( , //), ta1 xiang3 () na4 shi4 l2zi de
gong1zuo4 ( ), zen3me jiao4 ta1 zuo4 ( , ; jiao4
, ; ; : )?

L2zi tian1sheng1 ( , : + ) jiu4 ben4 (), zhi3


neng2 tuo2 dong1xi ( ), zuo4 () cu1zhong4 de () gong1zuo4 ().

Ma3 cong1ming (), zhu3ren2 () hen3 chong3ai4 ta1 (-, ), qi2


zai4 ma3 shang4 (// ), da4jia1 dou1 hen3 wei1feng1 ( ;
wei1 , ; feng1 ; wei1feng1 , ).

Ma2 he2 l2zi shang4 lu4 le ( ), ma3 zai4 qian2mian4 () ling3 (,


) lu4, zou3 de hen3 kuai4 (), hen3 jiao1ao4 (, ), chang2chang2
() bao4yuan4 (: , + ) l2zi zou3 de tai4
man4 ( ).

www.franklang.ru

73

L2zi shuo1: Wo3 tuo2 de dong1xi zhong4, suo3yi3 () zou3 de man4 xie1 (), ni3
xian1 ( ) dao4 qian2mian4 ( ) xiu1xi (/ / ) deng3 wo3 hao3 le
(- ).

Shang1ren2 bu2 yuan4yi4 fen1kai1 (), pa4 huo4wu4 ( // ) bei4 ren2


qiang3 qu4 ( ; qiang3 , ), jiu4 la1 zhe (,
// = ) ma3, bu4 xu3 ( ) ta1 zou3 de tai4 kuai4.

Zhe4yang4 ( ), ma3 geng4 bu4 gao1xing4 le ( ), dou1


shi4 ( / /) l2zi man4, lian2lei4 ta1 (- : , ;
lian2lei4 , , ; lian2 , ; lei4 ) ye3 bu4 de2
xiu1xi ( ).

Ta1 yi4zhi2 () hui2 tou2 ( ) cui1cu4 (, ), shuo1:

Ni3 neng2 bu neng2 kuai4 dianr3 ( , , )?

!
Tian1 kuai4 hei1 le ( // = ), hai2 zai4 ( )
man4tun1tun1 de zou3 ( - ; tun1 ), yao4 dao4 shen2me
shi2hou ( = ) cai2neng2 dao4 a ( -)!

Zhen1 tao3yan4 ( ; tao3yan4 , , ; tao3


, /- /; yan4 )!

L2zi shuo1: Ma3 xiong1 (; xiong1 ;


), ni3 li4qi da4 ( ), huo4wu4 qing1 (), zou3 qi3lai ()
zi4ran2 () rong2yi4 xie1 (: ).

Ru2guo3 ni3 ken3 bang1mang2 ( ), ba3 wo3 de huo4wu4 fen1 yi4xie1 gei3
ni3, wo3men jiu4 ke3yi3 () zou3 de kuai4 xie1.

www.franklang.ru

74

Ma3 bu2 yuan4yi4, l2zi ye3 mei2 ban4fa ( = ), zhi3hao3


( ) ren3nai4 (: + ), bu4 gen1 ta1 ji4jiao4
( : + ).

Cong2 yi2da4zao3 dao4 xian4zai4 ( ), ta1men yi3jing1 zou3 le kuai4 yi4


tian1 le ( // , ).

Tian1qi4 you4 re4 ( ), lu4 you4 bu4 ping2 ( , ),


da4jia1 dou1 hen3 lei4 ( ).

L2zi tuo2 de dong1xi zhong4, you4 you3 bing4, lei4 de zou3 bu2 dong4 le ( ,
; dong4 //), hai2shi4 dei3 zou3 ( ).

Ta1 you4 dui4 ma3 shuo1 ( ): Ma3 xiong1, wo3 shi2zai4 ( ; shi2
, ) shou4bu4liao3 le ( ; shou4 , ),
qing3 ni3 bang1 ge mang2 ( ), fen1 yi4xie1 huo4wu4 gei3 ni3 tuo2, hao3 ma?

Ma3 hai2shi bu2 yuan4yi4, shuo1:

Ni3 zi4ji3 de gong1zuo4 jiao4 wo3 zuo4, wo3 bu2 gan4 ( ).

Ni3 man4tun1tun1 de, lang4fei4 (: + ) da4jia1 de shi2jian1 ( ),


hai2shi4 kuai4 dianr3 ba ( -).

L2zi zhi3hao3 pin1ming4 (: ) xiang4 qian2 (// ;


xiang4 , ), bu2 gu4 ( ) si3 huo2 ( ,
).

Ta1men zou3 dao4 yi2 ge shan1 po1 ( ), lu4 you4 xie2 ( , ) you4 zhai3
( / / ), zhen1 shi4 (/ / ) cun4 bu4 nan2 xing2 (
; cun4 /3,33 /), l2zi geng4 zou3 bu2 kuai4 le ( ).
www.franklang.ru

75


Ma3 bu4 ting2 de ( , ) ma4 ta1 ( ), l2zi yi3jing1 lei4
de ( // ) shuo1 bu4 chu1 hua4 le ( ; chu1
; hua4 , ), zhi3hao3 you2 ta1 ma4 qu ( ; you2
, ; ).

Zou3 zhe zou3 zhe, l2zi hu1ran2 jue2de ( ) tou2 yun1 ( ,


), dao3 le xia4qu ( //).

Shang1ren2 gan3kuai4 xiang3 ban4fa ( ) jiu4 ta1 ( ), ke3shi4


yi2huir4 () l2zi jiu4 si3 le ().

Xian4zai4, mei2 you3 l2zi le, shang1ren2 zhi3hao3 ba3 suo3you3de (, ) huo4wu4
rang4 ma3 tuo2.

Huo4wu4 hen3 zhong4, you4 yao4 pa2 shan1 (, ), zhe4 shi2hou ma3 cai2
zhi1dao ( = ) l2zi duo1me xin1ku3 ( -
).

Ru2guo3 l2zi hai2 zai4 ( ), ta1 jiu4 bu2 bi4 ( ,


) tuo2 zhe4me zhong4 de huo4wu4 ( ).

Ta1 hou4hui3 (: ) gang1cai2 ( , ) mei2


you3 ti4 l2zi ( ) fen1dan1 yi4xie1 ( ; fen1dan
, ; dan1 ), yao4bu4ran2 ( /
/) l2zi ye3 bu2 hui4 lei4 si3 ( ).

Shang1ren2 la1 zhe ma3, yi2 bu4 yi2 bu4 de ( ) pa2 shan1.

Tian1 yi3jing1 hen3 hei1 le, ta1men hai2 zou3 bu2 dao4 ( , ) ke4zhan4 (
; ke4 ), zhi3hao3 ji4xu4 ( ) pa2 shan1.

www.franklang.ru

76

Ma3 tuo2 de huo4wu4 tai4 zhong4, zou3 le yi4 tian1, ye3 yi3jing1 lei4 ji2 le ( ).

Tu1ran2 (, ), cai3 ge bu4 wen3 (, ), yi2xia4zi ( )


hua2 le xia4 shan1 ( ).

Ma3 shuai1 si3 le (-), huo4wu4 diao4 dao4 (, ) shan1 gu3 li qu le


( ), shen2me dou1 mei2 you3 le ( =
), shang1ren2 hen3 shang1xin1 ( , : ).

Ta1 hou4hui3 mei2 you3 zhao4gu4 (// ) l2zi, ta1 bing4 le hai2 rang4 ta1 (
, ) tuo2 zhong4 dong1xi.

Mei2 you3 hao3hao3 fen1pei4 zhong4liang4 ( ; zhong4liang4


+ ), yi3wei2 (, ) l2zi lao3shi ( = ), ke3yi3
rang4 ta1 duo1 tuo2.

Zhe4yang4, lei4 si3 le l2zi, ye3 lei4 si3 le ma3.

Xian4zai4, si4 zhou1 ( ; si4 ; zhou1 , , )


hei1chen2chen2 (-; chen2 ), kan4 bu2 jian4 yue4liang (
; yue4 , ; liang4 , ), kan4 bu2 jian4
xing1xing (), ta1 yi2 ge ren2 (// , ) zai4 hei1an4 de lu4 shang (
; an4 ) mo1suo3 zhe ( : ; mo1 ,
; suo3 ; ) zou3 hui2 jia1 qu4 le.

www.franklang.ru

77

www.franklang.ru

78

www.franklang.ru

79


Xiao3 () yi1wang2 (-, ) yi1zhi4 () da4
guo2wang2 ( )

Cong2qian2 ( ) you3 yi2 ge tai4zi3 ( ), xiao3 shi2hou4 (


; shi2hou4 ) jiu4 xiang3 cheng2wei2 yi1wang2 (
; cheng2wei2 , ; cheng2 , ; wei2
), wei4 ren2 (, ) zhi4 bing4 ( ).

Guo2wang2 yao4 ta1 ( , ) ji4cheng2 (: ,


+ , ) wang2wei4 (; wei4 ), ta1 bing4 ( //) bu4
gao1xing4 ( / /).

Ta1 bu4 xi3huan ( ) gong1ting2 zhong1 de ( ; gong1ting2


: + ) zheng4zhi4 (; zheng4zhi4 : +
) dou4zheng1 (: + ), bu4 xi3huan rong2hua2 fu4gui4
( ; rong2hua2 , ; rong2 ,
, ; hua2 ; fu4gui4 + ).

Hou4lai2 (, ), guo2wang2 you4 you3 le yi2 ge er2zi (,


), cai2 ( //) rang4 ta1 xue2 yi1 ( ).

Guo2wang2 wei4le () shi3 ta1 ( , ; shi3 ,


; ; ) cheng2wei2 quan2 guo2 ( , )
zui4hao3 de yi1sheng1 ( ), cheng2wei2 jiang1lai2 de yi1wang2 (
), te4di4 () qing3 lai2 () quan2 guo2 zui4hao3
de ming2yi1 ( ) dang1 (, ) ta1 de
lao3shi1 ( ).
www.franklang.ru

80


Guo2wang2 ming4ling4 () ming2yi1 ba3 ta1men () suo3 hui4 de (, ; suo3
; : //) zui4hao3 de ( )
yi1shu4 ( ) dou1 jiao1 gei3 tai4zi3 ( : ).

You3 yi2 ge lao3shi1 hen3 ren4zhen1 (; ren4 , ; zhen1 ,


) jiao1 tai4zi3, ke3shi4 hen3 qi2guai4 (), tai4zi3 hao3xiang4 () bu4 gan3
( ) xing4qu4 (), bu4 ken3 ren4zhen1 xue2xi2 (
).

Lao3shi1 wen4 ta1 ( ): Ni3 xiang3 dang1 yi1wang2 ( ),


wei4shen2me () bu4 nu3li4 xue2xi2 ( ; nu3li4 +
)?

Ru2guo3 ni3 bu4 hao3haor3 xue2xi2 ( ), guo2wang2 hui4


guai4zui4 wo3 ( ; guai4zui4 , + , ),
wo3 hui4 bei4 cheng2fa2 de ( , ).

Hao3 tai4zi3, qiu2 ni3 (, ) yong4 dian3r xin1 ba (


= ).

Tai4zi3 shuo1: Wo3 yi4 chu1sheng1 ( ; chu1 ; sheng1 ),


shou3 li ( ) jiu4 na2 zhe (, / /) yi1yao4 (; yao4 )
qi4wu4 (; qi4 , ; ; wu4 ), shi4 tian1sheng1 (
) yao4 cheng2wei2 yi1wang2 de ( ,
; shi4 de / /).

Nin2 jiao1 wo3 de ( //, ), wo3 dou1 hui4 le ( ),


suo3yi3 () mei2 you3 xing4qu4.

www.franklang.ru

81

Nei4 ge lao3shi1 jiu4 jiao1 ta1 ( ) geng4 gao1shen1 de ( // = ).

Tai4zi3 xue2 le ji3 nian2 (// ), yi1shu4 yi3jing1 hen3 gao1chao1 le


( , // ; chao1 , ),
yu2shi4 () kai1shi3 (: ) xing2 yi1 ( ).

Wu2lun4 () shen2me zhong4 bing4 ( ) = (


), shen2me yi2nan2 ( : ,
+ , ) za2 (: ) zheng4 (/ /
), tai4zi3 yi2 ( ) zhi4liao2 () jiu4 yao4 dao4 (
) bing4 chu2 ( , ).

Ta1 fei1chang2 you3ming2 ( // ), gong1ting2 nei4 wai4 (


; nei4 ; wai4 ) dou1 zhi1dao ta1 ( ),
yin1ci3 () da4jia1 jiao4 ta1 ( , ) Xiao3 Yi1 Wang2.

You3 yi2 ci4 (; ci4 ), Xiao3 Yi1 Wang2 kan4 wan2 le bing4 (
) hui2 gong1 ( ), zai4 gong1 men2 wai4 ( :
) yu4dao4 () yi2 ge tiao1 chai2 de xiao3hair2 (
).

Tou4guo4 (: + ) ta1 de chai2 dan4zi ( ,


), ke3yi3 kan4dao4 ( ) nei4 ge xiao3hair2 de ( ) wu3 zang4
liu4 fu3 ( ; wu3 zang4 /, ,
, , /; liu4 fu3 / , ,
, , , san1jiao1 /
: , /).

Xiao3 Yi1 Wang2 xiang3qi3 ( = ) yi1 shu1 shang shuo1 (//


), tou4guo4 (, ) yao4 () wang2
www.franklang.ru

82

shu4 ( ) ke3yi3 () cong2 shen1ti3 wai4bu4 ( =


; shen1ti3 ; bu4 ) kan4dao4 nei4 zang4.

Ke3neng2 ( ) zhei4xie1 chai2 li ( ) you3 yao4 wang2 mu4 (,


), yu2shi4 () ta1 jiu4 mai3xia () zheng3 dan4 mu4chai2 ( ).

Nei4 ge xiao3hair2 gang1 ( ) ba3 chai2 fang4 xia ( //, ),


Xiao3 Yi1 Wang2 jiu4 kan4 bu jian4 ( //) ta1 de nei4 zang4 le.

Ta1 zhi3hao3 ( //) yi4 gen1 yi4 gen1 de shi4 ( ;


gen1 ; ), shi4 le ji3 gen1 ( ) dou1 kan4 bu
jian4 nei4 zang4.

Yi4zhi2 ( = ) dao4 zui4hou4 (: ) yi4 gen1 zui4xiao3


de ( //), cai2 qing1qing1chu3chu3 de ( -,
-) kan4dao4 nei4 zang4.

Xiao3 Yi1 Wang2 gao1xing4 ji2 le ( ), zhi1dao ( = ) zhe4 shi4 yao4


wang2 mu4.

Cong2ci3 ( ; ci3 ), ta1 duo1 le ( ) yi2 shuang1 tou4shi4


nei4 zang4 de yan3jing (, ; shuang1 ).

Dang1shi2 ( ) you3 yi2 ge da4 guo2 ( ), guo2wang2 de2 le


() yi4 zhong3 guai4 bing4 ( ), shen2me ming2 yi1 dou1
zhi4 bu hao3 (// ; hao3
, ).

Ta1 nei4 huo3 (// , ) ran2shao1 (), bian4de


(, ) fei1chang2 () can2bao4 (; can2 ;

www.franklang.ru

83

; bao4 , ; ), yi4 sheng1qi4 (


) jiu4 sha1 ren2 ( ).

Gong1 li de da4 chen2 ( ), gong1 n3 ( )


bei4 sha1 de hen3duo1 ( ).

Yi1sheng1 kai1 yao4fang1 (/, / ), ta1 huai2yi2


(: , ; , + ) ta1men yao4 du2hai4 ta1 (//
; du2hai4 , + , ), bei4 sha1 (//
, ), mei2you3 ba3 bing4 zhi4 hao3 ( ), ye3 bei4
sha1 ( ).

Zhe4yang4 ( ), yi1sheng1 dou1 hen3 hai4pa4 (), bu4 gan3 gei3 ta1 zhi4 bing4
( ).

Guo2wang2 ting1shuo1 () Xiao3 Yi1 Wang2 de yi1shu4 fei1chang2 gao1ming2, jiu4


qing3 ta1 ( ) lai2 zhi4 bing4.

Da4jia1 dou1 ti4 Xiao3 Yi1 Wang2 dan1xin1 ( ; dan1xin1 :


+ ), ru2guo3 guo2wang2 sheng1qi4, ke3neng2 hui4 bei4 sha1 (
, ).

Ke3shi4 Xiao3 Yi1 Wang2 bu2 hai4pa4 ( ), ta1 you3 ba3wo4 (;


ba3wo4 / /, ; ba3 ; wo4 ) zhi4
hao3, yu2shi4 ta1 jiu4 dao4 gong1 li qu4 le.

Xiao3 Yi1 Wang2 yong4 yao4 wang2 mu4 tou4shi4 guo2wang2 de nei4 zang4, kan4dao4 li3mian
( // ) za2luan4 de hen3 ( ; za2luan4 ,
, + ), xu1yao4 qing1li3 ( ; qing1
, ; li3 //, / /, ; , ).
www.franklang.ru

84


Tiao2pei4 (, : + , ) yao4fang1 yao4
bao3mi4 ( = ), tiao2pei4 de shi2jian1 (:
) yao4 chang2 ( ).

Yao4 zhu3 hao3 le (/ , / ), guo2wang2 yi2ding4 yao4 he1


( ).

Zhei4xie1 dou1 ( //) mei2 you3 ban4fa (// : ) kong4zhi4


(: ; + , ), xu1yao4
( //) tai4hou4 (-: + , ), huang2hou4 (;
huang2 ) zai4 chang3 (// = ) jian1du1 (:
, + , ).

Guo2wang2 hen3 bu4 gao1xing4, ren4wei2 ( //) zhei4 ge Xiao3 Yi1 Wang2 guan3 de tai4
duo1 le ( ; guan3 ; -), bi3 (
, ) guo2wang2 hai2 da4 (, ), zen3me xing2 (
, ; xing2 ; , ; bu4
xing2 , )!

Ke3shi4 bu2 zhe4yang4 ( //), bing4 mei2 you3 ban4fa zhi4 (


), zhi3hao3 ting1 ta1 le (// =
// ).

Jing1guo4 (, : ) tiao2li3 (// ,


; tiao2 ; , ), guo2wang2 nei4 zang4 li3 de
bing4du2 ( ) qing1chu2 le ( //-), bu2 zai4 fa1 pi2qi
( , ; fa1 ; pi2qi , ; pi2
), luan4 (, ) sha1 ren2 le (// ).

www.franklang.ru

85

Guo2wang2, tai4hou4, huang2hou4 dou1 hen3 gao1xing4, fei1chang2 gan3xie4 ( :


) Xiao3 Yi1 Wang2.

Ta1men yan4qing3 ( , : , + ) Xiao3


Yi1 Wang2, gei3 ta1 hen3duo1 shang3ci4 (: + ), Xiao3 Yi1 Wang2
dou1 bu2 yao4 ( = ).

Ta1 dui4 guo2wang2 shuo1: Shen1ti3 de bing4du2 rong2yi4 zhi4 (


), xin1ling2 de (: + ; ) bing4du2 nan2 yi1 (
).

Yi3hou4 ( = ) hai2 yao4 ( ) duo1duo1 () zhao4gu4


() nei4xin1 ( // , ; nei4
), cai2 bu2 hui4 sheng1 bing4 ( : sheng1 bing4).

Guan1xin1 ( ; guan1 , ; , ) ren2min2


sheng1huo2 ( = ), zhu4zhong4 ( :
, + , ) er2tong2 (: , + ,
) jiao4yu4 (-), jian4quan2 (, : +
) jia1ting2 (: + ) zu3zhi1 (; + ,
) = ( ), jiu4ji4 (: + ) pin2qiong2
(: + ) xiao3 guo2 ( ), zhei4xie1 dou1
shi4 da4 guo2wang2 de nei4xin1 xiu1yang3 (, :
, ; + , ).

www.franklang.ru

86

www.franklang.ru

87

www.franklang.ru

88

Shui3pao4 (// ) hua1huan2 (: + ).

Cong2qian2 you3 yi2 ge guo2wang2 ( - ), ta1 you3 san1


ge er2zi, yi2 ge n3er2 ( ).

Ta1 zui4 xi3huan n3er2 ( ), yi4 tian1 dao4 wan3 pei2 ta1 wanr2 (
, , ; pei2
, ), yao4 shen2me jiu4 gei3 shen2me ( ), chong3 de bu4 de2 liao3 ( ,
: bu4 de2 liao3).

Gong1zhu3 (: , + ) bian4de (,
) ren4xing4 ji2 le ( ; ren4 ,
; xing4 , ), yi2 bu4 man3zu2 ( :
, + , ), jiu4 you4 ku1 you4 nao4 ( ,
).
www.franklang.ru

89

Wei4le rang4 ta1 gao1xing4 ( , , ), guo2wang2


zhi3hao3 ( / /) qian1 fang1 bai3 ji4 ( :
, ) hong3 zhe ta1 (, ), zhi3 cha4 (
, ; cha4 , ) dao4 tian1 shang qu4 (
, ) zhai1 yue4liang ( ), xing1xing le ().

You3 yi2 ge xia4tian1 ( ), xia4 le yi4 chang3 yu3 (, ; chang3


, , ; : ), yu3 shui3 zai4 di4 shang liu2 zhe (
), qi3 le yi4xie1 shui3pao4 (, ).

Gong1zhu3 zhan4 ( ) zai4 wu1yan2 xia4 ( ; wu1 , ;


yan2 ) kan4 shui3pao4 ( ), shui3pao4 hao3xiang4 ( ) yi4
zhan3 yi4 zhan3 de xiao3 deng1long ( ; zhan3 , ;
), yi2huir4 ( ) qi3lai (, ),
yi2huir4 po4mie4 ( -).

Gong1zhu3 yue4 kan4 yue4 you3 qu4 ( , ,


; yue4 ; yue4 yue4 ).

Ta1 xiang3 (), ru2guo3 neng2 ( / /) ba3 shui3pao4 na2 lai2 ()


zuo4cheng2 hua1huan2 ( ), na4 gai1 you3 duo1 hao3 a (, ,
; gai1 , ).

Gong1zhu3 pao3 dao4 guo2wang2 mian4qian2 ( ; mian4qian2 ; :


) sa1jiao1 shuo1 ( ; sa1 , , ;
jiao1 , ; , ):

www.franklang.ru

90

Fu4 Wang2 ( )! Wo3 hen3 xi3huan shui3pao4 ( ).

Qing3 nin2 ( ) pai4 ren2 (: ) yong4 shui3pao4 (//


, , ) zuo4cheng2 hua1huan2, dai4 zai4 tou2 shang
(, ) yi2ding4 (, ) hao3 kan4 ji2 le (
, ).

Guo2wang2 yi4 ting1 ( , ), jue2de hen3 hao3xiao4 (,


, ; xiao4 ), jiu4 shuo1:

Sha3 hai2zi ( )! Shui3pao4 shi4 xu1huan4 de dong1xi (, ;


xu1 ; huan4 , ), zhi3 neng2 kan4 ( ),
bu4 neng2 na2 ( ), zen3me neng2 zuo4 hua1huan2 ne (
, )?

Gong1zhu3 jiu4 kai1shi3 () nao4 qi3lai (, ; qi3lai


), shuo1:

Fu4 Wang2 de quan2li4 (/: , + ; quan2li4 ,


) na4me da4 ( ), shen2me dou1 zuo4 de dao4 (
), xiao3xiao3 de shui3pao4 ( ) zen3me hui4 na2 bu2 dao4 ne
( / /)!

Wo3 yi2ding4 yao4 ( ), yi2ding4 yao4!

Guo2 Wang2 mei2 you3 ban4fa ( = ), zhi3hao3


( ) ming4ling4 () quan2 guo2 ( = ), jiao4
quan2 guo2 de ( ) neng2 gong1 ( ) qiao3 jiang4
( ) zai4 san1 ri4 nei4 ( ) zuo4hao3 () shui3pao4
hua1huan2.
www.franklang.ru

91


Ru2guo3 you3 bu4 fu2cong2 ming4ling4 de ( , ;
fu2 ; ; cong2 , ), jiu4 ba3 ta1 sha1 le ( ).

Guo2 nei4 de gong1jiang4 ting1 dao4 zhei4 ge ming4ling4 ( ), xia4 de


yao4 si3 ( ).

Shui3pao4 zen3me neng2 ( ) zuo4 hua1huan2 ne!

Zhe4 shi4 cong2lai2 () mei2 ting1 shuo1 guo de shi4 ( )!

Yan3 kan4 ( : ) san1 tian1 qi1xian4 (: ; qi1xian4


+ ) kuai4 dao4 le ( ), zen3meban4 (: )?

San1 tian1 guo4qu le (), hai2shi4 ( ) mei2 you3 ren2 neng2 zuo4 shui3pao4 hua1huan2,
guo2wang2 hen3 sheng1qi4 ( ), jiu4 ba3 gong1jiang4 dou1 zhuo1 qi3lai
(; zhuo1 , ), da3suan4 (; da3 ; :
/ / ; suan4 , ;
, ) ba3 ta1men () kan3 tou2 ( ).

Quan2 guo2 yuan4 sheng1 ( ) zai4 dao4 ( ; zai4 ; dao4


), gong1jiang4 de jia1shu3 ( , ; shu3 , ;
, ) dou1 tong4 ku1 ( ; tong4 , ) liu2 ti4 (
).

Gong1jiang4 li3mian4 () you3 yi2 ge ren2, hen3 yong3gan3 de ( : +


) zhan4 chu1lai ( ) shuo1:

www.franklang.ru

92

Wo3 neng2 zuo4 ( ), bu2guo4 (, ) you3 liang3 ge tiao2jian4 ( ;


tiao2 , ; , ; jian4 , ).

Di4yi1 (-), ba3 zhuo1 lai2 de gong1jiang4 ( ) dou1 fang4 hui2jia1


( // / / ).

Di4er4, qing3 gong1zhu3 ( ) bang1 wo3 ( ) tiao1xuan3 (:


, , + ) zui4 hao3kan4 de shui3pao4 (
).

Guo2wang2 dou1 zhao4zhun3 ( : ; + ), jiu4 ba3 zhuo1


lai2 de gong1jiang4 dou1 fang4 hui2 jia1.

Gong1zhu3 he2 nei4 ge gong1jiang4 yi4qi3 () qu4 tiao1xuan3 shui3pao4, gong1zhu3 zhi3chu1
(: // + // ) zhei4 ge ( ) hao3 kan4, nei4
ge ( ) hao3 kan4.

Gong1jiang4 shuo1: qing3 ni3 bang1 wo3 ba3 zui4 hao3 kan4 de na2 lai ( ,
), wo3 jiu4 yong4 ta1men ( ) zuo4 zui4 hao3 kan4 de hua1huan2.

Gong1zhu3 hen3 gao1xing4, ta1 cong2lai2 mei2 you3 xiang4 qi2ta1 hai2zi ( )
na4yang4 (, ) wanr2 guo yu3 shui3 (// ), jiu4 zou3
le chu1qu ( /, - /).

Gong1zhu3 tiao1 a tiao1 a ( ), zhei4 ge bu4 hao3 kan4, nei4 ge bu4 man3yi4
( , ; man3yi4 , :
+ , ).

www.franklang.ru

93

Tiao1 le ban4 tian1 ( : ), zui4hou4 () zhao3 dao4 (,


; zhao3 ) yi2 ge da4da4 de ( ), liang4jing1jing1 de (
) shui3pao4.

Gong1zhu3 gao1xing4 ji2 le, zhe4yang4 ke3yi3 () you3 da4 shui3pao4 hua1huan2 le.

Ta1 shen1 shou3 qu4 na2 ( , ), xiang3budao4 () shou3 yi2


peng4 dao4 ( ), shui3pao4 jiu4 pu1 de yi4 sheng1 ( : !) po4 le
().

Ta1 you4 qu4 na2 bie2de () shui3pao4, dou1 yi2yang4 de (, ) po4 le.

Yue4 na2 bu dao4 de ( ) yue4 yao4 na2 (


), na2 de yue4 duo1 ( ) po4 de yue4 duo1 ( // ), po4
de yue4 duo1 yue4 shi3 ta1 sheng1qi4 ( ).

Gong1zhu3 na2 shui3pao4 na2 le yi4 tian1 ( ), yi2 ge ye3 mei2 na2 dao4 (
).

Dao4 hou4lai2 (, ) jiu4 ni4 le (), ta1 shuo1:

Shui3pao4 yi4dianr3 ye3 ( = ) bu4 hao3 wanr2 ( ,


), wo3 bu2 yao4 ( ) shui3pao4 hua1huan2 le.

Nei4 ge gong1jiang4 shuo1: Shui3pao4 shi4 bu4 shi2zai4 de dong1xi ( ,


; shi2 , ).

Ta1 shi4 shui3 bian4lai de ( ), po4 le (// ) you4 hua4cheng2


shui3 ( ; hua4cheng2 + , ).

www.franklang.ru

94

Zhe4yang4 (, ) sheng1sheng1 () mie4mie4 ( ), wu2 qiong2


wu2 jin4 ( = ; qiong2 , ; ; jin4
).

Ni3 hai2 xiao3 ( ), bu2 bi4 zhi1dao zhei4 ge ( ).

Wo3 gei3 ni3 zuo4 ( , ) yi2 ge zui4 piao4liang de shui3jing1 hua1huan2


( ), hao3 bu hao3 (, )?

Gong1zhu3 si4hu1 () ming2bai le (), jiu4 shuo1: Hao3!

www.franklang.ru

95

www.franklang.ru

96

www.franklang.ru

97


Shou3 xin4 de mu3 lu4 ( , ; shou3
; ; xin4 , ; mu3 ; lu4 )

Cong2qian2 ( ) you3 yi4 qun2 lu4 ( ) zhu4 zai4 shan1 li (//


), ji3 bai3 zhi1 ( ; zhi1 )
zai4 yi4qi3 (), guo4 zhe () kuai4le4 () wu2 you1 de ()
sheng1huo2 (; wu2 , ; you1 , ).

Ta1men dao4chu4 (; chu4 ) xun2zhao3 () xian1nen4 de (-)


qing1 cao3 ( ), qing1che4 de ( = : , +
) xi1liu2 (, : + ), bu4zhi1bu4jue2 de ( /
/, ; zhi1 ; jue2 ) zhu2jian4 (; zhu2
; ; jian4 ) zou3 dao4 () yi2 ge guo2jia1 de (
) bian1shang4 (; bian1shang4 ; bian1 , , ).

You3 yi4 tian1 (), guo2wang2 () dai4 zhe yi4 qun2 lie4shou3 (
; dai4 ; , ) qu4 jiao1wai4 da3lie4 (),
fa1xian4 () zhei4 qun2 fei2mei3 de (-) lu4, hen3 gao1xing4 (
), jiu4 ming4ling4 lie4shou3 ( ) chong1 shang4qu
( ) bu3sha1 ( ).

Lu4 kan4dao4 (// ) you3 ren2 lai2 bu3sha1 ta1men (


// - ), jing1huang1 () shi1san4 (// ; shi1 ;
www.franklang.ru

98

san4 , //), ge4zi4 ( = ) tao2sheng1 (


: + ).

You3 yi4 zhi1 mu3 lu4, yi3jing1 () huai2yun4 le (: , ; +


).

Ta1 pao3 de man4 ( ), gen1 bu2 shang4 ( , ,


; gen1 , ; ) bie2de lu4 ( ), jiu4 zi4ji3 ( =
) zou3 dao4 shu4lin2 li qu4 ( ; shu4 ; lin2 ).

Bu4 jiu3 ( = ), ta1 chan3 xia () liang3 zhi1 xiao3 lu4 (


), jiu4 gao1gao1xing4xing4 de ( -) qu4 zhao3 shi2wu4
( ; shi2 ; wu4 , ).

Zou3 zhe zou3 zhe (-), bu2 xing4 ( ) bei4 lie4ren2 de (//
//) wang3 () chan2 zhu4 (: , + ).

Ta1 yue4 zheng1zha2 ( ) chan2 de yue4 jin3 (


), xiang3 qi3 () ta1 de lu4 er2 ( , ), jiu4
bei1ai1 de () ku1jiao4 (: + , ).

Guo2wang2 de lie4shou3 ting1 dao4 ( ) lu4 jiao4 de sheng1yin


(), jiu4 pao3 lai zhuo1 ta1 ( ), da3suan4 () dai4 hui2qu4
( = ) zai3sha1 (// , ; zai3 //).

Mu3 lu4 zhi1dao ( = ) zi4ji3 hui4 bei4 sha1si3 (// ), zhi3shi4


( ) hen3 xiang3nian4 ( : + , ) ta1 de lu4
er2, jiu4 gui4 xia ( ) ai1qiu2 (-) shuo1:

Wo3 gang1 ( ) sheng1xia liang3 zhi1 xiao3 lu4, hai2 mei2 kai1 yan3 (
), bu2 hui4 liao4li3 ( ; liao4 , ; li3
www.franklang.ru

99

, ; liao4li3 , ; , ) sheng1huo2 (
// ).

Wo3 qiu2 ni3men ( ) gei3 wo3 yi4dianr3 shi2jian1 ( ), rang4


wo3 hui2qu kan4 ta1men ( ), dai4 ta1men dao4
cao3chang3 qu4 ( : + ), an1pai2 (, ; an1
, ; ; pai2 , ; ) ri4hou4 de
(: + ) sheng1huo2 ().

Wo3 ban4 wan2 le shi4 (// // , ; ban4 ; wan2


; ), zai4 () hui2lai () rang4
ni3men chu3zhi4 ( ; chu3zhi4 , ; chu3
, ; ; zhi4 , ).

Qing3 xiang1xin4 wo3 ( ), wo3 shi4 shou3 xin4 de ( ,


).

Guo2wang2 de lie4ren2 ting1 le (, ), jue2de hen3 xin1qi2 ( //


; xin1qi2 + ), jiu4 shuo1:

Shi4jie4 shang de ( //) ren2 () hen3duo1 ( ) bu4 shou3 xin4 (


, ), he2kuang4 ni3 ( ; he2 , ;
kuang4 , ; ) shi4 chu4sheng1 (//
).

Ni3 zen3me ke3neng2 hui2lai ( ), wo3men bu2 shang4 ni3 de dang4 (


; shang4dang4 )!

Mu3 lu4 fei1chang2 bei1shang1 ( , ; bei1shang1 +


), zai4 ai1qiu2 shuo1 ( ):
www.franklang.ru

100


Wo3 sui1ran2 ( ) shi4 chu4sheng1, ke3shi4 () wo3 hen3 jiang3 (, ;
jiang3 ; // ) xin4yi4 (, : +
).

Ni3men fang4 wo3 () hui2qu4, jiu4 le (// ) liang3 zhi1 xiao3 lu4 de
sheng1ming4 ().

Ru2guo3 wo3men ( ) mu3 zi3 ( , ) neng2 jian4 ( )


zui4hou4 ( : ) yi2 mian4 (// , ,
; mian4 ), wo3 si3 ( ) er2 wu2 yuan4 ( , ).

Guo2wang2 de lie4shou3 ting1 le, nei4 xin1 ( : + ) gan3 dao4 bu4 an1
( = ), xiang3qi3 () zi4ji3 (// )
ye3 you3 ( = ) fu4mu3 (- = ) zi3n3 (- =
), jiu4 shuo1:

Xiang3budao4 ( ) chu4sheng1 ye3 jiang3 xin4yi4, ke3neng2 ( /


/) bi3 ren2lei4 ( ; lei4 , ) hai2 ( //) shou3 xin4.

Hao3, rang4 ni3 zou3 ba (, - ).

Mu3 lu4 hui2 dao4 liang3 zhi1 xiao3 lu4 de shen1bian1 ( = // ; shen1bian1
+ , ), yong4 she2tou () tian3 zhe () ta1men de shen1ti3
(), di1 sheng1 de (: ) dui4 ta1men shuo1 ( ):

Si3 (, )! si3! Wo3 yao4 si3 le ( ), ni3men jiu4 yao4


cheng2wei2 (, ) wu2 mu3 de ( ) gu1er2 (; gu1 ,

www.franklang.ru

101

; er2 ; ), tai4 ke3lian2 le ( = ; ke3lian2


)!

Shuo1 wan2, jiu4 dai4ling3 ta1men ( ; ling3 ; ; ) dao4 yi2


ge you3 shui3 you3 cao3 de di4fang ( , ), rang4 ta1men zi4ji3
sheng1huo2 ( ).

Mu3 lu4 shou3 xin4 ( ), yao4 (, ) hui2 dao4 guo2wang2 de lie4shou3


nar4 ( ), xiao3 lu4 ku1ku1 ti2ti2 (-, -), gen1 zai4
hou4mian4 ( / / ), bu2 yuan4 li2kai1 ( = ).

Mu3 lu4 he2 liang3 zhi1 xiao3 lu4 hui2 dao4 guo2wang2 de lie4shou3 nar4, gui4 zai4 ta1men
mian4qian2 ( , ), ta1 shuo1:

Xie4xie ni3men ( ) rang4 wo3 hui2qu gen1 lu4 er2 jian4 zui4hou4 yi2 mian4, wo3 ning4
si3 ( = ) bu4 shi1 xin4 ( =
).

Xian4zai4 hui2lai le ( ), ren4 ni3men chu3zhi4 ( ,


/ /), zhi3 qiu2 ni3men ( ) bu2 yao4
shang1hai4 ( ) wo3 de lu4 er2.

Guo2wang2 de lie4shou3 kan4jian mu3 lu4 ju1ran2 ( ) shou3 xin4, you4 kan4
dao4 mu3 zi3 sheng1 li2 si3 bie2 ( ; sheng1 li2 si3 bie2
), bu4jin1 ( ; jin1 ) gan3kai3 wan4qian1
(; gan3kai3 + ; ; wan4qian1
).

www.franklang.ru

102

Ta1men bu4 ren3xin1 ( , , ; ren3 , )


sha1hai4 ta1 ( ), jiu4 rang4 ta1men hui2 dao4 shu4lin2 li qu4.

Mu3 lu4 hen3 gan3ji1 ( ) ta1men de ci2bei1 ( :


+ ; ), jiu4 dai4 zhe xiao3 lu4 dao4 da4 cao3yuan2 ( ;
yuan2 ; ) qu4 zhao3 ta1men de lu4 banr4 ( ; ban4
, ).

Guo2wang2 de lie4shou3 fang4 zou3 le mu3 lu4, hui2qu yi3hou4 (, ) jiu4 ba3 zhei4 ge
xi1qi2 de ( : + ) jing1guo4 (: //;
, + , ) gao4su (; gao4su4 +
) guo2wang2.

Nei4 ge guo2wang2 hen3 shou4 gan3dong4 (// ; shou4 ; gan3


, ; dong4 , //), tong1ling4 (; tong1 ;
tong1ling4 ) quan2 guo2 ( ), yi3hou4 ( =
) bu4 xu3 ( ) bu3zhuo1 () lu4 qun2.

Cong2ci3 ( ), lu4 qun2 jian4jian4 de () zou3 jin4 (, ; jin4


) zhei4 pian4 guo2tu3 ( , ; pian4 ; ; ;
; ; . . ; tu3 ), gen1 ren2 ( )
xiang1chu3 de hen3 hao3 ( ; xiang1 ; chu3 ,
, ; chu4 ).

www.franklang.ru

103

www.franklang.ru

104

www.franklang.ru

105


Ren2ci2 de (, ; ren2 , ; ci2 ,
, ; ren2ci2 ) nan2hair2 (: + )

Cong2qian2 you3 yi2 ge nan2hair2 ( - ), ta1 jia1 (


) zao1yu4 (; zao1 /, /; yu4 ) bu2xing4
(), fu4mu3 qu4shi4 ( : ), zhi3 sheng4xia ta1 yi2 ge ren2
( ), gu1ku3 (: + ) ling2ding1 (,
: + ).

Ta1 mei2 you3 ban4fa ( , : ), zhi3hao3 ( )


nu3li4 (: // + ) xue2xi2 (: + ).

Guo4 le xie1 nian2 ( ), ta1 xue2hui4 le ( ; hui4 ; :


, ) hen3duo1 ben3ling3 (
, ; ben3 ; ; ling3 ; , , ),
ke3yi3 bang1 ren2 ( ) zuo4shi4 (: , ), wei2chi2
(; wei2 , ; ; chi2 / /)
sheng1huo2 () = ( ).

Nei4 ge nan2hair2 hen3 shan4liang2 (, : + ,


), xu3yuan4 ( ; xu3 ; yuan4 , ; ) yao4
(// , , ) jiu4ji4 (, : + ) gu1ku3
(, ) mei2 you3 yi1kao4 de ren2 ( ,
; kao4 ).

www.franklang.ru

106

You3 yi4 tian1 (), nei4 ge nan2hair2 dao4 yi2 ge you3qian2 ren2 jia1 li (
: ) zhao3 gong1zuo4 ( =
), nei4 ge ren2 jue2de hen3 qi2guai4 ( , ,
), xiao3xiao3 (// ) nian2ji4 (: + ) hui4 zuo4
shen2me ( = )?

Nei4 ge nan2hair2 shuo1: Wo3 hui4 suan4zhang4 (// =


; suan4zhang4 + ), ke3yi3 guan3li3 ( ) tian2chan3
( : + ; ; ; ), jing1ying2
dian4pu4 ( ; jing1ying2 , , ; jing1
/, /; /- /; ying2 //
; dian4pu4 ).

Nei4 ge you3qian2 ren2 yin1wei2 () tong2gong1 ( ) bi3jiao4 (,


) pian2yi (), jiu4 yong4 ta1 shi4shi ( , ).

Di4er4 tian1 ( ), nei4 ge nan2hair2 jiu4 kai1shi3 gong1zuo4 ( ,


).

Yi2 ge yue4 yi3hou4 ( ), you3qian2 ren2 lai2 cha2 zhang4 ( ),


fa1xian4 ( //) dian4pu4 de shou1ru4 ( ; shou1 ; ru4
) bi3 yi3qian2 ( ) duo1 le san1 bei4 ( ),
tian2 li de ( , ) shou1cheng2 (: + ) ye3 ()
duo1 le san1 bei4.

You3qian2 ren2 pa4 () nan2hair2 na2 le qian2 ( = ) jiu4 li2kai1 bu2


zuo4 ( // ), gu4yi4 (: ; + ,
) ba3 gong1qian2 (: + ) kou4xia bu4 fa1 ( ;
kou4 , / , /; fa1 , ).

www.franklang.ru

107

Dao4 le nian2 di3 ( = ; di3 , ), zhao4 feng1su2


( : + , ), suo3you3de (: ,
) zhai4wu4 (: + ) dou1 ying1gai1 ( , )
huan2 qing1 ( ; huan2 ; qing1 , ).

Nei4 ge nan2hair2 jiu4 gen1 you3qian2 ren2 yao4 gong1qian2 ( ,


), you3qian2 ren2 wen4 ta1 ( ):

Ni3 na2 zhe4me duo1 qian2 zuo4 shen2me ( )?

Ta1 hui2da2 (: + ): Wo3 yao4 bang1zhu4 ( ,


) gu1ku3 wu2yi1 de ( ; yi1 -) qiong2ren2
(: ).

You3qian2 ren2 hen3 gan3dong4 ( , ), xiang4 ta1


( ) na4me you3qian2 ( ) ye3 mei2 you3 bang1zhu4 qiong2ren2 (
), nei4 ge nan2hair2 zhi3 zhuan4 yi4dianr3 gong1qian2 (
), jiu4 li4xin1 ( ; li4 ; ; xin1
; ) zuo4 shan4 shi4 ( ; shan4 , ):
zhen1 ke3pei4 ( ; ke3pei4 )!

Hou4lai2 () you3 yi4 tian1 (), yi2 dui4 shang1ren2 lu4 guo4 (
), zheng4hao3 ( ; zheng4 , ) nian2sui4
(; nian2 ; sui4 , ) bu4 hao3 ( ), ta1men mai3 bu2 dao4 shi2wu4
( ), jiu4 dao4 you3qian2 ren2 jia1 li qiu2 zhu4 (
).

Nei4 ge nan2hair2 jing1guan3 () liang2shi2 (; liang2 , ),


jiu4 qing3 ta1men ( ) chi1fan4 (: = // ), hai2 (
www.franklang.ru

108

) song4 gei3 ta1men ( ) gan1liang2 ( ) zai4 lu4 shang chi1 (//


= ).

Shang1ren2 hen3 gan3ji1 ( ), jue2de yi2ge nan2hair2 zhe4me ren2ci2 (


: + ); zhen1 shi4 nan2de2 (
; nan2de2 )!

Lin2 zou3 de shi2hou ( , ; lin2 ), shang1ren2 gei3 nan2hair2 hen3duo1


zhu1bao3 ( , ; zhu1bao3 + , ).

Nan2hair2 ba3 zhu1bao3 mai4 le (), ba3 qian2 yong4 lai2 jiu4ji4 qiong2ren2 (
).

Yuan3jin4 de ren2 ( ) zhi1dao le ( / /), dou1 lai2 qiu2 ta1


jiu4ji4.

You3xie1 xiao3hair2 mei2 you3 fu4mu3 ( : -),


gu1ku3 ling2ding1 ( ), ta1 jiu4 shou1liu2 ta1men ( / /:
-), gei3 ta1men di4fang zhu4 ( // ), gei3 ta1men fan4 chi1 (
, ).

Guo4 le xie1 nian2 ( ), nei4 ge nan2hair2 zhang3da4 le (), you3qian2


ren2 jiu4 ba3 ta1 de n3er2 ( ) jia4 ( ; jia4 ) gei3 ta1 ( ).

Nei4 ge n3hair2 tian1tian1 ( , ) gen1 ta1 zai4 yi4qi3 ( // ),


shou4 dao4 ta1 de ying3xiang3 ( ; ying3xiang3 , +
, ), ye3 hen3 ren2ci2 ( ).

www.franklang.ru

109

Ta1men jie2hun1 yi3hou4 ( , ), gong4tong2 (; gong4


, ; tong2 , ) guan3li3 cai2chan3 (
; cai2 , ), sheng1huo2 guo4 de hen3 kuai4le4 (
).

Bu4 jiu3 ( / /), you3qian2 ren2 qu4shi4 le (: ), zhei4


duir4 ( ) nian2qing1 () fu1fu4 (: + ) ji4cheng2
(: , + ; //;
) quan2bu4 (, : , ) cai2chan3 ().

Ta1men geng4 you3 qian2 le (// ; geng4


/ /), yu2shi4 () jiu4ji4 geng4 duo1 qiong2 ren2,
bang1zhu4 geng4 duo1 gu1er2.

Zhei4 ge xiao1xi ( , , ) chuan2 dao4 jing1cheng2 (


), guo2wang2 zhi1dao le ( ), jiu4 pai4 ren2 qing3 ta1 (
).

Ta1 dao4 le huang2gong1 ( ), jin4jian4 guo2wang2 ( ;


jin4 , ; ), guo2wang2 gen1 ta1 tan2lun4 (, ;
tan2lun4 + ) zen3yang4 (, ) zhi4 guo2 (
).

Ta1 shuo1: Yao4 you3 ren2ci2 de xin1 ( ), li4xin1 jiu4ji4


qiong2ren2, bang1zhu4 gu1er2.

Zhe4yang4, guo1jia1 mei2 you3 qiong2 ren2 ( ), quan2 guo2 dou1


fu4yu4 le ( // , ; fu4yu4 +
).

Guo2wang2 jue2de ta1 shi4 yi2 ge nan2de2 de ren2cai2 ( ; ren2cai2


, ; ; cai2 ), jiu4 yong4 ta1 ( ) dang1 (
www.franklang.ru

110

, ) da4 chen2 ( , ), guan3li3 guo2jia1 (//


).

Hou4lai2 () nei4 ge guo2jia1 ( ) cheng2wei2 () shi4jie4 shang ( )


zui4 () ci2bei1 de guo2jia1, nei4 ge nan2hair2 cheng2wei2 zui4 ren2cii2 de da4 chen2.

www.franklang.ru

111

www.franklang.ru

112

Xia1zi () mo1 xiang4 (, )

Hen3 jiu3 hen3 jiu3 (-) yi3qian2 ( ), you3 yi2 ge guo2wang2 ( ) ba3 quan2 guo2 de xia1zi qing3 lai2 (
), dai4 ta1men (// ) dao4 xiang4 yuanr2 li ( ) qu4 kan4 da4
xiang4 ( ).

Ta1men sheng1lai2 ( ) jiu4 xia1 le () yan3jing (), shi4jie4 shang de (


) dong1xi () shen2me ye3 mei2 jian4 guo (
// ), zen3me neng2 kan4 da4 xiang4 ne (
)!

www.franklang.ru

113

Guo2wang2 jiu4 jiao4 ta1men ( ) yong4 shou3 () qu4 mo1 da4 xiang4, ran2hou4 (
) an4 ta1men mo1 dao4 de gan3jue2 ( ; an4 ;
; , ; gan3jue2 ; gan3 ; jue2
; ), shuo1 chu1 () da4 xiang4 shi4 shen2me yang4zi ( ,
).

Zhei4xie1 xia1zi cong2lai2 () mei2you3 mo1 guo da4 xiang4, jin1tian1 (// )
guo2wang2 qing3 ta1men lai2 jian4shi jian4shi (; jian4 ; shi2 ),
dang1ran2 fei1chang2 gao1xing4 ( ).

Da4 chen2 ( ) dai4 ta1men dao4 xiang4 yuanr2 li qu4, ta1men hen3 xiang3
zhi1dao ( ) da4 xiang4 shi4 shen2me yang4zi.

Da4jia1 jiu4 kai1shi3 mo1 ( , ):

You3de mo1 dao4 ( ) da4 xiang4 de tui3 (),

You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de wei3ba (),

You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de du4zi (),

You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de yao1wo1 (: , + ; ),

You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de ji3bei4 (: + ),

You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de er3duo (; er3 ; duo3 ),

You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de tou2 (),


www.franklang.ru

114


You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de ya2 (: ),

You3de mo1 dao4 da4 xiang4 de bi2zi (: ).

Ta1men dou1 hen3 man3yi4 (), ren4wei2 (, ) jin1tian1 mo1 dao4 da4 xiang4
le, zhi1dao da4 xiang4 shi4 shen2me yang4zi le.

Xia1zi men hui2 dao4 gong1dian4 shang ( ), bao4gao4 () ta1men


mo1 dao4 de qing2kuang4.

Guo2wang2 wen4 ta1men: Ni3men dou1 mo1 dao4 da4 xiang4 le ma (


)?

Dou1 zhi1dao da4 xiang4 shi4 shen2me yang4zi le ma?

Ta1men dou1 hen3 you3 zi4xin4 de (: ; zi4 ; xin4 =


) shuo1: Wo3men dou1 mo1 dao4 le, zhi1dao le.

Guo2wang2 jiu4 rang4 ta1men shuo1 ( , ) da4 xiang4 shi


shen2me yang4zi.

Nei4 ge mo1 dao4 tui3 de xia1zi shuo1 (, , ), da4 xiang4


hao3xiang4 yi4 gen1 zhu4zi ( );

Nei4 ge mo1 dao4 wei3ba de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi4 ba3 sao4zhou ( ; sao4
, ; zhou3 , );

Nei4 ge mo1 dao4 du4zi de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi2 mian4 da4 gu3 ( );
www.franklang.ru

115


Nei4 ge mo1 dao4 yao1wo1 de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi4 du3 qiang2 ( ; du3
, ; );

Nei4 ge mo1 dao4 ji3bei4 de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi2 ge xiao3 shan1qiu1 (
: + );

Nei4 ge mo1 dao4 er3duo de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi2 ge da4 bo4ji ( /
/);

Nei4 ge mo1 dao4 tou2 de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi2 ge da4 shi2 jiu4 ( );

Nei4 ge mo1 dao4 ya2 de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi2 ge da4 niu2 jiao3 (
);

Nei4 ge mo1 dao4 bi2zi de shuo1, da4 xiang4 hao3xiang4 yi4 gen1 hen3 cu1 hen3 cu1 de sheng2zi (
).

Da4jia1 shuo1 wan2 (// ), jiu4 kai1shi3 zheng1lun4 ( :


-), ni3 shuo1 wo3 bu2 dui4 ( , ), wo3 shuo1 ni3
bu2 dui4 ( , ), ni3 bu2 rang4 wo3 ( ), wo3 bu2 rang4
ni3.

Mei3yi1 ge ren2 dou1 ren4wei2 ( ) zi4ji3 (// ) mo1 dao4 de


() zui4 dui4 ( ), zhi1dao de () zui4 zheng4que4 (
, : , + , ; , ).

Guo2wang2 kan4 dao4 zhei4 zhong qing2xing ( ; qing2 ;


; xing2 , ), jiu4 ha1ha1 da4 xiao4 qi3lai (), shuo1:
www.franklang.ru

116


Ni3men mei3yi1 ge ren2 dou1 zhi3 ( ) mo1 dao4 da4 xiang4 de yi2 bu4fen4 ( ;
bu4fen4 + ), dou1 zhi3 zhi1dao na4 yi2 bu4fen4 xiang4 shen2me.

Qi2shi2 ( ), da4 xiang4 hen3 da4, hen3 nan2 ( ) shuo1ming2 (:


) hao3xiang4 shen2me, yao4 zheng3ge4 de kan4 ( ).

Ba3 ni3men da4jia1 mo1 dao4 de (// ) zong1he2 qi3lai (


: , + ; ), cha4buduo1
() shi4 yi4 zhi1 da4 xiang4, bu2guo4 () zui4hao3 () shi4 neng2 qin1
yan3 ( ; qin1 , ) kan4jian.

Wo3men ren2 you3 yan3jing ( , , ), na4 shi4 shi4jue2 ( :


), yong4 lai2 kan4 dong1xi (// , );

you3 er3duo, na4 shi4 ting1jue2 ( ), yong4 lai2 ting1 sheng1yin1 ();

you3 bi2zi, na4 shi4 xiu4jue2 ( ), yong4 lai2 wen2 qi4wei4 ( );

you3 she2tou (), na4 shi4 wei4jue2 ( ), yong4 lai2 chang2 wei4dao (,
// );

you3 shen1ti3 (), na4 shi4 chu4jue2 ( ; chu4 ), yong4 lai2 gan3jue2
dong1xi ( );

you3 tou2nao3 (), na4 shi4 yi4jue2 ( , ), yong4 lai2 dang1


(, ) zong3zhi3hui1 (; zong3 ; zhi3
; ; hui1 , //; //).

www.franklang.ru

117

Zhi3 yong4 yi2 bu4fen4 (// // ), bu4 neng2 de2dao4


( ) quan2mian4 de liao3jie3 ( ).

Zhi3you3 () xiu1xing2 (; xiu1 , ; ,


; xing2 , ; , ) hen3 gao1 de (
) ren2 (), qing1jing4 bu4 ran3 ( ; qing1jing4 ,
+ ; ran3 , ; ), cai2neng2 ( )
ge4 zhong3 ( /, /) hu4tong1 ( ,
: , + , ; , ).

www.franklang.ru

118

www.franklang.ru

119

Jiu3 se4 lu4 ( )

www.franklang.ru

120

Cong2qian2 ( ) you3 yi4 zhi1 lu4, ta1 de mao2 you3 jiu3 zhong3 yan2se4
(), hen3 piao4liang ( ).

Ta1 de jiao3 () xiang4 xue3 ( ) yi2yang4 bai2 ( ), shan3shan3


() fa1liang4 (: ), fei1chang2 mei3li4 ( ;
li4 , ).

Ta1 zhu4 zai4 Yin4du4 ( ) Heng2he2 bian1 shang ( ), nar4 hai2


you3 yi4 zhi1 niao3 ( ) shi4 ta1 de hao3 peng2you ( ,
).

You3 yi4 nian2 xia4tian1 ( , ), lian2 ri4 ( , ; lian2


, ; ) xia4 bao4 yu3 (, ; bao4 ,
), Heng2he2 de shui3 bao4zhang3 (, ; zhang3 ;
; bao4zhang3 , ), fan4lan4 ( =
) cheng2 zai1 (// ).

Jiu3 se4 lu4 dai4ling3 zhe ( / /) yi2 da4 qun2 lu4 ( ) chu1lai
() zhao3 (, ) shi2wu4 chi1 ( ).

Tu1ran2 (), ta1 fa1xian4 (, ) he2 li (// ) you3 yi2 ge ren2


bei4 lang4 () chong1 xia4lai (; chong1 , //), zheng4zai4
( / /) zheng1zha2 (, ), da4 han3
( ) jiu4ming4 ( = ).

Jiu3 se4 lu4 ting1 dao4 (), xiang3yao4 jiu4 ta1 ( ), zhe4me ji2 de (//
) da4 shui3 (), hen3 wei1xian3 ( ).

Ke3shi4 () ta1 hai2shi4 ( ) bu2 gu4 ( ) sheng1ming4 wei1xian3 (


= ), tiao4 xia4 he2 qu4 jiu4 ta1 ( //
).
www.franklang.ru

121

Jiu3 se4 lu4 you2 dao4 () nei4 ge ren2 shen1bian1 ( ; shen1 ; bian1
, ), nei4 ge ren2 hen3 gao1xing4 ( ), jiu4 zhua1 zhu4 () lu4
jiao3 (), qi2 (, ) zai4 lu4 shen1 shang.

Na4 shi2hou ( / / ) cong2 shan1 shang ( ) chong1 xia4lai de ()


mu4tou ( /, /; mu4 , ) hen3duo1 ( ), heng2
chong1 ( ) zhi2 zhuang4 (// , ), ba3
jiu3 se4 lu4 de shen1ti3 () da3 shang1 (; shang1 , ).

Wei4 le ( , ) jiu4 ren2 ( ), ta1 ren3 zhe ( , ) tong4


() pin1ming4 de ( ) you2 dao4 an4 bian1 ( ).

Nei4 ge ren2 shang4 le an4 ( ), hen3 gan3ji1 () jiu3 se4 lu4 jiu4 le ta1
yi2 ming4 ( ), jiu4 gui4 xia (, ) dui4 lu4 (,
// ) shuo1:

Wo3 yuan4yi4 () bang1 ni3 ( ) zhao3 shi2wu4, wei4 ni3 ( ) zuo4 ren4he2
shi4 ( ).

Lu4 shuo1: Wo3 zhi3shi4 ( ) jin4 li4 ( , ; jin4


; li4 ) jiu4 ren2, bu4 xu1yao4 ( ) bao4da2 ( ,
: ; + ).

Zhi3shi4 bu2yao4 gao4su ( ) bie2ren2 ( ) wo3 zai4 zher4


(// ).

www.franklang.ru

122

You3 xie1 () hao4 () sha1sheng1 de ( ) ren2 (),wei4 le


() lu4 jiao3 (), lu4 pi2 (), lu4 rou4 () hui4 lai2 ( , ) zhuo1
wo3 ( ).

Ni3 gan3kuai4 hui2qu ba ( / /).

Nei4 ge ren2 da1ying4 (; ying4 , ) ta1, jue2dui4 (,


; jue2dui4 , ; jue2 , ; dui4
; -, ) bu2 hui4 gao4su bie2ren2.

Nei4 ge shi2hou ( ), gong1 li de ( //) huang2hou4 ()


zuo4 le yi2 ge meng4 ( : ), meng4jian4 (
= ) shu4lin2 li (// ) you3 yi4 zhi1 fei1chang2 mei3li4 de lu4, mao2
() you3 jiu3 zhong3 yan2se4, lu4 jiao3 xue3bai2.

Xing3 hou4 (; xing3 ; hou4 ) ta1 jiu4 zhuang1 bing4


( ; zhuang1 ; ; bing4 ) bu4 qi3
chuang2 (/, / ), guo2wang2 wen4 ta1 ( )
wei4shen2me (), ta1 shuo1:

Wo3 meng4jian4 yi4 zhi1 jiu3 se4 lu4, qing3 () guo2wang2 pai4 ren2 ( ) qu4 ba3
ta1 zhuo1 lai ( ), yao4buran2 ( , ) wo3 hui4 huo2 bu4 liao3 de
( ).

Guo2wang2 li4ke4 ( ; li4 , ; ; ke4 ; ,


) fa1chu1 ming4ling4 ( ): Ru2guo3 () you3 ren2 (-) zhuo1
dao4 jiu3 se4 lu4, yi2ding4 (, ) rang4 ta1 ( ) dang1 ()
www.franklang.ru

123

da4 guanr1 ( ), gei3 ta1 ( ) hen3duo1 ( ) jin1 yin2


( ) cai2 bao3 ( ).

Nei4 ge bei4 jiu3 se4 lu4 jiu4 qi3 de ren2 ( ; bei4 ) ting1
dao4 le () zhei4 ge xiao1xi ( ), xiang3 yao4 (-) de2 dao4
() da4 shang3ci4 ( : + , ), jiu4 wang4
le () ta1 dui4 lu4 shuo1 ( ) bu2 gao4su ren4he2 ren2 de (
) hua4 ().

Ta1 gao4su guo2wang2 pai4 lai de () guan1yuan2 (: +


) shuo1, lu4 zai4 shu4lin2 li, guo2wang2 jiu4 pai4 hen3duo1 ren2 qu4 zhuo1 lu4.

Nei4 ge shi2hou, jiu3 se4 lu4 zheng4zai4 ( ) shui4jiao4 (), ta1 de niao3 peng2you (
-) zai4 shu4 shang ( ) kan4 dao4 () yuan3yuan3 de di4fang
(-: ) you3 hen3duo1 ren2 pao3 lai ( ),
jiu4 gao4su lu4 shuo1:

Lu4 xiong1 ( / /)! Kuai4 xing3xing ( )!


You3 ren2 lai2 le, ke3neng2 shi4 lai2 zhuo1 ni3 de ( , ,
).

Jiu3 se4 lu4 shui4 de zheng4 tian2 ( ; zheng4 , ; ,


), mei2 you3 ting1 dao4 ( ) niao3 de jiao4 sheng1 (, ).

Niao3 jiu4 gan3kuai4 () fei1 dao4 () lu4 de tou2 shang ( ), zhuo2


() ta1 de er3duo ( ).

www.franklang.ru

124

Jiu3 se4 lu4 xing3 lai2 () yi3hou4 ( ) = ( ), guo2wang2


pai4 lai de ren2 yi3jing1 ba3 ta1 ( ) tuan2tuan2 ( , ; tuan2 ;
) wei2 zhu4 le (), pao3 (/ / ) ye3 ( = ) pao3 bu4
liao3 ( ).

Guo2wang2 de gong1jian4shou3 (; gong1 ; jian4 ; shou3 ;


, ) zheng4 ( ) zhun3bei4
(: ; + , , ;
) she4sha1 (: -) jiu3 se4 lu4, lu4 shuo1:

Wo3 you3 hua4 shuo1 ( - : ), wo3 jiu4 le yi2 ge


ren2 de sheng1ming4 ( ), ta1 da1ying4 wo3 bu2 gao4su bie2ren2 (
, ).

Xian4zai4 ta1 wang4 en1 fu4 yi4 ( , ); en1 , ;


fu4 //; yi4 ), dai4 ni3men lai2 ( ) zhuo1 wo3.

Wo3 si3 (// ) bu2 suan4 shen2me (// - =


), zhi3 pa4 ( ) yi2 ge guo2jia1 (// ) wu2 yi4 (//
), hui4 hen3 wei1xian3 ( ).

Guo2wang2 ting1 le, jiu4 cheng2fa2 le () nei4 ge fu4 yi4 de ren2 (


), ming4ling4 quan2 guo2 ( ) yi3hou4 (, ) bu4xu3
() zai4 ( = ) zhuo1 lu4.

Jiu3 se4 lu4 tao2 guo4 le yi2 ming4 (, ; tao2 ),


reng2jiu4 (-) zai4 shu4lin2 li sheng1huo2 ( ).

Hou4lai2 () yuan3 jin4 de ( //) lu4 dou1 lai2 () he2 ta1


(// ) ju1zhu4 (: + ).

www.franklang.ru

125

Ta1men zai4 Heng2he2 bian1 shang ( ; he2 ) guo4 de hen3 hao3 (


), you3 hen3duo1 de (; hen3duo1 ) cao3 chi1 ( //
), you3 zu2gou4 de (, ; zu2 ; ; gou4
) shui3 he1 ( // ), you3 niao3 peng2you wei4 ta1men (//
) chang4ge1 (: ).

Zhei4 ge guo2jia1 ( ) cong2ci3 ( ) mei2 you3 shui3zai1 (


), wu3gu3 ( // /, ,
/) feng1 shou1 ( ; shou1 ), guo2jia1 hen3 fu4yu4 (; yu4
, ), ren2min2 hen3 kuai4le4 ( ; kuai4 ;
; le4 , ), huang2hou4 ye3 bu2 zai4 yao4 (
) zhuo1 jiu3 se4 lu4 le.

www.franklang.ru

126

www.franklang.ru

127

www.franklang.ru

128

www.franklang.ru

www.franklang.ru

129