You are on page 1of 15

VIEIEJI RYIAI {ADM2001}

Dokt. Lina Aukalnien l.auskalniene@pmdf.vdu.lt

Kas tai yra vieieji ryiai ir ko siekiama VR priemonmis?


Kaip js patys apibrtumte viej ryi srit ir tai, k veikia viej ryi specialistai? Pateikite pavyzdi.

VR samprata
VR tai komunikacijos tarp organizacijos ir jos auditorij valdymas (Gruning, Hunt, 1984): vieieji ryiai/ ryiai su visuomene Komunikacijos panaudojimas siekiant padidinti tarpusavio supratim tarp organizacijos ir auditorij (Botan, 1992). Istorikai VR galime vertinti kaip lengvos propagandos atmain (Moloney, 2000): galios santykiai, negatyvi konotacija

Komunikacijos procesas
Informacija Kodavimas Dekodavimas

SIUNTJAS

GAVJAS

Grtamasis ryys

Vieieji ryiai tai...


...planuotos ir nepertraukiamos pastangos sukurti ir palaikyti palankum ir tarpusavio supratim tarp organizacijos ir jos tikslini auditorij. VR siejami su reputacija to, k tu darai, k tu sakai ir k kiti sako apie tave, idava. VR praktikai saugo, tausoja organizacijos reputacij siekdami supratimo ir palaikymo, takodami auditorij nuomon ir elges (Chartered Institute of Public Relations, JK).
Nuolatin veikla Palankumas Reputacija Valdyti prieastin ry tarp reputacijos, suvokimo, poirio ir elgesio tai yra VR (Stone, 1995)

VR taip pat ir...


... menas ir mokslas analizuoti tendencijas, numatyti j pasekmes, konsultuoti organizacij vadovus, gyvendinti numatytus veiksmus, kurie tarnaus tiek organizacijai, tiek vieajam interesui (Mexican Statement, 1978).
Tyrimai Atsakingas elgesys Vieasis interesas Prognoz VR specialistai ne tik stebi pokyius, bet juos nuolat svarsto, o sprendimus traukia perspektyvinius strateginius planus.

Vieieji ryiai atlieka ir...


... vadybos funkcij nustato, umezga ir palaiko abipusiai naudingus santykius tarp organizacijos ir vairi auditorij, nuo kuri priklauso organizacijos skm ar neskm (Cutlip, Center ir Broom, 1985)
Interaktyvumas Abipusiai naudingi ryiai VR vert priklauso nuo to, kokius ryius komunikatorius kuria bei palaiko bendraudamas su publikomis... Reputacija yra i ryi idava (Gruning et al. 2002)

Viej ryi sritys


Ryiai su iniasklaida Rizikos ir krizi komunikacija Korporacin komunikacija, vaizdio ir reputacijos valdymas Pokyi valdymas ir komunikacija Vidaus komunikacija Socialins atsakomybs komunikacija Finans komunikacija, rmimas, fondoieka Kt.

VR tikslas komunikacijos priemonmis formuoti ir keisti auditorij elges


Negatyvi situacij paversti pozityvia, prieikum palankumu, nepalanki nuostat pritarimu, abejingum susidomjimu, neinojim painimu. Kurti ir stiprinti pasitikjim, supratim ir pritarim. Sukelti susidomjim, dmes, adinti poreikius. Kurti ir saugoti komunikacij bei santykius. Formuoti tarpusavio supratim ir sutarim. vardinti, atstovauti ir koreguoti interesus. Daryti poveik visuomens nuomonei. Sprsti koniktus (konikt sprendimas ir derybos). Kurti bendr nuomon.

Apie kurs...

Kurso tikslai ir dalyko turinys


Kurso metu susipastama su VR proceso samprata, inagrinjami VR tikslai, funkcijos, teoriniai modeliai. Iklaus kurs studentai turt imanyti pagrindines teorines vieojo sektoriaus organizacij VR prielaidas ir praktines j gyvendinimo galimybes, gebti profesionaliai planuoti ir valdyti VR proces, savarankikai vertinti poreik, formuluoti uduotis ir inicijuoti vairius VR projektus, institucij veiklos vieinimo bei visuomens informavimo kampanijas. Dalyko turinys: Konsultacijos Uduotys savarankikam darbui (nam darbas) Savarankikos literatros studijos ini patikrinimas (koliokviumas, egzaminas) Galutin paym sudaro: Koliokviumas 25%, nam darbas 25%, egzaminas 50%.

NB: Nam darbas


Uduotis: studentai, naudodamiesi paskait mediaga, privaloma ir rekomenduojama literatra bei savarankikai atliktu tyrimu, parengia pasirinktos organizacijos X praneim spaudai. Praneimo teksto apimtis 1 psl. Studentai dirba individualiai, savarankiko darbo proceso eig aprao nam darbe pateikiamoje ataskaitoje (2 psl.). Nam darbo pristatymas: nam darb reiks pateikti 2011 m. lapkriio 20/22 d. Vertinimas: nam darbo paymys sudaro 25% galutinio dalyko vertinimo.

Privalomi skaitiniai:
Wilcox D. L., Cameron G. T., Ault Ph., H., Agee W. K. (2007) Ryiai su visuomene. Strategija ir taktika. Poligraja ir informatika (VDU bibliotekoje) Kiti altiniai, pateikiami paskaitos metu. Papildoma literatra pateikta kurso aprae. Paskait skaitiniai, paskait skaidrs, reikalavimai nam darbams, informacija apie atsiskaitymus bei kita aktuali informacija skelbiama FC intraneto sistemoje: VDU skelbimai > Fakultet C dalykai > PMDF dalykai dien. > ADM2001 Vieieji ryiai