Вы находитесь на странице: 1из 68

SARAJEVO NAVIGATOR

Monthly City Guide / 06 / 2013 / #75 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

131 Years of Tradition

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skaria 5 71000 Sarajevo BiH Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba marketing@hoteleurope.ba www.hoteleurope.ba

Kundurdiluk 2 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 475 100,200 Fax. +387 33 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba www.astra-garni.com.ba

Zelenih Beretki 9 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 252 100, 200 Fax. +387 33 209 939 h.astra@bih.net.ba www.hotel-astra.com.ba

TABLE OF CONTENTS
SADR@AJ

Map of City Center


Mapa gradskog jezgra Monthly City Guide
Address: Hasana Brkia 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba Published by: Sarajevo Navigator Co-published by: Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher: Nata{a MUSA Executive Director: Enis AVDI Editor-in-Chief: Masha DURKALI] redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution: LINDEN - www.linden.ba marketing@sonar.ba Contributors: Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Denat DREKOVI, Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I] Cover Photo: D`enat DREKOVI] Childrens Play Design: nashstudio.ba Organization of Printing: Radin Print d.o.o. Sarajevo

02 04 06 08 10 14 16 18 20 23 26 39 41 47 49 53 57 60 63 66

A Word From the Mayor


Rije~ gradona~elnika

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

Sarajevo Stories
Sarajevske pri~e

08

Attractions
Atrakcije

Galleries
Galerije

Museums
Muzeji

Theaters
Pozorita

Coffee with ...


Kafa sa ...

20

Movie Theaters
Kina

Calendar of Events
Kalendar doga|aja

Sarajevo Scene
Sarajevska scena

What to Eat
Circulation: 10 000 copies

[ta jesti

Made in Sarajevo
Nastalo u Sarajevu

39
Supported by:

Hot Spots
Hot Spots

Shopping
Kupovina

Accommodation
Editors note: Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena: Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

Smje{taj

Around Sarajevo
Oko Sarajeva

Leisure, Wellness & Health


Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

47

Getting Around
Snala`enje

03

A WORD FROM THE MAYOR


RIJE^ GRADONA^ELNIKA

Welcome to Sarajevo

Explore Natural and Historical Heritage!


Dobrodo{li u Sarajevo - Istraite prirodno i historijsko naslijee!
ore sunny days are a sign that summer has mnally ve vei broj sunanih dana znak je kako je ljeto konano arrived in Sarajevo. The city is nice and green, making Sstiglo u Sarajevo. Grad je pun zelenila, pa je zbog toga M June a perfect time to head off in search of some green mjesec juni savreno vrijeme da se uputite u otkrivanje oases in and around Sarajevo! The month of June has a great historical signimcance for our city: while standing on the Latin Bridge, Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian Heir, Franz Ferdinand, and his wife Sophie on June 28, 1914, which marked the beginning of the First World War. This year marks 99 years since the assassination and next year Sarajevo will be at the center of Europe and the world during the great cultural manifestation, Sarajevo 2014, and the 100th anniversary of the beginning of WWI will be commemorated here in June 2014. A series of cultural and sporting events will also take place, as well as other projects which aim to promote freedom, peace, coexistence and community spirit within Europe and around the world. The Vienna Philharmonic Orchestra will perform a concert on June 28, 2014 during the ofmcial opening of the beautiful Sarajevo Vijenica (City Hall), a building which serves as one of the most prominent world symbols of the turbulent 20th century. We heartily invite you to enjoy the beginning of summer in Sarajevo and to investigate the rich historical heritage of our city! zelenih oaza u i oko Sarajeva. Mjesec juni je za na grad iznimno znaajan i u historijskom smislu 28. juna 1914. godine je kod Latinske uprije Gavrilo Princip izvrio atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju, to je oznailo poetak Prvog svjetskog rata. Ove godine e biti obiljeeno 99 godina od Sarajevskog atentata, a naredne, 2014. godine, Sarajevo e biti centar Evrope i svijeta, jer e upravo ovdje u okviru velike kulturne manifestacije Sarajevo 2014. u junu naredne godine biti obiljeeno 100 godina od poetka Prvog svjetskog rata. Tada e biti organiziran niz kulturnih i sportskih manifestacija i drugih projekata sa ciljem promocije slobode, mira, suivota i zajednitva u Evropi i svijetu. A, koncertom Beke mlharmonije, 28. juna 2014. godine, e zvanino biti otvorena i prelijepa sarajevska Vijenica, graevina koja je jedan od najznaajnijih svjetskih simbola turbulentnog 20. stoljea. Srdano vas pozivamo da uivate u poetku ljeta u Sarajevu i istraivanju bogatog historijskog naslijea naeg grada!

Ivo Komi
Mayor of Sarajevo Gradona~elnik Sarajeva 04

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city and countrys administrative, economic, cultural, university and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad. Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded by Olympic mountains Jahorina, Bjelanica, Igman, Treskavica and Trebevi. River Miljacka nows through the city. Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam and Judaism.

Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je jo od prahistorijskog vremena. Gradsko sredite Sarajevo postaje dolaskom Osmanlija u 15. stoljeu, a glavni grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljujui tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije, kulture i naslijea.

The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. It becomes a city with the arrivals of the Ottomans in 15th century, and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has always connected East and the West thus creating a unique blend of history, culture and heritage.

arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH. Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. Sarajevo je smjeteno na prostoru Sarajevskog polja. Okrueno je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelanicom, Igmanom, Treskavicom i Trebeviem. Kroz grad tee rijeka Miljacka. U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.

06

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE
Population 300,000 (2006 est.) Climate Sarajevo has a mild continental climate. Average summer temperature is 19.1 C (66 F), and winter is -1.3 C (30 F). Average yearly temperature is 9.5 C (49 F). Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1). Electricity The electric supply is 220V with 50Hz frequency. Water Supply It is safe to drink tap water in Sarajevo. Currency Currency in BiH is Convertible Mark. The international abbreviation for currency is BAM, while KM is used locally. (1,95 KM = 1 Euro) You can exchange your currency in any bank or post ofmce. We recommend that you do so at branch ofmces or ATMs (See map on pg.1) Banks are generally open from 08:00 to 18:00 on working days, and from 09:00 to 13:00 on Saturdays. Main post ofmce is open from 07:00 to 20:00 from Monday to Saturday. Holidays Holidays when all public institutions, banks, and post ofmces are closed in Sarajevo are: January 1 and 2 - New Year March 1 - Independence Day May 1 and 2 - International Labor Day November 25 - National Holiday Stanovni{tvo 300.000 (procjena iz 2006.) Klima Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 C, a zimska -1.3 C. Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 C. Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1). Napon Napon elektri~ne energije u BiH je 220V, sa 50Hz frekvencijom. Voda Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti iz ~esme. Valuta Valuta u BiH je konvertibilna marka. Me|unarodna oznaka je BAM, dok se lokalno koristi KM. (1,95 KM = 1 Euro) Valutu mo`ete promijeniti u bankama ili po{tama. Mi vam preporuujemo da to uinite u poslovnicama ili na bankomatima (Vidi mapu, str.1) Radno vrijeme ve}ine banaka je od 08:00 do 18:00 radnim danima, i od 09:00 do 13:00 subotom. Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do 20:00 od ponedjeljka do subote. Praznici Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u Sarajevu ne rade su: 1. i 2. januar - Nova godina 1. mart - Dan nezavisnosti BiH 1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada 25. novembar - Dan dr`avnosti BiH

Important numbers Vaniji brojevi


BiH Country Code +387 Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo Area Code (0)33 Pozivni broj za Sarajevo Zip Code 71000 Po{tanski broj za Sarajevo Airport 289 100 Aerodrom Bus Station 213 100 / 213 010 Autobuska stanica East Sarajevo Bus Station 057 317 377 Autobuska stanica Isto~no Sarajevo Railway Station - Information 655 330 @eljezni~ka stanica - informacije Medical Emergency 124 Hitna pomo} Police 122 Policija Fire Emergency 123 Vatrogasna brigada Road Assistance Service 1282 / 1288 Pomo} na cesti Local Tel. Number Directory 1182 Info o lokalnim telefonskim brojevima International Tel. Number Directory 1201 Info o me|unarodnim telefonskim brojevima Ko{evo Hospital 444 800 Bolnica Ko{evo General Hospital 285 100 Op}a bolnica 24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300 De`urna apoteka Ba{~ar{ija 24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830 De`urna apoteka Novo Sarajevo 24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380 De`urna apoteka Dobrinja 24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180 De`urna apoteka Ilid`a Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica

07

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

Emerik Blum
Story by / Pi{e: Sead KREEVLJAKOVI

n the summer of 1970, journalist Gilbert Burck published an article in the respected business magazine, Fortune, entitled, A socialist company that represents serious competition for capitalists, in which he wrote: The industrial company, Energoinvest, has its head ofmce in Sarajevo and it is no exaggeration to say that it is one of the most ambitious, fascinating, insightful and important conglomerates ever created in the business world. It was founded 21 years ago by the business genius, Emerik Blum. Thanks to Energovinvests development, which is still in business today, Blum is known as a philanthropist whose vision turned the natural and intellectual resources of BiH and former Yugoslavia into gold. Blum became director of Elektroprojekt in 1951 when it had only 70 employees, but over the next decade he created Energoinvest, a company with around 50,000 workers. The Financial Times called him a personimcation of socialist entrepreneurship and the mrst real socialist businessman. During a time when things were divided into blocks between East and West, Blum easily managed to do business with both the USSR and the USA and it was the top company among the so-called non-aligned countries. At that time Energoinvest was producing everything from hydroelectric plants to electrical outlets.

ljeto 1970. godine novinar Gilbert Burck je u cijenjenom amerikom poslovnom magazinu Fortune objavio lanak Socijalistiko preduzee koje radi kao estok kapitalistiki konkurent, a u kojem je pisalo: U Sarajevu je centrala industrijske kompanije Energoinvest, koja se bez pretjerivanja moe opisati kao jedan od najambicioznijih, oaravajuih, pounih i znaajnih konglomerata koje je poslovni svijet ikada stvorio. Prije 21 godinu osnovao ga je poduzetniki genij Emerik Blum. Zahvaljujui razvoju Energoinvesta, mrme koja i dalje postoji, Emerik Blum danas je poznat kao mlantrop koji je prirodne i intelektualne resurse BiH i bive Jugoslavije svojim vizijama pretvarao u zlato. Blum je na mjesto direktora preduzea Elektroprojekt doao 1951. godine, kada je tu radilo svega 70 ljudi, a u narednim decenijama stvorio je Energoinvest koji je zapoljavao oko 50.000 radnika. Financial Times ga je nazvao olienjem socijalistike poslovnosti i prvim pravim socijalistikim biznismenom. Blum je u vrijeme teke blokovske podjele izmeu Istoka i Zapada bez problema sklapao poslove sa SSSR-om i SAD-om, drei primat meu tzv. nesvrstanim zemljama. Energoinvest je u to vrijeme gradio sve od hidrocentrala do utinica.

08

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

Emerik Blum was born in Sarajevo on August 7, 1911 as a Bosnian Jew with Hungarian roots. During his high school days, he tended to have leftist views and loved his hometown and his country. He graduated from the Polytechnic University in Prague and when he was 20 years old he worked as a collaborator of the art group, Collegium Artisticum. When the Nazis occupied BiH in 1941 Blum was taken to the Jasenovac concentration camp, where he maintained the electric power plant, but in 1944 he escaped and joined the Partisans. After the war he worked in numerous management positions in the electricity and industrial sectors.
Thanks to Energovinvests development, which is still in business today, Blum is known as a philanthropist whose vision turned the natural and intellectual resources of BiH and former Yugoslavia into gold

Energoinvest built the mrst long-range transmitter in former Yugoslavia and soon afterward, one of the greatest high voltage (550 kw) power lines was built across the three US states of Arizona, Utah and Nevada, stretching 450 km. Blum advocated the idea of large industrial plants, such as the aluminum facilities in Mostar and the alumina plant in Zvornik, the TAT plant in Ilida, as well as factories in Doboj, Odak, Teanj, Viegrad, Tuzla, Pritina and elsewhere throughout BiH and Yugoslavia. As a BiH giant, Energoinvest became a breeding ground for competent engineers who were known the world over as Mr. Energos because of their expertise and qualities. Blum ended his career by serving as Mayor of Sarajevo (1981-1983) and was a member of the organizational committee for the 14th Winter Olympic Games. Illness prevented him from realizing his idea of eliminating the complicated bureaucracy which made life difmcult for ordinary citizens. He died on June 24, 1984, and this month marks the 29th anniversary of his death. A street in Grbavica bears his name and his bust stands in front of the Energoinvest building. If memorials were built from kind words and fond memories, Emerik Blum would surely have one of the greatest monuments in the history of Sarajevo and BiH.
About author Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from one of Sarajevo's most prominent families. His grandfather, Hamdija Kre{evljakovi}, was one of BH's most signimcant historians, and father Muhamed, also a historian, became the Sarajevo's mrst democratically elected mayor in 1991. Sead Kre{evljakovi} is an Honorary Consul of Most Serene Republic of San Marino in BiH, and with his twin brother Nihad, he is a founder of NGO Videoarchive - Library Hamdija Kre{evljakovi}, which aims toward the afmrmation of cultural heritage of Sarajevo and BiH.

Emerik Blum, bosanski Jevrej maarskog porijekla, roen je 7. augusta 1911. godine u Sarajevu, a od srednjokolskih dana bio je ljeviarski opredijeljen i zaljubljen u rodni grad i zemlju. Diplomirao je na Politehnikom fakultetu u Pragu, a kao 20-godinjak je bio i jedan od saradnika umjetnike grupe Collegium Artisticum. Nakon nacistike okupacije BiH, 1941. godine odveden je u koncentracioni logor Jasenovac, gdje je radio na odravanju elektrine centrale, a odakle je 1944. godine pobjegao i prikljuio se partizanima. Nakon rata radio je na brojnim rukovodeim pozicijama u sektoru elektroprivrede i industrije. Energoinvest je u bivoj Jugoslaviji izgradio prvi dalekovod, a nedugo nakon toga je u SAD-u izgraena jedna od najveih visokonaponskih linija od 500 kilovolti, duga 450 km, koja je prolazila kroz tri amerike drave - Arizonu, Utah i Nevadu. Blum je bio idejni zaetnik osnivanja velikih industrijskih postrojenja, poput aluminijskog kombinata u Mostaru, Tvornice glinice u Zvorniku, tvornice TAT na Ilidi, te tvornica u Doboju, Odaku, Tenju, Viegradu, Tuzli, Pritini i drugim mjestima irom BiH i Jugoslavije. Bosanski gigant Energoinvest postao je rasadnik sposobnih ininjera, u svijetu poznatih po nadimku mister Energo, koji je oznaavao njihove sposobnosti i kvalitete.
Zahvaljujui razvoju Energoinvesta, mrme koja i dalje postoji, Emerik Blum danas je poznat kao mlantrop koji je prirodne i intelektualne resurse BiH i bive Jugoslavije svojim vizijama pretvarao u zlato

Svoju karijeru Blum je zavrio na mjestu gradonaelnika Sarajeva (1981 1983.) i lana organizacionog odbora 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Bolest ga je sprijeila da ostvari ideje o ukidanju komplikovane administracije koja je oteavala ivot obinih graana. Umro je 24. juna 1984. godine, te se ovog mjeseca navrava 29 godina od njegove smrti. Njegovo ime danas nosi ulica na Grbavici, dok je njegova bista postavljena ispred zgrade Energoinvesta. Kada bi se spomenici gradili od lijepih rijei i sjeanja, Emerik Blum bi zasigurno imao jedan od najveih spomenika u historiji Sarajeva i BiH.
O autoru Sead Kre{evljakovi} ro|en je 1973. godine u Sarajevu i poti~e iz ugledne sarajevske porodice. Njegov djed Hamdija Kre{evljakovi} bio je jedan od najzna~ajnijih bh. histori~ara, a otac Muhamed, tako|er histori~ar po profesiji, postao je 1991. godine prvi demokratski izabrani gradona~elnik Sarajeva. Sead Kre{evljakovi} je po~asni konzul Republike San Marino u BiH, a sa bratom blizancem Nihadom osnovao je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka Hamdija Kre{evljakovi}, koje amrmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.

09

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
1

Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Parik as the mrst religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish style. It is the third biggest synagogue in Europe. Akenaka sinagoga je izgraena 1902. godine, po projektu Karla Parika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Trea je po veliini u Evropi.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija Baarija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462 and reached its culmination by the middle of 16th century. In the center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek. Baarija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapoeta 1462. godine, a procvat doivljava u 16. stoljeu. U centru Baarije se nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna esma u obliku kioska) kojeg je dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Baarija Exit / Baarija Izlaz

Cathedral of Jesus Sacred Heart


Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral of Jesus Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The tomb of Josip tadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the 20th century, is located in the Cathedral. Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije, a sagraena je u neogotikom stilu 1889. godine. Grobnica Josipa tadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa poetka 20. stoljea koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

City Hall
Vije}nica
City Hall (Vijenica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city authorities and after World War II it became the National Library. During 1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were destroyed. It is currently under reconstruction. Vijenica, simbol Sarajeva, najljepi je objekt izgraen u pseudomaurskom stilu. Izgraena je 1896. i bila je sjedite gradske uprave, a nakon Drugog svjetskog rata u njoj je bila smjetena Nacionalna biblioteka. Granatirana je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Trenutno se vri rekonstrukcija.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijenica Izlaz

10

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
5

Gazi Husrev Beys Mosque


Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Beys Mosque is the most important Islamic house of worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is only a part of Gazi Husrev Beys substantial bequest to the city. Gazi Husrev-begova damija je najznaajniji islamski vjerski objekt u BiH. Izgraena je 1531., a zadubina je Gazi Husrev-bega, tadanjeg osmanskog namjesnika. Damija je samo dio velike Gazi Husrev-begove ostavtine.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

The Latin Bridge


Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I. Latinska uprija je izgraena u 16. stoljeu, a postala je svjetski poznata po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju, to je bio povod za poetak Prvog svjetskog rata.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

The Old Orthodox Church


Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons and religious relics for centuries. There are several interesting legends and folk tales related to its founding. Stara pravoslavna crkva sagraena je u 16. stoljeu. Unikatna zbog netipine arhitekture, ova crkva ve vijekovima uva veliko blago u vidu svetih moti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Tunnel of Hope
Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the Tunnel of Hope was the citys only connection with the outside world during the four years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours contact tourist agencies.) Tunel spasa izgraen je ispod aerodromske piste 1993. i bio je jedina veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme etverogodinje opsade. Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete kontaktirajte turistike agencije.)
Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz

11

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
Academy of Fine Arts
Akademija likovnih umjetnosti
Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Franciscan Church of St. Anthony of Padua


Franjeva~ka crkva sv. Ante Padovanskog
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Franjeva~ka 6 033 236 107
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Alifakovac Cemetary
Mezarje Alifakovac
Religion & Culture / Religija i kultura Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Gazi Husrev Beys Bezistan (Covered Bazaar)


Gazi Husrev-Begov Bezistan
Architecture / Arhitektura Gazi Husrev-begova bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Ali Pashas Mosque


Alipa{ina d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Mar{ala Tita 14
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

Main Post Ofmce


Glavna po{ta
Architecture / Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Ba{~ar{ija Mosque
Ba{~ar{ijska d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Ba{~ar{ija 37
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Mori}a Guesthouse
Mori}a han
Architecture & History / Arhitektura i historija Sara~i 77
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Bijela tabija (White Fortress)


Bijela tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Sebilj
Sebilj
Architecture & History / Arhitektura i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

BH Presidency
Predsjedni{tvo BiH
Architecture / Arhitektura Titova 16
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

St. Josephs Church


Crkva Sv. Josipa
Architecture & Religion / Arhitektura i religija Zmaja od Bosne 1
Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz

Clock Tower
Sahat kula
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Sara~i 8
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

The House of Demance


Inat ku}a
History & Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Congregational Church of the Holy Mother


Saborna crkva Presvete Bogorodice
Religion & Architecure / Religija i arhitektura Zelenih beretki 3 033 269 261
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

The Tombs of Seven Brothers


Turbe sedam bra}e
History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Emperors Mosque
Careva d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Obala Isa-bega Ishakovi}a bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Tr`nica (Meat and Dairy Market)


Tr`nica
Architecture / Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Eternal Flame
Vje~na vatra
History / Historija Mar{ala Tita bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Vratnik Gate
Vratni~ka kapija
Architecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Ferhadija Mosque
Ferhadija d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Vladislava Skari}a 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

@uta tabija (Yellow Fortress)


@uta tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

12

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

THIS MONTH IN GALLERIES


OVOG MJESECA U GALERIJAMA

NATIONAL GALLERY OF BIH


UMJETNI^KA GALERIJA BIH Zelenih beretki 8 033 266 550 Tue-Sat / UtoSub: 12:00 20:00 From 06/15 to 06/29 Exhibit of Photographs: MOnuMENTS by Marko Kroja Od 15.06. do 29.06. Izloba fotogramja MOnuMENTI Marka Krojaa From 06/13 to 06/15 Exhibit of Sandra Duki Od 13.06. do 15.06. Izloba Sandre Duki From 06/20 to 06/30 Exhibit by Spomenko krbi Od 20.06. do 30.06. Izloba Spomenka krbia From 06/01 to 06/30 Exhibit: Rural, Then (And Now) (From the Collection of the National Gallery of BiH) Od 01.06. do 30.06. Izloba Ruralno, nekad (i sad) (Iz fundusa Umjetnike galerije BiH)

COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / PonSub: 13:00 19:00 From 06/01 to 06/13 Exhibit: 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters by Muhamed Kafedi Od 01.06. do 13.06. Izloba 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters Muhameda Kafedia From 06/20 to 06/30 Exhibit of Students of Product Design of the Academy of Fine Arts Sarajevo Od 20.06. do 30.06. Izloba studenata produkt dizajna Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo

GALLERY 11/07/95
GALERIJA 11/07/05

BOSNIAK INSTITUTE
BO[NJA^KI INSTITUT Mula Mustafe Ba{eskije 21 033 279 800 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 - 16:30 Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber Stalna postavka: Djela Mersada Berbera Permanent Exhibit: Works of Ismet Rizvi} Stalna postavka: Djela Ismeta Rizvi}a Permanent Exhibit: Bosniak Institutes Art Collection Stalna postavka umjetni~kih djela Bo{nja~kog instituta

 Fra Grge Martia 2 / III 033 953 170 Mon-Sun / Pon-Ned: 09:00 - 20:00 From 06/01 to 06/30 Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the Memory of Srebrenica Tragedy and 8,372 Victims Who Tragically Lost Their Lives During the Genocide Od 01.06. do 30.06. Stalna postavka eksponata iji je cilj ouvati sjeanje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragino stradale u genocidu

14

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GALLERIES
GALERIJE

OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE

GALLERY JAVA
GALERIJA JAVA Titova 21 033 225 878 Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 19:00; Sat/Sub: 11:00 14:00 From 06/01 to 06/06 Exhibit: Reality Dreams by Ivana Miloglav Ivankovi Od 01.06. do 06.06. Izloba Snovi realnosti Ivane Miloglav Ivankovi From 06/06 to 06/17 Exhibit: Frames by Enis ii Od 06.06. do 17.06. Izloba Frames Enisa iia

GALLERY PREPOROD
GALERIJA PREPOROD Titova 54 033 205 553 Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 - 18:00; Sat / Sub: 11:00 - 16:00 From 06/12 to 06/30 Exhibit: Mostar by Jusuf Juso Niki Od 12.06. do 30.06. Izloba Mostar Jusufa Juse Nikia

CHARLAMA DEPOT
CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 MonSat / PonSub: 10:00 20:00 From 06/01 to 06/30 Permanent Exhibit: Emporio Drangularijum Od 01.06. do 30.06. Stalna postavka: Emporio Drangularijum

GALLERY BORIS SMOJE


GALERIJA BORIS SMOJE Radi}eva 11 061 275 500 MonSat / PonSub: 10:00 20:00 06/04 Exhibit of Photographs of Small School of Photography on the Occasion of World Environment Day 04.06. Izloba fotogramja Male kole fotogramje povodom obiljeavanja Svjetskog dana okolia

GALLERY ROMAN PETROVI]


GALERIJA ROMAN PETROVI] Mar{ala Tita 54 033 668 009 MonSat / PonSub: 10:00 18:00 From 06/01 to 06/15 Exhibit of Painter Muhamed eif Od 01.06. do 15.06. Izloba slikara Muhameda eifa

GALLERY GABRIJEL
GALERIJA GABRIJEL Mar{ala Tita 56/I 033 216 873 MonSat / PonSub: 09:00 12:00 From 06/03 to 06/14 - Exhibit by KUD Seljo Od 03.06. do 14.06. - Izloba: KUD Seljo

OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE

BLACKBOX
BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00; 15:00-18:00; Sat / Sub: 09:00-14:00

GALLERY FACTA
GALERIJA FACTA Hamdije Kre{evljakovi}a 7c 033 552 271 MonFri / PonPet: 09:00 19:00; Sat / Sub: 09:00 15:00

DUPLEX/10m
DUPLEX/10m Obala Kulina bana 22 063 952 197 TueSat / UtoSub: 14:00 19:00

GALLERY MAK
GALERIJA MAK Sime Milutinovi}a Sarajlije 7 033 201 861 MonSun / PonNed: 10:00 19:00

E&A GALLERY - MERSAD BERBER


GALERIJA E&A - MERSAD BERBER Vladislava Skaria 5 (Hotel Europe) 033 537 789 / 061 570 896 Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 19:00; Sat/Sub: 12:00 16:00

GALLERY SVETI ANTO


MALA GALERIJA SVETI ANTO Franjeva~ka 6 033 236 107 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 18:00

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

15

THIS MONTH IN MUSEUMS


OVOG MJESECA U MUZEJIMA

HISTORICAL MUSEUM OF BiH


HISTORIJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 5 033 210 416 TueFri / UtoPet: 09:0016:00; SatSun / SubNed: 09:0013:00 Through its collections, Historical Museum of BiH demnes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obrauje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog doba. From 06/01 to 06/07 Exhibit - Unmnished Modernizations: Between Pragmatism and Utopia Od 01.06. do 07.06. Izloba Nedovrene modernizacije: Izmeu pragmatizma i utopije From 06/01 to 06/07 Exhibit Tragedies of Roma People in Second World War Od 01.06. do 07.06. Izloba Stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege, BiH Through Centuries, Parallels Cultural Connections, Exhibit of Photographs 15 Years Later by Jim Marshall Stalne postavke: Opkoljeno Sarajevo, BiH kroz stoljea, Paralele Kulturne spone, izloba fotogramja 15 godina poslije Jima Marshalla

MUSEUM SARAJEVO 1878 1918


MUZEJ SARAJEVO 1878. 1918. Zelenih beretki 1 033 533 288 TueFri / UtoPet: 10:0018:00; SatSun / SubNed: 10:0015:00 Museum 1878 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevos and the countrys history. Zbirka Muzeja 1878. 1918. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH. Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 1918 Stalna postavka: Sarajevo 1878. 1918.

BRUSA BEZISTAN
BRUSA BEZISTAN Abadiluk 10 033 239 590 MonFri / PonPet: 10:0018:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Brusa Bezistans permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevos rich history. Stalna postavka Brusa bezistana Od prethistorije do kraja austrougarskog razdoblja }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva.

NATIONAL MUSEUM OF BiH


ZEMALJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Note: The museum is currently not open for visits. Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete. The National Museum of BiH is the oldest and the most signimcant museum in BiH. Zemaljski muzej BiH najstarija je i najznaajnija muzejska institucija u BiH.

16

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

MUSEUMS
MUZEJI

OTHER MUSEUMS/OSTALI MUZEJI

MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS


MUZEJ KNJIEVNOSTI I POZORINE UMJETNOSTI Sime Milutinovia Sarajlije 7 033 201 861 MonFri / PonPet: 10:0014:00 Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranjevi and Parts of Study Rooms of Hasan Kiki, Petar Koi and Isak Samokovlija Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranjevia i dijelovi radnih soba Hasana Kikia, Petra Koia i Isaka Samokovlije

ARS AEVI ART DEPOT


ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija) 033 216 919 MonSun / PonNed: 10:0022:00 Guided Tours / Voene posjete: 12:00 (English), 15:00 (B/H/S) Note: The museum is currently open for pre-arranged visits only. Napomena: Muzej je trenutno otvoren samo za najavljene posjete. Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo, the most important international contemporary art collection in South-East Europe. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najznaajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u jugoistonoj Evropi.

THE OLYMPICS MUSEUM


OLIMPIJSKI MUZEJ Alipaina bb (Zetra) 033 276 082 MonFri / PonPet: 09:0015:00 Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara

MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVI


MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIA Ploa bb 033 252 213 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovinas mrst president. Stalna postavka o ivotu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine.

SEVDAH ART HOUSE


ART KUA SEVDAHA Halai 5 033 239 943 TueSun / UtoNed: 10:0018:00 Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love song) as well as its most notable interpreters. Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i interpretatorima majstorima sevdaha.

THE DESPI HOUSE


DESPIA KUA Despieva 2 033 215 531 MonFri / PonPet: 10:0018:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy, Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th century. The Despi family housed Sarajevos mrst theater plays. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate graanske, srpske porodice u periodu od 17. do 20. stoljea. U Despia kui igrane su i prve pozorine predstave u Sarajevu.

SVRZO HOUSE
SVRZINA KUA Gloina 8 033 535 264 MonFri / PonPet: 10:0018:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century. Stalna postavka o kulturi stanovanja imune gradske, muslimanske porodice u 18. i 19. stoljeu.

JEWISH MUSEUM OF BiH


MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb 033 535 688 MonFri / PonPet: 10:0018:00; Sun / Ned: 10:0013:00 Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. Stalna postavka o ivotu i kulturi Jevreja u Sarajevu.

TUNNEL OF HOPE
TUNEL SPASA Donji Kotorac, Tuneli 1, Ilida 033 684 032 MonSun / PonNed: 09:0017:00 The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. Tunel spasa je tokom etverogodinje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva.

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

17

THEATERS
POZORITA
06/15 15.06. 11:00 Concert / Koncert Saturday Matinee: Voice, Piano and Chocolate / Subotnja matineja: Glas, klavir i okolada 06/19 19.06. 20:00 Concert / Koncert Sarajevo Philharmonic Orchestra / Sarajevska mlharmonija (Conductor / Dirigent: Mihnea Ignat; Soloist / Solist: Ning Feng)

NATIONAL THEATER
NARODNO POZORITE www.nps.ba Obala Kulina bana 9 033 226 431 Mon-Sun: 09:00 12:00 & 16:00 19:30 Pon-Ned: 09:00 12:00 i 16:00 19:30 06/01 & 06/12 01.06. i 12.06. Theater Play / Pozorina predstava If This Was A Film / Kad bi ovo bio mlm (Director / Reija: Dino Mustam) 06/03 & 06/06 03.06. i 06.06. Theater Play / Pozorina predstava Tartuffe / Tartif (Director / Reija: Nermin Hamzagi) 19:30

06/21 21.06. Theater Play / Pozorina predstava Hamlet u selu Mrdua Donja (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 06/25 25.06. Operetta / Opereta The Merry Widow / Vesela udovica (Conductor / Dirigent: Dario Vui; Director / Reija: Krunoslav Cigoj)

19:30

19:30

19:30

06/04 04.06. 20:00 Concert / Koncert Sarajevo Philharmonic Orchestra and Music Academy Sarajevo / Sarajevska mlharmonija i Muzika akademija Sarajevo (Conductors / Dirigenti: Alma Aganspahi, Read Arnautovi, Emir Mejremi, Ognjen Bomotar) 06/05 05.06. 12:00 Ballet / Balet Thumbelina / Palica (Choreographer and Director / Koreogramja i reija: Nermina Damian) 06/07 & 06/15 07.06. i 15.06. Theater Play / Pozorina predstava Balkan Spy in Sarajevo / Balkanski pijun u Sarajevu (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 19:30

YOUTH THEATER
POZORITE MLADIH www.pozoristemladih.ba Kulovia 8 033 205 799 Mon-Fri: 12:00 14:00 and two hours before plays Pon-Pet: 12:00 14:00 i dva sata prije poetka predstave 06/02 02.06. Little Red Polka Dotty and the Forest Gang / Crvenkapica na take, naopake (Director / Reija: Lajla Kaikija) 06/05 05.06. Scapins Deceit / Skapino (Director / Reija: Kaa Dori) 06/06 06.06. The Pillowman / Gospodin Jastuk (Director / Reija: Luca Cortina) 06/07 07.06. Aladdin / Aladin (Director / Reija: Kaa Dori) 11:00

06/08 08.06. 19:30 Opera La Traviata (Conductor / Dirigent: Andrija Pavli; Director / Reija: Ognian Draganoff) 06/14 14.06. 19:30 Ballet / Balet The Lady of the Camellias / Dama s kamelijama (Conductor / Dirigent: Samra Gulamovi; Choreographer / Koreograf: Vasilij Medvedev)

20:00

20:00

19:00

18

 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

THEATERS
POZORITA
06/09 09.06. Aladdin / Aladin (Director / Reija: Kaa Dori) 06/16 16.06. The Story of Little Muck / Mali Muk (Director / Reija: Darko Kovaovski) 06/20 20.06. The Hen / Kokoka (Director / Reija: Admir Glamoak) 06/21 21.06. Captain John Peoplefox / Kapetan Don Piplfoks (Director / Reija: Kaa Dori) 06/23 23.06. Captain John Peoplefox / Kapetan Don Piplfoks (Director / Reija: Kaa Dori) 11:00 11:00

20:00 19:00

SARAJEVO WAR THEATER SARTR


11:00 SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR www.sartr.ba Gabelina 16 033 664 070 18:00 20:00 (on days of featured plays) 18:00 20:00 (na dan igranja predstave) 06/01 01.06. 20:00 Workshop / Radionica Sarajevo Writers Workshop: Performance / Izvedba 06/04 04.06. Bio je lijep i sunan dan (Director / Reija: Tanja Mileti-Oruevi) 20:00

CHAMBER THEATER 55
KAMERNI TEATAR 55 www.kamerniteatar55.ba Marala Tita 56/II 033 550 475 Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 12:00 & 16:00 20:00 Pon-Uto i et-Sub:10:00 12:00 & 16:00 20:00 06/11 11.06. What Have We Done / ta smo to uinili (Director / Reija: Dino Mustam) 06/12 & 06/26 12.06. i 26.06. Die Hard / Umri muki (Director / Reija: Admir Glamoak) 06/14 14.06. The Concert of Birds / Koncert ptica (Director / Reija: Ale Kurt) 06/17 & 06/27 17.06. i 27.06. Ja, mahalac (Director / Reija: Mirela Trepani) 06/18 18.06. The Shop Around the Corner / Radnja na uglu (Director / Reija: Francois Lunel) 20:00

06/06 06.06. Kakav krokodil ima glas (Dramatist / Dramaturgija: Asja Krsmanovi)

18:00

06/08 08.06. 20:00 1984 (Directors / Reija: Benjamin Bajramovi, Jasenko Pai) 06/11 11.06. Pria s istone strane (Director / Reija: Aida Bukvi) 06/13 13.06. Odkamena pria (Director / Reija: Dubravka Zrni-Kulenovi) 20:00

18:00

20:00

06/14 14.06. 20:00 Odette & Odile (Directors and Choreographers / Reija i koreogramja: Amila Terzimehi, Ena Kurtali) 06/17 17.06. Beyond My Name / Sjeanje kamena (Director / Reija: Mark Boldin) 20:00

20:00

20:00 20:00

06/19 19.06. 20:00 Concert Performance of a Theater Piece by Students of Drama of the Academy of Performing Arts Sarajevo / Koncertno izvoenje dramskog teksta studenata odsjeka Dramaturgije na Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo 06/20 20.06. Witches / Vjetice (Director / Reija: Almira Drino) 18:00

06/21 21.06. 20:00 Evening with Abdulah Sidran / Vee sa Abdulahom Sidranom

 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

19

COFFEE WITH ...


KAFA SA ...

EDIN DEKO

Sarajevo is the Most Beautiful City in the World


Sarajevo je najljepi grad na svijetu
n preparing for the June edition of Sarajevo Navigator, we spoke to footballer, Edin Deko the best striker to ever play on the BiH team, as well as during this past season for Manchester City, the English vice-champion. Deko will soon be leading the BiH team during a very important World Cup Brazil qualifying match against Latvia on June 7, which will be played in Riga. Born in Sarajevo, Deko has earned the nickname, the Diamond, for his brilliant success in sports and has received the highest honor from the City of Sarajevo, the April 6th Award, so it was the perfect occasion for us to ask him to tell us his story of Sarajevo. Right at the start of the conversation, Deko shares that he has a special connection with Otoka, where he spent his childhood, even during the war. While he stresses that he loves the whole city, he insists that Baarija is, without a doubt, the most beautiful part of town. He also tells of how much he loves to walk along the citys main walking street, Ferhadija, and when asked which season best suits Sarajevo, he smiles and responds with a line from the song by the cult group, Haustor: I love girls in summer dresses.

ripremajui junsko izdanje Sarajevo Navigatora razgovarali smo sa fudbalerom Edinom Dekom, najboljim strijelcem bh. fudbalske reprezentacije u njezinoj historiji, ali i engleskog viceprvaka Manchester Citya u protekloj sezoni. Upravo e Deko predvoditi bh. reprezentativce u veoma bitnom meu protiv Latvije u okviru kvalimkacija za Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu, a koji e 7. juna biti odigran u Rigi. Ovaj roeni Sarajlija, koji je zbog svojih fantastinih sportskih uspjeha dobio i nadimak Dijamant, dobitnik je najveeg priznanja Grada Sarajeva estoaprilske nagrade za 2013. godinu, to je bio savren povod da ga zamolimo da nam ispria svoju priu o Sarajevu. Odmah na poetku razgovora na sagovornik nam je otkrio kako je dio Sarajeva za koji je posebno vezan naselje Otoka, gdje je proveo itavo djetinjstvo, ukljuujui i rat. Istiui svoju ljubav prema gradu kao cjelini, Edin istie kako je Baarija, ipak, ubjedljivo najljepi dio naeg grada. Otkriva i kako neizmjerno voli proetati glavnom gradskom etnicom Ferhadijom, a na pitanje koje godinje doba Sarajevu najbolje pristaje, uz osmijeh odgovara stihom iz pjesme kultne grupe Haustor: Djevojke u ljetnim haljinama volim.

22

COFFEE WITH ...


KAFA SA ...

On summer days, Edin loves to relax with friends over coffee in some of the many garden cafs in town and he says that he feels great in all of them. Summer is also the time for his favorite cultural event, the Sarajevo Film Festival. He believes that thanks to its originality and the guests that visit our city during that period, it has become a mirror of Sarajevo and its well-known event. Edin says that the most beautiful view of Sarajevo is from the famous overlook, Zmajevac. As for culinary delights, he says that when he stays in Sarajevo he enjoys the magic of his mothers kitchen the most. He does admit that evapi are an important part of his menu during every visit, and he eats them at eljo, which is named after the Sarajevo club where his football career began. When asked why he loves Sarajevo, he says that he would need days to give all of the reasons! Edin says that visitors should follow some of the old traditions: to drink some water from Baarija so that they are sure to return and come to know the city better. In closing, we asked Edin to describe Sarajevo in one sentence, and his prompt reply was: - Sarajevo is the most beautiful city in the world.

U ljetnim danima Edin se voli opustiti uz kafu sa prijateljima u nekoj od brojnih bati u gradu, te istie kako se osjea lijepo u svakoj od njih. Ljeti se, takoer, deava i njegov omiljeni kulturni dogaaj Sarajevo Film Festival, za koji Edin kae kako je postao ogledalo Sarajeva i prepoznatljivo deavanje zahvaljujui originalnosti, ali i gostima koji u to vrijeme posjeuju na grad. Najljepi pogled na Sarajevo se, po miljenju naeg sagovornika, prua sa poznatog vidikovca Zmajevac. Kada su u pitanju gastronomski uici, Edin kae kako tokom boravaka u Sarajevu najvie uiva u arima mamine kuhinje, ali priznaje i da su evapi sastavni dio njegovog jelovnika prilikom svake posjete, te da ih jede u evabdinici eljo, nazvanoj po sarajevskom klubu gdje je i zapoeo svoju fudbalersku karijeru. Na pitanje zato voli Sarajevo, odgovara da bi razloge mogao nabrajati danima. Posjetiteljima Sarajeva Edin preporuuje da isprobaju staru tradiciju: da se napiju vode sa Baarije kako bi se ponovo vratili da jo bolje upoznaju na grad. Za kraj smo Edina zamolili da Sarajevo opie u jednoj reenici, na ta je on kao iz topa ispalio: - Sarajevo je najljepi grad na svijetu.

23

MOVIE THEATERS
* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja mlmova posjetite www.sonar.ba

KINA

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*


From 06/06 Od 06.06. From 06/06 Od 06.06. From 06/06 Od 06.06. From 06/13 Od 13.06. From 06/20 Od 20.06. From 06/20 Od 20.06. From 06/27 Od 27.06. From 06/27 Od 27.06. From 06/27 Od 27.06. From 06/27 Od 27.06. 06/03 & 06/04 03.06. i 04.06. 06/05 05.06. Pain & Gain / Znojem do love Epic 3D / uvari ume: Tajanstveni svijet 3D 3096 Days / 3096 dana Love is in the Air / Ljubav je u zraku World War Z / Svjetski rat Z Man of Steel 3D / ovjek od elika 3D Now You See Me / Majstori iluzije The Internship / Pripravnici The Iceman Monster University / udovita sa sveuilita Program: A Hundred Years, Cycle: Frank Tashlin (1913 - 1972) / Program Sto godina, Ciklus: Frank Tashlin (1913 1972) The Disorderly Orderly / Zaljubljeni bolniar Marking the 50 Years since the First Movie Screening in Kinoteka BiH (June 5 1963 June 5 2013): Program First Projection / Obiljeavanje 50 godina od prve mlmske projekcije u Kinoteci BiH (05.06.1963 05.06.2013.): Program Prva projekcija Cinderella / Pepeljuga Series of Short Movies by Louis Lumiere / Serijal kratkih mlmova Louisa Lumierea The Gold Digger of Blagaj / Kopa blaga od Blagaja Love in Sarajevo / Ljubav u Sarajevu The Circus / Cirkus Program: A Hundred Years, Cycle: Loretta Young (1913 2000) / Program Sto godina, Ciklus: Loretta Young (1913 2000) Cause for Alarm / Izazvana uzbuna Program: A Hundred Years, Cycle: Stanley Kramer (1913 2001)/ Program Sto godina, Ciklus: Stanley Kramer (1913 2001) Guess Whos Coming to Dinner / Pogodi ko dolazi na veeru Program: A Hundred Years, Cycle: Joe Gale (1913 2004) / Program Sto godina, Ciklus: Joe Gale (1913 2004) On Foreign Soil / Tua zemlja Taste the Waste Ja BiH Five Days of Zagreb in Sarajevo / Ja BiH Pet dana Zagreba u Sarajevu Sonja and the Bull / Sonja i bik Blockade / Blokada Night Boats / Noni brodovi A Letter to My Dad / Pismo ai Flower Square / Cvjetni trg

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*

From 06/10 Od 10.06.

From 06/17 Od 17.06.

From 06/24 Od 24.06.

MEETING POINT*
06/03 03.06. From 06/03 to 06/07 Od 03.06. do 07.06. 06/03 03.06. 06/04 04.06. 06/05 05.06. 06/06 06.06. 06/07 07.06.

23

EDITORS PICK
IZBOR UREDNIKA

EVENTS IN JUNE
S

DOGAAJI U JUNU

ummer in Sarajevo can never be boring beautiful weather draws people out into the streets and the city is abuzz with great events. The Cactus Music Scene will continue to offer a series of concerts this month at Dom mladihs amphitheater with the following bands: Konvoj and Last Location (June 7), Jala, Buba Corelli, Chi, Nedura and onn (June 13), Edo Maajka, Frenkie and Strava kola (June 21), as well as Kablovi and Jaje na oko (June 28). Beer lovers will be in their element during the 2nd Annual Sarajevo Beer Festival, a threeday event which will be held in the open-air section of the speed skating rink at Zetra. Breweries will offer a wide selection of beers and the SBFs program will feature bands S.A.R.S and Hladno pivo (June 14), Kiril Djaikovski and Skroz (June 15), Damir Urban and Dvadesetorica (June 16), plus six BiH demo bands. The 3rd Annual Sarajevo Sevdah Fest will be held this month at the Bosnian Cultural Center with the following performers: Marija esti and DrAmmar Project (June 25), Shaderwan Code (June 26), Cristina Soler and the Pacoseco Trio (June 27), Divanhana (June 28), Amira Medunjanin feat. Reka (June 29) and Mostar Sevdah Reunion (June 30). These are just some of the events that lie ahead this month, so we suggest that you take a close look at our calendar in order to mnd out all that is happening in Sarajevo this June, and visit our website, www.sonar.ba, which is regularly updated with new information about events.

vam u Sarajevu ne moe biti dosadno lijepo vrijeme izmami ljude na ulice, a grad Ljeti vrvi i zabavnim deavanjima. Ovog mjeseca e biti nastavljena i serija koncerata u sklopu Muzike scene Kaktus u ammteatru Doma mladih, a nastupit e Konvoj i Last Location (7. juni), Jala, Buba Corelli, Chi, Nedura i onn (13. juni), Edo Maajka, Frenkie i Strava kola (21. juni), te Kablovi i Jaje na oko (28. juni). Ljubitelji piva na svoje e doi na trodnevnom 2. Sarajevo Beer Festivalu, koji e biti odran na otvorenom dijelu stadiona brzog klizanja kompleksa Zetra. Uz bogatu ponudu pivara izlagaa, u okviru SBF-a e nastupiti bendovi S.A.R.S i Hladno pivo (14. juni), Kiril Djaikovski i Skroz (15. juni), te Damir Urban i Dvadesetorica (16. juni), ali i {est bh. demo bendova u sklopu dnevnog programa Festivala. U Bosanskom kulturnom centru e ovog mjeseca biti odran 3. Sarajevo Sevdah Fest, u sklopu kojeg e svoje koncerte odrati Marija esti i DrAmmar Project (25. juni), Shaderwan Code (26. juni), Cristina Soler i Pacoseco Trio (27. juni), Divanhana (28. juni), Amira Medunjanin ft. Reka (29. juni), te Mostar Sevdah Reunion (30. juni). Ovo je samo dio deavanja koja nas oekuju ovog mjeseca, pa vam predlaemo da paljivo pregledate na kalendar, kako biste saznali ta e se sve to u junu deavati u Sarajevu, te da posjetite na web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o dogaajima.

25

CALENDAR OF EVENTS JUNE 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

01

SATURDAY

09:00; Exhibit: Stripiti Fest 2013 - BH Comics; Sarajevo War Theater SARTR 10:00; Sport Event: Swimming Festival Novi Grad Sarajevo 2013; Olympic Pool Sarajevo 10:00; Event: Opening of Summer Season 2013; Thermal Riviera Ilida 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Gallery Boris Smoje 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra (until June 30); Park prineva 20:00; Party: Kinurijada 2013; Dom mladih 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: Tape Up The Wall & DJ Conradson; Pussy Galore 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: DJ Riven & Guests; Kriterion Art Cinema 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Live Music: Saturday Night Fever; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground 22:30; Concert: Futavci; Club Monument 23:00; Party: Outlook Festival Launch Party; so.ba 20:00; Event: Evening of Sevdah with Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club 19:00; Event: Opening of Event Ja BiH... 5 Days of Zagreb in Sarajevo Exhibit of Paintings by Davor Gobac; Meeting Point 19:30; Concert: Concert of Traditional BiH Music 10 Years of Ensemble Etnoakademik; Bosniak Institute 20:00; Event: Football Player of the Year; Dom mladih 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Event: Promotion of Organic FBiH (until June 6); BBI Center 17:00; Exhibition: Opening of Exhibit Through Waters; Kriterion Art Cinema 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 22:00; Concert: Ja BiH... 5 Days of Zagreb in Sarajevo Psihomodo Pop; Cinemas Club 17:00; Event: Ja BiH... 5 Days of Zagreb in Sarajevo Clown Show for Children and Adults Izmeu krajnosti; Atelier Figure 19:00; Event: Quiz Smart Part for Adults; WISA Shopping Center 19:00; Event: Ja BiH... 5 Days of Zagreb in Sarajevo Clown Show for Children and Adults Izmeu krajnosti; BBI Center 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Concert: Broken House Band; Coloseum Club 19:00; Event: Fair of (Your) Ideas; Chamber Theater 55 20:00; Theater Play: Ja, mahalac (Director: Mirela Trepani); Bosnian Culture Center 21:00; Event: Ja BiH... 5 Days of Zagreb in Sarajevo Promotion of Book Raeljka i druge ene by Milana Vlaovi; Atelier Figure 21:00; Party: Witch House Music; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Student Party - Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 21:30; Concert: Damir erkez; City Pub 21:35; Concert: Giz Medium (France) & opor (Croatia); Fis Club Bock 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Live Music: Jam Session; Underground

02 03
SUNDAY MONDAY

04
TUESDAY

05

WEDNESDAY

06

THURSDAY

26

KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

01.
SUBOTA

09:00; Izloba: Stripiti Fest 2013 - BH Strip; Sarajevski ratni teatar SARTR 10:00; Sportski dogaaj: Festival plivanja Novi Grad Sarajevo 2013; Olimpijski bazen Sarajevo 10:00; Dogaaj: Otvorenje ljetne sezone 2013; Termalna rivijera Ilida 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Galerija Boris Smoje 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar (do 30. juna); Park prineva 20:00; Party: Kinurijada 2013; Dom mladih 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: Tape Up The Wall & DJ Conradson; Pussy Galore 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: DJ Riven i gosti; Kriterion Art Kino 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Svirka uivo: Groznica subotnje veeri; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Bend Undergrounderi; Underground 22:30; Koncert: Futavci; Klub Monument 23:00; Party: Outlook Festival Launch Party; so.ba 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha sa poznatim sevdalijama; Art kua sevdaha 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club 19:00; Dogaaj: Otvaranje manifestacije Ja BiH... 5 dana Zagreba u Sarajevu Izloba slika Davora Gobca; Meeting Point 19:30; Koncert: Koncert tradicijske muzike BiH Deset godina ansambla Etnoakademik; Bonjaki institut 20:00; Dogaaj: Izbor fudbalera godine; Dom mladih 21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Dogaaj: Promocija: Organsko FBiH (do 6. juna); BBI Centar 17:00; Izloba: Otvorenje izlobe Through Waters; Kriterion Art Kino 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 22:00; Koncert: Ja BiH... 5 dana Zagreba u Sarajevu Psihomodo Pop; Cinemas Club 17:00; Dogaaj: Ja BiH... 5 dana Zagreba u Sarajevu Klaunovska predstava za male i velike Izmeu krajnosti; Atelje Figure 19:00; Dogaaj: Kviz Smart Part za odrasle; WISA Shopping Centar 19:00; Dogaaj: Ja BiH... 5 dana Zagreba u Sarajevu Klaunovska predstava za male i velike Izmeu krajnosti; BBI Centar 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Koncert: Broken House Band; Coloseum Club 19:00; Dogaaj: Vaa(r) ideja; Kamerni teatar 55 20:00; Pozorina predstava: Ja, mahalac (Reija: Mirela Trepani); Bosanski kulturni centar 21:00; Dogaaj: Ja BiH... 5 dana Zagreba u Sarajevu Promocija knjige Raeljka i druge ene Milane Vlaovi; Atelje Figure 21:00; Party: Witch House Music; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Studentski party - Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 21:30; Koncert: Damir erkez; City Pub 21:35; Koncert: Giz Medium (Francuska) & opor (Hrvatska); Fis Club Bock 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Jam Session; Underground

02. 03.
NEDJELJA

PONEDJELJAK

04.
UTORAK

05.
SRIJEDA

06.
^ETVRTAK

27

CALENDAR OF EVENTS JUNE 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

07
FRIDAY

10:00; Event: Lucky Market; BBI Center 16:00; Event: 10th Kids Festival Colorful Parade; Benetton Megastore (Ferhadija Street) 18:00; Event: 100 Minutes of Entertainment - Ben10 Visit; WISA Shopping Center 18:30; Movie: 10th Kids Festival Dolphin: The Story of a Dreamer; Zetra 18:30; Event: Watching the Football Game - World Cup Qualimcations: Latvia BiH; Pro Rock Club Johnny 19:00; Event: Funny Bingo for Adults; WISA Shopping Center 21:00; Concert: Music Scene Kaktus Konvoj + Last Location; Amphitheater of Dom mladih 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Event: Gentlemen Stand-Up Night with Pea Bajovi; Kriterion Art Cinema 21:00; Party: Le Classic; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Event: Ja BiH... 5 Days of Zagreb in Sarajevo Fashion Show by Aleksandra Dojinovi + After Party: Pill Jackson; Cafe Club Gogo 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Best Music in the World, Vol. 2 (Zulmkar & Blitz Kiddo); Pussy Galore 22:00; Concert: Muris & Dire Floyd - Tribute to Dire Straits and Pink Floyd; Cinemas Club 22:00; Live Music: Anchi and Moon Dogs Band; Underground 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Galerija Boris Smoje 14:00; Event: 10th Kids Festival Daily Program: Workshops, Exhibits, Stands... ; Zetra 17:00; Event: 10th Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Movie: 10th Kids Festival Rise of the Guardians; Zetra 21:00; Party: Sexy House Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Event: Ladies Stand-Up Night; Kriterion Art Cinema 21:00; Concert: Zona iskljuenja; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: DJ Pest & Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Hip-Hop; Mash 22:00; Concert: Balkaneros; Coloseum Club 22:00; Live Music: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Party: Super Fun Times with Selma & Mirza; Pussy Galore 22:00; Live Music: Unplugged Plug; Underground 14:00; Event: 10th Kids Festival Daily Program: Workshops, Exhibits, Stands... ; Zetra 17:00; Event: 10th Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Movie: 10th Kids Festival - Hotel Transylvania; Zetra 20:00; Event: Evening of Sevdah with Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club 14:00; Event: 10th Kids Festival Daily Program: Workshops, Exhibits, Stands... ; Zetra 17:00; Event: 10th Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Movie: 10th Kids Festival Madagascar 3: Europes Most Wanted; Zetra 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club

08

SATURDAY

09
SUNDAY

10
MONDAY

28

KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

07.
PETAK

10:00; Dogaaj: Lucky Market; BBI Centar 16:00; Dogaaj: 10. Kids Festival arena parada; Benetton Megastore (ulica Ferhadija) 18:00; Dogaaj: 100 minuta zabave BEN10 posjeta; WISA Shopping Centar 18:30; Film: 10. Kids Festival Delmn: Pria o sanjaru; Zetra 18:30; Dogaaj: Gledanje fudbalske utakmice Kvalimkacije za Svjetsko prvenstvo: Latvija - BiH; Pro Rock Club Johnny 19:00; Dogaaj: Smijeni Bingo za odrasle; WISA Shopping Centar 21:00; Koncert: Muzika scena Kaktus Konvoj + Last Location; Ammteatar Doma mladih 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Dogaaj: Gentlemen Stand-Up Night sa Peom Bajoviem; Kriterion Art Kino 21:00; Party: Le Classic; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Dogaaj: Ja BiH... 5 dana Zagreba u Sarajevu Modna revija Aleksandre Dojinovi + After Party: Pill Jackson; Cafe Club Gogo 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Najbolja muzika na svijetu, Vol. 2 (Zulmkar & Blitz Kiddo); Pussy Galore 22:00; Koncert: Muris & Dire Floyd - Tribute to Dire Straits and Pink Floyd; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Anchi and Moon Dogs Band; Underground 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Gallery Boris Smoje 14:00; Dogaaj: 10. Kids Festival Dnevni program: Radionice, izlobe, tandovi...; Zetra 17:00; Dogaaj: 10. Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Film: 10. Kids Festival Pet legendi; Zetra 21:00; Party: Sexy House Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Dogaaj: Ladies Stand-Up Night; Kriterion Art Kino 21:00; Koncert: Zona iskljuenja; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: DJ Pest & Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Hip-Hop; Mash 22:00; Koncert: Balkaneros; Coloseum Club 22:00; Svirka uivo: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Party: Super Fun Times with Selma & Mirza; Pussy Galore 22:00; Svirka uivo: Unplugged Plug; Underground 14:00; Dogaaj: 10. Kids Festival Dnevni program: Radionice, izlobe, tandovi...; Zetra 17:00; Dogaaj: 10. Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Film: 10. Kids Festival Hotel Transilvanija; Zetra 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha sa poznatim sevdalijama; Art kua sevdaha 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club 14:00; Dogaaj: 10. Kids Festival Dnevni program: Radionice, izlobe, tandovi...; Zetra 17:00; Dogaaj: 10. Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Film: 10. Kids Festival Madagascar 3: Najtraeniji u Evropi; Zetra 21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club

08.
SUBOTA

09.
NEDJELJA

10.

PONEDJELJAK

29

CALENDAR OF EVENTS JUNE 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

11
TUESDAY

14:00; Event: 10th Kids Festival Daily Program: Workshops, Exhibits, Stands... ; Zetra 17:00; Event: 10th Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Movie: 10th Kids Festival Earth; Zetra 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 19:00; Event: Quiz Smart Part for Adults; WISA Shopping Center 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Jazzy Groove; City Pub 19:30; Concert: Concert of Students of Music High School Tuzla: Amila Rami and Nadira Ajanovi; Bosniak Institute 21:00; Concert: Music Scene Kaktus Jala + Buba Corelli + Chi / Nedura / onn; Amphitheater of Dom mladih 21:00; Party: Immigrant Nomad Sounds; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Student Party Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Live Music: Jam Session; Underground 12:00; Event: Sarajevo Beer Festival 2013 Beginning of Day Program; Zetra Speed Skating Rink 13:00; Concert: Sarajevo Beer Festival 2013 Snake Eater & Futavci; Zetra Speed Skating Rink 18:00; Event: 100 minutes of Entertainment Animal Kingdom; WISA Shopping Center 19:00; Event: Funny Bingo for Adults; WISA Shopping Center 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Concert: Sarajevo Beer Festival 2013 S.A.R.S & Hladno pivo; Zetra Speed Skating Rink 21:00; Party: Ultra Europe Promo Night; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Petar Dundov & Toni Juranovi; Amphitheater of Dom mladih 22:00; Party: Kriterion Birthday Party; Kriterion Art Cinema 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Juicy Pussy Fruity Party (Alex & Sabina); Pussy Galore 22:00; Party: Anarchy Party - Hip-Hop & Dubstep Night; Cinemas Club 22:00; Live Music: Alter Ego; Underground 10:00; Event: Book Fair (until June 27); BBI Center 12:00; Event: Sarajevo Beer Festival 2013 Beginning of Day Program; Zetra Speed Skating Rink 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Gallery Boris Smoje 13:00; Concert: Sarajevo Beer Festival 2013 Polaroid Trip & Paranoid Android; Zetra Speed Skating Rink 21:00; Concert: Sarajevo Beer Festival 2013 Kiril Djaikovski & Skroz; Zetra Speed Skating Rink 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Concert: Tuborg Music House; Kriterion Art Cinema 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Concert: Tropico Band; Coloseum Club 22:00; Live Music: Saturday Night Fever; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Dick Galore Dance Time; Pussy Galore 22:00; Live Music: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground

12 13

WEDNESDAY

THURSDAY

14
FRIDAY

15

SATURDAY

30

KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

11.
UTORAK

14:00; Dogaaj: 10. Kids Festival Dnevni program: Radionice, izlobe, tandovi...; Zetra 17:00; Dogaaj: 10. Kids Festival DJ & Kids Cosmic Show; Zetra 18:00; Film: 10. Kids Festival Zemlja; Zetra 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 19:00; Dogaaj: Kviz Smart Part za odrasle; WISA Shopping Centar 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Jazzy Groove; City Pub 19:30; Koncert: Koncert uenica srednje muzike kole Tuzla: Amila Rami i Nadira Ajanovi; Bonjaki institut 21:00; Koncert: Muzika scena Kaktus Jala + Buba Corelli + Chi / Nedura / onn; Ammteatar Doma mladih 21:00; Party: Immigrant Nomad Sounds; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Studentski party Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Jam Session; Underground 12:00; Dogaaj: Sarajevo Beer Festival 2013 Poetak dnevnog programa; Stadion brzog klizanja Zetra 13:00; Koncert: Sarajevo Beer Festival 2013 Snake Eater & Futavci; Stadion brzog klizanja Zetra 18:00; Dogaaj: 100 minuta zabave ivotinjsko carstvo; WISA Shopping Centar 19:00; Dogaaj: Smijeni Bingo za odrasle; WISA Shopping Centar 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Koncert: Sarajevo Beer Festival 2013 S.A.R.S & Hladno pivo; Stadion brzog klizanja Zetra 21:00; Party: Ultra Europe Promo Night; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Petar Dundov & Toni Juranovi; Ammteatar Doma mladih 22:00; Party: Kriterion Birthday Party; Kriterion Art Kino 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Juicy Pussy Fruity Party (Alex & Sabina); Pussy Galore 22:00; Party: Anarchy Party - Hip-Hop & Dubstep Night; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Alter Ego; Underground 10:00; Dogaaj: Sajam knjige (do 27. juna); BBI Centar 12:00; Dogaaj: Sarajevo Beer Festival 2013 Poetak dnevnog programa; Stadion brzog klizanja Zetra 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Galerija Boris Smoje 13:00; Koncert: Sarajevo Beer Festival 2013 Polaroid Trip & Paranoid Android; Stadion brzog klizanja Zetra 21:00; Koncert: Sarajevo Beer Festival 2013 Kiril Djaikovski & Skroz; Stadion brzog klizanja Zetra 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Koncert: Tuborg Music House; Kriterion Art Kino 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Koncert: Tropico Band; Coloseum Club 22:00; Svirka uivo: Groznica subotnje veeri; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Dick Galore Dance Time; Pussy Galore 22:00; Svirka uivo: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Bend Undergrounderi; Underground

12.
SRIJEDA

13.
^ETVRTAK

14.
PETAK

15.
SUBOTA

31

CALENDAR OF EVENTS JUNE 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

16
SUNDAY

12:00; Event: Sarajevo Beer Festival 2013 Beginning of Day Program; Zetra Speed Skating Rink 13:00; Concert: Sarajevo Beer Festival 2013 Unplugged & inila; Zetra Speed Skating Rink 20:00; Event: Evening of Sevdah with Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Concert: Sarajevo Beer Festival 2013 Damir Urban & Dvadesetorica; Zetra Speed Skating Rink 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 19:00; Event: Quiz Smart Part for Adults; WISA Shopping Center 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 19:00; Event: Book Promotion Croatia and Bosnia and Herzegovina at the Crossroad by Prof. Dr. Ivan Markei; Bosnian Culture Center 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: Drum and Bass with Hegbi; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Student Party Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Live Music: Jam Session; Underground 18:00; Event: 100 minutes of Entertainment - Summer, Its Here!; WISA Shopping Center 19:00; Event: Funny Bingo for Adults; WISA Shopping Center 19:30; Concert: Concert of Trio Magis; Bosniak Institute 21:00; Concert: Music Scene Kaktus Edo Maajka + Frenkie + Strava kola; Amphitheater of Dom mladih 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Concert: Yu grupa; Cinemas Club 21:00; Party: Annual Hacienda Album Promo; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: DJ Jerry Dance Party; Pussy Galore 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Gallery Boris Smoje 21:00; Party: Sexy House Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: Deep Into the First Summer Night; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Live Music: Saturday Night Fever; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Party: Dub Night (Bass-Ul-Ulema & Guests); Pussy Galore 22:00; Live Music: Leftovers; Underground 20:00; Event: Evening of Sevdah with Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club

17
MONDAY

18
TUESDAY

19 20

WEDNESDAY

THURSDAY

21
FRIDAY

22

SATURDAY

23
SUNDAY

32

KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

16.
NEDJELJA

12:00; Dogaaj: Sarajevo Beer Festival 2013 Poetak dnevnog programa; Stadion brzog klizanja Zetra 13:00; Koncert: Sarajevo Beer Festival 2013 Unplugged & inila; Stadion brzog klizanja Zetra 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha sa poznatim sevdalijama; Art kua sevdaha 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club 21:00; Koncert: Sarajevo Beer Festival 2013 Damir Urban & Dvadesetorica; Stadion brzog klizanja Zetra 21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 19:00; Dogaaj: Kviz Smart Part za odrasle; WISA Shopping Centar 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 19:00; Dogaaj: Promocija knjige Hrvatska i Bosna i Hercegovina na raskriju prof. dr. Ivana Markeia; Bosanski kulturni centar 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: Drum and Bass with Hegbi; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Studentski party Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Jam Session; Underground 18:00; Dogaaj: 100 minuta zabave Ljeto, sad je tu!; WISA Shopping Centar 19:00; Dogaaj: Smijeni Bingo za odrasle; WISA Shopping Centar 19:30; Koncert: Koncert trija Magis; Bonjaki institut 21:00; Koncert: Muzika scena Kaktus Edo Maajka + Frenkie + Strava kola; Ammteatar Doma mladih 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Koncert: Yu grupa; Cinemas Club 21:00; Party: Annual Hacienda Album Promo; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: DJ Jerry Dance Party; Pussy Galore 22:00; Svirka uivo: Bend Undergrounderi; Underground 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Galerija Boris Smoje 21:00; Party: Sexy House Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: Deep Into the First Summer Night; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Svirka uivo: Groznica subotnje veeri; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Party: Dub Night (Bass-Ul-Ulema & Guests); Pussy Galore 22:00; Svirka uivo: Leftovers; Underground 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha sa poznatim sevdalijama; Art kua sevdaha 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club

17. 18.
UTORAK

PONEDJELJAK

19.
SRIJEDA

20.
^ETVRTAK

21.
PETAK

22.
SUBOTA

23.
NEDJELJA

33

CALENDAR OF EVENTS JUNE 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

24
MONDAY

21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Concert: 3rd Sarajevo Sevdah Fest - Marija esti & DrAmmar Project; Bosnian Culture Center 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 19:00; Event: Quiz Smart Part for Adults; WISA Shopping Center 20:30; Concert: 3rd Sarajevo Sevdah Fest Shaderwan Code; Bosnian Culture Center 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Jazzy Groove; City Pub 20:30; Concert: 3rd Sarajevo Sevdah Fest Cristina Soler & Pacoseco Trio; Bosnian Culture Center 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: Immigrant Nomad Sounds; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Student Party Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Live Music: Jam Session; Underground 10:00; Event: Street Dance Challenge 2013; BBI Center 18:00; Event: 100 minutes of Entertainment Little Red Riding Hood Magical Hygiene; WISA Shopping Center 19:00; Event: Funny Bingo for Adults; WISA Shopping Center 20:30; Concert: 3rd Sarajevo Sevdah Fest Divanhana; Bosnian Culture Center 21:00; Concert: Music Scene Kaktus Kablovi + Jaje na oko; Amphitheater of Dom mladih 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: Le Classic; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Dark Side of Pussy Dance Party; Pussy Galore 22:00; Live Music: Blavorsi; Underground 23:00; Party: 3rd Student Party; Cinemas Club 10:00; Event: Street Dance Challenge 2013; BBI Center 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Gallery Boris Smoje 20:30; Concert: 3rd Sarajevo Sevdah Fest - Amira Medunjanin feat. Reka - Balkan River of Music; Bosnian Culture Center 21:00; Party: Sexy House Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: DJ Bonjasky; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Live Music: Saturday Night Fever; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Party: Glitter Decadence; Pussy Galore 22:00; Party: The Movement DJ BKO (Belgrade); Underground 20:00; Event: Evening of Sevdah with Well-Known Sevdah Interpreters; Sevdah Art House 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club 20:30; Concert: 3rd Sarajevo Sevdah Fest Mostar Sevdah Reunion; Bosnian Culture Center

25 26
TUESDAY

WEDNESDAY

27

THURSDAY

28
FRIDAY

29

SATURDAY

30
SUNDAY

36

KALENDAR DE[AVANJA JUNI 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

24. 25. 26.


UTORAK SRIJEDA

PONEDJELJAK

21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Koncert: 3. Sarajevo Sevdah Fest - Marija esti i DrAmmar Project; Bosanski kulturni centar 21:00; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema; Pussy Galore 19:00; Dogaaj: Kviz Smart Part za odrasle; WISA Shopping Centar 20:30; Koncert: 3. Sarajevo Sevdah Fest Shaderwan Code; Bosanski kulturni centar 21:00; Party: Juicy Pussy Super Hits; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Jazzy Groove; City Pub 20:30; Koncert: 3. Sarajevo Sevdah Fest - Cristina Soler i Pacoseco Trio; Bosanski kulturni centar 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: Immigrant Nomad Sounds; Pussy Galore 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:30; Party: Studentski party Uas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Jam Session; Underground 10:00; Dogaaj: Street Dance Challenge 2013; BBI Centar 18:00; Dogaaj: 100 minuta zabave Crvenkapicina arobna higijena; WISA Shopping Centar 19:00; Dogaaj: Smijeni Bingo za odrasle; WISA Shopping Centar 20:30; Koncert: 3. Sarajevo Sevdah Fest Divanhana; Bosanski kulturni centar 21:00; Koncert: Muzika scena Kaktus Kablovi + Jaje na oko; Ammteatar Doma mladih 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: Le Classic; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Dark Side of Pussy Dance Party; Pussy Galore 22:00; Svirka uivo: Blavorsi; Underground 23:00; Party: 3. Student Party; Cinemas Club 10:00; Dogaaj: Street Dance Challenge 2013; BBI Centar 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Galerija Boris Smoje 20:30; Koncert: 3. Sarajevo Sevdah Fest - Amira Medunjanin feat. Reka - Balkan River of Music; Bosanski kulturni centar 21:00; Party: Sexy House Night; Pravda 21:00; Party: Resident DJ; Baghdad 21:00; Party: DJ Bonjasky; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini, The Pub 21:00; Party: Supeoperater; City Pub 22:00; Party: Club Mash Party; Mash 22:00; Svirka uivo: Groznica subotnje veeri; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Party: Glitter Decadence; Pussy Galore 22:00; Party: The Movement - DJ BKO (Beograd); Underground 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha sa poznatim sevdalijama; Art kua sevdaha 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club 20:30; Koncert: 3. Sarajevo Sevdah Fest Mostar Sevdah Reunion; Bosanski kulturni centar

27.
^ETVRTAK

28.
PETAK

29.
SUBOTA

30.
NEDJELJA

37

CALENDAR ADDRESS BOOK


ADRESAR KALENDARA Amphitheater of Dom mladih / Ammteatar Doma mladih Terezije bb 033 201 188 Atelier / Atelje Figure Danijela Ozme 12 Baghdad Bazerdani 3 033 537 218 BBI Center / BBI Centar Trg djece Sarajeva 1 033 569 999 Coloseum Club Terezije bb 033 250 860 Dom mladih Terezije bb 033 201 188 Fis Club Bock Musala bb 061 069 292 Gallery / Galerija Boris Smoje Radieva 11 061 275 500 Pravda Radieva 4c 033 558 215 Pro Rock Club Johnny Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Pussy Galore Kundurdiluk bb Sevdah Art House / Art kua sevdaha Halai 5 033 239 943 so.ba Patriotske lige 30 Thermal Riviera Ilida / Termalna rivijera Ilida Butmirska cesta 18 033 771 000 The Pub Envera ehovia 15 062 152 152 Underground Marala Tita 56 063 892 425 WISA Shopping Center / WISA Shopping centar Kurta Schorka 7 033 775 210 Zetra Alipaina bb 033 276 082 Zetra Speed Skating Rink / Stadion brzog klizanja Zetra Alipaina bb

Bosniak Institute / Bonjaki institut Hacienda Cantina Mexicana Mula Mustafe Baeskije 21 Bazerdani 3 033 279 800 033 441 918 Bosnian Culture Center / Bosanski kulturni centar Branilaca Sarajeva 24 033 586 777 Cafe Bar Boulevard Fra Anela Zvizdovia 1 061 141 764 Chamber Theater 55 / Kamerni teatar 55 Marala Tita 55/II 033 550 475 Cinemas Club Mehmeda Spahe 20 061 359 255 City Pub Despieva bb 033 209 789 Club / Klub Monument trosmajerova 3 033 209 660 Kriterion Art Cinema / Kriterion Art Kino Obala Kulina bana 2 033 203 133 Mash Branilaca Sarajeva 20/I 061 236 488 Meeting Point Hamdije Kreevljakovia 13 033 668 186 Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Bulevar Mee Selimovia 83-b 033 773 850 Park prineva Iza Hrida 7 061 222 708 Pink Houdini Branilaca Sarajeva 31 062 640 542

Buy your tickets for events in the ticket shop in Branilaca Sarajeva Ulaznice za dogaaje moete kupiti u biletarnici u ulici Branilaca 24 Street (Bosnian Culture Center). The working hours are 10 a.m. Sarajeva 24 (Bosanski kulturni centar). Radno vrijeme je svakog dana od 10:00 do 18:00 sati. Informacije na broj: 061 208 160. to 6. p.m. every day. For informations call 061 208 160.

38

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

SARAJEVO SCENE
SARAJEVSKA SCENA

he 2nd Annual Sarajevo Beer Festival (SBF) will be held June 14-16. This is an event that has the right recipe for fun: excellent music and great beer! Last years SBF was held at Metalac, on the playground at First Gymnasium, where its many visitors were delighted. This year the SBF is moving to a larger location at the openair section of the speed skating rink at Zetra Olympic Hall (Alipaina bb) and an even richer three-day program is planned. The Festivals daily activities will start every day at 12:00 and visitors can enjoy offerings from about 20 breweries along with mne food, games and prizes.... They will also be able to enjoy the fun park and try out in skateboarding. As part of its daily program, the SBF will feature young demo bands: Snake Eater, Futavci, Polaroid Trip, Paranoid Android, Unplugged and inila. Just like last year, this years SBF will offer an excellent music program during the evenings, and S.A.R.S., Hladno pivo, Kiril Djaikovski, Skroz, Damir Urban and Dvadesetorica will all have performances. Given all of the aforementioned attractions, we highly recommend that you visit this three-day festival of beer, music and good fun!

Sarajevu e od 14. do 16. juna biti odran 2. Sarajevo Beer Festival, dogaaj koji nudi provjeren recept za zabavu odlinu muziku uz vrhunsko pivo. Prologodinje, premijerno izdanje Sarajevo Beer Festivala, odrano u Metalcu sportskom igralitu Prve gimnazije, oduevilo je brojne posjetitelje. Ove godine SBF se seli na veu lokaciju otvoreni dio stadiona brzog klizanja Olimpijske dvorane Zetra (Alipaina bb) i za publiku sprema jo bogatiji, trodnevni program.

Dnevne aktivnosti Festivala zapoinjat e svakog dana u 12 sati, a posjetitelji e uivati u ponudi oko 20 pivara, gastronomskim delicijama, nagradnim igrama... Takoer, moi e se zabaviti u luna parku, ali i okuati na skateboard spravama. U okviru dnevnog programa e na SBF-u nastupiti mladi demo bendovi Snake Eater, Futavci, Polaroid Trip, Paranoid Android, Unplugged i inila. Kao i prole godine, SBF e ponuditi odlian muziki program u veernjim satima, pa e na 2. Sarajevo Beer Festivalu nastupiti S.A.R.S., Hladno pivo, Kiril Djaikovski, Skroz, Damir Urban i Dvadesetorica. Zbog svega nabrojanog preporuujemo vam da obavezno posjetite ovaj trodnevni praznik piva, muzike i dobre zabave!

39

WHAT TO EAT
[TA JESTI
arajevo has ample opportunities for really excellent food ranging from traditional Bosnian to various sorts of international cuisine. Generally speaking, eating light is not the Sarajevo way. But, while here, it would be a shame not to try tasty local dishes, some of which can be eaten only in this city. Traditional Bosnian fast food restaurants are either cafeteria-style ainias, while pitas (phyllo dough mlled with various ingredients) are found in buregdinicas. evap~ii (spiced ground beef balls) can be eaten at evabdinicas. Although these Bosnian fast food restaurants can be found throughout the city, the majority of them are concentrated in Baarija (old Turkish quarter). The local cuisine is heavily innuenced by Turkish one, but with major differences. Typical meals served in ainias are sarajevski sahan, a meal comprised of various dolmas (vegetables stuffed with meat and rice), bosanski lonac, a thick stew-like soup made of meat and vegetables, bamija (okra dish with lamb meat) to name a few. You should make sure not to miss one of the most popular local specialties various versions of pitas (a thin phyllo dough pastry mlled with meat or vegetables such as potato, spinach or even squash). Surely one of the most popular foods in Sarajevo are the traditional evapii, rolled spiced meat balls served in portions of 5, 10 or more, and with somun (thin pita-bread unique to Sarajevo), onions, yoghurt, and ocasionally kajmak (sweet cheese spread). These are available in numerous evabdinicas around town, along with other grilled meat specialties such as pljeskavica (hamburgerlike patty served with somun and yoghurt), sudukice (small sausages served with mustard)... Typically, alcohol or coffee are not served in any of the mentioned fast food places, and almost all are non-smoking. As far as the sweets are concerned, beware that sweet is really sweet in Sarajevo. You will need several glasses of water to eat a Sarajevo baklava, ruica, kadaif, tufahija or any other cake at any of Baarijas many cake shops.

Sarajevu moete uivati u izvrsnoj hrani - poevi od ukusnih bosanskih jela, pa do raznovrsnog izbora iz meunarodne kuhinje. Openito govorei, u Sarajevu se ne jede zdravo / lagano. Ali dok ste tu, bilo bi teta da ne probate ukusna domaa jela, od kojih se neka mogu nai samo u Sarajevu. Tradicionalni bosanski fast food restorani su ainice, a pite (jufke punjene razliitim sastojcima) moete pronai u buregdinicama, dok evap~ie moete jesti u evabdinicama. Iako se ovi restorani mogu pronai irom grada, veina se nalazi na Baariji. Premda je domaa kuhinja bila pod snanim utjecajem turske kulture, postoje velike razlike izmeu bosanske i turske kuhinje. Tipina jela koja se slue u ainicama su sarajevski sahan, jelo sainjeno od raznih dolmi (povre punjeno mesom i riom), bosanski lonac (gusta orba od mesa i povra), bamija sa janjetinom... Preporuujemo vam i da probate jedan od najpopularnijih domaih specijaliteta razliite vrste pita punjenih mesom, povrem ili sirom. Sarajevski evapii se slue u porcijama od 5, 10 ili vie, sa somunom, lukom, jogurtom, a po vaem izboru i sa kajmakom. Moete ih probati u brojnim evabdinicama, a preporuujemo vam i ostale uskusne mesne specijalitete sa rotilja: pljeskavice (takoer se slue sa somunom i lukom), sudukice (slue se sa senfom) Obino se alkohol ne slui u spomenutim mjestima, a u skoro svim je zabranjeno i puenje. Kada je u pitanju slatko, budite svjesni da je slatko zaista slatko u Sarajevu. Trebat e vam nekoliko aa vode da pojedete sarajevsku baklavu, ruicu, kadaif, tufahiju ili bilo koji drugi kola u nekoj od brojnih slastiarni na Baariji.

41

RESTAURANTS
RESTORANI
]EVABDINICE, AINICE, BUREGDINICE Name / Ime  Ainica & }evabd`inica Bosna Veliki Mud`eleti 12 033 446 133 Buregdinica Bosna Bravadiluk 11 033 538 426 Buregdinica Sa Mali bravadiluk 2 033 239 748 evabdinica Galatasaray Gazi Husrev-begova 44 033 535 446 evabdinica Hodi-A Baarija 22 033 573 300 evabdinica Kurto Ba{~ar{ija 27 033 447 502 evabdinica Mrkva Baarija Bravadiluk 13 033 532 519 evabdinica Mrkva Grbavica Zagrebaka bb 033 222 225 evabdinica Mrkva Dobrinja B. branilaca Dobrinje bb 033 455 555 evabdinica Mrkva Express Envera ehovia 34 033 618 888 evabdinica Petica Bravadiluk 29 033 537 555 evabdinica eljo Kundurdiluk 12 033 447 000 RESTAURANTS - NATIONAL FOOD / RESTORANI - NACIONALNA HRANA Avlija Sumbul Avde 2 033 444 483 Kibe Vrbanjua 164 033 441 936 Kod Bibana Hoin brijeg 95 033 232 026 Kod Keme ulagina 12 033 531 140 Lovac Petrakijina 24 033 205 424 Lovaki dom Nahorevo 10 033 670 819 Moria Han Sarai 77 033 236 119 Nanina kuhinja Kundurdiluk 35 033 533 333 Park prineva Iza Hrida 7 061 222 708 Pod lipom Prote Bakovia 4 033 440 700 MEDITERRANEAN FOOD / MEDITERANSKA HRANA Dal Padrino Branilaca Sarajeva 20 033 217 925 Galija ^obanija 20 033 443 350 Magarac Azize airbegovi 6 033 613 213 Michelle Ferhadija 25 033 444 484 Roma Grbavika 4 033 203 005 Trattoria Uno Zmaja od Bosne 45 061 172 230 Vapiano Franca Lehara 2 033 956 954 Vinoteka Skenderija 12 033 214 996 INTERNATIONAL FOOD / MEUNARODNA HRANA 4 sobe gospoe Samje ekalua 61 033 202 745 Caballero Didikovac 3 033 210 266 Druga kua Lora Kolodvorska 9 033 716 700 \ulagin dvor \ulagina 10 062 316 564 Fan Ferhatovi} ^izmed`iluk 1 033 236 000 Global Food Brae Begia 6 061 274 955 McDonalds Titova 36 033 586 225 Karuzo Denetia ikma bb 033 444 647 Mala kuhinja* Josipa tadlera 6 061 144 741 Maroko Vladislava Skaria 3 033 232 428 Peppers Zagrebaka 4a 033 201 550 Piccolo Mondo Kotromania 5 033 213 903
*Open for lunch only / Otvoreno samo za ru~ak Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WiFi

D D D D D D D D D

D D D D D D D D D D D D D D D D D

43

RESTAURANTS
RESTORANI

A[^INICA ASD@
National / Nacionalni Mali }ur~iluk 3 033 238 500, 033 447 583 08:00 - 19:00

FREE DELIVERY
08:00-19:00

This is a place where you can enjoy a variety of excellent Bosnian cuisine. Extra Services: Take Away Service, Catering Ovo je mjesto gdje mo`ete u`ivati u velikom izboru jela bosanske kuhinje. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Stew-like Dish/Papaz evab

A[^INICA HAD@IBAJRI] F. NAMIKA


National / Nacionalni Veliki }ur~iluk 59 033 536 111 07:00 - 18:00 Traditional Bosnian specialties in the oldest a{~inica in Sarajevo. Extra Services: Take Away Service Tradicionalni bosanski specijaliteti u najstarijoj a{~inici u Sarajevu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Meat Dish/Pae

BARHANA
Mediterranean / Mediteranski \ulagina ~ikma 8 033 447 727 08:00 - 24:00

www.barhana.ba

A perfect place for enjoyment of wholesome food. Extra Services: Take Away Service, Catering Prijatno mjesto za u`ivanje u dobroj hrani. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Homemade Rakija - Brandy/Domae rakije

BUREGD@INICA ASD@

FREE DELIVERY
08:00-20:00

National / Nacionalni Bravad`iluk 28 033 537 503 08:00 - 24:00 Traditional Bosnian specialties with delicious sour salads. Extra Services: Take Away Service, Catering Tradicionalni bosanski specijaliteti sa ukusnim kiselim salatama. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Pastry with mllings/Pite
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

44

RESTAURANTS
RESTORANI

DVERI
International / Me|unarodni Prote Bakovi}a 12 033 537 020 09:00 - 23:00

www.dveri.co.ba

Our delicious food and cozy ambiance will make you come back again. Extra Services: Take Away Service, Catering Na{a ukusna hrana i ugodan ambijent }e vas natjerati da do|ete ponovo. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Gulash Dveri/Gula Dveri

INAT KU]A
National / Nacionalni Veliki Alifakovac 1 033 447 867 11:00 - 22:30

www.inatkuca.ba

Bosnian food in a landmark setting. Extra Services: Take Away Service, Catering Bosanska hrana u ambijentu historijskog spomenika. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Plate mlled with dolmas/Sahan

LA SCALA
International / Me|unarodni Merhemia trg 9 033 212 147 Tue-Sun / Uto-Ned: 09:00 24:00 Explore your gastronomical senses in a pleasant ambience. Extra Services: Take Away Service, Catering Zadovoljite vaa gastronomska ula u ugodnom ambijentu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Stuffed Veal Steak a la La Scala / Punjeni telei steak a la La Scala

PIZZERIA TERRAZZA
Mediterranean / Mediteranski trosmajerova 8 061 569 513 Mon-Sat / Pon -Sub: 08:00 23:00; Sun/Ned: 17:00 23:00 Pizzeria Terrazza is the perfect choice for delicious Italian cuisine and a lovely ambiance. Extra Services: Take Away Service Pizzeria Terazza je pravi izbor za uivanje u ukusnoj talijanskoj kuhinji i lijepom ambijentu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Pasta a la Terazza
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

45

RESTAURANTS
RESTORANI
www.sarajevosushi.com International / Me|unarodni Muse azima atia 33 033 833 034 MonFri / Pon - Pet: 11:00-20:00; Sat / Sub: 12:00 - 20:00

SUSHI SAN

FREE DELIVERY
11:00-20:00 min. 20 KM

The best sushi with carefully selected and always fresh msh. Extra Services: Take Away Service Najbolji sushi sa uvijek svjeom i paljivo odabranom ribom. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Maki Mix

TAJ MAHAL

HOME DELIVERY
11:00-22:00 min. 20 KM

International / Me|unarodni Paromlinska 48a 061 277 384 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:00-23:00; Sun/Ned: 17:00-23:00 Enjoy the navor and aroma of Indian food. Extra Services: Take Away Service Uivajte u okusima i mirisima tradicionalnih indijskih jela. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Chicken Tikka Masala www.vapiano.ba Mediterranean / Mediteranski Franca Lehara 2 (Alta Shopping Center) 033 956 954 09:00 - 23:00; Kitchen Open / Kuhinja: 10:00 - 22:00

VAPIANO PASTA PIZZA BAR

Excellent balance of fresh cuisine, modern architecture and excellent ambiance. Extra Services: Take Away Service Odlian balans svjee kuhinje, moderne arhitekture i sjajnog ambijenta. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Pastas and Pizzas / Paste i Pizze

WOKI
International / Me|unarodni Pruakova 8 061 848 848 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 - 23:00 An ideal place for your business lunch or socializing with friends. Welcome! Extra Services: Take Away Service Vae idealno mjesto za poslovni ruak ili druenje sa prijateljima. Dobrodoli! Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Wokis Stuffed pljeskavica / Woki punjena pljeskavica

46

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

MADE IN SARAJEVO
NASTALO U SARAJEVU

evabdinica Mrkva

Story by / Pi{e: Nedim LIPA ome of my earliest childhood memories are from my eka od najranijih sjeanja iz djetinjstva su ona iz S grandfathers tire shop: the piles of tires, calendars with Nvulkanizerske radnje moga dede. Gomile guma, half-naked beauties on the wall, workers dressed in blue, kalendar sa polugolim ljepoticama na zidu, radnici u greased uniforms and the smell of a workers meal evapi, which were always ordered from evabdinica Mrkva. Fifty years ago Ejub Mrkva, along with his wife, Paa, opened the mrst evabdinica Kod Mrkve in Baarija (Bravadiluk 13). In the beginning they just sold evapi, but later they started introducing pljeskavice, sudukice. Today Mrkva is run by Ejub and Paas grandson, Adnan, and in recent years it has expanded and grown into a chain of restaurants. Besides the evabdinica in Baarija, theyve opened shops in Grbavica (Zagrebaka bb), Dobrinja (Bulevar branilaca Dobrinje bb) and Mrkva Express in Dolac Malta (Envera ehovia 34); theyve also organized home delivery, and its possible to order online at www.mrkva.ba. Mrkva is behind the guerrilla marketing tactics that have made it an urban legend. During the ofmcial opening of the mrst McDonalds restaurant in Sarajevo (which many saw as competition which would threaten Sarajevo evapi makers), a Mrkva delivery man showed up and presented the bewildered hosts with a platter of evapi as a symbolic gesture in welcoming them to Sarajevo. Every Sarajevan knows the secret of what makes the best evapi. For me, Mrkva is just another name for evap. plavim, zamaenim radnikim odijelima i miris radnikog toplog obroka - evapa, koji su neizostavno naruivani iz evabdinice Mrkva. Prije ravno 50 godina Ejub Mrkva je sa suprugom Paom na Baariji (Bravadiluk 13) otvorio prvu evabdinicu Kod Mrkve. Isprva su prodavali samo evape, a kasnije su u ponudu uveli i pljeskavice, sudukice... Posljednjih godina je Mrkva, koju danas vodi Ejubov i Pain unuk Adnan, doivjela ekspanziju i izrasla u lanac restorana. Pored evabdinice na Baariji, otvorili su i one na Grbavici (Zagrebaka bb) i Dobrinji (Bulevar branilaca Dobrinje bb), Mrkva Express na Dolac Malti (Envera ehovia 34), organizirali kunu dostavu, mogunost online narudbi putem www.mrkva.ba... Mrkva je zasluna i za guerilla marketing, koji je postao urbanom legendom. Na proslavi otvorenja prvog McDonalds restorana u Sarajevu, za kojeg su mnogi smatrali da je konkurencija koja e ugroziti sarajevske evabdije, pojavio se dostavlja Mrkve i zbunjenim domainima kao poklon u znak dobrodolice u Sarajevo uruio oval prepun evapia. Svaki Sarajlija ima svoju tajnu najboljih evapa. Za mene je Mrkva drugo ime za evap.

47

HOT SPOTS
HOT SPOTS
CLUBS / KLUBOVI Name / Ime Club Rooms Titova 7 Coloseum Club Terezije bb Fis Kultura Musala bb Je Zelenih beretki 14 Podroom Zelenih beretki 12 Pravda Radieva 4c Studio 1 Kolodvorska 12 CAFES / KAFI]I Aquarius Caffe & Sandwich Bar Hasana Brkia 2 Barbarosa Hasana Brkia 30 Bristol Cafe Fra Filipa Lastria 2 City Lounge Zelenih beretki 22a Creps Gajev trg 4 Delikatesna radnja Obala Kulina bana 10 Dialog Caffe Muhameda Kantardia 3 Galerija Boris Smoje Radieva 11 Gogo Merhemi}a trg 13 Halvat (Male daire) Luledina 6 Imperijal Marala Tita 56 Med i Mlijeko Kundurdiluk 3 Meeting Point Hamdije Kreevljakovia 13 Metropolis Marala Tita 21 Michelle Ferhadija 15 Moj Cafe Trg fra Grge Marti}a 4 News Bar Zmaja od Bosne 7-7a Opera Branilaca Sarajeva 25 Ort Caffe Zelenih beretki 22 Palma Porodice Ribar 5 Promenada Ferhadija 4 Radio Cafe trosmajerova 4 Ramis slastiarna Sarai 1 Spazio Cafe Radieva 11 Vatra Ferhadija 4 INTERNET CAFES / INTERNET KAFI]I Ka5aN Cafe Husrefa Redia 3 PUBS / KAFANE I PIVNICE Akademija (Obala) Obala Kulina bana 11 Alfonso Fra Grge Martia 14 Celtic Pub Ferhadija 12 (pasa`) Cheers Pub & Kitchen Muvekita 4 City Pub Despi}eva bb Guinness Pub Ferhadija 26 Marquee Obala Kulina bana 6 Pivnica HS Franjevaka 15 The Pub Envera ehovia 15

 033 550 550 033 250 860 061 279 136 033 650 312 033 206 952 033 558 215 033 720 254 033 609 033 063 131 751 033 705 000 061 172 654 033 208 855 061 275 500 033 226 355 061 515 713 033 210 699 061 308 378 033 668 186 033 203 315 033 444 484 033 223 602 061 417 403 061 156 943 061 257 843 033 714 700 062 401 762 033 535 947 033 209 226 033 222 244 033 208 227 033 299 955 033 207 961 061 712 985 062 476 476 033 209 789 061 722 260 061 349 020 033 239 740 062 152 152

WiFi D D

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

49

GOING OUT
IZLAZAK

BAGHDAD CAFE
cafe & lounge bar Bazerd`ani 3 033 537 218 10:00 - 00:00 Relax in an oriental atmosphere, smoke a hookah, enjoy superb cocktails and great parties! On Fridays and Saturdays enjoy performances by well-known domestic and regional DJs. Bahgdad Cafe je savreno mjesto za oputanje u orijentalnom ambijentu, uz nargile, vrhunske koktele i odlinu zabavu. Petkom i subotom uivajte u nastupima renomiranih domaih i regionalnih DJ-eva.

CAFE TITO
cafe bar Zmaja od Bosne 5 061 208 881 00:00 - 24:00

www.caffetito.ba

A unique place completely dedicated to Josip Broz Tito. Located by the Wilsons Walkway, it is an ideal spot for a break during summer days. Music lovers can often enjoy unplugged concerts. Unikatan objekt u potpunosti posveen Josipu Brozu Titu. Smjeten je uz Vilsonovo etalite i idealno je mjesto za predah tokom ljetnih dana. Ljubitelji muzike esto mogu uivati u unplugged nastupima bendova.

CINEMAS CLUB
club / klub Mehmeda Spahe 20 033 218 811 18:00 - 04:00

www.cinemas.ba

Popular night spot where entertainment awaits. Latin Nights are held each Monday, and the clubs stage is occupied by regional and local music stars. Popularno okupljalite mladih gdje ete pronai dobru zabavu. Latino Night je na programu ponedjeljkom, a nerijetko na stageu Cinemas Cluba nastupaju i muzike zvijezde iz BiH i regiona.

CORDOBA CAF
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 217 368 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 23:30, Sun / Ned: 08:00 - 23:00 Napravite predah u Cordoba cafu i popijte unikatnu kafu Lavazza Gran Riserva, koja je u Sarajevu dostupna samo u ovom objektu, uz ukusne kolae i odlina jela. Take a break in Cordoba caf with a cup of Lavazza Gran Riserva, a unique brand of coffee available exclusively in this cafe in the city, along with excellent meals and delicious desserts.

50

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GOING OUT
IZLAZAK

EURONET Y CAFFE
cafe bar Obala Kulina Bana 2 033 668 227 Mon-Sat / Pon - Sub: 07:00 - 23:00; Sun-Ned: 08:30 - 23:00 In the pleasant atmosphere of Euronet Y Caf you can surf the Internet or meet with friends, all over some great coffee and a variety of cocktails. U ugodnoj atmosferi cafea Euronet Y uivajte u odlinoj kam i bogatom izboru koktela uz surfanje internetom ili druenje s prijateljima.

HACIENDA
club / klub Bazerdani 3 033 441 918 10:00 03:00 Club and restaurant Hacienda, located in the heart of Baarija, is the perfect place for every time of day where you can enjoy electronic music and band performances, along with excellent Mexican food. Klub i restoran Hacienda, lociran u srcu Baarije, odlino je mjesto za svako doba dana gdje moete uivati u dobrom provodu uz elektronsku muziku i nastupe bendova, kao i odlinu meksiku hranu.

JADRANKA SLASTIARNA
cafe & cake shop / cafe slastiarna Zagrebaka 51 033 810 247 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 - 20:00; Sun / Ned: 09:00 17:00 Traditional recipes and a decade of recognizable quality are all reasons why those who love cakes, pastries and ice cream should visit Sweet Shop Jadranka. The shop also offers free delivery and cakes and pastries made to order. Tradicionalna receptura i ve decenijama prepoznatljiv kvalitet pozivnica su ljubiteljima torti, kolaa i sladoleda da posjete slastiarnu Jadranka. Slastiarna nudi i besplatnu dostavu, kao i torte i kolae po narudbi.

MASH
club / klub Branilaca Sarajeva 20/1 061 236 488 08:00 - 00:00 Club Mash is the perfect spot anytime, but on Thursdays, Fridays and Saturdays you can expect live music and DJs. Mash is a great spot for daytime coffee as well as for evening fun. Klub Mash je savreno mjesto za izlazak, a svakog etvrtka, petka i subote nastupaju bendovi i DJ-evi. Mash je odlian izbor za dnevnu kafu, ali i za noni provod.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

51

GOING OUT
IZLAZAK

PRO ROCK CLUB JOHNNY


club / klub Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Mon - Fri / Pon - Pet: 08:00 - 00:00; Sat - Sun / Sub - Ned: 08:00 - 02:00; One of the best places in Sarajevo dedicated to rock music. Fans of this genre can enjoy live performances by rock bands on weekends. Jedna od najboljih sarajevskih lokacija posveenih rock muzici. Ljubitelji ovog anra vikendom mogu uivati u nastupima rock bendova.

PUSSY GALORE
club / klub Kundurdiluk bb 061 482 464 11:00 - 03.00 Pussy Galore is the right spot if you are looking for special musical nights, live bands, and great night fun. It is a pet-friendly place, so, during the daytime, you can take your pets there. Redovne tematske muzike veeri i esti nastupi bendova ine Pussy Galore pravom lokacijom ukoliko traite dobru nonu zabavu. Objekat je pet friendly to znai da po danu moete povesti i vae kune ljubimce.

RAHATLOOK
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Ferhadija 41 033 921 461 09:00 22:00

www.rahatlook.ba

Rahatlook is a place where you will mnd comfort and the intangible feeling that comes from small things in life. It offers various sweet specialties and beverages prepared using the traditional recipes. Rahatlook je mjesto gdje ete pronai duevni mir koji proizlazi iz malih stvari. U ponudi su raznovrsni slatki specijaliteti i napici pripremljeni po tradicionalnim receptima.

YU CAFFE
cafe bar Mala aleja do br. 28 061 700 820 08:00 - 23:00 Yu Cafes interior is inspired by the golden times of ex-Yugoslavia. The cafe offers a large drinks selection and the everlasting sounds of ex-Yu pop rock hits. Enterijer Yu Cafea inspiriran je zlatnim vremenima bive Jugoslavije. U ponudi se nalazi veliki izbor pia uz neprolazne ex-Yu muzike hitove.

52

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

SHOPPING
KUPOVINA
SHOPPING CENTERS / [OPING CENTRI
Name / Ime Alta BBI Centar Importanne Gazi Husrev-begov bezistan Benneton Bellisima Dendi Granoff CM DM Bulevar F. Lehara 2 Trg djece Sarajeva 1 Zmaja od Bosne 7-7a Gazi Husrev-begova bb Mar{ala Tita 33 Ferhadija 26 Marala Tita 21 Mar{ala Tita 34 Titova 46 Ferhadija 25 Ferhadija 5 Kazand`iluk 18 Kovai 19 Gazi Husrev-begova 39 Kazazi 10 Gazi Husrev-begova 47 033 953 800 033 569 999 033 266 295 033 532 144 033 259 951 033 531 631 033 204 382 033 552 252 Offers / Ponuda Fashion, Household Items, Cosmetics / Moda, dom, kozmetika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, dom, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Household Items, Souvenirs / Moda, dom, suveniri Mens and Womens Fashion / Mu{ka i `enska moda Womens Fashion / @enska moda Hats and Caps / eiri i kape Mens and Womens Suits, Dress Shirts, Ties / Mu{ka i `enska odijela, kravate i ko{ulje

FASHION & ACCESSORIES / MODA I MODNI DODACI

COSMETICS / KOZMETIKA
033 617 650 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena 033 572 115 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena 033 668 999 Shoes for Men and Women / Muka i enska obua 061 139 511 061 212 149 033 660 425 033 239 017 061 136 585 Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit

SHOES / OBU]A
Ofmce Shoes

CRAFTS / ZANATI
Kazand`ija - M. Huseinovi} Kazandija - N. Ali Zlatar - S.Som Zlatar - M.Bekti Zlatar i mligran - M. Halvo

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

53

SHOPPING
KUPOVINA

BH CRAFTS
Handmade Clothes & Accessories / Runo raena odjea i dodaci

NEW
ARRIVALS

-50

 Veliki uriluk 8 033 238 415 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00; Sat/Sub: 09:00 19:00; Sun/Ned: 10:00 16:00 BH Crafts offers unique handmade clothing, accessories, souvenirs and household items in the spirit of traditional B&H motives. BH Crafts nudi unikatnu runo raenu odjeu, suvenire i predmete za ureenje kue u duhu tradicionalnih bh. motiva.

www.bhcrafts.org

EXTREME INTIMO
Lingerie / Donji ve{

 Marala Tita 22 033 212 322 Mon-Sat/Pon-Sub: 08:00 20:00 Our new collection boasts modern, charming and romantic designs in soft shades of violet, burgundy and beige, all decorated with sensual lace. Novu kolekciju krase moderne linije romantinog arma u njenim bojama ljubiice, te bordo i be tonovima, ukraene senzualnom ipkom.

NEW
ARRIVALS For more stores see/za vi{e lokacija posjeti www.extremeintimo.com

FRANZ & SOPHIE - WORLD OF ORGANIC TEA


Tea Shop / Prodavnica ajeva

 Petrakijina 6 033 218 411 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:30 20:00; Sun/Ned: 12:00 18:00 Franz & Sophie is a unique place where you can mnd organic teas from all over the world just like the nature and tea masters have created them. You will be served by the mrst tea sommelier in the region. Franz & Sophie je jedinstveno mjesto gdje moete nai organske ajeve iz cijelog svijeta, ba onakve kakvim su ih stvorili priroda i majstori aja. Usluit e vas prvi sommelier za aj u regionu.

www.franz-sophie.ba

GEMA
Shoes and Accessories / Obua i modni dodaci

NEW
ARRIVALS www.gema.ba

 Titova 54 033 553 270 Mon-Sat/Pon-Sub: 08:30 - 21:00 Kulovia 6-8 033 556 175 Mon-Sat/Pon-Sub: 08:30 - 21:00 This spring, Gema Komerc offers a superb collection of shoes that are exceptionally sturdy and dynamic and also elegant and romantic, plus fashion accessories by international brands. Gema Komerc vam ovog proljea nudi izuzetno snanu i dinaminu, a u isto vrijeme elegantnu i romantinu kolekciju vrhunske obue i modnih dodataka svjetskih brendova.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

54

SHOPPING
KUPOVINA

RUKOM
Fashion, Accessories and Household Items / Moda, modni dodaci i predmeti za kuu

 ulhan 5 061 028 706 11:00 20:00 If you are looking for the ideal gift, you will be delighted with RuKoms handicrafts collection. Designed jewelry, scarves, bags for mobile phones, bags with special prints, decorative stickers for the walls... Ukoliko ste u potrazi za idealnim poklonom, izbor rukotvorina u RuKomu e vas sigurno odueviti. Dizajnirani nakit, marame, torbice za mobilne telefone, posebno printane torbe, dekorativni stikeri za zid...

NEW
ARRIVALS www.rukom.net

STUDIO OPTIKA OCULTO


Prescription Glasses and Sunglasses / Dioptrijske i sunane naoale

 enoina 12 033 666 333 Mon-Pet/Pon-Pet: 09:00 20:00; Sat/Sub: 09:00 17:00 Visit us and share our passion for unique designer frames and sunglasses in our exclusive boutique.

NEW
ARRIVALS www.oculto.ba

Posjetite nas i podijelite nau strast prema unikatnim dioptrijskim i sunanim naoalama u ekskluzivnom optikom studiju.

UJEDINJENA HERCEGOVINA
A shop with local products from Herzegovina / Prodavnica domaih hercegovakih proizvoda

 Mula Mustafe Baeskije 7 033 835 950 MonFri/PonPet: 09:00 - 19:00; Sat/Sub: 09:00 - 17:00 Ujedinjena Hercegovina offers Southern domestic and organic products whose traditional quality contains navors and scents of Herzegovina and Mediterranean. Ujedinjena Hercegovina nudi domae i organske proizvode sa juga zemlje u kojima su u tradicionalnoj kvaliteti sadrani okusi i mirisi Hercegovine i Mediterana.

ZLATAR I JUVELIR - FAHRUDIN SOFI


Traditional Craft - Goldsmith / Zanat - Zlatar i juvelir

 Gazi Husrev-begova 53 033 226 682 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:30 19:30; Sat / Sub: 09:30 14:30 Long experience of craftsman Som guarantees the quality of authentic traditional and modern jewelry as well as souvenirs.

NEW
ARRIVALS www.somc.ba

Viedecenijsko iskustvo majstora Soma garant su kvalitete autentinog tradicionalnog i modernog nakita, kao i suvenira.

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

55

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ
HOTELS / HOTELI Name / Ime  Astra Zelenih beretki 9 033 252 100 Astra Garni Kundurdiluk 2 033 455 100 Bosnia Kulovia 9 033 567 010 Bristol Fra Filipa Lastria 2 033 705 000 Central umurija 8 033 561 800 Europe Vladislava Skaria 5 033 580 400 Hecco Medrese 1 033 273 730 Hollywood Dr. Mustafe Pintola 23 033 773 100 Michele Ivana Cankara 27 033 560 310 Radon Plaza Demala Bijedia 185 033 752 900 Sarajevo Demala Bijedia 169a 033 777 900 Terme Banjska bb 033 772 100 BEDS AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENOITA I PANSIONI Pansion Stari Grad Sagrdije 29a 033 239 898 Pansion Vijenica Mustaj-pain mejdan 5 033 233 433 MOTELS AND HOSTELS / MOTELI I HOSTELI Motel Bejturan Sagrdije 35 033 533 931 Hostel Old City Sime Milutinovi}a Sarajlije 1 033 555 355 Hostel Srce Sarajeva S.H. Muvekita 2 033 442 887 Hostel Travellers Home umurija 4 070 242 400 Hostel Ville Safvet-bega Ba{agi}a 93 062 968 554

Price Range / Cjenovni razred

< 50 KM 51 - 100 KM 101 - 150 KM 151 - 200 KM 201 KM <


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

57

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

B&B DIVAN
www.pansiondivan.ba Mula Mustafe Baeskije 54 033 238 677 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Free Internet, Satellite TV, Parking Available (not free), Shuttle to Airport (not free), Free City Tour Sadraji: Besplatan internet, satelitska TV, parking (plaa se), prevoz do aerodroma (plaa se), besplatna gradska tura

BATINA HOTEL LATINSKI MOST


www.hotel-latinskimost.com Obala Isa-bega Ishakovia 1 033 572 660 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Parking, Free Internet, Satellite TV, Safe Deposit Box, Cafe bar, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Parking, besplatan internet, satelitska TV, sef, cafe bar, prevoz do aerodroma (plaa se)

BOUTIQUE 36 HOTEL
www.hb36.ba Safvet-bega Ba{agi}a 36 033 233 309 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Parking Available (24 hours 8, with security), Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport Sadraji: Parking (24 sata - 8, sa obezbje|enjem), restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma

CITY BOUTIQUE HOTEL


www.cityhotel.ba Mula Mustafe Ba{eskije 2 033 566 850 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Elevator, Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Conference Room, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, konferencijska sala, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaa se)

58

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

HECCO DELUXE
www.heccodeluxe.com Ferhadija 2 033 558 995 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle to Airport Sadraji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma

HOSTEL CITY CENTER SARAJEVO


www.hcc.ba S.H. Muvekita 2/3 062 993 330 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle Service (not free) Sadraji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma (plaa se)

HOTEL SOKAK
www.hotel-sokak.ba Mula Mustafe Ba{eskije 24 033 570 355 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room Sadraji: Restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke

OLD TOWN HOTEL


www.hoteloldtown.ba Mali }ur~iluk 11a 033 574 200 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaa se)

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

59

AROUND SARAJEVO
OKO SARAJEVA

Life in the Saddle


Sedlo ivota

Equestrian and Recreation Center / Konjiko-rekreativni centar Pegasos

orseback riding is a relaxing and interesting activity ahanje konja, oputajua i zanimljiva aktivnost koju ljudi H that has been around for centuries and today it is a Jupranjavaju ve stoljeima, danas je vrlo popularan very popular form of recreation, as well as an important oblik rekreacije, ali i znaajan natjecateljski sport i vjetina. competitive sport and skill. Winston Churchill said: No hour of life is lost that is spent in the saddle and we agree with him, because horseback riding is an ideal way to spend your free time. Horseback riding is a special experience, so if you still havent had a chance to try it, and you want to learn how to ride, get close to horses and get to know them, then we recommend a visit to one of Sarajevos horseback riding clubs this June. Enjoy the company of these strong, beautiful and noble animals; relax in beautiful nature, far from the stress and bustle of the city, tone all the muscles in your body, meet other horse lovers and discover the magic of recreational horseback riding! Winston Churchill je rekao: Nijedan sat proveden u sedlu nije izgubljeno vrijeme, a mi emo se sloiti sa njim, jer je jahanje idealan nain da kvalitetno provedete svoje slobodno vrijeme. Jahanje konja posebno je iskustvo, pa vam stoga, ukoliko do sada niste imali priliku, a imate elju da nauite jahati, pribliite se konjima i upoznate ih, preporuujemo da u junu obavezno posjetite neki od sarajevskih konjikih klubova. Uivajte u druenju sa ovim snanim, ljupkim i plemenitim ivotinjama, opustite se u prekrasnoj prirodi, daleko od gradskog stresa i vreve, uvrstite miie cijelog tijela, upoznajte druge ljubitelje konja, te otkrijte sve ari rekreativnog jahanja!

HORSEBACK RIDING CLUBS / KONJIKI KLUBOVI Name / Ime Equestrian and Recreation Center / Konjiko-rekreativni centar Pegasos, Ahatovii Horseback Riding Club / Konjiki klub Djeca vjetra, Donje Biosko Horseback Riding Club / Konjiki klub Basquil, Mievii
About author Green Visions is a social business committed to providing responsible trips and services throughout the mountains and highland communities of B&H. Agency contact is found on page 64.

 063 035 565 061 133 179 061 218 613

 www.jahanje.ba www.arapskikonji.com www.skolajahanja.jimdo.com

O autoru Green Visions je drutveno odgovorna mrma koja organizira ekoloki odgovorne izlete i usluge smjetaja u planinama i selima u BiH. Kontakt agencije potraite na stranici 64.

60

SARAJEVO WEEKEND GETAWAYS


VIKEND IZVAN SARAJEVA

KONAK
restaurant & hotel / restoran i hotel Stara arija bb, Konjic 036 735 550 08:00 24:00 Situated in the heart of Konjic, in the vicinity of the old Stone Bridge, overlooking the Neretva River, Konak offers a place to rest after touring the towns attractions: Zuko Dumhurs house, the secret shelter D-0 ARK Smjeten u srcu Konjica, uz rijeku Neretvu i staru Kamenu upriju, Konak je idealno mjesto za predah tokom obilaska konjikih atrakcija - kue pisca Zuke Dumhura, tajnog sklonita D-0 ARK

www.hotelkonak.ba

KONOBA PLAVA VODA


restaurant / restoran umee 6, Travnik 030 512 171 08:00 - 23:00 This traditional restaurant is at the foot of an old fort on Plava Voda, the entrance to Travnik a town of viziers and a birthplace of Nobel Laureate, Ivo Andri. Enjoy a variety of food and drinks here. Restoran je smjeten u podnoju stare tvrave, na lokaciji Plava voda, na ulazu u vezirski Travnik, rodni grad nobelovca Ive Andria. U tradicionalnom ambijentu uivat ete u raznovrsnoj ponudi jela i pia.

www.plava-voda.com

LASTA TRAVEL
private & corporate tours and excursions / privatne i korporativne dnevne i vikend ture Kralja P. Kreimira IV br.1, Mostar 036 332 011 (24 h) Mon-Fri / Pon-Pet: 08:00 - 16:00 Get to know Herzegovina with Lasta Travel Agency. Our specialities are day and weekend trips which take in Mostar, Blagaj, Poitelj, Meugorje, Hutovo blato, Kravice Waterfall and other locations you dont want to miss. Upoznajte Hercegovinu sa agencijom Lasta Travel. Naa specijalnost su dnevne i vikend ture, koje obuhvataju Mostar, Blagaj, Poitelj, Meugorje, Hutovo blato, vodopad Kravice i druge nezaobilazne lokacije.

www.lasta.ba

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

61

LEISURE, WELLNESS & HEALTH


SLOBODNO VRIJEME, WELLNESS I ZDRAVLJE
HOSPITALS AND HEALTH CENTERS / BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA
Name / Ime 24 Hour Emergency Service / Hitna pomo Clinic Center University of Sarajevo / KCUS Emergency Department / Centar urgentne medicine (CUM) Health Center / Dom zdravlja Stari Grad Health Center / Dom zdravlja Centar Health Center / Dom zdravlja Novo Sarajevo Health Center / Dom zdravlja Novi Grad General Hospital / Opa bolnica Abdulah Naka Kolodvorska 14 Bolnika 25 Bolnika 25 Alajbegovia 1 Vrazova 11 Bihaka 2 Bl. M. Selimovia 2 Kranjevieva 12 124 033 297 000 033 214 158 033 278 600 033 210 282 033 724 700 033 653 878 033 285 100 Offers / Ponuda Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge

PRIVATE CLINICS / PRIVATNE POLIKLINIKE


Private Clinic / Poliklinika Sunce - Agram Trg m. prijateljstva 20 033 755 547 Diagnostics / Dijagnostika A. airbegovia bb BBI Centar A. ahinagia 11 emalua 4 033 617 977 Hair Care / ianje, feniranje, njega kose 033 810 700 Hair Care / ianje, feniranje, njega kose 033 236 118 General Dentistry / Generalna stomatologija 033 225 257 General Dentistry / Generalna stomatologija

HAIR SALONS / FRIZERSKI SALONI


Image KS

DENTISTS / STOMATOLOKE ORDINACIJE


Dentist Practicioner / Stomatoloka ordinacija Sulejmanagi Private Dentist Practicioner for Oral Rehabilitation Dr. Begeta

RECREATION / REKREACIJA
Golf Club Sarajevo Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Tennis Courts / Teniski tereni Zetra Slatina bb 061 556 421 Golf Bl. M. Selimovia 83b 033 773 850 Olympic Pool, Fitness / Olimpijski bazen, mtness Alipaina bb 033 276 246 Tennis / Tenis

63

ACTIVITIES & TOURS


AKTIVNOSTI I TURE

ADRENALIN PAINTBALL PARK Z&J


www.app-zj.com Hendekua 131, Osijek 033 626 726 Mon-Sun/Pon-Ned: 08:00 19:00 Unique combination of excellent fun and adrenaline. Services: Paintball, Forest Adrenaline Park, Zip-line, Off-Road, Sand Volleyball, Human Table Football, Paintball Club Z&J Jedinstvena kombinacija dobre zabave i adrenalina. Usluge: Paintball, umski adrenalin park, zip-line, off-road, odbojka na pijesku, ljudski stolni nogomet, paintball klub Z&J

GREEN VISIONS
www.greenvisions.ba Radni~ka bb (opposite no. 66) 061 213 278 Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-17:00 Weekly trips with demnite departures to Lukomir highland village, Skakavac Waterfall, Sutjeska National Park and Umoljani 7 Watermills. Services: Rafting Trips, Guides and Transfers Sedmine ture sa demnitivnim polaskom u selo Lukomir, vodopad Skakavac, Nacionalni park Sutjeska i selo Umoljane 7 vodenica. Usluge: Pjeaenje, biciklizam i rafting, vodii i transferi

INSIDER CITY TOURS & EXCURSIONS


www.sarajevoinsider.com Zelenih beretki 30 061 190 591 (24h) Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-18:00; Sat-Sun/Sub-Ned: 10:00-16:00 The best way to get to know Sarajevo is with Insiders. Our specialties are daily and private tours and excursions in Bosnia and Herzegovina. Services: City Tours & Excursions Najbolji nain da upoznate Sarajevo je sa Insiderima. Naa specijalnost su dnevne i privatne ture i izleti po BiH. Usluge: Ture i izleti

THERMAL RIVIERA ILID@A


www.terme-ilidza.ba Butmirska cesta 18 033 771 000 09:00 - 22:00 This large water park offers facilities designed for fun for the whole family. Services: Open pool, closed pool, massage, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness Ovaj veliki vodeni park nudi zabavne sadraje za cijelu porodicu. Usluge: Otvoreni bazen, zatvoreni bazen, masaa, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness

64

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WELLNESS & HEALTH


WELLNESS I ZDRAVLJE

ABC COSMETIC
www.abccosmetic.ba Hasana Kaimije 43 033 532 900 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00, Sat/Sub: 10:00 - 20:00 A beauty salon you will enjoy. Services: Massage, face and body treatments, hair removal, aromatherapy, radiowave face lifting, parafmn treatments for hands and feet, physical therapy and acupuncture Salon ljepote u kojem ete uivati. Usluge: Masaa, njega lica i tijela, depilacija, aromaterapija, radiotalasni lifting lica, paramnski tretmani za ruke i stopala, mzikalna terapija i akupunktura

DERMA ESTETIKA SKIN CARE CLINIC


www.dermaestetika.ba Te{anjska 3 033 215 820 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 18:00; Sat / Sub: 09:00 18:00 Give your skin a treatment it deserves. Services: dermatology, anti-aging treatments, Botox, dermal mllers, mesotherapy, microdermabrasion, laser treatments Poklonite vaoj koi tretman kakav zasluuje. Usluge: dermatologija, anti-aging tretmani, Botox, dermalni mleri, mezoterapija, mikrodermoabrazija, laserski tretmani

EYE CLINIC SVJETLOST


www.svjetlost-sarajevo.ba Dr. Mustafe Pintola 23 (Hotel Hollywood) 033 762 772 Mon-Thu/Pon-et: 08:00 20:00; Fri/Pet: 08:00 18:00 We offer only the best for your eyes: world class experts and latest technology in friendly environment. Services: ophthalmological diagnostics, retinal treatments, laser eye surgery, cataract surgery and lens implantation surgery Nudimo najbolje za vae oi povezujui strunost, tehnologiju i iskustvo. Usluge: Oftalmoloka dijagnostika, retinoloke usluge, laserska korekcija dioptrije, operacija mrene i ugradnje lea

PRIVATE CLINIC SANASA


www.poliklinikasanasa.com Grbavika 74 033 715 210 08:00 20:00 Complete health care in one place. Services: Ophthalmology, dental medicine, cardiology, pediatrics, dermatology, gynecology, urology, orthopedics Sveobuhvatna zdravstvena njega na jednom mjestu. Usluge: Oftalmologija, stomatologija, kardiologija, pedijatrija, dermatologija, ginekologija, urologija, ortopedija
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

65

GETTING AROUND
SNALA@ENJE

Public Transport
Sarajevo is well connected with a network of trams, trolley-buses, buses and minibuses. The one-way ticket for an inner-city zone is 1.6 KM if you purchase it in a kiosk. However, if you purchase it with a driver, the one-way ticket costs 1.8 KM.

Gradski saobra}aj
Sarajevo je dobro uvezano javnim gradskim saobra}ajem. U gradu funkcioni{e mre`a tramvaja, trolejbusa, autobusa i kombija. Karte ko{taju 1,6 KM po vo`nji ukoliko se karta kupi u kiosku, dok, kada je kupujete kod voza~a, njena cijena iznosi 1,8 KM. Kartu obavezno morate poni{titi pri ulazu u vozilo jer ete u protivnom biti ka`njeni na licu mjesta. Trenutno ne postoji autobuska linija koja povezuje Aerodrom sa centrom grada. Mapa javnog prevoza se nalazi na unutra{njim koricama Sarajevo Navigatora, a za vi{e informacija kontaktirajte Gradsko saobra}ajno preduze}e - GRAS na www.gras.co.ba ili 033 293 333.

Taxi slu`be
The ticket must be punched as soon as you enter the vehicle. Failure to do so will result in a mne, on the spot. There is currently no direct bus line which connects the Airport with the city center. The public transport map is located on the inside of the front cover page of Sarajevo Navigator. For additional information, contact the Public Transport Company (GRAS) at www.gras.co.ba or at 033 293 333. Sarajevo posjeduje jedan od najjeftinijih taxi servisa u Evropi koji radi 24 sata dnevno. Npr., vo`nja na relaciji Sarajevski aerodrom - Ba{~ar{ija (sa jednog na drugi kraj grada) ko{ta izme|u 17 i 20 KM. Nekoliko privatnih taxi slu`bi stoje vam na raspolaganju. Taxi {tandovi su jasno ozna~eni, a po~etna tarifa je 1,5 KM. Sva vozila posjeduju taksimetre, a voza~i }e vam na zahtjev izdati ra~un.

Taxis
Sarajevo has one of the cheapest taxi services in Europe. Several private taxi companies operate in the city 24 hours a day. For example, taking a taxi from Sarajevo Airport to the city centre will cost between 17 and 20 KM. Taxi stands are clearly marked and starting rate is 1,5 KM. All vehicles use the taxi meter. The driver will issue the receipt upon a request. Sarajevo Taxi @uti Taxi / Yellow Cab Crveni Taxi / Red Cab Samir i Emir Taxi Kale Taxi Paja Taxi Boss Taxi 033 1515; 033 660 970; 033 660 666 663 555; 657 307; 618 912 033 760 600; 033 468 728; 061 468 728; 061 760 600 033 1516; 033 220 105 033 570 900; 033 570 901 033 1522; 033 412 555 033 531 200

66

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

Похожие интересы