You are on page 1of 4

Koma eHR

Nowoczesne zarządzanie
kapitałem ludzkim
Zintegrowanyzarządzanie
Nowoczesne system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem
kapitałem ludzkim

KOMA eHR to zaawansowany system infor- Wspomaganie zarządzania


matyczny wspomagający pracę w obszarze kapitałem ludzkim
HR, opracowany w technologii opartej na KOMA eHR jest doskonałym narzędziem wykorzystywa-
nowoczesnych standardach. Aplikacja po- nym w procesie zarządzania personelem. Poszczególne
wstała na bazie wieloletnich doświadczeń, moduły systemu wspomagają m.in.:
jak również na podstawie sugestii, rad • planowanie potrzeb personalnych
i opinii użytkowników. System pozwala na • proces rekrutacji
kompleksową obsługę całości zagadnień • zarządzanie kompetencjami
kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązują- • zarządzanie kwalifikacjami
cymi przepisami prawnymi i szczególnymi • zarządzanie szkoleniami
wymogami organizacji. KOMA eHR jest • oceny okresowe pracowników
doskonałym narzędziem wspierającym za- • definiowanie opisów kompetencyjnych stanowisk
dania związane z szeroko pojmowanym
zarządzaniem kapitałem ludzkim. Usprawnienie procesów biznesowych
Zaawansowane funkcje systemu KOMA eHR pozwalają na:
• automatyzację pracy użytkownika – np. proces przyjęcia
Korzyści z wdrożenia systemu KOMA eHR: pracownika jest odwzorowany za pomocą sekwencji
• usprawnienie procesu zarządzania personelem, okien, od wprowadzenia danych z kwestionariusza aż
obejmującego planowanie do wydruku umowy
• utrzymanie i rozwój pracowników • łatwe i szybkie raportowanie – system oferuje zestaw
• pełne dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstw raportów standardowych, dodatkowo umożliwia two-
oraz instytucji publicznych rzenie dowolnych zestawień za pomocą generatora
• możliwość elastycznego wprowadzania zmian podczas raportów
eksploatacji systemu • automatyczne wysyłanie raportów na wskazane
• modułowa budowa systemu adresy e-mail odbiorców, z dowolnie określoną
• mobilny dostęp dla wszystkich pracowników poprzez częstotliwością
przeglądarkę internetową • mierzenie wydajności na różnych poziomach – system
• pełna integracja z innymi systemami informatycznymi posiada narzędzia do budżetowania oraz analizy
wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie oraz współ- kosztów w wielu obszarach, m.in. symulowanie
praca z systemami zewnętrznymi kosztów płac, budżetowanie szkoleń, analiza kosztów
• bezpieczeństwo danych osobowych rekrutacji
• wielojęzyczność • delegowanie uprawnień na najniższe szczeble
• monitorowanie i przypominanie o upływających zarządzania
terminach
• możliwość łatwego definiowania raportów formato- Praca przez przeglądarkę WWW
wanych przy wykorzystaniu edytora Word Aplikacja KOMA eHR poprzez moduły internetowe
• nieograniczona swoboda w definiowaniu filtrów umożliwia udział wszystkim pracownikom w procesach
wyboru bezpośrednio ich dotyczących.
• elektroniczna teczka pracownika umożliwiająca
skatalogowanie dokumentów dotyczących Moduł eRekrutacja umożliwia tworzenie dowolnych
konkretnego pracownika oraz innych dokumentów szablonów rekrutacyjnych na stronie internetowej,
• pełna automatyzacja w zakresie planowania oszczędzając czas, jaki dział HR musi poświęcać na
i rozliczania czasu pracy w różnych systemach pracy ewidencję przyjmowanych pracowników. Moduł jedno-
• graficzna prezentacja struktury organizacyjnej cześnie pozwala na automatyczne budowanie bazy kan-
dydatów.
Koma eHR

KOMA eHR – schemat modułowej budowy systemu

Moduł eOcena pozwala na ocenianie pracowników Technologia aplikacji KOMA eHR


z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi KOMA eHR
instalacji aplikacji u osób przeprowadzających ocenę. została wykonana w architekturze trójwarstwowej.
W systemie definiowane są formularze ocen, według któ- Taka koncepcja serwera aplikacyjnego umożliwiła
rych oceniani są pracownicy. Użytkownik z odpowiednimi zaprojektowanie i zbudowanie spójnej logiki biznesowej
uprawnieniami w prosty sposób, bez znajomości aplikacji niezależnej od interfejsu użytkownika i bazy danych.
może przeprowadzać samoocenę lub ocenę podwładnego. Wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych
pobranych z bazy danych odbywają się na serwerze apli-
Moduł eRCP daje bezpośrednim przełożonym możliwość kacyjnym. Interfejs zainstalowany na stacji użytkownika
weryfikacji czasu pracy podległych pracowników oraz odpowiedzialny jest wyłącznie za komunikację pomiędzy
wysyłania godzin do akceptacji przełożonemu wyższego Serwerem Aplikacji a użytkownikiem oraz za prezentację
szczebla. danych i wyników operacji obliczeniowych. Zastosowanie
takiej architektury umożliwia szybkie dostosowanie
Moduł eDelegacje pozwala na elektroniczny obieg interfejsu do wymaganych potrzeb np. Internet, telefony
delegacji za pomocą przeglądarki WWW, realizuje pełny mobilne, palmtopy, itp. System KOMA eHR pozwala
proces: od wniosku, rejestracji do akceptacji i rozliczenia na współpracę zarówno z platformą bazodanową firmy
delegacji krajowych oraz zagranicznych. Oracle, jak i Microsoft SQL.

Moduł eUrlopy umożliwia sprawne zarządzanie obiegiem Bezpieczeństwo danych


dokumentów związanych z urlopami z zastosowaniem Aplikacja KOMA eHR wyposażona jest w wielopoziomowy
mechanizmów kontroli. Pracownik poprzez stronę WWW mechanizm zabezpieczeń. Dane w kanale transmisji
wystawia wniosek urlopowy, przełożony otrzymuje szyfrowane są za pomocą wbudowanego mechanizmu
informację w postaci e-maila i może zaakceptować bądź opartego o sposoby kodowania technologii Microsoft.
odrzucić taki wniosek. NET. Kolejnym krokiem autoryzacji jest weryfikacja
uprawnień, która ogranicza określonym użytkownikom
Moduł S@M umożliwia każdemu pracownikowi dostęp do dostęp do funkcji i danych. System KOMA eHR wspiera
jego własnych danych poprzez np. portal korporacyjny. pracę za pomocą szyfrowanego połączenia (https), jak
Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy samodzielnie mogą również wirtualnych prywatnych sieci (VPN). Dostępna
sprawdzać informacje dotyczące m.in. wynagrodzenia, jest także możliwość śledzenia wszystkich wykonanych
urlopów czy czasu pracy, oszczędzając czas własny jak operacji w systemie przy użyciu wbudowanego raportu
i również działu HR. śladów.
www.assecobs.pl

Referencje System KOMA wdrożono m. in. w:

• Artman • Ardagh Glass Gostyń


• Classen Pol • Concordia Polska TUW
• Emperia Holding • Elektrociepłownia Lublin-Wrotków
• Farmacol • Elektrociepłownia Rzeszów
• Huf Polska • Energiapro Grupa Tauron, Opole
• Izostal • Energiapro Grupa Tauron, Legnica
• Kross • Główny Urząd Miar
Decydując się na wdrożenie systemu KOMA eHR w firmie
• Messer Polska • Hayatt Regency Warsaw
zatrudniającej ponad trzy tysiące pracowników w dwóch • Monier • Martin Bauer Management Service
• Pioneer Pekao TFI • Ministerstwo Finansów
lokalizacjach mieliśmy przekonanie, że system obsłuży
• PTKiGK Rybnik • O-I Produkcja Polska
zarówno tak dużą liczbę zatrudnionych osób, jak i w pełni • PZL-Świdnik • Royal Starman Bristol
• Ravel • Rzeszowski Zakład Energetyczny
zintegruje się z innymi systemami funkcjonującymi
• Relpol • Tenneco Automotive Eastern Europe
w firmie. Atutem systemu była również możliwość • TRW Polska • Tenneco Automotive Polska
• Valeo Lighting • Urząd Marszałkowski Łódź
dostosowania aplikacji do naszych potrzeb.
• Wix-Filtron • Wienerberger Ceramika Budowlana
• Wyborowa • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
• ZEORK Dystrybucja • ZKE Dystrybucja w Zamościu
Krzysztof Kwaśny, Human Resources Manager

Nagrody i wyróżnienia

Wdrożenie systemu KOMA eHR z jednej strony usprawniło


procesy biznesowe, z drugiej umożliwiło efektywniejsze
zarządzanie kapitałem ludzkim. System poprzez m.in.
zaawansowane mechanizmy autoraportowania i funkcję Medal Europejski Srebrna statuetka Microsoft

indywidualnych „przypominaczy” w sposób znaczący


ułatwia pracę użytkownikom. Bardzo przydatna,
a jednocześnie wygodna jest praca przez przeglądarkę
www i elektroniczny obieg m.in. wniosków urlopowych.
Równie istotny jest dla naszej organizacji wysoki poziom
bezpieczeństwa, jaki zapewniają wielopoziomowe
mechanizmy zabezpieczeń systemu KOMA eHR. Certyfikat B
Polskiego Stowarzyszenia
Zarządzania Kadrami
Dorota Michalec, Human Resources Director

Asseco Business Solutions SA


Pion Biznesowy Safo – Biuro Chorzów
ul. Lwowska 34
40-500 Chorzów
tel./fax.: +48 032 247 03 07

info.koma@assecobs.pl