Вы находитесь на странице: 1из 11

Present Perfect Tense

THE PRESENT PERFECT TENSE

FORM

Affirmative Negative Interrogative


I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film?
You have seen him twice. You have not seen him twice. Have you seen him twice?
He/She/It has eaten lunch. He/She/It has not eaten Has he/she/it eaten lunch?
lunch.
We have invited her. Have we invited her?
You have worked hard. We have not invited her. Have you worked hard?
They have visited us. You have not worked Have they visited us?
hard. They have not
visited us.

Bu tense'i oluşturmak için have/has + past participle (fiillerin üçüncü hali) kullanılır.
Have/has ve have not/has not genellikle kısaltılmış olarak kullanılır.

I've seen that film before. /You haven't seen that film.

He's seen that film twice before. /She hasn't seen that film yet.

Olumsuz soruyu iki şekilde sorabiliriz.

I) Kısaltma yapmadan:

Have you not seen that film yet? /Has she not seen that film before?

II) Kısaltma yaparak:

Haven't you seen that film yet? /Hasn't she seen that film before?

7-2 USE OF THE PRESENT PERFECT TENSE

a) Geçmişte yaptığımız eylemleri zaman vermeden anlatıyorsak, bu tense'i kullanırız.

She has removed all the furniture in the house. They have painted their house.

Ancak, aynı eylemleri zamanı belirterek ifade edersek, Simple Past kullanmamız gerekir.

She removed all the furniture in the house last weekend.

1
Present Perfect Tense

They painted their house a few weeks ago.

Geçmişte yaptığımız eylem için zaman zarfı kullanmasak bile, eğer zamanı ima ediyorsak, yine Simple Past
kullanırız.

I saw that film when I was in Ankara." cümlesinde kesin olarak bir zaman vermesek de 'when I was in
Ankara' geçmişte belli bir dönemi ifade etmektedir.

I went shopping after work. ("after work" yine belli bir zamanı

belirtmektedir.)

I met him in İzmir. ("in İzmir" ifadesi yer belirtmesine karşın,"İzmir'de bulunduğum dönemde" anlamını ima
etmektedir.)

Present Perfect Tense ile sorulan sorulara yanıt verirken, yine bu kurallara dikkat etmeliyiz.

"Have you met his girlfriend?" sorusuna bir kaç şekilde yanıt verebiliriz. Yes, I have. (or No, I
haven't.)

Have you met his girlfriend?

Yes. I met her last week. ( or I met her at Alice's party.)

Have you seen my glasses? Yes, I have. ( or No, I haven't.)

Have you seen my glasses?

Yes, I saw them on the kitchen table a few minutes ago.

b) Yakın geçmişte olup sonuçları ya da etkileri içinde bulunduğumuz anda devam eden eylemler için bu tense'i
kullanırız.

I have burnt myself. (I'm in pain now. — Şu anda acı çekiyorum.) I've cleaned the house. (It's
clean now.)

c) Today, this morning, this week, this month, this year, this century vb., henüz

tamamlanmamış bir dönem ifade eden zarflarla kullanılır.

I've been to the cinema twice this week.

I haven't been able to go on holiday this year. Technology has advanced greatly in this
century.

"This morning", "this afternoon" ve "this evening" ifadelerini kullanırken, saat kavramına dikkat edelim.

2
Present Perfect Tense

Genellikle saat 13.00'e kadar olan süre sabah (morning), 17.00'ye kadar öğleden sonra (afternoon),
17.00-20.00 arası ise akşam (evening) saatlerini bildirir. Bu durumda:

I haven't heard the alarm this morning.

ifadesini, sabah diliminin henüz bitmemiş olduğu bir saatte, örneğin saat 11-12 gibi söyleyebiliriz. Eğer Öğleden
sonraki bir saatte, örneğin saat 2'de bu sözü söylüyorsak, artık "sabah" dilimi tamamlanıp yeni bir döneme
geçilmiş olduğu için, o eylem geçmişte kalmıştır. Bu durumda ise Simple Past Tense kullanmalıyız.

I haven't heard the alarm this morning. (It's 11a.m. now.) I didn't hear the alarm this
morning. (It's 2p.m. now.)

I've seen Tom this afternoon. (It's 3 p.m. now.) I saw Tom this afternoon.
(It's 6 p.m. now.)

This year, this month, this century gibi kullanımlarda, eğer sözü edilen zaman dilimi tamamlanmışsa,
"this" yerine "last” kullanılır.

I have worked hard this week. (The week hasn't finished yet.) I worked hard last week.

They have phoned me twice this month. They phoned me twice last month.

d) Already, just ve yet ile kullanımı:

"Yet” soruda ve olumsuz cümlede kullanılır ve normal olarak cümlenin sonunda yer alır.

Have you finished your homework yet? No, I haven't finished it yet.

Is your father at home? No, he hasn't come yet.

"Just", olumlu cümlede kullanılır ve "henüz, şimdi, yenice" anlamını verir. "Just" cümlede, yardımcı fiille asıl fiil
arasında yer alır.

Have you finished your homework? Yes, I've just finished it.

Is the manager in?

No, he has just gone out.

"Already", olumlu cümlede kullanılır ve "zaten, çoktan" anlamına gelir. Bir eylemin umulandan daha önce bir
zamanda yapılmış olduğunu vurgular. Cümle içindeki yeri normalde yardımcı fiil ile asıl fiil arasındadır, ancak
cümle sonunda da kullanılır.

Shall we go to see the film "Schindler's List" tonight? Not a good idea! I have already seen
it.

3
Present Perfect Tense

Manager: Don't forget to mail the invitations in time. Secretary: I've already posted them.

Mother: Wash your hands before you sit at the table. Son: I've washed them already.

Once, twice, three times, several times, many times (bir kez, iki kez, üç kez, bir kaç kez, pek çok kez) gibi
zarflarla, bir eylemi yaşamımız boyunca kaç kez yaptığımızı ifade etmek için Present Perfect Tense kullanırız.

Have you ever been abroad?

Yes, I've been to Germany several times.

She has invited me to her house many times, but I've never had any spare time.

I've seen her parents only once.

NOTE: Bu zarfların Simple Past Tense ile kullanımına dikkat ediniz.

"She has invited me to her house many times, but I've never had any spare time.” cümlesini, geçmişte zamanı
belirterek verirsek, Simple Past kullanmamız gerekir.

She invited me to her house many times during my stay in Germany, but I never had any spare time.

"My father has lived in his hometown all his life."

cümlesinden, babamın hayatta olduğu anlamını çıkarıyoruz. Artık hayatta olmayan birinin yaptığı işlerden söz
ediyorsak. Simple Past Tense kullanmamız gerekir.

My grandfather lived in his hometown all his life. (He is dead now.)

I have never flown in an aeroplane.

My grandmother never flew in an aeroplane.

(She isn't alive any more.)

I have ridden on a camel twice. It is very exciting.

When I was in Egypt, I rode on a camel twice. It was very exciting.

h) For ve Since ile kullanımı:

"For", geçmişte belli bir noktadan içinde bulunduğumuz ana kadar devam eden bir süreç
bildirir, (for two years, for a month, for five minutes, for a long time, etc.)

4
Present Perfect Tense

January February March April

past for three months now future

He became the manager

He has been the manager for three months.

"Since", eylemin geçmişte başlangıç noktasını belirtir, ("since yesterday, since 1987, since March, since the
Middle Ages, etc.)

He has been the manager since January.

1997 1998 1999 2000 2001

past for four years now future

They moved to this town in 1997.

They have lived in this town for four years. They have lived in this town since
1997.

She bought her house three years ago, so she has had it for three years.

I last saw him in September. I haven't seen him since then.

We first met at my cousin's 15th birthday party, so we have known each other for almost five years.

She has always been afraid of thunder since her childhood/since she was a girl.

I haven't been to Germany since I got married. They haven't had the
opportunity to have a long holiday for years. We haven't heard from him since he phoned us
a month ago. He has read fifty pages of the book since I gave it to him.

We have changed four houses since we moved to Istanbul seven years ago.

There has been a great rise in prices in the last six months. The
housing problem has grown bigger in the past few years.

5
Present Perfect Tense

1) gone or been

"go" fiilini Perfect Tense ile iki şekilde kullanabiliriz:

Eğer kişi, sözü edilen yerde ise, ya da sözü edilen yere gitmek üzere yola çıkmışsa, gone
kullanılır.

I'd like to talk to your mother. Is she at home? No, she has gone shopping.

Can I speak to Mr. Jones, please?

Sorry. He has gone out of town and hasn't come back yet.

Eğer kişi, sözü edilen yerde daha önce bulunduğunu ifade ediyorsa, yani konuşma sırasında başka bir mekanda ise
been kullanılır.

Have you ever been abroad?

Yes, I have been to Germany several times.

(The speakers are now not in Germany.)

I want to do some shopping, but I'm afraid I haven't got enough money.

Don't worry. I have been to the bank today. I can lend you some.

j) This is the first time + Present Perfect

I'm very excited now, because this is the first time I've driven a car.

This is the second time he has played tennis. That's why he isn't good at
it.

You shouldn't drink so much coffee. It's bad for you. This is the fifth cup of coffee
you have drunk in the last two hours.

This is the third exam we have taken so far this term.

k) This is Superlative + Present Perfect

This is the most boring book I have ever read.

(Bu hayatımda okuduğum en sıkıcı kitap.)

6
Present Perfect Tense

This is the most difficult situation I have ever been in.

He is the most talkative person I have met in my life.

7
Present Perfect Tense

Use the Present Perfect Simple or Simple Past.

1- I'm afraid I can't make a comparison between Turkish and Indian cuisine because I (never, try)
........................ the latter.

2- ........... you (see) .................... Mike today? I think I (see) ........................ him parking his car when I (look)
........................ out of the window this morning, but now I can't find him anywhere.

3- Mr. Smith, the fax from our suppliers (just, arrive) ........................ . Shall I bring it over to you?

4- Believe it or not. This is the first time I (manage) ........................ to make a proper cake. I (try)
........................ it many times before, but each time it (be) ........................ a disaster.

5- Oh no! The lid to the salt (fall) ........................ off into the soup. What shall I do now?

6- A: Who (win) ........................ the race yesterday?

B: Alex. Apparently, it (be) ........................ an easy victory for him because he (run) ........................ first
throughout the race.

A: He must be very happy. He (win) ........................ all the races so far this season.

7- A: You look great! ................ you (style) .................... your hair differently?

B: Yes, I (just, be) ........................ to my hairdresser. He (encourage)........................ me to try a new model,


and I (let) ..................... him do as he (like) .....................

8- We (not, visit) ........................ that butcher's since he (sell) ........................ us some very poor meat,

9- Ever since my car (break) ........................ down that Sunday, I (not,fee)l ........................ safe driving it.

10- Tim (often, think) ........................ of opening a cafe, but he probably never will because he has neither money
nor courage to do so.

11- He (send) ........................ three proposals out so far this week, but he (not, have) ........................ any orders
yet.

12- As soon as he (hear) ........................ about the robbery, the sherrif (grab) ........................ his gun, (mount)
........................ his horse and (set) ........................ off after the robbers. It (be) ........................ almost two days
since he (leave) ......................... but he (still, not, return) ........................ .

13- At 9 p.m. on Monday, fourteen-year-old Simon (leave) ........................ home for his friend's house. No one
(see) ........................ him since.

14- I (enjoy) ........................ everything they (serve) ........................ so far during this meal. What about you?

15- After he (give) ........................ up playing football, he (coach) ........................ the Swansea team for four
years before he (retire) ........................ to his hometown.

8
Present Perfect Tense

16- This is the second time he (be) ........................ ill with flu this year and he (be) ........................ ill quite a lot
last year too.

17- Last month they (raise) ........................ the price of petrol and I believe that they (just, increase)
........................ it again.

18- They (sell) ........................ an antique chest for 1 million pounds on Friday. That's the highest price that a
piece of furniture (ever, raise) ........................ at auction.

19- I'm waiting for a letter. ............... the postman (deliver) .................. the mail yet?

20- As a boy, he (sing) ........................ beautifully, but I (not, hear) ........................ him sing as an adult.

9
Present Perfect Tense

Fill in the blanks supplying the present perfect tense form of the
verbs in the brackets :
1.I ...HAVE SPOKEN.................(speak) to her about it several times.
2.We ..HAVE FINISHED.............(finish) all our work.
3.He ..HAS VISITED..............(visit) her many times.
4.We ..HAVE SEEN..............(see) that film before.
5.They ..HAVE LEARNT - LEARNED...(learn) many new words in this course.
6.I ..HAVE BEEN....(be) to Istanbul many times.
7.She ..HAS LOST.....(lose) her dictionary.
8.My cousin ..HAS GONE..(go) to Russia for work.
9.I ..HAVE MOVED...(move) into my new flat at last.
10.We .HAVE LIVED...(live) in this flat for ten years.

Complete the following sentences using for or since :


1.We haven’t gone to the cinema ...SINCE.... September.
2.She has studied Medicine ..FOR.... six years.
3.It hasn’t rained in that area ...SINCE.. 1918.
4.I haven’t received any postcards ...FOR... seven years.
5.He hasn’t seen his girlfriend ...FOR... several weeks.
6.My aunt has been in İstanbul ...SINCE... 1986.
7.She has waited at the bus stop .FOR.... thirty minutes.
8.I haven’t spoken Dutch ...FOR.. four years.
9.Pınar hasn’t come to school ....FOR... five days.
10.Our Science teacher has been ill ..FOR........ two months.

Fill in the blanks using the present perfect or the simple past form of the verbs :
1.Mr Coşkun ..WENT....(go) to Germany last week.
2.We ..HAVE WATCHED.......(watch) that film several times.
3.We ..HAVE LEARNT.......(learn) all the tenses at the course.
4.When I was young, I often ..WENT..(go) fishing with my friends.
5.It .WAS... (be) cold last week.
6.She ...HAS READ..(read) that book before.
7.He..STARTED...(start) to prepare for the university exams last winter.
8.I ..DID..(do) a lot of homework yesterday evening.
9.My father ..HAS HELPED..(help) me with my homework.
10.The First World War.BEGAN....(begin) in 1914 and..ENDED.. (end) in 1918.

Complete the sentences with “already, yet, just, never, for”.

1. She has waited for this journey _____ over 5 years.


2. She has _____ checked her e-mails but she hasn’t answered them ___.
3. Our guests have ______ had lunch, so they don’t want to eat any sandwiches.
4. I didn’t visit any foreign countries. I’ve ___ been abroad.
5. She’s written lots of letters but she hasn’t posted them __.

10
Present Perfect Tense

6. He’s __ done the shopping, now he’s helping his wife with dinner.
7. Couscous? I’ve __ heard that word. What does it mean?
8. My grandparents have been married ___ over 30 years.
9. My brother has __bought a pair of roller skates but he hasn’t tried them ____.
10. Have you bought your ticket ___?
11. I’ve ____ tasted sushi. In fact, it sounds disgusting to me.
12. I’ve been to most of the places on earth, but I haven’t been to the Sahara ___.

Fill in the spaces by using for or since.

1)We’ve been fishing ______ two hours.

2)I’ve been working in this office _______ a month.

3)They’ve been living in France _____ 1970.

4)he has been in prison _____ a year.

5)I’ve known that _______ a long time.

6)That man has been standing there ______ six o’clock.

7)She has driven the same car ____ 1975.

8)Things have changed ______ I was a girl.

9)The kettle has been boiling _______ a quarter of an hour.

10)The central heating has been on ______ October.

A) SINCE OR FOR
1) ...... two hours
2) .......... few minutes
3) ...........12 o'clock
4) ...........five years
5) ............Christmas
6) ...........a long time
7) ......... Sunday
8) .........1997
9) ..........years
10) .......... I was three years old

create by ismail pruction

11