You are on page 1of 78

Q-023-1

I'

~U34:U4:Ut,fl~Iap~t, UPPU4:Ut,fl~Iap~t,
%rafw"br~"~9

uus,u sru.nsmn,

~wr'l:afw"b9'

<,

lfw'lafn'l"br'

bflr.Pfl

IuU!)USPbUt. ~

UPUtJ Ulb12UUt.bUt.

/
~~
bPbl'U'G 2001

n, 04 . ~o 05' p .


~S'l941 (479.25) qll'l 63.3 (2 ~) ~ 253 If/WUlWU/uw{iWUlnL /utIpwq/lfl' tintf''' IuU:JUSf't;UlJ iflwUlwflw4Jw4w{i /utIpwq/lfl' Uf'U Qntf'!1UI}t;UlJ

~rmeniertum - ~riertum
f!erau5gegeben non ber ~eutfd) .!Urmenifd)en ~efef(fd)aff ~erlin
unter mitwirfung non :profeffor 1)r. 6.6. <Sd)aeber D. (ftDafb <Stier 1)r. eon .(eers :profeffor 1)r. <StraQgotDSfi 1)r. m. mbeg~ian mal, 6eraog au <Sad)fen 1)r. ~arf :1\ot~ :1\id)arb <Sd)dfer .(ie. e. ~linge .(ie. 1)r. paul ::Ro~rbad)

iWjqwqw{jnL~/l!(j.U(lfJwqw{jnL~/l!{j / qwqunlJ{jb(l' t;nL(lfJ luW1WUI(lbw{j, U(lWU UtbJ!uw{jbw{j, qb(lu. PW(lqu: UtfJ{jw Sn{jnjbw{j. t;(lblw{j: ~blJfJ{jwqwjfJ{j h(lwUlw(lur qnL~fJI{j, 2001, 164 tp: KiwjqwqW{jnL~fJI(j.U(lfJWqW{jnL~fJI{j qfJ(lJ!C! tnjU t U1bubt 1934~. '1"JnUluf/wunLU (qb(luw{jfJw) tu pm[w{jf/wqnLU t t;1(lnU/wjfJ ufJ ZW(lJ! {jzw{jwln(l qfJUI{jwqw{j{jb(lfJ bi hW{j(lwjfJ{j qn(lofJl{jb(lfJ nLUnLu{jwufJ(lnL~fJI{j{jb(l{j nL jOf/nLwo{jb(lC!' {jnLfJ(lnLWOhui; cfnlJm[(lf/fJnL hWj uzwqnj~fJ U/wUlunL~bw{jC!: qfJ(lJ!C! hWjb(ltu h(lwU/w(lwqlnLU t wnwpfJ{j w{jqwu: i(lWUlW(lWqnL~fJI{jC! lJlwgnLWO t hblJfJ{jwq{jb(lfJ qb{juwq(lwqw{j{jb(lm[, qfJUlwqw{j jwnwpwpw{jm[ bl Wjt odw{jf/wq {jfJ/~b(lnL[:

Qpgp ~blwlnpm~D' 1w~w4wpqtwJPG 2wpnlwogD' t2WrJI1m~D bl ~blwlnp~wG hw~w4wpq1WJrG ppwqnp6m~D' 1pwlnwpw41w4wG uppwqpnl~D bl tu~pwqpm~D'

qwpbqpG UwplnppnubwG Uw~mbLIuW1WlnpbwG Upw IuW1WlnpbwG Uppwhw~ UL/1pbwG

))ot~bQm 1934 :Uer(og ber :Oeuffcf1.~rmenifcf1en 0efeHfcf1off, <Si~ :pofsbam, :1\oonjIrafje 13


.3n stornrnlfTIon: J)ljmone~anbrung upflue, ~elrd)rnann

qll'l 63.3 (2 ~) ISBN 99930-4-0231 tntl"I'IuU:)USI"l:iUu <DI"I'"ral'u~n ~~ U"1~

:Berlin

~ <!Irauer, pofebarn

IuUPUGPfl. IuOURC

pbnruuru] bu uwuGwllpg bllWJ UupwJP np LnbllP t[1 mGbGmu Y.WZpGqm llbwGQP zm[12 Pnln[1 wunqpuGb[1Q QG~wGmu tpG ZWLn mnnuuo 6wzllb[1nJ~p awuwGwll
[uoup

...1997 ~mwllwGpG p[1b[1p iqunnurhurquiu

b[111[1Gb[1p anllnt{m[1'1Gb[1p q[1nIlGb[1p up ubo hwuwanllnt{p,

pnfinul: UJu anllnt{p ut2 QuwGb[1n[1'1 '1W[1PhwG[1m~bwG, awuwGwllp

hbLnwQ[1Qp[1m tun[1 pWqUW~pL t{b[1lmOm~pLGGb[1 bllwG, LnwuGbwll GzwGwLn[1 wGopGQ nLZWq[1WL tn ~wLj1wGgnll [uoup wuwgpG:

ULnb[1uwllwG m wGuP2wllwG u~Gnln[1Lnp ut2, Jw6wtu' UJW[1qwUJtu hPL[1WUp[1m~bwG ru 6wZp ubllwGGb[1p zm[12: tL whw up wGqwu tl, hpp hWLWQP uwuGwllpgGb[1pG LnW[1wG n'1PUbLU qpouurliunru] Z[12blm, qpouuiuunruu

umun QuwGb[1n[1'1'1W[1PhbLnwQ[1Qp[1uW[1'111wGgpg m upunh ULnwOnllGb[1pg utllQ' GzwGwLn[1 :b[1wGupu :bmllnljwuwG' 'l)wLnumpbwG .;> t{b[12Q bL t{b[12pG uW[1'1Q JWJLnGpq[1QP

hbllPGwllQ: 1">[1 q[1wLn[1 QG'1w[1owll tuouQQ Ln14WLn[1p~t{b[1lmOm~pLG t[1, n[1p ut2 Gw


[uoumu

t[1 wub[1pllbwG p[1wllwGm~bwG

~wQmG llnIlUb[1p, wub[1pllbwG

hwG[1m~bwG

[jb[1QpGtungb[1p uwup[j, uWLnGwgnJg t[1 w[jmu pW[1nJwllwG m hnqbllwG wJG UJW[1wUJQ, npru] WJUO[1lbgm[j t wub[1pllbwG llbwGQQ: 1">[1 t{b[1lnLOm~pLGGb[1p ut2 wub[1pllbwG

h[1wZQQUWGWLW[j'1ubq' wGLnbllbwllGb[1pu hwuw[1, 14wJ~mu tp orium]: UJIlUJ2wllp iqtu ln g[j'1nLu umap Guw[j: :bmllnljwuw[j urunui t[1, pt' tibq pmul tn, pt llw[1blP t ULnbllObl

uW[1'111wJpG Gn[1m llwLnw[1bwl hwG[1m~pLG' qwGg wnGblnt{ wqqwJp[j qn[1ooGQ, UW[1'1m wqqwJpG hnqbpwGnL~pLGQ, tm~pLGQ tn Gllw[1wqp[1Q, uwllwJG uijuopnuuj wub[1pllbwG

llbwGQG m p[1wllwGm~pL[jQ gnJg bG LnWlPU, np ubGQ ~w[1w~w[1 utuwlLmu tpGQ, n[1 ubGQ owtunllmbgpGQ, pw9wnblnt{ tnL~pLGQ: np P[1oQ llw[1blP ~t ULnbllObl uW[1'111wJpGllwLnw[1bwl hwG[1m~pLG'

m n~G~wg[jblnt{ qnJm~bw[j

wqqwJPG hpuQb[1[j ru pGQGm~bwG wqqwJpG

<QI31.1UlIU\..flr-riJr-f-.\.. (

llf'I~U411\,11t-rcll'NJ

nqlbuG, b~t l>rWGUtlU l>mljnljWUWJr GuwG utljo,- UWr'l, np PW'1WPWljwG wztuwrhWJrG hwljwum~rLGGbrr huniuip WJlbLUhruGwLnr hnq ~r utbuunni, mUU1r UjwU1umf3bwG

LJbGp'qrwljwG ~br~r bnbunuu] wztuwU1wljrgGbru ubru, JUU1Wlj ctrU1wljgmu

ln. uijuop uiju ctrrpo ljwqun'1Gnr UjwJuwGGbrr ut2

trGp, nn hwGrwJrG-pw'1WpwljwG

Lj1rlrunLj1WJm~rLGOrUWUU1WLnrmUt UjwU1um~bwG WLWrU1r U1buwGljrLGrg, nLtljbgm~bwG bt lrGblm~bwG pGwqwGgwljwG (ub~w~rqrpwljwG) Lj1nrownm~rLGGbrrG wJUOr

JWJU1Gmwoubr Gnr ubrmG'lO lrGbLm~bwG rr lSwGwUjwrhrG wqctwJrG rGpGwctrU1wljgmf3bwG tn rGpGwlSwGw~mur wGhrwctbzU1 OGf3wgp UjrU1r wUjrr, qrwljwG-uzwljm~wpwGwljwG urU1Po UjtU1P t ubcunutu bL hWJ hwGrwJrG-

wLblr ubo U1b'1 tn GzwGwljm~rLG t U1WlrU, pwG brpbLrgt WJUUjt'u t UU1WOmUWJUOr, UubrrljWJn'Lu' wqctbrr umu, wJG brljrmu,

mGbgbl t UWr'lljm~rLGo,omlwrwG-tuwnGwrw'lWU1WUjWrU1mWObG

GUjWUU1r uijn ljwJwguwGO,

wubrrljbwG

wLbLW m'1'1nr'lr uun OG~wgPO: tL 0rWctrwJrG wztuwU1wGpr nrnGmuGbrr ut2 WJUqrrpO ljwqun'1Gbro, r ~rLU wJL GrL~brr, urU1 pbrbgrG unnurqrupbuif 1~ljwG tnpnuuo UjWU1uwuzwljm~wJrG ur qumtnnp brbLnw qlturG lmr2

rup wqctwJrG wutG JWU1ljWGrz m 'lruwctrO

unnwguwG-omluwG-mowgmur-n~G~wgnLUr, hwuwztuwrhwJGwguwG j'wGmu-W'1tU1r 'lruwg

WUjW r'G~ UjtU1Pt uU1wobGp ubGp' huijbnu, ~wJ4>mG-gmGwuJ1-ljnr-

(wuw' hWUWU1WrWOwubrrljwGwgmur)

~mwljwGGbrrG bLrnUjwljwG U1wrwopGbrmu ununnn hurjruphuif

JWJU1Gmwotn ~nru ljn'1urg GbGctru WrrLGWrpm ctrZWU1r~GbrnLt tnbuuro Lj1nprW~rL ctn'1nLtmr'lo: Jnr'lnrGbrrG, puipn-

LtU1WGct t ljwtuLmu. qbruwGrwJmu

rztuwGm~bwG huruuio pW'1WpwljwG mctbro UjWU1-

2f12WUjWU1mWO ubr <QWU1 ~zGwur ru pr~ pwrbljwu tL hnp 1998rG, U1b'1r inuqm] oGljbrGbrru IWUjtu 'lctmwrrG

m pwrbljwuGbrru

rWUU1Lmu bG uWprbLm, qintqru ctbruwGwljwG wrrLGo tn uiju UjWU1rmwljr U1Wlj ..,_. ..--. hwzmtJwr'lWr tnhufihjru pGwlj~m~bwG wqqwJr'j wG9wGljwLr UjwU1ljwGbLrm~rLG ruub-

--- ._-_.,------,-------

hwGctwuwGpGbrmu' hb'1omlj ru lSGzr~u~GnlnrU1r tn UWGWLWG'l uifipurqQwljwG ~br~O, .......,. ., uiju

gn'1 qwGctmwoGbrr

hlnn: =JwJbrOGnJGUjtuJWJU1GLmu bG uiju gWGljmu ...

lnJ Ur GbrljwJm~bwG UjwJuwGGbrr ut2, JwGoGumui tuupwctrblm lJutGr Zmr2 nrnzwljr ru hWUU1WU1 hwunqumGpGbr

bi whw bLrnUjwljwG ur [unuip GzwGwLnr ctrU1GwljwGGbr bL hwGrwJrG-pW'1WPWljwG qnror~Gbr JwGoGbG umfinul huijruptnuf qnroo: 1934 ~mwljwGrG qrrp' qbruwGrwJmu, qLturg wJ'l LtU1wGctO hbnuiqfrtqm 'lctmwrrG GrwGp hpunnurpurqruu bG ur ut2 wuLj1nLj1mu bG rrbGg uwurG: 'frwGg ut2 hWJ bG

bL uljqpmGpGbr mGtr: r huipqt,

WLWctnJG~br~o wJG ~br~G t, nrr t2brmu urqqp [uounui t rrbG htnn, nrr t2brmu wqctO nbutiruu t rGpG rrbG: UwljwJG hruGwljwG uW'GWLWG'l huijuqbqru huninqnuiu wJG tp, nr nptnt ~br~, nptnt

'flnU1u'lwumu,

=JwJljwljwGm~rLG-wrrwljwGm~rLG

[unpurqpm], nrr

l.IwrpbrwljwG,-

ru hWJljwljwG ~br~, uW'GWLWG'l unuonnuuj

mumuGwurrm~rLGGbrG

m JO'lmwoGbro hWJbrr tn hurjruptnuf

~WJWUU1wGr UjwJuwGGbrmu,- ljn~mwo UjrU1r lrGr GUjwuU1blm ubr ctn'1nLtr'lr 4>rqrpwjwG tn hnqbmp mctbrr hwuwtuupmurG m Wupn'12wgmurG, ctn'1nLtr'lr wJGpwG pW'10Wlr

ctn'1nLtmr'lO, hWJng UjwU1um~rLGO, hWJ uzwljnJf3G ru hWJ wrmbuU10 nhuuuplnnul qrU1wljwG wubGwpwror ~wLj1wGrznLt,hwuwztuwrhwJrG

uzwljnJ~r huniunuunnuhp], ut2,

lWLWPWljWGqrU1wljgm~bwG ljwJwguwGG m 'lrUbLnrmurG: QUU1 wJ'lu tl ubr hunibuinurqnjf Ir2ngGbrr rudbprn], ~br~r hrwU1wrwljmf3bwG wGhrwctbzU1

hGwqnJGPW'1wpwljr~m~rLGGbrr

hhin qruquihhnh Ltrwj: UJu qrrpO rr ubo 'lbrO ljWU1WpGwljmn'1 hWJmf3rLGOqhpo t uGmu wJL dnqnwqGrL bG

rmu t, tn bLrnUjwljwG U1wrwopGbrmu

ru wGqwu Iiruurq hGwrwLnrm~rLGGbrr

~ctnJm~bwG UjwJuwGGbrmu, qnporu-

~mr'lGbrrG pwctrG OGljwo whnbLr n'1pbrctmf3rLGrg: lljutqhuru], ur [unuip uwr'lrlj, qrU1GwljwGGbr bL pwror uWU1mgmu ubr ctn'1nLtr'lrG: Gljwrwqrr U1tr wGorGp, uifiqfnuhunntq]:

itruphuni Orwctrr ljwqubgrGp, hwuljwGwlr

t, lrGblnLt ru uGwlnLt =JWJWUU1wGr ctrn'1Gbrr

ounnujrupjuf

irm~bwG UjwZU1oGw~br~ lrGblm uwhuwGGbrmu:

IIl'r"l1411\,11N~"~N,

UJuL4tu whw urUl2 WrlW2WgWl huijbntf \ hWljbLm 1WJljwljwGmf}tllG-WflrWljwGmf}rlG f}bg qflwljWGWqtUl

WrlW2rG wGqwu f}WflquwGbLm tn hpunnuiljwflbLnfl qfl2r Grlf}bflO: PGwqrflO hWJf}wJhwuwfll1rubgrG2 Lbqmr wuprnGr qhruiuifnut.lwflr~ ULrGw

PWflQfl t.lbflwpbflumG2

nnutnnpuro ouuupurqqh qrUlGwljwGGbfl,

tn umdt, nfl hWJoGf}bflgnGflwG9 ljbwG2r. Oqinrubpu] bl 4WflL Ilnf}r nuinbp'

'10 ruwGwJ n~ urwJG GflwG9 wGmGGbflO, wJLbl t11n2fl-rG~ Ulbrtbljmf}rlGGbfl GflwG9 hwGflWJrG, qrUlwljwG m uzwljmf}wJrG qnflomGtmf}bwG

UflWU ULb2uwGbwGO: lawflquwGmf}bwG qbfluwGbfltG

uwurG:

qhn, tflblwGr
SnGnJbwGrG tuupwqflbLm

L4bUlwljwG hwuWLuwflwGr (1941-1999): UflwU

Wrlrf}rg' UlL4wqflmu bG2 UflUlWZtu UpbrtbwGr JOl1mwoGbflO UUlflarqnt.luljm uwurG: Stqurqpnui bG2 Iiurht UflUlwZtu UpbrtbwGr ljbGuwqflwljwGO'

ULb2uwGbwGO JwGQG urnun

f}wflquwGnlf}rlGGbflO Wfll1tG hrlwGI1 tfl rfl

qnnuuo

qnfloo: SrljrG ULrGw SnGnJbwGo f}tL4tUl WJI1awuwGwlj

UlrljrG IlmqwG UpbrtbwGr Qbrl.Qnt.l: <trfl.QO.r hWflljt, wflawGr t qrUlwljwG hnunnuuuuuruptnuu' q~UlWljWG m 2GGwljwG

oWGfl hrlwGl1mf}bwup, qrfl20, <tfl2mu Grlf}bfl 4wflomu

wJGmwubGwJGrl UrflWJoawfl JwGQGumun tn f}wflquwGbg wupnrt2 UlL4wqflbgrG2 <tflwljwG f}bflf}mu (1998, hwuwfl2-12): ndnuup f}WflquwGbLr

nflubG2 ZWflmGwljwpwfl oGl1qflljmwo

t.lbflLmOmf}rlGGbflnt.l, UlbuwljtUlGbflr pru], wGhflwabzUl qrUlwljwG UjwhwG2mu. rulj awuwGwljo uijuop: t UbG2 wJu2wGO ljwflnrtwgwG2 -luuuuh bu, nflubqwGrg

tn uljqpmG2Gbflr

2GGmf}rlGGbflnt.l blubljGmf}rlGGbPWJg I1w ubo awuwGwlj m 2wG.Qt

JOl1mwoGbflG m mumuGwurflmf}rlGGbflO

owGof}wqflmf}rlGGbflnt.l: ~r uujunmui,

trG tn UlWflpbfl WUL4WfltqGbflr zmfl2 qrUlwljwG bu' UlrljrG ULrGw SnGnJbwGo ubO hutnrnpbunip

ruwgmf}rlG ljwUlwflb9 bl

trG L4whwG2mu:

tn iuju qrfl.QO OGf}bflgnrtrG L4tUl2 t huruqfib]

rfl qnfloo: hflwUlwflwljmbL

1WJljwljwGmf}rlG-wflrwljwGmf}rlG0

purpquunirub] nruuhptf

uilib]: uifihunltnlunn LWlbflO' hWJ Iinn,

rUlWLbfltG, ur 2wGr Ulwflr WrlW2 wJG LnJuinhuun] UJUOfl 1WJljwljwGmf}rlG-wflrwljwGmf}rlG I1fllmu t oGf}bflgnrtr ubrtwGrG:

UWGljUl-'T1bUlbflpmflqmu: hWJbfltG,

jtnnnj quqru bG ubqwGrg

qr fl.Q 0, WrlW2rG wGqwu

bphuuuuurpn ubflmGl10. tn wutG pwG hWUUlWUlWL4tu wlbLr LWl bG wGbLm .QwGubG2: trtrgr tn brtrgr':

UJu qfl2mu ubq b'l znJnrt ZWUl pwG ljwJ. h't qqunnmuqlinq <tfl2r Grlf}bflrg

ru uf}wt11bgGnrt ZWUl pwG:

ur .QwGruo phptnu uquop ljwflnrt bG pnuu] unupq ru GnJGrulj t.lWrtwowGOf}. m wfll1rwljwG t tn ubq hunhup uijuon tL ZWUl ljwflblnfl: 4WflL Ilnf}r tn wJLng numuifnuuhprum ubfl ljbflL4WflwG20'

u~P/lluUOUSPuU&

pWJg ubo UWUOJnJa qrUlwljwG UJI1L4rurG bG tnqt:p f}rlGGbflO: Ur umuuuqrqnuuo

UUlflarqnt.luljm.

tt.lwLI1 Cf}rrflr.

[uoupru],

uiju qfl.Qmu ubG2 bG2. ubfl tmf}rlGG huubjru ut2:

qbfluwGbfltG [hqruh - qbfluwGwljwG

PmG qfl2rG ubG2 wlbLw9flbL bG2 tnu ur pwarG, nfl ljn~bL bG2 Buntnnuuo: Buntqnuuoanul OGf}bflgnrtrG Ulbrtbljmf}rlGGbfl m uzwljnJf}r bG2 inuqhu qfl2r hbrtrGwljGbflr

uwurG: 'lflwG2 qrUlmf}bwG

GzwGwlnfl uWfll1rlj bG. hWJ anrtnt.lfll1r hwGl1tL4

3UnU51UPu'G
1Wuwztuw[lhWjrO f}rLOQ tL[lnUjWjnLU ljnLUwljgnLf}rLOQ hWjljwljwO uqunui

OwtuO[ltrO 1Wj 3bfl.wlj1ntuwljwO QWfl.wQwljwO I1wZOwljgnLru d tn: 1925 f}. jlnnn] qnjuiqh] t[l qurqpopuilu, hruOnLu t ljnurlnt: n[lQ 1927 '-lb[l2rOu tL OnjO f}nLrg ruunlinui t Ujw[lpb[lwljwOQ, ljwnnjgOb[l lnw[lrOb[lrO UjwjQW[lr f}nLwljwOrg tn ljwquwljb[lUjnLf}rLOOb[l: 1.3.11. QOf}wOnLU t hwljwtlwZOwljgwljwO UjwjuwOOb[lnLu: 4nLuwljgnLf}bwO ljwquwljb[lUjnrqnnuuo t[l qWfl.f}02wtuOb[lr ljbwOQr

wOr OwtuwobnOnLf}bwup 1933 f}nLwljwOrO,

PbnLrOr hWUwLUW[lWOnLU purqtnui 1rlnLt[lr rztuwOnLf}bwO

tn wOn[l U.

t huijnq [hqruh wuprnO:

qLnLtu wOgObLnL9 jbinn], qb[luwOrnj QW[lnq~nLf}rlG 6WlWLbL tn

uiunnbruuquh

'1WZOwljrg hWjb[lrO qpun.hqhf

lanL[lQrWjrO

jW2nfl.LnLU t hwljwhwjljwljwG

W[ltltO PWLWljWOW~wlj1 wqtlbgrlj

uburlnwljwO

ourqnui

Llb[lwq[lbLnL UlnWjOnLf}rlO otnunnnb]: ut2 1933rO, Brufiruum

bpp OwgrOb[lQ uniunjfi, tn Ob[lQrO

<DW[lrqnLU, n[llnbfl. 1915 p. gbfl.WuUjwOnLf}rLOrg

rztuwOnLf}bwO

fl.bljQ qb[luwOrnj

uinnuupurph;

'1r[lQb[lQ wU[lwgObLtO Qr~ jlnnn] Lw60b[l bpbuuu

qb[luwOwljwO

f}b[lf}b[lnL ut2 uljuwO hurlrurhur] jonnhWjb[lQ hpntn ubuwljwO

t uuqurqph]'

3wnw2

qWL: UjU jotlnLw60b[lQ

ljQ Ob[lljwjwgOtrO tlWlWtlr[l

oruupbpp:

1rUOLnLU bO uzwljnLf}WjrO uijn tn hbinurquq

dnqmlrupn,

urfrhununnumhu

QWfl.wQwgrOb[l,

bl gW[lwljwO

nbdruQ uuuunu-

qn[l6nLOtnLf}rLOQ nLdb[lr

LbLnLl UjnLzblrljbwO wnw20n[ltln'l. ZW[lduwO

jb'l.wlj1ntunLf}bwO

W[lUWlnwguwO

tn 6WlWLUWO ut2

Llw[lw6 qWfl.lnOr ljwu purquijurjm

tlb[l ljwlnw[ln'l.Ob[l' tnbuurpuni,

h[ltwOb[lnL

tn nL[lrZOb[lnL ljn'l.QrO: uwgrUlnwljwO r[l Der My thus des 20.

qn[l6nLOtnLf}rLOQ hruOwljwOnLU uwOQ bL UjwhUjwOuwOQ, hbuuuqurj nwquwLlw[lwljwO

lj1rLrunlj1Wj

I1nqbOpb[lqQ

wqqWjrO

w[ldtQOb[lr

hWLWQWq[lUwOQ tn QWfl.wQwljwO tuOtlr[lOb[lr tn rtltwLOb[lr

Jahrhunderts

(<<20-[ltl tlW[lr Urf}nuQ) q[lQnLU, [uoubjru] pnLzblrljbwO uijn jb'l.wlj1ntunLf}bwO

jb'l.wlj1ntunLf}bhW[lgrO Hf17rO,-

hbnwOljw[lOb[l

hhinunqfinnr;

wO ZnL[l2, pt n[l nLdb[lO bO jurqpbjm iqunnurujuurllnul

ut2' hnlnnnpurlnuf hpturtihp:

w[l6w[l6LiwOQ: qb[luwOrwjr hruOwljwOnLU 1bOg uijn hWjljwljwO qWfl.f}02wtuQ otnunnru.nui t 1922 f}nLwljwOrO: 1wjb[lQ

t. UjwZlnOOw~wlj1lj1wUlnwpwOOb[l nruuuilnuf W[lrlOQ

tn dUjr[lh

qpnul

t OW,- 1rLUrUWjrO

LQbg UjWjQw[lQ, UrO~bl W[lblbLbwOtn wOwUjWlnWjrO dn'l.nLlnL[ltlOb[l ut2, tn

pfiurln.nul

trO QWfl.wQOb[lnLu' PbnLr0nLU, 1WUPnL[lqnLU, LWjUjgrqnLu: qWfl.f}02wtur uurliuruupju LrObLnLO, qb[luwOrwjnLU uinbqonui t ljnLuwljgwljwO QOljb[lnLf}bwO 3nhwOOtu
r

unOljnLwljwOQ nLdqOo[ltO f}nr~Q umuu' ~rOwgrOb[l Llb[lwtuupnLUr 'l.WLUnLlj ~wf}w[l ljn~bLnLl, 1[ltwOb[l tn 1wjb[l

f}nLrO

tL, ~Owjw6 U[llnWztu

uUj[ltlbgwO

'l.bljwLlw[lnLf}bwO

I1wzOwljgnLf}rlOQ

Upbfl.bwOr

qLtuwln[lnLf}bwup

LbOrG"Q lnt[l tlW[lOWl rztuw~)

(<<1Wj[lbOrQ, Pnuf}QO, 1955, OwgrOb[lnL tnbuurpuif ut2, htnnbuupurn, I1nqtGUjt[llj tlrl[lrO oblnLl, t

P2r2: Ujtl Z[l2WOnLU w[ltltO qn[l6nLOtnLf}rlOQ, Ltnhuhruup, qb[luwOrnj qmluum ourqnuifi n[lr

Llb[luljunLbL t[l OWbl qb[luwOw-hwjljwljwO t[l jWjln0r W[lblbLwqtln, nnlnn.

3nL0ru 9, h. 13, 115): Cunn ~W[lwpWUlnrlj 1wjb[lO ru 1[ltwOb[lQ ljQ tlOt[l ljzrnr

t, np

n[lQ fl.bljwLlw[lnLU uwhrg jlnnnj

huijurqhn

urblGnjO tl[lnzunLw6

Odw[lrO

WjO uliuruti

t fl.bljwLlw[lbL

'l)WnLL I1nh[lpwtuQ: bO 3n. Uln[ldr1wjb[lr Upbfl.b-

hblnblgObL, 6rZtl t[llj[ln[ltl

np

huijnq 6wljwlnwq:r[lQ 1wuwztuw[lhwjrO

lj[lOW[l huniurpruh] Gwtuo[lbwljrO, npruf

urblOnjO

1.3.11. P22r 2wOQb[lnLl Wjtllnw[lrOb[lrO 1Wj 6w[llnw[lwUjblnnLf}rlOQ ln

hpunnuinurlnruu bn.

'l)wlnb[lwqur h[ltwOb[l

QOf}wgQrO tun'l.-

tl[lnUjwO,

UW[lljnLw[llnr U[llnWztu

tunfl.nLbgwO 4,500,000-6,000,000 ~QO, 1955 p.):

OwgrGb[lnL

ljn'l.utO

(<<1WJ[lbOrQ, Pnu-

ru Llb[lw60nLOtlQ hblnwqolnnLf}rlOOb[lQ:

1926 f}nLwljwOrO

U(,I~lItIU\.n"fiH""'\.,

1Wjl:ir~ hWLwowGQGl:irQ ql:iruwG~wjmu Qwrnq2m~l:iwG ~wGLmu qrQ~ pWz m dbnru]: urwGg

uunnnluufinui

I:iG~mrQw4wG ~U1nj, ....

huiuurhur]

Ariertum

(<<1WJ4W4W~~wr~w4wGm~I1LG), purdtufnnul

uuqurqprnui

t 3000 U1UjWQwGw4nLl 4wquwI:iL Lrwq-

2wGQl:irml, <swGunnwGwlb

U1Ujwqrm~~LG~g c-Umuw

I:iL wGLl6wr

IlI1LwGwqtU1Gl:ir~G, hwuWrw4w4wG-QWI1.WQW4wG q~U1Gw4wGGl:ir~G, ~upwqrm~~LGGl:ir~G ZWU1 ubo t L~Gmu: 1942-43 pp., I:irp~G

t :brwG~l:ir:jJtL~ mUQ I:iL Llw6w

U1WQ~ Qwrnq2m~~LG~g I:iLGI:i-

4I:irUjm~~LGGl:ir~G, r1nrIlGl:ir~G: qrQ~ .-wrnq2m~l:iwGQ

qnroI12Gl:ir~G, wqlll:igm~~LGQ

mUQ: UGqL~wg~Gl:irQ, ~mrQw4wG wul:ir~4l:iwG Lll:irwol:ir

LOlL GnjG~u4 6Gzmu I:iG qnpoumnnul [uurfiqumnul

UjI:iU1w4wG UU1WjGm~l:iwG LlrWj I:iL famrQl:irQ WZ~wU1l:igWG' ~prl:iL ,

jW2nl1.LmU t yl:iruU1~G 4WU4WO~ U1W4 IlGI:iL hWJl:ir~ wQbwywG urjn uU1wJGm~I1LGQhl:irQI:iLm GUjwuiju wGqwu Cuinunqurppnul: 1942 ~mw4wG~G,

I:iG Wjll q~rQQ 4~GnG4wr~ I:iL h~G pwrl:i4wuGl:ir,

UlwU14wGI:iLm~~LGQ, :jJWZl1uU1w4wG Zr2wGGl:irmu U1W4nLl Upl:il1.l:iwGQ Lll:irwhrwU1wrw4mu 4wG~wU1l:iuI:iLmt '1wzGw4gm~l:iwG Ur~w4wG hfiuipunnp WrhWL~rQQ,

GW~4~G q~Gw4~9

Gwg~Gl:irm

UU1Q~ ut2 urpuunnurqfihjru (GnjG inbqruu):

st

t qrQnj4Q, GnJG uijn

hWjl:irQ wrctwG~ I:iGhWLwowGQ~ WjGUjtu, ~G2Ujtu hrtwGl:irQ gI:iI1.WUjWZU1 QWl1.wQw4wGm~l:iwup wnw2Gnrllmnl1.

1~U1Ltr~

dunhufiuil;' unurrunruu

GWgI1UU1 q~U1Gw4wGGl:ir~ 6Zllmctnl1.nLlmrllGl:ir~ qruqurlmui:

ul1 WjL inbuurpurti' Unw2wLnr

1WJ4 Uuunnpbunig.

t I1r 1WJWUU1WGqph] tr

urul hWjl:irQ jWjU1Gml:iL tl1G n2 wrl1w4wG' Ujll ctwuwGw4 WjGQwG t inurpuiouuu

uuinnuilnupq

Gw~wll~rQ

Iluhuijnui

qrQI1 U. uwuQ, nr~ wnw2wpwGQ ~wrquwGI:iLm

hWjl:irl1 ul:iul1U1w4wG owquwG hl:il1.~Gw4 UwGwut

LlWr4WOQ, np,

qwrl:iq~G uctlll:ihQ, I:iLZU1WUjul:i4Gmu Pl:inL~G' ql:iruwGl:irtG Ultu hpunnurpurqtqru huniurp: 1l:iGg urjn orl:ir~G

I:iL wGu~2w-

~G2Ujtu uiunnunui

t Lll:irnGzl:iwL jonnuuoh

UI:iLW4Q, GWgI1WU~U1

tL ql:iruwGI1Wjl1
-

Gl:irQ~G qn[!Q!m.b qtruw-

UjWzU1oGl:iwGl:irQ nrnzmu G~g, nrU11:i11. ~GQQqpuiqmui I:iGuinruqb]

I:iG~rl:iG LlU1wrl:iL f1nUjl:ir~ 4n~~ q~U1w4wG hwuU1wU1m~I1Ltr ql1U1whl:iU1wq0U1W4wG wz~wU1wGQnLl: UGqwu nrnzmu ~

Gw~wrwrm~~LG

t Gl:ir4wJwgLmu

GWI:iLul1 thunnnurpruqp,

nrl1 h~uwG Llrw

---

GW4wG 4wnwLlwrm~~LGQ UlwU14wGtLm~LG: :rwG~g

UjWZ~~~w~tu

QE.!}mGmu t~, ~r hWJl:ir.9,.~~~_~._~J1I.W4~.G I:iGhiuuurhurj pnLlwGllw4m~I1LG

Iiruu wrI1LGQ, pt wrlll:io~Q ul:iuw4wG ~up~G 211UjwU14wGmu ...


f)wZGw49m-

jtnnnj n2 u~wJG numumnui WjLI:iL Armenien

Ujll hW4WhwJ zwrctmuQ U4umu t Lr20rtG uU1whnql:iL ql:iruwG~Wjl1 ~l:iwG P22~ wGllwuGl:ir~G, UrU1wztu

mGl:ignl1. JOllmwoGl:irQ jWjU1GLmu t wr~w4wG qnrol:irl1

uwumLmu,

wGmGQ WJPPtGw4wG 4wrqnLl utbqnui: ULI:iL~G, Gl:irQ~G

I:iLWjG I1r owquwG ut2 ~U4 ~w41wGI:iLm GUjwU1w4nLl Ujrn:jJ. f1nhrpw~~ hlnn (\l:inGwr4mu t UjwU14wnI:iL~ owG-

gl:il1.l:ir~ wGmwGwgwG411 hpuiuururu]

wnw2~G

Upl:il1.l:iwGQ Iln4U1. '1)wnq

Gw~wrwrm~l:iwG

ql:iruwGl1wJmu

-------=-

pGw4Lnl1. hWJl:irl1G uuunui t~t

" ... _". ~ .-_.. ._-tG ut2 urruiurjhqunhn-

pnLlwGllw4m~l:iwup

ql1U1w4wG I:iLQWl1.WQW4wG GUjWU1w4wllrmu np hrWU1wrw4Lmu

htnnunqfinnq

GrwGg wrl1w4wG zwrmGw-4mtr lllwGwr

UjWU14wGI:iLm~~LGQ41wuU1nl1.Ll4WJwqrl:ir:

huilrurhurj zwrctmuQ

rW4zl1n u~ qrQ~ uuqurqprupbuul, umu: UI1 ZwrQ ql:iruwGwg~

t 1934 ~mw4wGI1G '1)nU1ullwI:iG Gl:ir4WjwgGmu, nrnGQ

I:iL uwuU14~Gwr,-b~t

qbr~G;.u4woq:~Gn~rirw-~wGm~l:iwG mGI:iG I:iL nruuurlnuf

ql1U1Gw4wGGl:ir jonnuuouup

WjG huninqnulp,

~t hWjl:irQ ul:iuw4wG ouiqnul

[hqnuulnufl, Llrwj ~Ujw

UjWU1uw4wG, uZW4m~Wj~G r:lLgmu I:iL wjmu I:iGhWjl:ir

I:iL uwrllwpwGw4wG wrl1w4wG

q~U1I:iL~QGl:ir~ h~uwG

tum~l:iwG nwhLl~rwGtr ZnLUnnnhqnuro ~w4wU1wqrbG:

I:iG, unuui hW4wuI:iU~U1, hurlnuhphuj,

hW4wpnLzl:iL~4 Ill1rQnrnhrtwGl:irl1

UjWU14wGI:iLm~~LGQ,npurfim] ~U4 Armeniertum-

ql:iruwG Gwgl1uU1Gl:ir~ 4nl1.ul19 h_wjl:irQ tLU 4'wrctwGwGwlbG ~unnwGwGQ, nr ql:iruwG~wJmu I:iLqnunuuo

4wG~I:iLnLl hWjl:ir~

hfnupuunp

Gnr gl:il1.wuUjwGm~I1L Q: Ujll q~rQQ'

hU4WJWOWLWLU1WrWOQ-

'I

Gb[lnu.l wL4[lnLU tl1G UOlI1 500,000 b[llj[lGb[lnLu'

huijhp,

n[lnGgl1g 200,0000 PnLLl1w[ll1wjnLU,

pGWljLnLU t[l bL[lnL4wljwG I1nLul1GI1WjnLU bL urjjrun: qnp Upbl1bwG P.

r[ln'1nL~QLG, I1wpwGnL~bwG qquqru

n[l lj'oqGQ hurjurqjunru.abuif <3bLwLn[lUwGo:

umunb] ~blI1bLWUjtU t unuhnui t hbGg

wUpnl12wljwG

tn ql1lI1wljwG

uhpn-

1>[lwGuI1WjnLU, 3nLGwulI1wGnLU, L4tlI1Q t jl1zwlI1wljbL tn wubGtG qb[luwG

Sbum~I1LGQg

jWjlI1GQ t, np uuuppbn uuunpbn

bG t~GnuGb[l11

4w[lbLn[lnL~bwup uunnniq qb[luwGl1nj

WjG ljw[lbLn[l bG~wljwj opbpruf]:

6wrlwjnL~I1LGo, b[lljl1[lGb[lnL

bL qn[l6bLnL

b'1wGwljGb[lO: Unhuiuuquub

bG GWbL Q[lbGg uinbqouro qnjurpurlnupuifiq]: t: r[l bG

q[lWLUWG

hurjrupbuni.

PWl1wQwlj[l~m~QLGGb[lO:

t~GnuQ uQ2mljl1 6wGwin'1nL~QLGO t~GnuQ

wztuW[lhwuw[llI1l1 w[ll1wljwGnL~I1LGo, WL4[lI1L, ~wLtL4): ~ hQlI1Lt[lwljwG qb[lQGb[l 1955 uinnjq

6wljwlI1wq[lwljwG

rGQG t[l, nn LIlwULI1bg ~wjb[lnL uI12ngwL (<<U[lbLbW, 1955, 17 gbl1 tuuj

ljwG WjG mctG t, n[l uQwuGwljwG QGQGwqQlI1wljgnLUO

hWLwQwljwGm~QLGo, twljwG ubtuwGQqu

ljw[lbLn[l

nLUnLuGwul1[lnL~bwGg

bU-Q' UQ2wLl,wJ[lQg

QGQGn[lnzmbLm

40 L4w[1lI1bbG;e ub6 UWUWU-1l~O 6wG}gGbl n0' wG ,[bp2PG

QP[lbL W[lQwljwG pwquw~I1L

LObuwljQ hbuuuqotnrupbuiu u2wljbL uwllwjG GWbL '1[lwljwG

hQuQQ Ll,[lWj lI1nLbWL uiqqp QW'1wQwllwGnL~QLG, t uiqqh

bL UjblI1m~QLGo qnpoumnjpf

ljw[lnl1

qb[luwGl1nj

wztuwnhwuw[llI1QG
......

QGw UjblIlm~bwG

t, np rGQGwqQ-

uurht wqWlI1bLnL

ru n G I1hLGO - (<<U[lubGQW, PnLtGnu-Uj[ltu, t U[llI1Wztu Upbl1bwGQ 6wrlwjnL~I1LGo hui]

GnjGUjtu n[lnzw[lllLnLu

QGQGwqQlI1wllguwG

wUlI1Q6wGQg:

p., h. 2984):

3Q[lWLQ wGqGwhwlI1bLQ

LOwllgnLUO QGQGQG, QGQGWpWl 6wGwinl1wllwG l.ljwlI16wrlwllwG rGQGwqQlI1wllgmuO llw[lqm~bwG gmgQi llwUjb[lnLl, w6wGgLmu

tn uzwllnL~wjQG uiqqh

Q[lnl1m~QLG it, WjL OG'1b[lQQg: WjLbL PW[l<3[lWhurulinui t GWbL t~G/lll

ctnl1nLl.[l'1QG: Lui Wj'1 6wG[l W[lhWLQ[lQQg tn UI1<3wLwG2Q9 LIl[lljbg qb[luwGQwjQ 1>[lwGUWjtG juunuunqtu WjU humqnui: UQGibL I1nLuQnj wGh[lwctbZlI1 ctwuwGwljQ qpuruuo 2[l2wGGb[l0 WL4[lnl1 hWjnL~bwGO: 'llWnLL I1nh[lpwtuQ UwGwut

ljnl1ul1g UjulI1b'1 '1b[lO , t.

qnjurpuiflrupbtuf

t~GnuGb[lQ

ni uQWjG QWl1wQwll[l~mw6m~bwG,
wlllIlQ ut2 t~Gnuo

t Zb2lI1W'1[lbL GWbL nnlnn.

nLGbgw6

t: rGQGw6wGwin'1m~bwG Gn[l wUlIlQ6wGQ,

Q[lw'1w[l<3nL~QLGGb[l11 wljwGwlI1bu

UblWljO qnnui

ljwquwllb[lUjmw6m~bwG

QwGQ n[l wG<30 tn 6wGw~mbLQQ

~nu hW[lgGbL hW[lljwLn[l qQ[lO, pt GwtuwtuGwuwljwG hhin

t. pt

Q"Gi L4QlI1Q OUw[l WjU ljtu uI1LQn'G hWjb[lnLG 6wljwlI1w'1b[l UO ljwlI1w[lw6 WLLw[l LIl[ln:p. Upb'1bwG, 2W[lctnLUO Q[l o[l[lwGQG lI1nQ~. ut2

OGl1b[lQO UZlIlWUjtU Ll,b[lwllwquwllb[lUjmu hwuwllw[lqO, t1.b[lw6GmG'1: wrlwQbLnL~bwG huiqnpnbjru] ~wulI1wlI1mw6 qn[l6w[llluwup: /luwgwllwG

bG wJ'1 llbG'1wGI1 uQwgQI1 qnjurpurliurlnuf PW[l<3[l jwqbgmw6m~/llG tm~bGwllwG tn UjWjuwGwLn[lbLnLl, t /l[l

I1n[lL4wtuQ

tub'1'1bLnLl, Wj'1 huiuurhui] Pnu~oG,

tn ~[lQwljwG

t, np t~Gnuo

hWLwQwllwGm~/lLGG jUlI1wllbgGmu

(<<~wj[lbGQQ,

1955 p., 10 jnLGQul1): qQ[lQG nLGQ GWbL wqqwpwGwljwG, q[lQnLU qtnnhqnuuo j0'1nLw6Gb[l0 hw-

t~GQll /lGQGw6wGw~muo

t GWbL uzwllbwGQQ

~WjljwljwGnL~tllG-w[lQwljWGnL~QLG jwqQlI1wljwG wGqGwhwlI1bLQ w[lcttQ:

llOL~wulI1b'16

lI1w[l[lb[l/l llwUjo Wj'1 huruupurlnuflrupburf huniuip

htnn, npru] urlihunn]:

Gb[lljwjwgWrlwG<3Gw-

QUWUlI1Wln[lUwG tn llwjwguwG LOLU: tun[lmGll t Lnurhnuuc

PWLW[lW[l hQuQQ GwtuwUjWjuwG n[l '1[lwGnLl, UW[l'1mG

t obuumpjW2nl1LmU t

GnLU bG huij ctn'1nLl,[l'1Q UW[l'1WpwGwljwG jWlI1ljnL~QlGGb[lO: WrlW2QljWjnLU ~wpwGnL~bwG

lI1QL40 bl L4WlI1uwuzwljnL~WjQG

tn pwGw<3bLmw6,

q[lQQ lI1L4Wq[lnL~QlGO, ljw[l6nLU bGQ, ljo GL4WUlI1Q hWjwqQlI1nL~QlGO (wG~[lnL4nLnqQw), t~GnhnqbpwGnL~bwG, u2wljnL-

hWZlIlbgGbL Q[l wG<30 /l[l gb'1Q jWlQlI1bGwllwG/l Q[lbG, WjLblU /lGQGw6wGwi OL hhpnuurlnuf pW[lnjwllwG/l

htnn. urub] t' Gw WjLblU quuuo mctb[l/lG:

t QGQG

UW[l'1wpwGnL~bwG QuwgwpwGnL~bwG

t.

npru] bL' lI1t[ll1[l gbl1Q ~wQmG uuinn' Gw WjLblU 6Z'1w6 t

f:izuw[llI1m~bwG '1tL4Q Q[l

hQuQQ Ll,[lWj tun[lwgGbLnLG

bl qW[lqwgGbLnLG:

nn

Ll,b[lwpb[lumGQO

WUOQ. '1tUjP Pfl uuwuubflQ.

'1tUjP 6ZUWflU1nl~PluQ: WJLblU uuwuubflPU

uuwuubflP

hWjbwgQQ

UPZln tL

mnnnuuo t '1tUjP jWlplnbuW4WUQ.

lP

~nmtmu

4bwuQP uwuflmQQ ~WjflbuPQu t bl

(bdnbh):
t~unup

UW4WjU WjU wutup hWlwQw4wum~pluQ.

huniuip wuhflwctbZln
Qwuqp ~WjflbuPQu wubuw~nflQ.

uw~wUjWjuwuQ t zunflhmu

uWfl'1mu' hUjwfllnWuQwubuwwu~wnuQ

ubflP9 wUbuwwfl'1WflQ.

gWlbflP9

UjwZlnwumuQubflP9

tn

uwhbflP9

wubuwumflpQ

(uct'1bh):

UPUU ULuRUU&UU&

~U34U4Ut,n~fi}p~t, UPpU4Ut,n~fi}p~t,

Llf'Nltltl\JfIN()I~"',

"';;;U'GU"';;;U3'GPNu CtiltP

uiqquijunnruq wGmGGbppg, pWlWPWP ~t wJI1 uinuitiuqru huniuip: Ujurqpum], hWJbptGt! hunihut2, npp hfiuiqnjfi qpwl[wG tl.l[wJmpPlGt! ~ll~P13wpquwGmpplGG t: Umpp q.ppp urqquijpf

[iul] GpwGpg 200 uuuph jtnnnj

bujnpnup

hunnnunnnui

t tPnplqbptGp

ln huijbplfi]; 13Pwl[bptGpg

Lbqmwl[wG wqqwl[gm13PlGt!: PWJg tPnplqbptGpg

In I1PwG wqqwlt/lg

~3bPt'GPsvie ~b~pn~U4U'Glb~'GbPPCUP~~U
Lbqnmtl., huuuunpru] tn jmfiuilpufi ltP13m13bwupu~.q:g~uwGwgpGbppu,

uGwgwa wqpwmpl[ l4wmwnpl[Gbpt! pWlWPWP ~bGhunnnunntqm ~wJbpt! ppbGp ppbGg uifinuufinui ~wJ,

wJI1l4GI1muGbpt!:

huy bnuhnp' ~Wllr Cum huijquiquifi

hGWlGWJpGoptGpGbpp, I1w pbphiu l[wPIlIJ.t hGI1qbpuwGwl[wG GnJGpwnt! GzwGwl[bt, pG~hGI1l[bptG ht ppwGbptG Stp (pati), Hem>: i).w, hunuifiuipurp, ~nwppGp pGpGwGmwGuwG 6blG t: ~wl[wnwl[t!' GnJGArya (Edler)

ltPg hWJ druJ.mlmf1Ill:LPPqpwl[wGm13bwup JWJmGp t iibp 13mwpl[m13bwG 5M I1wppg :4uwa: UJG, pG~lllwhlllwGmbL tn~ hWJl[wl[~G wllPPlpGbpmu hGwqnJG chuuwGwl[Gbpp uuiuuuunpunqtu

~wJ (Haj) pump l[wqumpPlGt! [uhphp]i

Iuwpppg (Chatti), npt! .Qppuumup aGG$g umuig bPltJlnM huiquipunibuiqnui

hWJbptGp pwnwlllwzwPpg,

mhnurquifi tufinuuunuifi tp, n'~Lbqmw4wG ln n'~tLtqunmhulpufi umnuim] W hpuGwmpmlu: ~wJbptGp [hqnuuquifi pu4wl[wG pGmpwqppt!, npG wMtG hWpillp uuup]; umuig PP tJ.pwJ t ptnhntq hGI1qbpuwGwl[wG qwpqwgIlIJ. [hqnuupuifiruphuifi Zll.wPzmwa t tPntuwnnl13PlGGbpp umunnmpuunip, mzwI1PDl13PlGt!,

lbqmp wUPIlIJ.2wl[wGlllwml[bpwgmut! uwmwpwp

mz t umbt, qphpt hWPPlP uuuph qbpuwGwl[wGpg jtnnnj, hGI1qbpuwGwl[wG'

uuq huruuic LbqmGbpp iqunncmptnuf

np hWJbptGt! tl.bpgpbL t wnw2pG

LWJPUUumlWawZGW wpblumwqnpwl[wG

qpunnp [uoup]r huniqtu quqm t!Gpwgpmu, upwchuuwGwl[: UJI1 tPntuwnnl13PlGGbpp uta uwut! hWJbptGpG wGgbl t huiphuufi Lbqmpg: i).w ptuquunptnui ppwGgpGbpp, wnw2pG hbP13pG' tquipptnfihp]. npt! ~bpnG lnujuph duniuiPplqWG$nGp ln

plpWgUWG oqumlUP uiju GnJGPPIlIJ.m13PlGG t, np hWJbptGG m qbpuwGbptGt! Iihpumnui t up t!GIlhwGmp upwuGwl[wG lllwmum13bwG ut2: UJu hpqm LbqmGbpp l[wlllt! phplnu w\.b\ll ubpm t: ~ll~PLwG ouiqnuim] ~wJwumwGpG huipbuufi tPnppwupwl[wu pGwZwJG

t ~wJwumwGp iqunnumphunip,

Gw4Gbppg uquunr UpG~bl 387 13., UpG~bl ~wJwumwGl1 purduifinuip IT}wpul[wumwGp UP2bl, qmfimui tp unupphuuqurti 4wG tPntuwnnlpPlGGbPt! luujhpttimu mGbG wJG ujunnriumm], mhpunqtunmptnufi

tuwphp' LtWlllWI1Dtl.ltPwJP, pppuumGbwJ t!GmwGpppg tp: i).pwGntl. t pwgwmpmlu

inuiq: PpwGw:

hwGqwuwGPt!, np UUumlwawZGW qn13wl[wG 13wpquwGm13bwGlbqmp lit2 Gnplbqpwgp hbmwqoIDIlIJ. Umhruu PmqqtG hWJbptGp pwqwI1Pwmwppbpp wnl[wJm13PlGt! tPwuinhq: Ubfip hWJbppG wGmwGmu bGp wJG urtintfim], np GpwGg mmlq bG lllwpupl[Gbpt!: UpupGw t uifinuuflnui GpwGg ubaG i).wpbht! Pphpu13mGbwG duijn]: wp6wGwqpDl13bwG ~upl[GbPP9 wJI1 wGmGt! tl.bpgpbL bG JnJGbpt!: UJG bG13WI1PDl13PlGt!, pum np]; wMtG [uouinui t huijbp]; uwupG, ln Ontl.wJpGpuiqunnpuiqhfi npiqtu Uppunp, 0I1DlUl[wtumwa t:

[hqm]: ujunnurnplnuu

huniuip uba GzwGwl[m13l1lG l1pwGwl[wG

np I1PwGp Gbp4wJwgGmu

bG ujurpphifihp];'

QWJUpnl13bwG [hqm];' GwtuwpppuumGtw4wG phuui unul] hqnq upwl[ uGwgnMGbpt!: ~bp2bpu

tl.bp2pG bpqm rpuphp]:' ubp mpuniuiqpm-

WpblbLbwG lOmppbumwG qunnurpnuuo

qhpuuifiuiquif

qjunuipjunfih-

pp zGnphpl JWJmGl1 I1WpowG tqurpphuuquif PpwGp hPlUPU-wpblbwl1g: ~wJbptGl1 purmuujumup]i

[hqm]; uGwgnMGbp, npnGp ouiqnui bG

~nubpnup p\llwl[wGmu pwl[wG pwpmtqp

tJ.pwJ GpwGp JPzwmwl[mlu

ut2 [tpuifiuiquif ruuunui

uuupphp]i qqw\ll wn4wJm13PlGG tp tl1G [ipuifiurquifi [hqmfihp]; ZWPPt!:

~bpDI1Dumut! Zwm JWJmGp hunnnuuonui

hWJbppG uitlnuufinui t y-tpPlqWgp bl[~

Ujwm6wnt!, np GwtultPGmu huijbptfip

UPWjG <,WJGpptu ~plpZUWG[1' Uuipuiupmpqji uum:Ptunp[1, np hWjbptGp munuifiuruhpmphuifl pmpG [muuipuifihq

hGqqbpuwGw4wG

LbqmwpwGmpbwG

uuupphpmpjufi utuu pnjnp [hqmfihph: UPlU 4nqupg, hGWlG[1, np jmfiurptfinui ln [unnhlihptGmu k-ru] t, qnpbfltGmu tumLzG~bq (huiqurquijhfi) h-rn] t t}mtuwflpGmbL huijhptflnni, pG~UJ.tutiuiln uLwmGbfltGmu ln uiphbptfinui urpunujuijunnui qwpobL t z~w4wG hGWtG. IlPwGmJ. t (Gbfl4wJwgn-

qnponui upwG~bt}1tlwumw4 mGp, 1875

ppbpp pu4w4wG tmpPlG[1 ln IlPwGmJ. zwm urpuiq uipdurtiuiqun Cum Iipui, hWjbptG[1 pp hpupntl up [hqru t, np pp 4wGqGwa t hGqqbpuwGw4wG UPlU LbqmGbpp

hwuDGqhwGmp humufiruphuifi: pGpGmpnJGmpbwup

uuiptu ln 4bGtnntu [uuphph hpuGw4wG unuppbpmppulp

huniuipdtpoptf

tWOjrufiurptflm], [nnuqhptjim], 4bLlTIbfltGmJ. ln qbpuwGbptGntl): bpt ubGp, UPlU4nqupg, huijhplfinui hq, wp2wn Rind pum]i huniurp 4I1Il.i2 4I1Il.i2p kov ln gay (qru] ln qun) hpqm pumhpf mfihfip, WUJ.W, <,ptPzuwGpg uquuic, qjnnbfip, np wnw2pG[1 hGqqbpuwGw4wGpg dumuifiquio pumfi t, np]; u4j1qpD finjf quipqurqnuif LWUJ.PbL pG~UJ.tuhpfi tlhpltG

4I1Il.i2pG: P huipqt, huijbptfip, pG~UJ.tupp pnJp pnjnp LbqmGbp[1,mfi]; n~ hGqblpnUJ.w4wG [hqnuuljuifi purquiqpunnurppbp: ~wjbptGp hGWlGWjpG 4wqult tqunnriumm], np]: ut2

umquij hfi ZG~bq UJ.wJPw4wG pwqwowjGGbpp puirpucuijfifihp]; huipnunn tn quipquiquio

QumL hi oWJGbq) ln ubqu 4n4nflllwjpG npnGp

ZWflpbp, wJG uWflll4wGg huniuip,

qhptlurfihptfinui tnbflwzwpd

kuo ln ubp kuh (4ntl) pwnD, U}1G~qbnbfl4rnflllD, np hGWtGwJltG awqbL t PflwGbptGpg: UJG dwuwGw4GbflP hWJbfltG[1hpuiduipn-

lTIPPWUJ.btnnlU hfi hGqqbpuwGw4wG wJL LbqmGbpp, huijhptfifi OlTIWPhG~mu mfijt, ln hunuifiurpurp, uijuoppfiuil] hGWlGw4wG hpupntl4wUJ.lTIlU t hWflwl4ntl4~ubwG flP (tlflwgbfltGp ln WJLGp) GuwG hGWlGw4wG 4wnnlgmwappG: [hqrnfih-

W mfihqtq,

tbLt pbpw4wGw4wG

uhnhq bt bfl4w4j1 (rpnuq) pmpg, UJ.whUJ.wGbL t bOPD hnpu[uiqurti

UjGUJ.l1uptlOnnpnz UWlTIGwGzmut

huniuilpupqp, np tunflhflllwGzmu t fiptu rpuuurquifi t}1GbLl1, upG~qbn U}12ltG ltflwGbfltGD wJLbtuhrqm]

Gnpwgmu[1, pG~UJ.l1upG t pbflw4wGw4wG uhnp qnpnunnp huijuptunui,

W owGw~mu:

Ujq iqunnriumru] tL huijbplfip, U}12ltG PflwGbfltGp hlnn, hpqru nuibqnn Ilnpuiqnulm]:

GnJG4wUJ.D:{2wJg uui n~G~ntlW t}mtumu Lbqmp hGqqbfluwGw4wG [1GqhwGmfl ptimpuiqj1flD: ~GqqbfluwGw4wG puqplnufi-ujunnfhuquifi]i [uup]; Iihpunui hWJbfltGD wflpw4wGp (hGqp.flwGw4wG) ln .

lltUWmu tl huifinlu durnuulqnuuo

t quqpu pGpGmpnjG uipuuujuijmmpjnf

jnqfiurq]; pm]; tlbfl2wmpntpbwG t}mtuwptG huuirjl;u t b4bl tlbflwgw4wG awnwjnq puiqiuqpunrnuppp: UGoGw4wG qbflwGmGpg uifinuufip (qnjui-

hlnn upwGzwGw40fltG quifltnui t uiplntqtnufi uuiptni LbqmGb-

qnjuiljuififihp], 4wqumpbwGD

flP4I1Il.i2pG:Uuiquijfi GZmwa hpqru bGpwtuupbppg hWjbfltG[1 zwm uifiquni uuupphpunu t junnqunqtu hGqqbfluwGw4wG [unu UJ.wJPw4wG k,t,p (P,p,t}1) tn oWJGbq UJ.wjpw4wG Unw2pGGbfl[1 numfinui bG ZG~bq

hWjbfltG[1qurpqurqptq t hmuq]; Joq, np 4gmtu t huniunqunnuiujuurti

4wGpG).rpu tinjfi qnpcnrpupjufifi t, nfl ubGp tnhuflnui bGp hplUpuqbfluwGw4wG [hqmfihpp npngbuq 'joqp. quiqumptnufi ~WjP qtuwmu huijhptflnui, dunluifluiq, uijuopnuuj qwGpbptGmu tn zmhqbfltGmu:

UP2GwLbqmwJpG g,d,b (q.q.p) plpwJwm4mpbwup: UJ.wjpw4wGGbfl, tlbfl2pGGbfl[1'mbqwqwflomlu puiq t, np turquifinui hwuwUJ.wmwutuwGmu

hfi [unu UJ.wjpw4wGGbpp: Uw qnflO[1Gt qhptiuifiuilpufi JWJmGp hGWlGw4wG

pG~UJ.tu Iiuiln hGqqbpuwGw4wG ZWlTI [hqmfibpnui, qurpquiquiqtimpjufifihp]; hwuw4wflqj1, duniuifiuiq]; ln

gntU[! uuufinui t qtUJ.l1uipuunnuiqunl hrJ.wGw4j1hpG huniurquipqh qpubmpntu t obtbpp

wnw2pG lTIbqwqwflopG: bplpu oflpGw4G uijuinhq, phplnu, puiuupuip t: Suiup (debu) pnuulpufl]; hwuwfldt!2D hpG hGq4bfltGmu rpuuhuifi t (dasha), hpG [ipurtihplfinui' rpuuui (dasa), huijhplfi' unuufi (tasn), hpG uLwmGbptGmu' nhutnn]; (deseti), jmfiuiplfinui DGqhw4wnw4D' qb4w (deka), LwmpGbfltG' qbgbu (decem), qnphplfi' puijhrufi (taihun): Iljuinbn, iujuiqpum], pumuiuqjiqpp huijhptfinui ln qnphplfinui q-m (d-t) GnJGuifiqnuif t rufihqb],

ZbZlTIw4j14flOWlTIuwG: CGqhwGmp uimiunip' lnujhplflp [ujunn uniunqnp ujuipqbqmu, bpt Iinjfihuq WJq

4wnntguwG

U!wpqbgmu[! wJGpwG tL uuuqunnui 2.t, pG~UJ.tuuP2pG tn Gnp UJ.wflu4bfltGmu 4wu wGQLbfltGmu:{2nLnpqtUWbpnlU hWJbptGD ujunnlpuflnui t WjG [hqmfihp]; pmhfi, npnfiq

It

~bpw4wGmpbwG uwupG 4wflO duniuifhuljnui 4wpbt}1 t unipnqouilpufi 4wpatIP 4wqubt:

Uf'I'llllll\.tlN()I'N,

UqWUl Zwpwllwum~bwG, uifi ln Gwtuwllwum~bwG

IlbpPwJw4wG 4wnnJgGbpp hw4mwbm~bwG

Gwtuwuppm~b-

pGlllltu pp pntlwGllw4wJ\1G mdqfirupbunip,

WJGllltu tllbqmwlIwG

ablbp\1 ljunnuiptqmbG,

4wnnlgOwG 64.mGm~bwG hbmblwGpml hWJbptG~ puipquui[hqm t: bpp hWJtp~ 5-M Ilwpmo u4ubgpG, puiq]i

)'lbwOp: bTWztG ln tt.wqwp <PWPlllbgpG 5J111, Ubptnup' 7M Ilwpp ujunnuuiqhpfibp npnGgntl4~ htququnuifiurjhli

fimphuif hpwupwG~ ln Mtwlw4wG Urupp q.pppg,JmGw4wG

unhj]; uta ln wlbW bp2wGp4 uiqqhpp: UlbW tlwll. tn untq]i

WUlnTIlwawpwGw4wG, wJu\1GpG'tinuuq urqquijpf qpw4wGm-

JUJ2nrtwlI, pwG mp\1z uiptntqtnufi uiqqhpp, Iihpumhuq Iiuiln PPPulnTIGtwlIwG uiqqhpp, hUJJbpG tpG, np tPGmpbg\1G ln qUlWG chuowGwlIw4j1g tnjuuquiquni 4rf}mf}bwGG m WGtl

phuifi wztuwph\14 inbpuinhp ppbGg ozw4m~wJ\1G ubtPw4wGm~\1lG~ IlwpaGtL quipnquiquifl JmGw4wG pGwqpbp~ O\1G~tltlbp2\1Gpump wJGpwG hwpwqwmoptG puipquuiGtL np uijuop otGp hGwpwmpnl~\1lG mGbGp JmGw4wG wJG muputnhp]i huijuplfi ~wpqowGm~\1lGGtp~, npnGg pGwqptp~ 4nptl hli, pWlw4wG\1G huipuiqunnoptf GwtuGw4wG mhupm] tlbpw4wGqGtlm: \1ptGg

q\1lnTIlf}bwG~ o\1wGwlm QwGwlllwph~: UotG\1g uimuo iqtinp t bpuijuuiuuquipui UJuPf}wp UbpwumwgmG ln Iipui o\1wpwGmf}bwG upwG~bW 0lw4ntpwJpG

qnpomfitm-

)'lbUJG~: U'[uhpuiphuififihp],' 1717 f}mwlIwG\1G~bGbUl\14j1Urnpp tt.wqwp 1I1l.qmo tn 1810Il f}~. ~bGGwJmo hunnnunnmtqp Ilwpabl t huijnq lbqmp tn qpurqunimpbuni np op\1GwlIbw abmtl wOPnrt2 wztuwph\1 qunqnui upuhhuijhp]i

p huipqt, JmGwptG\1G Jwpowpnlblm

uiju mGw4m~\1lG~ huijhplfi lbqm\1 ulnhuit uiphbuuuuquiti, wGpGw-

ll!UJGowG tPWJlWUlWlInrt 4tm~,

4wG \1GpGmpnJGm~bwG~ tppboG tlGwutl t hi umuiouiqptq 4wG atlbp: Uw4wJG hWJ qpw4wGm~bwG uipuuujuijmjn

2P2wGmo qnun tqunnuurpuifiuiuhpuiquifi

hlnmuqommphuip

t qnpaGwlIwG ZGnph\1l

lmuUJmp~wlIwG ln 4rf}wlIwG wztuwUlwG12Gbp\1G:'VpwGg qnporufilrnptnufi Gnp qwpqwgmo~ tlbpum\1G phphq qbqbg\14 tn Iljumhq J\1zwmw4m~twG t huijnq [hqmfi \1puipuuujuijinnulpuf

~Gll1wJGmontlllwpabl t tnpmquiqurti duniuifiurquiiqunmhuqpmph-

ltqm\1 uiqunn hi 4tGllwG\1 oqunuqnpouunl:

4.\1g[hqmfihp]; zwppmo GnJGwpcttp [hqm, ln hWJ [hqnuupuifimptnufi, UJG, puniuihjuuruphuili 4UJGqhmmplnuf tltpwPtPtwl

wpchuG\1 wJG hwow4wpq~,

np huijupp uUlbqabg\1G \1pbGg uiqqtujpfl qpw4wGm~\1lG~ .

GpwGg WztuWlnTIlf}\1lGGbp~ 4wGqGwa bG tnpruqur-

h\1oGblm huniurp' huijnq uijpmpbflp, np~ llltmp t 1l\1mtl pppht JmGw4wG uijpruphlih op\1Gw4ntl tn pbptnu tipui ununhp]i h\1owG tlPwJ umuipnuuc uiqunn umbqawqnpamppifi: l}.pwGntl hWJbp~ \1pbGg ltqm\1 hGWlGGtp\1 huniuip umbqatg\1G Iippmpbunip ln [uuuirupbunip Jwm4wGzmnq Uj1huniuiquipq, np zwm p\1~dnrtntlmMGbp mGtG: <!,GWlGGbP\1 urpunupbjuhuf Uj1wGzwGwlImf}bwop In QZqplnTIlf}tWOphuijnq uijprnphfq; zwm t blpnlllWlIwG dnrtntlmMGbp\1 uta tiuiu]; qpwatl~: <!,wJtPI! hfi

puipcpmpbuni

tlPwj:

IltUWbpnlO qbpwqwGgmo (iurln \1ptGg mbqw4wG

hwpblWGGtp\1' \1ptpwg\1Gtp\1 ln uirpnuififihp]; huniuip

uijprnphfi uinhnoh]: UJu lIwlllw4gmf}bwOp 4wp\1p ~4wJ [uoubpu wpcttpwmp

huijbp]; h\1wupwG~ huipnunn

hu

qpw4wGmf}bwG owupG: upwJG llltmp t ~GllqatL np huijhpp, 5M IlWp\1g

uquuio, JnJGtppG htnntntqnq, umbqabl bG op lllwmowqJilllf}PlG, np tltp t tunJwGmu

-q13llllllln"INftl't-\.

aD<;;;U'l,GtU :VD'Guer-u

t hpG <,Gq4.wUUlwGmuwppwgp (Arya) bGpwqpmu tpG lipwjG uijq hpfi

GQ ZWUl uifiquni uuuufinui tp hGllqhruwGwgp uuuuqun hpturquifimplnuf

cJnqnljl1lMGbrp uuipmp, ~hI1OnlwO

hpUj2pGtqunnquifitqru pnljwGllw4.mpPlG: UjU hwu4.wgmpp.lG(! j2wI1wl2w4wG !1UWUUl hlnn puijunuifihph, ljt6brp duniurfiuil]: bpp huiuquiqurti, np uJuWLt hw4.WllJ1lllpplG UUlhIl.oblI!,ophfnul], hptuifihp]; ln j2pp.uUlI1GhwGbrpuP2hl ln Cl-bpuwGpWjmu hptwGbpp ut4.muwgmu(! tn uippurqiufi OUlquwGhwu4.wgmpbwG(!PPWlW4.WGurpmofirnpluti UlWlI!jWpw4.!Ig hwpg t umuro phpnui, pt' np cJnqmjmMGbppG wMboj2 llltUlj2 t rWUlbl npiqtu wppw4.wG cJnqmjmM, j2wGp np, oppGw4., qbpuwGwgp OUlnwjillJ.GbppGwMtG wpqblmwo t wumuGmpplG(! wppw4.wG ourqnui ~mGbgillJ.4.wGwGg hlnn: bpt hbUlblbGj2 wppw4.wG pump OUlquwG iquunumptnuflp, unqui 4.(! inbufihfip, np Gw wnw2wgbl Gmw6illJ.Gbpp ZbpUlP' UWGU4.J1PUl lbqmp 4.rilllGbpp, uifintfipq: Upp.wgp. pump tn WPpw4.wG(! wGgbwlmu hwuwlllWUlwu)uwGwpwp hGq4.w4.wG ljbppG ZbpUlpGlllwUl4.wGillJ.(!, np wpp.w4.wG lbqmp qnpOUlomuml. uuupphpinui tp IlJ1wt.\lll1bwG cJnqmjmMGbpp UUlI1ppG ZbpUlP.g:bpp ~pwGg Pnllllll(!' qbpuwGwgp. ubo lbqmwpwG(!, iqurpqtiq, np uwGu4.J1PUl(!' <,Gq4.wUUlWGp Wjq wpp.wgp.Gbpp lbqmG, pp hpuj2nlj 4.wlllmwo t hpG ulwmGw4.wG, hpfi p.pwGw4.wG,hp.Gjmfiuiquifi, qhpihufiurlnufi, LWUlpGw4.wG, 4.blUlW4.wG lbqmwhp.uj2pG tn IlJ1wGguuupphp DPIllWUlpmuGbppG,(!GqhwIirup Gw)uwlbqmp wn4.WjmpPlGpg p)ubgpbg (!GJlhwGmp Gw)uwcJnqntlMP qnjmplnufi tnpnujuijnui hptunibp]: ln inhqurpflurl; hqrnnp dnqnqmpr; bpp uP.2hl uinquij hurqumpmpplG(! (!upnGbgp.G [ipptn nuiuuuijurlpufl hW4.WllJ1lllPP.lG, whw uijumhq n~ hrtw4.wG dnrJ.nljmMGbpp.huniuip NUlGmhg up.upwuGw4.wGwgGillJ.-hwuw)uupillJ. huiuquiqmphui: 8wG4.wGmu tp.G,(!Gqqtu hptwGbpp., muuuuijuiquif huiquiqpmpjufq; ZbZUlbLpuijq qrw uuubuq pwn(! huniuip ~mGtp.Gut4. - up.wuGw4.wG uifinuufinui: Iljuinhq urpntfi tuphurq]i, uiphui4wG pwn(! uquhq unln]i rudtiq GzwGw4.mpp.lGuuuufiuq: btpmquijnui I1WpOWl n~ hptuiquni WjG (!GqhwGmp UlWPPP.pfimpuiqpuilnuf uifinuufinuip, np ouiqruu

tp hGqqbpuwGwlIwG uipuunnhq: Ilphuiq]; huiuquiqmplnufi unuq llltUlj2t uw4wpbpnltp qhptiuifiuiqhfi, pG~llltu ln P.UlwLw9pG,nmuG m [hhp, P.G~llltu Iiuiht wGqWwgp.G' npiqtu hptmptnufi huiquiqjuupjufi: btpruquiq]; up.j2wGp cJnqnljmMGbp WUPillJ.2ntjp.G ~bG umGmu Wjq huiuqurqruplnufi lit2, uijuiqtu, oppfhul], puiuqhp]; hp.Gtnpmquiq]: IiuijuuidnIlmjmM[!, hhuuuqiujnui fiuitn, uuilpuuquio, hmfiquipuhpp tn pmpj2bp[!: IljfiruunihfiurjGpl,pfiurquruuipuqi, OP.OUlll.bW ln WGUpUlhluntnmphui 1I[!wGtp, bpt, ophliuil], qhpuuiGwgp.OUlnwjillJ.Gbpp.G uipqtqmtp uniruufirupjufip hmGqwpwgp lIwGwGg hhm npujtu n~

inbuuiqtinn, tn whw Wjq Gw)uwcJnqntlMP hWPWlWjpG DPUJl1 uippuiq]; hGrW4.GbppG wppwgpGbpp: f\.w 1I(! rWUlI1ltp npiql;u hrufiquip cJnqntlJ1TlPhuifirjtu] nuruuuijuiqurfi ht Gpw hptupuWjp.G DPUJl1 qbpuwGGbpp.G innthqhfi hGqqbpuwGw4.wG wGmG(!: <,bUlW- [utnpuiljuifirupjufi, pG~(!wMtG optGj2p.2P2wGw4.Gbppg ln GlllWUlw4.wllJ1lllupgqmpu t: quijnui uiphuiq]: pwn(! ZWUljw6w)u UlWPWOmlUtp fiuiln uijr] (!GqhwGmp Iiuijuurdnll.ntlMP ljpwj: Uppwgp pump WPUWUl(!4.wpomu tpG, pl; ljbpWqUlbl bG jmGw4.wG iquunbpuiqu]; WUUlI1lWO uptup (Ares), P.G~llltu fiuiln qbpuwGw4.wG PpupGp (Irmin), qbpuwGw4.wG hbpupnGGbpp (Hermi-nonen), fiuiln lllwpu4.w4.wG junnruq wGmGGbpp ut2, UP.ZUl tl umuippfi];, wnwj2p.Gp ouiqnuiru], uiqfi]u wpp.lGnlj, jw6w)u Iiuiht uiqfiju, unujoum, uuiprup GzwGw4.mpbwup: f\.pwGnlj uiphuiq]; hwu4.wgmpp.llljuinhq prqnp qtuwbpnlU up pwG lIwpbw t (!Gqqobl- uiphuiqunip unul; huiuquiqtnui t WjG fippuiqurqu, purpopuihuiuuiq, GnjG[! ~t, p.G~ hlllUpUWjpG(!, pGlllltu Cl-plGpbppnuiuuuijuilnufi nunirnfiph ut2 t: <,ptupUWjpGmuuuurj]i zl1lIwhbp hi qunqnumujbuij nwuuwG, np, unibtiuijfi hununiuiqunimpbunip, dnqnljmMGhppG ohlwmpwo llltmj2 t rWmbLnjuqtu hfiqqhpuurfhuq];

nuiuuui bi np[!, UWlIWjG,huiqjn pt nptnt mhq qintiruh

uwpmp m wG)uwnG mhupm]: Ujq nwuuwG Cl-hpuwGp.wjmu tL t WUPillJ.2ntjp.G )uwnGn-

lIf'I'lItllll.flNi)l'"''

lWa hhfiq mp\lz nwuuwuhpp hlnn, np jWjmuwphphL t Q.\lluf}hp[!WphlhLhwu\l (jwow]u fiuiln WLUlhwu\l (a\pinen), wphlumhwup wnwuouwgumu rWuwpwljwup, :t>hL!1wljwupln WphlhlWpwWhwu uuiuuurj]i htnn (t-lhp2hpu Q.pluf}hp[! puiq]: llPwug\1g t Iiuitn qnUlhmw4wu nuiuuui): UjU \1uwuumt-l h\llupUWjpU[! UpWjU f}t wMho"~ fipuif ljwphL!1t LWjU up inpu], np uta ~wt\1nt-l pWl1wllPwuwu t, hpl; ~wuhu~ np wppw4wup wuhuwuzwuwljwL!1g pWl1wllPwmwpp[!: <,Wj dnrlnt{rrW t-lhpwphphwL hwpg t wnw2wumu, umruuru] rpuutq wppw4wup hpbuphuifi zWP~[!: Cwm uifiquni t ZhZumlhL, np Iiuitn uijuopnuuj ljwu uP2hpljpwam.thwup'

UlPUlwljwG tpG unuuounnpuruhurqurf

muuuurj]i pnlnp ctnrtnt-lmMGhppG: <,wj4wljwG

hGL]1lGGhPt! qmlquruhuif f1pnZUhG uuuuqh] ln Wjl1tL WjGIltUWmu, hpp huijnq [hqruf ljnt-lljwubwGLhqmGhp.pg zwm ~p~ pwnbp. t t\1n]uwnhp> (Gunther, Rassenkunde Europas, S. 179/80): unjG[! hunnnuunnui t Iluihi fIlwmLJl-nhppuijup (Arrnenien, S. 9): UUPillJ2 8-M bi 7p11ruuphpnui urunpurlnufi ln ]uWLI}hwG ljWjUpnlf}PlGGhppur2hl qnjrupjnf mfitjif tJIn]ujWPWphpnlPPlGGhp.:'-l.hP.2pGuifiquni uijr] jPzwmwljmlu Gp uuujnuopnui t bphupw uwp.qwp.tp ljllflupg: Iljuinhq uruhlnnurfinui t ]uwLI}hpphlnnpp: 6M rpupnui uijuopnuuj .t,wjwumwGpwGg t\1n]uwp.tG WU!pDlUt prqnprulhf Gnp hfiqqhpuuifiuiq]; dnqnt-lmpI]., nppG Ulwpup4Ghpt! Up.upGw (Armina) hfi urtinuufinui: UjU uifinuufinuip t-lhp.gp.hl hf Iiuih; jnjGhp.t!ln hnnutwgpGbp.[!: <,wjhp.t!pp.hGppphug huij hfi uifimuifinui: <,wjhpp Gbp]umdmu[! .t,wjwumwG, hWlWGWPWP., ljuuqnuuo t .12.w. 7M I}wp.p t-lhp2mu ln 6M IlWPPuqqpruu Ilnurounnp UUpWjP WUPDl12 uiphuimhtuf uuiu]: nhnlnu ~p~ [nunupuifinLWahfirjqbpuurfiuiq]; ctnrtnt-lmMGhpp Iihphnuppfi, uijuiqtu 4n~mwa 4J1UhpGhppqpnhhfi: .t,wplj ~t, uuiquijfi, uunuoh], np hfinqhjuiuifiurq]; huijhph ljillJupg hp4Pp finuuriuuni chuuwGw4 ]uwll1hpp pGwlj~mpplG[! quipnr] tp. pGw2G2mhl4wu tl uifihbunufiuq: IljuuihfJ11g tl uhGp uijuopnuuj .t,wjwumwGmu ubp umoln mfihfip hfinui [uuqqbp]; ln Iinuurinn huijhp]: upw]uwnGmupg aGmwa up dnrpulnqu], np, pG~UltumhrLPt rufihfinui dnqmlmprjGbpp GuwG [uumfniuifi dunhufiuil], odinnuuo t junnqunqtu Ulp~qohpm], juipunntntqru nidhq nunuqmphunip pfiunnprupbuifi urpinuijurjtn upwG~bL!1hnqlnnp tfihpqjnu t

ut2 Ulwpqnpnz G4wmhL!1t uWMwpwuw4wu

umquij t Iiuiln huij dnrlnt{rrW ut2, np[! Q.plGf}hpt!pGmf}wqpnlU t npujtu wnw2wmpwupw4wG nuiuuur: Q.plGf}hp[!huijbp]i t-lhpwphphwL qpnui t. <,ptuPUWjpGdnrlnt-lMw4wG hnu~hp[!, npnfip wqqw4J1g hfi ppw4wgpGhppG hi jPzwmW4mlu hfi npiqtu 4J1uhpGhp, Ultm~ t jWjmGmwa L!1GhG 4.wuuWg ant-lP mwpw~pg tn u. f}, ui, iiotn 7M 4wu 8P11 huiufinui rpuphpnni huruuio ln uifiquic L!1GhG 4.nt-l4wu[!:unjG dUluwGw4whwumlwanlu

hfi liuitu hptupuWjpG awqmu mfihqnn t\1nPlqWgp hpwuGhp[!, npnfip u. p. ui, 1400 p. <,hllhuUlnGumup t{pwjnt-liuphuinunppq wnw2wGmu hfi I1tuW<,wj4w4wG pwpopwt-lwGI1w4: UjI} hp4m hptupuWjpG hnuphpf hfi, hWlWUWPWP,I}wpohl huijbp]i inppnn zhpm[!: <,wjhpp ujtu hlllupUWjpG zhpmG pG~GpphG uiflnuufihq <'Wj~, WjUpG~G'intpbp: <,wjhp (Armenier) wGmG[!WjUdnrlnt{rrWGuuulq hG utrWwgp~ (Meder): <,wjng lhqmG uhpinui t t\1nPlqwgpGhp.p (wu4wGwgpGhp.-Askanier) lhqmpg: <,ptuPUWjpGGhp.qwI1PDI1Ghp.t! huij-

uuuuqlq: Ilnurcunnpuiuhurquui nuiuuuijp, pGlUltu Q.plGpbpG t uifinuufinui, 4wu 4w4wG hnrlmu qinuifi ]uwll1hp.pG'n~ hGI1qhpuwGw4wG lhqmpG mpp.wUlhlIl1lll. hi WUPDl1tuwPlbp.p tquipurquijpfi, pG~Ultufl.nhppuijufi t lipuifiq' Iinjf dunhufiurqnuuj ctnrtnt-lP1lPG 2mphwUp wnw2wmpwupw4wG nuiuuuijhfi Ulwm4wGDI1 pGw4~mphwGt!, np]; hlnn urlinuufinui, ]uOUP[! qfinui t up muuutuj]i uuiupfi, np. wG4wu4wa, urpunupfiuuqtu Gp.wG~4wqUhgpG up dnrlnt-lmM ln nppG GpwG~ hWIlnMhgpG hGI}qhpuwGw4wG lhqmG, qbpuwGwgp ctnrtnt-lPrWut2 umquij nuiuuuijhq' rWuwpw4wupg hbnm ~t lnufiqfhuo: np WjUOpjwpWmhmlu t npiqtu huijnq lhqm: <,hGghuijnq lhqmG unupq gnjg t mwL!1U q.PlGphp[! qpnui t. Ilmuounnjuuupuiquifi nwuuwG Ultmp t rWumlP npujtu rWGwpw(puui <,njqpGqwjp), f}t pG~Ultu huijhp]; wnw2wmp.wupw4wG uumppG zhpmt!, pp.hGg ljwGmuuuuij]: oplfl: bpqru nwuuwG tl WjGpwGzwm t!GI}hwGmpjwmljwGpzGhp. mGhG, lhqmp nqruf hwuwUlwmwu]uwG, WjU hGl1qhpuwGwljwG lhqmG wUPDl12nt-lPG 4hpUlwnp gwG4wumu hu hplpuuf tl rWmhl PPP.blup upwuGw4wG UWM4WjpG [unuip: <,wjhpp p.wGwt\1n]uhLt puin ljnt-lljwuhwG (wLWpnI}hwG)lhqmGhpp, WjG lhqmGhp.p, npnG~ hum

<;;U3l1UlILl\.llt-fill.t-,-,

2S

'"
UP!-.U4U\,IIt--fill"',

4 4 nwuuwJw4wG ll/wm4hrp qbpurquifiq G4WpwqrUll!3p1GGhGp qmGmli hWJ lU w wG uiqqp lW1WqnJG qJlmw4, qhpliwGwgp unnnnuuourpwf lhtPupmup uoin, np pr <,wJ chul.ntlJull1tjwtuowG{! (Oer Todesgang des armenischen Volkes) qrpmli G4wrwqrmli t hwliwZtuwrhwJPG ll/wUlhrwqlip ch.uliwGw4 hWJ chul.ntlJull1 liha tiuru]; uwruwtPhll1 n~G~wgmli~ tn w4.wliwJ nwuuwJwpwGm!3hwG liwuGwqtmGhrpG t Ghr4.wJwgGmli WJI1 chul.ntlJull1GpGnrnZIll1 ruuuifibj]i mhrlh4.m!3P1GGhp: lhtPupmu~ G4.wpwqrnlll t hWJ wGh wGph4. ll1 up
I

QGJ1hwGmrlill puifi 4wrhll1 t wuhl,!3t WjUctnrtntJ.MPiqunnumptnuf uto nnnh b G liha li G - - - - _.t:.= JlqIl1 -'=-.W -_~u._ ~~~ t, np G_~~_n~~t~~pG_~rw4~G ~~~!:"@b J~~I~mortG ll/whll/wG~l t pr wrpw4~~ ~zw4~~~~, quunnhuipuiqrupjntif ~t _ljP..E~~~lG~_ WjGUW~~~zlu~rhwpw-

--=

flWpw9pw~~~_ u~2wG_?11~ UlW~W_~~~:_~~~~ J.tp.~~-hE puijumui uh~u;~4wGn~~~ld[!~linGI]nlW4~_G~~1~~ ~t n~r~~w4lliGmflP1G~ (mcwn-:pp.GGw4wG~): ------- - --------'Urw nqpbpqmplnuf lip mrpzliwu~ WjG t, nr Gw Uhpcunnp Urh1hwp qununiuiti-

WPUllphwlGhpp, nrnGp !3mpphpp mI1b4.gm!3hwlip qGmli hfi iiurhnuuf ow4.WUlWqrpG ~Gl1wnw2: tiwGwll/wphpG

pp unujpurpfihpnui ZhZU1I1tWa pppuU1I1Gtw4wG jWU1I1t4I1PPPtp qpurqhqfinui, ZP2WtPw4mwa tp [uqunim] ln pUlwUP 4Ill1upg ~G4wlUl1li tp npiqtu pp liwrliGp ut2 [upnuuo Iihin: <,wJ chul.ntJ.mpI]~ pwqupgu 4.Phl t rpuphp zwpntGw4 [iphfi puidpfi ~G4wa unuuuiui4wG nw4wUlwqrp uuipuunhbj]; inumunqunlpfibpp: Ubq' qhptiurfiuiqhfihphu, G4WUl-

uhq hwGI1Pll/hg wpmwpumwaGhpp

liM [unuip, wpmwpUll1WaGhp, npnfip lipwJG tJ.hp2hpu tpG !3Ill1hlpphGg qpUlhp~ ln n I1hnhw lW14.P0w4.mu tpG: UbGp UUlPll/mWa tpGp hpquip 4.wGqGhl,npiqtuq]; GpwGg !3 Jl W1W mWJpGp wGgGhlm, ln hu hpphp ~hu unmutiuij wJI1 UlhuwpwG~: Sflwliwf1Ill14.uw4. !3tntpG, hpuGw4.wGmu lipwJG 4.wGwJP tpG ln uM pmru] hphtuwGhp: 'UpwGgpg ZWUlhpl! pwg qnjfi]: iiiuqhpm] ln liha quuqnjm wWhpntJ. tpG In uuq GWJmu tpG uuihnuuf

liwlip huij chul.ntJ.mpI]~ huiqju flt nplnt uifipuiphuiquiqunimpjufi hplip ~mGhGp GpwG uifijniunnn ln uififnqunnuiq

qrnqurpbjuuo ll1Gp-uhGp upwJG WJG puifi]; p

gW1 iqunnriumujm

huniuip, np ubp n~ ulllwnp~ ruuruufiuruhprupjuutihp]i

rqunnriumm] atuU1I11lihfi G wG

wrpwgp ll1Gh~: wJGuUlUP LP2m!3hwup tn wJGll/llup wGqpmw4.Pg tJ.tilln1flhwup, qurpohu pt wpI]tG qunnuiuuuuti]i hphZUlw4.Ghp ll1GtpG: CWUl ouifip t, bpp UUlPll/mWa hu wJll tuhflo t fl~ up mhq ~wtPwqwGgmwa

hlnnlnmphuifihpfi

WJGpwG urfijniunnn ~hG llWrohl,

hWGqn1ghwlGhpp IllwUl4.hp~ 4.P4.PGnqh4.n~hl, nptqtuq]; tJ.hpwgGhu uijr; ~wtPwqwGg nppuifi nuiuuuijuiquif wJllI2wGpp~ [nunupuuinuuo huipqnui: UJG, np hWJ chul.ntJ.mpI]~ pp llctpwtum chul.ntlJull1uwupG hrlwa untnpn1!3P1G~:f!wg qnJGp liwqhp~, 4.wlllnJUl wWhPI!, ut2 W Ghpwnhl hptruptnufl purqurqpunnuippbp ln n~ tl utnuninpp]i wrp1G rufi]; (<<llhIJPG lltll/ll liwh~ qGwgIll1 hphtuwGhpP WWhpn1U WGqpUlw4.Pg tJ.hhn1!3P1G~ hp1UPUWJPG nuiuuur uiutqjiu ll/tUln t ZWUl qqnJZ ,h l" u.GhD hi np hP1UPUWjpGrnuuuuijhfi JWU1I114 muuuurj]i h1pnlllw9p chul.ntJ.mpI]GhppwqGpt muuuurj]i wGZtPnfl Jwm4.wGpzG t, pu4 G4wUlhll1 urqquiqquiquiu qunq mfih, pW1w4wG t, np Gw ptimpurqpm]i npiqtu urpjuuquifi w uiuuinuucurpuif lhtPupmu~ ~tp JhGUl1U nwuuwJw4.wG JWUl4wGpZGhpp uwupG Gwtu - dnI]ml.mpI]:Uw4wJG ruu W tJ.hrwphpn1U upwJG hWJ ctnrtn4.Pl1PG, np WjllUWUP[hqnuu] t Gh Illtu uuitinonuuo 4.wpappGhpp tJ.pwj: UJumhrl hWJ qpUlw9pGhpp lit2 hwqwpwlihw4. p wrmwJWJUlUl1U GWh1 WJuop h t m Gh l' h P1UpUWjpG nWUUWjp Illwpqnpnz ~G4wlhll1 JhU1I1J4.P4.PGhphuufi hG quqjiu puiq qnJGp iiuiqhp, qunqnjin wWhp, uha nuruuuijpf pGm!3wqrw4wG pumumpunnuippbpp. uui unqurqruqhj]i t GWh1hfinqhpduifiurq], dnqnpGnpnz [mn tJ.tilln1flptG,pG~~ln ppw1wlip hwuwpUltli t uhp uzw4.nwP uipuipnqp: tjmrllGhrp ~GUlWGppplnpmquilpufi nrUlP up uuiu]; huniuip hiu: UG4.wu4.wa, 4.wphll1t hqrw4.wgGhl, np huij a11l1lltJ.mPIJl!, ~UUlpp awquwG, lhqmp b <,wJhr~, WjUuwUlltJ.,wppw4wG dnnmlmpr; hG: llhnhlU WjUOp ~wtPwqwGg G4.wUlhll1h~~UPUWjP~~WU~~J~lllGnq:-pp-2JU~GllwuGhpp qbfirnnhupn] IllWUl4.wGmut wppw4wG chul.ntJ.mMGhppflmpG: ---------------------._-------~...:=..-

ur-sucur

UPbctbU'G

~Wj dnll.nt.lfu1t1 ut2, uuiquijfi, nptqtu hpuI1, np.nzw411mnunuuijhf juipuiphprupbunip GupLIwjwgmwa t GWUlhluupuuijpf nwuuwG: uwtu4PG uinuifiofiunqtu uiqfinuuljwG qpPI1 mfibqnq huijhpp hptupuwjpG nuiuuuijuiquif JwmLIwGpzGUp.nll.' hplnupunmfi npnfip ~wJwumwGmu qwGqml, pwg qnjGp wwup.ntl, GUll.l1tuI1ntl,pwg qnjGp uuiqbpru] ln WjlG, huiqnuunt-

4.W"'Guipnhop nprnt nuiuuurj]i ~lllwtnLIwGflflctnrtmjmpI1Gup: Cl-ptnnl~plGI! hbpWlltpl1lpmU t humuluwlLIuPlll. <ill-WUUWjp ~lllwmLIwGflflctnrtmjmpI1Gup.I! hWlWGWpWP UpWjGtu4PlinuGup.G m uijuop wpI1tG uwhwgwa ~wuuwGwgpGup.G hfi: Up.blUmuwG ctnrtmlmpI1Gup.G tl bG pp.bGgpg nwuuwjwLIwG tuwnGmpI1Gbp.GbpLIwjwgGmu: Pwgwnm~plG ~tpG LIw[1flflLIwqub\., wGzmzm, hWjbp.I!,npnfip awqmuml ptln wp.blummI1pg hfi, uwLIWjGpp.bGg lllwmuwLIwG hWjpuGpI1ml WP.blUWgphli: PWjg u~t nplnt ctnrtmlm[1ll wztuwphmu ppwmlGI1 mtibfiuq I1WumulJ1lhwUbUwmwpwp. wubGwwGtuwnG dnqntlmpI1Gbp.p~mpG, unqui qpwGI1huijhpf hli: Pwp.op. lbnGwZIWwGup.ntl,[unp 4Pp6bp.ntl m lbnGwGgI1Gbp.ntlZp.2wtPwLImwa ppuGg hWjp.bGpI1I!,uijr; lbnGwLIIl.qJ1G, pG~llltu 4.WPl fl.p~bp.G t qplllm4 pGm~wqp.nlU ~wjwumwG[!, p huipqt, GWUlGp.wjuuuuq wnwGoGwgflfl4p.oGw4wG qpp.I1I! WjlI1WlWGWGI1 mfihqnn uP2wtlwjp.pLIuGmp.nGmu, [upum Iiunuumtq bG uijr; pwGpG: Cunn hbmwqOl.l1nrtGUp. hWjbp.pG hwUWp.nlUhfi wnw2wmpwupw LIwGLIwu, pG~llltu GpwGg :pnGlmzwGG t urfinuufinui, WjUllltu LIn~mwa wpuuGnpqGbpp nwuuw: UjU tlbP.2pGI!ln qpGwp.w4wG nwuuwG hwuLIwgmlu uG npiqtu I!GqhwGmp 6)1 nwuuwGbp: Ojqp.G .bpZbp[! wnw2pGpG wGmwGmu t <<!1PGwp.wLIwGp pnjp nuruuui: u mp.nlllw4wG Unw2wmP. UUpWjP hp LIwquwa puipintq]; t{pWj I!GqhwGpwllltu uuuppb] p.nl~plG W I1Gmu WjU bpLImup UP2bl: .bppmjn:p uwGutGI! qpnui t. uw (Unw2wm UUpWjP nwuuwG) WjGI1wGIiiiuifi t mp.nlllWjp uijuiqtu LIn~mwa qpGwpw4wG nwuUUl jpG, np hGwpwmp ~t iquipq mwppbp.nl~plG muuGbl uijr] hpqmu]; Up2um: PWl4wGbUl ~bpw4Il.qpG' gwp.wLIwG muuuuijh hWjpbGpI1I!,pG~llltu juijinfi]; t, Iiuiln huijhph uirnu 2wguwG bp4Pp.G t:

L4m~plG ~uG: UjG l'iwGwlllwp.h.npI1GupGm hhunuqouinqfihpp, utG[!, np 1925 pnuuquifihfi munuitiuruhjuuquni

I1nu)t uijr]: UjU huipq]; zmp2 qp.mwLIwGhumwqotnnl~plGGupp wp.rllnGI1Gup.I! Cl-plG~UP.[! mumuGwupp.nl~plGGUP.hfi qunnuiph], hunnnunnnui

hfi Wjl1 tPwum[!: .bppmjn:p uwG-

l'iwGwlllwph.npI1l1l~PlGtp ounGwpLIul

uijuopnuuj ~wJwumwGmu, ULIUl t huniuifiutufl hqpuijuniquuifi: Iljuuihq hunuipnuuo tnIlwuwpI1LIwGg ut2 hu inbuuij huijhp]; uuupphp injnqhp' uuipmp wputGnpqGuppg' J3mtu mplllupP9 UpG~UlWlUW hPlUPUWjpGmplllUpI!: UutGpg wnw2 pGo quipuuiqphq up bppmunnupn. wJGI1wG ztlt tpG Gpw iiurqhpfi m uop.nl12I!,WjGI1wGpwg tp Gpw uwz4P qnjGI!, np Gpw I1tUI1I!wUPflfl2ntlPG quipnn tp ultwGqpGwlgm I1tuI1 wGur bu gwGLIwGmuuu uiuh], np Gw WlUWzmm hpljuipmqm ltwu qpuifijnn]; hwGI1Pzmtl1wgp puifimnp]i uihup nuitp, pG~utPupGupp uuGI1jWl'iwtu htufiqjuqnul uGI1unptluq)1wjmu: uuwG bqpuiqurqrupjufifihp t tqurprufiuiljnui Ltnhupmu]i ~Wj dnJlnt.lfu1t1l{wtul'iwG[! Volkes) q)1PI1I!:PPflflmpPlGI! [unpuipunhuniqoplfi pp jorpuuionui: ~Wj juijuiti]; np. bpqurp unuphfibp t wGgltw9pul Suiri(Der Todesgang des annenichen

ll.J1U1bl t GWUl:pnGLthpup WjU qppnui hpunquijuuqnuuo jbll.wtl1ntuw4wG Il-mptf Stp-Uhfnuuburfip,

qurhurjtuuuuufi]i UwumG [hnfiununn huijqurquif hpqpuniuiunui, hp jmgbpruu qpnui t. UZppGuPI!ltwu uiqunnfihpp Uuiumfi]t ut2 ZWtn I1P~tpG, huiqjn 10.000 hnqp: ... UJI1 wqwU1GUPI! PWll.ltwgwa tpG UP.UI1 qLtuwmp. gUll.up.t: Suqninphq]: gUIl.[!,np. rnutp pp. wnwGopG quruumupuippuinp, UunGI1I1w2 tpG, hpuniuijnn, puipopurhunnuq tp, ztlt uuiqbprn] ln qunqnjin wwupntl: qmqjun, mrpjunijun, junium, t{ppctwnm, hujuipui tn

wnWU1wounG'bpqpn . '1ILUpI1 9 hnn' 1l.I!Cl-u wtPp.gPI1,wunGI1ltwp.l'i ltwu UP2whwuwlt tpG, puijq' J3PltGUIl., UUl uuiqbpm] m unoh ,1 ItI! [u ou t pG wnwGopG qunumurpuippum = pnq, UI! ~~S P. wlnmp.p4P pwp.pwntG, WlUWhuniurpcurq m I1W2tpG, I1wGSWlnmp.pltgpp, '

lI/'Nlllll\,nNrtl~I'\,

(iwPuW4 ru tu pwuwG4 n tJppnM gb'1~ 4~ 4wqutl1

tn lntnpl14gl1 pnl Gb w uGwgnMGbp~ Gbp4wjmuu lvnphMwjpG

G Iiiiurfi: UwumGI1 jl1zwtnw4mwa

tl1 , ~GllmGw4, ~w'1W~wt.!.wp, hpipurut.p tn oPI1GwllIwh: G Uubgl1~, 4~ tuoutl1G {lwlw4gng pwppwnml. blZl14whbp tl1G bpb~ inhpnn gb'1bpl1g, npnGg Upwqwa lbpwG lwG2l1G bG ~WjwutnwGmu

hwGqwuwG~[!, np huij ctnrtm.J.mM[!qb'1bg4mf}bwG tultwl t huruurpnui Zl14whbpGbpl1G ln np GpwG [unpp ~bG WjG wGoGwGmGGbp~, npnfip hbGg uqunurjuijumui hf Zp4whbp w G uWJ1l14 jl1 tnl1uW WjU 4wu WjG 4I1Ilu~. 8nlW4 - pwg qnjfi]; wWbpnq, luiuduil] ljWlllmtnw~bwj, ~pw~bwj - hmp wWbpnq, ~pwGmz - 4Pw4}1 llItu tn Ihiuifi mp/'lzGbp: ~uwjwa dnrtnW qunqnjin wWbpnq, puijq uln jofiphpru] tnnuniuiqphl] m 4wGwj~ huij ut2 Iinjfiiqtu huiqnuuqhq bG huifirjjuqnui: bpptnili GuwG huijbph 4wpbL/1 t mGbG, puijq pmju uuiqbp: ~wj4w4wG nuiuuuij]i

hunnnunnrubt, hWlWGWpWP, wnw2l1G~ ln bppnM~ lllttn~ t Ilwubl hl1LUpuWjl1G nwuuwjl1 : G d-wuwGw4w4}1g huij qp 4 f}bwG mumuGwul1pnlf}PlG~, wG4wu4wa, iibq w wGm pbpnui t GuwG bqpwjwGquwG: l1-apwtutnWpwp WjU ZP2wGw4GbpnlU IlPwG ~bGp 4wpn'l. wlbL/1uwGpwuwuG wGqpwIlwnGwr huij pwGwhjmUmpl1lG~ ~wj4w4wG UPWjG lllttnP t uiub], np uwuwGw4w4}1g pwquwPl1l oppGw4Gbp mGp: WjU bGpWflpnlpbwG huniuip

hwGIlPllIbt, npnfip ~t4 uoprnp hbtnwqotnmf}bwG

huniuip wnw2pG hhpphf

hpuGw4wG odurfinuil] WI1PPlP llIttn12 t Umlul;u lvnpbGwgpG zwtn L/1Gpn~ pt 5-pq

'lwnGwG bp4Pp hfiuiqnjfi ctnrtnt1.JU1w4wGumunuqtqtibpp: wpdtpwmp Gplf} t ubq dumtufiqmpjufi

pnqh]: lOn'1 np Gw unqjuuo

d-I1fl t1.JU1 4wG bpqbpl1 uwuGwqtm~ q}1tnp, opl1Gw4, np uijutnhq jw(iwtu w n I1pbGg uppb9bwlGbpp 411Il l1g qnt.!.bpqtnlU hfi hbGg Zp4whbp wr1.2114Gbp~,npiqtu u qbqb94 f}bwG J1Iltwr tit hw4wnw4~: chlrtnt1.JU1w4wGbpqbpnlU qnt.!.bpqtnlU hfi huij m wq2114 pl1ln tnIJ. ppzt4 uwqbp~, GpwGg pwpopwhwuw4 uwpuGp 4wnmgmwo- s wGb Gb p~, bp4 pp GuwG qunqnjin, om] wWbp~: upwGg pwg qnjGp IltuP~ hwubUwmtnlU t G umunointnuu gl1fl}1 ut2 wptnwgnlntnIJ. uipln]i 4wu lnjup (iwnwql1Illmuwut}l/'lm lmuGp htnn: Cwm untq]i jw(iwtu uiqfinuuquif ouiqnui mfibqnn bpptnWUWM wq2P4GbpG m tnIJ.wGbpG bG lllw 4 pmlu npujtu WjIJ:uWupG:chlrtnt1.JU1w4wGup pwGWUtnbqanlf}btn b uifi ut2, oppGw4, np uiqtinuuquifi, bpptnWUWM uppn'l. qnjqp Up2bl bP4tuoumf}PlG t,

'lWpp qbp2pG 4wu 6-pq IlwPP uqqphfi, Wjl unhj]i mz ln pp GzwGWtnp tqunmiuiquifi qnpofi tl mz qpuro L/1G/'l*:Ilnunnqhjfihpfl m IlPgwpwGw4wG llIwtnwnp4Gbp~, uuiljWjG,np Iiui iiuiuunip pGpG t [ip w4wG2nq d"nIl.nt1.JU1w4wG bpq}1~Gbpp ln llIWtnUI1Il obp 4wGwGg phpuifijiq lubl m qpp umh], ourqnuiru], uuiquiuquio, uta uuiuunip hfiuiqnjfi duniuifiurqfihpjiq huijhuiqpp, qhnhqqmphuifi uwpuGp qummqnuuopp bG hi uipunuqrqnui hfi hpG hurjbp]i d-I1flnt1.JU1w4wG wztuwp-

ln inquniurprpn J1IltWL[!, ppbGg GwtuGpGbpp ln hhpnufihp]i

tn hnqlnnp jWtn4wGpZGbp~: QGIJ: npnui' wWP t ~G4Gmu WjG

huifiquniurfipp, np t.!.bp2pGGbpu,nppuifim] np ubGp GpwGg WptnWppG~ WjIJ:G4wpwqprnpjnfifihp]; ut2 qinfinui bGp, uba iiuiuunip UwtnGwGzmu nfi zt4 tn/'luW nuruuuijuilnuf q}1tnmf}plG~ wMtG

ubGp mhufinui bGp uppruhm uwpuGp uwubp~ quipotiu 4tnWmlu llIwtn4bpnlWO. Gpw jWtn4wGpZGbp~: Q.bpuwGw4wG

unuufiunihuiqfihp umuig qpui huiuuiqp 4wpabu uouh L/1Gp, wWbp~ bp4Gpmu t}lWjll1IlwutnqbpG bfi, joGpbp~ lmuup, tJ.pWjhp mzwIJ:Plllf}plGG t plnhnh]: <D . .Qpb~ubpp 3mGw4wG [hqm]i tqunnumphuifi waw wG uwGqwIlP bG Ihnufi, uppmhm nuqt uwqbp~ uipln]; Zl1IlbpGbG, [iul] Gpw 4mpOp~ GuwG ubp 4 p ut2 CQ.Jnf}pGqtG, 1836, t2 33) 4wMmu bGp tin. {lpjmqbpp WJuoP t lbnGbppG P2 f}Wpu oplGp: fctbpbLUhuij pwGwutnbqaGbpp wWbpmu f}tuwhbpGbp WO bG uba iiuiuunip hwuwptnlU qbqb94 pbwG J1IltwL[!: CP4whbpGbpG tl bG jw(iw m ~G4wltnlU pppbl WjIluWupG: Ilpiqtu WjIJ:pwGI1 hhinuiquij uuquiqnjq t oumuijnui Wj u/[{jW(l/[[J Ijb(lwpb(lnul :P(lw{ju/1wg/1 hWjWqtUl 4w(l/1t(l/1 1892 p. uI' blnjpnlj, dw{jl)tu wUUO(lbWj>>nlU htuu t W I[ 0 u{j uuutu 1893-94 pp. W P (j[J. [JUUl n(l/1 ftJn(lb{jwg/1{j nl ~ W /1 n~~n~{j U:,u/1(lnt /1l{j{jb(lnlj wnwp pwzwo Wj{j UUlWjOI) inauruptuuPfllqw{jl)w /1 w{j p . I)W(l 'I,' W'1 t. Wjl uubt]: ntZ cfwuw{jwl[{jb(l/1: q/1Ulntp/1l{j[J (Un(lwj(l ql Q dw/[wU/tu ~fu' b /1,::g/1/hWjW tUl 4n{j/1pb(l tn. nt(l/1Z{jb(l) IjW'lntg h/1u{jww(lwU/tu hb(lpbl WjU tuuqumWl L PI'L(l '1W(lo/1P[J (ow{jop. I[wqun'l{jb(l/J):
h

--

tll'I'lll,lI\oIINill"t-\,

.c .1hG wGhbUlwgWa till 6bnwqpmti hbinhthui] bqpwJwGqmti[!. hwtiwpbw wuPru12n'1.L' wG Uul1wJmti ntmtnu rWI2Gmwa lbnGwJl1G hntliJUlGbpmti unuhupufimb! hfi l1u4w4 wpl1w4wG 6nItmjmMGbp: Unqutu lvnpbGwgl1G <,wJ4PG G4wpwqpmti t tjwJb\.iw-

Jwrwbr ~brw4ltul1 PW2wqnpamr!llGGbpl1G ZWUl GtiwG puifihp tl1G hpqnui Gpw uuiuhfi: ~wJ4w4wG hfiuiqnjf umunnqtqp uijuiqhum] G4wpwqpmti t Y..whwqGl1G,l1GiUltu U1buGmtibGp, hl1lUl1UWJl1G Ull1UlP iqunnqhpm]: ~wJbpl1 GwtuGl1G'~WJ4[!,- iqunnunul t till mpl1z umunnqlq.- huiuuuupuiqmq wIl.bIl.GwUlp tp, LJ.wJb\.iw4wqti,puipcpurhunnuq, qhquiquifiqmp uuiqhpm] ln tjwntjnmG ln wWbpntj: ~wJ hhpnu puiqunnp Spqpuifi]; tiwul1GtibGp lumti hfip. Lui [uuiqummpjuf

quiqu, qb11.wqwGqmp tn qmwprw~bwJ: . UnwG6GWJWUlm4 wpdtp mfi]; <luihuiqti]; I1l1gwpwGw4wG umunuqbjp uhq hunnuo 6nItntlMw4wG pwGwhl1lUmf}bwGhGwqnJG UlWUlwn114[!, <<\.{.whwqG, npl1 uuiupfi ubp w2luwphl1 wnwuUlblGbpG uiunui hfi,
uJLlJfitJL li.JLlJjtfi, ufLIJfit JLli.fLlJjtJl, UJLIJ fit JLlu. {}mj fi {}jtJLUlfijt UJLIJ jt (}mj nili mfi/i.t JL In. qlJUlJLu.JLjtlJfili.fJ.li.qfijtlJ,

ztGmrl1lG qgbg, pnlnpl1G \llwgpbg [uqm] ln tihIl.pntj: UJu ln uijuujjru]i mpl1z ZWUlpwGbp pbpbg uhp bP4Pl1Guiju [uuqunhun ln uuiqhp]: OwJP[!quifiqrnp bpnuufiqhuifi Sl1qpwG[!... qmlihq bpbum], I2w11.gp Guijnuuopru], mdhq upmfipfihpm], qhIl.bg114mnfihpm], tjwJb\.iw4wqti tn f}114GwltUl,qbpuilpupfibp]: tn [!til1!b\llI2Gbpl1 tit2 l1!wp4bZUl,mpuijumpjufifihp]: tlt2' oppfiunnp, np]: tiwul1G Ubp hGbp[!, npnGI2tPwGI1l1nGbpntjhpqnui tl1G,uiunui tl1G,pt dwrtiGl1gwG4mf}l1lGGbPl1 ut2 tuwtPwmp t hIl.bt,tibaptiwum ln iqhpriuijuou ln \ll prqnp junnlpnppulubpm], np UlPmwGl1hfi uuiprputi: Sl1qpwGp, Gpw htnnfinprjfibpp, l1G~l1!tu Iiuiln hWJ4w4wG UPlUpuiqunnptihp]i tibmw11.wI)J1wtiGbp[! l1pbGgiqunnqhptibpm], npnfip
CfiY] li.rzli.qUlfi tfmrz

omfu

li.lUlfitJl,

Ujwhl1!wGmblbG upGibl tibp opbp[!, uiju umnuim], Iinjfiiqtu muuifitq]i hfi: 311zwmw4mphuifi urpduifi], t tiuitn <l>WlUlnnU PplqWGI1l1qpPl1 till hunnnuuop, npmhq Gw [uounui t Upzw4 2-M puiqunnp]i (4-M rpup) ln <l>wnwG6btipuiqrnhm tiwupG: Upuifihq jhinnj Upzw4[! [iphfi 4PGumun uiqunlflnuuc (q.Gb\ll) 4Gn2[!' <l>wnwG6btil1G: bi nppuiti Upzw4[! Uppnlti tp 4Gn2[!, uijfipuifi tl uw unnnui tp Urzw4 puiqunnppfi, uiuhpu], pt tiwptiGntj pununiuiq t ln qnjfirn] pmju: Upzw4P f}tumf}plGG tp uijuiqhunq iqunnriumfihphq ut4[!, np Gw ~tp quipnq Gmwl'ibl qhIl.bg114<l>wnwG6btil1utpp: Y..bp[!phpnuuo uuuhuqfihphq pjunui t, np <,wJwumwGl1 qbpw4zllilIl zbpmbpl1 ZP2wGmu zt4 Ull1UlPG umunhpupjnf tp

CfiY] li.fJ.li.qUlfi tftnfJ. png li.lUlfit]1. In jt pngnjfi IjUlqtJL


I

/uruJLl{taUl2 UJUll{tUlfili.lJjtlJ

UUl hrup. h/i.JLmfitJl, UUJUl pt: png mfitJL uopruu; in. Ul1.lJmfipfi tjtfi UlJLli.qUllJmfip:

lunpbGwgl1G uiju 6nItntlMw4wG wnwuUlblI! tjbPWpUlwI1pmti t tn jhinnj wlblw9- tnptnul: IT}pn~tunp If. UphIl.bwG[! <luihuiqfi]; 4bpUlWP[! hunilniunnnui t qhpuunluiqh Iinui. Uufip uup w4wG2ntj lub911GI2, l1G~Ultuuiju rniuilip hpqnui tl1G tPwGI1l1nGbpn '1-nGwPl1GnJG4bpUlwpl1 hlnn: lunpbGwgm uoin ujunnqhpnuuo hbpnuflbp]i ml1Ulbp[! GnJGml1Ulbpl1G ... (Gmwqw4gmf}bwtip)): 3blnnJ Gw ZwpwI1pmti t wnwuUlb\llzwpmGw4mrbwG pmhu ppbGguipunuphfiru] Jl1zbgGmti bG Gl1pblmGqGbpl1 w I1w4mrl1lG[!. l)..pwGl1gjlnnnj bpql1 tit2 uiunui tl1G, pt 4nmbl t tliJz UlGbpl1hlnn

<l13lILllILl\..ONtJl'1'\

UI' .. UIILl\.III'ffll"t-\..

<,Wjljl1,SpqpwGp qwu t.lwhwqGp lIlP14Dhuniuiptnu

wuPru12m-iPGGnjGwglIltU t uibuuiqt-

hWjbpp Iinuutinn gbrm hhuuuqurjnui LbqmGwnw2wlIlpwupwqwG

tl UjwhUjwGbl bt hW'1nf11lblt [ip hGl1qbpuwGwqwG hflpurljuij d-nrtntlntf11lGbppG: 3P2wlIlWqntf}bwG

qbpuwGwgp t..lnrlwGP bt (ipur htnnfinpntihp]; lIlPUlP htnn: Uuiprpupurtiuilnuf

nuiuuuijpf

lIlpg uhp hhpnufihpp WG14WlIlOWn UjWlIlqWGntUhfi hptupuwjpG, 2Pqwhbp In qiufiqpuihhp mpUlPG,- qpnui t q, t.lwGgbwGD: vuwG hqjuujuuiqmuubpp lJ11GwubwGDpp murnufiuruhpntpjnfifihpnui: <,WjWUlIlWGptlW'1 2P2wGp 14WlIlUmf}P1GD mpP2 wUjwgnjgGbp t UWlIlWqWpWpnui tlbPD G2mwa bG~Wflpnl~bwG oqinhfi: <.bpnflllmnuD, Uinpurpnfip, mpP2Gbp unupqnpng mbflbqwgGmu hfi, np luujhp]i (jwtuwhwjpbpD utlflllpnuD hi

wpuwGp t tlbp2wUjtu Gwbt bP4PP GWtuWUjWlIlUWqWG ctwuwGwqD, np huij d-nrtn4Pflj1 qWqUWlIlpUWGDGf}w9I2ntUIinjfiujtu ~tp qurpnr] uifihlnn hi hfiurqhn LWlWjwGD uijuopnuuj <,WjWUlIlWGpuurhiiurfi-

t bqbll4f1ll:j>tunp U. tlbp2GwqwG nuruutujuiqurf ljnp~bL:<.Wj urqquiqpuiqhn

Gbpmu Ujbflbl t tlw'1 puipt; In ppnuqt I}wpp UOlIl500 qhpbquuni: vuwG W2tuWlIlwGI2Gbp qunnurph] hf Iiuiln mflP2 htnnurqotnnqfihp, inuqjiu, np bp4PP p(jpq(jbPD hpu(jwqw(jmu fI}bllmwa qiufiqhp], hunihuunnmpjufip npnGg obnI2 phpuio wf1IlP1GI2GbpD gnjg hfi quiqunuuc tp(j hpqurpurquifiq muuuuijpq: hluupuwjp(j lIlPuW

ourqnuim] [cTpwljl1-

Wjpg hli, t/mptqwgp(jbpp gbflwljl1g: CWlIl unlq]i m2 huij 14WlIluwqpp(jbpp UOlIlIinjtitqtu qmfinui b(jI2I1PWtlqwjm~pl(jD: "4npPl(jD (5-M rpup) Ilupunlurqhfi ht t/mPlqwgp(jbpp D(j$w(jmp uifinuufinui t huijhp]i t npujtu

Cmhnjuuj]i

nuiuuuijuilnufi

ctwuw(jwqwljl1g hpljuipunrnfi quniqhp], hhm gnjg t lIlWLl1U I1Pw(jg uP2b1 wWP D(jq(jll'1 Guw(jmf}pl(jD,-WU4Ull!uUUt LWlWjw(jD pp hpquipunilnuj PQ: C(jl1qamwa hpqurptuquifiq <'wjwumw(jmu' W2tuWlIlW(jI2Pwf1IlPt(jI2(jbtp

Iiuihunqlnn: VW wnw2P(j(jbpp(j pfimpuiqpnui

uiupuifiurqhuifi dnnrnlruprp Cum Iipui, UUI2w(jwqD 14tmI2 t np <,wjwumw(jpg WPlIlWqumpuio Ll1(jp<Dnplqpw: CWlIl unbj]i m2 unqpnq (9-M rpup]; tlbp2 - lOoM rpup]: uqpqp) iqunmi] 3ntlhw(j(jtu qW~l1IlPqnuD, [cTpwljl1w(juifinuufinui t huijbp]i (jwtuwhwjpb(jpp,~ uipmurqumpp

d-nrtmjmMD (P(jllbp, 65,3-73,9) rpupbpm] unqpnui

up(j~bt (jwtuWI2PPUlIln(jtwqwG hpqpnpr] hurquipunihuih];

qtuD: Unw-

2WlIlpwupwqw(j nuruuurj]i qWflo qiufiqunnp gbflbPD UPWj(jm2 hf uijfhnhn (jbpqw~bL, npujtu hpquip quiliqunnpfihph PQ: puq hnqhmp jwmqw(jP2b"'PD: 1>ppg lb(j9D qpnui t. <,p(j muuuuifihpp hnqhmp tnwppbpm~pl(j(jbpD p(jwqw(jopt(j ~b(jI2 lpupnq uijjtnu Dp211tlbpwqw(jq(jbl ..., I1Pw(jI2 nwuuwpfimhlnnfinpqfihp: Blnnnj htnntntq hfi h(jllqbpuw(jwgp huijh-

[iul] UUI2w(jwqp(j' qpljl1(j huijhp]: tnuhunqhm: <,wjbpp ln t/mPlqwgp(jbpp

PWlqw(jbw(j phpuiqqqruq lltUlP <DnI2P Ilujuu mtqp t mfihfinui (jwtuwI2Ppumn(jtwqwG bp4rnM huiquipunitnuq]i hpqpnpn qtup(j: lJ11Wj(jllW(jllW'10pt(j wnw2P(j(jbPD (jbptum-

ubgp(j UpblbJIl In tlbp2W14tu (jmw6tgp(j tuwlllbpp bpljl1PD,np uijq ctwuw(jwljl1g uquwb juijtnfi]; t (iuiht <,WjWUlIlW(junimfim]: Ilp Wjll Gnuurinr] d-nrtntlmf11l(jbpD' ~pwljl1wgp(jbPD, t/mPlqwgp(jbPD tn huijbpp hfirjqhpuuififibp b(j b'1bL,tPwum t: p(j~uWup'" UWMWpw(jwqw(j muuuurj]i hfi, uuiquijfi, (jpw(jI2 14wmqw(jbr t/mPlqpwgp(jbpp(j, hpu(jwqw(jmu q.pl(j~bpD ~pwljl1wgp(jbpp(j

utnbl b(j uhp [uuinunuuo p(jwq~m~bw(j jWlIlqw(jP2GbPP ut2: l).dpwtulIlwpwp juilnufi hnqhpuulmplnuf mumu(jwuppm~pl(jD uP2lIl tl qunquuu

t puipnjurqtuf

bu f}wq[lp(j: <.tqp(jwqD 2wpm(jwqmu

t. lJ11I2blW(j2bln(j, LplJ~bpD, q.to~t(j,

Pt~hntltGD

npn(jI2 -R. w. 1200 ~mp(j iiom uunnufihqhfi tub~bpp qWjUpnl~Pl(jQ nwuuw: vnj(j tuupp(j b(j iqunnqurunu! (jwt

wqGjwjmoptG [uuinp nuiuuuijhq tp(j: p(j~14tu ptpwI2w(jWtp dnqmlmprj, iujtnql;u tl huij ctnqntlmPllD mfi]: nunnnuj]i Ujwmqw(jbUmt~Pl(j: CUlIl [ip ouiquurfi bt lbqmp, DUlIl pp UJ.Wtnum~bw(jm u2wqnj~p, DUlIlD(j$wGmp wztuwphwjbwgI2P, wGUJ.Wjuw(jopt(jnununui t hfiuiqnjf wppwgp(jbpp Dum pp trupburfi, Iiui

uifinuufinui t hptupuwjp(j

huijhpp: <,bmwqwjmu

tub~bpp tn [uuqnhuni DUlIltruptnuf

d-nrtn4Pflj1hlnn ppb(jg [uumfimbjj; prqn mp14D, uurquij

lltuwbpnlU hpu(jwqw(jmu

t}mtubl t Iipuifiq hptupuwjp(j

pmhfi: In upuifip hfi uuipnlpuplnufi

rTipnut\3tnuT.!:*Uwl!WJG, l1PwGp.guifiquiju, WJGI1tUWmu, npp ubGl2uifiuuihuuif utp hi hWlwtnWpum\3p.lG bGl2muionui ubp ubtp.wl!wG ctnrtn4Jul11 Gl!wtnUWUP,ubGl2JWpqnlU bGl2 Iiuiln UP.lU ctrulmlmMGbpp. wqqwJp.G p.pwlmGl2GbpT.!: '-IwJupnlpbwG l!wGglb[l ll.qnl~ ~P.tnltpP. 1933 \3mp. lrwJp.up. 17-p. 11-wJtuutnwqp. btIlJPp. unjfi tuoul2bpntl 'm gwGl!wGwJp.Gl2Wlwptnbl uhp uiju U111IlbpT.!:

lIUPl

nnra

WUJpnlU t uhp ln ubp lnprnqurlnufi tupbuinunp]i hlnn rpuphp 2WpnlGw4

DUUUU3UQPS~0bUu

bl' <us dfYlfl~ Pu~0UqpUUu <ur-sr- C~PS2


.Qpz dnnmlmprjuhp ljuifi, npnGg uwup.G bIlwa huruuipurquilnufi 4wpapl2Gbpp ut2 WJTJl2wG 2wtn 4wGtuwl!wpampPlG hi, l1Pw hlnn t1t4tnbIl, wJIll2wG unpnmn ujunnljhpuigmuGbp WGbG, nppuni hiujbph: Lljfiruunihfhujfi]n, wJI1 dnnmlmprjf ub[lowmp mhuuiqumnnui

qinfimui t hnqlnnp uhpm qunqhp]: ut2: Uw4wJG n"tlp'Gz qjun]: WjUl!wUJbpp uuiuhfi: n"tl ozuwptnWll/tu qp.tnP Iipui ujunruirnpjufip: UJU wutGp.G wGmbIlbw4GbpT.!uba uuiuunip nunnnui hf UPWjGpuin wJG puifiji, pt p"uzlmpbp 4wu tnhqhlpnpjnfifihp hfi p.pbGghlnn phpnui qurfiqnuuouijhfi uiqqurpurfimphuifi ihmufiqunnp qnpiJ{!ul!bpGbpt!' WpblbW ownp zuWG 4wu t!ul}hwuPWll/tu

fiunquqihnprpiqtihp]i WjU mbuuiqp,

nz Up qp.mbW12zmup.
hi

uijr; uwupu, tflntuwptut!, UW4Wju, uba pbpuni mfi]: jOl}Upuippumlq: L,UWUhuiuuipuiquijfimphunip phplnu uijuop punuiquifi hfi up.wJu qqiujuiqrufiq uuqunnpmpjufiuhp hfiuipunnphfi zwtp. 2wm [nunufiqurpuhp: Uutu I1tUWmu tqunnjuiri

'm wutr

uijfnqhu];

clnr],ntlMPuuiuhu, pGzUJPupuhfi hurjhpp, 02uwpp.m ln nz pt uwl!hphuwjpG qp.mhW12Ghpnq nunntq, 12WUP np uhG12qnpo mGhu12up. ctnrtntlMP hlnn, np, pt' uuiprpupuniurqurti ln pt' [hqnuuquifi umnuim] UPUZblopu pr ut2 unuhiqunih] t hfiuiqnjfi purmunpunnuippbp: ~wJ etnrtntlMP ut2 qhnlnu juipunnlnnq WjUhtiuiqnjfi tpup4w4wu Iiuuunuropfihp]i uwup.Giquipq ujunnqhpuiqnui 4wquhU! WjU12WU tl hb2m tuuTlPrzt, 12WUP np [uumfinuuo PWll.wI}Pwmwrrbpt! WjG12wG puiquuiquifi hfi: ~Wj etnrtntlMPu u4wpwqphwu umlnpuiI.

fi

UflfJ ari pwn[J hfJfi hWjbflt[imu [Jfil)hwfimfl qnflow~w~W uwbt' wflfJ uWfll) ari mard = pwp uWflf/, UllJ.wuwflf/, I' UlwflP fl ~ wflw4wfi ubo:

b~~

t b fizwfiw4mu t pwp. wnwpfJfifJ. wqfif! fll~ 4fJO Frau pwnfJ... 1UUUl. fiwbt' wfln

pW[lpuiuupuipmui hfi ~hpnqnlIl11up.WjG mhqhqmpjnfifihp], t{pWjjhfimhpn], t!um npnfiq hWJbpt!iqunnlnufinui hf PPW4PW-tPnPlqp.Wl!WG tuuppu ln wJI1[uup]; hhin tl Ghpqw~hl

LII'N,IIU\'(I"IOI'N IU'I'l1lll1\.lll'IilI'N.

bG 4mppwupw4wG U1WPWi)p: Uw4wJG rpu GzwGw4mu t huipqhfi uOU1bGwL hw4wnw4 ChuJPpg, pwGp np PPw4Pw-tjmplqpw4wG GbptumctmuI! <Dnpp Ilujuu hWJ dn.rln4Ju1\1 quiquunnpuuif qnpbt!Gpwgp wMtG tlbp2pG PJ1IlllmpPlGGbppgut4G tp: <,GIlqbpuwGw4wG PPW411W-tjmPlqpw4wG WJUwt\1ppG, uuiquijfi, GwtunflIlOlu hfi puiqnui tnuquipuuiuuiqfibp, npnGg I!Gpwgpmu 4mppwupw4wG U1WpWapmUwMtG uwM\14 tpG WlllJll1lU: Iu] tunpwGmu t huijnq Lbqmp 4wnmgmwi)pp ln Gpw pWnpUWUU1WJPG JWPWpbpnlPPlGGbpp ut2, qpmp, np 6ZuwpU1mpbwG hbU1pbpI! qU1Gblm huniuip llltmp t JbmwIlwpo hWJbwgp oqbl Iltut\1 hbnmG I!G4wi') chuuwGw4GbpI!: tn npmbll uWMwpwGmpplGI! uwhuwGGbp t IlGmu, iujfnnhr] hwUbuwU1w4wG lbqmwpwGmpPlGI! qbnblU quipnn t wpwhbU1Gbp qnjq inuq: <Dnpp UupwG, wJupGpG' Unw2wmp Lluhuifi, uumqp qwpw2P2wGp9 uquuio

OlpbuG' qp4PG tlbpwIlwnGwGp wJG hhnunnp chuuwGw4GbPI!, hpp wztuwphp I2wJlU1tqI! unuqunhfi wJL U1bup mfitp, puifi uhp ophpnui tn np qhnlnu ()ntlbp tp gnJg U1WUm, npnGg uihqnui ubGp uijuop quniuip m uifiunqunn bGp mhufinui ln bpqpGbp, rnp uijuop ()n4.\1 UW4I!GpwgmpPlG t, ln rup wztuwphp 4U1U1WpbrUhw hjnuhu-urphuunhuni, WpU1WppG iqunnqbpnui hqop tlhpw4mtumuGbpI! uWM4wGg ru 4bGIlwGpGbppGumjuqnui tpG hhnunnp U1h1l.wzwpctbp uP2pG ln hplUPUWJPGbtpruquijm] zwpdtmu t hlllupuwJPG up nuiuuui' dn.rlntlmpqGhpp up ZIWwJ, np pp ut2 WU4m4mlU t prqnp U1nI!GimpPlGGhpI! ln qpunnui t fllPWt\1g UpG~blfTlppbGbwGLbnGwZIWwJI!G4wi')WUPllll.2 U1WPWi)pI!: cTm]ntlmpqGbpp wJu ZIWwG' pp unuppbp unnnhriuniuiljurpqruphtfifibpru]' iufinuufib] bG t\1qnlpwmpwLw4wG (Iigyuralisch): pu4 hhnm huipunnui tlwll duniuifiuiqGhppg U1WPW()mlU tp qnpouninuuo wztuwphwuwupG iqunnlnufinq dnrpulmpntihp]; up mppz ZIWwJ,np cqmui tp bqjuqmnum], <,PlUPUWJpG UtPPp4tntl, PUlllwGpwJntl, IlphuiU1hwG,bpwGupwJntl upG~bl PppU1WGpW: UJIl wztuwphwuwuG uijuop <'GIl4w4wG

uiprjtfi, wJG mwpwi)pG tp, npinhn hptupupg ln huipunhq, WpblbWpg tn wpblumU1ppg ppbGg Ubi')mbll.wzwpctbpp chuuwGw4 unuppbp nwuuwGbpp uwM\14, Gnp dnnnqjupu-

nt.l4l1wGnuG t nrpiqnui: brqpwqGIl\1 inhup]; OblW4mtumuGbpI! hplUpUpg Iltut\1 hWPWl m 4wG U1Plllbp4wqubLntl, zbpmwmpnlbgpG hi [ipuip tuwnGmbgpG, I!GIlnpnui' plpwpwGhuipunhq Iltuw hptuhu uijuinhq pbpbgpG dn.rlntlmpqGbpp Gnp [utiphp, ln uinuicunnpuiilllp ZbpU1,I!um 4wquwtuoumpbwG In Lbqmp, wnwlbl4wu Gmwq ~w4mtl pp PlPWJWupw4wG uuupuropnui m lJ1i2bpqpw4wG ()n4.\1unuiquifinui hpqm nwuuwGbp upubwGg inmq htnnpf t pllIl.br Swppbp nwuuwGbpp pGmpwqpuwG hurpqnui ubGp ntm unitfi U1h1l hwGTJlluJbgpG m hplpuu]i [uuijuiuhpnulhq umuiourqun dn.rlntlmMGbpp up Gnp U1Plll' ~t, np JW2ll1l.mPPlGGbpmGbGp: Iljurql;u, oppGw4, umbll.i')mbg wnw2wmpwupw4wli wGgmuwJpG up nwuuw, np 4wpbt\1 t pflrupuiqpbj npujtu uquipnrjtnufi hi np WpblbWmu nuiuuui wpmwJwJmnlPPlGI!, np iuunui t wutG pG~ In nillGr flillG~, nprnlhtnntn wJu, U1WPW()mlU tp UpG~bl pmpuniurquui U1WPW()pPhbrmuihpp, pGillltu np tupbuiuihunl hwu4wgmpbwG ut2 ~wtPpg wlblnM pwG t Gbpwnmwi'), rnuinh tpGp4 G4wpwqpp~ uuiunul Gw qpunnui tp lJ1i2bpqpw4wG ()n4.\1wlWqWGI!,npuihq puruqbph ut2 qhnlnu hp unupq ill Gbp4wJwgGmu, ln wnw2wmpwupw4wG nuiuuui hwu4wgmpbwG ut2 WJUOpnlWJ Gbp4wJwgmgpiGbpG mfiji: '-twllmg uiprjtti iquipqmtq bG uijuop ppwppg I!G!1qp4mwi')gbll.wqpmw4wG Zbpmbpp uwupG juuuuq lllwm4bpwgmu ill U1Wt\1U: hhnm qintimnq [hqnuupnipbp]: uP2bl hIl.wi')4mtuwqwpo qunqhpp, pu4 ppwppg hhnnt UJu pwgp qquiqnuifi t tl4wJmu wJG hwGqwuwGPI!, np mumuGwupJ1IlllGbp bunnnunnnuuo ZP2wGGbpPuihquuimfitibp]; up2bl wWP I!G4GllIl. GuwGmpPlGGbPI!UWU12wGwgbL bG wlbt\1 Il\1111m4 wGmGGbp qmGbt' (<UllWpnqbwG(alarodisch), tubpw4wG GwGzmubG wJIl4wlllbpI!: Bhuuuquijnui <DuPPIlujnuj]; dn.rlntlmpqGbpp uijq Imp ZbpU1P (hettitisch), GwtuwhwJ4w4wG (protoarrnenisch): PWJg upwGp tl I!GqhwGmp umuunl tlPWJppwppg ZWU1 hhnru I!G4wi')duniuniurquihunnnuuofibpmu qnjuninui hfi 4ntl4wubuuiufiuiq]; hunnnuuof hf upwJG Gbp4wJwgGmu, np]: U1w4 qwuqwumlu bG uGwgbUl wG pWllwIlflwU1wppbp, pwuw4wG (harnitisch), pmjuufiuiquifl (turanier) ZbpU1bp,unqui GbpI!:

lll"'lllll"'IN'H~N

WJ1I1tG' lUlUwhGl1qbruwGwqwG, hp~p~wqwG (hettitisch) ln yhr2wllltu qbwG-hwJqwqwG

~rwqbwG-ttmPt-

2!WwJP' wLlllbwG-4ml4wubwG,

~tuwuwZq,

quipcuiquuiq

uWJ1l14wJpG up nuruuurj]i

Z r I!: wn4wJm~ptGI!, np pr hbuipbpfi t ~illlbL Iiuiln uhq UOU1ln nrI! D-bU1PP ULlllbrp ln b U1 ~wJng LbqmG p. i2 p.G WrU1wgn\.lltU t hGwqnjG dutuwGwqGbrp. p.rbrp. uiju PWL4wGbwG phpuiqqqm tJ.pwJntJ.hhtuhu-urphuhnhuni Ilmuouunp Uup.wJpg' U1WrWOG G qwgm~p.tGI!, I!GI1npnui' WJU hGl1qbruwGwqwG \ulllIlUI! n~ uP.WjG p.r pwnp.UWUU1WjpG tnlU tp up.G~bt f1lp.rbGbwG LbnGWZ~Wr cJnqntJ.mflllGbrp. WjU pnLnr hnuuifipfihph qwqup lit2 t lllWrmGwqmu hGwqnjG, n~ hGl1qbruwGwqwG PWIlWI1flWU1wrrbrp qquq]; [lGJ1hwGmrfiumnuuopfihpp huij dnrpnlmpqfi WjUOr tL t pr ut2 qpnui: up UWU, Wjlbt ObtWpwGwqwG tn hGWtGwqwG umnuiru] qqunpoptf (haykanier) Llmucunnp bG~wrqmbl t WlW)UU1bwG (alarodisch) uijr; wql1bgm~ptGGbrp.G: bpt hGl1qbruwGwqwG hWjqbwGGbrI! <l>nI2P Uup.WjmU t~GP.qUJllltU ppbGg lit2 UJGqUJUGbrUJnbl bG Opt gwG4wGmu hu huijbp]i uwupG [ipunnhu ln OZUWrU1WgpOrtGI1WU1bJ., unqui U1 Ujttni2t wutGpg uimuo Gpw ujunnurnpjufip [uiurfiuiu: '1-pw huniuip, huipljun, lllt i2~t q/1tnbL\1i2Gbir2UJllblUpUJjGhUJGpUJq)1U1UJpUJGUJjpG pumuipuififihphq.

llltU1i2t 4UJPilllUJUJlUJ)UU1bUJG-hUJ~bUJG (alarodisch-hatisch) unuppup, UJlllUJ'ZUJU1 UJtbL\1 mz, p.pbGg UJjUO- GWl Gbr~wt)1UJGgbl dnqntlPl1\1 qpurqurfimptnuf ut2 [iul]: Ujl1 T}tuwmu UpUJjG 4I! pnuuj' UJpbtblbUJG hUJjpbGp.i2mu: uputG (Annenier) UJGmUJGmuI!I!UU1truptnuf WjU 4wflilllwGUJU huninqmh], np huij dnqntJ.mflllI! i2UJ2, jUJ~UJqUJG dnrpnlrnpr] t hfJ.bJ., dnqntlPl1\1GOU1UJP L GpUJGi2 p.rbGi2ppbGg huij (Hay) hfi UJGmUJGmu,np n~ UJjlPG~ t, b~t hbrnuwqUJG qnjnfihpnui (hu jPZUJU1UJqmu bU upUJjG ~UJflllUJGUJG9iqunnhpuiqup) n~ UJlUJ)UU1bUJG tub~UJqUJG huiph (Hati) t~Gpq upUJmrI!: 4UJJ1I1UJlntlUJunpUJqUJG hWr!llrWubUJqGbp ZUJpmGUJqlllUJji2UJpblt hUJtWU1Pln pGi2Gm~bUJGhUJuUJp, pjuqurfi~UJqUJtnrGbpp. jUJ~UJGUJqGbpp. lllUJmumpp.tGI!, tnhfJ.bqUJGmu bGi2 UJjUU1hfJ.unqjmn GZUJGUJtnp quijuphp t inmbj, tupjnfim] ln qrqUJGi2Gbrntl upG~bt dnqntl J1l1Gbpp.up. ~mUJi2UJGw4PuUJup.G,np UU1blt huij dnqntlPl1\1 opqUJGUJqUJG qwqup opu hWUU1UJU1bl t [iphfi, up dnnmlmpn, np llltU1i2t UJtbL\1 [unpp I!GqUJlmtp hi qUJpbqgUJGm ut2: ~t" np hUJjqUJqUJGqUJjUrntpptGI! SpqpUJG Ubap. opop oqmtu tp <l>ni2PUup.UJJP S pp uipduifhufiuip, i2UJG ppUJqUJGmu uipduniurqbj t: cJnqntlPl1\1 t~GpqUJqUJGquiqiim] hi mUJpUJb"pntl I1tuW hUJpUJt tn UJpbtummi2: ~GUJqnjG UJpuUJU1GbpI!UJ.tU1i2 t, uUJqUJjG, br4rp I1PPi2ntJ. t, uurquijfi, iqurjuuruunnpnuuc luujhp]i lllUJU1um~bUJGUJUPilll2 gwtI!, Ilw4wG quijuprupbunip t)1Gmpbl tl unln]; hpG dutuUJGUJqGbrntu: UrutGntu! nwuuUJG UJluWUJG-qntlqUJubwG onqrulrnprj, np dutuUJGUJl!PI!G~UJgi2mu~qUJPilllUJgUJtUbaw~pt I1UJnGUJl, upUJG UZU1UJumnuin'[ upUJmrtntU t GUJbt<<Il\1GUJPUJqUJG nuruuiuj]i htnn: UUJqUJjG,UJjUupUJmrntU~ iqtu lipWjG I1UJtUJoUJGbgpG, ln GUJUP.ZU1 UGUJgPzGUJup ln I!G~UJi2UJIl9 mdbp]i uP2bt, wJ1l1UJpwGmut UPWjGUJjGi2wGntl,npi2UJGntJ. ttmi2PUJuPUJqUJG GUJtuUJpGUJq~mpbUJG ut2 umhiqrutqru] wGgGbl ub'p~ upui, ub'p~ GpUJqilllUI! ln upUJjG hurqnuuqpun I1tuwbrntu lllUJhlllUJGmUJot qntlqUJubUJG-i2UJp~mblUJqUJG U1UJPPI!, tn huij dnqntlPl1\1 uUJJ1I1UJPUJGwquipnmuqun GlllWU1UJqwulUJ9i2UJIlUJi2UJqUJGm~ptG tlUJpbt: bpp UJjGuWup I1PlIlllllmlGGb w UJ mu qUJGU1P.lllI! UJjI1111UJU1oUJnntl iiuiuunip UJqqUJqgm~p.tGt gmgUJpbrntU UJlUJ.bUJG-p.uPr , !3P rhu 4 flll , pt p.pp luuj]i pfiunnpmpbuifip pGnrnz t UJtbL\1 i2P~ hmufin, i2UJG qUJGp (a\pin-illyrisch) htnn:

or

np tlUJIlmg jUJjU1Gp t, np nUJuuUJjUJqwG up zbr

upunh

quupuurompjufi, UJtb\l1i2P~pGi2GUJtluU1whnt~PtG, i2UJGGbphnlG 4znUJI1UJUllltpP.tG,

qntlqUJubUJG-lllnGUlllubUJGUnUJ2UJmp UUpUJjp.gUJnUJ2t ZUJpombl hUJpUJtUJpbtblbUJG

unqui Wjl1oppGw4 UJGhpuG UJpU1UJjUJjUlllt~P.tGGbpG tl hbGg gnjg hfi U1UJ1PU, nr GUUJG uP.2P.GmrnlllUJjntl, In np ubr UJllllbUJGZP2UJGGbPPlbnGbpp. UJumGGbpGp.pbGg hUJU . 'lwmmuGbrp hbrt\1GUJqGbpI! ouifiop ~bGhuij dnqntlPl1\1111UJU1uwqwG quipqurquurti pnlnp lllUJU1UJ tu GUUJGmpp.tGGbpG mfihfi qntlqUJubUJG ZP2UJGGbPP. hlnn: UjU hUJUUJlll' u UJG U1UJutuwGm~ptGGbrG UJlllUJgmgmu hfi hGUJqnjG dutuUJGUJqGbrp. dnqntlJ1l1UJqUJG tPnllbrpG, np UJjI1I1UJlIlllllm~plGGbrI! tlbpgmwo hfi upUJjG UJnUJGopGlllWU1UJhwqUJG 'lPUjmwbGbrpg qwu tl utqI! 4P4Gmu t uptup wUUJOQ unul]:

up dnqmlmpr],

np inhulq t pp

lIPf1.llltln,lINdf~N

PWjg hWj[! Iiuiln hWjphGpp nui]; tujfimhq, nip hnunui t puiqupqu qnqbpqnuuo [!Gmt1pWpplG[!hbrlmb 1U,pGwljwG t, im rpunfiurp bJ1ljznm tn J3bpwhwlwm, tn obnGbpbUpwI2U[!, UPWPWU1[!pp oplGwU[wm q[Tlltu[! I1tu[p uniujbpfi t puipcpurqflrnu. luujp qmphuifi U[wljWU[!nZJ3t pp wpbwG ut2 t, uij], U[wm6wnwpwGmwi} t WjG 6GZI1Tllmi}11l{, umht'iplj hnn mfih, nph 4.J1Wj WU[J1I1lt'i t nhnlnu unlhfiuihhfi awt'iwGwljGhJ1pg, nphq uijuop np rymlbl tp WjI1 chul.nt\.J1rll1 4.J1Wjub12mljGbpp, unGqnlGbpp, J3mpI1bpp ln U[wpupljGbpp tL hwpljwI1Pmwi} t hhnm t'iGw[, ln rup 6I1flnt\mJ1I1GhJ1p [niunnnmpjufip Ghflw9J1bl t ljI1Tlupg: uP"J3t Iinjfi pwG[! ZbGp mbuGmu pWlljwGbwG pppuumGbwj chul.nt\mJ1I1Gbpp hWjJ1hGn12P uuihuurfifihpp t'ipGZblljbwGpp huniuip unlhfituphfirupbuni unnnhriuni: U[wJ1wqwjmu: bpt WjUOp hWjbp[! wztuwphnt\ utlj uihnnuuc bG pwqUWJ3Pl qumpo~wjhpp iiuiuhfi uiunui bfi, J3t GJ1wGptiuiln iqtnnmpjnfi hunnnunnlqru ljwJ1llflnt2wtuGbJ1mu, unqui GpwGg I1PwGuqbl t t\bp2pG hbpJ3pG umuunp]; hwljmu[!: f"\uljwljwG J'}PlG zmGhG:UjU U[GI1muG tl t zwm hhnmfi qfinui: ~t" nJ1qnjrupjuf t mfihqtq huijquiquif U[wm6wnGbp[! U[tmp t t}1GmpblGpwGg U[wmumJ3bwG ut2: Ub12mljGbpp ln unGqnlGbpp ljWjUp!1lJ3PlG, ln WjI1 qtujupmplnuf uuupuiopp, oppfiiul], SpqpwGp opop, GnjGpulj jWJ1owljmuGbp[!' uwpuwt}1btP wlbpw(}nlJ3PlGGbJ1I1t\, U[wm6wn I1WpowG hpG puiqunnhUljWjWi)"wlWl t bqbr p. huipql', nz upwmwpp tJ3Gpljljwqup hlnnbuufipm] brlbl bG huij pwGpum liGp pwqwpp ljnpi)"wGuwG[!,np hnun qwGqmwi)"wjpG mbqwzwpap wnw2pG PztuwGGhp,nJ1I1GI1 up duniuifhuq gwGljwgbl bG ppbGg ubt}1wljwG pwqwpwljwGmJ3plG[! wnpJ3[!: f"\uljjlnnnj UZU1WU[tu ljpljGnlI1flt\Wjpwq ljnumpwi}Gbp[! J3mppbpp ht U[wpupljljbGmJ1I1Gwopq flbljwt\WJ1I1lJ3PlGpg:PWjg J3t Gbpp mppwU[bumlJ3bwG opop. GpwGp gwGljwGmu tpG ljnmpblhwjbpp I1PuwI1PI1Tlwljw. I{wphl ln [umuunhtq J3WqWillJ1WljWG

GmJ3plG[!, nunn]i Gp.wGgubi} uwupG ljpljpG uU1pU[bgpGWbl bpljpp[!: [crt nppwG ubi} t WjU chul.nt\.J1rll1 ut2 rudf m ljbGuwtGbpqpwG, bpbmlu t WjG pwGpg, np hwqwpwubwljGhp jtnnnj Gw I1bnblU wU[llblm Impm] mfih: Ih] gwGljwGmu t puwGwl., J3t huijp pGwwfi unimp t ljwU[mwi} pp bpljppG ln J3t pGwwG t Gw ljWpOumlU pp lbnGbppG m qbmbppG;PWlWljWGt UpWjGup hWjbwgp GbU1blhuij pwGwuU1bq(}nlJ3bwG[!:~WlWGWpWPnz np n2l1GzZqpU1PWjG uwupG, J3t nppwG pwpop t huijp pwGwuU1brli)"wljwGwJ1I1lbum[!:~wJ pwGwuU1brl(}nlJ3bwG[! i)"wGOJ3wGwU! UpWjGlj[! LllbgGtp wGtunhbu tuoUTl.TlGbppG: ~wjph w W GpppG uU[wnGwgI1Tlt\mwGqpg OU1Wpbpljpp wpU1wpumwi}-wpU1wq flJ3 i} uinnpp]

UjhU1wljwGmJ3bwG qwqwt}1wJ1[!huijmphuifi ut2 t'ipzm ljbGqwGp t uGwgb[, unquiqruqnlhLbG huipjupunilnuquhp inbuuo rqunnhpuiqufihpm] [!GI1I1tu [!G~wpwfl9 hWJ1blWGGbJ1p, WlWP, ln nJ1I1GghWJbJ1[!bJ1pbp UGp pWflwI1[!, tnJ1I1U[Wjp npnGI1~wjwumwG[!' UpblhWp hi Ilpbuinunp]; umhunp]i huniuip Wjq quiptnnp uuupuifi9Plj bp4PP[!, t/mJ1omu tpG Gmw6bl npiqtu [uiuuqnjf z9wGljwgwG htqunnuiqmtq: tn hpp ljnpouifimbq hpG puiqunnpunihum

t'ip"J3tt}1wtumump I1PuwaGbpp wnw2pG qnpbJ:! ~brlWl 4:ptPljpwjmt'i f1.mppGbwGGbpp pztuwGmJ3bwG GbppnJ umbfli}bl Gnp J3wqwmJ1I1lJ3plG,np pppuumGbwj huniurp WjG duniuifiuiq lipblbW timfihpu upw4 GzwGwljwtPg rpupupuuf tp: f"\huipqt,

[uunp mppz p"Gz U\J1mpwGtp uijuinbn, hpt; nz UpWjGwnblU1J1I1t\ qpwqmtp, npiqtuq]; U\I wnw2 t'iqnlI1flpUlwupG qnh I1WpOWlIiuiln WjU pzjuwGmJ3PlG[!,ln prqnp]: ljI1TlupgWt\wi} ~ljWJ1llflWgWl uijjtnu Gnp U[bumlJ3PlGumhqotq, uuiquijf n~ ljbpU[ bpljwpwoqtp pp ljbwGp[!: ot\ np GWjp huij qwrwo2wtuGbpP U[wmumJ3bw ru hlnonuuo huij 6I1flnt\mJ1I1[! tunPP[!, lj'puwGWj, np GnjGpulj wjuU1bq2l1 wGU1bumbl hnqbmp ljbwGp[!, np Ihiumhpr) upg UpG~bl~GI1ljwumwG ntm t\wqmg uU1brl(}nlWi} bG brlbl hWjljwljwG U1U[wpwGGbp,n hpwU1wpwljmlU tpG hWjbpp qpmwljwG lmp2 mumuGwupJ1I1lJ3PlGGbpp wPI1PlGpGbp[!, Ii np huijp WPPlG mGbgI1Tl[! ouuupp U[bmwljwG U[wzmoGGbJ1I1lU iufiquni J'}tUjhumlJ3PlG hpuGblm [!GI1mGw4map puiquiquijmphuif ZWU1 huipjupuniburqfihp]; ujunntiumm]: In hpt uijr; mdp [!GJ3wgpmu J3mppwljwG li}P htnnbuufiprn] I1Gwi}tp, uuqui

WjUOpt\6nw4wGoptG t\bpwqwPJ3Ghl t, hpt uniquni inrubuq bphuuuuuipn U[bumlJ3PlG[! JWflj:}whwphlntrjbntnu ZWU1tunmGqnmGbp mfih:

im ljwpnflwG

pwpop U1plI1flnuGbpGmw6bl., pG~U[tu awuwGwljpG PplqwGI1PWjmu tp:

UP!'llllln.flt-rftl'''\,

uwup(i wpIlwpwgp rpuinhj, 111 4w[1illl WjU r. t t ut(i p(i~ mumu(iwuppp tu(iIlPp(i umopbuij puwgmpbwup uOlOb(iwl- uW UJ.mp W hf h dnnmlnnh UJ.WlOumpuhfi (i <h.uuw(iw4(ibppg uquuio, [!upn(imuntl UOlO uWj Wj VI"l 'U"H' Ili] gw(i4w(imu t huij dnrlo4MP W~~l lbqmp(i ln ~UJ.tlOIlt jhfim]: lOwu(iwUbw4Pg lOwu(iwubw4 IlwpZ uipnuuo

12whwuwJ qt;P';;;;UM 12LPWt

tlbpwpupmj lnupqhfi unihfihthfi P(iw4w(i t, op 2500-wUbwj iquunuruptnuf t f).wpbhI!) PlPWIlW(ill1lP t pp ut2 [!(iIlm(ibr Pwgp WjIb uijuopnuuj zbpmI! ~tp (ibp4wjwg(imu: ~wjwumw(imu

qJ3 dDcmqpqp

nuumn.

b~ lJlUSU~.0p.~t,enr-mu Iu'lllPP
~WjUpp, p(i~UJ.tuIiuiln ubp <fnIlo4.PIlPmuuuuijpf

IlWlOIU1UlPPl(i(iupp tJ.pWj,bpt uitiquni hpplnl; IlPw(iIl qplOw4 m hWlWUlOPzmppbppg uG h(i~br

4wpuw upw(izw(iw4

tqunnuiujuunilq:

DGrwgIlmU (Annenier

uifirufip wnw2P(i urtiquui tlqwjmu

ctnr[ntlmpIl lOWPWUbn purquiqpunnuipphp

huijhpp bpqpp (iuptumdbwu hw(iIJPUJ.blhfi iujfhnhq uuqpnq p(iwq~mpbw(i, np pp hbppp(i lnu uijr] bpl.J.pp p(iwqp~(ibpp jWjm(iwpbpmwo wnw2P(i

wnw2P(i UJ.bqwOo(ibpI!rqunnquifinul b(i puipt IlwPP(i tn :}>pw(iupw-

4w(i hp(i Ilwpt IlwPP opp(iwqbw(i nuiuuuij]i (Aurigisdie Rasse) pflmpuiqjuuquui junnqui(iPZbphfi upupmtiuiqnui:
!t

~wlwump tPwumbPI! tlbpwpbpnlU b(i UPWj(i.R. w. uom 3000 opnzwqpoptu umuificfiuiqmnq hpquipurquifiq dnqn-

rmp(i, bpp WjU mwpwap(iupmu

tlmPIl tp WUJ.pnlU, np (ibpqwjwg(imu Uzw4ojpp(i: Qum 'Uw(iut(ip uouiunnpunqtu

tp w(igmu[! Ilwpt IlwPP uzwqOjppg ppnfiqt IlwPP dnqnqrnprp qpIlP, WjU <fnIlotlmpIl[! .R. w.

louipnuuo

1500 pmp(i WUJ.Ilbl t uijuinhq In (ipw(i hfi tlbpwpbpmu bpl.J.ppnnnqduifi I!(iIloPP(iwqmbl ln tPntuw(i9mbl hfi

huniurqurpqhph qumnjqfihpp, npnfip hhuuuqurjnui

UPLU <fnIlotlmpIl(ibpp(i: Iljuinhq mbI1P(i qI! W(itp (iZb\.,np puiplqtuljuifi wqpplp(ibpI! ubp mZwIlpmrpl(i(i hti hpunhpnui uijr] uuupuiopfibpnui IlP t{pWj, np pwpul0(iwgp(ibpp hum uihuulnufi htufirjjuqnq qnunh (Gutaer) dnnni[pqnrnh ut2 t bqbl ln opnZ dunluifiuiq

(inj(ipu4 wUPllIl2 bpqpp(i pp obnIlmu t upuhtq: 2447-2343 pp. Pwpblo(iI! (ioj(ipu4 qnun]; rwqwmp(ibp mfitp: ~(iwpwmp t, np WjIl qmmp(ibpl! (iuw(i hfi (iWjPPP gbqbpp(i, npnfiq hhin wlbW mz iqunnbpurqurnu tpfi uiunptnnnuulqptlbpp .R. w. zmp2 1250 13.: 'Uojfi uijr;

awuw(iwq, pmui t, pt fipwfiIl unqptq hfi up tPnIlP IltUJ.l1 hhiujiu, tioinunnpunql;u <luifiuij

II('Nltlll\,fI"ral'''',

lap ZP2wlj.illWmu, OlPUpW lap9 '1tutP uiphuinunp tn WjU pnjnp dnrlmjnl[1l1Gbpl!bpl.[p\1 G[!, pt uijr] tuwlllbPI! junnquuqtu wlbll1 rudhq hGINbpuwGw4wG tlbpGwzbpm bG qpmbGp tuwlllbpP hlnn ubrnnoptf w'lqwljJ1g upmwGGp.unquiqurjh huniuip huiqju pt nphtl, GzwGw4mf}PlG mfiuquio ll1GbG:~qlllnbGp Iiuiln, j3t mGbgbr UbGp uijr] wlbtl1 UUlTIJq nOpnuiuuuijhf UJ.tmp t '1wubl GpwGg: Ubfip nwuuwjw4wG qobp iqurpqnpnj inhufinul wgpGbppg, npnGg puiqunnpfihph m WUUlTIlWaGbppwGmGGbpl! uuiuunip uipuuuuuifibGp ullwjG WjG duniuifiuil], bpp Olpwpmmp dnrlmjm[Ul1!quni, pGlUJ.tuppbGp bG ppbGg inui bG hbGg hGIl4w4wGP. GuwG: luWlllbpp [hqinui hwGqpUJ.nq uifintfifihpf tl GuwG wGmwGmu, tuwl'1bPI! (<,bpnqnUlTIuGm -RubGmlmGI!GpwGg utuwl'lwup tuwl'1bwgpGbp ulUjwmpnlf}p.lG hf pnqunui (inhu Lhhuuui-cumuqin, t2 680), wutGpg umuic Gpw WjG pwpopwpwGIlW4P t\.bpwpbpbwJ..,np iquunqbpnui t tuwlIlbpp m (Chaldaer) hfi urunuufinul) bp4Pp hfi Gbptumdmu nl t\.wq, puifi -R. w. 9-[Ul rpupnul; 11WU1Ilflmf}tllGGbPI! ln uba tuwlqpG hfipurquij hpqm tuGwuwp4bwlGbppG): UjUutPUI1t\.'hwGqpUJ.mu bGp up dnrlnt\.[UlP,np huijhph hnuuuqiuj nuruuurjurquif qwp' wunpbumwGgp.Gbpp UJ.WjpWPI! quiquuifi huniuip hpuGwpwp GzwGw4mf}PlGt mGbgbr pGlUJ.tu hunnnunnnui t LbhuwG f2Wjg ln WjGUjtu tuGqpPI! huiq]n pt t\.bp2Gw4wGwUJ.tu puonuuo huniuipruh: UjU hhin t, np pwtumbgpG huijbpp: li-bnblU Y:PlpnUJ.bqpwG t G4WPWqpI1lU <,wmUJ.ml! (<,wjwumwGI! hfinui tn uijuop, h. 3, t2 596) GpwGg Gbpqwf!f}1!nl III dmlnM huipunpq 4wu hplUpupg 4wu tl WpblbWpg t mbq[1 mGbgbJ..,WJl UPWjGwpblummppg: OPUJ.tu unquiqnjq bG awnwJmu bp4mul1G [ipuip hlnn iqunnhpuiqutqpu: 'VnjG dunluifiurq W[UltG UbGp inhufinui bGp GWbl prqnp UJ.bqwanGbpl!, npnGp GuwGmf}plGGbpbfi tuwlIlbpp. 4npawGmul!, npnfip jtnnnj uifiutiuiqnpr] omlmlu bG huijhph hlnn: ShmufimfipWgWjWJUlTIlU tuWl1lhpP uzw4njf}p tn 4PbmbuppbGbwG hi WJl uzw4njf}Gbpp uP2bl, W] GbPI!qhn WjUOp tl t\.4wJmu hfi GpwGg uwupG: pu4 P"Gl nWUUWjp hfi iqunnlnufiruu hfi hfiqqbpuuifiui4bpUJ. uiuuio, WpblblbwG lJ1i2bP4Pw4wGp ln hWPWlWJPG tnpmquijh, Gbpwnbwl hn hWjbpl!:'VpwGp [uoutq tn nhn WjUOptl., qnfit hpuGw4wGmu, tu0UI11U l.jwG[hqmm] ln, wGzmzm, Iiuiht hUIlqbpuwGw4wG ouiqnui mfihfi: 'VpwGp, pum IruphpnlU4Gbpp, uzw4nwp uP2bt: Iljrpnhtnntn mbq[1G 41! ll1Gtp GZbl Iiuiln, np UJ.U1l1Wpbpnlf}bwG unnnnuuomhrd uifi, hrlbt hf ppwljJ1wgpGbpp.G uhpin urqqurqpq gbq, np, pGlUJ.tut\.4wJmu hfi <,bpnqnUlTIUJ.wzmwumGpl!, np Iiuiln uijq ZP2wGp dnrlnt\.m[UlGbppGt jwm4wGzw4wG, t\.bpwpbpm upg uhq huiuuio mbqb4mpp.1GGbpl!, umuntquuqtu wwp tp l!u4Gmu uuiuiufiuuqurhruphill

p IltUJ.,hbug ppw4PwgpGbpG ppbGp: @'mlU t, pt upwGp tPnPlqpwgpGbpp t Iiuiln tuwlqbppG (huuui.' LbhuwG-<.wmUJ.mp ut2 pbpwa UJ.wm4bpl!, t2 502-3), Gn] unip, P.GlUJ.tu, UJ.tmp t np b4wa ll1Gbu <Dnpp Ilupur ln pfiuiqmobmt\. (nutn bqwGw4P WUUlTIlWa[crtJZPwzp (Teichbach) 4bpUJ.wPI!, nppG [uhpup hhin, hpl; hununnuifip <,bpnqnUlTIUpG, uijuopnuuj Y:wUJ.wqnt\.4Pwjmu: lJ11WjGwJGmbqpg bG upwGp wnwpGlUJ.tuIiuitn tuwlqbppG gbqw4Pg upmwGGpwgpGbpl!, [crbzmp bG wGmwGmu: In jbUlll: f}PlGhWUmWU1Wa tuwlqbpp pWpWGOWlWJPG zpGmf}plGGbPt!,npnfip Gnjfiiqlu WjU nwuuwJpG bG t\.bpwqp: 2wgblIltUJ.ll tuwlqbpp 4WjUpnlPPlG tn luqunmuqbqphj upwGg: <DnppIluhuijnui GpwGp, mui, wupnq2 <Dnpp UUpWjpg UpGlbl fllwrtbumpG, 4rtqpGbpnlU tn 3mGwumwGnd pGlUjtu ln WjU uuupuiop b4wa mpp.z hfirjqhpiiuniuiq]; d11f!nt\.mMGbp,tPnppwupw4wu up qquq]i iiuiuhf inuippuqmotq hfi hwGqpUJ.nq pWpWGOWlWJPGzpGmf}plGGbpp hlnn uhpui wqqW4gmf}PlG mGbG: pGlL1ltr muuuuijhfi iqunnquninq inhmuq]; d11f!nt\.m[UlGbpp ppbGgIR2: UjU huniquniuifipfi [ip uiqqhqrnphuif t pnqbt Iiuiht jhqm]; t\.pWj,WjGUJ.tunp qnjq hti uiuqjiu lbqmw4wG tn 4wquwtuouw4wG GuwGmf}plGGbPI!, 4nt\.4wubwG gbqb oPpGw4, tJ.pwgpGbpp ut2 UpGlbl uijuop unuhunufinttq bG wJq dnrlnt\.mMGbpp uGwgn Gbpl!: Pnlnp qtuwbpmu tuwlqbpp lbqmG, t\.umwh 4wpbll1 t uiutq, bqbl t uijn uuupui dnrlnt\.mMGbpp lbqmG: Uhlnflnjfi ch.uuwGw4 lUJ.tmp t uifitnhutq WjGjWlwGw4wGmp~ WjU[hqinui quipnq bGp npnz nl huqqbpuwGw4wG puiqumpunnuippbp UJGmwubGWjGpl omuip puiquiqpunmuppbph mnqnuuijpf juijuulurphpb]: jWPWpbpnlPP1GG WjGpwG

Ubi} It, np 4npw hGIlqbpuwGw4wG uP2m41!: ~GWjWa tuwtI1bpp. htnnuiquij omluwGI!,

.q13l1lt'lll\.fINill"N. (:) tll'I~UllU\'(\Hdl'N,

(1I'NI1111l.nl-tfll'I'\

UpU~blWjUOptl hWjbpp ZP2wumu, pU~UJ.tu LbhUwu-<.wmUJ.U1u m "Vwuutuu hfi tjl.jwjmu, ljwUJ.mU1w~bwj tn Zpljwhbp uWflllljwu9 bup hwurWUJ.mu: 3wubuwju hUl1qbpuwuwljwu punJP[! UJ.tU1pt np ljpubpwljwu \Uwll1bPP tjhp2pu J3wqwmp[!, I1tUJ.uhuijhp]: In UljplJ3WljWU\UwnumflllubpP9 I1tu

ubPI:!uutq]: uzwljmJ3wjpu tpu, puif U1WPWapWJpu hi n[Ulup uurhuuitiuiqotnul Jw6wtu 4flouwljwu uuupphpmpbunip: jWUU1WU[! bll.bl t WjU tJ.p.6wljmu: fTlwpuljwljwu inppunqbuuuptnuf UWll1wnwljU1mbg hpqru uuupphp uunnpunqruphtfifihpp: uwuI1J1Ubop uihpunqbuuupjufipq

tpu

Uhp pnuupqrnpburti uljqpP9 UPUlbl hjuitu <,wduniuniuil; wfllltu fTlwpupljubpp hi WUJ.W Ulbp-

uiqrpul; UU1Wgwa wup. uwuuwmpwUJ.tu qJ1mbup, np Ilruuuiu bppnflll[! (Russas Ill)'

nn

uljqpuwljwu

ljnplubpnlU wunpbumwugpubpp

jtnnnj ZWU1zmU1 wuljW\UWgWl unmpuiutqtnqhuni

UJ.wmbpwqublm huniuip huicmptnuup ljplibp tjwpoljwuubp t oqmwqnpamu: ztpmuubp wnw2wgwa

<,bmwqw-

TJ.!1UWUU1PWjp purqunnpfihphq ln umbqabg pp hpqru ulnhuiquni ljWjUpnlJ3Pluubp[!'npp hi UM <,wjpbpt!, npnfip zmumt\. UJ.WpJ3blWljWU uiqnhqmptnuti unulj t!uljwu: UjuUJ.tu t ~U1lU,J3t ppwuwl.J.wumI3plut! (Iraniertum) prqnp umnuifihpm] U1ppbl t WjU bpljpmu: q.pU1bup,np UJ.wpuljwl.J.wu ljpwljWUJ.WZumlJ3PlUt! pp unnnnuuoubpm] up pwup uifiquiu utPtumctbl t <,WjWUU1WU ln hunnnunnmhj WJUU1bq:P I1tUJ., WjU unjut! t\.bpwpbpnlU t Iiuiln Y.pWUU1WUpG: Ujnujfi hwpg t, J3t WjU hplnnjpp P'Gllwtp.P t huiutq ln U1bIJ.P t mubgbl hbGg llPwJG W"jl1<twuwGwljwzp2wGmu, J3t" untq]; tJ.wll.tr Uuibnonuuo hplpu ~WqWU1pnlJ3PlGGbpt! zmumtJ. upwmpnlbgpG p I1tuu hqop WPPWj Spqjnufi bp4pnpfl11' Ubo]i: "Vw npp Ilujnujnui huquijuiqurti ,. Spqpiufi iquipphtfihp]; I1wZGwljpg, lpnnui tp hnrnihnqjitihp]: ljuijupmphui hpuGbg tn, npiqtu I1tu: Uuiquijfi Shqpuitiuiqhptn];

jnui tl UJ.tmp t np ljpubpubpp tn hWjbpp llP2bl, wfllltu 4:wUJ.wflUt\.ljpwjmu, npnzwlJP wutpu (inhu LbhUwuu-<.wmUJ.m, t2 691) hi, wumwpwljnju, t!UflUlUbW t, np rpupunnp, juiriuiju fiuiln' [uhum J3zuwuwljwu, Zlpmuubp[! hUl1qbpuwuwgp Pflllbpp htnn mObIJ.w9pbl bu J3pwljpwu [uup]; hUl1qbpuwuwljwu umnmwapt!: DpUJ.tu t!u1}hwump bqpWjWUqnlU qurpnr] bup wjuUJ.Punt\. uijuopnuuj muuuuijhq Zwm mdhq \Uwnuwzbpm t uunuqhp hWjbppu ppwljwunn\ pfirupuiqptq npiqtu J3pwljpwu \Uupp hUl1qbpuwuwgp gbq, np, P I1tUJ.,tPnppwupwljwu Uuiquijfi WjU hwGqwuwupt!

ljwpnIJ.wgbl n'~ huuitu tPn\Ubllbqmp hUl1qbpuwuwljwu punjJ3t! tn n'~ tl hUl1qbpuwuwljwu plpWjWmljmJ3Plut! uwpbr qbpt! pbpmuio zwpwl1Pwupu wfllltu qnjq t inuqpu, J3t huij <tnqnt\.flllPunuuuirut mObIJ.wGmu, bpp mumuuwuppnlU bup WjU bpljpp uzwljnjJ3p UJ.wmumJ3Plut!,np uM uuiuunip Wpfl11lUp t wztuwphwqpwljwu jhfi, Uunppppu

6WljWU1WUWpumlu 2w\U2w\UPl UJ.WpumlJ3PlG ljpbg, qnpqphq pp pnlnp fimuirinuifihpj]. hpunmfip mfibqun upuhupufibgu UPWjG<,WJWUU1WGt! hrmuhuqhfihp]; inhpunqtnnmphuifi (ihppnj: Iljfimhtuntn WjUhuifiquniuifipru] iquijuurfiunnpmhq huij dI1IJ.nt\.flllP hlnnuiquij qwpbpp 6wljwmwqJ1pt!: .QwGqJ1fTlwpJ3bLUmwGp ln <,nnup llP2bl awqwa ljnplt! uljubg U.jWjPWP qumfiuq <,wjwumwGp I1tu: <,nnut! untq]i mz tPn\Uwppumbg PplqWGI1P-

J3plUt!pU~UJ.Pup \UwjmwpIJ.tm iqunnqhp t ubpljwjwgGmu: UjU mUJ.wmpnlJ3pluUtl wlb\l1 rWppp: <,wjwumwu ljn~ntnIJ.lbnuWjpU hulnu-

juilpufi pbljnpt! nwquwt\.wpnlJ3bwu (strategisch) rWmwuljplUpg U1ppnlUt npp Uupw

huiuquifiuqh, np bpljpPt! wutGpg zwm unununqnui tp WjG ln tJll2wqbU1PPU: UjumbIJ.Pg tt' PlPWPWUWlP umw6I1IJ. <tnqmjpIJl! uijm]: f1GpGt!uU1pGpbwG oqU1mut! UJ.tmp t wutp mppbl Iipurfi: UjU mwpwapmu wUJ.pnIJ.<tnqnt\.flllP tJ.p.6wlm pwupg, np WjGU1bqzmumtJ. tJ.tp purpdpuiquio UpzwljmGpGbpp puiqunnpuiqurti rWGwuU1pWG UJ.WPI3blWI.J.WG ourqnui mfltp ln htnnhuupurp \UpUU1 huiqnuuo tp I1tUJ.P UpblbW: t\.bP2uwljwuwUJ.tu t\.wmJ3wpwgwl, hpp upw bpljpPt! qnnuulutionp I1Wpowl bpqm mpp1 UJuljnplGbpnlU<,wjwumwGt! ljwp6 duniuniuiqm]' 115/16, I1WPOWl hnmibuquif qunum, <tnqnt\.mflllubpP uP2bl, npnfip uijr] mwpwapp umw6mut! llPwupu ~tpu ljwubumu, wJl ln 16313.Iipui UWjpWPWIJ.WP UPU1WZWU1t! unbpmbq hnmituiqh qopunluip Uinunnhnu PlPWPWUWlpt!unilfi ljbpUJ.oqmmu tp pp ubtp.wljwumJ3Plut! I1Wpoubr qp6wljt! hbU1W' ljI1IJ.Upg: UjU PPWl1fU1lJ3lllGt! tPn\Umlu t UPWjGWjGdunluifiuil], hpp Upzwljmquijnui t'l wlbW t\.wU1J3wpwgpbgWjU hwuqwuwupt!, np WjU <tnqnt\.mflllubpP uwhuw(l IT)ppuljnup

lIJ'N'~tI\.fll'l;H''''',

GllGbpp UjWPJ'}blWl[WG purqunnpuiquif

TJ11GwumpwG muuququuu

t uwuwGbwGGbPh

thn!uW11IllbLln hhuuuquijnui mpp2GbppG bG t\mtuwGgmbL huijhpp 2GnphPt: ,;wjbpp

Iinjfiuilu uimuourqb] t [uuqrjhuif 02wl[nwpg: pG Ilwpbppg OpG~bl l[n11opg, ht huij Up2wl[mGp lunupm] Unw2pG[! jWpowl[mlO t fTlwpul[wumwGp tJ.pWJ, UblIlW1lwomLmJ'}plG[! npUjtuqp tJ.ptcttuGTJ11P \l1Gppp pwpbl[wOGbpp huniurp: Ul[qpGwl[wG jW2l111mJ'}P1GGbppg Gbp4WjdwowGwl[.Gbp[! huijhpp jWj01Gphf npiqtu urpmupuiqnpofihp: upwGp jWj01GWjtnnnj Gw uiquifhnul t, tn l[WjUpnlJ'}P1G[! [!Gl[Gmot UjWpul[wl[wG urqqbqrupuuif uuul]: fTlwpul[wl[wG l[pwl[WUjW2Ull1J'}P1G[! hWU01W01blm t\mpobp[! wnwGoGwUjtu 2bpubnuifirj tpG hbGg uijr] duniuifiuiq' PPPUUllGtmJ'}P1G[! <,WjWU01WG Om01p qnpoblmg pp~ umuio: UjU [!GqhwGmp l[wgmJ'}plG[!t\mtu1l110t, bpp 280 J'},PPPuUllGtmJ'}plG[!jWj01WPWP1l110t U[b01Wl[WGqpofl", hi IlPw 2Gnphpl huij bl[b'lbgm huniuip GwtuwG2mlo t htnnuiquij P1PWjWUllll[ 6wl[W01Wqpp ln junnml] 02wl[mJ'}wjpG TJ11ppnpn2mo: pbpbLhfi pnujuuu wpiJwJ')[! (Tulasilber) (Lhhuurfifl-curnuqinp QULJ1 huiphuufi ln gb'lwl[pg IlPw' wPIltG 2W01 qw'l OwuwGwl[Gbpp oppGwl[Gbp t q01bD, GpwGp jurjtnfiuiphptq hf UjI111u/W01[!, np jnjfihpp, l[w\l1p (Chalyben) cfI111ntl.PIlP, l[WU1P (Chalybos) hf wGmwGmO:bGg WjUpfiuiqunumfihpnui tl huijhpp 2W01qurpuurfiuqh junnqruphuifihp hfi quipquiqph], npntiqm] hjnifiuiquifinui Ilwpobl bG ppbGg 2P2WUjWUlllO wU[f1IU1 ctn!lmlmMGbpp t!.WPUjb01Gbp[!: UPIltG [uuqntnufi dwowGwl[Gbppg t wnw2wgbl qpfih-

pG~Ujtu qnjq hfi O1W\l1U litmppwtu-l[wltp [uuqqbuif unuouip]: ujhquionlJpblGnjG duniuifiuil; unihpuidbgui t Iiui], np hpG <,WjWU01WGp 02wl[mJ'}wjpG qnpiJnlJ'}P1G[!: qpGm umunn [!opn2luGmo[! Iipuifiq 0001 phptnu Ujw201womGpWjpG opuwl[wpqp jWPWpbpnlJ'}P1GGbp[!owGpwowuG mumoGwuppbGp: UlbpuwGrw Ubop opop wfU1tG GbpQ, <,WjWU01WGG PP junnml] 02wl[mJ'}wjpG pGpGmJ'}plGG rufitp, pGl[! Iiui obo iiuiuunip UjwhU[wGbl t OpGlbl ubp opbp[!: 3wObGwjG Iltu[u <,WjWU01WGp WjU wobGwpGnpnz GUjwLJ1wl[nt!. t tufihpuidhjtn bqbr l1-bnblu <,pGrpuphpnui huijhpp JWj01GpbG bqbl qpGp uhpbll1l junnqmpbunip: lJpG~bl uijuop tl huijquiquiti qpGpG, pG~Ujtu pp ubttIwl[wG

jW01l[wGp2bp[! UjwhUjwGmbl bG nhntnu GwtunfU1hGIlqbpowGwl[wG Gbpqw'lJ'}pg, uW- tlmp6pg uwGutGG t t!.l[wJmo, hurqnuuqpun [un qpGp t: '-tbp2wUjtu, [!U01b{llU1I1UllUp, uunip Guitn tuwlIlbwG Gmw6mopg umuig [!Gl[wo ctwowGwl[w2P2wGGbpnlO: UfU1tG'SGpwGpjWj01Gp tpG ppbGg oppGw4b\l1 uuiurufiunquihmphunip: bpp tiunuonui hu, J'}t opGlbl opu, hlll.YGw4w(imonpiqtu .qpl'1W01G01buwl[wGdnrpulnqu], w2wl[gbl ln uqqpnui jP2wll1wl[mbg WjGcfI111ml.mPIl[!, np]; w(imG[! obGp lqp01bGp ln np[!, uuiquijfi, hp hWjbpJ:! huiphunfifihphfi, WUjWIlPW ot2 op uniquni lnu mhufinui 2pWjpG In nnnquuifi hwowl[wpqp qumnjquuprul UjwhU[wGbl t pp UjW01owl[wGG2wGw l[p"bl bG ppbGg 2P2WUjWll1l111 l[mJ'}plG[!:UjU cfI111nqmPIl[!, P IltUj, 2wpnlGwl[mo t U}1Glbl WjUOpwwp [!Gl[Gbl2PP hp bu hfiuiqnjfi unurfiqnjpflhp]i wqIlbgmJ'}plG[!: fTlt01P t, uijuujjium], bqpuiqurqflb], np Ujw201womGpnq: lbhowGG-<,wmUj01[! O1b'lbl[wgGmo t wl[mGpGbpp, uuiutiunnpunqlu bihpunn]. w'lPPlpGbpp hwGIltUj huijbp]: OpGlbl opu huiutinq bpl[pU[WqnlJ'}bwGowuhG: lvwlIlbppg t\mtuwnmwo wGgbw\l1 2pWjpG l[wnnjgGbp[! l[wUjmlo bG tl.Powl[wnnjgGt ppG, np U01b110bl t lJp2bpl[pwl[wG antl.P nuiuuuifi: '-tbp2pGGbpu jW01l[WUjtUl[wUjmlu tu OpGlbl f1mw\l1w O1wpwanillIl nnnquuifi l[wnnjgGbppG: Ilnnquuifi uwppbpp urpmbuu] 2Gnphpl IlPwGp 11112 unuurqurj]i huniuip UjwhU[wGbl bG ppbGg ufnujmfl G2wGwl[mJ'}plG[!,
UjUO[l [!U'InLUnLWa ljwu lj[lOU t jWjUlw[lw[lnLbl U[W2UlouwljwU UlbuwljtUlf1 (awuo~. hwuw6wju E[lf1uUlnutnL~f1LU[! '1WjWUUlWUnLU U[bUlUi

hWjbp[!ppbGg wG2G2b\l14GppG hfi Ilrn20bt 02wl[mJ'}wjpG[!GqhwGmp l[bwGpp tJ.pwj:

301 ~nLwljwuf1u

ljwqunljub[lf1):

qEJlllllIU\,fINc1I~N, UI'I'lIlIU\.oIIN'iH'I'\,

qbPUU'GU-~34UlIU'G UC~faU3p'G UHLOfll'.fapp.'G'GbPC


puipmptnuf hlnn: up.2U1 tl uppw\llP t!GqmGblmpbwG, 2WU1uifiquni tt' npn2 umnuim] qU1GnU1Jlhuijbp]i huniuip munuin bnWGqIUGodUlGqwljmpbwG tpGp wpdUlGwGmu: ~GwJwa huijbpp nmuwhU)wU1wljGhp tpG, wJqniliwGqbpo JW2I1Ilmbg q.bpuwGpwJmu 2WpnlGwljblm pnJlU1tnlPPlGuU1WGWlupwJG UwpunGpwG ubpctbg: ~wJbpp tlbpwqwpot! hWJpbGpp ljwPIlIlwgwGp hGwpwtnp qwpoGbl CmtqpwJP inuquuopm]: bpp lOnlPPPuifi q.bpuwGplllJmu qU1GnU1Jl pp prqnp hU)WU1WljGbppG qpGntnpwljwG awnwJmpbwfi

CiwhwJljwljwG QGljhpnlp/1tGCi I1GOhuniuip GnJGGt, pl; q.hpuwGpwJmu 2wJlwU prnanthill: Iljuinhq phplnu ljwph\ll t uruh]. opt uw qhn qWLwP 6}1I1l.G t, unqui f'G~ ll[/1U1/1 uUjwuhGp ~np 6}1l1l./1g: bpt uWMQ, np /1 Ujw2tnoGt npn2wljl1 qumunpuip mG/1Ilptnbjpnul inppnr] JWPWpOpnlp/1lGGOppiiuruhfi, uijruqtu t qfiuihuunnui q.hpuwG/1wJ/1 ln ~wJWUU1wG/1 JWPWPOpnlp/1lGGOpt!, /1"G~ll[/1tnp uunuubu LWJGquifiqnuuofihppq: <lbp-

ljt! utnwabG' iihq /1-G~ hhnru Upblbll2mu qinfimnq uijr] dIlIlntlmMQ: 1896 ln P GUj.wUU1 hWlwanU1Jl huijbpp' qbpuwGwgpGbppG oqfiruptnuf lJn~ uititqm GU)w- 2pCiCibpu muiqru] U)wU1bpwqup duniiufiurl] 2111U1 tpGp qnpo mfiufinui WpU1WppGqnpang Iiuijuur- ~ 1915 pp, up/1 pW2mwa htujbp]i npphphfi ln wJp/1Gbp/1GgnJg inpnuuo oqfimpbuni uWflIlwu/1pwljwG Iiqunnumnuig huruquifiuq]i t, bpp q.bpuwG/1wG pphuuinulnuj U/1LU bpljJ1Gbp/1g bU1~tp tifinui, qmqt ln oqfimptnufi uba uuiup q.bpuwG/1wG tp huiuqfinui: PWJ9 WJUoqGmp/1lG/1gqunn, hWJ dIlIlntlM/1 GljWtnUWUP purquiquijnui t wutG inhuuiq]i wJL hhunuppppmpjnfip: ~wljwnwljt!, uiJq dIlIlntlM/1 4.PwJ uiJull[/1u/1 GwtuwU)w2wPumG12 t ouuipuiqh]' u/1huijp bopt! hptuij]; ljt! [uuiph, pGm I1Il2qjnulnutimpbuiflp wGgbt
t :bhtPPu :pnGlm2wGp phplnu ljunruuqml urunuuc qpU)mlj [uouphq: 4wpabu pt [uoupp

qopuiqnjbq, ljwPIlIlwgwGp hWJbppG, npnGg huniuip WJq qopwljn~t! hunnnunn uuih tp tjbpwpbpnlU t tpfinuhfi pfinpng uipunnunnp hpuGwuljqpmGI2 mfihqnq [uuiphpuij u/1 upG~qbn uiju pGmpwqppt! ljt! tlbpwpbptp u/1wJGUhpcunnp Upblbll2P huijbG~wGwljmu, qbpuwGwljwG pWqlllpWgpwljwG awnwJmpbwG ut2 uU1gGblm 2Gnphpl dnrJ.ntlf1Il/1, tPpljbl pmppwljwG hbtnwU)GqnlUGbppg: bpp 1918 pnuuquifi]; qWpGlllGt! hWJljwljwfi U)WU1qwuwtnpwljwG up U)wU1mppwljmpPlG Pbn\llG duniuifibq' D-muwuU1wG tPwtuwo ppG,npnfip GWlwhwGquU1WJ/1G PWI1WpGbpnlU tlwownwljwGGbp bG: ~wJbpt! hnqurqnpo dnqmlmpr] hfi, nui hlnn blpnUjwgpGbpt! awGopwgbt hfi Ilpurpunn]i 2mp2 qinfirnnq

huijbpp tlbp2pG uGwgnMGbpG uifiquni pGw2G2blm lOnlPPPWJP UU1Wf1pnlpbwGqttl pfnuqunluijphpmd, hi npnGg qwtnIlIlmp/1lGGbpt!huijhph uwupG hG~mu hfi huiqnuuqtiq upwpwG huniurpnuim]' uquuio {Jnwljtpg, np lOnlPPPWJ/1giqunnhpuiqup uwu/1G qpuro q.bpuwGpWJP odUlGqwljmpPlGt! hWJgbtm Iiupuuuuqml, puifiuiq]; qhpuiqnjfi hpuniuilhu U1WpnlpbwGt!JW2I1Ilmbg 4ntlljwunlU bpljwpmqm qbpuwGwljwG awnwJmpbwGt! Wjq pp GwUWljGbpnlUhtnntnhuq ljwpappG t JWJU1Gmu.Lluhuiq]; huijhpp, prnru] 2Wtn, mdhq mhu; hti, umlnpnjpm]' htiuiquifiq In uba uuiuunip rufilnnp: Cunn mqqmpbwup ljwpqWflpnlPPlGGbp wGbt U1Wt,npru] ppwljwGmu qpn]u pbpruuq Wjq uWPllljwJ/1G huuipuunp t wJG UjwhpG (1836-39) hWJ pp/1uumGbwJ dIlIlntlmMt! ljt! quifiquniurp tPpljmpplGt!: \llGbt, Ilju ljwU)wljgmpbwup WpU1WppGqnpang GwtuWPWpnlPPlGt! UP2U1tl t!upnGnt- WPllWpbl IOmpp/1wJ/1 unqpurfiuiqunl qumunhupmphunip unbj]i hWlWU1Wp/1U umunlLuwGl2/1lptnljwu umumphufi wpwp dIlIlntlmMGbpJ:!(Moltke, Briefe aus der urn] tp uhq uotnbGmu: up. uifiquni uurquijfi iquipq qWpOWl, np ubp oqU1muGhp 12wG tun~t!GqntnIlIl tunppwJPG l1Pl1wU)wU1ownGbppg utljt! GuwG t!upnGuwG pwgwljWjnto Tiirkei, 5, 335): liJG pwGpg p tlbp, hpp qhpuurfiuiquui ljwnwtlwpnlp/1lGt! Ujw2tnoGwU)tu pplGG t, hpp wpU1WppGqnponq GwtuwpwpnlpbwG up tunphMwljwG uiuuiq. q.opuwo 6wGw~bLt hWJbP/1 uiphurlnufi UjWtnljwGb\llmp/1lGt!, jruuuifip, np ~ljI1IluGnpn2nU1Jl

bUf""ll,t'lt\."t-'Il'-'''''

ZP2wGGbilmu GpwGg I1bnblU pwct\1G t!GqGnIl qfl14WpmwGj2t! \1 ~j2 4t! ruunfiuij, ht wqGJwJm 4t! wG\1 uiju dn11n4flJltl \1pW4wG pGnJl3\1t!upnGnIlmf}\1lGt!,u\1 dnqmlmpn, np L\.wI1mg\1 L\.bpUpblummj2\1 tn UpblbW\1 up2bl up2GnM t hwGI1\1.uwgbt-nhn hwpg t, flt Umupui'pu: .12tuwwG 4t! JW2nIlmp'" WMboj2 upwJG flmpj2W4wG pwGw4\1.mdupru] pw9tl pp dn11n4flJltl wn2bl wpblumbwG uZwqnJflp hwpuumlflPlGt!, wJG pwGpg jtnnnj, bpp umwmpwqwG hi qnpblllpwP hWJbpt! pGw2G2mwa hli: <+bpuwGw-hwJ4wqwG Jwpwpb\IDlflPlGGbpt! Zwm hpG hli: .c!,wJwqtmp' Germanien hi Armenien pwnbpt! GnJG Irmin pwnwhpuj2\1 14wmqwGbUmlflbwuP pwgwmpblnt L\1.I1pobpt! mW4wlpG bpb1WqWJW4wG hfi tn tl untq]i hfi GmwqbgGmu wJI1 L\1.I1pobpp

PQqU1Gmul t .c!,wJwumwGmu*: .c!,wJbpQqbpuWGwg\1Gbpp hhin unihflurubpin juipurphpI11fltllGGbpp ut2 tiuuufl WjG duniurfnul], hpp f1.mp\1GbwGGbp\1 puiquunp UmG bpqpnp-

rm

1198 fl PWPPWpnlU\1 nprpnq' .c!,WjGpptu::InppnrI1\1.g,Gpw bp4\1.Pl!ununnuiqurfioptf

L[bpgpbg (PGm huij PZtuwGGbpl! <Dnj2pLluhurjnui upzm tl prnnfi qbp14nL\.ubpctbl tpG Ivw~.wlJpwg pztuwGGbp SwGlJpbIWG, PnhbumGI1\1.G ht 3nzubwGpG) tn Suipunfinui (Swpumu) purquiqprnbq Uuijfiq]; wpj2butPuqn14nu YnGpwq ~nG 4.j1mblupwtuP q11l1uP9: OP14tu qpGwGzwG fipuni zGnplm1bg L\.bpqunnlpu] wnp1a iqunnqhpnq qpoZ, np hhinuiquijnul WGgWl [unuquiquni purqunnpuiqurfl qpGwGzwGpG: Ilpiqtuqp Lhinfi], pnnuif ln f1.mptGp hbmGnP11\1. huniuip quijup Ouunnfi ::InppnP11\1.g puiq huijqhfi, huijbpp 1210 fl'

utq urtiquni tl Gpw uoin I1\1.1wGwqpmwljwGGbpljwJwgmg~mflP1G mI1wpqbgpG, np utq wpcttj2t!, puifi hWJbp\1. ppbGg hWJ (Hay) wGmwGblI!: PWJg WJU wnG~mflP1GGbPQ U1Wpp ln bpbj2 unihu uGwg Ounnnfi]i 14Wlwum1U hi flwGljwPcttj2 puiqru] L\.bpwI1wpoWl: hwuGmu hfi U\1.G~bl Ivw~w4Pwg wPzw1wGj2Gbpt!, bpp qbpuwGwgpGbPt! wnw2pG uifiPwGwljgmflp1GGbpp UP2ngnL\.GpwGj2ZL\1.l11uGbp umbJ1abgpG Guiln YWPl .c!,pGqt\IDP11\1. quni UpblbW b4wG: lJpW4PwJmu lvlu~w4Pwg pwGwqt! hwGI1\1.14bg hWJbppG, npnGp htnn: t.ltp2pGpu hlnn pwGwqgmflP1GGtPl! L\.wptl t iqunnpjnupp Uintuhuifinup .c!,nnumu: wJGmbI1 JmGw4wG qWJupnlflPlGpg wGqwtu up j2wGp hWJ PztuwGW14bumlflP1GGbp ttJG IvUllwlJpwg wPzw1wG12Gtpp 14WU1UW~lflP1Gl! ctwuwGwqW4Pg hWJ ht11PGwqGtpp hpuGbr .c!,wJbpt!upwqG tpG, np P I1tuu :ppwGqGbpp, pG~14tu t!G$wGmp unniunlp zGnphp1tunqtu huipumuiqtq t. uiju WTlPP1pGtPl!huiuupnuuo tG <+wlmuU1Stp <+ppqnwpb1ummj2gpGbppG tpG uitlruuitinui, n~ flt flZGwupGbp, WJl pwpbqwuGbp tpG inhufmul w1 1ill pbwG-puqwGI1WptwGp UtGW~lptWG ut2 (Die Kreuzfahrer und die Armenier , Weida , p mwppb\ID1flP1G JnJGbpp, puiq]: umumluwGGbpp G4wmuwup t!G$wGmp hW4 1I ' 1915): flP1Gpg, GpwGg upwmpn1u tp 4PoGwqwG unL\.n\IDJI3Gbp\1. t!G$wG\ID1flP1Gt!'uppw14WLn' UJu j2wI1w12wljwGZL\1.l11UGtPl! hbunuquijnui bpquip duniurfiuilj l!G$wumltl tpG: 4bpGbpp ubpctmut! ln lJ1ulum1flbwG ctwuwGw4 uilihl] hwgp oqmwqnpamut!: Ivw' '1-pwGj2L\.bpwqwGqGmtgpG, hpp hwuwztuwphwJpG tquunhpurquhq j2P~ umuiy L\1.I1po ~w4\1.pGbpp pwGw4\1. uba JW2nIlmflP1GGbpp huniuip 14tmj2 tp bpwtumw14wpm WG~ upwJG huijnp]: oqGmflbwGt!: pztuwGGbpp 14wmbpwquGbpt! t!GI111tu uwhubI1W4wGGtpjt upzm tl inuiptnui t\1.GhWJ4wqwG octwGqwq 2nqwmGbpp oqGmflbwup: ~nG Qp1phm GqWum1U t L,pwGj2 :ppwGq nptnt wnw2GnP11\1.bppbj2 ln n~ up mhn ~bG ubpctbp) (~. Sybel. Geschichte des ersten Kreuzzuges, 252): <+bpuwGw-hwJ4wqwG Uzw4mflwJ Jwpwpb\ID1flP1GGbp\1huniuip tunphMwGZW4wG t wJG hwGqwuwGj2t!, np <+bpUWGpUl wnwu14bt\1. tn qWJubpw4wGmpbwG jnju]i GbpqwJwgmgp~ ~ptu1Pptu PwPPWpnlUG L\.wtu6wGt!hWJqw4wG hnnnui qmun, wJG14tu np, hpl; lj'ruqtp, ppw4wGmu .12p1:P:Phn)q

wpmbg [O-mPPPwJmu hWJlJ.wlJ.wGhwpg[! Lmo-bL WpblbLbwG 4PLwJt~Gbpp' huijbp]; hpG innhuuiquifi hnn]i upwmpuwup: UJu hwpg[! L4tmp t [momtp ~tqnp pGGp~Gbpp Gbp4wjrupbunip, [unphprjunnm JwGoGwJumupml, np]: ut2 L4tmp t [!GI}qplJ.mwowGtpG pppu-

PWpquwGm~bwup ln ullG,l.bltjbP211Gduniuiliuilrtihpu WJUpfiuiquuuumui Gnp uipdtpfibp bG JWJUlGwpbpmlu: <.wJlJ.wlJ.wGtj.wGpbpnlU L4tUlP t np rjhntnu npn2 quilicbp tL pWpgmwo- WGbG:fT}wpulJ.wuUlwGmuUiuqm pWIlwPP urupp 0-wI}tnup tJ.wGpmu upwJG

wJI}utPup ~wGlJ.wpcttp L4bIlwo-oGbppgqintq t innfilnufihp ln numplJ.wGm~plG, npuihq pppuU1llGbwGbp[! npn2wy'p U1lllJ.nUWJpG UWU- bU/llu4nL4nuYWPWL4bUlStp lfY.pUl,l.bwG[! GwlJ.gm~plGuWUlp rufibfiurjlui: Imunuuuuufiti wnw2wplJ.mu tp WJUwUPl1Il2UlWPWiJp~ bpbp Gum2 ln purpquuilimplnuf 2Gnphpl tuutn '1J1wGpt qbpuwGwlJ.wG qjunrupbuuip nuniuip upwJG utlJ. (uJuwmp inbuntj G2wGwlJ.bl,uuiquijfi Q-bpuwGpwG, P hWlJ.Wqpnl~tltG Ilruuunnmuflli, tlwm~bw I}wpopbr UbL2mlJ.Gbpp GbpJumctUwG iqunnriumm] hWJ qpuiqurfimphuif OwIlPlJ.[! utlJ.tG nppG UlUUlppWG ln PUlWWWGuijuinhq WqWUl qnpo-bLm hfiuipunnpm- I ~plG tpG uimtq, wGglJ.wgpbg [ip wnw2wPlJ.[!' G2wGwlJ.bL hpqru inhumj: UfllltG G2wGwlJ.n- tuwtlpbg: UwlJ.wJG wfllltG 1513 ~, hphuufi hqun huijqurquif wnw2pG uuquiqpp qpPPl!' UJG huifiqunhufipp, np luujhplfi UlL4mWo- wnw2pG inumbpp lbL tpG GpwGp' hnLLwGI}w9p'-iwG <,n:p:p[!tn unpmtqlnuqli '-ibuUlbGbGlJ.[!,hpp L4wJ~bg <<IT}wpqwU1lllUWP[!)): Unw2pG hwuwzJuwphwJPG[! ln GpwGp Inn lJ.wG~mbgpG: Q-bpuwGpwJP ln <,WJWUUlWGp UP2bl purmupuiquifl lJ.wJG, quiptnnpuiqnjtq; ~tpG: 0-wlppqpg 4nt.jmlbL bG qhpuuuiuiqm lJ.l1Ilupgln np up wJLqhpuuniuiq]; PpbuLwmpg (uijdu' '-i{mgLWl uiju wnG~m~plGGbp[!, uui6wGwL4wphpG hWJ up - pwpqu.) uuiqhumpnu UpnlW~[! Q-bpuwGpwJP LWJL4gpq pWIlwpmu hpuGw'1J1bl t hWJ4wlJ.wGwnw2pG UlL4WpwG[!, luujhp]i huniuip mGbgbl t 6wlJ.WUlWqpwlJ.wGG2wGw-

QmL:pw jtnnrpupo];

nlIlby'pg unnuq' ubGp uhpnui bGp obp pwGwuUlbqo-GbppG' obp Q-to~tpG tn CPLLtppG, 4mpplG (Karl Roth, Annenien und Deutschland, Leipzig, 1515,- a 12): <,wJ qpuiqunlrnphpuijq n'~ obp PWIlwpwlJ.wGm~plG[!: UJG dunitnfhul], bpp qbpuwGw-~mppwlJ.wG puiph- uif quippofipp uiprpupln uihn]i t mGbgblPUlwlwlJ.wG hnqnui, uippuihuijp lJluPIlwPP' pp lJ.wumIlplGl! uipqtqmu tp huijhp]i uwuGwlJ.gm~plGl! wJI} pwpblJ.wum~bwG[!, uijfimunih-] GWJGpl,qbpuwGwgpGbpp tn huijhph up2bl OwIllJ.mutpG u2wlJ.mIlWJpGJWPWpbpnl~plG. Gbp[!: uiflmfiru] lJ.n,l.mwo-upwpwGm~bwG hpuGw'1J1p 2GnphPl, np 1717 ~, '-ibGbUlPY.Pumpp 'Iiuquip lJ.Ilqmu pp qwGp[! lpunmqbq: Ujuhpurp UbpWUU1WgpGln UJuPIlWpbwGGbp[!n,l. tlpwJG UlL4wqpbgpG hpG huijquiquni obnwqphp[!, wJlbl IlwpquwGhgpG hlpnL4WlJ.WG

<,WJWUUlWG[! u2wlJ.m~wJpG bpy'pp t, wJG wnw2pG bpy'pp[!, mp nbnbtu UpG~bl300 hnqlnnp wpcttpGbpp unihtiunumuofiurquipq qnpobpp: Q-bpuwGwlJ.wG qpwlJ.wGm~plGpg p. pppuU1llGtm~plG[! ununp qnpobq npiqtu L4bUlWlJ.WG lJ.poG:Q-pwlJ.wGm~plG[!OwIllJ.nlli pwpquwGhgpG QhUlgGbpp Ilpq]; uuihp: Uluhpurptnuf upwpwGm~bwG up DPlIlP unqphq, hpp Uhuprnqp 406 ~, uUlbqo-bg hWJlJ.wlJ.wG uqpmphfip, [iul] Uuihuiqp ~p ttpbGGw mhqunhnjumhpuq p tJ.hp (1811 ~,) Q-hpuwGpwJP htnn JWPWphpnl~plGGbp[! uiuuuiqp]i hpWU1WqwGwlJ.wGGbpp up2ngnq cfn.qntlfillPGqbp2GwlJ.wGwL4tu pppuU1llGbwJ I}wpopbg: <.wJ- wlbtll UhpUlWgWG,wuhGpg umtuo <,wGI}tuuniuophuij qpUlWlJ.WG lJ.wlJ.wGu2wlJ.nJ~p wnw2pG nuql; I}wP[! ubo- G2wGwlJ.m~plG mfi]; WUU1ll1wOwpwGmph [lw4tlwG2GnphPl: <,wJ-qhpuwGwlJ.wG u2wlJ.m~wJpG juijnuphpmpjnutihpp pulJ.wlJ.wG 2tPnlUGhp[! wG, wnwGoGwL4tu pppuU1llGtwlJ.WGhWJPwpwGm~bwG umnulm]: UUU1ll1WOw2GW hpfi wpowGWqpUllUhfi 1829 ~mwlJ.wGpg, utlJ. unup]i wGg wJG pwGpg JbU1llJ,bpp UG'1J1lJ.nqhuijhplfi IlwpquwGm~plG[! ubo- wpcttp rufi]: n~ upwJG UUU1lllWOw2GWfiuiluuiuqqpfiw uiphuitnlnufi hnqlnnp lJ.wGmbpuinhp]; pGwqpbpp qbpwlJ.wGqGuwG umnuirn]. WUU1ll1WOwpwGGhpp obnwqph' 4wu[! wGgbl tp nmuuiquui uihpunqlnnmplnuf UlWlJ.ln '1J1wGntJ. P[! lJ.wu obnwqphpp b npn2 uuiuhpp iihq huniuip L4whL4wGmbL bG upwJG hWJbptfi 4 wGIlP hlnn qunqhp]; hfiurpunnpmpjufifihp tp uunuqhp }.w wJG U1WppG tp, hpp

"l1at-1\lllln,fIN()r~N.

6/

Ilf'l>lllllnolINill'N,

flI1plljWUlg11 q)1UlGW4.WG :bPMrPtu

fIlWppnUl[l UpWPWUlP qwqw~[I pwpopwGwtJ1u lJl1G~blUnw2pG hwuwZtuw{lhwunqnpnq hWJ

zGn{lhpltl :pJ1wGuPW4.wG mfimhuuilnuf w4.G4.wtJ1pGbp[l Upblbwmu uta w2w4.gm~plG tj1GuU1wgbJ.,unqui UGI1f14.ntJ.4.wumu GnJG[Iinhq]: tp rufihfinui qhjuiurfiurqurf hbU1WPP~-

ppbG nlIlb4.gnIl huij bppUlwuwfUl UpmJ.bwGpG hp hlnn l).nplljWUl UlWPWl, njuqtuq]: uijfnnhq hGWpWU1PI1WpOGp Gpiu munnjfiumruphuip": jpG 14WU1bpwqU[l UpmJ.bwG[I q.bpuwGpwjP rnuurfinqfihph nptnt hwuwluwpwGmu

rmJ1j1lGGbpphuniuip:

<,wJ4.W4.wG4.P~W4.wG hunnnunnmphtfitlhpnui

:ppwGubptGG m pwG

qhpuwGbptG[ll1wuwlwGl1mlu tpG npujtu [lGUlpntJ.P umurplnufihp: bpp 1908 p. wjgblbgp fiTj1:ptJ1up "GbpupubwG 11l4J1TI9, WJGU1bfJ. qbpuwGbptGG unhj]; tp pfirpnflnuuc, :ppwGubptG[I:UZW4.bpU1Gbpp qhpuuitihplfi lbqmp umurcurqhumpburti uwupG quipnrpugWJ pG~u huiunqrutq hWJ unuiq ruumqj]; umuuo up rpuupq, pG~UJ.tuln jlnnnj tl 4mJ.ljwllmJ.UpG~bl@-wlppq qunnuquuo pu 6wGWUJ.WphnPl1lll~bwGduniuifiuilj wG[!GI1ut2 qbpuwGbptG [uounq huijhph tp hwGI1PUJ.mu ln huiqju pt up wJllbqmp 4.Wppp mtit]i:

mG!1hwumlflllZwppp

wnw2pG ruuurfinnfi tp: q.bpuwGw4.wG q)1uml~plG[!, ln q)1uml~plG[I wJG~wG pnlnpntJ.PGhfnupunnp

np WjU huijhpp ppbGg htnn hWJPbGp~ pbpbgpG, Iinp huijnq [bqrufi, qpw4.wGm~plG~, purfiuiumhqourquni ~tp iqunnqhpuiqfib! WpmbUU1[!, hpw14Wpw4.wtuoum~plG[I upnnuipbp I1wpopbg, np I1f1wGpwnwGg wJI1iupqunnuphpruphurti

(Dr. Krischtchian, Der nationale Kulturwille der Arrnenier, Paul

l4J1TI:ptunpGbpp2P2wGmu hwGI1PUJ.bgpup [uupji, np]: hlnn ljuipnr] Rohrbach, "Armenien", Stuttgart, 1919): UU1bfJ.ambgpGhnqlnnp 6buwpwGGbp (puipopur- t2UPwaGmu U1bfl}1 qqwJ., pG~UJ.tu ln ruuuninqurquui upm~bwG unurq qnjfi 11l4J1TI9Gbp)' "GbpupubwG l1l4J1TIg[l O-p:PlI1umu (uiju l1l4J1TIg[l hpUGwl1f1blt 14WUlPP- tpp npiqtu qhpuurfiuiq]; pbq pn U1WG[I wp~ "Gbputu <,pGqbpnfUlI!1~24 p.), bphuufinul, gwpmp UOU1' Cwuwtupmu, Cmzpmu hi Il-nutnrnl]i UOU1' "Gnp "GwtuP2blwGmu: UutGpg umuio 14tU1~t GZblhWJ4.w4.wG bpljm puipcpuiqnjfi hunnnunnmphtfifibpp' 1874 ~. t2upwaGmu Lurquiptnufi 6buwpwG[I' Unuqnuujnui (1815 ~.) hi ntnnuiquijnui, hpuGmwa q.tnpqbwG 6buwpwG[I: t..lbp2pGu Iiuijuunqtu hpuGwl1-~ qmpubp]: bpb4.nJ~pG wJG~w-G wztunJa tpG huijbph hbU1W~pppnl~plGGbp[l qhpuuuiur4wGhnqhinp ljbwGpp G4.WU1UWUp: U], hWJ t.J.wGW4.wGp qpumurpuni]i 4.tu[l qbpuwGbptG qp~l:ipIn uniuiuqpbp tpG: q.bpuwGw4.wG puipopuiqnjtl nuniuifi hunnnunnrnphuifibpnui [unuip. wnw2pG[I, np JWU14.WUJ.tu GWtu[lGU1pnlU tp umbunpuiqurti hWJ nunufinqtihph ln U1btuGp4.w4.wG I'Pl[l tqunnhpuiqtihq uimuc UOU1200-p tp huiuh]: Iljuinhn UJ.tU1pt uuuppbptq hpqm

pnlbl tp, npiqtuqp b4.bfJ.bgmhuniuip muhuq oumuitihp iquunpunnnrutpfl, Uquuic t2upwaGpg'

UW4.wJG, Iiui I1Wpobl t w4.wl1bupw4.wG prqnp uWUGWq)1uml~plGGbpp 4.P~o2wtu:

hWJ b4.bfJ.bgmqbGU1pnGpgln 4.w~nqp4.nup GUU1WtJ.WJPpg, qGwl'1~ pruhbpp, quqjiu tp hWJ mfitnnp I!GU1wGppGbppg,nunnp ln unqnpnui tp [ip ubtjlw4.wG upG~l1bnuplUGbpp huniuip munuip hfnupunnp tp I1wpobl upwJG qppuipnt't wlbll1 tp ounuquuu <,WJWUU1WGp hwpuU1wgmU[! qbpuwGw4.wG hnqlnnp wpatpGb llP2ngGbpnt.J., prn]: UJUU1bfl}1g tl uta ~nU1tJ.muurfinqtihp hti nlIlWp4.U1lU qbpuwGw4.wG pwpopwqnJu zwljmJ.,ln wJG tl q!luwmpwpwp huniuquuipunifibpnul: Iluilnnp huijhpp uzw4.m~wJpG hunnnunnrupjnfifibp' hunnnunnmptnuf wJG huninquunip, np qbpuwGw4.wG pwpopwqnJG mumuGwljwU GlllwU1W4.Gbpp huuiuip uifluuihutufi Iimhpuipbpnq tpG: gwpmp upwJG ut4. wPl1PlGwpbfll1Ill1G Ulwpb4.wG puidpfi tp I!G4.Gmu20 muuifinq. 11l4J1TI9GbpP huniuip hWJbPI! UPZU1 tl q)1uml~plG[! qbpwqwGgmu t upluGbppG: q.bpuwGw4.wG q)1uml~bwu

l1l4J1TIgp hlnn uiju 4.wUJ.[I phphq wJG pwGpG, np, hpt f<hllp~pwJmu ln fiuiln SwnqWhWJWUU1W' unuhuio tPnI1 mGtpG: p.Gpu tJ.4.wJtp, ~t pG~UJ.tu@-wlPPqp 4.bGU1pnGW4.WG Iinui :ppwGubptG lbqmG, :ppwGuPW4.wGhWJbwg~GbpG tpG UJ.WPWpU1 hnn qU1bJ., ln fyull hpuGwl1PuwGdunhufiuiq Iintppunnrumpjnfifihpp upG~bl 2000 pnuiuif nqtnnpmphunip tpG mpunhuqjnnui.
fuwlwlIInt(l Upm[bwli[J '1n(lUjwlII t tuuub; 'T/w(I(lnlll/l t[b(lwfJw(ld/lg q(lbpt ubI[ lIIw(I/l jtunn], 1930 p: ubUjlllbpb(l 4-/l1i (owliop. I[wqunljlib(l/1):

wJUl-411Upnqtnnpmpjufi

ut4. WJl inhq qdnuup

pt hwGI1PUJ.tp:

UpU1wuwhuwGmu nunufitqmf

w2w4.9mu tpG JWU14.WUJ.tu b4.bfJ.bgpGbp[!,~wGp qhn

,tl:~lltllllll,flNlU'I'l.

63-

lII'I'Utlll\,IIN,JI"'l

b4bllb9pGbpt:! ppbGp tpG U1GoppGmuppbGg ubtPw4wG U!12n9Gbpt:!: upwGg 4wpI1Ilm\3!nG[! wnqpwmtbg n~ U!lWjGlvnphflllWjpG 4wnwt\wpnt\3bwG, Wjlbt wfllltG gwpw4wG pztuwGm\3bwG 4nrtUpg, pG~[!wGhGwp I1wpopbg WjI1w2w4gm\3ptGt:!, nppq jlnnnj wp11tG 1896 \3.pnlnp hWj4w4wG I1uumgGbPt:!tPw4mbl tpG: (U'[uujfi 1905 \3. t\bpwI1wpombgpG b4bllb9m 4wJ!2G m 4wpI1Ilm\3plGt:!,tn I1uumgGbPt:! 4P4PG pwgmbgpG): ~bU1btwpwp pGpGt:!umpGpbwGhiuuqurfluu]: t, np b4bllb9pG pp pGwqwtwnmu w2w4gmu tp qhpuuiGw-hwj4w4wG PbnWGmu jWpwpbpntPPlGGbppG: UjG pwGpg jtnnnj, upp up huij fiuijuunqtu wUUllllwawpwGmpPlG tp nunufibj tn hbmwqwjmu [cTp:Pwumu puihuitnu, nppG chuuwGw4P t:!Gpwgpmu hbmblbgpG uuuup mppzGbp:

Uwqj1mu, np bp4wp dunnufiuiq [uupuiqpnu! tpG Q.bpuwGpwjmu 4.Jl\3mwa huij WUUlnlwawpwGGbpt:!, lnjU tpG inhufinui qhptiurfluiquni qjlU1w4wGdIlI1nt\Mw4wG qppbpp hpunmupurquuuip:
phi,

uruuinuuourpurfiuilnuf

upwG~btll

qnpabpp \3wpquwGm\3plGGbp, npntiqm] u4Pqp flpntbg qhjuiuifiuiqurf ophfltuqru] qpofiurUjU GwtuwobnGm\3ptGt:!,WIU1Wjnju tp GbpzG~mu, np. huij b4bll.bgpG qhpuuifiurquni qjunmphuifi pbqufiunnpuunip

Gnp OwTJ.4uwG 4t:!hurufl]i hi Gbp.ppGpurptnhnjunui 4'wl4PP: Uuiquijfi 14wj\3bg hwuw2tuwphWjpG 14wU1bpWqUt:! bt puiqnui uijj jnjuhp jwG4wp.a p WP rpupcuni: bpt hW2mp wnGbGp WjG huitiquniuifipp,
np

huij b4bll.bgpG Il.ruuunnnuifinui tn f1}wpu4wumwGmu unqui 4wp.btll tp. huiuufiuipurp jmuwt, np Iiuitn up uurhuurfiunhurq \3Pl b4bTJ.bgmt\p.Wj

I1Wpowl, huij b4bqbgpG 1889 p. up t\wflllw14bm mllwp.4bg q..bpuwGpw' wUUllllWawpW' GmpPlG mumuGwuppblm,
bpp b4bqbgpG 2wflllbpp' huij OIlIl.nt\fU1P uba nrtPbpqmpbwG, hbmblwGpnt\ Wjlbtu ~tp

mGp UpWjG 12 lnqpulmumuuipuui,

Q.l:ipuwGpwjmu 4.Jlpmwa unnnnuuourpunitlbp]i

t:!GflhwGmp. uimiunip 4wpI1Il tp npn2p~ urqqbqmpjnf mfihfiuq, uuifiuruufiq np. t2upwaGp 6MwpwGmu WUUllllWawPWGW4.wG qpUllllPPlGGbp.t:! WjU rnnqmptiunip I1WuwlwGI1mtU tpG tn puiq]. '1PwGpg Gp.wGgpg ut4t:!' wfllltG t\bp.bmtu jp2wmw4mwa,
huq]:

4wpI1Il WjU qnpo]; huniuip up2ngGbp. hWJi3wjpbt, GnjG G14wmw4P P tuGqpp umbllambg up utullpplG, np hGwp.wmp. I1wpop.bg hhfiq Wjl hWjbpp mumuGwnmpPlGt:!: ~wuwztuwp' huijpfi Illwmbp.wqupg pp~ umuie b4bqbgm uP2n9Gbp.nt\ wfllltG t\bgbp.np.q muwGnrtG tp umlnpnui, np., pG~14tu hi [ip GwtunflllGbp.pg zwmbp.t:!, uuuuqun qn4.Ulllp.pwump6wG, Gp.wGgpgbp4.mupG upwowuwGw4 phuifi w4.wl1bupw4.wG wump6wG (lizentiaten): up.wGp pwgwnwllltu tPpwuntPwjm\3bwG! zGnphww, qnpomzGnphmbg wUUllllwawpwGm

hlnmuqiujnui

l:iull1U4n14nu, LJwp.w14bm Stp lJ4p.m~bwGt:!,[unpunqtu pwP.b14W2m, ~wtPwqwGg 2Gnp.hnqtnnp unihunmuquuimpjuf tp., odumuuo hqhqhqru wnw2Gni11WGpGnpn2 pnlnp JWUlljwGpZGbpnt\. 4wpnrtP4nu Uunnptnu PqUPP.lbwGp uuihpq jlnnnj huijqurqtufi hqhqhqnui WjU puipop 14wZmoGp huniuip Gp.w pb4GwampPlGt:! umuiouiqpruhq, tn UPWjG

tuwp.flwt\wGpGbp.piqunnriumm] Gpw t:!Gmp.ntpPlGt:! tunmGqnUllllbg: l).Opwtumwpwp (ihuij UwfU1P4. tpG, npnGp htnnuiquijnui I1Wpobl hfi buUm4.n14nuGbp, upGnqp wGI1wuGbp, Gw 1915 \3. t\PPWhWUllllPPlGpg jlnnnj nqphpquiquif t\wtu6wG rutihqun awTJ.4mG purpcpuiqnjll 4Ppw4.wG hwumwUllllPPlGGbp.nlU hi t2upwaGp 6buwp.wGmu' 4PoG~ hunnuqnui ln [iphfi uipduifluunp htnnfinpn ~qmGmbg: [cTmpPPwjpg huijhph iupuuupumumgp~Gbp. hi [unpunqtu Glllwumbl bG ~wjwumwGmu qbp.uwGW4.wG hnqlnnp wpdtpuwG ln LJnt\4wumu lvnphflllwjpG Uhmphuif 4.nrtupg UpwpwmbwG ~wGp.w14bmmpbGbpp mwpwauwGt:!: UUGp bpwtumw14wp.m bGp GpwGgpg up pwGpupG' b4bllb9IU wG Gmw6UwGhtnnbuufipru] WjU 4w14bpt:![uqnuuo bG: ~wuw2tuwphWjpG iqunnhpuiq14wmumpbwG 2mp2 wpotpwmp W2tuwUllllpPtGGbp.p,pG~llltu Iiuiln unp LJmw4wpwG~' upg !2P~wnw2 hpuGwflpnlwa Q.bpuwGw-hwj4w4wG t:!G4bpnlPPlGt:! umotn tuGqpp. tp hpuGw4wG pGwqppg Gnp huijhptf pwpquwGmpbwG huniuip, np.t:!uw4.WjG ~WjWUU1W' ln' '1P l uZU1W14tuqpurqmtq qhpuurfluihtujqurqtufi u2w4mpwjpG juipurpbprupjufifiupru]. Iinui mtump. ppwl1wpompPlGGbp.p 14wm6wnnt\ ~np.u wlbmwp.wGGbp.pg WjG 4T1Ild I:illjlbqmwj uniuurqp]i wnw2pG huniurpp lnjU tp mhub], bpp iqunnhpuiqup unilfi pGWG ~WGgWl(upG~ uijr] 4.wp.UpWjGup utuwl pwp.quwGmpptG' 4wmwp.nlwa Pp.pmwGw4w~ tjl:ip2I1Pbg: fl-bn hpuw tl Uuipufi t qumunluipnui chuuwGw4t:!: PWjg bpt umuurfibpp UUUllllWawZG~WjpGt:!G4bp.nlpbwG4nrtUpg): ~Wj 14wmppwp.pmpbwG Upuipunn wu.

nn

tjhpwl1wnGwG fTlwnGwu (l1G~ np lJ1 quipnq Ulbfll1~mGbGwL pwGp I1bn 4Wj tiwPl14wjpG ti2w4m~wjpG huifipruphtfi), unqui qbptiwGwgpGbpG m hWjbpl! 4P4PG 4l! hwGIlPllIbG ln hWlWGWpWp qhn 2wm ubptiGwhwmp4Gbp

bfl!2t-l> USPdpQflLlUl.{p

tiwupG npujtu ujurpqunqtu lbqmwl!GmwGppp, uijnllnnn]; ruuruufiuruhpmpjufip: (1918) qpPPl! 4l! quipnrpufiuip Pti npn2 tn btpmquifi tPntuwGw4 [nl] lUWo- lmpbpp hptiwG tjpWj

~3bPe

nr-nur ~qbPUlfl,lflIUt,
qp.nct'GbP

ti2w4m~wjpG hwtiwqnpOw4gm~bwtip,

4l! qbG, npnfip hputu uuuqunhfi 4npwo- hfi huniuqnnui:

nUPSUPU.IJlbSlflIUG lJSUOH(1f}l'IabUt,

~b2Ul t [uoutq hunqbpuuifiurquifi]; pWJgn~ [ipph; uipbtiuiqquilnuti np GwtuwlllwUlpwumbl

tipwuGm~bwG, hpl; G4wmp ~bGumfiinui WjG tp.wUUlbPl!,

t riurpunupunqlnnuilpufi

<,wJbpp nwpmwpwlllbUlm~plGl!

uW[lI14wGgwWbPl! puifiuq, hpl; qnfil; l!G~bpgtpG, 4wti hpt nptnt tit4l! uipruupunihin !2GGm~bwGhfipuipqtp uijq hunnnpp,

flwmwlllwpUlblm pGo: Cuipmfiuil] fiuniuiqfihp bti uunufinui WjGtl\llup tiwPl14wGgpg,

! , npnGp ppbGp bG Ilpuipunn]i

hi lIml4wup puipopunhufirpuqnui

nwpmwpwlllbUlw4wG

uipruhutn]; huipqhpru] qpurrputq ln ppbGg ulnhuiquni tPnpontl bG l!tipnGbl uijq pGwqwbG WjG tiw4bpbuwjGmpptGpg, hpl; ~wubti

uunp 4wpbmpnl~plGl!. GpwGp uuipuuuhnni

wGmbrlhw4m~plGpg, npm] tiwPi1P4 hbGg mhrpuu bG hwpgbpl! pGGwp4mti, pGlJ1huniuip, [I lltu,f npiqtu qpmGw4wG, qnfit llItmp t np unuuuuujutuflunnmmpjufi tqunnriumm] tl upuuufiq nq2mGmti bti qhjuhufiuihuijqurlnufi qquijpfi: UjU

l!G4bpnt~bwG' huijmptnufl

tuGllPpGbppG fimhprnhpu gwG4m~plGl! ln huirinjpml iqunnpuiuui bti hpuntpfi l!Gl1mGblm m [lu tPnpownm~bwG ~wtPntl wztuwUlw4gblm: Ih] riuifiuuqurphnprpuu t UpWPWUlP tibpow4wj uuupuiopfihpru] hi lIntl4wuntl, bG tiPWjG

wGw4G4ww 4[! quij WjG tp.wumpg, np puipt 2pGmpPlGGbp[! ujuihunufimlq !2p[luumGtw4wGawtiwGw4w2P2wGP9

u4uwo-.l1PwGpg uimuc mplnifi tl\llUlP np qummhuniunqunnuiu-

gwa wGtpG n~ IlPtiwg4mG hi n~ tiGwjmG hmtippg: UjU hqpuijuiuqnuip tuwGmtit Iiuiju ln wnw2 btpnunuj]i hhtuhunui lpuuuupnuuo

hbGg tinjf IlPUlwp4mtiGb-

ppG, npinhq, t1pG~blPPPuUlnGtw4wG pwpt 4wnnjgGbpp n6bpp wnw2wgmt1[!, pwgwnwiqtu unuhunuflrnh] t t1PWjGt1t4 owpUlwpw14bUlw4wG jm2Wp6wG, npmlhhinht hpt1Gw4wG quuiqnuuop lpunmqnuurr t bIlbl tPWjUlpg tn WjI1 unumtiumm] tl ~tp 4wprul qunumurquifl uiprnbutnhfi, l}m)uwGwq t1wGpwqGpG upuluquifirutq (hmt1wGpuUlGbp[!hhuuuqurjnui, wnwGg bp4wp uuuuotqru, WjI1jmguipowG[! 4w14mt1 bG hnmituiquifi munuifiurupphpu hPlUpUWjpG(qnf)wqwG) owpUlwpw14bUlw4wG uiprnhuinh uihuurq]uGpg): 'Vw)uwnnt1wGwqwG WjU qumnjqfibp]; huniuip jWUlqwG2WqwGGWjG t, np IlPwGp t1ba uuruunip ownwqwJf)wobt hunnuiquiqjic mGbG, WjUpGpG' qummqnuuo bG qw'u 2P2wGwobl, mpuifiqjnfi, qw't1 tlPwnwG4j1lG obtnlJ.: '1-pwG hu wGIlPwI1wpobl bt1wMbG 1904 f), Ihujulfi]; UlWOWP[! ln Gpw )ubqWf)Plpntt1[! qppmt1, uuiquijfi t1PWjGunlq]i nt2 qurpnnuiquij tPwuUlbl hplUPUWJPG wnG~mf)ptGGbp[!, npnGg f)mpG 14tUlP t rpuutq iujuiqtu qn~mwa qbGUlpnGwqwG 2\1Gmf)ptGGbppWJU 2bpUl[!, blGblntl, Ilui]u, ppwGwqwG wtnpnl2wGGbppg (<<~pG ujunnfiuiquifi uipruhuinp, 1928) ln jhinnj, 1930 f), Uuififirnu <Mannus) uniuuiqp]i 20-M hwt1wpntt1 uuqurqpmuio t1p Wjl
uom
'!

UlOl 1917 f).' lilf'}w-ppwG[! ln 6nqnlJ.mMGbpp mbf[w2wpdt! qppP[!, nppg jlnnnj, L4Wmbpwqt1pgpp~ umuic, hu iquunpunnmmn tp bp4pnpl1 uifiquni ~WJWUUlwG qfiuqm, WjUuifiquni wfUltG pwGpt1wg oqGw4wGGbpnlJ.: Blnnnj [nju inhuun bpljhwUlnpbwj 11t1 qnpU[!,np G2b9p wMtG WjUjonnuuop hbGg uqqpnul: Lnjf ctwt1wGwqlnJu inhuuif Gw)u' UullWjp, W14W, '-lbMtGmt1 btpnupuj]; t12wljnJf)GbppGuruhnnuu j1t1hWt1W14WUlWU[uurf W2)uWumlf)PlGGbpJ:!: tnlf)bwG ht qwpqwgt1wG, wpatpGbpj1 ln rudbph, qj1UlWPljmuGbpj1ln 14wpqwpwGmt1Gbpj1, t1pwctwt1wGwlj t1pG2blWjOt1wpnlbuUlj114wUlt1mf)buif ut2 hfnnlnnqurljuiflopff [nunupuuinuuo U}12bP4PwOnlJ.bwGt12wqnjf)j1qj1UlWG4j1lwG)unG2 hunihtiunnmGpg qunnurpnuuo mumt1Gwuppnlf)j1tGGbpj1bqjuujuuiqruutibph

phuifi2Gnphj1luijuop hu j14.]1ow4j1bt1 w2)uwphj1 OWPUlWpw14bmwqwGuipmhum]; t1t2 <.wJwumwGj1Ulbqj1iiuiuhf hbUlblbwlI1wmnqmf)j1lGGbpG unihpu: ';WjWUUlwGj1G Gmppnlwa pt1 qppmt1 uiprjlfl l}mpobl bt1 unquiqmqtq, np huijhpp, hpp 300 f), ppj1uumGtmf)j1lG[!ujlnnuilnuf 4PoG jWjUlwpwpbgj1G, ppbGg bqbIlbgpGbp[! qummqnui tj1G umlnpuiquif UlWOWpp obtnlJ.' wt1bGj1g umuio t1bhbwGGbpp obtnlJ., pGi14tu G-bpt1wGpwjP Iluijuummhufiuiquni qwnnjgGbp[! ht nhntnu 'Vnpnttqpwjj1 WjUiqtu ljn,lntwa ljWjt1wuj1tGWtnp bqbqbgj1Gbp[!: U}1WjGwtblJ1 m2, bqbIlbgm t1j1G~WjI1 wfUlt!i unipunqfinnuuo p2tuwGmf)j1tG[! tPnpomt1 t, huiqumuiq hp!i hwt1wjGpGbpp, hunnnunntq [ipbfi jWUlqwG2wqwG t1j1w4[!GqntGblJ1' pwqJ1lJ1qqwnntgblwnoJ:!, np Uhp] bipnunu: btprnquij]; hplUpUmt1ljwnntgt1wG hpG htllupuwJPG obt[! j1pwqwGmt114wpqwtqlu n~!iiwgmbl t: OP14tu Iiuijufiuiquif wJI1obtj1 iihq huruuio ophfiuil] 4wpblJ1 t phptnu

unnnhriuifiurpuip

joqnuuonui lpnpnrjuiquij blGbl puipt I1wpp lJ.bp2Pln ppnGqt I1WPPuqqpp llpbt1tGp

qmfirunq Slnhu]i huqwGbpp qbpbqt1wGGbpp tPWjUlt quphpunnp hplUqtG qwnnJgGbppg, wJupGpG' ~PlUpUp qwpqwgt1wG wJG ctwt1wGwqw2P2wGP9, bpp 14tUlP t np uhunuu lJ1GtphGI1qbpt1wGGbppUlbf[w2wPdt!: bipnupujhfi Iimhpnuuc pt1 ouuuqmf] qj1PP[!qwu q ubIlt1 GbpqwjwgGmt1 bG uitihpuidhgui UlbIlbqmf)plGGbp[!: liJOt1 unlnpurnumfluni ~WJWUUlwGpG:bpp bu 1889 f), wnw2pG uifiquni ~wJwu'

liuj1wjpg t tinunp qnpabl ~WjWUUlWG, j1G~14tu ~nnt1j1gbt llptqwGqj1Wjj1g' Gpw Gw)unM[!' ~GI1qbpt1wGwqwGhWlWUlPhbUlpbp[! qbP14wpntbutnmt1, WJI1t1wupfi Wjpgln <1>npp

Spppp umpp Ihnnruurcunlop bqbqbgpG. ni qhptiurliurljun; pwqJ1lJ1ljwG p t1j12PwJlng unufi mnlnnpruhqh tn JWJUlGwpbpbgp t2t1pwaGp UtbUlwpWG[! m [unjuiqfihpp, npnGp GZbl t [!Gqhw!iPW14tu Ulj1pw14bmnq I1wpobr ~WJWUUlWG!i, [!GqhwqwnwpGo uijumhtnntu unupuif I1tUJ.l1 Qmwpf)Gngp14bIlmt1Gbp[!, nbn hpljuip duniuniuil; 2tp bljbllbgmqWt1pnlJ. qj1Ulwqgmt1, pt )uOUP[!hGI1qbpt1wGwqwGowpUlwpw14bUlW4wG p-G~ uifqmp huipruu puiquunl quuquiqqmpbunip lj[!,ibGf)wpqmbg IlPwG, <uijunnnurunur pwqJ1lJ1qwGt1Gwg Gw)uwbqbqbgwqwG OW[1n6j1 uwMwGGbpntt1, WJU iqunnriiunm] tl 4nlJ.qwunlJ. tn li[1W[1WUlp f)wGqwpwGp t1wupG t, pwg bpqGpp unuq: 1904 f), l>p\1I1Pp)u quijuup f)wGqwpwGp U1Wpw14bUlwqwG llbnlJ1Gmt1lnJu inhuun pt1l.J2WUlUlW qnpb"[!,puq uijfimhb U1WpwOpnlJ. owGW14wphnMllf[[! uijtipuifi t quipuunlruu, hpp WJGUlbqbqbqbgp!ib[1j1 t

1II'I'lIlll!l,llt-m!''''l,

hwGrllllLjnul,npnfip pnLnml\llG mtHl/w4wG lbG Upblllmmpp 4wnmgnl1w4wG W1WGflI1JPGbpp huniuip, WjL pu4w4wG pwGI1w4wqnpa-w4wG jn12wp6wGGbp hfi' ZP2wGw6bt, mf)wG4bwG tn pwnwG4bwG inhupru]: Uhq uoin, LWlWqnjGlLjWpwqWjpG, WjI1ll1PUP mhup mGbG I1wupwpwGGbpt! 4wu tL uLtPmwpwGGbpt!: ~bp2pGGbpu ~pwGpg bG tlmtuwnmbL hWlWGWpWP,uLtPumlf)bwG wpwpnflmf)bwG hlnn upwdwuwGw4: Pwq!Jw4wG, lGwjwa nmz pwgwnnlf)plGGbpp, WUpru12m\pGGwhwG2 t unqpnui: UlbW mz lWtPwqwGg mppwlLjbUU1Ilt I1wnGmu hWlWUWpw4zrmrt 6wpmwpwlLjbmw4wG Lmamut!, np]; ut2, lGwjwa bp4wjGw4wG nlfll1mf)bwG, quptf)t! uGmu t 4bGmmGmu' quptpu

~tiowGbmL\ (iuurfi zwppbp iqunnbhpnuuo

lWGtpG, pGi.llIPupp p ul.p tPpljm~bwG ljt!

qUlGbuhpG pppumnGtw4wG puipl; nunipuquufifihp], (Katakombe) ln puipt ruuqurqfihp], (Sarkophage) t\pwJ UJu wutG! urpuuuquipq 4wpbmp tPwumbp hfi, bt UPWjGhhuiuifihuUlWljWG unnnnuuouipuruuiquif lJl12bpLtPwanL\bwGinhuuiqbn]: wupnq2 juniummpjnfip 2P2wGw4Gbpp hGwpwmp np piup [nruplnuf t uunnfitnui WjUwutGt!, quipobu tit, IlPwG wtbLwgpwa, w4wI1bupwljwG hunlurcuijflmphuni

urw4nquwGpnlf)PlGG bG iqunnriump,
GWLm, pt; pGllLjtu bG ppbGg [uuipnui:

pt utnrn] uujjunuiq]; t\PWj qpnuuo lWGp: t{'pp bG qbpuwGwgpGbPt! t\bp2wlLjbu huiuqui-

UjU dtummuG t!GflI1lGbLm pwGwWG WjG t, np tPwumbpp 6wGwlmunt\ UpGlbl unuq upuihh t\bpbmlu: ~wjwumwGpG Gmpmlwa pu qppmu 4wpbW t ruujuiqp qgh[ wjdU6PZI1huniuiprunn uP2bpLtPwant\bwG uzw4nwp inhuurqtinp lLjtmp t [utupjujm]: ln zpGmf)plGGbpp hpuGw4wG mwppbpp 4wnnlgw4wqupG tn nmzwqp 2WGWI1Ill1lf)bwlip mhn pwg uifi]) qjnmuquiti wzJuwmwGpp Gnp inhuurqhnh huniuip, np hu hplUpUWjpG htnntntq, pt pGllllPUPhbmbUUlw4wGmf)bwup bu bu tlmp6mu qunnnpngh] huij 6wpmwinbuurqtui bU urtinuufinui: ~Wj4W4wG 6wpmwpwUlbumlf)bwG 6wGwlmuI! npiqtu PWlLjbumlf)bwG tmf)plGG m qwpqwgmut!: hGqqbpuwGw4wG (ln nl pt' Uj12bpLtPwant\bwG)4wpbmp $ppnpnzmu t' Uj1w4 6PZI1ln Cunn jwm4wGzw4wG t Iiuitn lLjwpulLjwlLjwmprqnp WjI14wnnjgGbpp pwpwztG uhp hWjpbGpppG urpduniunhujtq I!upnGuwG Gmw6UwG huniuip: flp WjU 6wGwlmUI! quptf)wmp ZpGmf)plGGbpp 6blWmmlUt!: '1-pwGp 4w'u WpblbLbwG up npuGwtunpzp u~mf)bwGtit2 t uGmu, I1Pwhuniuip 2bpubnwGI1optG hnquiqtq bG f2bnWGpuiplnhpuqhn(Ostapsis), 4w'u tL pn[l1p lnpu JbGwpwGGbmt\ wupwgmwa qpuwquptf)Gbp hfi, qWMw,!! Ghp!' tnGum ~bpg:pbL$ qLtuwmmlf)bwup: YwpbW t UPWjG t\bpI!Gf)bpgbL inhulihpu pnuuo 4wuwpwzwppnt\, wlbW zmm' unun 4wuwpGbp (PGllLjtuubGp I1PwGpwGmwGmu huniuip, pt pGl bG pu I1tu oquuuqnpcnui uwuGwqj1mw4wG ZP2wGGbpI!, t\Pwgp bGp), I1PwGwlbLwgpwa bqpwqwMbp hi tlmpp tunJw4Gbp (wGmpGbp), npnfip dunqunl:)mppGwzmpwp up2ngnL\ 1930 f). PbnwGmu 4wquw4bplLjmwa t\Pwgw4wG gmgwhwGuunnpu; 4wu tunpwGwMw6bl Gwtuzbp hfi lLjwm4bmlU, lLjWmlmlwa tlmpp npiitiu l}tup qunqurqqntphunip m unitfi pGl htiurpnui hfi, npujtuq], f)njumwG hunnnunntqru WjG tunpzbmt\ 4wu wlbW 6PZI1'bp4m-bpbp ZbpmwGp dwUlwltGwhplUmWapnt\: Pwgwnm ~upnGmut!,I!um nph hfirjqhpuuififihpfi m ppwGgpGbPI! pGl np 6bmL\ qunqnuuo bG pbuitl 4wpqnt\ hwG$Ulmu bGp Iiurln uWM4wJpG 4bpUlwpwGpnt\ lLjwm4bpGbp, npnGp hWjbppGln GpwGg riuiptnuipuuqhuuuquif uqunbumhfi: ~wjbpI! phplnu lLjtmp t hptuiuntq]i Jw6wtu jpZbgGmu bG wGq[l1uwpunGw4wG-pnLwGI1w4wG pwpt tuwlbPP GuwG Ghp\l1GtpG,npujtuqh luuqurhtiqqupuuuiurlpufi zwpdmuI! huirinjuifiurp qjnnruptnufip: 4wnnJgGbpt!: PnLnml\llG wpmwunt\np t ~wGwJ L6P 411qpGbppg utqp t\PwJ 915-921 'LonJG 6bmt\ Ugunmnuijp I1l1bwqp uba 6w4moGI!, np hu, npiqtu ppwGw4wG uipmhuinh " f)mw4wGGbppG qummqnuuo' Uqf)wuwpp b4bqbgpG, np w4GJwjmoptG wJGpw-G liwq' tunphMwGpZ,PbnwG phphqp, hnlw4bgpG pULwuw4wG, UPWjG pt hfirjqhpuuniuiquifi- r I1bqw4wG t' tuwl1nqp mbpblGbpp tn GnwG qWMwpwGpp ut2 hhumuuo 4bGI1wGpGhp!l ppwGw4wGI! LtPqpG6PZI1lhwuWpnlP: In qbpuwGwgpGbPI! f)njLbG inuqpu, np unuufiuipwGI1w4Gbpp wnwumlf)bwup, np pinui t, f)t uWM quipnr; t 4wu4wabLPP pppuumGtUl' utw4Gbp zwmlGw4 WjU wutGI! hpuniqfihfi ppbGg, 6Pm uijfiiqtu, pGllLjtu 1904 p. 4wG Ulwm4wGbLJ1nlf)bwGt!, hpt Gpw hwpf)wlLjwm4bpGbmlU ~pG ln vnp Ymw4wpwG~

I
I

qinfinuuo oqbpbpqhuif (tij14PGqbwG ctulliwGw4GbPl1) GWl[!,qwGobpp phnru] huifinbpo, GpwGg impmbg, ~GwJwo W(1l1tG 1926 p. UUU1luw4wG uuuphqpphpnui (Preussische Jahrbiicher, hunnnp 203) wnw2wp4bL bu PbnwGp hpG pwGqwpwGp qiiptpunnp upwhQ huniunqunnurujuuifi 2wTJ.wtuml.19GbL ln fJIlw hbU1bU1lU quiflmnq jmfiuiqurti puidurfiurnfip[! tJ.bpwoblbL hhtupuuijhf unupqunqtu [!upnGmuGbpp hpuwG tJ.pwJ ITlwpnGwJP hpluwGpumGb[lQ ~bG gwG4wGmu wJlf Shulihfip' pG~1lI11Up inhup 4'mGbGwG ppbp[!, bJ3t

hpG WpblbLbwGuruufiruulnufi pnGmpPlG[!, uP2bpl.J.pwantJ.bwGu2w4njppg uquuio, llIwpmWfJIlwpwp tJ.bpwqpbLbG, gwG4wGmu bG tubLwqwPP uihq 'lGbLln tJ.pwGbpu opOw'1br UJu unuinriumm] t[, oppGw4, pu uiju mwpppp uwhuwGwqopG wGuP2wllltu LmOwpbL bG 4.j1bGGwJphunluquuipuifl], urpmbump hwubUwmw4wG munuifiuiuhprnplnuf uuqpnq Upnlbumw-llIwmuwqpmw4wG uifloquuuqnpotq]; 'lwpopbr Ow'14mu tL wnw2pG pGumpumlm[! ln, nppwG hGWpWU1p t,

Bnju mGM, np <l-bpuwGpwG [ip nqrnf hununnuiphjj'

hpphp, uP2bP4PwantJ.bwG juuium mhuuiqhn]; tlu1tuwptG qhpuipuiuptqm WGbGhhiuhuWJpG inhuuiljhnp: bpt gwG4wGmu hu [niuifiuq, pt qjnnmplnuf ut2 pG~llItu bG WJI)U'/pUpurnp huiqurqpmphuitibp umuryuifinui, unqui llItmp t um[nphu hW2mp GUU1bL wJG pwGp hlnn, pt UtGp rpuphp 2WpnlGw4 nntiuififihp]; 2mpp U1WI.J. t, np [ippln, uijuiqtu 4n~mw(), hplUWGpUU1Gbp,hnqlnnp wztuwmwGp tJ.bwG uiqnhqmphunl, qmfipnui' Ilptntqpmu, bGp 4WU1WpnlU: }-t, pfiurljuifiuipurp, prqnp , btpnupuj]: J3P-J QwGwlllwphGbp[! ~nnu bG uuufinui, hi UtGp pnLnpntlPGuuhnbutq hfip, np uP2bp4PwOn~nnup In PplqWG'lPWJP I.J.nqupglpununhuprunn

wlbtJ1juniumoplfi 4[! IlPuwfJIlP uijr] qnPOnGpwgpG: Ilprulhlnnln tuOUP[!tJ.bpwpbpnlU t Gwtu In urmuc hGl)qbpuwGGbpp hurpq]: umnuim] UupwJP G2wGw4mpbwG[!, npp, qunop, upwJG tnpmquijm]

4wPilTJ. Dp2'l pupnfimb], huruljuiqrnb], ln bp4.pn(1l1[!'tuOUP[!

q!tuwmpwUjtu qhunuquni WztuWU1WGpptJ.bpw4wnnlguwG uwupG t, np

4wubGmu

urqunnmtq md]i pWTJ.Wpw4wG llIwU1umpPlGpg ln npp [!upnGnqmpplG ~mGp truptnuu ln

urpdtpfihpji, pG~Ujtuln qwpqwguwG tn map tinp 'lPppnpn2uwG huipqnui, tL~bGp[uounui wJG uuruhti, np pp upG~bl hhuui ntfihquio wztuwmbLWobl[! gwGI.J.wGmut oquuuqnpotq npiql;u UjwmuwpwGwuppwI.J.wG UU1WgWOpG 4wUIP pu4mpplG[! l}1wumbLm up2ng: <DwJLmG oppGwl.J.Gbppgut4[!, pt Ilprnhutn]i iqunruimplnuti wnw2pG [itiuuijunnunh 4nqupg wnw2wpI.J.mwo Gnp U1buwG4PlG[! nppwGn"tJ.t wGhpwab2m hbGg qbpuwGwgpGbppG,unqtuqrnqmu t wJG, pG~[!wJ'lI.J.wlllw4gmpbwup tJ.4wJmu bGhWJ ourpuuupunqbU1w4wGzpGmpplGGbp[!: Uhfip [!Gl)qobgpGp,np Gwtu4PGmu hWJ4w4wG quptpunnp b4bqbgpGbp[! qumrugmwo bG2P2wGwobl, mpwG4Plfi tn pwnwG4PlG, htnnlnunqtu ~bGmGbgbLdnqntJ.wpwGGbp,pG~llItupwqpw4wG, In mpP2 pwG hfi G2wfiw4mu, pGWGqpumtPPlG[! qunruuptqurUjtu wGmbqbw4 t, pG~llItu wJG duniuifiuiq, hWPPlP unupp umuro, bpp qjunrnpbuuip JWJmfipI)wpOWt,np 4wG [hqmfihp, uijuujtu 4n~mwo hGl)qbpuwGw4wG, npnGp pnLnpGtL

up mpP2 wztuwph qnjmpjnfi mfih, np[! ubq' qhptiurfiurqjifihphu ~

huniuip, wJG puifih 2Gnphpl t uifiuuihtluif G2wGw4wWg, np uhp hptupuwpGw4 GwtuGpGbp[!WJGU1bI1Pg wG4PlGwqantJ. PWLPP4 antlPg 'ltUIP Ilujnuj]: tunpp[!' hG'lqbpuwGw4wfi umuniqp]; hpquijfipm] wnG~mpplGGbp hfi hWUU1WU1bL Gwtu4PG btpnujuijh ln pu4w4wfi Ilujnuj]i uP2b1, np]: QwGw~mu[! hhunufihuuuuquui rjunnnluupuiqmpbuul llIWU1QWnnq ubq huniuip Lf1ntij1G u2m2P ut2 t uGwgbr ~G'lwppw4wG wupnq2 huipqp, np [hqnuupuifiGbpGw(1l1tGhWPPlP U1Wppuimuo qmuhlq hfi, IlPU1wp4U11U t npujtu pp 'lwpG uuqjuuo up hbppwp, pttn wJGUIPup 'lPLbmwGU1Gbppgut4[!, pG~UIPupG,oppGw4, CwupbPLtGG t, juniumoplfi WJ'l huipq]; G2wGw4mpbwG tJ.pwJ m2wqpnlPPlG t hpuuhpnui: UJuoP, hpp uipmhuuuupuifip huniurl] LP2mpbwup ln, nppwG hGWpWU1p t' hlnntnnquiquifioplf

plurnu bG upwJG ut4' hptupuwJpG Lbqmwhpuppg: UJuUIPuntJ.'urpmhuunuqfmf uijuop hG'lqbpuwGGbppG purnpuiqpnui t npiqtu llIwpq m undnpuiqurti uW(1l14wJpG gbrJl1 qpU1w4gmu t, np 4wJ QwpmwpWlllbmw4wG 4bplllwtlu1tumpbwG upumlu, np 4wPllTJ.t u4qpGWIl.PP1PP' huiqumuiq pnfimpjuf qnpoumpnr; uuiprpu, pG~llItu np UpG~bluijuop ubq wnw2wgwo WGbL tJ.bppG~plupumu In unituntpbp unujuuonuuo tJ1GbL hG'lqbpuwGGbpp

1II'!'lIllln.nl'fln"\,

pI1&2: PnLnp wppw4wG hp4PGhpp UP2GwI1wphwGqpw4wGm~plG! LPt 4hpUjwtjmfumpuwG Wjl1opjifiuiqfihprn], pG~Ujtuhhunuquij pu qpphpmu gnjg 4! tnuni:

n~WjLnip,
uu 6wnwqwwwohl

pwG ~WjwutnwGmu, nbn WjUOptL LWjGuihnnuucrnphunip

ljurfiqruf

Wjl14wnnjgGhp!: UjU unumriumru] plpWpWGWlp qbpuurfiuiqru, np

gwG4wGmu t hunluiqmtq hGI1qhpuwGw4wG qqurqnuim], [unphmpn 4! uuujh ~WjWUU1WGpG Ilmppnuuc pu qppP! ohnpG umfi]; 4wu tL wlhLP LWl t, U2tnwUjtu PtnwLPw oUlGwUjwphmhLmtjmfuwptG, tlhp2wUjtu ut4 uifiquni Guitn hGI1qhpuwGw4wG 6wpmwpUll1!hmmphwG ljhfhnpnfnuqurti 2P2wG' ~wJwumwG qfiuij: Iunuqjuujnul, wG2m2tn, unJGl1!tu4wG 4hpUjwtjmfum~hwG 6wptnwpwUjhmm~hwG uiju m wJG 4nIJ.u uihnnuuo

up zwpp tPwJLmG oppGw4Ghp, ~nnup uoin' U. '-l:nGumwGgwG, fl-wtlhGGwJmu' U.


Y.PUlwLhG hi U]1LwGmu'U. lnphGgnG, pWJg qpiufiqru] nwG~ ~hu 4wPnIJ. wGht: Iljfnnhq, lJl12hP4Pw4wG antlP iiotn, WJUqwnnJgGhp! 4wGqGwa hfi utqmuwgwa pUlJPwJmwa quipruupuifiruuqfihpfi uitiquni 4'[!upnGmhG ln upuhwGg [nju]i unuq: tn qunnuqniuif hrpufiurlpn] pnLnpntlPG uuupphp hfi: tit I1PwGp rn GpwGg [uriuipuipl; quipruupuifipp, h'l

'm

4wUjmhG

U\1U1JG PpwGp ln ~wJwutnwGp 6wpmwpwUjhtnnlphwG

lIPI"'l\IIlI\.rINil!'f'\.

lIPI'llllln.flNTlI'N,

ern. lfURU,
~3n3

UURUO'GpU3p l}Ol'RU

pbwGIl: UjUOp IlPwGp quifimui bG 4WjWUUlWGp 4wGpwUJ.tUlm13twG uuupuropruu=, np hp hbP13pGwGI1WU t 4ml4wutwG htufipunqbuuupjuflfihp], hWUWl1wzGw4gm13twG,pu4 tlbp2pGu 4wqumu t [unphprpujhfi huifipunqbuuupjufifibp]i uta I1wZpGPPpWllwllPwUwuQ:up ltPpwltP umuuoin mhuuij uta UPWPWUlf}(PWpOpnl13PlGf}' Ontlr uw4tptmJ}3pg untq]; pwG 5000 iitnnp), WUPIlI]2ntlrGuifiuniu], [ip l1I]2tlthnl13tWUp tltp [unjuiquio, up mbuwpwG, np, pG~UJ.tu uiunui hfi, uwh4wGwgmGtppG t umtq unjtwG huiqnuuqtu] t tlrl'iw4mlu

uusnl'UOUlJlUCS~fi}bU'G lIbfUllC

bp4wp uuuphfihp pu mumuGwuppm13twG umuipquif t ~wj4w4wGm13PlGIl' hllG huijnq ltqmG hi qpw4wGm13111Gl}, puijq qtpwqwGgwUJ.tu' hWj4W4wG ctwutpqm13PlGQ: ~Wj ctnrln4Ju1l1hlnn wnG~m13111GGtp tu mfihqh], 2WUl hiujhp]; hlnn tl ZtPnlUGtp tU uuihqob]: Chuubpqm13PlGIl mumutnuupptq bU n~ UpWjG inhuuiqunioplfi, Wjlbl juiriui]u Gtp4Wj bU qmfimb; ctwubpqm13PlGGbpp: ~Wj ctIlIlmlmp.rmupupq, wnwppGp, wutGp9 umuio' [unpunqtu unnnnuuounlui]u t: upw uhouuqtu WPUlWjWjUllllWazwhwuppnl13Gnpnfip hlnnhuufip hfi ZWUlunupuionuuo GwtuwUJ.wzwpnluGbpp, quipnq t OwjpwjbqlltUWmu UJ.WUlzwl'lbl npnz qwl'iwnw4wGGbpp: pG~ tjbpwpbpnlU t pwpopwztuwphp4 rpuuhppfi, [uoupp up ctl1I]n4Ju1l1 uwupG t, np hpG ctwuwGw4Gbppg UpG~blWjUOpmfih wnw2wIJl1- : umphurfi huiqnui ln uzw4m13wjpG puipop uw4wMw4: 3njGtPil tn huijhpp ouuiufilnuf In wutGwqnpamGtwJ 4wjupnl13tWG ut2 hnqlnnp u2w4nj13P wutGwGwtuwohuGIlI] wG uwupG ZP2IlI]lruptpl}, hpt; tuouPIl ~wtPwqwGgm13PlGGbppGW qbpwptpmu,

inhufilq: CUul ltqtGI1P, UpWpWUlGWjGGUJG lhuG t, np]: tJ.pWj(puin lJnqutup, 8,4) quitiq UlWUJ.WGf}: t2upwaGmu ln Gpw ZP2w4wjpmu 4wptw tp huijquilnufi qunnuiptq 6WpUlWPWUJ.tUlw4wG 2pGm13PlGGtppuuifipuniurufi munulfiuiujipmpjujlfihp 4wg quiup, hnjuiqhpm t4hrttgpG, np qummqtq t inrutq hqop utputu wGgbwW unuppbp 2P2wGGtpf}): 4WjWUUluiGG WjG UJ.tUllll13PlGG t, np wutGpg qwq t l}GllmGtl PPPuUlnGtnl13plGf} npujtu 4PoG: 4wjng }3Wt}:Ulf11P Spnunn]i U4PUlll'!p}1lGf}'~hliPt mGllgtl't;uUlwG-qpG Ubap llwpoP qWlmg wnw2:\ IllwP13tl Q.pp huijnq ?WlWUlP tqunnquniuiphpfi tp' h \ JOl1mwbGbU qpnui, Q.ppqnp

(wnwGoGwUJ.tumzwf1pnl13twG hfi uipduifi]; QmwP13Gngp' tp4GwJpG qopuiq-hphgunuQ., 4w13IlI1l14nul}: 'Gpw' obmuqphpm] huipnunn qjuurpupuiflp Iinjflujlu Iihpquijuiqfinui t huij ctl1I]n4Ju1l1

rtf!: nppG huijhpp


tqt m..hP~~pf}:

Lmuunnppj bG4n~mu, UjG iquihpfi, hpp WjU ut4f} uijuujtu t

unupphpfi tpG: Suiphfihp umuig wjgbltl bU tjwq UP2GwllwptwG juijmfl]i purqunnpuiGpuUlliGp pwqwpp wltpw4GtPIl: upw t4bqbgw4wG hpwzwW ZpGm13PlGGtpll nununnpp m apuw4wpqnl13twG UJ.tpl'iwtuou tj4Wjm13PlGGtphfi: Ophp zwpnlGw4 tqtl tu Gwbt hiujhp]i hnqhinp 4tGmpnG t2upwaGp lJWjP uuuriuipnui, mp Guinnui t Ihihfiuijfi 4wJng 4w13mtP4null (WjG duniuiliurl] 4w13mtP4null U4Pmp~ IvpputwGG tp, ~wtPwqwGg juijinGp uWM, nppG 4wJPP4 tpG uiflnuufinui. Gw wMtG awGp hhuufiq tp hi zmum4 qwtul'iwGmtg: Iluuuuonj pwpthwl'im13twup, ~GwJwa qtp2pG ctwuwGw4Gtpp pnjnp llctmwpnl13PlGGtppG,npnfip pwctpG hfi l}G4tl huijnq hqhqhqmfi IvnphMwJpG quinunlu pmphuif opop, hfnupunnp llwpowl finp' Ionplfi 4w13mtP4nup IlGUlpnl13PlGl}): bp4m tjwJptpG tl' liGpG tn t2upwapGl}, duniuifiuiljjiti iqunnljuifinui tpG nruuuiquif 4wJupnt-

btr

mpw utawl1PP G4wpl} 'qpn~~~~\.ltU&utltfil-tl_"

umylnu: 4wj hqhqhqrn unihfiuijuijmfip, juiriuiju 4P4GnUll] tpqtppg hG~mu,


<j1Ul2UlIftum UUlfInLUlO

bi Ilft21f1pUlj1lifufiUlllnfJ.
flj1 jUlnUl2 qftlflnlpliUlllp !2iftj1ljnLpftdi <UljUlUIflUlfiliUljg uuqptiuunpiua;

f>. UJUlj1fJlilUlljUlU IllifJUlUJUlj11f1iuqqii;


LnLUUlLnj1fl2Illiq 2Unj1hligtf1.'

QI3lILl1ILl'..I1NiU''''',

CUl!1LuquGflll,Cl-ppqnPI!wJG dtuuwGw4mwj ~wqwlI1pwGpUlI1 PW1l.wp<IuiquipZWlljWUlmUt lpunmqh] lJwJP Swt'iwPI!, 4w~nrlJ14nup' up4PP PWpopwqnjG uull1U4nulnup huuiuip, up lljWZUlOG,npp wnw2pG UUlWGOGI11l.I! pGpG tp: tn lJWjP Swt'iwP[! qummqtq tp hhfiq WjG inhnnui, np GwtuwUluumwo tp .RppuUlI1Upt2PP juijuifimpbuiup: UjUUlUllPg tL UlhIll! uuuuqtq t t2 up.wopG' upwopGp i12wO tlWjPI!, uitiruflp: 4wj u4hIlugpG jWt'iwtu WjU PWPUlllWZlI1 lllwUlum~uwG pntlwGllw4m~ptGI! tPwnwpwGmu t up upqp ut2, np uqumui t GnjGt2 up.wopG tuoupupntl:
l:p U]tuu}jluu jI ~ofLt

I'G(Ultu huniurphui' 1l1l.2UrutbWI!, huijbpp finjfitqtu .Rw1l.4tqnGp uwul1G LutL urfiquni 2tl1Gqurfiquifinui ln hw4ntugpG ul1wpGw4 (unGn-'PI1ql1Ul) huijhuiqpfihp]:' junnqunql;u <'wU14wnGwul1bUU1U4nlljnu3mtJ1wGnul1 nunirufiphf]: .RwGI1 np jmGw4wG UputbWI!, u4uwo Bmutnhfinu U-pg bt 3muUlpGpwGnupg, zwpntGw4 huifirtl.u tp quqpu .Rw1l.4uqnGpoqinpfi ln Il[lw ut2 tp uihufinui upw4 [iuquilpuf hWtWUlPI!,urjrj ujunnriumrn] tLUlU1l.P mGbgwt tqumurlpnnui: .Rw1l.wpw4wG I1PIlWlllwUlt'iwnGupl!'4WjWUUlWGl1uuawqnjG LlwuplljwUl4wGulI! fT}wpu4w4wG quijupruptnufip, tuuqtu Inqunnnhqhfi uijq tqumurlpnLlwGI!: Bnuiunnmufih tn 4WjWUUlWGpuP2bt UZUlWlljtUqopuiqnq ~zGwuwGPI! GnjGlljtu WjLbtu ~njL ~UlI1tug hlnnuiquij UPWlI1pntUI!:UPWjG map t'iGzuwG hlnnhuufipru] tpG

tn. lnju

Ij!uwwg

[!UIJ iuiiu:

PptqwGI1w4wG quijupmpburti ln huij u4hIlugpGupp UP2UtUlUllPmfihfinui duniurfiuilnuinp uurougmuGup, npnfip uuiquijfi hpphp ~tpG pjunui huninqurufiphq ln hpphp tL hpljuip ltpG inhtnui: 4wj u4hIlbgpG pp huniuip UUlU1l.0Ug ppuG pnLnpntlPGjWUlI1t4u4uIlugw4wG urnlnpnjpfihp, np hfiurpunnp ~t qUlGul UPUtUWPnptnt u4hIlugmu: PU 4wpoppntlll[lwGp llItUlPt awnwjtpG WjGpwGpG, np tunphPllwGztpG .RppuUlI1upuwpuGp (WPIltG[iul] upG~ Buipmpjnfip) uifiunquiquifintplnufi uwupG Bnqjuutinu]i rnuurufipp, 4wu tLwnGmwqG, [!Gr]hwGmpumuunip, upwpGw4m~uwG inbuuiqhnfihpp: {!Gr]hwGmp umlnprnptnufi, I!G~ppppG oquuuqnponui 4wjupl!, huiqumurq UPUtUWP pG~lljtu .RppUUlI1Up tpG WGWpWUlqpGp (wnwGg 2PP) <<pwj12wjmupg (tltp2pG

:)Uljup hi)hgjlu uwUIJWfLWuli.l{tP wUIJuIJng: Sli.uli.wl qlnju uM hWjfLWU{li.l{tjlu' Q.fL}tqnfL/J, fT]wl{tutfL gU(}nLPli.wup

huuiuuuuquuu

WfLPWjjlu:

4wj u4u1l.ugpGbn hpuGwllPP urfirntim] 4n~lI1tu t LmuwlI1p~w4wG (Cl-ppqnpuwG): 4pGqupnPllllWPP u4qppG huijnq luqmp huniuip ulI1U1l.Ontug uijpruphu, ht Iluinn- twawzmGm ~wpquwGmug hWjuptG: (Urupp qpng huijhptli ~wpquwGm~ptGI! pp tlw1l.turnptnufi zGnphpt wPIltG wnw2Gw4wpq wpatp mfip): up.wdtuuwGw4llPwGntl G[!Ilwp6wt GWUtdtuUtpqnt~uwG [hqm: 4wjng [hqmfi, p UP2P wJlng, wlllwgmgmu huijbpl-

ht wG~~tuunr hwg, npnfip, hpqmufi tL lljtUlP t uipinuijtujmlhfi t, pt nppuif hfi utuwlll1tU GpwGp, pfimplnuf upwuGm~ptGI!, uijfliqtu tl Gpw uiqunnnuip LlU1ppG hurpqun oumtujnui tp qhpurqurfiquuqtu unippluunn huiqp):

npnGp hWjuppG gwG4wGmu uG UUUpUlGUp iulinuufilq: unJGpu4 GmwqwqnjG wnGlm~PtG l4wj huijbp], In uuupUlw4wG luqmGupp uP2Ut: In hWj4w4wG qpP[! nl Llp I!GqhwGpnt~PtG ~mGp uuupUlw4wG qpupp htnn: UPGl uuuptnw4wG qpuPI! tlup2P9 umuig ln w2P9 owtu uG 4wPllwgll1tU, hWjupl! qpnui tn 4wPIlmu uG GnjGhup~wqwjmj'ltunip, pGl ubGp: .Rw1l.4tqnGp tnpbqupwdl11l.otlmu (451) tn IlPw hbtnutwG120tl uquruhq huij u4hrltgm wG2wUll1tUl! jmGw4wG UpUtUWpg ln IlPw hhin ut4Ulurl Iiuiln UpUtUmUlppg:

t;4uIlugw4wG unupmfi ([!UUl4Ppw4Gopuwj hi tnofiuiquili opupp, pG~lljtu Iiuitn U1W[lOtWj [!G~wgpmu' u4uIlugw4wG mofiuiquiti opbph) huijhpp uupaugpG GZUL .RppuU1nupquqnunnp hpqru inofihpm]' lJGGlluwG' IlU4UlUUPUPP 25-pG, ln LluumuuouijuijinGntj'ltwG' jnuinuupp 6-pG, ht uGwgpG uqqpfiuiquifl urulnpnjpfihph zP2wGw4mu, zw[lI1tGw4uLntl lJGmGIlGm U4PUlm~ptG[! UloGuLupwupG' jmfinnup]i 6-pG (puiqummphWLlpup pwGp inofibph, npnfip lnujntf thfi): t;4u1l.ugw4wG UlOGUppuP4PwawGmU[!

GnjG14tu l[wjmGwgpbgrG'

wGzwpct ulOGbp[! libpctblml, np14tuq}1 lirwjG zwpctwl[wG

U10Gbp mGbGwjr : bpl[m IltUWmu t\., hWlWGWPWP, bpl[pwctwGliwG libpctmli[! U1bf1l1 G b mGbgWl WjG 14WU16wnml, np rpbGg Il\1U1WGltrlGrg IlPwGmli l[wpbW tp U1buG l G bpltPGwl[m~bwG mulimGpr tunuU1mlwGm~rlG[!: Uju1411UmL hiuj bl[brlhgr IlWpowl wUP 12 tl\1GwGl[wtu qnjm~rlG muuqnn wqqWjrG bl[bl1bgr, pwGr np mprz lirwpGwl[ ru n mli hwGpm~rlGGbpr' urpj1wgrGbpr tn l114U1rGbpr hlnn, hWjbp[! n~ ur IltUW lirwuGwl[wG bl[bl1 gr ~tj1G l[wqlimli (ubp~ [!GIl ubp~ urprwgrGbpr tn hWjbpr lil12bl nidbn b tl\16wpwGm~rlGGbp trG U1bf1l1 mGbGmu): d"wuwGwltJ1 [!G~wgpmu [!GIl11lGmbgWjG U1buwl[tU1[!, l!UU1np]: uj1pj1wl[wG hi l114U1j1wl[wG bl[bl1bgrGbp[! GnjG14tu Il\1U1lmlibG npuitu pnjp bl[bl1b9j1Gbp: UjU prqnpm] hwGIlbpo huij bl[bl1bgrG bppbp W jWlwl[Gbl b pwgwnm~tnG l[wqubll[wu tl uj1wl[ tj1pltr~)}hi urwl[ 6zliwprU1)} bl[bl1 gr wGbt, uj1 G hwGqwuwGp, np wMtG rul[ wpqblU1tli tp huij bl[bl1bgm pwgwnj1l[ wqqWjr pGnj~nt1. (urw unjfi lij1U1P[!U1j1pw14bU111l1 t IlwnGmu): UjU t b 14wU16wnl!, np huij bl[bl1bgrG GbP11l1wul1U1 t: UjUOpnlWj hWjl[wl[wG l[wU1 turqJ1Ul! mumgwGmu t, np qnjm~j1lG mGj1 utl[ QGijhwGpwl[wG l[w~nq[1l[t bl[bl1bgr, puiqqiuuj1wpGwl[ hwGpm~rlGGbpmli

f)..bnbLUZWU1untq]: mz Z)12wGmli GWbLJmGw4wG uiofi wG UWUl!,~nWjWa pnln)1 tl\16wpwGm~p.lGGb p.G w4 hi urupp opurqnjqp uba ut4 Il hp.G duniuifiuiqfih u h )1, npqbqpruhj t huijhp]: 4nqul1g: f)..pw hhin U1b w wG b n w zwltJ1 PWl1WIlPWU1WPPbP,pn~b WPbtLWG uP.Pp. 4 b4 Ilbgmg tj1 tu nmbL bG npn, P2wlll u tuw~wltJ1pGbpI1 duniuiflurl] h tj1n~pp.4 purqunnjuupjnf mfithfi' l{h.hJ.1 G b ' PP huijbpp up. I' I'U"t11W, 1 jurriui]u UO hI. 1 ut2 tp.G tuw~wltrpGbph hh h U1 "1juqnupbpruphulfihph I' U1, I'lpwgpbL bG LWU1P.Gw4G uh oPP. 4, obnGwllPuwG h w I' zwpp umlnpnjpfihp, Gw o~l! wUU1p.6wGGbp[! [!GawJuwG G bulJ1u4nlllnuGbpp. [unjpp ln WJLG:Pw iu , Z nphuipuojuuuiti atubpl!, gp. IlP Gpg, muipphp OwuwGw4Gbimlu hWJ P[!, qpnqfihpp huipuuuuqph bG hlih wG p.pbGg infibpqrn] tn urnoppfibpm]: 3mGw4wG u L 'i Ilbgw4 qp~brl! w wG hWJ4 4 imupphp]; w P. , P.Pp. 4 , [unnhfiuiqurf ln pmG w wG ubuw Up. "lWU1WpWq np WG1~: ~~w~wU1m4anllmUP.9 urmuouiqlq t pnLnpntl\1Gt1. zmp , , 'i U'iWu, urptntqtnufi ap.uw4w gwnp.4 U1bl1t qpurqhqflnui: UiwG .c G uuujuuphuifihp]; zwppmu pur'l ' puiuuiu bpl! G4wP h G m duniurfiurq 4l! llI 2t . n uiqp l m puiqunnptqp ZWU1U1bl1 whwG p: r-wlw4wG t uP.WjG ouifio wG w wG pnqurfirpulpuphuuip: dwub h G p Wl hWJ4 4 uiqopp]; . pqm~ w duniuifnul] OqU1W an Gbpql!, Iiruhpnuuo UUbGwumpp b qnp uuo qp.ZbpwJp.G ophppnprpupbuifip, JWJU1GpJ. nnh huqru (iiuihuiqhj t 1173 ) quipnqpqnu 'Ubputu CGnpp, tujpphfiuiquif purfiunnnb an h GG puifi U1Gbpp.g (36) npn G Il ippr t, PWIl4wgwa Iinjfi, "'w mum mfi]; hWJ4w4wG w n qurqunuuo t bpb~ 4wp6 U1 h h JP iphfip: PlpWpWGWlp U1mG nq Pl'g, npnfip uquinui bG uijprnphfih huni WU1WU inumru]: UJu bpqp. Ul'qph U1 I, l' w14 tuwG 'i I' 11l1WU1W'i puipquunimphuifi OWU G C uuunp, np hWJ1.w1.wG WJP hfinui w uil] pwg bu pnqfinui 'i 'i rup rnu ~4wJ*:
'l

b4bl1bgw4wG

puifiuiuinhqofih

gwa U1wppbp' p lnpntl\1G j1GpGmpnjG 6J1llbprg: f)..pwGgrg utl[l! hnnutwl[wG-l[w~nqJ1n b G ,l[tG t, bpl[pnMl!' jmGwl[wG-nlll1wtj1wn ln bppnMl!' huij bl[bl1 gr : ~WjWUU1wGr p l1 pwl[wG 14wU1um~bwG ZP2wIlWPO[! ctwuwGwltJ1l!G~wgpmu pbpbl t WjG purW w Gr , np qnjm~j1lG bG mGbgbl U1wppbp, rpwp wtunjbwG l[w~nq[1l[nuGbp, n~ rG~14tu G wGgbwlmU, bpp 11112 wqqJ1G l1bl[wt1.wpnlli tp utl[ ru lirwl[ l[w~nq[1l[nul!: ~bp2bpu wGhwGIl11lPctnrtwl[wGm~j1lGl! jw~whwpmbg, tn t2lirwaGr l[w~nq[1l[nul! IlWpowl

wubGwjG huijnq l[w~nq[1l[nu)}, np t1.bpt l[wGqGwa pmnp hnqbl11p hntl\1lGbpj1g: wG ~Wjl[wl[wG ctwlibpqnl~j1lGl! qwpqwgbl t' ul[uwa t1.wl1ctwuwGwl[wZP2 rg, j1p l[wU1wpblm~bwGG l[wqumwa t huiubt

ht

uj1WjG ubp OpbpnlU: ~Wjl[wl[wG ctwUbpqnl~j1lGl!

t ~npu uwubprg:

~ruGwl[wG Grl~l! jmGwl[wG i'rwqntU mGr, hWlWGWPWP' bl[bl1bgmg tj1ntuwnmwa ln hWjbptG ~wpquwGmwa:

4w14 Il11t1.ltr jr 4buwprw W w

Llnuuoui

puun],

CuqtUl qjiu, qptu 0, Cuq uq, nf) nruiuc 0, CuqtUL UtUJ1I1tUut/t Idtuquun {! tjttUntUg,

'-lbubU1p4.mu hPWU1Wpw4.bLhfi 24 [bqnuibpm]

Uj1liqtUqu tUJ1I1tUfl, Un hu lnjU muqluu: PIJiunLllu ft <'Oj1t, PIJiulitUj ft hnqinju; PtUU pliq ft huuinju:

fiJnfJ.niptuuuq I{tnm lz, fiJnlz ftu;, qjuuiquuiu:

up WjLoppuw4.I!
q.tUuYJ nf)nj1unLplitUU, q.tUUa.ftri OtUaq tun; q.l{tnf) qftu tUj1tU:. ').nLnu nf)nj1unLplitUu, '1-tUltUUnf)/tu ptUg, '1-tUulign' z/.lij1ungu:

Iinjfi 'Vbputu CunphwLm' 24 U1Upgpurqquiqui, wUJ.wztuwpwu-

pp uiqoppfi t, np tJ1uppwpbwuubpI!

(pfnuqphq qunn' 23 [hqnuibpm]. Preces Sancti Nersetis Clajensis, Armeniorum patriarchae, 241inguis editae. Venetiis, in insula S. Lazari, 1837): bu tlbpgumu bU uijfitnhq qtnnhqnuuo qhpuuifihptf purpquunimptnuf u4.PqpI! (t2 93-106).

U <'tUltUl{tnz/.junul{tnz/.tUuftu lu. hj1qftj1 iquiquuilui lu. Unipp <.nqj1, tUuhf) lu. uduiud: lif)hlng, PUnLpftlu'

.f2hq, <,tUJfllil flflYJft hflli21{ttUqtU9 lu

tUfltUflfl2

bj1j1litUq uftnLp!uu' bf)lilng juutUunlJ.,

utUJ1I1qtUUta uailuiuql: uhf)/tu:

nnnpuiuu'

pn uoiuquuanq

ta ftu;,' puiqdiu-

tn ftu;, nn nj1ulitU:'

P. <'tUltUl{tnz/.junul{tnz/.tUuftu ai hflqftfl iqiuquuiiui


fltUj1pftP, Stp; joquli/, fltUj1pn' qpuj1litUlU, flnLtUj1png uutUuftl." Lnju; ufttUUUtUqtUU Unipp bflflnflYJnLpftlu lnLunJ ta htUltUaft2. juuuiun]: tUuqftl{tmphtUu, huqtuoluu]:

.f2liq, uuipiuduudu]: tUj1tUflfl2 uhf)tUg lu

tu uft Uuuinuuonipjuli;

hnqtnj ftuut qjuuuuqi

lu puuuunpluu'

quftl{tu ftu ft duainiu JtUJuuft/f iaqopb; phq pn uquupuumq

b huuinju;
l:rJ <,tUjj1 tUuuqftqpu,
l:uLq/t9 fl J1I1f!,

hl/!UYJmuhl

b ptu

qjuuYJflnLtUeJu ftu, ta nqnjuiluu'

lu ftu;,' ptuquuaihnju:

t: u/tzl{t

UnLj1P nq]:

ql"'lllllu\"IN,tI~"'"

G-. ~LUjJ1 aJ1quLULnJ1,UULJ1nLLUO tiZULUflftLJ1,nJ1 LUnLU[lagftfl qflJ1IJM [In uftJ1alf! ft fuUlJftJ1 unlnJ1aLUl n2fuLUflftfi, UlifJ.LUjjliJ1qftfiu q}1U nJ1U{t qLUULUnLUq nJ1lJftfi, at qquqn' lit LUnLUp}1[In, {!-UqLUl

~WUlWPWq[!, puijq rjuuurfiuifipm] 1Pntl.PGhwu[!G4Gmu hf ~nnu\1 hlnn h G G unqjifi: 4Wj tiurln pnnnpurquni h h h .<h l [! rpu nui hfi uij PI' UI' uuuuuip pwGw4:

;'h

u qnJ1 uaJ1qLUgLUj uafJ.o[l, at nfJ.nJ1UaLU'En LUflLUJ1LUOnglit ftfiJ-' pLUquLUuaf/.ftu:

}1UJ- qU{LULJ1UnLtiLUUUqLUnLUp}1U'

up dnrpulmpn, np\1.Qp\1umnGtmf}p.lG[!urjfiptuf h\1Gt n bwG tn rpudtufiuiqnjti hhUlWll.[GIlUlUGhpp.g jtnnnj t l .Qphuinnupfi h ,p puiqnjf W mpuiqh], u\1 qpnhGhp\1g npp. UIl2 UlWUlUmf}lllG[!huniuiptnu wGtJ.h u [mlrupr],
rtnn
V>U

urpduifituqlq t ni tlp.WjGiihp 4WPh4gmf}bWG~2Wj;~:~::~:\1lG bp4 m pwGwuUlbIlbmf}p.lGGbpG tl UltUlp t UpG~bl tl.tp2 4wMwr ll-pwGp \ll bG

t hllhL., wG4wu4wb

Ulwpq 2bpumf}bwUP: flp hWjbpp 2P2wGmu (!GI}hwGpwUltu bppbuG-bppbuG ZWUlwZtunjd 4PoGw4wG Gw Gb lJ.bwGp t Ulp.pbl, hWUUlWUlUllUt up zwpp upwG~b\ll b4bIlbgw4wG hbIl.P- 4 PP. uUlbIlbwqnpoolf}p.lGGbpntl., npnGg Ubb UWU(!UlWUl4wGmu t UP.2GWI1WPpG: UjU hbIl.P-GwlJ.GbppgwnwG6GwUltu uipdl; mumuGwuP.pbl 'Ubputu LwuppnGwgmG' uumptn jP.ZwUlWlJ. 4 f}UIlP4nu 'UbputuP. uiuuq hIlPopnPflUlG (tl.bp2P.Gu''Ubputu LwuPpnGwgp.G, mwb w SwpunGp. b 4 UlnuI!, uwhwgbl t 1198 p.): bu UUIlnunGp. wnwlJ.Gbpp. Iipui jWjUlGP. U lU n bwlwlmG ub4 pwGmf}p.lG(! LWjUl9P.qnlU hPWUlWpw4bl bu ~wppnun4.P-gp. UOUlbpbp Gw hwmnpntl., P.G~Ultufiuitn UumnlwbwZGW lJwpqwptmf}p.lGGbPP. ub4Gmf}P.lGGbp(!'GnjG

huijhph ppp.uumGtmf}\1lG[!wGmpwg 4hWGP\1'\1 url] G 4PwGp\1G:bi hpt; iufiquni 4Phl (p.GiI!wUPUIl2 tl.P purqunnptnui t npn w mpburti ut2 npnzwqp. tJ.GwuGhpt ZW'1.L' upupuiqunlbpml) h n G tl uiljuipmpjutitibp t gmgwphpb 't.I l Wjl1 UlWUlQWnntJ. L WUlWWjUhwGqwuwGp[! uh ,\1, mu W UlWU1UGpwGg uiphuniuiphh J. .c q ni Ul' I1tuw P.PWUllGp lm quiu I1WUlWUlWP h qnpm] GbPZGibll , utu\1f:jwp lm ln oqlitqm: Ul [m, Wjl iquqnnunnpbqflmu t u b

UlbIlmu' utlJ. hwmnpntl. (bplJ.muGtl p.u lJ.UIlup9UlwUlpwumnlwb qbpuwGbptG f}wpquwGmf}bwUP): ~wjbpp blJ.bIlbgw4wG 6WPUlWpwUlbUlmf}p.lG(!'p.p qUptf}WUlp Zp.Gmf}p.lGGbpntl., GnjGUltu WjU dUIln4.MP-4PoGwlJ.wG UUlpP.WUlwgnjgG t: ~bGGWjP. Ulrn~' 3n. UUlpdp.qntl. 1.J.p.G hWjbPP.GjWUl4wgGmu t hwUwppp.umnGtwlJ.wG UZw4njf}p.(!GI}hwGmpUlWUlu umf}bwG ut2 4 pbmp I1bp ln p.p tl.bp2P.GhbUlwqomnlf}p.lGGbpnlU quptf}WUlp 4wnnjgGbw w wG pp. wlwGIlfijf}(! pwgwUlpnlU t (GWbl' Ujw-Un~p.w hpwW-lJ.wnnjg(!) hWjlJ. 4 6wpUlwpwUlbUlUlf}P.lGP.g b4UIl wqI1bgmf}bwup: ~t huijup]i UbbwuwuGmf}p.lG(! pGwlJ.wGoptG UlWUl4wGmu t huij wqqWjp.G blJ. ll g , uuqui up. npnz UWU(!wjGmwubGWjGP.l 4wUlmwb t ~nnUp htnn (I1PwGg ut2 b b mG wWp. bG (!GlJ.Gmu\Jtup.f}WpbwGGbp(!): lvGrWPGWjG t, np GpwGp UlwhUlwGbl hfi mnhup.4

SE
ltl'Nlllln.flN!}I,r", url'llllU\,III'lfll'I'\,

DPluUM Cb:Ptf'

I1hpwlllNIlUl, wJupGpG' wJG bpqpuhpmu, mp wztuwphpq qhwGp[! uipurq pWJLhrmtJ.ljmput llIlmu wphthLhwG qhgwQhtG m ulllwohLwqhpuj[!: UJu PWIlUp ut2 uzwqmJ:1wJpG [nju]; ZllIlhp[!, rjdpuijuuuupurp, punurquitihfl I1nJLhfi, hununiurpuip ~.wtllwqwGg I1IlJLnpiqtuq]; uirinq uhrmtGl1[!upuhujuniru]i mppz dnrJ.ntlmpqGhpp GhpqLwGmup.g,hpt; p huipqt, GpwGp htnnunqfirjnui hfi [!GqhwGpwllltu GuwG Ilujunmuq: <!,wJqwqwGhuipqp, phptnu, ljuipnq tp (iuiln uijuiqtu [mombj, hpl; Ilptntqlnuf UGWlllll\l1WJPuijdti wMtG uuluuiprpupfiuil; uitiquuuuhhqwpowo hp4Pwuwuhp[! pnntinuuo \l1GtpGpmppw4wG urqquijfiuninpuphuif :ppwGupwgpGbpp ln wUbpp4wgpGbpp ut2: UJu 6mLmUI!wGhbppb\l1 tllllwGq t, tiuifiununlr] np Gptl1w4wG qnjmphuni unihpuiahZllllltpptG[! huijhppfi umjuqnui t uZlIlwllltu 4wtuuwG ut2 \l1Gblm,pG~[!~GwJwo tuquiumnui t GpwGg qnjunnhuiuifip, puijq' up.wJG umhuiqunl urqquijhti uzw4nJpp UZlIlWUJ.tU qnlnuphpuuni qfim]: Ilqquijhfi b4hIlbgpG uijjlnu ptq, hWJ <fIlIlntlMP huipnunn

UPbNJSblfl, UC~raU3pt,
UCIu~e

bp. ~3bPe

l <!.b$Gw4I! hwuwpbw' ~npu UlwuGwUbw4 p.p hbUlWppppmpp.lGGbpGm qnpbmGtn w wG pbwG ubb uwuI! hwp4wrymlWb t bqbl GzwGw4w\l1 ~wttJ.ntl bwnwJbgGbtJ1l hWJ4 4 hwpgP.G: CGq npnui' <!.WJWUUlWGP. lllwUlumpbwG hfiurqnjti ZP2wGGbPI!up.wJGunnnhriuiGwpwp bG GpwG unlq]; uWUl~b\l1qwp6br <!.b$Gw4tJ.G wnwG6Gwllltu qpwIlbgpbl bG w wG huijnq lllwUlUnlpbwG tlbp2P.GUlwuGwUbw4GbpI!:UJu ZP2wGmu pWIlwp 4 , UlGUlbuww 4 , uzw4 pwJP.G, 4PoGw4wG pGnJpp. 4wlllbp tp.G P. JWJUl b4b\, npnGp, wG4 tu wJG m wG pwGp.g, pt p.G~UlbuwG4tJ.lGntlbG $Ulwp4mlu, pwgWJWJUllllU tp.G up. puili. bpt wGqwu lllwm4 pwgGbGp wztuwphI! up.wJGup.pwGp. Ubo Ultpmpp.lGGbPP.up.2bl pwdtuGmwo, bpt b GnJGp. 4tl pw6bmlbG UlGmbuw4wG ntJ1PUlGbPI!, ln uzw4mpwJP.G ZP2wGw4GbPI!uuihuuiu b Gwtp.w4 , up.blGnJGt, up.ZUlwutGmpbp 4I! hwG$lllbGp hWJ clnrlntJ.p$G m uUlp.lllmwo mbG 4I! \l1GbGphwzmp. GumbtJ1lGpw htnn: lIwu t( p.u4wllltu llltUlP t I!GqmGb\,np hWJ4w4wG hwpgI! tJ1lombl t 1915-1916 pp. , SwQ4whWJwUUlwGmu hWJ clnrlntJ.p$ 4tuP. n~G~wguwup, p.G~I! zwpnlGw4mlu t up.G~blopu {anlPPP.WJP.ghWJbpP. opp.Gw4wG tn n~ opp.Gw4wG wPUlwpuntuGbpntl, P.G~llltu Gwbt, w mUn up.wdtuu 4, pntzbtp.4bwG lllbUllltpbwG ut2 nmuwhwJbPP. hbpUbUlP.4ZP2wtp. 4 tl: wGw PGw4wGwpwP, hWJ4w4wG hwpgI! 4wpllIl t tnutn uijutqtu lmomb\, npntlhbUlbt Ubp opbpp. 4 q lmbn!l hw4wUzw4mpwJP.G pnGmpp.lGGbPI! huiuuj bG Iiuiht hWJ clnrlntJ.p$G, w uw np]; huniuip, qOpwtumwpwp, umquij bG whwqGwgllIl GwtuwqpbwlGbp: IvnphMwJP.G <!.WJWUUlwGP.g rpupu unqpnq, pmnp UlP.pllIl bp4PGbp tp.wtuwo huiplup hwqwpGbpntl w hWZntllIl hWJbpI! wGhwJpbGP.p UGwgwo ubpntGq hfi. GpwGp Wlll{llllUbG 4w'u UUbpp.4 jnui, UGq\l1wJmu, .bpwGup.wJmu, 4wu bqp.lllUlllunlu, 5mGwuUlwGmu, PWl4wGbwG

LJ1 ttJ.npowp4muGhppG (tj2uUJ.hppUbGlIlGbppG), ln hWJmpptG[!ZWlll uipurq uuuppuqruorutp

W quipm] dnrJ.ntlMPGpp zmp2[! huniuijuum

lllwlllUntpptGI! rpuntinul t hhfiunntpq upumumpjufi

unmuquuu, ln 4hwGpp. Gnp rqnpmnui ttJ.ntumtu bG Iiuiln Gpw tntpptGG m pGnJPI!: UJu tJ.lIlwGqp.g[umuunhlqp, wG4wtu wutGpg, uifihtitup ~bu huniurpnni: bu ppwmtGp mfllni hununnuqm qpwG, puifi]; np' ui) uiju dnrJ.ntlMP lllwlllumpptGI! tl4wJmu t Gpw ~wtp.wqwGg mnlpuf bGuntap uwupG ht' wnwpbtmpPlG rnfih, npp Iiui pGpp, luuuufitupurp, uijuop ~ p) hWJ druImlm~ ~. qOOjuuuuqoplfi

W lllw1ll4bpwgGmu:

UGzmZlIl, huijhpp ppbGg uiqquijhfi pGpGmpptG[! 4npgGblm tllllwGqpg 4[! [umuuitllhG up.wJG wJG qamwppG tquijuunim], np lllwJpwP uljuhfi, wJupGpG' pphGg rudhpp GhpqGbGulnhurquiti wqqI! opuiqpuunpnuuo 4bpUJ.ntJ. ujuiluquifitqru ln tlbpwoGbLm qnponui: UJG hpqpfihpnui, mp GpwGp unqunnnuifi bG qintq, wJu unitfip lpupnr] t lIltqp mGbGwLwnwGg tun~[!GqnlllGbpp.,hpt uuiquni wnw2wqpwGpI! rjdnuupuifltuj wJG tqunn-

~\ll"\I','I\.III'fill'N.

cfb

lII'."""'""""'"'

oumnt\., np hWjbp[! j1pbGg wqqWj\1G b4bflbgm oqGmpj11GGru I1b4Wt\.wpmpj11G[!WjUOp, j1G~U\tu Gwtu4J1Gmu, Wjlb1U ~mGbG, pwGj1 np b4bflb9j1G 2P2Wt!1W4uwG U\WU10Wnnt\. qp4mwa t wqWU1 aw1wlmblm hGwpWU1pmpj11Gj1g: <,wjbpj1 wpj1w4wGmpj11G[! hwuU1WU1D!1 qbpuwGw4wG U1buW4tU1j1hwuwP, uw4 jG, wnw2 t n~ U\w4wu 4wpbU1pmpj11G mGbgilll up tuGI1PWflPD1pj11G, nppG 4[! wGmu w gwG4wGWjP up pwGj1 qabpnt! wGl1PwI1wnGwr . m 3wGopG huij dnrtn4.P$, WjUOpbp4PwqG$ uw4bpbuj1 up hWU1mWamU uzw4 pwjpG up hpG dnrtnt\.mM t Ut4muwgmbL nppG 4.}10w4mwa PWllwpw4PpmpbwG U\WU1umpbwG jUljU1GpOwuwGw4W2P2wGGbpn1U 4bGI1wGp uzw4mPWjpG 2P2wGGbp hfi upUtwGg wG pwtumbl ln upUtwGg htnn U\wjpwpbr bu t\.4wjw4n~mu bu hWj4w4 up U1buw4tU1. tp hqop U\wpu4wuwuwGbwG 4 jUpn1PP1G[!WjG hwpgmu, np <,WjWUU1WG[!' nwquwt\.wpw4wG 4wpbU1P WjU hwGqnj9[! mGb W ln Unw2 p UUPWjpG U1ppwGwlm hu4wjw4wG wupng[!, pppUU1DGtn1PP1G [!GI1 lDt\., wm w wG wGgw1wpb1umbwG wtunjbwGj1' hnntltwpptqwG!1w4 4 jupntpbwG 4illlU[!: UjU U\wmW ownnt\. fTlwpu4wuU1WG[!jWU1D14 4Pw4J1 U1w4 umun <,WjWUU1WG[!, pG~[!t\.bp2 U\tu 451 p. wGo pbpbg UtWPWjPP t\.onpG, npU1bfl <,WjWUU1WG[! ptU\tU1 nwquwt\.wpw4 ptG UlwpU1DtpptG 4P g hqop 4WjupntPP1Gpg, uw4wjG pwpnjwU\tu jWl1rbg, pwGp np fTlwpu4wuU1wGt:! b t\.bp2 U\tu UU1pU\mWa bnun I1PwG jW2nMnIl 30-wUtWj UlWjpwpj1g jbU1Dj 4PoGw4wG w wqwU1D1pbwG wGobnGutub\llmpP1Gt:! owGw~illl U\WjuwGwqpp 4Gpblm (475 p.) <,WjWU1Gw U1WGphtnn: bpp wtb\ll mz wpwpGbp[! <,WjwumwGmu bpbp I1wp zwpn 4 qpnhmU tj1G PPPuU1DGtmpbwG I1tu, hpp unGI1nlGbpt:! (ub\.2m4Gbp{!,pwpwpGbp{!, pmppbpt:!) btwjGmhbmln wpwpGbppG jW2nMWa Gnp U\wpuj14Gbp{!, hwqwpwubwj U\UlU1bpwqUP9 jbU1Dj n w b wGqwu, ~4wPilllwgwG hWj4w4wG lbnGbpntU tn hwPpwt\.wjpbpntU tu pU1 4 l tuw~[!, t\.bP2 U\t bpp <,WjWUU1wGpwzluwphp4 pzluwGmpptG[!' \llbU1DtpptGt:!, uijU unu jpwpGbW u pntU 4npawGmbg, Iipiu U1bll[!qpwllbgpbg b4bflb9pG tn 4bwGpp pnlDP pGwqwtwnGbpntU n wnw2 Mbg m Gbp4wjwgpbg j1p wqq[!: f)..w hGwpwmp I1WPOW1 zGnph\ll WjG tu pnlG4 Gn UbGp qj1.U1bGp,pt pGwwG GwtuwGowtuG$p
o

piuptnhnjumphuni,

np pGI2Gwpbpwpwp uljuruhq 4-

iu PP >jhp2pa pwnnJlll/ta ln uiuup-

mmhg ~i"l tn 6-M ruupbpnui (0" Orient, 1929, t2~2~

ju hhf u2w4mpwjl1G ll./wjpwpGbpp tlmtuwptG w b 4.j10wp4b U1WPWi'Y!2l1 ujunnumphuif tJh pG 4 pnq bGp I1PU1wp4 l WjI1 pUlWupG: unjG U1bJ1mu4w 1U hf P2 tlJ.n1lbp[! ln uijfiruhhmht 4[! puijumhfip

nnn

1~t"

p.

UnW2WU1pwul1W4.wGppl1uumGtmpP1Gt:! lnuqumui Pl1 ln UP2 lllIl Pl1,hlnnqhlnnl; w ab ' 4 t\.wI1ppl1uumGtw4.wG rpuphG w 11 P l t purpuiquro' pptlUumGtm p1G' 4.WUPl1WPU1WjWjum1pbwG4PoGw4 Gh IP umuiliq 4npgGhlm ui uijbqnquiquniruptnuf rudofi h prqnp nqnpnuilihpp h4. bgn U 1 q mpl'lGt:!: 4.poGw4.wG hn 1 ui PDfl2 qnpamGtmPP1G{! uiu 110 G [uuuuqlq bG up 4tU1P 2 p2 np t lnh U1 W WPWp 4hflpnGwghl ln m , l un U' Uta ownwqn uml h pnqunlumnui cfDJ1ntl.MP hnqhfi Gh 1 '1. 1 2hpuw9GDfl mdm] tp
, LUL

4PoGw4.wG wutPD {!: i2Pl1U~~~lPl1~~ ~:::~ ~wn:wp Ul1~ctwuwGw4. hnqru upw4 1U b uniquni jUU1W4 ll./wU14hpwgGh tu i 4P t Uhq ll./tU1pt ul1WjGut4 l U\Wjpwpl1 WjG unnqurpt umuigunnpuiuhurquifi pphuumGt hG q{!, mp 11uqqpuifil; umquij tp I' mpp; t:!:lrflqm GuwG Gw 11ilh n m pnquiqumrunq lnqunih an" u ' '1. P2 j, qmfitnui tp I1p2 p2t:! UI' qmu, mp wMtG qnpounimb t 4WjUpnlPI11G,I1 ill./ll pGP111qwGI1w4wGGt . U G l P uqnnuipnunn WjGpwG hqop up G u np 4.WPOflbGp urflnuufitq Iiuiln luufipmph ~. h JGohnQbmp-4PoGw4WG GbpmGw4mpI11G{!, G jnpawGpGbp{! tPnpamu GpwG 0 Ut I- W W uip, inhuun, pt I1 ill./tuhfi WjI1pnqhp]i q l ul 4lwGht .. bpt uifiquni umqnup umufirpijp]i mall tn iinn uh GIWjI1 luufipmphuifi 90-95 1 I' uppnj tp qnponui Gw tin UtG tp uzw4mpwjl1G huifinmsbuifl rmcunl ' , Wj lW wjGpl,4wGqGwa jmqunlummptnufi qw G 4 WjG jUU1W4 qjunuiqqruph u quip w tU1I1G, huniurqnuuo \llGhlml. /;' w p, np bpt hpwGmpl11G{!Ut t U1 puipop wnwp lD Pl11Gt 2Gnphn ,.. U q pnuuo, hbU1blWPWP ubq h 1 lWu. JI1wnwpblmpI11G t GG2hghwlGhPI1, uijfitqlu tl ununnnfih h (D . {!U\ U1pt 4WU1Wpnll1pGill./tu p utp PI' er Onent, 1929, t2 81):
\.ilL

1~'

/;'

"'11--1

<,wj4w4wG WjI1U1wpwi'Y!2Gbpmu tn WUPDfl Un G{! WjUOp wlh\ll pwG 2 uiounnp Ilupuijnui I2PpuumGtmpPlunujunnuuo t: upw U1btm unh U wu ablW4hpll./mwa huniurqpoflurquni up u qp l t ni pl; I1 l t:!,Wjl u.jwpq U1WjGmpP1G.Ilnunuuunufinui t\.wn uipuuujuijtnn111

uuo, t1U4UnW2wUlP Lluhuij]; uuupuroprud [ippht huiqunujuupuilnuf

qjumuqqmnr], uui-

ljwJG, [!UUllruphurti, hwljwl1ULwuw4wG ln huiqurqpofiurlpufl up uzwljnjp: Uhpouunp uuqurqiujhfi ruqqnuuo uhp wWbpp umuic JWJUlGUllU t wupwljwG, uhp Uzw4n1l3wJpG aumwGqmf}plG[! unhpnn uuiunnnnuuomptnufi OWljWUl[!, np pnLnpmtpGtL PW'1wpw4wG t UlbuwG4PlGpg rWUlwpljmbLm ljwppp ~mGp: UJu owljwUlmu wJuoP purquiquijnui

Ubp ublJlw4wG wqq/1 GnpnquwG mq'1mpbwu hnh GbMGbGp,nPllltUqp uwhwg .c I. P '1 LU pWlW4wGpG rud llltUlP t ll'1 uZw'fmpwJpG dfl'1nWG 4P4P UbGp UUlWamu bGp n~ pt UlwPwapGb p GoqGbGpnUlpp 4wGqGbLm: P hnqbUlp tlbpbWp uwupG nwGh h "b pW'1wpw4wG pwctwGuwG, Wjl hwuwGuwG , I" JI np l' 'f P2nj bP4PP UlW wapGb dfl'1nWG hGpwapG [!G4UnlU: p P[! U2W4njpntl Uln4mG [1"tl 4[! hwuwpow4P WjUOpCl-bpuwGpwjmu w Ghp Gwtuwqabr Uuwapg uuib G t j'llllj1UPwnw2wrylwGpGbp rn llllwG, quiju, III Ulp t 4nwhnlP n Iiuih pG~ll!PupGCl-hpuwGw-hwJI'WI'wGGt ' p uij "'iI'UP up l!G4hpnlPPlG, 'f 'f WjUOp,W4GjWjlll4w h 4WUlWpntUl!hGwpwtnp 4l! I}wnGw] tipw G w G P tnp wnw2w!}pwGp ntGp, nJ1p !}pwG: J J qtuwmu, hpt pWJ1PuWPrW4 upwGwG

q/1UlW4Pg ln UlD4mGPPPUlnnGbwJ ~wJwUlnwG[!: '1-pwGml ZWUlpwG t uiqtiurplpuuro: ~UlWGq[! qmgt wJG puni]; zGnphpl t jurqpuihurpmtq, np upwJG GwgJ1nGwL-ungpWLPUUlWljwG Cl-bpuwGpwGt llIWZUllllwGmupp uwhuwGGbp[! ln rWuw'1PTIlpbwGtImpobp uifinui: bpt quijupmptnuf ljwG9Lbplir}nL:t> ~PUlLbppunnuphpupjufifi t ljwGqGbgGbLPW'1wpw4wG pnLZhlpqU[!, unqui qpuifim] Gwtu ln wnw2 wnw2wrylwGp t inpnuuo jurqpuihuiptqm tiurln uzw4mpwJpG pnLZblpqU[!:UJu t iqunnriump, np Iinp Cl-bpuwGpwG uuuuphptq t (iurln 4PoGwljwG mdbpp, pwGp np WGWUUlDlWampbwG tn rylwG nl'1bljgll'1 hphmjpfihp]; qtu pppuUlDGbwJ hununmuqhuq mctbp[!llItUlP t huiuupuiqpmhfi, bpt rWuwI]1lllpbwG ow4wUl[!gwGljwGmu t Gmw6hLuifihpuidhgui mdp: UpblbWpg hqnq wLPP[!phptnu hiuuti]i Iiuiln btpmquiqunl uuupuiop], n~ qhpuurfluiquul dll'l.ntl.mMGbppG ln UUlpll!J1GpwGg tl.0J1n [unphmpn quijurqfitqru: Cl-bpuwGpwG [ip hunluijunhfihphf Iiuijuunqunnpunnnnuuo

W UlWJ wJI1 llIwJpwppg

. hpuiduipmtq, hi wJI1 hwuwtunhGbp[! prnrn] ~wtPwqwGg ZWUl ~bG LPGp ln n~ UPZlll lj[! LPGbG upujpuip]: wJI1OblpG: UbGp uijuop qhn ~q/1UlbGp' UphlbWpG rWuwljwJbLPullItlllP ~t" uqujhop ZmUlwtImJP rudbquiqlitq w2 pbl[!: pG~ntl.tLnp upnjpuiplqm LPGbGp, ubq hlnn hWJ dll'l.ntlPrWhuniunnhq llIwJPWP[! Uba wpcttp 4'mGhGwJ, In uiju rqunnriumru] t umurouifinui pGpG[!uUlpGpbwG huiuquniuq]i ubp llIwpUlw4wGmpplG[!' hnqm] ln tnhuuiqru] uhq gh'l.w4Pg hWJ dll'l.ntlPrWG Cl-bpuwGpwJP4ll'1upg qmquiphptqm unitf hfiuipunnp oduitiruuqmpjuf]: Uhfip llItUlP t huijbph huniuip hhfiq uijuop uUlh'l.ahGpdll'l.ntlPrWG nunnnhuipurqnnGbpp 4Ppo2wtu, np GpwGg huniuip ruqhqnjqtlbp hi pu4w4wG umuiylinprjfihp 4[! iqunnPWUUlpln 4[! tPP4P wJG wutG[!, pG~bGpw4wJ t tPp4mbLm:

'lt~~lilltllll,fl"rrH~"',

tIl"'lIlltn.llt-fill'N

'11Unl'l nn..;;;PPUIu

l}llpwnbl UpWjG WjG dnrtmtmMGbpp tlbpwpbpbwt,


'"

--

~WjbpI! wppwgpGbp bG: Ulb\.ll 6\1ZI1hWjbpI! hGIlqbpuwGwgpGbp hfi: Uppwgp hwu4wg;-P~~G~-~t~'~' t;b~bLU npnG~ ppbG~ bG ppbGg WjIlUJ.tuwGmwGmu, WjG t' ~plUtlUWjP.G ~GIl4.WumwGp.ln t>pwGp hP.lUP.UWjP.G Gmw6I1llGbpp.:PWjg ~wGp. np wpp.wgp Ztlmj}bgGI1llWpmWjWjllllllj}P.lGI! tl p2 pu oqmwqnpab\.ll t IlWpobl hGIlqbpuwGGbpp. tlmtuwptG, wUJ.w WjIl wGmwGmb b UI!4. pb\.ll t 6\1ZIlhwuwpbt, uwGWlwGIl np ..:.4.W.-::..jU.:...pn_l.:...j}_bW_G_G....:bPc.!.~:.:...P._G...:..~~P Gwtuwpww pnlj}bwG nwu~.Y:Ij~qP-llllllj}bwG tlmrowqttllP 1933 j}. oqnullllluP 31-p., PG~UJ.tuGWbl .-,------' - ~- ,-4. jupnlj}bwG Gwtuwpwpp jwGoGw4.wmwpp 1933 j}. ubUJ.mbUpb?p.29-p. ~~j}p.1GGbPP. w wG ut2 npnzwP4.mwa t; np hWjbpI! uwuGwqP-mw4.wG .awnwjmj}bwG qGmwa ..... . - '- tlbpw4. ...-.-~---u optG~p.G hw~wUJ.wmwutuwG Ilwumlu bG wpp.wgp.Gbp~.P~: lijGUJ.t , p.G~UJ.tunp wa 4. 4. p. t bGj}wP4.mlu hWjbPP wpp.w4.wGmj}P.1GI!,GnjG 4.bpUJ.4.Wpb\.ll t 4.Wu4. p. wu wa w bGj}wP4. lwpp.w4.wG awqnlUI! WjG wqqbpp. ln ghllwtuupbpp., npnG~ GnjGUJ.tuUJ.wm4. b W GmU bG I1P-GwrW4.wG-wnw2WmpWUp.w4.wGJlWUUWjp.G: ~GwqnjG hGIlqbpuwGw4. Gmj}bwG ut2 uta hW1WGW4.wGmj}bwupwMtG pwqUWj}P.lnwuuwjw4.wG mwppbp tp.G tuwnGmwa: 'VnpwqnjG mumuGwUP.pnlj}P.lGI!bGj}wIlfllllUt, np, puiq]: WjuUJ.tu 4.n~mwa hPLUP.UWjP.G mwppp.g, liuiht hp.G puipl; IlWPP' 4rmuwGjnGbwG uwrIll14. bG wqIlbl
. .~

hGIlqbpuwGw4.wG nWUUWjp.4.wquwmpuwG qpWj, up hwGqwuwG~, np WjUOp <+bpuwGp.wjmu In CmtI1P-wjmu wMtG wUJ.wgmgmwa t: UjU pnlnpI!, hwpblWGgP.OptG, P.ppbl jp.Zbgmu, npUJ.tuqp. bpbmjj}GbrI! wnwGg wGhpwctbzmmj}bwG Zwm ~UJ.wpqbgmbG: ).p.Gwpwgp.GbpI! ln wnw2wmpwup.wgp.GbpI! q[umu gwG4.wGmu bu hbmblbwlG wG urutq, np p.u u tP 4.wG 4.wpap.~G t. tlbpgGbG~ tlbpp.G PW1WPW4.WG nptnt lbnGw4. p. b w WjuUJ.t 4.n~mwa Ilb1>PbqqbpbwG mp.U\l1(<+plGj}bp),-hwqgGbG~ GpwG hwpwLUlwmGwu

lIPN.lLJlI\,f\N.ll'!'\,

'-lUllulu jt pUlgtjt UUl(lnLUl{} ujtflhu' ./2)Ul' UUlqhflntj. UzluUlflh

'-lUlUUl) RJUlrzpjt tqhUl(lUlu' utI[ oflnful[jt lfl}nL

JM
l(lUlIi,

U2fuUlflhu qtti tfU/.'jJUlj lnLuj1. nl iunlin Gfljtl[ Ujt fuuYJU/llfnt

t duqinn]

piup];

uuu]. pUljg jlupn] t YJUlnUni lhfJit

UzjuUlflhjtu

tij1' huuucquun,

qonii j1 pnui qtu unun qni fuou/z,


qjtlfl fuOUj2U b l(llifJit

RJUl'funflnl(l/ll[.

t/Jt~flu bu lfl}n~

f2jtUl nfl junuouataa;

PUUll2/1 upuhlin

q/tl(l}1, uq UlU qjtl(l/z, /lUU bu lfl} nc

'-lUlflfJU jt pUlgnLt UlnUl1[ll(lUUlU fuUl1 funLUng. !>u luun pUlfultu J2jUl' UUlqhflntj. UzluUlflh I[Ul)Ut' hfll[nL J-hnu jt RJUl' funflnl(l/ll[.

Utnlflj2 Ujt t/hflUlj UlUgU/z, In/j UUlhnLU Ofl[!U hUlUUlUj1, Ilplunui IJUll(lUlfl/j huud; lil iunid; nnnru! nt lUlL/z. UlJ7ntnfl tiUlulfl(ljtj2u, nfl YJUl[lJ-UlU jt

onq.

t/Jt~flu bu l(l)n~

Lluun quqti
!>lflliUlUg

hnn,

jt l/ln2ft,

qjtl(l/z, uquul q/tl(l/z, jtUU bu. lfl}nL'

duttiUlUUl/jU uuiqua

qhflYJ qtquuq

tipUlU q/t2hfljt:

'-lUlflIJU jt pUlgnLt UlnUl1[ll(lUUlU !>u hUlfl PUlfultu

2Ulllhflntj.

b-, nnnpiilu]:
f2j2n fuflUll(lU q..jtl(ltjtfl,

UUllJ.Ul2. YJnL 2UlUUlj ni qnpat: piup]; YJnL [ut; nn Uljlng jt qnna UlUgUlUj1.

t/UlfllJ 1[[1RJUl11./1 uUlllhflnt/. t/Jt~flU tiu l(l)n~

./2)Ul' UUlqhflnt/. RJUl' funflnl(ljtl[.

pt lnlznflYJ tjtfl, UUl) tililJ.Ulg qhl(lU /jnt l(lUlUj1,

UzluUlflh q/tl(l}1, UllUlU q/tl(l/z, jtUU hu l(l)nL*:

!> hnqu Ul2fuUlflhjtu IJUll(ljtU, 2U/h lnLUjtU, j2UlU qlifiu ualuji":

up"pt

, h qWljUIG chu]nt\I1IlwqwG uui '-l.wlmbp :pnG l>nqblt\mJlltG ~t: fl~, uui WJ q II t lltq hp.G chullwGwqGbpp.g: Uhw, ui l

IIp.''pt UW l>pflIlI1lUP ~t: l>pflIlI1lUpG, mphqbpwlj.wG nqphpquiquui [ipuifhulpufi hhpnuurquif tUIUUl!puniunnnhqooplji

qunrn] Jll

uifijurjtn pwGwumbll0P. hpq t, hultwGwpwp , ntPP.ZI} (llbawPP.t mGbpp.g IIp.wJGbpbp inrufi) ,


bflUlq

unlnnnqp, np hGllqhpllwGwqwGmhuiqumuiq plnhnp:

phuifi llt2 tl:zmwllltu qtuqunui t tPnpnpqntnll hhpnuuiljunintphuifi Iljruqtu t tqqwmll, uijrpql;u t ln upphlmGqGhpp hpqnnul:

t: nL unup;

hqpUl JflP, Ul2fuUlflhjtu

pUluhflU jt lUUlU,

[1"lfl hfi pUlqUltnflP. C/luhgjtu Bhl(ln)

U UP h1 Unl[pUlU nL fuUlU jt2fuUlUp. UfUlfln ui

llP2hl I}Gqwo mwp~Opmu,

bu huijbph hlnn awGopwghl ----------"----

M pphGg hWJphGppmll, SWlpnUP ln Llpuipunn]i

._---

WJGchuUwG~~ ~p~~m~ t iquunuuiquni


utp t ptinnuuo

Il~ hWJhp yWJP~":"~JU0E.E~J.

phfllJ nL PUlllUlP. IJUlflUfUlUU nL 2Ull(lIJUll(lhgUlU, qtu UlUl(ltfl jt U UlU' pn11./1unL Ul(lUlU jt hnn 1 q l(l ,

amlBtJ.ntMl! lllwptPwqmwa
UjU I.f1W'l[J. n(1[J jonruusomu

<uijunnnuifih qntJ.lj.wuhwG uuiunui: Iltp np


hb'l/lUW4[J uZb[nt. 15-(1'1 f)W(1/l htu] uuuqbnqn:

wnwug

U4{1I.f1/ll UW'lWz/l b UW'lWzt iuuiuqbun ljwuu ntuwjunt{}bwu wZfuw(1h/lu Ul.f1b'lOwqn(10nt{}/lLuu t; n{1[J f)n4l.f1n{1 nnh{1pwfu[J ljb{1g(1b[ t Qb{1uwuwhwj4W4WU u/lnt{}bwu /l{1 /lu4 fuupwq{1wO Armenien, Mitteilungsblatt der Deutsch-Armenischen Gesel/schaft I.f1b'lb4wq{1/l tpb(1/lg: UjU 9/lq:jJ{1/lf) :jJnu ,1Jbqbqw-

p/l LjJnp{1 /lul tuquun {}W(1qUWUnt{}/lLuu

f [JUI.f1uW'lWZ/lI.f1W'l/lln{1U

l.f1ub(1/l (OWUO{}. 4wqun'lub{1/l}:

lIPI~UllLl\,nt-r.II'''\'

bfl!2t:t> (JUPl..J:flI'UPS

munuifluiuhpmphuni hpuwu tWWj 4wf11Ul juuppu: <!,fillufiw4wu huniurqurpqm] UW huniunqunmuujuuifimphtfifihp U1uqpuifiuiquui [hqmfihph UP2U1U1puinunqunur-

~USfll'UO'GbP GbPlJU'GU5f"l 3U3S'Gf"l ~U3UGtS'GbPf"l bp. ~U3bPf"l'G 1JU'GU~fl<t'GbPf"l GflPObPf"l5


<!,WUUUWU1w4wu [hqnuupunimptnuf Iinui t Wj11LuqmW[!UU1Wfippptnpmquiquui qmfnnui t tqunnfiuiquifi-jjunruuiljuifi pm] qruquipbpnui

uup uinnjq hW1WUU1U!J np huijnq [hqmh hpuPI! hfirjqhpuuitiuilnufi t: <!'wjuptfi[!14wU14w-

t wfi2mZU1 fiWU1 npn2 uiqfijuijui

jmuwptGpfi uijtnqtu, pfii14tu Ymp1quptfi{!: p.pupp WjU 4.P6W4[!uhq uifihpuidhjunupuip phpnui t WjUhqpuijunlquunl, np huijhpp hfinui btpmquijnui hti wUIPUL U1WjUt( jnjfihp]i U1Ppw4Pwgpuupp fiwjufipfiupp UUpaWU1pn1PUWUP: t Y.6llW4wuoptu 4wputJ:! t uiuh], np huij qpupp qp1U1[!unibuunupmuiurnlnpti innfiturquui WPWpn1UUUpP2wppmu:

purppuipnufihp]i [hqrufihp]i huniuip uhthuiljuifi uijpmpbuubp]; UU1UQOUWU hUU1PPPU-

up

---.

pfiluWUPP ufi hWj uunnbuurqprnptnufi hpuuwqppuup Uhupmq Uumnnqfi m Uuihuiq ---.--------.~-------".--.,.... -...-- --- ..--- .- - .. fIlWPPU1{! U1uuawpuL Gpurtiq npiqtu hhpnutihpp, uppup W 4Wf11Ul qnpounimtq, puifi]: 11Un Iiptufiq o~~G~~-G-t-hUU1U.:n;U-:-~~- ---._----_ ..... -._.--- --

-------_._---

dnqnqmpn, np WjUuWUp uWP11P4 t um1U!J

---

..

UjU dnqntlmPlluupp [hqmfihpg, npnfip l!pu1umU1pmu qupuwuuupp hWpU1WUUUpU tpu (qwllUP[! U14w14wqntl4PwgpuUP{!), hnnutuiquif tPp4mugpu UPWjUujunmuhurquifiruphunip UuzmzU1 uuupoppuuit; huniuigjuuiphuijhf

U1 hWjup~

14Uum1PP1U[!, hqh-

qhqm hUU111WZu 4fipwo-, juUfJ.11u9. qhputufifihpfl m huijhpp, uurqiujti, WjU6w4wU1Wqppg 4wu t!J hpl; lj'ruqtp, uwjuwjuuwumpuwup: rqnptnnui unqpnq dnnnt, np awjpWUWUUpn1U4wu PPl pt 2WU1 hnnutuijmfiuilpuf

4WjUpn1PUWUu2w4nJPP urqnhqruphuif

Uf'NI411t.fl"fiH~t't.

G tl pIlGbPl1g lil1UlJGbp4muTI UlGtWUlPUjUlhb911G n~ lil1UlJGl1pbGg tj3G114l1 QGmj3l11GG m m G G lbqmG, UlJlbl GI1UlGQ'qbpliUlGUlgl1GbpG I1l hUlJbPI1 qUlpqUlgpl1 l1pbGg l1 QGmpnJG liZUl4nJrGbpl}' lizUl4nwntl ~PbG9~-4~'~bUll;-~~;Gb~'~ tJbGQ' qbpliUlGUlgl'tGbpU,npGnjGl1uti'illUluD ~~~fl U1j1PUlUlbU1IlIJ.Gbpj1 lmo ~---~--------.--------------_ _- _. __ .- .- -- ..-G ~bGQU1UlpbLPUlJg ln UlJGUltu inumunuut bGQUlGtlbp2 libp GbpQl1 UlG2.pUlpUlGmj3l'tlGj1g -,----_ .......... -.-pj1UlGhUllUlU1Ulplil1lrl'tlGj1g ..._----_._-_. ln hj1liUl bGQ ~Y,lJQ.....hUlU4,UlGI1lIi,. ~ hi uhp j1Ztu np ..-- .. .' .. _._ -.__ . _ ...-. .UlGGb G npnZUl4!'tOptG Ulttnp t tlbPUl4UlGqGbl.libp lip.UlpUlGmrl'tlGl},UltU1P t tuutn Jj1ztl't Q,pt b 1 Ul -h~J"hpii t~ii:np Jbp qUlnUlUbUllhbpnUUl4UlG4UlJ'~br,-p~~~:-;~~~;~Ul4l} U lb 4 qbU1l't**hbllbrtGbPl'tg tPP4bgl'tG, tn np GUl,I1llil'tg4nuu lbU1G f1mpl1GbUlGl}1198 r TIGIlI1lGbg
....

.'

"U3t,[lplu "PP.PC{JUt,

i.!'

~~r~
_.

4~~~:

-'

'

__

.....

..

-.,

..

__

."

'-Il't\ll4!'t Jj1rUlqLUU1pUl4LUG rUlql}, 4nhbGZU1Ulm:pGtp***: ~linnUlGUlGp, np hLUJbPTI Ul UlG UlLUU1bpUlqlil'tg UlnUl2 UbiJUlrl'tl tulipbpntl hnunui tl1G uhp PUlpOPUlClllJG I1lUl1lliGUl4 hLUuU1UlU1 rj11GGbpl}, npUltuqj1 j11pUlgGbGqbpUUlGLU4UlGqj1UU11rbUlGubrnqGbPTI hi m u qpUlGp ubpUUlGbGl1pbGg hUlJpbGl'tpmu: Ul:iup UltU1p t unilf l'tG~Ulubup, npUlt qj1 uhp Gb l1lobPl't UbPUlOl'tG ~LUtPoqGbGp hUlJbPl'tG,b14UlU1UlpnlbG GpUlGghUlPl'tlPUlUbUl4 Pl'tg11 u tlbp tPLUtPUlqLUOGUlUlU1Ul4ubPTI, IlPUltuqj1 UlUJIlbG ht libnubu l'tpbGg l1 pGmpnJG UlbU1Ul4UlGmrbUlGhLUUUlp.(Sebeos, ql.mtu 10):

PUlqUUl12UlGwqctnqml.mpIlGuppg, npnGp hhfi OWU hlllUPU-WPU1UU1UWG linW2UlU1 U h WGUlqGUpnlUpGWqU11UtpG . P uhuijnul, qphpl; UPWJGhw h G h upuhiqurfitq ppbGg tf)Gpq UW 1 lUG ' J ~_,_li.~hUlbl U11POPt:;PIl . ,,_"'......g~J:t.. .m [hqnul n~ pt hbZum h .c 2wupbpp, [uuiquiq lrhfi "-_ ..,,...._ ....._. lr Wup m wnwGg 'i uuiqbpupn], WJl Gbpppu ln W U1W P up2ngntl, ~GwJwa puiqiiurp]n huquroiufi Iih pU P 12 G hpquipunntn UjWJpWPP untq]; uUlhUnqbgmgp~ tpG ouifi G .<1- 12 P ,npnGp juniui] unlq]i WpP1GWiP m 'f' WJ Wu.G]},np]: huuiqpmu b bt bptnnjpp UJ.tU1pt tlbPWClpD1PnUlUUWuilpufl U1 U]} pniqurti t bllbr UJU qurti, UlWU1UWqWGm lJ.poGwqwG ~tu WJG JWU1qwGpZbppu ln wztuWphWqpW~GWJWOppbug ndtnuluin ri " wnG~mrplGGbppG, npnGg ZlinphPl huijbpp .tvl-' 1" UW'iwmwqppG lpu W h qnjunnlnlq: 4WUmWU1 t np W h h' flI1Il. 9 L hfi WJty1wG hplpup duniuifluiq , JIl"U'UI' hhfi, tufifilpufi hfi hununnm] \ll uzwl'mnwJhG rtnn .1 ' uiqquijp hunupuimptnuup ln 'i I' VW[0'imPIl]}uuihpuidh [i G uifi m p llWpw4!'tpr wztuwphp hh zumlr 1 mfi]; wqGqwlbLm qjnnruphW awquwG, npiqtu hGqqbpuwGw"wG ~WpPppnlf)PlG]}, tiutfiumufiq np Iiui, ]}UU1PP 'i uipuunnh QPlll ln npiqtu h G WU1W qm], pp hWlWU1P0tl UOU1 t qwGqG a Ub . U pppuuin tmptnuti 2 W q GwqwG [hqnuupuunnpfi lIIWU1I. G hG JU ctnqotlPIlP [hqmfl' huijhplfip, hfiqqhpiiur..." qur nq l' pGmpnJG QPlll t:
.t"

PP hununnp ht PP urqqmphuni huni U1 m huipqnui zwpmuwq im qpup p hfi uip tlPZ LP2 f)bwup hunnuqnnuo p WqqLUqpgqhpuuitnuqmfi:
(owOop. 4wqunl10brf1): 0 bl uwbt' 4wLf14w'l0nu (owOop. 4wqunl1ubrf1): "InhbU2Ulwm1>Ubru qbruwUW4WU f12{uwuw4WO uUUlWU!JE tf10, nr 1138 pmw4wuf1g uf1 t 1254 Ul mu u W pm 4 U Ulf1r tf1u 4WjubrW4WO qwhf1u: 1268 pmw4w0f1u 4nUr 'lf1 f1 uwhml uwr t "Inhbu2 bLUmu tu w wU m1> rf1 UlnhUf1 wr 4WU qf10U: "Inhbu2Ulwm1>Obrf1 wnwpf1U UUlmqw14 jWjUlUf1 uw{uuf1u bl1 L bwt w u ub 3Jrf1'1rf1{U Pf1 r gf1 , nr w14rbL t t t-nr; '1wrf1 4tubrf1u: urw nr'lf1 3Jrf1t1rf1{U Unwpf1 U 4wnmgbL t '111 4 l bO u UlUlb CUlwm1>tu 4WU "Inhb02Ulwm1>tu Lbnwu tlrwr Uj'l pwr6rwuUlf16wu hnqbtnrW4WUU UWjugf1 wrpb14f1u4n14nu 4nurW'l Llf1 LUPW{uu tr (owOop. 4wqunl1ubrf1J:

hWJ]}uijq

3Jrf1t1rNu Unwpf10 cf14wuornw

lIP"lItIU\,IIN'II"N

~Wj dn.rlm\.mpru!pp U\WU1tlmllbwGuqqppg p t\.bp,pwpbLw9pGbpp qnnnq wPI1WjP I1ttl ~Wj4P wnwuU\bLwqwG U\wjl1wppg uquwa, bIlbLt wGqwtumllbwG ln WqWUUl1llbwG 2 qnt\.. Iiui pp wqWUUl1llP1GG m wGqWtumllP1Gt! bpqwp t U\wZU1U\wGbL t!GI1I1ttl WU1w hnntltwgpGbpp tn U\wpupqGbpp qbpPZtuwGmllbwG tn U\whU\wGbLt tlpG~bl tlbp opbpt!: ~Wj4P nMPGbpp hGwqnjG LbqmGtlba, LWjGU1WpwamwOnlllP1Gmuuqnn hGI1qbptlwGwqwG qWtl wlb\J1 6J:!ZI1' WppwqwG Lbqmwt!GU1WGPI1P wGI1Wtlt: PnLnp GZwGGbpt!jmzmtl hfi, np huij dn.rlnt\.mMt! WUUUllWOWjpG GwtuwtuGwtlmllbwtlP UpblbWmtl I1ppuUUlGtmllbwG ln I1WIlWI1w4PllmllbwGU1WpWWWGt!GU1pbwL t: 4wpb\J1 t GpwGg' hWjbppG, qpU1bLpppbl lliltutlnp, np I1pmbL tp UUPWjP tutlnpmnq U1wppbpp tlt2, npU\tuqll GpwGg hnqbmp uWIltlbpt! t\.bPUU1pG Gb qbGI1wGwGWjpG:~wjbpG ppbGg hWjpbGpI1pG,LbqmpG,ppbGg W1WGI1llW ppG, I1PPUUUlGtmllbwGt! ln bqbqbgmG, wqqWjpG GqwpwqppG tlGwgpG tunpwU\tu hW1WU1Wpptl ... ~wjbpt! U\WU1qwGmtl bG bp4PwqGqp qbqbgqwqnjG dn.rlnt\.mMGbpp llmpG. GpwGg mw tlWptlGp qwnmgmwOI1t! ~wtPwqwGg hwtlW~wtP t: vpwGI1 ppbGg qwnmg OI1nt\. Gppwqbq bG, P hwpqt, hwqmwa bG Inuln qllpwGwlllt: vpwGI1 ZbZUUllWalltuwhbp nfi, WpU1WI1mUU1 tuwIlwIl, pGI1mZ,~wtPwmp, hwtlbuU1 tn ~WtPwqwGg pWIlWPWt\.wPP: n ~Wj dn.rlnt\.MP t!GU1wGbqwGqbwGPt! In t!GU1wGbqwGI1pmwOI1t!mGp wtlpnq2 qbwGI1P tlwhwgwa

uui owGwimtlt! , Gpw I'PW1WhwlWUWpn1lllllGG h juijuunui t hWj4 4 t!GlllwGb4WG m wpdlliGWUJ.WlllllllpPtG[!,np uipuuuW WG tnuiquitimphunip: Ptl 4wpa " qpnnuopm], pG~UJ.tuGwbt ppbGg' 4WGwG9 wGh hl,pn'1.I1PWiqunnrium h h W . OZ 4 jp, pGiU\tu Gwbt GpwGg w1'G t! Wj pp 4nimwOntpptGG t wn PWpOp G W n '1. wnm hnqtnnp qbpuinuuop], 0 t!, np ptnui t, pt uipnuuo t bi Vl'/' t2 WJGwnwpbLmppt '1. -:t'-l OTJ.W L/1 lmhuniuip: . pnU\WJP In UUPWJP OP2b1 0p2GnPIl ln lnuumn -4 Gb

~WJWUlllwG4WlllWPWa pO' a G Ilphtlqpnui qinfimhpuu duni G W unquiphnprpnpjufip (1843-1844) tlp I1Plltwq t .\h' W W4W2P2wGp n ptl UI' phpuic wpqplGpGbpp zGnphpl pGo hWowp' u~w h wGoGw4wG wU\PllluGbpp ln obnp OWOtlmflllIl1pbwGhwObL/1JPZnqmllP1GGh.h u .g L t Ilujuujnnl hphI1 uuupnuuj pu pGo h u Pl'g t4t! w wp Uta wpdtp tp GhP4wJwgGmo pu Ow p 4 4 qhpuurtnulnufi [uumfi i'>n GOllmllP1Gt! Ilpmlhuifl]; htnn np U w wG '1. nuuop nuitp tn iih 0 ' Iinui qhjuiuifluilnuf hhiifi p puqphuifi qhpowGwgpGhph 2P2 '1. l'U wmp 4PpmpplG t I' uihuniuquuipuui: )..npU\WtnnlO Gw h p uuuuqtq: vw juiriuijunui tp )..npU\wU1p ~ t\.~guuuph (1830-1836) ln jlnnnj t\.hPWI1WpOWl wG m GmO unupuiotqm uinpm] nqhzG ~. w w4 4Pll pP1G[!hWjphGw4J:!gGhpp2P2w'1. imwu. 3wowtu tp quipuuiquio itp tqunnurfl]i hw h h wJghLmo Gpw I1U\Pllgt! ln PPi J PI' puiqumhl; urmuo nhu h1 uuuufijnpu uuuphqiufi UJ.WU1wGhGh W'H' mphunip: Surupq opGi I' Pt! quipuuitiuq]; U\ ru qpnui tpG huijbptfi, t\.pwgbptG unnpunnnnuucmphunip Ipuprpiui Q.b ,pwllwphptG nmuh tG h powGhptG GpwGp [uounui thf .e ,p ,q puuifihplfi ln :ppwGuhptG' I' uuipmp, GhMw G It h . tJ.wpdmpplGGhpp duniuifluib Z w'1.Z ZlllWI1PlllphwOp,PU4 qpunnp '1.,np mumgpit! ljunnur h fiuiln hlnufinui tp, pGiU\tu GpwG h P L tp lllWL/1U po Ilhpljuijrupbunip 9 WUU1Wlll hn ohnwqphpntJ., uijfnqtu , G ppuiqnq tl' hWJphGpp, pp uuuuquio hPOGWm;:

4.J:!G GwhwU\bU1WqWGpGnjll: lJ11WjGtlp pwGmtl bG GpwGp tunpwU\tu tn twqwGoptG zbqmltl WupwqwG tlGwgwa dn.rlnt\.mMGbPP9 I1w qGn2 qpppG t, Gpw pGpGmpnjGmllb ~wEul.llhwmqt[i[] b 1843 p. wJ9bLbLt ~wJWUl.llw[i (ow[iop. 4wqJnfj[i r{1):

<;;lI3lIU11{1\,flHilt-N.

/0/

Uf'I'{ll'tI\.rll'r.tI~I",

qhptlwGhptG Gwtuwl1wumplllGGhpp 4.wnmgmwbpp l'i2qppm ptlwgmphwtlp: CGI1npnui' u GphGp 4. Mmtl tpG q.toptP ln CPlltpP umhllm.uqnpimtpptGGhpI! hi I!GqhwGpwUJ.t w wnwG6GwI.J.P utp ln gwG4.mPPlG tpG gmgwphpmtl qhptlwGhptG lhqmp G4.wmtlwtlp: 3wl'iwtu uwGhpmj: tp wJghlJlttl UpmlhwGp l1UJ.PllgI! ln unilfi iuliquni pu4.wUJ.tu hpwGmtl Gpw

UjwhUjwubl t Pj1 umhqouio u2w4njpQ: UJu pG12ub4muw4mpptuQ qnpofiuilnufioptf

U1pt

npuhinpmtq t qpofiuilnufl njnjunnui ln b4hflbgmu, np pnlnj1 duniurfiurqfihpnul upuhunuubL t Pj1 wu4wtumpptuQ: gmuQ wJI1 odinnuuo Pwqmu umnuilihpm] uiju uJ1wuqwuwJG pG12umj111JG quipqurt QG6bnhl [ip huqurfi Iiunuuinp

anqm!.J1IWGhuuipunnpmpjnf

phphjm nL uJ1wJGpjuquifirpuqurfi, uijjtn urptnuunutupnupuquul

u2w4njpJ1 oblwmpuwGQ:

'1-hn tJ.wl1awuwGw4Ghpmu hWJ anqntJ.mMl! wnw2J1GGtp, np tqlnmulnuf 4JloG ImLw4bg 12PJ1uUUlGtmpJ1lGl! ln b4hflbgw4wG-u2w4mpwJJ1G t{1w4wG bp4J1J1uurhiiuififihphq rpupu: lWJG urqnhqrnpjufi ounuqhq J1p uh-

UpmlhwGI! mWllwGI1w2wm hWJ t, np l).nPUJ.Wlllllttl wnwG6GWJWlllllt4. qpmw4.wG I1wumwpw4.mpptG t uuuuqbt tn qhptlwGhptG lhqmp hptlGwmp qpmh\llpGhp t t 20-30 hphtuwJ, npnGg hlnn tlba w2w4.hpmGhpl! ppw4.wGmtl wJGu\lJ.uP umuigui30~UljGtU 0nlP12pwJmu uuninumu lb<l>UN1J-.U uuqpnn hWJhpJ1 pfiunnpmpbuifi ln I1hpp uwuJ1G qhpuuuhuquif bG urtlqhuuuptnuup:

hWJphGpp phphr vw pp iiotn 2wpmGw4. hwtwpmtl tlWUWtlp qhptlwGhptG t [uounul: vpw

rWtlmpptG mGtpG, np tlbGp quipnr; tpGp GpwGg hlnn tlWJphGp lhqnmtj upwGqWtlwJG uuihmfi qpmqnt: UpntjhwGG pp 4.hwGpP GUJ.wmw4.I! hwtlwpnttl t huijhp]; tn tjpwgpGhpp 2P2 qhptlwGw4.wG tl2w4.nJPP tn [hqru]; mwpwamtlI!: UJG dwtlwGw4., hpp Gpw wGmtl hlnn m.uGopwgwJ, Gw wth\llpwG 100 UJ.wmwGp wupwgpGhpp wJGUJ.tutp mumgwGhJ., np GpwGp 4.wpnq tpG pwGwmp ln qpwmp tjwpa wpmwJwJlllllthl qhptlwGhptG lhqnmtj:

urpuuujuijuinuuo

UJ.wm4hpwgmuGhpl! pbnurjpnuuo

flllnpub\ll uJ1unnuqnuuop,

np 20 uuupruq p tjtp 2P2mU t qhpuuifiuiquni phpphpmu, ln

4Jlpmwa wG6pG12LbGqjuninui wG12GGwl1wm 4Jl4Gt!, uta uuiuunip uWM4wGg mfibquio qpmt\ll12GtpJ1 Wtlpnq2 UJ.W2wpGt*: Uptttll2mu wJG puifih, pt n'ui wJq uiuiuqnuuopp tJ1ntJ1ntumlu t, puin

hfi gwG4wGmu huruqhuqplq

wJI1', wMt012 wJG hptwGtpJ1"G

h"G,p t" h uijhphfi: .QwGJ1np jnjfihpg, huijbpp ln hpluifihpp l.J.Pumuhti GbP12pG JnJ Gt PI' hi' uipuuuphf hi, ~wJhpl! In hwtlwztuwphwJPG tl2w4.nJPI!. ~wJ <tnqntjmMI!, pp lhnGwJpG hpl.J.pnttlUJ.wPtPw4.mwa, 4.wpnqwghl t qwpqw9Ghl [npuijunnrull wqqwJpG tl2w4.nJP ln JWl'iwtu tlnlhnwGl1mphwG huiufinq Jwtlwnmphwtlp umhunrupp, [iul] pmp12[!tppb12 tJ1nI2Pumhunp]i uuihutufifihphq rpupu LPb4bl oumuijnqtibph rpuuh, tlGw9tl t qptqwgp, ruphufi'

uJ12P wJlng, puiqumrupbunip

G2wGw4mu t, tpt hwpgJ1G uoinhfiurfip u2w4mpwll1wmuw4wG pp hw4wL!pwG12Qhurjhph, jnjfihp]: ln hptwGtpJ1 G4wmtlwup

rWmwG\WlGpg, pmpphhpt hpuGwmj111twa Lt

hununnm], WUjWnL WJl pGLt, hpt; nL hurquiqpmpjufi pflurljiufi tn npunlurquni mfnnhuru-

plnufi, ujurpqrufiuiq uiqjuupurjhti uP2bl: bpp 1909 pmjif

uzw4nJ)3p ln bP4rUllU uqunuuo 2n4wmGbpp

WPIllUGwpbpnl)3bwG uurufhuljqmphunip

LrpiP4.PwJmu bppuiprnppbp]:

tufihjuif qhpupu] 20 hwqwp hWJ qmnnpmhq, wnw2pGI!, np 4wmwpbgpG prupp qjurpugpGbpI!, wJG tp, np 2wflIlI1llPzmp wpbgpG uijfimhn qnponq wlbiP I2wGhWPPlP 4wLuP~Gbpp uba uwuI! ln pnLnp znqbqnl)3wGGbpI!, np hWJ qplflw9pGbPI! btpnupujpq LrPiP4.PwJP IlwzmwtJ.wJpbPI! uzw4bLm huniuip: Lpurqpnqtihpp, npnfip huijhph uwupG tupunujuijunnui bG nprqtu [utuphpuifihp]i pbpbL tpG

ln upp4wGbpp (qpwGI2 GnJGuwJ111l14 hfi, np uhppbphfi pfirnpuiqpbjjiu GpwGg inuqjiu hfi qunuufi qnq OwILPwGmGI!), qpuifirn] upwJG ppbGg ubtlIw4wG hf unquiqmqnui: mqjunmpjnfif m

pbpquipquiquioruphuiti pW'l4wgwa

~wJ chutntJ.mPJ1I!Io-mpl2pwJmu 80 innlpiuru]

t qplflw9pGbppg. I2w'lw12PpGw4~m)3plGI!pnLnpntJ.PGtL upwJG umhunprn] t Iiuiln uiphbuuuuqnpontpbuif

qpuiqmui, WJLwnw2wIltu qjunmpjutitihpmu:

ut2 ln pnLnp uiqunn uuiufiui-

au

t-

o co

i- UD

@nlPl2bpI! ppbGI2 hf wG4bl1aoptG [unutnmhufinui,

np ppbGg chutntJ.mPJ1I!umln-

inmp uifilqm uuuquifiq ~mGp: bpt qpw tlInJuwptG btpnUjwgpGbpI! UjGI}IllU hfi, np )3mpl2I! upwJG wJG iqunnriumru] umhunphq qLmJu

huifinui, nprulhlnnln [uhjpm]

huiufi]: hfi, np

6bnGbptg hWJpG, JnJGpG 4wu hplurjhfi, ln puiphuhpin

)3mpl2bpI! unhununui

rpupbp zwpntGw4 ppbGg )3nJLbG mmlq [uuipmtn I2PputnnGbwGbppg tn huijhphq, WUjW Ujwpq

W IlwnGmu,

pt WJIl inppnr] chutntJ.pqp uuiunnpuiqunimptnufip

IlPwGpg jlnnnj p"G~

pfirupurqpp Ujtml2 t inui]:


au] dnqmlfllJfr uUlhm![Jru", UUlU3, Sul{lliuUlI/UiU hlil{llilUlUl2uli{l",

ts 244145:

lIf'Nt\IlI\,fINi'tI~N,

~G: qhpuurfiuiquif huijuiqjnnmptnuu uquurc Gw WjIl hwuwluwpwGmu Gp Uptntqbuif

3nqt:j> Uumqnuupuip wnw2pG[! tit UpwyG tp Q.l:ipUwGpwjmu, np]: huniurp Pl:intJ1Gp hWUwluwpwGmu hpuGml:ig ppwGwywG ln hWjywywG pwGwuppm13l:iwG Ll-pwGm-lhuij pwGwuppm13ptG[! ppwGwywGp GuwG jWjU1Gmbg m2wllPm13bwG qbfimpntinui: lJwpymwpU1p juiU1WppppG, wPlltG wGmwGp uiptnbCbLl-bf'u tp: 1935 pmwywGpg

2nrul[! ln W2Wyl:ipU1[!, ~GWjWOpp hpjununnupn

[urqhn]: hn~wy tJ.wjl:ilnl1UU1n:j>. ~UUU ~U3uf'p.Iu rpuuuijuounui Iljrpqhum] qbpuwGwy.wG luujurqjnnmpbuif

tp Gwl:it hWjl:iptG (qpwpwp): t up Gnp U1W-

2wPPl:iP[! huniuqpnui

quifinunnp qjnnfiurquni, nppG hl:iGg uijq uuup]; jwGoGtmu t Pl:intJ1GphWUWluwpw[hqntfihp]; ubtijtfiuip]; tJ.l:ipwmbu~p UJ.w2moG[!:~bp2pG hwumwmmwPl:itl:ilbwG lJ.l:iGIlwGpll:iqmGl:ipp tJ.wpctwpptG[! qnpoGwlJ.wG wnw2wflPDtpl:iwup pwG tp:

\
,U31Illlltl\"INiU~I"\, /~ lll'I-l11Ilt\.nNI1I.N. "lIJ1dltlln.nN(JI'N,

/0

<{-pnl1, hpwUjwpw4wjuou lOnuwu) 3fl~Uv vtU aGmbL t 1902 }3Olw4wGp jmflnunp]i .QPLmu, fl-numn4Olu wGgbL uipuuuppf l>npUjnubpG): wzjuwmwG~p tn PbnwGmu 11wUhi umwGoGbLml Wille und Weg wuuwqpp upwawuwGw4 hntnnnp: pw4uwG 4muw4gOl}3bwG 4bGmpnGp 3nhwGGtu Ujbmw4wG :pnG Ltbpu[! bp4pp' I1h4wqwpG hwuwLuwpwGp wpmw~pG

-3f1<;U&&l:U

tn, U:fJPU
(4bl1awGOlG[!' If. '1-n4m. Upmwztu qjuqnul, Cn~ lJpwujup

unhhfi: Swppw4wG }3bUw4wG ruqpnqnul, ~bUwpwGmu: up2Gw4wpq[!' t Iiuiln t2upwaGp (1899): nuniuifiq uinuuc UlwpmbL 1899-1900' ~lumgh) htnnbuuo t t.lhp2pGpu hwuwLuwpwGmu IlO4mnpp unnnhriuni: VhputlUbwG 11w9 uP2Gw4wpq Iiurjuuiqurh) UGI1wuw49bl 1905-1919 mumgpl, 11UjJ1ngp: I1lwzmoGwt.lwpwb t.lwpawpwGmu

l}OlISflP UPSUCtU UPb"tbU'G


l-hf 1878 }3. Uuuiunqunn ht ht pwapG[!

l>flv

LtlJPUQ

Upb'1bwG[! aGmbL t jmfinuup munuip

25-pG '-i..p}3Wlptmu (lfb4LbGpOlpqruuurfitq t PPwlwqpmm}3plG npiqtu 4Oluw4gOl}3hwG hi

uuuuqtq

t' hWjpbGp qjunrnu l1~lU

IO-P:PL/lupvbpupubwG

qnpchp]; GwjuwpwpOl}3plGOlu

4gnp11: wG-

t.lbP2pGpu ~PWGW4wG

1929 }3Olw4wGpG 11WpobL t GwgpnGwL-ungpwwumw4wG

Cm2hh f}buw4wG l1UjJ1ngmu: 1900-1904 pwpopwctnjG Ulwpmw4wG pGGmj:}plG

qLtuwwp [uupuiqp]: huifintu

UjwzmoG[!, LWl

t LWjUjgpq, PbPWG ht lfwppmpq:

hWlw~nJl3GbpOlu

t b4hL npiqtu

(1904) In obn~ phpuio

tl1pL/luntl1wjmj:}bwG IO-P:PL/lu~

OluwGnl1Ol}3bwG uuipquuru tp, PhnWGp

nt rpuumpur-

1913-1915' tiurln tl1ntu-mbuml

~wl1w~wqpmOl}3bwG upwawuwGw4

t Iluiln GnjGmbqj1 3nt.lGwGbwG ophnp4wu hnqwpwpom}3bwG tl1nju-

qwwnw pnui tp 11wuwjuouw4wG qnpbmGtOl}3plG: Pwgp Wj11' Gw PbnWGp 4 qwpuwG w4W11bUpwjp hbmwqomw4wG 4bGmpnGp I1b4wqwpG tp hi <{-bpuwGw4wGOl}3PlGG wpmbp4pOlu wzjuwmOl}3plGGbpp, 1936}3Olw4wGpg {!G4bpOl}3bwG GwjuwqwhOl}3hwG qpbj t ~ptwGhp{! urfinuni: vw, P}3pLU WjL

4wUjbpp puidfi]; qWPPH!, npinhn

(npujt,u mumgpl

ln Ujhmw4wG qpuGwqpwGbpmu: t up zwp~ hwGpwjpG upm}3bwGg ln 4wquw4bpUjm}3bwGg ~wGl1tupG, Buimuc uninunl t

t.lwPlw4wG uwpupGGbpp: Uztuwmw49bL tn juignprpm }3bp}3bppG ru ~nppqnGpG

t Uqqwqpw4wG (1905-1918):

Iiuijnui bG phq (1933) wZjuwmOl}3plG[!: t 11wuW1WG11bL lJGWjP hWUWLuwpwnuruuuijuiqurf hwpgb-

lvupwqpmj:}bwG

:pnG Ltbpu{! iqunmimplnf

bqbl Lnp '1-UjJ1ng Ujwppbpw4wGp hqhL ~wjwumwGp Gp 3wnW2pG:

(1908-1913):

1919-1920 lJpblwGmu wGI1WUt Uztuwmw4gwa t.l~pawpwGp: t bphuuUZjuw-

. Iinui ln <(-bpuwGpWjP ~wpnqlOl}3hwG pp qoru], UjwmwujuwGwmm jm] tl1wjulmu t UpqbGmpGw, }3P1G,unqpnui t lJqpUjmnuOlu:

GwjuwpwpOl}3bwG'

~wGpwUjbmm}3bwG lvnphPl1wpwGp: 1921-1922 hqbLt I1lnwu, mumgpl

wzjuwmw4pgG

tp: 1945 }3Olw4wGpG Gw lvinuqjnupu4 1955}3Olw4wGpg, [!G11OlGbLnq uwhub11W4wGOl-

buuijburf

mw49bL t tiw4wmwuwpmpG

ht jW2npIlO'1j:}bpj:}bppG: 1922-1924 GnptG ruuunlnq 1925 }3, pp up iqunnriurnurt.lbp2pGpu quipqurqpmt

1922 pmhfi pGw4m}3plG t hwumwmb,~G: uwpmpG, ltwhpptmu: wpowGwqpmbL pwGbwll1PUmup' phunip lbqmwg 9wjbptG~ mbqj1 hwuwLuwpwGpG: juifirnf t> htnntnnuif

Bnhuififitu :pnG Ltbpup qwjuowGOlbL t 1965 pnuuquifip

I1lpmupnj 4P}3w4wG Gwtuwpwpp' umbmbg

mumu[! bpwq~

PbPWGp hWUWluwpwGpG 4pg UpblblbwG

tibUwpwGp

ln U, UpbqbwG QzwGwymbg -~w-

ll(I>{ltllll.ll,..rdr~,..'

[uou GnjG tibuwpwGp: urjrpnhq, pu4 urjfimhtunbi, tibuwpwGp

'1-n4U1. Upbll.bwG[! qwpbL t uijrj 14WZU10G[!1926-1936


1936-1940, qbpw4wqubwL

Llpuuuuuihilurfiurqjunurqurf UpU1Wf). Iiuiht 41PL/lump.wjw4wG I>p ut4 l1Pumup 41nll.ng~>

ut2: 1940-1945 I1wpobWL ruuuuijuou

t bll.bL qbpw4wqumwa

uwhUWGWqpU1W4wG uwuGwoplll.mu h~q uifinuufinuuo

hi 1942-1945

uwuGwoplll.mu (qpwpwp hWjbptGp huniurp) finjf huniuquuipurfip: t:

1928 f). PbpL/lGp Gnpwpwg 41nll.ngGbppg ut4[! ~wI4wywG

'1-nyU1. U. Llphqhuifip bpquip unuphfibp Q..bpuwGbthw] upmf)bwG: 1937-1944 [uupuiqpuio [ru] Iiuijuuiqurhp ujunnhpurqiih

bqwa t wGI1WU4wu Iiuijuuiquih t (rjnqinnp Ill. fl-nhppurju]i hlnn unupphpuiquifip:


T

Q..bpuwGpnj <,W] Q..wqmf)wjpG Uhruphuifi "Lf.wp~mf)bwG: bll.bL t 41ntuGwtuwqwh upwupG) qbp2pGpu purfiphpp' <,WjWUU1wGqbpuuifibptf Lhfih_

U1wppGbppG PbpL/lGmu 4wqumwa

~W] Ilqquijhfi

lvnphmp1lJ1' hw] qbppGbppG oqGbLm bt hWJmptwG wggwJbG 2whbph UjW2U1UjW_Gmf)bwG qnpamu ubb nbn t YWU1wflbr UGI1WUtp Q..bpuwGpn] Q..pnll.Gbpp Uhmpbuif uuninu]i up zwp12 opqurfifihp]i bt upupphpurljuififihp];' bt uzwynWpG, GuwGW14tu urptntqtnufi huipqbppf Iibpru] ln numuifiuruhprupjufifiuprn]: uniuophuij,
1922 f), pqbp

bt wztuwU1w4gbL t qhptiuifi huij qpuiqurfimphuui, [hqmpf

Gmhpnuuo puiquuipjn jonnuuowztuwmw4gbL t urpuuuuuihuurBumuio,


<Ltu, <,wGl1tu

Gp huij uwumL/lG.- <,wjpbGp12Gbp, Bruuuiphp, munuiuuruppmphuifibp ptG bt qbpuurflbplfi Illwmbpwqup huij uuupuiqhpfibp]i

CJ:-pozw4 bt W]Lf)bpf)bpp: Uumpurqptq t puiquurp]n jorpnuiofibp huij 4bwG12P bt uzw4n]~p qbpwpbpbwr up zwp12 wztuwU1m~bwGg:

bt

<,bqpGw4 t huijh-

qwtuowGpG (1945) <,wPWl. Q..bpuwGpw' "Lf.ptp~bupbpq t inhl1ll!Pngw4wG-uzwymf)w]pG ybwG12pG pp w2w4gm~ptGG t

qW41ntumbL-- fl-npiluij], f(hlt~L/lGqtG, CU1mU1qwpU1 W14wuU1wGwa huiqurpuunp


GGwa tp 1866 p. ln uhnuu

CJUPL f1-flfiJ

1940pG lJ11tGtutG: UjU 4bp2PG pWIlwpmu t\. Gw u bp4wp UlwppGbp 4.lllpbg mumg~w4wG UJ.WZUloGCl-puGwqpwjm , unun GWb1 w qp l1 pwGWUJ.bUl: fltumg~w4wG UJ.WZUlOG 4WUlWpbg PW1WpPWjP mpPZ pWIl 12w W Gbpmu tnu: bIlwt wGl1wu lJ11tGtutGp Cl-bpuwG y.wownp tn Cl-bpuwG Upb1b\.wqpm Ulw4 CG4 pmpbwG: UGl1wuw4gbg GuwGwUJ.tu ~Wj In qbpuwG lJ11 pbwG m b wG wztu 4g g l\.bp2pGpu hPWUlWpw4mpbwup tn i"l-n4Ul. fl-nhppwtuP rn UlnIlbpu wUlw b 4 uUlnpwqpnqp tuupwqpmpbwUP UlwppGbp zwpmGw4 (1937-194 ) [nju Ulbuwa ~WjWUUlwG (<<Armeniem UJ.wppbpw4wGpG: Sw4 pG wzw4 pUl Cl-puGwqpWjP, y.wp\. Imp hbUlwPP12pmwa tp wpbtb\.bb wt wG \.bqmGbpnl\. ln, p uwuGwtnPP, pmp12bptGnl\.: UjGmhbUlbt lnu, mumg~w4wG wUUJ.wptq uUlGb1Jll\.tn l1wuw4wG hpG \.bqmGbpG ppbG hWuwP uwuGwqpUlmpptG l!GUlpb\.nl\.'y.wp\. O-np zwpmGw4wa wpbtb\.bwG tn pW14wGbwG wqqbpp tp uwuGwtnp hbUlWppppmpptG m lbqmGbpp, hwGl1tu pbpb\.

ctnfJ.mJmpqGbpj1GIirnhpnuuo uunnhtiurguip]: uj1 h GUJ.wUlw4 rufitp l!GpbpgnfJ. \.W G unnnpplj tp uijq tj1nppj14 qnpop, np Gbnh 1'1' J ZP2wGw4j1 Pj1l-Z u inuqru hWJ dnqnqrupn]: hi ~WJWUU1WGhU hG') WU1 OU1Wtnp quiqunjuup . h I' WUI' ....unipuniunnjtq]: t Pl'lGl!: fTlwUlbpwquj1 U1wpj1Gbpj1Ghb1l.PG U' P pnquuirpuqmW4 LJ1Gb\.nl\., SW04wuU1wG tn bfJ.b\.ln h b l!' qpflmnpuiquiu ouirnujmptnuf ut2 ruijrnp uifi uuiuhfi owG -R fJ. pw4wG huipqhpnui hphmui tp 01. opmphuifihp abnp pbpb]: UlW '1w4wG urqqhqmpjufi fijnu .In w w U1bLJ1uipdtpuunp t j1p hhufi . I' ui a h iujuiqjnnuiquifi hurfi t ) '11,Wj: (Armeniaca), npl! qctpWh. q Ul!, ... wJ4w4wGp IUUlWPWP 4wpo 4bwGp mfih W1 (192 huifitqm] bpqm UJ.Pw1.uhui G' Un 9 6-7), hpuuqurpuiq '1 I' J. w2j1Gj1u't2 4WP\. fl- h G ~wJbptGj1 GzwGw4mpbwG u hfi np w quniuifioptf [uounui tp uiup iqunnuuiqjnnntpb G iiurpqbpnui umhuiuuipurq m zbZUlmu tp hw b tG w m [hqnuuqjnnmpbuifi 4wG WJq 0j1 fJ. pj1 munuiuuruhpmptnufi 1 b hW}W~: j1 puipop GzwGw4mpj11Gl! qjnnui-

Iljuinhq [iul; Jj1zbGp, np 4WPl Il-np abnw j1 punuiquul l!Gqwpaw4 ~wjng fTl .c h q p 4.j1ow4j1 ut2 pnmuo t uj1 unnurnpjnfi qbpuuifib tG h pWpWGW1WpUl t uGwgwa hhnhfiuihh U p l qrum], np ndpuijuunu'U' '11' whmwG iqunnriumm] .. pw4bg y.wPl Il-np hWJWqj1UlW4wG jorpiuuotihp ln munuifi . GWb1 qwGwqwG huifi t Gb h uiupprnpjuuflbp hpunnuiq u PI' m tquipphpurl] GGb h Iitiurfiunqtu ~WJb1qbpuwG nfilrh h W PI' ut2: UztuwUlw4gbg ~ '1 pmp uifi ~WjWUUlwG h fJ.blnl\. uijrpnbq hpqm h .c UJ.Wpp pw4wGj1G' qlnnh'1 uiuumoin rnunuifiuiuppm j1 GGb l!G4bpmpbwG hpunmupuiqmpbuni b j1u 13 t p: l).wpabwl GnJG WJq ~wJmpj1tG-Upj1wl'wGmoh G hP 1 [uupuiqpruphunip 1934j1G [nju inhuuio '1 1"1'1 qjunuiquifi ctnfJ.nl\.wa P u jorpnuic' ~wJ dnqmlmpn]i gb ru t2 Il-np uumjuuqphq uj1 pm]: qurqpmpbuifi In pfimpuiqpmpbuiti uwuj1G l\.bpGwq-

nUPl pbwuP fl-np hbqpGw4wo m wpctwGp bG [ip fTlwUlumpptG PptqwGl1w4wG

UJ.wUlumpbwG hwGl1tUJ.: lijl1 w m tp up zwpp wztuwUlmpptGGbp: 3PZWUl 4 pbwG y.wjupmpbwG (1903, P. UlUJ..

1919), fTlwUlumpptG Pw\.4wGbwG PPPuUlnGbwj UJ.bUlmpP1GGbpp (1906), fTlwUlumpptG lilPwGpWjP (1914) tn up zwpp mppz wztuwUlmpptGGbp GnjG uijr;

ntll.ll.mpbwuP: n "Ubp4 j 4 \llw4g pbWUP ubq uwuGwtnpwUJ.tu hbUlWI2flpp ll.G pp WjG m w w qnpabpG hfi, npnGp hWjWqpUlmpbwG tn huij uzw4njpp uwpqG bG zOzw1pmu: CWUl ~bG l1flwGp tn n~ tl qpUlw4wG uwuGwqp wpcttp Gbp4wjwgGnll. wztuwUlmpptGGbp, pWjg ht WjG\lltu, wpctwGp bG jPzwUlw4mpbwG tn qGwhwUlwGpp: 1915-pG [nju Ulbuwt y.wp\. fl-npp wnw2pG wztuwUlmpptGG uijq mll.ll.mpbwup' Cl-bpuwGpw ln ~WjWUUlWG l\.bpGwqpnl\.: UpbtbWP qwGwqwG bp4ppGbppG tn

~wjbpj1 hi hWJ uzw4n]pj1 uuiuhfi IlG hpunnurpuiqhq GWb1 qbpuwG'< .e np qui wqwG umhptihpru] jorpinuotibp uuninq]; m iquipph uil] GGb l!GqhwGmp umnuim] n~ wJG~ tj1 p w pj1 ut2: l).pwGp pnjnpp' w qnun qjnnuiquif 4wu uurufiuiqjunurquif pfinjp bG

llf'NIl.llll,Ilf>.j,tI'f>.l,

Q.bpliwGwgp jorpuurotibp huij puihuifiuij b4bl1bgnt jorpiuuop

Q.bP<!.Uf"1- .QLt>'Uqt'U ln hnqtunp quiu]t hbrt/lGw4bL t lip 2wP12 npnfiqhq umunb] tJ.bpwpbpbwL, nt2wqPWt t <ui] hqhqhqru tlmtuwnG).ntI3PtGGbp[! tnpruquiquif (<<DerOrient, 1935): <!.wjbpp wppw4wG Q.bphwPIl .QLJ1GqtG urqqbp]i b4bl1bgpGbpj1 hlnn o-wqmli[! ht 14wm4wGbLJ1ntl3ptqump-inhquijuipd], huij tnhurupbuif hnqhqurf

uPSUCtU

uPlYLfJl.J.'&

G[! hjuifiuunptqjiu

'1l1P12bpP9 pGI2Gwmp14 puiquijurjinnuifibp qbpuinuucp]: [upurjunnqrnphuif

t qunnuipnui

uuiprpu

tJ.bpwpbpbwr

lII'NI1tlllA1N,U'''''

-RwhwGwJ wJlng, ttUL'1-

u-tu.q cia/l/lP
U. f'wl}tp hi

C[cTt>t>f'G, [i ~PlU ff\wlUl Il-nhppuiju]i, bqbl t UGhpwdbzm hpuGwl}pp puipbfinpnquurfip umwgwG

gnIl LI11UWll1lullG~(<<Deutsch-Armenische Blatter 1911) > wGGb ' , <, W] wummwow_ p Jl~ Q.bpuwGpwJl1lu (<<Der Orient 1925) b u ~plGGbJl: ' t wJl pwq WJ3!ll wztuwml1l-

1898 pnuuqurfipfi
Liebeswerk) tp w2wltgbl

o duiflqurqmpjufl wGl}wuGbppg utlt~,

(<<Das npp

notwendige Iiiqunnurqfi

~Gltbpm~bwG hWJ bltbIlbgm

hi npp uP2nglUl purqruuuiflhpu qhpuuifiurhi t'izwltnwp Stp-Uhfiui-

UW~Pl hWJ hnqlnnpurquififibp quif huniuquurpuififibpnui uifinuufi]i hpurjutnun.npfihp

htiuipunnprnpjnf urjfinthtnnln (lrwpwl.lJ.bm Ilpuuugtu quqhu

qumtiuqrn]

hWJ bltbqbgtnJ bpnnutin

Stp-Uqptnjuun], Ilphnbuif

ubwG, Q.wpbqp.G 3mjuttJ1bwG, unqpjq-uuijpu uijnui uuo muuruuio unijiufihpjifi

ln wJW):

1908 pnuuqurfi]i
Q.bpt'iwGp.uinhnon-

C~ppp~

t <,wJwumwG bqbl

uijqtqhjm]

hWJ unnnnuuourpuififibppfi: ~Gltbpm~bwG

t 1914 pnuuqurfihfi

Q.bpt'iwGw-hwJltwltwG

hl1t'iGwl}pp wGl}wt'iGbpp.g t'itlt~, npDie Christliche jorpiuuotlbp, nuniuifi

inbn uuuufiofitq Welt

t (iuitn qnpcunluip]:

upupunuquuirupjufifibpg: hpunquipurqtq unqnpnn

tn wJl unuppbjuuquififibpnui quiphmph]

t purquuip]n

npnflqnui

t Q.bpuwGp.wJmu

hWJ muunlnqfibpp

ltwqt'iwltbpl.lJ.t'iwG tn GP.l~WltWG w2wltgm~bwG purquipurquif ltbwGpp.G umfijnmq

tuGI}p.pGbp~ tn hWJ ctnIlntl.PI1p. t>p hpunquipuiqnuifihphq n~p.G~ ~mGp. uiuhpn (<<Die

huipquirjpnuifihp: uhp ltwJuP~

Jp.zwmwltm~bwG Christliche Welt,

hfi wpctwGIl tJp"~t

1896), Ilfihpuidhgin
puiphfinpnqruphurf

odurfiqurljrupjnfip zwpctmt'i~

(<<An die Freunde, Welt,

1904), <,wJ bltbIlbgm 1908), <,wJwumwGl1g


purpbtlnpnqmpbuif urppuipurfi]i

(<<Die Christliche

(<<Das notwendige (<<Das notwendige

Liebeswerk, Liebeswerk,

1909), t2t'ipwaGp
1910), fllwmpp.Liebeswerk,

huipqp

riqfnuduni],

jurqpurhuipnuip

(<<Das notwendige

1910),

<,wJ bltbIlbgm

puiphtlnpnqrnpjufip

(<<Die Christliche

Welt,

1910), Puipcpui-

uba ujunnbpurqu]i

fnujuopthfi:

liutG urfiquni tL hbU1Uuuupb] tp urhuiqhf ht unqui pt qpuju huunuo

uta

pwGwljm-

pbuuip Gptpbp' pp opuiqpuro pptGGbpp huniuip: pppbt

hUU1WWg ruunuifiuiuhprn-

wPIl)llGp [up hhunujumquiquifi

wnw2pG

ounipnprpnptnuu'

1891pG our-

UU1P2pqmluljpG hpunqurpuiq

hwGbg t2upwaGp

Ihbunupuifip

tjhpGwqpm!

tiop w2tuwU1mpPtGu: l").pwGhtnntnhqhfi ljwp~mpbwG Iimppnuuo

up 2wPP mpP2Gbp, ophfiuil;' hWJ uurfipuifi(1907 p.): Gt2WU1 mpP2Gtp: 4npnllwuijjln

pp w2tuwlOmpptGu

ljuifi, rpupuiqpnju umhunnupuiq m btpmquifi

quiqunn up qnpo hquu, uuilpujfi, n~ upwJG hWJ uipmhuinp, iqunnuruphuif

qhquipruhutn]i hpqhunnnp,

ut2 pp ~wJ oWPlOWpw14blOmpptGU m puiquuip]u uuqnuuo GljwpGt-

888 ubOwqpp t2bppg puiqquiquio odinnuuo w2tuwlOmpPtGu'

pm] tn junmuqurqcbpm] 1918 pmhfi:

l.{.ptGGwJmu

UlOP2pqmlu4}1p qpu]u qnpcnqti [hqmml jnju inhuuio tn urpmbumfibp]i liJIl w2tuwlOmpptGu' htqpGw4}1 qjnmuquifi liGuP2W14tu oqfitq tp urfinuufi];

t uijq ln utljG umhunnupuiq' iqunnurupbuni timhpnuuo

qbpuurflbplfi

Iiuurfi qnpabppg: wpqptGp tp

~wJ OWPlOwpw14tlOmpptGu bpljpnpq riunipnprpuptnuti

ht btpruquni,

IltutP ~WJWUlOWG(1913 p.): pp WJIl qnpomu uhcunqtu

unhjuiqfihu,

np UlOP2pqmluljppG

hWJ OWPlOWPW14tlO fOnpnu fOnpwuwfitwG: l.{.ptGGw tllwa ljwlOwpwa up2ngpfi,

l").bn bpqpnpr;

uifiquni ~WJWUlOwG ~owupnpllwa, ljpfi ounlopuiqtq tp fOnpwuwGtwGp

1911pG, Uuipohqnqu-

W2tuWlOWfipGtppfi In Iipui hunuiLhuhqhuifi], up2ngnq: hnjuiqunq w2tuwIn

pwa GptptppG' pp W2WljtplO, qWllwutnlttnfi littlw9Gtu mmphuifi uijumhq

Iiuiln, np UlOP2pqnqu4}1p hpljhunnnp huniuip duniurfiurljpfi

utawawtuu

uuqurqpntpburfi

pptGg fiptpwljwfi

puipnjuiquifi

wfitl1ntuwppGtw

w2wljgmpptGu Ptnwfimu

ptppG ~WJWUlOWGp ~wGpw14tlOmpet. ~wuo Ohuifiotufihurfi, np

phuifi GtpljwJwgmgp~fitpu junnntq umuipbpuphunip

hurfiqntqhuq

q.tpuwGpw

tp blltl wJIl duniuifiuiq,

W14W fiuiln huifiq.

<!.bU uiruuf

uhnun

UpbtbWp qp4wtuwnGmup

ut2 ht WJGU1bl1,Upbtbwn'tu, 6WpU1WpwU[b-

ourqrnu uinun l1P2GWl1WPDIn nz pt hbU1WqWJpG hqnq hnnuhuqiuf inmphurf ut2,- qpnui tp Gw: UJupGpG' btpmqurj]i

WpmbUU1[!, np l1P2GWl1wPpg t

qWUlU, nZ pt uhnfinn <!.nnupg t dumunlqtq

pp 6WpU1WpwU[hU1W4wG uipruhumh

hpumGpGbp[!, wJl UpbthWpg m wnw2pG hhpppfi' <!.WJWUU1WGpg: l.lpmbuui]i upwGqwu hhU1wqOU1PZGbPI!,- uiunui t Gw,- U[WpU1Wtnp hfi tjhp2wU[tu npiqtu pt purppuipn-u

[!GI1UpZU1 hpurdurpmtq

pphGg wJG qurqunhuiphq

hqurc WGbG GwtuGp huijhpp, nptqtu pt upuifip <.nnupg tn PptqwG'1lInGpg dumiufiquio WGhG uzw4njp: <.wJhPI! huniuijfip]; infihp umbllahgpG uP2hP4pw4wGbwG uuuqunhf wJG duniui-

Gw4GhPI!, hpp qhn uqjtqpfi ztp npnuuo thump: <.pG urujnuquiti-urpjnuquifi qpunim] tl puiquunptq

PPpuU1nGtw4wG uipn[11

uzwqnjpI! juiqpuiljurfi

uGwg <.wJwumwGmu:

iqtinp t wJG IJ1wumI!, np tujtnnhq, <uijuiuuuuunui, wJl quptpunnp uqutqm], Ipnnruqnulp Iinuurinuifihp

quipnmu-

qun PZtunll I1wnGwln'z J3t puiqjqjiquifi, uijfimhhmln, jnui:


2.

bqhllhgm, np ht WPWt btpnujui-

wJI1 hpqppg,

<.wJwumwGpg

UJctu wGgGhGp Ump2pqntJ.uqpp IJ1nlJ1muG t pp hpuGwqwG hfiqtnprnquiquni qbpuuif

huniumoin

mhumphuifi,

np up mhuuiq

uniqpnll

uml:2hpp: UJI} jorpuuiofi

mfi]: <.wJbpI! npujtu

qwnmgnllwqwG

uuip]: tJ.hpGwqpPI!: Siqnnuc [nju uihuuic

t 1934 13. <.wJ In

CGqhpmJ3hwG hpunnuquulpuphunip

<uijrupjnfi-Llpjuuljuiut2, [i ~PtU mppz rnunui-

GmJ3ptG (Armeniertum-Arierturn) Iiurujipmpjnfifihph:

qjnnuiljuifi dnrpuhuonj]i

UGgnqw4P GZhu uijuinhq, np JPZhwl pmhfi, qptqm huniuip uppwGp tJ.mwGqwmp GwtuwU[wzwpmuGhp huijruptnuf

ujuuq ln

awquwG tn uzwqnjpp iiuruhfl, JwGmG m [uuqpb-

<.wJbtqhpuwG CGqhpntJ3hwG, hu '1lIuhgp up puifi]; ouiflop uuiufiuiqhnfibph gp ppbGg wztuwmwqgm~ptGI! opuiqpnuuo

c:fnrtntJ.wOnJphuniurp, np ln jnju inbuun pu

"llatllltlll,.IIN(tr~t-"

Q/

1II'I'>(I'III',lll>Iill""

julipwqpmf}bwlip

(wGuumpwqp.p):

UUlP2P.qntlulWG uiu

uhprn]

[!Grj

wnw b 2 9

Uunphphq p.li

tit <l>npp UUPWjpg uqpqpf

qumruquuif

umuro uijr] tl!npo[! qunruupmhq tnpmqurj]i hhtuhunui'

<uijuruuuu<nnlipg ht

Iinui w 'jfiiqtu, PplqwGqj1nGpg

pG~llltu np GnJG{!UlbTl/1ntfihqun pp uqhqpfi umfitqm]: btpmquij]i hjuuhunui

juGfJPwGpp.G,p.p tlbpnjP.Zbwl jOl1mwantl: bpp hu 1889-p.G ~WjWUUlWG Owlipnf111b9P.tn t2lip.waGp. UlbUlWpWG[! m junj 4 p[! jWjmGwpbpb9P., npnGp wjGmhbmbl Elmwpf}Gngp. lllbqmliGbpP. qnpap.G w Gb li bn qwp4 mmp.G,- uiunui t Ump2p.qntlulWG,- bu uijn dwliwGw4 limpntlu wGqw l1 ~tp. wGg4 g , f}t hG11blpnlllW4wG 4wnmgnqw4wG wpnlbump. n'p wump.owG huiw Gmli pnunn ht wGownbw pwgof}bwj f}wGqwpw'G qnjmf}p.lG rnfi]; wjGmbq (~Wjwumwfmui): Gw mli bn Ujl1 qwqwtl!wpp.G hwuGblm hwliwp' llltmp uWmp. wGtp I1 , zwpm 4 t w bm w hbqp.G 4[!, np p.p liP. pwGp. Gnp wZjuwmmf}p.lGGbp[! hp lllWp 4 l 9 jbmnj, w n wnw2P.G Uba lllwmbpwqlip. Gwjuoptp.G up. bP4P 'PI1 wGqwU lnu ~WjwumwG nppuip p.Gpt!, WjU wGqwli wPl1tG liwuGwqtm 1)..pwG hbmbtbg unuur, uiunui t, f"\li bp4hwmnp wzjuwmw4p.gGbPP. hlnn lip.wuP.G:

bi [iuqunql.u,

lipwGqwliwjG

wpliwmwtuPL

uiprubq b4bf]b-

uijfnnhq], dnf]ntlmpl1GbppG junnrnlj

Gwtu4pG nrip: <wliwowjG

gm 4Wli~pG' pwqp.w4wG pztunf] ruupoun mG40mb g: Iljfimht] 2wpmGw4bg 4bqbgw4wG nrip: Lljr] tqunnriumm] t hurfiqhuuiflnui, t mhufinui

uijfnnbq:

~WjWUlllWG[!, [!Gqhw4wnw4[!, qumruquuif Ihujuuih-

nn qnjmpjufip
pp uimuo,

ujurhujunltq

tL PlPWPWGWtp owlipnpll/1 huniuip lip [uhuin hpp Gw lIntl4wumu npnfip bt Iljpuipunnhuitl Llpbunnbuifi U2-

wGw4G4wL hplnnjp [uuiphnui

b4bf]bgpGbp

btpruquijhq

b4nf] uuiprpu huniuip wUbGbtpG b4bf]bgpGbp ~bG, WjL [tuqurqurfi uipcuifluiqnpourjpG Jm2wpowGGbp' 2P2wGwobl, mf}wGlWtGp ln 4wu pumuilpuu]i obtntllllwpqw[uuuiqnjli iquipur-

ujtu: Uj114bPlllwpwGpG qWJpG, nuniptujuufifihpp

mfijifl uhq uoin (WjUpGpG' bipmqurjnui), tn u4PlllwpwGGbpt!

pwujhmmf}p.tG[! m btpnlllwG): mpp.z qnpabpt!

wzjuwmmf}p.tGt! (<<~Wjowpmwm 3p.Zblntl wjGmhbmbt p.p tnjU [!Gawjwa liP. bp4 ~wjbpP.

UpWjG, WJU tJ.bp2pGGbp[! humufloptfi Pwqp.w4wG uijfnnhn, ~WjWU-

f"\pwGpg t!Gl1mGbLntJ.,uqpuunpbuul

hlnn upwupG:

lnu, Ump2p.qntlu4P.G uihui WjU 4bplll t wpmwjwjmtmli 4bpUjwpmbump.

inuifinui pnLnpntJ.}1G jhtnjifi qap tJ.pwJ iinrnhq, ~hwzmblntJ. up 12wGp puiqummphifiGhp: q.bpP2tunf] rjuipcun jlnnnj qummquuul tuGfJPP up inhuuiq bp4wpwobt huniuilp nnq, hW2111bgGnf] iqurhmhq

lit2 Gp.tf}p. zmp2: wGw b ~WjwumwGp.G Gmp.pmwa p.li wzjuwmmf}bwG lit2 wPl1tG, bu 2 9 l bll w wG . wUjwgmgwGbl WjG lip.mpt! pt' zmp2 300 f}mp.Gppp.umnGtmf}p.tG[! lllbm 4 4poG hn~w4blntl untlnpw4wG' ubtl!w4wG bp4Pmli' hWjbp{! u4uwG b4bqb9P.Gbp ZP.Gbl p.pbGg hwliwp 4Pw4wlllwzmw4wG libhbwGGbpP.

fl11PPP.uwup.G hwliwZjuwphwjP.G

[mornup, nip, hurqumuiq tJ.bp puipopuiqnq quptpp,

nopG, 2tGpp4bfJPnGmu quuiuipuiqunq

mpP2 [uoupm]' quptpuiotn

upuih]i nOt!:

UP pnlnpntJ.}1Guipunuqur'pq puipdpuiqnq ph mbptnfibp]i

pfinjp nui]: ~wGwJ

lOP 4f]qp.Gbppg ut4p tJ.pWj

libhbwGGbPP. ln wlitGP.g wnw2 P.G~llltu np q.bpliwGp.wjmu

Llqpuniurp]: tJ.wGpt! (915-921): UJGpw-G huipruum t Gw nppunnnuiqhm Iinuifi bt 4wu 4bG11wGpGbp Gbplpujurqflnq hfi jpzbgGmu quiprpupurfipfibprn], m

obtntl. w'jGllltu,

GwjuwnnliwGw4wG ztGpbPP. bt vnpb tlbqp.wjmli WjUllltu 4n~mwa onqw4bpm 4wli 4wjuw4bpm b4 qb9P.GbPP. lllwpww wG qwG t: ~bmwqwjP.G lip.wjG, pp qopmf}bwG[! hwuwa QGqhwGp 4 b4bqb9P.G tl!npo WPWl, I1tu bpf}Wlntl hp.G hwliwjGpGbPP.G, 4bwGPP. ut2 p.pw4wGwgGbl p.pbG wG w huniuip jwm4wGzw4wG m up.w4 [!Gl1mGbW 4wnmgliwG bqwG 4[!, pwqp.w4 :

W'jG WUlllpOWG uwqll/1qw4wGmf}plGG uWPI1 quipnn tp 4wu4wabL unupqunqtu

fJPwGp pnlnpt!, np pmui t pt wGbLm uuiuhfi, ~pG

rJI1wGg PPpulllnGtw4wG

hpt Iinjfi uijq b4bf]bgm 2tGpP tJ.pwJ pwG11w4mwa ~wGtpG GuwG inbuuipuififlbp

I1l unp

41I1w4wpwupg

bLU, npllll1uPI2 qinfib] 4wpbLf1 t utiwuwUJ.tu hpu pppuinnutI1l I2WPWlI1wUJ.wuubpI1lti (uuipqn'purq): mfibqnq tf1wulI1bfl hfi: tit2 UlI1fl2pqmlu4j1u hurqumuiq prunf qhpupn] WfllI1WJwJlI1tI1lti t inbumbi WJI1 wtituu

uiquifi 4wlI1w4ntipubpI1lti WPlI1W4wflq u2wuw4mVptu Cuipmfiurqntpburf pnLnfl uflwu9 I1tti, npnup

hf Pfl hjnifiuilpuf

tnhurnpjufifihphfi,

wCi In wqI1hgntf}hwG lI1tfl tiwMp.4, hwp4 tp.CilI1huCinttiW h uiju 4wti uijf 4hpUJ. hptwj hwtiwpmtpu hw h JI1 fl pp Q.hptiWCipwJntti, I1p J P[!, unqiu wthLJ1 hiu lm tih""" wp cttp[! hhIlPCiw4l11I1huntvptCiCihphb ':I~ uwCiwJ I' t WPlI1wJwJlI1WotilI112hpp tih huui qpU1ntvhwCi ln wpmhulI1p tiwflqntti, wJLht hwCi W pCi ru ' q wp: fl~ tipwJCi lI1huw4tlI1pg: p J ghIJ.wJPCiht 12wIJ.Wpw4wCi

Vptuubfl, npnfip tip-tip wu4j1tUw12wfl hf 4wqtimti hw4wnw4I1flI1ubfl[!,

62tiwflPlI1 qhunuquifi

2tUI2P: UJI1 UflSUCl:U Uflfr'1..fTU&

2PL hW2P.tubfll1tJ.umuiyfinpnnuuo,

unitfi 4bflUJ. 6qumti hf gl1Jg

uuu], pt huijhpp ln Pflbug riurjnmupunqtnnmphuip

ntut 4wUJ. ~mupu hunlnpruquiq]iuiunui t Umfl2Pql1tJ.u4j1u, np [ipuiuuq]; rpupu pbpm]i

ubflP, P.flwugpubflP hhin: uflwu12 huipl] hfi uibutinui, huijhpfi urju 4wti uijf 4bflUJ. hptuij huniuipmhti huiquihuntnpmquiqunl 2wflctmti[! qhinmptnufi

npiqtuq]i

tit2: tiPlI112[!, pl hWJ 116mutpu

4:fl4j1u tip uifiquni 2h21I1hLI1tJ. ln [!uI1qobll1tJ.P.fluijfi hptiuw4wu h4hflhgpuhfl[! 2fl2wuwoht, uqqpfiuuqtu htunbibuq uipqlfi, 1I111fl hpru]: mpuiflqjufi], hi 4wti12wnw4mup

4wI1mgtiwu

UlI1fl2Pql1tJ.u4j1u Pfl mhuuiqttnfihpp

ln tilI112hfl[!tJ.hfl2wgumti t

<,wJwumwupg

nmpu ln 11'~ tip mflP2 inhn 4wflhW t uinunnoptfi 2Pumwapuhfl:

quniqnui

t1.P6w411tit2 uibufilq, uijuop lnu, riumuiqiujpuictn nm] h't [unphmprj tipwJu

UJI1 UJ.w1I16wnp

4WflhW t mWl ptflwPWUWtfl

tip qbpuuifiurqru,

gwu4mVptu

mfi]: tiompg 2tf1mhLm hfiqlnpmqurqunimpbuif

hhtn, [ip ohnpu umfitq <,wJ tiuipunupur-

uwtu <,wJWUlI1WUPUtimhpnuuo tqlnnmpjnfip ln bipmquni):

p.ti w2tuwlI1mf}p.tu[! (uijuhflpfi'

UUJ.w pt, [unurqnjfi

t, tlJ.l1tuwuw4 wutJ.hfl2 PlI1wLf1w

6wtipl1flI1hlm, qtp tip. uifiquni tl bppuq 6 WfllI1W pur UJ. tnnnipb Wti:

.c!,wJWUlI1WU' pUWtJ.W'Jfl[! hfinbtpruquiqurfi

bpt tJ.hfl2wUJ.tuJP.2huP uijf duniuifiuiqp

ln UJ.wJtiwuGhfl[!, hpp UlI1fl2P.qntJ.u4l1G

qpp. tp umfinui [ip wJIl wtitlJ.ntf1p.~ t2hfl[!, hpp 2WlI1m 2wmhp, uunluiuufiq p.2tuwGmf}h-

UI'Nllltn.flNrtf'N,

:bO'U UU.QU[! (Uuipunfihuij]: pG ~pbqllbGmu: qnui ruuunibj gbl nnqumph pp munuip puihurfiuij Uuipuntijuujh qmpu) oGmbl t 1870 pnuuqurfi]: Q.tnpq wPl2wJP npllPG :bpwjpmpqmu ln mfimbuurqjunmphui, t ppwlwqpmmJ3plG qjnnurqurfi unnnhriuif uruuinuuourpuifimphuifi ptiurqunumnui: (ljwJ3nrlJ1ljt) ht pwhwGwJwljwG m 'UplpGpbpqnuf qnpomtltmphul UJJ:u2mbmmu prupqnui npn2 duniurfluiq uunufiuqm] unnnnuuourpurtimptnuf rpilpnnp]: 1900 J3mwljwGpG Iiui npiqtu bljbll.bgwljwG [ipunnuip]: unp ubljGbl t :bpwjpmpq, urptnlqtnufi uuiquif npuihq hpuGwljwGmu

J>f1& UURU
Gnjbuphp]: 17-

mwljwG hpwmwpwljmptllG[! 1926, 1929):

qbpuwGb

n
tG pwpquwGmJ3bwG hhin utljmbll. (1919G jru nuup]. 12-pG :bpwjpmfl-

:bnG tJwPU[! 4wJ:u6wGmbt ln LWJUJgpqnul: 1892 J3mwljwGpG uunu-

t 1951 J3mwljwGp

ht 1893 J3mwljwGpg UJJ:u2mbmmu 2wpmGwljbl 1893 J3mwljwGpG oorntq tlwpbl Lnfirjntinui, Y.Plpgt

wGg, 1898 pnuuquifihfi qpuuulpufi

unnnhriuifi: UJPn.'ptln hpG

ln opuwqpmmJ3bwG t ruqnunhum

qpurqntbj

bljbll.bgpGbpp opuwljwpqbpntl:

1910-14 pnuuqurfifihpmf

Gw nuiuuijuo.QPll-

w2J:uwmwGpp

t wGgbl Lhupbpqrnu,

[iul] 1912-14 pnuuqurfifihphfi'

Iinui: Llptntqhuif

tn urpbuhnhuifi

bljbll.bgpGbpp hpqjuoumppulj;

wnw2pG hwqwpw-

ubw4J1 hwuwbljbll.bgwljwG huniuip

Onll.ntlGhpp hpupp

tlPwJ qumruqtqrn mnjdp

nn

UJwhwG2P

Gw ~nnup UJwUJwljwG P2J:uwGmJ3hwG unuhuifigrn] qbpuurfiurqpfibp], 1916 pnuuljuifihf tlhpwl1wpohl qpuiqmtq iqunnbpuiqu]i uipunprnhj t :bpwJpmpq: t Uphltwp

t hfipurpljmh], up IlPmn-

[iuq PhlqpwJmu Il.mJ3plGpg jbumj 1921 pnuuquifipf

tlwpuwG tlbpwphphwl

t y.hpuuflI1p.'pp I1Il.hwlj[!:Ltu upwJG UPG~tl [ip ljhwGpp Onll.ntlmpllGhpp tlbp2[! .'pnG hi

tJwPU[! hpuGwljwGmu qpuiqurfi wpatpGhpp Ihuruqjunqtnn

u2wljmJ3wJpG qnpomtltmpbunip: Luiuppnfnuqm

munuiuuruhpmptnuup w2J:uwmmJ3hwup Unwljwg

ht puihurfiuijuiljuifi lnJu hfi uibutq

Uurpu]i

"Ubputu

hpljm hpljwuppmJ3plGGhp[!'

ht <tnll.ntlnrlJ1 qpphp]; uhljGmJ3plGGbpp qp-

llf'I'lIllll\.JINilt'N,

lJwuGwq\1U1m!3bWIlP l\.wQwnwqwG fl.P!uUPl). Iil.u Lbj1u\1mu\1 IlbpoWwpwqnjG pnui t mGbgbl [1Gqbpm!3bwG qnIlIl\1g filp:pwjmll gWj)1G WP hwpgmll: wnawllwGwq hbl11wqwjmll

flJ1luUM CtJJtP

!3illG UpblbWI1lIl [1GljbpI1l!3bwG UJwU1llm!3\1lGn))(1932) wZh , h G ~ luWU1I1l!3l'l [1 np UJW PI1lGwljI1lIl t tuPUl11urpdtpuunp U1bIlbljI1l!3\1lGGbp Ltl/1uPI1lUP ln Iipui [1Glj~pm!3bW~

ct~tP[1

bIlbl t I1p. 3nhwGumuil11W 11M bpwtu -

qnponuitmpburf

tjhpwpbpbwr

qnpb"t!GqbpGbp\1g ln Iipui Q.bpllwGwqwG

p lmp\1lG UpblbWmll [1Gqbpm!3bwG hWjwGmtp qnpamGtm!3bwG b wpGbp)1g Iltq[1: 1897 !3mwqwG\1G Ct:ptP[1 wztuwl11mll tp \1p aGGI1wl\.Wjp\1'lrwutw, w wnblU1pwqwG Ilba :P\1pllwGbp\1g Iltqmll, hpp Ltlj1u\1mu[1 GpwG hPWl\1pbg wztu -

U1wGp\1 \1p Gnpwul11bIla [1Gqbpm!3\1lG: 1898-99 !3mwqwGGbp\1G Ct:ptP[1 Ilba GbPI1h\1IlGmwa nppwGngl1 ln nppwGn-

llP qwG obnGwpqmp)1lGGbp)1 wztuwU1wGpGbp\1 qwqllwqbPlllllwG U1W w ~bpwI1Wpo)1g jbU1nj IlZU1wllltu qnpamll tp [1GqbpmpbwG qwnnjgmll, )1ppbl qpwubGbwlL\1 Ilbqwl\.wP, wjGmhbl11bl' [ipptn hwzmwlllwh t( qLtuwwp pwpl11mIlwp: P l11wppbpmptllG tn

ZWl11bp\1,Gw, )1G~llltu bwG Ltlj1ulmlu[1, Iiuitn wnw2)1G wZtuwphWIlWPl11)1 [1Gpwgpmll [1Gqbpm!3 hWjoqGmplnufl wztu pGbp)1 huniuip ul11bIlamWa wllbGwwGjnlUWW \1pwl\.t1QwqGbpmll wl11wG nGw iuliquni hpprnl; pwpnjwwmll tn GwhwG2 W wl..l.\Pb( lj1WUl11wg\1optG I1w lnl\. Ltlj1u)1mu\1 w2 pwqmq(1 wGoGmpwg hWjwGmtp tn Gpw hlnn ll\1wu)1G llPllwqwjblnl\. Q.bpllwG)1wjmll

qnpa\1~GbP\1G l\.t1Qwqmwa prunp l\.U1wGqGbpGm hbl11WlllGqnpamGtmpbwG[1 qpqwWg qmqwhbn' ct:ptP[1 IlZl11Wllltu bwG tn [1Gqbpm!3 lj1pqwpwp

I111lIlGbp[1:bp qpwubGbwqWj\1G huifintu wztu t bqbl GWbl hWjmpbwG

llPmpbwG

p,Gbp\1 lmuwpwGllwG[1 l\.bpwpbrnIl ZP2)1q qbqnlgmllGbpn{ WjI1 qbplll Wl11wG qqwwoptG GlllwuU1blnl\. hWjbp)1 pwpbqWIlGbp)1 pm)1 [1GI1lWjGllwG[1: lrbGuwpozwlL\1tn l\.WUU1wqWa hwGqUl11\1 wGgGblnl\.' Iiui [1Gqbpmp\1lG)1g hbnwGmll t Il\1WjG 1937 pmwqwG)1 wl..l.\P\1w1-\1G:P p)1lU pwqllwp)1l WjLJoI111lwaGbp\1 tn mumIlGwu\1pmp\1lGGbp)1, fl.)1tuwPI1 Ct:ptP[1 hpwl11wpwqbl t Iiurln Q.bpllwGwqwG wnwpblm-

1If'Itl'lll\.I1NiU'N

UW i1-n{1UJ.wUlP hWUwtUw{1wumu muwubt Ujumhbmbl P{1 munuip 2wpmuw4bt 1888 pm 4 pu, w wu t wummwawpwup Um{1wupmpqmu w4wI1bupw4wG mwpwuw4wu-ungpwtw4wu upu umwuoubt

uon. nfl<::;Pf2UlU

ljwu ubljuwpwuub{1/lg uwljwu

tp, ln /l pjuu Wjt w2juwml1lp/lluubp/l (1912) ln U2juwphp

hhtn'

qpbl t Gurln Q.bpuw-

U/lUl12{!w2tuw{1hl1lu

12wllw12wljwu mhumpjnfi

fTlUOl'L D-fl<J'f2Ulv{! jWjUlUP h{1wUJ.w{1w4wjuou, lPwq{1nll tn 6wuwUJ.w{1hn{111aumbt t 1869 f}mw4wup jmfipu]! 29-pu t>{1qbumu (t4m{1twuI1): 1887-88 f}f}. t UJ.wmumPPlu ht w2juw{1hwq{1mpptG: puwqwlwnmU ln UUm 12 PPlU{!, uuuuqbj uw I1wpobt t unh-

(1937) q{1l2bp{!: i1-bn muuifinqurquif up ln Wjl huij 6wuw~bl mwppubppu ourfiop wublntl. lrW{1WUJ.bUl Stp-UqjnnjtnufTlwnll Il-nhppurjup Iipuifiq u/l2ngntl.

hnqtnnpuiquuifibp]i

t <,wjwumwu{!

ln I1wpobl huij-qhjuluifiuiqurfi puipbfinpnqmpbuiflp

ljwUJ.bp/l {!UI1tWjUUWU Iiujunnnbjm uUJ.wmw-

t wummwawpwumpbwu jwuoGbtml. wlwpmw4wu 4n~mu: 1898 pmw4wupu

2wmwqml.ubppg

utlj{!: <,Wj bljbllbgm

qrn] up 2wP12 Wjt pW{1b4wuubpp notwendige mpuiquififihp Liebeswerk

hlnn qhn 1894 pnuuquifihfi

hpuUWI1f1bl t Das huij hnqhuba

4wquwljbpUJ.mpplG{!, qbpuuifiuiqurfi bljbllbgm

np/l up2ngntl. purqiiuipju

hwuwOnllntl.P qL\Uwmp 12wpmmllwp{!: 1891 pnuuliui-

hfi ruuuifiruu huij

huniuquuipurfifihpruu'

hlnnurquijnui

qL\Uwmp juupwqpp mn UJ.w{1m 4 PPlUubp{! ln finjfi mwpmu f2bnwumu UJ.w2mUJ.wubtml.pp qn4 pww wGm w wu mn quifi wmbuwjuoumpPlU{!, umwgbt t tPPWuntPwjmpbwu qn4 pp qpm 4 wump6wu: Q.bpuwupwu u2wuw4mbt qnpap 1903 pmw4wupu hwuw2juwrhwjpU tl.bpw4wgm, D-nhppwju{! Q.bpuwGpwjmu wqqbpp jWjmup I1W{10Wl pp pp. Iiui 2wP12mu q{112ntl.:1903-1906 hwmmwap' I1wpobt

t tnutn Die Zeit 12wllw12w4wu 2Wpwpwpbppp

ubpI1f1mu mfihfiuqru] 1897-1902

purpbfinpnqmpbuif

[ufiqpnul:

Il-nhppuijup t hpfiq

pnuuqurfifibph

{!upwg12mu ln 1909 pnuuqurfihf I1tUJ..l1 <,w]wumwu:

obnuw{1ljbl Uuouw4wG

htnnurqouuuquifi

6wGwUJ.wphn{1qntpptu

ubpin qui-

iqhp t mfihqtq Iiuitn Bmlhuififitu Iiurqtuf umurphjrupjnfi

Ltihuhmu];

hlnn ln WjU tl.bp2/luP ljnllupg Q.b{1uwhpuuwI1f1mupg jhtnnj Iihpqpurbt tl.wumwbt

Llplntqpnui qumnjqnui'

{!u4bpmpbwu

t hWPWlWjpU U:Ppp4wjP pu4

qb{1uwuw4wu

pGw4bguwu

4wjub{1w4wu

1914 pmw4wupu umbllamwa'

uuh] t W]I1 {!Gljbpmpbwu 4w2wm

rjuinfiuqm] tijuu unihfiuiqnpornf

Upmw12pu

w2juwmw4pgub{1pg

ut4{!: <,pwmwpw4bl Il-ruuuiuuuufl]i

t, p pjnu w]lng, fctmpwupg huniuijjuuiphurjhf

Q.npang 1.,wjuw{1wpmpbwu . uifi awnwjmpbwu 4bumpnup

4wnnjgmu

unpwhpuu

wpmwuwhuwubUWbl Das

<,w]wumwupg. qurfiruphurf

hbuuuqouuupjnfifibp tl.bpwpbpbwp>,

puiqurpiu-

uwutnj 12wpmmIlWP{!: 1914 pmw4wupg

t>Gw 4w{1P12mfi]: hWJ bljbllbgpu, <,wJ4wljwu puipbfinpnqjuiquui

<,W] b4br]hgm uiptruurn hh-

groBere Deutschland

wuuwq{1P (hbmwqwjmu'

Deutsche Politik) hpwmwpw4P~u

ubP12Pu h/luuwtuuI1PpGbp{!, 12Pu qdnuupmpjufifibpp, uuuqouuuquif

6qmmuubpp

t{1 tn wUI1wu 4gmu tp qbpuwuw4wu wqqWjpU jwuouwanllntl.Pu: Unw2pG w2w b juwphwuwpmpg jtnnnj f1.nhppwju{! 2w{1mGw4bt t 6wuwUJ.wphnpI1 t hi w2juwmw4g t qbpuw 4wu wnw2wmwp opwpbppbppu: 1920-26 pp. Q.bpUWUPWjp uw b I1bun4pw 4 4muw4gmpbwu wUI1wu tp: 1924 pmw4wupu hpuubt t Der mw wu w wu Deutsche Gedanke wuuwqpP{! ln hpwUJ.wpw4bt pwqUWppl 6wuwUJ.wphnpI1 4 w w w m llb4 qpbp: 1.,w [ip awuwuw4P' Uba anllntl.PI1w4wumpPlu tl.Wjbtnll 12 ll 12 w b

lrntl.4wupg

lJ/12bplJpwljwG <,wjwumwuntl., Gmhpnuuo

oru]. hurpuuifihqurfi <,wJwumwu puiquurp]n

owuwUJ.wphnpqntpptU

ht <,wJwu-

tnuifi]; w{1I1PppwI1f1mpbwu pjufifibp: 1909 pnuuljuifihfi

[muurpurfiuunip

wJl w2juwmm-

pp u2uwpmmpptu{!

Llruufiuij]: tl.b{1wpb{1bwp>jorpuuillrtwGwJ/l qmnnpuioflbpp

oru] [uhuin lnuptnnp

nhp t juwllwgbt

Q.b{1uwupwJmu


3f1Qtl> UUPLIf1I-UPSQ w2tuwphwqpWqtUl) (PW'1t(j-~PlPUlbUpbpq): uifi ln urptntquiqjnnmpbuif umuiohfi, umrpl(j[! (Habilitation): Iljfimhtnntn, w2tuwUlW(j~p puifiquqnufinul:

(uiptntqurqtin, huijuiqtin, puifiuiutp, [hqnuupurfi, o(jmbL t 1864 pnuuquifih SPlpp(jqt(jmu '1b4Ulbupbpp 9-p(j f1.wJtub(jpwtumu rpuuurquifi purfiuruhprnphujunmiruptnufi, jtnnnj ruunuifiuinntpjufihq 1892-p(j UjW2UlUjw(jbLt pp unnhfiuijuounuifinunqurh urqquiqpuiquiu [iul] 1897-p(j' hp(j iqunnumpbuui qOI1\{bpqpnpr; qjunuilpufi npiqtu Up(jzbl 1912 pnuulnufip t uifiqtq LWJ'1t(jp (<!,nLLw(jqpw) upqbnLw(j'1w4w(j LWJ'1t(jp huniuquurpurtinui unnhfiurjuoumpjnfi, 1902 pnuuquifihfi uuuuqbj UjW2UlUjw(jbLI1\{ up nnqbppnpn rpiljuinpuiquif ump]i qjnnuilnufi w(juP2w4w(j t (iuiln puifiuiuhpmptnutl unnnpriurfi: l).bn Luijntfinui qnpotqm Ulwpp(jbpp(j lJwp4mWpUl[! hlnn, npnfip Iipuifi '1wn(jwL Iiuiln WpUlW[iul]

qnui:

2tPmu(jbp t m(jbgbL ~pb(j(jwJP

Uluppurpburufltip],

oqfibj hfi hWJ cI"rlflmWqpujunmiuiquifi (jbp4wJP(j: 1912-p(j npiqtu hurjquiquif

w(jgbwL/1g qunn pW2wqpUlw4 tn [tpuifiurqurf

purfiuiujtptuphuifi

hWUUlPPWJp(j uwn:ptunp, 1920 pnuulnufihfi,

W2tuwUlW(j~p t hpunpprntq

PbnL/1(jp huniuquurpurfi, w2tuwUlWUlb'l, uniphnfi,

uinurfiuqm]

hWUUlPPWJp(j uwn:ptunpp punnuuhpmpburf

uijfnnhq

hpu(jbL t [ipuifiuiljurfi ln hurjquiljuifi Up(jzbl pp 4bw(j~p tJ.bp2[!: Uuipqnuupinp pfluiquruunnui hunipfirjhuifimp pjnpfihp, [ipunuiqjunruphuni,

np Iiui tJ.wpbL t

4ntJ.4wuwqpUlm(3bw(j, w2tuwUlmrpl(j(jbpntJ. t puiquuipju

hurjuiqjunntphurf urpdurfiurqbj t

4WUlWPWO [ip uipdtpunnp 6w(jwzuw(j: UW oqunuqnpotq

ln puiquuqhqm uipuipfihph, uiqnuufifihph,

urn-

pp ruunuifiuruhprupjnflfihpmu rmp~bpp,

p(j(jbLntJ. huijbp]i, hptunibph,

jnjfibp]i, tJ.pwgp-

Ujwpup4(jbpp,

un(j'lnL(jbpp, nruuubpp, bp4P(jbpp

(jbpp, 'ltPzw'l(jbpp,

wtPpp4bw(j

(\,pqtppw,

Unupufi,

lJwL/1, <+mp(jpw, qunqnuuo

<+w(jw, b(3ntJ.uLJ1w,bqhunnnu)

ln wJL ctn'lntJ.mp'1(jbpp iqunnuruplnuup

inuippbp nuiqnjq];

tuGI1\1pGbp:upw

opwGzwhpG

(!um 4b11a Umlutu

pm] hGI1blpnU}w4wG t ln U}wm4wGmu t uijr] [hqrnfihp]: lnpruquiuurf ~wjb[l(! hfinui btpnujurjnui ppG ubpow4wj

tl mput\14

[uiiphfi, 2.

(qbpu. 1901) bp4(!, np zwpwI1Pmwa

IvnpbGwgm UztuwpmG t UGwG\1w C\1pw4wg l\hpwqpn-

bG uuqptq, jnjfihp]i ln j:)[lw4pwgllGbpp GwtuwhwJPbGpt huij gbI1./1qnun uWP'lwpwGw4wG hlnn WjG 4wpapppG t, pt huijbpp hpG hfi uijuiqtu

inn Uztu phwgnjg\1 hi Wjl wY1Pl1lpGbp\1hpuuif l\JlWj, l'iwGw2mwa t lvpuifi]: ln w 4bI1PnG 4wG Iluhnj U}wmuw4wG wztuwphwqpmFbwG pGwqwlwnmu 4wmwpnw w lWa GbPI1PmuGbp\1g wubGwGzwGwtnp(!: ~wjwq\1mmFbwG huniuip 4 pbtnp bG hWj4 4 wY1P\1lpGbpmu 4wmwpmwa pGwqpw4wG w wG in]; qnun hWjwq\1mw4wG mumuGwu\1pmF\1lGGbp\1 lfwzmngpG l'iZqpmmuGbp(!: lfwp4mwpzwppG uqumui

Z[l2wGmu: i'G2 t.lbpwpbpmu Wjl uuruflurqbnflbp]i bG, upuifip

4n11upG, Uuipljnuuptnfi hPFPFGb[lp 4n2mwa ubprufirjf

Gbp4wjwgmgp2GbpG armenoid gbI1./1: hpqhp (unulnnui

uhpcunnp-uiujnuquifi

4wu huijunnhu] uunnjuq

Uurpljnuupuif Pontificio awquwG(! ((~wjbp(! UPlU hbmwqomminstituto

rufi]i Iiurln purqiiurp]n Biblico]:

bG ~nnup bG huijhph

4 PI1wgbl w 1905-pG wpawGwgbl

t Ubupnu] w wG Gmppmwa hbmwqommFbwup (qbpu. 1917), np Iiui 1902 Fm 4 pG t UpblblwqtmGbp\1 UP2wqqWjpG hwuwctnI1ntlmu (~wupmpq), [iul] t LwqwpbwG l'ibuwpwGp upgwGw4pG: ru Spqppup

qjuurpupuiflnui),

npnfip hWJ4w4wG

t.lbpwpbpmu

(<<~wjbp(! hi <I>nplqpwgpGbp(!), npiql;u quiqpuipfiuiqfihp

hjifi qWlij3wt.lwjpbppG wnwG-

hhfi rpupupnui

ln t.lw11uP2GwI1wpmu),

opG puiqunnpmpjn.Gfibppti prnpjn.Gp), Upzw4mGbwg 4wG ujunnumpjnfip),

(<<~wjng uurufiuiq]i puiqunnpmphuifibp]i puiqunnprupbuifi

duniuuiiuqurqfiuijufiur4n-

FPlGGbpG bG ~WPWlWjpG ~wjwumwGG uipuip wztuwphwqppGbpp,

w4mGpGbpG (!um jnjfi ln Upmwpuwmw-UpuwumP4w bpFmflllG, ~wjbpp ~Wj GzwGwqpbpp tn ~wpp lfwzmngp Pwq-

hpuGwI1PuwG(! (cllbptnuh (4bI1a Cunqmh

UGwGmG qpruquiqppu

Pwq[lwmmGp),

pGoppwG(!, ~wjng U}wmumFPlG, pwmmGbwg

UPzw4mGpGbp(!,

pplGpG (<<~wpp Uurgtnnq]i), uwqpmFGbppG

<I>wLUmnuPplqWGI1PG, Uuifiurqqhjun]i

726p an11nt.l\1G,

~Wj pwqpwmmGpGbpp

l'ipl11wqpmFPlG(!, ~pwgw4wG

awqmU(!,

~Wj ctnqnl\JlrW awqmuG

ru tlbp(!GoplqmU(!, 4ntl4wup

hi Wjl huipqbp]i [muurpurfiuuifip: hWJ anqnl\JlI1P uba pwpb4wuG tp: ITlwppbpwpwp huifinl;u t Iihfiqunhn(<<4n-

UJ.wmu 4 mbqwqpmFbwG tn U}wmumFbwG mpnuuqcbp. ~wpwtlWjpG ~ww wG juiuuuufip tn Spqppup w4mGpGbpG (!um jmGw4wG tn wpwpw4wG mbqwqppGbpp, ~Wj PI1bZtuGbPP awquwG tlbpwpbpbwp>, pG2UJ.tu fiuiht Unqutu IvnpbGwgmG, <I>wlumnu PplqWGrWG, Urnlutu 4wqwG4wmmwgmG hi wjlng tlbpwpbpnq huipqn[lpG Gmppmwa bp4bp: 3mGwhnnutw4wG 4wju[lmFbwG uZW4mFWjpG wqI1bgmphuifi inuiq wUJ.Pwa ctnqntlm[lI1Gbppg UPWjG bp4muG hfi ppbGg iuqquijhfi rWuwqpO(! tn lbqmG wGtuwFwP t lfwp4mwpm(! pp ~Wj uiqqp bl G awqmU(! m tlbp(!GoplqmU(! wztuwmmFbwG ut2,- Up 2 uifiquni ubt[1w4wG n u pwqwp 4PFmFPlG uzw4br f1.pwGp hfi' up 4nqupg qbpuwGGb[l(!, pu4 UpLU4 11 P9 w hWjbp(!: ~wjbptGp awquwG ln huij urqqp hfiuiqnjfi UJ.wmumFbwG mumuGwu\1pmFPlGGbppg lfw[l4mwpm(! hbmblbgGmu t. I. ~wjbptG(! pp hj1uGw4wG uuuppbUJ.whUJ.wGbV qpnui

Uuipqnuupinp

b4bl huij nunnp U}wzmU}wGmFbwup, U}wjpwpbl huijnq rqunnumpbuifi [unuifihp]; I1tu: uzwlw4bl t hunihmtnufi

hWjW2pG2 pwqwpw4wGmFPlG(! ln huniunjuuiphuijhfi

uwGGbpp gbflll uuiuhfi, qhpu. 4w4wG qunnpti t Gbp4wjwg[lbl GbppG q..bpuwGpwjp an11nl\JlI1P Iiqunnuunip Uuipqnuupinp huijbptf

19(4), ubp4wg[lbl

huruuipuiinuipji-

wnw2pG hwuwztuwphwjpG

iqunnhpuiqil]i

t.lwpwa pW11wpw4wGmFPlG(!: ~pGWlnlpg uzw4nJFP uitp huij [ip juipqurfipfl t puipquurfibj m purpburquiqunimphuiti (!G'lqablm huniurp tn hpplnifi uinnpuiqptq

nn uifimfi-uiqqurfimfip
t

3nt.lutt[1 P'lbztubwG: 3nqt:p PbnL/1Gmu: Uuipqnuupinp t.lwtul'iwGmbl 1930 pnuuquifl]i t[1bmpmw[lp 4-pG

U/'I'llllln.!lNitt't-\ .

~U3L,PJ1Iv qt m, puiflurutp) ~J1r-PCUUL,11 aGmbL t (qbpliwGwgp LbqmwpwG, jrufinuup]i huijurqtin, [ipurfiuiL,W 1849 pnuuquifi]i 7-pG tp:j>mpmmli: llJ.wmliwhwlibliwmw4.wG Gw4.wG nu]rlmpbwG lJplGjutGp tbqmwpwGmpbwG lit2 JWJmGp t npiqtu bppmI2bpw4.wGbp4.wJwgmgpr Unqnpbj t bGwJP, SplppGqtGp, lWJllJ.gpqp ht ll-n4.mnpp qpmw4.wG unnnhriuifi t uuuuqtq hwliwtuwpwGGbpmli: Qpwqw2mw4.wG umphuifi lip hpq mumliGwuppmpbwG huniuip (1872 p.): ~wJng iqunnliwupG l1um Ilhpfnu]; huijbpthi wpwpGbpp wnw2pG llJ.wmbpwqliGbpp Gbp4.wJwgGbLmg jtnnnj, t qwuwjuouw4.wG Ii]; w2juwmmpplG11 liwLuwpwGmli uifiqh] 1875 pmw4.wGpG, lWJllJ.gpqp hww2juwmwGI2p: ll-wuwjuoumpPlGGbpp 1876-pG UinpuiuhpliGw4.wG pbliwGbppg GnJG hwliwLuwpwGmli prupq]; hwliwtuwpwGmli lit4.11bqbL t huijhplfi]; uuuuqhj hnLm.tw4.wG hunnuquipqn:

unitflm]

Gw hjiufiunnpunqtu

unquiqruqnui

t, np hWJbptGI1 hflrjhtpruquiquif mumuGwuppmpPlGGbp, wnw2pG uuiunui

[hqnt-

Gbpp pGpGmpnJG lip oPll1G t: ~wJbptGp ummquipurfiruphuifi uoin 300 hurjhplfi tjbpwpbpbwp> pumhp]i

1. ~wJbptGp Iiui uimbj t

w2JuwmmpbwG

utnruquipuilimpjnfip,

npnGg hpliwG

t.lPwJ pGGbL t

hGlPlGwtlJ.nJuw4.wG optGpGbpl1' Iiurjuuqbqrnp

ln gbl1w4.pg [hqrufihp]: htnn rufihquio w2Juwmmj3plGt

I1GqhwGpmj3plGGbpG m 2bl1mliGbpl1: ~PlP2liwGp huijurqhunuqunl Gbppg t ~wJbptGp pbpw4.wGmj3plGI1)} (iiuiu 1-2, 1895-97), uiunpbptf ln jnuiuiptfi,

np tquipmfiurqnui

llJ.wpu4.bptG In uipuipbptfl, hurjhplfi,

hhfi :j>pwGubptG ln pmG

pGlllJ.tu fiuiln quiuquiotq];

ourqnui mfibqnq lip 2wPP pumbp]i utnruquipurI}I1lpUlbG liGwgbt Iiuiht hjifi huijquiqurfi 1904, hurjhptf hpunmupurljmln qmlqwubwG wJG bqpurquiqmlit2

Iimpjufifihp:

~PlP2liwGp m2wqpmj3plGpg (<<~pGhuijnq mhqmj

uihqunimfifihpp

tufimfifihpp,

PPlGI1' 1907): UnJG w2juwmmpbwG ouiqnui

lit2 Gw pGGbL t huijbptfih

t llJ.Pn:j>tunpp 4.n~mli: 1877 pmw4.wGpg pbpw4.wGmPPlG:

mfihqnq [hqmfihp]i tlJ.njuJwpwpbpmj3plGGbPI1, juifiqhpu] puippumtibp qjnmuljuui qnjmpjnti

qwuWlWGqbt

t lip 2wPI2 hhfi LbqmGbpp' jmfiuiptfi]i, hwlibliwmw4.wG t fiuiln ll-wuwhuijbptu]:

plnufi, np hfinui hurjbptfi inpnuuc pwqwa t tiurln huijhplfi]; ~wJbptGp

lbG mfihqtq: U2Juwmmj3bwG

twmpGbptGp, [uoumpjutiuup];

uwGul.J.ppmp hi qnpuptfili I1Gpwgpmli

unununuupdnuip:

1898 j3mwqwGpG hpunrnuuuiuhfi qnpap uquuifi ru

[nunupuititq

Gnp llJ.wpu4.bptGp,

hGWlGWqWG optGpGbpp duniuithuquiqpmphurf

pbpw4.wGmpplGGbPI1 mhuuio inpnuuo ~wJbptGp

ln liwuGwmpwllJ.tu

pGGmpbwG t bGpwP4.bt Ihuumumj]; Jwm4.wG2w4.wG t 1875-pG [nju JOI}I1lW~, np]; lit2 UJq jonnuuoru] liPlU pp hh-

lit2 urfinuufi]; huijuiqtmp

pGGbL t oWJGwLnpGbpp ln bpqpuippumflbp]i unlnuufi]i huijuiqtmp hhufiunnptq huniuiptqru]

[liqntfi: J1p hWJwqpmw4.wG

w2juwmmpPlGGbppg

wlitlJ.ntlJ.liwG optGpGbpl1: Iljuinbn puiph

t w2juwphwqpwGp [hqm]i

mbql1 hGqblpnllJ.w4.WG LbqmGbpp lit2

tlJ.ntlJ.nJumj3plGGbpp wGjumuwtlJ.bt\1mj3plGI1, quipquiquuni puiquurp]u urfihpuidhpui uipquruppp:

uti lipui inhuruplnuti

hpliGw4.wG 4.wGJuwqpnJpGbpl1: [hqmh

iqunnuruphurf

.QGGbt t tiuiln hurjuiqhmm-

~PlP2liwGI1, hplip tbqmGbpp

11 GI}I1lGbtml huijhpl.f

I.J.pwa tlJ.mpnjumpPlGGbpp,

phuififi umfinunn

WJLJuGqppGbp: oqnumnuh 21-pG Uuipuiu-

htnn mGbgwa

I1GqhwGpmpPlGGbpp hG~plGW4.WGhunnuqurpq];' t wJG uihuurqttnn,

~wJGppJu ~PlP2liwGI1 uuihuiqhj t 1908 pnuuquui]i prnpqnui:

muiqoinmptnuf

wpqplGpGbPI1, hbppnui

puin npp hWJbptGG

ppwGw4.wG julippG llJ.wm4.wGnq tbqm t: Ulbt\1G, fiui qunjiu t wJG bqpw4.wgmpbwG, np llJ.wpu4.bptGpG hwliwllJ.wmwuJuwGnq ppw4.mpPlGGbPI1 tlJ.nJuwnmwa hfi hWJbptGpg, pu4. wJG, pG~ unuppbp t tn hGqblpnllJ.w4.wG, pmG hurjhpl.fi t: UJu

';;:11~l.llIllln,III'IilI'''', ';;:IDlllll.III\,IIl'fitl'I'\, ~ ~111'1'114.11\'111'")!>I'''

Cf-upuwGwgp (1)pwGg vp4ntwmu) fhuwGut tuqmwpwG, PunJl1Gp hwuwtuwpwGp oGmbt t 1867 flmw4wGp lllpn1:>uunp 1>PV4(1 llu t}1bmpmwpp 26-pG 4pu1:>Utrll : ~bflPGw4Ut t uipdtpunnp up zwpp hpuGwtuGqppGupp 4UPL 1>Pb'l-bPP4 urptnlqurql ui, iqunnuurpuifi) fl-wJtuuwGuqnp1:> qhiqnui: qll.umg(l, uijfinthlnnht '-lptpgpmpqp t lJ11tGtutGmu, <Dwppqmu ln U-wppmpqmu: (lGf}hwGmp tbqmwpwGmfluwG t huijtiptu, mumuGwuppmflPtGGuP t1.upwpupuwr OtumuGwuppbt qG~mGupp tuqmG tn wJt tuqmGup: Unw2pGGuPpg ut4G tp, np G4wpwqpbt pwppwnGup(l: G Lp tnt1. '-l. ~mupntqmp qWflwt}1wpGupp humumpqGuppg ut4(1, 1>p 4(1qpwflmut t Gu b wZtuwphp tuqmGbpp mPlllwpwGmfluwG (lGf}hwGmp tuGqppGupnt1., wnw2wIlfl t t tuqmGupp mplllwpwGw4wG qwuw4wpqmu, np upG~Ut uijdu hpuGw4wGmu W t owuwGw4wLJl19 pntwGqw4wG uquuio" qpurqmtq pbl t '-lbGbmp4p huniuquuipiufinui purquif Gpg: pp quruurjuoub] qurqunjnupfihp]i umuiopf 4 p9pUt pp qpmw4wG GzwGw4mflptG(!: 20-pq qwpp uqqppf hpuGUt t ~wJwqpn inrupbuif hwGqtu(I (<<Zeitschrift fiir die armenische Philologie): vpw hWJwqpmw4 wztuwmwGpGuppg JPzwmw4mflUwG uipduili]; hfi Llpquip 3nt1.hwGGpuuwGp wG huijtiptf ounwqpupp qruquiqn (qhpu., Uurppntpq, 1903 p.), UpututwhwJ Gnp wmw qp 4wG [hqm]: qwuwqppp (qupu. 1902 p., '-lwflwPZwlllwm, WZtu 4gmfluw unip' Umut}1wG 4WGWJWGgp), SptppGqtGp wPpwJw4wG hwUWtUWpwGp qpuirpuriwGp hWJuptG ounwqpupp wJPpuGw4wG ullUmuuwmp4 gmgw4(! (SptppGqtG, huijurqjunuiqurf

vfl3tJUv(I oGmbt t (ourqnuim] hptuij qhpuuifiurq]; Pwupbpqp hurjuiqtin, ubpow4wJ hnqlnnp bflUl t 1790 pnuuquifihfi 1819 fl. unuipinhj t uptGtutGp puifluiuhpuilpuf 1821-25 pnuulnufifihphfi rpuuuijuou: Cf-tnflpGqtGp huniuquurpurfip: qlllPngGbpp ln Ull.\J1pp puipcpurqnjfi UJq mwppGuppg ~wJuptG(I umlnlJ11tGtutGp Ilqunnuiuht WPUtULbwG [hqmfihp]i munuifnuuhprnpbunip: lJluPflwpbwGGbpp iioin: 1833-52 pnuuquififihpjifi t hurjbptfi, wGwptG ht uiqquiqpmppui: huuiuip 1852 13. hhnuiqmh] munuiuuruhpmphtfip purpnqjmphuif t hWUWlUWPWtn pp (<<~wJng [hqmfi

uwmuGwqpmmflPtG[!, puiqrunq ~bputu

1 qwpwZP2wG, huifintunui:

1826) [nju t inhubj Liujiqqpqnui wnwGopG uuqurqprnpbunip bG vnJuwGp

hpunnuiln qwGw-

Lljfimhlnnht

qwG iqurppbpurlnufifihpnui

hpunqurpurlputq

Lophp U. fl 5-pq qwpp


(<<cJ-mnGwl Uqjuufur die Historische

hWJ t}111Jl1umpwJ'l-Wtpfl UGJWflflP 4bwGpp ht qnpo]: uuiuhf, inhq, <Dwppq, 1829), bqGp4 4nflPwgp (<<Zeitschrift

theologie,

T. 3, 1834, vol. 4, Bd.

I), Lhpul;u

Lunippnfiuiqji.

1>tnqwlw4wG

1907, hbflPGw4wLJl19' Cf-uwG2uguwG L), fllUmuGwuppmflPtG uwupG (<<Journal of the Gipsy Lore Society, 1907, LPtluPlllnq), qG~mGupp tuqmp uwupG (qbpu., MASP,

hWJ qG~mGupp ~wflnpqmu hWJ

[ipunrufip ... (<<Zeitschrift fur die historische ~wJbp[! ht ~wJwumwG[! p, <lurhpuui ouiflopuiqptqnq Puiprufim

Theologie,

T. 3, 1834, vol. 4, Bd. I), IO-wpquwGul t tiuiln bflPZtub4GwpwGulnt1. tn

(1845) wztuwmmflptGGbp[!:

8, se rie, Section historico-philologique,

ln wJLng umhqourqnpornpjufifitiphq, qPWG uG tqunnqurfinui qnpcbp]t

qpuitip: vnJuwGp

Gwbt <Dnpo hWJ qpuihpuwG I{pwJ (1836) hhuuiuhfi (1849) juntqnuut qurpquiqptq

VIII, 5):
1>pwGg vP4nlwmu PunJl1Gmu: 1>pG4(1 t1.wtu6wGmut t 1910 pnuuquifi]: uWJpuP 3-pG

4wGmflbwG

iqunnumpbuifi

Ujuhpurpbuiutibp];

uuuqouuupjufip

~wJ qpurqurfimpbuif urunnurnpburfi

dumurfiqmphuifi hurpqhp]i

ant1.: ~wJ anflnl{pqp

zmp2 mhuuiqbnfibp

f1..muwuUlwUj1, hWPWlj1 ctnl1mlmpl1ubpu j1pbug I..l\WUlUW4WU quipquiqiiurf ~wgpmu (1855) qj1Ulw4WU hbUlwqoUlm~bwu ut2: unjUwGD nmubptupg

DUU/'Q.O/'US quiqpuiqtm) <.U.QUS<.UO/,QbuD qbpuu p f1..muwut 4buUlpnuw4wu Jl-muuiuuuufinui, munuifiuiuhpmpjnfip, np [ipurqurfiuiqph; puiqurfl oduitiruuqmpbunip: fl-nunuuuuufi]i uhppj1u qpmplnufi, 4wG hunnnunnrupjnfifihp]i uipunujurjuibj 4tUlubp: huijhptf juijuqnju tlbpwpbpbwp> t Il-nunuuuuufinui 1856~. Luijiqqhqnui 4ntl4wum

m-enu-us

.J:>n'G ~u,gus~Unp.!2b'G

Gb tG t ~wpquwubl Ul:G pumuiuruf (1828)

u.

Q.WU4Wjj1 fIlwUlum~j11u qw~w4wGm~bwu

(purpnfi, UjJ1mUw4WU WUUlPOWUWll1P,wq-

huiqurp hWjwqqbwg

qj1PPD: ul1juwGD

liUlPl..l\.WUlW4WU qunum]i p 1828 pnuuquifi UlW WU ntnmuqomhj t Guiln Duf1hwGmp Wpblblwqj1 4 t 1870 ~mw4wGj1u Pbnwumu:

oumbl t 1792 ~mw4wGj1u Pjn4buf1l1p:j:>mu: 1843 p. riuiuunquiphnprjhj Ol4PwpUWjmu, fIlntlnlctj1tmu ln 4ntl4wumu: qj11l1w4wu huniurjflpfihp]: ljumunlurpmphuif Uj11-

tiwGwl..l\Wphnpf1l11~bwu ul..l\wUlw4D bl1bl t nrnuuiqurfi

tuGl1\1pGbp: 4wPl.1>pbl1bpj14 unjuwuD

t Il-nunuumuifi]i

uwhwgbl

1847-52 pp, hpunnurpurqbj

t Ihunuifiuruhprnpjnfiflhp

ctnllnt{pi1P 4bwupj1 In UWUUWlI1PWl..l\tu qjunuiwztuwUlm~j11uD bpbp hunnnpru], nip

onpUlwUlj1pw4wu

j1pw1I11GpD tlbpwgublm

inhuur-

jnju t DGoWjbl liul1P4ntl4wu tlbpGwqpmwo

wztuwUlmj')plGD, nph ut2 uniihmhn-

uurufiuiq], hpunnuipurqmpjnup

t fiuifiunqurphnpqmpjuti

wJG t j1 <.WjUj1 '-i..j1pU (1872): UztuwUlm~hwu

lWO bG <'WjWUUlWUI1U tlbpwpbpnllowGwI..l\wphnpl1w4wG Iljr] ruqhqpmpjnfifi t2uj1wouj1, pmpjnfitihp]), ruguiqpun

uo~bpD (qjru]u 9, 10, 11): huij hqhqhqm, lj1ntuJwpwpbhWJ

Ulbllb4mj')j11Gubp t iquipmfituqnui

hurjup]i ln I..l\wpuj14Gbpj1,j1uil..l\tu Iiurln hurj-nnunuquifi quipnqjrqnufihp]; DUUlpm~bwu 4wpqj1, hqhnhqru huijnq qpbp]:

huiunjptibpp,

ctnllnt{pq}1 tlwllu2w4wu htufiquniuifipfihph,

tquuruimpbuui,

umhqcuuif

iqunmiurljurfi

ctnllnt{pllw4wu

purfiurhhturnphuifi,

j1GpuwUlj1l..l\mj')bwu ln wJl purfiuihjuumpbpuipquiufihq qhp-

runpuiflbp]i uwul1u: <'wpuUlhwmqbuD uif uj1 purfi]; [ifipfiunnjuq iiurlihpffi:

wnw2j1uu tp, np hurjlnuquifi umuiuiqtqubp) dunitufiurq

Gumzubp (htphuipubp,

<'WjWUUlWUmu Zp2wqWjm~j11uubpl1 np]i uuiuhf

fipuifl ntl1b4gbl t lvwqpUluw4wuD Ilpnqtnu-

iWUlmp Ilpnqtnufip, uj1 umhqonuuouijhti Uiqmuui

pp jmpurqpmphuifi uwuj1u:

ut2 qhpuurfiuiq];

nui]: 2bpu hi qpmunnuqpq

[uouphp ht [unpp qunru] t [uounui lvwiwUlmp

urfihhuuuquuni

<,wpuUlhwmqbuD

uurhuiqhj t 1866 pmuiqurfipfi

<.wuntlhpmu:


Cl-bpuwGwgp owGwUjwphnpI1, lJfll't>5 4wGJ1G: uwGwUjwphnpI1bl bp4pwpwG, pGWqtU1, wZtuwl1hwqpwqtU1 aGmbl t 1813 pnuu4.UQ-L.b[,~ (tJplGtutGJ1 hWUWluwpwGp rpuuuiluou) t UubpJ14wJmu, 4mjlclwumu, Uloppmu hi uijpup: UJI1 t.J.wJpbpJ1pGmpbwG m UjwU1umpbwG t.J.bpwpbpbwl J1p hWlwpwamGbp~ Ujwhlmu hfi tJplGtutGJ1, 4.\1bGGwJJ1tn <DwpJ1ql1 pwGqwpwGGbpmu: PGwqJ1U1w4wG htnnuiqoU1mpJ1lGGbpmu huiuntu hbU1blnpI1: t>p owGwUjwphnpI1mpJ1lGGbPJ1 wpI1J1lGpGbPt! hi U1UjwtnpmpJ1lGGbpt! 4.wqGbpt! 2wpWflllbl t 4nt.J.4wut! tn 4nqw4GbpJ1 bp4.J1pt! (h. 1-2, 1847), uwGwUjwphnpI1mpJ1lGI1tu.lJ1fTlwpu4WUU1WG ln ppqbPJ1 bp4.J1pt!(h. 1-2, 1852) ln wJl qppbpmu: 44 pp. 4.wqGbpt! 2P2bl t Iiuiln '<'WJwuU1wGmu, bIlbl bpbuufinui, 1843UblWGJ1 WlWqWt qwlJ1u npiqtu '1-wpmJ1GJ1 muurufip]:

phunip: U2tuwU1mpbwG t.J.bfl2mu mpnuuo t ~WJwuU1wGmu uuupuronuuo inp U1bIlb4mpPlGGbp bG unithnthmunr (1850) qppnui, npinhq huifiquruurfioptf wG qbwGp[! ln pWIlWPWJJ1Gu2wqnw[!: Iipiu tiuiGunquiphnprpnpluf Ilhpquijuiqmul

pnjuhp]r

gwGq[! lWU1pGw4wG urfintfifihpm]: ~wJbpp PWIlwpwJpG 4bwGpp uuiuhf urpdt purI1tu.lJ14nIlPI1U bG Iiuitn pJ1~lJ1uwhwJmpb-

Gnui, pwpopwgbL t UpwpWU1 Lbnt!, 4WU1Wpbl ~wtPwqpmpJ1lGGbp: UJI1 ~Gpwgpmu GpwG mIlb4gbl t luw~wU1mp Upnt.J.bwGt!tn pwpquwGW qbp t qWU1wpbL:4.wqGbpG J1p uijr] owGwUjwphnpI1mpbwG U1UjwtnpmpJ1lGGbp[!2WpwflllbL t uwGwUjwphnpqmpJ1lG qtu.lJ1 UpWPWU1 tn '<'wj4w4wG pwpopwt.J.wGqw4 (1848) w2tuWU1mpbwG ut2, np]: huijuptf hpwU1wflw4mpJ1lG[! t.J.bflGwqflmwa t (iwGwUjwflhnflqnlPJ1lG J1 4lJ1uwG, pmuuiquif bG <,WjWUU1WGJ1 ~pql14w4wG h ln 4bGqwGw4wG w2tuwfl [!, qbU1bfl[!, .<.WjWUU1WG (1851): UjI1 bfl4mu Gbpqwjwgmwa w2tuwflhwqpmpJ1lG[!,

UflwflWU1P hpwptuWjJ1G wUjwflGbflG m pmuw4wGmP\1lG[!, UblWGWj LoJ1I1J1flpG ru lGGb 2flJ1 pWIlwflllmpJ1lG[!: Cl-flpmu wflotpwtnp wqqwqflwqwG U1bIlbqmpJ1 fl 4wG fiuitn huij onIlntlrI1J1 4bGgwrtJ1 hi qpwIlumGpJ1 OblbpJ1, qpnjqtibp]: ln WlWGqnlPJ1lGGbflJ1,4.Ppw4wG uw4wflqw4.J1, PWIlwpw4.PpmwampbwG wUU1J1owGJ1, J1G~UjtuGwhi '<'WJWUU1wGJ1 pWIlwpw4wG ht U1GU1buwqwGtlJ1ow4.J1uwuJ1G: 4.wqGbfl[! junnrnl; m2wflllmpJ1lG t flllubtnpbl t2uJ1waGJ1 uWU1bGwI1WflwGpobnwqflbflJ1 qWUjwqgm-

1I1'I'lIlJlI\.IINtll"'\ .

,1)Pt>f1.Pt>Iv PO f1.b\,CSbf1.S[! ZP2wqWjmJ3bwG wGqww4wG, J3plGGbp: PnIlhGzmhIlm[! nmuuiqiuf qhpl1wGw4wG hi WpblhlhwG pwG: UjIl umnuim] mgurqpun hfi Gpw ~wqwp

:PPflfJPfllu

PflfJu,&CSlY1S
,1)Pt>S30,1) \,U\,Ut"G[! (Iinpqhqurq]; urfinuufih (iwGwUlwphnpIl, ptnhmu-

(qpnq hi J3Wpql1wGp~) aGmhl t 1819 pnuuqui-

Gp wUlJlPW 22-pG ~wGm.J.hpp 110m qinfirunq <t>WjGtuuuifinui:

4pJ3mJ3plGG uunuqtq t uml1 q.toJ3PGqtGp, UP1GtutGp ln PbnWGp hWI1WlUwpwGGhpml1: 1844-451313. 0-p:pw qpwI1mbl t mumg~mJ3bWl1p, unqnpb; t uiptntqhurfi lbqmGhp: 1845 J3mw4wGpG t.\.bpwIlWpobl t q.bpl1wGpw ln hpwmwpw4hl UGIlP4ml.4wuml1 pp qunnurpuic I1wupG mI1hqpmJ3P1GGbp tn qpwUlwml1w4wG I1zw4nwp muml1Gwuppmt pppbl

[unjq, m1.4PwGnuwqtm, 4wGp hnlnnlniphph

qjnnfiurquifi,

hunnupuiqurquif (uijdu'

qnpap~) aGmhl t 1861 pnuuOUlO) 110m quifirnnq Uuirunt-

10-pG .I2ppumpwGwjp

,1)pjnjtG nunnnuiqbpumui: Gp pfiuiqhuuuljuifi

1880-pG Iiui [!GI1mGmhl t .I2pJ1UmpwGWjp huniuquurpur1882 13. PhpqtGp qhuuuquifi puifiqurpuifinui, wztuwmwGl2nt.\.: 1888 13Ulwzmhuniuqwnw2PG

:pw4nllmtm[!:

unqui' f1}wlpWjml1 (Iunuqjnu) 1855 pnuuquifihq hpunquipuiqtq

qpuiqmtq

t qjnnuihtnruuqounuquifi wztuwmmJ3P1GGhp:

I1t2 umuiliofiuifinui

t qjnnurquifi

qpw4wGmJ3hwG

J3Wpql1wGp~ ru I1b4Gwm I1t4 op UpblbWml1 (h. 1-2, 1849-

UlwGhl t rjnqtnnpurqurfi

I1Pubpmwgpw:

1897 pnuuquiflpq t hqh]:

.I2ppumpwGwjp

uurpurfi]i 4hGI1wGwpwGmJ3hwG uifiquni iiurutiuiqqb;

UlJln:ptunp

1882 13 \'wGutGG

50) mI1bqpmJ3P1G[! ht Chl2utp.ppp ctwl1wGw4w4pgGbpG

rn GpwGg bp4bp[! (h. 1-3, 1858-60) mumI1GwuppmJ3P1G[!: UGIlP4nt.\.4wuml1 hquio mwppGbppG uhjnn 4WUlbp t huij I1zw4nwp qnpap~Gbpp hhin, ourtiopuiqb! tn I1mhpl1wghl t .I2bpnt.\.-

t wp4mp4w4wG

WPZW1Wtul1ppG Y..P4PGq Gunru]: 1888 13 ht mbI1wGI2P Ljhpwphphwl

4wql1w4hpUlhl

t qptGlwGI1w4wG WPZW1[!rpuhrnljfihpm]

hunnnunnbj

hW1W12bluipdtpunnp

GplJ3hp: 1893 13.jmGpupG ,1)pwl1 Iiunrn] WPZWl t quiquurWPZW1[!GpwG hwl1wZtuwphwq.u Ulwmmwmp wGI1wl1: wpzw-

pt f1}wm4wGhwGp hi Ivw~wmmp mw4mJ3P1GGhp 4wG 4nt.\.4wup UpblbWml1 ~liltp.wqwGg tn 4hwG12Pu wpctt12wmp

Upnt.\.hwGp hlnn: Y..bP2PGpu I1wupG 2bpl1 jPZWctnI1nt.\.mpIlGhp[! ... (1848), (h. 1-2, 1888-90) -c!.wqwp m I1t4 op hp4bpml1, npnGg I1t2

4hpUlhl I1tUlP ~ptupUWjpG ptntm: UjU hhpnuuiquifi jpG hnjuil] t phph]: 1898 13. pfitnprntq

t f1}hmbppmpqp

jmzbppg

1900-pG I1wuGw49bl t <,ptuPUWjpG uumruqhuq lpG, [iul] 1902-pG .I2ppumpwGwjml1 mwGng: Uhuiduniuifiuiq

nt.\.4PwGnuG rnunuifiuruhpnq

mhI1b4mJ3P1GGhp 4wG Iiuiht hWjbpp

ht ~wjwumwGp t Ivw~wmmp wpcttl2

hpl1Ghl t nt.\.4PwGnuwqpmw4wG hpl1Gmwa'

qpmwztuw-

I1wupG: ~Wj ctnI1nt.\.PIlw4wG tn qmuwGw4wG

bpqbp[! purpqiiuifih!

4nUlbGhwqhGml1 4wql1w4bPUlP~Ghppg

t)nt.\.bpp munuifiuiuhpuuif

Upnt.\.bwGp oqGmJ3bwl1p: ~Wj I1zw4njJ3P htnn 4wUlmwa

wnwGoGwjwmm4

I1P2wqqWjpG [unphpq]i

t hI1hr "GwGutG[! umhI1ahl t 6GzwIihpqpnui rufi]: nt.\.4PwGnuwqpmmph-

t Ghp4wjwgGml1 Gpw .I2ppumnGtmJ3bwG I1mml2[! ~wjwumwG puiqurfi hhmwqommJ3plG[!: ,1)PPIlPptu PnIlhGzmbI1m[! I1whwgbl t 1892 pnuulnufl]i pWIltGml1:

(1850) iqunnuuiq-

~wtp. ln (izqppm oI1w~wtp.: "Gw huquijurquifi wG tn orjhpbunpurpuifimpburfi

munuifiurujiptupbunl

I1t2: 1913 J3mw4wGpG 4npnt\.4pwGnup unhhprn]

wUlJlPW 18-pG Y..pq-

pbqin

Iiunm] (iwGwUlwphnpIlbl qhuuuphpuifip,

t <,ptuPUWjpG uumruqhuq

I1pG~hl bGputjp

npmhI1l1g Uppppm] huiutq t I1pG~hl <,hnwmp Llpht\.hpw4wgm' \'wGutG[! ounuqtq t Iiuiht pmnG

lbW: Ilpiqtu UqqhPPWqwjP

qltuwmp

lU'NI\fll'04INfH~N,

hwuwpwljwljwG wG unllltlbwG

qnpornfitmpjufi, opgwuwltJl: upw

np]: huniuip

uw

1922~. tupdurfiurqhj

t [uuiqummphumfijnth] t

ophpp: gm,

UlbW [un wztuwmm~plG, I1l 6zqppm

pwG uiju 110l1lWJlt JwG6GwJlwpbl uuujrn huniurp

op hipnunu , hi

hunnupurqurquif

qnpomGtl1l~plG[!

uouiunnp

qW'l.wtj1wp quiquh]

<,wJwumwGjl

Iiuitn hWJ On'l.ntlPqp 6wljwmwqpj1G: qurqpuiquififihp]; amGtm~j1lG otlj[! quipnq qfiqrnhpu nprnpbuif

<,wJI1l~bwG rjunnh urpruupurq]: huniuip hurjuifuqunnn

Ll1loowG ht

<'wJm~hwG owupG,- qpnui tp Upmwztu UJ.wmbpwqObwu

Upb'l.bwuu pp <,wJwqpmm~jllU[!

hhinur-

purptqunuuifi

[!Gl1qpljl1lG qnp-

Q..bpOwGj1wJmo jorpuurcnui

(<<Y.to, <Dwpj1q, 1904, t2 66): uuijhu]: 13-pu OUlnJj1

t huifiqtu

pbphj: flu6 rjdnuup

t hWlwmwL,- qpnui t Gw,- np nptnt wnwGg quiq-

3>pj1mJn:p uwGutU[! Obp6wljwJPmo qtnflnmq

tJ.wtu6wumbL t 1930 ~mwljwuj1 lj1lUWljtp l]Ilhwljl1lo:

t ourfiopurfiuq

WJI1 GzwGWtnp On'l.nti.flqp iqunnumphurfifi' qunnunqurjnntq t hpjnnpmppbp],

Gpw

oba

nqphpqmpjufihq:

owljhpUJ.wa

gb'l.wuUJ.wGm~j1lG[! ln jurjuuupuiptq, ot2: linw2pG puiquuihurquip

np hWJ qnqqnpuifi iqunnbpurquhq uuuuqtq

j1p GowG[! jlnnnj Gpw

~mGj1 iqunnumpbuif Iiurjuuicbnfimpbunip wG uifidfiurqhp, jnui

huniuojuuipjnujhti hWJ qurqpuiquuifibp

hfi Lurfiutfih-

pGm npnz ~wtj1m1.phphuuqphq

GpwGg I1flm~plG[!: UW hhuuuqurmbnunhnjuuurf wztuwmwGpGhppG unitfimpbp t

w2wlJ.ghL t tiuiln hWJ qurqpurqurfitibp]; <,wJwumwG:

I1tUJ.l1 lvnphptuujpf uihufitqm]

1925 ~. uwGutG[! owowGhL t bphuufi'

hWJ 6nqntlPqp

tJhpwaGmGI1[!: ~hpwl1wnGwLm1. dfltn,

qhqrnqtuqhp

GhplJ.wJwgphL Ilqqhp]:

WqwJ, npinbq zhzmmhL t hurjpbfiurquipcmptnuu, huniuip oqfimpjnf

pG~UJ.tu

(iurtn <,wJwumwGj1 [uruqurfi hnnhp]i [upurquuif [m unihpurdhgmmpjnfip: uwGutG[! ~nIJ.hLt tlPJ)tuwpp qjnnuiquni hpunnuipurlpub] t <,wJwumwGmo ounuqmti

quiquurqbpiqh-

dumurfiqrupjufi:

1927 p. GnptJhqhptG t wGqLhptu

qpPP[!, np purpquuifirubj

tn :ppwGuhptG Armenia [unpuiqpm], Volk)

and the Near East tn L'Armenie [nju t inbutq lourpnuuo ot2

et Ie Proche - Orient (<<Betrogenes

[iul] qbpuunibptfl

dnqnqmpn

tJhpGwqpm1.: UJu wztuwmm~bwG

uwGutGJ:!

GbplJ.wJwgpbL t hWJ uhnumpb-

on'l.nti.flqp hbpnuuiquif

UJ.wmom~plGJ:! tn nqpbpqmpjntip,

opwowowGwlJ.

[m] pntpp 2WPl1WpwpGbppG tn urphunntnuf pmfiuiljnul

PWIJ.wpwlJ.wGm~j1tGJ:!:<,wmnpJ:! UJ.W-

t wutj1ntj1 m 6zqppm urqfiuipl] hWJ uifiqbuq]i tlPwJ, ulJ.qppg OpG~bl Obp


SOt.l..c!,U'V'VtU lb<1>UJ>.Oi'U[! (qbptlwGwgp 4wG qnpall~, PbnllIGllltl: uwpwGmtl WpblblwqtU1) Sb'1P qptlGwqpwG tlP 4puwtlbw4 aGmbl t hnqbmpuiquifi, huiuuipuiqur15-pG huniuq1858 pntW4wGpG, llb4U1btlpbpp 1878 p. wl.wpU1bLmg JbU1nJ tpLwGqtGp t wUU1lllwawpwGmpPI.G, umlnph] tlU zwpmGw4bl mnui, t U'[ufijul.Ii]; hwtlWluwpwGp nppg JbU1nJ mumt[1pllIuntJ.1wJmpbwG :j>w4mlU1b1880 p. uU1wGwlntJ. t[1pllIunt[1wJmpbwG Iln4U1npp qpU1w4wG wUU1p6wG: UJGmhbU1bl. Iiuiju PbnllIGp ln Q.pwJ:j>utJ.WlllP, unqui Iiuiht CU1bU1pGp huniuquuipwGGbpmtl zwpmGw4bl t wUU1mwawpwGmpPlG muuifihj In 1884 13, CU1bU1phn4U1btlpbppG Iinui, JwG6GblntJ. WlWPU1W4wG pGGmf)p1.GGbp[!, GnJG inuipnuuj tlb4Gbl t bprnuuiqtu, UJwpU1w4wGmPPlGGbp[!, njunhq uU1wG6Gbl t qbptlwGwgp IlWuwl.wGllblntJ. tJ.bpwllwp6bl

U1WGp tn PntlllWPPWJP npinbn [ufiunimh]

tlll zwpp

pfiuiqunluijpbpnui hWJ npphp:

hptlGntbL bG nppuifinqfiup, QG~wqntP4 huniuip pGw4~ntf)bwGG rn

bG huipjupunnp

nppuiunqubp]:

uurfihphfi WZtuwU1wGl2ml. unqurhrnltqrn

wJI1 hWUU1WU1nthhuufi-

f)plGGbppG 4P9 UU1b'1al.bLhfi tiuiln WPU1WI1PW4wG 6bnGwP4ntf)PlGGbp, quifinqfibp ru 6pp pntduipurfifihp: pp hptlGwa 1914 f)mw4wGp9

tlpG~bl pp tlwh[! Ltnhupmup [!G4bpmf)bwG Guijuuiquihp: np]i

b'1bl t Iiurht

<+bptlwGw-hwJ4w4wG

1896 f). hPWU1Wpw4bL t .c!,WJWUU1WG[! ln btpmquiu t2bpmtl urpourpotq t .c!,wJ4w4wG hwpg[! hi G4wpwqpbl

wztuwU1mf)plG[!, Ouuuifihuif

quijuprupb-

wG tlt2 uuqpnq

hurjbp]i

ouifip Ilpmf)pI.G[!: 1897 f)mw4wGp9 npnfip qbpuiquifiqunqtu qnpcmfitrnphuif Gmppnuuo pwpnq~w4wG tlbaw12wGw4

lnJu t [!GawJbL 14 bG b'1bL Gpw tn Gpw hi ljuiquuiqbpupu-

wGmG iquippbpurqurfi, [!G4bpmf)bwG

hurjurfirutp

pwpnq~p

tlpwcJwtlwGw4

oqGw4wGp U1bqp qbptlwGw4wG t Q.bptlwGpw hi tlp

4wG Iiiqunnurbfihphfi: jonnuuofibprn],

.c!,wGlltu t b4bl

hpunquipurljurjuouuiqurf

nip [muuipunltq

t .c!,wJ4w4wG hwpgpG ht hWJ cJn'1mWIlP 6w4w1915 f)mw4wGpG qnpawllpbL t pp pnjnp

ll111pngmtl: 1886 p. lbtJ.1upmu[! bpmuwl1ttlpg puifi]; unihu 1>pwG4:j>mpU1mtl pwhwGwJP

U1WqppG umfijmnr]

tuGIlPpGbp[!:

1887 p . .c!,wpgp hurpumujjif

U1bl1wUJwh wztuwU1blm9 JbU1nJ mtl lwG2bqppG qU1Gmnl11>ppqllnp:j> qpll1 pwhwGwZP2wGGbpmtl pppUUlllGtw-

2wGl2bp[! uphmpmpphp]:

hWJw2pG2 I2W'1Wl2w4wGmf)pI.Gu ljuiubqfihpu hWJ cJn'1ntJ.pIlP qpmptnufi

huniuip:

1916 f). hPWU1Wpw4bl t Sb'1b4wqPP uijnui

tlwupG fchllPI2Pt qbpuurfiui-

Ju.r4wG lllwZU10G t tJ.wpbt: Upbl.bWp tlwhtlbllW4wG 4

wZtuwU1lllpPI.GU, np 20500 oppGw4ml. qW'1U1Gp uirnupruhj ln b4bl1bgw4wG

pwpnq~mppl.G uifitqnt GlllwU1w4ntJ. lbt[1upmu[! 1895 p. ublllU1btlpbpp 29wG pG hptlGbl t Q.bptlwGw4wG wnwpblmpPI.G Upblbwmtl)) 4wqtlw4bplllmpPlG[!: 1895-pG hwtlPllbwG aWJpG apwqppg hWJw2pG2 pWl1wpw4wGmpPI.G[! GpwG llPllbl tn hiujrnptnuf quiuqnuuGw wG u4qp 4

4wG huruuipurqurhuni

ZP2wGGbppG: 1919 f). Gw tjhpwhpWU1WtJ.bpGwqpml. ln GnJG unupnui

pW4bL t uijq qpPP[!' .c!,wJ cJnl1ntJ.pllP uurhruqjifi [nju t [!GawJbl (iuiht Q.bptlwGpwG

hi .c!,WJWUU1WG[! 1914-19181313.)) IlPlWGWqp1921 p. PbnllIGmtl t b4bL npiqtu Unqnunfi 0'bhllIpbw-

4nU1npwaGbpu,

uW4WJG,

bG hpwcJwpmbl

U1w4wG t[1wuU1wpl1f}bpp dnqmluibmfl: Gp nunnunhuprnpburf ounuqnul qhqntqnui duniurfiuiq 0'wllIwpp

ln PP [!G4bpmpbwtlp

qopwtJ.Pq llIGbl pGw2G2mn'1

mup tn Gpw [!G4bpmpP1.G[! wGqGwhwU1bllI qrupjufi hfi gmgwpbpbl huijmpbuitip:

cJn'1ntJ.pllPG: lbt[1upw Gpl.pw4wG hi pwpnJw4wG w2 4-

huifintu

tJ.4wJ, Iihpljuijurqfihpu] ndpuiqnpcmpjuuflbp]: In Uhphuijnui

ln Iipui 4llluw4P9Gbpp

Upbl.tlU1bwG .c!,WJWUU1WGp, fTlwpu4wu-

tJ.bpwpbpbwt:

1924 p. pp [!G4bpmf)bwG

tlP2ngntJ. Lhpuniuifinui

urprnuurqh;

nn

nppuijufiuni

qnpomGtmJ3PlG[! umhuufiqnuuc

uwhpg

ht uba w2w4gmJ3PlG huij nppbp]: ln

t uunnru4wGwGg

-nusoun Ul3lJP .;;;t;SRC

tLUqLUg LUJ1LUJ1/12 UUl{!nLLUO-PUnLp!uU[! t l{!nLa[, /zuJ.nL'q/zLUunUUaJ1/z 2J1LUj/zU aJ1alft l{!au/z[LUj/zU qt]q/zuaf1,

~bL tiuihuhruuqurfifihp]: tPP4wqGuwG

4nl1upg

UJu qppp J3wpquwGp~ UWGw Snfinjhurfi]; uwupG

- p luGI1PP Ilqqbp]i WqWjp qmquipbpuio Ltnpuprnup (binuqjuu): tj.wlu6wGmbL upw

Ilurhnuc hnfiruphurfip: 3CU~LULnJ1


Ii[

3mlhwGGtu [ifi Ubpuifinjnui iqunnqunifihphfi,

t 1926 J3mW4wu\1 tPbmpmwpp jhinnj, hununnuipjni

LUU2nLU~, LUtfhfiLUjU

pp hpuGwfJ1lP

tql; nJ1 LUuLUUfLUl{!UaJ1/zu rftJ1qLUJ1LUJ1m/LUu/zuuaJ1


LUUULUhuLUUnLpaLUU[! uftLUUfLUt]LUt] ni LUuqnjU hLUULUf1, LUjfJUftu qat]agftq t[ qLUULU~LUUfLUl{! nt

Q-bpuwGw4wG

wnwpbLnlJ3PlG UpblbWmu

[!Gl.jhPnlJ3PlG[l zw-

pl: UftLUUg

pnlGwl.jhg pp hurjuifiujunnn

qnpomfitmpjnfij]

[lGqhnll.lj upG~bl 1943 pnuuquifip:

l{!LUftLUOLUqLUUnLP/zlU[!

/zULUUl{!LULnJ1a[nL lu. LUJ1fJLUftLUgua[nL qnjnLp/zlU[! rftLUJ1LUl{!a[ t

ULUJ1fJqLUj/zU qnJ12 qLUuqnLLUOUaJ1/z l{!LU[nt/

nt [nLULUlnJ1 ULUJ1fJqLUugm{ qtquuqnjti

UpLUUg UfLUftq nt hLUULUJ1LUq ULUftfJnL

uLUfuuLUqLUUOJ1tU LUUfftnLU au hliug nt q LUl{!LUftaLU[ ...

UqLUJ1LUqftft: bl UJ1LUUP' LUjfJ ULUJ1fJ/zq, LUjU qaLUUpnLU qnJ1LUO qt]q/zuaJ1/z Uftu' uaqnLUft, uauLUq, qat]ag/zq

nt/q/zLUunUnLU

t5.ft2fJ LUjfJUf/zuft qnjnLp/zlu

tJ1 UtftULU SnUnjaLUU[!, LU2fu.LUl{!LUUpnt/ LUuUf/znu/z tininp,

oUnLufJnt/'

t/LUuagft

ount]ua-

J1/z qLUlLUq,

qnnonq:

qaftuLUuLUqtlfl.,

nt qpLUt]UnLUpnt/' qn~nLunt/'

Ufal{!LUqLUu q/zl{!ULUqLUfi.,

hLUULU[ULUJ1LUUft qaJ1ULUuaJ1tfi uli.J1LU2fuLUJ1hnt/ Ul{!LULnftLUqLUfi., fungli.[fz, LUqUnLLUqLUU tftuli.[nL

[li.qnL/z

t/LUft/12,

tnLPli.LUup'

rftfuJ1nLfi.,

fJ/zlJ1LUpli.q nt fJftlJ1LUl

~LUrft uLUpnLf/. nt LUUPLUU/zfL .. LUUa[nL, np; LUlLU-t], qaftuLUuLUgft,Ul{!LUgLUo, - UJ1LU

/lft qnna]: hJ1LU2LUtft q/zl{!LUqU tJ1 ULU lu. 2LUl{! PLUU nLutft
~hLUUgJ1li.g: SMftu

Uucpjuu q.LUlJ1nuuq/z-flLUJ1aLUU[!,

LUqqnLPli.LUUp

q.aJ1uLUu/zLUj nLU OUnLLUO al ULUUftU LUUnLU tfL

q.aJ1uLUuftLUj nLU rftLUj [nLU qflPnLP/zlU <LUjLUUl{!LUUnLU

iru ~qftl{!au

uft LUj[ ULUJ1fJnL, nJ1 Utftuuy/z

iql;

qaJ1ULUuli.J1tu ftULUULUj." bu /zJ1 hli.l{! 2LUl{! qqnj2 LUjnLU 2LUl{!ap[J qftl{!ULUqLUUUli.J1/z UJ1LU tqt; qaJ1ULUuli.J1tu

au juounui: ~LUJ10nLU tp,

q.aJ1ULUuft-

q]: l{! au:

bu [uli.[

tui

Iiudu.

qli.ftULUULUg/z qLUJ1nt]

qLUJ10/zPU /zJ1 ULUU/zU: PLU'1t, ULU /z"'u~ hftLU2P

t: /zu~Uftu

l:

bJ1li.lLUUnLU OUnLLUO ns uaoiaqiuo

ULUJ1fJ[! qli.J1ULUULUg/z [li.qnLLUPLUUUli.ft/zg

[LUl qlin-

T
.(J1/bmumfn!Jm lU !Jub1/uulJ!Jm 11'1 'p1Uuqauunj iluq!JbulJ 1/nu!Jm1/lJfJu '!Jl1/o1UwmlJmmu{ mllmih !Jq 71U1J '{uouqfJ1/ #q!JU!JIuu!Jm hmihmunm !Jq pIU1um6 iluqw ... 11'1 !J1/liqu t{lm!JmouqfJ!Jm Nub

1 plU!JP
1/wmfnm!Jn

'iluq!Jn1/nmfJu

'1.10 1/p iluq!Jbmlm

"1juqn{ud

!J{m1/p (U ,6{md

.B!Jmqp1/p !J!J !Jmp!J ihm? ihlmlbmth '!J1/1 p1Unm !Ju!J!J{u{ !J1/7 :umpmlJ 6!JmlJuump ilulud

-mhmp

1/u!Jn{ud tu !Ju!JubmwmlJmy

!J1/{mlJuump10

omih

-mmmsd? !J!Ju1/ 1!J 1/u!:l!Juu!Jmmu u1/ '1/uq!J61/lJmwmnjlm


u1/ tqltm '1/a1/!Jmw!Jil u1/ !J{m1/p (U U1IJmw1qulJ '1.Im(!Jm 'umlimnl ,61/a!JmqlJ #md

u1/ '1/u!J!JuU1mfu!Jp ilulud lU ihmumdb m'l "wmlJ!J!Jm

lU lJ1Ull!Jm -ulimdb

tmtimunu

71

n1fnMm

11'1'61/YlJmy .(Jml ,fJuwun

lU omtudmih fJua61U7up 1/lJm1 !JmlJmol1/!J uqfJ '{mq!Juwn1/ua-{mlJ 'fJua!Jm!J1J !JmlJm!Jf!Jm!Jm 'ilu{ua uqp 16!Jub 6!Jufnm 'p1Uuq!J!JmpLfmn n1fnMn

tu hubuu

!J1u!Jbu !Jm

-q6lU11/a!Jm!J1J iulnlmn

'm!J 6!Jufnm

71

i/!Jl1/tf1U.(JUllWnm!Jmd pmlJ '!J1/nmp 'ilmnrm;

!J{ubm!JLf 6u{mLf il!Jmllu!Jdn 1/!Jmwnm{m7

n11mwun

7!Jubmtflu!Jd

1 1J1/6!Ju!Jb (!J1/ 1tf

lU 1/u!J{mlJ !J1/6m!Jmpullb

(!J1/!J{m pmlJ ?!J1/n{m lrplb

1 (!J1/ 1tf

1/!Jmd !J{m 'a!Jllnm {mufJ1/umd

'1.11PIUlYUlJ-P1U!Jm1/lJ 'n1fn 1/{mnjllu!J 'dpmlltf1UwPlJ

'!J1uo.(Ju!JlJ!Jn :fJu7muuu

tu 1/umw !J1J1m 6!J!Jmpbumo uu7ud 1/aub

tu fJuu1/n .(J!JP6!J!JmpburneJ 6!J!J

-uia-isncruu

fl-J-..JU}

:ilu!J!J.(JmlUuo{

thnrplml;

!Jl1/tflU!JmlJm1/um-!J11/61U!JmlJmlJ{m7 .(JllP m!J ilmnmu 1/tfU1l6 !JmlJmutJ

-mninlmd
"'!Jmq{u!Jus UU 'ili'hhqlJ !Jlu767u6 'O!J1/O tu umotmln m!Jt{ln

dpmlltf1UpmlJmwnmuwmfn nqlnmtlunl m!Jt{ln

:!Jl1/61UU

,1 !J!Jlu!Jm

Lit!

-U1m!Jf!Jm uuumm u1/ 'il!Jm!J{u!Jus

fJutf{U1!JU!J 1/p !J1pm 1/o{ulJmlplu u1w 1/ubmumlJ!J

1/a!Jm!J1J1/uufJuuup wl1/bm1Ubm7 :ilull!JwulllJ

1/n{u7 UU(njml/1 lJL{?lU{ hmtlmnmuum

[uthn!'

u1 !JmlJmuU1mwp

61/.(Jmumum uump 7m!JP1 lnnlmb UU 'ilnmd .(Jqpm!Jqpm n1fnmouqfJ1 -lU!J{mlJuump (J1/d!Jm u1/ 61/o!Jmqq . iojmtmnmn 11'1 fJua!Jmwmnjlm

plU!JP 'dnmqe

'huouub mutiqlum
6{md

,il!J11/61uubmn!JqlJ. 'iluump1 plU!JmuqlJ

-m/m 1/!Jmll{u!Jus m!Jt{ln !J1l lU7!JumpmLf

1!J

!J1l plUumpmLf

6!Jqu1/ UllafJu

'ilullwm1

1 plU!JP

'illJmwmll/{

1 plU!JP

[uth ql' titulnlmn

a!Jmu!J !J!J plU!JP hnhn! 61/!Jllu1/ 11lW!JlJfJuuu '61luutf u!J!JwulllJmlm

11lwqLffJuUU '6u hnun 1tf (U UU

'''!J1/uq!J!J{ubmlm7

plUuw!Jil

71

wll/p

illJmJ]

dulnojm tu IJmlm!Jmdu!J

nonlmnmu 1J1/!Jmoull m'l


'1.11 !Jnonjmnmu

:!J1/1 muiiuhun 61/plU Ilrn '1.11 plu!J61luufJun : "'llluwm6md mn f!J1/ a1 u",uumq

'illJmJ] !J1/lJl/w ilm? iu !JmlJmPa

+Imtl]: #quo

nrqllrn muomtqd

1 !J!J11/o1ulJumwmu

!J{m !Jm!Jt{ln

.Im!Jmp1/ !J1Ull!Jmp

'lN(!J-IIJ'\J)lli14dn

J/

'l*H!l'III'1I111nll{3l1:>

r\'NeNIJ'\1l11n.l.Jn

OJ /

'\U!J-.lU'U)I)J)I)E\1>

Ilf'I'lItlll\,nNal'f'\,

IuLJPuqrr IuOUf!C 3urlU:XUPUL Uf'UU


Wtf'1' IuU:JUSf't;U/., ...

... 5 ..... 10

ULcI2UU/.,t;U/., ..

~UBriUClu&flHiJ/lN.rUP/lUCIu&flHiJN-&
'1ULU'1U3Lrrlu Ct'1tr 3n'1ULLtU j)nL LttrU urSUCtU UPt'1tUL yUrL nnlCl f!whw(jwj qtr'1Ur'1 tclUL'1 ClClrrr tn~tj) nrluUr'1 tn~tj) USrctrqnclUyr Ctj)tr UUrynrUrS j)nlJ LJUf!U,UUf!UnlJrU3r '1nrf!U '1lUmL nnwpulu '1U3lJrrlu '1r~PCUUlJ f!LrLqt : . . ..........................18 ... 24 30 39 47 54 65 74 84 90 95 97

BUNTWHIO
'1UlJU'1U3lJrrlu Ct'1tr 3n'1UlJlJtU j)nL LttrU '1nySnr 105 106 107 110 f!LrLqt 113 114 116 124 126 128 131 134 136 137 139 140 142 143 .. 146 149

ur-sucru

UPt'1tUlJ

yUrL nnlCl f!U'1UlJU3qtr'1Ur'1 t~UL'1 ClClrrr tO~tj) nrluUr'l 3n~tj) USrctrqnclUyr Ctj)tr UUrymUrS j)nlJ LJUf!U '1lUmL nn'1rpUIu '1U3lJrrlu '1r~PCUUlJ..: j)rULS j)rlJy yUrL lJn3UUlJ U~qmUS j)nlJ '1Uf!US'1Um~tlJ LJnrrS clU%tr j)rr'lrrlu j)rrSj)3nj) pn'ltlJCSt'lS lJUlJUtlJ

3n'1UlJlJtU Lt<DUrmU .. '1lU30Un Ln3Ur '1tSf!C