Вы находитесь на странице: 1из 20

UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA SI A MEDIULUI

CAIET DE PRACTIC

Primaria Comunei Spermezeu, Judetul Bistrita-Nasaud

Tutore: GIURGIUCA ALEXANDRU

Student an III: ILOVAN IOAN CRISTIAN

- 2011 CUPRINS

1. Prezentarea institutiei publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiectiv de activitate

1.2.Baza legala de infiintare 1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea 1.4. Obiective fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani 1.5. Modalitati de organizare a activitatii

2. Obiectivele stagiului de practica 3. Compartimentul financiar contabil 4. Impozite si Taxe 5. Asistenta Sociala 6. Compartimentului registrul agricol 7. Regulament de functionare si organizare a Primariei Spermezeu 8.Fia de observaie/evaluare a studentului de ctre tutore/cadru didactic coordonator practic specializare 9. Bibliografie

FIA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului : ILOVAN IOAN CRISTIAN Instituia de nvmnt superior : UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI Facultatea : INGINERIE MANAGERIALA Forma de nvmnt : NVMNT DE ZI Anul III de studii universitare (2010 2011), Semestrul 2 Titular de disciplin : Prof. univ. dr. ing. TUDOR NICULESCU

DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practic : 90 Perioada de desfurare : de la data de 04.07.2011 pn la data de 22.07.2011 Total zile : 15 Program de lucru zilnic : de la 9,00 pn la 15,00 Toral ore / zi : 6 h Instituia gazd : Denumire : Primaria Comunei spermezeu

ndrumtor desemnat : Secretar GIURGUCA ALEXANDRU

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiectiv de activitate

Comuna Spermezeu, judetul Bistrita-Nasaud este asezata la limita este situat n partea de nord-vest a judeului Bistria-Nsud la circa 30 km de Munii ible, pe o suprafeta de 8500 ha. De la nord la sud, comuna este brzdat de rul Iliua n timp ce n est se afl Dealurile Suplaiului i ale Nsudului iar n vest Dealurile Ciceului i Dejului. n componena comunei se afl un numr de opt sate: Spermezeu, Dumbrvia, Dobricel, Sita, Hlmsu, Pltineasa, esuri-Spermezeu Vale i Lunca Borlesei. Primaria Comunei Spermezeu, judetul Bistrita-Nasaud este o unitate

administrativ-teritoriala cu personalitate juridica. Poseda un patrimoniu si are initiative in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand, in conditiile legii, autoritatea in limitele administrative-teritoriale stabilite. Primaria Comunei Spermezeu face parte din categoria institutiilor publice ale administratiei de stat. Aceasta reprezinta o structura functionala cu activitate permanenta, formata din: primar, viceprimar, secretar Consiliu Local, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local. Aceasta aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Primarul, Domnul Hognogi Sorin, indeplinete o functie de autoritate publica, este seful administratiei publice locale din Comuna Spermezeu i al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care il conduce i il controleaza. Prin delegare de competenta, Primarul poate trece exercitarea unora din atributiile sale Viceprimarului, Secretarului sau altor functionari din serviciile primariei. In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.

Viceprimarul il inlocuieste pe primar n lipsa acestuia si exercita, prin delegare de competent, unele dintre atributiile care revin primarului din Legea nr. 215/2001. Secretarul indeplineste atributiile prevazute in articolul 85 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, precum si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competenta, poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al consiliului local, stabilite de primar.

Judetul:Bistrita-Nasaud: comuna Spermezeu

1.2. Baza legale de infiintare Primaria comunei Spermezeu functioneaza in baza Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/23 aprilie 2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 si a modificarilor aduse articolului 103, alin (1) prin Legea 216 /23 aprilie 2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 288/29 aprilie 2002. Comuna a fost reorganizat prin Legea nr.139 din 27 aprilie 2004, publicat n Monitorul Oficial Nr. 373 din 28 aprilie 2004. 1.3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Primaria comunei Spermezeu este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii Administratiei Publice Locale nr 215/2001 si in conformitate cu hotararile Legii Administratiei Publice Locale nr 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Primariei comunei Spermezeu privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. 5

Primaria comunei Spermezeu isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor acte normative: - Legea 215/2001 privind administratia publica locala; - Legea 188/1999 privind statutul functionarului public; - Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001; - Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare i Funcionare a Consiliilor Locale; - H.G. nr. 1083/2001, privind organizarea i funcionarea comisiilor de disciplin din cadrul autoritilor i instituiilor publice; - H.G. nr. 1084/2001, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanelor profesionale individuale ale funcionarilor publici, precum i modalitatea de contestare a calificativelor acordate; - Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public(cerere tip si reclamatie administrative); - Regulamentul de Ordine Interioar; - Codul Muncii. 1.4. Obiective fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani - Dezvoltarea retelei de utilitati publice - Dezvoltarea infrasctructurii de transport - Dezvoltarea agriculturii - Diversificarea si dezvoltarea activitatilor economice - Dezvoltarea social-culturala a comunei Spermezeu - Consolidarea capacitatii administrative la nivel local - Dezvoltarea bazei sportive

- Dezvoltarea turismului rural

1.5. Modalitati de organizare a activitatii In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, consiliul local aproba in conditiile legii, la propunerea primarului se aproba infiintarea si statul de functii ale apartatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local. Structura organizatorica a primariei comunei Spermezeu cuprinde : - Conducere: primar si viceprimar - Secretariat: secretar - Consiliul Local: consilierii - Contabilitate Impozite si Taxe: contabil, referent impozite si taxe - Servicul de Asistenta Sociala: referent asistenta sociala - Servicul de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Promovare Locala: inspector - Servicul Agricol: referent agricol - Serviciul Public de Gospodarie Comunala: Referent Serviciul Public de Gospodarie Comunala - Serviciul Cultural: bibliotecar 2. OBIECTIVELE STAGIULUI DE PRACTICA Obiectivele stagiului de practica in cadrul facultatii noastre reprezinta in general familiarizarea studentilor cu domeniul de activitate al administratiei publice. Din acest motiv stagiul de practica s-a desfasurat in cadrul insitutiilor publice . Aceste abilitati sunt deprinse prin contact direct cu personalul deja prezent in cadrul institutiei si depind de gradul de implicare si e interes pe care il prezinta practicantul. In plus avem oportunitatea de a acumula cunostine legislative obligatorii

pentru cariera in acest domeniu si mai important putem observa modul in care acestea sunt aplicate. Aceste obiective au fost ndeplinite prin intreaga activitate de practica desfasurata in cadrul Primariei Comunei Spermezeu ,care a constat n cunoasterea structurii instituiei, normelor metodologice, legislaiei specifice, cunoasterea structurii personalului, completarii unor formulare, si o multitudine de activitati si moduri de actiune specifice.

3. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL Activitatea Financiar Contabila : 1. Elaboreaza proiectele bugetului local, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe, veniturilor si cheltuielilor n afara bugetului local si ale institutiilor finantate din bugetul local n baza propunerilor fundamentate transmise de catre ordonatorul tertiar de credite al bugetului local. 2. Elaboreaza proiectele bugetului local, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe, veniturilor si cheltuielilor n afara bugetului local si ale institutiilor finantate din bugetul local n cazul rectificarii acestora si a efectuarii unor virari de credite. 3. ntocmeste detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele si paragrafele bugetare. 4. nregistreaza n evidenta contabila operatiunile economico-financiare care se deruleaza direct de catre Primaria Comunei Spermezeu precum si veniturile bugetului local; 5. ntocmeste fisele conturilor contabile, analitice si sintetice; 6. Verifica exactitatea operatiunilor nscrise n extrasele de cont emise de Trezorerie si existenta disponibilului din cont nainte de fiecare plata; 7. Exercita controlul financiar preventiv al operatiunilor economice, conform legislatiei n vigoare si a dispozitiei emise in acest sens de catre primar;

8. ntocmeste state privind drepturile salariale ale personalului Primariei Comunei Spermezeu si a indemnizatiilor consilierilor locali; 6. ntocmeste declaratiile fiscale si pe cele privind contributiile asiguratilor si angajatorului la bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj, de sanatate si le depune n termenul stabilit de normele n vigoare; 7. ntocmeste raportarea privind monitorizarea cheltuielilor de personal, conform dispozitiilor legale n vigoare; 8. ntocmeste si urmareste executia bugetara privind activitatea proprie; 9. ntocmeste trimestrial si anual executia bugetara si alte rapoarte financiare privind activitatea proprie; 10. ntocmeste trimestrial si anual bilantul contabil privind activitatea proprie; 11.Urmareste ncadrarea platilor n prevederile bugetare si efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale si a destinatiilor aprobate si ntocmeste ordonantarile, dispozitiile de plata pentru avansuri spre decontare si ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrari si servicii; 12. nregistreaza n evidentele contabile cantitativ si valoric, pe gestiuni, intrarile si iesirile de materiale, obiecte de inventar si alte valori; 13. nregistreaza cantitativ si valoric, n evidenta contabila si n registrele de inventar intrarile si iesirile de active fixe din patrimoniul unitatii; 14. Verifica la finele anului soldurile conturilor contabile si nchiderea acestora; 15. ntocmeste balanta lunara de verificare, balanta analitica si pe cea sintetica. 16.Verifica si realizeaza operatiunile de casa, efectueaza viramentele, potrivit legislatiei n vigoare; 17.ndeplinete i alte sarcini prevzute de lege sau delegate de ctre Primar i Secretarul comunei; 18. Prezint lunar primarului extrasele de cont;

4. IMPOZITE SI TAXE

1. Stabileste, constata, controleaza, urmareste si ncaseza impozite si taxe locale, majorari si penalitati de ntrziere, precum si amenzi, n cazul persoanelor fizice si juridice; 2. Elibereaza certificate fiscale, verifica si vizeaza fisele de nmatriculare a vehiculelor; 3. Coopereaza cu organele de politie, banci comerciale, institutii ce gestioneaza registre publice, precum si cu alte persoane juridice sau fizice n vederea furnizarii de informatii necesare desfasurarii activitatii de administrare a impozitelor si taxelor locale; 4. Inventariaza materia impozabila generata de aplicarea Codului fiscal, precum si de alte reglementari n materie, n cazul persoanelor fizice; 5. Solutioneaza contestatiile formulate mpotriva actelor de control si de impunere, avnd ca obiect impozitele si taxele locale ; 6. Urmareste derularea nlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, acordate, n conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale ; 7. Aplica sanctiunile prevazute de lege pentru contribuabilii persoane fizice care nu respecta prevederile legale privind impozitele si taxele locale; 8. Tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia; 9. Efectueaza analize statistice n legatura cu ncasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale si ia masurilor pentru cresterea gradului de ncasare a acestora; 10. Exploateaza aplicatiile informatice specifice compartimentului, pentru ncasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor si a penalitatilor de ntrziere; 11. ncaseaza si tine evidenta impozitelor si taxelor locale, a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, a taxelor judiciare de timbru si a taxelor extrajudiciare de timbru, precum si a altor sume datorate de contribuabili la bugetul local; 12. Tine evidenta veniturilor bugetului local si realizeaza situatiile financiare privind conturile de venituri ale bugetului local; 13. Asigura integritatea si securitatea numerarului ncasat; 14. Tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia, pe surse de venit. 5. ASISTENTA SOCIALA

10

1. Aplica prevederile referitoare la: - acordarea ajutorului social persoanelor fara venituri sau cu venituri reduse; - acordarea ajutorului pentru ncalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolier; - acordarea alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala persoanelor al caror venit net lunar pe membru de familie nu depaseste plafonul maxim prevazut de lege; - primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea alocatiei pentru copilul nou-nascut; - primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii; primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ngrijirea copilului. - primirea, verificarea si nregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar la constituirea familiei ; 2. ntocmeste proiectele de dispozitii pentru acordarea/modificarea/suspendarea/ ncetarea/indexarea dreptului la ajutorul social si la alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala; 3. ntocmeste si transmite raportarile lunare catre Consiliul Judetean, , Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Social. 4. Controleaza modul de efectuare, de catre beneficiarii de ajutor social, a orelor 5. ntocmeste si tehnoredacteaza anchetele sociale prevazute de lege sau la solicitarea organelor abilitate de lege; 6. ntocmeste si transmite catre Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala borderourile cuprinznd cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, a indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului n vrsta de pna la 2 ani si, n cazul copilului cu handicap, pna la mplinirea vrstei de 3 ani, precum si a modificarilor intervenite n aceste cereri; 7. ntretine si actualizeaza baza de date privind beneficiarii de ajutor social si de alocatie familiala complementara si alocatie de sustinere pentru familia monoparentala;

11

8. Aplica prevederile legale n domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si a persoanelor vrstnice; 9. Gestioneaza si aplica politicile din domeniul resurselor umane asistentilor personali ai persoanelor cu handicap; 10. Desfasoara activitati specifice privind culegerea si prelucrarea datelor n vederea ntocmirii de anchete sociale pentru ncadrarea ntr-un grad de handicap, respectiv internarea n centre de ngrijire si centre medico- sociale; 11. Acorda consiliere si asistenta persoanelor vrstnice la ncheierea de acte juridice n schimbul ntretinerii; 12. Colaboreaza cu alte institutii, organisme si organizatii care desfasoara activitati n domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; 13. Stabileste masurile legale privind protectia persoanelor lipsite de discernamnt prin instituirea curatelei si a tutelei; 14. ntocmeste si administreaza baza de date privind evidenta curatelelor si a tutelelor, ia masurile necesare privind verificarea tutorilor si ntocmeste raportul asupra modului n care acestia si ndeplinesc ndatoririle; 15. Colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si desfasoara mpreuna activitati specifice n domeniul protectiei copilului. 6. COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL Compartimentul Agricol, se subordoneaza secretarului comunei i are urmtoarele atribuii: 1. Este responsabil de toate activitile specifice fondului funciar i registrului agricol conform legislaiei specifice n vigoare. 2. ine evidena registrului agricol i centralizatorului; 3. Efectueaz lucrri privind ntocmirea i conducerea registrului agricol; 4. ntocmete referate, informri, note statistice privind organizarea i desfurarea recensmntul animalelor domestice; 5. ntocmete referate, note, avize, diverse lucrri privind activitatea registrului agricol; 6. Elibereaz certificate productor agricol;

12

7. Particip la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole; 8.Tine evidena terenurilor agricole degradate prin calamiti i face propuneri pentru analizarea acestor catastrofe; 9.Verific toate cazurile de atribuire de terenuri n proprietate prin constituire i reconstituire i face propuneri comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar cu privire la soluionarea cererilor adresate de ceteni n acest sens; 10. Tine evidena efectivelor de animale de pe raza comunei ; 11. Elibereaz certificate i adeverine pe baza datelor din registrul agricol, adeverine pentru persoanele care nu dein teren agricol; 12. ntocmete referate, note, avize, diverse lucrri privind activitatea registrului agricol; 13. Culege informatii din teren privind productia vegetala si animala in scopul stabilirii productiei la hectar pe cultura si a celei pe cap de animal; 14. Participa la efectuarea recensamantului;

13

7. REGULAMENT DE FUNCTIONARE SI ORGANIZARE A PRIMARIEI SPERMEZEU Primria este o structur funcional cu activitate permanent care aduce la ndeplinire hotrrile Consiliului Local i dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. Primarul comunei este eful administraiei publice locale i al aparatului propriu de specialitate pe care l conduce i controleaz. Exercit atribuiile stipulate n Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, alte atribuii prevzute de legi sau de alte acte normative, precum i nsrcinrile date de Consiliul comunei Spermezeu. Primarul poate delega din atributiile sale viceprimarului; viceprimarul este, in conditiile legii, subordonat primarului si inlocuitor de drept al acestuia. Secretarul comunei Spermezeu este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice si se bucur de stabilitate in functie, in conditiile legii. Atributiile secretarului communei sunt cele prevzute de Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificrile si completrile ulterioare. Consiliul local aprob, in conditiile legii, la propunerea primarului organigrama, statul de functii, numrul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului. Personalul aparatului de specialitate al primarului este format din functionari publici si personal contractual. Functonarii publici se bucur de stabilitate functie, se supun prevederilor Statutului functionarilor publici. Personalul contractual este format din ocupantii posturilor a cror atributii de serviciu se concretizeaz in activitti de secretariat, administrative, protocol, gospodrie, de atributii care nu implic exercitarea prerogativelor de putere public. Raporturile de munc ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Codului Muncii si completate prin acte normative specifice aplicabile personalului contractual din sectorul

14

bugetar; se supune normelor de conduit profesional prevzute de Codul de conduit a personalului contractual din autoritti si institutii publice. Principiile care guverneaz conduita profesional a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Spermezeu sunt urmtoarele: -suprematia Constitutiei si a legii; - prioritatea interesului public; - asigurarea egalittii de tratament a cettenilor in fata autorittilor si institutiilor publice; -profesionalismul; -impartialitatea si independenta; - integritatea moral; - libertatea gadirii si a exprimrii; - cinstea si corectitudinea; -deschiderea si transparenta. Numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de ctre primar, prin dispozitie.

15

8. FIA DE OBSERVAIE/EVALUARE A STUDENTULUI DE CTRE TUTORE/CADRU DIDACTIC COORDONATOR PRACTIC SPECIALIZARE Nr. Crt. Data Compartimentul care s-a activitatea M-i s-a prezentat de catre seful compartimentului 1 04.07.2011 05.07.2011 Compartimentul Financiar Contabil atributiile financiar contabil am financiar contabile, in Activitati desfasurate

desfasurat

studiat registrul intern de organizare al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Spermezeu Am urmarit intocmiterea notelor de intrare receptie pentru materiale si bonuri de consum. Am urmarit modul de intocmire al ordinelor de plata si ordonantarii de

Compartimentul 2 06.07.2011 07.07.2011 Financiar Contabil

08.07.2011 3 11.07.2011

Compartimentul Financiar Contabil

plata. Am urmarit modul de inregistrare in registrul de evidenta a ordinelor de plata ,registrul privind angajarile , ordonantarile, lichidarile si plati Am urmarit modul de realizare a

12.07.2011 13.07.2011 4

Compartimentul Financiar Contabil

controlului financiar preventiv propriu din cadrul primariei Spermezeu. Am urmarit modul de inregistrare in programul informatic de contabilitate a notelor contabile privind incasarea impozitelor si taxelor locale , precum si a cheltuielilor efectuate. Am urmarit modul de intocmire a 16

chitantelor privind incasare de impozite si taxe locale. 14.07.2011 15.07.2011 18.07.2011 5 Biroul de impozite si Am urmarit modul de intocmire a taxe borderourilor de incasari si plati. Am urmarit modul de intocmire a registrului de casa. Am urmarit modul de intocmire a declaratiilor Am urmarit de impunere de pentru in cladiri , terenuri , mijloace auto. modul lucru programul informatic privind

impozitele si taxele locale. M-i s-a explicat modul de intocmire a bugetului local precum si executia acestuia. Am urmarit modul de intocmire a dosarelor 19.07.2011 6 20.07.2011 Compartimentul de asistenta sociala de alocatie , alocatie complementara , dosarelor de ajutor social , dosarul de sprijin financiar la intemeierea familiei si a dosarului privind acordarea trusoului pentru nounascuti. Am urmarit modul de completare a 7 21.07.2011 22.07.2011 Compartimentul registru agricol registrelor agricole , de intocmire si elaborare a adeverintelor de venit agricol. Data. Semnatura tutore..

17

9. C O N C L U Z I I In perioda practicii am urmarit sa inteleg si sa imi insusesc modul de inregistrare si completare a documentelor financiare contabile enumerate mai sus. De asemenea in cadrul compartimentului Financiar Contabil am urmarit modul de realizare a controlului financiar preventiv propriu din cadrul primariei Spermezeu. Am urmarit modul de inregistrare in programul informatic de contabilitate a notelor contabile privind incasarea impozitelor si taxelor locale , precum si a cheltuielilor efectuate.

9. BIBLIOGRAFIE

18

1.www.legestart.ro 2 http://www.mai.gov.ro 3www.primariaspermezeu.ro 4www.wikipedia.ro 5www.prefecturabn.ro 6www.cjbn.ro

19

20

Оценить