Вы находитесь на странице: 1из 32
A g e n ţ i A T u r i s m u l
A
g
e
n
ţ
i
A
T
u
r
i
s
m
u
l
u
i
p
r
e
z
i
n
T ă
M
O
L
D
O
V
A
RuRAL TOuRisM
сельский ТУРиЗМ
l u i p r e z i n T ă M O L D O
l u i p r e z i n T ă M O L D O

Turism Rural

l u i p r e z i n T ă M O L D O

Turism

Turism RuRal СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ Turismul rural în moldova se dezvoltă cu o viteză fulgeră- toare şi

RuRal

СЕЛЬСКИЙ

ТУРИЗМ

Turism RuRal СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ Turismul rural în moldova se dezvoltă cu o viteză fulgeră- toare şi

Turismul rural în moldova se dezvoltă cu o viteză fulgeră-

toare şi în fiecare an apar noi

şi

noi gospodării, gata pentru

a

primi oaspeţi. Acest lucru

se

datorează faptului că mol-

dova a reuşit să-şi păstreze întreaga comoară a culturii,

a tradiţiilor şi a obiceiurilor populare.

Complexele turistice rurale sunt, în principiu, gospodării organizate pe baza unor case săteşti obişnuite. Casa poate

fi veche, însă musafirilor li se

oferă toate comodităţile: duş, grup sanitar, încălzire, mobilă confortabilă. Toate eforturi- le gazdelor sunt îndreptate spre a familiariza oaspeţii cu viaţa poporului moldovean,

astfel încât aceştia să trăiască

la sat, dar, în acelaşi timp, să

nu simtă nici un disconfort. musafirilor li se oferă, în prin- cipal, bucate din bucătăria naţională, pregătite din legu- me, fructe, carne, lactate, pe care ţăranii înşişi le produc în gospodăriile lor. De regulă, gospodăriile sunt amplasate pe malurile ape- lor, deci există şi posibilitatea

rural tourism in moldova sees its brisk unfolding, with new households ready to receive

tourists established year by

year. All this is possible first of

all because moldova has man- aged to preserve its original- ity and peculiar life-style able

to exteriorize its rich culture, customs and rites of the na- tions residing in this country. rural tourism complexes are mainly represented by households run on the basis

of ordinary peasant houses. Despite the seemingly obso- leteness of a house, visitors are sure to enjoy all necessary facilities: heating, comfort- able furniture, sanitary appli- ances. landlords are going to pay all efforts for their guests to get familiar with the life-

style of moldovan nationals, to lead a country life without the slightest inconvenience. Therefore, houses are con- nected to internet, telephone communications and satel- lite TV – everything modern people are so accustomed to. guests are mainly served dishes of national cuisine us- ing mainly foodstuffs grown

Сельский туризм в Молдове развивается с молниеносной быстротой, и каждый год по- являются все новые и новые хозяйства, готовые принимать гостей. Это обусловлено тем, что Молдове удалось сохра- нить самобытность, как редкий клад, демонстрирующий бога- тую культуру, традиции и быт населяющего страну народа. Сельские туристические ком- плексы - это, в основном, хо- зяйства, организованные на базе обычных деревенских домов. Несмотря на то, что дом может быть старым, в нем го- стям предоставлены все удоб- ства: душ, санузел, отопление, комфортабельная мебель. И все старания хозяев направ- лены на то, чтобы гости мог- ли познакомиться с жизнью молдавского народа, пожить в селе, при этом не испытывая неудобств. Поэтому в домах есть и интернет, и телефонная связь, и спутниковое телевиде- ние - все, к чему привык совре- менный человек. Гостям предлагают, в основном, блюда национальной кухни, причем, из продуктов, которые

de a pescui, de a face plim- bări cu barca, de a înota

şi a face băi de soare. pe

lângă distracţiile acvatice se propun şi plimbări pe cai sau cu căruţele, cu bi- cicleta şi pe jos, excursii la obiecte de atracţie turisti- că, programe culturale. În complexele turistice se or- ganizează picnicuri la na- tură, care este excepţional de frumoasă în moldova, evenimente în masă (săr- bători, conferinţe, prân-

zuri). O astfel de gospodă- rie poate fi vizitată şi fără a rămâne pe noapte. Oricine vine în moldova observă ospitalitatea ne- obişnuită, receptivitatea şi bunătatea populaţiei băştinaşe. Vi se va vorbi în limba dumneavoastră,

vi se vor închina vinuri de

excepţie, veţi fi serviţi cu mămăligă cu tocană, cu sărmăluţe, vi se va povesti

despre viaţa la sat şi isto- ria locurilor, vi se va cânta

şi

o astfel

de primire nu se uită, şi

este puţin probabil că veţi mai găsi ceva asemănător

în alte ţări!

vi se va dansa

mai găsi ceva asemănător în alte ţări! vi se va dansa and bred by peasants within

and bred by peasants within their households: vegetable,

fruit, dairy, meat. As a rule, households are lo- cated onto shores of water pools and therefore one may go fishing, rowing a boat, swimming or sunbathing as a most pleasant pastime. Apart of water recreation facilities, guests are offered to ride horses or to be driven in wag- ons (caruta), go sightseeing local places of interest, hike or ride a bicycle, admire a folk- lore performance. Tourism complexes offer their guests barbeque parties in the open air and the possibility to ad- mire the divine moldovan nature, also organise group events (celebrations, confer- ences, dinners). The tourists can also choose to pay a day visit to such households with-

out a night stop. every visitor who encounters moldova shell undoubtedly mark the generosity and hos- pitality of our nationals, their sincerity and kindness. There-

fore you will be talked to in common language, you will consume divine wine, you will be treated with mamaliga (na-

tional dish of maize) with fried pork and cabbage rolls, you will hear stories about the his- tory of one or another place, you will be entertained with national songs and music similar receptions are unfor- gettable! it is unlikely to en- counter similar attitude in any other country of the globe!

крестьяне сами производят

в своих подворьях и огоро-

дах: это и овощи-фрукты, и молочные продукты, и мясо. Как правило, хозяйства рас- положены на берегах водое- мов, а поэтому можно поры- бачить, покататься на лодке, поплавать или позагорать. Кроме водных развлечений - катание на лошадях или в кэ- руцах (повозках), экскурсии к достопримечательностям, пешие и велосипедные про- гулки, фольклорные про- граммы. В туристических комплексах организуют пик- ники на природе, массовые мероприятия, праздничные события, конференции, обе- ды. Такие хозяйства можно посетить как с ночевкой, так и без.

Любой, кто приезжает в Молдову, отмечает необы- чайно широкое гостеприим- ство народа нашей страны, его открытость и доброту. Поэтому с вами будут гово-

рить на одном языке, пить божественное вино, угощать мамалыгой с токаной и го- лубцами, расскажут о жизни

в селе и истории этих мест,

Такие прие-

споют, сыграют

мы незабываемы, и вряд ли в какой другой стране можно найти нечто подобное!

и вряд ли в какой другой стране можно найти нечто подобное!
и вряд ли в какой другой стране можно найти нечто подобное!
и вряд ли в какой другой стране можно найти нечто подобное!
“ Butuceni ” P ensiunea agroturistica , s atul B utuceni pensiunea este situată într-un
“ Butuceni ” P ensiunea agroturistica , s atul B utuceni pensiunea este situată într-un
“ Butuceni ” P ensiunea agroturistica , s atul B utuceni pensiunea este situată într-un

Butuceni

Pensiunea agroturistica, satul Butuceni

pensiunea este situată într-un loc pito- resc, care te încântă cu peisajele ce se deschid înaintea ochilor. este o localitate cu dealuri stâncoase şi lunci de un ver- de crud, iar râul răut pare a sta la straja liniştii şi păcii de aici. Doar la Agropensi- unea„Butuceni” aveţi inedita ocazie să vă întoarceţi în timpurile strămoşilor, prin obiectele păstrate în expoziţia pensiu- nii, şi să admiraţi gospodăriile ţărăneşti restaurate.

Butuceni

agrotouristic Pension, Butucenii Village

The house is situated in a picturesque place which shall rejoice your eyes with a beautiful landscape. it’s a hilled rocky locality of virgin green and the reut river that will guard your peace with quietness. Only at the boarding-house “Butuceni” you have the marvelous occasion to look back at the life of our ancestors through the things exhibited in our exposition and especially you can see the restored peasant housekeeping.

„БУТУЧЕНЬ»

Хозяйство ело Бутучень

Пансионат расположен в живописном месте, которое очаровывает своими пейзажами. Это скалистая местность с зелеными лугами, где река Рэут будто стоит на страже здешнего мира и покоя. Именно наш пансионат предоставля- ет уникальную возможность ощутить историческую атмосферу, благодаря сохранившимся до наших дней атти- ческим предметам. Это, в основном, реставрированные крестьянские хо- зяйства.

Это, в основном, реставрированные крестьянские хо- зяйства.
“ casa din Lunca ” P ensiune , s atul t reBujeni gospodăria familiei Benzin

casa din Lunca

Pensiune, satul treBujeni

gospodăria familiei Benzin este situată în satul Trebujeni, raionul Orhei, la o distanţă de 55 km de Chişinău, în apropierea muzeului în aer liber „Orheiul Vechi”. servicii: trei mese pe zi, 3 camere duble, sală de conferinţă, grătar, terase, bazin, TV, grădină etc. Odihnă/divertisment: excursii la Complexul muzeistic „Orheiul Vechi”, pescuit, plimbări pe cai, plimbări cu barca. Familiarizarea cu satul moldovenesc, cu lucrul pe ogoare, la prisacă, cu activităţile gospodăreşti obişnuite: mulgerea oilor şi vacilor, hrănirea păsărilor, participarea la pregătirea bucatelor tradiţionale moldoveneşti.

“casa din Lunca”

Pension, treBujeni Village

Benzin family farm is situated in the village of Trebujeni of Orhei district, 55 km distance from Chisinau near the Orhei-Vechi – an open-air museum. services: three meals a day, double- rooms, conference hall, 2 terraces, swimming- pool, TV, garden, grill. entertainments: tours to the open-air museum, fishing, horse-riding, boating. Familiarization with the moldavian village, the work on the ag- ricultural land and the apiary, other farm works:

milking of sheep, cows, feeding of poultry, par- ticipation in the cooking of moldavian dishes.

„ДОМИК В ДОЛИНЕ»

Хозяйство, село треБужень

Хозяйство семьи Бензин находится в селе Требужень района Орхей, в 55 км. от Киши- нэу, вблизи музея под открытым небом «Ор- хеюл Векь» (Старый Орхей). Услуги: трехразовое питание, 3 двух-местных номера, зал заседаний, гратар, террасы, бас- сейн, TV, огород, и т.д. Отдых/развлечения: экскурсии по музейно- му комплексу “Orheiul Vechi”, рыбная ловля, конные прогулки, катание на лодках. Озна- комление с молдавским селом , с работой на сельскохозяйственных угодиях,с работой на пасеке хозяйства, доение овец, коров, корм- ление птиц и др. Участие в ритуале приготов- ления молдавских блюд.

“HanuL Lui HanGanu” P ensiunea t uristica , s atul l aloVa pensiunea familiei Hanganu
“HanuL Lui HanGanu” P ensiunea t uristica , s atul l aloVa pensiunea familiei Hanganu
“HanuL Lui HanGanu” P ensiunea t uristica , s atul l aloVa pensiunea familiei Hanganu

“HanuL Lui HanGanu”

Pensiunea turistica, satul laloVa

pensiunea familiei Hanganu este amplasată în preajma complexelor rupestre ţipova şi saharna, pe malul râului nistru, la 100 km de oraşul Chişinău, în satul lalova, raionul rezina. recreare/ timp liber: plimbare cu barca, vânătoare în pădurea din apropiere, pescuit sportiv, saună cu lemne, degustare produse apicole, program folcloric (grup local), vizitare ateliere meşteşugăreşti, pa- rapantism cu/fără instruire, excursie la mă- năstirea ţipova, cu căruţa/sania sau barca, excursie la mănăstirea saharna cu barca etc.

“HanuL Lui HanGanu”

agrotouristic Pension, laloVa Village

Hanganu family farm is situated on the bank of the nistru river near to the cliff monas- teries of Tipova and saharna, in village of lalova of rezina region, 100 km northward from Chisinau. entertainments: visits to popular craftsmen, paragliding courses, trips to Tipova and sa- harna, folklore performances, horse-riding, visiting a bee-yard, hunting, fishing etc.

„хаНУЛ ЛУй хаНгаНУ»

туристическое Хозяйство, село лалова

Туристическое хозяйство семьи Хангану находится вблизи скальных монастырей Цыпова и Сахарна на берегу реки Днестр в 100 км от Кишинэу в селе Лалова райо- на Резина. Отдых/развлечения: катание на лодках, охота (по сезону), рыбалка, сауна, посе- щение пасеки, конные прогулки, фоль- клорная программа, визит к народным мастерам, занятия парапланеризмом, пешие/водные экскурсии в монастыри Цыпова и Сахарна.

пешие/водные экскурсии в монастыри Цыпова и Сахарна.
“Odiseu” c omPlex t uristic , o raşul V adul l ui V odă Complexul

“Odiseu”

comPlex turistic, oraşul Vadul lui Vodă

Complexul hotelier de vacanta “ODiseu” este dotat cu tot necesarul pentru gazduirea, or- ganizarea seminarelor, treningurilor, meselor rotunde si odihnei diverselor grupuri, atit din tara noastra, cit si de peste hotare. in cele 72 de camere duble si in 8 aparta- mente (de lux) incluse in 12 vile situate intr-o zona impadurita in apropierea riului nistru veti gasi tot comfortul necesar, caldura si ca- litatea unei odihne placute.

“Odiseu”

touristic comPlex, Vadul lui Voda city

We offer our guests excursions to wine cel- lars with wine tasting, monasteries, river trips along nistru. The wineries, as those located in Cricova, romanesti, Cojusna and milestii mici, are well known all over the world as produc- ers of quality wines. in the rocky hills above the nistru and prut rivers are many cave mon- asteries. Tipova is considered the largest mo- nastic cave complex, not only in moldova, but in the whole southeastern europe. if you want to mix pleasure with business we can set up meetings with the representatives of the moldavian business circles or other dif- ferent business meetings.

“ОДИССЕй”

туристический Kомплекс, вадул луй водэ

Для отдыхающих организуются поездки по историческим и культурным местам Молдо- вы, (исторические места Сахарна и Старый Орхей, Сорокская крепость, монастыри Каприяна, Цыпова, Хынкул, Рудь), Посеще- ние винзаводов Пуркарь, Кожушна, Малые Милешты и Крикова с дегустацией вин, бан- кеты и фуршеты с приглашением звезд мол- давской культуры, прогулки на катере по реке Днестр с его живописными берегами. Для деловых людей можем организовать конференции, семинары, деловые встречи.

людей можем организовать конференции, семинары, деловые встречи.
людей можем организовать конференции, семинары, деловые встречи.
людей можем организовать конференции, семинары, деловые встречи.
“La PLOPi” P ensiune t uristică , s atul m ăgdăceşti pensiunea “la plopi” dispune
“La PLOPi” P ensiune t uristică , s atul m ăgdăceşti pensiunea “la plopi” dispune
“La PLOPi” P ensiune t uristică , s atul m ăgdăceşti pensiunea “la plopi” dispune

“La PLOPi”

Pensiune turistică, satul măgdăceşti

pensiunea “la plopi” dispune de:

- sala mare de ceremonii (de la 120 - 350

persoane)

- sala mică de ceremonii (până la 70 persoane)

- restaurant

- Bar

- Terasă

- Hotel

- parcare

“La PLOPi”

tourist Pension, magdacesti Village

“la plopi” has:

- a large hall for ceremonies (for 120-350 people)

- a small ceremony room (up to 70 people)

- restaurant

- bar

- terrace

- hotel

- parking place

„Ла ПЛОПЬ

туристическое Хозяйство, село мэгдэчешть

Пансионат

“la

plopi”

предлогает

своим

гостям:

Большой

- персон)

зал

для

торжеств

(120-350

- Малый зал для торжеств (до 70 персон)

- Ресторан

- Бар

- Террасу

- Гостиницу

- Автостоянку

(до 70 персон) - Ресторан - Бар - Террасу - Гостиницу - Автостоянку
(до 70 персон) - Ресторан - Бар - Террасу - Гостиницу - Автостоянку
“La HanuL Lui VasiLe” P ensiune t uristică , s atul t ohatin pensiunea turistică

“La HanuL Lui VasiLe”

Pensiune turistică, satul tohatin

pensiunea turistică este amplasată la 3 km de capitală, în satul Tohatin, pe traseul Chi- şinău-Vadul lui Vodă, într-un mediu pitoresc, cu spaţii bine dotate. Facilităţi şi dotări: pensiune completă, 11 dormitoare confortabile, un minihotel în stil european cu 7 camere, 4 căsuţe de lemn în stil naţional, lac cu peşte, piscină outdoor, piscină indoor, saună, cramă, sală de ban- chete (de vara) cu o capacitate de 150-200 de persoane, terasă cu o capacitate de 40 de persoane, sală de conferinţe cu o capacitate de 100-150 de persoane.

“La HanuL Lui VasiLe ”

tourist Boarding house, tohatin Village

The tourist boarding house “la Hanul lui Vasile” is situated in the immediate proximity of the city of Chisinau, in the settlement of Tohatin, just 3 km away from the capital on the route Chisinau-Vadul lui Voda. services: three meals a day, apartments, a mini-hotel in european style (7 apartments), 4 wooden houses in national style, a pond for fishing, 2 swimming-pools (outdoor and in- side), sauna, a crama (wine cell), banquet sum- mer hall for 150-200 persons, terrace for 40 persons, conference hall for 100-150 persons.

“Ла хаНУЛ ЛУй ВаСИЛЕ“

туристическое xозяйство, село тогатин

Туристическое хозяйство расположено на трассе Кишинэу - Вадул-луй-Водэ, на рас- стоянии 3 км от Кишинэу в живописном селе Тогатин. Услуги: трехразовое питание, 11двухмест- ных номеров, мини-гостиница в европей- ском стиле (7 номеров), 4 деревянных домика в национальном стиле, пруд для рыбалки, открытый и закрытый бассейны, сауна, крама (винный погреб), банкетный зал на 150-200 мест, конференц-зал на 100- 150 мест, терраса на 40 мест.

зал на 150-200 мест, конференц-зал на 100- 150 мест, терраса на 40 мест.
зал на 150-200 мест, конференц-зал на 100- 150 мест, терраса на 40 мест.
зал на 150-200 мест, конференц-зал на 100- 150 мест, терраса на 40 мест.
“ MaRiOn ” P ensiune t uristică , o raşul ş tefan V oda Hotelul

MaRiOn

Pensiune turistică, oraşul ştefan Voda

Hotelul “marion” este situat chiar la in- trarea în oraşul Ştefan Vodă, in vecina- tate cu parcul şi restaurantul “Casa sar- batorii”. nu departe, la 3 km de Hotel se afla o frumoasa pădure cu diverse cpe-

cii de pasari si animale, care prezintă un

interes pentru amatorii de vânătoare. Aproape de hotel se află si “Asociatia de Vânătoare şi pescuit”.

„MaRiOn»

tourist Boarding house, stefan Voda city

The “marion” hotel is situated at the stefan Voda city entrance near a green park and nice restaurant “Casa sarba- torii”. not very far, at the distance of 3 km from the Hotel “marion”lays a beau- tiful forest with birds and wildlife that presents an interest for hunting enthu- siasts. Close to the Hotel there is the cty “Hunting and Fishing Association”.

„МаРИОН»

туристическое xозяйство, город штефан вода

Отель “Марион” расположен у вьезда в город Штефан Водэ рядом с парко-

вой зоной и рестораном “Каса Сэр- бэторий”. Недалеко, на расстоянии 3 км от отеля “Марион” находится лес

с разнообразием диких животных

и птиц, который предоставляет ин-

терес для любителей охоты. Рядом

с отелем расположено “Общество охотников и рыболовов”.

Рядом с отелем расположено “Общество охотников и рыболовов”.
Рядом с отелем расположено “Общество охотников и рыболовов”.
Рядом с отелем расположено “Общество охотников и рыболовов”.
“tuRnuL aLB” P ensiune a groturistică , s atul c osteşti pensiunea turistică se află

“tuRnuL aLB”

Pensiune agroturistică, satul costeşti

pensiunea turistică se află la o distanţă de 18 km de Chişinău. este situată pe un povârniş de deal cu un peisaj frumos, pitoresc. la pensiunea noastră turiştii au posibilitatea să practice pescuitul, iar peştele prins poate fi pregătit la grătar, prăjit sau folosit pentru prepararea supei de peşte.

“tuRnuL aLB”

agrotouristic Boarding house, costeşti Village

The boarding house is at a distance of 18 km from Chisinau. it is situated on a steep hill surrounded by a beautiful, scenic landscape. At our pension, the tourists can go fishing and the fish thus caught can be grilled, roast- ed or used to cook fish soup.

БЕЛая ЛаДЬя

туристическое xозяйство, село костешть

Агро-туристический пансионат недалеко от села Костешть находится на расстоя- нии 18 км от Кишинева. Он расположен на крутом холме, окруженном живописным ландшафтом. В нашем пансионате туристы могут ловить рыбу и сами готовить её тут же на берегу озера различными способами: варить, жа- рить, коптить или запекать.

озера различными способами: варить, жа- рить, коптить или запекать.
озера различными способами: варить, жа- рить, коптить или запекать.
озера различными способами: варить, жа- рить, коптить или запекать.
озера различными способами: варить, жа- рить, коптить или запекать.
OLĂRit primele obiecte artistice din ceramică da- tează din neolitic. Aceste articole au forme mari
OLĂRit primele obiecte artistice din ceramică da- tează din neolitic. Aceste articole au forme mari
OLĂRit primele obiecte artistice din ceramică da- tează din neolitic. Aceste articole au forme mari

OLĂRit

primele obiecte artistice din ceramică da- tează din neolitic. Aceste articole au forme mari şi ornamente deosebite, elementele principale fiind spiralele şi buclele, exprima- te în diferite tipuri de lucrări de ceramică ale meşterilor din moldova. pe lângă vasele de lut trebuie menţionate micile obiecte artisti- ce – figurinele bogat colorate care servesc ca elemente de decor.

POtteRY

First ceramic objects of art date back from the neolithic. These articles have large shapes and special ornaments, spirals and loops are main elements, expressed in different types of ceramic works by the masters of moldova. Besides those small vessels of clay, small art objects worth to be mentioned - colourful figurines that serve as decorations.

КЕРаМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИя

Первые художественные произведения из керамики появились в эпоху неолита. Эти изделия имеют крупные формы и особый орнамент, главными элементами которо- го являются спирали и завитки, которые содержатся на керамических изделиях различных форм гончарных мастеров Молдовы. Наряду с глиняными сосудами нельзя не упомянуть о маленьких художе- ственных изделиях - о фигурках, красиво раскрашенных и служащих элементами декора.

- о фигурках, красиво раскрашенных и служащих элементами декора.
- о фигурках, красиво раскрашенных и служащих элементами декора.

Artizanat

HandicRaft

хУДОжЕСТВЕННОЕ

НаРОДНОЕ РЕМЕСЛО

PReLucRaRea aRtisticĂ a LeMnuLui prelucrarea artistică a lemnului este una din- tre cele mai vechi

PReLucRaRea aRtisticĂ a LeMnuLui

prelucrarea artistică a lemnului este una din- tre cele mai vechi ocupaţii ale moldovenilor. Artiştii contemporani sunt atraşi de bogăţia procedeelor de sculptare şi claritatea con- structivă, moştenite de la predecesori. Con- diţiile istorice, legătura strânsă a poporului cu natura, pădurea, codrii, care sunt „fraţii” oamenilor, explică înflorirea acestei ramuri a artei populare.

wOOdwORkinG

Decorative woodworking is one of the oldest occupations of moldovans. Contemporary artists are attracted by the richness of carv- ing processes, clarity of design, inherited from predecessors. Historical conditions, the population’s close connection to nature, for- est, codrii (oak forests), which are “brothers” to individuals, can explain the flourishing of this branch of folk art.

хУДОжЕСТВЕННая ОБРаБОТКа ДЕРЕВа

Художественная обработка дерева – одно из древнейших занятий молдован. Совре- менных художников в наследии прошлого привлекают богатое разнообразие видов резьбы, её конструктивная четкость. Исторические условия, тесная связь лю- дей с природой, лесом, кодрами, которые народ называает своим “братом”, объяс- няют процветание этой области народно- го искусства.

объяс- няют процветание этой области народно- го искусства.
объяс- няют процветание этой области народно- го искусства.
объяс- няют процветание этой области народно- го искусства.
объяс- няют процветание этой области народно- го искусства.
ŢesutuL săpăturile arheologice de pe teritoriul mol- dovei au arătat că ţesutul este o ocupaţie
ŢesutuL săpăturile arheologice de pe teritoriul mol- dovei au arătat că ţesutul este o ocupaţie
ŢesutuL săpăturile arheologice de pe teritoriul mol- dovei au arătat că ţesutul este o ocupaţie

ŢesutuL

săpăturile arheologice de pe teritoriul mol- dovei au arătat că ţesutul este o ocupaţie foarte veche. Ornamentele de pe suprafeţele ţesăturilor sunt determinate de funcţia şi po- ziţia lor în încăpere sau în viaţă. În ansamblul articolelor ţesute predomină elementele ge- ometrice; plantele antropomorfe şi animorfe sunt într-un număr mai mic. Ornamentul în- tâlnit pe toate tipurile de ţesături de lână şi bumbac este pomul vieţii. gama cromatică a articolelor ţesute constă din câteva culori de bază şi multe nuanţe.

tissue

The archaeological excavations on the terri- tory of moldova have shown that the tissue is

a very old occupation. Forms and fabric trim

surfaces are determined by their usage and positioning in the room or in life. in all articles prevail woven geometric elements, anthropo-

morphic and animorphic plants are in a lower number. The ornament found on all kinds of wool and cotton fabrics is the tree of life. The chromatic range of woven articles consists of several basic colours and a lot of shades.

ТКаЧЕСТВО

Археологические раскопки на территории

Молдовы показали, что ткачество являет- ся древним занятием. Орнаменты, кото- рыми украшались ткани, определялись их функцией и ролью в помещении или

в быту. В ансамбле тканых изделий пре-

обладают геометрические элементы, изо- бражения антропоморфных и аниморф- ных растений уступают им по количеству. Орнамент, который встречается на всех видах ткани из шерсти и хлопка, являет- ся древом жизни. Цветовая гамма тканых изделий состоит из нескольких основных цветов и многих оттенков.

изделий состоит из нескольких основных цветов и многих оттенков.
изделий состоит из нескольких основных цветов и многих оттенков.
PReLucRaRea aRtisticĂ a PietRei De-a lungul istoriei, în centrele de prelucrare artistică a pietrei, meşterii

PReLucRaRea aRtisticĂ a PietRei

De-a lungul istoriei, în centrele de prelucrare artistică a pietrei, meşterii confecţionau di- verse obiecte, tăind şi împodobind materialul potrivit tehnicilor şi regulilor transmise din generaţie în generaţiei. Astăzi pot fi întâlniţi meşteri care execută cu măiestrie elemente arhitecturale, pietre funerare, monumente, ba-

lustrade, bănci, cruci şi troiţe. inspiră admiraţie casele din Orhei, construite în prima jumătate

a secolului al XX-lea, ale căror terase sunt înfru- museţate cu stâlpi de piatră, frumos încrustaţi.

aRt Of stOne

Throughout history, in centers for decorative stone, craftsmen made a variety of objects, cutting into and ornamenting materials ac- cording to techniques and rules passed down from generation to generation. Today, crafts- men can be found performing with mastery architectural elements, tombstones, monu- ments, railings, benches, crosses and trinities. in Orhei city one can admire houses built in the first half of the twentieth century, whose terraces are embellished with beautifully carved stone pillars.

хУДОжЕСТВЕННая ОБРаБОТКа КаМНя

На протяжении истории в центрах художе- ственной обработки камня мастера про- изводили предметы для самых различных

надобностей, вырезая и украшая материал

с использованием техники и правил, пере-

даваемых из поколения в поколение. Сегод- ня можно встретить мастеров, которые ис- кусно вырезают архитектурные элементы,

надгробия, памятники, перила, скамьи, кре- сты и поклонные кресты. Мы и сегодня вос- хищаемся домами Оргеева, построенными

в первой половине ХХ-го века, террасы ко- торых украшают резные каменные столбы.

ХХ-го века, террасы ко- торых украшают резные каменные столбы.
ХХ-го века, террасы ко- торых украшают резные каменные столбы.
ХХ-го века, террасы ко- торых украшают резные каменные столбы.

RePuBLica MOLdOVa

tHe RePuBLic Of MOLdOVa

РЕСПУБЛИКа МОЛДОВа

este o ţară mică, cu populaţie densă. e situată în sud-estul europei. suprafaţa - 33,8 mii km2. la nord, la est şi la sud se învecinează cu ucraina, iar la vest - cu românia. Teritoriul r. moldova are o întindere de la nord la sud de 350 de km, iar de la vest la est - 150 km. populaţia - circa 3,5 milioane de oameni. Capitala - Chişinău, (peste 800 mii de locui- tori.) Valuta naţională - leul (1 dolar suA - aproxi- mativ 11 lei), 1 leu este echivalent cu 100 de bani (monede). limba de stat - moldoveneasca (română). lim- ba de comunicare dintre reprezentanţii etnii- lor - rusa, în unele regiuni - găgăuza, ucrainea- na, bulgara. zona-internet - .md; Codul telefonic - 373; religia - 98,5% din populaţie sunt creştini- ortodocşi. republica moldova şi-a proclamat indepen- denţa la 27 august 1991.

is a small, densely populated country in south- eastern europe. The area - 33.8 thousand km2 moldova neighbors ukraine to the north, east and south, and romania to the west. moldova’s territory is 350 km long from the north to the south and 150 km from the west to the east. population - about 3.5 mln. people Capital - Chisinau, (over 800 thousand residents.) national currency - leu (1 usD = about 11 mDl), 1 leu equals to 100 bani (coins). The state language - moldovan (romanian), the inter-ethnic language of communication - russian, in some regions gagauzian, ukrai- nian, Bulgarian . internet zone - .md Telephone code - 373 religion - Orthodoxy - 98.5% of population. The republic of moldova proclaimed its in- dependence on August 27, 1991.

Небольшая, густонаселенная страна в Юго-Восточной Европе. Площадь - 33.8 тыс.км2. На севере, востоке и юге граничит с Украиной, а на западе - с Румынией. Территория Молдовы имеет протяженность с севера на юг 350 км и с запада на восток - 150 км. Население - около 3,5 миллиона человек. Столица - Кишинев, более 800 тысяч жите- лей. Национальная валюта - лей (1 доллар США - примерно 11 леев), 1 лей равен 100 ба- нам (монеты). Государственный язык - молдавский (идентичен с румынским), язык межна- ционального общения - русский, в неко- торых регионах - гагаузский, украинский, болгарский). Интернет-зона - .md Телефонный код - 373 Вероисповедание: православие - 98,5% населения. Республика Молдова провозгласила неза- висимость 27 августа 1991 года.

висимость 27 августа 1991 года. Turism rural = rural Tourism = Сельский туризм

Turism rural = rural Tourism = Сельский туризм / Agenţia Turismului.

– Ch. : s. n., 2011 (“Tipografia-sirius” srl). – 32 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 2000 ex. isBn 978-9975-57-003-9.

338.48

T 95

www.turism.gov.md

© Agenţia Turismului a republicii moldova, 2011 Fotografii şi concepţia grafică – grigorii & Alexandr Kornienko Traducerea – Diana Croitoru, Valentina popa