Вы находитесь на странице: 1из 32

A

g

e

n

ţ

i

A

T

u

r

i

s

m

u

l

u

i

p

r

e

z

i

n

T ă

m

 

o

 

l

D

o

V

 

A

ă m   o   l D o V   A Turism Religious TouRism Religios Религиозный

Turism

Religious

TouRism

Religios

Религиозный

ТУРизМ

m   o   l D o V   A Turism Religious TouRism Religios Религиозный ТУРизМ

Turism

religios

religious TourisM

Turism religios religious TourisM mănăsTirile Din mOlDOVA A călători prin moldova fără a vizita cel puţin

mănăsTirile Din mOlDOVA

A călători prin moldova fără a vizita cel

puţin o mănăstire ar însemna să ratezi ocazia de a admira arhitectura fascinan- tă, originalitatea, cultura ortodoxă, pei- sajele naturale unice, icoanele vechi şi moaştele sfinţilor, precum şi multe alte

atracţii. În prezent, rutele turistice inte- grează toate locaşurile mai mari şi mai renumite. În moldova, sfintele locaşuri au fost dintotdeauna centre de educaţie

şi iluminare. În mănăstiri erau copiate

cărţi, iar mai apoi au fost deschise tipo- grafii. prin străduinţele călugărilor aici erau adunate biblioteci mari, erau înte- meiate şcoli pentru copiii ţăranilor, dar şi seminare teologice.

mănăstirile aşteaptă cu drag şi simpli vi- zitatori, şi pelerini, şi turişti. Călugării şi maicile relatează celor sosiţi despre isto- ria locaşului, le demonstrează relicvele sfinte şi îi servesc cu bucate simple de

la masa monahilor: miere adunată de la

prisaca proprie, pâine coaptă la brutăria proprie, dar şi vin mănăstiresc de unicat. Vizitând mănăstirile din moldova veţi afla multe lucruri curioase despre popo- rul acesteia, religia, istoria şi sufletul lui.

mOnAsTeries OF mOlDOVA

To stay in moldova and not to visit one of its monasteries would mean not to admire the marvelous architecture, its originality, the Orthodox culture, unique natural landscapes, old icons, relics of saints and many other attractions. The modern touristic routes run across the most prominent and renowned cloisters. The moldovan cloisters always played the role of spiritual centres. in monaster- ies they copied books by writing – print- ing houses appeared later, they collect- ed huge libraries, they founded schools for children of peasants and theological seminaries. The moldovan monasteries are open for visitors, pilgrims and tour- ists. The monks are going to narrate the history of their cloisters, will show the scared items and offer plain monastic food: honey from monastic beehive, bread baked in monastic bakery and of course unsurpassable monastic wine. A trip across the monasteries of moldova stands for acquaintance with the nation of this country, its religion, history, cul- ture and soul.

МОНАСТЫРИ МОлдОвЫ

Посетить Молдову и не побывать хотя бы в одном монастыре - это означает не увидеть прекрасной архитектуры, самобытности, право- славной культуры, уникальных при- родных ландшафтов, старинных икон, мощей святых и многого другого. Сегодня туристические маршруты проложены по самым крупным и из- вестным обителям. Молдавские мона- стыри всегда были центрами просве- щения. Здесь переписывались книги, а позже появились типографии, соби- рались огромные библиотеки, осно- вывались школы и духовные семина- рии. в монастырях широко открыты двери и для прихожан, и для паломни- ков, и для туристов. Монахи расскажут историю обители, покажут святыни, предложат нехи- трую монастырскую еду: мед с соб- ственной пасеки, хлеб, испеченный в монастырской пекарне, и, конеч- но же, неповторимое монастырское вино. Посещение монастырей Молдо- вы – это знакомство с народом стра- ны, его религией, историей, культу- рой, душой.

MĂNĂSTIREA „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” S atul C urChi mănăstirea a fost ridicată în anii 1773-1775

MĂNĂSTIREA „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”

Satul CurChi

mănăstirea a fost ridicată în anii 1773-1775 de către boierul iordachie Curchi din satul moro- zeni pe pământurile bunelului său. la început locaşul principal era o biserică din lemn, însă la începutul sec. al XiX-lea aici a fost construi- tă o catedrală fastuoasă, care mult timp a fost cea mai înaltă din moldova (32 m). potrivit unei ipoteze, aceasta ar fi fost edificată după schiţele marelui arhitect Bartolomeo rastrelli.

MONASTERY “NATIVITY OF VIRGIN MARY”

CurChi Village

The monastery was established in the years 1773-1775 by Boyar iordache Curchi from morozeni settlement onto the lands that once belonged to his grandfather. At first, the prin- ciple temple of the cloister was a wooden church. Yet, to the turn to XiX century a mar- velous temple was erected that remained for long time the highest temple in moldova (32 metres). There exist suppositions that the temple was constructed by the project of the great architect Bartolomeo rastrelli.

МОНАСТЫРЬ “РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ”,

Село КурКь

Монастырь был основан в 1773-1775гг. боярином Иордакием Куркь из села Моро- зены на землях, принадлежавших его деду. Сначала основным храмом обители была деревянная церковь. Но в начале XiX века здесь был построен великолепный собор, долгое время остававшийся самым высо- ким в Молдове (32 м). Существует гипотеза, что собор построен по чертежам великого зодчего Барталамео Растрелли.

MĂNĂStirea „aDOrMirea MaiCii DOMNului”

Satul CĂpriaNa

mănăstirea Căpriana a fost ctitorită pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1399-1432), fiind reconstruită în perioada de domnie a lui Ştefan cel mare, încă înainte de 1470. se mai cunoaşte că la 1545, un alt domnitor, petru rareş, a ctitorit la mănăstirea Căpriana Biserica„Adormirea maicii Domnului”. În prezent, după reconstrucţie, acest sfânt lo- caş arată cu totul altfel.

MONASTERY “DORMITION OF THE THEOTOKOS”

CapriaNa Village

Capriana monastery was founded during the reign of Alexandru cel Bun (1399-1432), and got reconstructed by stefan cel mare prior to the year 1470. it is also known that in 1545 another ruler of the moldovan principality pentru rares con- structed a church “Dormition of the Theoto- kos” in Capriana monastery. Today the restored cloister appears in all its glory.

МОНАСТЫРЬ “УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ”

Село Кэприяна

Oснован во времена правления Алек- сандр чел Бун (1399-1432), а реконструи- рован при господаре Штефан чел Маре еще до 1470 года. в 1545 году другой молдавский господарь Петру Рареш возвел в монастыре Кэприяна церковь Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня отреставрированная обитель при- обрела новый вид.

Сегодня отреставрированная обитель при- обрела новый вид.
MĂNĂSTIREA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” S atul C hiţCaNi Construcţia locaşului a durat mai bine de ju-
MĂNĂSTIREA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” S atul C hiţCaNi Construcţia locaşului a durat mai bine de ju-
MĂNĂSTIREA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” S atul C hiţCaNi Construcţia locaşului a durat mai bine de ju-

MĂNĂSTIREA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”

Satul ChiţCaNi

Construcţia locaşului a durat mai bine de ju- mătate de secol, în schimb, în prezent, ansam-

blul său arhitectural este considerat, pe bună dreptate, unul dintre cele mai impunătoare din moldova. Catedrala „Înălţarea Domnului”

şi clopotniţa au fost proiectate în 1864 de că-

tre un arhitect din sankt-petersburg. Biserica

de iarnă a fost deschisă în 1905, iar mai târziu

a fost ridicată şi clopotniţa cu cinci niveluri deasupra porţii (cu înălţimea de 55,6 m).

MONASTERY “ASCENSIO CHRISTI”

ChitCaNi Village

This cloister was being constructed for more than half a century, yet at present its archi- tectural composition is deemed by right the most outstanding and large-scaled in mol- dova. The temple “Ascensio Christi” and the belfry were designed in the year 1864 by an architect from st. petersburg. in the year 1905 the winter church opened its doors, and a bit later—the five-storey gate belfry (height 55.6 m).

МОНАСТЫРЬ “ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЕ”

Село КицКань

Эта обитель строилась более полувека, но сегодня ее архитектурный ансамбль по праву считается одним из самых вну- шительных в Молдове по своему размаху. вознесенский соборный храм и колоколь- ня были спроектированы в 1864 году пе- тербургским зодчим. в 1905 году открыва- ет свои двери зимняя церковь, чуть позже - пятиярусная надвратная колокольня (вы- сота 55.6 метров).

чуть позже - пятиярусная надвратная колокольня (вы- сота 55.6 метров).
MĂNĂSTIREA „SFÎNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE” S atul S uruCeNi În 1785, la hotarele satului suruceni

MĂNĂSTIREA „SFÎNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”

Satul SuruCeNi

În 1785, la hotarele satului suruceni s-au sta-

bilit nişte călugări, care au construit din lemn

o biserică de vară.

Şi mănăstirea, şi biserica au hramul sfân- tul gheorghe. În biserica de vară sunt păstrate cele mai vechi moaşte de pe terito- riul moldovei, rusiei şi ucrainei. Acestea sunt moaştele sfinţilor mucenici epictet, Astion, Antin din Athos, sf. gheorghe. stareţa afirmă că toate aceste moaşte sunt tămăduitoare.

CONVENT „SAINT GHEORGHE THE GREAT MARTYR”

SuruCeNi Village

The monastic life in suruceni settlement

started in 1785, when the monks established

a skete and constructed a wooden summer

church. Both, the cloister and the church have been consecrated in commemoration of saint great martyr george. The most an- cient relics of saints preserved in moldova, russia and ukraine reside in the summer church: the relics belong to st. martyrs epik- tet, Astion, Athonital of Athos and saint george. According to the nun superior of

the convent, all these relics heal.

МОНАСТЫРЬ “СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ”

Село Суручень

С 1785 года за селом Суручень обосно- вались монахи и построили деревянную летнюю церковь. И мона-стырь, и храм но- сят имя Святого Георгия. в летней церкви хранятся самые древние мощи на терри- тории Молдовы, России и Украины. Мощи принадлежат святым мученикам Епиктету (epictet), Астиону (Astion), Антину Афон- скому (Athonital), Святому Георгию. На- стоятельница утверждает, что эти мощи исцеляют.

Георгию. На- стоятельница утверждает, что эти мощи исцеляют.
Георгию. На- стоятельница утверждает, что эти мощи исцеляют.
Георгию. На- стоятельница утверждает, что эти мощи исцеляют.
MĂNĂStirea „SFÎNta treiMe” S atul r uDi mănăstirea a fost zidită în anii 1774-1777, din

MĂNĂStirea „SFÎNta treiMe”

Satul ruDi

mănăstirea a fost zidită în anii 1774-1777, din porunca şi cu ajutorul domnitorului grigore ghica iii. Domnitorul s-a vindecat de sufe- rinţă, iar în semn de recunoştinţă pentru tă-

măduirea ce i-a fost oferită a fondat în aceste locuri o mănăstire. locaşul este uimitor atât prin arhitectura bisericilor din cadrul său, dar şi prin natu- ra de-a dreptul mirifică: dealuri, cascade de

apă, păduri

O frumuseţe divină!

CONVENT “HOLY TRINITY”

ruDi Village

The cloister was founded in 1774-1777 by the ruling and upon support of gospodar grigorie ghika iii. The gospodar got healed from the disease and founded a cloister as gratitude.

The cloister strikes by both the architecture of its churches and the divine nature around:

it is magnifi-

mountains, waterfalls, forests cent and godly!

МОНАСТЫРЬ “СВЯТОЙ ТРОИЦЫ”

Село рудь

Обитель была заложена в 1774-1777 годах по распоряжению и при поддержке госпо- даря Григоре Гика iii. Господарь излечился от недуга, и в благодарность за исцеление заложил монастырь. Обитель поражает как архитектурными решениями церквей, так и изумительной природой: горы, водопады, леса. Поисти- не божественная красота!

природой: горы, водопады, леса. Поисти- не божественная красота!
природой: горы, водопады, леса. Поисти- не божественная красота!
MĂNĂStirea “ÎNĂlţarea DOMNului” S atul h ârjauCa schitul a fost construit în aceste locuri pe

MĂNĂStirea “ÎNĂlţarea DOMNului”

Satul hârjauCa

schitul a fost construit în aceste locuri pe la 1740, fiind numit „Înălţarea de la Hârjauca”. Ceva mai târziu, la mănăstire apar chiliile stare- ţului făcute din piatră şi stăreţia cu 7 odăi. mă- năstirea dispunea de brutărie proprie, 7 case pentru călugări, grajd de cai, magazii şi ham- bare. locaşul era împrejmuit cu un gard înalt din piatră. mănăstirea era renumită pentru bi- blioteca bogată şi şcoala ce funcţiona aici. Aşa arăta locaşul la mijlocul şi sfârşitul sec. al XiX-lea şi tot aşa s-a păstrat până în zilele noastre.

MONaSterY “aSCeNSiO ChriSti”

harjauCa Village

The skete in the place appeared approxi- mately in the year 1740 and it got the name of “Ascensio Christi” of Harjauca. The mon- astery ran a bakery, 7 buildings for monks, a stable, and auxiliary premises for household needs. it was circled by high stone fence. The monastery was renowned due to its vast li- brary and school. This is the appearance of the monastery by the close of XiX century preserved till nowa- days.

МОНАСТЫРЬ “ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЕ”

Село ХыржауКа

Скит на этой земле появился примерно в 1740 году, а называли его «Гиржавским вознесенским». в монастыре была своя пекарня, 7 корпусов для монахов, конюш- ня, сараи и амбары. Обитель обнесли вы- соким каменным забором. Монастырь славился богатой библиотекой и школой. Именно таким, каким монастырь был в се- редине и конце 19-го века, он сохранился и до наших дней.

был в се- редине и конце 19-го века, он сохранился и до наших дней.
MĂNĂSTIREA “SFÎNTA TREIME” S atul S aharNa primii călugări se stabilesc în aceste locuri încă

MĂNĂSTIREA “SFÎNTA TREIME”

Satul SaharNa

primii călugări se stabilesc în aceste locuri încă prin sec. Xii-XV (nu se cunoaşte cu exac-

titate). ei au întemeiat un locaş în stâncă, ri- dicând alături şi o căsuţă. mai târziu, în 1776,

1857 şi 1992, anexa a fost supusă reconstruc-

ţiilor. În zilele noastre, în mănăstirea rupestră se află o biserică.

MONASTERY “HOLY TRINITY”

SaharNa Village

The first monks appeared in the place already in the Xii-XV centuries (no more precise data are available). They founded a cloister in the thick of the rocks, with a small house an- nexed thereto. later, in 1776, 1857 and 1992 this annex house was restored. At present, the rock cloister hosts a church.

МОНАСТЫРЬ “СВЯТОЙ ТРОИЦЫ”

Село СаХарна

Еще в Xii-XV веках (точно не установлено) здесь появились первые монахи. Они от- крыли обитель в толще скал, пристроив к пещере нехитрый домик. Позже, в 1776,

1857 и в 1992 годах эта пристройка обнов-

лялась. Сегодня в скальном монастыре располагается действующая церковь.

Сегодня в скальном монастыре располагается действующая церковь.
Сегодня в скальном монастыре располагается действующая церковь.
Сегодня в скальном монастыре располагается действующая церковь.
Сегодня в скальном монастыре располагается действующая церковь.
MĂNĂStirea “aDOrMirea MaiCii DOMNului” S atul Ţ ipova mănăstirea rupestră de la ţipova se înalţă

MĂNĂStirea “aDOrMirea MaiCii DOMNului”

Satul Ţipova

mănăstirea rupestră de la ţipova se înalţă pe malul stâncos al nistrului. Acest aşeză- mânt ortodox este cel mai mare nu doar din moldova, dar şi din europa de est. se consi- deră că în acest locaş domnitorul Ştefan cel mare s-ar fi cununat cu maria Voichiţa. potri- vit altei legende, pe această stâncă şi-ar fi tră- it ultimii ani din viaţă poetul mitologic Orfeu, iar osemintele acestuia, cică, zac în nişa unei cascade din defileu.

MONASTERY “DORMITION OF THE THEOTOKOS”

Tipova Village

Tipova cave monastery is located onto the rocky shore of the nistru river. This Orthodox cave monastery is the largest not only in mol- dova, but also in the entire eastern europe. According to beliefs, moldovan gospodar (ruler) stefan cel mare got married to ma- ria Voichita in this monastery, while another legend reads that these rocks witnessed the last days of mythical poet Orpheus, whose relics were buried in the niche of a canyon’s cascades.

МОНАСТЫРЬ “УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ”

Село Ципова

Скальный монастырь Ципова находится на скалистом берегу днестра. Этот право- славный монастырь - самый большой не только в Молдове, но и в восточной Ев- ропе. Считается, что в этом монастыре венчался молдавский господарь Штефан чел Маре с Марией войкицей, а, согласно другой легенде, в этих скалах прожил свои последние годы мифологический поэт Ор- фей, останки которого якобы покоятся в нише одного из каскадов ущелья.

останки которого якобы покоятся в нише одного из каскадов ущелья.
останки которого якобы покоятся в нише одного из каскадов ущелья.
останки которого якобы покоятся в нише одного из каскадов ущелья.
MĂNĂSTIREA “SFÎNTUL MARE MUCENIC TEODOR TIRON” (C iuFlea ), C hişiNĂu Credincioşii vin în acest

MĂNĂSTIREA “SFÎNTUL MARE MUCENIC TEODOR TIRON” (CiuFlea),

ChişiNĂu

Credincioşii vin în acest locaş pentru a se în- china icoanelor făcătoare de minuni – icoa- nele maicii Domnului de Hârbovăţ şi Kazan, moaştelor marelui mucenic şi Tămăduitor pantelimon, sf. Cuvios serafim de sarov, sf. Cuvios Antipa Athonitul, sf. Cuvioşi iov şi Amfilohie de la poceaev. În anul 2000, creştinii din serbia au făcut loca- şului un dar binecuvântat – o părticică din sf. moaşte a marelui mucenic Teodor Tiron, care

se păstrează într-un chivot de argint aurit.

CONVENT “SAINT THEODORE TIRONE THE GREAT MARTYR”

ChiSiNau

people come here to worship the unique miracle-working icons of Our most Holy lady Theotokos and ever-Virgin mary of Harbovet and Kazan, the relics of great martyr and Healer panteleon, saints seraphim of sarov,

Antipa of Athos, iov and Amfilohiy of pochay-

iv and many others. in 2000, the believers

from serbia presented a particle of the relics

of great martyr Theodore of Amasea (Tirone)

that reside now in the convent in the silver reliquary.

“ФЕОДОРО -ТИРОНОВСКИЙ ЧУФЛИНСКИЙ” МОНАСТЫРЬ,

Кишинэу

Сюда приходят поклониться уникальным чудотворным иконам - Гербовецкой и Ка- занской Божьей Матери, мощам велико- мученика и целителя Пантелеймона, пре- подобного Серафима Саровского, Антипы

Афонского, Иова и Амфилохия Почаевских и многих других. в 2000 году единоверцы

из Сербии преподнесли в дар частицу мо-

щей Феодора Тирона. Эту ценность поме-

стили в серебряный мощевик.

щей Феодора Тирона. Эту ценность поме- стили в серебряный мощевик.
MĂNĂSTIREA “SFÎNTA TREIME” S atul F ruMOaSa În 1805 aceste locuri au fost sfinţite pentru

MĂNĂSTIREA “SFÎNTA TREIME”

Satul FruMOaSa

În 1805 aceste locuri au fost sfinţite pentru

a se ridica prima biserică din lemn. locuitorii

din Bravicea le-au ajutat monahilor care se adăposteau în bordeiele săpate în pământ să construiască chiliile şi trapeza. s-a păstrat până în zilele noastre icoana sfântului nico- lae din prima biserică a mănăstirii. pe icoană este înscrisă data sfinţirii acelei bi- serici – 1810. În 1840 aici este înălţată clopotniţa.

CONVENT “HOLY TRINITY”

FruMOaSa Village

in 1805, the site was consecrated for the construction of the first wooden temple. The residents of Bravicea settlement helped the monks residing in the dugouts to construct

a refectory and cells. The icon of saint nico-

las that used to decorate the first wooden church has survived till nowadays. There is an inscription on the icon reading that the church was consecrated in the year 1810. The belfry was erected in the year 1840.

МОНАСТЫРЬ “СВЯТОЙ ТРОИЦЫ”

Село ФрумоаСа

в 1805 году освятили площадку для стро-

ительства первого деревянного храма. Жители села Бравича помогли монахам, жившим в землянках, построить кельи и трапезную. Сохранилась икона Святого Николая, которая когда-то была в первой

церкви монастыря. На иконе - надпись, со- общающая нам о том, что церковь освяще- на в 1810 году.

в 1840 году в обители была возведена ко- локольня.

на в 1810 году. в 1840 году в обители была возведена ко- локольня.
MĂNĂSTIREA „SFÎNTA CUVIOASA PARASCHEVA”, HÂNCU S atul B urSuC În anul 1678 schitul a fost
MĂNĂSTIREA „SFÎNTA CUVIOASA PARASCHEVA”, HÂNCU S atul B urSuC În anul 1678 schitul a fost
MĂNĂSTIREA „SFÎNTA CUVIOASA PARASCHEVA”, HÂNCU S atul B urSuC În anul 1678 schitul a fost

MĂNĂSTIREA „SFÎNTA CUVIOASA PARASCHEVA”, HÂNCU

Satul BurSuC

În anul 1678 schitul a fost înfiinţat de către boierul moldovean, stolnicul mihail Hâncu. După cum spune legenda, el împreună cu fiica s-au adăpostit în acest loc, ascunzându- se de tătari. Şi-au promis că dacă vor scăpa cu viaţă, vor construi pe acel loc o mănăstire. Fiica stolnicului s-a călugărit şi a luat numele paraschiva şi s-a mutat cu traiul în acest schit. În prezent sunt pe sfârşite lucrările de con- strucţie a uneia dintre cele mai mari biserici ortodoxe din moldova.

CONVENT „THE PIOUS SAINT PARASCHEVA”, HANCU

BurSuC Village

A skete, close to 1678, was established by a

moldovan Boyar, stolnik mihail Hancu. As the legend goes, he together with his daughter found shelter in the place being persecuted by the Tatars. They made a wish: should they survive, a monastery would be constructed right in the place. The daughter of mihail Hancu took her monastic vows and was giv- en the religious name parascheva. At pres- ent, a marvelous temple has been almost constructed to become one of the biggest Orthodox monuments in moldova.

МОНАСТЫРЬ “СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ПАРАСКЕВЫ”, ХынКу

Село БурСуК

в 1678 году основал обитель молдавский

боярин, стольник Михаил Хынку. Согласно легенде, он с дочерью, спасаясь от татар, попал в это место. Тогда они загадали:

если выживут, построят здесь монастырь. дочь стольника приняла монашество под именем Параскевы и поселилась в этом ските. Сегодня в монастыре подходит к за- вершению строительство величественно- го храма, который станет одним из самых больших в Молдове.

го храма, который станет одним из самых больших в Молдове.
MĂNĂSTIREA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” S atul j apCa potrivit legendei, la mijlocul sec. al XVii-lea, din

MĂNĂSTIREA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”

Satul japCa

potrivit legendei, la mijlocul sec. al XVii-lea,

din schitul moldovenesc Deleni la stânca

de la Japca a venit călugărul iezechil, însoţit de câţiva credincioşi. pe vârful stâncii ei au săpat o peşteră în piatră. la poalele stâncii

şi în zilele noastre se află mănăstirea Japca.

schitul din stâncă s-a păstrat, în prezent aici

este amenajată o biserică. În aceste locuri

natura este foarte pitorească, atrăgând cu splendoarea sa cele mai renumite familii din Basarabia şi rusia.

CONVENT “ASCENSIO CHRISTI”

japCa Village

The

legend reads that in the middle of the

XVii

century, monk iezechil together with

some men of faith arrived to the rock Japca

from a moldova skete Delen and they carved

a cave onto the very summit of the rock, by

the foot of which Japca Convent is located at present. The rock skete has been preserved

either: it hosts a church. The place is sur- rounded by divine natural landscapes. Ab- solutely beautiful, the place was frequently visited by the most famous noble families of Bessarabia and russia.

МОНАСТЫРЬ “ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЕ»

Село жапКа

Предание гласит, что в середине XVii века из молдавского скита делен к скале Жап- ка пришел монах Иезекиль с несколькими единоверцами, и они пробили пещеру на самой вершине горы, у подножия которой сегодня и располагается монастырь Жап- ка. в прошлом веке сюда постоянно приез- жали самые известные фамилии Бессара-

бии и России. Скальный скит сохранился:

там сегодня располагается церковь.

Скальный скит сохранился: там сегодня располагается церковь.
Скальный скит сохранился: там сегодня располагается церковь.
Скальный скит сохранился: там сегодня располагается церковь.
MĂNĂSTIREA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” S atul C ĂlĂrĂşeuCa schitul a fost întemeiat de un schimnic
MĂNĂSTIREA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” S atul C ĂlĂrĂşeuCa schitul a fost întemeiat de un schimnic

MĂNĂSTIREA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

Satul CĂlĂrĂşeuCa

schitul a fost întemeiat de un schimnic ce trăise mai mult timp singur, în peştera de pe vârful stâncii. prima biserică, din lemn, a fost înălţată la poalele stâncii pe la sfârşitul sec. al XVi-lea. la 1747, reprezentanta unei renumi- te familii moldoveneşti, maria Cantacuzino, oferă în dar locaşului un lot de pământ. În 1782, în locul bisericii din lemn este ridicată alta, din piatră, şi o clopotniţă, ctitorite de Hagi marcu Donici.

CONVENT “DORMITION OF THE THEOTOKOS”

CalaraSeuCa Village

The skete was founded by a monk-hermit,

who used to be subsisting alone in a cave

onto the mount summit. The first wooden church by the mount foot was constructed by the end of the XVi century.

in the year 1747 a rich representative of a no-

ble moldovan family maria Catacuzino gifted

a land plot to the cloister. in the year 1782

the wooden church was replaced by a stone

church with a belfry by the donation of Hadja marcu Donici.

МОНАСТЫРЬ “УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ”

Село КэлэрэшеуКа

Скит основал монах-отшельник, который

жил долгое время один в пещере на вер-

шине скалы. Первая деревянная церковь

у подножия горы была построена в конце

XVi в. в 1747году богатая представитель-

ница известной молдавской фамилии Ма- рия Кантакузино дарит обители участок земли. в 1782 году на месте деревянной церкви возвели каменную с колокольней на средства Хаджи Марку донича.

возвели каменную с колокольней на средства Хаджи Марку донича.
MĂNĂSTIREA „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” S atul r ĂCiula potrivit unor date, schitul a fost întemeiat

MĂNĂSTIREA „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”

Satul rĂCiula

potrivit unor date, schitul a fost întemeiat la 1797 de către preoţii Andrei şi ioan roşca din satul paşcani. iniţial aici a fost ridicată o biserică din lemn. primul locaş din piatră – bi- serica de iarnă (încălzită) – este zidit la 1822, iar în 1845 este edificată încă o biserică din piatră, cea de vară. mănăstirea răciula se află în localitatea cu acelaşi nume.

CONVENT “NATIVITY OF THE MOST HOLY THEOTOKOS”

raCiula Village

According to some sources, the skete was founded in the year 1797 by the priests An- drei and ioan rosca from pascani settlement . At first, the cloister saw the construction of a wooden church. The first stone temple was built in 1822. This was a winter church with heating. in 1845, one more stone church appeared in the cloister meant for summer worship. raciula is attractive due to its being placed right in the same-named settlement.

МОНАСТЫРЬ “РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ”

Село рэчула

По одним данным, скит был основан в 1797 году. Основали его священники Ан- дрей и Иоанн Рошка из села Пашкань. Сначала в обители появилась деревянная церковь. Первый каменный храм был воз- веден в 1822 году. Это была зимняя теплая церковь. в 1845 году на территории оби- тели появляется еще одна каменная цер- ковь - летняя. Особенность монастыря в том, что он на- ходится прямо в селе с одноименным на- званием.

в том, что он на- ходится прямо в селе с одноименным на- званием.
в том, что он на- ходится прямо в селе с одноименным на- званием.
в том, что он на- ходится прямо в селе с одноименным на- званием.

REPUbLICA MOLDOVA

THE REPUbLIC OF MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

este o ţară mică, cu populaţie densă. e situată în sud-estul europei. suprafaţa - 33,8 mii km2. la nord, la est şi la sud se învecinează cu ucraina, iar la vest - cu românia. Teritoriul r. moldova are o întindere de la nord la sud de 350 de km, iar de la vest la est - 150 km. populaţia - circa 3,5 milioane de oameni. Capitala - Chişinău, (peste 800 mii de locui- tori.) Valuta naţională - leul (1 dolar suA - aproxi- mativ 11 lei), 1 leu este echivalent cu 100 de bani (monede). limba de stat - moldoveneasca (română). lim- ba de comunicare dintre reprezentanţii etnii- lor - rusa, în unele regiuni - găgăuza, ucrainea- na, bulgara. zona-internet - .md; Codul telefonic - 373; religia - 98,5% din populaţie sunt creştini- ortodocşi. republica moldova şi-a proclamat indepen- denţa la 27 august 1991.

is a small, densely populated country in south- eastern europe. The area - 33.8 thousand km2 moldova neighbors ukraine to the north, east and south, and romania to the west. moldova’s territory is 350 km long from the north to the south and 150 km from the west to the east. population - about 3.5 mln. people Capital - Chisinau, (over 800 thousand residents.) national currency - leu (1 usD = about 11 mDl), 1 leu equals to 100 bani (coins). The state language - moldovan (romanian), the inter-ethnic language of communication - russian, in some regions gagauzian, ukrai- nian, Bulgarian . internet zone - .md Telephone code - 373 religion - Orthodoxy - 98.5% of population. The republic of moldova proclaimed its in- dependence on August 27, 1991.

Небольшая, густонаселенная страна в Юго-восточной Европе. Площадь - 33.8 тыс.км2. На севере, востоке и юге граничит с Украиной, а на западе - с Румынией. Территория Молдовы имеет протяженность с севера на юг 350 км и с запада на восток - 150 км. Население - около 3,5 миллиона человек. Столица - Кишинев, более 800 тысяч жите- лей. Национальная валюта - лей (1 доллар США - примерно 11 леев), 1 лей равен 100 ба- нам (монеты). Государственный язык - молдавский (идентичен с румынским), язык межна- ционального общения - русский, в неко- торых регионах - гагаузский, украинский, болгарский). Интернет-зона - .md Телефонный код - 373 вероисповедание: православие - 98,5% населения. Республика Молдова провозгласила неза- висимость 27 августа 1991 года.

висимость 27 августа 1991 года. Turism religios = religious Tourism = Религиозный

Turism religios = religious Tourism = Религиозный туризм / Agenţia Turismului. – Ch. : s. n., 2011 (“Tipografia-sirius” srl). – 32 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare într-o mapă comună cu încă 4 cărţi cu tit.: “Descoperă moldova Turistică”, isBn 978-9975-57-000-8. - 1000 ex. isBn 978-9975-57-004-6.

338.48

T 95

© Agenţia Turismului a republicii moldova, 2011 Fotografii şi concepţia grafică – grigorii & Alexandr Kornienko Traducerea – Diana Croitoru, Valentina popa