You are on page 1of 13

01.01 inrichting van de bouwplaats - dd.

19/05/2009
1

01.01. INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS 06-06-08 HD 0944-0886-1009.........................................2

01.01.10 Voorlopige omheining 06-06-08 HD 0944-0886-1009................................................................................2


01.01.12 Voorlopige omheining uit een draadnet 06-06-08 HD 0944-0886-1009....................................................2
01.01.12A1...................................blijft eigendom van de aannemer GP 4000 15-05-09 HD 0944-1009-0847
2

01.01.20 Voorlopige wegverharding 01-04--08 hd 0886-0952........................................................................................2


01.01.21 Voorlopige wegverharding bestemd voor voetgangers 01-04-08 hd 0886-0952.............................................3
01.01.21A wordt verwijderd bij het einde van de werken GP............................................................................................3
01.01.21B wordt eigendom van het Bestuur GP................................................................................................................3
01.01.22 Voorlopige wegverharding bestemd voor zware lasten 20-05-08 hd 0886......................................................3
01.01.22A wordt verwijderd bij het einde van de werken GP............................................................................................3
01.01.22B wordt eigendom van het Bestuur-R900 GP.......................................................................................................3

01.01.30 Voorlopige riolering en afwatering 15-05-09 HD 0944-0886-0942-0912-0847..........................................3


01.01.31 Voorlopige riolering en afwatering PM 15-05-09 HD 0944-0886-0942-0912-0847.......................................3

01.01.40 Plaatsbeschrijvingen 15-05-09 HD 0944-0886-0985-0912-0847...............................................................4


01.01.41 Plaatsbeschrijving van de gebouwen buiten de bouwplaats GP 20-05-08 hd 0886......................................4
01.01.42 Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats GP 250 15-05-09 hd 0886-0847...................4
01.01.43 Plaatsbeschrijving van wegenissen GP 250 15-05-09 HD 0944-0886-0847.................................................4
01.01.44 Plaatsbeschrijving inventaris GP 250 15-05-09 hd 0886-0847.....................................................................4
01.01.45 Plaatsbeschrijving van de grafmonumenten GP 250 15-05-09 hd 0847......................................................4
01.01.46 Plaatsbeschrijving van de wegeniselementen binnen de werfzone GP 250 15-05-09 hd 0847...................4

01.01.50 Stellingen, steigers en bouwlift 06-06-08 HD 0944-0886-0985.................................................................4


01.01.51 Stelling, steigers en bouwlift GP 27500 15-05-09 HD 0944-0886-0942-0985-0847....................................5
01.01.52 Overkappingen GP 01-08-06 hd 0942...........................................................................................................5

01.01.60 Voorlopige scheidingswand 06-06-08 HD 0944..........................................................................................5


01.01.61 Voorlopige scheidingswand uit hout VH m² 01-01-08.......................................................................................6
01.01.62 Voorlopige scheidingswand in bouwplastiek VH m² 01-01-08..........................................................................6

01.01.80 Proeven PM 20-05-08 hd 0886..................................................................................................................


.....6

01.01.90 Inrichting werf 15-05-09 HD 0944-0942.....................................................................................................6


01.01.91A Inrichting werf GP 15750 15-05-09 HD 0944-0886-0847.............................................................................6

01.01.100 Veiligheid en hygiëne 06-06-08 HD 0944-0847..........................................................................................7


01.01.101 Veiligheid GP 600 15-05-09 HD 0944-1009-0942-0985-0847......................................................................7
01.01.102 Hygiëne - Opkuis GP 1200 15-05-09 HD 0944-0886-0942-0847..................................................................7

01.01.110 Uitzetten werf, coördinatie- en werfvergaderingen 06-06-08 HD 0944-0847............................................8


01.01.111 Uitzetten werf GP 500 04-06-08 HD 0944-0886...........................................................................................8
01.01.112 Coördinatie en werfvergaderingen GP 7500 15-05-09 HD 0944-0886-0847...............................................8

01.01.120 Aansluitingen 06-06-08 HD 0944-0847......................................................................................................8


01.01.121 Tijdelijke aansluitingen GP 450 15-05-09 HD 0944-0886-0985-0847..........................................................8

01.01.130 Bouwkundige registraties...................................................................................................................................


..9
01.01.131 Foto’s VH st 4 15-05-09 hd 0942-0847..........................................................................................................9
01.01.132 Onderzoek glasramen GP hd 0985gevel........................................................................................................9
01.01.133 Onderzoek van de afwerkingslagen VH st 01-01-04 hd 0985gevel................................................................9
01.01.134 Onderzoek van de pleisterlagen VH st 01-01-04 hd 0985gevel...................................................................10
01.01.135 Onderzoek van de houten elementen 01-01-04 hd 0985gevel......................................................................10
01.01.135A................................................................................... ..................dakconstructie GP
10
01.01.135B.............................................................................................. ...plafondconstructie GP
10
01.01.135C...................................................................................................vloerconstructie GP
10

wanneer deze meting na de titel wordt opgenomen (onder de vorm van bvb ..FH..m²) wordt de
vermelding met aard van de overeenkomst (als het geen specifieke eigenschappen betreft) in de
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
2
meeste gevallen weggelaten. (Forfaitaire Hoeveelheid, Vermoedelijke hoeveelheid, Globale Prijs, Pro
Memorie,…)
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
3

01.01. INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS


01.01.10 Voorlopige omheining
Omschrijving :
Bij de aanvang van de werken plaatst de aannemer een voorlopige omheining om de
bouwplaats af te sluiten, volgens de huidige voorschriften van art. 11.21 van STS 11 - uitgave
1990. Deze afsluiting wordt voorzien van de nodige afsluitbare toegangen.
Uitvoering :
De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. Zij wordt
voorzien van de nodige signalisatie, verlichting en beveiliging volgens de geldende
reglementering en overeenkomstig de huidige voorschriften van art. 11.24 van STS 11 -uitgave
1990. Het bekomen van de vergunning en te betalen taksen zijn ten laste van de aannemer.
01.01.12 Voorlopige omheining uit een draadnet
Omschrijving :
De omheining:
Is qua aard en plaatsing volledig in overeenstemming met de voorschriften van de terzake
bevoegde overheid en biedt de nodige garanties i.v.m. het voorkomen van ongevallen in de
nabijheid van de bouwplaats
Wordt voorzien van een aangepaste verlichting. (inbegrepen het gebruik en verbruik van de
elektriciteit)
Mag worden weggenomen zodra de stand der werken dit toelaat, mits voorafgaand akkoord
van de projektleiding. Na het wegnemen moet de bodem op die plaats in zijn oorspronkelijke
staat worden hersteld.
Alle kosten zoals omheinings-en aanplakbelasting, herstellen van bestrating enz. zijn ten laste
van de aannemer.

Plaatsing wordt in overleg met het bestuur en de architect bepaald. Een aanduiding op plan
wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. Wijzigingen betreffende de inplanting van
de omheining kunnen gedurende de werken aangebracht worden.
De aannemer voorziet steeds de nodige voorraad aan hekkens, steunvoeten, klembeugels ten
einde bijkomende werkzones of te bakenen.
Elke afgebakende werkzone bevat minimum 1 doorgangselement dat voorzien is van een
degelijk eenvormig sluitmechanisme. Bij grote lengtes wordt de afsluiting bijkomend verankerd
(afgesteund) naar het maaiveld, om te verhinderen dat de afsluiting omvalt.

Er wordt 1 sleutel overhandigd aan het Opdrachtgevend Bestuur en 1 aan de ontwerper. Bij het
einde van iedere dagtaak worden de doorgangselementen afgesloten. Het is de aannemer
NIET toegestaan de afsluiting(-en) te verankeren vaste elementen op de werf of attributen met
een vast karakter. Verankering aan gevelvlakken met waardevol karakter zijn best te vermijden
en indien dit toch gebeurd worden deze eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.

De afsluitingen zullen loodrecht worden geplaatst, de constructie die zal worden aangewend
voor het vertikaal in stand houden zullen uitgevoerd en geplaatst worden achter deze laatste.
De afsluitingen zullen in gelijke vakken worden uitgevoerd.

Bij de berekening van kosten voor het materiaal, uitvoeren en plaatsen, en al de bijkomende
werken zoals hierboven beschreven, zal de aannemer rekening houden, dat deze afsluitingen
moeten onderhouden worden tot de volledige afwerking van de aanneming, maar dat
bovendien enkele of een deel van de afsluitingen gedurende de vooruitgang der werken
mogelijks zullen moeten verplaatst worden, en in acht nemen dat telkenmale deze moeten
uitgevoerd worden met de nodige zorg en stevigheid. Vooraleer deze afsluitingen te plaatsen,
zal de aannemer het ontwerp van deze werken voorleggen.

Het is de aannemer niet toegelaten de oppervlakten van de afsluitingen of gelijk welk ander
deel (bv. de steigers) te verhuren aan publiciteitsfirma's.

Uitbreiding van de afsluiting is te voorzien volgens de eigen organisatie van de aannemer, doch
met afsluitingen als hierboven omschreven.

Na de voltooiing der werken zal de aannemer de omheiningen terug afbreken en verwijderen.


01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
4
De eventuele beschadigingen aan de terreinen zullen op zijn kosten of door zijn tussenkomst
hersteld worden.
Materiaal :
Voorlopige omheining samengesteld met geprefabriceerde panelen uit stalen buizen waartegen
een verzinkt of geplastificeerd draadnet is bevestigd. De panelen worden geplaatst in
verplaatsbare voetstukken. Minimum hoogte van de afsluiting : 1,80 m.
Toepassing :
Alle noodzakelijke omheining voor de uitvoering en een veilig verloop van de werf.
01.01.12A1 blijft eigendom van de aannemer 4000
volgnr. 1
Aard van de overeenkomst :
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.20 Voorlopige wegverharding
Omschrijving :
Een voorlopige wegverharding wordt aangelegd volgens de aanduidingen van de tekeningen of
de noodzakelijkheid betreffende de toegankelijkheid van de werf en overeenkomstig de
voorschriften van art. 11.17 van STS 11 - uitgave 1990.
De overige verhardingen nodig binnen de bouwplaats zijn een last van de aanneming.
Uitvoering :
De aannemer wordt verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen
Hij verzekert gedurende de volledige uitvoeringstermijn het onderhoud van deze voorlopige
wegverharding.
01.01.21 Voorlopige wegverharding bestemd voor voetgangers
Omschrijving :
De voorlopige wegverharding laat de voetgangers toe de bouwkeet, sanitairen of toegangen tot
het gebouw droogvoets en veilig te bereiken.
Deze weg is 1.20m-1.50m breed.
Materiaal :
De wegverharding bestaat hetzij uit een steenslagverharding uit dolomiet kaliber 0/16, dikte 15
cm, hetzij uit een beplanking, dikte 4/4" genageld op houten steunbalken. Onder de dolomiet
wordt een geotextiel aangebracht die de latere verwijdering (in dit artikel te voorzien)
makkelijker maakt. Indien de voorlopige verharding op bestaand gras wordt voorzien zal na de
verwijdering het grasveld worden herzaaid en in de oorspronkelijke toestand worden gebracht.
Uitvoering :
Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn
oorspronkelijke toestand hersteld.
01.01.21A wordt verwijderd bij het einde van de werken
volgnr. 2
01.01.21B wordt eigendom van het Bestuur
volgnr. 3
01.01.22 Voorlopige wegverharding bestemd voor zware lasten
Omschrijving :
De voorlopige wegverharding laat alle verkeer van en naar de bouwplaats toe. Deze weg staat
ook ter beschikking van andere aannemers, welke een gelijktijdige opdracht op de bouwplaats
vervullen.
A. Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn
oorspronkelijke toestand
hersteld.
Of wordt deze zoals hierboven vermeld indien mogelijk behouden als de voorschriften voor de
uiteindelijke verharding worden gerespecteerd.
Materiaal :
Steenslag verharding kaliber 32/56 volgens N.B.N. B11-101 aangelegd op een vliesdoek uit
kunststofvezels volgens de voorschriften van omzendbrief nr. 576-N.M./1 van 03.08.83 met een
minimum gewicht van 270 g. per m².
De dikte van de verharding is te bepalen door de aannemer.
Uitvoering :
Het oppervlak dient vooraf voorbereid door het afgraven van de bovengrond, modder en slijk.
De afgegraven grond wordt
weggevoerd buiten de bouwplaats.
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
5
De aannemer zorgt dat de voorlopige verharding is aangepast voor het zwaar verkeer dat de
werf dient te bereiken.
01.01.22A wordt verwijderd bij het einde van de werken
volgnr. 4
01.01.22B wordt eigendom van het Bestuur-R900
volgnr. 5
01.01.30 Voorlopige riolering en afwatering
Omschrijving :
De voorlopige riolering verzekert de afvoer van bestaande rioleringsstelsels, die tijdelijk of
definitief worden onderbroken. Dit artikel voorziet ook in de voorlopige afwatering van bvb
daken en goten. Overal waar nodig worden deze tijdelijke voorzieningen getroffen.
Materiaal :
De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt
zijn voor de vereiste afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen.
De dakwaterafvoeren worden eveneens met geschikte elementen tijdelijk voorzien.
Uitvoering :
De aannemer vraagt vooraf de nodige vergunningen aan en betaalt de eventuele taksen aan
de betrokken diensten of overheden.
Gedurende het gebruik wordt de voorlopige riolering onderhouden.
Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van de architect, wordt de
overbodige riolering verwijderd.
De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer.
Alle uitgravingen en aanvullingen zijn begrepen in dit artikel.
01.01.31 Voorlopige riolering en afwatering
volgnr. 6
Uitvoering :
de keuze van het tracé wordt door de aannemer ter goedkeuring aan de architect voorgelegd.
Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld met aan te voeren en
te verdichten zand.
Toepassing :
Alle nodige voorlopige riolering
Aard van de overeenkomst :
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.40 Plaatsbeschrijvingen
Algemeen
Onverminderd de algemene maatregelen voorzien in art. 30 van de Algemene
Aannemingsvoorwaarden van het KB. van 26 september 1996 en in het bijzonder par. 2 dient
de aannemer te zorgen voor plaatsbeschrijvingen. Deze beantwoorden aan de voorschriften
van art. 11.31 van STS 11 – uitgave 1990.
Deze plaatsbeschrijvingen worden opgemaakt door een deskundige, aangesteld door de
aannemer en tegensprekelijk ondertekend door de betrokken eigenaar of eigenaars.
De werken mogen slechts aanvangen na overhandiging aan de opdrachtgever, eventueel
aangevuld met fotografische bewijzen. De plaatsbeschrijvingen ten behoeve van
onderaannemers zijn ten laste van de aannemer.
Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met
vaststelling van de mogelijke schade ten opzichte van de toestand vermeld in de
plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken.
De aannemer is verantwoordelijk voor vastgestelde beschadigingen aan de eigendommen
opgenomen in de plaatsbeschrijvingen en dient ten gepaste tijde, vastgestelde beschadigingen
te herstellen of de schade te vergoeden.
Aard van de overeenkomst :
Globale Prijs (GP) zowel bij de aanvang der werken als na uitvoering der werken wordt in één
artikel
Meetcode : opnamen in de vorderingsstaat: pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.41 Plaatsbeschrijving van de gebouwen buiten de bouwplaats
volgnr. 7
Omschrijving :
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken en staat van vergelijking
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
6
01.01.42 Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats
250
volgnr. 8
Omschrijving :
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken en staat van vergelijking
01.01.43 Plaatsbeschrijving van wegenissen 250
volgnr. 9
Omschrijving :
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken en staat van vergelijking
De wegenissen rondom de werf en in het bijzonder de toegangen naar de werf worden opgenomen in de
plaatsbeschrijving.
01.01.44 Plaatsbeschrijving inventaris 250
volgnr. 10
Omschrijving :
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken en staat van vergelijking
Opmaken van een inventaris van de volledige inboedel van de kerk. Ook schilderijen en
beelden worden hierbij met fotomateriaal in opgenomen.
01.01.45 Plaatsbeschrijving van de grafmonumenten 250
volgnr. 11
Omschrijving :
Beschrijving bij de aanvang van de werken en staat van vergelijking van alle grafmomumenten
rond de kerk. Deze worden eveneens gefotografeerd (kan digitaal worden overgemaakt)
01.01.46 Plaatsbeschrijving van de wegeniselementen binnen de
werfzone 250
volgnr. 12
Omschrijving :
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken en staat van vergelijking van alle
wegeniselementen binnen de perimeter van het kerkhof. Kerkhofmuren, paden, opritten, de
vernieuwde zone rond inkomgedeelte in betonklinkers, de staat van de parkeerplaatsen,…
01.01.50 Stellingen, steigers en bouwlift
Materiaal :
De stellingen en steigers beantwoorden aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming (ARAB). Ze worden aldus opgevat dat ze de werklieden volkomen
veiligheid bieden en de opdrachtgever en architect in staat stellen de werken van dichtbij te
volgen. De stellingen en steigers uit metalen buizen zijn zonder roest. Borstweringen en
handgrepen zijn te voorzien rond de werkvloeren.
Uitvoering :
De stellingen worden, afhankelijk van de uitvoeringsvolgorde steeds aangebracht over
gebouwdelen die als geheel behandeld worden. Ze worden er zo lang behouden tot alle
beschreven werken voltooid en gecontroleerd zijn door de opdrachtgever en architect.
Alle openingen welke nodig zijn om de stellingen te verankeren moeten bij het demonteren
terug in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Elk rechtstreeks contact van metaal en
parement wordt vermeden door tussenvoeging van speciale stukken.(voor te leggen ter
goedkeuring )
Tijdens de werkzaamheden worden de stellingen voorzien van windvaste zeilen of
afschermingen ten einde geen hinder te veroorzaken buiten de bouwzone.
De stellingen en steigers aan de straatzijde worden voorzien van de nodige signalisatie,
verlichting en beveiliging volgens de geldende reglementering. Het bekomen van de
vergunning en te betalen taksen zijn ten laste van de aannemer.
01.01.51 Stelling, steigers en bouwlift 27500
volgnr. 13
Materiaal :
De stellingen en steigers uit metalen buizen zijn zonder roest. De bouwlift is aangepast voor de
toepassing
Omschrijving :
Het leveren, plaatsen, verplaatsen, herplaatsen van steigers, vloeren en ladders (eventueel
een tijdelijke bouwlift afhankelijk van de planning van de werken die de aannemer ter
goedkeuring voorlegt) gedurende de volledige termijn van de werken moeten voorzien worden
door de aannemer. Zij maken het voorwerp uit van een globale aannemingssom. Gedurende
gans de uitvoeringstermijn worden de steigers door de aannemer in goede staat onderhouden,
teneinde vervorming van het vakwerk of de verwering van de werkvloeren te voorkomen.
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
7
De aannemer bepaalt de noodzakelijkheid van de te plaatsen steigers doch hij dient op
eenvoudige vraag van de architect of het bestuur bijkomende steigers te plaatsen. Deze
bijkomende steigers zijn inbegrepen in deze prijs.
Uitvoering :
De stellingen worden, afhankelijk van de uitvoeringsvolgorde steeds aangebracht over
gebouwdelen die als geheel behandeld worden. Ze worden er zo lang behouden tot alle
beschreven werken voltooid en gecontroleerd zijn door het Bestuur.
Alle openingen welke nodig zijn om de stellingen te verankeren moeten bij het demonteren
terug in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Elk rechtstreeks contact van metaal en
parement wordt vermeden door tussenvoeging van speciale stukken. (voor te leggen ter
goedkeuring)
De stellingen en steigers aan de straatzijde worden voorzien van de nodige signalisatie,
verlichting en beveiliging volgens de geldende reglementering. Het bekomen van de
vergunning en te betalen taksen zijn ten laste van de aannemer.
Tijdens de werkzaamheden worden de stellingen voorzien van windvaste zeilen of
afschermingen ten einde geen hinder te veroorzaken buiten de bouwzone.
Toepassing :
Stellingen noodzakelijk voor de uitvoering van alle werken opgenomen in dit bestek.
Aard van de overeenkomst :
meetcode : opnamen in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken
01.01.52 Overkappingen
volgnr. 14
Algemeen
De overkappingen beantwoorden aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming (ARAB).
Omschrijving :
De overkapping wordt aldus opgevat dat ze de werklieden volkomen veiligheid bieden en
tevens de opdrachtgever in staat stellen de werken van dichtbij te volgen en heeft tot doel
werken aan dakkonstrukties volledig in het droge uit te voeren. De stabiliteitsstudie voor deze
hulpmiddelen is volledig ten laste van de aannemer. De overkapping wordt zodanig opgevat
dat de mogelijkheid bestaat om de onderliggende konstruktie gemakkelijk te kunnen
inspekteren.
Materiaal :
De overkapping is uit metaal en volledig roestwerend. De overkapping wordt voorzien van de
nodige goten en voorlopige afvoeren. Zijdelingse afscherming tegen regenwater is eveneens
te voorzien. Het volledig leveren, plaatsen en na het einde van de werf afbreken van deze
overkapping is in dit artikel te voorzien.
Toepassing :
Overkapping voor uitvoering van dakconstructie en dakafdichting van de sacristie. Dit artikel blijft onder
voorbehoud van het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de nieuwe dakconstructie van de
sacristie. Pas na controle en vrijmaken van een gedeelte van het dak zal al of niet tot volledige
overkapping worden overgegaan ter bescherming van het onderliggend plafond. Dit artikel wordt
afgerekend pro- rata van de uitgevoerde werken en komt mogelijks integegraal te vervallen.
Aard van de overeenkomst :
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.60 Voorlopige scheidingswand
Omschrijving :
Onafgezien de eisen gesteld in Art. 30 § 1 van het TB 100, waarbij bepaald wordt dat de
aannemer in de gebruikte gebouwen verplicht is beschermings- en veiligheidsmaatregelen te
treffen en in stand te houden zodat door zijn werken het gebruik van het gebouw niet in het
gedrang komt noch enig gevaar onstaat van welke aard ook, plaatst de aannemer naast de
afsluitingen en beschotten om de toegang tot de werf voor derden te verhinderen, eveneens
wind- en stofdichte voorlopige scheidingswanden volgens de richtlijnen van de architect.
De scheidingswanden kunnen ook van toepassing zijn na het wegnemen van buitenschrijnwerk.
Indien de scheidingswand een doorgangszone afsluit moet hij voorzien zijn van een
zelfsluitende deur met cylinderslot.
Het (eventueel) tussentijds verplaatsen van een scheidingswand maakt deel uit van het artikel
waaronder de wand is opgenomen.
Na de voltooiing en op uitdrukkelijk bevel van het Bestuur wordt de voorlopige scheidingswand
afgebroken en alle beschadigingen hersteld. Het puin en afval wordt van de werf verwijderd.
Uitvoering :
Tussen de randen van de voorlopige scheidingswand en de bestaande constructies worden
schuimrubberbanden voorzien. De voegen worden tevens stofdicht afgekleefd.
Aard van de overeenkomst :
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
8
meetcode : Netto uit te voeren oppervlakte.
Toepassing :
Aanduiding door opdrachtgever en architect of in functie van de planning van de aannemer. Enkel de
aanvaarde en correct uitgevoerde scheidingswanden zullen aangerekend kunnen worden.
01.01.61 Voorlopige scheidingswand uit hout
volgnr. 15
Materiaal :
De voorlopige scheidingswand bestaat uit een stevig kader uit RND (sectie 6 x 9 cm) voorzien
van schoren en stempelingen waarop op beide zijden een bouwspaanplaat, beantwoordend aan
STS 04.63 type A, gevezen wordt. Plaatdikte min 15 à 20 mm
Tussen het kaderwerk wordt een isolatieplaat uit minerale wol voorzien. De isolatieplaat is minstens 50
mm dik. (Bij wanden met grote formaten wordt de sectie van de kader aangepast aan de
overspanningen, de afmetingen zijn opgenomen in de detailmeetstaat en de sectie wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het bouwteam)
01.01.62 Voorlopige scheidingswand in bouwplastiek
volgnr. 16
Materiaal :
De voorlopige scheidingswand bestaat uit een stevig kader RND (sectie 6x9 cm.) voorzien van
schoren en stempelingen waarop aan één zijde een gewapende bouwplastiek bevestigd is. (Bij
wanden met grote formaten wordt de sectie van de kader aangepast aan de overspanningen,
de afmetingen zijn opgenomen in de detailmeetstaat en de sectie wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan het bouwteam)
01.01.80 Proeven
volgnr. 17
Omschrijving :
Alle noodzakelijke proeven betreffende draagkracht van de aanwezige lagen (draagkracht) en
aangevoerde lagen, onderfundering, fundering, baanvak… Proeven betreffende riolering (zie
ook afzonderlijk artikel)

01.01.90 Inrichting werf


Algemeen
De werfinrichting moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften dienaangaande en is volledig
ten laste van de aannemer. De ganse werf, ook rond het gebouw, dient steeds ordelijk
gehouden, ook de gestockeerde materialen dienen ordelijk gerangschikt. Vooral de toegangen
dienen dagelijks te worden onderhouden.
Het terug in orde stellen van de gebruikte terreinen rond het gebouw zal gebeuren door de
aannemers die gebruik maken van dit terrein.
De aannemer zal alle middelen aanwenden om de uit te voeren werken in de beste
omstandigheden en binnen de opgelegde tijd uit te voeren. Het gebruik van zware mobiele
hydraulische machines binnen het gebouw is niet toegestaan. Al de door hem nuttig geachte
werkmethodes zullen aan het bestuur tijdig worden voorgelegd ter goedkeuring (min.14
werkdagen vóór uitvoering).
De aannemer zal tijdig de nodige inlichtingen inwinnen, zodat geen enkele reden van welke
aard dan ook, kan ingeroepen worden om een vertraging te verrechtvaardigen.
Werken die niet specifiek beschreven zijn en zelfs niet aangeduid op de plannen, maar die
onontbeerlijk zijn voor een perfekte realisatie der voorziene werken maken integraal deel uit
van de overeenkomst en worden verondersteld opgenomen te zijn in de opgegeven prijzen.
Alle afbraakmateriaal blijft eigendom van de aannemer die voor de afbraak is aangesteld, tenzij
het anders is vermeld. De als archeologisch aangeduide stukken blijven evenwel eigendom van
het Opdrachtgevend Bestuur. Indien er tijdens de restauratiewerken, en zeker bij de
afbraakwerken "onbekende" elementen of "historische getuigen" onder welke vorm ook
blootgelegd worden, zullen de betrokken partijen, onmiddellijk verwittigd worden.
De aannemer zal op dit ogenblik de evolutie van de werken bespreken met alle betrokken
partijen.
De aannemer zal op ieder ogenblik toegang tot de werf moeten verlenen aan het
opdrachtgevend bestuur, ontwerper en hun vertegenwoordigers of afgevaardigden en de
diensten. Hij zal hen de werf laten bezoeken en alle schikkingen nemen om hen toe te laten
hun opdrachten in de beste voorwaarden uit te voeren.
01.01.91A Inrichting werf 15750
volgnr. 18
Algemeen
Alvorens de werken aan te vangen zal een werfplan van de werf moeten opgemaakt worden
waarop de inplanting van de werfketens, kra(a)n(en), werftuigen, stapelplaatsen, materialen,
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
9
aansluitingen en tracé der leidingen (telefoon, water, elektriciteit) aangeduid zijn. Dit plan zal
ter goedkeuring voorgelegd worden aan het opdrachtgevend bestuur en de ontwerper, en zal
eventueel aangepast dienen te worden.
Eveneens vóór de aanvang zal een gedetailleerde uitvoeringsplanning dienen te worden
overgemaakt aan het opdrachtgevend bestuur en de ontwerper. Op deze planning dienen
eveneens de aanvangsdata van de nevenaannemers aangeduid te worden. Hiervoor dient hij
om inlichtingen te vragen bij het bestuur. (zie ook coördinatie en werfvergaderingen)
Bij een eventuele belangrijke wijziging in het verloop der werken zal de planning onmiddellijk
aangepast worden om het opdrachtgevend bestuur toe te laten te oordelen over de gevolgen
op de ingebruikstelling van het gebouw.
Naast eerder aangestipte elementen als afsluiting en dergelijke dienen alle voorzieningen
volgens de geldende voorschriften van het A.R.A.B. en dienaangaande te worden voorzien en
aangeduid op het werfinrichtingsplan.
Vergaderzaal, met een minimum oppervlakte van 24 m² uitgerust met een tafel van 2,50x0,90
m., 10 stoelen, een gesloten kast met laden voor opbergen der plannen. Eveneens te voorzien
van telefoonaansluiting, aangepaste verlichting, verwarming en afzonderlijke W.C.
De plans der werken dienen opgehangen aan de wanden.
De vergaderzaal dient steeds zuiver en stofvrij gehouden en regelmatig gekuist te worden. Ze
mag niet gebruikt worden als werfbureel voor de aannemer.
Werfbureel voor werfleider, andere nodige keten en sanitairen dienen volledig te voldoen aan
de geldende voorschriften van het A.R.A.B.

Aankondigingsbord
De aannemer plaatst, binnen de omheining, op zijn kosten en op een goed zichtbare plaats,
één aankondigingsbord met volgende bepalingen:
Een voorstel van uitvoering wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd.
Op de bouwplaats wordt op één plaats, aangegeven op de plannen en bij ontstentenis
aangeduid door de ontwerper, een werfinfobord van het onderstaande type geplaatst
Het bord bestaat uit verschillende panelen
Het bovenste paneel heeft de afmetingen 230cm x 40cm. De volgende meten 230cm x 30cm.
Op het eerste paneel wordt de aanbestedende overheid en het telefoonnummer voor alle
informatie betreffende de werf vermeld
Het tweede paneel beschrijft zeer kort de aard van het werk.
Het derde paneel vermeldt de subsidiërende overheden en afdeling. (provincie Oost-
Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap) en vermeld in het bijzonder het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur.
Op het vierde paneel wordt het bedrag van de werken incl. BTW (afgerond) vermeld evenals de
vermoedelijke einddatum (maand, jaar)
Het vijfde paneel vermeldt de ontwerper, logo, adres en telefoon.
De panelen hebben een geel voorvlak met zwarte letters en cijfers. De leeuw heeft rode tong
en klauwen.
Het hiervoor aangewende alfabet is volgens deel VII van de algemene omzendbrief nopens de
wegsignalisatie. Alle aangewende materialen zijn volgens het typebestek 250 hoofdstuk X-
Signalisatie.
De bekleding van het beeldvlak gebeurt met folie van het type 1
De betreffende kosten met inbegrip van de onderhoudskosten zijn een last van de aanneming.
Onder het vijfde paneel komt al of niet de borden voor studiebureaus
Aangevuld met een laatste bord met de gegevens van de aannemer.
Een voldoende ruimte wordt hieronder voorzien voor eventuele plaatsing van bijkomende
borden.
Geen andere reclameborden worden geplaatst.
Aard van de overeenkomst :
Meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken
01.01.100 Veiligheid en hygiëne
01.01.101 Veiligheid 600
volgnr. 19
Omschrijving :
Omvat alle werken en voorzorgsmaatregelen voorzien in het A.R.A.B., en collectieve
arbeidsovereenkomsten..
Het veiligheids-en gezondheidsplan is opgemaakt door de veiligheidscoördinator en is
bijgevoegd bij dit bestek . Alle hierin vermelde maatregelen dienen te worden voorzien zo deze
niet reeds zijn opgenomen in de desbetreffende posten.
Opmerking
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
10
Aan elke opmerking door de opdrachtgever op tekortkomingen dient door de aannemer
onmiddellijk gevolg gegeven. In geen geval kan echter verhaal uitgeoefend op de
opdrachtgever of de architect voor ongevallen of schade daar alleen de aannemer hiervoor
verantwoordelijk is.
01.01.102 Hygiëne - Opkuis 1200
volgnr. 20
Omschrijving :
Wekelijks dient alle afval van de werf verwijderd en de werfplaats opgekuist te worden.
Het afval dient in daartoe speciaal bestemde containers geplaatst te worden. Alle werfburelen,
refter, en keten dienen minstens éénmaal per week schoongemaakt te worden en elke dag de
refter van de arbeiders en de sanitaire installatie. Voor oplevering is verder in dit bestek een
afzonderlijke grondige eindopkuis van de volledige werf voorzien.
Opmerking
Aan elke opmerking door het Bestuur op tekortkomingen dient door de aannemer onmiddellijk
gevolg gegeven. In geen geval kan echter verhaal uitgeoefend op de opdrachtgever of de
architect voor ongevallen of schade daar alleen de aannemer hiervoor verantwoordelijk is.
Wanneer blijkt dat door de aannemer niet snel genoeg gereageerd wordt op een oproep van de
opdrachtgevers om de tekortkomingen op vlak van hygiëne en/of opkuis weg te werken dan zal
op vrij korte termijn een externe firma worden belast met de afhandeling van deze
opmerkingen waarbij de kosten hiervoor zullen gedragen worden door de inschrijver op deze
opdracht. Deze dient in voorkomend geval de kosten te verhalen op onder- of
nevenaannemers. De bedragen hiervoor worden bij de eindafrekening in rekening gebracht.
Aard van de overeenkomst
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.110 Uitzetten werf, coördinatie- en werfvergaderingen
01.01.111 Uitzetten werf 500
volgnr. 21
Omschrijving :
Alvorens de werken aan te vatten dient de aannemer de hoogtepeilen aan te brengen alsook
de aslijnen uit te zetten op zijn verantwoordelijkheid en hiervan melding te geven aan de
architect.
Aard van de overeenkomst
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.112 Coördinatie en werfvergaderingen 7500
volgnr. 22
De werfvergaderingen kunnen eveneens bijgewoond worden door :
* Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Dept. Leefmilieu en infrastruktuur en Afdeling
Gesubsidieerde Infrastructuur.
* Provinciale Technische Dienst Gebouwen Oost-Vlaanderen (P.T.D.G.) Afdeling 31 & 92
Eén exemplaar van elk werfverslag zal aan elk van de hierboven vermelde instanties worden
overgemaakt.
Ingeval zich onvoorziene problemen of vondsten voordoen, welke van aard zijn de
restauratieopties te wijzigen of te herzien, zullen de bevoegde instanties hiervan op de hoogte
worden gebracht en uitgenodigd worden op de werf of zal een afzonderlijke werfvergadering
worden bijeengeroepen.
Proefvlakken of stalen worden steeds vooraf ter goedkeuring aan het bouwteam voorgelegd. Bij
voorkeur worden verschillende proefvlakken tegelijk geplaatst. Het goedgekeurde model of
proefvlak wordt in kaart gebracht, fotografisch (kleur) geregistreerd, genummerd en gedateerd.
Een afdruk van het plan en de foto's wordt aan het bouwteam ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurde stalen worden door alle partijen gewaarmerkt en door de ontwerper
geregistreerd. Een exemplaar van het goedgekeurde staal blijft op de werf tot bij de voorlopige
aanvaarding; een tweede exemplaar wordt bewaard in de werkplaats van de aannemer. Stenen
(en/of materialen) die niet beantwoorden aan het goedgekeurd staal worden afgekeurd en van
de werf verwijderd, ongeacht of deze afkeuring gebeurt voor of na de plaatsing. De werken die
het gevolg zijn van de afkeuring zijn integraal ten laste van de aannemer
De aannemer is verplicht alle coördinatievergaderingen bij te wonen, waarbij zijn aanwezigheid
volgens het bestuur, de ontwerper of raadgevende ingenieurs gewenst is. Hij zal hiervoor
telkens schriftelijk verwittigd worden.
Omschrijving :
De werf zal geleid worden door een bekwaam meestergast wat de uitvoering betreft en een
technisch administratief werfverantwoordelijke.
De aannemer moet vanaf de aanvangsdatum der werken permanent op de werf een werfleider
ter beschikking stellen. Hij moet worden aanvaard door de bouwheer en de ontwerper. Bij
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
11
ernstige redenen kunnen bouwheer en/of ontwerper op die aanvaarding terugkomen. Deze
werfleider moet permanent aanwezig zijn tijdens de uitvoeringsfaze der werken. Deze
werfverantwoordelijke zal wekelijks de werf en coördinatievergaderingen dienen bij te wonen
en beslissingen kunnen nemen om een vlot verloop van de werf toe te laten.
Hij dient dus een halve dag per week ter beschikking te staan van het bestuur. Zo nodig kan
ook op andere dagen beroep op hem gedaan worden.
Alvorens de werken aan te vangen zal een inrichtingsplan van de werf moeten opgemaakt
worden waarop de inplanting van de kraan(en), werftuigen, stapelplaatsen, materiaal,
aansluitingen en tracé der leidingen (telefoon, water, electriciteit) aangeduid zijn.
Dit plan zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur en eventueel aangepast
dienen te worden.
Eveneens voor de aanvang zal een gedetailleerde uitvoeringsplanningdienen overgemaakt aan
het bestuur. Op deze planning dienen eveneens de aanvangsdatum van de nevenaannemers
aangeduid te worden. Hiervoor dient hij om inlichtingen te vragen bij het bestuur.
Bij een eventuele belangrijke wijziging in het verloop der werken zal de planning onmiddellijk
aangepast worden om het bestuur toe te laten te oordelen over de gevolgen op de
ingebruikstelling van het gebouw.
Bij het opmaken van de planning wordt rekening gehouden met de doelstellingen van de
werken.
Aard van de overeenkomst
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
BELANGRIJKE OPMERKING
Bij het invullen van de prijzen voor bovenomschreven posten (zoals trouwens voor alle posten) mag geen enkele speculatieve
prijsvorming gebeuren, t.t.z. de prijzen dienen getrouw met de te leveren prestaties overeen te stemmen en er mogen geen
abnormaal hoge of lage prijzen voorkomen ten gevolge van verschuiving naar andere posten. Het Bestuur behoudt zich het
recht voor de aannemer te verplichten een gedetailleerde ontleding van iedere prijs voor te leggen of zelfs geen rekening te
houden met de aangeboden offertes.
01.01.120 Aansluitingen
01.01.121 Tijdelijke aansluitingen 450
volgnr. 23
Omschrijving :
De aannemer zal op zijn kosten zorgen voor een aansluiting (inbegrepen het plaatsen van een
meter) voor water, electriciteit en de verplichte telefoon (gsm).
Indien mogelijk mag op bestaande leidingen worden aangesloten mits plaatsing van een
tussentellern mits akkoord van de bouwheer en het afdoende zwaar zijn van de bestaande
installatie.. De aftakpunten worden besproken op de werf. Elke aansluiting wordt in dit geval
voorzien van een tussenteller met opname van de meterstanden voor en na de werf. Het
verbruik van deze valt ten laste van de aannemer.
De voorgaande optie met een aansluiting op de bestaande netten van het gebouw kan enkel
toegepast worden indien de bestaande installatie zwaar genoeg is en de aansluiting mogelijk is
en mits er een akkoord van de bouwheer wordt overgemaakt. In alle andere gevallen zal de
aannemer voor de nodige werfaansluiting zorgen die volledig ter zijner laste zijn.
Aard van de overeenkomst :
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.130 Bouwkundige registraties
Algemeen
Deze registraties dienen uitgevoerd te worden onmiddellijk na de reiniging, opkuis en/of
wegnemen, vooraleer de demontage of afbraak wordt uitgevoerd. Bij niet naleven ervan kan
de ontwerper de aannemer verplichten het geheel te laten reconstrueren op de kosten van de
aannemer.
De onderzoeken worden uitgevoerd door bevoegde deskundigen :
vóór de aanvang der werken
tijdens de werken, van zodra historische getuigen (of sporen ervan) aan het licht komen.
Er moet ten allen tijde beroep kunnen gedaan worden op de tussenkomst van de deskundigen,
voor advies, evaluatie, bij het vinden van nieuwe elementen.
De aannemer zal tijdig een lijst opstellen van bevoegde deskundigen die het onderzoek zal
uitvoeren. De lijst bevat ondermeer volgende criteria :
identificatiegegevens (naam, adres, ...)
diplomagegevens (specialisaties, specifieke kunsthistorische opleiding ...)
referenties van studieopdrachten (realisaties van vergelijkbare werken) en de
opdrachtgevers
werksfeer (zelfstandig, teamverband, verbonden aan universiteit of onderzoekcentrum)
De deskundige zal bevoegd zijn binnen het onderdeel van de aanneming (bv. voor glasramen
of pleisterwerk...)
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
12
De opdrachtgever en de besturen kunnen op basis van de criteria over het al dan niet weren
van een deskundige.
Voor bepaalde onderzoeken kan , zo dit wordt vermeld, een "dateringonderzoek" gevraagd
worden.
01.01.131 Foto’s 4
volgnr. 24
Algemeen
Op aanwijzen van de architekt zullen de nodige foto's gemaakt worden. Deze foto's zullen per
foto +/- 2m² geveloppervlakte beslaan of sommige details. Foto-opnamen die deel uitmaken
van de onderzoeken zijn te voorzien in desbetreffende posten.
In de prijs per foto is voorzien:
het maken van de foto - het ontwikkelen van de foto - het afdrukken van de foto (kleurenfoto)
op formaat 13 x 18cm in 4-voud - het inkleven van de foto's in 4 reeksen albums met
nummering + aanduiding op plan.
Enkel de foto's goedgekeurd door de architekt zullen mogen aangerekend worden.
Zij zullen van professionele kwaliteit zijn, d.i. bij binnenopnamen geen gebruik van
flitsapparaat, doch opnamen te maken vanaf statief. De 4 bundels kunnen op de werf worden
verdeeld aan de respectievelijke partijen waarvoor een dossier is voorzien.
Als alternatief voor deze bundels kunnen ook digitale foto’s worden afgeleverd met hoge
resolutie, min 300dpi, en op CD worden overgemaakt. Het aantal foto’s en CD’s ter vervanging
van de bundels blijft 4. Een aanduiding van de foto’s op plan wordt in JPG- formaat bijgevoegd.
Aard van de overeenkomst :
meeteenheid : st (prijs per foto zie hierboven, albums aangepast aan aantal foto’s op het
einde van de werf)

01.01.132 Onderzoek glasramen


volgnr. 25
Algemeen
Het vooronderzoek behelst :
a) een kunsthistorisch onderzoek
b) een materieel-technisch onderzoek
c) een restauratievoorstel
Het onderzoek moet volgende elementen bevatten :
- kunsthistorische gegevens
* beschrijving, identificatie van de voorstelling, auteur, datering, stijlkenmerken, vroegere
ingrepen, iconografische documenten
- fotografische documentatie (binnen-en buitenzijde)
Materiaal-technische gegevens
* opmetingsplannen, beschrijving en schema's van de bewaringstoestand, foto's van
schadebeelden.
Diagnose en evaluatie van de schade, gevolgd door een beschrijving en verantwoording van de
noodzakelijke restauratie-ingreep.
Het onderzoek in situ wordt in het atelier vervolledigd.
Aard van de overeenkomst :
meetcode : opname in de vorderingsstaat : pro-rata op de uitgevoerde werken.
01.01.133 Onderzoek van de afwerkingslagen
volgnr. 26
Omschrijving :
Een onderzoek van de afwerkingslagen van muren, schrijnwerk, lijsten of ornamenten, moet
uitgevoerd worden door een deskundige. Het onderzoek van de verschillende afwerkingslagen
gebeurt door middel van steekproeven op de bestaande afwerking. (verflagen pakket),
ongeacht de lokatie (binnen of buiten) en ongeacht de drager waarop zij staan.
Het onderzoek gebeurt door het maken van proefvensters (trapsgewijze, stratigrafische
schrapering vanaf drager tot eindlaag)
Het onderzoek moet een volledig beeld geven van de opeenvolgendeschilderlagen. De
gegevens worden samengebracht in een nota. Belangrijke elementen worden gefotografeerd
en de kleurreferentie dient genoteerd te worden.
Indien bij dit onderzoek kunsthistorische elementen te voorschijn komen, wordt het onderzoek
gestopt en zal er in overleg met de ontwerper en met de opdrachtgever nagegaan worden op
welke wijze deze elementen verder moeten onderzocht worden.
Er wordt eveneens een "dateringsonderzoek" uitgevoerd.
Uitvoering :
01.01 inrichting van de bouwplaats - dd. 19/05/2009
13
De lokalisatie van de proefvensters wordt in onderling overleg vastgesteld De proefvensters
worden voldoende groot gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende
kleurschakeringen.
In geval er motieven of delen ervan aanwezig zijn, of vrij komen worden er bijkomende
vensters gemaakt om een beeld te krijgen van het motief.
Toepassing :
Aard van de overeenkomst :
meetcode : per (trapgewijs) venster (minimum breedte 5 cm.), lengte volgens het aantal
lagen
- bij motieven maken meerdere deelvenstertjes, noodzakelijk voor een beeld te krijgen van de
hoofdvorm van het motief, deel uit van het onderzoek.
01.01.134 Onderzoek van de pleisterlagen
volgnr. 27
Omschrijving :
Het onderzoek van de pleisterlagen (en of kaleilagen) moet uitgevoerd worden door een
bevoegd deskundige. Het onderzoek gebeurt door middel van steekproeven en het maken van
proefvensters. Het onderzoek heeft betrekking op pleisterlagen, hetzij voorzien van een
afwerking hetzij de laag (lagen) vrijkomen bij het wegnemen van andere constructie-
elementen. De gegevens worden samengebracht in een nota.
Uitvoering :
De proefvensters worden voldoende groot gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de
verschillende lagen.
Bij de analyse van de pleisterwerken zal vooral aandacht worden besteed aan de samenstelling
van de pleistermortel en zal de verhouding van de samenstellende delen (kalktype :
hydraulische of luchtkalk) en toeslagstoffen nauwkeurig bepaald worden.
De resultaten van de analyse (onderzoek) zullen indien zo voorzien als basis dienen voor de
samenstelling van de mortels die zullen gebruikt worden voor het nieuwe pleisterwerk, of als
info bij het opleveringsdossier worden gevoegd.
De aannemer zal de ontwerper eerst verwittigen tot nader onderzoek van deze delen vooraleer
de pleisterwerken verder worden verwijderd.
Aard van de overeenkomst :
meetcode : per (trapsgewijs) venster (minimumbreedte 10 cm.), lengte volgens het aantal
lagen
01.01.135 Onderzoek van de houten elementen
Omschrijving :
Om een duidelijk beeld te krijgen van de aantastingsgraad bij de houten konstrukties worden
vreemde elementen zoals bepleistering, cementeringen, verouderde houtbeschermingen, ...
verwijderd. De werken hebben tot doel een duidelijk beeld te krijgen van de graad van
aantasting, verankeringen, steunvlakken, vroegere ingrepen of beschadigingen.
Uitvoering :
Er zal een diagnose (rapport) opgemaakt worden om een duidelijk beeld te krijgen van de zone
waar houtbescherming of -herstel noodzakelijk zal zijn.
In geval van aantasting door insekten en/of schimmels worden soort of type gemeld.
Toepassing :
–houten ribben
–houten spantbenen dakkonstruktie
–houten vloerconstructie
Aard van de overeenkomst :
meeteenheid : stuk (per geheel)
meetcode : per geheel (zijnde : plafond-, dak- en of vloerconstructie)
01.01.135A dakconstructie
volgnr. 28
01.01.135B plafondconstructie
volgnr. 29
01.01.135C vloerconstructie
volgnr. 30