Вы находитесь на странице: 1из 8

EDUCACIÓN INFANTIL

Consulta ás familias
sobre a utilización das línguas
no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias
sobre la utilización de las lenguas
en la enseñanza no universitaria de Galicia

Este impreso contén un cuestionario elaborado pola Consellería de Educación e Ordena-


ción Universitaria da Xunta de Galicia dirixido ás nais e pais do alumnado matriculado no
ensino non universitario de Galicia.
Este impreso contiene un cuestionario elaborado por la Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria de la Xunta de Galicia dirigido a las madres y padres del alumnado ma-
triculado en la enseñanza no universitaria de Galicia.

Esta consulta é secreta, ten carácter voluntario e entregarase cuberta no centro educativo
do alumno ou alumna ata o 19 de xuño.
Esta consulta es secreta, tiene carácter voluntario y se entregará cubierta en el centro edu-
cativo del alumno o alumna hasta el 19 de junio.

Os resultados que se obteñan desta consulta serán tidos en conta á hora de deseñar as
futuras políticas lingüísticas no ámbito da educación non universitaria de Galicia.
Los resultados que se obtengan de esta consulta serán tenidos en cuenta a la hora de dise-
ñar las futuras políticas lingüísticas en el ámbito de la educación no universitaria de Galicia.
Consulta ás familias sobre a utilización das
línguas no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias sobre la utilización de
las lenguas en la enseñanza no universitaria de Galicia

Para contestar por familias con alumnado en EDUCACIÓN INFANTIL


(de 3 a 6 anos)
Para contestar por familias con alumnado en EDUCACIÓN INFANTIL
(de 3 a 6 años)

1. Cal é a lingua inicial do seu fillo/a? (lingua inicial: lingua na que aprendeu a falar).
¿Cuál es la lengua inicial de su hijo/a? (lengua inicial: lengua en la que aprendió a
hablar).
□ Galego / Gallego
□ Galego e castelán / Gallego y castellano
□ Castelán / Castellano

2. Cal é a lingua habitual na que fala o seu fillo/a con vostede?


¿Cuál es la lengua habitual en la que habla su hijo/a con usted?
□ Galego / Gallego
□ Galego e castelán / Gallego y castellano
□ Castelán / Castellano

3. En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a aprendese a ler e escribir?


¿En qué lengua(s) preferiría que su hijo/a aprendiese a leer y escribir?
□ Galego / Gallego
□ Galego e castelán / Gallego y castellano
□ Castelán / Castellano

4. Está de acordo con que se impartan contidos en inglés?


¿Está de acuerdo con que se impartan contenidos en inglés?
□ Si / Sí
□ Non / No

Comentario ou suxestión que desexe facer: / Comentario o sugerencia que desee hacer:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grazas pola súa colaboración!


¡Gracias por su colaboración!
EDUCACIÓN PRIMARIA

Consulta ás familias
sobre a utilización das línguas
no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias
sobre la utilización de las lenguas
en la enseñanza no universitaria de Galicia

Este impreso contén un cuestionario elaborado pola Consellería de Educación e Ordena-


ción Universitaria da Xunta de Galicia dirixido ás nais e pais do alumnado matriculado no
ensino non universitario de Galicia.
Este impreso contiene un cuestionario elaborado por la Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria de la Xunta de Galicia dirigido a las madres y padres del alumnado ma-
triculado en la enseñanza no universitaria de Galicia.

Esta consulta é secreta, ten carácter voluntario e entregarase cuberta no centro educativo
do alumno ou alumna ata o 19 de xuño.
Esta consulta es secreta, tiene carácter voluntario y se entregará cubierta en el centro edu-
cativo del alumno o alumna hasta el 19 de junio.

Os resultados que se obteñan desta consulta serán tidos en conta á hora de deseñar as
futuras políticas lingüísticas no ámbito da educación non universitaria de Galicia.
Los resultados que se obtengan de esta consulta serán tenidos en cuenta a la hora de dise-
ñar las futuras políticas lingüísticas en el ámbito de la educación no universitaria de Galicia.
Consulta ás familias sobre a utilización das
línguas no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias sobre la utilización de
las lenguas en la enseñanza no universitaria de Galicia

Para contestar por familias con alumnado en EDUCACIÓN PRIMARIA


(de 6 a 12 anos)
Para contestar por familias con alumnado en EDUCACIÓN PRIMARIA
(de 6 a 12 años)

1. En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a cursase as materias troncais*?:


¿En qué lengua(s) preferiría que su hijo/a cursase las asignaturas troncales*?:
□ Todas en galego / Todas en gallego
□ A maioría en galego / La mayoría en gallego
□ Unhas en galego, outras en castelán / Unas en gallego, otras en castellano
□ A maioría en castelán / La mayoría en castellano
□ Todas en castelán / Todas en castellano

2. En que lingua(s) preferiría que estivesen escritos os libros de texto e os outros


materiais didácticos do seu fillo/a?:
¿En qué lengua(s) preferiría que estuviesen escritos los libros de texto y los otros
materiales didácticos de su hijo/a?:
□ Todos en galego / Todos en gallego
□ A maioría en galego / La mayoría en gallego
□ Uns en galego, outros en castelán / Unos en gallego, otros en castellano
□ A maioría en castelán / La mayoría en castellano
□ Todos en castelán / Todos en castellano
3. En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a realizase as probas orais e escritas?:
¿En qué lengua(s) preferiría que su hijo/a realizase las pruebas orales y escritas?:
□ Galego / Gallego
□ Castelán / Castellano
□ Indistintamente / Indistintamente

4. Está de acordo con que se impartan materias en inglés?


¿Está de acuerdo con que se impartan asignaturas en inglés?
□ Si / Sí
□ Non / No

Comentario ou suxestión que desexe facer: / Comentario o sugerencia que desee hacer:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Serán consideradas como materias troncais / Serán consideradas como asignaturas troncales:
-Matemáticas / Matemáticas
-Coñecemento do medio natural, social e cultural / Conocimiento del medio natural, social y cultural
-Educación para a cidadanía e os dereitos humanos / Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Grazas pola súa colaboración!


¡Gracias por su colaboración!
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Consulta ás familias
sobre a utilización das línguas
no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias
sobre la utilización de las lenguas
en la enseñanza no universitaria de Galicia

Este impreso contén un cuestionario elaborado pola Consellería de Educación e Ordena-


ción Universitaria da Xunta de Galicia dirixido ás nais e pais do alumnado matriculado no
ensino non universitario de Galicia.
Este impreso contiene un cuestionario elaborado por la Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria de la Xunta de Galicia dirigido a las madres y padres del alumnado ma-
triculado en la enseñanza no universitaria de Galicia.

Esta consulta é secreta, ten carácter voluntario e entregarase cuberta no centro educativo
do alumno ou alumna ata o 19 de xuño.
Esta consulta es secreta, tiene carácter voluntario y se entregará cubierta en el centro edu-
cativo del alumno o alumna hasta el 19 de junio.

Os resultados que se obteñan desta consulta serán tidos en conta á hora de deseñar as
futuras políticas lingüísticas no ámbito da educación non universitaria de Galicia.
Los resultados que se obtengan de esta consulta serán tenidos en cuenta a la hora de dise-
ñar las futuras políticas lingüísticas en el ámbito de la educación no universitaria de Galicia.
Consulta ás familias sobre a utilización das
línguas no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias sobre la utilización de
las lenguas en la enseñanza no universitaria de Galicia

Para contestar por familias con alumnado en EDUCACIÓN SECUNDARIA


(a partir de 12 anos)
Para contestar por familias con alumnado en EDUCACIÓN SECUNDARIA
(a partir de 12 años)

1. En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a cursase as materias troncais*?:


¿En qué lengua(s) preferiría que su hijo/a cursase las asignaturas troncales*?:
□ Todas en galego / Todas en gallego
□ A maioría en galego / La mayoría en gallego
□ Unhas en galego, outras en castelán / Unas en gallego, otras en castellano
□ A maioría en castelán / La mayoría en castellano
□ Todas en castelán / Todas en castellano

2. En que lingua(s) preferiría que estivesen escritos os libros de texto e os outros


materiais didácticos do seu fillo/a?:
¿En qué lengua(s) preferiría que estuviesen escritos los libros de texto y los otros
materiales didácticos de su hijo/a?:
□ Todos en galego / Todos en gallego
□ A maioría en galego / La mayoría en gallego
□ Uns en galego, outros en castelán / Unos en gallego, otros en castellano
□ A maioría en castelán / La mayoría en castellano
□ Todos en castelán / Todos en castellano
3. En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a realizase as probas orais e escritas?:
¿En qué lengua(s) preferiría que su hijo/a realizase las pruebas orales y escritas?:
□ Galego / Gallego
□ Castelán / Castellano
□ Indistintamente / Indistintamente

4. Está de acordo con que se impartan materias en inglés?


¿Está de acuerdo con que se impartan asignaturas en inglés?
□ Si / Sí
□ Non / No

Comentario ou suxestión que desexe facer: / Comentario o sugerencia que desee hacer:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Serán consideradas como materias troncais / Serán consideradas como asignaturas troncales:
-Ciencias da natureza / Ciencias de la naturaleza
-Ciencias sociais, xeografía e historia / Ciencias sociales, geografía e historia.
-Matemáticas / Matemáticas
-Física e química / Física y química
-Educación para a cidadanía / Educación para la ciudadanía
-Bioloxía e xeoloxía / Biología y geología
-Tecnoloxía / Tecnología

Grazas pola súa colaboración!


¡Gracias por su colaboración!
FORMACIÓN PROFESIONAL

Consulta ás familias
sobre a utilización das línguas
no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias
sobre la utilización de las lenguas
en la enseñanza no universitaria de Galicia

Este impreso contén un cuestionario elaborado pola Consellería de Educación e Ordena-


ción Universitaria da Xunta de Galicia dirixido ás nais e pais do alumnado matriculado no
ensino non universitario de Galicia.
Este impreso contiene un cuestionario elaborado por la Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria de la Xunta de Galicia dirigido a las madres y padres del alumnado ma-
triculado en la enseñanza no universitaria de Galicia.

Esta consulta é secreta, ten carácter voluntario e entregarase cuberta no centro educativo
do alumno ou alumna ata o 19 de xuño.
Esta consulta es secreta, tiene carácter voluntario y se entregará cubierta en el centro edu-
cativo del alumno o alumna hasta el 19 de junio.

Os resultados que se obteñan desta consulta serán tidos en conta á hora de deseñar as
futuras políticas lingüísticas no ámbito da educación non universitaria de Galicia.
Los resultados que se obtengan de esta consulta serán tenidos en cuenta a la hora de dise-
ñar las futuras políticas lingüísticas en el ámbito de la educación no universitaria de Galicia.
Consulta ás familias sobre a utilización das
línguas no ensino non universitario de Galicia
Consulta a las familias sobre la utilización de
las lenguas en la enseñanza no universitaria de Galicia

Para contestar por familias con alumnado en FORMACIÓN PROFESIONAL


(a partir de 16 anos)
Para contestar por familias con alumnado en FORMACIÓN PROFESIONAL
(a partir de 16 años)

1. En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a cursase as materias de cada curso?:
¿En qué lengua(s) preferiría que su hijo/a cursase las asignaturas de cada curso?:
□ Galego / Gallego
□ As dúas / Las dos
□ Castelán / Castellano

2. En que lingua(s) preferiría que estivesen escritos os libros de texto e os outros


materiais didácticos do seu fillo/a?:
¿En qué lengua(s) preferiría que estuviesen escritos los libros de texto y los otros
materiales didácticos de su hijo/a?:
□ Todos en galego / Todos en gallego
□ A maioría en galego / La mayoría en gallego
□ Uns en galego, outros en castelán / Unos en gallego, otros en castellano
□ A maioría en castelán / La mayoría en castellano
□ Todos en castelán / Todos en castellano
3. En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a realizase as probas orais e escritas?:
¿En qué lengua(s) preferiría que su hijo/a realizase las pruebas orales y escritas?:
□ Galego / Gallego
□ Castelán / Castellano
□ Indistintamente / Indistintamente

4. Está de acordo con que se impartan materias en inglés?


¿Está de acuerdo con que se impartan asignaturas en inglés?
□ Si / Sí
□ Non / No

Comentario ou suxestión que desexe facer: / Comentario o sugerencia que desee hacer:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grazas pola súa colaboración!


¡Gracias por su colaboración!