MARTIN HEIDEGGER (26.09.1889-26.05. 1976). Unul dintre cei mai importanţi filozofi ai secolului XX, provenit din Şcoala feno­ menologică întemeiată de Husserl. Studii de teologie (1909 -1911) şi filozofic (1911-1913) la Freiburg. Devine Privatdozent la Freiburg în anul 1915. Între 1923 şi 192 8 predă la Uni­ versitatea din Marburg, fiind chemat apoi la Freiburg ca succesor al lui Edmund Husserl. Între 1933-1934 este rector al Universităţii din Freiburg, preluarea acestei funcţii fiindu-i apoi reproşată ca implicare în politica naţional-so­ cialistă. Rămîne profesor Ia Freiburg pînă în anul 1945, cînd primeşte interdicţie, din par­ tea ocupanţilor francezi, de a desfăşura acti­ vitate didactică. În această perioadă, ca şi în anii următori, "coliba" sa din Muntii Pădurea Neagră devine un loc vizitat de nu�eroşi in­ telectuali francezi. Acest fapt îi va asigura o reală posteritate filozofică în Franţa. Profesor emeritus în anul 1949. Lucrarea sa cea mai importantă este Sein und leit/Fiinţă şi timp (1927). Alte texte majore : Ce este metafizi­

ca? (1929), Despre esenţa adevărului (1930), Scrisoare despre" umanism" (1947), Introdu­ cere în metafizică (1953).

MARTIN HEIDEGGER

Der Begriff der Zeit
Vortrag vor der Marburger Theologenschaft, Juli 1924

Conferinţă ţinută la Societatea Teologică din Marburg, iulie 1924

Conceptul de timp
Ediţie bilingvă
Traducere din germană de CĂTĂLIN CIOAB Ă


HUMANITAS
BUCUREŞTI

16.5 cm -.: 115 DER BEGRIFF DER ZEIT: VOR TRAG VOR DER MARBURGER THEOLOGENSCHAFT. JULI 1924 © Max Niemeyer Verlag Tubingen 1989 © HUMANITAS.C oper ta IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale HEIDEGGER. M.: Cătălin Cioabă Bucureşti: Hu manitas.(Filozofie.) 14(430) Heidegger. iulie 1924 I Martin Heidegger. pentru prezenta versiune românească ISBN 973-50-0133-0 MARTIN HEIDEGGER . trad. Cătălin (trad. 2000. Cioabă. 2000 80 p. MARTIN Conceptul de timp: conferinţă ţinută la Societatea Teologică din Marburg.. 33) ISBN 973-50-0133-0 I. Colecţia [Ph].

cititorul are astfel posibilitatea să-şi lămurească înţelesul uneia s au alteia dintre frazele deseori scurte şi în primă instanţă greu de interpretat care alcătuiesc conferinţa de faţă. editat de Hartmut Tietjen. Max Niemeyer Verlag Tu­ bingen. Poate surprinde. Traducerea pe care o oferim a căutat să "îm­ blînzească" într-o anumită măsură ariditatea aces­ tui text pe care autorul nu l-a autorizat în forma lui ultimă.re compus după notele auditorilor lui Heidegger ( ef. într-o formă mult mai apropia­ tă de limbajul obişnuit. înlesnind considerabil lectura - 5 . 1989. Postfaţa editorului german) sînt motivele pentru care îl prezentăm într-o ediţie bilingvă. de aceea. însoţit de originalul german ( cu pagi­ naţia ediţiei originale între paranteze drepte). "libertatea" cu care frazele germane au fost uneori redate în limba română. Forma lacunară şi structura rezumativă a aces­ tui text . Credem însă că această formulă de traducere este efectiv mai profitabilă în cazul de faţă.Notă asupra ediţiei Traducerea de faţă s-a realizat după volumul Der Begrif f der Zeit.

care urmează să apară în scurt timp în traducere românească. traducerea france­ ză a lui Michel Haar şi Marc B. Am consultat.textului. într-un volum separat. De asemenea. din semestrul de vară 1925. încercînd să urmărim pas cu pas calea pe Heideg­ ger o străbate. apă­ rută în Le Cahier de L'Herne. CĂTĂLIN CIOABĂ . Această conferinţă a fost numită de către co­ mentatori "forma originară" a lucrării Sein und Zeit (1927). am socotit necesar să ofe­ rim. De asemenea. 1983. în curs de publicare se află şi traducerea prelegerii mar­ burgheze Prolegomena zur Geschichte des Zeit­ begriffs / Prolegomene la istoria conceptului de timp. Cititorul român va avea astfel în curînd la dispoziţie lucrarea de căpătîi a lui Heidegger şi cele două "schiţe" care au precedat-o. socotită a fi "şan­ tierul lui Sein und Zeit" . Heidegger. un comentariu al aces­ tei conferinţe extrem de dense în conţinutul ei. de asemenea. De Launay.

Der Begriff der Zeit Conceptul de timp .

sallte GaU die Ewigkeit sein. dann mlij3te die z uerst nahegelegte Art der Zeitbe­ trachtung sa lange in einer Verlegenheit bleiben. Wenn der Zugang zu Gatt der Glaube ist und das Sich-einlassen mit der Ewigkeit nichts an­ deres als dieser Glaube. Da­ mit sind Ausgang und Weg dieser Nachfarschung vargezeichnet: van der Ewigkeit zur Zeit. dann wird die Philasaphie die Ewigkeit nie haben und diese sanach nie als 8 . daj3 wir liber den vargenannten Ausgang verfligen. aIsa die Ewigkeit kennen und hinreichend verstehen.(5) Die falgenden Uberlegungen handeln van der Zeit. das ad. Was ist die Zeit? Wenn die Zeit ihren Sinn findet in der Ewigkeit dann muj3 sie van daher verstanden werden. Diese Frage­ stellung ist in Qrdnung unter der Varaussetzung. aIs sie nicht van Gatt weij3. nicht versteht die Nachfrage nach ihm. Sallte die Ewigkeit etwas anderes sein als das leere Immersein.

Reflecţiile ce urmează tratează despre timp. Dar dacă eternitatea este altceva decît un "mereu" nitatea. prin urmare. deci că ştim ce este eternitatea şi că o înţelegem îndeaj uns . Dacă accesul la Dumnezeu este credinţa şi dacă raportarea la eternitate nu este posibilă decît prin această credinţă. atunci maniera de a privi timpul. 9 vid. trebuie să rămînă în mod necesar în impas atîta vreme cît nu vrea să ştie de Dumnezeu şi nu înţelege să-L vizeze cu întreba­ rea s a. Ce este timpul? Dacă timpul îşi află sensul în eternitate. punctul de plecare şi calea acestei cercetări sînt dinainte schiţate: de la eternitate la timp. atunci filozofia nu va dispune nicicînd de eternitate şi. altceva decît aEl. atunci el trebuie înţeles pornind de la aceasta. Acest mod de a pune problema este pe deplin j ustifi­ cat dacă presupunem că punctul de plecare nu­ mit mai sus ne este disponibil. Astfel. cea de care tocmai am vorbit. dacă Dumnezeu este eter­ .

". 9 f. vgl. die Frage nach der Ewig­ keit schwieriger zu machen. GoU selbst braucht keine Theologie. aus dem UEi. Fragt der Philosoph nach der Zeit.und es bleibt Ihnen unbenommen. ' Der Philosoph glaubt nicht. das in der Zeit geschah. von seinem zeitlichen Sein in seinem (6) Verhăltnis zur Ewigkeit. So ist denn der Theologe der rechte Sach­ kenner der Zeit. wie man h6rt zu einer Zeit. 1. vgl.kann die Behandlung der Zeit nur den Sinn haben. Diese Verlegenheit ist fUr die Philosophie nie zu be­ heben.. von der gesagt wird: Sie war die Zeit. und wenn die Erinnerung nicht trugt. Theologisch . 15.m6gliche Hinsicht fUr die Diskussion der Zeit in me­ thodischen Gebrauch genommen werden k6nnen. sie 50 zu verstehen . Die folgende Behandlung ist nk:ht theologisch. Erstens handelt die Theologie vom menschlichen Dasein als Sein vor Gott. "da die Zeit erfUIIet war. Zweitens 5011 der christliche G1aube an ihm selbst Bezug haben auf etwas. Mk. ferner Eph. sie in der rechten Weise I Gal. dann ist er entschlossen. seine Existenz ist nicht durch den G1auben begrundet. . 1. 4. hat es die Theologie mehrfach mit der Zeit zu tun. 4. 10 . die Zeit aus der Zeit zu verstehen bzw. was 50 aus­ sieht wie Ewigkeit was sich aber herausstellt als ein bloj3es Derivat des Zeitlichseins.

de­ spre fiinţa temporală a omului în relaţia sa cu eternitatea. 9 şi urm. dacă ne aducem bine aminte. In al doilea rînd. el este hotărît să înţeleagă timpul por­ nind de la timp. şi. existenţa sa nu este întemeiată prin credinţă. respectiv pornind de la cXf:t.nu p oate face decît mai dificilă întrebarea privitoare la eternitate. teologul este adevăratul specialist în ce priveşte timpul. Marcu 1. "cînd a venit plinirea vremii"l.aceasta din urmă nu va putea fi nicicînd utiliza­ tă. Cînd se întreabă privitor la timp. 11 . Dumnezeu însuşi n-are nevoie de teo­ logie. ef. teologia tratează despre existen­ ţa umană ca una aflată în faţa lui Dumnezeu. Filozoful nu crede. 15.4. Astfel.un timp despre care se spune: "în vre­ mea aceea". metodologic. Tra­ tarea teologică a timpului . şi Efeseni 1.şi sînteţi liberi s-o în­ ţelegeţi astfel. ef. teologia are de-a face cu ti�pul în mai multe privinţe. ca perspectivă posibilă pentru o discuţie asupra timpului. Tratarea ce urmează nu este una teologică. Filozofia nu va putea depăşi nicicînd acest impas. credinţa creştină în ea însăşi trebuie să se raporteze la ceva care s-a petrecut în timp . pregătind-o ] Galateni 4. însă iese la iveală ca simplu de­ rivat al faptului-de-a-fi-temporal. Inprimul rînd. care pare a fi eternitate.

Ihre Moglichkeit besteht darin. daj3 jeder forscher sich daruber auf­ k1ărt. sofern sie nicht beansprucht eine allgemein gultige systema­ tische Bestimmung der Zeit herzugeben. was eine Uhr ist wird dam it die in der (7) Physik le­ bende Erfassungsart lebendig und damit die Weise. Wenn wir uns daruber ins Klare setzen. am Ende gemeint sein konnte. Solche Nachfor­ schungen sind gleichsam der Polizeidienst beim Auf­ zugc der Wissenschaftcn. deren Geschăft fol­ gendes in sich begreift: Nachforschungen daruber anzustellen. was Philosophie und Wis­ senschaft. daj3 Philosophie und Wissen­ schaft sich im Begriffe bewegen. was er versteht und was er nicht versteht. Sie gibt Auskunft.vorzubereiten und eigentlich zu stellen. wann eine forschung bei ihrer Sache ist . Diese Vorwissenschaft innerhalb deren sich diese Betrachtung bewegt lebt aus der vielleicht eigenwil­ ligen Voraussetzung. Die nachfolgenden Uberlegungen gehoren viel­ leicht in eine Vorwissenschaft.oder sich năhrt aus einem uberlieferten und abgegriffenen Wortwissen daruber. welche Bestimmung zuruckfragen muj3te hinter die Zeit in den Zusammenhang der anderen Kategorien hinein. cin zwar untergeordnetes 12 . was auslegende Rede des Daseins von ihm selbst und der Welt sagt. Die Abhand­ lung ist aber auch nicht philosophisch. was mit dem. in der die Zeit Gelegenheit bekommt sich zu zeigen.

astfel de investigaţii s înt. pesemne încă­ păţînată. Această ştiinţă prelimi­ nară. a cărei preocupare este de a cerceta ce spun în cele din urmă filozofia şi ştiinţa. trăieşte din presupoziţia. însă uneori foarte importantă. Dacă vom căuta să înţelegem ce anume este un ceas. în măsura în care nu pretinde să ofere o determinare sistematică şi general-valabilă a timpului.corect şi punînd-o cu adevărat. o determinare care ar trebui. Posibilitatea ei rezidă în faptul că fie­ care cercetător ştie ce anume înţelege şi ce nu. asemeni servi­ ciului poliţienesc . că filozofia şi ştiinţa se mişcă la nivelul conceptelor. potrivit 13 . Ea ne spune cînd o cercetare este în adecvare cu obiec­ tul ei sau cînd se hrăneşte dintr-o ştiinţă livrescă. Reflecţiile ce urmează ţin poate de o ştiinţăpre­ Liminară. moştenită şi uzată. în interiorul căreia se mişcă consideraţiile de faţă. Lucrarea de faţă nu este însă nici filozofică. putem spune.o preocupare ce-i drept sub­ ordonată. în contextul celorlalte categoru. o dată cu aceasta vom conce­ pe timpul în felul în care o face fizica de azi şi vom v�dea totodată care este modul în care timpul ni se arată cu această ocazie. În cortegiul ştiinţelor. în mod necesar. ce spune discursul prin care Dasein-ul se explicitează pe sine însuşi şi lumea. să revină cu intero­ garea sa dincolo de timp.

Einige Satze daraus: Der Raum ist an sich nichts. Sie besteht nur in­ folge der sich in ihr (8) abspielenden Ereignisse. (Ein aIter Aristotelischer Satz:) Auch die Zeit ist nichts. daj3 sie nicht Theologie ist. Zunachst einen vorlaufigen Hinweis auf die begeg­ nende Zeit in der AlltaglichkeiL auf die Natur. Annalen der Physik 49. Leipzig 1916. wie sie es eigentiich gemacht haben. Der jetzige Stand dieser Forschung ist fixiert in der Ein­ steinschen Relativitatstheorie. Das Interesse dame was die Zeit seL ist in der Gegenwart neu geweckt durch die Entwick­ lung der physikalischen Forschung in ihrer Besin­ nung auf die Grundprinzipien der hier zu vollziehen­ den Erfassung und Bestimmung: der Messung der· Natur in einem raum-zeitIichen Bezugssystem. Die Grundlage der allgemeinen Relativităts­ theorie. Er existiert nur durch die in ihm enthaI­ tenen Kbrper und Energien. Es gibt keine absolute Zeit auch keine absolute Gleichzeitigkeit. es gibt keinen abso­ luten Raum. Vgl. um zuweilen Haussuchung bei den Alten zu haIten. Vgl.und Weltzeit. auch: Uber 14 .aber zuweilen dringliches Geschăft wie einige mei­ nen.Man ubersieht leicht uber dem 2 Zuspitzende Zusammenfassung Heideggers. Ihr Verhaltnis zur Philosophie ist nur das des Mitiaufens. dazu Albert Einstein.2 . Mit der Philosophie hat die folgende Oberlegung nur so viei gemein.

prin dezvoltarea cercetării din fizică. 15 .părerii unora. ef. asupra timpu­ lui natural şi timpului cosmic. în Annalen der Physik. Pentru filozofie ea nu este decît un însoţitor de drum care o ajută din cînd în cînd să facă descinderi la cei vechi şi să afle cum anume au procedat ei. Die Grundlage der allgemeinen Rela­ tivitătstheorie. Leipzig 1916. Interesul pentru ce este timpul a fost resuscitat. El nu există decît prin corpurile şi energiile conţinute în el. Pentru început. prin meditaţia sa asupra principiilor ce stau la baza conceperii şi deter­ minării pe care ea trebuie să le realizeze: principii­ le măsurării naturii în cadrul unui sistem referenţial spaţio-temporal. 2 Rezumare mult simplificată de Heidegger. (O veche propoziţie aris­ totelică :) Nici timpul nu este nimic. El există doar ca urmare a evenimentelor care se desfăşoară în interiorul lui. Nu există timp absolut şi nici si­ multaneitate absolută.2 Se trece lesne cu vederea. Stadiul actual al acestei cercetări este ilustrat cel mai bine de teoria einsteiniană a relativităţii. nr. Reflecţia ce urmează are în comun cu filozofia doar faptul că nu este teologie. Iată cîteva propoziţii pe care aceasta le enunţă: spaţiul nu este în sine nimic. 49. nu există spaţiu absolut. o remarcă preliminară asupra timpului întîlnit în cotidianitate. la aceas­ ta Albert Einstein. în epoca actuală.

4 Da sie nicht selbst Bewegung ist muj3 sie irgendwie mit der Bewegung zu tun ha­ ben. 7. 3 Vgl. der <JEcOs n dvat aU't:6v. 4 a.Destruktiven dieser Theorie das Positive. namlich aIs das Worin des Veranderlichen. Braunschweig: Vieweg 1922.O. vorfindIich? Gibt sie sich hier als sie selbst in dem. avaYKT] '('fjs K1ViJ­ die spezielle und allgemeine Relativitătstheone..a. 219 a 9 f.. 90 ff. Braun­ schweig: Vieweg 1920. Physik IV. Kap. und 95 ff. die die Naturvor­ gange beschreiben. femer: Vier Vorlesungen liber Relativitatstheorie. daj3 damit die leit gIeichsam die fundamentalen Pha- Fortbewegung: Em:t ouv ou KlVT]ffis. 16 . Veranderung ist in der leit. S. S.3 50 wird dieses schon von Aristoteles gesehen im lusammenhang mit der Grundart des Seins des Naturseins: der Veranderung. AIs was ist leit in dieser Begegnisart. gegenuber beliebigen Transfor­ mationen nachweist. Aristoteles. worin sich Ereignisse abspie­ len. daj3 sie ge­ rade die Invarianz der Gleichungen. 219 a ff. des PlatzwechseIs. was sie ist? Kann eine ExpIi­ kation der leit die hier ansetzt die Gewahr haben. Aufl. Die leit begegnet zunachst im veranderlich Seienden. Die leit ist das. Vgl. 2. 11 .

Timpul este acel ceva în interiorul căruia s e desfăşoară evenimentele}. Cf.) 3 Cf. el trebuie atunci să aibă într-un fel ceva de-a face cu mişcarea. 9 şi urm. Braunschweig: Vieweg 1922. cu schimbarea locului. 11. în ceea ce el este? Poate oare o explicare a timpului. 219 a. cartea a IV-a. p.. 17 .dincolo de aspectul destructiv al acestei teorii. Tim­ pul se întîlneşte. 4 Ibidem. (n. 90 şi urm. edit. la­ tura ei pozitivă. Sub ce formă ni se arată timpul dacă îl întîlnim astfel. avO:YKll TI\� KlVT1mm. E ceea c e dej a Aristo­ tel a văzut. a VII-a. în legătură cu felul fundamental de a fi al fiinţei naturii: în legătură cu transformarea. în opoziţie cu transformările arbitrare.219 a şi urm. germ. Schimbarea este în timp. în speţă faptul că ea demonstrează tocmai invarianţa ecuaţiilor ce descriu procesele naturale. mai departe: Vier Vorlesungen aber Relativitătstheorie. Cum timpul însuşi nu este mişcare. cap. p. Braunschweig: Vieweg 1920. 2. Fizica. Aristotel. TI Eivat aU1:oy4. să garanteze că prin aceasta timpul ne remite fenomenele fundamentale care îl de- Cf. şi anume ca acel ceva în care este cuprins ceea ce se schimbă? Se arată el aici ca el însuşi. cu mişcarea: €1td OUV ou lciVTJ<JU. ed. care îl tra­ tează în acest fel. în primă instanţă. în fiinţarea su­ pusă schimbării. şi: Uber die spezielle und allgemeine Relativitătstheorie.

daj3 dieses physikaIische 5ystem nicht der Veranderung durch auj3ere Einwirkung unterIiegt.nomene hergibt die sie in dem eigenen 5ein bestim­ men? Oder wird man beim Aufsuchen der Grunde der Phanomene auf etwas anderes verwiesen? AIs was begegnet die Zeit fUr den Physiker? Das bestimmende Erfassen der Zeit hat den Charakter der (9) Messung. Eine Uhr ist ein physikaIisches 5ystem. 18 . in dem beliebig ein Jetztpunkt fixiert werden kann. auf dem sich die gIeiche zeitIiche ZustandsfoIge stan­ dig wiederholt unter der Voraussetzung. Die Aufteilung dieser Dauerstrecke ist beIiebig. auf die man immer zuruckgreifen kann. Jede Periode hat die gIeiche Zeitdauer. Die Wiederholung ist zykIisch. Messung gibt an das WieIange und das Wann. Eine Uhr zeigt die Zeit. sofem die Erstreckung der Dauer eines Geschehens auf gleiche Zustandsfolgen der Uhr verglichen und von da in ihrem 50viel zahlenmaj3ig bestimmt wird. Die Uhr gibt eine sich standig wiederholende gleiche Dauer. Was erfahren wir von der Uhr uber die Zeit? Die Zeit ist etwas. das Von-wann-bis-wann. der andere spater ist. Die Uhr mij3t die Zeit. so daj3 immer von zwei verschiedenen Zeitpunkten der eine fruher.

pornind de aici. dintre două puncte temporale diferite. Ceasul oferă o durată aceeaşi ce se repetă con­ stant şi la care se poate oricînd reveni. în vreme ce căutăm temeiurile fenomenelor. sîntem trimişi la altceva? Cum anume este întîlnit timpul de către fizi­ cian ? Modul cel mai frecvent de a surprinde tim­ pul are caracterul măsurării. în mod arbi­ trar. Ce anume aflăm de la ceas despre timp ? Că timpul este ceva în interiorul căruia. întot­ deauna. Măsurarea ne spune "cît de mult durează" ceva. Ceasul măsoară timpul prin aceea că extensia duratei unui eveniment e comparată cu aceeaşi s uccesi­ une de stări ale ceasului şi. ne spune "cînd" are loc şi "de cînd pînă cînd". este determinată cantitativ. în care aceeasi suc­ cesiune temporală de stări se repetă constant. cu condiţia ca acest sistem fizic să nu fie supus schim­ bării printr-o influenţă exterioară. Un ceas arată timpul. poate fi fixat un "acum". astfel încît. Repetiţia este ciclică. Un ceas este un sistem fizic. unul este "mai devreme" iar altul "mai tîrziu". 19 .termină în fiinţa lui proprie ? Sau. cu aj utorul numerelor. Fiecare perioadă are aceeaşi durată în timp. Împărţi­ rea acestui interval de timp este arbitrară.

30 Minu­ ten seitdem das geschah. Er ist als Jetzt das mogliche Fnlher eines 5păter. Wenn ich die Uhr herausziehe. Jedes Fruher und 5păter ist be­ stimmbar aus einem Jetzt welches aber selbst be­ Iiebig ist..Jetzt ist es neun Uhr. In drei 5tunden ist es zwolf. was ich sage: .« Die Zeit jetzt da ich auf die Uhr sehe: Was ist dieses Jetzt? Jetzt. mehr hinsichtIich seines Ablaufens im Jetzt als hin­ sichtlich des Wieviel seiner Dauer. die die Uhr jeweils leistet. Die primăre Be­ stimmung. Diese leit ist durchgăngig gleichartig. als 5păter das 5păter eines Fruher. da ich es tue. jetzt da etwa hier das Licht ausgeht.Dabei ist kein Jetztpunkt der leit vor dem anderen ausgezeichnet. dessen 5tadien in der Beziehung des Friiher und 5păter zu­ einander stehen. so ist das erste. Geht man mit der Uhr auf ein Geschehen zu. Was ist das Jetzt? VerfUge ich 20 . Die leit ist so ein Abrollen. Nur sofern die leit als homogene konstituiert ist ist sie meJ3bar. sondem die jeweilige (lO) Fixierung des Jetzt. des Wieviel der gegenwărtig flieJ3enden leit. homogen. ist nicht die Angabe des Wielange. so macht die Uhr ein Geschehen ausdrucklich.

sînt treizeci de minute de cînd s-a întîmplat cutare lucru. Peste trei ore se face 12" . a cantităţii unui timp ce se scurge în prezent. el însuşi. omogen. cînd mă uit la ceas. Fiind un "acum". primul lucru pe care-l spun este: "Acum e ora nouă. însă. Cînd scot ceasul. iar ca "mai tîrziu" este un "mai tîr­ ziu" al unui "mai devreme". acum. Timpul este ast­ fel o desfăşurare ale cărei stadii se raportează unele la altele în calitatea lor de "mai tîrziu" şi de "mai devreme". Timpul este măsurabil doar dacă este constituit ca omogen. Timpul este timpul de acum. Cînd ne rapor­ tăm la un eveniment cu aj utorul ceasului. cînd lumina serii păleşte. Acest timp este peste tot acelaşi. cînd fac lucrul acesta. este arbitrar.Prin aceasta. ceasul exprimă evenimentul mai mult în privinţa tre­ cerii lui prin acest "acum" decît în ce priveşte mărimea duratei s ale. Fiecare "mai devreme" şi "mai tîrziu" poate fi determinat pornind de la un "acum" care. el este un "mai devreme" posibil al unui "mai tîrziu". ci fixarea de fiecare dată a unui "acum". nici un punct temporal al lui "acum" nu este privilegiat în raport cu altul. Ce este 21 . Ce este acest "acum"? Acum. Determinarea primordială pe care o realizează de fiecare dată ceasul nu este indicarea unei durate.

cum tempora 22 . diese Nacht heute: Hier stoj3en wir auf eine Uhr. ab der Geist selbst die Zeit sei. We/che Bewandtnis hat es damit daj3 mensch­ liches Dasein sich eine Uhr angeschafft hat schon vor al/en Taschen. oder nur der. tempora metior. affectionem quam res praetereuntes in te faciunt. »In te. morgens. die naturliche Uhr des Wechsels von Tag und Nacht. der es sagt? Mit oder ohne ausdruckliche Uhr? Jetzt abends. In te. Und in unserem Miteinander wăren wir die Zeit . die sich das menschliche Dasein von jeher zugelegt hal. noii tibi obstrepere turbis a ffectionum tuarum. Buch seiner Canfessianes die Frage bis hierher getrieben. tempora metior. et cum i1Iae praeterierint manet ipsam metior praesentem.und Sonnenuhren? VerfUge ich uber das Sein der Zeit und meine ich im Jetzt mich mit? Bin ich selbst das Jetzt und mein Dasein die Zeit? Oder ist es am Ende die Zeit selbst die sich in uns die Uhr anschafft? Augustinus hat im XI. anime meus. non eas quae praeterierunt ut fieret: ipsam metior. Bin ich das Jetzl.uber das Jetzt? Bin ich das Jetzt? Ist jeder Andere das Jetzt? Dann wăre die Zeit ja ich selbsl. und jeder Andere wăre die Zeit. noii mihi abstrepere: quad est. inquam.keiner und jeder. Und Augustinus hat die Frage hier stehen gelassen.

seara. inquam. quam res praetereuntes in te faciunt. In te. Şi laolaltă am fi timpul . ceasul natu­ ral al alternanţei dintre zi şi noapte. astăzi: avem de-a face aici cu un ceas pe care existenţa umană şi l-a procurat dintotdeauna. Sînt eu acest "acum". ipsam metior praesentem. sau sînt doar cel care îl rosteşte? Cu sau fără ceas propriu-zis? Acum. pînă la urmă. Şi Întrebarea lui s-a oprit aici: "In te. ajungînd să se întrebe dacă nu cumva sufletul însuşi este timpul. Care este semnificaţia faptului că existenţa uma­ nă şi-a procurat un ceas care precedă toate ceasu­ rile de buzunar şi cele solare? Dispun eu oare de fiinţa timpului şi prin "acum" mă am în ve­ dere şi pe mine? Sînt eu însumi acest "acum" şi existenţa mea este timpul? Sau.acest "acum" ? Dispun eu de acest "acum" ? Sînt eu acest "acum"? Este altul acest "acum"? Atunci chiar eu însumi aş fi timpul şi oricare altul ar fi timpul. non eas quae praeterierunt 23 . în această noapte.nici unul dintre noi şi fiecare. affectionem. timpul însuşi este cel care şi-a creat în interio­ rul nostru acest ceas? În cartea a XI -a a Confe­ siunilor. anime meus. manet. tempora me­ tior. et cum illae praeterierint. dimineaţa. noIi tibi obstrepere turbis affectionum tuarum. tempora metior. noIi mihi obstrepere: quod est. Augustin a dezvoltat această problemă.

cap. dieses Seiende in der JeweiJigkeit seines Seins. Mein Mich-befinden selbst ich wiederhale. resp. accurante Migne. Confessiones. was dich selbst angehen mag.metiar. emendata et auctior. was die Zeit seL hat unsere Betrachtung auf das Dasein verwiesen. das wir als menschIiches Leben kennen. messe ich die Zeit. Kamme dir selbst nicht in den Weg durch die Verwirrung dessen. 27. 823 sq. Editio novissima. messe ich. Tomus 1. sa ich die Zeit messe. 24 . wenn mit Dasein gemeint ist das Seiende in seinem Sein. Sancti Aurelii Augustini opera omnia. Liber XI. sage ich immer wieder. 36. die varubergehend be­ gegnenden Dinge bringen dich in eine Befindlich­ keit die bleibt wahrend jene verschwinden. es. Parisiis 1841. das wir jeder selbst sind. nicht die Dinge. van dir wegzu­ sehen durch eine falsche frage. welche varubergehen. wenn ich die Zeit messe.« Die frage nach dem. p. mein Geist messe ich die Zeiten. das Seien­ de. Kamme mir nicht mit der frage in die Quere: Wie denn das? Verleite mich nicht dazu. daj3 sie erst entstUnde. das jeder van uns in 5 Augustinus. post Lovaniensium theolo­ gorum recensionem. In dir. Die Befindlichkeit messe ich in dem gegenwartigen Da­ sein. dich messe ich. «5 (I l ) In Paraphrase: "In dir.

suflete al meu. Î n tine. parafrazînd: "Î n tine. resp. Nu mă întreba cum vine asta. în timp ce ele dispar. nu lucrurile care trec pentru ca această situare afecti­ vă să se nască. cap. repet. adică acea fiinţare care. Situa­ rea afectivă e cea pe care o măsor în prezent. lu­ crurile întîlnite în trecere te aduc într-o s ituare afectivă care rămîne. atunci cînd măsor timpul". s întem fiecare dintre 5 Augustinus. p. Liber XI. eu măsor timpul. în faptul-de-a-fi-de-fiecare-dată. Sanctii Aurelii Augustini opera omnia. Tomus 1. Î ntrebarea privitoare la ce este timpul ne-a condus către o considerare a Dasein-ului. ce este propriu fiinţei s ale. post Lovanien­ sium theologorum recensionem. dacă prin Dasein înţelegem fiinţarea în fiinţa sa pe care o cunoaştem ca viaţă umană. emen­ data et auctior. Editio novissima. accurante Migne. eu măsor timpul. Confessiones.5" Ceea ce înseamnă. 27. Nu te pune în calea ta însuţi făcînd confuz ceea ce te poate privi chiar pe tine însuţi. 823 sq. Nu mă face să mă îndepărtez de tine printr-o falsă întrebare. Parisiis 1841. 36. Î nsăşi situarea afectivă în care mă aflu o măsor. măsurîndu-te. măsor eu timpurile. 25 . o spun tot mereu. cum tempora metior.ut fieret: ipsam metior.

daj3 (12) aus ihr die verschie­ denen Weisen des leitlichseins verstandlich wer­ den. eine solche Antwort zu gewinnen. was selbst nicht durch die leit bestimmt ist? Es ist ein Umweg.. einen moglichen lusammenhang dessen. was die leit ist ablesbar werden kann. Es muj3te dann ge- 26 . in der leit sind. Aber bedurfte es dieser umsUindlichen O berle­ gung.der Grundaussage trifft: [ch bin. wenn diese Akte sich auf etwas richten. vom Cha­ rakter des Daseins des Menschen. und daran. Dieses Seiende ist in der Jeweiligkeit a[s meiniges. Sollte das menschliche Sein in einem ausgezeichneten Sinne in der leit sein. die see­ lischen Vorgange. Aber der Frage nach der leit liegt daran.[ch bin" ist die eigentliche Aussage vom Sein. Die Naturzeit als loogst bekannte und besprochene hat bislang den Boden fUr die Explikation der leit abgegeben. . Die Aussage . um auf das Dasein zu stoj3en? Genugte nicht der Hinweis. so muj3 dieses Dasein charakterisiert werden in den Grund­ bestimmungen seines Seins. was in der Zeit ist mit dem.auch dann. was die eigentliche leitlichkeit ist von aHem Anfang an sichtbar werden zu lassen. daj3 die Akte des Bewuj3tseins. so daj3 an ihm.

o posibilă legătu­ ră a ceea ce este în timp cu ceea ce constituie tem­ poralitatea propriu-zisă. D acă fiinţa umană se află în timp. ca unul ce a fost încă de multă vreme cunoscut şi discutat. de o cale ocolită. şi aceasta într-un sens privilegiat. nu este determinat de timp? E vorba.chiar şi atunci cînd aceste acte sînt îndreptate către ceva care. Î nsă era nevoie de această reflecţie complicată pentru a aj unge la Dasein ? Nu era suficient să spunem că actele conştiinţei. pe care fiecare dintre noi o are în ve­ dere în enunţul fundamental "eu sînt". S-ar putea atunci ca tocmai faptul27 . Această fiinţare este în faptul-de-a-fi-de-fiecare-dată ca "de fiecare dată al meu". atunci acest Dasein trebuie caracterizat în determinările fundamentale ale fiinţei sale. şi o interesează să facă vizibilă. astfel încît din ea să poată fi descifrat ce anume este timpul. el însuşi. de la bun început. că procesele s ufle­ teşti sînt în timp . desigur. Enun­ ţul "eu sînt" este adevăratul enunţ despre fiinţă.noi înşine. despre caracterul de Dasein al omului. pornind de la el. a servit pînă acum ca bază pentru explicarea timpului. Însă întrebarea privitoare la timp e intere­ sată să obţină un astfel de răspuns încît. Timpul natural. să devină inteligibile diferitele moduri ale faptului-de-a-fi-temporal.

bei ihr verweilen in einer Weise des Ver­ richtens. des Bewerkstelligens. 28 . Dasein als In-der-Welt-sein meint: in der Weise in der Welt sein. 2. Das In-der-Welt­ -sein ist charakterisiert als Besorgen. Aber auch so bedarf es einer vor­ gangigen Anzeige einiger Grundstrukturen des Da­ seins selbst. vergleichenden Bestimmens. mit Anderen sein: mit An­ deren dieselbe Welt dahaben. Das Dasein ist das 5eiende. um in die Welt zu kommen. des Befragens. daj3 Zeitlichsein . wie ein 5tein da isL der keine Welt da hat und besorgt. miteinander sein in der Weise des Fur-einander-seins.recht verstanden die fundamentale Aussage des Daseins hinsichtlich seines 5eins sei. Aber dieses Dasein ist zugleich Vorhandensein fUr Andere. 1. aber auch der Betrachtung.rade sein. des betrachten­ den. Das menschliche Leben ist nicht irgendein 5ubjekL das irgendein Kunst­ stltck machen muj3. daj3 dieses 5ein besagt: mit der Welt umgehen. namlich auch so. des Erledigens. das charakterisiert wird als In-der-Welt-sein. Das Dasein als dieses In-der-Welt-sein ist in eins damit Mit-einander-sein. einander begegnen.

a zăbovi în preajma ei în­ tr-un anume mod.înţeles corect . Dar şi în acest caz este necesară o indi­ care preliminară a cîtorva structuri fundamen­ tale ale Dasein-ului însuşi.să constitu­ ie enunţul de bază al Dasein-ului cu privire la fiinţa sa. înseamnă: a fi în lume în asa fel încît acest fapt de a fi să însemne: a avea mereu de-a face cu lumea. Dasein-ul. al interogării. 1. a fi laolaltă în sensul de a-fi-unul-pentru-altul. ca fapt-de-a-fi-în-Iume.de-a-fi-temporal. Dasein-ul este fiinţarea caracterizată ca fapt­ de-a-fi-în-lume. Însă acest Dasein este totodată pentru ceilalţi o simplă-prezenţă. fie al executării. Faptul-de-a-fi-în-Iume este carac­ terizat ca preocupare. Dasein-ul. Viaţa umană nu este ceva pre­ cum un subiect care trebuie să facă cine ştie ce artificiu pentru a veni în lume. al îndeplinirii sau rezolvării a ceva. ca fapt­ de-a-fi-în-Iume. 2. al determinării contemplative şi comparative. fie în modul contemplării. a deţine împreună cu alţii aceeaşi lume. este tot­ odată fapt-de-a-fi-unul-laolaltă-cu-altul. de a fi cu ceilalţi. a-l întîlni pe celălalt. aşa cum este prezentă o piatră care nu deţine o lume şi care nu se preocupă de vreo lume. 29 .

liegt jeweils die Selbstauslegung der Gegenwart. ist das Sprechen. was man so herumspricht. Dasein ist also ebenso primăr. Das Dasein ist ein Seiendes. wie es In-der-Welt-sein ist. in dem. Die Grundweise des Daseins der Welt. Es ist je eigenes und als eigenes jeweiliges. 4. als was das Dasein jeweilig sich selbst versteht. als Miteinan­ der sie haben. Im Miteinandersprechen. das sie miteinander Dahaben. SoH dieses Seiende in seinem Seinscharakter bestimmt wer- 30 . Sprechen ist voll gesehen: sich aussprechendes mit einem Anderen iiberetwas Sprechen. In dem.( 13) 3. Miteinander in der Welt sein. Es sagt aus. hat eine ausgezeichnete Seinsbestim­ mung. Das wuj3te schon Aristoteles. FUr das Dasein ist die Jewei1igkeit des »Ich bin" konstitutiv. auch mein Dasein. als was es sich nimmt. die in diesem Gesprăch sich aufhălt. wie das Dasein in seiner Welt liber die Weise des Umgangs mit seiner Welt sprichL ist mitgegeben eine Selbst­ auslegung des Daseins. das sich bestimmt als »Ich bin". Im Sprechen spielt sich vorwiegend das ln-der-Welt-sein des Menschen ab.

3 . În felul în care Dasein-ul. Dasein-ul este o fiinţare care se determină pe sine ca "eu sînt". Prin urmare. asa cum este el în Da­ sein-ul meu. el este de fiecare dată. ca propriu. faptul-de-a-fi-în-lume al omului. 31 faptul-de-a-fi-în-Iume. În spaţiul vorbirii are loc. Dasein-ului îi este constitu­ tiv fap tul-de-a-fi-de-fiecare-dată al acestui "eu sein-ul sînt". în sensul de a o avea laolaltă . A fi unul laolaltă cu altul în lume. El este de fiecare datăpropriu şi. ca ce anume se con­ sideră el pe sine. Acest lucru era cunoscut dej a de Aris­ totel. este primordial şi . 4. în acel ceva despre care se stă de vorbă este cuprin­ să de fiecare dată o explicitare de sine a prezen­ tului în care are loc această con-vorbire. Modul fundamental în care există lumea pe care Dasein-urile o deţin lao­ laltă este vorbirea. cu precădere. Felul în care el vorbeşte ne arată cum anume se înţelege Da­ de fiecare dată pe sine. Dasein-ul. în lumea sa. vor­ beşte despre modul în care se îndeletniceşte cu această lume a sa este implicată dintru început o explicitare de sine a acestui D as e i n . Vorbirea văzută în totalitatea ei: ca vorbire care se exprimă pe sine atunci cînd vorbeşte cu altul despre ceva. În vorbirea unuia cu celălalt.acest fapt are o determinare ontologică privilegiată. Dacă această fiinţa­ re trebuie determinată în caracterul său de fiinţă.

den. ist das "Han«. das die Mb­ glichkeit des » Ich bin« ist. und zugleich bestimmt ist als Mit-einander-sein. Sofern das Dasein ein Seiendes ist das ich bin. man besorgt. Wie in aJlem Spre­ chen uber die Welt ein Sichaussprechen des Daseins uber sich selbst liegt 50 ist alles besorgende Um- 32 . In der Hartnăckigkeit der I1errschaft dieses Man liegen die Mbglichkeiten meines Daseins. Was er ist und wie er ist das ist niemand: keiner und doch alle miteinander. und aus dieser Einebnung heraus ist das »Ich bin« mbglich. man ist damr. ich bin mit den Anderen und die Anderen mit den Anderen ebenso. 50 ist von der Jeweiligkeit als der je meinigen nichl zu abstrahieren. Alle Grundcha­ raktere mussen sich 50 in der Jeweiligkeit als der je meinigen zusammenfinden. 6. Ein Seiendes. das man ist. Dieser Niemand. Man sagt (14) man hbrt. ist aJs solches zumeist ein Seiendes. sondern die Anderen. Das 50 charakterisierte Seiende ist ein solches. Mea res agitur. 5. Keiner ist in der Alltăglichkeit er selbst. bin ich mein Dasein zumeist und durchschnittlich nicht selbst. dem es in seinem al\tăglichen undjeweiligen In-der­ Welt-sein aur sein Sein ankommt. Alle sind nicht sie selbst. von dem wir selbst in der Alltaglichkeit ge­ lebt werden.

Mea res agitur. Se spune. cu alţii. o fiinţare dominată de impersonalul "se". Aceştia toţi nu sînt ei înşişi. eu însumi. Nimeni nu este. Acest Nimeni. eu nu sînt. el Însuşi Nimeni nu este ceea ce el este şi aşa cum este: nici unul şi totuşi toţi laolaltă. La fel cum în orice vorbire despre lume se află implicată o vorbire de­ spre sine a Dasein-ului. cotidian si de fiecare dată. tot aşa orice îndeletni33 . se dă curs unei preocupări. Toate caracterele fundamentale trebuie să se re­ găsească astfel în faptul-de-a-fi-de-fiecare-dată. În înverşunarea dominaţiei aces­ tui impers onal "se" rezidă posibilităţile Da­ sein-ului meu şi "eu sînt" este posibil pornind de la această nivelare. se aude. şi aceştia. 5. este impersonalul "se". Fiinţarea astfel caracterizată în al său fapt­ de-a-fi-în-Iume. eu sînt cu ceilalţi. este una preocupată de fiinţa sa. O fiinţare care este posi­ bilitatea lui "eu sînt" este ca atare. în cotidianitate. ci ceilalţi. înteles ca "de fiecare dată al meu". la rîndul lor. cel mai adesea. În măsura în care Dasein-ul este o fiinţare care sînt eu însumi şi totodată este determinat ca fapt-de-a-fi-unul-Iaolaltă-cu-altul. în primă instanţă şi la nivel mediu.nu trebuie făcut abstracţie de faptul-de-a-fi-de­ fiecare-dată care este "al meu". 6. se optează pentru ceva. de care sîntem noi Înşine trăiţi în cotidianitate.

Das Dasein ist als 5eiendes nicht zu bewei­ sen. Es befindet sich bei sich selbst. wo­ mit es gemeinhin umgeht. Die Sorge um das Dasein hat jeweils das Sein in die Sor ge gestellt. Der primare Be­ zug zum Dasein ist nicht die Betrachtung. 7. wie es in der herrschenden Auslegung des Daseins bekannt und verstanden ist. Durchschnittlich ist die Ausle­ gung des Daseins von der A1ltaglichkeit beherrscht. Das. 8. Das 5ich-erfahren wie das Uber-sich­ -sprechen. In der Durchschnittlichkeit des aIltaglichen Da­ seins Iiegt keine Reflexion auf das [ch und das 5elbst. ( 15) In der Anzeige dieser 5einscharaktere ist alles unter die Voraussetzung gesteIlt. und doch hat sich das Dasein selbst. bin ich gewissermaJ3en selbst und darin spielt sich mein Dasein ab. von der Tradition. was man so uber das Dasein und das menschliche Leben uberlieferter Weise meint. ist nur eine be­ stimmte ausgezeichnete Weise. in der das Dasein sich sl::lDst jeweils hat. vom Man. womit ich mich beschaftige. dieses 5eiende sei 34 . von dem. sondern das "es sein«. die 5elbstauslegung. nicht einmal aufzuweisen. womit ich umgehe.gehen ein Besorgen des Seins des Daseins. wo­ ran mich mein Beruf kettet. Es trifft sich da selbst an.

Cînd indicăm aceste caracteristici ale fiinţei sale. presupunem înainte de toate că această fiinţare 35 meu. unul aparte. El se întîlneşte pe sine însuşi în cele cu care se îndeletniceşte de obicei. este dominată de impersonalul "se". explicitarea Dasein-ului este dominată de cotidianitate. El se află la sine însuşi. . ci în­ suşi "faptul-de-a-fi-acest-Dasein". aşa cum ea.toate acestea reprezintă doar un anumit mod. Dasein-ul.cire de ordinu l preocupării este o preocupare de fiinţa Da s e in-ului. de ceea ce se înţelege prin Dasein şi viaţă umană în mod tradiţional. în care Dasein-ul se deţine pe sine de fiecare dată. 7. ca fiinţa re. toate acestea sînt într-o anumită măsură eu însumi şi în toate acestea este în joc Dasein-ul Grija pentru Da s e in a situat de fiecare dată fiinţa în grijă. Relaţia primordială cu Dasein-ul nu este observaţia. ca şi explicitarea de sine . fiinţa. Acest ceva cu care mă îndelet­ nicesc. 8. La nivelul mediu al Dasein-ului cotidian nu are loc nici o reflecţie asupra eului şi asupra sinelui. Experimenta­ rea de sine. vorbirea despre sine. nu poate fi dovedit şi nici măcar nu poate fi în vreun fel vădit. de tradiţie. La nivel mediu. este cunoscută şi înţeleasă în explicitarea dominantă a Dasein-ului. cu care mă ocup. de care mă leagă mese­ ria mea. şi totuşi Dasein-ul se deţine pe sine.

sondern in dem Seienden selbst. daJ3 wir gerade in dem Nicht-ausweichen vor der Verlegenheit uns in die Maglichkeit bringen. daJ3 psycholo­ gische 5etrachtung des Daseins ins Dunkle fUhrt. so zwar. Unter anderem wurde die Bestimmung genannt: Das Dasein ist in der Jeweiligkeit.an ihm selbst fUr eine es auf sein Sein auslegende Forschung zuganglich. Die Veriegenheit der Daseinserfassung grundet nicht in der Begrenztheit. Unsicherheit und Unvollkommenheit des Erkenntnisvermbgens. was seine Durch diese auJ3erste Mbglichkeit des Daseins ist das Dasein pri­ mar bestimmt. kommt diese Schwierigkeit. Die Eigentlichkeit als auJ3erste Mb­ gIichkeit des Seins des Daseins ist die Seinsbestim­ mung. Aber nicht aus der Berufung darauf. ergreifen. soli sichtbar gemacht werden. das erkannt wer­ den soli: in einer GrundmbgIichkeit seines Seins. was sie sind. daJ3 menschliches Erkennen begrenzt ist. sofern es ist. Die EigentIichkeit des Daseins ist das. Ist diese Voraussetzung richtig oder kann sie wankend gemacht werden? In der Tat. das Da­ sein in der EigentIichkeit seines Seins zu ăuj3erste Seinsmoglichkeit ausmacht. was 36 . Eine weit ernsthaftere Schwierigkeit als die. in der alle vorgenannten Charaktere das sind.

Însă nu din invocarea faptului că observarea psihologică a Da­ sein-ului ne conduce către un teritoriu obscur vine această dificultate. Autenticitatea Dasein-ului este ceea ce consti­ tuieposibilitatea extremă afiinţei sale.este accesiGilă. ca posibi­ litate extremă a fiintei Dasein-ului. desigur. Dasein-ul este determinat primordial. este acea de­ terminare a fiinţei lui prin care toate caracterele mai înainte menţionate sînt ceea ce sînt. următoarea deter­ minare: Dasein-ul este În faptul-de-a-fi-de-fie­ care-dată. trebuie făcută vizibilă o difi­ cultate cu mult mai serioasă decît cea a cunoaş­ terii umane limitate .aceea că tocmai neevitînd acest impas ne oferim posibilitatea de a s urprin­ de D a s e i n-ul în autenticitatea fiinţei sale. în ea Însăşi. Prin această posibilitate extremă a Dasein-ului. printre altele. nesigu­ ranţa şi nedeplinătatea putinţei de cunoaştere. Autenticitatea. ci fiinţarea Însăşi care trebuie cunoscută: acest impas Îşi are temeiul într-o posibilitate fundamentală a fiinţei Dasein-ului. pentru o cercetare care îşi propune să-i expliciteze fiinţa. Este oare co­ rectă această presupoziţie s au ea poate fi clăti­ nată? Ea poate fi clătinată. Impasul în care aj ungem atunci cînd încercăm să conce­ pem Dasein-ul nu are ca temei limitarea. A fost numită. în măsura În care el este ceea ce are 37 .

Es ist immer noch etwas. wenn an­ ders die Jeweiligkeit als meinige festgehalten wer­ den solI. was noch nicht zuende ist. je Iănger man . Am Ende. ist es je das meinige. Wer sie durchstreicht. (16) wenn es soweit ist. Darum vennag das Dasein der Anderen nicht Dasein im eigentlichen Sinne zu ersetzen. Vennag das Dasein der Anderen Dasein im eigent1i­ chen Sinne nicht zu ersetzen? Die Auskunft auf das Dasein Anderer. Einmal ist es nicht mehr. ist eine schlechte Auskunft. Je weniger man Eile haL sich von dieser Verle­ genheit unvennerkt fortzuschleichen. der einzig angemesse­ nen Art des Habens von Dasein: den Anderen bin ich nie. und ist es das. die mit mir waren und die zu Ende gekommen sind. Die Bestimmung ist an diesem Sein eine durchgăngige. was es sein kann. dann ist es nicht mehr. Sein Ende wăre ja das Nichts. hat an seinem Thema das verloren. Vor diesem Ende ist es nie eigentlich. Das Dasein des Anderen habe ich nie in der ursprunglichen Weise. bevor es zu seinem Ende gekom­ men ist? Bin ich doch mit meinem Dasein immer noch unterwegs. Wie aber soli dieses Seiende in seinem Sein er­ kannt werden. wovon er spricht. ist es gerade nicht mehr. konstitutive.es sein kann.

este o falsă informaţie. în ce priveşte tema sa. înainte ca ea să-şi fi atins sfîrşitul? Eu sînt totuşi. El este întotdeauna ceva care încă nu s-a sfîrşit. el este de fiecare dată "al meu". cu Dasein-ul meu. acel ceva despre care vorbeşte. La un moment dat el nu mai este. constitutivă. Eu nu detin nicicînd. De­ terminarea numită este. Cu cît te grăbeşti mai puţin să treci peste acest impas fără a-l remarca şi cu cît zăboveşti mai mult 39 . dacă a ajuns pînă acolo. atunci el nu mai este. Dasein-ul celor­ lalţi nu se poate substitui cu adevărat Dasein-ului. dacă faptul-de-a-fi-de-fiecare-dată trebuie păs­ trat ca "al meu". De aceea. Sfîrşitul său poate fi chiar Nimicul. Cel care o anulează. La sfîrşit. în ce priveşte această fiin­ ţă. Dar cum poate fi cunoscută această fiinţare în fiinţa sa.putinţa să fie. în singurul mod adevărat de a deţine Dasein-ul: eu nu sînt nici­ cînd ceilalţi. întotdeauna "pe drum". Înainte de acest sfîrşit el nu e niciodată cu adevărat ceea ce poate fi. acela a pierdut. care au fost cu mine şi care ş i-au atins sfîrşitul. Dasein-ul celorlalţi. una generală. în mod originar. Dar nu poate oare Dasein-ul celorlalţi să se sub­ stituie cu adevărat Dasein-ului ? Ceea ce aflu de­ spre Dasein-ul celorlalţi. tocmai atunci el nu mai este. şi cînd este acest sfîrsit.

ist nicht etwas. Diese ăuj3erste Seins­ m6glichkeit ist vom Charakter des Bevorstehens in Gewij3heit. immer in der Jeweiligkeit des jemeinigen. die unbestimmte Oewij3heit der eigensten Moglichkeit des Zu-Ende-seins. weij3 um seinen Tod. und das auch dann. und diese Gewij3heit ist ihrerseits charak­ terisiert durch eine v61lige Unbestimmtheit. Das Ende meines Daseins. Was ist dieses: je den eigenen Tod haben? Es 40 . mein Tod. Das Dasein hat in sich selbst die M6glichkeit sich mit seinem Tod zusammenzufinden als der ăuj3er­ sten Maglichkeit seiner selbst. was die Zeit sei. Was soll das fUr unsere frage. wobei ein Ablaufszusammenhang einmal abschnappL sondern eine M6g1ichkeiL um die das Dasein so oder so weij3: die ău3 j erste M6glichkeit seiner selbsL die es ergreifen. Die Selbst­ auslegung des Daseins. was am Dasein diese Schwierigkeit bereiteL zeigt es sich in seiner ăuj3er3ten M6glichkeit. und (17) besonders fUr die nachste frage. was das Dilsein in der Zeit sei? Das Dasein. die jede andere Aussage an Gewij3heit und Eigentlichkeit uberragL ist die Aus­ legung auf seinen Tod. als bevorstehend aneignen kann.dabei aushăIL um so deutlicher wird sichtbar: in dem. wenn es nichts von ihm wissen will.

cu atît devine mai clar următorul lucru: Dasein-ul ni se arată în posibilitatea sa extre­ mă tocmai prin acel ceva din el care naşte această dificultate. este certitudinea nedetermi­ nată a posibilităţii celei m ai proprii de a-fi-la­ sfîrşit. 41 . Dar ce semnificaţie au toate acestea pentru în­ trebarea noastră privitoare la ce este timpul şi în special pentru întrebarea care urmează. Această posibilitate extremă a fiinţei sale are caracterul a ceva care-i stă în faţă şi care este cert. ca posibilitate extremă a lui însuşi. Ce înseamnă a avea. pe care el o poate surprinde şi şi-o poate face a lui ca una ce îi stă în faţă. care depăşeşte în certitudine şi au­ tenticitate orice alt enunţ. aflat întotdeauna în faptul-de-fiecare-dată al lui "de fiecare dată al meu". Acea explicitare de sine a Dasein-ului. Sfîrşitul Dasein-ului meu sau moar­ tea mea nu este ceva care pune capăt desfăşurării unui proces. Dasein-ul are în sine însuşi posibilitatea de a se identifica cu moar­ tea sa. ştie de moartea sa chiar şi atunci cînd nu vrea să ştie nimic despre ea. iar această certitudine.în preaj ma lui. ce este Dasein-ul în timp? Dasein-ul. la rîndul ei. ci este o posibilitate despre care Da­ sein-ul ştie cîte ceva: este posibilitatea extremă a lui însuşi. este caracterizată prin­ tr-o totală nedeterminare. este explicitarea prin raport la moartea sa.

Das Dasein hat selbst die Moglichkeit seinem Tod auszuweichen. Als Daseinsauslegung hat es dieses Wissen gleich bei der Hand. einmal bin ich nicht mehr da bei den und den 42 . macht in diesem meinem Vorlaufen zu ihm eine Entdeck­ ung: es ist das Vorbei von mir. zumeist in dem Sinn: ich weij3 schon.ist ein Vorlaufen des Daseins zu seinem Vorbei als einer in Oewij3heit und vo/liger Unbestimmtheit be­ vorstehenden ăuJ3ersten Moglichkeit seiner selbst. Als dieses Vorbei deckt es mein Dasein auf als einmal nicht mehr da. Um den Tod weij3 ich zumeist in der Art des zuruckweichenden Wissens. daj3 sie um den Tod weij3. als menschliches Leben ist primăr Moglich­ das Sein der Moglichkeit des gewissen und dabei unbestimmten Vorbei. diese Mă­ glichkeit seines Seins zu verstellen. als zu welchem ich vorlaufe. Das Sein der Moglichkeit ist dabei immer die Moglichkeit so. Dasein sein. Dieses Vorbei. aber ich denke nicht daran.

Am tradus das Vorbei (care reprezintă substantivizarea unui adverb) cu "săvîrşire". ca viaţă umană. în această pre-mergere a mea către ea. trad). Cel mai adesea. propria moarte? Este o pre-mer­ gere a Das e i n -uLui către săvîrşirea sa. avînd în minte expresia din limba română "s-a săvîrşit din viaţă". desigur. ca explicitare a Dasein-ului. s-a terminat. să desco­ păr un lucru: că este săvîrşirea mea. fiinţa posibilităţii este întotdea­ una posibilitatea astfel alcătuită încît ea ştie ceva despre moarte. Dasein-ul deţine pînă şi po­ sibilitatea de a se eschiva în faţa morţii sale. De altfel. ce-i stă în faţă cu certitudine şi în depLină nedeterminare. 43 . este fiinţa posibilităţii săvîrşirii certe şi totuşi nedeterminate. Această săvîrşire înspre care eu pre-merg mă face. s-a sfîrşit" ( n. expresia germană es ist vOI'bei asta şi înseamnă: "a trecut. însă nu mă gîndesc la asta.. cel mai adesea în acest sens: ştiu.de fiecare dată. ceea ce ştiu despre moarte mă face să fug de ea. Această cunoaştere. Da­ sein-ul. Fiind o astfel de săvîrşire. la un moment dat eu nu . ea revelează Dasein-ul meu ca nemai­ fiind la un moment dat. înţeleasă ca posibiLitate extremă a lui însuşi. este primordial fiinţă-po­ sibiLă. Î n acest caz. este întotdeauna gata să îi mascheze această posi­ bilitate a fiinţei sale.'.

wird das Dasein selbst sichtbar in seinem Wie. Das Vorbei jagt alle Heimlichkeiten und Be­ triebsamkeiten auseinander. das sich ereignet. daj3 das Vorbei als eigentliches Wie auch die A lltaglichkeit in ihrem Wie aufdeckt. 44 . diesen Winkelzugen und dieser Geschwatzig­ keit. das ihm zustbj3t und das es andert.5achen. und zwar das eigen­ t1iche Wie meines Daseins. Es ist das Zuruck­ kommen des Daseins auf seine Alltaglichkeit die es noch ist. so zwar. Das Vorbei ist keine Bege­ benheit. Es ist ja sein Vorbei. sondern ein Wie. zu dem ich als dem meinigen ( 1 8) vorlaufen kann. kein Vorfall in meinem Dasein. 50fern das Vorlaufen zu dem Vorbei dieses im Wie der Jeweiligkeit festhălt. Dieses Vorbei. das Vorbei nimmt alles mit sich in das Nichts. nicht ein Was an ihm. ist kein Was. bei diesen Eitel­ keiten. bei den und den Menschen. sondern das Wie meines Daseins schlechthin. Das Vorlaufen zu dem Vor­ bei ist das Anlaufen des Daseins gegen seine auj3er­ ste Mbglichkeit. und sofern dieses »Anlaufen gegen« ernst ist wird es in diesem Laufen zuruckgeworfen in das Noch-dasein seiner selbst. Dieses Vorbei ist kein Was.

în care el este încă. Dasein-ul însuşi devine vizibil în al său "cum". a aces­ tor subterfugii şi a acestor palavre. al Dasein-ului meu. Prin pre-mergerea către săvîrşire. în această acţiune. nu " ceva" care survine în el. în măsura în care pre-mergerea către săvîrşi­ re îl ţine în acel "cum" al faptului-de-a-fi-de-fie­ care-dată. ca un "cum" autentic. aruncat înapoi în pro­ priul lui "a fi încă". Această săvîrşire. o repune într-un "cum" împreună cu tot ce-ea ce e preocupare ŞI acţIUne 45 . care i se întîm­ plă şi care îl transformă. ci pur şi simplu un "cum" . Este chiar săvîrşirea sa.voi mai fi în preajma acestor lucruri şi acestor oameni. propriu Dasein-ului meu. Este revenirea Dasein-ului la cotidianitatea sa. Săvîrşirea vine să izgonească tot ceea ce mi-a fost familiar şi toate cîte am făcut. revelează şi coti­ dianitatea în al său "cum" . Această săvîrşire nu este v 1 " "ceva . ea duce totul cu sine în Nimic. spre care eu pot pre-merge ca înspre una ce este a mea. CI un "cum ŞI anume adevaratu " cum cc · ce . Dasein-ul este. nu este un accident în Dasein-ul meu. Să­ vîrşirea nu este o simplă întîmplare. în preaj ma acestor deşertăciuni. Da­ sein-uI ia cu asalt p osibilitatea sa extremă . astfel încît săvîrşirea. şi în măsura în care acest " asalt" este serios. nu este "ceva" .

das Dasein so zu organisieren. Dieses Vorbei vermag.ls Wie zurucknimmt. Erst den heutigen Propheten blieb es vorbehalten. Dieses Vorbei-von als das Wie bringt das Dasein unnachsichtig in seine einzige M6glichkeit seiner selbst laj3t es sich ganz allein auf sich selbst stellen. das Dasein inmitten der Herr­ lichkeit seiner Alltaglichkeit in die Unheimlichkeit zu stellen. Vielleicht ist es kein ZufalL daj3 Kant das Grund­ prinzip seiner Ethik so bestimmte. es sei formal. Dieses ( 19) Vorlaufen ist nichts anderes rus die ei gent1iche und einzige Zukunft des ei genen Daseins.in ihrer Geschaftigkeit und ihrem Betrieb in di. Er zeigt zugleich: die Grundkategorie dieses Seien­ den ist das Wie . Der Vorlauf ist sofern er die auj3erste M6glichkeit des Daseins ihm vorhalt der Grundvollzug der Daseinsauslegung. Alles Was und Sorgen und Planema­ chen bringt es in das Wie zuruck. daj3 wir sagen. Das Dasein ist eigentlich bei ihm selbst es ist wahrhaft existent wenn es sich in diesem Vorlaufen hiilt. Der Vorlauf reij3t die Grund­ hinsicht an sich. daj3 das Wie verdeckt wird. unter die das Dasein sich stellt. Er wuj3te vielleicht aus einer Vertraut­ heit mit dem Dasein selbst daj3 es das Wie ist. Im Vorlaufen ist das Dasein seine Zukunft so zwac 46 .

Doar profeţii de azi au pri­ vilegiul de a organiza astfel Dasein-ul încît acest " cum" să fie acoperit. această săvîrşire are putinţa să aşeze Dasein-ul în nefamiliaritate. atunci cînd se menţine în această pre-mergere. este împlinirea fundamentală a explicitării Da­ sein-u lu i. În pre-mergere. Aceastăpre-mergere nu este altceva decît viitorul autentic şi unic al propriu lui D a s e in. Pre-mergerea aduce cu ea perspectiva fundamentală sub care se plasează Dasein-ul. că acesta este un "cum". în măsura în care ea îi păstrează Dasein-ului posibilitatea extremă.în ea. este cu ade­ vărat existent. în calitatea ei de "cum". Ea arată. Această săvîrsire. În plină dominaţie a cotidianităţii. Dasein-ul este viitorul său. dintr-o familiaritate cu Dasein-ul însuşi. Şi poate că nu din întîmplare Kant determină principiul fundamental al eticii sale în aşa fel încît să spunem despre el că este unul formal. adu­ ce în chip brutal Dasein-ul în sfera unicei posi­ bilităţi a lui însuşi. îl face să se sprijine întru totul numai pe sine. El ştia pro­ babil. Toate grij ile şi planurile pe care ni le facem cu privire la "ceva". săvîrşirea le readuce în sfera acestui "cum". Pre-mergerea. totodată: categoria fundamentală a acestei fiinţări este acel "cum". astfel 47 . Dasein-ul este cu adevărat el însuşi.

das. Das Dasein. die Zeit in die schlechte Ge­ genwart des Alltags werfen.daj3 es in diesem Zukunftigsein auf seine Vergangen­ heit und Gegenwart zuruckkommt . in dem ich gerade verweile. Im Vorlaufen mich hal­ tend bei meinem Vorbei habe ich Zeit. ist die Zeit selbst. Das Zuruckkom­ men im Vorlaufen istja selbst das Wie des Besorgens. Zukunftigsein gibt Zeit. Keine Zeit haben heij3t. Um das zu se hen und nicht als interessantes Paradox zu verkaufen. alle Unrast. Alles Gerede. Dabei offenbart sich: der ursprungliche Um­ gang mit der Zeit ist kein Messen. Auf die Zeit gesehen besagt das: das Grundpha­ nomen der Zeit ist die Zukunf t. Dieses Zuruckkommen kann nie das werden. in der und aus der es sich seine Zeit gibt. worin es sich hăIt. Das 50 charakterisierte Zukunftigsein ist als das eigentliche Wie des Zeit­ lichseins die Seinsart des Daseins. nicht in der Zeit. 48 . alle Geschaftig­ keit. aller Larm und aIles Gerenne bricht zusammen. be­ griffen in seiner auj3ersten Seinsmoglichkeit. muj3 das jeweilige Dasein sich in seinem Vorlaufen halten. bildet die Gegenwart aus und Iăj3t die Vergangenheit im Wie ihres Gelebtseins wiederholen. was man langweilig nennt.

este timpul însuşi.încît. prin pre-mergere. În ce priveşte timpul. desăvîrşeşte prezentul şi reiterează trecutul asa " cum" a fost el trăit. aceasta dă timp. Menţinîndu-mă. O dată cu aceasta ni se revelează faptul că raportarea ori­ ginară la timp nu este măsurarea. A fi "orientat către vii­ tor". eu am timp. care ajunge să nu 49 . în această orientare a sa către viitor. Iar pentru a vedea acest lucru şi pentru a nu-l vinde ca paradox interesant. aceasta înseamnă : feno­ menul fundamental al timpului este viitorul. este modul autentic de a fi temporal. o. astfel caracterizată. care se uzează. iar nu în timp. orice acti­ vitate. conceput în p osibilitatea extremă a fiinţei sale. în preajma săvîrşirii mele. este felul de a fi al Dasein-ului în care şi pornind de la care el îşi dă sieşi propriul timp. Această orientare către viitor.rice larmă şi orice alergătură încetează brusc. Orice vorbărie în care Dasein-ul se menţine. Această re­ venire nu poate nicicînd deveni ceva care este nu­ mit plictisitor. Dasein-ul. orice agitaţie. Acel ceva asupra căruia revin prin pre-mergere este modul "cum" mă preocup de ceva în clipa de faţă. el revine la trecutul şi la prezentul său. A nu avea timp înseamnă a arunca timpul în falsul prezent cotidian. trebuie ca Dasein-ul să se menţină de fiecare dată în pre-mergerea sa.

Dieses Fragen ergreift nicht die Unbe­ stimmtheit der Gewij3heit des Vorbei. weil sie ursprunglich keine Lange hat. sie k1am­ mern sich gerade an das Noch-nicht-vor oei. Das Vorlaufen-zu falit in sich zusammen. weil Anfragen an das Vorbei im Sinne des Wie­ -Iange-noch und Wann gar nicht (20) beim Vorbei sind in der charakterisierten M6glichkeit. Die Zeit wird nie lang. sondern will gerade die unbestimmte Zeit bestimmen. was es ist: unbestimmt und als unbestimmt gewij3.was sich verbraucht was abgenutzt wird. Solches Fragen ist so wenig ein Vorlaufen zum Vor­ bei. was mir m6glicherweise noch bleibt. Das Zukunftigsein als M6glichkeit des Daseins als 50 . daj3 es gerade die charakteristische Flucht vor dem Vorbei organisiert. Das Fra­ gen ist ein Loskommenwollen vom Vorbei in dem. wenn es verstanden wird als Frage nach dem Wann und Wie-Iange-noch des Vor­ bei. sie be­ schaftigen sich mit dem. als das jetzt Gewisse. Das Vorlaufen ergreift das Vorbei als eigentliche M6glichkeit jedes Augenblicks. Die Je­ weiligkeit ist dadurch ausgezeichnet daj3 sie aus dem Vorlaufen in die eigentliche Zeit alle Zeit je­ weilig fUr sich hat.

Acest mod de a ne întreba nu surprinde caracterul nedeter­ minat pe care îl are certitudinea săvîrşirii... ele se ocupă cu ceea ce e posibil să-mi mai rămînă pînă la ea. Între­ bîndu-ne în acest fel cu privire la săvîrşire. ci vrea să determine tocmai timpul nedeterminat.mai fie de nici un folos. de fiecare dată. se năruie atunci cînd e înţeleasă ca întrebare privitoare la un "cînd" şi la un "cît de mult încă" ale săvîrşirii. Tim­ pul nu devine nicicînd lung. Pre-mergerea surprinde săvîrşirea ca autentică posibilitate a fiecărei clipe. în sensul posibilităţii caracterizate . originar. vrem să scăpăm de ea sub forma în care ea este : nede­ terminată şi. ca ceea ce este cert acum. Pre-mergerea către. el nu are lungime. el de­ ţine pentru sine. Faptul-de-a-fi-orientat-către-viitor. orice timp . toate aceste în­ trebări rămîn blocate tocmai în spaţiul a ceea ce nu este încă săvîrşire. ca p osibi51 . por­ nind de la pre-mergerea în timpul autentic. ca nedeterminată. deoarece. O asemenea interogare nu reprezintă cîtuşi de pu­ ţin o pre-mergere către săvîrşire. căci dacă abordăm săvîrsirea întrebîndu-ne "cît mai este" pînă la ea şi "cînd" survine ea nu mai avem cîtuşi de puţin de-a face cu săvîrşirea. ci tocmai ea or­ ganizează fuga caracteristică din faţa săvîrşirii. totuşi certă. Faptul-de-a-fi-de-fie­ care-dată este unul privilegiat prin aceea că.

jeweiligen gibt Zeit weil es die Zeit selbst ist. Nur wenn ich sage: die Zeit zu berechnen hat die Zeit eigentlich keine Zeit. Doch haben wir das Dasein. Das Dasein ist da mit der Uhr. das mit der Zeit rechnet. Verrăt es damit nicht sich selbst in ( 2 1 ) dem. wenn auch nur der năchst alltăg­ lichen von Tag und Nacht. kennengelernt als mit der Zeit rechnend. 50fern es ja selbst die Zeit ist? Die Zeit verlieren und 52 . 50 ist dies eine angemessene Aussage. Das Dasein rechnet und fragt nach dem Wieviel der Zeit. Wielange und Wann. ja sogar sie messend mit der Uhr. was es mit der Zeit macht. das selbst die Zeit sein 501 1 . ist daher nie bei der Zeit in der Eigentlichkeit. 50 wird zugleich sichtbar. daj3 diese Frage der Zeit unangemessen bleiben muj3. Was ist mit diesem Fragen als dem die Zeit verlie­ renden? Wohin kommt die Zeit? Gerade das Dasein. mit der Uhr in der Hand lebt. daj3 die Frage nach dem Wieviel der Zeit. 50 fragend nach dem Wann und Wieviel verliert das Dasein seine Zeit. dieses mit der Zeit rechnende Dasein sagt stăn­ dig: ich habe keine Zeit. sofern die Zukunftig­ keit eigentlich die Zeit ist.

Dasein-ul este ceea ce este atunci cînd foloseşte ceasul. privitor la un " cînd" şi la un "cît de mult" . Numai atunci cînd spun : "timpul nu are timp să măsoare timpul" . ne­ mijlocit. Dasein-ul calculează şi se întreabă privitor la un "cît de mult" al timpu­ lui şi de aceea el nu se raportează nicicînd în mod autentic la timp. dacă ea e una ce pierde timpul ? De unde vine timpul ? Dasein-ul care îşi face calcule în privinţa timpului şi care trăieşte cu ceasul în mînă. în măsura în care chiar el însuşi este timpul ? Să 53 . ba chiar îl măsoară cu ajutorul ceasului. la durată şi la un "cînd" . Întrebîndu-se astfel. tocmai acest Dasein ce supune timpul cal­ culului spune întruna : "n-am timp " . Dasein-ul îşi pierde timpul.litate a Dasein-ului de fiecare dată. trebuie să rămînă inadecvată în ce priveşte timpul. îşi face calcule în pri­ vinţa timpului. în măsura în care orientarea către viitor este cu ade­ vărat timpul. al zilei şi al nopţii. Oare nu se trădează el pe sine prin ceea ce face cu timpul. Astfel devine vizibil. ca unul ce tre­ buie el însuşi să fie timpul. totodată. căci el este timpul Însuşi.numai atunci avem de-a face cu un enunţ adecvat. Ce se întîmplă în cazul acestui mod de interogare. că întrebarea privitoare la un "cÎt de mult" al timpului. e cel care dă timp. chiar dacă numai pe acela. Şi totuşi am văzut că Dasein-ul.

Nach dem Wieviel der leit fragen heiJ3t in dem Besorgen eines gegenwărtigen Was aufgehen. worin die Sorge hăngt nicht das eigentiiche Zukunftigsein des Vorbei. was es besorgt. Die Zukunft ist jetzt das. was mir noch bleibt noch bleibt als Gegenwart. Die leit in das Wieviel brin­ gen besagt: sie als Jetzt der Gegenwart nehmen. was in der Welt begegnet begegnet ihm als im Jetzt sich aufhaltend. so begegnet ihm die leit selbst die je das Dasein isL aber ist als Gegenwart. Das Besorgen als Aufgehen in der Gegenwart ist gleichwohl als Sorge bei einem Noch-nicht das erst in der Sorge darum erledigt werden solI. Alles.sich dazu die Uhr anschaffen ! Bricht hier nicht die Unheimlichkeit des Daseins auf? Die Frage nach dem Wann des unbestimmten Vorbei und uberhaupt nach dem Wieviel der leit ist die Frage nach dem. das Dasein ist seine Gegenwart. sondern die lukunft die sich die Gegenwart selbst als die 54 . Das Dasein ist auch in der Gegenwart seines Besorgens die voile leit so zwar. Das Dasein f1ieht vor dem Wie und hăngt sich an das jeweilige gegenwărtige Was. Das Dasein ist das. daJ3 es die lukunft nicht los wird.

cea privitoare la un "cît de mult" al timpului sînt întrebări privitoare la ceea ce îmi mai rămîne pînă la această săvîrşi­ re. Tot ceea ce el întîlneşte în lume este întîlnit ca menţinîndu-se în sfera lui "acum" .pierzi timpul şi pentru asta să-ţi procuri ceasul ! Nu răzbate aici toată stranietatea Dasein-ului ? Întrebarea privitoare la un "cînd" al săvîrşirii nedeterminate şi. este la fel de bine şi grij ă de ceva care încă nu este şi care abia prin grija pentru el urmează a fi realizat. Preocuparea. în genere. dar ca prezent. A aduce timpul în sfera acestui "cît de mult" înseamnă a-l considera ca un "acum" al prezentului. nu este faptul-de-a-fi­ orientat-către-viitorul săvîrşirii. Dasein-ul este prezentul său. astfel. 55 . ca disoluţie în prezent. el întîlneşte timpul însuşi . Da­ sein-ul este timpul deplin şi atunci cînd se află în prezentul preocupării sale. astfel încît viitorul nu dispare. Dasein-ul este acel ceva de care el s e preocupă . Viitorul este acum acel ceva în care se află suspendată grij a. Dasein-ul fuge de "cum" şi se agaţă de un "ce" prezent de fiecare dată. la ceea ce îmi mai rămîne ca prezent. A te întreba privitor la timp prin "cît de mult" în­ seamnă a te pierde în sfera preocupării de "ceva" prezent.care este de fiecare dată Dasein-ul. ci viitorul pe care prezentul însuşi şi-l configurează ca fiind al său.

Die leit wird leer. Die Zukunftigkeit. den Tag auszufUllen. (22) Das Dasein als besorgende Gegenwart halt sich bei dem aur. es hatte die Zukunft ergriffen in der 50rge um die Menschheitsentwicklung und Kul­ tur etc. von jetzt bis dann. in der die 50rge hangt. daj3 es sagl. uberdrussig. das nie Zeit hal. daj3 es sich von der eigentlichen lukunftigkeit fortgeschlichen hal. das besagt: das Besorgen kommt ohne Ende auf das Jetzt zuruck. wahrend das standige luruckkommen im Vorlaufen auf das Vorbei nie langweilig wird. ist solche von Gnaden der Gegenwart. als im Jetzt der gegenwartigen Welt aufgehend. es sagt: jetzt. Ware sie das. zum nachsten Jetzt. was es besorgt. Das Dasein mochte. 56 . will es so wenig wahrhaben. diesem Dasein wird die leit plotzlich lange. so ware sie das Nichts. Und das Dasein. weil das Dasein die leit in der Frage nach dem Wieviel im vorhinein lang gemacht hal. Es wird uberdrLis­ sig im Was. Dem Dasein als Gegenwart-sein. daj3 standig Neues in die eigene Gegenwart begeg­ net.ihrige ausbildet weil das Vorbei als die eigentliche Zukunft nie gegenwartig werden kann. Der Alltag lebt mit der Uhr. in die Gegenwart. In der Alltaglichkeit begegnet das Weltgesche­ hen in die leit.

ca prezent ce se preocupă. nicicînd nu poate deveni prezentă. în care este sus­ pendată grija. nu vrea cîtuşi de pUţin să admită că el a ieşit din sfera autentic ei orientări către viitor.căci săvîrşirea. ci afirmă că ar fi surprins viitorul prin grija pentru evoluţia omenirii. Timpul se goleşte. şi aceasta în­ seamnă : preocuparea revine fără sfîrşit la "acum" . se men­ ţine în preajma acelui ceva de care el se preocupă. Da­ sein-ului. ca fapt-de-a-fi-prezent care nicicînd n-are timp. Orientarea către viitor. pentru cultură etc. ca viitor autentic. în prezent. "de acum pînă atunci" . este ceea ce ea este graţie prezentu­ lui. Dasein-ul coti­ dian trăieşte folosindu-se de ceas. el spune : " acum". atunci ea ar fi Nimicul. petrecută în pre-mergerea către săvîrşire. ca unul ce se pierde în "acum" -ul lumii prezente. În cotidianitate survenirea lumii este întîlnită în timp. timpul îi devine dintr-o dată lung. se satură să aibă toată ziua de-a face cu el. El se satură de acel "ceva" de care se preocupă. 57 . căci Dasein-ul a făcut dinainte ca timpul să fie lung. prin întrebarea sa privitoa­ re la "cît de mult". Dasein-ul. Dacă ar fi astfel. Iar Dasein-ul. în vreme ce revenirea perma­ nentă. Dasein-ul doreş­ te ca în propriul prezent să întîlnească perma­ nent ceva nou. adică pînă la următorul "acum" . nicicînd nu devine plictisitoare.

das ich bin. dann meine ich nicht die Zukunfl. besagt zu­ gleich: gefUhrt sein von der herrschenden Auslegung. in der man miteinander ist: die » JI1an«-Zeit. von den Strbmungen. was 105 ist: die Strbmung. die keiner ist. was man meint. von dem. aber keine Uhr zeigt je die Zukunft und hat je Vergangenheit gezeigt. was Mode ist: niemand. Die Uhr. das man ist. Die Uhr zeigt uns das Jetzl. vielmehr ist die AIltăglichkeit des Daseins dasjenige Sein. Und demnach ist das Dasein die Zeit. Das Dasein ist in der AIltăglichkeit nicht das Sein. die man hal. jede Uhr zeigt die Zeit des Miteinander­ -in-der-Welt-seins. das.Dasein. von der Mode. aber noch ganz ungeklărte Phănomene wie das der Generationen. die mit diesen Phănomenen zusammenhăngen. Wenn ich mit der Uhr das (23) zukunftige Eintreffen eines Ereignisses bestimme. bestimmt als Miteinandersein. des Generationszusammenhangs. Wir treffen in der Geschichtsforschung relevante. von dem. die das Dasein von sich selbst gibt. sondem bestimme das Wielange meines 58 . Alles Zeit­ messen besagt: die Zeit in das Wieviel bringen.

Dasein-ul. Ceasul ne arată un "acum". prin urmare. care "se" deţine de către fiecare. Orice măsurare a timpului înseamnă o reducere a timpului la un "cît de mult" . ci dimpotrivă. fiecare ceas arată timpul propriu faptului-de-a-fi-unul-laolaltă-cu­ altul-în-Iume. înseamnă totodată : a fi condus de explicitarea dominantă pe care Dasein-ul o oferă asupra lui însuşi . adică nimeni. eu_ nu am în vedere viitorul. întîlnim feno­ mene relevante. ci determin cît anume mai am 59 . dar cu totul ne clarificate. Cînd determin. de tot ceea ce este trecător : un "curent". dar nici un ceas nu ne arată vreodată viitorul şi nu ne-a arătat vreodată trecutul. În cotidianitate. de ceea ce se are în vedere. Şi. cotidia­ nitatea Dasein-ului este acea fiinţă care este im­ personalul "se". pre­ cum acela al generaţiilor. de modă. toate acestea avînd legătură cu fenomenele de­ scrise mai sus. cu ajutorul ceasu­ lui. de curente. care de fapt nu reprezintă pe nimeni. În cuprinsul cercetării istorice. al legăturii între generaţii. producerea unui eveniment viitor. Ceasul. o modă. Dasein-ul este acel timp în interiorul căruia "a fi" înseamnă "a fi unul laolaltă cu altul". Dasein-ul nu este fiinţa care sînt eu. determinat ca fapt-de-a-fi-unul-Iao­ laltă-cu-altul. în sensul impersonalului "se" : este timpul impersonalului "se" .

AIles Geschehen­ de roJIt aus endlbser Zukunft in die unwiederbring­ liche Vergangenheit. die Homo­ genisierung auf Jetztpunkte. Wenn versucht wird. die eine Uhr zuganglich machL ist als gegenwar­ tige gesehen. ein Nach­ einander. dann ist das vuv das flETPOV fur Vergangenheit und Zukunft. von dem gesagt wird: der Richtungssinn ist ein einziger und nicht umkehrbar. An dieser Auslegung ist ein Doppeltes charakte­ ristisch: 1 . was diese Expl ikation noch von der eigentIichen Zeit erha- 60 . in das hinein die Natur standig begegneL Die Ge­ schehnisse sind in der Zeit das heiJ3t nicht: sie ha­ ben Zeit. die Nicht-Umkehrbarkeit 2.jetzt Wartens bis zu dem besagten JetzL Die Zeit . die standig durch das Jetzl roUl. sondem vorkommend und daseiend begeg­ nen sie als durch eine Gegenwart hindurchlaufend. was die Zeit sei. Zukunft als unbestimmte Noch-nicht-Gegenwart: Vergangen­ heit ist unwiederbringlich. Die Nicht-Umkehrbarkeit begreift in sich. Zukunft unbestimmt. Dann ist die Zeit schon als Gegenwart ausgelegt Vergangenheit ist interpretiert als Nicht-mehr-Gegenwart. an der Naturzeit abzunehmen. Diese Gegenwartszeit wird expliziert als Ablaufs­ folge. Daher spricht die Alltaglichkeit von sich als das.

trecutul este interpretat ca ceea-ce-nu­ mai-este-prezent. iar viitorul este nedeterminat. Dacă încercăm să vedem. Două lucruri sînt caracteristice pentru această explicitare : 1. viitorul ca un ceva nedetermi­ nat. Evenimentele sînt în timp. ce anume este timpul. Tot ceea ce survine se desfăşoară por­ nind din viitorul infinit către trecutul ce nu mai poate fi adus înapoi în prezent. ci că. 1reversibilitatea cuprinde în sine tot ceea ce această explicare mai poate capta din timpul au61 . Acest timp prezent este explicitat ca succesiune care trece p ermanent printr-un "acum" . ceea ce nu înseamnă că ele posedă timp. ireversibilitatea. Timpul pe care un ceas ni-l face accesibil este văzut ca timp prezent. por­ nind de la timpul naturii. De aceea cotidianitatea vorbeşte denre ea însăşi ca despre ceva în interiorul căruia este întîlnită permanent natura. omogenizarea la nivelul punctelor lui "acum". Timpul este atunci dintru început explicitat ca prezent.de aşteptat pînă la " acum" -ul de care vorbesc. petre­ cîndu-se şi fiind prezente. ele sînt întîlnite doar în ce priveşte trecerea lor printr-un prezent. care nu este încă prezent : trecutul nu mai poate fi adus înapoi. O succesiu­ ne despre care se spune : sensul său este unic şi ireversibil. 2. atunci vuv serveşte ca JlE'tpOV pentru trecut Şl Vll­ tor.

z. je zu ihrem ursprunglichen Sinn zu gelangen. �'Torin sich die Zeit noch zu Worte meldet worin sie einer endgultigen Mathematisierung widersteht. Das bleibt ubrig von der Zukunftigkeit als Grundphănomen der Zeit als Dasein. alle Zeit in eine Gegenwart aus sich fortzudrăngen.schen kann. Die Be­ stimmung der Zeit in ihrer Nicht-Umkehrbarkeit grun­ det darin. Diese Be­ trachtung sieht von der Zukunft weg in die Ge­ genwart und aus dieser Iăuft die Betrachtung der fliehenden Zeit in die Vergangenheit nach. y. an schlechthinnige Prăsenz. weil sie uberhaupt nicht in der Zeit sind. Vorher und Nachher sind nicht notwendig Fruher und Spăter. Sie wird v611ig mathematisiert zu der Koordinate t neben den Raumkoordinaten x. Sie ist nicht umkehrbar. Das ist das einzige. 62 . daj) die Zeit vorher umgekehrt wurde. Die 3 ist deshalb aber nicht fruher als die 4. (24) Die Homogenisierung ist eine Angleichung der Zeit an den Raum. die Tendenz. nicht Weisen der Zeitlichkeit. die 8 nach der 7. Ist einmal die Zeit als Uhrzeit definierL 50 ist es hoffnungslos. Fruher und Spăter sind ein ganz bestimmtes Vorher und Nachher. In der Zahlenreihe zum Beispiel ist die 3 vor der 4. Die Zahlen sind nicht fruher oder spăter.

În şirul numerelor. ele nu sînt moduri ale temporalităţii.tentic. y. este tendin­ ţa de a împinge întregul timp într-un prezent. Nu­ merele nu sînt " mai devreme" sau "mai tîrziu". 3 este înaintea lui 4. Acesta este singurul fel în care timpul mai ajunge să se exprime şi în care el mani­ festă rezistenţă faţă de o matematizare definiti­ vă. "Mai devreme" şi "mai tîrziu" reprezintă un "înainte" şi un "după" cu totul determinate. El nu este reversibil. Omogenizarea este o asimilare a timpului cu spaţiul. deoarece ele nu sînt CÎtuşi de puţin în timp. pornind de aici. timpul ce se scurge către trecut. ca fenomen fundamental al timpului înţeles ca Dasein. Însă aceasta nu face ca 3 să fie "mai devreme" deCÎt 4. nu se mai poate spera să ajungem la sensul său originar. 8 este după 7. Aceasta e tot ce mai rămîne din orientarea către viitor. 63 . O dată timpul definit ca timp al ceasului. " Înainte" şi "după" nu sînt în mod necesar "mai devreme" si "mai tîrziu". Determina­ rea timpulUl în ireversibilitatea sa are ca temei fap­ tul că dinainte timpul a fost inversat. z. Timpul este pe de-a-ntregul matematizat şi devine coordonata t alături de coordonatele spaţiale x. cu prezenţa pur şi simplu . de pildă. făcîndu-1 să iasă astfel din sine. Acest mod de a vedea pleacă de la viitor către prezent şi urmăreşte.

was las war. Darum sieht das Dasein als sa bestimmte Gegenwart das Vergangene nicht. Das Dasein als in seiner Gegenwart hăngend sagt: die Vergangenheit ist das Vorbei. Iiegt im Dasein selbst. Sie verliert sich im Stoff . der in der Gegenwart seiner B etriebsam­ keiten sich aufhalt. Das ist die Vergangenheit der Gegenwart des Alltags. Wei! diese Geschichte und leitiichkeit der Gegenwart gar nicht an die Vergan­ genheit herankommt. wenn sie mit der eigentlichen leit des lukunftigseins des Vorbei konfrontiert wird. hat sie nur eine andere Ge­ genwart . Die Betrach­ tung dessen.Daj3 aber die leit zunachst und zumeist sa de­ finiert wird. die in der Gegen­ wart (25J aufwachst sieht in ihr nur unwiederbring­ Iiche Betriebsarnkeit: das. Die Betrachtung der Geschichte. Was das Dasein van der leit sagt spricht es van der AlItaglichkeit her. Vergangenheit bleibt sa lange einer Ge- 64 . Das Dasein ist zu­ meist da in der Alltaglichkeit welche selbst aber als die bestimmte leitlichkeit die vor der lukunftig­ keit fluchtig ist. sie ist unwiederbring­ lich. Das Dasein ist das meinige in seiner Eigentlichkeit nur als mogliches. was l as war. ist unerschopflich . Die Jeweiligkeit ist konstitutiv. nur verstanden werden kann.

Însă faptul că timpul, în primă instanţă şi cel mai adesea, este astfel definit, acest fapt ţine de Dasein-ul însuşi. Faptul-de-a-fi-de-fiecare-dată este unul constitutiv. Dasein-ul, în autenticitatea sa, este "al meu" doar ca unul posibil. Dasein-ul este cel mai adesea în cotidianitate, care ea însăşi nu poate fi însă înţeleasă decît ca acea tempora­ litate determinată ce fuge din faţa orientării către viitor atunci cînd este confruntată cu timpul au­ tentic al faptului-de-a-fi-orientat-către-viitor, propriu săvîrşirii. Tot ceea ce Dasein-ul spune despre timp, el spune pornind de la cotidianita­ te. Dasein-ul, ca unul ce este prins în prezentul său, spune : "trecutul este săvîrşirea, el nu mai poate fi adus înapoi" . Acesta este trecutul văzut în raport cu prezentul cotidianului care se menţi­ ne constant în prezentul activităţilor sale. De aceea, Dasein-ul, determinat astfel ca prezent, nu vede ceea ce a trecut. Reflecţia asupra istoriei, foarte răspîndită în clipa de faţă, vede în aceasta doar o acţiune ce nu mai poate fi adusă înapoi în prezent, vede în ea doar ceea ce a trecut. Reflecţia asupra a ceea ce a trecut este inepuizabilă. Ea se rătăceşte în materialul pe care îl cercetează. Căci această istorie şi temporali­ tatea prezentului nu se apropie deloc de trecut, ci are de-a face doar cu un alt prezent. Trecutul ră65

genwart verschlossen, als diese, das Dasein, nicht selbst geschichtlich ist. Das Dasein ist aber geschicht­ lich an ihm selbsL sofern es seine Moglichkeit ist. Im Zukunftigsein ist das Dasein seine Vergangenheit; es kommt darauf zuruck im Wie. Die Weise des Zu­ rUckkommens ist unter anderem das Gewissen. Nur das Wie ist wiederholbar. Vergangenheit - als ei­ gentliche Geschichtlichkeit erfahren - ist alles andere denn das Vorbei. Sie ist etwas, worauf ich immer wieder zuruckkommen kann. Die heutige Generation meinl, sie sei bei der Ge­ schichte, sie sei sogar uberlastet mit Geschichte. Sie jammert uber den Historismus - Jucus a non
Jucendo.

Es wird etwas Geschichte genannl, was

gar nicht Geschichte ist. Weil alles in Geschichte aufgehe, musse man, so sagt die Gegenwart, wieder zum Obergeschichtlichen kommen. Nicht genug, daj3 das heutige Dasein sich in die gegenwărtige Pseudogeschichte verloren hal, es muj3 auch den letzten Rest ihrer Zeitlichkeit (d.i. des Daseins) dazu benutzen, um sich ganz aus der Zeil, dem Dasein, fortzustehlen. Und auf diesem phantastischen Wege zur Obergeschichtlichkeit soli die Weltanschauung gefunden werden. (Das ist die Unheimlichkeit die die Zeit der Gegenwart ausmacht. ) Die gemeine Daseinsauslegung droht mit der Ge­ fahr des Relativismus. Aber die Angst vor dem Re66

mîne inaccesibil unui prezent atîta vreme cît acesta, adică Dasein-ul, nu este el însuşi istoric. Însă Da­ sein -ul este în el însuşi istoric, în măsura în care el este posibilitatea sa. În faptul-de-a-fi-orientat­ către-viitor, Dasein-ul este trecutul său ; el re­ vine la acest trecut la nivelul lui "cum" . Un mod de a reveni astfel este, printre altele, conştiinţa. Doar acest " cum" este reiterabil. Trecutul - ex­ perimentat ca istonCltate autentică - este orice altceva, dar nu săvîrşire. Este ceva la care eu pot p ermanent revent. Generaţia actuală crede că se află în plină isto­ rie, crede chiar că e împovărată de istorie. Ea se plînge de istorism - lucus a non lucendo. Este numit istorie ceva care nu este cîtuşi de puţin istorie. Cum totul se dizolvă în istorie, ar trebui, spune prezentul, să se ajungă din nou la supra­ istoric. Nu-i de ajuns că Dasein-ul din zilele noas­ tre s-a pierdut în pseudoistoria prezentă, el trebuie să folosească şi ultimul său rest de temporalitate (adică de Dasein) pentru a se furişa cu totul în afara timpului, adică a Dasein-ului. Şi pe acest drum fantasmatic către supraistoricitate urmează a fi aflată o "concepţie despre lume" . ( Aceasta este stranietatea timpului prezent. ) Explicitarea curentă a Dasein-ului ameninţă cu pericolul relativismului. Însă teama de relativism
67

Vergangen­ heit als eigentliche (26) Geschichte ist wiederholbar im Wie. weil das Sein der Zeitlichkeit ungleiche Wirklichkeit bedeutet. Das Dasein ist immer in einer Weise seines moglichen Zeit­ Iichseins.und sie ist keine Tautologie. In diesem Vorlaufen bin ich die Zeit eigentlich. Das Dasein ist sein Vorbei. Er sagt etwas liber das Sein des Daseins. Phi­ losophie wird nie dahinterkommen. und sie kann die Jeweiligkeit im Zuklinftigen sein im Vorlaufen zum gewissen aber unbestimmten Vorbei. Das Dasein ist nicht die Zeit. Die Grundaussage: die Zeit ist zeitlich ist daher die eigentlichste Bestimmung . was Geschichte ist. Das ist der er ste Satz aller Hermeneutik. Das Dasein ist die Zeit die Zeit ist zeitlich. Die Zugangsmăglichkeit zur Oeschichte griin­ det in der MogIichkeit. nach der es eine Oegen wart jeweils versteht. sondern die Zeitlich­ keit. Zusammenfassend ist zu sagen: Zeit ist Dasein. Îst seine Moglichkeit im Vorlaufen zu diesem Vor­ bei. das die Geschichtlichkeit selbst ist. was es heij3t. solange sie Geschichte als Betrachtungsgegen­ stand der Methode zergliedert. Das Ratsel der Ge­ schichte Iiegt in dem. Dasein ist meine Jeweiligkeit. zukiinf tig zu sein. geschichtlich zu sein.lativismus ist die Angst vor dem Dasein. 68 .

timpul este temporal. Î n rezumat. cea mai proprie determinare a lui . El spune ceva despre fiinţa Dasein-ului. eu am 69 . În această pre-mergere eu sînt cu adevărat timpul. Dasein-ul este săvîrşirea sa. Acesta este principiul prim al oricărei hermeneutici. căci fiinţa temporalităţii este o realitate deo­ sebită. ca istorie autenti­ că. Dasein-ul este întotdeauna într-un mod al posibilului său fapt-de-a-fi-temporal. de aceea. Filozofia nu va afla nicicînd ce este isto­ ria. în faptul-de-a-fi-orientat-către­ viitor. Dasein-ul este faptul-de-a-fi-de-fiecare-dată al meu şi acesta poate fi. Posi­ bilitatea de acces la istorie are ca temei posibilitatea potrivit căreia un prezent înţelege de fiecare dată săfie orientat către viitor. care este istoricitatea însăşi. Enigma istoriei re­ zidă în ceea ce se numeşte "a fi istoric". luînd-o ca obiect de observaţie al unei metode. Enunţul funda­ mental : "timpul este temporal". pre-mergerea către o săvîrşire certă.şi nu o tautolo­ gie. ci temporalitatea. trebuie spus : timpul este Dasein-ul. este. Trecutul. dar ne­ determinată. Dasein-ul nu este timpul. poate fi reiterat în registrul lui "cum" . este posibilitatea sa în pre-mergerea către această săvîrşire. atîta timp cît o fărîmiţează.este teama de Dasein. Da­ sein-ul este timpul.

im Vorlaufen wird es sichtbar als die einzige Diesma­ ligkeit seines einzigen Schicksals in der M6glichkeit seines einzigen Vorbei. Inwiefern aber ist die leit als eigentliche das Individuationsprinzip. in dem alles Was zerstăubt. in das Wie. leit ist zeitlich. daJ3 sie alle gleich macht. 70 . daJ3 sie es nicht zu einer Individua­ tion kommen lăJ3t im Sinne der phantastischen Her­ ausbildung von Ausnahmeexistenzen. dann klărt sich erst recht auf. Wird die leit so als Dasein verstanden.habe ich leit. Die leit ist sinnlos. Im lusarnmensein mit dem Tode wird jeder in das Wie gebracht das jeder gleichmăJ3ig sein kann.h. d. Sofern die leit je meinige ist gibt es viele leiten. in eine M6glichkeit bezug­ lich der keiner ausgezeichnet ist. Diese Individuation hat das EigentUmliche. das im Durchschnittlichen ist es selbst. was die uberlieferte Aussage von der leit meint wenn sie sagt: die leit ist das rechte principium individuationis. das. Sie individuiert so. von wo aus das Dasein in der (27) Jeweilig­ keit ist? Im lukunftigsein des Vorlaufens wird das Dasein. Das versteht man zumeist als nicht umkehrbare Sukzession. sie schlăgt alles Sich-heraus-nehmen nieder. als Ge­ genwartszeit und Naturzeit.

adică acel ceva de la care pornind Dasein-ul este în faptul-de-a-fi-de-fiecare-dată ? În faptul-de­ a-fi-orientat-către-viitor. în interiorul căruia oricare "ce" se pulverizează. ca unul autentic. există mai multe timpuri. prin aceasta se înţelege o succesiune non-reversibilă. propriu pre-mergerii. timpul pre­ zentului şi timpul natural. În măsura în care timpul este de fiecare dată al meu. ea frînge orice pornire a ceva de a deveni excepţie. 71 . Prin legătura sa cu moartea. fie­ care este adus în registrul lui "cum". aflat la nivel mediu. devine el însuşi . anume ca Da­ sein. principiul individuaţiei. este adus în sfera unei posibilităţi în raport cu care nici unul nu este privilegiat . Cînd timpul este astfel înţeles. Dar în ce măsură este timpul. fiecare poate fi în egală măsură acest "cum" . timpul este temporal. abia atunci se clarifică cu adevărat ce anume are în vedere enunţul tradiţional despre timp atunci cînd spune : "timpul este adevăratul principium individuationis" . Dasein-ul. este adus în registrul lui "cum". Ea individualizează în aşa fel încît face toate asemenea. Un singur timp este ceva fără sens . prin pre-mergere el devine vizibil ca unic fapt-de­ a-fi-de-astă-dată al unicului său destin în posibi­ litatea unicei sale săvîrşiri. Această individuaţie are particularitatea că nu dă curs unei individua­ ţii în sensul de creaţie ireală de existenţe excep­ ţionale .timp. Cel mai adesea.

erwachsen aus einer Vertrautheit mit der Sache selbst die Sicherheit des angemesse­ nen Umgehens mit der Sache. Aristateles pflegte aft in seinen Schriften einzuschărfen. was die Zeit sei. zeitlich wiederhalen. 72 . die ursprungliche Sicherheit in einer Sache. Was geschah mit der frage? Sie hat sich gewandelt. sandern wieder­ halen wir die frage. was die Zeit sei. was hier Thema ist zu entsprechen. Wir wallen die frage. Sehen wir nicht auf die Antwart. Um dem Seinscha­ rakter dessen.und Umgangsart mit der Zeit als mit der je meinigen. dann ist mit ihr alles ernst gewarden. (28 ) und wenn ich die Frage recht verstehe. die immer ein Was besagt. Was ist die Zeit? wurde zur frage: Wer ist die Zeit? Năher: sind wir selbst die Zeit? Oder nach năher: bin ich meine Zeit? Damit kamme ich ihr am năchsten. Wenn nachgefragt wird.Zum Schluj3 eine Probe auf die Geschichtlichkeit und die Mbglichkeit zu wiederhalen. mussen wir van der Zeit zeitlich reden. Die Zeit ist das Wie. Alsa ist salches fragen die angemes­ senste Zugangs. Dann wăre Dasein fraglichsein. das Wichtigste sei die rechte 7ratbE1U. dann darf man sich nicht vareilig an eine Antwart hăngen (das und das ist die Zeit).

atunci o dată cu ea totul devine serios. întrebarea "Ce este timpul ? " a devenit întrebarea "Cine este timpul ? " . Timpul este un "cum" . să sublinieze faptul că cel mai important lucru este o corectă rrmoEÎa. Prin urmare.Pentru a încheia. nu trebuie să ne agăţăm grăbiţi de un răs­ puns ( de genul "asta sau asta este timpul" ). anume siguranţa unei îndeletniciri adecvate cu lucrul. Ce s-a întîmplat cu întrebarea ? S-a mo­ dificat. Mai exact : sîn­ tem noi înşine timpul ? Sau. Aristotel obişnuia ade­ sea. ase­ menea interogare este modul cel mai adecvat de a accede şi de a mă raporta la timp. Să nu privim către răspuns. în scrierile sale. 73 . şi mai exact : sînt eu timpul meu ? Cu aceasta m-am apropiat cel mai mult de el şi. care să conţină mereu un "ce" . născută din­ tr-o familiaritate cu lucrul însuşi. Cînd ne întrebăm ce este timpul. trebuie să vorbim temporal despre timp. Pentru a co­ respunde caracterului de fiinţă a ceea ce serveşte aici ca temă. sigu­ ranţa originară în privinţa unui lucru. ca la unul ce este "de fiecare dată al mell' : Dasein-ul este atunci cel problematic. dacă înţeleg corect întrebarea. Să repetăm temporal Întrebarea ce este timpul. ci să repetăm în­ trebarea. iată o probă a istoricităţii şi a posibilităţii reiterării.

74 . au fost preluate mai tîrziu de Heidegger în paragraful 77 din Fiinţă şi timp. Textul conferinţei pe care îl prezentăm aici tre­ buie deosebit de lucrarea mai cuprinzătoare. Cele două texte corespund în mare parte. Probabil că însuşi Hei­ degger l-a distrus după terminarea lucrării cu ace­ laşi nume. elaborată în acelaşi an. publicată în 1 923. are la bază două note luate după această conferinţă. ea urmează să apară în volumul 64 al Edi­ ţiei complete. Lucrarea a fost ocazionată de lec­ tura corespondenţei dintre Wilhelm Dilthey şi contele Yorck von Wartenburg. ţinută de Martin Heidegger în luna iulie 1 924 la Societatea Teologică din Mar­ burg. ela­ borată în anul 1 924. Manuscrisul conferinţei nu s-a păstrat. ai căror autori nu-i cunoaştem. Anumite părţi din capitolul 1 al lucrării (intitulat Problematizarea lui Dilthey şi tendinţa funda­ mentală a lui Yorck). �eferitoare la această cores­ pondenţă. al conferinţei Con­ ceptul de timp. intitulată tot Conceptul de timp .Postfaţa editorului german Textul publicat mai sus.

trebuie să rămînă în mod ne­ cesar în impas atîta vreme cît nu vrea să ştie de Dum­ nezeu şi nu înţelege să-L vizeze cu întrebarea sa. punc­ tul de plecare şi calea acestei cercetări sînt dinainte schiţate: de Ia eternitate Ia timp. atunci filozofia nu va dispune nicicînd de eterni­ tate şi. altceva decît aci. prin urmare. Astfel. cea de care tocmai am vorbit. Astfel. ca perspectivă posi­ bilă pentru o discuţie asupra timpului. Acest mod de a pune problema este pe deplin j ustificat dacă presupunem că punctul de plecare numit mai sus ne este disponi­ bil. dacă Dumnezeu este eternitatea. atunci el trebuie înţeles pornind de la aceasta. Ce este timpul ? Dacă timpul îşi află sensul în eternitate. teologul 75 . Dacă accesul la Dumnezeu este credinţa şi dacă raportarea la eternitate nu este posibilă decît prin această credin­ ţă. deci că ş tim ce este eternitatea şi că o înţelegem îndeajuns. Conferinţa începea astfel : Reflecţiile ce urmează tratează despre timp. metodologic.Într-o notă de subsol din capitolul III al lucră­ rii (intitulat Da 5 e in şi temporalitate). Heidegger trimite la conferinţa cu acelaşi nume şi reprodu­ ce pasajul introductiv al acesteia după cum ur­ mează : "Anumite lucruri din capitolul următor au fost comunicate într-o conferinţă ţinută la Societatea Teologică din Marburg în luna iulie a anului 1 924. aceasta din urmă nu va putea fi nicicînd utilizată. Dar dacă eternitatea este altceva decît un "mereu" vid. atunci maniera de a privi timpul. Filozofia nu va putea depăşi nicicînd acest impas.

« crede. Filozoful nu trebuie să se raporteze la ceva care s . Î n conferintă. despre fiinţa temporală a omului în rela­ ţia sa cu eternitatea." Dej a prima frază a notei citate din lucrarea cu acelaşi nume.. prin care Heidegger trimite la con­ ferinţa Conceptul de timp ( "Anumite lucruri din capitolul următor. Cînd se întreabă privitor la timp. evidenţierea 76 . şi. credinţa creştină în ea însăşi cînd a venit plinirea vremii ». dacă ne aducem bine aminte.este adevăratul specialist în ce priveşte timpul.un timp despre care se spune : « în vremea aceea » . acest sfîr­ şit fiind cel care face posibilă putinţa autentică de a fi a Dasein-ului. Iar această expunere îşi are centrul de greutate în temporalitatea autentică a Dasein-ului. teologia tratea­ ză despre existenţa umană ca una aflată în faţa lui Dumnezeu. existenţa sa nu este întemeiată prin cre­ dinţă. aflată în pre-mergere către sfîrşitul său.a petrecut în timp . În al doilea rînd. ") ne permite să tragem con­ cluzia că ceea ce el a comunicat pentru prima dată public în conferinţă nu reprezintă stadiul final al cercetărilor sale legate de problematica timpu­ lui. Î n conferinţă. Dumnezeu însuşi n-are nevoie de teologie. În primul rînd. el este hotărît să înţeleagă timpul pornind de la timp. teologia are de-a face cu timpul în mai multe privinţe. structurile Dasein-ului nu sînt evidenţiate decît în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru expunerea temporalităţii Da­ sein-ului. .

astfel delimitat şi culmi­ nînd cu evidenţierea putinţei autentice de a fi a Dasein-ului pornind de la temporalitatea origi­ nară a Dasein-ului . conferinţa nu ne oferă un punct de sprijin şi o bază adecvată pentru a discuta dacă ea este o "formă originarăCC a capodoperei Fiinţă p şi timp. Discutînd geneza problematicii din lucrarea Fiinţă şi timp.structurilor existentiale ale Dasein-ului este si ' ea pusă în sluj ba ac�stui scop.se menţine în cadrul celor două sec­ ţiuni publicate din lucrarea Fiinţă şi timp (din anul 1 927).şi astfel printr-o problemati­ că ce corespunde tipului natural de problematizare teologică . De aceea. Conferinta nu ne dă nici o informatie dacă Heidegger dis unea în vara anului 1 924 d e planul complet sau parţial al lucrării sale de că­ pătîi. secţiune ce nu a mai fost scrisă) rămîne în afara intenţiilor limitate ale con­ ferinţei. Conceptul de timp în ştiinţa istoriei. elaborată de Heidegger începînd cu anul 1 923. timpul serveşte la sepa77 . trebuie să ne amintim că încă din conferinţa de abilitare din anul 1 9 1 5. aceea privitoare la sensul fiinţei în genere. Problematica centrală a lucrării Fiinţă şi timp. Scopul conferinţei. care urma să fie tratată prin "Explicarea timpului ca orizont transcendental al întrebării privitoare la fiinţăcc sub titlul de Timp şi fiinţă ( adică secţiu­ nea a treia a primei părţi.

tematica celei de-a treia secţiuni din 78 . . sensul fiinţei a fost interpretat pornind de la timp. întemeiată de greci.1 922.. Heidegger arată că în ontologia occidentală tra­ diţională. Introducere în cercetarea fenome­ nologică. situaţia fenomenologic-herme­ neutică a unei problemati ci asemănătoare. formulează explicit întrebarea privitoare la sensul de fiintă al fiintării si discută. ontologia tradiţio­ nală. şi totodată de a supune destrucţiei. natura şi istoria. urmăreşte să clarifice di­ mensiunea istorică a acestei problematici prin­ tr-o discuţie asupra temporalităţii şi istoricităţii celui ce întreabă. Astfel. un concept mai originar al timpului. amintită mai devreme. Hermeneu­ tica facticităţii. a Dasein-ului. In cuprinsul ei. ca si ulti­ ma prelegere fr�iburghe� ă. urmînd acest fir căIăuzitor. pornind de la acest concept de timp mai originar." Obţinînd. ţinută în semestrul de iarnă 1 92 1 . se iveşte atunci pentru filozofie sarcina de a interpreta din nou sensul fiinţei. Prele­ gerea freiburgheză timpurie. Lucrarea ce poartă titlul Conceptul de timp.rarea regiunilor de fiinţă. pe calea temporalităţii Dasein-ului. Interpretări fenomenologi­ ce la Aristotel. din semestrul de vară al anului 1 923. cea despre Ontologie.Interpretarea dată într-un moment sau altul fenomenului timp de­ vine astfel un punct de referinţă ce trădează sen­ sul pe care îl are fiinţa în diferitele ontologii.

care ar fi trebuit să poar­ te titlul : Trăsăturile fundamentale ale unei destruc­ ţii fenomenologice a ontologiei pe firul căIăuzitor alproblematicii temporalităţii. o dată cu ea.Fiinţă şi timp. de asemenea nepublicată. intitulată Timp şi fiinţă. tematica părţii a doua. Lucrarea din anul 1 924. din care nu au ajuns să fie publicate în 1 927 decît primele două secţiuni ale primei părţi. Conceptul de timp. Iulie 1 989 HARTM UT TIETJEN . este dej a prefigurată şi. ne oferă cîteva lămuriri preliminare cu privire la planul complet al capo­ doperei Fiinţă şi timp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful