You are on page 1of 3

System energii prawa ruchu energii

W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje si, e gwnym czynnikiem istnienia Wszechwiata jest ruch energii. Prawa rzdzce Wszechwiatem s jedne i te same dla wszystkiego co w nim istnieje, rwnie i dla czowieka. Istnieje rdo energii i pole, w ktrym odbywa si jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu s odrodkowa i dorodkowa pulsacja i biegunowo (polarno). Wedug tradycji ajurwedycznych istniej trzy bieguny: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch energii warunkuje ycie czowieka. Czakramy (centra energetyczne) s przekanikami i rdami rnych jakoci energii w ciele czowieka. Istnieje siedem gwnych czakramw. Pole dla ruchu energii tworzy Element Eteru. Ciao czowieka jest polarne. Grna cz ciaa stanowi biegun dodatni, dolna biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele czowieka porusza si zgodnie z prawami pulsacji i biegunowoci, tworzc wzorzec bezprzewodowej anatomii czowieka.

manifestacja w ciele czowieka


Energia ycia pochodzi z Pierwotnego rda. Ma ono rne nazwy. W tradycji chrzecijaskiej rdem tym jest Stwrca wszystkiego co istnieje, w hinduskiej - Brahman, w chiskiej - Tao. Energia przechodzi przez poszczeglne fazy, od bardzo subtelnej do gstszej, skrystalizowanej w ciele fizycznym. Dr Stone twierdzi, ze istnieje energetyczny wzorzec wszystkich ksztatw i funkcji organizmu. Tworzy on i kontroluje anatomi ciaa, procesy fizjologiczne, procesy mylowe i emocje, a nawet sposb postpowania. Ruch energii we wzorcu odbywa si wedug okrelonych przez natur schematw i zalenoci. Jeeli energia we wzorcu pynie swobodnie, bez zaburze i blokad - jestemy w zgodzie z harmoni Wszechwiata. Znieksztacenie wzorca powoduje powstawanie chorb. Terapeuta Polarity stosujc specjalny masa energetyczny usprawnia przepyw energii we wzorcu. W ten sposb wzorzec energetyczny stopniowo powraca do swojego pierwotnego naturalnego stanu. Powoduje to ogln popraw zdrowia

Pi Elementw
Pi Elementw to pi jakoci energii, ktre przenikajc si tworz energetyczne wzorce czowieka. Jako energii w kadym centrum (czakramie) odnosi si do przyporzdkowanych mu procesw fizjologicznych i psychicznych. Pi elementw zarzdza fizycznymi i psychicznymi przejawami emocjonalnej aktywnoci. Energie te stanowi pomost pomidzy ciaem i umysem. ZDROWIE zaley od zrwnowaonych i harmonijnych relacji pomidzy nimi.

element eteru
Centrum Eterowe mieci si w rejonie garda i tworzy pole do manifestowania si innych elementw: Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi. Eter wyznacza granice naszej przestrzeni osobistej, wpywa na zdolno komunikacji. Centrum Eterowe uwaa si za siedzib osobowoci w ciele fizycznym . Odpowiada za oglny stan emocji, spokj, harmoni, poczucie rwnowagi midzy dum z siebie, przywizaniem do wasnego ego a pokor oznaczajc otwarto, elastyczno i prawdziw skromno. Przy zrwnowaonym Elemencie Eteru nasze myli s jasne,, spokojne i pozytywne. Czujemy si radoni i szczliwi. Eter odpowiada za such -nie tylko syszenie dwikw lecz suchanie ze zrozumieniem. 1

Czsto subtelny dwik wykorzystuje si w praktyce medytacyjnej, ktra sama w sobie rwnoway i rozwija jako energii Eteru. Osoby z zaburzonym, "skurczonym" Eterem odczuwaj frustracj, niezadowolenie, przygnbienie (czsto depresj), brak moliwoci sprostania wymaganiom i obowizkom; take: przytoczenie problemami natury oglnej (np. narodu, wiata), osaczenie, niemono rozwizania problemw. Towarzyszy im staa ch ualania si nad sob. "Skurczony" Eter objawia si w ciele dolegliwociami garda (np. bl, chrypka, zanik gosu, anginy), tarczycy i przytarczyczek.

element powietrza
Element Powietrza jest pierwszym "ruchomym" elementem, odpowiedzialnym za ruch i aktywno wszystkich poziomw ciaa fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. Odczuwany jako ruch dla wszystkich procesw yciowych lub zastj, zablokowanie powodujce brak plastycznoci i sztywno w procesach mylowych, emocjonalnych i fizycznych. Powietrze rzdzi aktywnoci mylow i wiadomymi uczuciami, przyciganiem i odpychaniem. Czakram Powietrza zwizany jest z Centrum Serca odpowiadajcym za przyjmowanie i dawanie mioci. Osob o "otwartym sercu" charakteryzuje niepodliwo rozumiana jako miosierdzie, wspczucie przejawiajce si jako troska o innych. Osoba z zablokowanym Elementem Powietrza odrzuca nowe propozycje, rozwizania, idee. Charakteryzuje j skonno do czstego smutku, strachu, wiecznych obaw i uczucie litoci. Wszelkie dziaania s paraliowane. W stanie nierwnowagi energii Elementu Powietrza mog wystpowa powane zaburzenia emocjonalne. W ciele fizycznym Powietrze odpowiada za rwnowag pracy przywspczulnego ukadu nerwowego, prac serca, ukadu odpornociowego (grasicy), funkcjonowanie puc, oskrzeli, nerek, nadnerczy, okrnicy, krenie krwi, gitko staww i pynno ruchw; take za oczyszczanie naszego organizmu, usuwanie zbdnych produktw przemiany materii.

element ognia
Element Ognia kieruje nasz si, dostarcza ciepo do wszystkich czci ciaa. Mieci si w Centrum Ogniowym (splot soneczny). Element Ognia jest odpowiedzialny za si i kierunek tego ruchu. Jest rdem ywotnoci ciaa, dostarcza energi yciow. Osoba z silnym i zrwnowaonym ogniem ma zapasy siy yciowej, moc, jasno umysu i celu do ktrego dy oraz wnikliwy intelekt. W stosunku do innych osoba taka jest bezporednia i uczciwa, pena wewntrznego ciepa, troskliwa i pomocna, cechuje j yciowy entuzjazm; jest impulsywna i szybka w dziaaniu. Element Ognia odpowiada za umiejtno przebaczania sobie i innym. Nierwnowaga w elemencie Ognia powoduje brak wraliwoci i nieczuo, ch manipulowania innymi i egoizm. Ogie w nadmiarze prowadzi do gniewu, urazy, obrazy, zoci, zoliwoci i negatywizmu w mwieniu i dziaaniu. Emocje te skierowane przeciwko sobie prowadz do utraty poczucia bezpieczestwa, bezsilnoci i zaamania . Czasami tendencje takie bywaj ukrywane i tumione, a nawet kompensowane jako pozory aktywnoci dobroczynnej, goszenie wzniosych idei itp. W ciele odpowiada za funkcjonowanie ukadu pokarmowego - wtroby, woreczka ciowego, odka, dwunastnicy, trzustki oraz pracy ledziony. Element Ognia rzdzi wzrokiem i jakoci wgldu na poziomie mentalnym i emocjonalnym; godem i trawieniem, a jego rwnowaga potrzebna jest do sprawnego kontrolowania temperatury i zrwnowaonej przemiany materii. 2

element wody
Wedug dr Stone sfera ta decyduje o jakoci naszego ycia. Kieruje gitkoci ciaa, umysu, uczu. Centrum (czakram) Elementu Wody znajduje si w obszarze miednicy (okoo 3 cm poniej ppka). Zrwnowaony Element Wody, swobodny przepyw tej energii, daje nam elastyczno pogldw, uczu i emocji a take - dobr pami. Wan cech zrwnowaonej energii Wody jest przyjmowanie wszystkiego z mioci, wraliwoci i trosk; gdy energia ta jest niezrwnowaona przejawia si jako zbyt silne przywizanie - dotyczy to moe rodziny, spoeczestwa, myli, przedmiotw czy dowiadcze. Element Wody rzdzi te w znacznej mierze nasz niewiadomoci i nasz seksualnoci. Przy niezrwnowaonym elemencie wody ogarniaj nas niewiadome podania, urazy, zahamowania. Czsto te ulegamy niekontrolowanym wybuchom emocji, paczu, ualania si nad sob, gniewu. Hamuje to nasz rozwj. W ciele Element Wody odpowiada za ilo i jako pynw. Rzdzi rwnowag ukadu wydzielniczego, a wic ukadem limfatycznym i jego prac oczyszczajc, odtruwajc organizm; rzdzi take gruczoami trawiennymi, potowymi, wytwarzaniem pynu mzgowo-rdzeniowego, ukadem rozrodczym . czy nas z Ziemi i wiatem fizycznym.

element ziemi
Element Ziemi krystalizuje nasz sfer fizyczn (anatomi i fizjologi). Centrum (czakram) Ziemi znajduje si w okolicy krocza. Wpywa na uksztatowanie si naszych uczu, myli, dziaania. Podobnie jak Element Wody zwizany jest z nasz podwiadomoci. Podstawowe wartoci, za ktre odpowiada Element Ziemi przy zrwnowaonym przepywie energii to: odwaga, cierpliwo, wytrwao, stao, praktyczno i konsekwencja w dziaaniu. Charakteryzuje nas wtedy pozytywny stosunek do wiata, samych siebie, wspdziaamy z otoczeniem w sposb harmonijny, bezporedni i odwany na kadej paszczynie ycia (rodzinnej, spoecznej, zawodowej itp.) Zaburzony Element Ziemi objawia si: lenistwem, roztargnieniem, ograniczon wyobrani, skonnoci do rutyny, uleganiem emocjom, maostkowoci a przede wszystkim nasilajcym si strachem (a do paraliujcego strachu ograniczajcego w danym momencie nasz wiadomo). Ogarnici strachem mamy stae poczucie winy, niepewnoci i niepokoju o zdrowie swoje i najbliszych, o przyszo, odczuwamy lk przed ocen otoczenia. Element Ziemi odpowiada za kady ruch spowodowany kurczeniem . Dotyczy to zarwno myli, sfery emocjonalnej, jak i fizycznej (zgarbione barki, zapadnita klatka piersiowa, sztywno karku i szyi, skurcze jelitowe, drce, sabe i bolce uda ). Niezrwnowaony Element Ziemi to staa walka z trudnociami codziennego ycia i monotonnymi obowizkami. W ciele fizycznym Element ziemi odpowiada za usuwanie z ciaa zbdnych staych odpadw. Wpywa na skad krwi, budow koci i krgosupa, odnosi si take do zmysu wchu