Вы находитесь на странице: 1из 739

Service of the Synagogue

DAY OF ATONEMENT

A

}1ew

Edition

of

the

Festival

Prayer s

with

an

Englis h

 

Translation

in

Prose

and

Verse

REPRINTED

FROM TH E LATEST

AND

BEST

ח״סש ת םיי ח י״ ע HEBREW PUBLISHING COMPANY 632-34 Broadway, New York. 192C
ח״סש
ת
םיי
ח
י״
ע
HEBREW
PUBLISHING
COMPANY
632-34 Broadway,
New
York.
192C

CONTENTS .

 

PART

I

 

PAG E

Prefatory Note

 

v "

AFTERNOON

SERVICE

FOR

IH E

EV E

OF

 

TH E

DA Y

OF

ATONE-

 

MEN T

 

.....

 

.

Blessing

on

Lighting

the

Festival

LiRhu

.

.

.

.

14

KVKNIN(,

SERVICE

FOR

HI E

I )׳\ Y

01•

ATONEMEN T

.

.

.1

5

Hymns

of

Unity

60

The

Hymn

of

Glory

 

.......

 

.

73

Mourners'

Kaddish

.

......

.

75

Notea

on

the

Text

........

.

77

Table

of

Civil

Dates on

which

the

Day

of

Atonement

Kails

8t

Names

oi

Composers

and

Translators

 

82

PREFATOR Y

NOTE

The need for a new English translation of the Festival Prayers has been long felt, and has yet remained unsatisfied. Almost equally important was the necessity for producing an accurate and continuous Hebrew text. To carry out a consistent plan for the purpose of repro- ducing the Hebrew in strict conformity with the best authori- ties was in itself a labour involving prolonged and diligent research, whilst the difficulties in the wa\ of accomplishing the task of translation appeared almost insuperable; they were due to the fact that the historical character of the work demanded special and widely different treatment for its sep- arate parts. This applied peculiarly to the mediaeval hymns, written, as they are, in different periods and in varying stxies,

  • I coloured by the changeful environment of ages and frequently couched in obscure allusions to legends out of the vast store- house of Midrashic lore. It has been the object of the transla- tors to preserve as far as possible the characteristics of each portion of the original, and for this purpose the plan lias been adopted of translating prose by prose, and verse by verse. The original metre and structure of the ver<e has been frequently adhered to. so that the worshipper might follow in the English version the traditional melodies in which the Hebrew is set. The general work of editorship has been discharged by Mr. Herbert M. Adler, M.A., LL.M.

The

prose

portions

of

the Hebrew have been severally

translated into English by Mr. Arthur Davis and Mr. Adler,

and by them the Hebrew text has been prepared.

VII

PREFATOR Y

NOTE

viii

The poems have been rendered into verse by Mrs. Redcliffc Salaman ("Nina Davis"), Mr. Israel Zangwill, and Miss Elsie Davis. Great care has been given to the preparation of the Hebrew text. It has been based upon the scholarly edition of Heiden- heim and upon manuscripts of the thirteenth to the sixteenth centuries. With a view to facilitating accuracy in reading, the mil'el stroke has been consistently introduced, in order to inch- cate the accent wherever it does not fall upon the ultimate -yllable, for which system authority is found in several of the most famous vowel-pointed MSS . It has been thought ad visa- ble, however, upon th» same authority and for the sake of greater simplicity, not to mark the secondary accent or the hyphen-sign (m-aqqeph). The latter is an integral portion of tile accentual system, serving mainly as a link in the musical notation, and appears out of place where the other symbols of that system are absent. On the other hand, the Scriptural passages which have been printed with the full notation are reproduced from codices of the Massoretic Bible.

Advantage has been taken of the modifications sanctioned by the present and by the late Chief Rabbi to exclude a numbe! of passages which have for some time been omitted from the service by the majority of English congregations.

I

PAR T

I

EVENIN G

SERVIC E

J

רופכ םוי ברעל החנמ

תלפת

:הלפ :וי׳דלא ך& םג?ה יר#א ול ה;ככ# םןה

ךוללהי

דוע

ךתיב

י3#וי

יך#*

ידימ ?

ןףןן םלועל ך #

דודל ךלהת הכךבאו ךל#ל סולא

םלועל ךמ10 •דללה^לןכךבא םוץלכב

•י מ :רמח ץא ותלדגלו ד*מ ללהמו ,דוהי לודג

|

VI

-

)

T

\

*

*

\

־•

J

T

:

> ז

:ודיני ךיתלובגו ךישעמ חב#י

• •

A

»

»! r

J|J

I

j v

V

:

וכךתלתנ ו

:החיי&א ךית*6פ נ ירבדו ךדוה דובכ :הנרפסא ךיתולדנו תמאי ךיתארונ זוזעו

|

ו•

דT

:

נ

י

ו

|

רדה

»

—u:

j

: 1

JWV:

—:ז

a

\

jv

1

\J

:

I T

 

{ י #רל ךזוןרךצו ועיבי ךהוט״בר רכז :דםח־לודגו םיפא ךרא הוהי םוחרו ןונח

 

v

I T

T

:

| VJV A T

I

J

־־ ,

I

j

-

:וי^מ־לכ־לע

•ךוהי־בוט

וומד?י

  • 1 ךוךויי :ורבדי.ךזחובמ ורמ# ךתוכלמ דוב? :ותוכלמ רדה דובכו ויתרובנ םדאה ינבל ו עידוהל

ך4סח ו ךמ׳ב־ל ב

np\

 

ו

:

-

j

־

:

A T

ו

:

ו

ז

it i

r

i

׳

״

>•

:

;דיךו רוך־לכב ך1רל#ממו ם\מל^־ל9 תוכלמ ךתוכלמ

 

AFTERNOO N

SERVIC E

 
 

FOK

 

T H E

EV E

O F TH E DA Y O F ATONEMEN T

 

Happy are they

that dwell

in thy house;

they

will

be ever

praising thee.

Selah.

Happy

is

the

people

that

is

in

such a case; happy is the people whose

God is

the

Lord.

 

Psalm cxlv.

A Psalm of Praise of David.

 

I

will

extol

thee,

my God. O King;

and

I

will

bless

thy

name for ever and ever

Every

day will

I bless

thee; and

1 will praise thy name for ever and ever.

Great is the Lord

and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable

One generation

^Jiall

laud thy

works to another, and shal 1

declare

thy mighty

acts.

Of

the

glorious

honour

of

tin

majesty, and of

thy

wondrous

works, will

I speak.

And

men

shall speak

of the

might

of

thy

terrible acts: and 1

will

declare thy

greatness.

They shall utter

the

memory

of

thy great goodness, and shall sing of thy

righteousness.

The Lord is gracious and full of compassion; slow to anger

and of great mercy. The Lord is good to all; and his

tender mercies are over all his works.

All thy works shall

give

thanks

unto

thee,

O

Lord;

and

thy

pious

servants

shall bless

thee.

They

shall

speak

of

the

glory

of

tin

kingdom, and talk of thy power; to make known to the

sons of

men his mighty

acts, and the

glory of the

majesty

of his kingdom.

Th y kingdom

is an everlasting kingdom,

and

thy

dominion

endureth

throughout

all

generations.

ז

רו«כ

םוי ברעל

החנמ

תלפת

2;

לכל :וזועב םלכאדוא םהלךסונ וך^ואר הב&ף ךנלא ^

ףקוזו סילפינה־לכל הץד ךמוס

W

:ןוצך יח־לכל עיבטמו ךדל־תא

חתופ

*וישעם־לכב דיסחל ויכרד־לכב

*1

( V

m T

קידצ והארמי דשא לב ל ויארמ־לכל ,דוהי בורמ

J•'IV

־.

T|

r

!• י

־T

*

:

<

T

:

:תמאב

T

:1

j|Tןד

:םןןישולו עמשי סן^לש־תאו היעע^ויארי־ןוצך :דימ^לסי^שךה־לכ תאו ויבלדא־לכ־תא .דוהי רמוש

ו&ךק

םש רזעב־ל^ ן^יו״^־ריחי

ז־דוהי "תלהח

:הרללה

* םלוע דעו התעמ rr ךרב? ונחנאו

ד

ח

םליעל

•.דתועךכ אךכ יד אמלגמ •אבר •דמש םדקתיו לדגתי. לכך

ת

י

ב

ןוכימויבו ןוכימב

ייחבו :ןמא •ורמאו בירק ןמזבו אלגע;ב לארשי.

חתוכלמ ךילמיו

:אימלג? ימלןןלו סל¥ל ךרבמ

 

cong.

רדה1רלל אשנתלו סמר!ולו ראפסלו אלג<ל

•אוה

•אשךקך

 

א$ומח;ן

»

^

אתריז^ו

את^ךב

:ןמ$?.יודיאל אמלגמ ןךימאך

lie

תיינמדק

vntH

הדימע

1 ךן^ה^ו דיגי יפו חת$י

יהפש ימא

םהרבא י.דלא *וניתובא יהלאו וניהלא :ל התא ךורב ארונהו רובמ:לודגה.לאה .בק*£יהלאו קחצל יהלא

2

AFTERNOON

SERVICE

The

Lord

upholdeth

all

that

fall,

and

raiseth

up

all those

that be bowed down. The eyes of all wait upon thee:

and

thou

guest

them

their

meat

in

due

season.

Thou

openest thine

hand, and satisfiest

the

desire of

every

living

thing.

The Lord

is righteous

in

all

his ways, and merciful

in

all his works.

The Lord

is nigh

 

unto

all them that

call

upon

him, to

all that

call

upon

him in truth.

He will

fulfil

the

desire

of

them

that

fear

him; he

also

will

hear their

cry, and will save them.

The Lord preserveth all them that

love

him; but

all

the

wicked

will

he

destroj.

My

mouth

shall speak the

praise of the

Lord;

and let

all flesh bless

his

holy Name for ever and ever.

 

And

as for

us, we

will

bless

the

Lord

from this time forth,

and

for evermore.

Praise ye the Lord.

Reader.

Magnified

and

sanctified

be

his

great

Name

in the world he hath created according to his will.

May he

establish bi.s kingdom

in

your

life-time

and

in

your

days,

and

in the life-time

of

all the

house

of

Israel, speedily

and

at a near time; and say ye, Amen.

 

Cong.

Let his great

Name be blessed

for ever

and ever.

Reader.

Blessed,

praised

and

glorified,

exalted,

extolled

and

honored, adored and lauded be the

Name

of

the

Holy

One,

blessed

be

he,

beyond,

yea,

beyond

all

blessings

and

hymns,

praises

and

songs,

which are

uttered

in

the world,

and

say ye, Amen.

 

The

Amidah

until

as in ancient years, on p.

11, is

said

silently.

O

Lord,

open

thou

my

lips,

and my

mouth

shall declare

thy praise.

Blessed art thou, O Lord our God and God of our fathers,

God

״f Abraham, God of

Isaac, and God of

Jacob, O great,

mighty and awful God, most high God. who bestowest

$ופ כ

םייברע ל

זוחנ ם

תלפ ת

^

־רכוזו

• לב!ל

ה3קו־ םיבוט

ומש

ןעמל

ם,־די5ב.י3?ל

סיד#ד 1 ־למוג ל**וג

ןויל$ לא

איבמו תובא

ד

מ

:הבהאב

.םייחה ר!<סב ונבתכו •םץחב ץ©ח ךלמ םימל ונרבז :םייח סיהלא ך?עמל

:םהרבא •עישוהל בךה1דא םיתמ המ^נימא םלועל רובג הזרא

ןגמ־יי

התא ךורב .ןגמו עישומו רזוע ךלמי

ךמוס .םיבר םימחרב םיתמ היחמ דו?ח5 םייח לבלבמ,

 

ם!ק/?ו

 

• ךל

לע^ךומכ :העושי חימצמו היחמו תיממ ךלמ

ימ .רפגן

:םימחדרב

•םיתמ

 

התא ץמאנו :םיתמה ךמ^ו שודק .ךרא

ךוללהי םוי לכב םישודקו שודק :שודקה ךלמ׳ד

:י התא ךורב •דולס

In

repeating ike הדימע the Reader substitutes from שדק נ to שודקה

for

the preceding paragraph :

ימשב ותוא םישידקמש םשב םלועב ך<?ש תא שדק?

• רמאו הז לא הז ארקו •ךאיב? דנ לע בותככ

אלמ •תואבצ י;#ודק

שודק שודק

םורמ <w. and Rea^. :ודובב ץר*$ה לכ

ןומוקממ י

ז

ורמאי ךיחב ם1ימעל י דובכ ךורב a>n g .

and Reader,

 

AFTERNOO N

SERVIC E

 

gracious

favours,

and who

possessest

all

things,

who

re-

memberest the piety of

the patriarchs, and who in love wilt

bring

a

redeemer

to

their

children's children, for

the

 

sake

of

thy Name.

 

Remember

us

unto

life.

O

King,

who

delightest

in

life,

and

inscribe us

in

the

book

of

life,

for

thine

own

sake, O

living (iod.

 

O

King.

Helper,

Saviour

and

Shield; blessed

art

thou,

O Lord, the Shield of Abraham

 

Thou are mighty

for

ever, O Lord; it is thou who quicken-

est

the

dead, and art mighty

to

save.

Thou

sustaineth

the

living

with

loving-kindness,

quickenest

the

dead

with

great

mercy, supportest

the

falling

and

healest

the

sick,

loosest

the

bound,

and

keepest

thy

faith

unto

them

that

sleep in

the dust.

Who i-

like unto

thee,

Lord

of

mighty

acts, and

who can be compared unto thee,

O

King,

who killest and

restorest to life and causest salvation to spring forth?

 

Who

is

like

unto

thee,

Father

of

mercy, who in mercy

rememberest thy creatures unto life?

 

And

faithful

art

thou

to

quicken

the

dead.

Blessed art

thou, O Lord, who quickenest the dead.

 
 

Thou

art

holy

and

thy

Name

is

holy,

and

holy

beings

praise

thee

daily.

Selah.

Blessed

art

thou,

O

Lord,

the

holy

King.

 

In

repeating

the

Amidah

the

Reader

substitutes

from

Wo will

sanctm to

Holy King for

the

preceding

 

paragraph

 

We

will

sanctify

thy Name

in

the

world, as they

sanctify

it

in

the

highest

heavens,

as

it

is

written

by

the

hand

of

thy prophet: and one cried unto another and said.

 
 

Cong, and Reader.

Holy, holy, holy

is

the

Lord

of host?

the whole

earth is

full of

his glory.

 

Reader.

Those over against them

say, Blessed—

 
 

Cong, and Reader

Blessed be the glory of

the Lord

from

his place.

 

םוי

ברע ל

החנ מ

תלפ ת

•דמאל בותכ ךשךק ירבדבו %«!«-. םלועל

לי ךלמל

Cong

and

Reader.

רופ כ

ילל

ןייצ

ךלדלא

:הלוללהירדו ךתשךק םיחצנ חצנלו •ךלךג דיגנ רודו רודל w״ . •דעו םלועל שומל אל וניפמ וניחלא ךחבש־!•שידקנ ךלמה יי התא ךורב •הזדא שודקו לודג ךלמ לא יב :שודקה

וננח •הניב

שונאל דמלמו

ןנוח :תעדה ןנוח י י התא ךורב •לכשהו הניב הןד ךתךובעל ונכלמ ונברקו ךתרותל וניבא ונבישה הצורה יי התא ךורב • ךינפל המלש הבושתב ונריזחהו :הבושתב ונעשפ יכ ונכלמ ונל לחמ ונאטח יכ וניבא ונל חלס ־לחומ :חולסל •ךמש ןעמל הרהמ ונלאגו ונביר הבירו ונינבב האר :לארשי לאוג יי התא ךורב •התא קזח לאוג יכ • התא ונתלהת יכ העשונו ונעישוה אפרנו יי ונאפר - לא יכ וניתוכמ לכל המלש האופר הלעהו

ו

-

T

ד

י

«

v

־

-

תעד

-

r

םדאל

דד

.

I

התא

ד

ךתאמ

ז

T

I T

1

:

״

הברמה

I T

T

I

"

:

־

I T

־

I

ךורב

I T

T

•הורא

I

T

חלוסו

ןונח יי התא

יכ

ו

ו

״

T

*

T :

T••

ד

די

.

I

ן

*

י

T

I T

ד

ד•

IT

.

|

1

T

־

אפור ךלמ \ לארשי ומע ילוח אפור לי התא ךורב •התא ןמחרו ןמאנ

ינימ לכ תאו תאזה הנשה תא וניהלא יי ונילע ךרב וניבשו המךאה ינפ לע הכרב ןתו הבוטל התאובת * התא ךורב •תובוטה םינשכ ונתנש ךרבו.ךבוטמ ךך?מ

.

.

.

T

V

:

-

T

T

־

־י

ן

T

I

־

T

\

•י

ד

:םינשה

4

AFTERNOO N

SERVIC E

Reader.

And in thy holy words it is written, saying—׳

 

Cong,

and

Reader.

The Lord

shall

reign

for

ever,

thy

God, O Zion, unto all generations.

Praise ye the Lord.

Reader.

Unto all generations

we

will

declare

thy

great-

and to

all eternity

we

will

proclaim thy holiness; and

ness, thy praise. O

our

God. shall not

depart from our mouth

for

ever; for thou art a great and holy God and King. Blessed art thou, O Lord, the Holy King.

Thou

dost

graciously

give

knowledge

unto

man,

and

teachest

mortals

understanding;

O

graciously

give

us

knowledge, understanding and discernment from thee Blessed art thou, O Lord, gracious giver of knowledge.

 

Cause

us

to

return,

O

our

Father,

unto

thy law; draw

us

near, O our King,

unto thy

service, and bring us back in

perfect

repentance

unto

thy

presence.

Blessed

art

thou,

O

Lord, who delightest

in repentance.

 

Forgive

us,

O

our

Father,

for

we

have

sinned: pardon

us,

O

our

King,

lor

we

have

transgressed;

for

thou

dost

pardon and forgive.

Blessed

art

thou,

O

Lord,

who

art

gracious and dost abundantly forgive.

 
 

I>ook

upon

our

afflictions,

and

plead

our

cause, and

redeem us speedily for the sake of thy Name; for thou art

a mighty Redeemer. of Israel.

Blessed art thou. O Lord, the Redeemer

Heal

us,

O

Lord,

and we

shall be healed, save us and we

shall be saved; for thou

are our praise.

And bring perfect

healing

to

all our

wounds,

for thou, Almighty King, art a

faithful and merciful healer.

Blessed art thou, O Lord, who

healest the sick of thy people Israel.

 

Bless

this year unto

us,

O

Lord our God, and every

kind

of

the

produce

thereof

for

our benefit;

set

a blessing upon

the

face of

the earth.

O satisfy

us from thy goodness, and

bless our

year

like

other

good

years.

Blessed art thou,

O Lord, who blessest

the year•;

 

רופ כ

םוי

ברע ל

החנ מ

תלפ ת

a

וניתוילג ץבקל ם3 אשו ונתויחל לודג רפושב עקת

* ץך#,ד

עבראמ :לאךשל ומע יחךנ ץבקמ

 
 

T

:

T

:

:

I "

T

T

I

I "

:

TI

T

 

וניל;? ךולמו

 

י; התוא

 

• ט^שמב

 

:טפשמה •דבאת עגרכ העשרה לכו הוקת יהת לא םינישלמלו

הרהמ ןודז תוכלמו .ותר^י הרהמ •ונימיב

רקעת

יי התא ךורב

ךיביוא לכן

הרהמב עינכהו רןמתו רבשתי :םידז עינכמו םיביוא רבש

ינקז Sעו ונילגמ קדצה ירג לעו םהירפוס בוט רכזק ןתו וניהלא יי ךימןדך ומהל םלועל םהמע ונקלח םישו תמאב ךמשב :םיקידצל חטבמו $שמ י י התא ךורב •ונתוטב ךב יכ רשאכ הכותב ןוכשתו בושת םימחרב ךריע םילשורילו דוד אסכו םלוע ןינב ונימיב בורקב התוא הנבו תרבד

תיב

ךמע

םיחטובה לכל

שובנ

אלו

םידיסחה

לעו

םיקידצה

לע

תטילפ לעו לאךשל

ז

T

••

I

T

J

י

״

l" T

:

|

T

:

T

T

:1 ־

:םילשורי הנוב יי התא ךורב •ןיכת הכותל הרהמ ךךכע

• I T

T

t

״

T :

ונרקו זדימצת

T

-

ן

T

I

T

T

X "

דוד

חמצ תא

הרהמ יי ,ד$ףא ךורב •םויה ל9

םורת

וניוק ךתגןושיל יכ ךןוגמשיב ושי ןרק חימצמ

:הע םימחרב לבקו ונילן םחרן סוח וניהלא יי ונלוק עמש

ז

•הזיא םינונחוסו תולפת עמוש לא יכ ונתלפת תא ןוצרבו

עמוש

ה!רא

יכ •ונבישת

לא

םקיר

ונכלמ ךלנפלמו

  • 5 AFTERNOO N

SERVIC E

Sound the great horn for our freedom; lift up the ensign to gather our exiles, and gather us together from the four cor- ners of the earth. Blessed art thou, O Lord, who gatherest the outcasts of thy people Israel. Restore our judges as at the first, and our councillors as at the beginning; remove from us sorrow and sighing; reign thou over us, O Lord, thou alone, in kindness and tender mer- cy, and justify us in judgment. Blessed art thou, O Lord, the King of judgment. And for slanderers let there be no hope; and let all wicked- ness perish in a moment, let all thine enemies be speedily cut off, and the dominion of arrogance do thou uproot and crush and cast down and humble speedily in our days. Blessed art thou, O Lord, who breakest the enemies and humblest the ar- rogant.

L T pon the righteous

and the pious,

upon the

elders of

thy

people the house of Israel, upon the remnant of their scribes,

upon the

proselytes

of

righteousness

and upon us, may thy

tender mecries be moved,

O Lord, our God. O grant a good

reward unto all who faithfully trust in thy Name; set our por-

tion with them for ever; so that we

may not be put to shame;

for we have trusted in thee. Blessed art thou, O Lord, the stay

and trust of the righteous.

And

to Jerusalem, thy city, return in mercy, and dwell in

the midst thereof as thou hast spoken; rebuild it soon in our

days as an everlasting building, and speedily set up therein the

throne of David.

Blessed art thou, O Lord, who buildest up

Jerusalem. Speedily cause the offspring of Da\ id, thy servant, to flour-

ish,

and let his horn be exalted

by thy salvation; for we

wait

for thy

salvation all the day. Blessed art thou, O Lord,

who

causest the horn of salvation to flourish.

 

Hear our voice, O Lord

our

God,

pity

and

compas-

sionate

us,

and

accept

our

prayer

in

mercy

and favour:

for thou art a God who hearkenest unto prayers

and supplications.

And

from

thy

presence.

O

our

King,

turn

us

not

away

empty;

for

thou

hearkenest

רופ כ

םוי

ברע ל

החנ מ

תלפ ת

6

עמוש ץ ה1רא ךורב

• םימזזי?'לאךשל

ךמע תלפה

:הלפח

תא בשהן •םתלפתכו לארשל ךמעב וניהלא יי הצר הבהאב םתלפתו לארשי ישאו ךתיב ריבדל הדובעה

T־:~

:

TT׳

;

* •

i

1

*

״י

ו

»

״

׳1

׳

T

T

•ךמע לארשי תרובגל דימת ןוצרל יהתו •ןוצרב לבקת התא ךורב • םימסרב ןויצל ־ךבושב ונלכיע הניזחתו :ןויצל ותניכש ריזחמה י י וניתובא יהלאו וניהלא יי אוה התאש ךל ונחנא םידומ ״ רודו דודל אוה התא ונ#של ןנמ ונללח רוצ •דעו םלועל לעל ךדיב םירוסמה ונייח לע ךסלהת רפסנו ך ל .דדונ לעו ונמע םוי לכבש ךיסנ לעל ך ל תודוקפה וניתומשנ •םירהצו רמבו ברע תע לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ ךידסח ומת אל יב םחרמהו ךימחר ולכ אל יכ בוטה :ךל

ד

וניוק םלועמ

the Congregation substitute for the

When the Header repeats the הדימע,

abovt paragraph!

וניתובא דדלאו וניהלא יי אוה התאש ךל ונחנא םידומ ותצוי רשב לכ דדלא

I

*

י־י

T

:

T

*

T

|

T

:

ן

1

תואדוהו תוכרב •תישארב רצוי

T

T

,

....

.

R

.

.

T

T

T

'

״

«

וניחת ק •ונתמלקו ונתייחהש לע שודקהו לודגה ךמשל ךיקח רמשל ךשךק תורצחל וניקוילג ףוסאתו ונמיקתו םידומ ונחנאש לע םלש ב^לב ךךכגןלו ךנצף תושעלו :תואדוהה לא ךת ב •ךל

םלועל דימת ונכלמ ךמש םמורתלן ךרבחל םלכ לעל *דעי

6

AFTERNOO N

SERVIC E

in

mercy to

the prayer

of

thy people

Israel.

Blessed art

ihuu, U Lord, who hearkenest unto prayer.

Accept, (J Lord our God, thy people Israel and their prayer, restore the service to the innermost part of thine house; receive in love and favour the fire-offenngs of Israel and their prayer; and may the service of thy people Israel be ever acceptable to thee. And let our eyes behold thy return in mercy to Zion. Blessed art thou, O Lord, who restorest thy divine presence unto Zion.

We

make

acknowledgment

unto

thee,

that

thou

art

the Lord our &od and the God of our fathers for ever and

ever; thou art the

kock of our lives,

the

Shield of

• •־111 sal-

vation through every generation.

We will give thanks unto

thee and declare thy

prai.se tor our lives

which are deliv-

ered into thy hand, and for our souls which are

committed unto thy charge, and for thy miracles which are

with

us

every

day, and

for

thy

wondrous

benefits

which

are with us at all times, even, morn and noon. Thou art

the

Beneficent

One. for

thy

mercies

never

fail,

thou

art

the Merciful One. for :hy kindnesses never cease.

We have

ever hoped in thee.

 

When

1 he

Reader

repeats

the

Unidah,

the

Congie^atun

substitute

 

for

the

above

famgiaph—

We

make acknowledgment

unto

thee,

that

ihou

art the

Lord, our God and the God of our fathers, the God of al!

flesh, our Creator and the

Creator of all things

in

the

be-

ginning

Blessings and thanskgivings be to thy great and

holy Name, because

thou hast kept us alive and supported

us So continue to keep us alive and support tb; and gather

our

exiles

to

thy

holy

courts

to

observe

thy

statutes,,

to

perform

thy will

and to serve thee with a perfect heart: for

this we give thanks unto thee. Blessed be God to whom

thanksgivings belong.

And

for all these things,

O our King,

thy

Name shall be

continually blessed and exalted for e\er and ever.

רופ כ

םו י

ברע ל

החנ מ

תלפ ת

7

י3ב ל? םיבוט םייחל בותכו

:ךתדב לאה תמאב ךמש תא וללהיו הלס ךוךוי םייחה לכו ךלו ךן?ש בוטה י; ה1רא ךורב •הלס ונתךזעו ונתעושי :תודוהל האנ

:

'•י

T

ה?!א יכ •םלועל םישת ךמע

תא ךרבל

םולש ךיניעב בוטו •סולז^ה לכל ןודא ךלמ אוה •ךמולשב ה^ש לכבו תע לכב

לארשי לע

בר

לארשי.ךמע בתכנו רכזנ הבוט הסנרפו םולשו הכרב םייח רפסב

*יד•

:

דד•

-

T

T

*

לארשי :םולשה השוע ץ התא ךורב

* :

ו*•

V ׳

•םולשלי

ץאש •ונתנחתמ

י; ךןנ^ל

:ו-־

T

N

I T

»

'!

* ד

|

!־ •

:ונאטח

 

I T

T

•ונעשרהו •וניועה •יפד ונרבד •ונלזג •ונדנב •ונמשא •ונסמח

•ונצל

•ונבמ

•ער ונצעי •רקש ונלפט

•ונדז

:

» -

:ו־

;

,*ד

|

v ן*.*

-

T

-

T

1 *

״ףרע ונישק •ונךךצ •ונעשפ •וניוע •ונך־יס •ונצאנ •ונךךמ :ונעתעת •רניג7ת •ונב17ת •ונתחש •ונעשר הרש אלו םיבוטה

:ונל ונחנאו תיישן תמא יכ •ונילג; אבה לכ לע קידצ התאו

ךיטפשממו ךיתוצממ ונרס

:ונעשךה ןכוש ךינפל רפסנ המו םורמ בשוי ךינפל רמאנ המ :עדוי הןיא תולגנהו תורגסנה לל אלה •םיקחש

AT IT. U NOON

SERVIC E

And inscribe all the children of thy covenant for a happy life.

And

even

one

that liveth

shall

give

thanks

unto

thee,

Selah; and shall praise thy Name 111 truth, (J God, our sal-

vation and help, Selah. Blessed art thou, O Lord, whose name is the Beneficent One, and unto whom it is becoming to give thanks.

Grant abundant peace unto Israel

thy

people for ever;

!'!יו• tinי11 art Sovereign

of

all peace; and may

it

be

good in

thy sight to bless tin people Israel at all times and in every

hour with thy peace.

 

In

the

book

of life, blessing,

peace

and good

sustenance

may we be remembered and inscribed bctore thee, we and all thy people , he house of Israil, for a happy life and peace. I'.k'ssed art thou, O Lord, who m.1ke-.t peace.

1 Our God and God of our fathers,

Let

our !)raver come

before

thee, hide not thyself from

our supplication, for we a n not arrogant and stiff-necked, that we should say before thee, O Lord our God and God of our fathers, we are righteous and have not sinned; verily we have sinned

\\ e have trespassed, \.e have dealt treacherously, we have robbed, we have spoken slander, we have acted perverseh and we have wrought wickedness we have acted presumptu- ously, we have done violence, we ha\ e framed lies, we have counselled evil, we have spoken falsely, we have scoffed, we have revolted, we have provoked, we have rebelled, wc have committed iniquity, we have transgressed, we have op- pressed, we ha^e been stiff-necked, w e have acted wickedh , we have corrupted, we have committed abomination, we have gone astray, we have led other- astray.

We have turned away from thy commandments and thy judgments that are good, and it hath not profited us. But thou art righteous in all that hath come upon us; for thou hast acted truthfully, but as for us, we have done wickedly.

What shall we say before

thee, O thou who dwellest on

high, and what shall we declare before thee, thou who abid-

est in the heavens" Dost thou not hidden and the revealed יי

know all things, both the

י See Note IV,

page

79.

רופ כ

םוי

כרע ל

החנ ם

תלפ ת

ס

התא :יח לכ ירתס תומולעתו •םלוע יוך עדוי הןוא

םלענ רבד ןיא :בלן תוילב ןחובו ן$ב ירדח לכ שפוח

:ךיניע דגנמ רןףןקנ ןיאו י ךממ

*וניתובא

יהל^ו טיהלא

ל9

ונל לח^זיו •וניתאטח

 

:וניעשפ ל? לע ונל רפכתו *וניתונוע

:ןוצרבו סנאב ךינפל ונאטחש אטח לע

:בלה ץומאב ךלנפל ונאטחש אטח לעו

:תעד ילבב ךינפל ונאטחש אטח לע

Wm

I T י ־ י | I V T * I T T . :םיתפש יוטבב
I T
י
־
י
|
I V
T
*
I T
T
.
:םיתפש יוטבב ךינפל ונאטחש אטח לעו
י
:
I T
T
|
I V
T
י
I T
T
:
:תוירע יולנב ךינפל ונאטחש אטח לע
ד~י
|
| V
T
I T
T
־־
:רתסבו יולגב ךינפל ונאטחש אטח לעו
י
*
י
T
־
T
־.
|
I V
T
I
I T
T
:המרמבו תעדב ךינפל ונאטחש אטח לע
-
ד
v t11 :ו
1
י
ד
T
״
:הפ רובדב ךינפל ונאטחש אטח לעו
V
T
:
I T
T|
|:
V
־
־
״
:ער תאנוהב ךינפל ונאטחש אטח לע
וי- W I"
T
:
I
T
T
V|
:
I T
:בלה רוהרהב ךינפל ונאטחש אטח לעו
t -
I |v T
־־
״
:
י
I T
T
-
:תונז תדיעוב ךןנפל ונאטחש אטח לע
:הפ יודוב ךינפל ונאטחש אטח לעו
V
|
ן
/
T
I
I T
T
<
:םירומו םירוה לוזלזב ךינפל ונאטחש אטח לע
ז
.
.
.
V
T
:
I T
:הגגשבו ןודזב ךןנפל ונאטחש אטח לעו
:די קוחב ךינפל ונאטחש אטח לע
T
|
VI
:
|
I V
T
!
I T
T
W
-
:םשה לולחב ךינפל ונאטחש אטח לעו
״
-
|
|
I V
T
:
I T
T
V
י
-
*
:
*םיתפש תאמטב ךינפל ונאטחש אטח
:הו
ו§
ךינ^T : ל ונאטח
V ש
א6נח לע לע*
*
:
|IV
I T
T

8

AFTERNOO N

 

SERVIC E

Thou

knowest

the

mysteries

of

the

Universe

and

the

hidden secrets of

all

living.

 

Thou

searchest all

the

inner-

most recesses and triest the reins and the heart.

Xaught

is hidden from thine eyes.

thee,

neither

is

anything

concealed

from

May

it

therefore

be

thy

will,

O

Lord

our

God

and

God

of our

fathers, to forgive us all our

sins, to

pardon us all

ou!

iniquities,

and

to

grant

us

atonement

for

all

our

trans-

gressions.

 

For

the

sin

wherein we

have

sinned

before

thee

under

compulsion

or of freewill,

 

And

for

the

sin

wherein

we

have

sinned before

thee bj

hardening

of

the

heart;

 

For the sin wherein we have sinned before thee unwittingly,

 

And

for

the

sin wherein we

have

sinned before

thee with utterance

of

For

the

the lips; sin wherein we have sinned before

thee by unchastity.

 

And

for

the

sin

wherein

we

have

sinned

before

thee

openlj

and

secretly;

 

For

the

sin

wherein

we

have

sinned

before

thee knowingly ami

deceitfully,

 

And

for

the

sin wherein we have

sinned

before

thee

in

speech,

For

the

sin

wherein

we

have

sinned

beiore

thee

by

wronging

h

neighbour,

 

And

for

the

sin wherein

we

have sinned before

thee in

the medita-

tion

1 if

the heart.

 

For

the

sm wherein we have

sinned before

thee by association with

impurity,

 

And

for

the

sin wherein we

have

sinned

before

thee by

confession

of

the

hps;

 

For

the י111 wherein we have sinned before and teachers.

thee by despising parents

And

for the

sin wherein w־e have

sinned before

thee in presumption

and error.

 

For

the

sin wherein we have sinned before

thee by violence,

 

And for

the sin when.in we

have sinned before

thee b\

the profana-

 

tion of

thy

Name.

For

the

*in

wherein

we

have

sinned

before

thee by impurity of

the

hps,

 

And

for

the

sin

wherein

we

have

sinned

before

thee

by

foolish

speech,

 

דיפ כ

םוי

ברע ל

.יחנמ

תלפ ת

^

:ערה ר$יכ ך:נ$לונאטחש

אטח לע

:םיעדוי אלבו םיעךויכ ךינ$ל ונאטחש אטח לעו

:ו£ ר©ב •ונל לחמ •ונל חלס תוחילס הולא םלב לעו

:בזכבו שחכב ךינפל ונאטחש אטח לע

T

T

» ־

:

|

T

:

I TT' •*I

:דחש תפכב ךינפל ונאטחש אטח לעו

:ןוצלב ךןנפל ונאטחש אטח לע

.

:עךה ץשלב ךינפל ונאטחש אטח לעו

:ןתמבו אשמב ךןנפל ונאטחש אטח לע

:התשמבו לכאמב ךינפל ונאטחש אטח לעו

:תיברמבו ךשנב ךינפל ונאטחש אטח לע

:ןורג ת!ט?ב ךינפל ונאטחש אטח לעו

:וניתותפש חישב ךינפל ונאטחש אטח לע

I

:

י

־

IV

T

I

IT

T

|

:

•1

״

:pg רוקשב ךןנפל ונאטחש אטח לעו

:תומר סיניעב ךינפל ונאטחש אטח לע

T

•1 ־

"י•

.

|

IV

I

:

I T

T

V

••

י•

:חצמ תוזעב ךדפל ונאטחש אטח לעו

:ונל רפכ •ונל לחמ *ונל חלס תוחילס הולא םלב לעו

:לע תקירזב

ךינפל ונאטחש אטח לע

:תולילפב ךןנ^ל ונאטחש אטח לעו

:ער תד$ב ךינפל ונאטחש אטח לע

\ך% תורצב ך־ןנפל ונאטח# אטח לעו

:שאר תולקב ךינפל ונאטחש אטח לע

:ףד? תוישקב ךןנ^ל ונאטחש־אן?ח לעו

:עךו־ול םילת.תצירב ךעפל ונאטחש אטחז ל& י

9

AFTERNOO N

SERVIC E

For

the

sin

whereir

we have binned before

thee

by

the

evil

inclination,

 

Ami

for the sin wherein unw lttingh

we have

sinned

before

thee

wittingly or

,

And

for

all

l ,.•se,

O

God

of

forgiveness,

forgive

us,

 

pardon

us, grant us atonement.

 

For

the sin

wherein

we have

sinned

before

thee

bj

denying and

lying,

 

Vnd for the sin wherein we have

sinned before

thee by bribery;

 

For

the sin wherein we have

 

sinned

beiore

thee by scoffing,

And

for th e sin wherein

we

hav e

.-.inned btfore

thee

b>

e\11 speech י

For

the sin wherein we have

 

sinned

before

thee

in business,

 

And

for the

MII

whin-in we have

sinned before

thee in eating an,!

drinking,

 

For

tlu

si n

wherei n

we have sinned before thee by usury' and

1111 riMse,

 

\nd

for the MII mien,

wherein we have sinned before

thee by an arrogant

For

the MII

wheiein

we have

sinned

before

thee

by the utterances

of

our

hp- ,

 

And

for the sin wherein glance;

we have

sinned

before

thee by a wanton

For

the

sin

wherein

we

have

sinned before

thee with haughts

e\ es,

 

And

for th(

sin wherein we have sinned

hi fore

thee with obduratt

brow

 

And

for all the=e.

O

God of

forgiveness,

forgive us

 

pardon us, grant us atonement

For

the sin wherein the voke,

we have

•sinned

h i fore

theo

by breaking off

And

for the sin wherein tiousness;

we have

sinned

before

thee by conten-

For

the sin wherein we neighbour,

have

 

sinned

before

thee bv ensnaring our

And for the s!n wherein

we have sinned before

thee by envy;

 

For

the sin wherein we have

 

tinned

before

thee by levity,

And

for the sin wherein necked;

we have

sinrii d before

Jiee b\

being

stiff-

For

th e sm wherein we ev it.

have sinned before thee bv running to do

דופ כ

םוי

ברע ל

החנ מ

תלפ ת

10

:תוליכרב ך:נפל ונאטןלש אןפול לעל

:אוש תעובשב ךי^פל ונאןפחש אטה

לע

:סנה תאנשנג׳ךןנפל ונאטחש אטח לעו

:די תמושתב ךינפל ונאטחש אטח לע

T

V

ן

;