You are on page 1of 10

INTERVJU

Prof. dr. REID HAFIZOVI, redovni profesor na Fakultetu islamskih nauka/znanosti u Sarajevu

SDA JE KONGLOMERAT NEKOLIKO POLITIKIH PORODICA

Razgovarala: Vildana Selimbegovi Osloboenje - 28. 9. 2013. god.


1

Priznajem, spadam u red onih koji su pokuavali proniknuti u tajnu od koga ih zapravo uvaju. Nisam nita pametno smislila, nemam niti jedan odgovor vrijedan panje, moj je jedini zakljuak bio i ostao da bulumenta nabildanih momaka koji razgru Ferhadiju da bi njome kroile velike partijske voe i slui najvie njihovom samoubjeenju da su vani, nezamjenjivi i da ih stoga treba odmai od nas, obinog puka, ako ni zbog ega drugog ono da im u lice neko ne bi rekao koliko jada nanose. Sreom i po njih, a i za sve nas, nikada se jo nije dogodilo da je bilo koji od tih prevanih funkcionera bio ivotno ugroen. Za razliku od njih, nemali je broj misleih ljudi u ovoj zemlji koji su upravo zato to su naglas govorili svoje misli, stavove, a jo i vie zato to su upozoravali i razotkrivali zlo, krae, nepodoptine, naroito ovih dobro uvanih, primali i primaju prijetnje smru. Najnoviji primjer je atak na redakciju Slobodne Bosne (policija jo uvijek nema nikakvih saznanja o palikui), nekako u isto vrijeme prijetnje su upuene kolegi Nerminu Bisi, prolog mjeseca javno je oglaena novana nagrada za smaknue prof. dr. Reida Hafizovia, jednog od najvjerodostojnijih islamskih mislilaca i naunika u bonjakom narodu u modernim vremenima. Neposredni povod za licitiranje smru dr. Hafizovia, bio je jo jedan u nizu napada na njega osmiljenih i objavljenih u selefijskom glasilu Saff. Bio je to i neposredan povod za intervju sa dr. Hafizoviem. Koordinirana hajka Ovaj profesor akaida na sarajevskom Fakultetu islamskih nauka jedan je od rijetkih domaih intelektualaca koji se nikada nije libio naglas izrei vlastita promiljanja o domaoj stvarnosti, pa iako je njegov nauni rad viestruko nagraivan i priznat na cijeloj planeti, upravo zato nikada i nije spadao u miljenike vlasti. Uz prijetnje smru, zapravo je to i jedina zajednika nit koju profesor Hafizovi dijeli sa Senadom Avdiem, Nerminom Bisom ili bilo kime ko je u proteklih dvadesetak godina zbog svojih javno iznesenih stavova bio i ostao izloen brutalnim napadima. No, ne smije se zanemariti jo jedan vaan aspekt ovog zajednitva: radi se o skoro pa zagluujuoj ignoranciji svih razina vlasti spram ovih prijetnji i napada, koje zdruenim snagama uspijevaju da redovno ne pronau krivce, a jo redovnije nalogodavce. Profesore Hafizoviu, prije nekog vremena ponovio se atak na Vas: poziv da Vas ubiju upuen je internetom i ak su ponuene nagrade za Vau glavu. Znam da je neukusno, ali moram Vas pitati: kako reagirate? Kako se psihiki nosite sa konstantnim prijetnjama smru? - Vie od jedne decenije duga je geneza konstantnih napada na mene i na moj rad. Posljednja prijetnja smru samo je kruna tih napada i, nadam se, za sigurnosne agencije ove zemlje definitivno prijeena crvena linija brutalnog, nedemokratskog, neciviliziranog, neljudskog i antiislamskog ponaanja odreenih selefijskih skupina u BiH koje su danas samo jedan od uasnih recidiva krvave agresije na Bosnu i Hercegovinu i prepoznatljivih eksponenata jedne militantne islamistike doktrine koja se ve od devedesetih godina prologa stoljea pokuava prenijeti sa muslimanskog geopolitikog prostora i implantirati na tlo ove zemlje. Ideoloku avangardu reenih eksponenata danas ini upravo ona pseudonovina koja se nedopustivo skriva iza jednog tako plemenitog pojma islamske kulturne abecede - saff, kakvu naviku skrivanja imaju i druge selefistike grupe u nas i u svijetu. Ta pseudonovina je i inspirirala onaj bolesni um koji je na internetu ponudio novanu nagradu za moju glavu. Do koje mjere je bila unaprijed iskoordinirana ova najnovija hajka na mene, koja je na kraju rezultirala prijetnjom smru, vidljivo je iz toga to je pominjana pseudonovina u etvrtak naveer postavila tekst na internetu, a ve narednog dana je 'namjensku' hutbu odrao jedan od njihovih aktivista, izvjesni hafiz koji je svojim propovjednikim blebetanjem trebao dodatno podgrijati strasti njihovih istomiljenika. No, kada su ipak shvatili da su presegnuli crvenu liniju nedopustiva ponaanja, ali i pritisnuti nevjerovatnim i neumoljivim osudama javnoga mnijenja, kukaviki su se poeli posipati pepelom. Meutim, sveukupno ponaanje ove bratije ne treba previe uditi, jer reena pseudonovina koju ta bratija pripravlja i nije nita drugo ve dugogodinje leglo potencijalnih katila koji vema gube strpljenje to se ova zemlja, najzad, ne pretvara u novi Irak, Afganistan ili Siriju, pa da i sami, po uzoru na 'svoju brau po duhu', to jest po uzoru na one Dedadalove jurinike koji ak i u Ramazanu liju muslimansku krv diljem muslimanskog svijeta, zaponu krvavi pir unutar bonjakog nacionalnog korpusa. Bilo bi, naravno, nepravedno kazati da sam samo ja i moj rad na udaru ovih militanata, jer ovdanja javnost zna da su oni prigodice odapinjali svoje otrovne strelice i prema nekim drugim mojim uvaenim kolegama 2

na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kao i na sami Fakultet kao jedinu respektabilnu visokokolsku obrazovnu instituciju Islamske zajednice u regiji Balkana koja jedino jo nudi punovanu interpretaciju vjere po mjeri islama i njegovih temeljnih vrijednosti. Ovi ljudi, koji odapinju svoje otrovne strelice iz svog pomenutog ideolokog brloga, kopajui po tuoj intimi, svakojako etiketirajui i kao legitimnu metu isturajui svakoga u bonjakom korpusu ko se ne uklapa u njihovu depresivnu ideoloku optiku, jesu ljudi veoma kvarnoga morala i krajnje opasnih namjera, jer nisu nita nauili iz lekcije koju nam je svima odrao Poslanik islama (a.s.), kada je na zoran nain 'natrljao' nos hazreti Omeru, kasnijem drugom pravovjernom halifi islama, jer je ovaj tokom jedne bitke samovoljno sasjekao jednog idolopoklonika u trenutku dok je on izgovarao 'Svjedoanstvo vjere', mislei da mjerodavno ita stanje srca dotinog idolopoklonika, nesvjesno i nepravedno tako preuzevi u svoje ruke prerogativu koja samo i jedino pripada Bogu. Zahvalnost medijima Ovdje je rije o ljudima kojima nije dovoljno dobar svijet koji je Bog stvorio, pa bi ga oni na svoju ruku popravljali i prepravljali; njima ni Poslanik islama (a.s.) nije dovoljno dobar onakav kakav jest, pa od njega svaki dan prave karikaturu goru od svake karikature kojom njegovu plemenitu poslaniku osobu, pod krinkom slobode govora, prikazuju neki islamofobini asopisi na Zapadu; njima nije dovoljno dobar islam kojeg je donio Poslanik islama (a.s.), a koji promovira mudrost, znanje, napredak, duhovnu radost, slobodu, demokratiju, ljudska prava, socijalnu pravdu i sline vrijednosti koje je Bog vrlinom ove plemenite ideje otkrio civilizaciji krunskog Boijeg stvorenja, pa nam nastoje, ne birajui sredstva, nametnuti svoju depresivnu i militantnu interpretaciju islama koja bezmalo granii sa terorizmom. Njima nije dovoljna kur'anska Objava, poslanika Predaja i islam, pa vema istrajavaju, i to pod svaku cijenu, ne na mezhepskom pluralizmu kao znaku milosti Boije u muslimanskoj zajednici, kako je to naglaavao Poslanik islama (a.s.), ve na mezhepskoj podjeli kao matrici daljeg i nepopravljivog razjedinjavanja i razaranja jedinstvene muslimanske zajednice. tavie, oni su priu o mezhepskim podjelama izdigli iznad kazivanja o Objavi, Predaji i islamu unato injenici da Poslanik islama (a.s.) nije donio mezhebe pluralnost pravnih kola u islamu, nego je ba donio Kur'an, Sunnet i islam kao univerzalan religijski svjetopogled. Oni su nesretni kada se govori o meumuslimanskom dijalogu i meumezhepskoj toleranciji i razumijevanju u muslimanskoj zajednici, jer su navikli prolijevati muslimansku krv i, kao tajno oruje politikih centara moi sa Zapada i politike vrhuke iz kolijevke islama, spremni su sluiti samo njima znanim ciljevima i svrhama, uglibljujui muslimanski svijet u ivi pijesak mezhepskih podjela, razdora i klanja. Niste mi rekli kako se nosite sa svim ovim to Vas sustie u posljednjih deset-petnaest godina ivota? - Nosim se onako kako se u takvim situacijama treba nositi i svaki drugi muslimanski vjernik. Ja vjerujem u Allaha i u svaku Njegovu odluku koju je On odvijeka donio vrlinom svog vjenog Znanja, pa i u onu koja se tie mog krajnjeg ivotnog usuda, i svesrdno je prihvaam kakva god da jest. Ja se, takoer, pouzdavam u Njegovu zatitu duboko uvjeren da, sve dok je Njegova zatita nada mnom, ne postoji niko na ovoj Zemlji ko e promijeniti Njegovu odluku ili nadvladati Njegovu zatitu. Isto tako, ja sam potpuno siguran da ono to danas radim na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu skupa sa svojim cijenjenim kolegama nije stvar samo mog vlastitog izbora, nego i stvar Njegove Volje i Nauma ija tajanstva ja ne znam i ne elim znati, ve samo nastojim najbolje to mogu, radei svoj svakidanji posao, postii one krajnje svrhe svoga ivota s kojima e On biti zadovoljan. Ovom prilikom imam silnu obavezu, a jo vie ast i zadovoljstvo od srca se zahvaliti medijima koji su bili na vrhuncu svoje profesionalnosti objavivi vijest o prijetnji smru koja je upuena mojoj malenkosti, proprativi cijeli taj sluaj do kraja, to jest sve dok nisu prodrmali nae sigurnosne agencije i potaknuli ih da se zainteresiraju za cijeli ovaj sluaj. Ja, isto tako, nemam dovoljno dobrih rijei kojima bih izrazio duboko potovanje i zahvalnost prema svojim prijateljima, poznanicima i nevjerovatnom broju ljudi koje, ak, i ne poznajem, a koji su se javljali na razne naine, nudili svoju pomo i podrku, slali silne bukete cvijea i ostavljali ceduljice sa svojim imenima i prezimenima, nudei svoju nesebinu pomo i potporu.

Na kraju, ali jednako vano kao da je na samome poetku, dugujem golemu zahvalnost lanovima svoje ue porodice koji su mi pruali danononu podrku i bili mnogo zabrinutiji za moju sigurnost od mene samoga. Teko da u im ikada moi pruiti adekvatnu zadovoljtinu za patnju koju su pretrpjeli u cijeloj toj situaciji. Znate li da li je policija ita preduzela? Da li se Vama obraao neko od predstavnika institucija vlasti, eventualno zabrinut za Vau i sigurnost Vae porodice? - Ja ne znam da li ste vi neumorni optimista ili, jednostavno, previe oekujete od institucija vlasti ove zemlje? Podnio sam, dakako, policiji zvaninu prijavu u vezi sa javno izreenom prijetnjom, ali vie pod pritiskom svojih prijatelja koji su smatrali da to neizostavno treba uiniti nego li sam sam vjerovao da je to ba neophodno. Do danas nemam nikakvu povratnu informaciju o rezultatima istrage. No, elim vjerovati da e policija biti predana svome radu i da e, u konanici, doi do nekog rezultata. Pakt s militantima to se tie ostalih institucija vlasti u ovoj zemlji, od njih odavna nita dobro ne oekujem niti mislim da mogu ita dobro uiniti za graane ove zemlje. Oni su sami sebi svrha, samodovoljni sebi i zaneseni svojom umiljenom 'veliinom'. Oni se ponaaju tako kao da im nije ni potrebna ova zemlja, a za sitan iar rasprodaju najbolje resurse ove zemlje, kao da su njihovo vlasnitvo, gurajui tako ovdanje graane u jo dublju bijedu i neimatinu, to ih ni najmanje ne dotie. Kada bi neko kojim sluajem pomlatio polovinu populacije ove zemlje, ni to ne bi bio dovoljan razlog da ovdanje vlasti prstom maknu i bilo ta uine da zatite preostale graane ove zemlje. tavie, prije bih od njih oekivao da za raun najsitnijeg vlastitog interesa sklope tajni pakt sa ljudima kakvi su ovi militanti o kojima govorimo, umjesto da zatite graane ove zemlje u trenucima kada oni, zaista, trebaju njihovu zatitu. Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine se jasno odredio spram ovih prijetnji: jesu li i to naznake nekih drugih vremena u IZBiH? - Ja mislim da jesu. Najmanje to je morao i trebao uiniti u ovom sluaju mislim da je Rijaset i uinio. Drugo je pitanje da li je to odreivanje moglo biti jo eksplicitnije. No, u svakom sluaju je dobro i, za sada, dovoljno. Prava je srea za ovu zemlju, naroito za Islamsku zajednicu u BiH kao temeljnu duhovnu instituciju Bonjaka, da se na njenom vrhu najzad dogodila promjena i da smo na njenom elu dobili tako razborita i estita ovjeka kao to je aktuelni reis Husein ef. Kavazovi. Da se ova prijetnja smru dogodila za diktature njegova prethodnika, budite sigurni da bismo danas ovdje i sada imali veoma krvave epiloge. Uz zahvalnost Bogu to trenutno na elu Islamske zajednice imamo ovoga ovjeka, treba ipak rei da njega ekaju teki zadaci u narednom razdoblju, pa je stoga obaveza svakog muslimana u Bosni, posebice svakog intelektualca u obrazovnim institucijama Islamske zajednice da mu se nae pri ruci i ponudi mu svoju pomo kolika god ona bila. Da bi stvorio povoljno ozraje za realiziranje svoga mandata u punom sadrinskom opsegu na koji se obvezao, on najprije mora demontirati poprilino turoban i retrogradan personalni ambijent u institucijama Islamske zajednice u BiH, koji mu je u naslijee ostavio njegov prethodnik. Nadalje, budui da je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu najrelevantnija obrazovna institucija IZ u BiH, to onda znai da intelektualne i profesionalne usluge njegovih uposlenika aktuelni poglavar Islamske zajednice mora u svakom trenutku imati na raspolaganju. Tim prije to je on ve dobrano relaksirao odnose sa ovom prvorazrednom visokokolskom ustanovom Islamske zajednice u BiH i to ne gleda na nju kao na svoga neprijatelja, kakav je sluaj bio sa njegovim prethodnikom. Vratit emo se Islamskoj zajednici i reisu Kavazoviu. Vaa golgota i progon poeli su za mandata ef. Ceria, koji je bio i lino pogoen Vaim tekstom u kome ste obznanili ko su selefije. Mislite li da su najnoviji ataci na vas zapravo repovi odijuma koji je sustavno prema Vama fabricirao Mustafa ef. Ceri? - Izvan svake je razumne sumnje to da je ovaj posljednji atak na mene bio djelomino inspiriran i pomenutim odijumom koji je negdanji prvi ovjek Islamske zajednice poticao protiv mene i moga rada. 4

Sjetite se samo da je on osobno napisao ono sramno saopenje za javnost, koje ja smatram klasinom anatemom, i skrio ga iza institucije Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Njegova bolesna sujeta je ila dotle da je on osobno pozivao biveg ambasadora Islamske republike Iran u Sarajevu, kao i predstavnike ostalih iranskih vladinih i nevladinih udruga u BiH, i otvoreno im prijetio kako e uiniti sve da se raskinu odnosi izmeu Irana i BiH ukoliko oni ne osude moju malenkost i moj rad, kao da sam ja bio njihov uposlenik, a ne uposlenik Rijaseta IZ u BiH. Da bi diskreditirao moj znanstveni opus i kredibilitet, on se rukovodio istom logikom kao i oni militanti koje je skrivao iza naslova 'novi muslimani', a koji su tvrdili kako sam ja 'iija' samo zato jer sam lan Iranske akademije za filozofiju, na ta sam veoma ponosan. Ukoliko sutra postanem lanom Kineske akademije znanosti, vjerovatno e me proglasiti budistom, intoistom ili konfuijancem. Eto, toliko o njihovoj elementarnoj nepismenosti glede temeljnog razlikovanja neijeg pojedinanog ili komunitarnog nacionalnog, kulturnog, religijskog i civilizacijskog identiteta. Cerievo zeleno svjetlo Treba ovdje otvoreno kazati i to da je nekadanji prvi ovjek IZ u BiH svojim prvim reagiranjem na moj tekst 'Oni dolaze po nau djecu' zapravo dao zeleno svjetlo ovim islamistikim militantima za napad na mene, moju porodicu i moj znanstveni rad, napad koji, evo, ne prestaje ni do danas. Ne mislim da je to inio stoga jer je dijelio njihovo 'uvjerenje', ve e prije biti da razlozi poivaju u sferi isto zemaljskih interesa. Koliko su ti interesi snani i koliko su 'teki' jasno je bilo iz uestalih posjeta tadanjeg i sadanjeg saudijskog ambasadora Rijasetu koji je ondje svaki put dolazio sa novim spiskom elja, a jedna od njih se redovito ticala i moje malenkosti, o emu tota ovdanja javnost ve zna. U nedavnom intervjuu Osloboenju Mustafa ef. Spahi je nagovijestio da se danas IZBiH stavlja u teku poziciju jer se od nje trai da se izjasni, uvjetno reeno, na ijoj je strani: obojica ste bili u toj famoznoj emisiji koju je Saff iskoristio za napad na Vas, moete li objasniti o emu ste govorili, odnosno pozicionirati bosanske muslimane u odnosu na sukob koji se danas oito eli nametnuti muslimanskom svijetu? - Nema nikakve potrebe da se Islamska zajednica u BiH stavlja na bilo iju stranu. Islamska zajednica u BiH treba da promie ideju meumuslimanskog jedinstva, da se brine o raskonom duhovnom nasljeu koje su ovdje stvarali bosanskohercegovaki muslimani Bonjaci kroz vie od pet stotina godina prisustva islama na ovim prostorima. Islamska zajednica u BiH treba da uva i sauva tapiju na duhovni, religijski i kulturni identitet ovdanjih muslimana na isti nain kao to dravne institucije ove zemlje treba da sauvaju tapiju na ovu zemlju. I jedna i druga tapija bile su i jo uvijek jesu dobrano ugroene. Onoj prvoj prijeti pogibelj militantnog 'selefijskog virusa' koji ve danas atakuje na sami bonjaki gen, a ovoj potonjoj, nakon agresije, prijete u Bosni jo uvijek aktivni protagonisti velikodravnih ideologija naih susjeda. Islamska zajednica u BiH ne smije pasti u stupicu mezhepskih podjela na kojima beskrupulozno inzistiraju muslimanski militanti svih boja i profila. Za muslimane je od sasvim drugorazredne vanosti pitanje pluralnosti pravnih kola, a Kur'an i Sunnet Poslanika islama ( a.s.), kao dva primarna vrela islamske vjere, i sami islam kao cjelovit religijski svjetopogled fundiran na tim izvorima od prvorazredne su vanosti za njih i oni to moraju uvati kao zjenicu oka svoga ma gdje ivjeli. To troje je ono to je donio Poslanik islama (a.s.) i iza sebe ostavio kao trajni zalog jedinstva muslimanske zajednice, a nije donio i ostavio mezhebe. Islam i njegova dva primarna vrela su ono to muslimane povezuje, ujedinjuje i dri na okupu bez obzira na to gdje oni ive i kojoj kulturnoj klimi pripadaju. Muslimani u Bosni i Hercegovini su to znali od samoga poetka i nad tim su ljubomorno bdjeli i u najteim povijesnim trenucima ve vie od pet stotina godina. Imali su sree da su pripadali i da jo uvijek pripadaju najracionalnijoj i najtolerantnijoj pravnoj koli koju je utemeljio Ebu Hanifa, slavni uenik jo slavnijeg uitelja i znalca iz Medine Dafera Sadika, s jedne, i najumjerenijoj koli islamske dogmatike maturidijskoj akaidskoj koli, s druge strane. I jedno i drugo su uvjetovali to da je najraskoniji muslimanski mislei genij ovoga podneblja kroz sve to vrijeme razvijao najdopadljiviju i najrelevantniju interpretaciju sadraja izvora islamske vjere i temeljnih vrijednosti islamskog religijskog svjetopogleda. Krunski svjedok tome i najraskoniji duhovni mladarak koji je narastao na duhovnom sedimentu interpretativne tradicije islama kod nas jest Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 5

koji nastavlja tu svijetlu tradiciju i, kao najblistavije, a moda i posljednje svjetlo istinskog promiljanja islama u Europi jo uvijek nudi ivu, suvremenu i cjelishodnu interpretaciju temeljnih vrijednosti islama kao takvog. To je ono to mora znati prvi ovjek Islamske zajednice u BiH i to mora uvati kao zjenicu oka, tim prije ako se zna da je ba ova batina bosanskohercegovakih muslimana trn u oku kako domaim selefijskim militantima, jednako tako i njihovim mentorima i jurinicima u muslimanskom svijetu koji muslimanskom krvlju danas crtaju fizionomiju novog zemljovida muslimanskoga svijeta, svjesno i namjerno otvarajui tragini front meumuslimanskoga sukoba. Jedinstvo muslimana Nije nikakva tajna ako kaemo da se ba ovom dragocjenom duhovnom batinom bosanskohercegovakih muslimana Bonjaka neko opasno poigravao i u Islamskoj zajednici posljednjih petnaestak godina. Kao da je neko u bivem vrhu Islamske zajednice tiho i ispod ita na pladnju nudio religijski identitet Bonjaka tzv. 'novim muslimanima' koji otvoreno tvrde kako Bonjaci, kao tradicionalni muslimani ovog podneblja, prema njihovu miljenju, nisu dovoljno dobri muslimani. U svjetlu te injenice treba gledati i razumijevati gotovo pa neprijateljski odnos negdanjeg prvog ovjeka Islamske zajednice u BiH prema Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu koji je bio i ostao najsnanija brana rasprodaji bonjakog religijskog identiteta i njegova sveukupnog duhovnog naslijea. I meni samome je bila osobita ast da sam svojim znanstvenim opusom dosada doprinosio promicanju i zatiti religijskog identiteta Bonjaka, a moje inzistiranje na jedinstvu religijskih vrela svih muslimana u emisiji koju pominjete, vrela koja jame jedinstvo muslimanske zajednice, na emu bi inzistirao svaki razboriti musliman, nije se svidjelo selefijskim militantima u Bosni, pa su stoga uputili javni poziv na moje smaknue. ta moe uraditi Islamska zajednica BiH? ta treba uraditi i kako da se izbori i sauva svoju autentinost? Koji su putevi? - Nismo moda ni svjesni koliko toga moe uiniti stisne li svoje redove i osloni li se na najbolju domau pamet kojom raspolae, pamet koja svojom dojakonjom univerzalnom, trijeznom, dopadljivom, progresivnom, ivom, kreativnom, fleksibilnom i tolerantnom interpretacijom islama, koja ide u korak sa potrebama vremena i izazovima s kojima se sueljuju muslimani diljem planete, duboko je ukorijenjena u najboljem duhovnom sedimentu svog viestoljetnog religijskog, kulturnog, civilizacijskog i znanstvenog naslijea, gotovo pa jedinstvenog na Istoku i Zapadu. Sa tako jedinstvenim duhovnim naslijeem Islamska zajednica u BiH moe biti dragocjen model mnogima, naroito onima u muslimanskom svijetu da naue kako kulturna razliitost muslimana moe biti dragocjena prednost i zalog Boijeg blagoslova i milosti u muslimanskoj zajednici, a ne razlog razdora, ubijanja i razaranja kakvo sada imamo na djelu u muslimanskom svijetu. Da bi sauvala ono nad ime je ljubomorno bdjela vie od pet stotina godina, Islamska zajednica u BiH mora, ponajprije, znati gdje i na kojim univerzama u muslimanskom svijetu se obrazuju neki njeni kadrovi i s kakvim znanjem se vraaju, jer se esto deava da mnogi od njih se vraaju kui ak i bez onih mrvica zdrave pameti koje su odnijeli iz Bosne u svijet, posve izgubljeni u prostoru i vremenu. Islamska zajednica mora uvati tapiju religijskog identiteta Bonjaka, jer on nije i nikada nee biti na prodaju; mora se oslanjati na domau pamet, istrajavati na tekovinama Kur'ana, Sunneta Poslanika islama (a.s.) i na univerzalnim vrijednostima islama koje je u Bosni stoljeima unutar njegovih krunskih aspekata promiljao i razviao raskoni mislei genij Bonjaka, i nipoto se ne smije zaglaviti u ivom pijesku mezhepskih podjela. Ona mora znati da u usporedbi sa gornja tri krunska i nepotroiva dara, koje je Bog dao svim muslimanima, svaka pria o mezhebima je posve irelevantna stvar. Bez sumnje emo se sloiti da je bivi reis Ceri svojim angamanom nanio dosta tete muslimanima u BiH: vidite li Vi nazirete li, prepoznajete li drugaije pravce u djelovanju reisa Husein ef. Kavazovia? - Dovoljno je samo rei da je uinio sve, zarad bolesne sujete i neviene posesivnosti njegove osobe, da Bonjake i njihovu cjelokupnu batinu svede na privatnu priju i sa razine dravotvornog naroda svede ih na vjersku skupinu. Nemjerljiva je njegova uloga u dijeljenju i zavaanju Bonjaka. Nije imao nikakvu vezu sa 6

dematima na terenu, pa stoga nije poznavao probleme ljudi i institucija Islamske zajednice, niti je ijedan sutinski problem Islamske zajednice u BiH rijeio za svoga nedopustivo dugog mandata. Zloupotrebom poloaja na kojem se nalazio i otvorenim svrstavanjem uz odreene politike opcije, dodatno je politiki dijelio Bonjake i inio ih irelevantnim politikim faktorom u zemlji. Majstor fitne Ukratko, bio je majstor fitne i toliko je tete iza sebe ostavio da aktuelnom reisu treba pola mandata kako bi samo stvari vratio tamo gdje im je mjesto. A da bi u tome i uspio, za poetak e biti dovoljno da oko sebe ne rastjera najumnije glave kojima raspolau obrazovne institucije Islamske zajednice u BiH, kao to je to ustrajno inio njegov prethodnik, okupljajui oko sebe poslune, a ne sposobne ljude. Ne mogu da odolim: ovdanja politika scena je prilino tuna i tegobna. Kako vidite poloaj Bonjaka danas u BiH? - Ovo je, zacijelo, najgore stanje u kojem su se Bonjaci zatekli od kraja agresije na BiH do danas. to se tie njihovih politiara, svejedno da li je rije o onima na poziciji ili onima u opoziciji, sloit ete se da je to najgora i najnesposobnija politika klika koju je upamtila ne samo politika povijest Bonjaka, ve i politika povijest ove zemlje uope. Zahvaljujui njima, njihovoj gramzivosti, bezobzirnosti, spremnosti na bilo koji kompromis i po bilo kojoj cijeni, makar cijena bila i ono to je najsvetije svakom rodoljubivom Bonjaku i Bosancu, Bonjaci su danas naprosto zbunjeni i usljed takve prakse svojih politikih predstavnika sve vie gube svijest o tome ta je to rodoljublje, ta estitost, moralnost, pravda, svetost, dostojanstvo, samopotovanje..., jer njihovi politiki predstavnici su olienje svega to je suprotno reenim kategorijama. Izuzetaka, naravno, ima, ali ih je toliko malo da bar zasad ne mogu nita bitno promijeniti. Od najbrojnijeg naroda u ovoj zemlji oni su nainili amorfnu, nedefinljivu i svakih prava lienu manjinu koja se ni za ta ne pita i iji ivotni prostor se vema suava, a tlo pod nogama lagano izmie. Kao najbrojniji narod ove zemlje, Bonjaci u zemlji i u dijaspori kobajagi imaju domovinu, ali u toj domovini, blagodarei nebrizi bonjakih politiara, oni nemaju zaviaj kojemu bi se mogli makar prigodice vraati, dok im se sva ona prava vrlinom kojih se definira nacionalni identitet jednog naroda vema zakidaju, uskrauju, briu. Dok Bonjaci manjeg entiteta u BiH po ko zna koji put biju bitku za minimum prava svoje djece da u tamonjim kolama sluaju barem reducirani sadraj iz grupe nacionalnih predmeta i tako razvijaju osjeaj za vlastitu nacionalnu pripadnost, lider najbrojnije bonjake politike partije i ne haje za to ve otvara priu o treem entitetu i jo vie usitnjava i ovako reduciran ivotni prostor Bonjaka. Bonjaci kontinuirano gube pravo na rad, jer njihovi politiki lideri, umjesto da dovode investitore u ovu zemlju, koketiraju sa tzv. 'vjenim bonjakim prijateljima' u svijetu kojima sa nevienom servilnou poklanjaju najbolje resurse ove zemlje. Krajnji rezultat toga je sve vie Bonjaka na ulici bez prava na rad, na zdravstveno i socijalno osiguranje. Bonjaki politiari jednostavno danas rasprodaju Bonjake u njihovu svekolikom identitetu i svaki dan poveavaju svoje nekretnine i podebljavaju svoje bankovne raune u zemlji i inozemstvu. Bonjaci su danas u tako jadnom stanju da sve i kada bi htjeli na predstojeim izborima glasati za neku bonjaku politiku partiju, oni vie na politikoj sceni nemaju niti jednu partiju koja djeluje po mjeri ijednog ozbiljnog bonjakog interesa. Sve to mogu jest to da svoj glas dadnu rijetkim pojedincima koji na terenu, izvan okvira bilo koje politike partije, daju kakve-takve rezultate u korist bonjakih i bosanskih interesa, kao to je srebreniki naelnik amil Durakovi, nevladin aktivista iz koalicije 1. mart Emir Suljagi, gospodin Devad Hodi, ili kao to su, primjerice, stanovita gospoda iz bonjake dijaspore. Sada ve bivi ameriki ambasador u BiH Patrick Moon angairao se na reformi Federacije: moe li se na ovaj nain doi do rjeenja? I hrvatski i bonjaki se politiari slau da hrvatsko pitanje u BiH treba rijeiti, no veoma se razlikuju u nainima, to e rei da umjesto rjeenja dobijamo samo produbljivanje krize. Mogu li Bonjaci i imaju li politike snage da zaista dou do rjeenja hrvatskog pitanja, tim prije to je pakt Milorada Dodika sa HDZ-om BiH vrlo vrst? - Ni govora. To je samo pruanje lane nade i bacanje praine u oi. Nikakva djelomina rjeenja koja tretiraju tek reducirani zemljovid ove zemlje ne mogu donijeti bilo kakvo prirodno i logino rjeenje koje bi 7

bilo na zadovoljstvo svih. Sve dok reforma i politiko-pravna reorganizacija u BiH ne uzme u obzir cijeli teritorij ove zemlje i podvrgne ga toj reformi, svaki pokuaj takve vrste bie samo sizifovsko valjanje stijene uzbrdo. Svakom normalnom ovjeku na planeti, poglavito u BiH je jasno da je ovoj zemlji i njenim rodoljubima nainjena ogromna nepravda. Pored velikodravnih politika naih susjeda koje su vojnom silom nainile krvavu agresiju na ovu zemlju, pored jo uvijek politiki aktivnih nastavljaa takvih politika koji slobodno djeluju na politikoj sceni ove zemlje, pored nesposobnih i nerodoljubivih politiara svih boja u ovoj zemlji koji su krivi za stanje u kakvom sada ivimo, i meunarodna zajednica snosi veliki dio krivice to zbog ratnih to li zbog poratnih propusta koje svjesno i namjerno ini prema BiH i njenim graanima. Plutajua paradrava A to se tie dotinog gospodina kojeg pominjete, on dolazi iz zemlje koju ovdanji politiari nazivaju 'naim amerikim prijateljem', a koja je dobrano zasluna za navlaenje luake koulje na milenijsko lice Bosne pod vidom znate ve kojeg sporazuma. Sve dok barem iskreni prijatelji ove zemlje u meunarodnoj zajednici ne shvate da je, primjerice, SDS zloinaka udruga ijim ratnim politikim i vojnim voama se upravo sada sudi u Haagu, a ije politiko djelovanje bi bilo zabranjeno u svakoj normalnoj zemlji svijeta, dok ne shvate da je manji entitet u BiH rezultat krvavog genocida izvrenog nad Bonjacima, koji je omeen jo uvijek nepoznatim brojem masovnih grobnica, i dok ne uine najmanje to trebaju uiniti za ovu zemlju i njene narode, to jest da uklone taj rezultat genocida i maknu tu uasnu 'krastu', kako bi kazao na najvei ivui bosanski pjesnik, sa milenijskog lica Bosne - taj strani, zloudni 'melanom sa nosa Europe', pravog i uinkovitog rjeenja za ovu zemlju i njene graane nee biti. Glede politikog pakta izmeu Dodika i ovia o kojem govorite, on je vrst samo toliko dok podupire njihove sopstvene, a ne i interese njihovih naroda. Taj politiki pakt je samo sredstvo snagom kojeg se oni odravaju na povrini, i on e trajati samo dotle dok im daje tako neophodno tlo pod nogama. Budite sigurni da ni oni, niti ostali njihovi politiki partneri s obje strane entitetske linije nikada ne sklapaju politike paktove za dobrobit ove zemlje i njenih naroda, ve samo i iskljuivo poradi vlastitih interesa i poradi politikih vrhuki njihovih uskostranakih politikih udruga. Nema tog politikog urka kojeg oni preko noi nee promijeniti i na sebe navui, niti ima tog politiko-pravnog preustroja ove zemlje kojeg oni nee podrati ako je u njihovu interesu, ili kojeg nee opstruirati ako takav preustroj i u najmanjoj mjeri dovodi u pitanje njihovu politiku opstojnost. Uvijek ste bili precizan kritiar i angamana meunarodne zajednice u naoj zemlji: ini li Vam se danas da ta takozvana meunarodna zajednica, taj PIC, OHR, promotori evropskog puta i grupa utjecajnih ambasadora ita ine da bi se ukupno stanje u zemlji popravilo? Ili je naprosto dolo vrijeme da se pogledamo u oi i zatraimo od domaih politikih lidera da neto sami uine, ma kako do sada ne pokazivali ambicije da se angairaju u svojoj zemlji? - Ne ine niti imaju namjeru ita posebno uiniti za ovu zemlju i njene graane. Sve te meunarodne institucije, formalne i neformalne skupine diplomata i predstavnika tzv. 'meunarodne zajednice', u cjelini uzevi, predstavljaju svojevrsnu 'plutajuu paradravu' koja eta planetom i gleda da se usidri na onim zemljovidnim takama svijeta gdje su na djelu krvavi sukobi i teko razrjeive politike krize koje, katkada, i sama ta 'meunarodna zajednica', pa ma ta to znailo, vjetaki izaziva i odrava. Slina je situacija i ovdje. Raznorazne institucije tzv. 'meunarodne zajednice' u Bosni okupljaju cijelu jednu vojsku ljudi razliitih profila i ideoloki i interesno razliito i raznovrsno dizajniranih misija i zadaa koje, uglavnom, pored njihovih uskosopstvenikih, pokrivaju i interese zemalja iz kojih dolaze. Dok usklade i realiziraju sve te interese zbog kojih su tu, oni naprosto nemaju vremena posvetiti se interesima ove zemlje i njenih graana, premda su za to dobro plaeni. Promatrate li paljivije 'profesionalne' i 'strune' profile veine tih ljudi uhljebljenih u institucijama tzv. 'meunarodne zajednice' u BiH, vidjet ete da su to preteito ljudi od treerazredne vanosti koji u svojim matinim zemljama ne bi mogli ni sanjati o pozicijama i povlasticama kakve ovdje uivaju. Oni su tano po mjeri naih politiara. Ni bolji niti gori od njih. Na mudri narod bi kazao: 'Nala vrea zakrpu'. I jedni i drugi su bezobrazno indolentni, nedobronamjerni, pohlepni i vrsto

odluni da zadre status quo u ovoj zemlji to je mogue due, jer im to donosi enormno bogaenje, a o narodima ove zemlje misle isto ono to je i ludi rimski imperator Neron mislio o svojim podanicima. Gdje je izlaz? Ima li ga uope? U ovom asu politiki analitiari se slau da je predizborna kampanja ve poela mogu li izbori donijeti stvarnu promjenu ili pak priamo o nastavku oaja sa eventualno drugaijim partijskim postavkama? - Izlaz uvijek postoji. Klju je u rukama graana-biraa ove zemlje koji na predstojeim izborima moraju odluiti hoe li glasati za sebe ili protiv sebe. Ako ve ne dre do sebe, kao to je bio sluaj do sada, neka se obazru na svoju djecu i unuad, i neka shvate da njima oduzimaju svaku nadu i izmiu im tlo pod nogama ukoliko nastave sa istom izbornom praksom. Graani ove zemlje, ili njeni narodi, ako vie volite, koji imaju pravo glasa, prije polaska na izborna mjesta kod predstojeih izbora moraju se odrei svojih dojakonjih politikih predstavnika i politikih partija za koje su do sada glasali. Oni moraju shvatiti da oni nisu nikakvi njihovi politiki predstavnici i uvari bilo kakvih njihovih vitalnih interesa. Oni su njihovi grobari, politiki ribari nad njihovim duama koji im piju krv na vatu svaki dan, njima i njihovoj djeci. Svi graani i narodi ove zemlje moraju znati da trenutano na politikoj sceni u BiH ne postoji niti jedna politika partija za koju vrijedi dati svoj glas. Samo sposobni pojedinci U ovoj zemlji postoje samo sposobni pojedinci koji bi mogli izvui ovu zemlju i njene graane iz beznaa, ali ti pojedinci ne ele dopustiti da njihov ljudski i profesionalni resurs posreduje bilo koja aktuelna politika partija ove zemlje. Narodi i graani ove zemlje moraju prepoznati te pojedince i privoliti ih na samostalan i neovisan politiki angaman. U protivnom, oni nemaju niti jednog motiva da glasaju na predstojeim izborima za politike partije koje posljednjih dvadeset godina sustavno ubijaju ovu zemlju i na njenoj smrti grade bajkoviti ivot sebi i svojoj djeci. SDP je naalost iznevjerio oekivanja velikog broja svojih biraa; SDA je pak ubjedljivo dobila lokalne izbore; no sve se glasnije govori o razliitim kursevima u samoj stranci. Koje je rjeenje za SDA po Vaem miljenju: Sulejman Tihi ili Bakir Izetbegovi? Ili pak trebaju traiti nekog treeg? - Svi su oni na sebi svojstven nain sustavno iznevjeravali svoje birae. Oni su ih odmah zaboravili nakon slubenog otitavanja rezultata posljednjih izbora, okrenuli se sami sebi i zaboravili koju zemlju predstavljaju i kojim graanima i narodima su obeali ta su obeali u svojim predizbornim kampanjama. Na posljednjim opim izborima birai, itaj Bonjaci, su nagradili SDP i povjerili mu znatan procenat svojih glasova, jer im je ta politika partija ulijevala novu nadu nakon tekog njihova razoaranja u SDA. Ista stvar se dogodila i na posljednjim lokalnim izborima, s tim to su ove dvije politike partije zamijenile uloge: negdanji gubitnik (SDA) je postao izborni dobitnik, a negdanji dobitnik opih izbora (SDP) na posljednjim lokalnim izborima je postao teki gubitnik. Ovakav rezultat na posljednjim lokalnim izborima nije posljedica nikakve posebne pameti koju su kadrovi SDA pokazali i time zadobili povjerenje biraa, nego kljuni razlog takvog izbornog rezultata za jednu i drugu politiku partiju lei samo u intenzitetu razoaranja biraa. Da su se birai na posljednjim lokalnim izborima, primjerice, prisjetili samo par injenica koje odlikuju politiku praksu SDA posljednjih godina, to jest da su se prisjetili kako su se u posljednjih desetak godina iz te partije ispilila barem etiri premijera koji su za svoga mandata u crno zavili Bonjake i ekonomski unitili graane Federacije BiH, kao to su se ispilile i najvee moralne gnjide, neko kadrovi ove politike partije od najvieg povjerenja, a kasnije odmetnute politike jude od ijeg politikog defetizma graani Federacije BiH i danas trpe nesagledive posljedice, nikada im ne bi palo na pamet da dadnu svoj glas ovoj politikoj partiji. Ova politika partija je odavna prestala biti ozbiljan politiki projekat Bonjaka, i pretvorila se u konglomerat nekoliko politikih porodica iji srodnici godinama obnaaju poklonjene visoke politike funkcije u drutvu, a da uope i ne bivaju izvrgnuti provjeri svojih biraa kod opih ili lokalnih izbora. Takvim putem vema koraa i SDP, pa stoga i trpi izborne poraze. Tihi i(li) Izetbegovi 9

Prema tome, na vae pitanje ko je od dviju pomenutih osoba rjeenje za SDA, a ja bih rekao i za Bonjake: Sulejman Tihi ili Bakir Izetbegovi, odgovorio bih sljedee: davno je bilo vrijeme da se na elu te politike partije dogodi personalna promjena, ak i da je dojakonji prvi ovjek ove najbrojnije bonjake politike partije nudio najbolje rezultate svog politikog djelovanja, a nije. No, meutim, u nas se politiari nikada ne mogu dosjetiti kada je vrijeme da se povuku sa rukovodeih pozicija, ili iz politikog ivota uope, dajui ansu nekom boljem i pametnijem. Dodue, ja nisam siguran da li ova politika partija danas uope ima bolje i pametnije kadrove, jer svi su oni ondje kao neka vrsta politikih klonova. Sutinski gledano, problem ove politike partije nije samo u njenim kadrovskim rjeenjima, ve u nedostatku politike vizije, odsustvu istinske strategije i kredibilnosti koja je odavno izgubljena, jer ova politika partija je svojim politikim kompromiserstvom, nepotizmom, korupcijom i politikim idiotizmom dovela svoje birae u bezizlaznu situaciju. Ona je proerdala sav kapital iz prvih godina svoga djelovanja, uludo potroila jednu poprilino raskonu politiku ideju u kojoj se neko bio prepoznao najbrojniji narod ove zemlje, i unitila svaku priliku da bude jedna od najdominantnijih politikih snaga i klju definitivnog razrjeenja ove nepodnoljive krize u kojoj tavori ova zemlja i njeni graani. Sa takvim stanjem stvari u ovom neko monom politikom projektu Bonjaka, sada je sasvim nevano hoe li se na vrhu te partije dogoditi personalna promjena i ko e preuzeti njeno politiko ezlo.

10