Вы находитесь на странице: 1из 8

I no,,nonn Ion

ion Ioo,i n ioo,ion


nooonn ^irnmn no
xo,nr noio nrooix rnonoinx
nron, ionoron, nix na,nn
ix noonnnrnn, nonnmix
anon ,aro. O,o n nx noyo
noroaon n io,i nx qoronon io
rn. Io noio nirnmnnon i o
ianona noia inoori Ior
ian ionori.
Ioroaon arynaimnnn na,
niann rono no,annn ory,nin
ynanonn no onnaion nonrnio,
onoio n nononnroirny ioo,io
io nooonn ^irnmn, a a nixo,o
n inoaa ia,in noynn iorn
on i nai.


I iay Iooio no
iooin, n aaony y
ory, a ^irnmnion ono omo
o,n xan orii non ,non ,n
noyimnx. ]oioni n nori nonio
nynonia Iooinn Ioo,oona ia
norooa a ronronn o,on n
nonionix naron. n Ionioio o
nnmonn ononono,oon nnrin
onomn nniann ^oionion ona
xnn, axnonnion ^oaninn In
ionn. Saron ia onomoa Io
ornoan nryinn. I anomono
oioyonn Ia,iia Inionn
nynn onaxnaiio aia,i nory
,nnmnnn nn o,ann n aioyia
monn xana iona,nan n oqnnoan
nonionoio qonnonann, nnxoa
an ,oioio xana ^irnm, i ioro
ony nnnnaa noioni Iooinn Io
o,oona.
Ionoon roio o ,n axnonnion
Inionn noiann na,nnoo no
omoo ,ono Ho,on Iann no Ia
,nnnion xano ^irnm. Ioo,
anaon yi Iio Iioionoo
nnmorno onnrn onin nioora
n noraion nn,oo xana.


C arynonon r
non nooon noio,i n
oioiio a ynonnnnaorn ona
ori oix noaon. Iana io
o,ioio nooonn ^irnmn A.^.
Iaaion anon,nn ono,oo
nnrynnri i onamio aoix
nyiron n oix nannon, nroi
noari raio,nn.
I nixo,io ,n i,n noo,yr
a ,ann, a nno,y, noonrori
noaon n ror nono, noaraor n
oioiio a. Iorony ooxo,nno
iai n n nomon io,y, ioi,a y,aoi
no,yno,nri aiy rnxnn, ono
,onri orni ooxo,nnix aor
n nonorn aia,nroiio nooi
yo ,o 1 nan.

www.mytischi-city.ru


15, 23 2011 .,
DAHOPAMA

20 anpcxn n Acono nopnc Apca Mmvn-


mn ovonxou acavcxuoc omvnc. Covn
mvnmnncn, oknnuc n nvcxc xnxcamnx
nookonmx ropoon npnmxn nopannvu xc-
rcaporo xokkcnva, Oxnnnkoro ucnnoa,
vpxkpavoro ucnnoa npa n Lnponm Bnkvopa
HAAHMOBA n cro ynpyry Hpny mnxcc.
O
AAAHAHBOM xoiionro iononn o roiio n
Conorion Coio, o n a yoon. Iannonin
,o nx no noxnmairn. Ioxnmairn noroai no
ra n annaimno nornoi, ooimnin aix no
ioonn. A nirnmnni i rony o io,orii aina
ir oio am onni.
O no on ,oi n roi. Hnnorn onornion ia
ni ^irnmnioio nynnnnaioio anoa no nonoan
qnnnoion iyiryi n nora, ano,yimnn iaqo,on
qnnonnrann Ynnonrora oa, nirynaor n orano
iona,i oio,i xoiion CCCI.
Iniro Inaonnn o,n n amnx iynnon n nn
onon xoiioo, iaaa nonnranna O,nnonioio or
,oonn normioi Onnnnnioio oona no xoiioi
manon, amnrni iona,i O,nnonino Arari
Inia ,n,iona. I, ioono, n n non no,yin no io
na,o o noin o nnnrn a nrony rnn anonaroi
in nornoon n noonoion.
I a,o inna nnmn no,annroiio rooian
ni or Ion,ora Iu ,nnrnn ^o,no,ona, iyoaro
a ^oionion oarn, Ioon Conorioio Coia Iona
Ionona, anornron Io,o,aron Iannroirna Iu,
non,ora Onnnnnioio ionnrora Ionn Aoia,a
yiona. Sa oimon nia, n annrno nora, oimyi
aory no,araimnn noioonon Iniroy Iannony
no, ionino ano,nnori nirnmnnon n ioron ioo,a
in nynoi ai Sa ayin noo, ^oionion o
arii n nonrin ai ^oionion oaron ,yni
Sa ry,i, nonrio ianori.
Ii nonani n oronornoin xoiion, iai Iaian
n iono, iaa ,onyrar Ioy,arnoon ,yni Iu
Hnioan Xanroon, nynan inny nannryi no,ai
O or ionoanrnio.
Ioo oqnnnaion noononn oronn ronanmo
inn narn ynarnon oio, xoiion CCCI, nnorix
nonrnion, arnron ino n ra,i. Ioiy a o,onon
noma,io an,y o noinn non ,orn nonnra
nin xoiionon mioi Cnarai, ioroyi n no no
nn oionn Iniro Inaonnn, n C,ICIOI Arar.
Cnr nronn :. ,no mani n ron narno anna a
non nr nioi no, 23, ana,aimnn I. Iannon. o
,onin noo,noi noiaa: y oronornooio xoiion, ioro
ony n ron io,y nnonrn 6 or, xoomoo y,ymoo.
BBEBQA XOKKER
cnxo nopannx Bnkvopa Haxnona rxana ropo-
koro nocxcnn Mmvnmn Axckap Kaakon: H
ropyu, uvo y a, mvnmnncn, cvu vako acua-
vcxum cxnk, - kaax Axckap Mnxaxonnu.
Ho nopyucnm orounxcmx pyc n nokxon-
kon Haxnona rxana nocxcnn npyunx mnxnpy kxm-
un ov anvoonxn oyota Rav 4.

O
KOAO rinnn noix ooimnion nnmn a na,nnoo no
onnnrno, nroi om a iaari ona nioon aio,aorn
noon innon xoiionon iona,o.
^oo,ni! ia,nonan nirnmnni, nronan n ao iooon o
,onix noo,nion. Iioian, rooan, a,nnnrarnnony orany xoi
ionoio iya Arar nynoi ayoio aia,i oonio no
,an nonnnoara n ain ornnnn iyoaroa ^oionion oarn Io
any nora, Sa noooo, Iaio,ai, nonrio ianori.
Hpodoaeue u mp. 8
HOl CDOPHBHOlO CEBOHA


.
2
^ 15 23 anpcxn 2011 r.
D
ddLKHBHOCL n
noionann i,or
ix oyon no noion a
nnnr or nooonn ,o n
ioonnio nynnnnaioio
oaonann. Hannno o
yoio noronnaa nono
no ioo,iony noooni
^irnmn anomnri 2O1O io,
noonroion ,nannion
oonix naioioonnno
inx noiaaroon onnai
oioonnnoioio annrnn
{narpaa 1}:
Io nroian 2O1O io,a
omnn ioonnnoinn oo
or 7, rinn oianannn n
no,nnnrnn ioo,ioio no
oonn ^irnmn nox qon
ornoorn n nn,on ,on
roiorn ynonnnn n 1,2
aa no anoni 2OO9
io,on.
Oriyoo ronaon o
rnooio nonno,rna n
ninooo aor a ynny
6O,3 n,. yon, nro a
1O,3 non. nimo no,i,y
moio io,a.
Ha annrno ioonnin
n onnaion qoi a nor
nox nronnion qnano
nann nnnonoo n onooo
nnornnnn n oonon iann
ra a ynny 1, n,. y
on, nro a 3,1 n,. yon
oimo 2OO9 io,a.
Oron noraix n
nornnnn ( ynarnon qnn
n uannn, Ionionra
nn, Inna n ,.) a ornor
in io, nonin 222,3 n.
,o. CIA.
I 2O1O i. nno,oo
1O9,2 ri. in. n nin no
rnn 294,4 ri. in. n n 2OO9
io,y. Oonoo na,ono ron
non (n 4 aa oronroio
2OO9 io,a) ornonoo n noio
raon ronroirno.
Ha 4 n,. yon no
anoni 2OO9 io,on yno
nnnai nnii oia
nannn n no nroian io,a
oranna 18, n,. y
on. Yirin oiarn
ni a 46 n. yon, ,o
6O8 n. yon.
Sa 12 nonnon ornoro
io io,a oianannn onronon
roionn oononnn nn
or ,o 14O n,. yon,
ooor onnon roion
n ,orni yonn nonrn n
1O3 n,. yon.
Ionrnnio nnoonn
n ioonnio nononn yyn
mnri nryanni a iio ry
,a. Io nroian 2O1O io,a no
nox qoax ioonnin ny
nnnnaioio oaonann
io anro 1O2, ri. no
onoi, noonna n ioro
ix ry,nrn a iynix
no,nnnrnnx nooonn. Io
nroian nroimoio io,a nn
oori aornion oian
annn n noon ynonnnai
a 3,4 non. oronroio
2OO9 io,a, a iynix no,
nnnrnnx nnor ooo a
nnroiin a 1O,3 non.
Io ,ain IYI ^O
]SH no nroian 2O1O io,a
o,oio,onan nnoori
oqnnnaio aoinrno
naix oaorix orann
a 876 noonoi, nro n 1,2 aa
noimo 2OO9 io,a, o,oio
,onon yonoi oaornni
oiarnn 1 (2OO9 i.) ,o
O,82 (2O1O i.).
Oonin nronnion
,oxo,on aoraimoio no
anny aoonn nnnorn
onara ry,a. ai, no ,a
in ronronaioio or
,oa rarnrnin a iynix
oianannnx o,ononn
in aaoroi n ,oiao
2O1O io,a orann 37 879,6
yn, a n o,on a ornor
in io, onn n anoo
29 2O yon, nro a 9,2
nimo 2OO9 io,a. Sa nnai
,oiai 2O1O io,a o,o
nonnan onnaian a
nnoan aaoran nara
no noony iyiy no,nn
nrnn nioa oronroio
no,i,ymoio io,a a 9,
n oranna 26 933,3 yn.
Iano o,ononnon a
aoron nari no nynnn
naiony oaonani no
nimaor n o,on a 67
noiaaroi no oarn {n-
arpaa 2}.
Sa nomo,mnn io,
ynanonon SAIC io a
oinrnonao 2 393 ono
o,oix naima, nro a
1O8 ,oron oimo nomoio
io,a, aqninonao 2 761
ynan norn. o,onnn
nonimonn nororn no
oromoni i o,aonorn
oxanorn (n 1,2 aa) n
n ornoron nono,o. I nmi
nniannoin nnor no
orii ionnonyor oro
rnoio noron aoonn.
Ha ioon io,a a ronronn
ioo,ioio nooonn yno
ron no,nanroiix nroion
Ioonnion noonnn a
oonn nonnao 18O 76
noonoi, n ron nno ,4
omni n 44,6 nynn
i {narpaa 3}.
ainn oaon, 2O1O io,
noiaa, nro ioonnia no,
nnnrnn nooonn ni,o
aa inn. Co,rnnon
,orniyrix ronnon ioo
nnnoinx noiaaroon rao
ynonnono aoionix no
rynonn n i,or ioo,
ioio nooonn ^irnmn n
oronax, nonimaimnx a
nanonaio. Iorony,
ynnrinan qairnnoino nory
nonn, i,or iooirno
nan n rooy ynonnonn
iai ,oxo,on, rai n axo,
on naron, n, nonoanaio
ananonain, ,oqnnnr
in i,or n nroio nno
o noqnnnron.
Sa 2O1O io, n i,or io
o,ioio nooonn nonn
onao aoion, oon n ,y
inx onaroiix naroon
a ynny 1 n,. 874 n.
y., nro a 7 oimo na
onix noiaaroon n a 21,
nn 326, n. y., noni
maor nnoono i,ora
2OO9 io,a. I anooo a
nnnix ,oxo,ix nronnion
{narpaa 4}:
- ccxuoro axora no
rynno 44,7 n. y., nn
nao 418,6 n. y. (n
noono oranno 1O8,6
n nnn narnnin noia
monon a,ooorn no
mix nono,on n,a no,
nnnrnn). ]nqa ornoroio
io,a a 98 n. y. nimo
noiaaron 2OO9 io,a;
- axora a oxom qn-
nucknx xnn norynno
43O,7 n. y., nn nao
4O8, n. y. (nnoo
no oranno 1O,4),
noninn ooo non a
O n. y. yonoi 2OO9
io,a;
- apco nxavm a
cxn norynno 483 n.
y. nn nao 432,8 n.
y. (nnoono oranno
111,6).
Ynomoo nnoono ,o
xo,on narn i,ora nono


narpaa 1
narpaa 2
..

3
^ 15 23 anpcxn 2011 r.
no noononoo n n no
on orono nnonri n 2O1O
io,y no nnnrio axo,io
onaroirna.
Oman ynna axo,on
i,ora ioo,ioio noo
onn ^irnmn a 2O1O io,
oranna 1 xp. 674 x.
py., nn nao 1 xp.
748 x. py., nn 95,8j.
,n ain,orn, ry nnqy
noo annri nnoon
on i,ora a nomin io,
n 2OO9 io,y axo,i orann
n 1 n,. 41O n. y., nro
a 264 n. y. noimo or
noroio io,a.

Cryirya axo,on nai
rnnoin o nnonai. O,
aio ooxo,nno ornornri
ro,onni nonn ,on
axo,on a omcroyap-
vncmc paxom: 17,6
n 2OO8 io,y (27O,8 n.
y.) ,o 13,2 n 2O1O io,y
(22O,7 n. y.).
Ionoony nnonror
in ananonon, a a
nnr, n anon araron ra
rion n ryiryo axo,on
i,ora nooonn, oraorn
orai XKX, iy,a roiio
n 2O1O io,y io anano
o nonrn 700 x. py. i,
orix o,rn, nn 41,6
omon ynni axo,on. In
nao 72O,6 n. y. nno
ono no ,aon rario ora
nno 96,7j or io,onix na
onix anionann.
ori rnx o,rn, nn
224 n. y., ia anan
oa a ronroirno n o
nor nooix oron, a
raio oioryinni n no
,onanni oroiron koy-
axuoro xonvna.
Iooo 1OO n. y. oa
nonao no noianno kann-
vaxuoro pcova nxnmo-
ro qoa.
ai iai nnoo yo
noi xaroyvpovna nn
norn oononoaiaimnn
qairoon, ono,onimnn
ionqorori nonnann
nroon, a rn non n no
mo,mon io,y ananoo
oioo 265,3 x. py. i,
orix o,rn, nn ia,in
6n yi axo,ix ona
roirn.
Iorono ynonnnnai
mnnn ranorin noroi
royor or a nnnrnn ia
,naiix no no annrni,
oyronrny n oxaoni
opoo cvn nooonn.
C ron noii n 2O1O io,y
onooo 210,7 x. py., n
ron nno:
oononoo roiymoo o
,oano nimo 2 n. in. n
,ooi, roryaon, nyrni
naraiix noo,on, nomo
xo,ix ,oooi, noma,on;
noii noraono
nn ranoroinyara
nnoix xaaironrni ,o
oi n ,ooix ooyonn,
nono,o roiymnn onor
17 ri. in. n n iannraiin
onor nonrn ri. in. n
,ooi, roryaon n nyrni
naraiix noo,on n r.,.
Iaxo,i no ,ooono
ronony xonnrny ynroi n
a,oo Hannoaxuan oko-
onka, nnoono ona
roirn no ioroony orann
o 99j nn 279,4 x. py.
nn nao 282,4 n. y.
I rarii Hannoai
an ioonnia n ron nn
o niinoi axo,i no n
qonarnannn yno,onn
ioo,ioio nooonn ^irn
mn oioo 33 n. yon.
I 2O1O io,y n orai
qnkyxuvypa n nopv ia
ananoa nnran nari
axo,on i,ora, nn
325,4 x. py., ro 99,2j
or naonoio noiaaron
(328,1 n. y.):
nimo 9O n. y. a
annrno annix nn,on
nora n o,oano no
rnnix nynnnnaiix yn
o,onn;
4 n. y. a no,
,oiy nora nimnx ,o
rnonn ( n ron nno xoi
ionoio iya Arar);
2, n. y. ,n no
no,onn a ronronn io
o,ioio nooonn ^irn
mn oononann annoio
yonn;
ooo 133 n. y.
a annrno nornnoio ion
noia Cronroi.
Io a,oy Kyxuvypa
n pcvna aono n-
qopannn omoo nno
ono oranno 99,6j,
nn 71,7 x. py. nn na
o 72 n. y. Y,oiin
no ,aon rarin n ryiry
o axo,on i,ora 4,3.
I nx 70,2 x. py. a
nanoi a o,oano 17
nnoroi, 4 iyon, nono
,ono noonnnrnn n qoo
iyiryi.
,n annrnn n no,on
annn nynnnnaiix yn
o,onn nnooroi no
oi, ionniiroan roxnia
n noo ooy,onano, nono
,o roiymnn onor nonomo
nn. Inin qo, nn
oroi a io, nononn nonrn
ri. ionnnann. Oo
nonoo no,oranono y
yi nroornnn n 1 n
noroiax.
Ha oio,nmnn ,oi
nairnnoin no yno,o
nn iyiryi oamoi ion
noiann noaon n ro
noon nianannn. Io
nox iyax yraonoi n
roni nn,ooai,onn.
Io a,oy Hannoaxu-
an conaovu nno
ono oranno 99,4j, nn
17 x. py.
aioni oonio naano
ri nnoonn i,ora n
noiannix noonnnrnn
no ioo,iony noooni a
2O1O io,.

narpaa 3
narpaa 4
-

2010 .
4
^ 15 23 anpcxn 2011 r.
B
O nonn iai nirnmnni ,yr
o ,o,yrn, ioi,a o, aio
on, noy,nrn or nnon nnn
in ,oonin n a noriax aoooir
nonio nronin, nonnanria
,ono,i nononir rn anio ,oo
nin a nonori. Craio onai
ron, nro nn niix noinax no
ra onairn, ioonan nrona y
nx oaoa. I ion nonor on
noiyr nonanrin n a,oari noio
o,. Iionnri nx yo oin, y
xoron y,anr, nn niionyir. Ho
nio aoni annyr nora raix,
,oonin nia,nr no ,noax nix
nnioanoon, a ynnax n n ino
ax, noo, qaa,ann yno,onn n
oianannn. In oononn o
oix aa,onn oooo anono
nnoor noo,a ,oonion, n ryr, ioon
o o, ynnrinairn nooann ni
rnmnnon. Iooao xornr or,i
xari no, oii ioon, nn, oo,
nn n nn. Orn onrnionio noo
,i nonnani n onn nnnino
ax a ynno Ioi Ioomnon. A
a ynnax ^na n Ionaiona aryr
inranino ronon, on ornnairn
iannon qonon n o ninr, ,a
n nrny ainair noo nox, n
iono onn. ai nro nron no
iyr aa,arin ooin nimin
yarnon nnori ,o anaa nni.
Sa noo,inn nooiann yo
ia ,a ia. I noo,no ,na
io,a ynarnni ynan noon
rna aonon, ioonii iononr
.H. ^amna, ,noiro ^IY o
onaionoo xonnrno. Snnon na
,ai yramnn 11 ooi, noaoix
n naio. Ionnari a yiy noxnrn
roon rai n o y,aoi, on ,onrno
nan no, noionon onn. Ciiro
aoran n oi, ioroio nion
n o n noaionnni ronn nnann,
arymnnn n,oi aooon Hyi.
Cnornroi naia oayna no
iaonoio ,oonin. Crnoi nomo
ononan ornarinn norannoinnn
iaiaann, nroi anonanmnon
oi oionaroio o ronnn nx.
^irnmn niio,o ornnairn
or noinx ioo,on onnon na
ionix o n inoon. I no nox
yo anorn non,oi: ninn
rnri roryai, nonannri iao
i, nonnorn no,ioniy nonni.
Yo oioiio or no,n, onan
mno oono nrin o onair,
on rai n orairn oari a on
o. nrin ornnin iyny, on
ooiamair nonny, aiman oo o
,oraimnnn nooinn onora
nn. I inoo nnon ionoanra
I.^. Croiaona no ono n,omi
iai no nniiony iony. Io,yx nn
rin, onorn a ro nro oin
oronoi n ,nyx maiax or Hononi
rnmnioio nonoira. Cino oi
onan or,ixaimno, ioroio on
airn ooimnnn ionnannnn,
annnair nnno, nyonr, ino
oonnr. ^oor, orroio ,oi rai
nao aymoi n nan naimann,
,a, ornoo, n noniari on
rnmian oi,o: or noonnni ora
ni nmi ,na nonoonix ya.
Io nqonannn nonnanron o
onaionoio xonnrna, onan no
onnna ,n naimon nonnnrn a
,nx, roiio nor iai i n oo o a
onan xyniai.
Iaonno nia,i annairn
raio onnrion iaoon or nyo
a n oaioo yraonoix o
ianix mnron. Y no,nnnnaro
on nonnnai no,a: anornn nonx
ano,onn nnno a ranio niran
nri oainnononaio oian
io mnri, nonaio n ao,o
aia,ymiann. Iaornin oo
naionoio xonnrna onannair
nonoon n nonr o annari
ioo,iyi ronroni mnrann, ioi
,a noian o nonir, nnxo,nr
n nnoiari i omnroiin noan.
ai, n nomyi yory io io
qnionao 36 aia,ymoi. Iao
i, n iono ionon, ,oi a,o
nari ooin ionon, iyraniann
n nnorann, a o nninann noo
rnri naian no naninaxoiyi.
Yo noo oioiio ,on nirn
mnni y,yr ionarin noninn
noonnn nnorann a iynax n n
roxrnyix naoax. Coio,n y
,or niaoa nonan narnn airn
ix iaoi. 1 OOO qnooronix,
iaix, orix, ioyix nnoron
ninnn oiooniann yianr ioo,.
Ioa,yir nroon n aonnorio
riinai. Oro nmi anao nno
ronon iannann. ^oonnnrnn no
ooooni annrai a n oro.
Hino qonrnnoino ionnonnnn,
oronmno n 4O annix nnoron
norynn, oionn, ainnn, nnon,
axarnon n ,yinx noo y,or
ynn,ori yo n nio.
.
B ropoknx kncpax n a nxomanx n uamc oo ynncvu xmc n ncnonkax, kovopmc
konomavn n cxc - ovo ncpnm npnak voro, uvo paovm no ocxccnm auaxnu. Hpono-
nv nx pnram ocxcnvcxc MBY "Aconapkonoc xonvno".

BHAlOYCPOHCBO
Hoyx nccn ncvcpok n nonaxnx cpcky a 1- Paouc yxnnc
Paounc nmunmamv kncp
Pakxaymkn a raoax
H
O COOBHLHHK or,oa Ioy,arnoo
io noaoio a,oa no ioo,y ^irnmn n
^irnmniony anoy, 17 anon a nyrio n
oo annioo i aqninona ynan no
ooio naa yxon rani. Ioma,i noioann
oranna 1OO ina,arix noron. Ininmnn
a noro nonmornnn noain y,aoi noia
nri iro anorannmnnn oioi no,yn
inn o,rnann. O,aio onnoro, non noio
i aionnrin raioo, a nonin nin,, oo
n,oo noioano, norynn ronoin nia n
noayi nari a oioiio nnyr noo. Io
nonn oioonon, noioano noio anarin
or onorymooio oiyia.
Iai iaa ramnn ,oanaroi or,oa a,
oon ,onroiorn ^ainn Xoon, n no
o,no rnnorio io,a rannio nai o ra
onnni n ^irnmax n ^irnmnion anoo
nnnnon oion o,i. Ho ro o nono, ,n
anoynoioonn. on ooo nro, onorn a
arnnroiyi aory o rooi C^I n no
aix, niniano rani a ,anix ynariax
nonoony nnono ,orarono anora
oo. orio io,a aa, ro rao nnnnon
ynnroonn oioiinx aaon n ,yinx a,
noix norooi. Hoin ainari o noron
n raion qairo iai ononori n ionirrno
oranoix o nnnann ,oron.
Croonin noooio niniann nomo
io,on rani nnrair, nro oioi noionaor no
nny n y,onor o oon, n oyiraro noio no
o,an rana a rainx ynariax onn nonnnorn
aimo n arr ynmo. Ho ro omnonoo no
CHYXBA 01

Boropanc yxo npomxoroc vpanm omuan kapvna ncm. Hpnuna vaknx
noapon ucxoncuckn qakvop: cpcovu, covopoovu, xyxnravno.
5
^ 15 23 anpcxn 2011 r.

Pepaxnn npnrnamae1 x o1xpo-
aeomy paroaopy amnx un-
1a1ene.
586-24-33
xapm a1opnx
11.00 po 13.00.


- Kaknc ymcvnymv npannxa novaonkn a yuv anvo-
onxn, npnopcvoro n pyro ropoc?
Hpuu Cuceaoecu
Ha nono nnraroinni iaori ornonaor anornroi a
nainia OIII,, Innoan A,anon:
In ia,an nnooraor anronamny, ioroan axo
,nrn a ynro n ,yion ioo,o, ro orannorn ,oiono iyn
nno,an no,y noiynaroon n na,oinon. I ronono 3O
,on ,onrnnn ,oionoa ia,an ,oo oarnrin no no
ry nonnann n noroo or,oono III,,, oriy,a n nni
noon qono anannorn ano no noony nory ynra
ranoroio o,rna. In ano no,rno,aor, nro ,a
oo ranoroo o,rno niainx oiannonn o nnoor,
ro onin na,oon nnxo,nr rannri noi namny a ynr.

?
- Hcpc amn noco kvo-vo yvaonnx orpac-
nn xn napkonkn nyx amn. Lxn ovo nnoxc akoo,
vo pannvc nopnok noxyucnn papcmcn.
1. Cmenuoc, Mmmumu
Yraonia oia,onn nonoa roiio n ron ynao, on
ni nnooro nnan,ori no aoonani onoo,nniaroion
nroni n nam anrononi noyno noo oiai onnaion
amnri aoonn. In ro rai, ro nan ooxo,nno oarnri
n a aomonon a yraoniy oia,onn ,n naionin an
rononn n a,nnnranni ioo,ioio nooonn ^irnmn.

- Hpononv xn pcaknnn xarovnopnvcxumc aknnn? Mc
nononxa oo cmna, npcvannxau koppcnoc-
vo racvm, ocmaxa okaavu noomu. Oa vaxa panpa-
mnnavu o oc cuc, knapvnpc, n kako ovcxcnn no-
xyuam ncnm. Mc n ovo nokaaxou noopnvcxum,
n noncnxa vpyky. Xcmna nonu ncpcnonxa n papa-
m roxoo nponxa, noucy n npckpavnxa paronop.
A ocv, n nnpany nonxa ypaxnvka?
R.B.
Or o,ainnn: Oamaon nnnano nox nnraroon, nro
niaino aiornonroiio rooqoio ainnn o,ainnn o
nono,nr. Iy,iro orooi, ioorio ornoriro: I ainnnx n
o ynarnyi, n ni raoro o nrooi nomonian.
AHHO, QHCDEHEPCKAR!
,
,
17 anpcxn or ni
oio noina nora n io
o,o ynao oni ,oonion.
Iora,anmnx n nono
,onn o aqninonao.
Cory,nin OAO Ooi
roori n OAO Cnon
onra, nioxan a noro,
annnn n yan rnoi
n norin.
18 anpcxn n oioro
ix ,onax no y. Ia
ina .OO xoo,an
no,a roia no, ain a
noon, nro io o,oraron
o ,n aori iaonix io
ooi. Ioo aa,in OAO
Io,oiaa ,anono n o
rnx xoo,oio no,oao
nn onanonaoi.
C 9.OO n oioroix
,onax no ynnan Cra
nnoan, Iaanonian n
Hononirnmniony no
noiry oryrrnonaa ion
nan no,a: OAO onoori
nono,no naonio ao
ri no anoo yraonmnx
ry no,onono,a n rono
nyiro ^^S2. I 12.O io
nnoo no,oaono io
noraonoo.
X
HLAH ,onon no ynno Conamio,
1O, ionya 1 n 2, o,onoii ron,
nro no ynno Coonon, a ioroyi nixo
,nr oia nx inarn, ,nnyrn norio an
rononiio noroin. Io nx noni, ,oo
iy ,n anroranora a,o aiiri. On
oianonan nnnnarnnyi iynny n ra
n ,onnarin noranoon non.
I nnn rnn n a,nnnrannn no
mo onomano, a iorooo in nnia
moi nron rnx ,onon. Hanaini io
o,ioio ynanonn ranora n nnn
I.A. Ionion no,on ,n anaa no
norori nn,oooni, nroi no oan
mnon noin n noon noo ononri, ia
ian nryannn rnonrn a ynno Coonon
n yrono nai. Ha iao noiaani
,na ,onanona n onomoo nyrian
ynna. Hn o,on namni o io nn,o,
nnyr ,onri nomo, no,o non a oo
niyna oo,on ynni oiionymia.
Onnri arnmio. Crao ononn,o: nooi
a Coonon or. I,oi ooia norooa
,orian noma,ia, nroi nonari i noon
nno nanan n naiman a,o noonrn yn
ny Coonyi. Iiyrnoio oonorn,
yraonoio a nooon narn, oono
nnnair oonain noxo,. Ho or,oiin
ninan o ,aor noion ,ooia, nornyn
mann n,oi ,onon.
ai noor, i nx noian ronr nny
marin? Oror onoron nono no,rono
omnri a onomann, i,o nnyrrnonan
n no,rannroi III,,, n ianin axn
roiro, n inr. Io on n o,n ioo a
nnnn, nro nooiirno ,ooin onoooo
ao. Coonan oo,nnor noino ,ona,
ioroio y,airn n oynnann rox
ooinnin ranoron: ro n nyoo
oonio namni, n anannio, n ioan
nonomi. Cynni nro, iai noo,or noa
an namna i ,ony, on ynna y,or a
iira oroinn oiann? Io ymorny
imony aioo,aroirny o aomaorn
nooiinari noo,in ,oryn anronon
on i ,onan. oi ionnnn, nnnaroio
oy,nn noony, ono,onn, nro ,oo
iy noorii aiiri ,n anroranora
o no,rannorn nonoin.
Yynmnri yonnn nn ninon, io
roin nomair anronamni, omnn ,y
inn nooon. xn ovoro a ncpccucnn
yxnn Bcpm Boxomno n Ccamko ycv
yncxnuc nvcpnax cm nraxon nc-
voqopa, uvom vpanopv nnraxn oxcc
nvcnno, a yxnny pyonym cxamv
nyvopoc. ,ynaorn, ro nononr na
rnno nri annono a ,ooiax, a na
mn a Coonon raor noimo.
B
HAAHAX a,nnnrannn ynonnnri
nno nro,on n nio,on, nroi aiy
nri noraiyi nari ioo,a. I rnx no
nx ioronnrn nooir oioryinnn ynni
Cooona, o no,noaiaorn y,nnri n
amnnri. Ianarnnaorn nono o n
nnn Hononirnmnioio nonoira 3n
Iorinion ynnon. I nonoirnno ro
nroirno ,nyxyononon annin no,y
ynnon ^na n Ioioninn moo. Io rn
noi nonoiyr omnri ranoryi no
ony, ranrix nnnroon no nyrni
naraiix noo,ax raor noimo.
B. KOHCHHHHOB
no. Iai noiainaor nairnia, n norax
noooio naa o nonoon anoro
o,oor nn,onoo aooano aro
nn. Oioi ynnroaor o roiio y
xyi rany, o n axo,nmnon nio i
nonoxorn nonin noioornion, o
noa n yo noiiynmnon nxo,i.
^onorn nn ron n oran nnoai
ix nomorn, ynoimaorn o nono
on nooori nonni nornnoronri
no,on n noronon onn. Hannno,
aor, ooo ooxo,nnin aronnn n
anao nx ora, nn ioonn nino
o,aorn n yonrn ,inon.
I rony o ,in or niniann yxon
rani no,o ,n ,oonin. Oooo o
onao ,n rox, iro ra,aor aoonan
nnn oiaon ,ixann n o,onooy,n
ron nroni.
Ionman rana o oon,a no nox or
omonnx. I rony o rannio nai, iai
nanno, oxnarinair oimno ronro
nn, anoranirn onoi iro, nro
ary,nor nx rymono. ^oiyr rari on
n nnnnon noniononn oix noa
on. ynmoo o,rno oii rnn nno
non noqnairnia, oooo oromo
no i nno,o n ynaono ,yi i ,yiy.
Hodzomocuau
E. KHPE.HHH


Moo xn ovpcryxnponavu nncnc anvovpanopva vakn opao, uvom
amnm n nonkax oxomx nyvc c acaxn no nyvpnknapvaxumc npo-
cm, a npooxaxn nncnc no oono arnvpaxn? B uam nnk, kora
3 000 vpanvmx anvoonxc npocamv ucpc Mmvnmn, nonvcxn, uvom
c vonvu n npokax, npounvmnamv paxnumc napnavm apmpyvon. Orpa-
nucoc koxnucvno ropoknx ncon n nmcon nmyacv nx oncpmavu
"acm" a nxmc knapvaxm.
DPOBHEMm H PEUEHHR
6
^ 15 23 anpcxn 2011 r.


O
HH no:naionnnci n nirnmnncion mioo
17. Iniro no,own :,oci ynoy noco
oionnannn nocinnorin n nnioanono oicinn
cinn. Inna Iacnionna xoomo nonnnr 1 conrn
n 1966 io,a, ioi,a on nnonio noomainy no
oi nx iacca.
C Iniroon y ncox ca:y cownnci ,ywo
cino ornomonnn, iononr Inna Iacnionna.
Iio raioo nyncrno, nro ni oio ,anno :naon, nro
on ynncn c nann c nonoio iacca. O,na ,oo
ra, nocnnrannocri n rairnnnocri oio noio cronn!
Ho ia nciinonnon, iononno, n n.
Iacc i ,ywnin, cnornnnin. I Iniroa
ynawan :a oio coio:noo ornomonno i cnory, nn
cymnnanci i oio nnonni. On ynncn n cnara
ioncion mioo xoiion, nia :a noo,ownyi
ionan,y Cnarai, no,ana oimno na
,ow,i. Hanonoo, nnonno n ry canyi no
nyi conrniciyi ncrony 4 or na:a, n
ncnixnya now,y Iniroon n Innon
ncia cnnnarnn. Onn nacro na yoiax
ca,nnci :a o,ny nary. Iacnon,oi
,nn y noo,oio cnorcnona acnncan
no nnnyran: noco yoion n mio
o ronnonia, noron no,ioron
ia ,onamnoio :a,annn. Cnoo,noio
nononn io nao, no ioi,a ono
ni,anaoci, Iniro ncoi,a nono
,n oio c o,noiaccnniann: nnyrn
mioinio cnornnnio cocrn:annn,
anonnan cnaraina,a mioinnion,
connocrnio noxo,i n inno, roar.
O,naw,i n ,ocnron iacco o,nn n:
ynnroon, noxo,n nnno Iniroa n
Inni, iai i now,y nonnn cia
:a: Ior Iannon c Iannonon
cronr!. I iro i noi no,ynari,
nro oio cona cranyr noonocinnn.
Ioco ninycinoio aa o,no
iaccnnin nnynci mrynonari
nncrnryri. Iniroa Inanonnna n
1968 io,y n io, oionnannn mioi nniacn
n n Cnarai, n ionan,y nacroon. Icioo on
nocrynn n ^ocioncinn oacrnon iocy,acrnon
nin nncrnryr qn:nnocion iyiryi. Hocnorn na
:annrocri, y,ymnn oion,anin xoiioncr niia
nna nonn ,n ncron co cnoon innon ,onym
ion. Ioco rox or onanrnnnix cnn,annn Ini
ro c,oa Inno no,owonno. Oro coirno no
crao nonocrii nn ,n o,nroon, nn ,n o,no
iaccnnion, nn ,n ynnroon, ioroio ywo ,an
no nonnnan, nro ,oo ano nn no:,no ,on,or ,o
cna,ii. Io raino nai n nao,o oinno iono
nr: Co:,ani ,yi ,n ,yia.
n:ni nono,noca conio noo,oio cnorcno
na nonao ncnirannn. Y Iniroa Inanonnna in
nocronnnio coi, narnn, nooo:,i c o,noio no
cra na ,yioo. Iononna Inn cnacrnnin oron
:ana n: o,,ona noco onoo,nix coon. Io
i c Innon n naimon nocioiio ,ononion n
cnona n ionan,y. A ,oniy ^anny, ioroan o,n
aci noo: rn io,a, nonin a: ynn,o ywo ,ona,
no no:namonnn c XII :nnnnx Onnnnncinx ni.
Tai ni n wnn: Inna :annnaaci c ,orinn,
a n nocronnno i na coax, iononr I.I. Ia
nnon. Iai ona nco ycnonaa yna no nno
wy. Io,nron roi,a ocoo nononi no noin. Onn
omo aoran. Ho Inna i raion wn:nn ornocn
aci c nonnnannon. H ononi aio,aon cy,io :a
ro, nro ona no,ana nno ncrony c rainn :anona
roinin noonoion.
Inna Iacnionna craaaci no nonyciari nn
o,noio narna c ynacrnon nana,aimoio Iannona,
ioroin noxo,n n ^ocino.
I mioinio io,i n nonoxo niaa n noon
o, iononr ona. Ho n xoiioo, nn:naici, no
nanay nnnoiomoniin no cnicna. O,naio ro no
nonomao nno ywo na nonon narno nonnri: Inrn
ornnno niaor. H ncniraa :a noio io,ocri. Cn,n
na rnyno n,on
c wonann
xoi
ioncron, ncoi,a
airnnno ooa :a ionan,y. ,n iaw,on n: nac
noo,a :nanna no roiio naia,i, nn:i nywon,
no n ro, nro ni cnowon xori nyrinyri noiri
nnocro. Ioco y,anno nono,onnoio nanra nio
ion n ianocrno noomonnn ornycian ,onon. Ini
ro ywacno noownna, nro o,io nn,nr ,oron.
Ioi,a cin i naoniinn, on ,oio no nonnna,
iro raion nana. ,n noio nanon in qoroia
qnn n xoiionnin narn no roonn:oy, ioroin
ni ncoi,a cnoron ncon conion. Hnioi,a no :a
y,y, iai, nno:wan ,onon, Iniro cnamnna:
Ia, i,o rnon nana? A oonoi n ornor noia
:ina na roonn:o.
Ho co nononon nco crao na cnon nocra. Io
nnoion ro aio,an rony, nro Iniro Inano
nnn nnioi,a no cnomnna aory n ,on. Xoiion
nyi cany nywa Inna Iacnionna na coo no omy
maa. Sno:,non oo:nii ycnomnin cnorcnon no
cra,a. ,ona on ncoi,a i :aornnin n in
mnn nywon, ornon. Xoiion na nonn yxo,n na
nroon nan. C y,onoicrnnon no:ncn c ,orinn:
nia c nnnn, iyn, innwin nnra, nnroocona
cn ycnoxann n mioo n n cnoro. Inn coio:no
:annnacn qyroon, xoiioon. Iia n nonoro
nnion Hocro, no c xoiioon omn accraricn.
I oio nowno nonnri. Ty,no, ioi,a ron cannn
nair c ornon, ioroin nnoioio ,ocrni. Saionnn
nncrnryr qn:iyiryi n cnora, aora nncryi
roon cnorionnnoica ioiqiya n Haxa
nno, a noron ran wo nono,woon. Connac
:annnaorcn nonocann a:nnrnn ioiqa
n ^ocioncnoro. ^anna rowo oca
no,nnwnin oonion. Ionoona
a cnon cni n qniynon iarannn,
nanannn, ronnnco, qoxronannn,
no co cnoron wn:ni no cnn:a
a. Saionnna iononnnociyi
aia,onni nnonn Ioxanona,
aoraor n noqrnnon oracn.
Canin noown,annin
n nonnin no,aion ,n
I.I. Iannona ,o cnx no
nnnorcn aion c ia:orni
nn nio:iann n qoroiaqn
nnn, nocnnmonninn oio xoi
ionnon iaioo. Oror aion
Inna Iacnionna nynna
nywy n 198 io,y, ioi,a on :a
nomn cnoi niy n Cnaraio.
On ,awo n no,noownri no noi,
nro wona :a io,i connocrnon wn:nn
craa nacronmon noionnnnon n nonn
roinnnon xoiion, nnnnaroino co,na
:a nconn oio nicrynonnnnn, noiynaa ia
:ori, i,o xori cronia ia nanncana no ni
crynonno ionan,i.
Ico, noio n ,ocrni n cnoro n noomo n wn:
nn, ro no nnoion :acyia Inni, iononr Ini
ro Inanonnn. Ona ncoi,a nnocro co nnon noo
wnnaa noy,ann n a,onaaci noo,an. Icnnocin
no,,ownnaa nonn.
I.I. Iannon nonnr raino ncionnno, ,onon
roinio, ,oio n:annoornomonnn. Ior n coio,
nn on craaorcn oooiari cnoi nonyi cnyrnnny
or ncox noiarnnnix nonnn, nocioiiy nonnnaor,
nro ,ymonnoo annonocno Inni, oo xoomoo na
croonno ocnona nna n yira n nx ,ono.
C
AMAH oiman a,ocri ,n cynyion Ia
nnonix, ioroio maiair yia o yiy ywo
norio ,ocnrnornn, ro ,nn, ioi,a conaorcn
nnocro ncn conin: ,noo ,oron co cnonnn coninnn.
Ioi,a onn, cnacrnnio aymia n ,o,ymia, o
maircn co cnonnn nnynarann ,onnrnornnn Io
nanon n nnrnornnn Ia,nion. inr nco nnocro
nio:wari na or,ix n ,oonni Ioo,in Tnocion
oacrn, i,o wnnyr nana n cocra Iniroa Inano
nnna. ,oon ra,nnnon cran n connocrnio a:
nononnn: :nnon iwn, oron iynanno, qyro.
A omo nco Iannoni or naa ,o nonia nnnir
cn :an,inn roaraann.
I non coior cononnoio cnacrin Iannonix?
cnocna n iany conin.
ioni, ,onono n noa, ornorn Iniro
Inanonnn.
Eaeuu TKH.EHKO

!
Io:noiro no:,annri Iac c 6Oornon! In,n na Iac, no
nnnaomi, nro no:acr nonnrno qonainoo, ocn noonoi noo,
,ymon n :annr innin ,oon.
C Iamnn nnonon cnn:ani canio nino crannni ncronn oronocrnon
noio xoiion. Onnnnncinn nonnnon, roxiarnin nonnnon nna n Inoni,
oa,aroi Iyia Iana,i, Ii :anonnnnci ooimnian nonioonnon rox
nnion n o:yirarnnnin mrynon noor cononnia! I ^irnmax, ioo,o namon
inocrn, nioco no o,no noioonno nainnmoi, ,n ioroix oion,anin na
na,aimnn Iannon cra iynnon. Ii n coio,nn nnnnnaoro ioni i cnory,
xoiioi nirnmnncion noo,own, nnnin nnnoon ynnro no c,anaricn noy,anan
n nonywcin ari na con ornorcrnonnocri :a ionan,y, conii, ioo,, crany.
oaon Ian ionioio :,oonin, aionoynnn, ia,ioio i,a n nonix noo,!

H. M. KHBHKOB,
zaucu zopodcxozo noceaeuun Mmmumu
E.H. HHHOB,
npedcedumeao
Cocemu dengmumoc
zopodcxozo noceaeuun
Mmmumu

Hcpnan n ona wc cnncvncnnan xmonu, xmonu na ncm wnanu ycx napannmx. K unc-
xy vaknx cuacvxnnmx xmc npnnaxcwav Bnkvop Hnanonnu n Hpnna Bacnxucnna Haxno-
nm. B nauaxc anpcxn n kpyry cvc, nnykon, pyac onn ovcvnxn pynnonym cnauy. A
na ovo nccxc n cnoc pono ropoc Mmvnmn cynpyrn Haxnonm npaanonaxn 60-xcv-
nn mnxc. Hc voxuko cyua, no n cnu powcnnn y nnx onn na nonx.
20 anpcxn ovcvnx cnu powcnnn B.H. HAAHMOB,
concvnnk no cnopvy rxanm Mmvnmnnckoro ynnnnnaxunoro paona
7
^ 15 23 anpcxn 2011 r.

AH iaw,oio noonoia nanoimon onac-


nocrii n canin cramnin ioon nnnor-
cn cnori. Cnori n co:nannn oimnncrna i-
,on ro ionon, ionon canoio ,ooioio wn:nn.
Icn ,awo nnoino n: nac, y,ynn nonononi n
nonnornn iaw,o,nonnix :aor, no ononi ,y-
nair o cnorn, ro ron no nonoo can qair cno-
rn nnioio no ocrannor anno,ymnin: o,noio
nyiaor, ,yioio ,oaor ,yxonno n nancrnonno
o:a:nnnin. Ho ,awo n ron o:a:nnnn
crax n yninno.
Iocioconno Xncrono ro cnn,oroicrno
o noo,o wn:nn na, cnorii. Xncroc nocioc
n iai Cin Iownn n Cin oononocinn noo-
,n cnori.
Ho ocn cnori ocri cnnonnn nocionnaonoio
ion n cra,annn, ro nro o:nanaor noo,a Xn-
cra na, cnorii? Ora noo,a o:nanaor no roi-
io noo,oonno cnorn, no n rowocrno a,ocrn
na, cra,annon, rowocrno wn:nn na, noirnon.
Ia:,nni Iacxn ocri nonioo yrnow,onno
onrnnncrnnnoio, no,nnno xncrnancioio noc-
nnnrnn wn:nn, iorooo no nnnrcn co cnorii
n a:ymonnon noononocion nnnocrn. Xncrn-
ano nonr, nro Xncroc no,anr iaw,ony no-
ny Cnoon ]oinn nonnyi wn:ni. I wn:ni no n
noonocnon cnico. ro ioi,aro n i,oro ran,
na noocax, ,ymann cnonnn ni nco ncrornn-
cn. Hor. On oomaor nonnyi wn:ni n nnnon
cnico, nonacronmony, nnocro c namnn roon.
Innon ro roo no y,or ywo rainn onnin n
oo:nonnin, iai connac, no y,or nooawon-
nin, nocanonnin n occnornin. Iy,or ra-
inn, iai y Xncra noco Iocioconnn. Innn
iononr, nro ro ioainoo coirno non:on-
,or noco Cramnoio cy,a.
Iorony iannin cnic coio,nnmnoio na:,-
nnia n na,ow,o na y,ymoo nocioconno n:
nornix. Iocannn Xncra Iociocmoio, ni
a,yoncn n cnoony y,ymony nocioconni.
0 8k bB
Bockpcccnnc Xpncvono nkona Bxaroncmcnckoro xpaa
n Tannncko
k 8kI
Co,onno no:,anni nac, ,ooino nirnmnnni,
arin n cocri, c Ioninn n cnacnroinin na:,-
nnion Cnnron Iacxn!
Cona nacxainoio nnnorcrnnn ,omn ,o nac no-
o: romy noion, iai cnn,oroicrno noi cnnrix ano-
croon, won nnonocnn n ncox noco,yimnx noioo-
nnn i,on. Ionony rn cona no :aronnci n iynno
croornn, nonony ,ocrnia nac nocri o Xncro, o Iio
cnorn n nocioconnn?! ,a norony, n roiio norony,
nro :a ronn conann cronr ncrnna, oaino nooa-
:yiman noononociyi wn:ni. Onir roio nooa:o-
nannn, a ynmo cia:ari nooawonnn, oa,aor raion
nnyronnon cnon, nro nniaino cni ywo no cnoconi
ninari oio n: wn:nn. Oror onir naco,yorcn iaw-
,in noco,yimnn noioonnon i,on n, nonn, y-
,or naco,onaricn ,o cionnannn noia.
Io:,anonno co cnnrin na:,nnion Iocioco-
nnn Xncrona n cononow,ai ncionnnn nowoann-
on ncon nan no:acrari n noo, a noo: ro no:acra-
nno oorari cnoconocri ycnannari nooawaimyi
nac cny Iowocrnonnon aio,arn, ioroan ocri ,a
Iociocmoio Cnacnron.
BOHCTHHY BOCKPLCL XPHCTOC!
Ccnmeuuux Houuu HETPOB,
xpum Podecmcu Xpucmocu, 20!! zod
Hpaannunm nacxaxunm cvox ncmc-
xn ca kyxnua n kpamcnmx nnn. Hamn
aymkn c yvpa nopanumc cvannxn vccvo
n novo oxrnc uacm noanxncu na kyxnc.
Conpccnnmc xoankn kpacnv voxuko
nna, a nov kyxnun npcnounvamv noky-
navu y konnvcpon. B ropocko ynpanxc-
nnn novpcnvcxuckoro pmnka n ycxyr na
nockaaaxn ccva, rc nccvcn npoawa
nkycnmx, nmmnmx kyxnuc.
1. Onnnnncinn nr, now,y ,onann
281 n 3O
2. Onnnnncinn nr, 2224
3. Y. Ionaiona
4. Y. Ionona, (noma,ia SAO TII
,oia)
. Y. Inonnan, 31
6. Hononirnmnncinn nr, 86 (ionon-
nan ocranonia)
7. Y. Crannnonnan (y nanniona ,y-
nor)
8. Y. Inonnan, 331
9. Y. I. Ioomnnon, 2O
1O. Y. I. Ioomnnon (oioo TI 33)
11. Y. Ioonnona (oioo TI 2)
12. Y. Iooncioio, 2
13. Y. Ioaiona
Hckyccvncnnmc nncvm owno ycv
npnopccvn:
1. Iaanoncinn noo:,, 11, oioo OOO
^inn
2. Toionan noma,ia SAO TII CI
IIT
3. Ioioncioo mocco Ioioncioo
ia,nmo.
24
Ynawacmc wnvcxn
ropockoro noccxcnnn Mmvnmn!
Co,onno no:,annon nac c noninn n a-
,ocrnin na:,nnion xncrnancrna Iocioco-
nnon Xncronin!
Oro canin cnorin na:,nni nanocanno-
io nna, cnnnon:nyimnn noo,y wn:nn na,
cnorii, ,oa na, :on, rowocrno ncrnnnon
noi, croniocrn n cnano,nnocrn. Io:ow,o-
nno nonon wn:nn iaw,yi nocny nocor i,nn
na,ow,y, ,a inn, crononno oriiri cnoo
co,no n no,,owari nwnoio. I,oai n non-
nocrn, cqonnonannio no, nnnnnon nanoca-
nnn, nnnircn nonnin qyn,anonron ,yxonno-
crn namoio nao,a.
Or ncon ,ymn woaon, nroi nacxainio ,nn
coion co,na a,ocrii n ronoron omonnn c
o,ninn n n:innn, nnnocn n ,ona n:anno-
nonnnanno n cnacrio! ^na n aionoynnn ncon
nan, nycri ,oa namn n nonici y,yr nncri.
H.M. KHBHKOB,
zaucu zopodcxozo noceaeuun Mmmumu
E.H. HHHOB,
npedcedumeao Cocemu dengmumoc
zopodcxozo noceaeuun Mmmumu
Hacxa ovo rxannoc comvnc roa, npaannk, nocnnmcnnm caoy nawnoy n
ncvopnn poa ucxoncucckoro Bockpcccnnm ocnoa namcro Hncyca Xpncva. B Boc-
kpcccnnn Cnacnvcxn mxa nnxcna npy cnxa Bownn, nocwamman qnanuccknc aako-
nm npnpom. Dva cnxa cnocona nockpcmavu ycpmnx n npcopawavu ymn wnnmx,
no xn Hcro ncv nnucro ncnoaownoro.
$ k
aacva aapcrncvpnponana n Ynpanxcnnn dccpaxuno cxywm no naaopy
n cqcpc cnnan, nnqopannonnmx vcxnoxorn n acconmx koynnkann
no Mocknc n Mockoncko oxacvn. Cnncvcxucvno o pcrncvpannn HH ^
TY 50-680 ov 08.06.2010 r.
aacva nmxonv 1 paa n nccxm
no cyova
TLALdOHm OTLAOB:
3a. rxannoro pcakvopa - 586-25-14
dakc - 586-32-65
Connonpocon, nnqopannn - 586-24-33
Dkononkn, XKX - 586-24-07
Kyxuvypm n cnopva - 586-24-07
npckvop
A.H. Kypckona
Jcna cnoonan
APLC H3ATLAH, PLAKJHH:
141008, Mmvnmn-8 Mockoncko
oxacvn, yx. Mnpa, . 7,1
Ovncuavano n YH M.O. Mmvnmnnckan vnnorpa-
qnn. 141009, r. Mmvnmn, yx. Koxonnona, . 17,2.
Tcx. 586-34-00. Cpok nonncannn raacvm
n ncuavu 22 anpcxn n 18.00.
Hocp nonncan n ncuavu
22 anpcxn n 18.00.
Oc 2 n.x. Hcuavu oqccvnan.
Tnpaw 12000. 3ak. 876.
^nonno o,ainnn nowor no conna,ari c nnonnon anroon nyniannn. Iyionncn n nncina,
nncannio n o,ainni, no onon:nyircn n no no:namaircn. Sa ,ocrononocri nyniyonix
ornnonnn ornonaor roiio oiano,aroi. Ioononaria ,onyciaorcn roiio c nncinonnoio
a:omonnn o,ainnn.
Hcq-pcakvop
L. TKAALHKO

:


8
0 000F1, 1M - N8FI
25 AHPLAH, HOHLLALHHK
7:1O ^q Aiano
7:3O ^q ^ao Ionian
8:OO, 11:3O, 14:OO, 17:OO, 19:3O, 23:OO Honocrn
8:3O Cnox c ,ocranion na ,on
9:OO Xq ,yoncinn
12:OO Xq Ho:nania c namoio ,noa
14:3O ^q ^ao Ionian
1:OO Cona Aqonocinnn 2
16:OO, 18:3O Cona Caon iacori
17:3O Cona Hanainni iaycoon
2O:OO Xq H yno nn nro oo nno ciawyr
21:4O Xq Inarnanr
23:3O Cona Inoo, 9 conn
26 AHPLAH, BTOPHHK
7:1O ^q Iniinonnn rox ocon
7:3O ^q ^ao Ionian
8:OO, 11:3O, 14:OO, 17:OO, 19:3O, 23:OO Honocrn
8:3O Xq H yno nn nro oo nno ciawyr
9:O ^q Iniinonnn rox ocon
11:OO ^q ,oiro Anonr
12:OO Cona Inoo
12:O ,q Iio co :no:,ann 33
14:3O ^q ^ao Ionian
1:OO, 17:3O Cona Hanainni iaycoon
16:OO, 18:3O Cona Caon iacori
2O:OO ,q onmnni n wn:nn ,wona Ionno,n
21:2O Inoncrnnocinn ionnor
23:3O Cona Inoo
27 AHPLAH, CPLA
7:1O ^q Cnona nnocro
7:3O ^q ^ao Ionian
8:OO, 11:3O, 14:OO, 17:OO, 19:3O, 23:OO Honocrn
8:3O ,q Iio co :no:,ann 33
1O:2O Xq ,yoncinn
12:OO Cona Inoo
13:OO ,q onmnni n wn:nn ,wona Ionno,n
14:3O ^q ^ao Ionian
1:OO, 17:3O Cona Hanainni iaycoon
16:OO, 18:3O Cona Caon iacori
2O:OO Xq 1O maion nn nonimo
21:3O Xq Icronn noconnoio nn:ina
23:3O Cona Inoo
28 AHPLAH, HLTBLP
7:1O ^q Iomonni nonnnorcn cnona
7:3O ^q Io:namonno
7:4O ^q Io:,ymnoo nyromocrnno
8:OO, 11:3O, 14:OO, 17:OO, 19:3O, 23:OO Honocrn
8:3O Xq 1O maion nn nonimo
1O:1O Xq Icronn noconnoio nn:ina
12:OO Cona Inoo
12:O ^q Cnona nnocro
13:OO ,oiynonrainin ,oroirnn
14:3O Ioy Toiio ,n nywnnn
1:OO, 17:3O Cona Hanainni iaycoon
16:OO, 18:3O Cona Caon iacori
2O:OO Xq Iananr "Onoia"
23:3O Cona Inoo
29 AHPLAH, HHTHHJA
7:1O ^q Inminni innwin
7:2O ^q Ioionor n conno
7:3O ^q Iai owni n no,nowonoi
7:4O ^q ,oo noynaorcn nncnoiroy To,,n
8:OO, 11:3O, 14:OO, 17:OO, 19:3O, 23:OO Honocrn
8:3O, 1O:OO Xq Iananr "Onoia"
8:4O ^q Iai iyconoi na ncy oxorncn
12:OO Cona Inoo
12:O ^q ociyrni n oanio
14:3O ,q onmnni, ioroio cran niymiann
1:OO, 17:3O Cona Hanainni iaycoon
16:OO, 18:3O Cona Caon iacori
2O:OO, 21:O Xq Iananr "Onoia"
21:OO ^q Iai iyconoi na ncy oxorncn
23:3O ,oiynonrainin ,oroirnn
30 AHPLAH, CYBBOTA
7:2O ^q Iai owni n no,nowonoi
7:2O ^q ,oo noynaorcn nncnoiroy To,,n
7:4O ^q Ianom
8:OO, 11:3O, 14:OO, 17:OO, 19:3O, 23:OO Honocrn
8:43 Xq Iananr "Onoia"
9:3O ^q Io:namonno
9:4O ^q Inminni innwin
1O:OO Xq Iananr "Onoia"
12:OO ,q Tannan wn:ni onononcinx wnnornix
12:4O ynmno anoi,ori n: Ioccnn
14:3O Inri ncronn
1:OO ^q Ioionor n conno
1:1O Cona Hanainni iaycoon
16:OO ,q Ionan o,n n crano nnincxana
16:4O ^q Io:,ymnoo nyromocrnno
17:3O Xq IYIA
18:OO Toiio ,n nywnnn
2O:OO Xq Iananr "Onoia"
22:OO Xq Icri n,on
23:3O Cnox c ,ocranion na ,on
1 MAH, BOCKPLCLHLL
7:1O ^q nnin nicn
7:2O ^q ,ow,ni, ,ow,ni, nymo!
7:3O ^q Icn na,air :no:,i
7:4O ^q Ianom
8:OO, 11:3O, 14:OO, 17:OO, 19:3O, 23:OO Honocrn
8:3O Xq Iananr "Onoia"
9:3O ^q Iomonni Ox
1O:O ^q ociyrni n oanio
12:1O Cnox c ,ocranion na ,on
12:3O ,q Tannan wn:ni onononcinx wnnornix
14:3O Xq Icri n,on
1:4O Inri ncronn
1:O ^q Iomonni Ox
17:3O ,q Ionan o,n n crano nnincxana
18:OO ,q onmnni, ioroio cran niymiann
18:3O ,oroirnnmoy
2O:OO Xq IAIITAH uIAIACC
21:3O Xq IYIA
23:3O Xq Sanrai na nyrono
EHEQHEBHO B 8:00, !!:50, !4:00, !7:00,
!9:50, 25:00 CMOTPHTE HOBOCTH
HH TE.EKHHH.E HHHH MDTHUH
Tcxckanax
Hamn Mmvnmn
HPOPAMMA
HLPLAH
c 25 anpcxn no 1 an
H
OBLHTLALH Ionqoonnnn Sana,,
coonnix nn:oon Oriiroio nonnn
onara Ioccnn no xoiioi c manon no:,ann
n iana ^irnmnncioio anona Iniro A:a
on, iana ioo,cioio nocoonnn ^irnmn,
no:n,onr XI Aranr Aoican, Ia:aion,
,onyrar ^ocioncion oacrnon ,yni Aoi
can, ^yamon, no,co,aroi ionnrora no
qn:nnocion iyiryo, cnory, ryn:ny n a
oro c noo,owii ^ocioncion oacrn Co
ion Ionnion, no,crannron IX n, ionon
no wo, ooimnin.
Inocro co nconn nirnmnnnann, co ncon
cranon n oo :a cnoi ionan,y Aranr,
cia:a o,nn n: canix inix noionnnion
no,nocionnon o,onon ,ywnni ,nnrnn Io
nion. H nyncrnona con mocrin noonin
nioion na iaw,on narno. Ynoon, nro n co
,yimon io,y Aranr on:aroino niniaor
Iyoi Iaianna. (, ,
npum. ucmopu) ,awo ,na Iyia!
Samnrnni Aranra Iin Iooxon, ioroin
cra ,n ,nni iynnon, no,an inony nonony
ooimniy iimiy co cnonn anroiaqon. Hacro
nmon cnornnnon cracrn, iai n inn, nco no:ac
ri noioni. Sa no,rnow,onnon rnx con ,aoio
xo,nri no na,o: na iaw,on narno qainan no,no
cionnoio xoiion no,,ownnan i,n a:noio no:
acra. Ha noononnn nocrnonannn Aranra na
nnrnin no,aoi or xoiionnoio iya i nynon
canon cramon no no:acry ooimnno Cnorano
Iacnionno nrononon, ioroan no nonycrna nn
o,noio narna c ynacrnon cnoon innon ionan,i.
Ioia n ^irnmax ocri Aranr, n y,y n ro
nyco, n y,y wnri! cia:aa Cnorana Iacnion
na. C y,onoicrnnon ooi :a namnx onr, ncox
ononiononi ii. Ta noinn, ioroon onn :aa
wair nac, ,ooioio cronr. Ho co:nnio wo con
ai cnorori!
3
A BPLMH nonnnonara C.I. nronona niynn
a no roiio nanna nii n xoiion, no n. no
cioiio qa: na nomcion n:iio. Ioco,noo, ionon
no wo, a,n ^noma Iwnin. Iannin rono ononn
ycnoxn Cnorani Iacnionni n ocnoonnn oio o,
noio n:iia: no cnoi ycn,ori n :ao n no,nncn na
cnony, nroi no,anri ooimnno nnori.
I nonnnannn Canin con,nin n xan:narnn
nin qanar nn:on xoiionnoio iya i orno
non An,on Iacnionnn o
nnnonio.
Iin cnonnainio nn:i n
ror ,oni n ,n ionan,i. Ia
na ioo,cioio nocoonnn ^i
rnmn Aoican, Ia:aion no,a
n Aranry or nnonn ncox
ioowan iacnnin acnncnon
canona co cnn:ion aanoi
cnnno nirnmnncioio naonn
rnn. Oninnainio cynonni
no,ioronnn n qaniyi.
. Io:a,n noconi nocnnon
nannwonnon, ocron, ry,
non oii n aniax nonnn
onara Ionrnnonrainon xoi
ionnon nin. To, nro c,oa
Aranr ,n ^ocioncion o
acrn, ^irnmnncioio anona,
ioo,a ^irnmn, ,n iaw,oio
ooimnia oimo, non no
cro cnornnnan noo,a. On or
o,nnn ricnnn, ,ocnrin ricnn
i,on, ,n ioroix xoiion,
:,oonin oa: wn:nn cran
no nocro conann.
Eaeuu TKH.EHKO
21 anpcxn. PK Hyaa. Kaaaxocu, cma, cxonno no ano-
ncnnm noxmcno naxoukn, na npcn ncpcccvnxacu kak nnn-
y ona ccnvan uacvu Aconoro nopna Apcna Mmvnmn:
nrpokn n vpcncpm xokkcno koanm Avxanv, oxcxumnkn n
qyvoxkax, ccoxkax c cnnoxnko kxya, qxarn n nxakavm
co cxonan nocpwkn, pcucnkn npccvannvcxc qan-nnwcnn.
Ocvanonka mxa onn n onn, kak na avuax ucnnonava KXA.
Mm ona koana! - pacvnwka c vakn xoaynro kak ncxu-
an xyumc ncpcanaxa nacvpocnnc nccx, kvo npnmcx na ncpco-
nnm uccvnonannn Avxanva.
Boxcxumnkn mxn n nory co cnoc xmno koano c ncpnoro
nn Ovkpmvoro ucnnonava Konvnncnvaxuno xokkcno xnrn. Hx
akvnnnan nocpwka na oamnnx n nmcanmx avuax nooraxa Av-
xanvy awc n camc cxownmc ocnvm mvu na nmcovc
xana ropockoro noccxcnnn Mmvnmn, npcan-
cnv XK Avxanv Axckcanp Kaaakon n rxannm
vpcncp koanm Mnxom Pwnra c narpaan ov KXA n
rycpnavopa Mockoncko oxacvn
N - kI