You are on page 1of 24

Uputstva za upotrebu

Maina za pranje vea

Zahvaljujemo Vam na poverenju, kojeg ste nam iskazali nabavkom nae maine za ve, i estitamo Vam na dobrom izboru. Vaa nova maina za ve odgovara svim zahtevima moderne nege vea: ekonomina je u potronji vode, elektrine energije i sredstava za pranje. Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklovati), deponovati ili unititi. Da vaa maina nakon odsluenog ivotnog veka ne bi optereivala okolinu, predajte je ovlaenom sabiralitu starih kuanskih aparata. Aparat je namenjen iskljuivo korienju u kuanstvu. U sluaju korienja aparata u komercijalne, profesionalne svrhe, odnosno namenu koja prevazilazi uobiajenu upotrebu u kuanstvu, ili ako aparat koristi lice koje nije potroa, garancijski rok jednak je najkraoj garancijskoj dobi, odreenoj vaeim zakonskim propisima.

Opis maine za ve ........................................................ 3 Upozorenja ...................................................................... 4 Postavljanje i prikljuenje.............................................. 5 Delovanje......................................................................... 8 Saveti za pranje i tednju energije .............................. 13 ienje i odravanje ................................................... 15 Smetnje.......................................................................... 17

158250

Opis maine za ve

1. nadzorna ploa 2. dozirna posuda 3. vrata (ovisno o modelu) 4. poklopac ltera

5. noice 6. cev za odvod vode 7. cev za dovod vode 8. elektrini gajtan

Tehniki podaci
(ovisno o modelu)

Mere maine ( x d x v): 600 mm x 600 mm x 850 mm Mere plitke maine ( x d x v): 600 mm x 440 mm x 850 mm Dubina s otvorenim vratima: 106 cm / 88 cm (ovisno o modelu) Teina maine (neto): 90 kg / 76 kg (ovisno o modelu) Nazivni napon: 230 V, 50 Hz Prikljuna snaga: 2000 W Maks. punjenje: 6 kg / 5 kg / 5,5 kg / 4,5 kg Prikljuak: doza (230 V, 50 Hz, 10 A) Pritisak vode: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa Osigura: 10 A

158250

Upozorenja
Pre prve upotrebe maine obavezno skinite transportne blokade, inae mogu prilikom upuivanja blokirane maine nastati teka oteenja. Popravak takvih oteenja nije pokriven garancijom! Aparat prikljuite na vodovodnu mreu samo s novim cevima i zaptivaima. Mainu ne stavljajte u prostoriju, u kojoj temperatura moe da padne ispod 0C, inae se mogu otetiti delovi maine zbog smrzavanja. Maina za ve mora stajati na ravnoj, stabilnoj i tvrdoj podlozi. Potujte uputstva za pravilno postavljanje i prikljuenje maine na vodovodnu i elektrinu mreu. Kraj odvodne cevi ne sme biti namoen u odvodnu vodu. Pre poetka pranja pritisnite vrata na oznaenom mestu, da se brava ujno zaglavi. U toku rada maine nije mogue otvoriti vrata. Upotrebljavajte samo sredstva za mainsko pranje i negu vea. Ne odgovaramo za eventualna oteenja, te gubitak boje na zaptivaima i plastinim delovima, koji su posledica nepravilne upotrebe sredstava za beljenje i bojanje vea. Sredstva za skidanje naslaga kamenca obino sadre kiseline, stoga koristite samo ona, koja imaju dodano sredstvo za zatitu pred korozijom. Prilikom upotrebe tih sredstava potujte uputstva proizvoaa. Skidanje naslaga kamenca zakljuite viekratnim ispiranjem, da sigurno odstranite sve ostatke kiselina. Za pranje ne smete koristiti sredstva koja sadre topila, jer se odreeni delovi maine mogu otetiti, a stvaraju se i otrovni gasovi. Postoji opasnost zapaljenja i eksplozije. Nakon zavrenog pranja zatvorite vodovodnu esmu. Pred ponovnim transportom blokirajte mainu, tako da ugurate barem jednu ipku. Pre toga obavezno iskljuite mainu iz elektrine mree! Tablica s osnovnim podacima privrena je iznad otvora vrata maine. Garancija ne obuhvata potroni materijal (arulje), manja odstupanja u nijansi boje, poveanje buke koje je posledica staranja, i ne utie na funkcionalnost aparata, i estetske greke koje ne utiu na funkcionalnost i bezbednost aparata. Aparat je izraen u skladu sa svim propisanim bezbednosnim standardima, no usprkos tome ne preporuujemo da ga bez adekvatnog nadzora koriste lica smanjenih zikih, pokretnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnog znanja ili iskustava. Ista preporuka vai i za korienje aparata od strane maloletnih lica. Pre prikljuenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije. Ova je oprema oznaena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj elektrinoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom elektrinom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

158250

Postavljanje i prikljuenje
Skidanje ambalae
Budite paljivi, da prilikom uklanjanja ambalae otrim predmetima ne otetite kuite aparata. Pred prikljuenjem neka se aparat zagreje na sobnu temperaturu (priekajte 2 asa). Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklovati), deponovati ili unititi. U skladu s tim, materijali su i odgovarajue oznaeni.

Skidanje transportnih blokada

Odmaknite cevi. Odrate rafove A pozadi maine (slika 1). Skinite ugaone prole B (slika 1) i nataknite ih u utor na blokirnoj ipci (slika 2) - desnog prethodno okrenite na drugu stranu. Pomou ugaonih prola okrenite blokirne ipke za 90 i izvucite ih. Nastale otvore zapuite priloenim plastinim epovima. Blokade spremite za eventualno docnije koritenje. Transportne blokade morate skinuti da prilikom ukljuenja maine ne bi nastala oteenja. Garancija za popravke spomenutih oteenja ne vredi!

Slika 1

Slika 2

Postavljanje

Izravnajte mainu uzduno i popreno okretanjem regulacionih noica (matice s rafom). Noice omoguuju izravnanje +/- 1 sm. Nakon regulisanja visine noica, dobro prirate matice (A) - prema dnu maine! Vibracije, pomeranje aparata po prostoriji i glasno delovanje zbog nepravilno izravnanih regulacionih noica, nisu predmet garancije. Patos na kojem stoji maina, mora imati betonsku podlogu, mora biti suv i ist, inae maina moe da klizi. Oistite i regulacione noice.
158250

Ako imate mainu za suenje vea odgovarajuih dimenzija, moete da je postavite na mainu za pranje vea.

Prikljuenje na dovod vode

Za ekasno delovanje neka dovodni pritisak vode bude izmeu 0,05 i 0,8 MPa. Zadovoljavajui pritisak dobijete ako u petnaest sekundi iz potpuno otvorene esme istee 3 litre vode.

Iz bubnja izvadite dovodnu cev i koljenasti prikljuak dovodne cevi (1) prirate na mainu za pranje vea (imaju samo odreeni modeli). U maticu ravnog prikljuka dovodne cevi (2) umetnite zaptiva s mreicom, te cev prirate na vodovodnu esmu (Kod odreenih modela, zaptiva s mreicom ve je nameten i nije ga potrebno stavljati u maticu ravnog prikljuka). Ako imate model s prikljucima za toplu i hladnu vodu, prikljuite jednu cev na hladnu vodu i drugu na toplu, kao to je to oznaeno na stranjoj strani maine, gde su ugravirana slova C i H (C-cold = hladno in H-hot = toplo). Dovodnu cev potrebno je prirati rukom dovoljno mono da spoj bude nepropusan. Nakon stezanja obavezno proverite dali cev dihtuje. Za montau cevi nije dozvoljeno korienje kleta i slinog alata, jer moe doi do oteenja navoja matice.

Nametanje cevi za odvod vode

Odvodnu cev postavite u umivaonik ili preko ruba kade. Moete je prikljuiti i direktno na odvodni sistem, iji prenik mora da bude najmanje 4 sm. Zidni odvodni sifon neka bude montiran tako da omoguuje ienje. Kroz rupicu u plastinom kolenu provucite kanap, i njime privrstite odvodnu cev. Kraj odvodne cevi ne sme da bude dignut vie od 100 sm, i ne manje od 60 sm od patosa.

158250

Prikljuenje na elektrinu mreju

Mainu za ve prikljuite na elektrinu mreu pomou prikljunog gajtana. Propisani napon i ostali podaci navedeni su na natpisnoj tablici iznad otvora vrata maine. Zidna doza mora biti stalno dostupna i mora imati kontakt za uzemljenje (bezbednosna doza), uz potovanje vaeih propisa! Fiksno prikljuenje mora izvesti struno lice. Oteen prikljuni gajtan mora zameniti proizvoa ili ovlaeni serviser. Ne ukopavajte aparat u dozu, namenjenu aparatu za brijanje ili za suenje kose!

158250

Delovanje

A - Dugme za izbor programa B - Tipka nii obrtaji centrifuge, odnosno iskljuenje centrifuge (ovisno o modelu) C - Tipka vii nivo vode

D - Tipka START/PAUZA E - Lampica za ukljuenje / iskljuenje (naranasta)

Dugme za izbor programa

Osnovni programi Pamuk pretpranje Sintetika Osetljivo Vuna Kratak

Delimini programi Ispiranje Omekavanje Pumpanje vode Centrifuga

158250

Postupak pranja

Otvorite vrata maine za ve Napunite bubanj veom Zatvorite vrata Otvorite esmu za dovod vode Ukljuite mainu i izaberite eljeni program Dozirajte sredstvo za pranje i negu Uputite program tipkom START (D)

- Otvorite vrata maine za ve. Vrata otvorite potezanjem ruke prema sebi, na desnoj strani vrata. - Razvrstite ve po vrsti tkanine. Zakopajte dugmeta i zatvorite patente, zaveite trake te depove okrenite prema van. Veoma osetljiv ve stavite u posebnu tekstilnu kesicu. Preporuujemo da perete vee i manje delove vea istovremeno. Sledite etiketama na tekstilu s oznakama za nain pranja (vidi tabelu na zadnjoj strani ovih uputstava). Stavite ve u bubanj. Proverite dali je bubanj prazan! Zatvorite vrata maine za ve. Otvorite esmu za dovod vode. Ukljuite mainu i izaberite program pranja

Delovanje

Mainu ukljuite obrtanjem dugmeta (A) za izbor programa iz poloaja 0 na eljeni program. Dugme za izbor programa moete obrtati u oba smera, te tako izabrati pravi program obzirom na vrstu tkanine i temperaturu pranja (vidi tabelu programa). Moete birati osnovne i delimine programe. Izbor programa moete proizvoljno menjati pre pritiska na tipku START (D). - Izbor osnovnih programa ( , , , , ) Osnovni programi su celoviti programi, gde se izvode sve faze pranja, ukljuivo s omekavanjem i ceenjem (vidi tabelu programa). Moete ih birati obrtanjem dugmeta za izbor programa.

Pamuk: beo/aren
Normalno zaprljan pamuni i laneni posteljni i donji ve, stolnjaci, pekiri, gornja odea, i sl. Za veoma zaprljan ve postojanih boja moete upotrebiti program s pretpranjem .

Sintetika
Normalno zaprljane koulje, bluze i druga odea iz poliestera, poliamida ili meavine tih vlakana s pamukom.
158250

Osetljivo
Program za osetljivu odeu (haljine, suknje, bluze,..) i zastore.

Vuna
Posebno nean program za pranje vunenih proizvoda, oznaenih za pranje u maini za ve.

Kratak program
Prikladan je za pranje manje zaprljanog vea.

- Izbor dodatnih funkcija (

Izbor dodatne funkcije omoguuje promenu procesa osnovnih programa. Pojedine funkcije ukljuite pritiskom na odgovarajuu tipku. Ako u izabranom programu odreena funkcija ne deluje, pritiskom na tipku se lampica ne upali. Funkciju iskljuite ponovnim pritiskom na tipku - lampica se ugasi. Funkciju izaberete nakon izbora osnovnog programa, no pre pritiska na tipku START (D).

Vii nivo vode


Za bolje ispiranje, to je veoma vano kod poveane osetljivosti koe na sredstva za pranje. Za pranje veoma zaprljanog vea.

Snienje broja obrtaja centrifuge


Snienje broja obrtaja centrifuge ovisi o izboru programa i najviim obrtajima za pojedini tip maine. Program Brzina centrifuge - obr./min. max. Snienje broja obrtaja centrifuge 1400/1300 700 1200/1100 600 1000/900/800 500 1000/900/800 600 700 0 600 0 400 0

Pamuk

Sintetika, kratak Osetljivo Vuna Runo pranje

Iskljuenje centrifuge (brzina centrifuge max. 700 obr./ min) - imaju samo odreeni modeli
Tom tipkom iskljuimo centrifugiranje na svim programima.
158250

10

- Izbor deliminih programa (

To su samostalni programi, koje moete da koristite ako ne trebate ceo program pranja. Ako elite da koristite zaredom vie dodatnih programa, morate pred svakim novim izborom programa iskljuiti mainu (1 sekund postavite programator na 0).

Ispiranje
Samostalan program za ispiranje osetljivog vea, bez intervalne centrifuge, s kratkim zavrnim centrifugiranjem. Moete ga koristiti za ispiranje runo opranog osetljivog vea. Moete ukljuiti tipku za nie obrtaje centrifuge.

Omekavanje
Program je namenjen za omekavanje, beljenje ili impregnisanje opranog vea. Zakljui se centrifugom na max. 1000 obr./min. Moete ukljuiti tipku za nie obrtaje centrifuge.

Pumpanje
Program koristite ako ste prekinuli program pranja i elite vodu samo ispumpati iz maine, bez centrifugiranja.

Centrifuga
Intenzivna centrifuga za neosetljiv ve, na najviim obrtajima. Moete ukljuiti tipku za nie obrtaje centrifuge. - Doziranje sredstava za pranje i negu vea (vidi poglavlje Saveti za pranje i tednju energije) podeok za pretpranje podeok za glavno pranje podeok sredstava za negu Ako ne koristite program s pretpranjem, sredstva za pranje moete pomou posudice da dozirate direktno u bubanj. Omekiva sipajte u podeok samo do oznaenog nivoa. Pazite da prilikom otvaranja/zatvaranja vrata maine za ve dozirna posuda bude zatvorena.

11

158250

Upuivanje programa pranja

Pritisnite na tipku START (D). Lampica za UKLJUENJE/ ISKLJUENJE (E) prestane treperiti, i nakon nekoliko sekundi maina zapone delovati. Ako nakon ukljuenja vrata nisu zatvorena, nakon nekoliko sekundi lampica za UKLJUENJE/ ISKLJUENJE pone ponovno treperiti. Kad zatvorite vrata, maina zapoinje s izvoenjem izabranog programa. Ako nakon upuivanja programa elite menjati program pranja, morate dugme za izbor programa za 1 sekund postaviti na poloaj 0, a zatim moete ponovno izabrati proizvoljni program. Iskljuenjem se brie i dodatna funkcija, ako ste je prethodno izabrali zato je morate ponovno ukljuiti. Ako se u toku delovanja maine desi prekid elektrine energije, nakon ponovnog uspostavljanja elektrinog napajanja maina e nastaviti program tamo, gde je bio prekinut. - Zavretak pranja Na zavretak programa pranja upozori vas treperenje lampice za UKLJUENJE/ISKLJUENJE (E). Izvadite ve iz maine i sa zaptivaa vrata odstranite eventualnu neistou. Vrata ostavite pritvorena da se maina osui. Zatvorite vodovodnu esmu. Iskljuite mainu, tako da dugme programatora okrenete na poziciju nula. Izvucite prikljuni gajtan iz doze, i tako prekinite dovod elektrine energije iz mree.

Prekidi

Od strane korisnika Sopstveni (ziki) prekid Program prekinete ako programator okrenete na poziciju 0. Ako je voda u maini, izaberite jednog od dodatnih programa (pumpanje, centrifuga) za pranjenje vode i zavretak programa. Tipka PAUZA Program moete bilo kad zaustaviti pritiskom na tipku PAUZA (D). Ako u bubnju nema vode, mogue je nakon odreenog vremena otvoriti i vrata, inae ne. Program nastavljate pritiskom na tipku START (D). Smetnje Program se prekine ako doe do neke smetnje. Na to upozorava treperenje signalnih lampica (vidi poglavlje Smetnje)

158250

12

Prekid napona (elektrine energije) U sluaju prekida elektrine energije program se prekine, ali se nakon ponovno uspostavljenog elektrinog napona automatski nastavlja. Ako je prilikom nestanka struje voda u maini, pazite da ne otvorite vrata pre no to vodu ispumpate iz maine.

Saveti za pranje i tednju energije


Pred pranjem sortirajte ve obzirom na vrstu, stupanj prljavtine i postojanost boja. Zatvorite dugmad i patente, zaveite pantljike, ispraznite depove i izvrnite ih prema spolja. Prilikom izbora programa pranja vodite rauna o simbolima na uivenim etiketama pojedinih komada vea (vidi tablicu odravanja na zadnjoj strani). Nove arene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog vea. Jae zaprljan ve perite u manjoj koliini, ili dozirajte vie praka za pranje. Tvrdokornu neistou namaite pre pranja posebnim sredstvom za otklanjanje ekova, to vam omoguuje utedu energije. Ako je ve manje zaprljan, preporuujemo da koristite kratak program i odaberete najniu temperaturu pranja, jer time moete utedeti i do 50% energije. Preporuujemo da izbegavate pranje vrlo malih koliina vea, zbog tednje energije i boljih karakteristika delovanja maine. Najvee dozvoljene koliine suvog vea navedene su u tabeli punjenja na zadnjoj strani. U mainu je ugraena pumpa koja se automatski isti sama, i u toku normalne upotrebe nije joj potrebno posebno ienje. Da bi pravilno delovala morate temeljito da ispraznite sve depove i manete na odei, izvadite sitni, kope, rafove, akalice i sve ostale predmete, koji bi mogli onemoguiti normalno delovanje pumpe. Zaepljenje pumpe zbog stranih tela nije predmet garancije! Sloen ve malo rastresite pre ubacivanja u bubanj. Koristite samo sredstva za mainsko pranje vea. Prake za pranje ili tena sredstva dozirajte prema uputama proizvoaa. Kod vode s tvrdoom iznad 14dH potrebna je upotreba omekivaa vode. Oteenje grejaa koje moe biti posledica nepravilnog korienja omekivaa vode, nije predmet garancije. Ne preporuujemo korienje belila, jer mogu da otete greja.

Tvroa vode 1 - meka 2 - srednja 3 - tvrda

Stepeni tvrdoe dH(N) m mol/l < 8,4 < 1,5 8,4 - 14 1,5 - 2,5 > 14 > 2,5

fH(F) < 15 15 - 25 > 25

p.p.m. < 150 150 - 250 > 250

U sluaju tvrde vode dozirajte deterdent prema tabeli za stepen tvrdoe i odgovarajuu koliinu sredstva za omekavanje vode (potujte uputstva proizvoaa).

13

158250

Deterdent moete dozirati i neposredno u bubanj. Ako koristite gusta tena sredstva za pranje, preporuujemo da ih razredite vodom, da bi time spreili zapuavanje odvoda iz dozirne posude. Ako dozirna posuda ima priloenu pregradnu ploicu, moete u srednji podeok naliti tekue sredstvo za pranje (imaju samo odreeni modeli). Kod upotrebe praka ploica je dignuta, a za upotrebu tenih sredstava je spustite nadole. Teni deterdenti namenjeni su samo pranju bez pretpranja. Naroito osjetljiv ve (enske arape, osetljiv donji ve, i sl.) stavite u posebnu kesicu. Visok broj okretaja centrifuge omoguuje potpuno oceen ve, koji se u maini za suenje osui bre, to posledino omoguuje niu potronju energije u postupku suenja. U dozirnu posudu ne stavljajte praak u grudicama, jer se moe zapuiti cev maine za ve.

ienje i odravanje
Pred ienjem iskljuite mainu za ve iz elektrine mree! Kuite maine za ve istite mekom krpom i blagim sredstvom za ienje. Ako se u unutranjosti bubnja i na zaptivau vrata pojave masni valjuci, oistite mainu, tako da ukljuite program za beo/aren ve 60C i uputite ga bez vea, dodatkom polovne koliine deterdenta. Ako esto perete ve na niskim temperaturama i s tenim deterdentima, mogu da se razviju klice, koje uzrokuju neprijatan vonj u maini za ve. Da bi to spreili, preporuljivo je da barem jedared meseno uputite program pamuk 95C bez vea, s prakastim deterdentom za pranje. Po potrebi oistite i unutranjost kuita dozirne posude, ako u njemu opazite ostatke deterdenta. Izvucite posudu iz maine pritiskom na jeziak (vidi sliku).

158250

14

Po potrebi oistite poklopac zatvaraa pod tekuom vodom.

Pod tekuom vodom je oistite etkom i osuite. Istovremeno odstranite eventualne ostatke deterdenta s dna kuita.

etkom oistite celokupno podruje ispiranja maine za ve, naroito dizne na gornjoj strani komore za ispiranje.

Mreicu u dovodnoj cevi ee oistite pod tekuom vodom. Nakon svakog pranja obriite gumeni zaptiva na vratima. Time ete mu produiti ivotni vek.

Skinite poklopac ltera tako da u zarez stavite pljosnat izvija ili neki drugi priruni predmet.

15

158250

Filter je potrebno povremeno oistiti, naroito nakon pranja jae dlakavog ili starijeg vea.

Uloak ltera paljivo okrenite u suprotnom smeru od kazaljki na asovniku i pustite da iscuri voda, a zatim ga izvucite i operite pod tekuom vodom.

Filter namestite nazad na svoje mesto kao kao to to prikazuje slika, te ga prirate u smeru kazaljki na asovniku. Za dobro zaptivanje, dodirna povrina zaptivanja (A) mora da bude besprekorno ista.

158250

16

Smetnje
Maina za ve sama nadzire delovanje pojedinih funkcija u toku pranja. Ako ustanovi nepravilnosti, javi greku u delovanju, tako da zaponu treperiti obe signalne lampice u odreenom ritmu. Broj treptaja se menja obzirom na vrstu smetnje. Neke smetnje moete otkloniti sami, zato izbrojite broj treptaja, koji se ponavljaju s pojedinim pauzama u meuvremenu. Maina javi greke im ih ustanovi, i zaustavi delovanje programa, osim ako je dolo do greke u grijanju, kad maina ipak zakljui program, no bez grejanja vode. Smetnje: 2 - dva treptaja: vrata nisu pravilno zatvorena 3 - tri treptaja: smetnje u dovodu vode u mainu 7 - sedam treptaja: nepravilan je odvod vode iz maine U tim sluajevima smetnju moete otkloniti sami (vidi tabelu Smetnje) 1 - jedan treptaj: greka na senzoru temperature 4 - etiri treptaja: greka na senzoru obrtaja 5 - pet treptaja: greka na motoru 6 - est treptaja: greka na grejau U tim sluajevima zabeleite oznaku greke, mainu iskljuite, ponovite program, i ako vam se greka ponovi, pozovite najblii ovlaeni servis (lampice trepu sve dok mainu ne iskljuite). Smetnje iz okoline (npr. elektrine instalacije) mogu da uzrokuju javljanje razliitih greaka. U tom sluaju: - iskljuite aparat, i priekajte nekoliko sekundi, - ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, nazovite servisera. Garancija ne obuhvata greke koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, elektrine struje, elementarne nepogode).

Smetnja Uzrok Maina ne radi Maina nije pod naponom. (lampica za ukljuenje/ iskljuenje ne svetli) GREKA 2 Maina ne upuuje Vrata nisu pravilno zatvorena. program pranja na poetku pranja: trepe lampica za ukljuenje/ iskljuenje. u toku pranja: lampice povremeno zatrepere dvaput

ta uraditi Proverite dali je: utika u utinici, napon u utinici, osigura besprekoran. Gurnite ih prema maini.

17

158250

Smetnja GREKA 3 Voda ne dolazi u mainu (nakon priblino 4 min. javi greku - lampice povremeno zatrepere tri puta). Voda tee iz maine.

Uzrok Smetnje u dovodu vode u mainu.

ta uraditi Proverite dali je: vodovodna esma otvorena, mreica na dovodnoj cevi ista; Pritisnite ponovno na START.

Maina se pomera u toku delovanja.

Filter nije dobro pritegnut. Dovodna cev nije dobro prirajena na mainu ili vodovodnu esmu. Odvodna cev je pala na patos. Maina nije pravilno izravnana. Transportne blokade nisu uklonjene. Neravnomerno rasporeen ve, posebno ako je vea veoma malo (npr. samo kupai ogrta). Preveliko doziranje deterdenta.

Dobro prirate lter. Dovodnu cev vrsto prirate. Privrstite odvodnu cev na odvod. Izravnajte mainu pomou regulacionih noica. Skinite transportne blokade. To je normalno, maina e sama sniziti broj obrtaja, ako vibracije budu prejake.

Maina vibrira u toku centrifugiranja.

U procesu pranja se mnogo peni.

Dozirajte sredstvo za pranje po uputstvima proizvoaa, pazei na tvrdou vode i prljavost vea Koristite samo deterdente za mainsko pranje vea. Proverite dali: je lter ist je odvodna cev presavinuta, odvod (sifon) je zaepljen, je odvodna cev postavljena vie od 1 m. Ponovno pritisnite na START. Maina deluje normalno. Preporuujemo da perete zajedno veu i manju parad vea.

GREKA 7 Voda se slabo ili uopte ne izliva iz maine. (maina javi greku - lampice povremeno zatrepere sedam puta). Ve nije isceen kao i obino. Maina ne javlja greku.

Izliv vode iz maine je zapuen.

Na veu su masne grudice. Na veu su ostali ekovi. Na veu su beli ostaci praka.

U dozirnoj posudi su ostaci deterdenta.

Maina je ukljuila delovanje UKS*. Zbog slabog rasporeda vea u bubnju, maina je automatski snizila broj obrtaja centrifuge. Premalo doziranje deterdenta Operite ve jo jednom. Kod takve (ve je bio veoma masan). zaprljanosti dozirajte vie deterdenta, ili upotrebite teni deterdent. Upotrebili ste teni deterdent, Koristite deterdent koji sadri belilo. ili praak za aren ve, koje ne sadri belilo. To nije zbog slabog ispiranja Ve odmah jo jednom isperite. Upotrebite teni deterdent koji ne sadri vae maine za ve, nego zbog deterdenta bez fosfata, zeolite. koji sadre tvari, netopive u Ostatke pokuajte odstraniti etkom. vodi (zeolite) za omekavanje vode. Ti sastojci se mogu taloiti na veu. Premali protok vode. Oistite mreicu u dovodnoj cevi. Neki deterdenti se jae zalepe Pred doziranjem deterdenta obriite na posudu ako je vlana. dozirnu posudu.

158250

18

Smetnja Omekiva nije potpuno ispran, voda ostane u podeoku. Neprijatan miris u bubnju maine za pranje. Vreme pranja due je od uobiajenog.

Uzrok Usisni poklopac nije pravilno postavljen, ili je zapuen.

ta uraditi Oistite dozirnu posudu i poklopac ponovno postavite tako da vrsto nasedne.

Ostatci tkanina, deterdenta i Proverite dali je lter ist. omekivaa u lteru. Razvoj klica Uputite program pamuk 95C bez vea, s prakastim deterdentom za pranje. Vreme trajanja programa moe da se Niska temperatura ulazne vode. produi i do 60%, a da maina normalno funkcionie. Maina je ukljuila delovanje UKS* zbog neravnomerno rasporeenog vea. Nizak napon el. mree. Dolo je do prekida elektrine Vreme se produi za period trajanja prekida. energije. Senzor temperature ne dobiva struju Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera. Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera.

GREKA 1 Temperatura programa nije postignuta (maina javi greku lampice povremeno zatrepere jednom) GREKA 4 Obrtaji na izabranom programu nisu postignuti (maina javi greku lampice povremeno zatrepere etiri puta) GREKA 5 Delovanje maine je nepravilno; odnosno maina ne radi (maina javi greku lampice povremeno zatrepere pet puta) GREKA 6 Temperatura programa nije postignuta (maina javi greku lampice povremeno zatrepere est puta)

Prekinut kontakt do senzora obrtaja Preoptereenje motora zbog previsokog nivoa vode (runog dolevanja vode), ili zbog prevelike koliine vea Greka na motoru Preoptereenje motora, odn. greka na motoru

Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera

Otkazivanje grejaa Prehladna ulazna voda Runo dolivanje vode

* UKS: funkcija za nadzor stabilnosti, koja spreava prekomerne vibracije maine za ve u toku centrifugiranja. Ako smetnje usprkos gornjim savetima niste uspeli otkloniti, pozovite ovlaeni servis. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije. Trokove popravka u tom sluaju snosi korisnik sam.

19

158250

Tabele
Tabela programa - 6 kg
Program Potronja energije kWh Dodatne funkcije Snieni obrtaji centrifuge / iskljuenje centrifuge
z z z z z z z z z z z z z z

Centrifuga (okr./min.)

Program punjenje max. (kg)

Potronja vode L

Trajanje (min.)

Pamuk - beo Pamuk + pretpranjem Pamuk - aren * Pamuk + pretpranjem Pamuk Sintetika Sintetika Sintetika Osetljivo Vuna Kratak Delimini programi Ispiranje Omekavanje Pumpanje vode Centrifuga Hladno pranje

6 6 6 6 6 3 3 3 2,5 2 3 3 6 6 6

95 95 60 60 40 60 40 30 30 40 max. 1000 max. 700 max. 600 max. 1000 max. 700 max. 1000 max. 1400 z mogunost max. 1400

147 176 148 175 121 116 103 51 53 46 40 25 16 2 15

63 69 57 62 57 43 40 40 55 42 32 40 14 -

2,22 2,59 1,08 1,45 0,59 0,76 0,44 0,09 0,31 0,20 0,35 0,03 0,03 0,001 0,05

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih obrtaja centrifuge.


158250

20

Vii nivo vode


z z z z z z z z z z z z z

Temp. (C)

Tabela programa - 5 / 5,5 kg


Program Potronja energije kWh Centrifuga (okr./min.) Dodatne funkcije Snieni obrtaji centrifuge / iskljuenje centrifuge
z z z z z z z z z z z z z z

Program punjenje max. (kg)

Potronja vode L

Trajanje (min.)

Pamuk - beo Pamuk + pretpranjem Pamuk - aren * Pamuk + pretpranjem Pamuk Sintetika Sintetika Sintetika Osetljivo Vuna Kratak Delimini programi Ispiranje Omekavanje Pumpanje vode Centrifuga

5/5,5 5/5,5 5/5,5 5/5,5 5/5,5 2,5 2,5 2,5 2 1,5 3

95 95 60 60 40 60 40 30 30 40 max. 1000 max. 700 max. 600 max. 1000 max. 1400

138/144 167/172 139/145 165/170 115/119 108 96 47 49 42 40

55/59 60/64 49/53 54/58 49/53 40 37 37 55 39 32

1,95/2,13 2,24/2,44 0,95/1,04 1,25/1,35 0,51/0,56 0,71 0,41 0,08 0,31 0,18 0,35

2,5 5/5,5 5/5,5 5/5,5

max. 700 max. 1000 max. 1400

24 16 2 15

39 10 -

0,03 0,02 0,001 0,05

Hladno pranje

z mogunost

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih obrtaja centrifuge.

Vii nivo vode


z z z z z z z z z z z z z

Temp. (C)

21

158250

Tabela programa - 4,5 kg


Program Potronja energije kWh Centrifuga (okr./min.) Dodatne funkcije Snieni obrtaji centrifuge / iskljuenje centrifuge
z z z z z z z z z z z

Program punjenje max. (kg)

Potronja vode L

Trajanje (min.)

Pamuk - beo Pamuk + pretpranjem Pamuk - aren Pamuk + pretpranjem Pamuk Sintetika Sintetika Sintetika Osetljivo Vuna Kratak Delimini programi Ispiranje Omekavanje Pumpanje vode Centrifuga Hladno pranje

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2 2 2 1,5 1 2,5

95 95 60 60 40 60 40 30 30 40 max. 1000 max. 700 max. 600 max. 1000 max. 1400

136 165 145 170 113 106 94 47 47 40 36

47 52 44 49 44 34 32 32 45 35 27

1,80 1,97 0,85 1,13 0,47 0,67 0,37 0,08 0,22 0,12 0,28

2 4,5 4,5 4,5

max. 700 max. 1000 max. 1400 z mogunost

24 16 2 15

29 9 -

0,03 0,02 0,001 0,05

z z

22

Vii nivo vode


z z z z z z z z z z z z z

Temp. (C)

158250

Tabela programa/ dodatne funkcije


Znianje vrtl. oemanja / izklop oemanja
z/z z/z z/z z z z/z z/z z z/z z/z

Program Viji nivo vode


z z z z z z z

Osnovni programi Pamuk Pamuk - s pretpranjem Sintetika Osetljivo Vuna Pamuk - kratak Sintetika - kratak Delimini programi ispiranje omekavanje pumpanje vode centrifuga z mogunost

23

158250

Tabela odravanja

Normalno pranje

Osetljivo pranje

Max. temperatura pranja 95C

Max. temperatura pranja 60C

Max. temperatura pranja 40C

Max. temperatura pranja 30C

Runo pranje

Pranje nije dozvoljeno

Beljenje

Beljenje u hladnoj vodi

Beljenje nije dozvoljeno

Peglanje

Vrua pegla max. 200C

Vrua pegla max. 150C

Vrua pegla max. 110C

Peglanje nije dozvoljeno

Hemijsko ienje

Hemijsko ienje u svim otopinama

Perkloretilen R11, R113, Petrolej

Hemijsko ienje u petroleju, u istom alkoholu i u R 113 Visoka temperatura Niska temperatura

Hemijsko ienje nije dozvoljeno

Suenje

Poloiti na ravnu podlogu

Mokro obesiti

Obesiti

Mainsko suenje nije dozvoljeno

Pridravamo pravo do eventualnih izmena i greaka u uputstvima za upotrebu.

PS PG0

158250/sr (10-09)