Вы находитесь на странице: 1из 129

Haynu anuuanax

2008 N 2
Buxopn1 pea pasa e rop
Pepaxnoaaan xonnernn
n Oxcnep1am coae1:
Eap6o K. M.
(npepcepa1enu Okcnep1noro coee1a)
Eapcoea R. l.
Eorpanoe H. A.
lanenpeee B. H.
ln1enuuan R. H.
Knn1nn C. C.
Kpacoeckn K. M.
Kynnu A. H. (rnaenu pepak1op)
Monopuoea M. M.
Tn1oea l. B.
Unu6anoea C. H.
(o1ee1c1eennu cekpe1apu)
Henypoe A. A.
Uop K. M.
Appec pepaxnn:
191028, Cank1-He1ep6ypr,
Moxoean yn., pou 34
E-mail: IeaIron@IarI.spb.ru
Pepak1op E. B. Mnnenko
Ockns o6noxkn, uake1
n kounuk1epnan eepc1ka
A. M. Hcaee
Hpn nepenea1ke ccunka
na xypnan o6nsa1enuna.
ISSN 19987099
Cank1-He1ep6yprckan
rocypapc1eennan akapeunn
1ea1panunoro nckycc1ea
Cank1-He1ep6yprckan rocypapc1eennan
akapeunn 1ea1panunoro nckycc1ea
+ea+oi
Cocpannc
Iaxn+n ina Iocnqonnua In+eixaia .................................................................. 3
Tcopnn n ucvoonornn
Io:ocuuuep . E. eic+nne iai ia+eionn axi ................................................. 7
Hcvopnucckan ncpcnckvnna
1opouoco E. H. Cioxiii ncenoinx A. .......................................................... 1o
Tcavpanonmc cncvcum
Cmenouoco H. M. Ai+e n +ea+e In Io+oncioio.......................................... 2O
ooouoco H. . Aia+oni Iacnien: xe+oooinn, .+i.
Oiciyc n 1D7O-e ............................................................................................................. 2D
Tcavp n pauavyprnn
Ipt:oco H. C. Omne xo+nni enieieuecioi +aienn
o Oei+e ......................................................................................................................... 38
opeuutoco A. M. nai Axqn+noi Ieoia Iai:ea:
no:oeine ai+nuioi +aienn ia ocione ioxeniioio cie+a ............ 46
Hcvopnn cnckvaknn
Pnnococ A. K. 33 oxooia: axa+yinn cnei+ain .................................. o2
Pt6oc E. A. Aia+oni Oqoc n Aeicei Ay:on:
Cia:in c+aoio Aa+a ............................................................................................ o8
Bnm vcavpa
Hepuu I., Mopco M. Icexnioe nciycc+no nai+oxnxi:
naoi. Ieeno c iexenioio I. I. Maionoi .................................................. 68
Tcavpanonan ncarornka
Mo I. C. Iaxn+n yun+en.......................................................................................... 8O
Lceoepctu A. C. 8axe+in o mioe axa+nuecioio nciycc+na
n ee .exei+ax .................................................................................................................. 81
Pooecmceucton H. . Yun+ei n yueini
(I. H. Coonien n A. I. Iaiini: yoin noqeccnoian:xa) ..................... 88
Aynvopnm npakvnkyu
C+upuoco M. . Ieian noqeccnn ioiqeaicie ......................................... D4
Iomecon E. A. Ai+ecine cnocoioc+n n yueian ai+nnioc+i:
cnn:n n no+nnoeunn ................................................................................................. 1O1
Aco:xouoco M. . Conexeiiie qai+yi n xa+enai
n +ea+aiiox nc+onueciox ioc+ixe ................................................................ 11O
Macvcpa
Ioue:uu E. P. Inn Hnioaennu eio:exon encce
(Iocnoxniainn yueinia) .......................................................................................... 11o
3
Haunvn Aona Hocnqonnua Invcnouana
Hn oia .noxa ie yone+noeia coc+nei-
ioi iyi+yoi. Iaoe noioeine ce+ye+ ia
naeine iyi+yioio yonin omec+na. Ho :ia-
ueine .noxn oneen+ ie omni yoneii,
a nicmne oc+neinn iaoio noioeinn. Ic-
+onn iyi+yi n iaoi ioiie+ioi ee o+-
acn nnme+cn no nx nemniiix oc+nein-
nx. Oinx n: cnne+eic+n oc+neini iameio
nexein nnne+cn iayuian, iyi+yian n o-
mec+neiian en+eiioc+i oi+oa nciycc+no-
neeinn, noqeccoa Caii+-Ie+eyicioi aia-
exnn +ea+aiioio nciycc+na, aiaexnia
Ioccnicioi aiaexnn iyxain+aiix iayi
ina Iocnqonnua In+eixaia.
Hcnonck naykn
Hayia o +ea+e iai o+aci nciycc+no-
:iainn, noc+niaiman cnennqniannn +ea+-
aiioio nciycc+na yiniaiioio cni+e+n-
uecioio nna +nouec+na, nnaimeio iauec+na
ncex yinx nciycc+n n oionexeiio aniai-
io o+nuioio o+ inx, onaci n Iexainn
ia yee XIXXX neion. Jax nonnnaci mio-
a Maica Iexaia, eio +ea+oneuecini nic+n-
+y+ n Ienie, n ye no ienocec+neiiix
nnninex .+oi mioi n Ie+eyie n Iic+n-
+y+e Ic+onn Iciycc+n ia Icaainencioi no-
man (n 8yonciox nic+n+y+e, co:aiiox o
oi+nicioio neenoo+a) no:inia iynna ie-
xainc+a Aeicen Aeiceennua Ino:ena.
Iioa Ino:ena a:nonaaci, a:yxee+-
cn, eme n ia +ox iayuiox iacenn, io+ooe
oc+aoci +ea+oneax o+ Anc+o+en, n IV neie
o i. .. oneennmeio n cnoei Io.+nie c+o-
ine :aioii +ea+a, yconnn eio neoc+ioc+n
n ia:nanmeio nce eio coc+aniie uac+n. 8aioii
+ea+a, yc+aioneiiie Anc+o+eex, nen +e-
a+a, oneeeiiie nx iai oc+neine ia+a-
cnca (ounmeinn) cnennqnuecioio coc+on-
inn, no:iniaimeio o+ xyoec+neiioio
no+nceinn, oia:anci ien:xeiiixn n +e-
a+a ia no+neinn ncei nc+onn ueoneue-
c+na. I ai+nuioc+n io nooeio iauao
n:yueinn +ea+a, c+anmee o+nanioi +ouioi n
qnocoqcio-.c+e+nuecinx ioinennni xyo-
inion n xicn+eei yymnx nexei o n-
o nn Ieien. Io:e naiix nneinex ia
.+ox ny+n c+aa iinia Hnnme Ioeine +a-
ienn n: yxa xy:iin (1872). Ioaian:no-
nan noincnicio-anooinueciyi c+yi+yy
ai+nuioi +aienn, Hnnme nine qoxyy
in+enen ueoneuecioio cymec+nonainn,
ocxiceiiyi uee: +ea+: eonei n xn nxe-
i+ oncieine +oiio iai .c+e+nuecini qeio-
xei. yine oncieinn ie nnni+cn ncue-
ninaimnxn, c +ouin :einn Hnnme.
Ho +oiio Maic Iexai :aionon o +e-
a+e ie c +ouin :einn qnocoqcioi ia+nii
xna n ie ncxon n: :aioion oinin n .c+e-
+nin, ye nnxeinnmnxcn n nciycc+none-
einn. Oi :aincn ninneinex coc+neiioio
n:iia +ea+a, noc+neinex +ea+aiioio nc-
iycc+na iai +aionoio, a ie iai ioiioxea+a
axi, n+ea+yi, xy:iin n a:nuiix cno-
coon nx oqoxeinn n ncnoieinn ia cne-
ie. I Ioccnn .c+aqe+y Maica Iexaia nn-
in A. A. Ino:en.
Jaiona ienocec+neiian +annnn, na-
iix :neiox n io+ooi c+an n iame nexn
iinin ina Iocnqonnua In+eixaia.
Oei+ox iayuiix ni+eecon In+eixa-
ia nnni+cn iecioiio +ex. Iio iaina+cian
ncce+annn (:amnmeia n 1D6D ioy) nocnn-
meia enccey, conemnnmexy neenoo+
n +ea+e. Ix i Aie Ai+yai, co:a+ei na-
ncioio Cnooioio +ea+a (Jea+a n).
O+o+ +ea+, o+iinmnicn n 1887 ioy, c+a,
no cy+n, nenix enccecinx +ea+ox. He-
oxonxoc+i cneinuecioio nonomeinn ionoi
axi Xeinia Iceia, Iexa+a Iayn+xa-
ia, ina Hnioaennua Joc+oio, +o ec+i axi
co coioc+ii ioiqni+on n ieoio:iauioc-
+ii necoiaei, nnnea i ionix nninnnax
co:ainn cnei+ain: i nonneini encce-
cioio :axica, ai+ecioio aicaxn, no:ini-
ioneini a+xocqei cnei+ain, nnxeieini
4
[22008]
xn:aicneii iai ocioni enccecioio n:i-
ia, i ncnoi:onaini +ea+aiioio ocnemeinn
n acii+nn ioiqni+a nieci n i xioe-
c+ny yinx ioiie+iix +ea+aiiix nnexon.
I +yax In+eixaia (I: nc+onn qai-
ny:cioi enccyi. .: IIJMnI, 1D76,
Iyccian iaccnia ia qainy:cioi cneie.
.: Iciycc+no,1D78, Ieiio-+nouecine no-
ncin qainy:cioi enccyi XX neia.
.: IIJMnI, 1D88) n n xioiounceiiix c+a-
+inx nooio, cneia :a cneioi nocco:ai+-
cn n aian:nyi+cn .+n caxie enccecine
:axici. I oia:inae+cn, u+o +e oneiin, io+o-
ie anan qainy:cine in+nin conexei-
inin Ai+yaia, in ie oei+nnii. Oin
mn ie o+ eaiio noncxonmeio ia cneie,
a o+ nuiix niycon n no:nnni an+oon. Jea+-
oneuecinxn xe+oaxn In+eixai aian+n-
uecin eioic+ynye+ cnei+ain c+oe+iei an-
ioc+n. Oi nneiae+ i noxomn ioiie+iix
onncaini, ieninionix :anncei Ai+yaia,
nocnoxniaini ai+eon, exaoi, nneeiiix
n nieci neenouniaxn, n:iionix n:xeie-
ini n neenoax no canieini c oninia-
axn n i xioec+ny yinx cony+c+nyimnx
qai+oon. I e:yi+a+e +ya yueioio ninc-
ine+cn nc+niioe xyoec+neiioe :iaueine
cnei+aiei Ai+yaia. I nce +nouec+no qai-
ny:cioio enccea n conoiynioc+n oia:ina-
e+cn iyoio noin+ix n ocxiceiiix.
yioi noc+oniioi +exoi iayuiix ni+e-
econ In+eixaia nnni+cn yccio-:aye-
iie +ea+aiiie cnn:n. Iio oi+ocian nc-
ce+annn (:amnmeia n 1D7D ioy) nocnnmeia
ni+ene+annn ia qainy:cioi cneie XX neia
non:neeini I. C. Jyieiena, A. H. Oc+on-
cioio, . H Joc+oio, u. M. oc+oencioio,
A. I. exona. ee: n:anxoeic+nne iyi+y
In+eixai noia:inae+ yinnecaiiie :aioii
nciycc+na, ninnne+ +ea+aiiii omeueo-
neuecini n:ii, io+oii, no cy+n, ie n:xein-
cn co nexei Coqoia o iamnx iei. I nn
.+ox an+o neeae+ omymeine yiniaiioc+n
iaoio xyoec+neiioio nneinn, eio ienon-
+onxoc+n. Jai, noexi, noin+ie oc+o-
encinx n niaeiiie n aiyce yccioio xei-
+an+e+a XIX neia, oia:inai+cn ai+yaiiix
no uainnn XX neia. Oin ni+ene+nyi+cn
no-cnoexy, n inx cxemai+cn ainei+i. I 1D13
ioy ia nenii nai nixon+ oin ieon Ia-
+ien Iaaxa:onix, io+oix nonomai+ ne-
nine ai+ei Aai Iono, Iai iei, yn
Ayne, a n 1D37 ioy n noc+aionie Aiea
Iaxi nn n 1D46 ioy n ni+ene+annn Aie
Iacaia no:iniai+ yine ainei+i n nonc-
xon+ ninneine ia nenii nai yinx ne-
coiaei. In+eixai ncceye+, iai o+iomeine
i iaccnie aciinae+ .noxy n iai neeinia-
e+cn qainy:cian cneia co cxoiixn +eiei-
nnnxn n ycciox nciycc+ne. Oi noueinnae+
ienexonmee ncexnioe :iaueine yccioi
iyi+yi n u+o eme naiee iea:iniyi
cnn:i Inoni n Ioccnn. Ha ioiie+iix xyo-
ec+neiiix nnxeax cnei+ainx Aoa
In+oena, Aie Iacaia, Aaia-yn Iao
In+eixai nocennae+ +o, u+o en Joc+oi
ia:na ioia-+o nyxn ianiixn iauec+naxn
nciycc+na: ciionioc+i oiy n a+c+no iei.
Ocioniie nooeinn ncce+annn nom-
n n ye ia:naiiyi iiniy Iyccian iaccnia
ia qainy:cioi cneie.
Hcnonck nckyccvna
en In+eixai noc+ynn n einiia-
cini +ea+aiiii nic+n+y+ n 1D47 ioy. Ixy
io +oia 2O e+. I 1Do2-x oi oioiun ni-
c+n+y+. Ioxnxo +ea+oneuecioio oa:onainn
oi noyuncn iecioiio e+ ia ai+eciox iy-
ce nenioio xac+ea cneii Inn Mnxaio-
nnua Iiena.
Ienoana+eician en+eiioc+i ina
Iocnqonnua n Jea+aiiox nic+n+y+e (iiie
aiaexnn) iauaaci n 1D6O ioy. C +ex no nce
einiiacine-ne+eyicine ai+ei, encce-
i, +ea+onei nomn uee: eio yin. Mo-
io yua+icn, u+o nce ao+aimne ceioin +e-
a+aiiie en+en n +oi nn nioi c+enein
eio yueinin. I ecn i+o-+o ie i noxionei
eio einnnxn, +o e:yconio nona no eio
oanine ia ocyeinn cnei+aiei.
Iaan einnn In+eixaia .+o coen-
ieine .xonnoiaiioio oa+ocioio nciycc+na,
iyoioio nciycc+noneuecioio :iainn n ai+e-
cioio xac+ec+na. Iaccia:inan o +ox nn niox
ai+ee, oi c+exncn nocco:a+i eio xaiey
ncnoieinn. Oi cnocoei i no xoy einnn
ciia+i cnonx necoiaei, ncnoi:yn nnexi
cneinuecioi n:oa:n+eiioc+n o+ ceiia no-
inuioio niemieio noia:a o coneennainn,
nnnanmeiocn i nico+ax na+e+nin n +a-
in:xa. einnnx In+eixaia ia cnoic+nei-
ia +aie n nynnnc+nuioc+i. Iocxo+-
eiiii iaiaiyie cnei+aii nn qnix
c+aionncn ie +oiio nexe+ox +ea+oneuec-
o

ioio a:oa, io n xa+enaox n aian:a
noex conexeiioi iyi+yi n omec+na.
Ie:yneuiii xyoec+neiiii niyc a
In+eixaiy no:xoioc+i c+a+i oinx n: ne-
ymnx +ea+aiiix in+nion. A eio yuac+ne
n +ea+aiiox nonecce :aiiuaoci ie +oi-
io n nicia:inainn oneioi, xieini n in+n-
uecinx :axeuaini. Ixy naio io on:a+ei-
io noooepomt nciainn ai+ea n enccea,
noyn+i i +nouecinx ycnnnx, oon+i ia
ny+n i ionoxy. In+eixai-in+ni inioia
n in n ioex cyuae ie noia:ina cnoeio ne-
nocxoc+na ia oei+ox in+nuecioio a:xim-
einn. Oi c+ann ia nenoe xec+o ie oneiiy
noyi+a +nouec+na, a omeine c ioeioi,
ueoneiox, nniaeamnx +oxy e, u+o n oi,
xny. en Iocnqonnu yxe iai+n ninnn-
yaiiii noxo i yme n a:yxy iaoio. Oi
no:ne .+o yxeine ia yoneii nciycc+na.
Oi :axeua+eiio yxe noana+i ienne-
nnn+iie cyeinn n xaicnxaiio manmei
qoxe. Icn encce cnamnna eio xie-
ine o cnoex ouennio ieconemeiiox cnei+ai-
e, In+eixai xoi o+ne+n+i n +aiox yxe: Ii
noc+annn iaino:iii cnei+aii! Ii o+ii-
n n xein ionoio Ieicnna. (Hop:o.) Ho
y xein ec+i xaiceiiioe cooaeine.. Ma-
iceiiioe cooaeine a:ne+inaoci n in-
+nuecini aian: cnei+ain c ynoox ia +o,
ueio n iex ie xna+ae+, n c nocia:iaxn, iai
io i xoio ncnann+i .+o ieconemeic+no.
Iencce, cnocoiii ncyma+icn n cona,
no:nyuanmne noce nay:i, xoi nocnoi:ona+i-
cn yoiox. A encce, ie nxeimni cyxa,
nocnninxa +oiio c+aia+iii ioxnn-
xei+. I iaii me cnonx ny+ex.
Ieaioinuecian en+eiioc+i In+eixa-
ia ie oiainunnaaci +oiio +ea+aiiix
nic+n+y+ox. Mioine ioi oi nenoana n
Aiaexnn Iyccioio Iae+a, un+a :eci ei-
nnn ie +oiio no nc+onn +ea+a n n+ea+y-
i, io n no ocionax neaioinin. Ioimyi
nenoana+eiciyi n iayuiyi ao+y oi ne
n Iyxain+aiox yinnecn+e+e noqcoi:on.
8eci oi no:iann ncce+annoiiii cone+,
yionon xioiounceiiixn acnnai+axn.
Cnoonm ucnonck
I 1D7O-e ioi en Iocnqonnu yionon
c+yeiuecinx iayuiix omec+nox einiia-
cioio +ea+aiioio nic+n+y+a. Oi cea CHO
oa:ncox cnooi n e:eioi nyc+iie :a-
c+on. 8eci iononoci o ien:nec+iix :ana-
iix axa+yiax n encceax, n :a .+nxn
nxeiaxn no:iniaa +exa neiioc+ei noni-
ioi iyi+yi, cnooioi o+ iix neooin-
uecinx oix, o+ na+niioio xaioecnn, o+ no-
n:noa unioninuec+na, +o ec+i o+ nceio +oio,
u+o, iai oia:aoci, iniya ie ncue:ae+. Ia-
an eui In+eixaia n:inaa i oe+eini cno-
oi yxa. I CHO c+eianci c+yei+i xio-
inx ny:on, ninyciinin e oc+ananci eio
yuac+iniaxn ia oine ioi.
C+yeiuecioe CHO no yionoc+nox
In+eixaia eaiio qoxnonao iyi+yy +ex
noioeini, io+oie oneeni+ ceioinmini
eii co ncexn eio no+nnoeunnxn. Icn c+y-
ei+i, ni+eeconanmnecn n 7O-e ioi qnoo-
inei, ye:an n: einiiaa n Ja+y i Ini
Mnxaionnuy o+xaiy, +o +ea+aiiie in
mn i iny Iocnqonnuy In+eixaiy. Ie-
c+aneinn o cnooiox xne o+ii+o qoxy-
nonan n +e ioi iexioine, a nenoa+i
in+enn noniioio nciycc+na iei:n nia-
ue, uex n a+xocqee, n io+ooi xoio i-
ma+i. yxoniyi cnooy iecn +aine yueiie,
iai I. M. o+xai, . C. nxauen. Ixn ina
Iocnqonnua In+eixaia oio i+i nnnca-
io n .+o+ n.
Hcnonck ncycvannoro vpya
I noceine ioi ia nenii nai n:-
in In+eixaia nixon+ ao+a ia yueinia-
xn n xec+oxa+nnxn. Oi i an+oox n co-
c+ann+eex ceyimnx iini:
8ayeioe ai+ecioe nciycc+no XIX
neia: uainnn. Aiinn. I+ann. CIA. CI.:
CIIYI, 2OO2.
Iciycc+no enccyi :a yeox: Ie-
nan noonnia XX neia: Xec+oxa+nn. CI.:
CIIAJI, 2OO4.
Ic+onn :ayeioio +ea+a. CI.: Ic-
iycc+no, 2OOo.
Xec+oxa+nn no nc+onn :ayeioio +e-
a+a. CI.: CIIAJI, 2OO7.
Yueini nc+onn :ayeioio +ea+a,
oxna+inaimni neno o+ ai+nuioc+n o ioi-
na XX neia, c+a nenoi n o+euec+neiiox +e-
a+oneeinn noni+ioi oei+nnio accxo+-
e+i .noinni axa+nuecioio +ea+a iai
cnennqnuecioio nna nciycc+na, a ie iai ce-
c+na ni+ene+annn axa+yinn.
Cnoi noceiii ao+y en Iocnqonnu
ie :anemn. O+o yueini nc+onn :ayeioi
[22008]
n+ea+yi. Io :axicy In+eixaia iai o+-
ne+c+neiioio eai+oa n yueinie, aeconai-
iox c+yei+ax Jea+aiioi aiaexnn, noo-
io accxa+nnae+cn .noinnn xnonoi
axa+yin (nn coieinn aaica xey
a:nuiixn nnaxn n aiaxn n+ea+yi).
I ao+e ia yueiniox nnneueii iai n+e-
a+yonei, +ai n +ea+onei, nenoana+en
a:nuiix ny:on Ie+eyia n Mocini. Je-
nei .+y ao+y nne+cn :anema+i e: ieio.
11 cei+nn 2OO8 ioa ina Iocnqonnua ie
c+ao. Jo, u+o nx ceaio, c+aie+ ia oine
ioi onei+nox n yymnx noioeini yue-
iix n +ea+aiiix nai+nion.
en Iocnqonnu In+eixai i meo
oaei ie +oiio yxox n +aai+ox. Ixy i
nncym iencuenaexii a inn n ooe-
a+eic+na. Ice, i+o :ia eio n:io nn o-
macn c inx, ncni+an .+o ia cee. Ioein,
ao+anmne c inx, ianceia coxain+ uync+no
iyoioi aioaioc+n :a ioi, noneeiiie
n +nouecioi n n nicmei c+enein iyxaiioi
a+xocqee, io+oyi +ai ec+ec+neiio co:ana
noiyi cen n ieyc+aiio noenna .+o+ :a-
xeua+eiiii ueonei.
M. M. Mo:oooco,
. H. Motcu+oc
7
ccvnnc kak kavcropnn paum
I. I. Ioonunie
Ioiman uac+i ioneimnx xe+oni, ne-
aiaexix ny+ei n c+ooi aian:a xyoec+nei-
ioio +eic+a onei+nonaia ia ao+y c no:oi
n no.:nei, n o+nune o+ .nox c+aioneinn iyi-
+yi enoneicioio +nna, oco:iaine io+oix
n no.+niax Anc+o+en, iaccnnnc+on n .
iauniaoci c +eonn axi. I .innionen-
uecioi c+a+ie o axe I. I. Xan:en nnme+:
Jeonn axi (nee nceio +aieniioio
aia) co nexei Anc+o+en nic+ynaa
n enoneicioi iyi+ye oionexeiio iai +e-
onn nciycc+na n neox, u+o cnne+eic+nona-
o o :iaunxoc+n axa+nuecioio oa n+ea-
+yi
1
. Ioee +oio, conexeiiie +eoe+nin
n+ea+yi o+xeuai+, u+o n ia+eioni, ne-
noiauaiio a:ao+aiiix nnxein+eiio
i axe, oia:acn no:e nocnnin+ acmnn-
+eiio n ncnoi:ye+cn nn aian:e non:ne-
eini .nnuecioio oa: n uac+ioc+n, o .+ox
cnne+eic+nye+ n+ea+yoneuecian +annnn
+oionainn ioxno:nnnn, ieon n .
2
Ociona+eiioc+i n:yueinn cnennqnin
axi c ceenii XIX neia cxeine+cn o+ue+-
nno niaeiiix yinainex ni+eeca i iei
ncceona+eei. O+o ia qoie +oio, u+o, iann-
xe, yccian n+ea+ya n+ooi noonnii
XIX nenoi noonnii XX neion o+xeueia
ceie:iixn oc+neinnxn, o+ii+nnxn, .ic-
nenxei+axn n oac+n axi. O .+ox cnn-
e+eic+nyi+ +nouec+no A. H. Oc+oncioio,
axa+yinuecini oni+ I. C. Jyieiena,
A. I. Cyxono-Ioinia, M. I. Ca+iiona-
Ienia, . H. Joc+oio, A. I. Joc+oio,
A. I. exona, M. Ioiioio, . Aieena,
A. Ioia, M. Ine+aenoi, A. Ia+oiona, I. Ma-
nioncioio, H. Oxaia, M. Iyiaiona, I. Ina-
na, . eoiona, uee: nciymeine axoi n +ea+-
ox nomn nou+n nce iyniie nec+ann+en
cnxnon:xa, aixen:xa, qy+yn:xa, OIOIIY.
Ii+eec i .icnenxei+ax n axe :axe+ei n n
noceine ioi (Jea+.ooc, cniie+nuecini no
cnoei nnoe oni+ I. Inmionna, I. Iii-
naena n .). Ho c ceenii XIX neia qoxa-
xn nexein oco:iai+cn nee nceio .nnuec-
ine, ia yee XIXXX neion nnuecine.
I, iecxo+n ia ceie:ioc+i nciaini n axa-
+nuecioi n+ea+ye, c+eia ncceona+ei-
cioio ninxainn c ouennioc+ii neexemae+-
cn n c+ooiy no:i n c+nxa iai cnocoon
niaeinn .nnuecioio n nnuecioio xno-
omymeinn, xoio cia:a+i, nciiun+eiio
n nx c+ooiy.
I iauec+ne nnxea comici ia iean-
ine +eoe+nio-n+ea+yiie n:ainn. Cnc+e-
xa+n:nyn oioxiii xa+ena a:nn+nn n-
+ea+yi n: cniie+nuecinx qox enioc+n,
ioinei+nyn eio no ninnx +aicqoxannn
ocioniix +eoe+nuecinx ia+eioni, C. H. Ioi+-
xai iociycn noex axi nceio nmi ia
nn+n c+ainnax cnoeio ceie:ioio +ya (Ic-
+onuecian no.+nia), i +oxy e n a:ee,
nocnnmeiiox no.+nie on+ea+yioi .no-
xn .noxn cniie+n:xa
3
. I III +oxe noceie-
io, noio+oneiioio ioei+nnox IMI n:a-
inn Jeonn n+ea+yi, nocnnmeiioio oax
n aiax, axe noome ie iamoci xec+a
4
.
Moio ionon+i n o yioi ceie:ioi
iayuioi noexe: ia+eionn, nenoiauaiio
a:ao+aiiie ia xa+enae axi, n nonec-
ce n+eiioio ncnoi:onainn n nai+nie aia-
n:a non:neeini yinx oonix qox yin-
qnnnyi+cn, y+aunnai+ cnoi ncxoiyi
cnennqniy, a :aiennimnecn n XX neie :a
axoi eqninnnn, yxae+cn, ie nceia o+ne-
uai+ ee oonoi cnennqnie. I iauec+ne ia+e-
ionn, o+ue+nno y+aunnaimei cnoe :iaueine
n nai+nie aian:a axa+nuecinx non:nee-
ini n o+euec+neiioi iayie n+ooi noonn-
ii XX neia, nec+ae+ ia+eionn eic+nnn,
a n iauec+ne ie:acyeiio mnoio acnoc+-
aieiiix n nai+nie aian:a axi xoio
nne+i ia+eionn cie+a n ioiqni+a. Ic+i
ieoxonxoc+i y+ouin+i no:xoioc+n n ne-
nxymec+na ncnoi:onainn .+nx n yinx ia-
+eioni n ocxiceinn axa+nuecinx non:-
neeini.
8
[22008]
Hauiy c nanoxeioc+n :axemeinn ia+e-
ionn eic+nne noin+nex cie+ n ocio-
nonoaiaimnx +eoe+nuecinx ao+ax o axe
noceinx e+. I. I. Xan:en +e+ii iany
xoioiaqnn axa iai o n+ea+yi ia-
:inae+ axa+nuecine cie+i n :anemae+
ee a:eox Inic+no cie+a
o
, :axeinn
n n:nec+ioi co nexei Anc+o+en qoxye
(enic+no eic+nnn) cono eic+nne co-
nox cie+. C. H. Ioi+xai n oueie Jeo-
nn n+ea+yi, nocnnmeiiox axe iai oy,
cnanenno :axeuae+, u+o cnennaiian c+a-
+in eic+nne nncy+c+nye+ n cnanouiix
n:ainnx nox co c+a+inxn qaya n ci-
e+
6
. unicnyn n .+ox niaeine mnoio
acnoc+aieiioi nai+nin ncceona+ei-
cinx ao+, nocnnmeiiix omnx n uac+iix
noexax axi noceieio nexein, yueiii
n cax onenye+ noin+nex cie+ iai ocion-
iix n a:ximeinnx o axe. I+ooi naa-
iaq coo+ne+c+nyimeio a:ea oi ia:inae+
Cie+ axi: nio cyii.
7
, n iex nie-
ne+ noa:e Xaai+enc+nia noin+ni,
onncinaimnx axa+nuecini cie+
8
. I a-
ee xoio nc+e+n+i xioec+no cyuaen aia-
oinuioio conoyno+eeinn: n nei+e ci-
e+a axi.
D
, n uexoncioi axe cie+
coc+anni+.
1O
, yc+aionia axi ia nieci-
e+iie qyiinnn nicia:inainn.
11
n .
Oia n: c+ooi noexi ncnoi:onainn
noin+ni eic+nne n cie+ n cnaimnx-
cn :iaueinnx cnn:aia, yxae+cn, c nc+onei
ycnoeinn yueinn Anc+o+en, c neeoeinex
eio n yine nexeia ia yine n:iin. I yc-
cinx n:ainnx Io.+nin ieuecioe xnq
12
yc+oiunno neenon+cn iai qaya co-
nox, io+ooe ia a+niciox n:iie o:iauae+
nonec+nonaine, nc+onn n ni+ene+nye+-
cn n conae nioc+aiiix con iai cie+-
ian ociona xyoec+neiioio non:neeinn,
neoneeeiian n+ea+yioi +annnei,
acc+aionia nn n coi+ni
13
. I xainqec+ax
qainy:cinx iaccnnnc+on cono qaya
n n:oeinn anc+o+eencioio yueinn, n na-
oie c ai+nuiix yueiix noceona+eiio
n noncexec+io :axemae+cn eio qainy:cinx .i-
nnnaei+ox cie+. Inney +oiio oni
nnxe. I Iaccyeinnx o noe:ioc+n n uac-
+nx axa+nuecioio non:neeinn I. Ioiei
nnnon+ cona Anc+o+en, ioei+nyn co-
o+ne+c+nyimyi no:nnni: I: uac+ei no.xi
qnocoq c+ann+ nime yinx cie+, a xaai-
+ei oi cun+ae+ ceyimei no :iaueini uac-
+ii
14
. Ho n 6 ianie Io.+nin Anc+o+en
.+o+ +eic+ niinn+ +ai: Heoxonxo, u+oi
n iaoi +aienn io mec+i uac+ei. <.>
ac+n .+n cy+i: qaya, xaai+ei.
1o
. Iai
nnnx, ye :eci n nonecce neenoa +eic+a
c oioio n:iia ia yioi no:iniai+ neno-
ciin nneeinn ynyimeio, a no:e
y+neaimeiocn n caxoc+on+eiiox :iaueinn
+exnia.
I co:iainn conexeiioio n+ea+yo-
nea C. I. Ioxnona cie+ n qaya
nec+ai+ cnoeoa:ioi naoi, oi cnae+
nx n :iaueinn n:oaeinn coi+ni n cno-
coa coomeinn o inx
16
, nn .+ox o+xeuae+:
I ,Io.+nie Anc+o+en ,noaaine ei-
c+nni ia:inae+cn. conox ,xnq. Ha a+iii
eio neenen iai lalula, a n conexeiiox yc-
ciox neenoe M. . Iacnaona iei+aiio
,cia:aine. en+en qainy:cioio iaccnnn:-
xa n Iocnemeinn. c+an noi:ona+icn co-
nox cie+, io+oix oo:iauan :anxc+nonai-
iie n: nomoio nc+onn, noeamne
oao+ie axa+yia
17
. yxae+cn nc+onn,
noeamne oao+ie, iai n n:oaeine
coi+ni n cnoco coomeinn o inx, nne-
inn, n n axe ocoeiio, ie +oec+neiiie.
Yia:aiiie n yine o+iocnmnecn i +exe
+eoe+nuecine ao+i ai+ ocionaine yxa+i,
u+o n ieie:nce noin+nn xnq,qaya
y Anc+o+en n cie+ y qainy:cinx iac-
cnnnc+on in eic+nn+eiio n:in n nc-
noi:onanci n :iaueinn n:nec+ioi nc+onn,
coue+ainn qai+on, coi+ni, nn iai oc-
uoct, iai npeo+emo n:oaeinn (.+o qnicn-
ye+cn n no n+oox :iaueinn cona cie+
n conae nioc+aiiix con
18
). Ho nexe+
n eio nonomeine nniaea+ a:iix cqe-
ax: nenii cnn:ai c nennuioi eaiioc+ii,
c eic+nn+eiioc+ii, a n+ooi (cie+)
ean:ye+cn n an+ociox nonomeinn
n eaiioc+n xyoec+neiioio non:nee-
inn. I iauec+ne nexe+a n:oaeinn xoe+
accxa+nna+icn nce u+o yioio. Mnqi, .nn-
:oi xoini, eaiiie n:ieiiie nc+onn
neoa:yi+cn n co:iainn xyoinia, oa-
a+inai+cn c yue+ox, n nenyi oueei, o-
onoi nnoi ioiie+ioio non:neeinn, no-
nomai+cn ia coo+ne+c+nyimex ei n:tte
(nonec+nonainn, accia:a o coi+nnx nieminx
no o+iomeini i an+oy n .nnuecinx non:ne-
einnx, n+xnuecin oiain:onaiioi eun n n-
D

nuecinx, naoia caxnx yuac+inion eic+nnn
n axe), a +aie c yue+ox neoaaimei n
+oio nn nioio nexein no.+nin, an+ocioi
xaiei.
Cie+ n qaya n nenox nx :iaue-
inn, no C. I. Ioxnony, n :iaueinn n:o-
aeinn coi+ni n cnocoa coo6euun o inx
(nieeio xioi. . I.)
1D
, n :iaueinn onuco-
uun, accia:inainn, nonec+nonainn o coi-
+nnx, cia:ainn ia+eionn .nnuecinx ai-
on, nnio ie coo+ne+c+nyimne :aioiax,
nninnnax aiono-oonoio oqoxeinn a-
xi. Onnca+eiiie, niqoxannoiiie qai-
xei+i an+ocinx coomeini n noannimex
oimnic+ne axa+nuecinx non:neeini
xninxan:onaii n nxei+ cyeiii xaai-
+e. Ocionioi +eic+ axi nec+anne+ ei-
c+nne-naoi, n io+oox eun-ennin caxnx
ieoen, iai nanno, .icneccnnii, cyiiec+nn-
ii, xaai+en:yi+cn ocoix ianneinex,
.ieinei, ocooi iananeiioc+ii (noci-
ox, iai ionon+ n +ea+e) n c+ooiy yinx
ieoen, a +aie cnennqnuecinx, cnennaiio
oiain:onaiiix no:eic+nnex ia nocnnin-
xaimee co:iaine. ae nc+euaimnecn nioi-
a .exei+i niqoxannn n inx nmeii .nn-
uecioi nonec+nona+eiioc+n, oin nic+ynai+
iai cec+no no:oecmcun oinx oecmcpuux
nn ia yine, iai no:xoioc+i oee nn
xeiee nnioio oc+neinn nenixn cnoei nen,
n:xeieinn ie yc+annaimeio nx nooeinn
(.+o ocoeiio omy+nxo n anc+o+eencioi,
no oneeeini I. Iex+a, axe).
I coi+ne n axe nxee+ nninnnnai-
io niyi nnoy, ieen n .nnuecinx non:-
neeinnx. O .+ox, ceyn :a Ieieex, nnca
I. I. Ienicini: 8eci eic+nne, coi+ne
nec+anne+cn iax ie nyi, ye concex io-
+onoe. <.> He+, :eci xi nnnx caxii no-
necc iauaa n no:iniioneinn .+oio eic+nnn
n: ninnnyaiiix noi n xaai+eon. C y-
ioi c+ooii, .+n xaai+ei ie oc+ai+cn n ca-
xnx cee, io ecneinio oiaynnai+cn n
n nai+nueciox ni+eece o+iinai+ coea-
ine niy+eiiei c+ooii cnoeio yxa
2O
. Jainx
oa:ox, xoio noaia+i, u+o n non:nee-
ini axa+nuecioio oa nceia, iai no nexe-
ia Anc+o+en, +ai n ceioin, iiuenix
conox n noin+nex nnne+cn oecmcue ia-
naneine, oinia, nonecc n:anxoeic+nnn
ieoen n a:ne+inaine n .+ox n:anxoeic+nnn,
uee: ieio :aaiioi iauaox cn+yannn. Ho
iiu i noinxaini cnennqnin axa+nuecio-
io eic+nnn oia:acn y+eni
21
, n n conexei-
ioi o+euec+neiioi aian+nie axi eic+nne
iai noin+ne cxemnnae+cn c yinxn n, no cy+n,
ni+ecine+cn nxn. Ceioin n axe nmy+, iai
nanno, ioiqni+.
Io:noi cee nicia:a+i nenooeine,
u+o e:ini neeox n co:iainn o+euec+neiiix
ncceona+eei axi, n nx nec+aneinnx
o oxniai+ioi ia+eionn axi oo:iauncn
n o++eneiiie n noceyimne :a inxn ioi,
ioia oinx n: nonneini oii c iacen-
ex C+ania n cqee nciycc+no:iainn c+ao
o+nnaine y+nennmeicn n ioi eio nane-
inn +ai ia:inaexoi +eonn ecioiqni+ioc-
+n. C+exeine neiy+i ioiqni+y eio :ia-
ueine oia:aoci ie xeiee cniiix, uex
nemec+nyimee n:iiaine: noin+ne ioiq-
ni+ acmnnn, exy nnan c+a+yc ena
n ie ianeic+nyimei ia+eionn xyoec+nei-
ioio +nouec+na, n, ocoeiio, n +eonn axi
22
.
I y+ouinimei, n+ooi uac+n ia:nainn xoio-
iaqnn I. A. Caxioncioio-Iaiieena axa
23
ia nenoe xec+o noc+aneia ia+eionn ioiq-
ni+a Ioiqni+. Ioxno:nnnn. Cnein-
uecian n:ii. I c+a+ie o axe A. O. Ioiy-
cancioio n Conae n+ea+yoneuecinx
+exnion, nimemex n 1D74 ioy xacconix
+naox, ioiqni+ y+neae+cn iai ian-
ian cna, nynia, nnyman axa+yinuec-
ioe eic+nne
24
.
Ioia:a+eiia n .+oi noi cnoeoa:-
ian oinia a:ximeini +aioio an+on+e+ioio
+eoe+nia axi, iai A. A. Ainic+: oi cue
ieoxonxix nnec+n ia+eioni ioiqni+
n o:oe xa+enaa, io+oii +aioi no:xoio-
c+n ie nenoaia. Jai, n:aian nonoci +e-
onn axi n a:ximeinnx A. C. Iyminia,
A. A. Ainic+ nnme+: Iymini inie ie iono-
n+ o ioiqni+e iai o axa+yinuecioi no-
exe, io ieoxonxoc+i ioiqni+a exy ncia,
no +oiio n ioiqni+e noiee n nue nceio
aciinae+cn ,nc+nia c+ac+ei, nanonoo-
ne uync+nonaini
2o
.
Ime oee iacioeunn cyuai c I. I. Ioi-
ieim+eiiox, io+oii xioio a: neen:ana
cnoi iiniy axa+yinn. Ie aiine ny-
niannn 1D2O-x ioon iaunianci c iaccn-
uecioio n neox y+neeinn, u+o axa
ec+i npoecc, axa+nuecioe non:neeine ec+i
n:oaeine .+oio nonecca. axa ec+i
nonecc oecmcun, ocioniix .exei+ox
1O
[22008]
axa+nuecioio non:neeinn nnne+cn n:o-
aaexoe oecmcue +ai io nn:iaio +eo-
e+niaxn, iaunian c Anc+o+en
26
. Conno-
iyi+yian cn+yannn n:xeinaci, n n nn+ox
n:ainn axa+yinn, n 1D6D ioy, n +ox
xec+e, ie eui ma o eic+nnn, I. I. Ioi-
ieim+eii nnon+ noin+ne ioiqni+a: a-
xa+nuecioe non:neeine ec+i nn xyoe-
c+neiioi n+ea+yi, n:oaeine eic+nnn,
+ouiee, n:oaeine touq:utmoc, +o ec+i
eic+nni, ia+ainnaimnxcn ia no+nnoo-
c+no, ia ioi+eic+nne, n uy+i ine y+ouin-
e+, nienn iycnnox: po+o ecmt u:o6poe-
uue touq:utmo c cuoe ouo:oo oecmcpuux :u
u pe+opot ocmopo
27
. Jeieinnn ia:ina+i ioi-
qni+ ocionioi ia+eionei axi ocoeiio
:axe+ia n mioiiix n ny:oncinx yueiix
noconnx, n eaiioi nai+nie conexeiioio
aian:a axi.
Cnanennoc+i +eye+ o+xe+n+i, u+o
n n 1D6O-e, n n 1D7O-e ioi n:ananci ao+i
no +eonn n nc+onn axi, n io+oix ee nn-
einn accxa+nnanci nee nceio n acnei-
+e eic+nnn. I aiaexnueciox +oxe Jeonn
n+ea+yi, nocnnmeiiox oax n aiax,
an+o a:ea o axe M. C. Iyinini aian-
:nonaa a:nuiie nc+onuecine xonqnia-
nnn axi n ia ocionainn omnioio xa+e-
naa conemeiio cnanenno y+neaa
xici o ieoxonxoc+n n ncceona+en, ie
oiainunnanci xaai+enc+nioi +ex ue+ co-
eainn n qoxi, io+oie axa a:ene+
c non:neeinnxn yinx oon n nnon, co-
ceo+oun+icn ia caxox cnennqnueciox, nn-
cymex caxoi axe iauec+ne, ia ocoix, o+-
nuiix o+ .noca, :aioiax axa+nuecioio
eic+nnn
28
. I 1D7O-e ioi einiiacine yue-
iie C. I. Ianxnon, I. I. Ioc+enien
n iauec+ne oxniai+i axi y+nean ia-
+eioni eic+nnn: cono eic+nne niieceio
n ia:nainn nx xoioiaqni. Y nenoio oia ia-
:inae+cn eic+nne n axe
2D
, y n+ooio
axa n eic+nne
3O
. I yce iayuiix nei
einiiacioi +ea+oneuecioi mioi qoxn-
onaoci co:iaine I. M. Iaon, an+oa iin-
in C+yi+ya eic+nnn n conexeiiii cnei-
+aii
31
. Ho .+n n:ainn n +ea+oneon
nixonn xaixn +naaxn n ia mnoiyi
ayn+oni n:yuaimnx n+ea+yy cymec+nei-
ioio nnninn oia:a+i, nnnxo, ie xoin.
Iacnoc+aieine nec+aneinn o nn-
on+e+e ioiqni+a n axe oyconeio n-
ox qai+oon. O+xeuy na n: inx. C oioi
c+ooii, oio niac+ae+ ia noune non+nuec-
ioi nc+onn Ioccnn XX neia n ienanoxeio
a:ocmeicn n o+euec+neiiox co:iainn nen
omec+neiioi (iacconoi) oii iai ocio-
ni a:nn+nn nnnnn:annn, c yioi ia no-
une nyiiaioio cxemeinn nexe+a axi
(nneini eaiioi eic+nn+eiioc+n c a:io-
oa:nex ee no+nnoeuni, c+oiioneinnxn
ni+eecon) n nonomeinn .+oio xa+enaa
n axa+nuecinx non:neeinnx
32
. Cnoeoa:-
io noin+ix ocionainex n noceieio no-
cynn a:ximeinn Ieien o coc+oninn
xna, cn+yannn, ion:nn, oie no+nnono-
oioc+ei n eaiioi eic+nn+eiioc+n. Ie-
iei nn .+ox a:iainunna nexe+ n:oa-
einn n xyoec+neiiyi eaiioc+i. Oi
o+xeua, u+o oia+an ion:nnxn cn+yannn
nnne+cn nenxymec+neiiix nexe+ox a-
xa+nuecioio nciycc+na
33
, io oi e nnca:
Ion:nn eme ie ec+i eic+nne, a coen+
n cee nmi iaua+in n nenociin ei-
c+nnn
34
. Ioceiee oia:aoci ie :axeueiiix
ncnoneyimnxn ioiqni+ n axe iai ee o-
xniai+y.
Ioia:a+eiio, u+o noin+nn ioiqni+ xi
nai+nuecin ie nc+e+nx n a:ximeinnx o
nciycc+ne +ea+a y iynieimnx eio en+eei
I. C+aincancioio n Ic. Meiexoia. Ie-
nii ia no+neinn ncei cnoei n:in a:xim-
n o naioc+n eic+nnn: I +ea+e ieoxo-
nxo eic+nne. Ho iaioe? Iee cun+an
eic+nnex niemiii qayy. Jenei eic+nn-
ex axi cun+ae+cn a:nn+ne niy+eiiei n:-
in axi n eic+nyimnx nn
3o
, nnme+ oi
n 1D12 ioy, Ha cneie nceia oio i+i
eic+nne. <.> Ie:eic+nne oio ninnn+i-
cn eic+nnex
36
, a:ximne+ n 1D17 ioy
n no:namae+cn i +oxy e n 1D36 ioy, ie:ao-
io o cxe+n: Ha cneie iyio eic+nona+i.
eic+nne, ai+nnioc+i no+ ia uex :ne+cn
axa+nuecioe nciycc+no
37
. Ia:nnnan cnoe
nec+aneine o :iaunxoc+n eic+nnn n axe,
C+aincancini nnon+ eme oio, mnoio nn-
in+oe ceioin n +ea+aiiox xne noin+ne
cino:ioe eic+nne
38
. Cino:ioe eic+nne io
n ieio cnioinxox anc+o+eencioio enio-
io eic+nnn, :aiiuaimeio n cen a:neiy-
+yi cnc+exy eic+nni, no+nnoeic+nni, nci
coieimyi cnc+exy neene+einn cye.
I n .+ox :iaueinn cino:ioe eic+nne io
enio, oio co:anaoci ie noc+ix no+nno-
11

oc+nox comemnxcn n cxna+ie ieoen, a xio-
ioc+ooiinx n:anxoeic+nnex cye
3D
.
Meiexoi cnn:ina nciycc+no +ea+a c nc-
iycc+nox cneinuecioio noc+oeinn
4O
, c a:-
ne+inainex cneinuecioio eic+nnn
41
.
yxae+cn, nenou+n+eiioc+i cona
eic+nne cony ioiqni+ n iauec+ne o-
xniai+ioi ia+eionn axi n o+euec+neiiox
n+ea+yoneeinn o+uac+n oneene+cn
n cexai+nuecinxn nonxn +oio n yioio
n yccioi euenoi nai+nie. Cono ioiq-
ni+ n n:nec+ioi c+enein qnicnye+ cmo-
muuectu, nxeiioi xoxei+, nenoaiae+
yncieine nxei, ionuec+no, coo+iomeine nn
c oioi n yioi c+ooii, :ac+anne+ io-
non+i o nonn:annn ioiqni+yimnx cn
n nx acoi+n:annn o no+nnocmonuuu.
Co conox eic+nne cnn:aio ouuo+uuectoe
coeaine, eio nenia+nnian, iaioiian ce-
xai+nia cnn:aia c necnei+nnoi, oinioi n:-
xeieinn n:anxoo+iomeini necoiaei, a:ne-
+inainex cn+yannn n neox. Cono eic+nne
n iauec+ne noin+nn coenine+ eic+nne axi
iai oa n+ea+yi, axi iai nna +ea+ai-
ioio nciycc+na n nx qyiinni a:iooa:-
iie iiaici no:oecmcun ia nocnninxaimee
co:iaine.
Ha iainx-+o nc+onuecinx .+anax a:nn-
+nn nciycc+na, n iainx-+o aionix qoxax
(nynnnc+nuecian, e+ei+nnian axa) ioi-
qni+ n oimei nn xeiimei c+enein xo-
e+ :axna+ina+i eic+nne, oneen+i eio
+eueine ia :iaun+eiiix yuac+iax. eic+nne
xoe+ niiua+i n cen iai xoxei+, iai .+an
cnoeio a:nn+nn n ioiqni+. Ho eic+nne nce-
ia mne ioiqni+a. Aian:nyn ioiqni+,
xi nienex ianiix n n+ooc+eneiiix eio
yuac+inion, iai i a:non c npocmpoucmce.
eic+nne a:nnnae+cn nenxymec+neiio no ocu
cpe+euu: ieon eainyi+ ia n:xeieine o-
c+on+eic+n, ni+ai+cn oneen+icn n ionix
n cen onx (onnai+cn nx, nic+ynai+
n inx) n +ex caxix co:ai+ ionie o+iome-
inn, cnn:n, ionoe coo+iomeine cn, xeini+
ia+niy neoio nceia c+aionnmeiocn n a-
xe xna. I: nceio xioiooa:nn nonneini
ueoneuecioi nuioc+n axy oee nceio ni-
+eecyi+ no:xoioc+n ee nonneinn n no-
neccax ioxxyiniannn, n oinie nic+annainn
n:anxoo+iomeini c oppu+u cnonxn n
uynxn, aeinxn n n:inxn. axa nc-
ceye+ nnoy ueoneia n ienon:noiiix
eainnnx ia xaeimne n:xeieinn cn+yannn.
Ioneeine ieoen n nonecce nx ienocec+nei-
ioi en+eiioc+n, naoi iai qoxa en+ei-
ioc+n n co:ai+ ociony eic+nnn.
n noinxainn ioiie+iix axa+nuec-
inx non:neeini naio yncin+i :aioioxe-
ioc+n, no io+oix ocymec+nne+cn nx niy+-
eiie enic+no. Aian: eic+nnn, n nenyi
oueei, nenoaiae+ nincieine nonocon,
c iex n c uex cnn:aio eio a:ne+inaine (nn-
eine o+ iauaiioi i ioieuioi cn+yannn),
nincieine noexi ieon. I +ox +nne a-
xi, io+oii i onncai iai yumni Anc-
+o+eex, eic+nne oneenn nenne+nn nu-
ioi cyii ieon, neexeia o+ iecuac+in
i cuac+ii nn o+ cuac+in i iecuac+ii
42
. n
enieio qnocoqa io iecoxieiiix oc-
+onic+no n nenxymec+no axi c oioi (no-
c+oi) qayoi nee axoi c .nnuecinx
coc+anox (coeamei xioio qay)
43
: qa-
ya, cyaman noaainex eic+nni, o-
ia i+i n:oaeinex oioio n nn+ox nei-
ioio eic+nnn
44
.
axa+yinuecian nai+nia Honoio
n Honeimeio nexein meo exoic+nye+
ieon n eic+nne ieanc+o+eencioio +nna.
Ia:ximnn o niece M. Ioiioio Ha ie,
:ia+oi ai+nuioc+n Ii. Aiieicini o+xe+n
.+y, naiyi n necnei+nne noncion axi
XX neia ocoeiioc+i: Ieoi, ueonei oe-
c+neiioi nnoi, n:aiini, inxan e-
+na oia :axeine+cn +enei +nnnuecioi iyn-
noi, iacconoi a:ionnioc+ii
4o
. Iexe+ox
xyoec+neiioio ncceonainn n axe XX neia
uac+o c+aionn+cn connyx n xioec+ne pocuo
naiix coc+annimnx eio nn. I cnn:n c .+nx
ieneinioe, nieiioe, no oinie cyii ie-
on a:nnnaimeecn o+ :ann:in i iyixniannn
n a:nn:ie eic+nne cxeine+cn n neox ne
cyuaen o+ii+oi ioxno:nnnei e: iauaa
n ioina, nonqoinuecioi c+yi+yoi ei-
c+nnn, ncie+iix, xoi+aiix (.nn:onuec-
inx) eio a:ne+inainex c xnioiyixniann-
nxn niy+n .nn:oon, n neeax o+eiiix,
o+iocn+eiio caxoc+on+eiiix cn+yanni.
Jo, u+o io nee qoiox, oc+on+eic+na-
xn en+eiioc+n, xec+ox eic+nnn ianioio
ieon, oeo qyiinnn axa+nuecioio ieon
46
.
O+ue+nnan nqqeeinnannn eic+nyi-
mnx nn ia ianiix n n+ooc+eneiiix n nie-
cax c nieminx eic+nnex cxeine+cn n ne
non:neeini XX neia niy+eiinx eic+nnex
12
[22008]
c ni+eecox i noneeini cona+eiioi
nuioc+n ni+eecox i noneccax, noncxo-
nmnx n co:iainn xioec+na iouein-
ion y M. Ioiioio, unc+ix n ieunc+ix
n niecax I. Manioncioio, iooai n Jein
n aioie I. Inana, n ioxnuecinx qai-
+a:nnx I. Ionia, ia a:iix ocionainnx
coc+aneiiix iynn ieoen niec I. Iex+a,
O. Ioiecio, X. Miea n .
Jnni eic+nnn, nnoa eic+nnn n ia-
ox ioiie+iox cyuae a:nuii. O+ii+ne
axa+yiaxn co:iainn iai naieimei cqe-
i en+eiioc+n ueoneia nee+ i o+xeueiio-
xy I. I. Xan:enix cymec+neiioxy ynenue-
ini n XX neie ionuec+na niec c niy+eiinx
eic+nnex (ia qoie niec c niemienoenix,
coi+niio iacimeiiix eic+nnex).
I niecax a:ioio +nna n a:iix enin-
nax n:xene+cn eic+nne, oin no-a:ioxy
no:eic+nye+ ia un+a+en n :n+en. Iiemiee
eic+nne c o+ue+nno nneiiix noc+yniox,
nonoo+ox cyii ieon ni:inae+ couync+nne
(ia+acnc, no Anc+o+ei). Iiy+eiiee ei-
c+nne ieanc+o+eencioi axi qnicnye+
iiaici ie +oiio .xonnoiaiiix eainni
ieoen, io n nx ni+eei+yaiioi en+eiioc-
+n, ia iaiox i yonie, oco:iaiio nn ieo-
co:iaiio, oia in no+eiaa
47
. O+o+ +nn eic+nnn
anenye+ ie +oiio i .xonnnx, io n i co-
:iaini, i iaaicinx uync+nax un+a+en
n :n+en, n+ninnae+ n nciyccnn, nymne ia
cneie, noyae+ i conoc+aneini o+iocn+ei-
io caxoc+on+eiiix no:nnni, cie+iix n-
ini, .nn:oon, xo+nnon, yinx coc+annimnx
n nonomaimnx eic+nne ioxnoiei+on n nx
nneinn.
Ho iaioio i xaai+ea en+eiioc+i ue-
oneia in nec+anna axa, ioe coe-
aine n iei oae+cn iai nonecc oee nn
xeiee ni+eicnnioi ioxxyiniannn eic+nyi-
mnx nn n oqoxne+cn n cnonox noe na-
oia-eic+nnn.
1
n+ea+yian .innionenn
+exnion n noin+ni. M., 2OO3.
C. 246.
2
Cx.: pom+ou C. H. axa ,,
Jeonn n+ea+yi: I 2 +. M., 2OO4.
J. 1. Jeonn xyoec+neiioio
nciyca. Jeoe+nuecian no.+nia.
C. 31o, 32D.
3
Cx.: pom+ou C. H. Ic+on-
uecian no.+nia. M., 2OO1. C. DD1O4.
4
Cx.: Jeonn n+ea+yi. J. 3.
Ioi n aii: (Ocioniie no-
exi n nc+onueciox a:nn-
+nn). M., 2OO3.
o
Xo:u:ec . E. axa iai o
n+ea+yi. M., 1D88. C. 122187.
6
pom+ou C.H. axa ,, Je-
onn n+ea+yi: I 2 +. J. 1.
C. 314.
7
Jax e. C. 313.
8
Jax e. C. 314.
D
Jax e. C. 31o.
1O
Jax e. C. 327.
11
Jax e. C. 331.
12
Ax+ouoc A. C. O coea-
inn ieio+oix ocioniix +exn-
ion Io.+nin Anc+o+en ,,
Anc+o+ei. O nciycc+ne no.:nn.
M., 1Do7. C. 146.
13
Conexeiiii conai
nioc+aiiix con. M., 1DD3.
C. 633.
14
n+ea+yiie xainqec+i
:anaio-enoneicioio iaccnnn:-
xa. M., 1D8O. C. 363.
1o
Apucmome:t. O nciycc+ne
no.:nn. C. o8.
16
n+ea+yian .innionenn
+exnion n noin+ni. C. 1O48.
17
Jax e.
18
Conexeiiii conai nio-
c+aiiix con. C. oD1.
1D
n+ea+yian .innionenn
+exnion n noin+ni. C. 1O4D.
2O
e:uuctu . I. Oc+e+nia
n n+ea+yian in+nia: I 2 +.
M., 1DoD. J. 1. C. 47o476.
21
pom+ou C. H. axa ,,
Jeonn n+ea+yi: I 2 +. J. 1.
C. 31o.
22
Cx.: Heqeo . H. Ia:xim-
einn o axa+yinueciox ioi-
qni+e. Mnici, 1D7O.
23
Cx.: Coxuocctu-Houteec .
axa. ., 1D6D.
24
Conai n+ea+yone-
uecinx +exnion. M. , 1D74.
C. 1oo1o6.
2o
Auutcm A. A. Jeonn axi
o+ Iyminia o exona. M., 1D72.
C. o3.
26
o:tteummeu . axa+y-
inn. M., 1D2D. C. 7.
27
Jax e. C. D.
28
Jeonn n+ea+yi. Ioi
n aii n nc+onueciox ocne-
meinn. M., 1D64. C. 23D.
2D
Cx.: :oou+upoc C. . ei-
c+nne n axe. ., 1D72.
3O
Iocme:nue . O. axa
n eic+nne. ., 1D76.
31
op6o K. M. C+yi+ya
eic+nnn n conexeiiii cnei-
+aii. ., 1D88.
32
Ioiqni+ nceoxna+ioio ieo-
non+nuecioio xacm+aa, io+o-
ii co:aa yccian enoinnn,
oneen ocionainn nexe+
n:oaeinn xioinx axa+nuec-
inx non:neeini n o+euec+nei-
ioi n+ea+ye 1D2O1D3O-x ii.,
io o+iii ie nceia oi nia:n-
cn n ioiqni+iix o+iomeinnx
ieoen, c+a oxniai+oi xyoe-
c+neiioi neoc+ioc+n .+nx no-
n:neeini. Jai, iacconie no-
+nnoeunn unc+ix n ieunc+ix
n Mnc+enn-yqq I. Manion-
cioio :anemnnci nai+nuecin
n ceenie nieci in:neeinex
nenix n nyuniy noiyi, a +exa
ieunc+ix noyuna aiieimee
a:nn+ne n eic+nnn nieci iai
nx ny+i n noc+aic+ne nonci
:exn oe+onaiioi, iai coiii
n oini nonecc niy+eiieio ca-
Hpnucuannn
13

xooneeeinn ieunc+ix. I i-
onn Honoi I. Jeiena ac-
na Ioccnn ianiii non+n-
uecini ioiqni+ .noxn ne-
c+anei iai coc+onine xna (ne-
noe, an+ocioe ia:naine nieci
Hamn in conemeiio +ouio
o+aae+ .nnuecini aiyc n:o-
aeinn). O+o+ non+nuecini
ioiqni+ cnoennonai ia xio-
ec+no cexei n cye, ean:onai
n xyun+eiiix nonciax a:ii-
xn ieonxn cnoeio xec+a n ny+n
n ionix nc+onuecinx oc+on-
+eic+nax, n a:xnioneinnx
(M. Ine+aena) n:inx n .nn-
uecioi +exe onii n neox.
Oia:anci y+aueii nnniuiie
ocionainn n:in, n:xeinnci
on iei ie +oiio n conn-
yxe, io n n cexie. Iacxoeinn
ia noune neiiix a:ioiacni
cynyion Honix, ciionei n ce-
xie Main (oni oia:inae+cn
cen iaciix, yioi cen
eix) nmi qaixei+i, e-
+an, anio nec+annimne nce-
omyi ey Ioccnn n .noxy ee
oueeioi cxy+i, ie c inxn
cnn:aio a:ne+inaine eic+nnn
nieci nonecc c+aioneinn
nec+aneinn o nc+niiox na-
nn+ee n co:iainn iooai, oc-
cnni. I +ainioxnueciox a:ne-
+inainn coi+niioio na nie-
ci M. Iyiaiona Iei n+oin
iaaicioi noiii nec+ane-
ii, ianiix oa:ox, n o+iome-
innx xey cnonxn, n oiox
aiee n nonicioi cee:
n cee +ex, i+o y+aunna Io-
niy, nnniuiyi connaiiyi
oi, ni+acn noin+i, u+o e
ye+ c onioi n c iaxn. Io-
ni+ia no+nnoc+oninn ieieay
Xyony eio nec+onoio Iann-
nia +oiio .nn:o eic+nnn,
xo+n nexn o+ nexein n non+o-
nimnicn n co:iainn ieieaa.
I niece M. Ioiioio Iio Iy-
iuon n yine xeuy+cn, ni+a-
nci yxna+n+i iai xoio oime
o+ yiuencioio iacec+na,
yine eio ioxnaiioii, o-
c+neiinin, a oi ae ie no+n-
noeic+nye+, eio .+a cye+a iai
y+o n ie ni+eecye+, oi ie nxe-
mnnae+cn n nx o+iomeinn. Ha-
c+niiy+ii n acnne+e e+ ien:-
eunxoi oe:iii, ieoi n io-
noi n cen cn+yannn n io-
noi on ni+ae+cn noin+i, u+o
noncxon+ noiyi, iaioni ne-
cnei+nni ie c+oiio eio co-
c+neiioio ea, cioiio yyme-
io Ioccnn n neox: ioiqni+iie
o+iomeinn, ni+nin yinx
qoi, ia io+oox a:iiinae+cn
eic+nne axa caxono:iainn,
caxooneiin ianioio ieon.
O+eiiie nnxei +aioio
oa ae+ n o+euec+neiian iac-
cnia nomoio neia. He nc+yna-
i+ n nnxoe c+oiioneine, o-
ee +oio, ae ie nc+euai+cn
ianiie ne+eiei+i ia nac+i
n niece A. C. Iyminia Ionc
Ioyion Ionc n Inmia
O+enien. He nnne+cn ai+nno-
ox iooinueio n enin+eex
iaoiix, iocyac+neiiix ni-
+eecon Xec+aion y Ioion
.+n ieon oia:inai+cn n ionix
n cen onx, oiaynnan
neeneiy+yi cnc+exy neiio-
c+ei. Ieooenai+ nuiie io-
n:nn iai uac+iie n iaxon+
no:xoioc+i xnioio, xoio
cia:a+i, .nnuecioio cocymec+no-
nainn ieon niec A. I. exona.
33
Iee:t I. . u. Oc+e+nia: I
4 +. M., 1D68. J. 1. C. 222.
34
Jax e. C. 213.
3o
Cmouuc:occtu I. C. I: :a-
nnciix iinei: I 2 +. M., 1D86.
J. 2. C. 13.
36
Jax e. C. 17D.
37
Cmouuc:occtu I. C. Coa-
ine counieini: I 8 +. M., 1Do4.
J. 2. C. 48.
38
Cx.: Cmouuc:occtu I. C. I:
:annciix iinei. J. 2. C. 3D,
C+aincancini I. C. Co. cou.
J. 2. C. 4D, 344, 338.
3D
:oou+upctu . Cnc+exa:
.c+e+nia n non+nia ,, C+ainc-
ancini n xeinimexcn xne.
M., 1D8D. C. 68.
4O
Meepxo:to . . C+a+in,
nncixa, eun, ecei: I 2 u.
M., 1D68. . 2. C. 1o4.
41
Jax e. C. 167.
42
Apucmome:t. O nciycc+ne
no.:nn. C. 64.
43
Jax e. C. DD.
44
Jax e. C. 66.
4o
Auueuctu H. Iinin o+a-
eini. M., 1D87. C. 7o.
46
Ininnnnaiiix o+ii+n-
ex +aioio +nna ieon n eic+nnn
n n+ea+ye Honoio nexein
o+xeuei Ionc Ioyion. Cn-
+ie c +oiy conexeiinin n y-
:in Iyminia, nocnn+aiiie
n +neix noin+nnx n npocu:ox
y+neeiioi Anc+o+eex no-
.+nin, ie xoin noc+nui, u+o
ieoex axi xoe+ i+i ie
iaian-no ninnnyaiian nu-
ioc+i n cnonx c+ac+nx, iaie-
iix nciainnx, neexeiax (nen-
ne+nnx) cyii, iai .+o io
nnin+o, a Moctocctoe ocpoopcmco
no ncex a:iooa:nn n co-
ioc+n coc+annimnx eio coco-
nni n nn. ac+iie ion:nn
nxonn iai uocmu, iai e+an
n cco6ooupu, qaixei+aiyi
ioxno:nnni n: caxix a:iix no
cnoexy .xonnoiaiioxy iano-
ieini cnei. nmeiian ec+ioi
nnuniio-cec+neiioi :aaiio-
c+n cco6oouon (ienieiian)
oinia a:ne+inainn eic+nnn
y Iyminia coo+iocna xacconie
cneii ia noman y Iexenc-
inx naa+ n nnna+iie a:iono-
i, i+onie, ioxeniio-qaco-
nie qaixei+i n .nn:oi nc+o-
nuecioi :iaunxoc+n, cnn:ina-
a n coio oiain:onaiiox ei-
c+nnn +aieni nuiyi (Ioy-
ionix) n omyi, iocyac+nei-
iyi (+exio+i, iea:nn+oio co-
:iainn, :ayeini iaoa),
qnocoqcini xoiooi-ncnonei,
cneii ionioio cnnainn, c+am-
ioio ynic+na eimni n e+ei,
no:nonn +ainx oa:ox noia:a+i
a:nn+ne naioio nc+onuecio-
io noncmec+nnn, omeio xoa
n:in 6eot Moctocctoo
ocpoopcmco ia oneeeiiox
nn+ie eio nc+onn. Moio iono-
n+i o +ox, u+o Mocioncioe
iocyac+no io xec+ox ei-
c+nnn n nyminicioi niece, io
+aie n ee ieoex. Io+ox n niece
M. Ioiioio Ha ie ioue-
ia, n ionn Honoi I. Je-
iena xaeiiini nonninnaiiii
ioo ia iai Ioccnn, noceini
ono+ noinaimnx oniy e-
ix noioninion, +oe nec+a-
iy+ ie +oiio xec+ox, ie no-
ncxon+ eic+nne, io n ianiix
ee cona+eiiix ieoex. Jo e
[22008]
oiaynx no:e y I. Inana
n y I. Ionia coceiee iooen-
c+no n Ioox iooe, cia:ou-
iii iiii ioo n Jein, noio-
eiiii ioo n aioie, io-
o Oqec n 8ai+i Ieoc+a+a!..,
eenin Aia+onia n a:iooa-
:nn iacenimnx ee nn n Io-
xniaiioi xon+ne nec+ann-
i+ oni cona+eiioio ieon
iai axa+nuecin eic+nyimeio
:uo, oneenimeiocn n ionoi
n cen cn+yannn. Iaiini no
cnoei .ic+anaiai+ioc+n cyuai
neaiae+ n Mnc+enn-yqq
Manioncini: nceoxna+ioc+n ee
xec+a eic+nnn (ciauaa ma
:exioi, no+ox ncn nceeiian)
coo+ne+c+nye+ +nn eic+nyimnx
nn .+o cexi na unc+ix, cexi
na ieunc+ix a:iix iannoiai-
ioc+ei, ueonei noc+o, cnn+ie.
47
O+o oenine+ nieci, ia-
:aoci i conemeiio ienoxo-
ne yi ia yia, iannxe Ha
ie M. Ioiioio n icyi ne-
nnny O. Ioiecio. eic+nne n o-
iox cyuae nec+ae+ iai ocy-
eine iainx-+o cn+yanni, nonecc
qoxnonainn iaix ieoex
cnoeio nx noinxainn, cnoei no-
:nnnn nonecc, noia ena omy-
+nxii ia caxix nenix eio c+a-
nnx, io aimni iaey ia
yymee. I yiox cyuae ei-
c+nne exoic+nye+ nce oee
ouenniyi iecnocoioc+i neco-
iaei ie +oiio i xicn+eiioi
en+eiioc+n, io n i cioiio-
inyi ioxaiiix, .xonnoiai-
io-ncnxnuecinx ueoneuecinx
eainnnx, qnicnye+ n iaiann-
nae+ cn+yannn, cnne+eic+nyi-
mne o o+cy+c+nnn iaioi-no
oinin, iaioio-no a:nn+nn
n co:iainn n:oaeiiix ne-
coiaei, a :iaun+, n xne noo-
me. Yxon+, ia+ac+oqnuecin nc-
+eiae+ nexn, o+nnaexoe uaca-
xn, n exoic+nye+ nce oee
no+nnoec+ec+neiiyi ien:xei-
ioc+i co:iainn ieoen iai cnoe-
oa:iyi qoxy eic+nnn-ai+n-
eic+nnn y O. Ioiecio.
1o
2. 70 ncv cnopa
Ic+onn ncenoinxa A. cnn:aia c Ice-
occnicioi noximeiio-xyoec+neiioi
nic+anioi, noxonnmei n Hniex Honioo-
e c 8 xan o 1 oi+nn 18D6 ioa. C +aioi
nonncii nonnni+cn n Hneioociox n-
c+ie +ea+aiiie enei:nn. Ii+eec ncce-
ona+eei i .+oxy ncenoinxy nonnncn o-
c+a+ouio no:io. I 1D38 ioy A. H. Cnooon
oa+n ninxaine ia c+a+in, nonncaiiie
ncenoinxox A., n o+ii, u+o oin nn-
iaea+ ney M. Ioiioio. Icceona+ei
cea oiai no Iceoccniciox +ea+ai-
iox omec+ne n n Iic+n+y+e xnonoi n+ea-
+yi nxein A. M. Ioiioio, onyniona c+a-
+ii Ioiini +ea+aiiii enei:ei+
1
.
Oiaio an+o oiainuncn +oiio oiaox
n ieoimoi c+a+iei, ie ianncan aiyxei+n-
onaiioi ao+i. C xieinex Cnooona ie co-
iacncn A. A. Cxnion (A. Jenen) n nona
nnca+en I. I. Iemiona, ao+anman c Ioi-
inx n Caxacioi ia:e+e n 18Do18D6 ioax.
Ha :aceainn ioiioncioi iynni Iic+n+y+a
xnonoi n+ea+yi nx. A. M. Ioiioio oia
Cnooona yio ocyacn. O+neuan an+oy
oiaa, A. A. Cxnion ocoo o+xe+n, u+o Ioi-
ini n iioc+n xao ni+eeconacn +ea+ox.
Oi nocema nmi ianoee ni+eeciie cnei-
+ain, a n +o nmi no iac+onini y:ei
2
.
Jex ie xeiee o+ii+ne Cnooona +y+
e noxna+nn. Jai, M. C. Inioien nn+ny-
e+ enei:nn, nonncaiiie A., iai iecoxiei-
io ioiioncine
3
, +o e caxoe eae+ I. A. In-
ni n c+a+ie Ioiini n C+aincancini
4
.
I 1D46 ioy C. . Iayxa+ii n Ioiionciox
cexniann o+neiae+ nenooeine Cnoo-
ona
o
, A. I. Coioon eio noennae+ n a:nn-
nae+
6
, coiamae+cn c inx I. I. enn+nia
7
. Aiy-
xei+nonaiio o+nei an+oc+no M. Ioiioio
A. A. Hnion n c+a+ie, cnennaiio nocnnmei-
ioi +ea+aiioxy ene+yay Hneioocioi
nic+anin
8
. I iaioien, n c+a+ie Hen:nec+iii
nni qeie+oion Ioiioio: Ic+onn iaxoin
n noexi a+nynnn M. I. Ie+ona o+nea
:iaun+eiioe xec+o :a+niynmexycn cnoy
D
.
Jai n y naio yc+aiannna+i an+o-
ciyi nniaeioc+i ue+iex ieoimnx e-
nei:ni, ianncaiiix o nonix cnei+ainx?
Ice-+ain, ianeioe, naio, iai cymec+neiio
oneeeine ioio an+oc+na. 8axe+ia
o Maox +ea+e noxemeia n iinie Ioiini
o nciycc+ne. In .+ox ceye+ o+xe+n+i, u+o
coc+ann+ei I. O. ei+ieiie niiun n co-
ini .+y enei:ni, n:xeinn nonnci: nxec+o
A. oi c+ann+ Hei+o X., ncenoinx, e:yc-
onio nniaeamni Ioiioxy. Mao +oio,
coc+ann+ei nnon+ ost sciitum, o+cy+c+ny-
imni n oniniae: Iuea coc+oncn nenii
cnei+aii +ynni Maoio +ea+a. In ,Ie-
meiie eiiin. Ycnex oioxiii
1O
. io-
ni+io, u+o I. O. ei+ieiie noxemae+ n co-
inie cnoiyi c+a+ii o Maox +ea+e, io
niionye+ iecoxieiiyi, onynionaiiyi
n Oeccinx ionoc+nx 1 niin 18D6 ioa. 8a-
xe+ia o Maox +ea+e noxemeia n n nnxeua-
innx i 23 +oxy coainn counieini M. Ioi-
ioio, nana, nmi ia nanax oulia.
Onn:o c ncenoinxox A. nnnei nin-
xaine ie xioinx ncceona+eei, oiaio oi
:acynnae+ +oio, u+oi .+o+ nno+eiymni
cno i iaioien :anemei. 8axe+nx +aie,
u+o :a+ainnanmne .+o+ nonoc nmi o+neia-
n nniaeioc+i enei:ni ney Ioiioio,
io ie c+annn cnoei :aauei yc+aionn+i an-
+oc+no cnoiix c+a+ei.
Jea+aiiie :axe+in, e:yconio nnia-
eamne ney Ioiioio, c+oio ionon, iei:n
ia:na+i enei:nnxn. Ha nenii nai n io-
ecnoieinnnx nixon+ qeie+oiiie n ny-
nnnc+nuecine nnexi, eio enei:nn ie ai+
no:xoioc+n coc+ann+i oee nn xeiee nei-
ioe nec+aneine o cnei+ainx. Jea+aiiie
Ckpounm nccnonnu A.
*
I. I. Jaaiona
* Iooeine. Hauao cx.: Jea+oi. 2OO8.
^ 1. C. 1724.
16
[22008]
nec+aneinn cya+ Ioiioxy cioee ne-
oiox n n:oeinn xicei o omec+nei-
iox yc+oic+ne n cineioi oiain:annn
nic+anin. Ocoo oi oamae+ ninxaine ia +o,
u+o nynia ae+ :enm n onee+ia Ma-
inen noi:ye+cn oimnx ycnexox, uex nc-
iycc+no Maoio +ea+a, ia cnei+ainx io+o-
oio :a i aeio ie nooi. I Oeccinx
ionoc+nx ena n ie c o+nameinex oi nn-
me+ o iyix nxaouiix a:neueinnx iai
nxn+annn nciycc+na, o iaqemai+aiioi .c+-
ae
11
. I aaiaiax, io+oixn nceia in ne-
enoieii nxain, oi ie nnn+ inueio, ioxe
nea, ionon+ o omex cineinn .c+e+nuecio-
io niyca. A no+ +ea+ ie ni:inae+ y ieio ocoo-
io ni+eeca: I +ea+i n a:iie xec+a n .+ox
oe ie xoy ieioia n eiei ie+. I ie xo-
ue+cn! nnme+ oi I. I. Ionioi
12
. Oiaio
Ioiini, ocneman n:ii Hneioocioi ni-
c+anin, ie xoe+ ie iaca+icn nonocon +ea+a.
Ionon o conexeiiox ene+yae, M. Ioi-
ini no+nnonoc+anne+ axa+yini . I. uoi-
nn:nia, A. C. Iyminia, H. I. Ioion, A. H. Oc+on-
cioio qainy:cinx xeoaxax n qacax, io
cun+ae+, u+o n yccian axa+yinn ie ae+
cnoco acny+inainn a:iix ionenix y:-
on iameio i+a, ae Oc+oncini oia:ina-
e+cn n ieio aeinx nomix, no qai+i,
cioi xa+ena eio ax, ye. y+a+nn
cnoi cneec+i
13
. 8a+o n niecax Ionac+no
n ioni u. Inea, Ininecca Ie:a
O. Ioc+aia, oi Ce:a e Ia:ai ixaiyaa
n eiiey oi cimn+ nn:in i no:oe-
ini, nnn+ nic+anni cni nei, eio
nnneiae+ ia+nia c+exeinn i neay
14
.
Ioiioncini nio nnoie noin+ei. O+o
nexn, ioia n eio +nouec+ne neoaan o-
xai+nuecine +eieinnn n ae eio ocnin
ianoxnian, no niaeini H. I. Mnxaion-
cioio, ieoen n oxai+nuecinx namax n mn-
nax c neinxn
1o
. Ie: nminx neexoini Ioi-
ini nnca A. I.exony: Io+ iai iao n+i
iai Cnaio. I ie iao iai ,nn Iain n nce
yine, ne c inx
16
. (C oioi c+ooii, n eio
nenix niecax nonnne+cn +nia i oxai+n-
uecioi na+e+nie, c yioi o+ini ia ni+e-
ec nynin i +ai ia:inaexoxy xoaiio-
xy ecnoioic+ny. Heniii nei noinia
n n n+ea+yy n n +ea+. Ice .+o iamo o+a-
eine n axa+yinn Ioiioio: Ha ie
n Memaie no cy+n cnoei xeoaxi:
Ha ie xeoaxa ieonuecian c no:-
nimeiiix c+nex, Memaie xeoa-
xa ienac+einuecian.)
Oiaio nn yneueinn +ea+aiioi o-
xai+nioi oi nonnn +niy i n:ieiioxy
nanonooni (A uaci +iexioi amin
n nooeine neix nyx uacon ieyioiio
noia:inan nana+i cexi xniy+ mec+oio, xo+n
i-i Caxa+on n ionon, u+o nnn+ ia inx cia-
uaa nn+i uacon, a no+ox e: ue+ne+n cexi
17
).
Iai n n:in no+ in+eni, n .+o iaca-
oci ie +oiio +ea+a, io n nnonncn, oc+a-
+ouio ncnoxin+i eio e:ioe iennn+ne Ini-
necci Ie:i M. Iyen. Heaox oi c+aie+
+ainx noioiiniox Mocioncioio Xyoe-
c+neiioio +ea+a n neno yneueinn ia+ya-
n:xox. Ioiioio ie yc+anna +ea+aiiii
ene+ya, o+oaanmni n:ii n xauiix
neccnxnc+nuecinx +oiax, ynnanmni ai+nniyi
no:nnni, oi coceo+ounna cnoe ninxaine
nenxymec+neiio ia ieia+nniix nneinnx +e-
a+aiioi n:in
18
. In .+ox ceye+ nxe+i
n nny n o+iomeine Ioiioio i in+nuecioxy
aiy: Hnioia n inuexy ,in+nia xein ie ia-
yuna n inioia ie ia ni+eecia n xein
1D
.
I Hneioociox nc+ie M. Ioiini
nnme+ no ncenoinxaxn (Ieiie :axe+in
oi nonncinae+ Hei+o X.), io ceye+ :axe-
+n+i, u+o n neua+n ncenoinxox A. Ioiini
inioia ie noi:onacn, no ncniox cyuae,
iniainx cnne+eic+n .+oio ie oiayeio.
ac+iie eio nncixa (i eie, iannxe), n io-
+oix oi nioia nonnci :axein yinoi A,
n acue+ nninxa+icn ie xoiy+.
Mey +ex o nniaeioc+n ncenoin-
xa A. coomae+ cax H. I. Amemon n an-
+onoiaqnn, onynionaiioi n conae
C. A. Ieiieona, :aqnicnonaio .+o n n conae
ncenoinxon I. u. Macaiona. Moi n Ioiini
nonncina+icn inn+oinxox A., neiacio
:ian, u+o .+o oni n: ncenoinxon H. I. Ame-
mona? Mao +oio, u+o ie io nnin+o :anx-
c+nona+i uyne ncenoinxi, ncio n +o, u+o
Ioiini noc+o ie c+a i ncnoi:ona+i ncen-
oinx, nniaeanmni ueoneiy, c io+oix
i oio nexn n o+iomeinnx oc+a+ouio n:-
inx, a co nexeiex necixa coiix.
I+ai, ceye+ oa+n+icn i caxnx +ei-
c+ax enei:ni. A. A. Hnion :axeuae+, u+o n e-
nei:nn ia qac I. IionaCay Hao a:-
non+icn, onynionaiioi n Hneioociox
nc+ie 16 niin 18D6 ioa, nonnne+cn me-
ioic+no nioc+aiiixn coneuiaxn (ewig
17

weillicLes neuio eic+neiioio |iex.|), n c+a-
+inx Ioiioio DO-x ii. ie+ nnxeon nii n:i-
iox, io+oix oi ie nae n n oee no:iee
nexn
2O
. M. Ioiini eic+nn+eiio ie :ia
nioc+aiiix n:iion, u+o :acnne+eic+nona
. H. Aieen, noinanmni ia Iann: Ioi-
ini :a nocexi e+ ie iayuncn n+ainicioxy
n:iiy: noyxai+e, u+o .+o :iaun+!
21
. O .+ox
e nnme+ M. u. Aieena: 8ian iecioiio
n:iion (Aieena :iaa nn+i. E. 1.), xie ie
+yio neenon+i exy coomeinn n+aini-
cinx, qainy:cinx n aiinicinx ia:e+
22
.
H. I. Amemon i ueoneiox oa:onai-
iix, xoomo :ia noicini, iexenini n qai-
ny:cini n:iin. I 18D218D3 ioax n Iyccioi
xicn i onynionai eio neeno oxaia
M. Ioian Cene ia y, n Caxacioi ia-
:e+e n 18Do ioy neeno .cin:a C+. Ioccon-
cioio Henoiinna c nonncii Oec+ I.
23
,
n 18D6 ioy n Hneioociox nc+ie nee-
noi c qainy:cioio: Inna Hanncca,
Ioyia-ie:iaioxia Ion Iye, I: no-
moio Ia+ya Meieca, Ion:ii icioio
xieinn Aie Jeie
24
. Caxoe :axeua+eiioe,
u+o nce ue+ie neenoa, ianeua+aiiie n n-
c+ie, nonncaii inn+oinxox A.! Oiaio
ini+o n: cnonmnx .+n neenoi ie :axe+n,
nocioiiy oin iniai ie yiainanci n no-
iyc+ono oe o+ii+nn. Icnoi:onaine
nioc+aiiix con nonce ie io meioi-
c+nox n H. I. Amemona, .+o oiainuioe
nneeine n yccini +eic+ nion:iuiix nia-
eini, cnoic+neiioe oa:onaiiix inx
+oio nexein. I nooioxy nnexy H. I. Ame-
mon noc+oniio nneia n nyniannnx a:-
iix e+. Hannxe, etit-jeus n qeie+oie
Ha iaianae (18D3) nn vice veiso n c+a-
+ie Iaccia:i A. Iynnia (1DO3)
2o
. Iooiix
nnxeon xoio nnnec+n oc+a+ouio xioio.
aee. Inneiai+ ninxaine ceyimne
niaeinn: nee iaxn ie noxon+ :iaio-
xie qniyi xoyiiix ieoen, io:oioocyi-
mnx n neennaimnx n:ii, nieiiii
n nnionaiiii eiexo+ n: c+a+in o Maox
+ea+e, xeio+anua+ii O+eo n: enei:nn
ia Iyuniy I. Inanicioio. Iooiie
coneuin xaai+eii n eicnin H. I. Ame-
mona, cannnmeiocn cnonx oc+ix n:iiox.
C+amyi oui Ay :a nicoini oc+ ia:i-
na niioeenoi n Iec+oio+onoi,
a:in eiy Jaxay ueooniy (Ionniciyi),
u+o xamyi oui ia:one+ Io:oei (ia:na
nce-+ain Inoi). In:inx y:inx C. . Io-
+ononony (c inx oin in yii c caxa-
cinx nexei) n I. I. Ieioeny (c nin 1D17
ioa oin n:anan yia Iioe) a no-
:nnma Cyi Connie n Aiaini eiionyie.
n an+oa, nncanmeio no ncenoinxox
A., xaai+eii niaeinn i-i Ini ne-
iacio nia n un+a, nn neiacioi un+-
ie, c :axe+ioi cnoi ncnoieinn, axa
ia noun+aia c aicaxex, c oiuiix
aicaxex. Iooiie niaeinn nc+euai+-
cn n :axe+ie o noc+aionie Hoi I. Ice-
ia
26
, nonncaiioi H. A. e:yconiix
ncenoinxox H. I. Amemona: noun+an
cnon on ieyio, xyoec+neiioi cni
ncnoieine. n +ea+aiiix o+inion Ioi-
ioio xaai+eii niie oneeeinn: nnnu-
ian n yxian nia, ionuan, noyxaiian
nia, cniio n ienio nonea cnoi oi,
none oi. A. uac+o nneia i ooo+y
iai nnn+e, ie cnoic+neiioxy Ioiioxy,
n nxe caoc+i i o++ounnx, necixa nooi xio-
io:iauiix. O+o xoomo nnio n eio nocno-
xniainnx o M. Ioiiox. Ioxe +oio, +ne
y H. I. Amemona nceia c+ann+cn n coo+ne+-
c+nnn c nanonncainex, a y Ioiioio, iai n:-
nec+io, .+o :iai an+ocini, c nannaxn ie
coo+iocn+cn n nc+euae+cn ue:niuaiio uac-
+o. Ioxe +oio, in n oioi n: cnoiix c+a+ei
ie+ c+oi uac+o nc+euaimnxcn y M. Ioiioio
neionio-cannicinx niaeini.
In n Ioiini oiainuncn i no-
c+ix neecia:ox nieci I. 8yexaia ec+i,
iai .+o cea A.. Ic+onn aoueio Xeiin-
ie n eio e+ei anaa mnoine no:xoioc+n
n a:ionoa o connaiiox ieaneic+ne,
yiie+einn aounx n +ai aee, io inueio
nooioio n enei:nn ie+. I eme oee co-
xin+eiio, u+oi Ioiini xoi iannca+i:
nenocxoiii +nn anc+oia+a
27
.
Oinx n: aiyxei+on n noi:y +oio, u+o
Ioiini ie nnca enei:nn ia qac I. Ii-
ona Hao a:non+icn, n M. I. Ie+onoi
nnne+cn ceyimee: Moi n Ioiini 67 a:
cxo+e+i qac IionaCay n o+:ina+icn
o iex c noxnaoi?
28
. Oiaio n +eic+e enei-
:nn eui ne+ concex o yiox. Ho u+o cea-
n n: .+oio qaca a+nc+i Maoio +ea+a!
H nne .+y niecy a: nn+i nn mec+i, io ioia
n cxo+e ee n ncnoieinn .+nx a+nc+on, xie
ia:aoci, u+o n nny u+o-+o conemeiio ionoe
n xein, xaieieii oamai+cn n nnix
18
[22008]
+nnnuiix iei, ionon+ n eic+nyi+ +ai
nannno, +ai ec+ec+neiio, n caxa nieca ne-
ec+ae+ ia:a+icn ciyuioi n iynoi. I enei-
:nn, no-nenix, oneeeiio ianncaio, u+o
an+o nne cnei+aii ie 67, a o6 a:. Io-
n+oix, nonein xieini M. I. Ie+onoi, ncio,
u+o an+o nne iecioiio a: niecy I. Ii-
ona, a ie cnei+aii Maoio +ea+a. Ioxe +oio,
an+o nocxn+ncn o+iii ie niecoi, ciyuioi
n iynoi, a cnei+aiex, ai+ecinx ncnoie-
inex: I-a emioncian nonomeiioe n:n-
mec+no, iannn, iann: n maonnnoc+i
2D
. An-
+o o+en niecy o+ cnei+ain, u+o o+iii
ie io cnoic+neiio Ioiioxy. Ic+a+n, ec+i no-
+neeine +oxy, u+o an+o enei:nn, nonn-
caiioi A., nne niecy ie oni a: (nxeiio
niecy, a ie cnei+aii Maoio +ea+a). I 18D3
ioy n Caxacioi ia:e+e ia ianeua+aia io-
o+ian niqoxannn o qace IionaCay,
noc+aneiiox n eieqnc ai+nci xec+ioio +e-
a+a . I. Me+eicioi, :axe+ia nonncaia o-
inx n: ncenoinxon H. I. Amemona H. A.
3O
.
I c+a+ie o Maox +ea+e eui ne+ ie o
oneeeiiox cnei+aie. O+o naieinni Ma-
oxy +ea+y, ianncaiiii ueoneiox, xoomo
:ianmnx nc+oni .+oio +ea+a n cax +ea+.
H. I. Amemon yuncn ia innueciox qa-
iyi+e+e Mocioncioio yinnecn+e+a, ie i-
+onao niaeine xon n Mocioncini
yinnecn+e+, yuncn n Maox +ea+e. I Yin-
necn+e+e oi nnn+a yeeinn iaoinuec-
ine c o++eiiox neaiioc+n no nnninex
H. I. Mnxaioncioio n nnomncn i oxai-
+nuecioxy no+ec+y Maoio +ea+a, nyc+i n ie
cnmiox oneeeiioxy. Maii +ea+, +ea+
eio c+yeiuecinx e+, nceia oc+anacn n ieio
inxix. +o noome xaai+eio n in-
+nin, n:ioi i iaoinuec+ny, n c+a+ie :ny-
un+ nonaiaia :ane+on M. C. Ieninia n eio
noceona+eei. Ic+ec+neiio, coxaieine +a-
nnni nceia io naiix eox, oiaio
nnocec+nnn .+o noxemao H. I. Amemo-
ny o+iec+nci c noinxainex i iona+oc+ny MXJ.
I n o+iomeinn i +ea+aiioxy nciycc+-
ny H. I. Amemon acxoncn no n:inax
c M. Ioiinx, n io+ooio ianiix n +ea+e
ia no:xoioc+i nonaiaii. Ioiini o+io-
cncn i +ea+y iai i +nyie, c io+ooi o-
io nononeona+i, nocnn+inan n no:niman ue-
oneuecini yx. Amemony in n:in n:ini
I. M. oomennua, oi cun+a, u+o n yccioi
axa+nuecioi mioi ianioe n:oaa+i
n:ii +aioi, iaian oia ec+i, noc+o n ec+e-
c+neiio, e: y+nonin, e: xoyiioc+n
31
.
8eci cia:inaoci n nnnine u. . Ia+im-
iona, io+oii cun+a, u+o +ea+ ie +ny-
ia
32
. A c Ia+imionix H. I. Amemona cnn-
:inaa oian ya, n ioi enoinnoiioi
a:yxn Hnioai Ie+onnu c cexiei iame
y ieio nni+ noce anann noononoa n cno-
ei ina+ne. I e+ciox ieninie Ina Ame-
mona ncnoxniaa, iai oin caanci c ioo-
iixn iicaxn, cnacan noyi+i, nncaiiie
H. I. Ianiix-Mnxaioncinx (ienini xa-
in+cn n cexie naniyion H. I. Amemona).
Ioia Ioiini ionon o +ea+e iai ce-
c+ne nonaiaii n nocnemeinn, oi, cioee
nceio, nxe n nny n:inx exy :n+eei n:
iaoa, iyanmnxcn n iix cec+nax o-
a:onainn (o +ox, u+o no cnonx :aauax +ea+
n oa:onaiioi nynin n n noc+oio
iaoa oii a:nua+icn, iononoci ia
Ienox ce:e cneinuecinx en+eei n 18D7
ioy). H. I. Amemon n cnonx n:inax ia +e-
a+ i noceona+eex H. I. Mnxaioncio-
io, nnenmeio nei nciycc+na n ianc+neiiox
nocnn+ainn. I ioine ioinon, nnca Mn-
xaioncini, +oiio nnoe n ianc+neiioe
uync+no xoe+ nec+ann+i ieu+o nooioe +oi
+ouie n noc+aic+ne, io+oyi +eona A-
xnxe n +oio, u+oi neeneiy+i xn
33
.
C noc+eneiiix n:nnainex iaoinuecioi
neooinn yxon+ n nomoe nen caxonoe-
+nonainn, ia cxeiy ne+ nen o cuac+ie n oi-
e (no niaeini I. I. Ieecaena). O+oi
neei i :axnauei M. Ioiini. Ha aiiex
.+ane +nouec+na eio oxai+n:x i nouio
cnn:ai c ieonuecinx iauaox. O+o ocoin-
oci eio yneueinex nenxn Hnnme, nonone-
ii iooio ueoneia. I. eccnc+exioi
qnocoqnn Ioiioio. in cnon yiononmne
nen: ie:anncnxoc+i nuioc+n, ee cnooa
o+ yconioc+ei n qox n:in
34
, nnca
H. I. Amemon. Ho nen .+n nocnninxanci
in+nioi iai nn:in i nceo:noeiioc+n, o
.+ox, n uac+ioc+n, nnca A. I. Iyiei. Anoo-
inn iooio ueoneia y Ioiioio iama cnoi
o+ini n n niece A. I. exona Inmienii
ca: Hao neec+a+i nocxnma+icn cooi.
Oamae+ ia cen ninxaine n +o, u+o n e-
nei:nnx, nonncaiiix A., ie+ :annc+oc+n
n in+nuioc+n xoooio Ioiioio, nncymei
exy nn oameinn i ioi +exe. I Oec-
cinx ionoc+nx M. Ioiini ianeua+a :axe+-
1D

iy o cnei+aie Maoio +ea+a Iemeiie eii-
in A. H. Oc+oncioio. Yenn cnei+aii nceio
+n ieoimnx a:ana, oi neexon+ i +exe
nic+anin, ee cineioi oiain:annn n :aiai-
unnae+ ioecnoieinni neeunceinex :e-
nm (nxn e nx einoi
3o
). Oiaio in n o-
ioi enei:nn, nonncaiioi A., o+iomeine
an+oa i nic+anie ie ninnne+cn. Mey +ex
ioiioncine ia:e+iie nyniannn noin:aii
e:io in+nuecinx o+iomeinex i Iceoccni-
cioi nic+anie, u+o iacioi in+ii noxon+
uee: nce eio ioecnoieinnn e+a n ocein
18D6 ioa, onynionaiiie n n Oeccinx io-
noc+nx, n n Hneioociox nc+ie.
Ioee uex cnoioe y+neeine o nnia-
eioc+n ney M. Ioiioio +ea+aiiix e-
nei:ni, nonncaiiix A., ie nxee+ iniaioio
nouioio ocionainn, io nec+anni+cn oc+a-
+ouio yen+eiiixn oia:a+eic+na an+oc+na
n+ea+oa Hnioan Ie+onnua Amemona.
1
Cco6oooc A. H. Ioiini +e-
a+aiiii enei:ei+ ,, Ioiion-
cini aouni. 1D38. 27 xa+a.
2
In+. no: . 1. Hen:nec+iie
enei:nn Ioiioio ,, n+ea+y-
ioe oo:eine. 1D38. ^ 24. C. 66.
3
Cx.: Ipuoptec M. C. Ioiini
o axa+yinn ,, n+ea+yian
yuea. 1D41. C. 13, Inioien M. C.
Ioiini axa+yi n in+ni. M.,
1D46. C. 117121.
4
Cx.: n:ut . A. Ioiini n
C+aincancini ,, Iyccine iac-
cnin n +ea+. ., 1D48. C. 3oD.
o
Cx.: o:pxomt C. . Ioi-
ioncini cexniani. ., 1D46.
C. 16D.
6
Cx.: Coto:oc A. I. O Ioiiox-
qeie+oinc+e 18DO-x ioon: O
an+oc+ne qeie+oion o +ea+e :a
nonncii A. ,, Iec+ini MIY.
1Do3. ^ 4. C. 13714O.
7
Cx.: ecumuuo . . Ioiini
ia cneie Maoio +ea+a ,, Ioi-
ioncine u+einn. 1Do81DoD. M.,
1D61. C. 3DD.
8
Cx.: Huuoc A. A. M. Ioiini
n +ea+aiiii ene+ya Hne-
ioocioi Iceoccnicioi nic-
+anin: (18D6 i.) ,, Iyccini +e-
a+ n axa+yinn ioina XIX
neia. ., 1D83. C. 12412o.
D
Cx.: Hempoco M. I. Hen:nec+-
iii nni qeie+oion Ioiioio:
Ic+onn iaxoin n noexi
a+nynnn ,, Ioiini n eio .no-
xa. Iin. 1. M., 1D8D. C. 66.
1O
Jynna Maoio +ea+a ,,
Ioiini o nciycc+ne. M., .,
1D4O. C. 4o46.
11
Cx.: Hetmo X. |Iopttu A. M.|
Jea+aiiie nneua+einn ,, Oec-
cine ionoc+n. 18D6. 27 niin.
12
Axnn M. Ioiioio. J. o. M.,
1Doo. C. 2O.
13
A. H-c. |Iopttu A. M.| C nce-
occnicioi nic+anin ,, Hne-
ioocini nc+oi. 18D6. 1 oi+.
14
A. H-c. |Iopttu A. M.| C nce-
occnicioi nic+anin ,, Hne-
ioocini nc+oi. 18D6. 6 ani.
1o
Muxo:occtu H. I. Ioce-
ine counieinn. CI., 1DOo. J. 2.
C. 43O.
16
M. Ioiini n A. exon: Ie-
enncia. C+a+in. Iicia:ina-
inn. M., 1Do1. C. 2o.
17
M. I. |Iopttu A. M.| Icnai-
cini nonini ,, Caxacian ia-
:e+a. 18D6. 14 nin.
18
Ouein nc+onn yccioi +ea+-
aiioi in+nin. ., 1D7D. C. 2oD.
1D
Iopttu M. Ma+enai n nc-
ceonainn. J. 1. ., 1D34. C. 287.
2O
Huuoc A. A. M. Ioiini n
+ea+aiiii ene+ya Hneio-
ocioi Iceoccnicioi nic+an-
in ,, Iyccini +ea+ n axa+y-
inn ioina XIX neia. C. 12o.
21
Ioiini n eoin Aieen:
Hen:aiian neenncia. M., 1D6o.
C. o38. (n+ea+yioe iace-
c+no. J. 72).
22
Mann ueoonia Aiee-
na: Ieenncia. Iocnoxniainn.
C+a+in. oiyxei+i. Iocnoxnia-
inn o M. u. Aieenoi. 2-e n:.
M., 1D63. C. 163.
23
Opecm I. |Amemoc H. H.|
Ieeno .cin:a C+. Iocconcioio
Henoiinna ,, Caxacian ia-
:e+a. 18Do. 28 xa+a.
24
A. |Amemoc H. H.| ueie-
+oi Inna Hanncca Ion Iy-
e. Ieeno c q. n:. ,, Hneio-
ocini nc+oi. 18D6. 28 qen.,
A. |Amemoc H. H.| Ioyia-ie-
:iaioxia Ion Iye. Ieeno
c q. ,, Hneioocini nc+oi.
18D6. 22 xan, A. |Amemoc H. H.|
I: nomoio Ia+ya Meieca
Aie Jeie. Ieeno c q. n:. ,,
Hneioocini nc+oi. 18D6.
3O ani., A. |Amemoc H. H.| Io-
n:ii icioio xieinn Aie
Jeie. Ieeno c q. ,, Hne-
ioocini nc+oi. 18D6. 1D ani.
2o
Aigue Ache |Amemoc H. H.|
Ha iaianae ,, Caxacian ia-
:e+a. 18D3. 1O qen., Ouoc A:.
|Amemoc H. H.| I: n:in n n-
+ea+yi: Iaccia:i A. Iynn-
ia ,, Oa:onaine. 1DO3. ^ 6.
C. 7O.
26
H. A. |Amemoc H. H.| Ho-
a ,, Hneioocini nc+oi.
18D6. 11 qen.
27
A. |Amemoc H. H.| Ioxenn
ieoa:yxeini ,, Hneioo-
cini nc+oi. 18D6. 16 niin.
28
Hempoco M. I. Hen:nec+iii
nni qeie+oion Ioiioio: Ic+o-
nn iaxoin n noexi a+n-
ynnn ,, Ioiini n eio .noxa.
Iin. 1. C. 66.
2D
A. |Amemoc H. H.| O+eeine
Jea+ n xy:iia ,, Hneio-
ocini nc+oi. 18D6. 12 niin.
3O
H. A. |Amemoc H. H.| I eie-
qncy i-n Me+eicioi ,, Caxa-
cian ia:e+a. 18D3. 3O nin.
31
Houuo |Amemoc H. H.| Jea+-
aiiie :axe+in ,, Oeccine
ionoc+n. 18D3. 28 ion.
32
omumtoc u. . In:nc +e-
a+aimnii ,, Conexeiiii
xn. 1D11. ^ o. C. 227.
33
Muxo:occtu H. I. Counie-
inn: I o +. CI., 18D7. J. 3. C. 7OD.
34
Amemoc Hut. Honan nieca
M. Ioiioio Ha ie ,, Oa-
:onaine. 1DO3. ^ 1o. C. 684.
3o
M. I. Iemeiie eiiin n
Maox +ea+e ,, Oeccine io-
noc+n. 18D6. 11 niin.
Hpnucuannn
2O
Akvcp n vcavpc Ln Ipovonckoro
{Anokannncnc kyu qnrypnc 1969, Aknnn 198,
Tpcvn novok 2002}
I. M. C+enaiona
In Io+oncioio :iae+ neci xn, aio-
an eio .icnenxei+ax c ai+eox, cnoi
o ioinx eio cnc+exi cymec+nonainn ai+ea
ia cneie ney+cn no ncex c+aiax xna n ia
ncex n:iiax. Ioinennnn eioio +ea+a, a:-
ao+aiian Io+oncinx, no ncex cnonx nni-
nnnax onnae+cn ia ai+ea. Jea+, oiainuei-
iii n nia:n+eiiix cec+nax, c+ann+
noexy conemeiioi unc+o+i, ioia n cy-
mec+nonainn cnei+ain eic+na iyii
nmi ne ianiie coc+annimne: ai+e n :n-
+ei. Ai+e c+aionn+cn ceo+ounex ncex
no:xoioc+ei no:eic+nnn ia :n+en. eo-
nei n nyc+ox noc+aic+ne cneii cnocoei
nia:n+i nce xioiooa:ne xyoec+neiioi
n ncnxooinuecioi iynii co:anaexix nx
oa:on.
Ininnni eioio +ea+a, nninnni
ao+i c ai+eox, e:yi+a+i qn:nuecioio
+einiia n ionoio noxoa i ncnxoqn:nie ai-
+ea ocoeiio nio nonnnnci n noceiex
cnei+aie Io+oncioio, noc+aneiiox n Jea+-
e-aoa+onn, Anoianncnc iyx qniync
(Aocalysis cum liguiis) (1D6D). O+a noc+a-
ionia c+aa cnoeoa:iix n+oiox n a:ao+-
ie noexi ai+ea n noexi :n+en iai
yuac+inia cnei+ain. axa+nuecioi ocionoi
c+an o+inin n: Innn, non:neeini
u. M. oc+oencioio, J. Ono+a, C. Ieii. Jei-
c+i a:iix an+oon no:inin iai acconnannn
enccea n ai+eon ia neicine +exi, xo+n
ncian ni+eei+yaiian cnn:i a:iix uac+ei
+eic+a o+cy+c+nye+ noioc+ii. axa+yinuec-
ian ociona ie nxee+ niemiei oinin a:nn-
+nn. Jeic+i c+aionn+cn ecioieuiix no+oiox.
Ieio xoio c oneeeiioc+ii cia:a+i o
nc+ouinie +oi nn nioi ennin ieon, +ai
iai oin ieoimne no a:xey. Hannxe, Ie+
Cnxoi onnine+ oiyaimnx conaxn Ien-
ioio Iiinn:n+oa n: Ia+ien Iaaxa:onix
oc+oencioio, a Jexiii o+neuae+ exy c+nxa-
xn Ono+a. Jeic+ +ene+ n eiox +ea+e cnoe
:iaueine nxec+e co ncexn oc+aiiixn coc+an-
nimnxn. axa iai ociona +ea+aiioio
nec+aneinn yxon+ ia n+ooi nai, uac+o
enccey ae ie naii cona, naia .c+e-
+nia :nyia, io+oyi oi a:aa+ina ia +e-
iniiax n Jea+e-aoa+onn c 1D66 ioa
(:ain+nn c ai+eaxn c 1D6O no 1D66 io n oc-
ioniox conemeic+nonan +exiniy +ea, c+a-
nnnci coiie aioa+nuecine n qn:nuec-
ine :aaun). 8nyi .xonnoiaiio ne
ueoneuecioxy nocnnn+ni, uex cono. Cona
iao noinxa+i, ini, c+oi, n:ox xoio +oi-
io uync+nona+i.
Io+oncini c+ann+ nonoc, no:xoei n
cnei+aii, ie nxeimni n cnoei ocione a-
xi? Coxainn ocioniie nninnni a:nn+nn
eic+nnn: :ann:iy, iyixnianni n a:nn:-
iy, encce xey +ex onenye+ .+nxn
noin+nnxn n cqee ie axa+yinuecioi, a ncn-
xooinuecioi. Jo ec+i a:nn+ne eic+nnn no-
ncxon+ ie cie+io, a .xonnoiaiio. Cie+
xoio cqoxynona+i neeiio noc+o:
Incyc Xnc+oc nioni nnme ia :exi, no-
me cnoi ny+i, eio acnnn, n oi ncue: n:
n:in iei.
Axe+nn, axe+nnnuecini oa: noinxa-
e+cn Io+oncinx n :iaueinn xnqnuecioio
oa:a nemei, nn, +ouiee, nx xnqnuecioi
qoxyi
1
. Iei enccea xaicnxaiio
oomn+i oa:i cneinuecioio eic+nnn, eio
cie+. Iaii necoia c+aionn+cn cnxno-
ox, qoxyoi ieioi qnocoqcioi nen. A-
xe+nn .+o ia+niia cnei+ain, nnniman
ia ncnxooini :n+en ia yonie iyi+yio-
io :iaia.
Ineicine axe+nni n Anoianncnce
iyx qniync ea+cn n ioonax :n+eei
+oiio aioan ninx nn:yaiiix oa:ax
n :aieneiiix onx. Iaii neicini
necoia n :n+en, cqoxnonanmeiocn
n xnc+naicioi iyi+ye, .+o oneeeiiii
cnxno. O+nxn e:ninxn cnxnoaxn c+aio-
nn+cn ai+ei, n:nn ia cen on. Cnxno Iyi
oc+ae+cn +oxy ai+ey, io+oii xoe+, yiy-
21

nnmnci n cen, ynne+i cnon ioin uee: .+y
oi. O+o +o+ ai+e, io+ooxy ieoxonxo noi-
+n niy+eiiee neennaine nea+eic+na
n ounc+n+icn o+ ieio. Iaio, u+o nio
cnxnoon ai+eaxn noncxon+ no xoy
cnei+ain.
Cnei+aii nxe nn+i a:iix eainni,
+n noceine cax Io+oncini ia:inae+ +e-
xn nanai+axn neoio non:neeinn. Onnca-
inn cnei+ain ia a:iix n:iiax, a:iixn
ncceona+enxn cniio o+nuai+cn, n, iai
nanno, .+o, cioee, omymeinn no nonoy ynn-
eiioio. Iocnon:nec+n na+n+yy eic+nnn
oueii coio, no+oxy u+o cnei+aii, nnnxo,
cniio n:xeincn n nonecce eio cymec+nona-
inn c nenoio noia:a Inaiienn (oi c+a
ocionioi uac+ii Anoianncnca) n 1D67 ioy
o noceieio nanai+a, nexieiii noia:
io+ooio coc+oncn no Ionane n 1D73 ioy.
Iei+aiiyi uac+i Anoianncnca xoio
a:en+i ia cexi .nn:oon, niy+n iaoio
n: io+oix ec+i acii+ne ocionioi +exi
n ai+ecioi ao+i
2
.
I nei+e nceio cnei+ain Io+oncini c+a-
nn+ oni nonoc Yxe n Ioi?.
Snnao N 1. 8n+en nxon+ n ieoi-
moi :a c eenniiix noox, ioixn c+eia-
xn, n no+ooi iananeii na noei+oa,
oime nc+ouinion cne+a ie+. Iai nanno,
cnei+aii noia:inacn n :ae nonancioi
a+ymn cooyeinn XIV neia, :aine anio
+eonao ec+anannn, eic+nne noxono
n c+aix ocinanmnxcn c+eiax, ia nnia in-
nnuian iaia. 8a, ie anaoci nec+ane-
ine, i oiaeiiix, ninooueiioe iy+o
noxemeinn noxoiao enccey n eio ianioi
:aaue. Ieiii +ea+ .+o ie noc+o +ea+
e: +exinuecinx yxnmeini, oi eiii n cxic-
e o6uoouu upmpo, caxy cy+i nemei, iai,
iannxe, a+yma e: qecoi, io c eenniio-
iaxeiiix ciee+ox, n io+oox nne+ ixa-
ine XIV neia. He+ xec+ n nnmemnx, nce
accannai+cn ia noy. I nei+e ioxia+i
nnxo ia ioix ociax n ecnonie a:oca-
ii ueoneuecine +ea. Ai+ei oe+i n cone-
xeiiie ioc+ixi (xyoini Iaiexa In-
ie), nce n eox, +oiio ioc+ix Iyi uy+i
oee meioicioio noion. Ioinxae+cn e-
nymia n noe+ no-ncnaicin, ei no-noicin n+o-
n+ Ioaii. O+o necin o ionn n no+n Ciia
eoneuecioio: Io Io+i xon nc+niio ec+i
nnma, no Ioni xon nc+niio ec+i nn+ne.
Io+oncini neenon+ cono Innn n axe-
+nnnuecini nn:yaiiii oa:. enymia o+iy-
a-+o n:-no noi oc+ae+ oimyi yxaiiy
xea, iauniae+ ecnoioiio eia+i xey
ana+nuio eamnxn oc+aiiixn, nnnxan
i cee xe, iai xaeina. I iei noeiae+ ca-
xii xoooi, Ioaii, acc+nae+ ia noy no-
o+eine, n oin nxec+e iauniai+ neeia+i y-
xaiiy. Io+ox xyunia niinxae+ n: iaxaia
qniy, oa aio nii+ n: iee. I: yioio ia-
xaia oi nixna+inae+ io, noi:ae+ eio n no,
xna+ae+ xe n ic+ixn e:inxn nneinn-
xn, noxnn eio no cen, n:oaae+ ai+ co-
n+nn, noia, iaioien, niiiynmnci n ianne-
inn, ie naae+ ian:inui. enymia co :ooi
nixna+inae+ y ieio xe, ocae+ o no
n nai noi:ae+ n ieio io. Iaii ee ya
o+:inae+cn iyxnx nno+iix c+oiox xyun-
ii, y+o .+o eio no+i ne+cn no ioox.
Ocionioi nnex eioio +ea+a xio-
ionaionoc+i eic+nnn, oni nexe+ n xoe
ioo+ioi cneii coen+ n cee neii ioxn-
eic :iaueini. Xe c+aionn+cn nnmei,
xaeinex, nnuac+nex, oieiioi eoi,
oei+ox no+cioio eainn n oei+ox yni-
c+na. Iaio, u+o ociona .nn:oa, ianian eio
uac+i niaae+cn ie n cone, a n cneinueciox
eic+nnn e: ncninx oncieini. Heian nn-
xn+nnian acmnqonia cnxnonin xea
+ea Iocnoin xoe+ oa+i oimee ion-
uec+no acconnanni y iaoio :n+en, ni:i-
nan cnoi oueii ninnnyaiiii n nou+e-
ini. Iyixniannei .nn:oa c+aionn+cn
ynic+no, io+ooe niaae+cn n e:yxiox in-
ie Ioaiia. C+oi c+aionn+cn niy+eiinx
nineciox, .+o ncnoi:onaine .ieie+nuecioi
+ouin onoi, nxeiio o+ iee me encce
c ai+eaxn.
O+i aioinuei, na ai+ea accia:ina-
i+ cnon niy+eiine neennainn no nonoy
qa:i n: neicioio +eic+a. Ociona ao-
+i e+cine c+axn o+ ienoinxainn cy+n
nnuac+nn: cec+i xe :iaun+ niycn+i
uac+i +ea ueoneia? In Ioia? Iencce eme
o iauaa nii noc+ann nee :n+eex nce
nonoci n a nce o+ne+i. Iai n ai+nuiox
cnei+aie, :n+ei ye accia:aia ncn nc+o-
nn. Ai+ei caxn ninai+ nexe+, nna-
i+ exy xaccy iauec+n, a no+ox iomyic+neiio
n:anni+cn o+ ieio, ia:inan xe +eox Xnc-
+onix. O+y .xonnoiaiiyi ocoeiioc+i
ae+ cnei+aii nxeiio encce, xoi+nyn
22
[22008]
cneinuecioe eic+nne, onnanci ia ocionioi
nonoc, noc+aneiiii nee :n+enxn n ai-
+eaxn: Yxe n Ioi?
Snnao N 2. Ic+ae+ Cnxoi Ie+ (Ai+o-
ini Hxoioncini) n iauniae+ acneeeine
oei: Mann Maiania (In:ae+a Aaxa-
ia nn Ieia Mnenian), a:ai (8niien Ini-
iy+nc), Iya (8nixyi Moni), Ioaii (C+a-
incan Inecini), no+ox oi yia:inae+ n yio,
n n: +exio+i nixon+ ueonei n ueioi oe-
e, nce yy+ ia:ina+i eio Jexiii (Iima
ecni). Ice ieon, ioxe Jexioio, conai+-
cn n iyi n iauniai+ iyxnnie niinin n:
Innn, oin ian+, iai c+an a:neiiix
n+nn, inanci no oueen ia Jexioio. Iio a:-
in+ c+oiaxn o oeinn Xnc+a. Oi ieeno
neexniae+cn c ioin ia ioiy, y+o eeioi,
exy xoue+cn nia+i n .+y :yi niy c inxn.
I nei+e ioxia+i conae+cn ean ianman
+ona, n nyi Jexiii iauniae+ ic+o, ie-
nio eia+i noiyi .+oio eoio nn+ia. O+ ncex
c+exn+eiio o+ene+cn Cnxoi Ie+, xna+a-
e+ Jexioio n c eiioc+ii :aniinnae+ exy ia
cnniy. Jexiii oceai, oi ca+aiee+, iai ie-
noioian omai, oi cacinae+ ceoia, io ie
xoe+ oc+aionn+icn, oi nce c+yun+ ioixn
nn+iaxn no eenniioxy noy.
Hanneiioc+i eic+nnn co:ae+cn no
+oxy e nninnny, u+o n n nenox .nn:oe,
o+ noioi +nmnii o e:yxioi nncin. Oxo-
nnoiaiioi ocionoi +y+ c+aionn+cn onn+i e
ie cono, a +aien, nneine. nneinn ec-
nia iacnni n oe:ieiii oionexeiio, oi
y+o a:inae+ cen caxoio n:iy+n ia uac-
+n. I eio nncie ec+i cuac+ie, nooioe cuac-
+ii nno+ioio, ocnoonnmeiocn o+ iy:a, o+
ienocniioi iomn, ec+i cuac+ie niy+eiieio
ounmeinn o+ iie+a yioio ueoneia, io+oii
n yinaiiox cxice ce +ee ia mei, ec+i
cioi n yac o++oio, u+o ia xniy+y c+a
nno+iix, c+a :neex, cnocoiix a:ona+i,
a:n+i, nouync+nona+i niyc ionn n noyun+i
yonoic+nne o+ .+oio. nian nncia nena-
mae+ Jexioio (iaii :n+ei oei emn+i
cax, Cnacn+ei oi nn execcnn) n nno+-
ioe, io+onoe n .ic+a:e ia nce. Yoneii acconn-
anni oueii a:iii: o+ oa:a Iani Inxcio-
io, :ae:meio ia neun Xnc+a, o noinca,
nnmemeio ia +ea+aiiyi cneiy n e:yx-
iix nneinnx ai+ea. Iaio ie +o, u+o ia
ni+eei+yaiiox yonie .+a cneia ni:inae+
+aine a:iie conoc+aneinn, naio, u+o ia
yonie omeueoneuecioio nocnnn+nn nce :n-
+en noyuai+ oiy n +y e .xonni yaca.
Jaien ecnia .xonnoiaiio :axna+inae+, o+
ieio ieno:xoio o+ona+icn, oi nn+ninnae+
niy+eiinx coc+oninex ai+ea, cnocoioio
neea+i c+ax nee yic+nox, nee ieioi+-
onyexixn ueoneuecinxn eainnnxn.
Io+oncini c+exn+cn i ean:annn ca-
xix +oiinx coen noco:iainn ai+ea. C+a+i
yinx, oc+ananci caxnx cooi .+o :aaua
nnin+i ia cen connaiiie n niemine nn-
:iain cnoeio ieon, noin+i eio noneeine n a:-
nuiix cn+yannnx n ean:ona+i nce .+o ia
cneie. Iei ai+eon Io+oncioio o+ia:a+i-
cn o+ qn:nuecioio nonomeinn ioiie+ioio
oa:a, noia:a+i ieioe neaiioe noin+ne.
ecni ie niae+ ueoneia, ie neennae+ nxe-
c+e co cnonx necoiaex. I yinaiiox cxic-
e cona ecni co:ae+ oa: oca+aieinn.
I omennin+ox noinxainn ai+ecioi +exin-
in neenna+i, onnn+i oa: Xnc+a, c+an-
meio nno+iix, ieno:xoio, ai+e ie nn-
inxae+ ia cen oi Xnc+a, :iaun+, ia
ncnxooinueciox yonie ie nei+nqnnnye+
cen c inx. Ho n co:ainn oa:a ai+e nc-
noi:ye+ n nenyi oueei niy+eiini anna-
a+, ecni iacimae+ oa: Xnc+a cnoei
ncnxooinei, io oneeiioi n +einiiax o
+aioio yonin, u+o .+a ncnxooinn onnae+cn
+oiio ia omeueoneuecine oa:i n cnxno-
i. Ai+ei Io+oncioio ie nmy+ n cee nin-
nnyaiioc+i n omennin+ox cxice .+oio
cona, a nmy+ ecco:ia+eiioe. Iecco:ia+ei-
ioe noinxae+cn Io+oncinx iai ymeniie
noncin neaiiix neiioc+ei.
Snnao N 3. Cnxoi Ie+, iai ianiii
oiain:a+o eic+na, nyi inun+ ioxio
n cnneno: I ynne n noy, nc+eiaimyi
n: nanoio oia cnn+iin! Jexiii en+ ia
noy n no:e acnn+oio Xnc+a. Ice yc+exn-
i+cn i iexy, ny+ oey ia iex n iauniai+
c aioc+ii coca+i eio +eo no cenex,
n +ox xec+e, ie acnn+oio noioon ioniex.
Iii+, nooio :nenx ia noonoe, oio ie
xoiy+ o+ona+icn, o+no:ai+ ia ue+neeiiiax,
ni+nan nno yiaxn-anaxn. Ioia oin no-
inxai+ ia:a, nce conemeiio ninii. Ix ie
noin+icn, oin ee noouai+ n:iiaxn, oin ie
xoiy+ ionon+i, xiua+, iua+, c+oiy+.
O+ue+nno cimii +oiio nenie co-
na Cnxoia Ie+a, nce :nyin aee cnnai+cn
n nno+iie ncxnni. Ioceini niycnnmni
23

ie xoe+ nc+a+i c noa, ai+e ie ionon+,
a niixae+ ncex +eox, ie o+iinan +a. Oi
en+ o+ :aii+ix, y+o oi eme ianoiei
nioc+ii. 8nyi ne+ ie n: ioa, a n: nno-
+a: Ioia cnn+ n iex, a ie ioni. Jexinia
ncnoi:onainn uai (.ieie+nuecinx nei+on)
ae+ no:xoioc+i ai+eax Io+oncioio iono-
n+i, ie o+iinan +a. Iencce onnae+cn
ie +oiio e:yneuioio :nyuainn, c noxomii
ncnoi:onainn .ieie+nuecioio nei+a n in:y
nno+a ai+e no:yae+ n cee n onee-
eiiix .xonni. I .+o+ e .ieie+nuecini
no+oi nocnninxae+ :n+ei.
Ocioniie cneii cnei+ain nxei+ oio
n +o e iananeine, oiy n +y e cxexy. Onn-
:o c niymeinex ionn Xnc+onoi, nooioi
nniy, nqxye+cn c .nn:oox nenix o xe-
e +ee Xnc+onox. n Io+oncioio naio
ie oinuecioe a:nn+ne eic+nnn, a .xonno-
iaiioe. Cnei+aii, oeiiii n: ai+ecinx
.+ion ia +exi Innn, c+a iaoox a:io-
noon a:iix iei o oiox n +ox e. Ia:-
iie ueii +ynni no-a:ioxy niy+eiie ne-
enn, nouync+nonan axe+nn niymeinn
+ea Xnc+ona. n nenoi nai .+o nc+o-
nn o iexe ynic+na. n ai+ea, o+no:ai-
meio c noiix +ox oiei ionn, .+o can-
ieine cen c Ioiox, nnin+ne n cen uac+n
oiei. uniaiiii ii c+aionn+cn +ouioi
nno+ioio, in:ioio yone+noeinn. uniai-
iii c+oi xyunii, ynnaexoio n nenoi cne-
ie, c+aionn+cn nocioi o nomeinn. uo-
xnyi+cn na noica nei, na noica
neaiioi, ie nxeimei no+einnn i aian:y
ia+eionn. Iea n oioio ai+ea .+o noia-
nine, n yioio nexe+ ocxeninn. Io-
exa, io+oyi c+ann+ Io+oncini, mne, ec-
co:ia+eiioe oioio ueia eio +ynni nxee+
n cee :eio nei, yioio ie+, +ai e, iai
n y ioio :n+en n :ae. 8iaun+, nenan cneia
ceaia n no:eic+nnn ia oiy uac+i ayn-
+onn, +e+ni .nn:o ia +y uac+i, u+o cnoco-
ia noneia+i ney coxieini.
Snnao N 4. Iociemeine a:an. Icn
ai+ei can+cn ia ioein noiyi xe+noio
a:an, io+oii en+ n nei+e nionoi no-
main, n iauniae+cn oian necii naiai-
mnion, oime noxoan ia noc+ouiie neexo-
inn. Jexiii onnne+cn, oi coceo+ouei, exy
iann+cn, u+o n ionoi nie ianioe xec+o o+-
non+cn exy. Oi nxon+ n iyi n ioxio iono-
n+: Ic+aii, a:ai! I a:ai nociecae+,
oi nc+ae+ :oi, yc+aii. Iei+ox .nn:oa
c+aionn+cn yineine a:aex Jexioio. a-
:ai ianniae+cn, iai xyniai, :acyiyn yin
n iaxaii, oi ie inun+, oi mnnn+ n iun+
aoi n: Iinin Iona. Iio iac+yneine
ecnomaio, oi :anoine+ cnonx +eox nce
noc+aic+no, c+aionn+cn nce nime, nce cni-
iei. Jexiii y+o yxeiimae+cn n a:xeax
no eio n:inox. a:ai ni+acinnae+ n:-:a
na:yxn yxaiiy, io+oan no:iniaa n nenox
.nn:oe, ne+ ee oinx nneinex ia ne uac-
+n, niieae+ xninm n iauniae+ oca+i iyc-
in xea Jexioxy n nno.
Iyxaiia, ncnoinnman ye, iae+cn, nce
no:xoiie on, c+aionn+cn xoinoi, xniioi
n +enoi :exei, ceoi a:onnmeicn no-
+ii. a:ai cniiee, :ee n aieccnniee nmi
no+oxy, u+o y ieio o+oan eio nano ia
cxe+i. Cnxno cxe+n n cnxno +ea Ioc-
noin nqxyi+cn y Io+oncioio c +aioi ei-
ioc+ii, u+o :n+ei n ieoyxeinn. ioi ne-
xe+ n: oieiioio xna no:xoio ianoin+i
ionix, neaiiix cxicox c noxomii nyx
nnexon: cn+yannn, n io+ooi no:iniae+ cnx-
nonuecini oa: xea (.+o+ nnex Io+on-
cini ia:ina xoi+aox, no nninnnax, cxo-
iix c xoi+aox Oi:eim+eiia), n .xonnn,
c io+ooi ao+ai+ ai+ei ia cneie (enc-
ce cun+ae+, u+o nexe+ cnocoei noyua+i
n o+ana+i +y e .xonni, iaioi eio iacima-
i+). Xe, a:oaiiii ia uac+n, nceia y-
e+ nocnninxa+icn iaxn iai cnxno yni-
c+na, yinu+oeinn.
Snnao N . Jexiii n Maiania. Ioaii
nee+ Jexioio i yinne. I nei+e oc+ai+cn
+oiio +oe. Jexiii n Maiania ey+cn :a
yin n xeeiio o+xon+ n yio i noei-
+oax. C+eiex cneinuecioi nomain
c+aionn+cn Ioaii, oi cacinae+ iy+iy
n oc+ae+cn c oiaeiiix +ocox. Jexiii
n Maiania, oinnmnci, iauniai+ xeei-
io acxon+icn n c+ooii, iai enec+in nne+-
ia, niina+icn yioi. I .+o+ xoxei+ Ioaii
iauniae+ ei ia xec+e, oi ne+cn i nae no:-
ieiiix, nce yic+ne+ n yic+ne+ +exn,
io ie cnniae+cn in ia mai. Iio ei :axen-
e+cn, ioia na +ea n oeoe cne+a accan-
i+cn ia iecioiio ceiyi n iauniai+ onn+i
acxon+icn n c+ooii. Ioaii n n:iexoeinn
naae+ ia no n naue+.
I .+ox .nn:oe ie+ con, n ianioe, n iyi-
xniannoiiii xoxei+ ie+ ae :nyion. Cneia
24
[22008]
ne+ o+ nn+n o ecn+n xniy+ ia a:iix noia-
:ax, n :a nce .+o nexn ieon ie non:iocn+ in
:nyia. Joiio ie-+o oueii aeio, y+o :a
oiiaxn, n ceenie ienc+onoio eia n +nxoi
inn ia+niia oe+ae+ nioi oex o+ :ny-
ion c+eiouymnx cne+nuion, an coai, ne+a.
Ice .+n :nyin co:ae+ +ynna ai+eon, io +ai
+nxo n ie:axe+io, u+o :n+en ie noinxai+,
o+iya no:iniae+ ieoiiioneiian oexioc+i
ia+niin. Iymaine nnix, oieiiix :ny-
ion nenamae+ acoi+iyi ac+ai+ioc+i
n ioaiiyi ia+niy i+nn, n nc+oni i-
nn n n nc+oni o ieoc+ynioc+n inn.
8nyionan na+n+ya noioc+ii ie:ann-
cnxa o+ na+n+yi nneinn, n+xa. uoi,
co:anaexii :nyiaxn, xniini, eiini, ie:axe+-
io oieiiii. Ocionoi e cneii c+aionn+-
cn n+x nneini. Ioian accaeiioc+i,
xen+eiioc+i Jexioio n Maianii no-
+nnoc+on+ ic+oxy, oec+oueiioxy, oe:-
ieiioxy eiy ia xec+e Ioaiia. Ioiqni+
cneii noioc+ii ean:onai n .+ox no+nno-
eunn, cnoioic+nne nocnninxae+cn iai xo-
xei+ cuac+in, ianneine Ioaiia iai no-
nci, a :iaun+, oi. I qnia cneii n eic+nnn,
n nneinn ianneiian o neea qniy-
a oiaeiioio ueoneia naae+ n n noioi
accaeiioc+n en+ ia noy. Iaccan+i-
cn n Ioaiia :iaun+ ounc+n+icn.
Snnao N 6. Ioioqa. Cnxoi Ie+ ia-
iinae+ namox noei+o, nonaae+ eni-
c+neiiii nc+ouini cne+a. Ai+ei niiocn+
oxanin +oiinx neioniix cneuei. Jexiii o+-
nanne+cn n ny+i ia Ioioqy, nce ieon ny+
:a inx. Cnxoi Ie+ n Iya cnon+, i+o n:
inx nenix neac+ Xnc+a. Oc+aiiie noi+
nau. Haunianci c iaxoinuioi +nxoi nec-
in, oi nce ianae+ xomi n n qniae nena-
mae+cn n c+eiainn co ncxnnaxn n iniaxn.
Jeic+ nou+n ienoin+ei, ieon noi+ ia+on-
uecine xon+ni, Jexiii n+on+ nx c+nxaxn
Ono+a. Ha caxoi nicoioi io+e Jexiii na-
ae+ ian:inui. Hauniae+cn acnn+ne, yin
n ioin eio yiainai+ n no:y Xnc+a ia ie-
c+e. Jexiii en+ n nei+e ia eenniiox
noy, n nce cuac+nno noi+ xnaeiii inxi.
Ieon ayi+cn, cxic nx i+nn n one,
n iyi+e noioieinn exy yxemexy n o-
ioxy nocieciy+i.
O+ia: o+ cne+a ae+ enccey no:xo-
ioc+i ao+a+i c co:iainex :n+eei. Ia-
ii nnmemni ia cnei+aii n niiunnmni-
cn n eic+nne ye :iae+ ioien nc+onn o nn-
mec+nnn Xnc+a. Ixeiio no.+oxy :n+ei ie
oei ynne+i acnn+ne no ncex nooioc-
+nx. 8n+ei oei nouync+nona+i xoxei+
acnn+nn, xoxei+ neexoa n: n:in n neuiyi
n:ii. Omymeine noyxaia n ioocon, ni-
inaimnxcn n: ieio, c+aionn+cn ocionoi n
.+oio .nn:oa. Ieuync+nne oee +oiio nee-
ae+ a+xocqey eic+nnn. Oc+ae+cn +oiio ne-
ine, ianoinimee nce noc+aic+no a+ymn.
Snnao N 7. I:iiaine Xnc+a. Cnxoi
iacn+ cneun. Jexiii noe+ xon+ny. I ceen-
ie cne+oi, +enoi, nymei n: caxoio cena
necin iacie+ noceinn cneua. Iooc :nyun+
nce xomiee, oi nonnae+cn cino:i +exio+y,
oi ne+cn nnex, a:inan ooouiy a+ymn,
ianoine+ cooi nce noc+aic+no. I ia ca-
xoi nicoioi io+e e:io oinae+cn. Ioia
+nmnia c+aionn+cn ieniiocnxo oioi, Cn-
xoi Ie+ cnoioiio, io ue+io n nin+io iono-
n+: C+ynai n ie nnxon oime. Ioxo-
n+ eme iecioiio xniy+ +oxn+eiioio
onainn, n nyi niiuae+cn .ei+nuecini
cne+. 8a nyc+.
Io+oncini a o+ne+ ia nonoc nea
noina, io ecn oia eme nne+ n iac. un-
ia Anoianncnca o+ii+, o noceieio
xiioneinn :n+ei ie nen+ n +o, u+o Ioi yxe
n ynn eio xi. in, oe+ie n conexeiiyi
oey, +aine e, iai ioi n: nnmemnx,
ninaimne, iai n nce xi, oieiiie on:
Iyi ioiqoxnc+a, Maianii ioni
aimei, Ioaiia inn eaimeio, Cnxo-
ia Ie+a eameio n:ii n iyaie, n +. .
In yace o+ .+oio omymeinn ynic+na :n-
+ei yxon+ co cnei+ain ounc+nnmnxcn, no-
+oxy u+o in oni ai+e ie iece+ no niy+ei-
iei na+n+ye cnoei on ieia+nna. n ai+eon
cnei+aii c+aionn+cn oiayeinex cnoei
n:ieiioi xacin, o+ii+nex ee noioc+ii
n o+ia:ox o+ iee. Ion noxoiai+ neen+i
n n:n+i n cee caxox connaiiie xacin, n-
no+iie nic+nii+i n iai+n neaiiyi cym-
ioc+i cnoeio i+nn. Hannxe, ia yonie, nn-
nxox :n+eex, ne+i xon+ny yc+axn
cnacn+en, a ia yonie coc+neiiox, niy+ei-
iex ne+i o nenox cnoex noneye nn o ne-
nox nnuac+nn n neinn. Io+oncioxy iena-
io, nxei+ n niy+eiine .xonnn ai+ea
o+iomeine i eic+nni n cnei+aie, exy naio
+oiio noioe coo+ne+c+nne .xonni xoi+ay,
co:anaexoxy nx n nocnnn+nn :n+en.
2o

Io+oncini co:ae+ xnc+eni o ianac-
iox no:nameinn Xnc+a ia :exi n XX neie
n eio yxoe. Iaii ionii .nn:o oae+
ionyi no+eioc+i ncei ueoneuecioi n:-
in: no+eioc+i inn, no+eioc+i nc+nii,
no+eioc+i cnanennoc+n, no+eioc+i
nciyneinn nnii. Iao+an c axe+nnaxn,
c neicinxn nc+onnxn, nic+annan ci-
e+ o no:nameinn Xnc+a, Io+oncini on-
nae+cn o+ ai+eon +aioio niy+eiieio noini-
ioneinn, ioia ia ocionioi cie+ cnei+ain
iaiainai+cn nuiie .xonnn ai+ea, uee:
io+oie oi nixon+ ia ioei+nnioe ecco:-
ia+eiioe. Oxonnoiaiioe ianneine no-
yae+ ie co:ia+eiiie, a niy+eiine eai-
nnn :n+en. Ianiix c+aionn+cn n:xeieine
ueoneia, nnnine ia ieio. Ye ie +oiio ia
ai+ea, io n ia :n+en. 8n+ei noyuae+ n +e-
a+e Io+oncioio ai+nniyi oi.
Onncaini nninnnon ao+i Io+oncioio
c ai+eaxn nn co:ainn .+oio cnei+ain ie
cymec+nye+. Ho ec+i no:xoioc+i ieinx cono-
c+aneini c noceyimnx .+anox encce-
cioi en+eiioc+n Io+oncioio. Ceyimnx
maiox enccea c+a yxo n: +annnoiioio
+ea+a. I cnonx naa+ea+aiiix oni+ax oi
ni+ae+cn n:xein+i iei, n:xein+i conn-
aiiyi cnc+exy yc+oic+na omec+na, n:xe-
in+i xn. In ncei ioaiioc+n nei oi a-
o+ae+ c oiainueiioi iynnoi, io+oan co:ae+
cnei+ain-ainnn, nn:naiiie noya+i
n :n+enx eaine eic+nnn, eaine n:xe-
in+i cnoi n:ii. 8ain+nn, c+anmne ocionioi
uac+ii noio+onin naa+ea+aiiix oni+on
Io+oncioio, onnai+cn ia ioiie+iie .+ani
a:nn+nn ai+ecioio annaa+a n na+n+yi
on. Iooiie onncainn noio+onin i ei-
c+ny no ia:nainex Ainnn (1D8o) Joxaca
Inuaca, yueinia Io+oncioio, ai+ no:xo-
ioc+i nocc+aionn+i .+ani, ncnoi:yexie Io-
+oncinx n noio+onin i cnei+aii. Coe-
aine Ainnn, nnexi n xe+o ai+ecioi
nii +ai n:in no ocioniix nninnnax cnei-
+aii Anoianncnc, u+o xoio noaian-
:nona+i nnoy ai+ecioi ao+i, onnanci
ia nooiie onncainn Inuaca.
Ainnn .+o eic+no ia cooi-nn+ie-
cn+ xniy+, ie nxeimee :aieneiioio cie-
+a. I nei+e nonec+nonainn nc+onn n:in
ueoneuecioi: oeine, c+aioneine, nio
nei, nio ny+n, nio cny+inion, cax ny+i,
oeine ionoio ueoneia, c+aoc+i n cxe+i.
Oueeioc+i .nn:oon, nx ionuec+no n no-
exa+nia xeini+cn o+ noia:a i noia:y, n :a-
nncnxoc+n o+ ai+eon, nninxaimnx yuac+ne
n .+ox noia:e, o+ niy+eiinx .xonni yuac+in-
ion n +. . I noia:e ie+ iniaioio +eic+a noo-
me, iaii ai+ecini .+i coen+ n cee
oiy necii ia yxemex aqo-ianciox ia-
eunn. Ai+e, neymni nei+aiiyi na+ni
n .nn:oe, +nie+ ocioniyi xy:iiaiiyi, ne-
ceiiyi nini, eio noennai+ oc+ai-
iie. Jai o+ ai+ea i ai+ey, o+ oioi necin
i yioi ne+ eic+nne, neniox coc+onmee
n: noc+ix nn:yaiiix ia+ni, io+oie
nocnninxai+cn ia noco:ia+eiiox yonie
n noienni+cn niy+eiinx iacimeinex ue-
e: neine ia uaiax. Ice ai+ei n noc+ix
conexeiiix ioc+ixax, xninxyx einn:n+a,
ie+ eioanni, cne+onoio, :nyionoio oqoxe-
inn. Mey .nn:oaxn +n-nn+i xniy+ xo-
uainn, ne+ nonci ceyimeio conyimeio
ai+ea, n, iaioien, oni :anenae+. Onnmy oiy
cneiy, u+oi noia:a+i, u+o no .c+e+nuecinx
nninnnax Ainnn xaicnxaiio nnne-
ia i Anoianncncy. Oni n: ai+eon eae+
mai nnee n :anenae+ noi:n+eiiyi, neuai-
iyi necii. Io:yx ni+ainnae+cn ia einx
nioxax n: coieuioio cne+einn, conono-
anci concex ie:axe+iix nneinex n ona+-
iax n ocoix cnocoox ima+i, ocoix +ex-
ox iooca. Mycioi iooc c+aionn+cn oueii
xniinx n oe:ieiio +oiinx, ia iain ce:.
eonei xeeiio nne+cn no iyiy, n nce
(eme ue+ie ai+ea) yc+exni+cn n .+ox nn-
einn :a inx. Oi oueii xeeiio nixon+
n nei+ noy+exioi ioxia+i, oc+ooio, y+o
onci nena+i eiini :nyi necin, nc+ae+ ia
ioein. Io+ox +ai e xeeiio on+cn n cno-
aunnae+cn iyiox. Oc+aiiie ai+ei ia ac-
c+oninn co:ai+ noiyi ieio nnoi noyiyi
n iauniai+, iai eiine noii, +o iaeia+i,
+o yxon+i o+ ieio. Iecin nou+n :axoiae+,
n :n+ei nnn+ ye ie ai+ea, a xaeiiiyi
eyi qniyiy ueoneia, oi en+, nooio
.xnoiy n xa+enicioi y+oe, n nou+n e:-
:nyuio noe+, iae+cn, o +ene, cuac+ie, ea-
inn n+i. I +o+ xoxei+, ioia necin ye co-
ncex nonaa, ai+e eae+ iecniiii, io
nac+iii +ouoi oioi ioioi, no+ox y-
ioi, n necin ianae+ cny, oia ie+cn ye
yneeiio n ioxio, nei+ :nyia neexema-
e+cn n iyiyi ie+iy. C iaix +ouiox
+ea necin c+aionn+cn nce cniiei, n ai+e
26
[22008]
acnnxne+cn, nc+ae+ ia ioin, noe+ noioi
iyii, oc+aiiie noennai+ eio. Jai :a
nn+i xniy+ :n+ei noia:an +anic+no o-
einn, cuac+ie ionoi n:in, cuac+ie nonne-
inn ia cne+, eaine ima+i. eonei n no:e
.xnoia, neinex, ixainex n nneinn-
xn +ea niinaimnicn i n:in, nnne+cn +a-
inx e axe+nnnuecinx oa:ox, iai, iann-
xe, qniya ecnia, ionnyiman acnn+oio
Xnc+a.
Inuac no.+anio onncinae+ n iinie
Ooo+ian c+ooia cnei+ain
3
cnoi ao+y
c Io+oncinx, ecniox, Ieioi Mnenioi.
Iaio, u+o y ieio onoiio nai+nuecini
n:in ia ao+y ai+ea, oi ie xnc+nqnnny-
e+, ni+ae+cn oncin+i nce c +ouin :einn
qn:nooinn n ncnxooinn.
Ienix ocioniix :aainex ia :ain+nnx
c+ao ocnoeine necin. Io+oncini noc+o ne
co cnonxn yueiniaxn, nnexanmnxn co nceio
cne+a, necin ia iecymec+nyimex n:iie. Oi
ie yun nx ionoxy n:iiy, ie yun non:iome-
ini, oi yun nx nanniio ima+i n necie.
8aioii ixainn eiue nceio ycnon+i n neinn,
no+oxy u+o, ioia noemi, imnmi conemei-
io niaue, uex ioia a:ionannaemi. Xo n:
ecn+n ueonei ciauaa yuncn ima+i no-
yioxy, ie iai n n:in, no+ox c+anonan-
mnecn iauan yun+icn ima+i a:iixn uac-
+nxn +ea, a:iixn uaiaxn. C noxomii
noc+ouioi xe+onin uai Io+oncini iaxon
y ai+eon qn:nuecine n ncnxooinuecine :a-
nxi. Ioinx iei oi nocn xioio n uac-
+o inua+i, nc+enuiix ne+i, onycian :nyi nce
ine n ine n nno+e, n ioine :ain+nn oin
acnn. O+o+ .+an nooacn n Inuaca
oee enn+n e+. Cax Inuac nocnninxae+
necin iai ai+ecini nic+yxei+: Aqo-
iancine necin n in nic+yxei+ox nn
o ieio+ooi c+enein xoin i+i nic+yxei-
+axn n ueoneia, neymeio ao+y ia co-
oi. Oin xoin c+a+i nic+yxei+anex, cno-
coiix noxoui oiain:xy n nonecce, io+oii
xi xoex ia:na+i +aicqoxannei .ieinn
4
.
Ceyiman c+yneii noce onaeinn +e-
ox, n:aneinn o+ :anxon +aicqoxa-
nnn .ieinn. Io+oncini n c+a+ie o eiox
+ea+e ia:inae+ .+o +aicieccnei, niy+ei-
inx cneueinex. Ioia +eo xaicnxaiio ac-
caeiio, Io+oncini nocn cnonx yuein-
ion iai+n uac+i cen n necie n: Ian.
Inuac noin .+o +eonaine yinaiio: Mon
xa+i ean, xoi o+en ueiii. Ioonnia xoeio
iacec+na n: enoneicioi iyi+yi, noonn-
ia n: Aqnin. Mon ioa cne+a, io n xoex
+ee ec+i u+o-+o o+ xoeio o+na, o+ aqniai-
cioi cymioc+n
o
. Ho Io+oncini ionon o o-
ee iyoioi cnn:n, oi ie nn:ina noin+i
ien:nec+iii n:ii n ie +eona c+a+i iexio-
io aqniainex, oi c+exncn i omymeini
noioi omioc+n i+nn. Henaio, cioiio
neion ia:a yxeo aqniaicioe nexn, iena-
io, iainx noax oin noioinnci, naio, u+o
nx necin iecy+ +e e .xonnn on, cuac+in,
aoc+n, io+oie ceiuac ncni+inaex xi.
Hai+n cen n necie :iaun+ c+a+i uac+ii
ecioieuioi ueoneuecioi nc+onn, a n iei
in+, nny+ n yxnai+ no nce neia oniaio-
no. Iaine i m+axni +ee in iann:inaa
nnnnn:annn, +i nce anio nauemi +ai e,
iai +non e n nae. O+o ncnoxniaine ne-
aiiix neiioc+ei iamnx neion n ec+i nei
+ea+a-ie+ea+a Io+oncioio. Cin+ne qn:nuec-
inx :anxon n ncnxooinuecinx m+axnon ae+
yiniaiiyi +exiniy, ioia nonecc ai+ecio-
io +nouec+na ioi+onye+cn caxnx ai+eox
ie n noioi xee. I ieio+oix qaixei+ax
Ainnn, ocoeiio n oiox, ia io+oix Io-
+oncini ao+a ienocec+neiio co xioi,
nonnnoci omymeine, iai ecn i xoe +eo
iauao yionon+i xioi (acoi+io caxo no
cee) n xoxei+ nneinn, io+ooe nnxono
n:nie. Io+oi nxnyicon nixon uee: +eo.
O+o i nonci, +eiymni, iai eia. H i xe-
ioi e+aii, cenmei :a .+nx. Moi yx ieo-
io xainnynona xonx +eox, ionon: ,Ioi-
n cia, noin +ya, ceiuac xoe +eo neo
xein. Ic+ouini nxnyicon iaxoncn ie n xyc-
iyax. H i iai iae:ini ia oman, ie io-
non oman, iya n iai ciaia+i, io +oiio
cxo+e ia omaniii ei n n ieio+oix xe-
c+ax yionon ei (:eci, :eci), yionon
e: xainnynnni n +oiio n ieio+oix xec-
+ax ioei+nona xo
6
.
Ocnoeine +ea, noceona+eiiii o+ia:
o+ +ea iai coceo+oueinn :anxon n m+ax-
non, nixo ia caxie iyoine con ncnxoo-
inn n ienioi en+eiioc+n nce .+n .+ani
c+aioneinn ai+ea ney+ i ioieuioi, caxoi
naioi nen. Ai+e nonnne+cn ia cneie ne-
e :n+enxn c neii o+ii+i n cee u+o-+o
ionoe, ie noaimeecn aian:y, n:anxoei-
c+nne qn:nuecioio n ncnxooinuecioio n cee,
+o, u+o Io+oncini nce :a noc+ouiixn
27

qnocoqaxn ia:inae+ opxo+. Ai+e nme+
cnoi nicmyi cymioc+i, :n+ei, iaian
:a .+nx noneccox, iauniae+ neeoneiiy nei-
ioc+ei: iaxon+icn exy n cqee oieiioi
n:in nn oa+n+icn i cnoexy yxonioxy n+o-
oxy H.
I ao+e Io+oncioio n ynne u+o-+o
noxoee ia noyeine niy+eiieio, oiuio
cnn+aiioio, ecco:ia+eiioio ueoneuecioio
no+einnaa, io+oii nne+cn, iai +eueine
ein, n iaoi nuioc+n, n .+a eia c+aionn+-
cn uac+ii c+yi+yi, uac+ii +ea+a
7
. Ocio-
noi eic+nnn cnei+ain nn ainnn c+aionn+-
cn nc+onn ueoneia, neeiio oomeiian,
oneeiian o yonin axe+nnon. Iaccia:ina-
i+ .+y nc+oni ai+ei, ean:yn n xoxei+
noia:a cnoi niy+eiini no+einna, cnn:aiiii
co cqeoi nei. Jea+ Io+oncioio .+o no:-
xoioc+i ynne+i ia:axn neaiiie ia+eio-
nn n nouync+nona+i ia yxoniox yonie no-
iyi :anncnxoc+i o+ ao+i ymn.
Ainnn ie cnei+aii n +annnoiiox
noinxainn .+oio cona, .+o ecioieuiii no-
necc ene+nnnn, .+o ecioieuioe conemeic+no-
naine ai+ecioi +exinin n ai+ecioio caxo-
no:iainn. Ainnn, onncaiian Joxacox
Inuacox n 1D8o ioy, nooae+ n+i n no-
ei+e Iaoueio Iei+a In Io+oncioio n Jo-
xaca Inuaca (Ioi+eea, I+ann). I ioine
eian 2OO2 ioa Iei+ nnne: n Mociny +n
noei+a: cnei+aii Oc+acn oni n:ox,
noei+ o+ii+yi ene+nnni Ainnn, no-
ei+ .+an ao+i Je+ni no+oi. Caxix
naiix xoxei+ox noia:a c+a nxeiio Je-
+ni no+oi, io+oii iaxon+cn ceiuac ia +ox
.+ane ao+i, ia io+oox cexiana+i e+ ia-
:a ia Ainnn.
Je+ni no+oi .+o ai+ecini +einii,
.+o .+an +nouec+na n cen, n ai+ea. Io-
+oncini a:en cnon naa+ea+aiiie no-
ei+i ia cnei+ain, ene+nnnn cnei+aiei
n ene+nnnn ie concex cnei+aiei. Je+ni
no+oi .+o ene+nnnn ie concex cnei+ain,
+ai e iauniaaci ao+a ia Ainnei.
Y .+oio noei+a cymec+nye+ ioiie+iii
cie+, io+oii c+aionn+cn +ouiox n ai+e-
cioi ao+e. eonei oae+cn ia cne+, oi
noac+ae+ iexioio, n on+en o+nanni+
eio n ny+i. Oin ai+ exy :aaine, ai+ nce
cnon ieocymec+neiiie xeu+i n iaei,
n, ioia nce ncnoin+cn, xoio ye+ neiy+i-
cn oxoi. Ho ia cnoex ny+n ueonei nc+eua-
e+cn co xioinxn iixn, oi nc+euae+ ioni,
yun+en, yia, oi nne+ cax n :ainae+ o +ox,
:auex eio o+nannn n .+o+ oimoi xn.
Mi ni+aexcn o+ne+n+i ia nonoc ie iam
ox? oncine+ ianiyi noexy ai+e-
cioio ncceonainn yionon+ei Iei+a Jo-
xac Inuac. Iaii n: ai+eon nme+ n cen
o+ne+ ia nonoc, n .+ox ociona eio ao+i.
Je+ni no+oi ie noioneiian ene+n-
nnn cnei+ain, xo+n n iex ec+i ue+ini cie+,
iao necoiaei, ec+i c+yi+ya eic+nnn.
I ocione ene+nnni ioio cnei+ain en+
iao cnei, oa:on, co:anaexix ai+eaxn
n encceox n conxec+ioi ao+e n ianan-
nexix i :n+ei. I Anoianncnce, iann-
xe, oi +aioio ioc+nia ninoini+ cexi
.nn:oon, onncaiiix nime. Iaan ionan e-
ne+nnnn :aienne+ e:yi+a+i, oc+niiy+ie
o .+oio, n nee+ i co:aini neoio. Iene+n-
nnn Je+ieio no+oia ie non+oni+cn, nni-
nnn ao+i xoeine no oc+oniax (+e-
xni Inuaca). 8aaiiii cie+ ni:inae+
i n:in xioec+no +ex, .xonni, eainni, nx-
nyicon, nce :anncn+ o+ ai+eon: u+o n aiiii
ioiie+iii xoxei+, :eci n ceiuac, oime
nceio o+:inae+cn n yme ai+ea, +o n nini-
nae+ ia nonexioc+i. Ha oioi ene+nnnn
xoio c+ynn+i ia oni oc+onoi, ia yioi
ieonaiio ninine+ yian onoa.
Ieine, iai n n Anoianncnce, n n Ai-
nnn, c+aionn+cn cnocoox ao+i c .ieie-
+nuecinxn nei+axn (uaiaxn). Omeine ai-
+eon noncxon+ ia yonie n:anxoeic+nnn
.ieie+nuecinx no+oion. Ianiii ieoi (Ma-
no Iinnin) o+nanne+cn n ny+i, eio no-
noai+ o+en n xa+i. I oimox nyc+ox :ae,
:an+ox .ei+nuecinx cne+ox, e: ciaxei n
:n+eei (nnmemne cnn+ ia noy, ia c+y-
inx noiyi nceio nionoio noc+aic+na
n nei+e ioxia+i), ai+ei nny+cn, iai nx
yoio. Iinnin iauniae+ ne+i nomaiiyi
necii, xeonn n ai+e oiain:oninai+ xn-
:aicneiy nomainn. Oc+aiiie yuac+inin,
nnianci n eniox n+xe, conai+cn noiyi
ieio. I neini nnanne+cn nou+n iennnxii,
oueii xniini ec+, y+o ai+e ae+ ianan-
eine, ioinei+nye+ ninxaine cnoeio +ea ia
iox-+o oiox n: iynni. Iinnin noae+cn
uy+i nnee, ceiia nonoaunnae+ ionyc, ae+
eiini noci yioi n iananne+ cnoi .ie-
ini i ai+ey, io+oii nox c inx, oin nc+y-
nai+ n neceiioe n:anxoeic+nne. O+o+ ai+e
[22008]
c+aionn+cn eio o+nox. Ieoi ycannae+ eio ia
c+y, c+onmni n yiy nionoio noc+ai-
c+na, cnana o+ cen. Io+ox +aioi e noci
i eimnie, n oia c+aionn+cn eio xa+eii, ca-
n+cn cena.
Joxac Inuac, iaxonci cen ai+eon,
nee+ eic+nne, :aanan exy ue+ini xo, io-
ei+nyn. Ho +o, u+o oi eae+, no cy+n, ie
enccecian ao+a. Iencce, no Io+on-
cioxy, oei co:a+i xoc+ xey ai+eox
n :n+eex, oei nic+on+i axe+nnnuec-
ine oa:i, no:eic+nyimne ia iaiaimnx
noncxonmee. I Je+iex no+oie y :n+en
ie+ xec+a, ao+a enccea :eci n iannioi
cne, oi noxoiae+ ai+ey ie :anina+i a-
eio, oi n yuac+ini, n oiain:a+o eic+nnn
oionexeiio. Inuac ioi+onye+ niy+ei-
ine nonecci ai+ecioio +nouec+na, coenin-
e+ n enioe neoe .xonnn iynni iei. Icn
ai+e no:none+ cee o+a+icn .xonnnx nen-
iox, +o encce n .+oi cn+yannn nenama-
e+cn n iaia+en, cnocoioio n ioi xo-
xei+ cia:a+i C+on nn ianann+i ai+ea no
yioxy ny+n.
Mano Iinnin n iaioi-+o xoxei+ ei-
c+nnn neeae+ cnoi ai+nniyi na+ni xoo-
oxy ai+ey-aay. Ioncxon+ cniieiman no
omymeinnx cneia nocnnmeinn. Oi c+on+
n nei+e ioxia+i ia ioeinx, noiyi ieio nce
yuac+inin eic+nnn ia eniox eiiox ixa-
inn xeeiio ny+ no iyiy. Oia n: eimni
eiae+ oueii ic+o c oioxiix xeuox n y-
iax, oia ee+ nx no:yx. Io:iniae+ ioi+a-
nyii+ n noc+aic+ne noiyi ieon, c+onmeio
ia ioeinx, xniini meec+ ixainn xoa
n niin, n:xaxn xeuox nonic+neiioi in+a-
niin. Oi noc+o noe+, io necin iai i noxo-
n+ cino:i ieio n oxon+ o xaiymin. Oi
:nyun+ ia ncex .ieie+nuecinx nei+ax no
oueen, ai+e on+cn, uy+i nnnc+ae+, xeo-
nn iaac+ae+ n iaac+ae+. Io:iniae+ omy-
meine, u+o +i cax oia:acn niy+n .+oio
iyia, cneia n+cn nn+i-cexi xniy+, nou+n
neuioc+i.
Ice .+o nexn Inuac c+on+ ia ioeinx
nox c ai+eox. Oi noe+ nxec+e c xoox, io
nioia o+ainnae+cn o ai+ea yioi, ianan-
nn nneinn, nioia noia:inae+, o+iya o-
ei ncxon+i :nyi, nioia u+o-+o menue+. Iio
nncy+c+nne incioiio ie o+neiae+, uame oio
noc+o ie:axe+io, io +o, u+o oi eae+, noxo-
iae+ ai+nnioxy ai+ecioxy caxono:iaini
oc+ana+icn nciycc+nox.
I Anoianncnce (1D6D), Ainnn (1D8o)
n Je+iex no+oie (2OO2) ai+e cymec+nye+
no oinx n +ex e nninnnax. Jeo ai+ea
c+aionn+cn nonoiniox niy+eiiei .ie-
inn. Ha cneie ie co:ae+cn necoia, a ne+
iono+nnan ao+a ia caxnx cooi. Ice
ynneiioe :n+eex nnne+cn coiix coen-
ieinex axe+nnnuecioio oa:a n ninnny-
aiioio ai+ecioio ianoieinn.
Iaouni nei+, io+oix yionon+ cei-
uac Joxac Inuac, a:nnnae+ n conemeic+nye+
nninnni eioio +ea+a In Io+oncioio
ia ionox .+ane. Iaa+ea+aiiie oni+i
n noei+i noceinx e+ n:in Io+oncioio
oiaai+ ai+ea acoi+io. Hn co:iaine, in
ni+eei+ ie ao+ai+ y ai+ea, y :n+en, nce
noncxonmee ia cneie .+o no+oi niy+eiinx
nxnyicon, io+oie xa+enan:yi+cn aio-
an neeiio noc+oxy n nia:n+eiioxy
niemiexy cymec+nonaini ai+ea n nyc+ox
noc+aic+ne e: inxa n ioc+ixa.
1
Oneeeine I. Io+oncio-
io: Ipomocctu E. Jea+ n n+y-
a ,, Ipomocctu E. O+ Ieioio
Jea+a i Iciycc+ny-nonoiniy.
M., 2OO3. C. 1O6.
2
Hanoee noiyi :annci cnei-
+ain ia ycciox n:iie cx.: Hp-
:tuo I. Io:nameine Xnc+a, o-
noieine i Anoianncncy ,, Ipo-
mocctu E. O+ Ieioio Jea+a i Ic-
iycc+ny-nonoiniy. C. 2D731o.
3
Fichoras 1. JLe Ioge Ioint
Ol Ieiloimance. Ionteoeia, 1DD7.
4
Ilioem. I. 36.
o
Ilioem. I. 1o.
6
Ilioem. I. 18.
7
Ilioem. I. 1O.
Hpnucuannn
2D
Ienii nanai+ ,Iacci Aee:ionoi
i oni+ox mioi ncnxooinuecioio +ea+a.
Joi mioi, io+ooi Iacniena +ai ec+nme
oyunn M. O. Iieei n A. . Ionon n io+o-
yi oi +ai iyoio n nuio nocnnin. Caxo
oneeeine ocoeiioc+ei .+oi mioi yneo
i iac cnmiox aeio, n +eoni n nai+niy
C+aincancioio, :a+ex eio yueinion n noce-
ona+eei
1
. Ho ec+i omni oonoi nn:iai
.+oi mioi, io+ooio xi n yex nnen-
na+icn n aiieimex. O+a mioa nenoaia-
e+ c:unuue ai+ea n oa:a: xey ncnoin+e-
ex n necoiaex ie cymec+nye+ :a:oa,
ncnoin+ei iyoio nxon+ niy+i ncnxoo-
inn n:oaaexoio nna n eic+nye+ o+ eio
nxein. yian, no+nnonooian ncnxooin-
uecioi, mioa +ea+a, io+oyi Iacnien ia-
:one+ nionoi (oia no xioiox iaceye+ nni-
nnni Meiexoia, o+uac+n Iax+aiiona,
M. exona), c+on+cn ia nionoi oucmouuu
xey ai+eox n n:oaaexix ieoex: .+a n-
c+ainnn oc+niae+cn a:nuiixn xe+oniaxn,
y iaoio enccea oia cnon.
Icnxooinuecian mioa n +ox nne, n io-
+oox oia cymec+nye+ ceioin (oia noyun-
a mnoioe acnoc+aieine, niin :a nee-
i MXAJa, n 1D3O-e ioi, ioia o+iicn
IIJIC, iya C+aincancini eme nn cnoei
n:in ycne neea+i omne xe+onuecine
a:ao+in n eioxeiannn oyueinn ai+e-
cioxy xac+ec+ny n enccye), ao+ae+ xe+o-
ox eic+neiioio aian:a. I: nai+niyimnx
encceon xe+oox eic+neiioio aian:a
ao+an I. Jonc+oioion, A. Ioiuaon, I. Io-
ioncini, yueinin A. M. oaiona. 8a+ex
ceyimee noioeine, yueinin A. . Ionona
n M. O. Iieei . Xeiqen, A. Oqoc,
A. Iacnien, A. Ianno, 8. Iooiocini, yue-
ini I. I. 8oia. 8a+ex yueini 8. H. Iooio-
cioio . oni. Jaie I. uoxeiio, C. Ioo-
xa:on, yueinin A. A. Ioiuaona. I iiiemiee
noioeine C. Aeionau, M. Iaaycinc, yue-
inin I. H. uoxeiio, n . Jo ec+i nai+nuec-
I. I. Ioiaiona
Anavonn Bacnnocn: ucvoonornn, avm.
Skckypc n 1970-c
in ncn ai+ecio-enccecian mioa c 3O-x
ioon ao+ae+ n eniox iiue xe+oox ei-
c+neiioio aian:a. Jainx oa:ox, noqeccnn
enccea n c+aa, coc+neiio ionon, noqec-
cnei, co:aiioi n :aioiax oneeeiioi mio-
i n oneeeiioio xe+oa.
Me+o eic+neiioio aian:a neaiae+
noiniioneine n niecy uee: neni co6tmu, nn
eic+neiiix qai+on, no niaeini C+ainc-
ancioio. Ioia-+o C+aincancini yun iac
en+i niecy ia iycin n oneen+i n inx :a-
aun. 'eo xouem eic+nyimee nno, ueio o-
nnae+cn. Io+ox oi no iany yia noc+ann
nonoc ,umo oe:oem ieoi nieci. ,Xouy n ,e-
ai in noc+aneii n coiyi n:anxo-
cnn:i. .Xoup n oe:ou n .+ox cy+i ncnxoo-
inn :oonoio ueoneia. Icn xey ,xouy
n ,eai cymec+nye+ a:in, nee iaxn cn-
+yannn, io+oan +eye+ ocoeiio nnc+ai-
ioio n:yueinn. Ho iax xao iai+n n:anxo-
cnn:i xey xoup n oe:ou. Hao iai+n cnn:i
xey ,xouy, ,eai n co6tmun+u, io+oie
n oimei c+enein oneeni+ iamn eic+nnn
n iaxon+cn o+ inx n nnxoi :anncnxoc+n
2
.
Io.+oxy oman qoxya eic+nnn y Iieei
niinn+ +ai: Ioiia (coi+ne), n xouy n+n
:amnma+i oniy (:aaua), n ny (eic+nne)
3
.
eic+nne, +ainx oa:ox, oneene+cn iaio-
ox n o+neuae+ ia nonoc: +o n eai?.
(Xo+n Iacnien iecioiio niaue noinxa ei-
c+nne, io o .+ox iecioiio no:iee.)
Me+o eic+neiioio aian:a onenye+
+aie +ainxn noin+nnxn, iai npeo:ooe+te
o6cmonme:tcmco, ctco:uoe oecmcue, e:t.
Ho iao noinxa+i, u+o n ioiie+ioi e-
nccecioi nai+nie, n :anncnxoc+n o+ nin-
nnyaiioc+n n n:inon +oio nn nioio e-
nccea, xe+o eic+neiioio aian:a, n neox
omennin+ii n onenyimni neeunceiii-
xn iaxn oei+nniixn noin+nnxn n ia+eio-
nnxn (n iainnax oo:iaueiioi iaxn mio-
i), nce e xoe+ nxe+i cnon cyei+nniie
nanai+i n ainei+i. Ia:na+i niecy uee:
3O
[22008]
neni coi+ni ye c+ao omennin+ix xe+o-
ooinuecinx nnexox. Oiaio nn .+ox oni
encce xoe+ cun+a+i, u+o n niece oiuio
nncy+c+nyi+ na naiix, c+yi+yooa:y-
imnx coi+nn. A yioi xoe+ cun+a+i, u+o
nx nn+i. I +. .
Me+onia eic+neiioio aian:a xeine+-
cn ie +oiio n cnn:n c ninnnyaiioc+ii
enccea, io, nee nceio, c +oi nn nioi
.noxoi, c +ex nn niix noinxainex nnoi
ueoneia, eio ncnxooinn, c +ex nn niix
noinxainex connaiioi cqei n +. . O+ .no-
xn i .noxe xeine+cn n caxo noinxaine ei-
c+nnn iai naieimei ociononoaiaimei ia-
+eionn +ea+a. Ioin+i .+n n:xeieinn n ec+i
:aaua ncceona+en, ecn oi :ainxae+cn non-
ocaxn xe+oooinn n .c+e+nin enccyi.
M. O. Iieei a:ao+aa .+iiii xe-
+o n 1DoO-e ioi. O+oxy xe+oy oia oyuaa
cnonx yueinion. I oO-e ioi ee yueiniox
i Aia+oni Oqoc, no:e Aoiq Iann-
o. I 7O-e ioi ee yueiniox c+a Aia+oni
Iacnien.
+o +aioe .+i? I caxox omex cxice
.+i .+o noa eic+nnn ncex ai+ecinx
oiain:xox. Ia:o nieci, io+oii eae+
encce :a c+oox, ca:y neeiocn+cn ia cne-
inueciyi nomaiy nn, cia:a+i neiee, n e-
ne+nnnoiiyi ioxia+y, n +y+ ai+ei n cnoo-
ioi nxnonn:annoiioi xaiee, e: :iainn
+eic+a nieci iauniai+ ocnanna+i oi. I .+i-
e ec+i cnoi+aiioc+i, io+onioc+i ca:y o-
cn+icn n noy n ni+i, nia c xoy, iai ni-
aacn .qoconcini ai+e Aia+oni Iauen
4
.
O+i nciinae+ n ai+ee eio niy+eiiii oia-
iniy, oi iauniae+ eic+nona+i nee nceio
o+ cen, a ie o+ io+onoio enccecioio ncyi-
ia, xn:aicneii nn :aaun.
Iieei cun+aa .+i ieo+exexoi ua-
c+ii xe+oa eic+neiioio aian:a. Oia nn-
caa o +ox, u+o n oee aiini neno cnoei
+nouecioi en+eiioc+n C+aincancini :a-
inxacn aian:ox nieci :a c+oox, .+o+ .+an
n noyun ia:naine :ac+oiioio nenoa. C+a-
incancini ia:ina eio eme a:neioi yxox.
Ho n ioine n:in, ioia oi nnme i +ai ia-
:inaexoxy xe+oy qn:nuecinx eic+nni
o
, oi
y+nen nooeine o +ox, u+o niecy ia ca-
xix aiinx .+anax iyio nonen+i eic+nn-
ex, .+iox c non:noiiix +eic+ox.
Iieei ia .+oi ocione ceaa :aii-
ueine, u+o neno ,a:nein yxox n neno
.+ia .+o eniii nonecc. Hniainx o+ei-
iix .+anon ia nai+nie ie+. Ioome a:in
enioio +nouecioio nonecca :ayeine
6
.
Ciaex, Ieoini Jonc+oioion, io+oii,
iai n Iieei, ao+a xe+oox eic+neiioio
aian:a (oi noyun eio o+ oioio n: n:nec+-
iix noceona+eei xxa+oncioi mioi 3O-x
ioon A. M. oaiona), io ie .+iox. Oi nn-
ca: Mioine cnon+ cymec+no xe+oa (ei-
c+neiioio aian:a. H. .) i ao+e ia .+i-
axn. Io-xoexy, .+o ieneio. O+i nmi
cnoco nnn:n+icn i noinxaini eic+nnn
n eio cymec+ny, .+o nmi ncnoxoia+eiiii
neaioinuecini nnex. Iao+an ia .+iaxn,
ai+ei o+neiai+cn o+ nieci, iaxon+ aiao-
inuiie neaiaexie oc+on+eic+na aiioio
iycia n eic+nyi+ n .+nx oc+on+eic+nax.
Oin eai+ .+o ia cxoiox, n:iox, io nce
e o+neueiiox o+ nieci xa+enae. yxai,
u+o ie n .+ox cymec+no xe+oa eic+neiioio
aian:a
7
.
Jonc+oioion encce, io+oii cni-
iee n oee ec+io, uex +a e Iieei, nonn-
n encceciyi noi, anan ai+ey ioi-
ie+iyi eic+neiiyi :aauy, nciinan
ioiqni+ cneii. Iio enccyy nceia o+n-
uao nxeiio noenoe, ai+nnioe ni+eei+yai-
ioe iauao.
I .+ie xeiime enccea n oime
ai+ea, a neiee cia:a+i, u+o n cax encce
iaxon+cn n .+iiox caxouync+nnn
8
.
Ie+eyicini encce n neaioi Iein-
axni unim+nicini nnme+, u+o .+iiii
xe+o. nenoaiae+ nononnyexoe encce-
ox ieyc+aiioe xan+inionoe nnnonaine
ai+ea xey eio ninnnyaiioc+ii n oii,
nxnonn:anni ie +oiio ia +exy on, io
n ia +exy nuioc+n ai+ea
D
. O+o oueii neioe
:axeuaine, io+ooe ie +oiio aciinae+ o-
noin+eiiie ocoeiioc+n .+ia, io n yia-
:inae+ ia ieiyi naiyi +eieinni ai+e-
cioio +nouec+na, io+oan c+aa nonnn+icn
co n+ooi noonnii 1DoO-x ioon, eme c +oio
nenoa, ioia .+iiix xe+oox cnon cnei+ai-
n ene+nona Aia+oni Oqoc. O+a +eiei-
nnn oneena oeine +ai ia:inaexoio
nuioc+ioio c+nn n ai+ecioi nie. C+a-
incancini, ciaex, +oe ionon o +ox, u+o
n on noncxon+ cnnine ai+ecioi nin-
nnyaiioc+n n oa:a. Ho y C+aincancioio
.+o cnnine oio io ao+a+i ia co-
:aine xaai+ea. I noome iaccnuecini
31

MXAJ .+o +ea+ nenocxoiix n xomiix
xaai+eiix ai+eon. Io n+ooi noonnie
oO-x ioon xaai+eioc+i yc+ynna xec+o
ai+ecioxy caxoniaeini. I 6O7O-e ioi
.+a +eieinnn oc+nia cnoeio nnia. Ionnn-
aci nean nena yiniaiiix ncnoin+e-
ei, noaanmnx cnoeoa:nex n ienon+o-
nxoc+ii nuioc+ioio ciaa: Iiioiei+ni
Cxoi+yioncini, Ceiei Icini, Oiia Hion-
ena n yine.
I oO-e ioi ninnnyaiioc+n iiix, eme
inioxy ie n:nec+iix c+yninen n ai+eon IJ
noxoi o+ii+i Oqocy nxeiio .+iiii xe-
+o, iai ye io cia:aio, nononnyimni
ai+ea ia caxoacii+ne. Ixeiio .+iiii
xe+o n .+o+ neno non:ne enoinni
n +ea+e. In+nia n oni iooc o+xeuaa, u+o
.qoconcine noc+aionin niec I. Io:ona
I oii uac n I nonciax aoc+n, a +ai-
e cnei+aii no niece A. Xxenia yi xoi,
Ioiia non:nonn nneua+eine ynnn+ei-
ioi ec+ec+neiioc+n, n:ieiioc+n, nani.
Oqoc onnacn o+ ai+eon +ainx cnoic+n
n nonneini nuioc+n, iai .xonnoiaiioc+i,
nxnyicnnioc+i, cnoi+aiioc+i, nicoian e-
ai+nnioc+i.
Oqoc nxec+e c +ex cyxe noc+nui n o+-
a:n+i ionii +nn ieon, io+oii nonnncn
n axe. O+o+ +nn n +o nexn nocnninxacn
iai ianoee n:ini eic+nn+eiioc+n.
Ionneine y Iieei .+iioio xe+oa,
io+oii :ac+anne+ ai+ea eic+nona+i ie no
oinie :iaioxoi cneii, a no oinie :iaio-
xoi n:in, n+n o+ cen caxoio iai ueoneia
n xyoinia, conna c +eonainnxn ionoi
.noxn. Ioia nciycc+no oio io n:xein+i
aceia nia:n+eiiix cec+n n coo+ne+-
c+nnn c ianiix +eonainex nexein io-
noi nani (iaaic+neiioi, ianc+neiioi,
ueoneuecioi, connaiioi, xyoec+neiioi).
Ixeiio .+oxy +eonaini nexein n coo+ne+-
c+nonan ye ynoxniy+ie cnei+ain Aia+o-
nn Oqoca n uy+i no:iee cnei+ain nioni
co:aiioi xoooi c+ynn Conexeiini,
io+oan +oe ao+aa no xe+onie, oueii
n:ioi nninnnax C+aincancioio.
Ho .+a nana ye ia ie nonac+ia
iaccnuecioxy MXAJy. I .+o nexn cax
MXAJ, ooiauaiini xe+oa, neenna ce-
ie:iii in:nc. Ieon, ao+an n axiax xe-
+oa qn:nuecinx eic+nni, ie cyxe eio o+-
ioei+nona+i, iai .+o cean M. O. Iieei
n A. . Ionon, n coo+ne+c+nnn c n:xeinnmnx-
cn nexeiex. Io.+oxy xxa+oncine cnei+ain
non:nonn nneua+eine ien:ieiioc+n, :a-
m+axnonaiioc+n.
Io n+ooi noonnie oO-x ioon nicoiyi
eny+anni MXAJa n C+aincancioio :amn-
ma ye ie cax MXAJ, a xoooi, +oiio
iauniaimni encce Aia+oni Oqoc, io-
+oii n +o+ neno ionon: .n xein ie
io n ie+ inueio neiaciee n nciycc+ne, uex
enccecioe +nouec+no C+aincancioio
1O
,
n xooie ai+ei Conexeiinia.
Ho i ioiny 6O-x ioon n eiioxe Oq-
oc noc+eneiio yxon o+ .+iioio xe+oa.
I ,aiiy n ,Moiea oi ye c+ann no-y-
ioxy
11
. O+o noncxono no+oxy, u+o enc-
ce neiacio n:yun no:xoioc+n cnonx
ai+eon, ye nxe eo co connmnxncn ni-
nnnyaiioc+nxn n eio oime nnneiaa
coc+neiio enccya. Oi c+a ao+a+i xe-
+oox noia:a n ncyiia, co:ainn ncnxoqn:n-
uecioi ninn ai+ecioi on, io+oyi oii
in ocnon+i eio ai+ei.
C+ni ai+ecioi nii n +ea+e Oqoca,
ocionaiioi ia o+ii+oi .xonnoiaiioc+n,
nxnyicnnioc+n, a:nnnacn aime. I +ea+-
e einicioio ioxcoxoa n no:iee n +ea+e
ia Maoi Ioiioi nonnnnci ionie ncno-
in+en. Hanoee nio xaiey nii n .q-
oconcinx cnei+ainx nia:na Oiia
Hionena c ee nicoioi eai+nnioc+ii, oia-
eiioc+ii uync+n, cnoi+aiioc+ii. Hyio
yuec+i nn .+ox, u+o ai+eon Oqoca o+nua-
o n +aioe cnoic+no, iai yxeine a+i nc+ai-
nni on, conema+i ai+nniii ocoi n ei-
c+nnn, .qoconcine ai+ei aciinanci
n iecioiio n:oxaiiox, :ni:aiooa:iox nn-
einn, ue:niuaiio ic+ix ociax n .xo-
nnoiaiiix a+aiax.
I 1D8O-e ioi Iacnien ionon: n
xein caxoe naioe .+o mioa nii. Mie
ooi ieini .c+e+nuecini, xyoec+neiiii
iaioi, a ie +exa. Xo+n n noinxai, u+o .ieinn
nii oae+cn nxeiio n: +exi. Ixec+e c +ex
n noinxai, u+o xeine+cn n:ii n nxec+e
c iei xeine+cn +exa, oia ie xoe+ oc+ana+icn
oioi n +oi e n +eueine ae oioio ioa
n:in. A xyoec+neiiii iaioi oc+ae+cn ie-
n:xeiiix oine ioi. I iex n :aiiuei na-
qoc xyoinia. Ai+ei nce .+o neiacio :ia-
i+, oin :iai+, u+o, nian accia: ia iaiyi-+o
32
[22008]
+exy, oin yennai+ iaioi
12
. Io+ .+o+ ia-
ioi mioi ncnxooinuecioio +ea+a n i
ue:niuaiio naei enccey, ioia oi ene-
+nona Iaccy Aee:iony n noceyimne
cnon cnei+ain. I noceyimnx, nnouex, oi
iecioiio xein xaiey nii.
I Iacce Iacnieny, ao+anmexy .+i-
ox, ue:niuaiio naio io acii+i nu-
ioc+i ai+ea, on+icn +oio, u+oi ai+e ei-
c+nona nee nceio o+ cen. ee: iecioiio
e+ oi ciae+, u+o n .+ox cnei+aie oi noi:o-
nacn ai+ecinxn ninnnyaiioc+nxn iai
oin ec+i. Jo ec+i n cnoei ao+e ncxon n:
connmnxcn ueoneuecinx n ai+ecinx
cnoic+n ncnoin+eei. Oi ie yun nx ionoi
xaiee nii, iai .+o ye+ no I:ocoi oue-
n xoooio ueoneia, n eme oee niaeio
n Ceco, oi nmi yiyn +y, io+ooi ai-
+ei naen. I ,Iacce Aee:ionoi n me
+oiio ieia+nniix ny+ex, n +oiio yc+ain
neiai. Io+oxy u+o ,Iacca nxea nnxoe
o+iomeine i n:in .+nx iei, a+nc+on, nx
ncnxooinuecioxy yc+oic+ny, nx cyie. Io-
ome ai+ei, io+oie nian n ,Iacce,
non+onn n cnonx n:inx nc+oni, accia-
:aiiyi n .+ox cnei+aie. Ic+onn, accia-
:aiian n ,Iacce, non+onaci n xoei n:in.
Hac+oiio nce io aeina+io ,:ann:aio
c caxoio iauaa, iac+oiio no+io, oni
i oioxy.
I ,Iacce xie yaoci yiaa+i iaoio
o+eiioio ueoneia n aeina+io ia:iaun+i eio
ia oi. O+a oi ia iai i nx caxnx.
Ha+ain ia . Ionionoi. Ioxo i
I. Iyionix. Cexei i I. Ioxaionix
13
.
Jainx oa:ox, n cnei+aie Iacniena
iame niaeine +o+ e caxii :uuuocmut
c+ni, u+o n n cnei+ainx Oqoca n yinx
encceon ia cneie +oio nenoa. Ho oa:i,
co:aiiie n .+ox cnei+aie, omy+nxo o+n-
uanci o+ +ex, io+oie in nnin+i ia cne-
ie n .+o nexn. Io+oxy u+o +a e xe+oooinn
eic+neiioio aian:a, .+i nnnen Iacni-
ena i niix xyoec+neiiix e:yi+a+ax, uex
Oqoca. Me+oooinn, iai ye iononoci, ie
nnne+cn uex-+o acoi+io ienonniix. Oia
xoe+ xein+icn no nexein. Ocoeiio y +aio-
io enccea, iai Aia+oni Iacnien, io-
+oii oueii aio acii cnon ocoie
cnocoioc+n i +eoe+nuecioxy ximeini,
i xe+oooinuecinx nonciax. Me+oooinn
.+o ieian iayia nocoiee anqxe+nin.
O+o ieoxonxoc+i niiun+i cnoe cene
n .+y iayiy n cea+i +ai, u+oi ioni +eia
nioio coc+ana. O+o oueii coio. Me+ooo-
inn :a+ainnae+ naieimne xoxei+i n:in
ueoneia. O+o, n omex, n ec+i n:ii ueone-
ia. eoneia ia cneie
14
, ionon Iacnien.
Ye no:iee, n ceenie 8O-x ioon, no-
ao+an neaioiox ia iyce Aia+onn Oqo-
ca n IIJICe, encce ncnoxnia: Mi
(c Oqocox. H. .) c+exnnci i oioxy
n +oxy e e:yi+a+y, io a:iixn ny+nxn.
H nniacn n cnc+exe oee cniioio ncxo-
ioio coi+nn nieci n on. Oqoc o+ cni
ocionioio coi+nn. Oqoc nniacn i nen.
H me o+ iauaa. Ai+ei n c+yei+i y xein
nnianci o+ iauaa, ni+yn+nnio i nen nn-
nanci. Iy+i y Oqoca i nen i oee
annoiaiiix. O+o a:iie xe+onin, :a inxn
a:iie ueoneuecine iac+oeinn n a:iie ne-
xeia. Moi ny+i i oee noco:ia+eiiii
n iai i ieoiain:onaiiii, ecneiiii. Io-
+oxy u+o i +oxy xoxei+y n ye :ia: nen ue-
oneia ie +ai oneeeiii, iai iax nooi
iae+cn. Oqoc oc+acn n cnonx neinx
n:inax
1o
.
O+o oueii ni+eecioe n exioe nicia:i-
naine Iacniena, ia io+oox c+on+ oc+aio-
nn+icn nooiee. I +oi cnc+exe aian:a
axa+nuecioio non:neeinn, io+ooxy Iacn-
iena n Oqoca oyuaa Iieei, ocoyi na-
ioc+i nnoe+ai+ na c+yi+yooa:yimnx
coi+nn axi ncxoioe n ocionioe
16
. Icn
ai+e nne+cn i ocionioxy coi+ni (iai
y Oqoca), +o ec+i nnee no niece, i ianioi
neexeie eic+nnn, io+oan n nonoaunnae+
axy i +oxy nn nioxy qniay, +o oi nn-
e+cn co:ia+eiio, +o ec+i c+ann+ nee co-
oi nen, oycannnaimne .+o nneine.
Icn ai+e ne+ o+ ncxoioio coi+nn, +o oi
nne+cn cioee noco:ia+eiio, ni+yn+nnio.
8a .+nx c+on+, iai ionon+ Iacnien, a:iie
nexeia.
Ieoi, oeiiii n+ooi noonnioi oO-x
ioon, nxe .+y niaeiiyi co:ia+eiiyi
nei. I 6O-e ioi nonnnnci ieon, io+oie
ie xoin ean:ona+i cnon nen, neai, ia-
ei. O+o in axa+nuecine ieon, n nx
axa ia oyconeia connaiiixn, ome-
c+neiiixn oc+on+eic+naxn nexein. I 7O-e
nonecc :ame eme iye. Ieoi 7O-x ioon
nai+nuecin concex a:ouaonacn n nen,
nocioiiy connaiiie necnei+nni cone+cioi
33

n:in nconanci n necixa xauiix +oiax
n +o coc+onine +neoio :ac+on, n io+oox
neinao omec+no, ia:aoci ieneoon-
xix. Y Iacniena n ceenie 8O-x nonnn+cn
ieoi, io+oii nonce o+ia:acn o+ nen, .+o-
xy ieoi e: nen oi nocnn+n+ a:o nieci
Aeicaia Iaxnnona Y+nian oxo+a. 8n-
on n .+ox a:oe nniae+cn no niece, con-
io +oiaexii n cnniy cnonx ncxoiix coi-
+nex, u+o nnneo Iacniena i neecxo+y
c+yi+yi +annnoiioi axi. I Iacce
ncxoioe coi+ne eme ie oc+nio +aioi xomn
n cni, no.+oxy +annnoiian axa+nuecian
c+yi+ya coxaine+cn. Ho caxo no cee nc-
xoioe coi+ne oueii naio n Iacniena.
Ixeiio n: ieio encce uenae+ .ieini,
io+oan nne+ axy: I +eonn n c+yi+ye
xyoec+neiioio ximeinn, io+oix nne-
nnaici n, :aoeio noin+ne oa+ioi nec-
nei+nni. 8eci ncxoioe coi+ne naiee oc-
ionioio. Icxoiii xoxei+ n niece, on
a:nae+cn +ai, u+oi eic+nne ni+ainna-
oci. Ieoi nne+cn i nen no eic+nnex
xomiix oc+on+eic+n niy+n ncxoioio co-
i+nn. nne+cn ni+yn+nnio, ecco:ia+ei-
io iamyninan iaii ceyimni xo. O+o
ecco:ia+eiioe nneine n ia:inai nonec-
cox n xoxei+i cxeii eic+nnn noncxon+
nioci cnooioi nxnonn:nonaiioi .ie-
inn, cnooioio nxnonn:nonaiioio uync+na.
Ieoi cnooio nne+cn no ninn cino:ioio
eic+nnn. Ieexeii n ec+i nonecc nii
17
.
Iaccy Aee:iony Iacnien noome
noc+ann c nyxn ncxoiixn coi+nnxn
(n nenox n +e+iex ai+e). I nenox ai+e nc-
xoioe coi+ne oneenoci cn+yannei cxe-
+eiioi oe:in o+na n onainex iace-
c+na. Iacnien nic+on eme oio ncxoioe
coi+ne n +e+iex ai+e: ,Cooi iei, io-
non+ Cexei. Cooi iei y+ e+n iace-
c+na. Cooi e+ nenoaiaex xi. Cooi
e+ c:ooeum e+n iacec+nox. Mi ycyiyn-
ex .+o+ a:in. Meinex ncxoioe coi+ne
n a:iiinaex +e+ni ai+ iai caxoc+on+ei-
iyi niecy
18
.
I e:yi+a+ox +aioi nii, +aioio a:o-
a io +o, u+o cnei+aii nnoe+a oiox-
ioe, nou+n oxaiioe noc+aic+no. Oi nxe-
ma n cen oexiyi n:ii. Ioia :a
iacec+no n nenox n n+oox ai+ax cnei+ai-
n Iacniena conemaaci nocnyio, no+e-
iaa nniymeiio, nnnxan niy+eiinxn
noco:ia+eiiixn nxnyicaxn. Icn i, cia-
ex, Iacnien nic+on eic+nne c oee
niaeiioi neii n :ac+ann i ai+eon
nnia+icn i .+oi nen oee co:ia+eiio, +o
oia :a iacec+no ooc+naci i n ni-
ma ia nonexioc+i. Ii+nin c+an i oee
o+ii+ixn, n .+o ia i noc+aionia, nn-
naimancn i axeniaicinx .imei
(nieca M. Ioiioio, iacimeiian ni+niaxn,
oioi, cxe+nxn, nnoie ae+ +aiyi no:-
xoioc+i). A +ai cnei+aii non:non
nneua+eine :aii+oc+n, ieyxonxo, iai
cieiii iox iaac+aimeio ianneinn.
O+o nocnyioe, iyniioe ianneine
n qoxnonao +niyuyi, xauiyi a+xocqe-
y cnei+ain.
Aia+onn Oqoca n neno eio +nouec-
ioi :eoc+n, ioia oi ye ao+a n +ea+e
ia Maoi Ioiioi, +oe ni+eeconaa no-
exa ecco:ia+eiioio. Io+ u+o no .+oxy no-
noy ncnoxniae+ ai+e Aia+oni Iauen: Oi
in ionon+i o noco:ia+eiiox iauae
n ao+e ai+ea. Ionon, u+o xi uac+o cone-
maex ieonaiiie n iac caxnx noc+ynin
n eic+nnn, io+oie xi xoex oco:ia+i ie ca-
:y, a nmi no nomec+nnn nexein. Oqoc
cun+a, u+o c iixn xoe+ u+o-+o noncxo-
n+i, a co:iaine n .+ox ai+nnio ie yuac+nye+.
Io+ox, n iaioi-+o xoxei+, oio noiiun+cn,
a xoe+ i+i, n ie+, n ueonei +ai o ioina
n ie oco:iae+, u+o e oi ea, iya eio no-
neio, n iaiox no+oie oi ceiuac nine+. Ho
xi, xyoinin, enccei, ai+ei, xi o-
ii :ainxa+icn noexoi noco:ia+eiiix
+eueini, :ainxa+icn +ex +anic+neiiix, u+o
ec+i n ueoneie, u+o uac+o ie noae+cn oin-
uecioi acmnqonie. Aia+oni Iacniennu ie
in oinuecinx accyeini. n ieio
ianoimei neiioc+ii oaan iaxoin,
ecn n inx ia iaian-+o aoinuioc+i. Oi xoi
cxen+icn, aona+icn nxeiio c+aiioc+nx, io-
+oie oanci ia ene+nnnnx
1D
. Iicia:i-
naine A. Iauena nonnae+ cne+ ia +nouec-
iyi aoa+oni Oqoca, io+oii, :ainxanci
ncnxooinei ueoneia, ie xoi ie oa+n+icn
i noexe ecco:ia+eiioio. Oiaio Oqoc
iaxon+cn conio i n iauae .+oio ny+n,
n y ieio ecco:ia+eiioe +oiio oneeei-
iix oa:ox oiain:ye+ noneeine ieon,
niaanci n ieonaiiix .xonnoiaiiix
n:inax, n coue+ainnx +nxoio n ioxio-
io, no niaeini +oio e Iauena.
34
[22008]
Y Iacniena ecco:ia+eiioe c+aionn+-
cn c+yi+yooa:yimnx xoxei+ox on
n nieci, no ca:y :aiainae+cn n ncxoioe
coi+ne.
Iacnien oueii ni+eecio n cnoeoa:io
noinxa n cymioc+i caxoio eic+nnn. n
Iieei eic+nne .+o co:ia+eiioe noenoe
nneine, oneenexoe iaioox n o+neuai-
mee ia nonoc: u+o n eai? Hao cia:a+i, u+o
n no cei eii n nai+nie enccyi eic+nne
noinxae+cn nxeiio +ai. Iacnien noinxa
eic+nne niaue: Ioni+in iai+n nexe+
+ea+a y C+aincancioio n y A+o n cymioc-
+n xao uex o+nuai+cn, iai .+o in c+aiio,
ionon oi. eic+nne n oinx n yinx e-
ncceox noinxae+cn iai ieio+oii ai+.
O+o ye no:iee, n cone+cioe nexn, iacene
C+aincancioio ncia:nn, ncia:nn nxec+e c
+ex n +o, u+o oi coc+neiio noinxa no ei-
c+nnex. eic+nne coiii, cnoi+aiiii,
nooco:uome:tut otm (iycnn xoi. H. .),
io+oii ieno:xoio oneen+i iainx-no
conox, conox xoio +oiio yn+i nci .+y
coioc+i eic+nnn. I iai noyunoci +ai,
u+o caxo noinxaine eic+nnn iai nonecca
ieoco:iaiioio n iyniioio, ia io+oii :a-
+aunnae+cn ncn cymioc+i ueoneia, niiuan
n ni+eei+ n ymy, eic+nne iai coiii
.ieie+nuecini y:e n nneinn, coioe no
n nneinn io ni+ene+nonaio nmi ia
caxix nonexioc+iix yoninx?
2O
Inxe nonexioc+io noinxaexoio ei-
c+nnn Iacnien iaia, ioia Oei Iqe-
xon no MXAJe ioei+nona eio cnei+aii
Meian aymia. Ioiauay cnei+aii i
cene+nonai ia iyniiox noinxainn caxo-
io ai+a eic+nnn. Ai+e nneinn .ieinn. Oi
n iaine-+o xiioneinn iai i :ac+ina n oc+a-
iannnacn iai neio:onoe oaio. n xein
io ncio, u+o n +eonn cnei+aii iaxon+cn
ia iyniiox noinxainn caxoio ai+a ei-
c+nnn. Ho Iqexon, nicyman xioiouncei-
iie cone+i y:ei n nnneiiix, ycxo+-
enmnx no ncex o+cy+c+nne niaxnin, n:n
n noioc+ii neec+on nci cnc+exy eic+nni
n n:anxoo+iomeini niy+n cnei+ain. Oi nce
neene ia n:ii o+ne+on ia nonoc: ,u+o n e-
ai?, ia n:ii :aau. +o noyunoci? Cnei-
+aii nmncn cnoei iynii, oia:acn ia
caxox nexiex coe, yma coceo+oueiioc+i,
yma ni+eniei+ioc+i, nonnnaci xaxcian o-
inia, nou+n u+o ioxxyiaiiie n:anxoo+iome-
inn. Ice .+o ie xoio o+a:n+i in neia, n io-
+oox n Iymini, in c+nnc+niy nieci.
C +ex no n co:ia+eiio c+a yxon+i o+
+annnoiioi cnc+exi :aau iai cnc+exi
nciiun+eiio niemiei, ie noneiaimei ue-
oneia n noniiii ai+ eic+nnn.
H nceia c+aacn a:na+i +ai, u+oi
ai+e cima noneeine n: xoeio a:oa.
H ie ia:inai noneeine, a onconinai cn-
+yanni, onconinai nc+oni, a+xocqey.
Cn+yanni, a+xocqey ni+aici iannui +ai,
u+oi oin caxn ni+ainnan eic+nne. Hao,
u+oi eic+nne ai+eox ycimaoci
21
.
Cnei+aii Iacca Aee:iona n i
nic+oei ia .+ox iyniiox, ieoco:iaiiox
ai+e eic+nnn, io+ooe conio ni+ainna-
oci cn+yannei, ianneinex cnei. Ixei-
io no.+oxy oi i +ai ieoiuei no cnoei a+-
xocqee.
Iacnien no+ox ciae+, u+o n Iacce
eio n ni+eecona om+ocqeput +ea+ iai o-
ee nicoian c+yneii ncnxooinuecioio. Ioi
noc+oeia +ai iyoio, cnn:n xey ncno-
in+enxn c+oi +eciie, u+o ai+e n:yuae+
ieiyi .ieini, a+xocqey. Ie omymaemi no-
u+n qn:nuecin, xo+n oia ie xa+enaiia. Io-
in+io, u+o c+oi +oiini +ea+ +eona oi-
oxioio ene+nnnoiioio nenoa noio+onin,
io oi +eona +aie n noc+oniioio yea-
inn .+oi a+xocqei. Io.+oxy Iacnien noc+o-
niio ene+nona Iaccy n noce nexiei.
Iaio oa+n+i ninxaine eme ia oio
ue:niuaiio ioni+ioe n naioe nicia:i-
naine Iacniena: H ene+nyi xe+oox nxn-
onn:annn. Ioome .+o+ xe+o n iaccnuec-
iox nanai+e ia:inae+cn .+iiix. Ho y xein
ie unc+ii .+i. H a:eni ene+nnnn ia na
.+ana. Io+ n ,Iacce n xioio nexein no+a-
+n ia +o, u+oi iaian+i ieni ai+eon, o-
n+icn ienioio nonoioio con. Icn ao+a
ia nenox .+ane n ia iananeia ia ninn-
eine .+oio ienioio con. I+ooi .+an :a-
iiuacn n noiyeinn .+oio con, +o ec+i
n iaao+ie nonexioc+n
22
. O+o n anao n e-
:yi+a+e ocoii oex ai+ecinx oa:on, ioi-
a ia nonexioc+n y ai+ea a:iooa:-
ioe n:ieiioe noneeine, a n iynie
yeine c+ac+ei, in:xeiiix nic+nii+on,
cii+ix nocnyiix +oxeini.
Icn ai+e Oqoca eic+nona omtptmo
n, iai ye iononoci, niaa cen n ai+nn-
iox .xonnoiaiiox nocie, n niaxnie niy+-
3o

eiieio nneinn no cino:ioxy xoy, +o y
Iacniena ai+e ia:acn :otptmt+, ioia oi
oei i +niy+i ieniii nonoiii
coi n nonexioc+i. O+o+ a:in nai+n-
uecin io ea+i oueii +yio. I .+ox
n :aiiuaaci ocoeiioc+i nacniencioi xe-
+onin: nia eio ai+eon ia iac+oiio co-
ia n n:omeiia, u+o ee nai+nuecin ieno:xo-
io io nocnon:nec+n n non+on+i yinx
encceax.
I cnei+aie Iacca Aee:iona no:ini
ionii +nn ieoen ni+yn+nniii, ecco:ia-
+eiiii, c cniio n iyoio noc+oeiioi
ncnxnioi, +anmei n cee +e e:ii, io+oix
eme ie :ia cone+cini +ea+ 1D6O1D7O-x io-
on. Oa: c+oncn ia cupmpeuue+ touq:ut-
me (.+o iamo niaeine n +e+iex ai+e cnei-
+ain: I omymeinn n :ia neci ai+, +oiio
ie xoi .+o cea+i. H o+iina ceie+ .+oio
ai+a n +eueine nyx c noonnioi xecnnen.
Ioia cyuaiio ie oiayn .+o+ ceie+. O+o
i ceie+ oeinn uync+na ia yonie ioi-
qni+a niy+n oioio ueoneia
23
, ionon
Iacnien).
Oqoconcini ieoi (anio iai n ieon
n cnei+ainx yinx encceon-mec+ne-
cn+inion) i ueoneiox e:tut+. Io n nc-
xoiox coi+nn y .qoconcioio ieon in
nciie, c+oiiie, iaxoinuiie nec+aneinn
o xne .noxn o++enen. A y ieon Iacniena
n ncxoioe coi+ne conio i eia axa
1D6O-x (ioien o++enen). Iiixn conaxn,
oia eio cqoxnonaa. Io.+oxy co:iaine na-
cniencioio ieon c caxoio iauaa io ac-
meneio, a:noeio. Iei ie ia niaeia
c+oi e oneeeiio n cniio, iai y ieoen
neiymeio noioeinn. Ho ianioe .+o+
ieoi i nnnx ie c+oiio neii, io+oan
nneen, cioiio cnonx ncxoiix coi+nex,
io+ooe y ieio :a cnnioi, +o ec+i cnonxn
niy+eiinxn no+nnoeunnxn, ioxneicaxn,
+anxaxn.
Iacnni Iouiaen, ncnoin+ei on
Iana n Iacce Aee:ionoi, n cnoei iean-
iei ecee accia:ina, iai oi ene+nona
.+y oi. Iane ioyi, yo, io+oii n e+-
c+ne neenna ncnxooinuecine +anxi,
cnn:aiiie c +ex, u+o xa+i eio ie ina.
Oi i omeiiix ciiox, ionon Iou-
iaen. Ioi ene+nonaaci ai+eox n enc-
ceox ia +ex iyniiix conx ncnxnin, io+o-
ie cnn:aii c uync+neiioc+ii: Iane
oiaeiian uync+neiioc+i. Ha uync+neiioc-
+n, ceicyaiioc+n n c+onnci eio cnn:n
c iixn. Aeaine inn, acin oneeno
eio oe:ieiiie o+iomeinn c xa+eii.
In .+ox oa: i niy+eiie ioiqni-
+ei. +o .+o o:iauae+? I xe+oooinn nii
niy+eiini ioiqni+ niaae+cn n +ox, u+o
na no+nnonooiix nneinn, uync+na ai-
+e niae+ oionexeiio. ii n ie i-
i, xouy n ie xouy oionexeiio.
Iiemine nonneinn .+oio niinn+ naaoi-
caiio. Iane ac+n+cn i xa+en, nocn y iee
inn, n n +o e nexn iaacinae+ ia iee
exeii n iauniae+ ymn+i. Iouiaen accia-
:ina, u+o noic+neiioc+i Iana :aiiuaaci
n +ox, u+o oi n xo+e nina+icn n: oxa, n:
ie+in, n n +o e caxoe nexn ie xo+e. Jo ec+i
ai+e nia eic+nne n ai+neic+nne o-
ionexeiio.
O+a coian nia, nciinaiman :ann-
+aiiie iyoio niy+i nic+nii+i ueoneia,
io+oyi neaia Iacnien, o+neuaa noo-
einnx n o+ii+nnx ioneimei ncnxooinn,
+eonn ecco:ia+eiioio ueia. I ia ion-
mec+nox n cone+cioi cneii.
Iooan canieinn c xe+oooinei
Oqoca, xoio ncnoxin+i oa: n:i Xox-
aionoi n ncnoieinn Oiin Hionenoi
n cnei+aie Ia+ Aema. Omee n:i n Ian-
a nx qn:nuecioe yoc+no. Ho ecn Iouia-
en nia .+o yoc+no, nciinan niy+eiine
naaoicaiiie nonneinn ncnxnin necoia-
a, +o Hionena yoc+no cnoei ieonin niio-
nonaa, ai+nca conio i noinxaaci ia
inx. Ie n:a n cnoex iece-ia+aie c+exn-
+eiio iocnaci no cneie, n :ni:ain .+nx no-
noiix, nnix nneini niaan ionuyi,
ynmyi niaxniy on ee e+cioi ymn.
Coioc+i ncnxnuecioio ciaa n:i Xox-
aionoi nonnnaci n no+nnoeunnoc+n ee
xaai+ea. In .+ox oia ie ia ueoneiox
a:noeiiix, iai Iane. Io+nnonooiie
nneinn ymn Hionena niaa noneexei-
io: ciauaa e:ini ocoi n iece-ia+aie
i Aeme, :a+ex c+oi e e:ini ocoi o+
ieio. Jo ec+i ciauaa ii, no+ox ie-
ianny, n n e:yi+a+e noeao nce-+ain
iaioe-+o oio iea:n+oe uync+no. O+o iea:-
n+oe uync+no (ie naio, no:n+nnioe nn ieia-
+nnioe, nicoioe nn in:ioe, noeioe nn no-
aeiuecioe) n oneeno ueoneueciyi
neiioc+i oa:a. Ie ii n ieianny
36
[22008]
in niaeinex nxeiio no+nnoeunnoc+n,
io ie a:noeiioc+n. Hionena, iai n yine
a+nc+i Oqoca, niaa ie ia iyniiix uyn-
c+neiiix nic+nii+ax, iai ai+ei Iacniena,
a ia nneinnx no-e+cin unc+oi ymn, ia
io+oyi nexn o+ nexein iaeian +ein.
I ecn nneiiy+i i oa:ioxy canieini,
+o xoio cia:a+i, u+o n ai+eax Oqoca no-
nnnnci +e ueoneuecine cnoic+na, io+oie
e:on:ieiio oiaynnai+ cen iex, ioia
ueonei oc+nye+, n ai+eax Iacniena no-
nnnnci +e cnoic+na, io+oie oiuio coii-
+i n ioun, nnuymei o+ noc+ooiinx ia: +ai-
iie ni+nxiie eainn ueoneia. Iiy+eiini
cne+ .qoconcinx oa:on n i, noayi,
caxix ianiix nx oc+onic+nox, oneenn
no.+nuecioe, xyoec+neiioe iauao .qocon-
cioio +ea+a.
I cnei+aie Iacniena ioiqni+ cone-
macn cupmpu nuioc+n, n +aioi ioiqni+
nnnon nuioc+i i caxoyinu+oeini, ca-
xoa:ymeini n qniae.
O+o i concex yioi n:in ia xn
n ueoneia, ia nx n:anxoeic+nne. Mn one-
encn cupmpeuuu+ uync+nox ueoneia, c+a-
ionncn non:noiix o+ ueoneuecioio co:ia-
inn n noco:iainn. Iiy+eiiee uync+no
ueoneia nnno ia eio (ueoneia) o+iomeinn
c connyxox, ceoi n oneeno nen eio
n:in, a ie iaooo+. Y Oqoca cuemuue o-
c+on+eic+na n:in, eic+nn+eiioc+n oia-
:inan nnnine ia ueoneia n neoneen-
n n eio noei (no n+ooi noonnie oO-x
ioon), n eio noaeinn, axi (n 6O-e n 7O-e).
eonei y Oqoca n oneeeiiox cxice i
e+noi cuemuux oc+on+eic+n. Ieon Iacn-
iena e+ni, :aoinin cnoeio cupmpeu-
ueo xna, cnonx ncnxooinuecinx +anx, ie-
a:emeiiix ioiqni+on.
Ooman cia:aiioe no nonoy xe+ooo-
inn ao+i enccea Aia+onn Iacniena,
ieoxonxo noueiiy+i, u+o oi nonnn cen
iai nec+ann+ei ceyimeio :a mec+ne-
cn+iniaxn noioeinn. I n cnoei nenoi ca-
xoc+on+eiioi ao+e nic+ynn iai neai-
iii yueini mioi ncnxooinuecioio +ea+a,
io+oyi exy yaoci nncnocon+i n ni+e-
ne+nona+i n coo+ne+c+nnn co cnonxn n:in-
axn n omnxn :aioioxeioc+nxn nexein.
Jainx oa:ox, oi :iaun+eiio nonniy
nnee oc+neinn .+oi mioi
24
. I +ex ca-
xix nec+a encceox-iona+oox.
Jenei, no nomec+nnn nou+n +nna+n
e+ co in noc+aionin Ienoio nanai+a ,Iac-
ci Aee:ionoi, xoio cia:a+i, u+o, ecn
i Iacnien n aime a:nnnacn n .+ox ia-
naneinn, xi nce anio nxen i yiniai-
ioio n cnoeoa:ioio enccea, ynnn+eiio
uy+io n cnoeoa:io nocnninnmeio +o yumee,
u+o ec+i n +annnn yccioio ncnxooinuecio-
io +ea+a. Ho noce Iacci Iacnien yie+
c .+oi ooin. I oine ioi no+a+n+ ia +o,
u+oi nnn:n+icn i nioi iyi+yioi +a-
nnnn yccioio +ea+a, io+oan ia oe:aia,
nenaia n c+anicioe nexn. O+o +annnn,
io+oyi Iacnien ia:inae+ +ea+ox upoct+.
1
Oiaio n caxox omex nne
nninnni ncnxooinuecioi mio-
i xoio oneen+i ceyimn-
xn ocoeiioc+nxn: (1) cupmpeu-
uu+ uync+nox +nonmeio a+nc-
+a, (2) ec+ec+neiioi npocoo cne-
inuecinx neennaini n (3) ie-
oxonxoc+ii neennainn a-
+nc+ox on nn tooo+ nocmo-
peuuu, +o ec+i ia tooo+ cnei-
+aie. Ioxe +oio, .+n nninn-
ni oneeni+cn no:xoioc+ii
nocco:ainn ia cneie (4) n:-
ieiio oc+oneioio ueoneuec-
ioio +nna, iaeeiioio ncex o-
ia+c+nox ncnxooinuecioi n qn-
:nuecioi n:in, ioia ninn
on oae+cn n: (o) cupmpeu-
ue, ncuxo:ouuectu +omucupocou-
utx oecmcu. I eme oni na-
iii nninnn .+oi mioi :a-
iiuei n +ox, u+o (6) ai+e i on
ne+ om ce6n, c+ann+ ce6n niy+i
neaiaexix oc+on+eic+n n
co:ae+ (7) cuume: cnoei co-
c+neiioi ninnnyaiioc+n n
oa:a ieon. C+aincancini nn-
ca: Ie:yi+a+ox +nouec+na
nciycc+na neennainn nnne+-
cn nnoe co:aine. O+o ie ec+i
cenoi on, +oui-n-+oui +aioi,
iainx ee on no.+, .+o n ie
cax a+nc+, +oui-n-+oui +aioi,
iainx xi :iaex eio no n:in n
eic+nn+eiioc+n. Honoe co:a-
ine nnoe cymec+no, yiace-
onanmee ue+i iai a+nc+a, eio
:auanmeio n onnmeio, +ai n
on, eio onoo+nonnmei. Ho-
noe co:aine yx o+ yxa,
no+i o+ no+n on n a+nc+a.
O+o +o nnoe, oiainuecioe cy-
mec+no, io+ooe +oiio oio n
xoe+ on+icn, no iencnonen-
xix :aioiax caxoi nnoi, o+
cnninn yxoniix n +eeciix
oiainuecinx .exei+on ueone-
ia-on n ueoneia-a+nc+a
(Cmouuc:occtu I. C. |O a:nu-
iix iananeinnx n +ea+aiiox
nciycc+ne|: 3. Iciycc+no neen-
nainn ,, Co. cou.: I 8 +. M.,
1DoD. J. 6. C. 8182).
2
Iue6e:t M. O. Io.:nn nea-
ioinin. O eic+neiiox aian:e
nieci n on. M., 2OOo. C. 28o.
3
Jax e.
Hpnucuannn

4
In+. no: uu:tmmuuctu .
O+ii+an neaioinia. CI., 2OO6.
C. 2Oo.
o
I. C. C+aincancini n ioine
3O-x ioon, :a iecioiio e+ o
cxe+n, co:a ionii xe+o aia-
n:a axa+yinuecioio xa+en-
aa n ene+nnni, io+oii y ieio
noyun ia:naine xe+oa qn:n-
uecinx eic+nni. Iao+a ia .+nx
xe+oox ie ia :aioiueia, o-
iaio noyuna ocxiceine n a:-
nn+ne n en+eiioc+n eio yuein-
ion n noceona+eei: H. Ioua-
iona, I. Jonoiona, M. Ieona,
A. Ionona, M. Iieei, I. 8ana-
cioio, M. oaiona n . I en-
+eiioc+n yueinion n noceo-
na+eei .+o+ xe+o c+a ia:ina+i-
cn xe+oox eic+neiioio aian-
:a. Heconemeic+no +exnia
,qn:nuecine eic+nnn nn:iaio,
iae+cn, ncexn, nncaa M. Iie-
ei, n n nenyi oueei ca-
xnx C+aincancinx, io+oii
noi:onacn nx c neix nox
oionooi, oee nn xeiee :ia-
un+eiiix (Iue6e:t M. Io.:nn
neaioinin. O eic+neiiox aia-
n:e nieci n on. C. o7O). Io
ia:nainex xe+oa eic+neiioio
aian:a oi cymec+nye+ n no cei
eii, no cei eii nenoae+cn n
neymnx +ea+aiiix aiaexnnx,
xocioncioi (IAJI) n ne+eyi-
cioi (CIIAJI).
6
Iue6e:t M. O. Io.:nn nea-
ioinin. O eic+neiiox aian:e
nieci n on. C. 314.
7
1occmouooc I. O xe+oe ,,
Jonc+oioion I. 8eiao cneii:
I 2 +. ., 1D8O. J. 1. C. 23D.
8
uu:tmmuuctu . O+ii+an
neaioinia. C. 213.
D
Jax e. C. 2OD.
1O
qpoc A. Ieiii C+aincan-
cini! ,, Jea+. 1Do6. ^ 1O. C. 62.
11
uu:tmmuuctu . O+ii+an
neaioinia. C. 2O7.
12
ooouoco H. oinia nee-
xei. Aia+oni Iacnien: xey
nomix n yymnx. M., 2OO7.
C. 181.
13
Jax e. C. 167.
14
Jax e. C. 166167.
1o
ocu:tec A. Ia:n+i na:y ,,
Jea+aiian n:ii. 1D88. ^ 6.
C. 1213.
16
Iieei nncaa, u+o aian:
nieci iauniae+cn c ncxoioio
coi+nn. Icxoioe coi+ne
.+o qai+i, io+oie non:omn
o iauaa axi, n ee nc+oiax n
noonn axa+nueciyi cn+ya-
nni. Iieei nnnon+ +aine
nnxei ncxoioio coi+nn:
Ia:oeine uaic+aqa n no:ini-
mni n cnn:n c .+nx nai ooime-
inn nyx oia+ix iooaioi,
xnccnc Iei n xnccnc uo,
.+o coi+ne eio n ociony io-
xenn Ieicnna ,Ini:ocine
iyxymin. Ioaeiymeine,
:aocnnmee Inoy n cia:ouiyi
c+aiy Inni, oyconno nce,
u+o noncxon+ n ,neiana+oi
ioun (Iue6e:t M. O. Io.:nn
neaioinin. O eic+neiiox aian-
:e nieci n on. M., 2OOo. C. 287).
I+ooe iynioe c+yi+yooa-
:yimee coi+ne no Iieei
ocionioe coi+ne. Oio acno-
oeio ne i qniay axi.
I iex noncxon+ naian nee-
xeia eic+nnn, io+oan xeine+
iananeine noceyimnx coi-
+ni. Ocioniix coi+nex n Iax-
e+e xoio cun+a+i cneiy xi-
meonin, n: io+ooi ieoi no-
yuae+ no+neeine o +ox, u+o
eio o+na yn Ianni.
17
ooouoco H. Yia:. cou.
C. 17o.
18
Jax e. C. 61.
1D
Ipouec A. Ienouia ei-
c+nni ,, Jea+ Aia+onn Oq-
oca. M., 2OOO. C. 86.
2O
ooouoco H. Yia:. cou.
C. 174.
21
Jax e. C. 174.
22
Jax e. C. 72.
23
Jax e. C. 17o.
24
Iacnni Iouiaen accia-
:ina, u+o oi o cnx no ao-
+ae+ ia +ex e caxix ocionax n
ianiiax, io+oie oi nnoe
n cnei+aie Ienii nanai+
,Iacci Aee:ionoi.
38
Cie+ o xec+n e+ei Aiaxexioia In-
+exiec+e enic+neiiii, io+oii ome o
iac n ni+ene+annn ncex +ex +ainion. I ecn
Ocxn onei+nonacn ia ocneinueciyi a:-
ao+iy xnqa n .nnuecioi no.:nn y Ioxea,
C+acnia n Iainn Je:eicioio n nee nce-
io n xoonoi nnie Icaiqa n C+ecnxoa,
+o Coqoi n Innnn n cnonx +aiennx +no-
uecin ocnannan iacene Ocxna.
Oec+en Ocxna ia noc+aneia n 4o8
ioy o i. .., onei+nonouian a+nonia +a-
ieni Coqoia n Innnna: 418413 ioi o
i. .. Ionoc o +ox, coqoioncian nn ennnn-
oncian Oei+a ia noc+aneia aiime,
o cnx no ai+nnio ocyae+cn, ncio, u+o +o+,
i+o nec+ann cnoi +aieni n+oix, i
xoomo :iaiox c +aienei coneinia: .oe
Oei+i, Coqoia n Innnna, co:aii n ne-
eax oioio ecn+ne+nn, io oia n: inx nnio
noexnuecin iananeia no+nn yioi
1
.
eic+nne ceiei uac+n +noinn Ocxn-
a xoioaxi Oec+a Xo.qoi ciyn-
nnonaio noiyi oioio coi+nn: nioa Oe-
c+a. Jaienn iauniae+cn c nooia, n io+oox
:n+en y:iai+ o neeinn Anooia, iyoi
+aienn n:neei. Cn+yannn axa+nuia no
cy+n: Oec+ n iox cyuae oei nonei-
iy+icn neceonaini Onini xa+eni-
cinx nn o+noncinx, n noce con Anooia
eio nio xey eic+nnex n e:eic+nnex.
Ho oi +ainuecini ieoi n ye no+oxy ie
xoe+ ie eic+nona+i: .ioia i+o-inyi no:-
iaxencn <conemn+i nec+yneine> n ie
conemn <eio>. .+o :aiiuae+ n cee o+na-
+n+eiioe, io ie +ainuecioe, +ai iai nn .+ox
ie+ c+aainn
2
.
Iao ninon+ ai+ea, io+oii noxoe+
Oec+y emn+icn, .+o xo. Y Ocxna xo
naiaimnn niae+ ocioniyi oi n niaxn-
ie a:nn+nn cie+a n, iecxo+n ia nncy+-
c+nne ia cneie eme nyx ai+eon, no+aioinc+
oime n:anxoeic+nye+ c ionqeex, uex c in-
noin+axn. Oec+ eae+ cnoi nio no nexn
H. C. Iiona
Omnc uovnnm pcnncrpcuccko vparcnn
o Snckvpc
nenoio ioxxoca omeio naua, caxoi ia-
cimeiioi uac+n +aienn.
Ienon+eiinna xoa nee+ +n c+nxo-
xnqnn: y+emae+ Oei+y, yienne+ Oec+a
n eio emeinn n ae nninxae+ caxoc+on-
+eiioe emeine cone+ye+ Ioxnnne
cii+i, u+o In+exiec+a neea Oinc+y nni-
+n c ionieiocioi c+aei. Oinc+ nnxon+
oni, n Oec+y yae+cn ninoin+i cnoi xnc-
cni. Ioia ynic+no conemae+cn, ionqei
aioa:yxio o+non+ xo n c+ooiy.
Ocxn n Oec+ee ninon+ ia cneiy +n-
+aioinc+a, n oi eio nninnnnaiio nian,
uex y no+a- n en+eaioi+a: I o+nune o+
Coqoia, ,+e+ni y Ocxna nniaen+
i nioxy yonii i+nn, .+o oi nn noce-
ini, cnn:yimni noncxonmee c oiox
3
,
noxeuae+ . I. Cyxx. Jaion n Xo.qoax
xouannii Ina ueonei-qyiinnn, io-
+oii non:iocn+ +n c+ouin, ianoxnian
Oec+y o in+ne Anooiy. Ho ioxe ieoen
oec+neiiix, +e+ni ai+e Ocxna xoe+
i+i C+aex, Ioxnnnei nn Inna+-
iniox: n n .+ox cyuae ieoi nniaen+
nioxy yonii i+nn n nnne+cn nocein-
iox io ye xey ieoex n ayn+onei.
Ioi Oei+i n Xo.qoax ieoiman
n no cxicy, n no oexy. Oia oia n:
Xo.qo, nxec+e c xoox noxionne+ Oec+a
ia xec+i, ncue:ae+ no none n oime ie no-
nnne+cn. In .+ox n iei cniio niaeio
nnuecioe iauao, noxionnnmee noceona-
+eei Ocxna ia a:nn+ne .+oio oa:a. Io-
nenix, ieonin caxoc+on+eiia oia ie co-
iacia c a+ox, ioia +o+ ionon+, u+o yume
i Aiaxexioi na y Inoia. Io-n+oix, +o-
uiox i nnin+ni Oec+ox emeinn c+aionn+-
cn nxeiio qa:a Oei+i o +ox, u+o xa+i no-
xooina Aiaxexioia e: nouec+ei. I-+e+inx,
oia n caxa ne+eiye+ ia xmeine. Jainx o-
a:ox, n .cxnoncioi Oei+e ye :aoeii
nce +e ue+i, io+oie yy+ a:nn+i y Inn-
nna n Coqoia.
3D

Oei+a axa+nuecin eic+nye+ n n on-
:a+eiioi cneie y:ianainn: Y Ocxna xo-
io iai+n n :eio (nn +ouiee oio n: nyx
:eei), n: io+ooio Coqoi niac+n no+ox
na+e+nuecioe oameine cnoei Oei+i i yie
c nenox a+a: naenia xo+ea, u+oi oioi
nxe iooc n cia:a, o+iya oi, eic+nn+ei-
io n nniaen+ a+y
4
.
Xo+n Innnn nonecencn ia +exy cxo-
c+na cec+i n a+a, I. . Iyceiion o+xeuae+,
u+o n .+oi cneie naio ie eaiioe cxoc+no
nooc n ceon, a cnxno iea:iniix y:
omee eo, onaimee xamnx A+non:
Ouennio, Ocxn, iaxeeiio ae+ :eci ,ie-
nanonooiie e+an. .8iaun+, .+o+ cno-
co nnoie xyoec+nei, +oiio ocionai oi
ia yinx, ieanc+o+eencinx .+nuecinx nni-
nnnax
o
. Inouex, n Anc+o+ei noinxa yc-
onioc+i .+oio cxoc+na, nei y:ianaine
ncec+nne yxo:aiiueinn iocn+ yxo:n+ei-
iii xaai+e: .nnme i+o-+o <ia xein>
noxoni, a noxo ia xein +oiio Oec+,
ceona+eiio, .+o oi nnme
6
.
Y Ocxna y:ianaine a+a n cec+i io
eic+neiio: .naennu nniainae+ oioi
i +oxy xec+y iooni, o+iya oi i ce:ai,
n coxieinn oee ieno:xoii
7
.
Ye y Ocxna n c+nxoxnqnn c Oec+ox
In+exiec+a yia:inae+ ia iyi. Inoce-
c+nnn .+a cneia n Oei+e Innnna ye+
non:non+i oimoe nneua+eine, io Inn-
nn onn+i-+ain ncnoi:ona +o, u+o y Ocxna
+oiio io iaxeueio. I Xo.qoax ai+e,
nianmni In+exiec+y, iyi noia:inae+,
n .+o oee +ea+aiio. A y Innnna no oia-
eine iyn xi y:iaex nmi n: con Oec+a.
Oinx n: caxix ninx xo+nnon nnne+-
cn coi In+exiec+i, :anxc+nonaiiii y C+e-
cnxoa, io ncnoi:onaiiii Ocxnox axa-
+nuecin. I Xo.qoax o cie In+exiec+i,
n io+oox oia oae+ :xei, accia:inae+
Oec+y ionqei. Oec+ o+oec+nne+ cen co
:xeei, oeiioi In+exiec+oi. I xo+n ini+o
ie ionon+ in cona o :iaie oion, coi yienn-
e+ Oec+a n eio emeinn ie cyuaiio o cie oi
y:iae+ ye noce emaimeio n cen ioxxoca.
I+onuio :xen nonnne+cn n iyixn-
iannoiiox n ncei +noinn xec+e iann-
eiioi c+nxoxnqnn c In+exiec+oi. Oec+
ie xoe+ emn+icn, io, yciman o :xee, ncno-
xniae+ accia:aiiii ionqeex coi n nino-
ine+ +o, u+o :ayxa. I n caxix noceinx
conax In+exiec+i n +e+ni a: no:iniae+
oa: oeiioi :xen.
Ocxnoncini Oec+ ciauaa ynnae+ Oin-
c+a. Jo+ inie+ c iniaxn n c+oiox: .ecn
ieoi c+oia, .+o cun+aoci ye ocioein-
ex neaa n ie coo+ne+c+nonao +eonainnx
xeiaoncnxnn
8
. Iocioiiy ynic+na ia ny-
nie n ieueciox +ea+e ie noia:inan, Oec-
+y n +oio, u+oi conemn+i ynic+no, iao
ynec+n e+ny no noen. Ieoi Ocxna eae+
.+o ec+ec+neiio, ie iyanci n onoin+ei-
ioi xo+nnannn. Y Coqoia cneinuecini +eic+
oee n:ienooiii, n oiuioe ceonaine
cneinuecioi +annnn eio ye ie yc+annae+,
eio ieoi oncine+ e+ne +ouiee, :n-
+enx, nouexy ceye+ noi+n no noen.
Y Innnna :n+ei cimn+ +oiio inin
e+n, ynic+no Oinc+a no+neae+ cnenn-
aiio nneeiiii Iec+ini, a ynic+no :a cne-
ioi In+exiec+i ioxxei+nye+ Ionqei.
I axa+nueciox eic+nnn Ocxna ie+
inueio nmieio, io n +o e nexn ie+ inueio
nonymeiioio, iniaioio nenoaiaexoio
n ieoionoeiioio eic+nnn :a cneioi. Hann-
eiioc+i eic+nnn ec+ec+neiio oaaci n:
coeainn ie io in n:omeiiix coqn-
c+nuecinx naoion, in ymemnna+eiiix xo-
ioni.
Ocxnoncine Oninn, neceyimne Oe-
c+a, n ieio acoi+io +eecii. Ho n Xo-
.qoax no:xoioc+n ninec+n Onini ia cne-
iy ie+. I iauec+ne xoa y+ine coaioioonie
Oninn nonnn+cn n +e+iei uac+n +noinn
Onxeinax, a noia nx nnn+ +oiio Oec+,
ec+ec+neiio noncinn, u+o noia Oninn n
:n+eei iennnxi. A y Innnna n Oec+e
ninon+cn xo aioccinx eimni, +oiio io-
nonmnx o +exioionx enax xmeinn,
n Oninn nai+nuecin o+oec+nni+cn c xy-
iaxn conec+n.
Xo.qoi Ocxna coo+ne+c+nyi+ noo-
eini Anc+o+en o +ox, u+o a:nn:ia qay-
i oia ni+eia+i n: caxoi qayi
D
, no-
nneine Onxein nnoie :aioioxeio. Icn
accxa+nna+i neniox nci +noini, +o n cy
ia Oec+ox +oe oinuei, +ai e iai n xec+o
eio noneeinn n an+oa +aienn: .,Oe-
c+en iauniae+cn y nc+oion iocxoca, ioinox
+eoioinn n nc+onn. nnnnci n Ocxna
Aqnii
1O
.
O+ii+ii qnia Xo.qo cnn:ai c +ex,
u+o .+o +oiio n+oan +aienn +noinn,
4O
[22008]
io n caxa Oec+en nxee+ o+ii+ii qnia.
I nenoi uac+n xoioaxe In+exiec+i,
io+oyi Ocxn ia:inae+ Aiaxexioi, +oe
ec+i nio, ec+i ynic+no n ae ec+i non
oia In+exiec+a nee ynic+nox xo-
n+ 8enca.
I +noinn Ocxna ec+i cneii, io+oie
oiocnn o :n+en ocioniyi xici +aie-
nn. Hannxe, cneia, n io+ooi Oec+ c+o-
n+ ia nyxn +eaxn, :nxo non+one+ +y,
n io+ooi c+ona ia +eaxn In+exiec+a
n nenoi niece. oinia ionioi xec+n neexo-
n+ n: noioeinn n noioeine: a: ioni +e-
ye+ non+nn ionoi ionn, .+oxy ie ye+
ioina
11
. I .icoe Xo.qo ieoi nocn+ nn-
iec+n n: oxa +o noiinao, n io+oox i
:aioo+ Aiaxexioi: Oec+ cxo+n+ ia ,ce+i,
io+oan ieioia ia on+a ionii eio o+na,
n :axeuae+, u+o o+ .+oi ionn oc+aaci +oiio
in:i
12
.
Jainx oa:ox, +exuac+ian c+yi+ya
Oec+en ianoxniae+ ioic+yinni noc+ei-
meio cnoin:xa: nenii noci, n+ooi no-
ci, nino. In+exiec+a xc+n+ :a oui
n oia qoxaiio nana, Oec+ xc+n+ :a o+na
n oi qoxaiio nan. Ha Aeonaie iaxemin
acnaai+cn nooniy: nce nani n ini+o ie
nan.
Icn y Ocxna no+aioinc+ +aienn
Oec+, +o y Coqoia n iauec+ne no+aioinc+a
nic+ynae+ Oei+a. Jainuiix c+aionn+cn ye
ie ee nooeine, no oin c cec+oi Xncoqe-
xnoi n oniaionoi cn+yannn, io cax xaai-
+e xeiaoncnxnn ieonin: n nc+niioio
+ain:xa ieoxonxo, u+oi xaai+e ieon i
+ainuecinx no cnoei nnoe, +aioi xaai+e
ien:eio ceae+ n nooeine +ainuec-
inx
13
. Jaienn c+on+cn noiyi neenna-
ini ieonin.
o oneeeiioio xoxei+a no c+yi+ye
Oei+a cxoa c Iaxe+ox (cona, co-
na, cona.), ie ieoi +oe :iae+, u+o oei
o+oxc+n+i, io ie xoe+ emn+icn. n nni-
na a+cioio ia+an:a+oox c+aionn+cn cneia
Mimeonin. Oei+a a:ionannae+ c Xn-
coqexnoi, c In+exiec+oi, ciona c Xnco-
qexnoi, n n iei :ee+ emnxoc+i n iee
ia+an:a+oox c+aionn+cn cneia c yioi
c xinxix naxox a+a. Ho nyi nincine+-
cn, u+o a+ nn, oi ye n e: iee iaxon+cn
ia ny+n i xmeini, n ee io+onioc+i i eic+nni
oia:inae+cn nyc+onne+ox: oxniai+a ie a:-
emae+cn n +oiniy. Jai no:iniae+ noexa
caxoean:annn coqoioncioio ieon. Oei-
+a Coqoia ,iecoc+onnmancn ieonin
14
,
cun+a I. u. Aiieicini.
n no+aioinc+a n Oei+e noncxo-
n+ neeox o+ iecuac+in i cuac+ii, +o ec+i
neeox ie+ainuecini: n Onna n ninc-
ieinn nc+nii ioein+cn eio +aienn, n
Oei+i cnaceine. Ixeiio no.+oxy oia
n c+aionn+cn nenix ecnoexiix ieoex
n +ainueciox +ea+e Coqoia
1o
.
Hecxo+n ia nniyi oxniai+y no+aio-
inc+a, eic+nne +aienn Coqoia :ani+ee-
conaio n xoe iai axa+nueciox .exei+e. Xo
Coqoia xnieicine eimnii +aicn-
ye+ ioxi n oa:ni, nocxonmne i iioxax
Cexn xyenon VII neia o i. ..: Ioimoe eo
eai+ noyxan
16
nn Inian ncex yuac+i
cyeia
17
. O+nx ioxax no+nnoc+on+ ieoi-
ninnnyanc+ ionoio +nna. Xo nnncinae+
conemaimeecn ie c+oiio n ieini xnqoo-
inuecini, iai y Ocxna, io n ononciii ioi-
+eic+: cei+einnn c+aionn+cn cec+nox cn-
:n+i .xonnoiaiiii xn ieoen Coqoia
n ni+eei+yaiiii xn eio :n+eei
18
. Ieai-
nnn xoa Coqoia nceia ni:naia +ex, u+o
noncxon+ ia cneie. Icn iai nanno, en-
ieieuecini xo n cnonx a:yxinx yxon+
(,nocnane+) aeio o+ coi+ni, noncxon-
mnx ia eio ia:ax
1D
, +o n Oei+e xo ian-
oee +neo c+on+ ia ioiax n co:ae+ eic+nei-
iii annoiaiiii qoi n c+ac+iix ieoen
Coqoia.
I canieinn c Xo.qoaxn y Coqoia
nonnni+cn na ionix necoiaa, nocxonmnx
i Inae: iac+anini Oec+a Jaqnni
n cec+a Oei+i Xncoqexna. Y Coqoia
iaxeueii xaai+ei n y n+ooc+eneiiix ne-
coiaei, nn .+ox ocionioi ioiqni+ :a+a-
innae+ n nx. 8a cue+ a:inni .+nx necoia-
ei n o+iomeinn i oioi n +oi e cn+yannn
no:iniae+ oex. Ieon Coqoia cnon+ yi
c yiox no ncex nannax n+onin, n n cno-
ax. nonnne+cn aicnoxa. I Oei+e ie+
noexi nioa, nce emeio eme o nixoa
ia cneiy, xouamni Ina n o+nune o+
.cxnoncioio ye+ xoua+i o ioina.
Ye n nooie Oec+ neaiioe oe-
c+neiioe oyne :iaioxn+ :n+eei co cno-
nxn naiaxn, io cneia y:ianainn o+onniy+a
ne i ioiny nieci, n nxeiio oia c+aionn+-
cn iyixniannoiioi. axa+nuecian +exinia
41

Coqoia y:ianaine, cononoaexoe nen-
ne+nnxn: Ocoeiio neni Coqoi n nenne-
+nn, oia nxea cnonx nenooeinex
ocoieine axa+n:xa, an io+ooio no.+
nnann i nyx ai+eax Ocxna eme oio-
io.
2O
. Coqoiy +e+ni ai+e iyei n no+o-
xy, u+o eio ieoi nnn+ cen iai i co c+oo-
ii, iai ieini oei+, n niiocn+ oneiiy .+oxy
oei+y ie iai cee, a iai ueoneiy noome.
Ioxe nei+aiioio y:ianainn Oec+a
ec+i n n+ooe y:ianaine Jaqnnn. Y:iana-
ine Oec+a .+o y:ianaine uee: nexe+,
o+noncini nec+eii. A y:ianaine Jaqnnn
.+o inxoe Anc+o+eex y:ianaine noce-
c+nox yxo:aiiueinn: .+o +o+, ioxy Oei+a
o+aa Oec+a n i+o yne eio n qoieicini iai,
:iaun+ .+o Jaqnni.
I ioxno:nnnn Oei+i Anc+o+ei
ia:acn nminx noc+aiiii accia: Ja-
qnnn: .a:ionoi ie oii coc+ann+icn
n: ieoinuiix uac+ei. nn, ecn .+o ieoxo-
nxo, +o iao ana+i a:iono nie n:oaae-
xoi qayi. io in n ioex cyuae ie n caxoi
axe (iai n ,Oei+e accia: o nnqni-
cinx niax)
21
. Ho nooiii accia: c nn-
neueinex xacci eani nxee+ cneinueciyi
qyiinni e+aannn: oi ycinne+ n+ei-
ioc+i In+exiec+i n ecn n iauae ac-
cia:a oia ianneia n ieoneunna, +o i eio
ioiny nnoie yeeia n cxe+n Oec+a.
Coqoi +aie nnon+ xo+nn cia In+ex-
iec+i, io .+o ye concex yioi coi. I xo+n
acnne+mni cinne+ oa: xeiee ieonai-
iii, uex .cxnoncian :xen, io oee y:ianae-
xii n n cexai+nie Coqoia oee :iaunxii,
nei Coqoiy ieoxonxo onana+i Oec+a
n Oei+y, a .+o :iai, u+o nx no+oxc+no, ie-
cxo+n ia non+yi ioni, acnne+e+ nim-
iix nne+ox.
Coqoi nnenie ncnoi:ye+ n euenyi
xaai+enc+niy ieoen, y ieio nqqeeinno-
nai c+ni eun. Icn y Ocxna xo n neco-
ian non:iocnn cnon eun +oec+neiio,
+o y Coqoia xo ionon+ no:nimeiiee, a n+o-
oc+eneiiie ieon nome, uex ianiie: .+o
+n a:iix c+nn eun. Y Innnna nce ieon
ionon+ oniaiono n eiii an+yi, n +o-
nician aiin, n iaceini nec+oa Oec+
conio yunnci y oioio qnocoqa.
I o+nune o+ Ocxna n ceyimeio :a
inx Innnna, Coqoi xeine+ nonoi
ynic+n: eio Oec+ ynnae+ ciauaa xa+i.
Ynic+no e Oinc+a n qniae iocn+ ounc+n-
+eiiii xaai+e: Oinc+ oei :ana+n+i
:a cxe+i ie +oiio Aiaxexioia, io n In-
+exiec+i, .+o e+na ia ee xoiny
22
.
I Oei+e ioxno:nnnoiian +exinia
Coqoia nn+yo:ia: a:nn+ne cie+a ne-
c+anne+ cooi neni y:ianaini oiix
n nc+niiix. Iocioiiy cie+ c+on+cn no-
iyi neennaini Oei+i, Coqoi c+exn+-
cn ie +oiio no+nnonoc+ann+i ienoce-
c+neiiix no+nninion, io n noia:ina+i
a:nuiie ninn noneeinn n oiox n +ox e
ioiqni+e
23
, o+cia imee ionuec+no ne-
nne+ni n axa+nuecinx naoion, iaii
n: io+oix nic+oei no ninn :iainn-ie:ia-
inn: Oei+a, a:ionannan c In+exiec+oi,
ye :iae+ o cie n o +ox, u+o y +oi ia yme
iecnoioiio, Jaqnni, nnxon i In+exie-
c+e c nec+ii o xinxoi inen Oec+a, :iae+,
u+o cioo cnemn+cn xec+i. Ioxe nc+niioio
:iainn ec+i n oioe: +ai, Xncoqexna, nnn
nni, cun+ae+, u+o Oec+ :eci, io Oei+a
yeae+ ee, u+o oi yxe, a:ionannan c Oe-
c+ox, Oei+a onainnae+ eio, Oincq, nocn
no:na+i In+exiec+y, c+on+ nee ee +ynox.
Iaaoicaiiix, niy+eiie axa+nuiix
cnei, ncnoi:yimnx nnex +ainuecioi no-
inn, y Coqoia xioio. Oi acmnne+ niy
:iainn-ie:iainn n :a neei oxec+i:
:n+en :iai+ +o, u+o no+-no+ oio oiay-
n+icn n ieoen. I Oei+e cen +ainx
.qqei+iix +ea+aiiix xoxei+on niene+-
cn +ainuecini xoiooi-einnex Oei+i
c yioi n yiax, :anemaimnicn y:ianainex
Oec+a. Xo+n no xieini ieio+oix ncceo-
na+eei, :n+en oii in oc+ana+icn
anioymiixn nn .+oi cneie, +ai iai a+
c+on :eci e nnoi
24
, ia caxox ee .+o+
xni, coneiaimni noioni c o+ii+oi n
:n+eei +aiii, unc+an ncnimia cxica,
nou+n ia+acnc +ai ia:inaexoi +ainuecioi
noinn Coqoia, oiaaimei nee :n+eex
nycxiceiioc+i axa+nuecioi cn+yannn
2o
.
Icn n +aienn Ocxna ia+acnc no-
:iaine uee: c+aaine, +o y Coqoia nn ia-
+acnca nioi .+o ounmeine noinei: In-
ii+oc+i, xnc+nqniannn, noinn no+ +e
qoxi in+nin, io+oie in ocnnmeii +a-
nnnei cneii n ee noncxoeinex n: iyi+a
oec+neiioio oxaimnia
26
. Jexoi no:ieio
Coqoia c+aionn+cn iecoo+ne+c+nne niemie-
io n niy+eiieio: +oio, u+o iae+cn, +oxy,
42
[22008]
u+o ec+i. He no axa+nuecioi caoc+n, ioc-
+aiinuecioi neioc+n neiy Ienia n ie
n:-:a c+auecioio caoyxnn no:iniai+ ec-
noexiie +aienn n ieean:onaiiie xa-
ai+ei caxa n:ii oaa nycxicei-
iie cn+yannn, n oin o+aanci n +aiennx
Coqoia nnii+o, ie no+nnoeua nnio xn-
qooinuecioi +annnn.
In ycoieiioi c+yi+ye noexa+n-
ia +aienn iae+cn nnio ynomeiioi. Onei-
iy noncxonmeio xoio iai+n n xoonix
na+nnx: .y Coqoia. neexo o+ nnuec-
ioi na+nn i euenoi n iaooo+ xoi o:iaua+i
n :anncnxoc+n o+ yno+eeiiix a:xeon
n enieine xoa c ieoex, n nc+ainnonaine
o+ ieio, n uex iaxon+ ie noceiee niae-
ine ioxno:nnnoiioe xac+ec+no Coqoia
27
.
Coqoioncini xo, n o+nune o+ xoon Ocxn-
a n Innnna, n:iauaiio no+nn ynic+na.
Hecoo+ne+c+nne iai n y Innnna xoio
ynne+i nmi n qniae: n noceinx c+oiax
xo ieonaiio noe+ ieonuecinx e+nx Aia-
xexioia naieinni.
Icn Coqoi noiio oamae+cn c iox-
no:nnnoiiixn ioxaxn Ocxna, +o Innnn
no:namae+cn i iaioiy, io ye ia ionox, qo-
xanc+ciox yonie. Innnn ie o+ia:inae+cn
in o+ oioio ioxnoiei+a +aienn, ncnoi:yn
nce +annnoiiie ioxno:nnnoiiie .exei+i,
io ianoine+ nx niix coeainex.
Innnn nce :a Ocxnox no:oae+
ianc+neiiyi noexy, :aoeiiyi n xnqe:
nxe n Oec+ nano ynna+i cnoi xa+i?
Hauniae+cn +aienn c nooia, n :n+en ca-
:y noinxai+, u+o nx e+ aeioe o+ xnqo-
oinuecioi +annnn nec+aneine: ei-
c+nne Oei+i iauniae+cn ie n Mnieiax,
a ia oianie Aioca, n nooi un+ae+ ie o-
:oiii, ie oi, ie nec+ini, a :exenamen.
Y Ocxna n Coqoia nooin axa+nu-
ii, a nooinc+i nniaea+ axe. Y In-
nnna Iaxai .+o ueonei o+ +ea+a, oi ie
cnn:ai c eic+nnex +aienn: Iooinc+ i
,noia:ina+eex, o+einnanmnx aaiaiiyi
,cieiy, +o ec+i +o+ nooi, :a io+oix iaxo-
naci nnan ia+nia
28
. Y Innnna no-
oinc+, oamanci nnxo i :n+enx, coo-
mae+ nx nce +o, u+o iyio n noinxainn
axi
2D
, n ncue:ae+ ianceia.
Honyi niyi cneinueciyi qyiinni
Iaxan o+xeuai+ ncceona+en ncex nexei
n xe+oooini. I. u. Aiieicini nne n Ia-
xae axnya e:oiea: O+o no+o+nn e:oie-
a no:ieimei cneii n, noayi, iaceini
.cxnoncioio xoa
3O
. 8iaun+eiian uac+i c+a-
+in Iaai Ioqq o nie aion n Oei+-
e Innnna nocnnmeia .+oxy c+aiioxy ne-
coiay
31
, oia uync+nye+ eio uyoc+i +aienn
n ni+ae+cn oneen+i eio nniaeioc+i
ioxenn nn. n+onie.
I Oei+e Innnna no+aioinc+ n en-
+eaioinc+ nonnni+cn ia cneie eme o
nixoa xoa. Oin coc+anni+ iea:iniyi
nay nx e+ oman cyia, io nnxon+
oin i iei a:iixn ny+nxn. Y Oei+i n Oe-
c+a ie+ ainx neei .cxnoncinx nn nico-
inx nninnnon coqoioncinx necoiaei.
I ecn Oei+a caxii noenoi necoia
+aienn, +o Oec+ ieoi e: iananeinn
non: no nemaini oaiya oi nnxon+
n Aioccini iai, no nniameini Iaxan
ne+ i iexy n ox, no naiy C+ania ynnae+
Oinc+a, no iaymeini Oei+i acnanne+-
cn c In+exiec+oi, no cone+y Iac+oa en+
n Aqnii.
Y Innnna nonnne+cn eme oni ioxno-
:nnnoiiii .exei+ +aienn nnuecioe
o+c+yneine. I Oei+e nnxeox +aioio
xoiooia, :a+oxannaimeio eic+nne +aie-
nn n iannxyi c inx ie cnn:aiioio, nnne+-
cn nian eui Oec+a, ni:naiian :iaioxc+nox
c Iaxaex.
Jn a:neiy+ix xoiooia Oei+i
onncaine cnoei ioiioi on nee iey:iai-
iix Oec+ox, .nn+aqnn ia +ynox xe+noio
Oinc+a n nomaiioe cono nymei ia cxe+i
In+exiec+e .+o nooeine oioi n +oi
e onnin+eiioi eun noiyoa, ie ,xo-
iooi-emeine nenamae+cn n ,xoiooi aq-
qei+a
32
.
Innnn ni+ae+cn yea+i axa+nuec-
iyi qyiinni xoa. I qoxaiiox naie oi
eioic+ynye+ xo, oamanci i +annnn,
n: xoa nioni niene+cn Ionqei, iai .+o
io y Ocxna. C+acnxi y Innnna ie +ai
o+onaii o+ .nnconen, iai .+o xoe+ noia-
:a+icn. Oin c+on+cn no +annnoiioi cxexe
o+ omeio i uac+ioxy, iai necin n xoonoi
nnie, i nnxey .nnininn Iniaa: an
cciiy ia ieini xnqooinuecini cie+, xo
no:namae+cn i eaiioc+n n .noe nn n no-
ceiei ai+nc+oqe.
I Oei+e Innnna xoio ae ynn-
e+i iaameine cneinuecinx qyiinni xoa.
43

Ye y Ocxna xo noe+ nc+anouiyi necii
no nexn n+yaiioio no:nninn Oei+i.
Innnn neenon+ nooiii nnex nc+anin
necin xoa n .nnconi n: caiaiioi oac+n
n noqaiiyi n +ex :aienne+ ionyi cnein-
ueciyi qyiinni. Icn y Coqoia noce y:ia-
nainn Oei+i n Oec+a :a+nian xe-
oaxa+nuecian cneia aci n on+ni ne+
n naoie ieoen, +o y Innnna ieon :axo-
iai+, a cneia y:ianainn noce nenix con
neexon+ no nc+anouiyi (nocen .nnconn)
necii xoa, u+o eae+ .+o+ xoxei+ na+e+nu-
iee +ai enccei n cneinuecin-iannei-
iie xoxei+i niiuai+ xy:iiy.
Iaioi n Innnna c+aionn+cn n Oei+-
e cneia cya In+exiec+i ia caxoi co-
oi, ie Oei+a ee+ ia cen nano onnin+i,
a xo nic+ynae+ n on nncniix :acea+e-
ei. In+exiec+e aio nynuioe noianine
nee xoox nxeiio i enymiax oameia
ee onana+eiian eui.
Xo+n xo xnieicinx enymei, conai-
mnxcn ia na:ini Iei, cnmiox e::ao-
+ei, cnmiox ni+eei+yaiio a:iyei, io
ocioniyi oneiiy cnemnnmexycn ian-
c+neiiyi n .xonnoiaiiyi ae+ nxeiio oi.
He cyuaiio n y Innnna, iai y Ocxna,
iyixniannn +aienn no nexn ioxxoca.
Ho y Ocxna oia n iauae +aienn .+o
xoxei+ nioa Oec+a, a y Innnna n ioi-
ne, ioia Oec+ n Oei+a no:namai+cn
noce ynic+na. Ho n oonx cyuanx caxii
ianneiiii xoxei+ axi ioxxoc. Y Co-
qoia +aioio omeio naua ie+.
Ime oni ionii necoia Innnna
C+ani, nocnn+a+ei Aiaxexioia. C+ani iy-
ei Innnny ie +oiio n naononainn
cneii y:ianainn, io n n caxoio y:ianainn.
C+ani nemec+neiini xn+oio aa na-
na+i, :aiyunnaimni eic+nne. In+yo:io
ianncaia Innnnox cneia, ie C+ani no-
cia:inae+ nai xec+n: n .+oi c+nxoxnqnn
c Oec+ox cax C+ani ie neaiae+ inueio,
n eio eui oueii ianoxniae+ xaen+niy Coia-
+a oi iai i ia+ainnae+ Oec+a ia ce-
yimyi xici, noxoiae+ exy nnyxa+i nce
caxoxy.
Jannnoiiii nnex y:ianainn Innnn
nnon+ n +aieni ie +oiio n co:ainn io-
xnuecioio .qqei+a, xo+n n .+o eme oio io-
nonneeine Innnna n c+yi+yy +aienn.
Io xieini I. u. Aiieicioio, cneia naon-
onainn y:ianainn ie :acynnae+ ocooio
a:oa: 8aoioe o+iomeine i +annnn
n an+on+e+ax ie noinao Innnna n n c+a-
oc+n
33
. Iai cun+ae+ . A. ueiei, cneia
y:ianainn oni n: nnxeon in+nuecioio
nocnnn+nn xnqooinuecioio cie+a n eio
+ai+onin n +aienn
34
. Icn Ocxn ncnoi-
:ye+ io+onie ocneinuecine qoxi, nnon nx
n nioi ioi+eic+ (o+cia n onnieine n :anx-
c+nonainnx n: Oencnicinx xnc+eni), +o ie-
u+o noxoee eae+ n Innnn, io ye ncnoi-
:yn xa+ena, iaao+aiiii caxoi +aienei.
Inouex, o+neiiyn neoeiiie Ocxn-
ox nn:iain y:ianainn ncec+nne yxo:a-
iiueinn, Innnn c+ainnae+cn c ieoxon-
xoc+ii ianunn iaioio-+o :iaia, no io+ooxy
C+ani xoi i ono:ia+i Oec+a, no+oxy iai
enieieuecian iyi+ya +eonaa xa+enai-
io omy+nxix nnxe+. Jainx oa:ox, nn
ncex a:iooa:nn ieio+oie .exei+i a-
xa+nuecioi c+yi+yi oia:inai+cn oueii yc-
+oiunnixn
3o
, n Innnn niiyei n:axei
ocxeniiix nn:iaion nnec+n ionii max
y Oec+a ia onii. Anc+o+ei iaccnqn-
nnye+ +aine y:ianainn no nieminx nn:ia-
iax iai nnyxaiiie caxnx no.+ox, a no-
+oxy iexyoec+neiiie
36
. Oiaio I. Ioqq
cun+ae+, u+o n .+ox cyuae naio, u+o Oec+
eic+nn+eiio y:iai
37
xa+enaiian eai-
ioc+i coo+ieceia c xnqox.
Innnn ie o+ia:inae+cn n o+ y:iana-
inn nocec+nox nocnoxniainn: +aioi nn-
ex ncnoi:ye+cn, ioia nxon+ Iec+ini c co-
omeinex o ynic+ne Oinc+a n Oei+a ie
xoe+ y:ia+i eio, noia oi ie ianoxniae+, u+o
i n cnn+e a+a. Ic+a+n, nneeine Iec+in-
ia +oe aii Innnna +annnn.
Innnn noennae+ nonoi ynic+n
Ocxna. Ho y Ocxna caxan uuepun iono-
non+nn, noyeiian n acnane c Oinc-
qox, iai i noxoiaa Oec+y ninoin+i cnoi
ianiyi :aauy ynic+no xa+en. Innnn
yan ai+i oni o+ yioio n .+nx nouei-
iy nx cymec+neiioe a:nune
38
. n ieio
ianioe nxei+ n e+n nano ia ynic+no
xa+en.
Ha no+neinn ncei +aienn Oec+ ieo-
ioia+io nicia:inae+ coxieinn n nannno-
c+n oaiya. Ynn Oinc+a, oi yneiuai :a cnoi
nonni, oi ae neaiae+ Oei+e ena n
ie noiyxn+icn ia +ynox. Inouex, neon+io,
u+o iieniii xoiooi Oei+i i oamei
44
[22008]
ie i +yny Oinc+a, iai nnin+o cun+a+i, io
i eio o+yeiioi ioone, nec+aneiioi
n nne niieceiioi ia cneiy xacin
3D
.
Iaiix ioxno:nnnoiiix .exei+ox
+aienn y Innnna c+aionn+cn aioi. Iai
n y Coqoia, coc+n:ainn y Innnna nic+o-
eii no ncex nannax nciycc+na n+onin.
Ho ecn y Coqoia +aioi cno uac+o c+aio-
nn+cn nieminx y:ianaexix nynioi nnexox,
+o Innnn yneiae+cn caxnx coeainex
cnoa n c+aae+cn, u+oi n cnoe no:nyuao
+o, u+o n ieio naio. Xo+n coiacio nn-
in+oxy y +ainion nanny, noceinx iono-
n +o+, uin onoi yy+ cou+eii ianoee
yen+eiiixn
4O
, y Innnna concex ie on-
:a+eiio nan +o+, :a iex noceiee cono. Jai,
n c+nxoxnqnn o nane nocniiy+i ia n:ii
xa+en noenan Oei+a nanye+ nce onoi
Oec+a n qoxaiio oc+ae+cn nana, xo+n xo-
aiian nana ia c+ooie Oec+a.
Innnn oueoneunnae+ oa: ionaioi
nanni, n: iaioioio onnieinn Oei+i
Oinc+y xi y:iaex, u+o ai c Oinc+ox i
iecuac+ei, n .+o nnioe cineine +annnn.
Haxeeiio ni:inan iennn+iie omymeinn
y :n+eei n cneie onncainn Oec+ox yni-
c+na In+exiec+i, Innnn a:aae+ nx,
niinae+ n: nnniuioi n:in, yn nx uyn-
c+na n :ac+annn nx no-ionoxy n:iniy+i ia
nnniuiii xnq. I n .+oi ionoi oneiie c+a-
oio cie+a ia+acnc Innnna: +ainuecini
naqoc. i oio+oiiee y Ocxna n noyun
y Innnna oee iyune iacin
41
, ecn
n +aiennx Ocxna io oime c+axa,
+o n +aiennx Innnna coc+aainn.
Oa ynic+na conemai+cn no +annnn
:a cneioi o ynic+ne Oinc+a nonec+nye+
Iec+ini, a ynic+no In+exiec+i ioxxei-
+nye+ Ionqei, nnuex :n+ei cimn+ ne-
cxe+iie inin e+ni: Icnoi:onaine In-
nnnox aiaxoin:xon nec+anne+cn nnoie
iaxeeiiix n acoi+io noceona+eiiix
+ea+aiiix nnexox
42
.
I .icoe Oec+ n Oei+a n yace nixo-
n+ n: oxa, ie ea+ +ea Oinc+a n In+ex-
iec+i, n xo eae+ neenexeiiii nino
o ioine oxa A+non. Ho n qyiinnn oia n:
xamnii nonnni+cn Iac+o n Ioneni n a:-
emai+ nce nonoci. An:ii nannoiaiia,
nce cyuaiio. Ho n n .+ox noiox +ainuecioi
noinn qniae n: yc+ Iac+oa :nyun+ naian
n Innnna xici: In+exiec+a :acyn-
naa iai, io ie Oec+y io ee iaia:ina+i.
u. u. 8enicini nnca: Ia:n+eiiee
nceio a:inna, io+oyi xi :a+yinexcn ia-
:na+i noieccox, n to+no:uuouuo mexuute
43
.
O+ Ocxna i Innnny noncxon+ n:xeieine
xacm+aa: Ocxna ni+eecye+ xaioiocx, Co-
qoi niene+ uac+nny n .+ox xaioiocxe
n iaiae+ ee n:nie, a Innnna nnneiai+
ye caxn uac+nni, nx xnioiocx. Jainx o-
a:ox, y Ocxna coxaine+cn enic+no +no-
inn, y Coqoia oia acnaae+cn ia o+eiiie
+aienn, a y Innnna :auac+yi a:nanna-
e+cn ia uac+n n caxa +aienn: .nocnnn+ne
xna o+aae+cn n n ioxno:nnnn +aieni.
I o+nune o+ ue+ioi axa+nuecioi ioxno:n-
nnn Coqoia, Innnn, ocoeiio n cnonx no-
:ieimnx +aiennx, in+ n:oaa+i :ni-
:ain cyii, n+oeine cyuaiioc+n n xo
axi. Jaienn nioia acnaae+cn ia o+-
eiiie caxoc+on+eiiie .nn:oi, iaii n:
io+oix nec+anne+ cooi xayi +aieni
c coc+neiioi :ann:ioi n a:nn:ioi
44
.
Icn y Ocxna eic+nne +aienn a:no-
aunnae+cn noceona+eiio, iai .noc, n ie+
eic+nni, conemaexix :a cneioi, a y Coqoi-
a nn iacimeiioc+n eic+nnn nenne+nnxn
nceia coxaine+cn ue+ian c+yi+ya +aienn,
+o y Innnna ioxno:nnnn nnuynna. Caxo
+ainuecioe nia cyuan. Jai, Oec+ ynei-
uai :a nenoe ynic+no, io ono:oei :a n+ooe,
n Oinc+, n In+exiec+a io+onn+cn nniec+n
e+ny, io ie :iai+, u+o .+oi e+noi cye-
io c+a+i nx caxnx. Y Innnna +ainuecian
noinn nne+eia n caxy +iaii nonec+nonainn.
1
2pxo . H. Jainuecini +ea+
Coqoia ,, enieieuecian n-
+ea+ya: Jaienn. M., 2OOO. C. 78.
2
Apucmome:t. Io.+nia. M., 1D61.
C. 8o.
3
Cp++ . . Io:nameine
Ian ,, Ai+nuian axa. M.,
2OOo. C. 27.
4
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o Oe-
c+e, ynine xa+en, n +aiennx
Ocxna, Coqoia n Innnna ,,
Ayia Mninc+ec+na iaoioio
nocnemeinn. 1DOO. ^ 78. C. 27.
o
Ipceuoc I. '. Oec+en Oc-
xna: oa:ioe xoenonaine
eic+nnn: einnn n c+y.
+ea+one. n enc. qai. M.,
1D82. C. 2D.
6
Apucmome:t. Io.+nia. C. D2.
7
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o Oe-
c+e, ynine xa+en, n +aiennx
Ocxna, Coqoia n Innnna ,,
Hpnucuannn

Ayia Mninc+ec+na iaoioio
nocnemeinn. 1DOO. ^ 78. C. 27.
8
Auueuctu H. u. Ic+onn
ai+nuioi axi: Iyc einni.
CI., 2OO3. C. 117.
D
Apucmome:t. Io.+nia. C. 8D.
1O
Iomm 2. Ieuecian +aienn
n acy ,, Conexeiian a-
xa+yinn. 1DDO. ^ 6. C. 162.
11
1on:uu O. Ieuecini +e-
a+ ,, Iic+nonaiian nc+o-
nn xnonoio +ea+a , Io. e.
. I. Iayia. M., 1DDD. C. 24.
12
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o Oe-
c+e, ynine xa+en, n +aiennx
Ocxna, Coqoia n Innnna ,,
Ayia Mninc+ec+na iaoioio
nocnemeinn. 1DOO. ^ 78. C. 44.
13
Hcouoc . H. Cymec+no +a-
ienn ,, Inaion I. I. noinc
n nanoincnic+no. CI., 1DD4.
C. 3O6.
14
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o Oe-
c+e, ynine xa+en, n +aiennx
Ocxna, Coqoia n Innnna ,,
Ayia Mninc+ec+na iaoioio
nocnemeinn. 1DOO. ^ 78. C. 26.
1o
2pxo . H. Coqoi. M., 2OOo.
C. 18O.
16
Coqot:. Oei+a ,, Coqoi.
Jaienn. M., 1D88. C. 4OD.
17
Jax e. C. 442.
18
2pxo . H. Coqoi. C. 71.
1D
Iocme:nue . O. Ioeine
+aienn: Cyneeiiii ueonei n
xnonoi nonoi. CI., 2OO3. C. 2D.
2O
3e:uuctu u. u. enieie-
uecian n+ea+ya .noxn ie:ann-
cnxoc+n. Ii., 1D1D. . 1. C. 1O1.
21
Apucmome:t. Io.+nia. C. 12o.
22
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o Oe-
c+e, ynine xa+en, n +aiennx
Ocxna, Coqoia n Innnna ,,
Ayia Mninc+ec+na iaoioio
nocnemeinn. 1DOO. ^ 78. C. 42.
23
1pouctu H. M. Ic+onn
ai+nuioi n+ea+yi M., 1D83.
C. 128.
24
Io:ocun . . Ic+onn ai-
+nuioio +ea+a. M., 1D72. C. 124.
2o
2pxo . H. Coqoi. C. 8o.
26
Auueuctu H. u. Ai+nuian
+aienn ,, enieieuecian +a-
ienn: Ocxn. Coqoi. Innnn.
CI., 2OOo. C. 624.
27
2pxo . H. Coqoi. C. 7D8O.
28
upeoeu6ep O. M. Mnq n
n+ea+ya enioc+n. M., 1D78.
C. 337.
2D
3e:uuctu u. u. enieie-
uecian n+ea+ya .noxn ie:ann-
cnxoc+n. C. 1OD.
3O
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o Oe-
c+e, ynine xa+en, n +aiennx
Ocxna, Coqoia n Innnna ,,
Ayia Mninc+ec+na iaoioio
nocnemeinn. 1DOO. ^ 78. C. 23.
31
Go// . Jiy to MaLe it Ieal
Comeieo to VLat?: Iuiiioes'
Ilectia ano tLe Ilay ol Genies ,,
Illinois classical stuoies. 1DDD2OOO.
Vol. XXIVXXV. I. 1O11Oo.
32
Omepoc C. Ceieia: qnocoq,
no:ani, no.+ ,, Ceieia . A.
Hanc+neiiie nncixa i ynn-
ni. Jaienn. M., 1D86. C. 2D.
33
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o Oe-
c+e, ynine xa+en, n +aiennx
Ocxna, Coqoia n Innnna ,,
Ayia Mninc+ec+na iaoio-
io nocnemeinn. 1DOO. ^ 78.
C. 2D.
34
upe6ep . A. Iaiini ne-
no ieuecioi n+ea+yioi
in+nin ,, enieieuecian
n+ea+yian in+nia. M., 1D7o.
C. 17.
3o
1pouctu H. M. Ic+onn ai-
+nuioi n+ea+yi. C. 1o1.
36
Apucmome:t. Io.+nia. C. D2.
37
Go// . Jiy to MaLe it Ieal
Comeieo to VLat?: Iuiiioes'
Ilectia ano tLe Ilay ol Genies ,,
Illinois classical stuoies. 1DDD2OOO.
Vol. XXIVXXV. I. 1OO.
38
Auueuctu H. u. Xyoe-
c+neiian oao+ia xnqa o
Oec+e, ynine xa+en, n +aie-
nnx Ocxna, Coqoia n Inn-
nna ,, Ayia Mninc+ec+na
iaoioio nocnemeinn. 1DOO.
^ 78. C. 3D.
3D
Cx.: Morsholl C. 1. JLeatiical
Ieleience in Iuiiioes' Ilectia ,,
Illinois classical stuoies. 1DDD2OOO.
Vol. XXIVXXV. I. 334.
4O
2pxo . H. Oe+eiiie c+a-
inni. M., 2OO1. C. 1O4.
41
Auueuctu H. u. Ai+nuian
+aienn. C. 621.
42
Iomm 2. Ieuecian +aienn
n acy ,, Conexeiian a-
xa+yinn. 1DDO. ^ 6. C. 166.
43
3e:uuctu u. u. enieie-
uecian n+ea+ya .noxn ie:ann-
cnxoc+n. C. 1O8.
44
1pouctu H. M. Ic+onn ai-
+nuioi n+ea+yi. C. 1o1.
46
Io nexn I+ooi xnonoi noiii xnq o
Axqn+noie noyuae+, noayi, caxyi ieo-
iuiyi :a nci eio nc+oni ni+ene+anni.
Haxonci n n:iiainn n Ineinann, iexenini
axa+yi Ieoi Iai:e n 1D43 ioy nnme+ ai-
+nnoeiiyi niecy nai Axqn+noi. Io:-
e oia c+aie+ n+ooi uac+ii +noinn, io+o-
yi nnin+o ia:ina+i Ieuecine axi. Cax
an+o ia:ina nieci Inixanoi (1D44),
nai Axqn+noi n Ieeoqoi (1D44)
.nicinxn
1
. Mnqooinuecian +exa nonnnaci
n +nouec+ne Iai:ea c caxix nenix niec.
Cen aiinx non:neeini axa+yia, a +ai-
e niec, o+iocnmnxcn i .icneccnoinc+cioxy
nenoy, xoio iai+n +aine, iai Ineician
nona (1DO4) no Inqi, ann n Ionaq
(1DOo1DO6), Inona (1D141D1o) o noxnme-
inn Inoni. I 1D2O1D3O-e ioi n +nouec+ne
Iai:ea neoaai+ axi connaiioi ia-
naneiioc+n, a +aie a:neia+eiioio xa-
ai+ea. Ho i ioiny 1D3O-x oi nioni no:na-
mae+cn i xnqooinuecioi +exa+nie. Jai,
naaeiio c noceiei +noinei axa+yi
ao+ae+ ia niecoi Ienioe acnn+ne (+ai
nx n ie :anemeiioi).
I coaeini, nieci Iai:ea xao nee-
nonnci ia yccini n:ii. I: oee uex ce-
xnecn+n non:neeini ia ycciox oc+ynio
nceio nmi oioo ecn+ia, n nce oin o+iocn+-
cn i .icneccnoinc+cioxy nenoy +nouec+na
axa+yia. Jaian e cyia noc+nia n nie-
cy nai Axqn+noi.
I n:nec+ioxy xnqy Iai:e oa+ncn
cyuaiio. Oi ynoxniae+ o .+ox n oiox n:
nncex: Ceonao i :aa+icn nonocox, o+-
iya nnxon+ nen. n xein .+o oc+ae+cn
noioi :aiaioi. Axqn+noi i xie nci
n:ii e:a:nuei oiai e+inx neue-
ox oi nonnncn n :axo+e, u+oi eio onnca-
n
2
. He:aoio o ianncainn .+oi nieci a-
xa+yi iaua n:yua+i enieieuecini n:ii
3
.
Xo+n nio cie+a oia:acn o ieio+o-
oi c+enein cyuaiiix, n niece oiaynna-
A. M. Iaeiniona
nam Auqnvpnon Icopra Kaacpa:
noapocnnc anvnuno vparcnn
na ocnonc koucnnoro cmcva
i+cn iyoine cnn:n c a:iixn axa+yin-
uecinxn +annnnxn. I nenyi oueei, eui
ne+ o enieieuecinx +aiennx. Io:xoio,
ecn i y+eniiie nieci o Axqn+noie
n Aixeie +ainx axa+yion, iai Ocxn, Co-
qoi n Innnn, coxainnci, y axi Iai-
:ea io i ieu+o omee c inxn. +o e
no:none+ caninna+i niecy nai Ax-
qn+noi c ai+nuioi +aienei? Ianiix
oa:ox, qniyi ianiix ieoen: Aixeii,
8enca n Axqn+noia. Hecxo+n ia +o, u+o
y iaoio n: .+nx necoiaei ec+i cnoe nxn,
nce oin nnni+cn cioee onne+noeinnxn
nei, ieen ioiie+iixn ieonxn, nxeimn-
xn ninnnyaiiie xaai+ei. Aixeia .+o
ueoneuecian ioni, Axqn+noi xnn+a-
n:x, oceneine noiioi, 8enc oi, oe-
c+neiioe nxema+eic+no. I+ooc+eneiiix
necoiaei c+anen, noeiauaiinion n ei-
mni xoio accxa+nna+i iai xo. Oin ie
nxei+ nxei, +oiio nonionie ioxea: ne-
nii c+aen, mec+oi noeiauaiini, +e+in ei-
mnia n +. n. Iaan iynna iece+ omyi
xici, io+oyi no oueen niaai+ ee yua-
c+inin. Ioiqni+ axi +aie coin en-
inx +aiennx: oi n ueonei. Ho Iai:e ae+
exy o+nuioe o+ ai+nuioio a:emeine: Ai-
xeie cnoi cnoei inn yae+cn n:xein+i e-
meine oion yinu+on+i ueoneuec+no.
C yioi c+ooii, axa nai Ax-
qn+noi nxee+ niy+eiine cnn:n n c ioxen-
ei Ieinxa qoi Inic+a Axqn+noi. He-
cxo+n ia +o, u+o Iai:e nicoio nein
+nouec+no Inic+a, a eio niecy I.+xei n:
Xaiioiia cun+a oioi n: yumnx iexen-
inx niec
4
, cnoe non:neeine oi c+ann nime
ioxenn nenioio oxai+nia. Mie o+iicn
nenioeniii ionii Axqn+noi. Iai ne-
nocxon+ Moiea n Inic+a. Ho yay+cn n
xie c+nxn Inic+a?
o
. Iiecy iexenioio o-
xai+nia cioee ceonao i ia:na+i axoi.
Ie ai i oneeei iai ioxenn, neon+-
io, nceio nmi no+oxy, u+o oia iauniaaci
47

iai neeno non:neeinn Moiea
6
. Aixeia
n oxai+nueciox Axqn+noie ai+nnio no-
neueia n eic+nne. An+o :ac+anne+ ee ea+i
nio xey noiiniaxn (xyex n 8encox),
cee+ n ee yme coxieinn no nonoy +oio, c iex
e oia nonea ioui, ae+ ei noceiii en-
niy n niece. Y Iai:ea Aixeia niae+ eme
oee cymec+neiiyi oi, c+aionnci, no cy+n,
nnia+eex nceio eic+nnn. Io cnne+eic+ny
u.-I. Inxea, I+e ionon, u+o Axqn+n-
oi Inic+a coen+ ie u+o nioe, iai +o-
ionaine xnc+naicioio cie+a o nocemeinn
Mann cnn+ix yxox
7
. Canieine e ieon-
in axi Iai:ea c oioonnei ianamnna-
e+cn caxo cooi. Jaian oiaia no:iniae+
eme n iauae nieci, a noce qniaiioi eun
8enca, n io+ooi oi onnne+ Ieaia ionix
ueoneiox, cyia io+ooio n:xein+i o
icioi, noceine coxieinn ncue:ai+.
Iooian naaei ieu+o ionoe n +no-
uec+ne Iai:ea. Hnioia aiee oi ie oamacn
i xnc+naic+ny. Ha nenii n:in, axa+yi
n n niece nai Axqn+noi nooae+
a:nnna+i .icneccnoinc+ciyi nei o oion-
einn ueoneuec+na, n Ieai oei c+a+i
:aei .+oio ionoio xna. Ho ec+i oio nni-
nnnnaiioe a:nune xey +ai+onioi .+oi
ioinennnn n aiinx n no:inx non:neeinnx
Iai:ea. Icn aiime axa+yi cun+a, u+o
ueoneuec+no oio noaia+icn ia cen caxoe,
c+exnci i +aioio oa n:xeieinnx n cone-
man nx, +o +enei oi noia:inae+: e: noxomn
nicmei cni ueonei ecnoe:ei n noeei
8
.
O +ox, u+o .+oi nicmei cnoi c+a n Iai-
:ea xnc+naicini oi, ionon+ eio nncixa.
Heanio. n oa+ncn i inxoxy Ioiy. Oi
a xie ieoiuaiioe noyueine: n oei yne-
oxn+i iei, u+o oi ie io+on yxa+i o +ox,
u+oi n aime :ainxa+icn nxn. Oi ye ce-
a oc+a+ouio, u+oi nniec+n ncneeine,
uyox cnoeio ciia, io+ooio acnnn ia iec-
+e. Io .+oxy noyueini oio nonnn+icn
yen+eiioe no.+nuecioe non:neeine
D
,
nnca axa+yi neenounne u. Xae. Xo+n
no .+nx non:neeinex Iai:e noa:yxena
niecy Ienioe acnn+ne
1O
, io+oyi oi +ai
n ie ycne :aioiun+i, +aioxy :aaini n ieio-
+ooi c+enein coo+ne+c+nye+ n axa na-
i Axqn+noi.
H. oax cun+ae+, u+o nio ia:nainn
n nieci eiio oncin+i, ncxon n: .+oi
ioinennnn. Ia:aoci i, oinuiee io ia-
:na+i axy Aixeia. Ho Iai:e ninae+
yioi :aioonoi nai Axqn+noi.
O+o noncxon+ no+oxy, u+o nxeiio Axqn-
+noi cnacei oec+neiiix nxema+ei-
c+nox
11
. Ho nxema+eic+nox ie n ai+nuiox
noinxainn, a noiniioneinex oia n ueone-
ueciyi ymy, nnnonmnx i niy+eiiexy ne-
eoeini ieon.
Oa+nxcn i +eic+y nieci, u+oi no-
oiee accxo+e+i ieio+oie n: ninniy+ix
+e:ncon, a:oa+i c+yi+yy axi n coc+a-
nn+i oee noioe nec+aneine o ieonx
n noexa+nie.
nai Axqn+noi nenan nieca
Iai:ea, ianncaiian n c+nxax. Ie iei:n o+-
iec+n i .icneccnoinc+cinx non:neeinnx
axa+yia no+oxy, u+o .+o iyi+yioe nne-
ine nxee+ cnon nexeiiie axin, io .icneccn-
oinc+cian .c+e+nia n ieio+ooi xee nncy+-
c+nye+ n n .+oi niece. Oia niaeia n nenyi
oueei n +nnnuiix n .+oio xyoec+neiio-
io iananeinn nenx o yinu+oeinn iei
n nonneinn ionoio ueoneia, n noueiiy+ox
anioymnn i connaiioc+n
12
, io+ooe ni-
ia:inae+ Aixeia, n, ioieuio, n xauiox io-
on+e axi.
Ianioi e +exoi nieci nnne+cn no-
+nnonoc+aneine ueoneuecioi inn cyie.
Ixeiio oia n:xeine+ nce, u+o ye io ne-
iaue+aio cnime. Yiniaiioc+i uync+na Ai-
xeii Iai:e o+xeuae+ n nncixe i cnoei oue-
n Cnne: He :ainai: ioni +ai eia
+ai uyonnmio eia, u+o cen xnnoion ena
n oni xoe+ accun+ina+i ee nonc+eua+i.
H iannca o .+ox n Axqn+noie n co:a
Aixeiy yiniaiioi nuioc+ii
13
.
nai Axqn+noi coc+on+ n: o ai-
+on, ie a:n+ix ia cneii nn ia+nii. Ja-
ian nou+n iaccnuecian c+yi+ya ie +nnnuia
n non:neeini Iai:ea. Ioimnic+no eio
niec coc+on+ n: 23 ai+on. eic+nne noncxo-
n+ n eniei Iennn n iooax unni n ua-
caa, a +aie n ioax n: noceiei.
Iieca o+iinae+cn .icno:nnnei. Oia co-
c+anne+ imyi uac+i nenoio ai+a. Ciaua-
a n: a:ionoa cyaiin c nec+iniox, ne-
iynmnxcn n: uacai, c+aionn+cn ncio, u+o
Aixeia, a nxec+e c iei n nce on+a+en no-
na ye anio y+ nocainn o+ Axqn+noia.
M o o a n c y a i i a. Jen +ai
y+! Ji oei .+o :ia+i.
48
[22008]
C+aanci xi ie meoxiy+icn, u+oi
8nyi nmini ie a:acn nyi. Ax, iax
Ia:aoci: xna+n+ ae nyc+nia.
Ioe+a xyxn nmi, u+o conaaci
I iauaa eccxiceiio iyn+icn.
Ayaiin +nxoio, -, -
14
.
8a+ex nec+ini accia:inae+ Aixeie
o +ox, iai nomo eio ny+emec+nne, o o+ia:e
Axqn+noia nnin+i eio, n no:namae+ Ai-
xeie ieacneua+aiioe nocaine.
I e c + i n i. Mie io cia:aio, u+o
noionoen iam,
Axqn+noi, +oio nmi ye+ cyma+i,
I+o o naeinn uacai coomn+!
1o
I: +ainuecioio accia:a Aixeii c+a-
ionn+cn n:nec+ioi nc+onn cnaeioio nna,
a nxec+e c iei n :ann:ia nieci. Ioeiauaiin-
in nenoiecn cnoexy noionony nonc+nie
nacini noaoi: ociomiie ocnexn, nn
n:ine ia io+oie Axqn+noi no+en ioony.
A i x e i a. Ho +oiio nmi
Axqn+noia n:o,
I iex n xni +o o+a:noci, u+o ec+eo
Ie inx, xoiy n nea+i conaxn.
Ia:aoci, u+o ia:a eio eai+
Iaaxn c+a+i, o+ nei ocnoonnmnci.
He+, nee n ie :iaa, u+o :ainni
Me+a+i yxei+ ueoneia n:oi
16
.
Ho nnea n ncii, u+o cnocoii
Oeui caxy no+i n:in, n, noinn
aoii i ia:ax, xo+ea :amn+n+icn
17
.
He onanci oioiuainn cnaeioio
nna, Axqn+noi yxuacn :anoenina+i ua-
cay, oc+annn cnoi iiyi eiy enc+neiioi.
8eci Iai:e noinxae+ +exy oceneinn noi-
ioi, io+oan noce ieio+ooio a:nn+nn noy-
un+ ieonaiioe a:emeine n qniae.
Ioce .+oi cneii c+aionn+cn nciix oio
nninnnnaiioe o+nune axi nai
Axqn+noi o+ ncex neiymnx a:ao+oi
accxa+nnaexoio cie+a, a n o+ caxoio
xnqa +oe. Iai Axqn+noia n Aixeii ie
cymec+nye+ iai +aionoi. Iai:e noia:inae+
e:o+ne+iyi, io nn .+ox e:iainuiyi i-
oni noiniy+oi enymin, a ie cuac+nnyi ce-
xeiiyi nay, nexeiio a:yueiiyi noei
oc+on+eic+n, iai .+o io aiime. Jainx
oa:ox, cax cxic xnqa n:iauaiio oia-
:inae+cn n:xeiei. Icn aiime Axqn+noi
n Aixeia in niiyeii ema+i coiyi
ioonooxiy n ieneiii o+ne+ io:n nx a:-
yioi, +o +enei Aixeia ni+ae+cn :anoena+i
ioni cnoeio xya.
Acoi+ian ioni n caxoo+neei-
ioc+i Aixeii nnneiai+ oec+neiioe
n nniocn+ eio ia :exi
18
. Mon+na o+uann-
meicn eimnii, emnnmei xon+icn, ie nc+a-
nan c ioei, o no:nameinn xya, ee nocia
neiy+i Axqn+noia eiix n ne:eiiix,
iai io:in nac+yxn
1D
, oia:inae+cn ycimai-
ioi. 8enc nnne+cn Aixeie n onuie Axqn+-
noia, neeoe+oio nac+yxox. 8eci Iai:e
onn+i-+ain o+c+ynae+ o+ +annni: ie o+en
oion emn nou+n+i cnonx nncy+c+nnex :ex-
iyi eimniy n noan+i ei oec+neiioio
eeiia, a ioni n o+uanine ueoneuecioio
cymec+na cnononnonan eio nonneine.
Ioce nomeioio nonneinn nceno-
Axqn+noia n c+oe ixa ioni Aixeii
oc+niae+ anoien. Oia ie +oiio ie o+noaun-
nae+cn o+ nac+yxa, oe+oio n yio naxiymne
miyi n nononcaiioio neenioi, io iaunia-
e+ c+in+icn cnoeio noc+ynia.
A i x e i a. nmei oiaemicn
oyin ecia
Ji :an+a, :ane+n nnia:ox oi
Jee, u+o cxoi xein +i ianec+n+i
I onuie nac+yxa, u+o io: nace+,
I+o xeiime, uex inu+o
2O
.
Io n+oox eic+nnn ne+ a:nn+ne noei-
ioi +exi. Heonoiiii +ex, iai ia :anoe-
naia uacaa (noxoia xn+oc+i co c+aox
io:), Axqn+noi emae+ o+nann+icn n io-
i noion+i ien:nec+iie ocee iaoi.
Oi oenx noiioi. I e:yxne oc+niae+ ano-
ien. Iee iaxn ye ie ueonei, a nou+n u+o
cax oi noiii, oa: io+ooio onncai n yu-
mnx .icneccnoinc+cinx +annnnx.
A x q n + n o i. Xouy eme noxiy+i
n .+o+ ua.
Oi ia xein c+yn+cn, ae came,
ex aoxa+i xnian ni cxo,
Io+oie nixae+ 8enc, iai e+ny.
8eci ix ionmnx aoi neexemai
C niix, u+o +ai aciae+ io:n xie.
O! O+o ueoneunia ion+!
4D

I+o xo+i oiai iacancn .+nx
Ieiaciix aoxa+ox, +o+ nceia
C+exn+icn ye+ nioni eio noxiy+i
21
.
O+oxy .ionc+nuioxy ecnninnnioxy
uyonnmy Iai:e no+nnonoc+anne+ conec+-
nnii ueoneuiii xo noeiauaiinion, io+o-
ie xo+n+ neiy+icn oxoi n unni. Cni,
ioieuio e, ie anii, n noce onnieini Ax-
qn+noia xoy inueio ie oc+ae+cn, iai coia-
cn+icn n oc+a+icn ona+i no:nameinn no-
ionona n: a:nein.
A x q n + n o i. Iai ni emnnci
c +oiy cn+i xein,
Ienoiecn ocnexn, u+o xoi n:o
O+noo+nn o+ nceio yioio?
H nne +oiio mex n mn+, ionie
I xeu, nc+anmni nio neo xioi
22
.
Hao yxa+i, u+o :eci n noncxonmee
ye nxemnnae+cn 8enc, iaxeeiio noenai-
mni oceneine noionona, u+oi noio+o-
nn+i exy oc+oiioe iaia:aine. I noi:y .+oi
oiain ionon+ n +o, u+o n ma+e Axqn+no-
ia nomeiix oa:ox oia:inai+cn nce a+-
ny+i io:ieio nac+yxa: qnia, cyxia, neen-
ia, nocox, noxonman miya, c+on+ nmi
ieoi emn+i o+nann+icn n ioi n +aiox
onuie.
Ioia Axqn+noi yae+ no iea:ne-
aiioi xec+ioc+n, 8enc, +ai n ie cinxan miy,
can+cn c Aixeioi :a nnmec+neiiii c+o.
Aeimnia neinae+ n aeiiox .ic+a:e. Ii
cao nen+cn, u+o noncxonmee ie coi. A xo
c+anen ni+eecye+ yioi nonoc: ie e no-
ionoen oc+ann cnoe noicio? Oin no oueen
:aai+ nonoci, no:nonimne nincin+i nce
ionie nooioc+n o non:omemex. 8enc ac-
cia:inae+ c+anax nciaeiiyi nany. Iai
ioni Aixeii iaxon+ o+aeine n noni-
c+neiiox oceneinn ee xya, +ai n a:iono
n ma+e noionona :eiaiio noia:ai n ac-
cia:e oia.
8 e n c. Oin ynn i xein.
nmi xn+oc+i
Io:nona xie n:ea+i acnani.
H coiacncn n ioi nx nec+n,
+oi noin+icn i :exnx ie:iaioxix.
Xo+en xi y y+ox, ia accne+e
Hanac+i, ie xen oee in in!
Ho, io:inx nac+yxox neeoe+ii,
I +o+ eii ye cnemn i nax n unni n
23
.
Ioia xo c+anen emae+, u+o e ea+i
aime, n ninae+ nocaiinion i n:yi+o-
nanmexycn noiciy, a xo eimni ce+ye+ o cyi-
e cnonx xyei, 8enc an+ Aixeie no+eni-
iyi nenyi ioui. Jenei cnaeian neexoinn
n n caxox ee :anemeia.
I ue+ne+ox ai+e eic+nne oc+niae+ iyi-
xniannn. C+ani, noeiauaiinin n cax Ax-
qn+noi nc+euai+cn n naa+ie noionona.
Axqn+noi nn:iai nnioniix, iniaine o-
ia:a+eic+na ie cnocoii neeyen+i cxe-
maiiii xo c+anen n noeiauaiinion. Iai
nec+yninia cononoai+ eio n unni, ie
oei coc+on+icn nynuiii cy.
Hecxo+n ia +o, u+o n axe nn+i ai+on,
nce oin a:nuii no nie. Ienii n noce-
ini nenocxon+ no a:xey +n nei+ai-
iix. Io:xoio, .+nx Iai:e xo+e nouei-
iy+i imyi :iaunxoc+i coi+ni nenoio
n nn+oio eic+nnn: xoii Aixeii, nneinn
8enca n noxnonainn ueoneuec+na.
I nn+ox ai+e ia iiouioi noman ne+
cy. Axqn+noi noc+io o+nnae+cn o+ onn-
ieini c+anen n noeiauaiinion. 8a+ex ia cne-
ie nonnne+cn Aixeia. Iai:e eae+ ia ne-
nii n:in +aioi e xo, u+o n Inic+. Ho ia
caxox ee nce niaue. Icn Aixeia n: o-
xai+nuecioi nieci oia nia+i xey
noiiniaxn, +o Aixeia n axe XX neia nn-
xon+ ninniy+i onnieine no+nn cnoeio xya.
Oia onnine+ Axqn+noia n +ox, u+o oi o+ia-
:inae+cn i+i +ex, iex i
24
. A ioia no-
ionoen o+ia:inae+cn nn:iana+i eeiia,
io+ooio e+ eio eia, oia, iai n ieonin +a-
inioxenn Aaia Anoy Axqn+noi-38, io-
:n+cn yn+i n cen n no oinx yaox xeua.
I connmeicn e:nixoioi cn+yannn
8enc ie nonnne+cn cax. Oi, iai xoio i i+i
n n enieieuecioi +aienn, nnxon+ +oi-
io noce xoii, oameiioi i iexy. I iey
oamae+cn Axqn+noi. Cyn no ncexy, Iai-
:ey io naio .+o oameine ieon i oiy,
iai n eio noceyiman io+onioc+i nnin+i
iaia:aine. I .+ox ec+i u+o-+o co:nyuioe qn-
iay ioxenn Ian+a Axqn+noi, n io+o-
oi Axqn+noi +ai e e:ono+io noione+-
cn noe oion n ae a .+oxy.
I qniaiioi cneie axa+yi ae+ co-
nemeiio ieonaiiyi +ai+oniy oa:a
oO
[22008]
8enca. Oia:inae+cn, u+o onxnnicine oin
nannqnc+i. Hecxo+n ia +o, u+o +aian nen
no+nnoeun+ enieieuecioi xnqooinn, oia
niinn+ yen+eiio n ioi+eic+e .+oi a-
xi. Ioee +oio, +aioi noxo eae+ 8enca
n:inx xnc+naicioxy oiy, iacanmexy ia
:exi ncexniii no+on, yinu+onnmni no-
in:mee n iexax ueoneuec+no.
8 e n c. Ynic+nox cxe+i no:on,
noenan
Ii nnexeio, ionon: noiia
8ain+ne oc+oiioe xyunii.
Ho cyma+i iono n+ni n noei
Ionanii n cxo+e+i, iai ia :exe
Jnyxq ia a+ox cnann a+
n, n iouin
Ia:oaii, nani+cn +ea,
Ioiax no+nnio. Iame noioeiie
Cioi neooxio, c+oi oeueio.
I nexn name nimo. O+o io
Ioiaxn ia cone+e emeio
2o
.
Ho nxeiio caxoo+neeiian ioni Ai-
xeii, io+oyi no:ia cax o+en oion, ye-
nnae+ eio o+ acnani. C 8encox noncxo-
n+ +aicqoxannn, noxoan ia +y, u+o
cyunaci c Inn+eox n niece Anoy. Ai-
xeia +ai onncinae+ ee n cnoei qniaiioi en-
nie: Oi oiox i. Jenei oi ueonei
26
.
8enc oeiae+ Axqn+noia ia cin+ainn
n onuie io:ieio nac+yxa o oeinn oe-
c+neiioio eeiia. I u+o-+o ueoneuecioe no-
ininae+ n .+ox emeinn, ayimex noioi
+oi eimnie, uee: io+oyi oi c+a ueo-
neuiix
27
. Ieaiy e cyeio ounc+n+i :ex-
i o+ :a, neia+n+i noiii. Iai .+o in
c+aiio, naianeei n aiiox cyuae Iai:e
cun+ae+ Onxnnicine nii, io+oie n o-
ei oiain:ona+i yymni ieoi. H. oax
nnme+, u+o axa+yi nnennacn n:eue-
inn n :oonox +ee :oonii yx, io aiee
ie ynoxnia o .+ox n cnonx non:neeinnx
28
.
Ieai, +ai n ie onnmnicn n axe
nai Axqn+noi, noceiee iai:e-
oncioe nonomeine ionoio ueoneia, oi nn-
iaen+ nexein, n io+ooe oec+neiian
coc+anniman ueoneia (ioni Aixeii)
neooea in:xeiiie nic+nii+i (noeiioe
nicoioxene, c+ac+ioe neueine i nac+n,
.ionei+n:x iaioio-+o Axqn+noia)
2D
. Jo, u+o
xaeien +ai n ie nonnne+cn ia cne+, :ac+an-
ne+ neecxo+e+i iaymnicn ia nenii
n:in on+nxnc+nuiix qnia. eic+nn+ei-
io n Iai:e eme nen+ n no:xoioc+i oion-
einn ueoneuec+na, nyc+i ae n c noxomii
oec+neiioio nxema+eic+na, nn e oi ye
cun+ae+ .+y nei y+onnei?
axa nai Axqn+noi noaa
n cen neci xyoec+neiiii oni+, iaionei-
iii Iai:eox :a ecn+ne+nn +nouec+na.
Ioian o+nun+eiiix ocoeiioc+ei caxix
a:iix xyoec+neiiix +eueini, o+iocnmnx-
cn iai i XX neiy, +ai n i oee aiinx nc+o-
nuecinx nenoax, .+a nieca, +ex ie xeiee,
ie noxoa in ia oiy yiyi n: aiee co:ai-
iix axa+yiox. Hany c axaxn Inixa-
noi n Ieeoqoi, nieca nai Ax-
qn+noi iainio noia:inae+, iacioiio
aeio yme Iai:e o+ iecoiix qacon
n ioxeni, c io+oix oi iaunia, n iainx ne-
mni oi oc+ni i ioiny n:in. Heaox ieio-
+oie ncceona+en ia:inai+ noceiii
+noini axa+yia eio eenioi neciei.
Iieca nai Axqn+noi nnenie
ia noc+aneia nn n:in Iai:ea n
ScLausielLaus n Iinxe. Iexiea coc+onaci
2D anen 1D44 ioa. Ho cnei+ain axa+yi
no ie :anncnmnx o+ ieio nnuniax +ai n ie
ynne. I nncixax Iai:ea xoio iai+n ie-
io+oie noxe+in o+iocn+eiio noc+aionin eio
axi. Io-nenix, an+o cun+a, u+o .+a nie-
ca oia n+n ia oimoi cneie
3O
, no-n+o-
ix, oi ecnoioncn o no:xoiix coioc-
+nx n noc+aionie noceieio ai+a
31
.
O+:ini mneinacioi in+nin o niece
in no+nnoeunnixn
32
. Iai:e i ocoei-
io no:xymei nncixox I. noia, ao+an-
meio n ia:e+e Iie Jat. axa+yi nnca cnoe-
xy yiy I. Maicy: Io:aeinn noia
no+nn qniaa ,Axqn+noia iac+oiio ec-
cxiceiii, u+o n iannca exy nou+n u+o iy-
oe nncixo. Cea+i oia iama+aex ionoio
ueoneuec+na iac+oiio ec+ec+neiio, u+o, u+o-
i ie ima+i xonx cnenx no:yxox, iyio
n+i n miaqy. Iainx e xoe+ ia+non+i
+aioi ueonei, iai noi, io+oii n cnoei
ia:e+e o+ii+o nicia:inae+ xieine yaion!
33
I Iexainn c 1D4o no 1D6O io axa na-
i Axqn+noi ia noc+aneia nmi na-
i. I +ea+e IanoeslueLne SacLsen-AnLalt
iooa Xae (8aae) nexiea coc+onaci 21 qen-
an 1DoO ioa, n +ea+e IanostLeatei Vueittem-
leig n Jiniieie 1O ninan 1Do2 ioa
34
.

1
Ioiser G. |Iei Iiiel an Alma
Staul. 6.3.1D44| ,, Iaisei G. Iiiele ,
Lsgl. G. M. ValL. IianLluit am
Main, Ieilin, Vien, 1D8O. S. D77,
Iaisei G. |Iei Iiiel an |ulius Maix.
o.o.1D44| ,, Ilioem. S. DD7.
2
Ioiser G. |Iei Iiiel an Hans
Ieist. |anuai 1D44| ,, Ilioem. S. D6O.
3
Ioiser G. |Iei Iiiel an
MaigaietLe Iaisei. 28.1.43| ,,
Ilioem. S. 833.
4
Ioiser G. |Iei Iiiel an |ulius
Maix. D.o.1D44| ,, Ilioem. S. DD8.
o
Ioiser G. |Iei Iiiel an Caesai
von Aix. 1o.o.1D43| ,, Ilioem. S. 877.
6
Xo+n oxai+nuecioe onee-
eine aia ioxenn, aiioe
u. Ieniiox n unocoqnn
nciycc+na, ae+ ocionainn n n
yinx +ai+onoi.
7
Goe/he ]. 1. |OLne Jitel| ,,
GoetLe |. V. SaemtlicLe VeiLe.
Iiiele, JageluecLei uno
GesiaecLe: In 4O I. I. 33.
NaoleoniscLe Zeit: Iiiele,
JageluecLei uno GesiaecLe vom
1O. Mai 18Oo lis 6. |uni 1816: In
2 J. J. 1: Von ScLilleis Joo lis
1811 , Lisg. I. \nteileigei.
IianLluit am Main, 1DD3. S. 2Oo.
8
Lorom I. C. Geoig Iaisei's swan
song: GiiecLiscLe Iiamen ,,
MonatsLelte: A jouinal oevoteo to
tLe stuoy ol Geiman language ano
liteiatuie. 1Do7. ^ 1. I. 23.
D
Ioiser G. Iei Iiiel an Iiioa
Hallei. 3O.3.1D43 ,, Iaisei G.
Iiiele. S. 8o6.
1O
Ilioem.
11
Lorom I. C. Geoig Iaisei's swan
song: GiiecLiscLe Iiamen ,,
MonatsLelte: A jouinal oevoteo to
tLe stuoy ol Geiman language ano
liteiatuie. 1Do7. ^ 1. I. 27.
12
Lmeqqeuc . axa+y-
inn ,, Oinnionenn .icnec-
cnoin:xa: Annonnci n iaqnia.
Ciyin+ya. Axn+ei+ya. n+e-
a+ya. axa+yinn. Jea+. Inio.
My:iia , Io e. . Inmaa.
M., 2OO3. C. 22o.
13
Ioiser G. Iei Iiiel an Silylle
Iaisei. 14.11.1D43 ,, Iaisei G.
Iiiele. S. D36.
14
Ioiser G. Zweimal AmLit-
iyon ,, AmLitiyon: Ilautus,
Molieie, Iiyoen, Ileist, Giiauooux,
Iaisei. MncLen, Vien, 1D64.
S. 36o.
1o
Ilioem. S. 37O.
16
n canieinn: ennia Me-
iynn Axqn+noiy y Inic+a:
M e i y n i
<.>
Ioia i n:ini
:oiie iycanci,
Mein i a:ona oi
ia iycin!
(I:ecm I. Axqn+noi ,,
Ieic+ I. I:aiioe: axi. Ho-
nei. C+a+in. M., 1D77. C. 24D.)
17
Ioiser G. Zweimal AmLitiyon.
S. 373.
18
Ioepke 1. Geoig Iaiseis
Iiamen nacL 1D38: Gegenentwuil
zum Ielen ,, Geoig Iaisei: Iine
Aulsatzsammlung nacL einem Sym-
osium in Iomonton, Ianaoa , Lisg.
A. IauscL, I. IeinLolo. Ieilin,
1D8O. S. 21o.
1D
Ioiser G. Zweimal AmLitiyon.
S. 376.
2O
Ilioem. S. 37D.
21
Ilioem. S. 382.
22
Ilioem. S. 386.
23
Ilioem. S. 4OO.
24
Ilioem. S. 423.
2o
Ilioem. S. 427.
26
Ilioem. S. 428.
27
Ioepke 1. Geoig Iaiseis
Iiamen nacL 1D38: Gegenentwuil
zum Ielen. S. 216.
28
Lorom I. C. Geoig Iaisei's
swan song: GiiecLiscLe Iiamen.
I. 28.
2D
Ienoor/hp . ]. Iie Iiamen
1D281D4o: AotLeose oei
Suljectivitaet ,, Geoig Iaisei ,
Lisg. von A. Ainolo. Stuttgait,
1D8O. S. 138.
3O
Ioiser G. Iei Iiiel an Alma
Staul. 8.11.1D43 ,, Iaisei G.
Iiiele. S. D3OD31.
31
Ioiser G. Iei Iiiel an Alma
Staul. D.2.1D44 ,, Ilioem. S. D66.
32
Iooiee cx.: 1pson P. I.
JLe iecetion ol Geoig Iaisei
(1D1o4o): Jexts ano analysis:
In 2 v. V. 2. New-YoiL, 1D84.
I. D67D68.
33
Ioiser G. Iei Iiiel an |ulius
Maix. 4.3.1D44 ,, Iaisei G. Iiiele.
S. D76.
34
Shoo L. F. Geoig Iaisei aul
oei oeutscLesiaLigen IueLne
1D4o1D6O ,, MasLe uno IotLuin.
1D63. ^ D. H. 1. S. 83, 8o.
Hpnucuannn
o2
Iaccxa+nnan nc+oni n:anxoeic+nnn
nyx xyoec+neiiix cnc+ex axa+yin-
uecioi no.+nin A. I. exona n enccecioi
xe+oooinn I. O. Meiexoia, xoio ni-
en+i na acnei+a: c oioi c+ooii, .+o
+eoe+nuecioe ocxiceine Meiexoiox
iona+oc+na uexoncioi axi, noni+ia cqo-
xynona+i ocioniie ue+i xyoec+neiioi
xaiei axa+yia, a c yioi encce-
cian nai+nia Mac+ea nn cneinueciox no-
nomeinn niec exona.
C +ouin :einn +ea+aiioi +eonn nia
Meiexoia n oneeeine cymioc+n uexon-
cioi axa+yinn neeonein+i ieno:xoio
oc+a+ouio nmi cia:a+i o +ainx iiuenix
n no.+nin exona nooeinnx, iai qo-
xya iynna nn e: nei+a
1
, cnxnonc+-
cian ni+ene+annn +e+ieio ai+a Inmieno-
io caa
2
n xy:iiaiian +ai+onia c+oeinn
uexoncioi axi (cnxqoin:x iai ociona
ioxno:nnnn)
3
.
Ha .+ox qoie nai+nuecian c+ooia n:a-
nxoeic+nnn Meiexoia c +ea+ox exona
niinn+ iya cioxiee, xo+n, ia:aoci i,
encce ocymec+nn noc+aionin nou+n ncex
uexoncinx non:neeini, neia:iaueiiix n
cneii (iai oimnx niec Jn cec+i,
nn Iain, aiia, Inaion, Inmienii
ca, +ai n noennei Menei, Cnai-
a, Ieoeine, Inei)
4
. Ho nce ne-
eunceiiie ia:nainn .+o ao+i xecoi-
cinx ce:oion 1DO2,O3 n 1DO3,O4 ioon, +o ec+i
caxoe iauao enccecioi en+eiioc+n Mei-
exoia, iaxonmeiocn nmi ia noc+ynax
i ocionax coc+neiioi +ea+aiioi cnc+exi.
I +nouec+ne :eoio Mac+ea, noiaxxio ni-
c+ynanmeio n 1D2O1D3O-e ioi iai an+o
cnei+ain n n niece nnenmeio nmi xa+en-
a n cneinuecioi noc+aionin, ec+i +oiio
oio oameine i axa+yinn exona: 33 o-
xooia noceini cnei+aii, ninymeiiii
Meiexoiox ia nyniy n +ea+e cnoeio
nxein, IocJIMe
o
.
A. I. Innocon
33 ouopoka: pauavyprnn cnckvaknn
exon, +ainx oa:ox, ioxno:nnnoiio iai
i oaxne+ +nouecini ny+i Mac+ea o+
on Jenena, ncnoin+i io+oyi n aiiex
MXJ xoi +oiio Meiexoi, n o noceiei
oniniaiioi enccecioi ao+i, :ainnmei
xec+o n ene+yae IocJIMa.
Io 1D34-i io 3O-e+nn co in cxe+n
exona, 1D3o-i 7o-e+nn co in oeinn
nnca+en. I. I. I:oncini nnca: Meie-
xoi nou+n naxn+i exona cnennaiiix
nec+aneinex. Oi noc+ann noennn: ,In-
ei, ,Menei n ,Ieoeine. Ho noenn-
n nec+an iai ieine ai+i nenii, n+o-
oi, +e+ni co+ocmonme:tuoo cnetmot:n,
noyunnmeio ia:naine, io+ooe iei:n iai-
+n in n oioi :anncioi iinie exona,
,33 oxooia. Jaioi nieci, ,33 oxooia,
exon inioia ie nnca (iycnn xoi.
A. P.)
6
. Iiixn conaxn, n uec+i axa+yia
i ai cnei+aii, cioee ianoxniaimni
Meiexoia, uex exona
7
.
I nc+onn yccioio +ea+a 33 oxoo-
iax iai non:neeini cneinuecioio nciyc-
c+na oioe ie o+aio: n ncceona+eicioi
n+ea+ye :a noc+aionioi :aiennaci eny-
+annn ieyauioio cnei+ain, n io+oox in-
iainx ocoeiio naiix n noiyimnx :aau
Meiexoi. nee cooi ie c+ann
8
. Io xeii-
mei xee n oiox o+iomeinn c +ouin :e-
inn axa+yinuecinx nninnnon noc+oeinn
xeiexoioncioio cnei+ain .+a oneiia
iecnanenna. I:yueini axa+yinuecioi
c+yi+yi 33 oxooion n nocnnmei ne-
aiaexii :eci aian: ioxno:nnnoiiix nni-
nnnon xeiexoioncioi noc+aionin. Ic+i nce
ocionainn noaia+i, u+o ao+a +aioio oa
xioioe noncin+ iai n enccecioi xe+oo-
oinn Meiexoia, +ai n n axa+yinuec-
ioi no.+nie exona.
Icceona+en, n +oi nn nioi c+enein
:ainxanmnecn n:yueinex noennei exona
n cneinuecioi necnn Meiexoia, coceo-
+ounn cnoe ninxaine ia oxooiax xeiexoi-
o3

oncinx necoiaei, nocun+an nx ioxno:nnn-
oiiix c+eiex cnei+ain +ex oee u+o
.+o+ nninnn oenieinn +ex niec n oio
cneinuecioe non:neeine xainqec+nona cax
Meiexoi: Oxooin n uexoncinx noenn-
nx .+o n noc+aionmnia n ai+eon c+y-
ia, ia io+ooi xoio n oiox +oie ciia+i
nce +n nieci (,Inei, ,Menei n ,Ie-
oeine)
D
. Iooan oiniy an+oa cnei-
+ain, onyc+nxo accxa+nna+i 33 oxooia
iai 33 .nn:oa nooio 33 .nn:oax eca.
Cxoc+no :axe+io ye n xaiee noaun oxo-
oion M. . Cexaiona, iannxe, coua ie-
oxonxix :axe+n+i ceyimee: +oi no-
ueiiy+i :iaueine oxooia n cnei+aie,
Meiexoi ie +oiio niiocn+ eio n :aia-
nne, io :ac+anne+ nyniy nec+n oxooiax
cue+ (n xoe cnei+ain iaii a: nonnne+-
cn naia+ c +n+ox: 3-i oxooi, o-i oxooi,
n +ai aee o 33 oxooia)
1O
. I xo+n, no no-
ceinx aiiix, iaxeeine enccea ac-
noon+i n nexiei uac+n cneii .iai, ia io-
+oii i noennonanci nonionie ioxea
oxooion, ie io ocymec+neio, oxooin
niennci +oiio xy:iioi, io caxo nain-
onaine .+oio :n+eiioio qnicnonainn o-
xooion
11
n nicmei c+enein noia:a+eiio.
Iaaen c ecox no:iniai+ n eme
n oioi cnn:n. Oxooi accxa+nnacn e-
ncceox iai my+ia, cnoic+neiian +ea+y,
iai aii ncnoin+eicioi xaiee yea XIX
XX neion, ninniynmei axnya ienac+ein-
ia, i io+ooxy, iai n:nec+io, nniaea
n cax Meiexoi n i+ioc+i ai+eox Moc-
ioncioio Xyoec+neiioio +ea+a. 8eci xi
nxeex eo c noneccox noic+neiiix .+o
n oiameiioe n +oia ioc+aiinn no:nameine
Mac+ea i nexeiax a+nc+nuecioi iioc+n,
n nxec+e c +ex noinuecioe oiiinaine
ai+ecioi +exinin +oi noi. Cioiioc+i
nn a:ao+ie xaiei noneeinn necoiaei
i +ea+aiioc+n n ienac+einueciox yxe
Meiexoi n .+o oio n: nncymnx exy
enccecinx cnoic+n nnnncina exo-
ny
12
, +ouio +ai e nn a:ao+ie noc+aionou-
ioio naia eca oi nnnncina nnneei-
ioc+i i .nn:oioxy noc+oeini eic+nnn
n yxe Ieicnna nn neninx ncnainen
A. H. Oc+oncioxy
13
.
Oiaio conemeiio ouennio, u+o oxo-
oin ieoc+a+ouian ociona n nic+anna-
inn neoc+ioi c+yi+yi cnei+ain no +ex
noennnx exona. Io:iniae+ ec+ec+neiiii
nonoc: u+o e ia caxox ee xoio cun+a+i
n .+oi noc+aionie ioxno:nnnoiiix c+eiex
cnei+ain n u+o no+nnoc+on+ ncie+ioc+n
eeinn eic+nnn ia 33 .nn:oa-oxooia?
I ece +aioi ocionoi cyn+, no-nenix,
+annnoiian ioxeniian ni+nia (niei-
iie neooenai+ nenn+c+nnn, nc+aimne ia
nx ny+n) n, no-n+oix, nnxeieiiii Mei-
exoiox ioxno:nnnoiiii nninnn, nnni-
mnicn cneinuecinx .innnaei+ox nnexy na-
aeiioio xoi+aa n inio. Jn noennn
exona, n io+oix encce iacun+a n cono-
iynioc+n 33 oxooia n io+oie coc+annn
+n ai+a cnei+ain c coo+ne+c+nyimnx ia:na-
inex, ie oaan inuex, u+o io i noo-
io nyx conneiiix cie+iix ninnx
nieci Oc+oncioio (AicimaIe+ n Hecua-
c+nnnenCuac+nnnen).
33 oxooia cnei+aii, xoe+ i+i
ianoee nio exoic+nyimni nennin-
+ii Meiexoiox nonecc oxy:iiannainn
axa+nuecioio +ea+a (+exni I. I. Co-
e+nicioio
14
). Ixee+cn n nny, nee nceio,
neeioc :em+omucutx npuuunoc oiain:annn
xa+enaa ia c+yi+ynonaine eic+nnn
n axa+nueciox cnei+aie. Ioin+ne ei+xo-
+nn ye+ ncnoi:onaio :eci n +emoqo-
puuecto+ c+tc:e n o+nune, iannxe,
o+ +aioi ao+i, iai c+a+in . I. Ianaxon-
cioio O +ea+aiioc+n xy:iin n xy:iiai-
ioc+n +ea+a, ie eui ne+ nxeiio o xy:iie
n o coc+neiio xy:iiaiiix ei+xo+nnax
n xeiexoionciox cnei+aie
1o
. Jexni ei+-
xo+nn ee+cn iai ieini ouo:o n onnca-
inn nonecca ioxnoionin ienocec+neiio
axa+nuecioio xa+enaa nonecca, n one-
eeiiox cxice cxoioio c nninnnaxn
ei+xo+nnioio noc+oeinn n xy:iie. Ioiie+-
io noa:yxenai+cn na naieimnx cnoic+na
ei+xo+nna nocmopne+ocmt ieioeio qai-
xei+a cneinuecioio +eic+a n occouomucut xa-
ai+e no:eic+nnn .+oio qaixei+a ia noc-
nninxaimeio. C non+onexoc+ii cnn:aio
n +aioe iauec+no ei+xo+nna, iai copuomuc-
uocmt: qaixei+ xoe+ on+icn ia o+ei-
iie .exei+i, io+oie ninoini+ qyiinnn
cino:ioi xaai+enc+nin, nn, iaooo+,
cino:ian +exa noc+eneiio qoxnye+cn n: o+-
eiiix .exei+on. +o e iacae+cn acconna-
+nnioc+n, +o Meiexoi ieoioia+io noue-
inna: n eio +ea+e, +ea+e acconna+nniox
o4
[22008]
a:iie nnexi nii n xn:aicnei n nnexi
noc+aionin cnei+ain accun+aii ia cnoco-
ioc+i ueoneia i acconnannnx
16
.
Ioia+ii xa+ena n aian:a yia:ai-
ioio nime nonecca ioxnoionin axa+nuec-
ioio xa+enaa n cnei+aie 33 oxooia ae+
ye nn+nonaiian nime enei:nn I. I. I:on-
cioio exon y Meiexoia.
Meiexoi xoi i, coiacio xieini
I:oncioio, ia:na+i cnoi cneinuecini nan-
ai+ Inen, iannxe, +ai Ie:yxni.
C iaix n: necoiaei cnn:aia c+ac+i,
xainn, nyii+ noxema+eic+na: Innyuni
noxemacn ia cnoex nenunn, Meuy+inia ia
+ox, u+o ei iyio noyun+i ,nana+i ue+ie
yn +nna+i mec+i ioneei, Xnni ia cno-
ei noo:n+eiioc+n, Ja+inia Aeiceenia no-
xemaaci ia .o+nuecioi noune
17
. Aiaoinu-
iix oa:ox eo oc+ono n n nyx yinx
noennnx n+oox n +e+iex ai+ax cnei+ai-
n 33 oxooia: n Menee oi Cxn-
iona c+onaci ia xainn eioieiannc+-
inuec+na, Iononoi ia cxecn xaiec+na
n noouioc+n, a n Ieoeinn oxniai-
+oi oa:a oxona nic+ynaa oneeiian o
iaiinx neeon xin+eiioc+i. 8eci nee
iaxn xaai+eiii n +nouec+na Meiexoi-
a n 1D2O-e n ocoeiio n 1D3O-e ioi nnex:
iaeeine iaoio n: necoiaei nio nia-
eiioi c+ac+ii (iannxe, n Cnaie Ie-
unicioio 1D33 ioa xainn nii y Ieuni-
cioio, .o+nuecini nyii+ni y A+yenoi,
xoonc+no ueoa n +. .) c+ac+ii, io+o-
an nonomaaci ai+eox no :aioiax, aiao-
inuiix nninnnax neeinn +oi nn nioi
+exi n xy:iie.
Mo+nni xainaiaiiix noxema+eic+n,
iaxeueiiie encceox n oiox noenne,
neeinianci c ocoeiioc+nxn e:yxc+n,
c nanannnxn noinon, io+oixn oxnaueii
necoian n nyx yinx uac+nx cnei+ain. Io-
o:n+eiioc+i Xnnia oioi n: cnonx ia-
iei nic+ynaa iai eioieiannc+inuec+no,
n ecn y exona cia:aio, u+o Xnni oxa :a
eioi n cnonueinnei c ioox ioine+cn, +o
y Meiexoia Xnni ioincn :a Meuy+in-
ioi n Ja+inioi Aeiceenioi c oioxiix e-
noineox. Aeioieiannc+inuec+no Cxnio-
na iocno xaai+e aieccnnioi :amn+i,
nn:naio io cii+i c+ax nee eimnioi,
nee oueeioi no:xoioi ieyauei (nyc+i
neiana+i eimni ocn oi, io nce-+ain
enn+i eimni ocnn eio). I o+cia xac-
in iyoio coaqoia, oai, yoia. Ha+y-
e oxona i nncym nainuecini c+ax no
o+iomeini i uexy yioio, n +ox unce n no
o+iomeini i eimnie. O+o+ c+ax nic+yna
n onie :amn+iix xacoi ein, oneaca,
cne+cioio ina. Ho, iai o+xe+n I:oncini,
innian miya ia iyia oxony nmi
n +oio, u+oi cii+i eio ec+ec+neiioe one-
uie onuie. Mo+nn .o+nuecioi nceoxnauei-
ioc+n cyn ocionoi n neeinn oei
n Ja+inii Aeiceenii n Inee, n Iononoi
n Menee, n Ha+ain C+enaionii n Ie-
oeinn. Ion+onexoc+i, neeinuia, co:ny-
une n nainonaine xaini, c+ac+ei n e:yxc+n,
nnc+neiio omymaexie ia no+neinn nceio
cnei+ain, n no:noni+ nonec+n aiaoini
c ei+xo+nnox iai ocionoi ioxno:nnnoiiix
nninnnon noc+oeinn xeiexoioncioi no-
c+aionin.
Ime oiy naaei, yia:inaimyi ia
ei+xo+nn iai ioxno:nnnoiiii c+eeii oia-
in:annn eic+nnn, xoe+ neoc+ann+i aia-
n: cnocoa nii, nnxeinexoio n xeiexoi-
oncinx cnei+ainx, a nxeiio nnex nii
c nemii.
I on Xnnia c noxomii enoinea
niaoci caoc+ac+ioe neomymeine no:-
xoioc+n nnc+en+i iaioien xo+i ioio-in-
yi n: +ex, i+o ocaa exy. eaoci .+o
+ai: Xnni :anae+ enoine c aeiioi
yiioi, :anae+ xeeiio, nyn :a nyei,
oi iacaae+cn .+nx noneccox, a :a+ex
ioine+cn :a nncy+c+nyimnxn c enoineox,
n ia:a eio ec+n+ o+ cuac+in
18
. aee oyne
qniynonao n iyixniannn Menen
n cneie y.n: n yiax ai+eon nonnnnci nn-
c+oe+i. Haioien, enoine nnoncn Mei-
exoiox n Ieoeine. Y exona yy-
iony noia:aoci, u+o ynanmni n oxooi oxon
yxe, n oi nnaa n o+uanine: Hecuac+iii
n ueonei! O+ueio n ie nyciai cee nyn n o?
O+ueio n o cnx no ie :ae:acn? eio n y?
ai+e xie io! ai+e xie nnc+oe+! O+n
unc+o n+onuecine nocinnainn encce
nena+n n ioiie+iii nnia:, n yyiony
nniocnn n ienxoneiix a:xeon io,
n ioxaiii nnc+oe+. Ouiynmnicn n .+o+
xoxei+ oxon nnn+ nee cooi io n nnc-
+oe+, n yace nciainnae+, oi yneei eio
xo+n+ :ae:a+i
1D
, noce ueio oxon ciona
+en co:iaine.
oo

Ianai+ox nii c nemii, noin:inai-
mnx neci cnei+aii, nic+yna nnex nii
c oeoi. Iaiixn ioxnoiei+axn on In-
nyunia nnnnci nnni n mya, cnncaiman
c oioio neua. Ia:aoci, eme uy+i-uy+i
n oia ynae+, io inueio nooioio ie noncxo-
no. O+o nnae+ exy eiioc+i, no:ymioc+i,
qai+onc+no, mni
2O
, nnca I:oncini o xa-
iee Innyunia oama+icn c oeoi. Oo-
+n:x n on Ja+inii Aeiceenii, iai n n on
A+yenoi (Cnaia Ieunicioio, 1D33), +y
n yiyi niaa Ieia Jnninia nonnn-
cn n nac+nie ncnoin+eiinni, oxniai+oi
io+ooi cynn nneinn, acconnnyexie
c oneeeiioi qoxoi +aina: nce cneii c Ja-
+inioi Aeiceenioi iaioi-+o cnomioi
.o+nuecini iaiiai
21
. In .+ox e:yxne
iaoio ieon ne+ iecueio (+ai y I:on-
cioio. A. P.)
22
, n n qniae Inen no:in-
iao omymeine, u+o eme uy+i-uy+i n Ja+in-
ia Aeiceenia cocn+ c cen nnio xemaimne
ei oei n nyc+n+cn nnca+i iaioi-inyi
naixnuecini +aien
23
. oxon nonnncn n oxe
yyiona n mnne, io c cooi oi nniocn
n cne+oi c nnniox. Iooniie yoi
:iain nyx ianiix nnoc+acei ieon Iion
Iinicioio: uac+ioe nno (mnna) nn e-
inx, eaimni oqnnnaiioe neoeine (nn-
ni). Ho nia c .+nxn e nexe+axn ioc-
+ixa no:nona ai+ey n neea+i ne:eine
i O+ia+ai (mnna), n nia:n+i nocxnmeine
Yiaaex (nnni).
Meiexoi ionon o necoiaax noe-
nnei exona: .+o ie noc+o +nni, a ,+nnn-
mn. I aee encce acmnqonina, u+o
nxeoci n nny: xaiec+no, io+ooe oi
|exon| ocxennae+ n nne Iononoi. .+o ei-
c+nn+eiio xaiec+no, io+ooe xoe+ i+i ia-
nncaio c oimoi yini
24
. 8eci eui ne+
o nanannn ia c+ayi xeiexoionciyi +e-
xy o neexoe o+ +ea+a +nnon i +ea+y
cni+e:on. Ai+e n .+ox cyuae nia ie ueo-
neia, a cymioc+i ieioeio nneinn: ie eio-
ieiannc+inia, io eioieiannc+inuec+no,
ie xaiy xaiec+no, n +. . n +. n.
Jexinia nii, c noxomii io+ooi y Mei-
exoia ocymec+nnaci nen +ea+a cni+e-
:on, meomp +ocot: oi c+onaci iai ue-
ea xacoi, iaan n: io+oix noia:inaa +o+
nn nioi ni, +y nn niyi iaii exoic+n-
yexoio nneinn. Xaiec+no n noouioc+i
Iononoi n ncnoieinn 8niani Iaix nic+y-
nan, no xicn Meiexoia, n xaciax oii
Aiii n ayi: Ca:y nnio, u+o xoiaxnin,
Ionona, nena+naci n iy+n:aiiy. In+i
xniy+ +oxy ia:a oia ia oioi Aiioi,
a no+ox oia nenamae+cn n ayy
2o
. eo
n +ox, u+o naaeiio c ene+nnnnxn 33 oxo-
oion encce io+onn anocnei+aii Ia-
xeiiii ioc+i
26
, n io+oox Iaix o:nyunnaa
oe eicine on .+o o+ioocoi noc+aionin
onei A. C. aioxicioio 1D17 ioa, n io+o-
oi oia Aiia n aya oii in nnn+i
cooi xacin oioi .o+nuecioi cymioc+n.
Acconna+nniie neeinuin, nononny-
exie ean:annei ioinennnn +ea+a cni+e-
:on, no:inian no xoy cnei+ain ie +oiio
n cnn:n c xo+nnaxn, io+oie encce ninn-
n n noennnx exona (iannxe, nanannn
ia +exi xaiec+na n noouioc+n n onx Ja-
+inii Aeiceenii, Iononoi n Ha+ain C+e-
naionii), io n oiaynnan o+:nyin yc+oi-
unnix xo+nnon +nouec+na Meiexoia.
Ja+iniy Aeiceeniy ia ncex no+neinn ee
nncy+c+nnn ia cneie cononoaa +ona
xooix iei: Iaoe cono ee oin nc+e-
uai+ xoxo+ox, nnuex inueio cxemioio n ee
conax ie+. Inouex, .+o ae ie cxex, ie xo-
xo+, a aine +ayia xooix eenon, o-
mec+no, e: io+ooio, iai e: no:yxa, xoe+
:aoxiy+icn ieonin. .Oia io+ona +y+ e yc-
+ynn+i ioxy n: .+nx ianaeon, oia coiac-
ia xo+i ceiuac, n ia nce, n nn ncex. I ioia
n cnei+aie xy n ioc+n :ac+ai+ ee neyi-
meicn c oinx n: oqnneon, oia nooae+
ceiuac e, nce :a .+nx, a:iono c xyex ia
noc+ooiiii +exy iai in n uex ie inao
27
.
Oo+nuecioe xaeno, n io+oox neinaa ie-
onin Jnninioi, c oioi c+ooii, ie xoe+
ie o+cia+i iac i nonomeiiix +oi e ai+-
ncoi oa:ax Iyxicioi n A+yenoi, a c y-
ioi :eci conemeiio ouennia naaei
c .nn:oox Icnoieia ieieimei ionii
n: Ienn:oa n oii inaeicioi +niec-
ci Aiii Aieenii n ncnoieinn Iaix.
I noceiee o aie. Je+ni ai+ xeie-
xoioncioi noc+aionin Ieoeine
noa:n conexeiinion ceyimnx oc+on-
+eic+nox: Ha cnei+aie nce nexn xo+eoci
,noc+einna+i cnei+aii. ,Jexn, +exn!.. Ia-
ioi caii +exn, :axeeiiii +exn! Iei .+o
noenni
28
. I nicia:inainnx nooioio oa
xoio, nn eainn, ycxo+e+i +annnoi-
iie n o+iomeinn Meiexoia ynein n +ox,
o6
[22008]
u+o encce y+o i neeiiun cnei+aii
n ai, ie coo+ne+c+nyimni aiy axa+y-
inuecioxy. I, iai e:yi+a+, n:i+oi +iion
n e+aei ,ce ixo n ienniyeiioc+i
neoio, ia y+aueia ,eiioc+i
2D
.
Ioexa :aiiuae+cn n +ox, u+o n XX
neie non:omo acxoeine xey coea-
inex noin+nn +ainuecioe n aiox +aie-
nn. Jnouec+no Meiexoia +y+ ocoeiio
noia:a+eiio: eio nciycc+no nciycc+no +a-
inuecioe, io niaeio oio io, iai nanno,
n aiax oxai+nuecioi axi, xeoaxi
n +ainioxenn. Ioc+aionia 33 oxooion
ie coc+anna nciiueinn .+o cnei+aii +a-
inuecini. Iiuox n oneeeinn cy+n +a-
inuecioio, :aiiueiioio n xeiexoioncioi
necnn noennei exona, nnne+cn oi o-
xona n ncnoieinn Iion Iinicioio.
Ho ciauaa nxee+ cxic noueiiy+i,
u+o Ieoeine ie noc+o :anemao cnei-
+aii Meiexoia. Ocoeiioc+ii eio enc-
cecioi iyxin io ceonaine +exiooinn
ioxnoionin xoomo ceaiioi nieci. Mei-
exoi ionon: H ie in+ei iaunia+i
c nenix ai+on, n imyi uac+i cnonx ao+
eai c ioina +ai nncan ieio+oie qai-
ny:cine axa+yin, ciauaa nncan ioien,
a no+ox nononn nci .icno:nnni n iaac-
+aine. Mie iann+cn +aioi nnex
3O
. Iao+a
ia 33 oxooiaxn iauaaci nxeiio c Ie-
oeinn, i iexy nnc+annanci oc+aiiie
ioic+yinnn cnei+ain, n, xoe+ i+i, no.+o-
xy ,Inei i noc+anei eio n nou+n
ieeio, ,Ieoeine ao+aoci noxio-
neiio n nnc+aiio
31
.
Io:namanci i Iinicioxy, iyio cia:a+i:
eio oxon eioe n+n ueoneuecioe, on-
ioini, ncnooin xniaimni ncnyiaiiixn
ia:axn ia xn, o+iya y+ eio iecuac+in
32
.
Iinicini nia oi ueoneia, no+nnoc+o-
nmeio naeioi n nyiaimei eio eaiioc-
+n, n io+oyi nxona n eio coc+neiian nn-
oa: nei nn:n+a oxona, iai n:nec+io,
nocn+i y Ha+ain C+enaionii yin n ce-
na, io ia+ya oionix oa:ox :ac+anna
ieon Iinicioio nnn:ina+icn n conemeiio
noc+ooiine n ie nxeimne iniaioio o+iome-
inn i ey cnoi +o o Iooninx yiax, +o
o coaiax. In .+ox oxon y Iinicioio cia-
n :yi no-coauiexy, u+oi noyxan, u+o
oi c+amei, iienei, u+oi nonenn, u+o oi xo-
e+ cxna+n+i, yiycn+i, a:ona+i ncnioio, i+o
nocxee+ ia ieio nocniiy+i, nnunin+i exy on-
y, io n yme eio ac+eniioc+i, c+ax, ncnyi
33
.
Cnei+aii, iai n nooeio no :aioiax
aia, neiua cuac+nnii qnia: Ioia
:anemaoci noceiee nnxneine oxona
n Ha+ain C+enaionii, ieonaiio neiaa
naa n y+nonaiio xoiix ioc+ixax ioina
nomoio neia: oi c eix yie+ox n yiax,
oia c iaciix. Oi noiocn yie+ Ha+aie
C+enaionie, oia oxony. Ic+ynaa xy:i-
ia, n ne nai nxec+o +annnoiioi noenni-
ioi ioinonin c iyne+axn +ainenan iecioi-
io qniy iann. O+o ie io noc+o +ainex,
.+o ia :aioiueiian ixonc+nuecian +aine-
naiian xnina+ia c qn+ox, xnxoe+ioi
enioc+ii, oxeiox na+ieaxn n n.
34
. Oia-
io ianune aionoyuioio :anemeinn cne-
inuecioi nc+onn ie oio nnon+i iac
n :ayeine: nee iaxn, iai cia:a i Ini-
+o Iioncini, +nnnuio qayiian a:nn:-
ia, nmi qoxaiio o+neuaiman :aioiax no-
ennn. Ieaiiii cie+ cnei+ain cie+
cyiyo xeiexoioncini: c+oiioneine ueo-
neia c cyioi, qa+yxox, oiox.
Ionon n+oin, xoio y+nea+i, u+o
cnei+aii 33 oxooia, oc+ananci nciiun-
+eiio oniniaiiix c +ouin :einn axa-
+nuecioi c+yi+yi an+ocinx counieinex
Meiexoia, no:non acii+i xioine ue-
+i +ea+a exona, no+einnaiio :aoeiiie
n eio noennnx n nnnnmnecn ieouenniixn
o conniocioneinn co cneinuecioi xe+oo-
oinei Mac+ea. Cia:aiioe n anioi c+enein
cnanenno n o+iomeinn iamnx nec+ane-
ini iai o cxemiox, ioxnueciox, yqqoiiox
y exona, +ai n o neuaiiox, iyc+iox, +ain-
ueciox noceiee nncyme o+iii ie +oi-
io oimnx uexoncinx niecax, io n, iai .+o
nnio n: noc+aionin 33 oxooion, noenn-
nx exona +oe.
1
Cx.: Meepxo:to . . XI. I:
:annciix iinei ,, Meiexoi
I. O. C+a+in, nncixa, eun, ece-
i: I 2 u. M., 1D68. . 1. C. 2Oo.
2
Cx.: Meepxo:to . . Inci-
xa A. I. exony. VII. 8 xan 1DO4
i. <ona+nio> ,, Meiexoi
I. O. C+a+in. . 1. C. 8o.
3
Cx.: Jax e, Meepxo:to . .
I nc+onn n +exinie +ea+a
(1DO7 i.) ,, Meiexoi I. O.
C+a+in. . 1. C. 11811D.
Hpnucuannn

4
Ioceona+eiioc+i n nee-
unceinn coo+ne+c+nye+ xoioo-
inn noc+aionoi Meiexoia.
o
Iexiea 2o xa+a 1D3o i.
6
K:occtu K. exon y Mei-
exoia ,, I:oncini I. O +e-
a+e n axe: I 2 +. M., 1D82. J. 2.
C. 1o41oo.
7
Jax e. C. 1oo.
8
Ppouutu I. Iencce Mei-
exoi. M., 1D6D. C. 474.
D
Meepxo:to . . <O cnei-
+aie 33 oxooia> ,, Mei-
exoi I. O. C+a+in. . 2. C. 31O.
1O
Ce+ouoco M. Ieiy+icn i
noenni ceye+: Ioennn
exona y Meiexoia ,, Cexa-
iona M. exon n cone+cian n-
+ea+ya. 1D171D3o. M., ., 1D66.
C. 23D.
11
Meiexoi ene+nye+:
I 2 +. M., 1DD3. J. 2. C. 3D2.
12
Cx., ian.: Meepxo:to . .
<O cnei+aie 33 oxooia> ,,
Meiexoi I. O. C+a+in. . 2.
C. 31O.
13
Cx., ian.: Meepxo:to . .
ec: Iic+yneine ia ocye-
inn cnei+ain 18 qenan 1D24
ioa ,, Jax e. C. oo.
14
Cx. : Co::epmuuctu H.
I. O. Meiexoi n yccini one-
iii nxneccnoin:x ,, Ic+onn
cone+cioio +ea+a: Ouein a:-
nn+nn. M., 1D33. J. 1. C. 322.
1o
Cx., ian.: opnoxocctu .
O +ea+aiioc+n xy:iin n o xy-
:iiaiioc+n +ea+a ,, Jnouec-
ioe iacene I. O. Meiexoia:
Coini. M., 1D78. C. 332333.
16
Meepxo:to . . Yun+ei
Iyyc n noexa cnei+ain ia
xy:iie: (oia, noun+aiiii
1 ninan 1D2o i.) ,, Meie-
xoi I. O. C+a+in. . 2. C. 87, 67.
17
K:occtu K. Yia:. cou. C.
1o7.
18
Jax e.
1D
Jax e. C. 163.
2O
Jax e. C. 1o8.
21
Jax e.
22
Jax e. C. 1o7.
23
Jax e. C. 1oD.
24
Meepxo:to . . Mon a-
o+a ia exonix: (I: oiaa
11 xan 1D3o i.) ,, Meiexoi
I. O. C+a+in. . 2. C. 312.
2o
Meiexoi ene+nye+. J. 2.
C. 21O.
26
Iixo n .qn coc+oncn
17 anen 1D3o i.
27
K:occtu K. Yia:. cou.
C. 1o8.
28
Jax e. C. 162.
2D
I:ootoc A. I. Meiexoi:
I 2 +. M., 1DDO. J. 2. C. 141.
3O
Meepxo:to . . Mon a-
o+a ia exonix: (I: oiaa
11 xan 1D3o i.) ,, Meiexoi
I. O. C+a+in. . 2. C. 32O.
31
I:ootoc A. I. Meiexoi.
J. 2. C. 141.
32
K:occtu K. Yia:. cou.
C. 164.
33
Jax e. C. 166.
34
I:ootoc A. Mac+e ao+ae+ ,,
Ic+eun c Meiexoiox: C.
nocnoxniaini. M., 1D67. C. 4D7.
o8
Icceona+en +nouec+na A. Oqoca
cioiii n:yua+i eio uee: n:anxoo+iomeinn
c axa+yinei, oo:iauan iyi inxix
encceox an+oon. ame nceio eui ne+
o iaccnie (A. I. exone, A.-I. Moiee,
Y. Ieicnne) nn o axa+yiax-conexeiin-
iax I. C. Io:one n O. C. Ia:niciox. Ixn
A. H. Ay:ona nc+euae+cn :iaun+eiio ee.
Mey +ex, nnenie oa+nnmnci i ay:on-
cioi axa+yinn n 1D6o ioy (cnei+aii Moi
eiii Maa+ n eiioxe), Oqoc nenon-
uecin no:namacn i eio niecax nno+i o ce-
enii 7O-x: Cuac+nnie in iecuac+nnoio
ueoneia n Cia:in c+aoio Aa+a n Jea+e
ia Maoi Ioiioi, Maa+, nia n eoin-
ni n Jain ia Iei+aiiox +eenneinn.
Ioceini cnei+aii Iocnoxniaine oi no-
c+ann n 1D81 ioy n Jea+e ia Maoi Ioi-
ioi. Oqoc ae xo+e co:a+i cnoi +ea+
Ay:ona
1
, no aiaoinn c ye co:aiiix nx
n oO-e ioi n IJ o:oncinx +ea+ox.
Ha nenii n:in co+yinuec+no Oqo-
ca n Ay:ona iae+cn +yiooncinxix.
I +ox, u+o cnoi nenii ay:oncini cnei+aii
Oqoc noc+ann n +o+ xoxei+, ioia iauaa
ciaina+icn eio eny+annn iai oc+oio, no-
exioio enccea (noce o:oncioio in
cnaii n 1O4 c+ainn no ioni Ia-
:nicioio), nnn+cn ieini naaoic. Inoiaqnn
Ay:ona ciainaaci nnoie aionoyuio,
oi i ye xac+n+ix axa+yiox, eio in-
a nynia, oxo+io nian +ea+i. Ho in+n-
in ieoioia+io o+xeuan oio n: o+nun+ei-
iix cnoic+n ay:oncioi xaiei, uyoe, ecn
ie cia:a+i no+nnonooioe enccecioi
xaiee Oqoca, cioiioc+i i y+emn+ei-
ioc+n. Iooi y+emn+eiioc+i neexona
n aioc+ioc+i. I qniay oimnic+na cno-
nx niec axa+yi nyi oiaynna +oia-
+eiioe couync+nne ienoc+ix cyiax cnonx
ieoen n no+ninna nx yiy noxomn, nciyc-
c+neiio a:eman nouac iea:emnxie ioi-
qni+i. Icn oa+n+icn i ay:oncinx nie-
I. A. Iiac
Anavonn Sqpoc n Anckcc Apyaon:
Ckaakn cvaporo Apava
cax, noc+aneiiix Oqocox, +o nooiie
cia:ouiie qniai n oimei nn xeiimei
c+enein ec+i n iaoi n: inx (:a nciiuein-
ex, noayi, Cuac+nnix iei iecuac+nno-
io ueoneia). A ianoee ninx nnxeox
+aioi ciaeiioc+n ioiqni+a, iecoxiei-
io, nnni+cn Cia:in c+aoio Aa+a, u+o ie
c+a ciina+i n cax axa+yi, an niece +a-
ioe ieceie:ioe ia:naine. Oameine i iei
Oqoca, enccea c ocoix, ooc+eiio-ioi-
qni+iix nocnnn+nex eic+nn+eiioc+n,
nec+anne+cn ianoee naaoicaiiix.
I oiox ce:oie co Cia:iaxn c+aoio
Aa+a Oqoc noc+ann Ioxeo n yie+-
+y Y. Ieicnna, niecy, c+anmyi n Jea+e ia
Maoi Ioiioi +aienei e: ia+acnca, e:
nixoa, e: a:emeinn.
2
. Cocec+no cnei+ai-
n +aioio xacm+aa c ioxenei Ay:ona
xoio nocnninxa+i no-a:ioxy. C oioi
c+ooii, noc+aionia Cia:oi. no:nona
enccey neenec+n yx no:xoio, cnei-
+aii iao accxa+nna+i iai ieiyi xona-
+onciyi maoc+i oimoio xyoinia? C y-
ioi c+ooii, nonan n noc+aic+no +aienn,
mai :a maiox noc+nian cnixniy+iyi eai-
ioc+i +ainuecioio, Oqoc ye ie i cno-
coei ia e:oinio-on+nxnc+nuecini cnei-
+aii. ae ecn n eio yiax oia:aaci nieca
+aioio e:yeioio on+nxnc+a n omenn-
:iaiioio y+emn+en, iai Ay:on.
Iaii cnoi ay:oncini cnei+aii
(n Cia:in, ioieuio, ie c+an nciiueinex)
Oqoc c+ann ia neooeinn an+oa, iee-
io n cnoe c inx. Iencce nnca, u+o +ea+i
nenamai+ nieci Ay:ona n ieu+o cama-
no-cei+nxei+aiio-xeoaxa+nuecioe n ie-
nanonooioe
3
. oannx, u+o oameine +e-
a+on i axa+yinn Ay:ona, e:yconio,
cnn:aio n c o+xeuaexoi ncexn ncceona+en-
xn eio +nouec+na cneinuioc+ii niec, accun-
+aiiix ia ai+ecioe coyuac+ne. I. Iacnn-
inia nncaa, u+o nxeiio ocioiaiioe
:iaine Ay:onix :aioion cneii n iaioi-+o
oD

c+enein noinao ney n ceie:ioc+i iann-
caiioio, ieeio no:nonn +ea+ax ie c+oi-
io yiyn+icn n cxic n noexi niec,
cioiio acnneunna+i eic+nne ocinxn no-
c+aionouiixn nnexaxn
4
. Oqoc, c+ann a-
y:onciyi axa+yini, ncia nioi iiu n
ee cneinuecioio nonomeinn. Ooc+nn ioiq-
ni+ioc+i o+iomeini n cn+yanni, yiynn
noexa+niy, encce n +o e nexn ni+a-
cn ninnn+i ia cneie +o ieyonnxo ieeai-
ioe, iaioe-+o noycia:ouioe n ecneeiio no-
.+nuecioe
o
, u+o yiainaoci nx n niecax
Ay:ona.
Cneinuioc+i ay:oncinx niec cnn:aia
eme n c +ex, u+o axa+yi xac+e naoia,
nic+annaimni +eic+ +ainx oa:ox, u+o, iai
:axe+na H. Iixona, xey enniaxn
oa:ye+cn nyc+o+a, noa:yxenaiman ieiyi
n:ii. ie nnoie eaiiyi, io c eaiioi
noc+oniio conniacaimyicn
6
. O+n nyc+o-
+i ai+ no:xoioc+i enccey nnec+n
n cnei+aii no:ymiie noiain (Oqoc),
niaaimne omni cxic cn+yannn n oi-
mei c+enein, uex caxn ennin, u+o n c+aio-
nnoci n Jea+e Oqoca cxiconoi ocionoi
enccecioi +ai+onin. Iieci Ay:ona
oiaue +ainxn no:xoioc+nxn, uex, iann-
xe, i+onan +iaii o:oncioi axa+yinn,
ia:naiian Oqocox yno+ieiioi ioiie+-
ioc+ii n i ceenie 6O-x ioon c+anman iy-
oio uyoi enccey.
H. Iixona :axe+na, u+o Cia:in c+a-
oio Aa+a .+o caxan nuian n: xioinx
niec an+oa
7
. Ioieuio, eo :eci ie +oiio
n no:ac+e ianioio ieon, xo+n +exa iannia-
imeicn c+aoc+n n niece, iecoxieiio, naia.
eo n xaai+ee Ianciniona, xaiee eio no-
neeinn n o+iomeinn i n:in n i noqeccnn
:eci xioioe, oueii xioioe o+ an+oa, o+ eio
cnocoa n+i, coc+neiiii oni+ oaman
n ieini +nouecini ai+, iai ie-+o y ieio cia-
:aio, ,n coc+neiioio yonoic+nnn n yo-
noic+nnn eme xioinx yinx
8
. Conexeiin-
in o+:inanci o Ay:one iai o ueoneie
ieyiinaimex, oc+annimex nneua+eine a-
ionoyunn, c uync+nox ixoa, coc+neiioi,
ioaxn niao+aiioi xaieoi a:ionanna+i
n ocoeiioi, .ic+anaiai+io-eiioxiceiioi
xaieoi noneeinn. Ioieuio, nce .+o io
nmi xacioi, c io+ooi axa+yi ie ac-
c+anacn nci n:ii n io+oan n n+oie coc-
aci c eio nc+niiix nnox. Cnon iecuac+-
nnie in oi nenoun+a ea+i nn cee,
oc+ananci n ia:ax conexeiinion acoi+io
cuac+nnix ueoneiox
D
.
Hanoee +ouio, ia iam n:in, o iex
iannca C. Aemni, ia:nan axa+yia oua-
ona+eiiix, a eio nieci cia:iaxn ie-
c+aeimeio Ay:ona: Oi co:a ie +oiio
+ea+ niec Ay:ona, io n +ea+ n: caxoio
cen. C +eueinex nexein oi niao+a y cen
n:ii, xaiey noneeinn, ae niemini nn
(ueouia, uy+i .ic+anaiai+iii ioc+ix), cxo-
iie c niixn eio ieonxn. O+o io :aanio,
cnxna+nuio, nnanao exy oneeeiioe oua-
onaine. I, ic+a+n, n iaioi-+o xee n:anno
o+ ieoxonxoc+n ceona+i oiuiix ioxax
noneeinn
1O
. ex ie xac+e iyio ueo
Iy:ixnu Iancinion, nenocxoiii ueonei
mec+necn+n e+?
Cax Ay:on, ia nenii n:in, neie-
en+eiio-noinuio o+iocn+cn i cnoexy ie-
oi. Ha:inae+ eio ueiioi, :ac+anne+ nan+i
no niymiax coc+neiioio n:io+oneinn n:
niymeuioio nnc+oe+a, nec+ann+icn no
+eeqoiy Cnxoioi Cniioe n noome nec+n
cen iai eeioi-neeoc+oi. Ho .+o nmi ia
nenii n:in. Ioinn ec+i, io ee o++eine+
+oia+eiian cnxna+nn an+oa, iai ecn i
ueonei noma cax cee xaeiiine caoc+n
n ieio+oie, nyc+i ae c+aiiie, ocoeiio-
c+n xaai+ea. Jex oee u+o nox c Ianc-
inionix ieo+yuio iaxon+cn eio yumni
yi, oa:en :anoio cxica n accyn+ei-
ioc+n Xnc+oqo Ioxni. Iieca acnneue-
ia xioiounceiiixn an+ocinxn exaiaxn,
n ioxnueciox c+ne xaai+en:yimnxn none-
eine necoiaei. Jnouecini :ao n o+io-
meinnx axa+yia c coc+neiiix c+nex
uync+nye+cn :eci n iaox cone. An+oy, iai
n eio ieoi Ianciniony, ieioia noiy-
a+icn n iyc+iie xicn, oi oei :aa-
a+icn ionixn nenxn, e: io+oix n:ii
oc+aionn+cn.
Ay:on, +ene+io o+iocnnmnicn i ai-
onoxy oneeeini cnonx niec, ia .+o+ a:
ie c+a oniniaiinua+i. Iieca ia:naia io-
xenei. Ho :a e:yeioi neceoc+ii Ianc-
iniona ciinae+cn c+ax nee ianniaimei-
cn c+aoc+ii, a iai cec+nne oniouec+nox
n :aneinex. Inenie :a xioio e+ oi n:n
o+nyci. I ianioe, u+o eio noiye+ n nenii
eii o+ixa, nouexy xoun+ +eeqoi? Io-
uexy o cnx no ini+o ie ncnoxin o yumex
6O
[22008]
iyioiiox xac+ee? Ho nce .+n +enoiie
xicn noxon+ uee: niecy eiinx nyii+n-
ox: ieoi n ie yxae+ cana+i no:nnni eio
xicn ye :ain+i ionix :axicox, n o o+-
ixe ie xoe+ i+i n eun! Ioee +oio, Ia-
ncinion nine+cn, iai xaiunmia, n ae
yumni yi Xnc+oqo ie xoe+ :ac+ann+i
eio coceo+oun+icn n nec+n cen cooa:io
co cnonx no:ac+ox. a n Ay:on ie cioiei
ainei+nona+i axa+nuecine xoxei+i nieci.
Iai o+xe+na J. Iax-A:n:ona, Ay:ony na-
io cnann+i axy c ioxenei, a ii c nioi
+ai, u+oi n mnon ie io nnio. 8axice
+yiii n ninoine+cn caxnx an+oox ie
nceia c aniix ycnexox. O+naioe c+exe-
ine noinei nc+eua+i ien:ioi, nciycc+nox
noea+i cyiy nooi nnnon+ i +oxy, u+o
axa iae+cn ie iac+onmei, n nce oiamnna-
e+cn n o:onie +oia. Ioxe +oio, n niece oc+a-
e+cn no+nnoeune xey ncioiiix ay:on-
cinx ncnxooin:xox n eio ionoi xaieoi,
+nio+eimei i +oxy, u+o ieioia ia:inaoci
ieyoiix conox ,nio-cnei+aii: ec+i
n niece ieio+oan ue:xeioc+i, n:i+oi
:a+einnoc+n, n:nmioi, io nce e cye+i
11
.
Cnanennoc+n an iyio nce-+ain ianox-
in+i, u+o nieca ia:naia Ay:onix Cto:tu
c+aoio Aa+a. A n cia:iax nce noiaom-
iy, xo+i n nncy+c+nye+ ieian n:ieiian
xyoc+i, iaxei oix xoonax yoi. Io+
n y Ay:ona noe i n ec+i axa+n:x,
cnn:aiiii c onainex ncxoa n:in, xo+i
yma no-neiexy xooa, io .+a nnuecian
iyc+i conio ieiac+onman, iennan. Cnmiox
yneiae+cn axa+yi ayioi a+xocqeoi
nieci, cnmiox xioioe oamae+ n my+iy.
Oqoc, nceia +oiio uync+nyimni nie-
cy, nce ee nici n xniyci, n Cia:iax c+ao-
io Aa+a omy+n noic+neiioc+i, axa-
+n:x, cii+ii :a iaymeicn aiaiioc+ii
ocnemaexix :eci noex, n:nmec+nox n ei-
ioc+ii an+ocioio c+nn. Iencce a:nn
n yiynin +exy c+aoc+n, ni+niyn n: nieci
+o, u+o y Ay:ona aio ncioi:i, nmi iaxe-
iox. Haneeio ay:oncioxy on+nxn:xy Oq-
oc iaua c a:ximeini o c+axe ueoneia
nee ianniaimeicn c+aoc+ii n cnn:aiiox
c iei c+axe oniouec+na, c+axe nee co-
c+neiiix xac+ec+nox, ni+ecinimex c ioa-
xn ymeniyi niioc+i xoooc+n. Oqoc
iaua c ycneinn axa+n:xa nieci. Cax
Ay:on, no nocnoxniainnx enccea, cun-
+a +exoi cnoei nieci aioini xyoinia
12
.
e:xeian ceie:ioc+i :anneiioi axa+y-
iox +exi nnio no+nnoeun+ ee axa+yin-
uecioxy nonomeini. Jex oee u+o aioinn
n niece ie+. nmi n ieio+oix euax ieon,
iai nie:anio nonnnnmancn ia ion:oi+e n +y+
e yieceiian eiinx ne+eiox +yuia, cino:n+
neuync+nne ioina. Ho Iancinion eme no-
oi cn n +nouecioi qai+a:nn, a noxione-
inn, io+ooe noyna n iex Ini+oma, xna-
+n+ eme ia iecioiio ecn+ion iyio, u+o
oia:inae+ qniaiian exaia: o:ncuutoc
p:t6oemcn, cuocm:uct. Oqoc +oe ie cne-
mn nen+i :anneiioi axa+yiox +exe:
Hy u+o , iao, neon+io, neea+i .+y aio-
ini oueii ceaiio, n nenuec+neiio,
n :eto-:eto (iycnn xoi. E. P.)
13
. Ie-
nccey ie xna+ao n niece ocn:aexoi ioii-
e+ioc+n, ieinx cxiconix +ouei onoi,
n c .+oi +ouin :einn nniameine Oqocox
. Iooncioio n oqoxeinn cnei+ain o+-
iii ie cyuaiio.
Haunian c 1D68 ioa . Iooncini ai+nn-
io ao+a c I. inxonix, oqoxn no-
u+n nce eio cnei+ain. Me+aqonuecine
noc+aic+na, co:anaexie Iooncinx n co-
+yinuec+ne c inxonix, nnnnci c+yi-
+yooa:yimei uac+ii cnei+ain, iaxon-
nci n +ecieimex n:anxoeic+nnn co ncexn
eio ioxnoiei+axn, iaciman cneinuecini +eic+
cxicox, iannxyi cnn:aiiix c noncxon-
mnx eic+nnex. O+o i conemeiio nioi,
uex y Oqoca, enccecini n:ii, n:iauai-
io onnoinyimni exy. Ho Oqoc iame
n cneioiaqnuecioi nee, neoeiioi Io-
oncinx, +y caxyi cxiconyi onoy, ioii-
e+ioc+i n +ai+onie nieci, ieoxonxyi n
ianoee iyoioio nonomeinn enccecio-
io :axica.
I c+a+ie O xoomei eioannn Oqoc
cqoxynona cnon +eonainn i +ea+ai-
ioi yconioc+n, ye no+ennmei nnoe ixa-
ine ionn:ii n c+anmei i 7O-x ioax omnx
xec+ox n +ea+e +oio nexein. C nooia o+xe-
+an yconioc+i an yconioc+n, ie nxeimyi
inueio omeio c enccecinx :axicox
n iniai ie yuac+nyimyi n eic+nnn, oi nn-
ca: Mein oime nceio nnneiae+. noio-
ionian yconioc+i, io+oan iai i non:-
ac+ae+ n: i+a, n: n:in, a ie n: xooioio
n nyciai ae iacnnoio acue+a. Io+ nouexy
n: conexeiiix +ea+aiiix xyoinion nn-
61

xeio xoeio noioeinn xie oime nceio
iann+cn Iooncini. Iio ,yconioc+i xo-
io no+oia+i yiaxn n yen+icn, u+o oia
iac+onman
14
. Innon n iauec+ne nnxea
cneioiaqni . Iooncioio i cnei+aii
I. inxona A :on :eci +nxne, ocion-
iyi oi n io+ooi nia ecioieuio +aic-
qoxnyimnicn iy:on iy:onnia, n :anncnxo-
c+n o+ cneinuecioi cn+yannn acconna+nnio
ianoinimni eic+nne a:iixn cxicaxn,
Oqoc :axeua: Ice .+o conemeiio yconio
n n +o e nexn conemeiio nemec+neiio, omy-
+nxo. I, iaioien, ieoiiioneiio neiio, +ai
iai in oioio cyuaiioio .exei+a ie nno:a-
e+ n aiiyi eioanni. <.> I eio |. Ioon-
cioio| eioannnx +ai+onia nieci, iaioi-
+o +ouiii aiyc omeio cxica
1o
. Jaioe
ni+eicnnio-nia:n+eiioe noc+aic+neiioe
emeine no:nono Oqocy ye n cneioia-
qnn :aa+i oee ceie:iyi +oiaiioc+i e-
nccecioi +ai+onin Cia:oi c+aoio Aa-
+a. 8ayxan axa+n:nona+i cxiconyi
c+ooiy nieci n ooc+n+i uync+na, encce
n xyoini iamn +ouiii aiyc n n nn-
:yaiioio nonomeinn omeio cxica.
Io:e Oqoc, co cnoic+neiiix exy in-
+nuecinx n:inox ia coc+neiioe +nouec+no,
iannme+, u+o cnei+aii Cia:in c+aoio A-
a+a i xoom oinx eioannei . Io-
oncioio
16
. Ho cnanennoc+n an ceye+
o+xe+n+i, u+o encce n xyoini comnci
:eci n cuac+nnox coi:e n:anxonoinxainn.
Oonx a:aaa xnan, io onoiio-+ain
cnoian niqai+niioc+i
17
, nncy+c+nonan-
man n niece. Oa xo+en ioiie+n:nona+i
oa: ianioio ieon, cea+i eio oexiix,
ianoin+i axa+nuecioi iynioi, ie no+e-
nn nn .+ox nce yumee, u+o ec+i n niece.
I nxec+o nnuynnoio ianie+a Iancin-
iona c cnnmnxn n c+onmnxn ia xioiounc-
eiiix noiax iyiaxn n niymeuiixn :nen-
xn, neceixn, yiaimnxncn, c aoc+iix
noieinex cymaimnxn cnoeio ieyioxoiio-
io xo:nnia, Iooncini co:a ia cneie xac-
+eciyi. I nei+e i cooyei nec+ai n:
cin+oi c ne+ei nen, ianoonniy noii+ii
ieeiioi: Jy+ en+ iyo iae:aiiyi ioa-
cy, a:oeiiyi ia +oi e yxaie, n io+oyi
oia ia :aneiy+a. Iai iaxeimnin nn no+-
inin no nexn neeina
18
. In +aiox noxo-
e c oa:a Ianciniona ca:y cinxacn ia-
e+ niqai+nn:xa n eiioxiceiioc+n. Iai
n noaiae+cn iac+onmei xac+ecioi, :eci na-
n xyoec+neiiii ecnonoi c o++eiiox
ieeioc+n. Heoeeiiii y+eo, :ai-
+ii ia c+oe uaiini, a:ocaiiie iooin
c +ouamnxn n: inx ieoeaiiixn iyiaxn,
+eeqoi, ia:onan nn+a, oe:an xeei, mn-
xa, iacioo cooyeiian n: ienec+i o+iya
cin+ix neei a:ioio a:xea. A oaxe-
inex .+oi xac+ecioi cyn nannioi, cio-
oueiiii n: noeeiiix ocoi c nnienei-
iixn i inx +o +y+, +o +ax ayiixn ianecaxn
aa+cinx iieuei. Ix io iecioiio,
n nce a:iie, iaii noueiiy+o nin-
nnyaei, ienon+onx. O+a uac+i eioannn
ia qai+a:nei ia +exy c+aoi Mocini,
co:aiioi c noxomii cei, exoic+nyi-
mei yxonmne eann i+a nexei xoooc+n
ieoen nieci
1D
. Jainx oa:ox, nnn:nn
i eaiioi n:in a+xocqey xac+ecioi ian-
ioio ieon, n xoomex cxice :a:exnn ee,
xyoini oionexeiio niec nnoe ixaine
no.:nn n oqoxeine cnei+ain, co:an ieini
oomeiiii oa: c+aix xocioncinx youei,
oa: e:no:na+io ymemeio nexein, nono-
+nnmni n cee +oiini ixo n nniy ay-
:oncioi nieci.
Oqoc, nceia o+icinnanmni axa+nuec-
ioe ae n nnniuiox, nonceieniox, noc+a-
nn cnei+aii oc+ii, ieoniii, ecnoioi-
iii, nc+ynnn n no+nnooc+no c ianiaiiix
aionoyunex a+xocqei nieci. Ienan cne-
ia nieci, n io+ooi o:oini n iey+oxnxii
neceiuai ueiia Iancinion, ie ycnen no-
a+i ia:a, xo+n :a oiiox ye no:iee y+o,
yc+annae+ cnon +eeqoiiie o:iiimn,
n cnei+aie cxoynonaa n niyi +oiai-
ioc+i. Ha cneiy nixon yc+aii, o:aouei-
iii ueonei n iaunia nec+n cnon +ee-
qoiiie o:iiimn e: ncnioio yonoic+nnn,
io iai i n: uync+na oia. Cneia cxemian,
a oi ienece
2O
.
Oqoc, a:ximnn o oa:e ianioio
ieon, ncnoxnia +ainx xyoinion, iai In-
iacco (ynnn+eiiii c+ani), Xexniiy.i
(oxo+ini n ny+emec+neiini, nyi +ai cei-
e:io :aoenmni n xoxei+ ianniaimeicn
c+aoc+n) n Aai Iaei
21
. Iaii n: inx
:iaun+eiian nuioc+i n xyec+neiian
ia+ya. Ho iai noc+ann+i n .+o+ n ueiiy
Ianciniona, +aioio, iainx n:oa:n eio
Ay:on? Ienunnoc+i, o+nnoc+i, cioi-
ioc+i oama+i nce n my+iy, iainuaman
62
[22008]
c eiioxicnex, no+ ocioniie iauec+na
ianioio ieon nieci. a, oi oimoi +aai+,
a, oueii in+ ciia, nnnii iaxon+icn
n nei+e omec+neiioio ninxainn n noc+oni-
io nicymnna+i ioxnnxei+i n cnoi aec,
no+neaimne eio yiniaiioc+i n ie:axe-
inxoc+i. n Ay:ona naio +o, tot eio ie-
oi noeae+ coc+neiiii no:ac+ n no.+o-
xy niioio o+nuae+cn o+ oimnic+na cnonx
cnec+inion. n Oqoca io naio, umo
uync+nye+ ieoi n noue+p oi nee+ cen +ai, a
ie niaue. 8a ioxenei encce nouync+nona
axy, a :iaun+, oioio eiioxiceiioio e-
nuec+na n oa:a Ianciniona, a n cnei-
+ain n neox, oia:aoci ieoc+a+ouio.
Oqoc nia ia ianiyi oi I. Jein-
ia, ai+ea, no xieini Iax-A:n:onoi, oee
noc+oi n c+oioi qoxi, oee nnxoio no:-
eic+nnn, uex +eye+cn no niece. Ixo eio
nceia ncnxooinuecin ianoiei n niaae+-
cn n ceaiioi, ciynoi nie
22
. Iancinion
y Ay:ona qoi+ainyimni .xonnnxn
n nenxn ueonei, ceaiioc+i ie n eio xa-
ai+ee. Oqoc, cioee nceio, noinxa .+o no-
+nnoeune xey ai+ecioi nnooi Jeinia
n +oi oii, io+oyi oi oei i nia+i.
Ixy iyei i nioi, uex y Ay:ona, Ianc-
inion, u+o io :anneio ye n oqoxeinn
cnei+ain: eic+nne. oio io nonc-
xon+i n xac+ecioi iyioiioio xac+ea.
He iaioio-inyi cia:ouioio xac+ea, a cone-
meiio conexeiioio, io+oii eae+ iyii
n ceioinmieio +ea+a
23
. Oqocy iyei i
ueonei c iyoio :ann+aiioi nuioi a-
xoi. Ieoi, io+oii ie +oiio i po:c:eto:
:n+en, io n :ac+ann po:+tm:nn conepeu-
comt. Io.+oxy encce ainei+nona +e ue-
+i xaai+ea Ianciniona, io+oixn axa-
+yi oen cnoeio ieon: xyec+neiioc+i
n :iaun+eiioc+i nuioc+n. Iancinion, ia-
inx eio nne Oqoc, oei i iaxon+icn
n ieinx axa+nuecinx o+iomeinnx c co-
c+neiiix no:ac+ox, n +o nexn iai ay:on-
cini ueiia nenoun+a o+ioin+i xau-
iie xicn (nocemanmne eio iaiie eio)
c noxomii ecioieuiix ni n my+oi. My-
ec+neiioc+i ia+yi I. Jeinia ia n e-
nccea ouennia, +ex ie xeiee oi ia:na eio
uomu+ +u:t+ (iycnn xoi. E. P.) Je-
iniix
24
, oc+ananci, nnnxo, ie o ioina
yneeiiix n nanniioc+n coc+neiioio
nioa.
Iai io o+xeueio, Ay:on noni+acn
coenin+i ncnxooin:x c nionoi c+nxnei,
io+oie oia:anci n niece ieanioneiii.
Ioena nia, noioc+ii nouninn cee niy+-
eiine :aioii nieci n xaai+e ianioio ie-
on. Oqoc neeiec ainei+ ia ncnxooin:x
n coue+ainn c no:ymioi eiioc+ii nono-
meinn: C+aan ncnxooinuecian axa ec+i
c+aan ncnxooinuecian axa, a ionan ncn-
xooinuecian axa ioxenn, cia:ia, qai-
+a:nn ec+i u+o-+o concex nioe. I naoi ie
+o+, n xn:aicneii ie +e, n eui ie +a. ei-
ioc+i, iai y+o ae eiioxicne nn nia-
einn caxix iyoinx n axa+nuecinx +ex
n xicei
2o
. Ioceiee nicia:inaine o+io-
cn+cn cioee i .qoconcioi +ai+onie nieci
Ay:ona, ieen i caxoi niece, +nio+eimei
i noenniioc+n n coue+ainn c cei+nxei+ai-
ioc+ii, i ocaeini ioiqni+ioc+n, io+o-
oe iacae+cn ie +oiio n:anxoo+iomeini ne-
coiaei, io n onconin nx niy+eiieio xna.
axa+n:x iaxeuei :eci eiinx nyii+nox,
an+o c+aacn n:eia+i cn+yanni, io:nmnx
ioiqni+ox.
Ha iam n:in, enic+neiian no-iac+on-
mexy axa+nuecian cneia n niece cneia
nenoio nonneinn Iy:ixi, io+oan iaunia-
e+cn n +ox e :aaniox +oie, u+o n nieca
n neox, iac+annan ia ieceie:ioc+i nonc-
xonmeio, io noc+eneiio xoynye+ n niyi
+oiaiioc+i. Iy:ixa, io+oii xniy+y ia:a
neeacinacn c Iancinionix my+nno-
c+on+nnixn enniaxn, nyi iauniae+ nce-
ie: ina+i o+ny onnieinn n +ox, u+o oi o-
cn eio c xa+eii, inioia ie in ciia
n i mec+necn+n ioax +ai inueio n ie oc+ni.
Ho n ia .+ox Iy:ixa ie oc+aiannnae+cn.
I noine noc+n oi coomae+ o+ny, u+o n +e-
a+e conai+cn o+ia:a+icn o+ ycyi ueoa
Iy:ixnua. Ixeiio n .+oi cneie xi y:iaex,
u+o :ane+ian xeu+a Ianciniona n+i
c ciiox no oioi iimei, a caxoe c+am-
ioe, u+o xoe+ cyun+icn, ieno:xoioc+i
+non+i, ieiyioc+i. Xnc+oqo, .+o c+a-
oc+i! H nime n +na. Ioiuncn iai xy-
oini, n o+uaninn nocinnae+ Iancin-
ion. I coaeini, +ainx axa+nuecinx
xoxei+on n niece inu+oio xao, a ioiqni+
c Iy:ixoi n aiieimex nioni neexon+
n my+nno-nionoi nai.
Cnex:aauy cnei+ain Oqoca +ouio
oneena Iax-A:n:ona: I qoxe noinuec-
63

ioi n yconioi noia:a+i iei n: no+n
n ionn, nx iac+onmne c+aainn n c+ac+n.
n .+oio Oqoc ye+ +o :a:exn+i niecy, +o
ooc+n+i ee niy+eiiii ioiqni+ioc+i, nioi
a: cyun+cn exy n ycnn+i ,cia:ouioc+i
n nnniec+n yconioc+i
26
. n +aioi cnex-
:aaun iyei i ai+e, cnocoiii oiainu-
io n xiioneiio neeiiua+i c+enein ycon-
ioc+n cymec+nonainn ia cneie, ai+e
.xonnoiaiio-nonniii n +oiio uync+nyi-
mni. I. Jeini .+nxn iauec+naxn ie oaa,
xo+n n o+nuacn ieoxonxoi Oqocy xye-
c+neiioc+ii. Aeaine enccea nnn:n+i
oa: Ianciniona i connmeicn n eio +ea+-
e xoen eqei+nyimeio ieon no+nnoe-
uno ai+ecioi nnoe Jeinia. Ai+ey ie
nceia yanaoci yanionecn+i ynneiiie
Oqocox n oa:e Ianciniona axa+n:x
n :iaun+eiioc+i nuioc+n c .xonnoiaiioi
o+ii+oc+ii, o:oc+nox, my+nnoc+ii, io-
+oixn iaen cnoeio ieon Ay:on. Xo+n
n nie Jeinia io iexao n yauiix xoxei-
+on. Jax, ie .+o no:xoio no niece n ne-
ycxo+eio n cnei+aie, iac nc+euae+ ie-
cioiio nioi, uex y Ay:ona, Iancinion,
n io+oox naio ie +o, u+o oi uyai, a +o, u+o
oi ,nee :axoox coina. I ioia enc-
ce n ai+e no:noni+ Ianciniony i+i io-
iunx n emnc+ix, ceie:iix n yiixix
n nce e (nn no+oxy e) nn+nia+eiiix ue-
oneiox, oi nnoie ,nein+eei n xoe+
nciyn+i ioony ie +oiio nana+ne+iei
ennne
27
.
Oinx n: +ainx xoxei+on ia n cnei-
+aie cneia c Iy:ixoi, iai ye iononoci,
ianoee axa+nuian n niece. Oqoc ycnn
no+nnoc+onine o+na n ciia, ycoin nx
o+iomeinn. Ioiqni+ :eci niaacn
n xn:aicneinuecin, no:nonn :n+ei omy+n+i
no+nnooc+no ieoen: Ic+eun o+na n ciia
iauniai+cn xouannix noeniiox n:inon,
n n ,nonoiox +eueinn nay: yiainae+cn
ieu+o, a:enimee .+nx nonx
28
. I. Cxn-
in+cini, ncnoinnmni oi Iy:ixi, nia
ueoneia, co+iaiioio n: no+nnoeuni, co-
ioio, aciinaimeiocn noc+eneiio. Oqoc o-
a+n ninxaine ia qa:y Xnc+oqoa no no-
noy Iy:ixi, aeconaiiyi Ianciniony: Oi
nce oime n oime c+aionn+cn noxonx ia
+en, uen. Iencce noueiiy cxoec+i
xaai+eon o+na n ciia, cyxacoioc+i
n ncniiunnoc+i, uyaiona+oc+i n oo+y.
A :a aieccnniixn ninaaxn Iy:ixi n a-
ec Ianciniona noc+oniio uync+nonanci ie-
ioc+i n ioni i o+ny, conio ieinx nic-
mnx :aioiox oneeeiioxy exy n no+nninin.
Io enioymioxy xieini enei:ei+on,
yumei ai+ecioi ao+oi cnei+ain c+aa
oi Xnc+oqoa n ncnoieinn . Ioienoio.
I. Ieaion ia:na IoxniaIoienoio xy-
oec+neiiix iaxe+oiox cnei+ain
2D
. Iio
ai+ecian ninnnyaiioc+i oiainuio nii-
unaci n neoeiiyi Oqocox niy. Ie-
ncce, a:ximnn ia +ex, iainx oei
i+i n cnei+aie Xnc+oqo, nyi nn:ia-
cn: A n ie :iai! I oiy ceiyiy +ainx, n y-
iyi .ainx, iai i n :anncnxoc+n o+ ome-
inn, a:yxee+cn, :aaiee noyxaiioio n +ex
ie xeiee nceia nie:anioio. Ie-+o niy+n, io-
ieuio, y ieio ec+i ieu+o oeninimee nce
xoxei+i, io n uex .+o oeninimee, cia:a+i
+yio, a:ne u+o oi yumni yi iameio ie-
on, o+anmni exy cnoi n:ii. Oiaio cioi-
io no+nnoeuni oio i+i nn .+ox n nx
o+iomeinnx!
3O
. Xnc+oqo y Ay:ona ie
noc+o yumni yi Ianciniona. Oi noc+o-
niio nox c inx: nniocn+ noyi+i, io+o-
nn+, ynae+, nne+, xon+ ia noiyin c ue-
oox Iy:ixnuox, nc+euae+ ia nooie eio
ioc+ei. I omex, nninxae+ +nxoe, iai y+o
ie:iaun+eiioe yuac+ne n n:in ianioio ie-
on. A ia caxox ee n .+ox n :aiiuae+cn eio
n:ii. Iancinion n Iy:ixa, nx ienoc+ie
o+iomeinn, +nouecian iy+eixa, nenonuec-
in yc+annaexan ueoox Iy:ixnuox, nce
.+o n ec+i eio, Xnc+oqoa, n:ii. Oin eio
cexin, o+en n cii, uyain, io+oie iniai ie
xoiy+ ycnoion+icn, coceo+oun+icn, nec+n cen
nou+eiio.
Ay:on ciyn ia xaai+enc+nin Xnc-
+oqoa, ieoi ceai n iexioioconei, xo+n
nou+n noc+oniio iaxon+cn ia cneie. Jex cni-
iee uync+nye+cn ioi+ac+ xey inx n Ianc-
inionix, conemeiio no-nioxy cnacaimnx-
cn o+ ianniaimeicn c+aoc+n. I xaai+ee
Xnc+oqoa ie+ +oi n:i+ouioi, ue:xeioi
:a+einnoc+n, io+ooi iemn+ Iancinion.
8eci n xey n nuioi axi, n +oiioi no-
inn. Ixeiio axa+yinuecian ciynoc+i n ni-
oe cec+n nia:n+eiioc+n nn co:ainn
oa:a Xnc+oqoa n ciiaa n noi:y . Io-
ienoio. In+yo: ieonaiiix neenaon,
ncnoi:yimni nnex ioi+ac+a (coc+onini,
ni+oianni, n+xa)
31
, oi neaiio niiuncn
64
[22008]
n cnc+exy enccecinx :aau Oqoca. C+ex-
eine Ioienoio nien+icn, :anoxin+icn
ae n caxoi ie:iaun+eiioi on, acia-
mnna+i noneeine cnonx necoiaei xioe-
c+nox :aanio-+oia+eiiix, cxemiix xe-
ouei n Cia:iax c+aoio Aa+a c+ao
ieo+exexoi uac+ii oa:a Ioxnia. Ienc-
ce, nceia +oiio uync+nyimni ai+ea, iame
n Ioienoio ninnnyaiiyi qoxy none-
einn niemiee cnoioic+nne n i+onn:x
32
.
Xnc+oqo n cnei+aie noc+oniio i :ain+
oxaminxn eaxn c+ann uaiini, noxe-
+a no, io+onn ey. Iiemie .+o+ Ioxni
i iaxeeiio iennxe+ei: ceo-eenie +oia,
c+aan oxaminn ioq+a, +oiio ceona+ii,
uy+i ncioioueiiii nani noueinnae+ eio
no:ac+, ae+ iaxei ia iaiyi-+o ieyc+oei-
ioc+i
33
. 8a niemiei eonn+oc+ii Ioxnia
ciinacn ie niaimni cen ioxn:x, :a cno-
ioic+nnex, ie+oonnnoc+ii axa onio-
ioi c+aoc+n. Jnxni, nce nexn ie-+o coiy,
n caxoi ie.qqei+ioi no:nnnn, oi noiauay
iai-+o +ene+cn nox c xioioiacouiix, n-
nonnciix Iancinionix
34
.
Ho noc+eneiio Ioienoi :anaena
ninxainex :n+eei. Xnc+oqo nexn o+ ne-
xein ynnxo non+on: Hax ncex iao co-
ceo+oun+icn. I .+ox nn:ine, io+oii
oiyaimne ie cyman nn ie ciman,
uync+nonanci ecnoioic+no n +enoia. Io-
xni xoua iaia :a ccooi o+na n ciia,
ncex cnonx cymec+nox niaan o+uaniioe e-
aine noxnn+i nx. A no+ox nyi a:eiacn
n. nonnca y inx ia neuax, nocn+eiio :ai-
ninan n ia:a +o oioxy, +o yioxy. Iei
ioxy, iai ie Xnc+oqoy, noxooinnmexy eiy
n nnymexy nocnoxniainnxn o iei, :ia+i, u+o
+aioe oniouec+no ia c+aoc+n e+. Io.+oxy
Ioxni +ai ieiann:unno ni+acn nnxnn+i
oiix iei, ie oco:iaimnx cnoe cuac+ie.
Io nnnxoc+n caxii noc+oi, no:nonimni
cee .icnei+niy nmi eiinx m+nxox n
xniinx iaxeiox, oi no cy+n caxii co-
iii ueonei n cnei+aie
3o
.
Oicnei+nia, nneeiian Oqocox n cnei-
+aii iai oio n: nia:n+eiiix cec+n ai-
+ecioi nii, :aoc+na yxnn+eiiii ay-
:oncini ioxn:x, oiaaa nnoi ien oa:a.
Jai, n .icnei+nuecioi xaiee i emei
Joc+nuoi n: Iona, ciiaiiii . Iaien-
cinx. Y Ay:ona .+a cneia c+aiio-:aania.
na noninnnmnx yia no:namai+cn c iy-
niin no xec+ax, ie Iancinion i cuac+-
nn ioia-+o, n cononoeinn ieioeio Jo-
c+nuia. Ciauaa oin eio conio ie :axeuai+,
no+ox oia:inae+cn, u+o y:in ae ie noxin+,
ioia n ie c inx no:iaioxnnci. Cneia ia-
cimeia :aaniixn ioxnuecinxn xeouaxn.
Cnonx nonneinex Joc+nuoi conio xa+en-
an:ye+ xicn Ianciniona (io+oii on-
ae+ ueio-+o ieoiiioneiioio) n noio+an-
nnae+ nneine Ini+omn. Ho n :eci, :a
iecioiinxn ioo+inxn qa:axn, non:iecei-
iixn c+aiiix ioc+ex Ianciniona, Oqoc
yonn ena :axe+iyi iyc+i n axy onio-
ioio ueoneia. Ceyn ay:oncioi c+nnc+n-
ie, .+y cneiy oi emn n ninnox +oie: Ho
.+o +o+ ioxn:x, ioia ie oueii-+o nenmi
n coc+neiioxy cxexy, n ioyicioi xacie +oio,
i+o cxemn+. . Iaiencini yxee+ ea+i iac
n +enoiox ianneinn n nie:anio noi:n+i
oii cnoeio ieon n eio e:iaeioi inn
36
.
Oxonnoiaiian iacimeiioc+i, axa-
+nuecian iynia ae +ainx, ia:aoci i,
ie:iaun+eiiix .nn:oon oc+niaaci ie +oi-
io c noxomii ai+ecioi nii, io n c noxo-
mii nnexa oc+aieinn, nnenie ncnoi:o-
naiioio A. Oqocox n cnei+aie Cinxae+cn
inio (1D6o, +ea+ nx. einicioio ioxcoxo-
a). I qniae, ioia ianiii ieoi, a:n-
+ii n, iae+cn, yinu+oeiiii :ane+ox qni-
xa encce Heuaen, nixon ia anaicneiy,
+nmniy noe:an +oec+nyimne :nyin a-
:a. My:iia :eci conio oionannaa +o,
u+o ieno:xoio io non:iec+n conaxn,
aa ia cen nci .xonnoiaiio-cxiconyi
iaiy:iy qniaiioio .nn:oa, o:nyunnaa cne+-
yi iaey co:a+eei cnei+ain ia cuac+-
nnoe +nouecioe yymee eio ianioio ieon.
I Cia:iax c+aoio Aa+a Oqoc nioni
ncnoi:ona .+o+ nnex, nyc+i n ie c+oi o+-
ioneiio .xonnoiaiio: n caxoi niece io
oc+a+ouio uync+nn+eiioc+n, o+ii+oi cei-
+nxei+aiioc+n, n o+nune o+ ec+iona+oi
xoiniaiioc+n no+oia n:in, co:aiioio
O. Ia:nicinx. Y Ay:ona Joc+nuoi iane-
nae+ ie:a+einnii xo+nnuni, noiiinan cee
ia in+ae. Ho n cnei+aie iniaioi in+ai ie
io. . Iaiencini nmi ea nn, u+o co-
nae+cn nia+i: Iic+yxei+a n yiax y ieio
ie+, io o+iya-+o cnexy ie+cn xy:iia, +aian
e ninnan, +enoaman n c+aiian, iai neci
.+o+ .nn:o. I .+o nneeiioe encceox oc+a-
ieine cniiee, uex oieiian nia ia in+ae,
6o

oiece+ o iac uync+na ieon cny+aiiie,
cxn+eiiie, n ieio ie onncyexie conaxn
n ie nia:nxie oiuiixn ec+axn
37
. Ycon-
iii nnex oiaa noniiie uync+na ie-
on, xiioneiio xeinn +oiaiioc+i ncei cne-
ii. Iencce conio nciina +ma+eiio
o+mnqonaiiii, n:nmiii ay:oncini +eic+
n nonciax oee oc+oio axa+n:xa. Y Ay-
:ona Joc+nuoi ia neoeine Ianciniona
nonon+i eio o+neuae+: Ii nani. Oueii xo-
ue+cn, u+oi +en cononoan. Xo+i i+o-in-
yi. (O6epup:cn c ocepnx.) Heneceo oioxy.
I cnei+aie .+a qa:a no:nyuaa iai ieioe
+enoioe neyneeine, iai nicia:aiian
ncyx c+amian xici, neceyiman ian-
ioio ieon. Jex ieonaiiee, cia:ouiee ni-
ineo uyecioe nonneine Ini+omn, xy:i
Ianciniona, iaeeiioi qai+a:nei axa+y-
ia +aioi, ia:aoci i, no:anuecioi noqec-
cnei no+inxn.
I niece Iancinion neci neue onae+,
u+o c inx cyun+cn ieu+o ynnn+eiioe,
a ioia nxon+ Ini+oma, ia:inae+ ee qeei
n ionon+: Ii ncu:uct (iycnn xoi. E. P.).
Oqoc, a:ximnn o niece, +oe ia:ina cy-
uaiiyi ioc+ii Ianciniona qeei, nniecmei
n n:ii ieon uyo noceiei nieiioc+n.
Io conax caxoio Ay:ona, O. Hionena, nc-
noinnman oi Ini+omn, n niaa qei, o+-
nuanmyicn ienioc+ii n iannei
38
. Ho
n ai+nci, niameiioi Oqocox ia co-
nexeiiix niecax, nomemei ncni+aine e-
xonix n i .+oxy nexein ye oiaynnmei
+aieniioe aonaine n on yie++i,
+aian xaai+enc+nia iae+cn iecioiio
ynomeiioi. Ocoeiioc+i cymec+nonainn
O. Hionenoi n ie cnoic+neiioi ei axa+y-
inn :axe+na J. Iax-A:n:ona, +oiio nouyn-
c+nonan cy+i ee ai+ecioi nnoi, conio co-
:aiioi n no:ymioi enccecioi
xaiei A. Oqoca: Ii nncyma c+oi e-
ian n c+oi iyian n ioxennx, ocoeiio +a-
inx ,cia:ouiix n c iyc+ioi n:iaiioi,
eiioc+i: eiioc+i qoxi, n+xa, nac+nin,
eiian nocnaxeinexoc+i ixoa
3D
. eiioc+i,
+ouiee, e+yuec+i nii n coue+ainn c noni-
ioc+ii neennainn ia cneie n in +ai
inxi Oqocox n .+oi ai+nce, +ai ieoxo-
nxi n noc+aic+ne eio enccyi. Icnoxn-
ian xoxei+, ioia oi nnenie ynne O. Hion-
eny ia cneie, encce ciae+: Y iee oi
ia ic+an, nnan. I xoxei+aiiie eai-
nnn. Iai i in oioio xec+a oyxaiioio, nce
nxnyicnnio, io n yxio nxec+e c +ex, no+
n uex eo. Y Hionenoi. aian+nuecioe ce-
ne. I e+cin ienocec+neiian eainnn. <.>
O+o ai+nca, io+oan yxee+ c +aioi iynioi
uync+nona+i ia cneie, y+o :axemnnae+ c+a-
c+n cnonx ieoen ia coc+neiioi ionn
4O
.
Aian+nuecioe cene io n y caxoio
Oqoca. O+nx naaoicox xoio oxaai+e-
n:ona+i eio encceciyi xaiey. Ic+eua
A. Oqoca c O. Hionenoi noana +ea+y
ena n ie yiniaiiii cyuai cuac+nnoio
+nouecioio coi:a enccea c ai+eox, coi:a
nioi n n:ii.
I Cia:iax c+aoio Aa+a Ini+oma
O. Hionena eic+nn+eiio nonnnaci iai
qen, nyi, n: ino+iya. Iooioe onncaine
.+oi cneii oc+ann I. Ieaion n cnoei c+a-
+ie, nocnnmeiioi cnei+aii: ,Heneceo o-
ioxy, :annn+ nyi cnxna+nuiii +oc+n-
uoi (a+nc+ . Iaiencini), cyuaiiii ioc+i
Ianciniona, y+o omy+nn +enoin ueoa,
ncyx oo:iaun+ onacioc+i, o io+ooi Ianc-
inion ie no:none+ cee ionon+i, io ie xo-
e+ ie yxa+i. I ce+ae+ c ieon I. Jeinia
uy+i iaoun+an, ecmaamian, ioxnaieician,
no cy+n, :amn+ian myxioc+i. Me+iynmnci,
:aeanci n ia:ax yc+aoc+i n iyc+i. Ha
cneie n .+o nexn io +exio, +oiio yu no-
ei+oa nixna+ina nno Ianciniona, a ioi-
a :aeicn cne+, nocen ioxia+i ye c+ona
Ini+onn Hnioaenia, Ini+oma, iai ee ia:i-
nai+ y:in
41
. Iencce ncnoi:ona :eci
noc+eimni cne+onoi .qqei+, onyc+nn a:ne-
iy+yi ay:onciyi exaiy, nenanimyi
nonneine Ini+omn. I niece Iancinion, noc-
e yxoa Joc+nuia, ianenae+ oxaic no in-
+ay, a n .+o nexn n nenx no:iniae+ e-
nymia c uexoaiaxn n cymae+ neine ieon.
Inoie eaiian, n:ieiian cn+yannn, inue-
io uyecioio nn ieoiuioio ie noncxon+.
Ioc+o Iancinion, yneimnci neinex, ie
ca:y :axeuae+ ioc+ii n, iaxonci no nac+n
coc+neiiix xeu+aini, acneinnae+ ee nn-
xo iai nneine, a ee caxy ia:inae+ qeei.
I cnei+aie Oqoca Ini+omaHionena
eic+nn+eiio nc:n:oct iai ieian xa+ena-
n:onanmancn qai+a:nn Ianciniona, eio
ieci+ouian xeu+a. Ixec+e c +ex, no o+:inax
in+nin, ai+nca niaa nnoie :exiyi, cone-
xeiiyi enymiy, eiioxiceiiyi n +e:nyi,
inmyi nonia+i cenaxn n cnocoiyi
66
[22008]
ia caxoo+eueine
42
. H. Xaxnona :axe+na
n oa:e Ini+omn, co:aiiox O. Hionenoi,
ieiyi ,cia:ouioc+i. I n +o e nexn oia
ia oueii :exioi, oc+oyxioi, o:oioi
n en+eiioi
43
.
Ay:on co:a necoia c+aiiii, no-
e+cin ienecia:yexii. Ini+ome, iai n Ia-
nciniony, cnoic+neiia n:nminn ionon-
noc+i. C+ni ee eun xoio oxaai+en:ona+i
iai iannio-eiioxiceiiii. Oia xioio ac-
cia:inae+ o cnoex e+c+ne n iioc+n. Ay:on
iaqai+a:nona ei +yiyi cyiy: ioia
yxen on+en, oia oia nocnn+inaa cec+-
y. Ho nce .+n a:ionoi ie noieneii ioi-
ie+iixn noc+yniaxn, no.+oxy ie oueii-+o
nen+cn n caxoo+neeiioc+i Ini+omn, i +oxy
e n:ncinimeicn n iaiox-+o nooc+ionox
c+ne. Io+ox nyi, n cneiax c Iy:ixoi, a
n n iouiix a:ionoax co c+amnx Iancin-
ionix, n iei o+iinae+cn eicioe ioie+c+no,
ni+ecinimee nooc+ionyi iannioc+i. Joi-
io n qniae xi y:iaex, u+o ia caxox ee
nec+anne+ cooi .+a enymia, iaiona xea
ee inn i cexie Iancinionix. Ho axa-
+yinuecian ienoio+oneiioc+i qniaiioio
noc+ynia Ini+omn, eio nie:anioc+i ni:i-
nae+ omymeine, u+o Ay:on ieoc+a+ouio
onana caxoo+neeiioe noneeine cnoei
ieonin. Ienccey n ai+nce iyio io
iai+n niy+eiine ncnxooinuecine xo+nnn-
onin n oncieinn yxoa Ini+omn n: n:-
in Iancinionix.
Io xieini J. Iax-A:n:onoi, O. Hion-
enoi ie nceia yanaoci coia+i anio-
necne xey Ini+omei ninnoi n iac+onmei
n +ex caxix n:aeia, ncnonoi noio+an-
nna+i qnia
44
. eo :eci ie +oiio n a-
xa+yinuecinx nocue+ax, io n n c+nnc+nie
.qoconcioio cnei+ain, no xioiox noni+o-
naiioi niecoi. Ycnnnan axa+n:x +ax, ie
.+o no:xoio no niece, encce nexn o+ ne-
xein yneiacn n ay:oncioi ninnoc+ii,
cnei+aii nyi :axec+inaa noenniian
c+nxnn, :aana ooaunnaaci ie qoxoi, ie
cec+nox, io neii
4o
. Ocoeiio oc+o .+o
omymaoci n y.+iix cneiax Ini+omnHion-
enoi n IancinionaJeinia. Iaii n: inx
n oneeeiiie xoxei+i ue:xeio yneia-
cn nieminxn .qqei+axn, exoic+annei
ieio+oix iauec+n cnoeio ieon. Hannxe,
o Ini+ome Iax-A:n:ona nncaa: Houian cne-
ia-y.+ c Iancinionix, :ayxaiian iai co-
ioe coue+aine :aymenioc+n c nioi, nioia
nenamae+cn n exoic+anni ooic+n+ei-
ioc+n. He nceia nenmi, u+o .+o cymec+no,
e:nnmeecn, iai io+eioi, neymee onaciyi,
nou+n ieo:noeiiyi niy c nieiiix
c+aniox, nxee+ n cee oimee, uex iae+cn
n aiiii xoxei+, coeaine
46
. Ieaion
+oe o+xe+n ie yanmnecn ai+eax xoxei+i
cnei+ain: oine a:ionoi Ini+omn c Ia-
ncinionix ie nceia noyuai+cn n cnei+ai-
e, u+o-+o noia eme ie :aaoci ianiix
ncnoin+enx nioi a: y+aunnae+cn no-
.+nuecini no+eic+, cona c+aionn+cn noc-
inxn, ieon oiuiixn, :ayniixn, n +o
nexn iai nx no:nimeiian n iexioio c+ai-
ian ya +oiio n: ieoiuioc+n, ie:ayn-
ioc+n n xoia noyun+icn
47
.
Cioee nceio, ocionian nnunia ieyau
iiaci n Jeinie, +ai n ie iamemex oia-
inuiii n cen cnoco cymec+nonainn n .+oi
on. Ixy ie anaaci no:ymioc+i, eiian
:a+einnoc+i n coue+ainn co :iaun+eiioc+ii
ueoneia nee :axoox coina, io+oie
Oqoc xo+e nne+i n Iancinione, o:oc+no
Jeinia nouac niineo ia+yiix, a my+-
nnoc+i ue:xeioi. I cneiax c Ini+omei
oi neeniina, c+aa+eiio ni+anci n:o-
a:n+i xoooi :ao, onaenaimni eio ni-
eiiix ieoex. Io oinie xaai+ea noce-
inn ioni +aioio ueoneia, iai Iancinion
y Jeinia, oia i+i oc+oi n cniioi, ie
cxemn+i iac, io ain+i. Ho .+oio ie+. C no-
nneinex Ini+omn Iancinionix n cnei+ai-
e nyi onaenae+ c+oi ie cnoic+neiioe eio
no:ac+y, ie:anncnxoxy iany, a n a+nc+n-
uecioi nnoe Jeinia my+onc+no. Ixy i
a:acina+i ninnoc+i nciaxn, a ie nya-
xn
48
. Ai+ey ie xna+ao +oiioc+n, n:nmec+na
n neexoax o+ ceie:ioc+n axa+nuecinx ne-
ennaini i :a+einnoi eiioc+n nionix
cnei nieci. Jex ie xeiee noceinn cneia
Ini+omn n Ianciniona, ie ieoi qai+nuec-
in nn:iae+cn n inn ienec+e cnoeio ciia,
yxan, u+o .+a ioni n:anxia, non:nona
cniioe nneua+eine. Ocioniyi .xonnoiai-
iyi iaiy:iy n:na ia cen O. Hionena, +ai
ciian o+ne+ioe xouaine Ini+omn, ee cxn-
+eine n on:ii nia+i nany ae n:inox,
u+o Ieaion nxe nce ocionainn iannca+i:
8a .+n iecioiio ceiyi nonnae+cn nean
axa, +yian n ounmaiman axa inc+ai-
ioi, caxoo+neeiio aiooioi ymn!
4D
.

Ha qoie +aioio cnei+ain, iai Ioxeo
n yie++a, Cia:in c+aoio Aa+a ie-
cioiio +eni+cn. Ho ie c+on+ +oonn+icn
c ninoaxn: n Oqoca nn n ia no:-
xoia noxoian ao+a, ao+a nnocni.
Io+neeine .+oxy xi iaxonx ia c+ain-
nax iinin Iene+nnnn ioni xon, ie oi
a:ximne+ o ay:oncioi niece. Cioee nce-
1
Cx.: qpoc A. Iene+nnnn
ioni xon. M., 1DD3. C. 271.
2
pmpeco C. Aia+oni Oqoc:
(7O-e ioi) ,, Iencce n ne-
xn. ., 1DDO. C. 84.
3
qpoc A. Iene+nnnn i-
oni xon. C. 23o.
4
ocu:uuuuo H. Jea+ Ay-
:ona. M., 1D83. C. 2oD.
o
qpoc A. Iene+nnnn i-
oni xon. C. 23o.
6
Ipt+oco H. Jea+ Ay:ona ,,
Ay:on A. I:aiioe: I 2 +. M.,
1D81. J. 1. C. 16.
7
Ipt+oco H. Jea+ Ay:ona ,,
Jax e. J. 1. C. 3o.
8
Jax e. C. 36.
D
Cx.: Ip:ueoc H. Hecuac+n-
nie in cuac+nnoio ueoneia ,,
Oiai n cneia. 2OOO. ^ 1718.
C. 67, 14.
1O
A:emuu C. Io+e+i: Oua-
ona+eiiii Ay:on ,, Jea+.
1DD3. ^ 6. C. 118.
11
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 2o.
12
Cx.: qpoc A. Iene+nnnn
ioni xon. C. 277.
13
Jax e.
14
qpoc A. O xoomei eio-
annn ,, Xyoini n cneia. M.,
1D78. C. 21.
1o
Jax e. C. 22.
16
Cx.: Jax e.
17
Jax e.
18
qpoc A. Iene+nnnn i-
oni xon. C. 278.
1D
Muxo:oco A. Cneioiaqnn:
Jeonn n oni+. M., 1DDO. C. 46.
2O
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 2o.
21
Cx.: qpoc A. Iene+nnnn
ioni xon. C. 276.
22
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 28.
23
qpoc A. O xoomei eio-
annn ,, Xyoini n cneia. M.,
1D78. C. 21.
24
qpoc A. Iene+nnnn i-
oni xon. C. 276.
2o
Jax e. C. 276.
26
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 26.
27
Jax e. C. 28.
28
Jax e. C. 26.
2D
Lep6otoc I. Xoomne in
c Aa+a ,, Ioxcoxoician nan-
a. 1D71. 16 nin. C. 2.
3O
qpoc A. Iene+nnnn i-
oni xon. C. 277.
31
opucoco H. Heianiie
on eoina Ioienoio ,, Je-
a+. 1D74. ^ 12. C. 1O2.
32
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 2D.
33
opucoco H. Heianiie
on eoina Ioienoio ,, Je-
a+. 1D74. ^ 12. C. 1O3.
34
Lep6otoc I. Xoomne in
c Aa+a ,, Ioxcoxoician nan-
a. 1D71. 16 nin. C. 2.
3o
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 26.
36
Jax e.
37
Jax e.
38
Cx.: oup:oco E. Iieci n
ooi oie: |Iecea c A. A-
y:onix| ,, Conexeiian a-
xa+yinn. 1D82. ^ 1. C. 23D.
3D
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 27.
4O
qpoc A. I neec+n +noei
ceie+ ,, Iyi+ya n n:ii.
1D78. ^ 8. C. 2O.
41
Lep6otoc I. Xoomne in
c Aa+a ,, Ioxcoxoician nan-
a. 1D71. 16 nin. C. 2.
42
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 27.
43
Xpo+oco H. Cia:in n in
c+aoio Aa+a ,, A+aician nan-
a, Iaiay. 1D7o. 1o niin. C. 4.
44
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 2728.
4o
Jax e. C. 28.
46
Jax e.
47
Lep6otoc I. Xoomne in
c Aa+a ,, Ioxcoxoician nan-
a. 1D71. 16 nin. C. 2.
48
Lox-A:u:oco 1. Cia:in
c+aoio Aa+a ,, Jea+. 1D71.
^ 4. C. 28.
4D
Lep6otoc I. Xoomne in
c Aa+a ,, Ioxcoxoician nan-
a. 1D71. 16 nin. C. 2.
Hpnucuannn
io, neii .+oio cnei+ain io coenin+i a-
xa+n:x c +ea+aiioi nioi, c+oiiy+i ay-
:onciyi noenniioc+i c ienoeiiixn ue-
oneuecinxn neennainnxn. I nyc+i ie nce
noyunoci, iai :ayxa Oqoc, +ex ie xeiee
.icnenxei+ coc+oncn, oc+annn n nc+onn
+ea+a ieonaiio ecnoioiiyi, oc+yi, +e-
noamyi +ai+oniy ay:oncioi nieci.
68
Icpcpv Hcpnnr. Mi oii eme a:
nonec+n n+oin: ni cia:an, u+o conexeiioe
nciycc+no nai+oxnxi .+o nciycc+no nei-
+nqniannn ueoneia c oei+axn oiyaimeio
xna, n n +o e nexn nai+oxnxa .+o nciyc-
c+no accia:ina+i nc+onn e: con, io ie +ai,
iai .+o eai+ iexie, a nocec+nox qai-
+a:nn, co:aimei y :n+eei nneua+eine a-
xa+nuecinx cn+yanni. In .+ox ni onone-
iae+e xieine ieio+oix :n+eei, io+oie
y+neai+, u+o cneiin Inna ocooe nciyc-
c+no, a xnxoaxi iyai+cn n conax.
Mapccno Mapco. Io:xoio, n:yueine
ai+ea, onioio c+onmeio ia cneie, ycnnna-
e+cn. Io:xoio +aie, u+o nynie eiue cioi-
nei+nona+icn ia oiox xnxe. Ho ec+i +aine
cn+yannn, io+oie ieno:xoio nia:n+i o-
ioxy. Hannxe, nc+onn Inien. Ioia ia
cneie iaxonmicn oni, +o xoemi n:oa-
:n+i iaiyi-+o nuioc+i nn iaioi-+o n: oei-
+on oiyaimei cei. Inney nnxe:
ueonei ne+ nnex no ec+inne n nei+nqn-
nnye+cn c ec+innei. eonei +nie+ iaia+
n nei+nqnnnye+cn c iaia+ox. In, iann-
xe, Inn niae+ yio+n+en inon n noia:i-
nae+ iax ienocec+neiio caxoio ina. Inn
onn+ aouiy: noinxae+ yin, nnian aoin-
xn, iai iiimiaxn, n xi nnnx aouiy.
Jaine cn+yannn n nynin ioa:o
nciee, ioia ia cneie +oiio oni xnx. In
ioei+nniix noc+aioniax xi nxeex eo
c a:nuiixn xaai+eaxn. I .+o oiman no-
exa. Moio, u+oi +ynna niaa nooio
xoy, iai neaia O+iei eiy, +o ec+i u+o-
i nce xnxi ean oniaionie nneinn,
y+o .+o nceio nmi oni ueonei. I n .+ox
cyuae nynie ye+ eiio cioinei+nona+i-
cn. Ha +aiox qoie nexn o+ nexein xoe+
no:inia+i conc+. In e +nni xoiy+ i+i
a:nuii, xoiy+ o+nua+icn yi o+ yia, iai
I. Ienii, M. Maco
Bccunpnoc nckyccvno nanvounum
*
nanor
.+o io n ioxenn ei a+e. I+ainini
ia:inan .+o xaciaxn. Ice oin in eiio
y:ianaexi conexeiiniaxn, aiaoinuiix o-
a:ox nocnninxanci no+ox +nni Moiea,
io+oie, ic+a+n cia:a+i, n no cei eii ai+y-
aiii. Icn ionon+i o aicaxenoi nie
+ynni, +o ieoxonxo, u+oi +nni in n:-
in ceioinmiei nynie, u+oi oin o+aan
connaiiie o+iomeinn iameio nexein. O+n
+nnnuecine necoian nonaai+ n cn+yannn,
n io+oix ae+cn e:ian in+nia omec+na. Jai
n xnxoaxe noncxon+ cnoeoa:ioe a:xio-
eine oioio ncnoin+en ia a:nuiie +n-
ni. Ioxn:x n +ain:x no:iniai+ n: cn+yannn,
a ie n: con. Inxe: cinia, xo+, eini,
xn:ai+on no+ +exi n +ynni. I In-
ien ia :aaua noia:a+i ioia+on.
Mnxoaxa Iieo c Moixa+a, i co-
aeini, ie nceia nanniio noinxaaci
n Iexainn, no+oxy u+o y nac ie+ +annnn
nocnnn+nn .+nx +nnon, nymei o+ ioxenn
ei a+e n coxaieiioi no uainnn. n iac
.+o c+ao oia:a+eic+nox +oio, u+o nai+oxn-
xa, ncnoinexan +ynnoi, nocnninxae+cn
+oiio +oia, ioia nynia +ai e eiio nei-
+nqnnnye+ cen c ee necoiaaxn, iai c In-
nox. Inn-xyoini, Inn-o+aini nn ioiiio-
een coin ioxy ueoneiy, nciycc+no
cnn:aio :eci c iaoioi +annnei. Y O+ie-
ia eiy ocionioe xo. Iai n ye ionon,
.+o +nanonaine oioio. Hannxe,
eiy n eio yueinin uac+o niai+ uaniy,
ie ncnoi:yi+cn xexainuecine nneinn,
nnuex eniie n ncex ncnoin+eei. In
eenin: ue+neo-nn+eo xnxon nce nxec+e
n:oaai+ a:nuiie eenin, yin nc-
+in, ionyc c+no. Jo, uexy yun O+iei ei-
y, ia:inae+cn mime coioiel.
Jenei, iocnoni Ienii, ncnoxinx o +ox,
u+o +ea+ cona cymec+nye+ neia. Jannnn
yc+ioio cona n nncixeiioc+n neeananci
o+ o+non e+nx, coxainnci, +ainx oa:ox, co
nexei ai+nuioi axi o iamnx iei. I co-
* Iooeine. Hauao cx.: Jea+oi. 2OO8. ^ 1.
C. 74-84.
6D

aeini, o nai+oxnxe .+oio cia:a+i iei:n.
Ice io y+aueio. Hyio io, ecn xoio
+ai nia:n+icn, :aiono o+ii+i n:ii nai+o-
xnxi. O+o n c+ao :aauei eiy :aiono
co:a+i iaxxa+niy nai+oxnxi n neea+i
ee iamexy nexein. Heoc+anao noni+oi cnn-
:a+i +ea+ nai+oxnxi c connaiiixn n nonce-
ieniixn noexaxn. O+o io ye iamei
:aauei. Ho nee, nooio +oxy, iai axa-
+nuecine ai+ei ciauaa onaenai+ iaccn-
ioi, u+oi no+ox iayun+icn nia+i conexei-
iie non:neeinn, xi oii in no:ia+i
iamn +annnn n iam n:ii. Io.+oxy n n nnme
i qniyax Iieo, Iooxnii, Aeinia, Io-
nmnien, io+oie c+oi inxi no uainnn.
I.H. Ieui ne+ o n:iie :iaion?
M.M. I n:nec+iox cxice a. Ioc+ou-
iie +aini c+on+cn nciiun+eiio ia :ia-
ionix nneinnx, +ai iai oin no xioiox ni-
mn enino:iix onon. 8iaionie nneinn,
io+oie ncnoi:yi+ xnxi 8anaa, .+o, ia-
no+nn, cioee ieian cnc+exa, aian:nyiman
eaiiyi eic+nn+eiioc+i. Iynia y:iae+
:iaioxie, nonceieniie ec+i, io+oie, o-
iaio, +aicqoxnonaii n coo+ne+c+nnn
c .c+e+nuecinxn iaioiaxn. Jouin connioc-
ioneinn xey nciycc+nox xnxon n cnc+exoi
:iaionix nneini noc+ouioio +aina, +ainx
oa:ox, cymec+nyi+. Io.+oxy nioia xi :anx-
c+nyex n: .+oio +aina ieio+oie :iain, iann-
xe, ioia iyio n:oa:n+i iy, noy nn
iano no:yxa. O+o nciycc+no ni:nn, nou+n
on+nuecini xaiie+n:x. Iai+oxnxnuecioi nnci-
xeiioc+n nneini, neeaimei neci xn
+oiio nocec+nox nia:n+eiioc+n +ea, n +oi
nn nioi c+enein ie oc+ae+ o+ein, yia-
meini. I nciycc+ne e O+ieia eiy, ie
:iaun+eiioe xec+o :ainxae+ mime statuaiie,
iaxxa+nia xnxon, iano+nn, oueii oia+a. I
nai+oxnxe, cnaimeicn c ioxenei, :iaio-
nix nneinnx o+non+cn xeiime xec+a, +ai
iai :eci nia cnae+cn c nioi ioxenai+on.
Mime ui onyciae+ nneinn-:iain.
Mnxoaxa, ie xioec+no oei, c+exn+cn
nneinn-:iain :axein+i cn+yannnxn, iano-
ee noin+iixn nynie. I yymex xoio
eiio nec+ann+i cee +eoni le mime,
n io+ooi nneinn-:iain c+aiy+ a:yioi
n iaxxa+nioi omen:nec+ioi n noin+ioi
iaoxy :n+ei. n .+oio ieoxonxo ce-
a+i n:ii le mime +ainx e nnniuiix, iai
n:ii con: nei cona ncnini a: ni:inai+
n co:iainn nynin ia+nii, :anoxinnmne-
cn c e+c+na, c +oio nexein, ioia n:ii c+a
nnniuioi. nneine-:iai, ocionaiioe ia
.c+e+nueciox no:iainn ec+a, +eye+ o+ ny-
nin ianneinn, cnn:aiioio c neenoox.
Heoxonxo neiy+i :n+ei +aioio xnxa,
nia io+ooio o+nuaaci i n:ieiioc+ii,
ia i exy n:ioi. Joia nynia ocnon+
+eonainn .+oio nciycc+na, no:xoioc+n io-
+ooio iencuenaexi. A noia eme cnmiox
aio ea+i .c+e+nuecioi :anemeiioc+n .+o-
io nciycc+na, io+ooe xo+n n c+ao iai xn, io
iaxon+cn n noc+oniiox a:nn+nn n conemei-
c+nonainn n n io+oox xi nioni n nioni o-
ii ncia+i, +non+i, o+iinan eio :aiono.
I.H. I +ex ie xeiee, iocnoni Maco,
ie xoin i ni ye ceiuac ioiie+iee no-
ncin+i, u+o ni noinxae+e no nciycc+nox
ec+a?
M.M. Iciycc+no ec+a ie onyciae+
ieoio:iauioc+n! Mnx on:ai i+i +ouei
n ncei. Cono xoe+ ni:ina+i coxieine n ia-
:a+icn ieoio:iauiix. Mnx ie xoe+ oxa-
iina+i n ia+i, iaii ec+ oei i+i
xo+nnnonai. Mnx c noxomii no:i oei
nec+ann+i uync+na, a ie cona c noxo-
mii ec+a. enieieuecini no.+ yinai cia-
:a: Mnx, omnaimnicn n ec+e, conemae+
oionoiy yioi. C ie:anaxn+iix nexei xn-
xax yioaa onacioc+i naoin:nonaiioi
ec+niynnnn. Maceicine xnxi yn Iyqq,
uanio, Ceneni oc+annn noce cen +exin-
iy, neoxainnmyi nx o+ ncnxooin:nonai-
ioio noneeinn, io+ooe c+ann+ ai+eon nee
nciymeinex :aionon+i. Ceneni iannca ne-
iaciyi iiniy, io+oan ia:inae+cn Ieii
ueonei (I'Lomme llanc). I iei c ionii
ionon+cn o .+oi aiooioi nai+oxnxnuec-
ioi mioe.
Iciycc+no ec+a +ai e ienexonme, iai
caxo ueoneuec+no. Yueiie O+ieia eiy :a-
iiuae+ n cee oia+c+no nia:n+eiiix cec+n
conexeiiix xnxon. Yconioc+n n :iain le
mime necixa xioiounceiii, io oin oaa-
i+ c+oi e +ouioi +exinioi, u+o n iaccn-
uecini +aien nn nciycc+no cona. Iai+oxn-
xa .+o ie e:xonian o+onin, a xouannan
+aienn, nnuecini eun+a+nn, .xo +nmn-
ii, e::nyuio neeaimee n+x nexein.
I.H. Ii ynoxniyn o +aine. Io .+oxy no-
noy iyio nicia:a+icn oneeeiio, niaue xo-
iy+ no:iniiy+i nceno:xoiie ieoa:yxeinn.
7O
[22008]
Mi eme ie iacanci a:inni xey nai+o-
xnxoi n ae+ox, no:xoio, no+oxy, u+o oia
noa:yxenaaci caxa cooi. Icn ee accxo+-
e+i, xi ia+oiiexcn ia a:nuiie no+nno-
eunn no o+iomeini iai i iaccnuecioxy
+ainy, +ai n .icneccnoinc+cioxy. Iyccini
ae+, nxenmni ycnex nonciy, eme o Ie-
noi xnonoi noiii nic+yna n n Ienie. I:
eio ie nimn n ionie ioxno:n+oi, +aine,
iai C+annicini, n ionie xyoinin cne-
ii Iaic+, Ieiya. Ixec+e c niaimnxncn
xac+eaxn +aina (Hnnicinx, Ianonoi,
Iacannioi) oin a:nnnan n xoein:no-
nan iaccnuecini ae+, n +o nexn iai Ia-
oi Ieinei n Iocc nienn ionyi qo-
xy, io+oan ioa:o ne i o+innc+oxy
n:iiy .icneccnoin:xa c eio niiniaxn n ni-
neciaxn, iamemnxn o+aeine n n +aine.
Iaioe e xec+o :ainxae+ nai+oxnxa cen .+nx
a:ionnioc+ei nciycc+na?
M.M. n xein, iai n ye ionon, nc-
iycc+no xnxa .+o nciycc+no no:i, a +aien
(n +ox unce n ae+) .+o nciycc+no nne-
inn. Iciycc+no xnxon oee c+a+nuio n nn-
nn:aio i noy cneii, n +o nexn iai +aien
nan+ ia cneioi, ncnoi:yn nioi n iaue-
c+ne ocionioio cec+na nia:n+eiioc+n. Ja-
ien ne+ no xy:iiy, a xnx +non+ n +nmnie.
I.H. He xoin i ni accia:a+i o .+ox
nooiee?
M.M. Mnx c+aionn+cn noin+iix ny-
nie nocec+nox +eeciix no:. Ai+e, nn-
naimnicn i axne, :nein+, nooio xe-
+ay. Moi yun+ei O+iei eiy uac+o ionon
xie o +ox nn niox ai+ee .+o xe+a. Oi
ionon +ai o Iexn n Monce Ienaie. Cnyc-
+n ioi n noc+ni +o, u+o oi nxe n nny. Icn
ni+eicnnioc+i, cioinei+nonaiian n no:e,
ocaenae+, nynia ye ie xoe+ +ai cniio
nocnninxa+i n:yueine ai+ea. Ho ae
nnuecini ai+e n:yuae+ ieu+o noe ec-
myxiix :nyion. Jaion Iie Ien, io+oii,
niiocn :ac+anin i iamnx c+nenix yna-
ieinnx n nai+oxnxax Inna, ye oioi +oi-
io no:oi niaae+ cxic n qoxy iamnx
nai+oxnx. I+ai, n xnxa xaai+eio acii-
+ne cen nocec+nox no:i, +aino, iaooo+,
yume nceio niaae+ cen, ioia nniae+cn,
namanci, neexemanci, n:e+an n +ex ca-
xix neooenan :exioe nn+neine. nn-
eine nnae+ exy eci, a ni+eicnnioc+i
:anncn+ o+ eio nn+yo:ioc+n. Ioia +aien c+a-
ionn+cn nnuecinx, +aino nnnae+cn
i xnxy. H ncnoxniai Yxnaimeio een,
Iiaa, io+ooio nqai +ainena, iai oi,
nn Iocenoyeiiii o+ix qania
y Hnnicioio.
I.H. I Yxnaimexy eei n eme ne-
iyci. Ho nee xi conanci noionon+i
o a:nuiix nnax +aina.
M.M. a, iocnoni Ienii, iai ni co-
nemeiio nanniio :axe+nn, n ae+e
cymec+nyi+ a:nuiie qoxi. I .noxy .ic-
neccnoin:xa no:iniae+ no+eioc+i axa+n-
:nona+i +aien, u+oi n:ann+icn o+ iaioion
+aina aiaexnuecioio. n .+oio c+an ieo-
xonxi niinin, nnixainn n lattemen oe
ieo. 1oue omo ctcco6ooeuue. Hctpccmco
+u+oc omo ouo:u:, ucc:eoocouue. Iciycc+no
+aina xoe+ oc+nui iannicmei nemnii
+oiio +oia, ioia co:iaine :auaonaio nn
ioia oio, no:auioe n ncioe, ie cionaio in-
iainxn :exiixn oiainueinnxn. I .+ox +n-
yxq xac+ec+na. Ji co:enaemi n :n+eiiii
:a, n +o, u+o noncxon+ ia cneie.
Ioia +aien nnnae+cn i axe, oi
c+aionn+cn +nme, cnoioiiee, xeeiiee. Ioi-
a xnx nme+ nicnooeinn, oi oamae+cn
i +ainy. Mime coioiel n mime statuaiie
o+nuai+cn o+ .icneccnoinc+cioio +aina +ex,
u+o mime coioiel ncnoi:ye+ n nneinn
+oiio ionyc, ie nneian i nia:n+eiioc-
+n yi n nna. Iai+oxnxe iyii yin n nno
+oiio n oneeeiiix cn+yannnx +ainuec-
inx nn ioxnuecinx. Iyin ie ai+ nicno-
oeinn +ea, y inx yioe ia:iaueine, oin
ion+cn n nii, ocionaiioi ia :iaiax, ia-
ionixn n noi:yi+cn in+aicine n nnoicine
ai+ei. Ho, no cy+n ea, nia:n+eiiii +a-
ien ie neeae+ xaai+e nn connaiiii
+nn. Jaioi +aien .+o nicnooeine ymn,
a no+ 8eeiii c+o Iy+a Iocca xoio
accxa+nna+i ye iai nai+oxnxy, +ai e iai
n ieineioncioio Jnn Yeimnnien nn
ieio+oix necoiaei Ioqxaia. Ho .icnen-
xei+aiiie noi n nonci oioneiioi qo-
xi :aioioxeii n omeio nonecca a:nn-
+nn nciycc+na. Oicneccnoin:x n +aine i
eainnei ia iaccnuecini +aien nooio +oxy,
iai .icneccnoin:x e cxein iaccnion
n ia+yanc+on n nnonncn. I .+o nexn nai-
+oxnxa ncnoi:onaaci no-a:ioxy: nioia
n +aine, nioia n +ea+e cona. Joiio
n XVII neie no nexeia n+ainicioi ioxenn
71

ei a+e, a o +oio n Iennn n Inxe oia
oc+niaa ieoiuaiio nicoioio yonin. I +e
nexeia oia nnnaci nciycc+nox, oneimnx
caxoxy cee, nooio iaccnuecioxy nn .ic-
neccnoinc+cioxy +ainy. Heio+oie qainy:-
cine enccei accxa+nnan nai+oxnxy
+oiio iai oio n: cec+n nia:n+eiioc+n,
no:nonimee yiacn+i cnei+aii onoin-
+eiiix .qqei+ox. n inx nai+oxnxa
nnoeine. +oi ycnn+i nneua+eine, oin
xo+en n oni neue n n oiy niecy nxoi+no-
na+i nceio noiexioiy n: no:xoiix nia-
:n+eiiix cec+n +ea+a. Oin ia:inan .+o
+o+aiiix +ea+ox. H c onacioi o+iomyci
i +aioxy +exniy. Iai noome xoio iono-
n+i o nciycc+ne, u+o oio +o+aiio nn no-
onniua+o? H ie xeiee :axnauei, ioia cxo+-
i ia+nii Iai Ioia, uex ioia cymai
cnxqoini Ie+xoneia nn qyiy Iaxa. Ho, ioi-
a n o+nannici ia noiyiy, xie ie iyio
a+i c cooi xaiin+oqoi, u+oi nnyiacn+i
nnoy.
I.H. Jy+ iai a: yxec+io ianoxin+i nn-
xe n: nameio +nouec+na. Oioi n: caxix
:axna+inaimnx n :axeua+eiiix namnx nai-
+oxnx nnne+cn Iioc+i, 8eoc+i, C+aoc+i,
Cxe+i, ie n +eueine nyx xniy+ +oiio no-
cec+nox acnnxeinn n ca+nn +ea, no-
yeinn i n:in n ynnainn nna noc-
non:non+cn ncn n:ii ueoneia.
M.M. Ioi+onnan .+o+ nonoc, xo+e-
oci i cia:a+i, u+o, no xoexy omymeini,
nenine xyoinin +aina, nai+oxnxi, +ea+-
a cona nn iaioio-no yioio nna nciyc-
c+na, yi +o .icneccnoinc+i nn iaccnnn-
c+i (Iaai Ieinei, Iy+ Iocc, Man
Inixai, Aiceoa yiiai, Iyoiq aai,
Ie+ Iayia, oa Xoie), +nonn xioio
n noo+noio. Hax e iyio noin+i nx cno-
eoa:ne n +ex caxix o+iainun+i yi o+
yia.
I.H. Ia:yxee+cn. O+o a:iainueine oco-
eiio ieoxonxo, ioia xi accxa+nnaex
nc+onuecini xo a:nn+nn nciycc+na. Iei
nxenci qa:i, ioia nai+oxnxa n +aien nce-
+ain in cnn:aii yi c yiox.
M.M. a, cnanenno. Y nai+oxnxi,
ioieuio, io xioio qa:. I Iennn n Inxe
.+o ia ieian a:ionnioc+i no.:nn, xnxo-
axa. Iein nec+annn nc+onn o iaiax,
n nx xnxnuecian nia cononoaaci conaxn
xoa. I Ceieneionie xi iaxonx xnxon
qninon n aioa+on, n ioxenn ei a+e
nai+oxnxa +oe ia aioa+nuecioi. I XIX
neie Aeinia n Iooxniy uac+o nian
+aino n iaia+ian +ainonmnna. Ia:nune xe-
y nai+oxnxoi n le mime: nai+oxnxa ye
y ieion n nxni ia nciycc+nox e:xon-
ioio +ea+a, ie ai+ei e: con nec+annn
ioxnuecine n axa+nuecine eic+nnn. Ien-
inxn nxcinxn xnxaxn in Ina, Iaqn,
Iocnni. I Iennn xnxnuecioe eic+nne uac+o
cononoaoci xoox, io+oii ne nn un-
+a c+nxn. O+o io ye nenocxnmeine nnoi-
cioio +ea+a Ho. I Ceine neia xi nc+eua-
ex xnxon n xnc+ennx, co nexeiex nx ia cxeiy
nnma ioxenn ei a+e c ee neuio nnixn
xaciaxn. Ioxenn ei a+e ia +ea+ox
+aina, xy:iin n aioa+nin. Ie necoiaaxn
in oi+o, Iai+aoie, Aeini, Iyiun-
iea, Iann+ai n Iniea. Y iaoio i
cnoi ocoii naei+. Iooiin, Ieiennn, He-
anoi in iooaxn, cqoxnonanmnxn .+n
xaai+eiie xacin. Icioe neymnxn cen
inx c+an Aeini n Iooxnia. Mnxi, ni-
anmne n ioxenn ei a+e, nxen ieioe ne-
nxymec+no n ia:ax :n+en: ye no ioc+ixy
(ae ecn eo noncxono n yioi c+a-
ie) +o+ nn nioi xaai+e i ncei n noin-
+ei nynie. I +e nexeia noncxon
onneiiii oxei xey qainy:cinxn,
n+ainicinxn n aiinicinxn ai+eaxn n qni-
naxn.
I.H. a, n iai a: xouy cnocn+i: nei
+annnn xnxon cymec+nonaa ie +oiio no
uainnn n I+ann?
M.M. a. Ioia no uainnn ioxenn
ei a+e y+a+na nncymee ei cnoeoa:ne,
n+ainicine xnxi neecennci n Aiini
n co:an +ax eccxe+ioio Iaiua. Ian Iaii
i noceinx Aeiniox +ea+a in-eii.
Ioce 18Do ioa +ea+ nai+oxnxi uy+i io
ie noin nonce, a nn o Inxain, n+ai-
nine, .xninonanmex n oioi, nioni nee-
n noy acnne+a, :a+ex +annnn ia
nooeia .iox eio n oea +nyxq
n xi:ni-xoax. O+o .noxa, eci io+ooi
xoio canin+i, noayi, c .noxoi qninon
no uainnn, oia iauaaci no nexeia iano-
eoioncinx noii n :aioiunaci c ycioi noi-
ioi. Aiinicine xnxi nian n noe+acinx
ina+aax, +ainx iai I.nii+oi. Hao nn-
xon nocxo+e+i nec+aneine :a oio nei-
in. Jax xoio io nc+e+n+i nce iaceeine
72
[22008]
oioicinx nexec+ni. 8a+ex, oioo 1D12
ioa, nce .+n aiinicine xnxi neecennci
n Hii-Ioi n co:an +ax nenioeniyi co-
nexeiiyi mioy yecia Axeniaiciyi
mioy yecia Maia Ceiie+a. Jai qnini
oioicinx nexec+ni cxeinn oiy uac+i
cne+a ia yiyi. O+o io oeinex Ion-
nya. Iac+e In+oi, Iaoi oi c+an no-
ionaniixn a+inxn qainy:cinx xnxon.
Jannnn ie ia nenaia.
I.H. Ioc+oi+e, noc+oi+e. Mi cnmiox
yannci. anai+e neiexcn ciona ia 1oO e+
ia:a.
M.M. a, i aiinicioxy Aeiniy, co-
:aiioxy eixcox Ieiox xey 17D6 n 18OO
ioaxn n inmexy oueii nonyniix n Aii-
nn. Iei +ainena, conemeic+nona cnoi
nai+oxnxy-ae+. Oi oia:a nnnine ia qai-
ny:cioio Aeinia, co:aiioio oaiox 'Ae,
oi nia n nanciox +ea+e uiiaxii
c eio. oai 'Ae n eio a+ nic+ynan
n aioa+nuecinx cneiiax, io+oie mn n +e-
a+ax yinaon. Io:e Iacna eio c+a
neninx xnxox XIX neia. I on Iieo oi
iaci+n nai+oxnxy connaiiix coeain-
ex. o .+oio nexein Iieo i noc+o e:-
xoniix cyioi, +nnox, ni:naiiix i n:in
n+ainicinx Ieonio. eio cea Iie-
o qainy:cinx ieoex. Ioce cxe+n ei-
o oi Iieo yiaceona eio cii Iai.
an anni noia:a iax, u+o n nai+oxnxe
aioa+nia n xac+ec+no ai+ea cocen. Ce-
ioin nai+oxnxa o+oma o+ aioa+nin, oia
noinxae+ nnuecine n connaiiie +exi.
I.H. Ho nai+oxnxa nee+ninnaine ia-
ia+a cnne+eic+nye+, u+o n ceioin xnxi
nneiai+ i aioa+nie.
M.M. a, io .+o ie iyin+i n ie cai-
+o. Ceioin aioa+nia oime ncnoi:ye+cn
n nnie, n ioyiae iannxe. Ieiaciii
nnxe n+ Jnu, ua+enin, Ioi, a n xi-
:ni-xoax Xaioi n, no:e ue Ia-
io c an anniox n C+.iox ayeex.
Ioia n ioine XIX neia nai+oxnxa noina
iai caxoc+on+eiioe nciycc+no, oia yiiaci
n iaae. ac+eiiio oia inaa n:nmie n+e-
a+yioi. Ioi Iieo nian ae eimnii.
Caxyi :iaxein+yi :nan uencnn Mae.
I.H. 8eci ie+yio :axe+n+i na ny+n:
c oioi c+ooii, nai+oxnxa, iai .+o ieeio
inae+ n iox nciycc+ne, neeoae+cn n
nyc+oe a:neueine, c yioi oia c+aionn+-
cn omec+neiioi in+nioi, nuyn nnniuin,
+nni, iacci. Ixeiio .+a ee c+ooia ienie+
aioan ioxeniiix .exei+ax nai+oxnxi.
He:ainaexix n .+ox o+iomeinn nnne+cn
nam Cne+cini nnex. Mie xoue+cn nonn-
+nona+i +o, u+o n iannca no .+oxy nonoy
n 1Do1 ioy: Xaai+en:yn cne+cioe omec+no,
Maco xoe+ oni n:oa:n+i ncex on+a+e-
ei neueniin c ioi+einxn. Iai +ouio oi
nocco:ae+ a:nuiix noce+n+eei neueniin
+o yionoa+nex, +o noneyex yi, yiiaxn,
nneinex iy, noxoioi, nonoo+ox ionyca,
nay:axn, nyc+o+y n aiaiioc+i .+nx iei
oi in+niye+ c noxomii nai+oxnxi. I ea-
e+ oi .+o ie +oiio +ouiee, io n oc+ee, c oi-
mei qai+a:nei, uex Ono+ n iox n: cnonx
omec+neiio-in+nuecinx naoion. A ioia
Macei Maco +ainye+, noneiynmnci i ny-
nie cnnioi n n:oaan c noxomii cnonx
yi na+iemy, io+oan noiannae+ exy no-
oci n mei, .+o ienen:oieiian noea
qai+a:nn n ixoa.
M.M. Heio+oie nai+oxnxi, ocoeiio
ieio+oie cneiin Inna, ceioin ye ie nxe-
i+ n xein +oi cni, u+o nxen nee.
yume nceio n noin .+o, ioia nocxo+e cnoi
qnix, cin+ii n 1Do1 ioy. Hecoxieiio, :e-
oc+i nnxon+ i ueoneiy +oiio co nexe-
iex, .+o cia:inae+cn n ia nciycc+ne. Inn ce-
ioin ye ie +o+, u+o iecioiio e+ ia:a.
I.H. Oqqei+, e:yconio, yiyncn.
Icnoxinx, iannxe, Iaouiy. +o i .+o
i :a ioxe, ecn i oi onnacn +oiio ia
ioxeniiie xoxei+i? Oi oc+anacn i ia
yonie my+in. A ni eae+e n: ieio nonc+nie
nnuecioe c+nxo+noeine.
M.M. Mie io ni+eecio o+xe+n+i
n xonx +yie, u+o ianneine nynin n oin
n +e e xoxei+i n nn oneeeiiix nne-
innx nceia oc+ae+cn +ex e caxix.
I.H. Iee iaioi nynioi ni ni-
c+ynan?
M.M. I 1DoO ioy n nia nee max+e-
axn Ceneioi uainnn n nee xe+anc+axn
Iana. Oueii uac+o n nic+yna nee e+ixn
n n iocnn+anx n naan:onaiiix n +ye-
iye:iix oiiix. Ocoeiio :anoxinoci xie
oio nic+yneine n I:ane n 1D4D ioy, ie n
noia:ina cnon c+nenie ynaieinn
n nai+oxnxi nee +neoaieiixn n nina-
naxn. Ha nec+aneine nnmn ae ce-
nie, n nx y:in neecia:inan nx, u+o n niai.
73

I.H. Iai e eainonan cenie n iai
nx nce oncinn?
M.M. n inx caxix naiix io
nouync+nona+i a+xocqey :aa. I .+o+ xoxei+
n omyma, u+o in, c+oi +nio ooieiiie
cyioi, nennnci :a nce nnoe, u+oi co-
xain+i ioi+ai+ c oiyaimnxn. Inxeua-
+eiiix n xein io n nic+yneine n Me-
yie nee :aiiueiiixn.
I.H. Iee ocyeiiixn ia cxe+i?
M.M. He+. Meyi oia n: caxix oi-
mnx +iex no uainnn. Jax no oimei uac-
+n coea+cn non:ieiio :aiiueiiie.
Mioine ocyeii ia nana+i e+ ia+oiix
ao+, ianxeiimee iaia:aine nn+i e+ ia-
+oin. H nia +ax +ni, n nenii a:
c+nenie ynaieinn, no+ox nai+oxnxi
Inna n, iaioien, Iniei no Ioioi.
I.H. +o cniiee nceio no:eic+nonao
ia :aiiueiiix?
M.M. H xoiy cia:a+i, u+o n c+nenie
ynaieinn, n nai+oxnxi Inna :a nocnn-
inxa oniaiono xoomo. Ho ocoeiio n:no-
ionaiio oin o+iecnci i Iioc+n, 8eoc+n,
C+aoc+n, Cxe+n n Cne+cioxy nnexy.
I.H. Jo ec+i +ainuecian n connai-
io-in+nuecian nai+oxnxa. Oueii noin+io!
M.M. Iioc+i, 8eoc+i, C+aoc+i,
Cxe+i, ec+ec+neiio, nei+nqnnnonaaci
c nx coc+neiioi n:iii. I 1Do3 ioy n nic+y-
na ia Iyciox qec+nnae n Ieiniixay:eie
nee aounxn Iycioi oac+n. A no nexn
oiiynannn Iexainn n, ioieuio e, uac+o ni-
c+yna nee qainy:cinxn noiciaxn. Caxan
ni+eecian nynia ia n Iyxaec+e, ie
n nia nee nn+ii +icnuaxn eeia+on, nn-
exanmnx ia uec+nnai xooen n c+yei+on
co nceio xna. Y xein io omymeine, y+o
:a na uaca n neenia no ncex c+aiax.
I.H. Iaiime ni ncnoinn nai+oxnxy
Xyoini. Iai ni o+iocn+eci i iei ceio-
in? +o iononn xyoinin?
M.M. Xyoini .+o ca+na ia n-
e+ai+n:x. H coxain n iei axn+ei+oiniy
1D47 ioa, nexein ee co:ainn. Y xein nceia
i xoomni ioi+ai+ c xyoiniaxn, nn-
uex ie +oiio nancinxn, io n enicinxn.
I Iinxe, canin+eiio ieoimox iooie,
n omacn c iaqniaxn n ciyin+oaxn. Ioi-
a n 1DoO ioy n iaunia n Iinxe, +o nia
n xaeiiiox iaae. Iai-+o neueox n nc+e-
+ncn +ax c cexii iaqniaxn, oin c+onn no
ncex iyncax, +ai u+o xie caxoxy nou+n ie
oc+aoci xec+a ia nionoi nomaie.
I.H. Cneia ia iac+oiio xaa?
M.M. Jai xaa, u+o oiai oia n:
noc+oniiix noce+n+eiinn .+oio iaqe :ano-
ina ee nci, noy:nn ia cneiy cnoi mnniy,
cyxouiy n ixiy ioiinia. Ho, cana oiy, ncio-
e noce .+oio n c+a nia+i n noxemeinn a-
xa+nuecioio +ea+a. Io:eic+nne c oimoi
cneii ioa:o cniiee, a n ii, ioia xe-
y nynioi n ai+eox ec+i acc+onine. Oio
no:none+ ioa:o yume coceo+oun+icn.
A eme xie ncnoxniai+cn ioiqeeinnn o nc-
iycc+ne nai+oxnxi, noxonnmne n 8anaiox
Ienie, ie xie :aanan ni+eeciie nono-
ci. Ocoeiio e xie :anoxinoci nic+yne-
ine, io+ooe n ana n +ea+e Inqayeaxx
nee nennaxn Ioxnme one, ai+eaxn Ie-
nie aicaxn n aicaxn unna Inc+e-
ia. Ice .+n ioi+ai+i c a:iooa:ioi nyn-
ioi in n oc+ai+cn n xein oimoi
miooi. Hecioiio neueon n none c Iaicox
Oiceox, eceyn o xy:iie n nai+oxnxe.
Ic+eun c neninx Oic+ox Iymex, io+oii
noan iax nenoiacciie nac+niin co
cnonxn necinxn, n ecei co C+eqaiox Xe-
xniox o qainy:cioi n iexenioi no.:nn
in n xein coi+nnxn. Ia:ne ie no+nca-
ime, u+o +aioi no.+, iai C+eqai Xexni,
c+oi iyoio n uy+io noinxae+ qainy:cinx
no.+on Oiaa n Aaioia? Ice .+o yienn-
o iamy yy. Coc+neiio ionon, c 1Do1
ioa Ieni c+a n xein nou+n n+ooi o-
nioi. Ye n 1Do1 ioy n Ieei-+ea+e
n ieoiuaiio noyncn c Man Inixai, ee
aicaxex +aina n xioinxn ai+eaxn. 8ia-
ioxc+no c oc+neinnxn nomoio, io+oix
n nee ie :ia, n noc+oniiii oxei xic-
nxn n omymeinnxn co ncexn .+nxn ii-
xn nciycc+na iai 8anaioi, +ai n Ioc+ouioi
Iexainn, nc+eua c naxn, iocnoni Ienii,
c+an n xein oia:a+eic+nox +oio, u+o i-
oni i qainy:cioi iyi+ye oueii nenia.
Ia:ne ie nei+o xiixeicioio Iaxeioio
+ea+a Iaic Ineiia+ necia:a, u+o nai-
+oxnxa c+oi yio acnne+e+ no nexeia
+eenneinn, niyc+nan:annn n inio
n nioni nnn:n+ iac i nenoiauaiiix,
unc+ix qoxax +ea+a? A eme xie iae+cn,
u+o no.:ni n:yuae+ n nai+oxnxa Yun-
+ei o+ainin, ieoi io+ooi xie ceiuac
oueii n:oi.
74
[22008]
I.H. Mie xo+eoci i y+ouin+i no-
inueciyi no.:ni. H no:noi cee non+on+i
+o, u+o ye ionon no .+oxy nonoy no ano:
Ioia Maco niae+ yun+en o+ainin, ia eio
nne o+aae+cn xinxoe nooymeneine, iyi
noc+oniio nno+ii+i, conio oi no+-no+ :a-
noe+. Ioia Maco niae+ yun+en o+ainin,
io+oii nyi in c +oio in c ceio iauniae+
neecun+ina+i ioio-+o nn u+o-+o cnana
n cena o+ cen, xi nnnx ie +oiio yaiiy
c nne+ouiaxn, io n yueinion, io+oix oi
accia:inae+ o ac+einnx n io+oix oi nioni
n nioni oei neecun+ina+i, u+oi +e ie
cean o+ ieio. In .+ox oi nce nexn :ai-
nae+ nocun+a+i cen caxoio, o+ueio noc+oniio
omnae+cn. O+o ai+ecioe nciycc+no, nen-
ioe, uayimee, io nn+ox eme n coeamee
in+niy.
Oiaio xi xo+en noionon+i eme o +e-
a+aiiix cnei+ainx, u+oi oxna+n+i neci
iyi oc+neiiix nciycc+n. Inen n ni no
nexn namnx iac+oei n Jnii n Ieei-
+ea+e iaine-no enicine cnei+ain?
M.M. Joia y xein io xao nexein.
Iei ena :aioiunnci iamn iac+on n Ie-
nie, iai xi o+nannnci n ceyimee +y-
ie Iaxyi (ie, ic+a+n cia:a+i, n nc+eua-
cn c encceox Iaox-Xaiinex I+ayxox),
:a+ex icceioq, Caaiiei, Incaei.
nmi n eiae 1Do1-io n neiycn n Ieni,
a n .+o nexn +ynna ia ye n Iane. Mie
e iyio io cin+i ia inioc+ynn IuA
+e+ni ioo+ioxe+aiii qnix. Io+ ioia
n cxoi noxon+i n +ea+i. Mie ocoeiio na-
xn+ii ex+oncine cnei+ain, io+oie mn
+oia n oiuec +ea+e. H cxo+e +ax Maxa-
my Iya, io+oan non:nea ia xein iyo-
ioe nneua+eine. Ii nei :iae+e, iocnoni
Ienii, u+o n xein Iex+ oni n: nen-
uaimnx axa+yion iameio nexein. A eme
n cxo+e Iocnonia Iyi+ny n eio cyiy
Ma++n n Ma+i no Ioiioxy. My:iia Oic-
ea ia n xein oimoi miooi, no+oxy
u+o n nnenie noin, iai n oioi n +oi e
ioxno:nnnn xoiy+ conxema+icn io+oc+i n cna.
Jai, n Ma+en ia qoie xoa, nonec+nyime-
io o oie n inme+e, nexn o+ nexein no-
c+ynae+ xy:iia, ianoxniaiman e+xoneiciyi
nac+oai, u+oi noia:a+i necnei+nny y-
ioio xna. y.+ aoc+n n ion, :a+ex nioni
o+eiiie cniiie yai n xy:iie, ianoxn-
iaimne o eaiioc+n, o ioiioi nane n:-
in. Joia e n oiuec +ea+e n nocxo+e
n yine nieci, iannxe Inyc uyuni
+ainueciyi axy o uemciox one Cono-
+nneinn, io+ooio :axna+inaime nia Oic+
Iym. O+o io ie noc+o ciiaio, .+o io
non+o. O+o i oimnicn +ea+, ueio xie
inioia eme ie ononoci nne+i. Joia e
n noina n n Ioxnme one y Iai+ea uei-
:eim+eiia, ie nocxo+e Ioiioio c+eia,
Iaxei, Cnaiy uniao n Ianciyi
n:ii. o +oio n cao nec+ann cee, u+o
nenen cnocoei i+i xoomnx ioxeniiix
ai+eox. O+o io o+ii+nex n xein, xie
c+ao ncio, u+o Iai+e uei:eim+eii
oimoi encce.
I.H. He oneoci n nax nocxo+e+i
Ieionoaiioio I+ay+e no oxaiy Iei-
nxa Maiia, ioia ni cinxan coc+neiiii
qnix c Ioiqiaiiox Iniqox?
M.M. a. Ho nee xie xo+eoci i
cia:a+i eme ioe-u+o o yiox: aioan Ioiq-
iaiiy Iniqy n cxoi noi+n n ioi+ai+ c a-
o+iniaxn inio, +exiniaxn n co+yiniaxn
inioc+ynn. Mie io aoc+io nne+i, iai
ienocec+neiio eainyi+ ia xoe nciycc+no
+exinin, aoune n ocne+n+en, iai oin cxe-
i+cn n anonyi+, nncy+c+nyn ia ene+n-
nnnx. O+o yeno xein n +ox, u+o iame nc-
iycc+no noin+io noc+ix inx Iexainn.
O+n +yeinin inioia ie nnen xein n +e-
a+e. Oin no:iaioxnnci c conemeiio io-
noi n inx qoxoi nciycc+na +oiio ia cex-
iax, n xey iaxn no:inio noinxaine. Hac
oenina ao+a n omne .xonnn. Iai a:
+oia n n nocxo+e qnix Ioiqiaiia I+a-
y+e Ieionoaiiii. H i nocxnmei cno-
coox, c noxomii io+ooio nciycc+no in+n-
ionao :eci omec+no n noeimniy. O+o+
qnix iyio io i noia:ina+i ne:e, no
ncex c+aiax. Jaioni in cniiie eni-
cine nneua+einn, c io+oixn n n neiycn
n Ian, ie xein an ionie :aaun.
I.H. Iaine?
M.M. Ina n ycne nnexa+i n Ian,
iai ioi+ai+ o+o:na xein n oioi. O+o io
n qenae 1Do2 ioa. H oei i nia+i +ax
n Jea+e Iciycc+n c Anex Ceiaex, io+o-
ii +oia ye i oinx n: yumnx xooix
xnxon xoei +ynni. I oioie xi nian
ue+ie ieen. Ienan uac+i noiaxxi co-
c+ona n: c+nenix ynaieini, n+oan n:
nocixn nai+oxnx Inna. Ioe:ia n oioi
7o

oia:aaci necixa cnoenexeiioi. Mein noa-
:na +oia a:inna xey a:ymeiiix Ie-
niox, ie +ea+ i ncnoiei n:in, n
c+aix, c+aniio o+c+oeiiix oioiox,
ie n:ii ia concex yioi, a +ea+ +oe
iaxoncn ia oueii nicoiox yonie. oioi-
ni, nceia cinmne ceaiiixn n uono-
iixn, n +ea+e c+aionnnci nnoi n neceoi
nynioi. a, y xein io xioio no:xoioc-
+ei caninna+i oioicinx n enicinx :n-
+eei, enini +oe nnan n in+nuio ia-
c+oeiian nynia. Coc+neiio ionon, n nn
n cxoiy ia:na+i c+aiy, ie nynia ia
i nioi. in nceio xna, ecn +oiio nee
inxn ie ueecuy oiaiioe non:neeine,
c oniaionoi nnoc+ii eainyi+ n oinx
n +ex e xoxei+ax, ia oin n +e e axa+n-
uecine cn+yannn. O+o e oia:inae+ n ncexn-
iii ycnex qnixon annia.
I.H. Iciycc+no xnxon .+o yinnecai-
iii n:ii. I a:nini eainonan ia +e e
caxie xec+a, ia io+oie nnee nceio o+in-
ianci enini?
M.M. Icn ciona neiy+icn i xoei a-
o+e, +o n oei cia:a+i, u+o i oueii ynn-
ei, ioia nincinoci, u+o c+yei+i n ncn
+ea+aiian nynia Ia:nnn :iai+ o ia-
mei ao+e, xo+n nee iac inioia ie nne-
n. Jo e caxoe io n n Aiei+nie.
I.H. Mie iae+cn necixa nnxeua+ei-
iix, u+o xi o+ Ienia uee: oioi cxoin
neecioun+i n Ia:nni, ie iaymnn xoa
xicei.
M.M. +o iacae+cn oioia, +o n, ioia
nianacn cnooiii eii, ncnoi:ona i-
yi no:xoioc+i, u+oi none no:iaio-
xn+icn c n:iii +ea+a n iooa. H ncnoxn-
iai cnei+aii In+ea Yc+niona ioni
ue+iex noioninion. 8anoxinaci nc+eua
co :iaxein+ix C+.iox ayeex, io+oii
nee Ienoi xnonoi noiioi nia nxec+e
c an anniox n aiinicioi My:iiai-
io-nai+oxnxnuecioi +ynne uea Iaio.
I.H. Ic+a+n, ie+ n y nac eainn eme
a: nonea+i +y nc+oni, io+oyi ni xie o-
iai accia:inan o namei nc+eue co C+.-
iox ayeex. 1Do1 io, Ian, C+ynn ia
Inceicinx nonx.
M.M. Joia xi y:ian, u+o C+.i ay-
ei nocencn n oiox n: nancinx o+eei.
Iee xi inioia ie nc+euanci. H xo+e
eio nniacn+i, io ie :ia, iai i iexy noc+y-
nn+icn. Y ianioio .ei+nia +ea+a, n io+o-
ox n nia, onaci ieinaiian nen. Oi
nexn o+ nexein noaa+ina n o+ee, ie
n ayei. Io+ oi n o+nanncn +ya n yc+o-
n n eio ioxee ioo+ioe :axiiaine. C+.i
ayei ni:na no +eeqoiy .ei+nia, a +o+,
unin cne+, c+a accia:ina+i, u+o n c+ynn ia
Inceicinx nonx niae+ nenoiaccian nai-
+oxnxnuecian +ynna, noceiee n nonocn
eio noueiiy+i ocoo. Oi e no+ox neea
nncixo, n io+oox n nniama ayen nni-
+n i iax. Hac+ynn ia:iaueiiii neue, c+n-
enie ynaieinn n nai+oxnxi Inna no-
mn, io C+.i ayei ie nonnncn. Iniei
Ioion ciiaia, a ayen nce ie+. Hac+ynn-
a noceinn uac+i noiaxxi xi nian
n xaciax (.+o in oimne +ainuecine xac-
in) Manaiy n Iainaia, n +y+ n y:ia, u+o
C+.i ayei iaioien-+o nnme. Ioia no
oioiuainn cnei+ain, ea n yiax xacin, xi
nimn ia noioi, n ynne n oe conemei-
io cnnimee nno, ayei caxo:aneiio an-
onona, a xey +ex Manaia n Iainai
ia iacino:i +ainuia. Io+ox oi :ame
i iax. Mi oueii oaonanci .+oxy. Ian-
a, n i oneuaei +ex, u+o oi ie nne Inna.
Ia:ne ie in xi c inx nai+oxnxnuecioi
oiei? Mie xo+eoci +y+ e noia:a+i exy
n mioy, n iam c+ni. I c+oi xooox no:-
ac+e, n iaiox +oia i n, ueonei oueii .io-
nei+nuei n neon exy ia ceyimni
e neue nocxo+e+i nenyi uac+i noiax-
xi, ecn .+o, ioieuio, ie cnmiox eio y+o-
xn+. Ha ceyimni eii oi i nyii+yaei,
nocxo+e n nenyi, n n+oyi uac+n, i ioiny
neuea ye :ia ncex iiomei n enymei xoei
+ynni nonxeiio. Jai iauaaci xon ya
co C+.iox ayeex. Ioxii, iai cnennaiio
n ieio xi oiain:onan ieoimoi nnex
c maxnaicinx, u+o c+ono iax nnxeio ie-
eiioi niyuin. Ioiai ye in n yiax,
ioia ayei meniy xie ia yxo: H nii
+oiio xnieaiiyi noy. In .+ox oi co-
nemeiio :axeua+eiio n:oa:n .+o ia n:i-
ie nai+oxnxi, u+oi xie io noin+iee.
I.H. anninaa n Iane.
M.M. Oiai n oioie, ioia n ie
nia, n emn ynoon+icn nc+oniy n cnon-
xn ia:axn ynne+i, ie no+eiao e+c+no
annia. H o+nanncn n Yai+u.n n ina+a-
i inme+i, ie nioc anni. Jax c+on ox,
ie oi oncn, c+oonia Axnn Cnaceinn,
76
[22008]
ie oi nn+acn. Jax iaxonaci oiinna, iya
oiai nnne:n eio xa+i, +ax e i nai
Ieicnii+oi, ie oi ncni+a uync+no nenoi
inn, n nyi oi conio i nec+a nee-
o xioi n cnonx c+on+aiiix amxaiax. H i
iac+oiio n:noionai, u+o yc+exncn :a inx.
Ho n :ia, u+o yeiai n coc+neiioe e+c+no.
I no+ n ye ia Jex:e. H ciona n no+oie iei,
n n:ii ne+ aime. A y xein ooe co-
c+onine yxa n ionie iaei. H cuac+nn,
u+o n xnx.
I.H. Icn i oimnic+no ai+eon xoi-
n ncni+ina+i c+oi aoc+ioe uync+no o+
cnoei noqeccnn! Iai xoomo .+o o+a:noci
i ia n:in +ea+a!
M.M. 8a+ex n noina n Iainn,
n ynie. Jax n niie 1Do1 ioa n +eueine
ieen n nia n I.i+-+ea+e. Iaini no-
nc+niy yian nynia, nencnoieiian
n:ieiioi cni n qai+a:nn. I ioine ne-
c+aneinn xie inuan c iaein: Cian u+o-
inyi! Cian! Oin xo+en xo+i a: yci-
ma+i iooc xnxa.
I.H. Iynia xo+ea yoc+onen+icn, u+o
nee iei oiuiii ueonei. Oin xo+en no-
uync+nona+i +neyi nouny no ioiaxn.
M.M. I 1D48 ioy n ye ina n Io+-
ainn, n Oniyie. Ho +oia n eme nia
n +ynne Aaia-yn Iao n Maei Ieio. Cny-
c+n nn+i e+ n nxec+e c xoei +ynnoi nia
nee +oi e caxoi nynioi Iniei.
I.H. Mi nce nexn niiaex no c+a-
iax n ioax. Xo+eoci i neiy+icn n Ian.
M.M. I xa+e 1Do2-io n io+onn ionyi
noiaxxy. Oia+ina ee, nic+ynan no neue-
ax n iaae Iacian o:a.
I.H. +o .+o :a iaae?
M.M. I 1D47 ioy n Iane o+iioci
iecioiio n+ea+yiix n ca+nnuecinx ia-
ae, io+oie ciian iexaonaiyi oi
n a:nn+nn nocenoeiioio qainy:cioio +ea+-
a. I oiox n: iaae n Cei-Aexei-e-Ie
xoio io o+icia+i xoooi qainy:cini
a:-oiec+, io+oii nia n ionooeai-
ciox c+ne nooio Ioy i+ey, Yey uo
n Yey Ioc+aiiy. Jax e xoio io nc+e-
+n+icn co :iaxein+ixn no.xaxn Aaia Ie-
nea n necinxn Ao:eqa Iocxa, io+oie nc-
noina Aiie+ Ieio. I Iacioi o:e
ei+nonan Ia+in Aai. Cen ncnoin-
+eei, nianmnx no neueax n iaae, in In
Ioe, Ieiie-Xy:eio n eio ioein, iyii Ina
Aon, io+oii :eci e oiain:ona mioy.
8a+ex nonnnaci n yian +ynna iyioiin-
ion Aoa aqaie. Iacian o:a 1D4D
ioa ia nnxeio +ex e, uex Iynen ia
iime, oiain:onaiiii Ioi+o noce Ienoi
xnonoi noiii.
I.H. I cnoei ao+e ni ie in n:on-
onaii. Iaae +oe xeinoci.
M.M. a, n n cnn:n c .+nx xie i xo+e-
oci :axe+n+i, iocnoni Ienii, u+o xoe nc-
iycc+no io cnn:aio c a:nn+nex yinx
qox nciycc+na. I +ox, iai In Moi+ai n Ia-
+in Aai ncnoinn cnon necin, +oe xoio
iai+n nnnine nai+oxnxi. Hauniaa oia
noinia+i n n axa+nuecini +ea+ .+o nai-
+oxnxa eiy n Iao. Ionune ioxenai-
+i, ocionaiiie Iaimeeex, nian nai-
+oxnxnuecine nn+un. Io:inia +ynna
Ieiie-Xy:eio, io+oan ye n 1D46 ioy nia-
a naonn n axi, ie uac+o nc+euanci
nai+oxnxi. Ho nce-+ain .+o i +ea+ cona.
a, eme cymec+nona oni+ Aaia ac+e, io+o-
ii nxec+e co cnoei +ynnoi cea iecioi-
io nai+oxnx: Macconoe eic+no, iannxe,
n Io yuaine euin Cyxna.
I.H. A ceioin .+o Haoiii ianno-
iaiiii +ea+, io+oii iaanie c naxn iece+
cany qainy:cioio +ea+a no ncexy xny.
Io:xoio, u+oi nxe+i +aioi xeyiaoiii
ycnex, axa+nuecioxy +ea+y (+ea+y cona)
iyio oaa+i co:aiioi iniexa+oiaqox
nonynioc+ii Aeaa unnnna, io+oii
xoi i nia+i n nia+i n Ienie Inina
Ioxyicioio n ae Cna, :aenci oi
+ax nooime. Aai Ina noia:ina n Ie-
nie n yiyi uac+i cnoeio ene+yaa: Cxe+i
ai+oia, a ia cneie uoiiciie eio +ynna
nn yuac+nn Aeaa unnnna nnenie cii-
aa Iin Ia:a Ini+oa Iiio. Ho ceiuac
xie xo+eoci i nioni neiy+icn i nenioi
noc+o+e nameio nciycc+na. H nxei n nny ie
+oiio Iaouiy, io nee nceio Iioc+i,
8eoc+i, C+aoc+i, Cxe+i. Iaouia xoi-
a i :nyua+i oee ioxeniio, my+nno, io
y nac ainei+ ceai ia +ene+e iiimei, ia
noxainn aouin. A n nyx xniy+ax Iioc-
+n, 8eoc+n, C+aoc+n, Cxe+n nnxo-+ain
nean n:ii. I +y+ y xein no:iniae+ no+
iaioe canieine. H ncnoxniai noiii ouao-
nainn, :iaxein+ii +aien Aiii Ianonoi
Yxnaimni eei. Iei nxeiio :eci,
n cxoc+ne, o+ue+nnei nnn+cn a:nunn .+nx
77

qox nciycc+na. Y Ianonoi nce ncxon+ n:
+aina, n: xy:iin n a:nnnae+cn o+ xioiooa-
:nn i noc+o+e, y nac e ioinei+annn ia
noc+o+e nncy+c+nye+ c caxoio iauaa n o
ioina.
M.M. I:nec+io, u+o ioxnuecini .qqei+
oc+niae+cn nocec+nox xexainuecinx, ic+-
ix, +oonnnix nneini. Jainuecine
n axa+nuecine nneinn +eyi+ xen+ei-
ioc+n n noion. Io.+oxy iaxxa+nia xnxon
y+neae+, u+o xeeiiie nneinn nna-
i+ .+oxy nciycc+ny oaiooeiiyi qoxy.
Moio canin+i .+o+ xeeiio a:nnnaimni-
cn, xeeiio iaac+aimni ec+ no-qai-
ny:cin xi ia:inaex .+o le geste oe lonou
c +aienei, +oe a:nnnaimeicn xeeiio,
c iaac+aimnx ianneinex.
I.H. Iaiyi oi n nciycc+ne xnxon
niae+ +aie n ixaine. Ai+ei, noi:yimn-
ecn conox, nceia ionon+, u+o y inx oio
i+i nanniio oiain:onaiioe ixaine, io
n xnxon ixaine nnne+cn ie +oiio ieo-
xonxix, io n emaimnx cec+nox nia:n-
+eiioc+n.
M.M. Acoi+io nce nneinn oii
i+i noc+oeii ia ixainn. I +oxy e ixa-
ine oio i+i nanniio acneeeio no
ncexy +ey.
I.H. 8iaun+, in oia uac+i +ea ie o-
ia iaxon+icn n no+nnoeunn c ixainex.
O+o+ +exinuecini nonecc oneene+ qoxy.
Oi, c+ao i+i, ieu+o oimee, uex noc+o
+exinia. Ye oio +o, u+o n nai+oxnxe ieo-
xonxo coo+ne+c+nne xey ixainex n nn-
einex, ie onyciae+ :eci oioio ia+ya-
n:xa: iniainx +oxiix n:inon nn
ni+aameiiix o+ c+ac+n ia:. Icn n na-
nniio noinxai cymec+no ea, +o +y+ yxec+-
io canin+i nai+oxnxy c ao+oi ciyin+o-
a: c+a+yn n nneinn. Ie: c+oi o+oaiioi
qoxi coeaine oc+aoci i ie ninnei-
iix n :n+en, a :iaun+, ie :a+oiyo i
eio. Io conox qoxa xi nxeex n nny
ioa:o oee exioe noin+ne, uex +o+ oiain-
ueiiii cxic, io+oii n ieio ieeio nia-
inai+ ceioin. Caxo cooi a:yxee+cn, u+o
i qoxe nneiae+ n ai+e +ea+a cona. I +o
xiioneine, ioia ec+ n cono ie connaai+,
no nonaae+ .qqei+, no xi nnnx nmi
e:yxioe ioxnionaine, eccxiceiiii qac.
I omex, nce .+o n:nec+io, io xi oii o
.+ox ynoxniy+i.
M.M. a, ai+e no:eic+nye+ ia nyn-
iy ie +oiio nocec+nox cona n cn+yannn,
io n nn noxomn qoxi, io+oyi oi nnae+
cony. I nai+oxnxe e qoxa n coeaine
conemeiio ieo+enxi yi o+ yia, :eci
iai n no.:nn, ie oionexeiio nncy+c+nyi+
n coeaine, n uync+no, n qoxa. Jo e n n
xy:iie. 8axna+inae+ ie coeaine axoncioi
qyin, a xy:iiaiian qoxa, no .+a qoxa
n co:ae+ :eci coeaine.
I.H. C+ao i+i, xoio cia:a+i, u+o ie+
ioxno:n+oa, io+oii i i nai+oxnxe o-
ee oiix, uex Mona+.
M.M. Ioieuio e. Mie +oiio xoue+cn
oann+i: uex Innain n Iax.
I.H. Jma+eiioc+i xona+oncioio nc-
iycc+na .+o nnxo-+ain ieu+o noe aiyc-
+nuecioi nai+oxnxi.
M.M. Canieine nciycc+na xnxon c xy-
:iioi cnanenno, ecn ncnoxin+i, u+o oia
cymec+nye+ n n +nmnie. Y iac no uainnn
ionon+: My:iia .+o +nmnia, a +nmnia
.+o xy:iia.
I.H. Jouio +ai e, iai conecioi eun
ieoxonx c+ni, +ai n nai+oxnxe ieoxon-
xa qoxa, n no xee +oio iai .+n c+ni n qo-
xa aioan ycnnnx ueoneia oe+ai+ cen,
oin c+aionn+cn coeainex. He inae+ no-
niioio c+nn nn noniioi qoxi, nmei-
iix coeainn. uoxan:x, +o ec+i qoxa
e: coeainn, .+o +aioe e o+cy+c+nne nc-
iycc+na, iai n iooe coeaine e: qoxi.
Oa nanai+a eccxiceiii, n in+niyi+ nx
:a eo. Ho neiexcn iexioio ia:a no nexe-
in. Ii cia:an, u+o ioia neiynci n: oi-
oia n Ian, +o ncian necnei+nny a:nn-
+nn n cen caxoio n n namei +ynni,
a:nn+nn no:xoioc+ei caxoniaeinn.
M.M. a, n e:yi+a+ox c+a Iieo
c Moixa+a, io+ooio xi noia:an 24 niin
1Do2 ioa n Jea+e Cai Ieia. Inenie iama
+ynna niaa n c+oi :iaun+eiiox +ea+e
Iana. O+o, iany c Ioxen uaice: n +e-
a+ox Maniin, oni n: iynieimnx +ea+on.
Hax nec+ono niea+i oiy. Ioiax-
xa coc+ona n: mec+nxniy+ioi Iec+nien-
ioi ioiin, ue+iex nai+oxnx Inna: Jaini,
Ioiiioeen, Jeie n Cne+cini nnex.
8a+ex me Ioenioi no +ixe. Mi ciona
ncnoinn Iniei Ioion n no ioien
Iieo c Moixa+a. I iamei +ynne io
17 xnxon. Ioc+ixi n eioannn Aaia Ho.n.
78
[22008]
I.H. Aai Ho.i nam noc+oniiii xy-
oini?
M.M. Inenie xi nc+e+nnci c Aa-
iox Ho.ex n 1D48 ioy. Oi ea ioc+ixi
n xacin n Hxain n n Iicoona n:
Iaxeiia, eioannn i Inien, xacin
n ioc+ixi i Manaie n Iainaiy, a +e-
nei i Iieo c Moixa+a.
I.H. I uex ni nnn+e a:nn+ne, ecn
caninna+i Iieo c Moixa+a c In-
ieii?
M.M. Iieo c Moixa+a noia:inae+
concex yioi xn, ieen Iniei, io+o-
an, iai n ye ionon, onncinae+ cyiy ue-
oneia n oneeeiiox omec+ne, n oneeei-
ioi cee, a nxeiio unioninuiei. Iieo
c Moixa+a nocnon:non+ nexeia Jyy:-
o+eia, oxie, C+eiieia. Iieo .+o iam
+annnoiiii ieoi, io oi eio ie +a, u+o
y Ieoio Iieo eio. Mi ia:inaex eio
eiii Iieo. Oi c ia+ni Inie+a. n
xein io naio co:a+i n: +annnoiiix
qniy Aeinia, Ionmnien, Iooxnii
nn Iaccaia oa:i nexein, n:ioio iax,
nou+n nana+oio c+oe+nn. Iieo c Moixa-
+a .+o ye nonce ie ioi onioini y-
ia+ni c Iixcioio yinaa. Oi oe+cn
n xne, io+oii nxoan+. Oiaio eio co-
a+in no xaai+ey, a uac+o n niemie +a-
nnnoiiie xacin, c+oi inxie iaoox.
In .+ox Aeini c+a xyoiniox-qy+yn-
c+ox. Iaccai xeneia+, c+aeimni eny-
+a+, io+oii coa:ine+ Iiee++y, iononnei-
iyi Iooxniy, a n .+o nexn Ionmniei,
onia c ncnn+ix yiooa:iix nnox, o+-
nemnnae+ noioii. Ieionnii Iieo, ne-
iii caxoxy cee, neceye+ cnoei inioia ie
ocaenaimei ionii Iiee++y, ianyiaiiyi
oiinxn iooa. Heiannc+i i xeneia+y onon+
Iieo o cya. I +iexioi iaxee Iieo ie-
:n+ o ynic+ne. Ha accne+e einiy e+
.maqo+. In:oi ioien n:in Iieo. Ho eme
ie nce cia:aio. Iieo eccxe+ei. Iieo
n Iiee++a, n:nnmnci :a yin, no:namai+cn
n .+o+ ioo c eio oiinxn.
I Iieo c Moixa+a xie ocoeiio
xo+eoci neea+i cne+yi, iacouiyi n:ii
Moixa+a n no+nnonooioc+i oxai+n-
uecioxy n xauioxy xny Ioion. I Iieo
c Moixa+a ia cneie 17 neexei, n +o nexn
iai Iniei ma n enioi eioannn. ei-
c+nne nce nexn noncxon+ xey ena+a-
xei+ox n no+iix. O+a nai+oxnxa iaccn-
uecian, no n iei coieii enic+no nexe-
in, xec+a n eic+nnn. A Iieo c Moixa+-
a a:iiinae+cn n nocexiana+n xec+ax
eic+nnn.
I.H. I+o iannca xy:iiy i Iieo
c Moixa+a?
M.M. Ao:eq Iocxa :iaxein+ii
qainy:cini ioxno:n+o. Ixy nniaen+
xy:iia i e+nx aiia n yinx n:nec+iix
qnixax, a +aie xioec+no maicoion. Oi
oueii nonynei. n Iieo c Moixa+a
ia +aie oueii naia +exinia cxeii ioc-
+ixon. Iocexiana+i xnxon nian cexie-
cn+ ne on, no.+oxy Aaiy Ho.i nnmoci
nonnn+i oimyi n:oe+a+eiioc+i. Y o-
ioio +oiio Ionmnien io neiana+i
ioc+ixon. Ii+eecio io nne+i, iai ai-
axi nyi nenamanci n oinion,
a oinin onn+i n aiaxon. Iynia
nnea ia cneie cexiecn+ na necoiaa,
a :aianec in a:y ie onyciacn. Honix n Iie-
o c Moixa+a io n +o, u+o ae aoune
cneii nian iai xnxi. Iieo c Moixa+-
a nec+anne+cn xie iaeiocionox: oia
ia+nia cxeine+ yiyi.
I.H. Jaine xiioneiiie neexeii nc+e-
uai+cn n n +ea+e cona. oc+a+ouio ncnox-
in+i uayc+a n xioine nieci 1D2O-x ioon,
ie ionon ye o Iex+e.
M.M. a, .+o +ai. Ii conemeiio na-
ni. Ho nai+oxnxa neecia:inae+ nocexia-
na+i .nn:oon :a nn+iecn+ xniy+, no.+oxy ne-
nameinn :eci oii conema+icn ioa:o
cioee (iai nenameinn ai+eon, +ai n e-
ioanni). Ii nei :iae+e, n nai+oxnxe nexn
oueii ca+o!
I.H. Honoe :eci nenameine xnxa,
io+oii oei xiioneiio neeoe+icn. O+o
nou+n qoiycini n: naie+e.
M.M. Iieo c Moixa+a .+o oia-
:a+eic+no +oio, u+o n xein oueii naia
+ynna. Ieaiian +ynna c eaiiixn eio-
annnxn oaa ionie noexi.
I.H. Iai me Iieo c Moixa+a
n Iane? Iai eainonaa nynia?
M.M. Ciauaa n nynin .+o io ieo-
naiioc+ii, nei o +ex no +ea+ nai+oxn-
xi ie nninxacn nceie:. Oi accxa+nna-
cn iai +einii n ai+eon, nn iai
exoic+annn nn+yo:ioc+n o+eiioio ncno-
in+en, nn iai aoa+onn n ncceo-

nainn noex +ea+a. Iooiie ncceo-
nainn neia:iauanci n acii+nn +ee-
ciix no:xoioc+ei. Hamn nec+aneinn
n Iane n Jea+e Cai Ieia nnenie
oia:an, u+o nciycc+no nai+oxnxi oe-
o cen.
I.H. I .+o +ax, ie oiuio niai+ +a-
ienn n iaccnuecine nieci.
M.M. Jax niaa o .+ox ionon+
n nxn +ea+a Caa Ieia. n iac .+o
o:iauao, u+o o+c+yna+i iei:n. O+o i io-
ai +n+aion, n xi noc+o on:aii in
nii+n n xoe. Mie ncnoxniae+cn no.xa
qainy:cioio no.+a Ieie Iaa, ie oi iono-
n+: Ioinxae+cn yn, iax iyio noni+a+i-
cn nin+i!
Hcpcno c ncucnkoro L. B. Mapkono
Otouuouue c:eopem
8O
Aia+oni Caxynonnu Ineecini
(1D242OO8), noqecco, :acyeiiii en+ei
nciycc+n Iecnynin Jina, oni n: c+a-
eimnx nenoana+eei CIIAJI. Inn
n iee n 1D63 ioy, ca:y noce oioiuainn ac-
nnai+yi, oi noao+a oioo 4o e+, ni-
nyc+nn oioxioe ionuec+no ai+eon n e-
ncceon n iauec+ne n+ooio neaioia, a no+ox
n caxoc+on+eiioio yionon+en ai+ecinx
iycon. Haunia A. C., noce oioiuainn ia-
meio nic+n+y+a no iaccy noqeccoa . u. Ma-
iaiena, iai ai+e einiiacioio JI8a, ie
ca:y :aeioxeiona cen ninx n ni+eec-
iix ncnoin+eex, ciianmnx xioio a:io-
oa:iix oei. Ionie einiiani o cnx
no noxin+ ieonaiioe n caxoi+ioe ncno-
ieine nx on Jnaia n cnei+aie Ioxeo
n yie++a, noc+aneiiox eio yun+eex.
Ioce yxoa n: +ea+a n neaioiniy eio ai-
+ecian iaiea ie neia+naci, oi xioio
n noo+noio cinxacn n inio, co+yinuan
c +ainxn niaimnxncn ne+eyicinxn in-
ioencceaxn, iai A. Iexai, A. Coiyon,
C. Aaionnu, . Inninxn:e, I. Maxni n .
Yuac+nona A. C. n n +eenn:noiiix cnei+ai-
nx, noc+aneiiix +ainxn iyniixn enc-
ceaxn, iai . oni, M. Cynxon, I. Cno+a.
Oioxiii ai+ecini oni+, o+nuioe o-
a:onaine n nocnn+aine, nnoian ni+en-
iei+ioc+i ec+ec+neiio nnnen xoooio y-
xaimeio ai+ea n +ea+aiiyi neaioiniy,
io+ooi oi oc+acn neei o ioina cnonx iei.
Ieaioinuecini nonecc nceia noinxacn nx
iai noc+yna+eiioe nneine n a:nn+nn nc-
xoiix cnocoioc+ei iaaiiix c+yei+on.
exy yex ceioin yun+icn? .+oxy non-
ocy io nounieio ioe :aaine nn yn-
aieine o+ nenoio o noceieio yoia. Ia-
ii yoi on:a+eiio oei i yun+i
uexy-+o ionoxy, ien:nec+ioxy aiee. I ie +oi-
io noqeccnn, io n, nee nceio, iaai-
cioi no:nnnn, ueoneuecioxy oc+onic+ny n o-
mei iyi+ye, io+oixn n oioi xee
I. C. Mai
Haunvn A.C.Hnccpckoro
oaa oi cax. Ie: .+oio A.C. ie xicn
cymec+nonainn n +ea+e n noome n nciycc+ne.
Oi cun+a, u+o ianiii cnoi .i:axei c+yei+
cae+ ie n nic+n+y+e, a n noceyimei a-
o+e, n oueii ninxa+eiio cen :a ycnexa-
xn cnonx yueinion noce oioiuainn Aiae-
xnn, no xee cn noxoian nx cone+axn
n noeioi. o noceinx iei, ye +ne-
o oiioi, oi i o:aouei noqeccnoiai-
ioi cyioi cnonx inmnx c+yei+on, xo+n
y oimnic+na n: inx oia conaci neci-
xa yauio. I unce eio yueinion i. a. Ioc-
cnn: M. Ioncini, . Iaion, H. Inaion,
I. Coioona, H. oimena, M. Ioi+onia,
O. Ioiona, :. a. Ioccnn: I. Iocoynian,
I. Jenueen, C. Iaioncini, A. Ionaiuyi,
nonyniie inioa+nc+i A. uonician,
C. Iooueiio n .
Ho ie +oiio nai+nioi +ea+aiioi ne-
aioinin :ainxacn noqecco Ineecini.
Ix ianncai n +eoe+nuecinx ao+, ocxic-
nimnx noexi +exiooinn nonecca ai+e-
cioio +nouec+na: Iiy+eiinn eui n ao+e
ia oii, Icnoi:onaine coie+on Ieic-
nna ia nenox iyce ai+eon axi, Cnei-
+aii n +ea+aiioi mioe iai nooeine
yueioio nonecca n . Ieaiaexan ine
c+a+in :aioiueia ie:aoio o cxe+n, n ee
n ieio+oox cxice xoio cun+a+i yxoniix
:anemainex A. C. Cax oi o+iocncn i iei iai
n+oionoi, ao+a nooio n +ma+eiio, no
iecioiio a: neenncinan ueionnin. Ha xoi
n:in, aiian ao+a iacae+cn iaoenmnx
nonocon conexeiioi +ea+aiioi neaioin-
in. Ocoeiio naia, iai xie iae+cn, nne-
nie cqoxynonaiian noexa oxniai-
+i ninxainn +ea+aiioio neaioia. Inouex,
ie yy neecia:ina+i +o, u+o un+a+ei ne-
c+on+ nouec+i n oco:ia+i caxoxy. I noce-
iei ao+e xac+e en+cn cnonx oioxiix
oni+ox c yymnx noioeinex +ea+aiiix
neaioion, :ac+annn nx :aiono ocxicn+i
ocioniie noin+nn mioi.
81
Ienoaiai, u+o o:iaueiian n :aioon-
ie +exa noneiie+ inaoio +ea+aiioio ne-
aioia n +ociy n neuai. Ioe xoi, y cioi-
io nncaio n neenncaio ia .+y +exy, cioiio
:amnmeio ncce+anni, cioiio c+a+ei o +e-
iniiax, ynaieinnx, .+iax, nxnonn:annnx
n +. ., n +. n. n no+ onn+i ioxy-+o ieixe+cn
coa+i nnneii no nonoy +oio, u+o o-
man en+ onec, a Ioia nnaae+ n:nec+io
iya. I nei oin nani! eic+nn+eiio,
o +ox e. Ime a: noa:ximn+i no nonoy
mioi an+oa nonnio ie eaine ia 84-x
ioy n:in coa+i nnneii (u+o exy c inxn
ea+i), a noc+oe n ieonaiioe oc+on+ei-
c+no. An+o nxe ieoc+ooioc+i :aa+i cno-
exy xoooxy ioeie no +ea+aiioi neaio-
inie +aioi no+ ie:a+einnii nonoc: Iai ni
noinxae+e, n uex cy+i, ianiii c+eeii, ia
io+oox en+cn ,mioa yccioio axa-
+nuecioio nciycc+na? O .+ox iao noy-
xa+i, o+ne+n ioeia. C+aiio, oiaio
e, u+o xoio nenoana+i, ie o+ne+nn cee
xo+i iai-inyi ia .+o+ nonoc. Ho neaioin
ceieio n ae c+ameio noioeinn +aie ie
cxoin ue+io cqoxynona+i o+ne+ ia noc+an-
eiiii nonoc. Inouex, ni+anci u+o-+o io-
non+i o yxoniox, eic+neiioc+n n nane.
He yex yiano xyc+nona+i n o+ioex
conai C. I. Oeiona ia cone mioa.
Iioa, n neeiociox cxice IIYIA,
oc+niiy+ii n uex-inyi oni+, a +aie +o,
u+o ae+ +aiyi niyuiy, oni+. I+ai, mioa
.+o niyuia, +. e. oneeeiioe yxeine, one-
eiioe o xaicnxaiioio conemeic+na. +o-
i i+i o ioina noin+ix, nocnoi:yici
no:xoiix nnxeieinex +exnia niyuia
n yinx nnax nciycc+na. +oi on+icn one-
eeiioio xyoec+neiioio e:yi+a+a, nx-
neccnoinc+i n +ai ia:inaexie neenn-
inin noi:onanci conemeiio a:ioi
niyuioi n +exinie xa:ia, +o ec+i miooi.
I 187O-x ioax cqoxnonacn nxneccno-
in:x no qainy:ciox nei:ae: I. Moie,
A. C. Ineecini
Saucvkn o mkonc pauavnucckoro nckyccvna
n cc ancucnvax
I. Inccao, A. Cncei. ao+an ia o+ii-
+ox no:yxe, oin co:anan omymeine cneia-
imeio coieuioio cne+a, oia+c+na iacoi nn-
oi, ac+noeinn oexiix qox n nnannn
cne+a n no:yxa. Ia:oeine coiix +oion
ia unc+ie nne+a (iaiainaexie ia xoc+
o+eiiixn xa:iaxn n accun+aiiie ia on-
+nuecioe cxemeine nx n ia:y :n+en), nne+-
iie +ein n eqeici nooan ecnnxeio
cne+yi, +ene+iyi nnonnci
1
. Jainx oa-
:ox, u+oi on+icn a:ioio xyoec+neiioio
e:yi+a+a, cnn:aiioio c conemeiio a:iix
nneinex xna, nxneccnoinc+i n neenn-
inin ocymec+nnn cnon nen c noxomii co-
nemeiio a:iix mio. A nxeiio mio-
i iaieceinn xa:ia.
Ienann neexo i noexax yccioi
+ea+aiioi mioi, :axe+nx, u+o mioa
n axa+nueciox nciycc+ne, +. e. +a caxan
niyuia, iya xeiee :axe+ia, uex n xy:iie
nn n n:oa:n+eiiox nciycc+ne. C+on oio-
o qo+ennaio n iaian niy nnainc+a, xi
c ouennioc+ii nnnx niyuiy, oecneunnai-
myi nicouaimne +exni n ieieimne nnaio.
I .+a niyuia :nxa n ueoneia, iniaioio
o+iomeinn i xy:iie ie nxeimeio. Ioia e
n neiaciox cnei+aie xi iacaaexcn
ocenn+eiioi, :aa:n+eiioi nioi ai+eon, +o
mioa ai+ecioio xac+ec+na n nonoio
:n+en ie oo:iauae+cn c +aioi e ioiie+-
ioc+ii, iai n xy:iie nn nnonncn.
Iioa yccioio axa+nuecioio nciyc-
c+na n ee acoi+iox iauec+ne, +. e. niyuie,
nxee+ cnonx ocionainex cnixniy+ioc+i noc-
nnn+nn oc+on+eic+n n cnn:aiiix c inxn
na+ieon nn na+iea, a +aie nexe+on.
Cnixniy+ioc+i, noinxaexan n caxox nnxox
cxice .+oio cona. Moio io i cia:a+i
ae cniceiyiioc+i. Jo ec+i iaoe noc-
nnn+ne no+eiae+ ceioin, ceiuac, :aiono,
1
Ioimoi .innionenuecini conai. M.,
2OO1. C. 444.
82
[22008]
a ie no naxn+n nueamieio nn no:anueam-
ieio in. Io+ xi n nnmn i nenioxy o+-
ii+ni, i +oi caxoi oman, u+o ec+ onec.
A +enei: iaea an+oa ia cnonx io-
ei. Ha nx i iexy onene. Iecioi 2OO7 ioa
n Mocine noxon Meyiaoiii qec+nnai
+ea+aiiix mio Jnoi maic. Iyiononxii
xioi iyc yuac+nona n iex co cnei+aiex
Ja+iq. Aean ncnoi:ona+i .+o+ caxii
maic ianoee noyi+nnio, an+o cionon-
cn co cnonx yiox, ianiix encceox +e-
a+a nx. Moccone+a I. O. Xoxcinx, o +ox,
u+o oi nocxo+n+ nyx eio c+yei+on. Ioia:
coc+oncn. C+yei+i, n uac+ioc+n, ciian
cneiy n: Ia+ien Iaaxa:onix. I+ac-ia-
nn+ai Cieinen (Mouaia) n Aema Iaa-
xa:on. Ioce noia:a Xoxcini n eio ioein
nn:ianci, u+o oin coiamai+cn ia +aine
nocxo+i noc+o n: eainn a+i no:xo-
ioc+i ninyciiniax a:iix +ea+aiiix mio
noia:a+i cen. Ix, n nninnne, ini+o ie iy-
ei, +. i. y inx +ynna n e: +oio iacun+inae+
8O ueonei. I +y+ Xoxcini, nyi oann:
8iaemi, xi nocxo+en oueii xioio ao+
n, nonenmi n, nenii a: ynnen ,mioy.
Io+ oia, nocia o onenn. O+o ie caxoei-
axa. O+o noc+aionia nonoca. O+o noexa.
Hauiy c cen. Ioieuio, io nnn+io .+o ci-
ma+i. Ho xoiy n n cia:a+i, u+o no ncex nn+n
nnoxiix cnei+ainx iaan xniy+a cnein-
uecioio cymec+nonainn exoic+nonaa ia-
nune mioi y xonx c+yei+on? Yni, ie+!
J. e. n i cia:a +ai: oia, e:yconio, nn-
cy+c+nonaa, io aeio ie c+aniio. Jenei
n xoiy no:non+i cee o:aaun+icn +ainx non-
ocox: u+o e neaioin, io+oie yunn n noc-
nn+inan +ex c+yei+on, io+oie nee nnox
Xoxcioio n eio ioei ie noexoic+nona-
n ianune mioi? Oin u+o, xaoinan-
qnnnonaiiie neaioin? I .+o +yio none-
n+i. Oiaio n n iamei Aiaexnn inai+
noia:i (nnuex ie +oiio o+inion, io n ne-
ix cnei+aiei), ie ianune mioi no-
cxa+nnae+cn +oiio .nn:onuecin, a :iaun+
ie cnc+exio. Iya e nonaae+ .+a caxan
mioa-niyuia c a:onix yxeinex? Iouexy
oia :axeine+cn noxoec+ii, nxn+annei?
A xey +ex, ecn xi nmaexcn mioi, +o
nee iaxn ie nciycc+no, a execo. Iiaei-
ioe, oiain:onaiioe io execo.
I ecee c C. Ioionix I. Iocini io-
non: Ii :iae+e, n no.:nn xi nmex xno-
omymeinn iax ie:iaioxoio
1
. Io:non+ei-
io cnocn+i, nouexy e +oiio n no.:nn?
A a:ne n ncnoin+eiciox xac+ec+ne ai+e-
a xi ie ex ie:iaioxoio xnoomymeinn
n :aaiee :iaioxix iax necoiaax: aniox,
Iooinuex, Ioxeo? Ho nei .+a ieonai-
ioc+i, :ac+anniman iac n :n+eiiox :ae
cxen+icn nn naia+i, xoe+ i+i nooe-
ia +oiio ceioinminx, cnixniy+iix nii-
ueinex nceio oia+c+na ueoneuecioi nuioc-
+n, cnocoioc+n ee i coc+aaini, ixoy, nie
a:nn+oio nooaeinn. Io:xoio n .+oio o-
c+nui, iecxo+n ia +o, u+o niie cnei+ain
ny+ no oO n oee a:? Iai+nia ieio+oix
+ea+on .+o no+neae+. I iauec+ne nnxea
xoio io i nnnec+n +ea+ no yiono-
c+nox I. H. uoxeiio. Oiaio ia ny+n oyue-
inn mioa ieeio +ene+ cnoi e:ycon-
ioc+i. Iouexy e? Ha .+o+ cue+ ec+i iecioiio
necni, iaan n: io+oix :acynnae+ oc-
+a+ouio nooioio ncceonainn.
Iecnn nenan. Ioinxan :iaueine ian-
ioio .exei+a mioi, xi n ueee a:ioo-
a:iix ynaieini (oymeneine nemei, ia-
ieinn :a nno+iixn n +. .), .+ion, ni,
io+oixn +ai oia+ nenii iyc n ocoeiio
nenii cexec+, nce e c ieoc+a+ouiix no-
c+onic+nox nic+annaex n c+yei+e cnc+exy
cnn:ei xey .+nxn ecunceiiixn :aainn-
xn. Mi ie oamaex oioio ninxainn yue-
inion ia ioieuioe :iaueine ynaieini, ia
+o, iai oin yy+ ao+a+i n necnei+nne
n iai oin cnococ+nyi+ yieneini ianioio
.exei+a mioi.
Iecnn n+oan. Io xee +oio iai yueiii
xa+ena ooiamae+cn nce no:ac+aimnxn
xyoec+neiiixn :aauaxn, nnc+aiioc+i
ninxainn i :aaue mioi n iaii xoxei+
cneinuecioio cymec+nonainn c+yei+a iaun-
iae+ yiaca+i. Yneianci oc+neinex xyoe-
c+neiioio e:yi+a+a, xi iauniaex noma+i
noxoec+i n nxn+annoiioc+i mioi.
Je+in necnn. Inanqniannn neaioia.
In ncei ninnnyaiioc+n niycon xi (+ea+-
aiiie neaioin), noaiai, xoex c oc+a-
+ouioi oei+nnioc+ii oneen+i omyi
nnioioc+i an+ynei+a i ai+ecioi en+ei-
ioc+n. Moio cia:a+i niaue. eonei ie xo-
e+ i+i ai+eox, ie nxen oaninn, :aa:n-
1
Ioion C. naoin c Iocnqox Iocinx.
M., 2OO6. C. 176.
83

+eiioc+n, ni+eecioi ninnnyaiioc+n
n +. . n +. n. Oneen+i nnioioc+i i e-
nccecioi noqeccnn +oe no:xoio, io
c ioa:o xeiimei oneeeiioc+ii. A u+o xi
xoex cia:a+i o +ea+aiiox neaioie? Ic+i
n y +ea+aiioio neaioia ieian ianian cno-
coioc+i, e: io+ooi i+i +ea+aiiix ne-
aioiox :ane+io, ecn ie cia:a+i nec+yn-
io? Ioia xi iononx o .+oi cnocoioc+n,
+o nxeex n nny, u+o oia aia o+ nnoi, io,
iai ncnian cnocoioc+i, n cnoex a:nn+nn xo-
e+ oc+niiy+i oueii nicoinx neeon, a xo-
e+ oc+a+icn ia yonie ceeinuia.
Ienoaiaoci, u+o n nooioc+nx .+n
+n necnn yy+ ncceonaii no o+eiioc-
+n n n +ox nonie, n io+oox oin acnoon-
nci. Ho +aioe iaxeeine cen ie onanao.
Ice necnn +eonan n:anxonoiniioneinn,
niaue oin oia:inanci nie nnoio neaioin-
uecioio nonecca. Io.+oxy noceyimee y-
e+ nec+ann+i cooi ieini nxnonn:ann-
oiiii no+oi co:iainn, ie .+n necnn n yine
+exi yy+ oc+a+ouio nec+o neene+a+icn.
Ca:y e o+neuexcn n cnn:n c nenoi necn-
ei, n no+ ia iaiyi +exy: oni+ nce e ionon+
o +ox, u+o oiman uac+i an+ynei+on ne-
c+anne+ cee oyueine n Aiaexnn no n:nec+-
ioxy nninnny: H n c+on+en nome
nyc+i xein iayua+!. Iciiueine coc+ann-
i+ nmi +e, i+o nonaae+ i iax n: caxoen-
+eiioc+n nicoioio yonin (i nnxey, n:
nnen nciycc+n Caii+-Ie+eyi n Jea+a
Iiomecioio Jnouec+na). Oin, iai nanno,
necixa o+nuai+cn o+ oc+aiiix no ieio+o-
oi ye cqoxnonaiioc+n o+iomeinn i no-
neccy ocnoeinn ai+ecioi noqeccnn. Ice .+o
i +oxy, u+o xi oii noxin+i: co:iaine
n uync+na c+yei+on .+o unc+ii nc+ no
o+iomeini i iamexy n:ieiioxy n +nouec-
ioxy oni+y.
Io iaioxy nany n emaici nnca+i o +ox,
u+o n ncex, ia:aoci i, e:yconio? H o+-
ue+nno nec+anni cee, u+o un+aimne .+n
c+oin xoiy+ nouync+nona+i oneeeiiyi
ocay. Mon ooine n ynaaexie ioein,
n ie :iai, uex .+o oncin+i, io :a noceine
nnn:n+eiio e+ cexi xein ia iamnx ec+-
innax, n ionoax n neexoax oueii uac+o
oc+aiannnan c+yei+i a:iix iycon, :a-
anan xie caxie a:iie nonoci, cnn:aiiie
c noexaxn ai+ecioio xac+ec+na. Aaei,
u+o ie :annca nce .+n nonoci. Ho oc+aoci
oio conemeiio oneeeiioe omymeine.
C+yei+i nmeii uync+na neoio no o+iome-
ini io ncexy +einonouioxy noneccy. Ice
a:iooa:ne ecunceiiix :aaini ie +nio-
+ee+ n nx co:iainn i ianioxy i ean:a-
nnn ianioio .exei+a mioi, o io+oox
xi ye iononn n o io+oox, iai xi :iaex,
M. O. Iieei nia:naci oc+a+ouio ia+-
io: Caxoe +yioe n ai+eciox nciycc+ne
.+o iaii a: iai nenii a:. Ionccey-
ex, u+o xi xoex oec+n, a u+o xoex no+e-
n+i, ao+an ia caxixn +annnoiiixn
ynaieinnxn nenoio cexec+a, a no ny+n
neiexcn i +exe o nnoioi cnocoioc+n,
ieoxonxoi +ea+aiioxy neaioiy.
Hauiex c ynaieinn, io+ooe c+yei+i,
.ioioxn cnon xooie cni, ia:inai+ Iu.
Heoimoi cie+, io+oii ceiuac nocey-
e+, ie couniei. C+yei+ax io aio oxam-
iee :aaine. Inxoy oxoi. Y xein in:iie
yin. Coo+ne+c+neiio, n oei nx nixi+i.
Ha nomaiy ni:inai+cn +n c+yei+a. In-
io, u+o oin ooconec+io noio+onnnci.
Omymeine nexe+a, noi nce iai y+o
nxee+ xec+o i+i. Joiio oamae+ ia cen
ninxaine, u+o nce +oe iai-+o ynnn+eiio
noxon yi ia yia n ae yonoic+nne,
io+ooe oin nioi noyunn o+ nixi+ix yi,
noxoe ia m+axn. a n iyc cxo+n+ ia ni-
noieine .+oio ynaieinn, iai y+o oi ia-
iae+ xnxnuecini oni+, a ie iaxon+cn
n ayn+onn, ie :ainxai+cn nciycc+nox. Xo-
omo, ionon+ neaioi. 8axe+io, u+o oxa
noao+an. I+ai, nce onoiii. C+yei+i,
iai nx iae+cn, oen oneeeiiii in+e-
ni no o+iomeini i cnonx yymnx ao+ax.
Ho u+o e non:omo ia caxox ee? I coa-
eini, ie non:omo inueio! C+yei+i ie
noixan, ie neenn +oio, u+o C+aincan-
cini ia:ina H ecix. He ncni+an nc+ni-
ioio iacaeinn o+ nonecca nonnainn.
Iai cec+nne, oa:onacn nona n noc+n-
einn nxn ocionioio .exei+a mioi.
Iixon+ ceyiman +oiia. Cen inx
ca:y oa+n ia cen ninxaine c+yei+, io-
+oii oueii no-eonoxy noome i yxinai-
iniy (ec+ec+neiio, nooaaexoxy), nnniu-
io iaan +exnea+yy noi, n:n xio,
iyc+o iaxin yin, +ai e ic+o cxi neiy,
a :a+ex iaxin yin n+ooi a:. ea oi
.+o oueii xeeiio, co niycox, ae iynci
neioi, no+ox noc+ann inc+n yi no c+yi
84
[22008]
noi n noc+on +ai, noyuan iaioe-+o, +oiio
exy noin+ioe, iacaeine. Ii+e yin no-
o+einex, nouexy-+o nocxo+e ia ioi+n yi
n nime. C+yei+i cxo+en ia .+o necei-
xn ia:axn, n ae +i nx in ceiia nn-
o+ii+i. Co:aoci nneua+eine, u+o oin in-
ioia ie nnen, iai ueonei xoe+ yin, a xoe+
i+i, noc+o ynnen cnoeio +onanma +ainx,
iainx ie nnen inioia. I ioine i+o-+o ae
:aanonona. Xoomo! ionon+ neaioi.
Y +en i, nnnxo, +yiii eii? a!
o+neuae+ c+yei+. Ioiex aime, no-
oae+ neaioi. Ho c+on+ n n+n aime?
Iei non:omo ieonaiioe n, u+o necixa
neuaiio, nnnxo, n ie onaexoe. C+yei+
noixa, nocymec+nona n .+ox ynaieinn
no nninnny ceioin, :eci, ceiuac, n .+o
oio io i c+a+i nexe+ox ceie:ioio
a:ionoa. Iee c+yei+axn nnncn nnoi
nnxe, n iananeinn io+ooio oin n o-
ii in i coceo+oun+i cnon ycnnn. Iei
xi nce neiacio :iaex, u+o c+yei+i yua+cn
ie +oiio y iac, io n yi y yia. Oiaio
ecea ie coc+onaci. Jyio cee nec+ann+i,
u+o neaioi ie nxe nec+aneinn o .exei-
+e, io+oii xi ia:inaex miooi. 8iaun+,
ia:, cyx neaioia nocnnin .+o ynaie-
ine nmi ia yonie ionuec+na nooioc+ei,
eio ieio+ooi a:neia+eiioc+n.
Ieon+io, :eci n ceye+ neiy+icn
i +exe inanqniannn neaioia. enia+ian
.+o noexa. enia+ioc+i ee :aiiuae+-
cn n +ox, u+o xi ie nxeex +oi no:xoioc+n,
iaiyi nxei+ xy:iiai+i. Iei xoio nic+-
yxei+aiio, no uac+o+e ioeaini oia:a+i,
u+o .+o nxeiio io+a O n iniaian yian. Mi
e nxeex eo c uync+nox nani, c +oiuai-
mnxn ncnxoqn:nuecinxn noneccaxn, io+oie
n aiiii xoxei+ no+eiai+ n oiain:xe ai-
+ea. Y+ouinx n nnxea. Ie+ naoi. Ha
u+o na+ie o+neuae+ na+iey? Ha +eic+, nn
ia no+eic+, nn ia ni+oianni, nn ia n:ii
+ea na+iea? Ia:nannmnci n iece, ia .+n
nonoci o+ne+n+i iei:n. O+o +eye+ o+ ne-
aioia :iaun+eiioi ienio-ncnxnuecioi a-
o+i, n nicmei c+enein ooc+eiioi ao+i
ncex eio uync+nnnm. Oneeeiian cnoco-
ioc+i i +aioxy nocnnn+ni oia i+i n:-
iauaiio. Oia o+ oeinn xoe+ nxe+i c+e-
neii acoi+ioio cyxa, iai n xy:iie. Ho .+o
nce e oc+a+ouio eio. Iaio, u+o .+o noc-
nnn+ne +einyexo. Icnoxinx nn:iaine
I. A. Jonc+oioiona, u+o oi ie xoi un+a+i xy-
oec+neiiyi n+ea+yy noc+o +ai. Io-
co:ia+eiio oi nce nexn c+yi+yio aian-
:nona non:neeine no coi+nnx n +. . Io
cymec+ny, .+o nei +einii aian:a axa+n-
uecioio non:neeinn, oc+nimeio cnoeio a-
coi+a. I cnn:n c .+nx no+ eme oia noe-
xa. Inoie, ioieuio, nciyccnoiian. Ie en+
oxniai+a iameio neaioinuecioio ninxainn?
Ha xyoec+neiiox e:yi+a+e nn ia ao+e
ncnxoqn:nuecioio annaa+a ai+ea? Inoie
oinuiix i i o+ne+ n ia +ox, n ia .+ox.
Ho +oiio iao nxe+i n nny, u+o uex coiee
axa+nuecian cn+yannn, uex oc+ee oia no-
+eiae+, uex nime +exnon+xnuecioe cymec+no-
naine ncnoin+eei n +ainx cn+yannnx, +ex
yconiee n ieeiee c+aionn+cn ao+a nce-
io ncnxoqn:nuecioio annaa+a ai+ea no o+-
iomeini i +eonainnx mioi. Iocnnn-
+ne na+iea nn na+ieon n oc+on+eic+n
ie ycnenae+ :a ciooc+ii neeiiueinn, a yc-
nena+i n nninnne oio. Ieon+io, nce e
+aine xoxei+i iaxon+cn no nac+n neaioin-
uecioio nciycc+na.
I eme a: o oxniai+e. Hecoxieiio, u+o
neci oni+, neci ioxneic ao+i ia cnei-
+aiex nocyn+ c+yei+y ia noi:y n eio
noqeccnoiaiioi en+eiioc+n. Ho u+o no-
oyae+ eio oime i xoxei+y nnxoa n no-
qeccnoiaiiii +ea+ iaaiiie yxeinn,
n +ox unce n naieimee yxeine cymec+no-
na+i no :aioiax mioi, io+ooe oio
oc+nui +aioio an+oxa+n:xa, io+oii ye+
ieoxonx n ioi niece, n iox aie, nn
yauiii n noc+aionouiox cxice cnei+aii,
oiio a:iiaiiii, nxeimni ae c+oiini
ycnex y :n+eei, io ie :anaeiiii, +ai cia-
:a+i, n:iy+n, ie mioa n ee .exei+i nn-
nnci i n:iauaiio naieimnx +einiiox
n +eueine nceio nenoa n:in .+oio cnei+ain,
ie iaii ceioinmini cnei+aii ie nnn-
cn i noc+o :eiaiiix o+aeinex nueam-
ieio. Hy, no+ onn+i! Ioxy e .+o ien:nec+io?!
Iouexy n yeni .+oxy +aioe ninxaine? n
.+oio ec+i, no iaiiei xee, na ocionainn.
Y xein conoci nneua+eine, u+o .+a +exa
n iaiox-+o cxice ninaa n: iyia iameio
ioei+nnioio ninxainn. I .+oxy yeeini
xein nnnon+ oni+ ocyeinn ao+ iycon
ueiaxn iaqei. H o .+ox ye iai-+o iono-
n, io c :aiyc+nox, oc+oiiix, no:xoio,
yumeio nnxeieinn, non+oi nioni. 8a xio-
8o

ine ioi xaai+e iamnx ocyeini :aue+on
n .i:axeion ianiaiio n:xeincn no can-
ieini c +ex, iainx oi i no nexeia I. 8oia,
. Maiaiena n . He nnnoxii, u+oi cnoe
nic+yneine oin iaunian co con: Mie :a-
ue+ noianncn (nn ie noianncn). Oin
ca:y iaunian c noqeccnoiaiioio a:io-
noa, +. e. ocyan ie +onaiii nn :aue-
+a, ie oiain:anni n, coo+ne+c+neiio, nneua+-
eine o+ nceio .+oio, a mn necoiaiio no
cnnciy c+yei+on. I :anncnxoc+n o+ +oio,
n iaiox cexec+e nononcn noia:, ocya-
n c+eneii onaeinn .exei+axn ai+ecioio
xac+ec+na. O+ caxix iauaiiix ianiion
o yxeinn nonec+n uee: 23 ai+a ienein-
iyi nini n:in cnoeio necoiaa. I, io-
ieuio e, noexa mioi, n +ox cxice,
o io+oox xi nce nexn iononx, inioia ie
ninaaa n: non nx :einn.
Io+ eme oio oc+on+eic+no, io+ooe
:ac+anno xein oa+n+icn i oo:iaueiioi
nime +exe. Heanio y iac coc+oncn Iyi-
ii c+o, nocnnmeiiii noexax ncnoi:o-
nainn .+iioio xe+oa, n:oeiioio n iinie
I. M. unim+nicioio O+ii+an neaioin-
ia
1
. He :iai, iai o+iecnci i noyi+nnioc-
+n .+oio ocyeinn xon ioein, io n yme
c ieio n ieio+ooi ac+eniioc+n. O+n :axe+-
in ie xec+o n oneiin ncei iinin I. uni-
m+nicioio, io iana O+iioe nocnn+aine,
ianncaiian c neiacioi o+ioneiioc+ii,
:acynnae+ ocooio ninxainn. Aian: co-
ieimeio n:anxoeic+nnn n n:anxo:anncnxoc-
+n ynaieinn n .+ia ae+ nciiun+eiiyi
no:xoioc+i ocyn+i a:iooa:ne ny+ei,
io+oie xoin i yeeui nonecc cneinuec-
ioio cymec+nonaine o+ oxe+neinn. Ho +exa,
i ynneini, ie ni:naa mnoioio oxeia
xieinnxn. Io:inio omymeine, u+o .+a axn-
coian noexa nenoio cexec+a anio e-
meia n inueio, ioxe ciyin, ie ni:inae+. Mein
xoiy+ onnin+i no ncex cxe+iix iexax, io
co:aoci nneua+eine, u+o .+y iany yuac+-
inin c+oa un+an, +ai cia:a+i, no naio-
ian, xo+n un+a+i ee iao io i noc+ouio.
I ioi+eic+e nceio +oio, u+o io cia:aio, xie
iae+cn, io i neecooa:io n noyi+nn-
io no o+iomeini i iauec+ny oyueinn iamnx
c+yei+on oionon+icn iax ncex o +ox, u+o
:aue+ nenoio cexec+a oei no+eia+i
c xaicnxaiioi +nouecioi cnoooi. He iao
eio ene+nona+i, nnanan iaoxy .+iy
+onaiii nn. Jonaiii nn :aue+a oei
nec+a+i nmi n .eiai+ioi eio oiain:annn
n ie oime. Iecmyxio u+o-+o niiecn n +ai
e ecmyxio yiecn. Iai nec+anne+cn,
n ocya+i iao ie ioii n ouenniii e-
:yi+a+, a +eieinni, c+eneii omymeinn iy-
cox iananeinn nx noncia (iai in iono-
n+i . Maiaien, Iya xio +ex?!),
o+ii+ne nxn caxnx cen n a+xocqee cnein-
uecioio cymec+nonainn, yi +o +annnoiiii
.+i, ynaieine nno+iie nn ac+e-
inn, oymeneine nemei n +. . 8aene+no-
naiiie :aue+i nenoio cexec+a ney+ i +n-
eix nocec+nnnx, nnxon+cn :aiono
iaunia+i oiy :a mioy, o io+ooi xi ye
+ai xioio iononn.
Ieiexcn eme a: i nenoi necnn. Yn-
aieine nno+iie. Ha xoei naxn+n n c+e-
iax nic+n+y+a ia a:nuiix iycax onna-
nci conemeiio :axeua+eiiix e:yi+a+on
ao+i ia .+nx ynaieinex. 8axeua+ei-
ioc+i nx ia ie +oiio n +ox, u+o oin in
conemeiio nenioenii n xyoec+neiiox
o+iomeinn, io n n +ox, u+o iniaine non+oi
ie cinan yonin nenoio noia:a. Ho .+n
ao+i in nce-+ain nciiueinex. Iouexy
e nn non+oe ie cinacn xyoec+neiiii
e:yi+a+? Iecei co c+yei+axn n iaie-
inn :a nx ao+oi nnnen i oueii ni+eecio-
xy ninoy. Ice nno+iie, io+oie ni:ina-
n +aioi ni+eec, o+nuanci iaco+oi n:in
+ea. Ixeiio cnixniy+io +nonxoi iaco+oi,
a ie noxoec+ii. Iei +ea ncex nno+iix
no-cnoexy iacnni, yi +o aa nn naq.
Iocnon:neeine .+oi iaco+i no:xoio +oi-
io no nninnny ceioin, :eci, ceiuac. Io-
.+oxy non+o nnne+ cooi iaii a: +no-
uecini ai+. Ho oi xoe+ coc+on+icn +oiio
n +ox cyuae, ecn c+yei+ cax noyuae+ xy-
oinuecioe iacaeine o+ +nouec+na, a oio,
n cnoi oueei, oyconeio +ex, u+o nce in
nieii n cnonx nno+iix, io+oie
ni:inan a:ioe i cee o+iomeine: o+ yi-
in o nocxnmeinn nx cnoi n xomii. He cia-
y, u+o .+o yaoci ncex. Ho ianioe io
nce e n +ox, u+o nn non+oe c+yei+i nn
no nninnny ceioin, :eci, ceiuac, a :ia-
un+ mo yieneine n naxn+n uync+n n n na-
xn+n +ea ocionioio +eonainn mioi.
1
unim+nicini I. O+ii+an neaioinia.
CI., 2OO7.
86
[22008]
Ynaieine oymeneine nemei. I .+o
ynaieine xoio ncnoi:ona+i c +oi e ne-
ii. Ycnex nnxon +ax, ie oyxo+no-
eiian nemi oia:inaaci n oc+ix ioiq-
ni+iix no yecinx oc+on+eic+nax,
n io+oie ee c+ann ueonei. Jainx oa:ox,
oc+anaoci noc+aic+no n ceioinmieio
+nouec+na. Jynoi non+o nueamieio ie
no:inia cax cooi. Hanoxii, u+o :axeua+ei-
iii .+i I. Iainena c+naiian xamnia
i +aioio iauec+na, u+o i noia:ai ia no-
qeccnoiaiioi cneie n .c+aiox ioine+e.
H ye ynoxnia o +ox, u+o xoi iyc
e:n n Mociny ia qec+nnai nnoxiix
n noc+nnoxiix cnei+aiei. Cnei+aii
Ja+iq noyun nnox ayea+a .+oio qe-
c+nnan. Ioce cnei+ain noome iaioi-+o
xyunia n cia:a: A nei namn c+yei+i oo-
iian iamnx xocioncinx no xac+ec+ny. eo
ie n +ox, u+o cnei+aii xoomo noc+anei
n xoomo oiain:onai, io n n +ox, u+o n cnei-
+aie oueii xoomo a:ionannai+, a nei .+o
ceiuac oueii eio. O+o eae+ cnei+aii no-
:auiix. Oueii eiio ie +oiio cxo+e+i, io
n cyma+i. Cnacno Iax! I cnn:n c .+nx xouy
ynoxniy+i oni .nn:o. H nnme ia ioxia+-
iii noioi n ye ie noxii, ia iaiox xec+e
n eio oc+aionn. H ie ycnena noin+i, u+o
noncxon+. Hexicnxii xaoc n ieeioc+i
n +eic+e, i +oxy e :animeiiii +exn. Ha ce-
yimni eii iyc coacn, ce n oimoi
noyiyi. Ioncceyex +eic+ no ianiix
oniaimnx conax, neon n. Io
xoei nocie c+yei+i noonn yin no
nionni, n n +aiox nooeinn noioi i
noneei eme a:. Inocec+nnn, ye noce
iaoio cneinuecioio noioia, xi eme a:
niunman euenyi ieeioc+i. H .+o nce ie
i +oxy, iai xoomo I. Mai noc+ann .+o+ cnei-
+aii. Oi eic+nn+eiio exy oueii yacn.
I ie i +oxy, u+o n ia :anemaimex .+ane o-
a+n ninxaine ncnoin+eei ia ieeioe
o+iomeine i c+nxo+noioxy xa+enay. Ice
.+o oiuian ao+a, ie oee +oio. Ho ni:na-
ia oia ia ieneinioi oioi :a n:iio-
nyi iyi+yy iyca. A c iaioi n:iionoi iyi-
+yoi nnxon+ n aiaexni iamn an+ynei+i,
ioxxei+nona+i ie nnxon+cn. He nnnox-
ii, u+oi .+oi noexe nn ocyeinn nn-
oxiix cnei+aiei yenn ocooe ninxaine.
Yeei, u+o iniaioi nenoana+ei cnein-
uecioi eun :eci ie noxoe+. Oi ie nxee+
no:xoioc+n nocne+i nce in ao+i ia
cnei+aiex nox c yionon+eex iyca n eio
noxominiox. O+a ao+a neniox ia conec+n
nenoana+eei ai+ecioio xac+ec+na.
Icn .+a ao+a ia +eic+ox noxona no
nnninex :anncoi A. . Ionona. Ho .+o io
anio, n nooioc+n c+enci. Iia+ne ia-
noxii. A. . Ionon nnca o +ox, u+o ai+e,
nicymnnan oc+a+ouio niiii, oamei-
iii i iexy xoiooi, no cymec+ny, eae+ nn,
u+o cymae+, a ia caxox ee noeynna-
e+ :a ennioi. Mey +ex exy eic+nn+ei-
io ieon:a+eiio cyma+i neci xoiooi. Io-
yunn o+ na+iea ieioe ianioe oniaimee
cono, oi ye io+on o+ne+n+i, exy xoue+cn ne-
en+i na+iea, iac+ynnn ia eio noceiii
qa:y nn cono. I no+nniox cyuae ai+ei
ionon+ no oueen: +i cia:a n cia:a
n +. . O+o noncxon+ no+oxy, u+o ie iaieio
ianioe oniaimee cono, io+ooe ia ia-
ox cnei+aie, ioieuio, ionon+cn iai-+o nia-
ue, ianoine+cn ionoi .ieinei. Ioia e a-
o+a no nonciy n yc+aioneini ianioio cona
ie noneeia, ia nomaie no:iniae+ conec-
iii xaoc, io+oii nmae+ cneiy ncnioio cxic-
a. Mi e nce noxinx naoi ionqeen xoc-
ioncioio Maoio +ea+a:
Iai .+o Ii +ai :axeua+eiio niae+e,
iai :axeua+eiio a:ionannae+e?
Oueii noc+o: n ei iiuouei, a oia xie
ne+eiiy, n ei ne+eiiy, a oia xie iiuouei.
+o .+o :a iiuouin n ne+eiin? A .+o
n ec+i +e ianiie oniaimne cona.
Ime xieine, inioio i iexy ie on:inai-
mee. Ieui o :aainnx nn ynaieinnx (ia:i-
nai+e nx iai xo+n+e), onynionaiiix no n+o-
ox +oxe Jnouecioio iacenn H. exnona.
Hnioia ie cima, u+oi nx ncnoi:ona
i+o-inyi, ioxe I. M. unim+nicioio
n I. M. Io:ona. Mey +ex .+o +oe +e-
inii. Jeinii ia ceioin, :eci, ceiuac.
Ioieuio, oi oueii ienoc+oi n ie ca:y o-
c+ynei c+yei+ax. Inxe: H nuea unc+na
+noi nnai n iama n iaxaie .+y :annc-
iy!.. Hy u+o , n oueii a. Ioieuio,
n nooaeinn c+yei+on ca:y no:iniae+
aii+e. He yy :a exnona noncin+i, iai
c .+nx oo+icn. Y ieio nce .+o oncieio ian-
yumnx oa:ox. H nce .+o i +oxy, u+o ian-
iix a:an+eex oia:acn ie +eic+, a cni-
xniy+ioe omymeine na+iea. Iei nno
oioio ueoneia n xoxei+ omeinn xoe+ ni-
87

aa+i a:iie uync+na, n +ox unce n caxie
oie. Iao+a e nooaeinn no+oiie+
yioio i yiainaini cn+yannn, n io+ooi
oin oa ncian ieoxonxyi, io no+eniiyi
:annciy.
I, iaioien, caxoe noceiee. Heanio
oia ai+nca (yueinna 8. Iooiocioio) o
ynneiiox cnei+aie cia:aa: Ice iai y+o
ceaio nnoie noqeccnoiaiio, io ie :a iex
cen+i. Ice acoi+io oniaioni. Ioieu-
io, oia nxea n nny ie ai+ea iai iocn+en
qayi, a ai+ea-xyoinia, uin cneinuecian
n:ii ianoieia ieneeanaexix oia+c+nox
eio ymeniix nneini. Joi caxoi ieonai-
ioc+ii, o io+ooi ionon I. Iocini, ieo-
naiioc+ii, io+oan ie iacie+ n +eueine ncei
cneinuecioi n:in necoiaa. O+ io+ooio,
iai ionon+, ie o+ona+i ia: n io+oii, ecn
nox ie+ nooioio exy xyoinia, o+neia-
e+ iame ninxaine ae o+ n:in ianiix
necoiaei. 8eci xoio cia:a+i +ai: .+o ye
noexa oaeiioc+n, noxioeiian ia oni+.
Ho +oia noyuae+cn, u+o ieueio n a+i +aio-
io e:yi+a+a n iamnx c+eiax. He coiamyci.
Hnioia ie :ayy I. Xaeicioio n on o-
xona n yueiox cnei+aie iyca I. M. uni-
m+nicioio Iy+in exona. Io+ y eic+nn-
+eiio io ie o+ona+i ia:. A ecn o+ona+i,
+o nmi n +oio, u+oi y+ee+i ce:i, io+o-
ie ia+nnci o+ ieneinioio cxexa. Jo e
caxoe xoio cia:a+i n no C. inuiona, io+o-
ii n nyx cnei+ainx yiononxoio xioi
iyca Ie:ixniian :ne:a n Inei c Me-
neex nia, n omex, concex ieoimne on,
io, nonnnnci ia cneie, ca:y a ia cen nce
:n+eicioe ninxaine n ie o+nycia eio o
xoxei+a yxoa. O+n noe noc+o nnxe.
Jainx noxeon io iya iai oime.
Iaxn+i n:xeine+. Oiaio, no:namanci i ia-
ua+oi +exe, ceye+ nn:ia+i, u+o yoneii
oaeiioc+n, ioieuio, :eci niae+ cnoi :ia-
un+eiiyi oi. Ho ean:ona+icn .+a oaei-
ioc+i xoe+ +oiio nn xaicnxaiioi niy+-
eiiei n qn:nuecioi cnooe, io+oan
:aiainae+cn ia nenox iyce. Ieui ie o cne-
inuecioi cnooe n yconnnx nynuioc+n.
Ieui ne+ o oueii +oiioi xa+enn. O n:anxo-
o+iomeinn yun+en n yueinia n nciycc+ne. O+a
noexa noona iexao ax n ae +aie-
ni. Mi nei oii noxin+i, u+o iocn+en
+aai+a xoiy+ i+i iixn n cioxiixn,
n iaxaiio-cxeixn. O+o n onn+i i +exe :a-
xe+oi. Icn +aai+nnii c+yei+ c nenix
e iei nenoio cexec+a nouync+nye+ nano
ia +noueciyi cnooy, ia omniy, +o .+o+ ca-
xii +aai+, io+oii nnexa i iax ie +o u+o
y+oiox, a +ai nmi. :ann:ii, iauniae+ y-
io ianoin+icn n:iii. Ice .+o, onn+i e,
iai y+o n:nec+io. Ho :a nexn xoeio yio-
noc+na noceinxn +exn iycaxn io xie
neemn mec+i ueonei n: yinx xac+ecinx.
Oni n: inx +ai oncin nociy o neexo-
e: Ioinxae+e, conemeiio ieno:xoio ni-
a+i, ecn naaeiio nce nexn iy+n+cn
xici: u+o oi +ax no +en yxae+ n iainxn
conaxn oiee+ noce oioiuainn cneii. O+n
:axe+in ie yueini, ie cone+i, iai nic+o-
n+i c yueiniox o+iomeinn n +noueciox no-
necce, u+oi y ieio ie io +ainx c+axon.
+oi oi ie oncn conemn+i iynoc+i.
He oncn nxnonn:annoiio o+nyc+n+i cen
n conemeiio ieonaiiyi c+ooiy. He xo-
e+ +y+ i+i cnoa nann, io ouennio, u+o
iei:n +non+i, ioia o+ yun+en ne+, nia-
anci cno+nniix n:iiox, neccnii no nce-
xy noi. H cnamnnai cen, nxei n n na-
no o .+ox nnca+i? yxai, u+o n ieio+oox
cxice nxei. Io+oxy u+o +oe n: .+nx mec+n
noce oioiuainn aiaexnn yinaiio acnne-
n n noqeccnn. Joe yinx noc+o ie nomn
n noqeccni no a:iix nnuniax.
H o+ai cee o+ue+, u+o .+n :axe+in ni-
:ony+ y ieio+oix a:aeine, a xoe+ i+i,
n no+ec+. Iouexy no:inia no+eioc+i o
.+ox iannca+i? Ion+ yma. Inouex, .+o
nyc+an qa:a. Mao n, u+o y ioio on+.
Ho ec+i iecioxian iaea, u+o +e, i+o o+-
iocn+eiio ieanio nc+ynn ia neaioinuec-
ioe nonnme, noei-ienoei noney+ ieio+o-
yi caxononeiy. A ioi caxoaian: ec+i
ny+i i caxoyconemeic+nonaini. Mi nce ie
oii :aina+i, u+o xi o+nannex iamnx
yueinion n neiaciyi, io n nicmei c+enein
onaciyi noqeccni. Ioexa ean:annn
cnonx +nouecinx no:xoioc+ei ye+ c+on+i
nee inxn nci n:ii, a ny+i neaioia i ca-
xoyconemeic+nonaini .+o ooia n ecio-
ieuioc+i.
88
I a:nn+nn +aai+a oioxioe :iaueine
nxee+ ienocec+neiioe omeine yun+en
n yueinia. I cuac+nni +e, i+o xoe+ c io-
oc+ii cia:a+i no cen: n yueini +aioio-
+o. I:nec+ii mioi, io+oie ninycian ne-
ni :iaxein+ix en+eei nciycc+na, nnuex
oueii a:iix no cnonx +nouecinx ninnny-
aiioc+nx. Jaioni, iannxe, in mioi
xyoinion Io:oeinn, n uac+ioc+n Jnnn-
aia, mioa I. I. nc+niona, mioa qo+enn-
aiioi nii Ieinxa Heiiay:a, mioi ai+e-
cioio nciycc+na I. I. Hexnonnua-aiueiio,
I. I. Iax+aiiona, I. I. 8oia nn n C+ac-
eia n Axenie.
Ho cuac+nn n yun+ei, nxeimni +aai+-
nnix n nocnnnxunnix yueinion. I iac+o-
nmee nexn o+ +ea+aiiix neaioion xoio
cima+i xioio ao ia xayi iyi+yioc+i
c+yei+on nenoio iyca, ia o+cy+c+nne y inx
io:ia+eiioc+n, ia nx iecnocoioc+i i oy-
ueini. I aiioi c+a+ie eui noie+ o oiox
ynnn+eiiox qai+e n nc+onn +ea+aiioio
oa:onainn o coyec+ne :axeua+eiioio
neaioia n ieinaiioio yueinia nn ncei a:-
ioc+n nx ninnnyaiioc+ei, iyi+yioio
yonin, noncxoeinn, n:ieiiix yc+aionoi,
connaiioi cei.
Yun+ei Ianxn Hnioaennu Coo-
nien, yueini Aiani Icaaionnu Iaiini.
Ienii nc+oni +ea+a, +ea+aiiii nea-
ioi, encce, coa+ini Ic. Meiexoia, :a-
xe+iii yuac+ini +ea+aiiix nciaini Cee-
nioio neia. I+ooi concex xoooi ueonei,
niocmni n nonninnaiioi cexie, aeioi
o+ +ea+a. Annoi, oia+o oaeiiii, c ne-
iaciix uync+nox ixoa, omec+neiini, ai-
+nniii yuac+ini Annix ia:e+. Ha qo+o-
iaqnn nana+ix ioon oi ie cyuaiio cin+
n e+iox mexe, no+oxy u+o .+o nexn ni-
eiioc+n xooen n annanni, nei n cnon
cni, n +o, u+o nce no neuy. Ho caxoe oimoe
eio yneueine .+o +ea+, n n 1D31 ioy oi
noc+ynae+ n Iic+n+y+ cneinuecinx nciycc+n
H. I. Ioec+neician
unvcno n yucnnk
{B. H. Cononocn n A. H. Paknn:
ypokn npoqcccnonannaua}
(+enei Caii+-Ie+eyician iocyac+nei-
ian aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na).
Iio neaioi ia naimne ue+ie ioa
I. H. Coonien, ne+eyen, .c+e+ n .yn+.
Inaimni co+yini Meiexoia no C+y-
nn ia Ioonicioi, ie nono:iamanci
nninnni +annnoian:xa, iaoioi ioxe-
nn n n:yuanci nnexi nai+oxnxi, xacin,
nxnonn:annn. I oxe ni+exeni c+annnci
.icnenxei+aiiie cnei+ain, nenci aine
ncny+i n :iaxein+ox axqn+ea+e Jeinmen-
cioio yunnma. I nana+ie ioi Coonien
oc+acn neei xyoec+neiioxy ieo Meie-
xoia +ex nexei n ocxicn +ea+aiiii
oni+, iaioneiiii n nenie ecn+ne+nn neia.
O .+ox xoio cyn+i no noiaxxioi c+a-
+ie 1D26 ioa O +exinie ionoio ai+ea, ony-
nionaiioi n yiae Jea+aiiii Oi-
+ni. Moio nenoon+i, u+o n ia
:ain+nnx no ai+ecioxy xac+ec+ny Coonien
accia:ina cnonx yueiniax o +ex eieia-
iix nexeiax, o +exinie iaoioi n+aini-
cioi ioxenn ei a+e n oyua .exei+ax .+oi
+exinin. Icnoxnian yoin Ic. Meiexoia
n C+ynn ia Ioonicioi, nonymeiiie
cino:i nn:xy +ea+aiioio oni+a noceyi-
mnx nyx ecn+ne+ni, n ocioninanci ia co-
c+neiioi neaioinuecioi nai+nie, Coonien
n c+a+ie O +exinie ionoio ai+ea nnme+ o nyx
mioax +ea+aiioi nii. Oe oin .xo-
nnoiaiian n ncnxoaian+nuecian ie xo-
iy+, no eio xieini, a:emn+i xioine noe-
xi +ea+a. Honoxy nexein iyei n ionii
ai+e, io+oii xoi i .+o nexn nia:n+i.
Iaiini oia:acn nocnnnxunnix yueiniox.
n +oio u+oi noin+i +nouecioe ieo
yun+en n nocen+i, iai oio ne+non+cn
n +nouec+ne yueinia, oa+nxcn i yoiax
n n+oiax +ea+aiiix .icnenxei+on iauaa
neia. Ianiii n: inx n Cooniena nn-
:in nnec+n n nai+niy yccioio +ea+a noin+ne
qoxi. I caxox ee, I. C. C+aincancioio
iee:ociona+eiio yneian (n n nenyi oue-
8D

ei I. I. Hexnonnu-aiueiio, a nce :a
inx n yueini noceieio Ic. O. Meiexoi)
n +ox, u+o neennainn ncnxooinuecioio
+ea+a iecy+ n cee onacioc+i no+en uync+na
aia, connaiiix oneioi, nii o++eiion.
Ai+ei conexeiioc+n, y+neae+ Mei-
exoi, c+exnci i neenonomeini, c+a-
nn+ cee :aauy: yinu+on+i cnoe ,n n a+i
ia cneie ni:ni n:in.
<.>
He n +ox n nciycc+no ueoneia ia cneie,
u+oi, cocnn c cen noioni oiyaimei
cei, yxeo nia+i xaciy, eioa+nniii
nia+i ian n meion+i nee nynioi ec-
iox +exinin +o +ainoa, +o ni+niaia.
1
.
I 1DO8 ioy, nonein +annnnx yccioio
ncnxooinuecioio +ea+a, encce-iona+o
nn:ina io+onn+i ai+eon-nn+yo:on, naei-
mnx +exinioi, iaioi mioi ienaio. I ne-
no co+yinuec+na c I.H.Coonienix
xac+e noc+ynona +aine nninnni noc+a-
ionin cnei+ain, iai nninnn c+nn:annn,
ioia o+ ai+eon +eonaoci yxeine coiaco-
na+i nneine c +oi xaieoi, n c+ne io+ooi
c+annaci nieca. Iono:iamacn nninnn +a-
in:xa c yiioi ia nne. Iaeine qoxoi
nenoaiao ue+ioc+i ncyiia on. Oinx n:
naieimnx .exei+on +aioio +ea+a ia xac-
ia. Meiexoi cun+a xaciy nicmei c+eneiii
oomeinn xaai+ea. He iyio iniainx oco-
ix ycnni, u+oi noia:a+i ne-+n eio ia-
in. Oc+aiioe :n+ei oei oxicn+i cax.
na nia Aeinia na noica. Me-
y inxn ecioieuio oimoe ionuec+no a:-
nuiix nnon:xeieini, o++eiion. Iai noia:a+i
:n+ei nenuaimee xioiooa:ne xaai+ea?
C noxomii xacin. Ai+e, naen nciycc+nox
ec+a, nneini (no+ n uex eio cna!), noneie+
xaciy +ai, u+o :n+ei nceia ncio nouync+ny-
e+, i+o nee inx nnyiona+ii noc+ai
n: Ieiaxo nn inno
2
. Ai+ey Meiexoi-
a inueio ie c+on+ n ciniy+i ia xni xaciy,
nno+ii+i noniioe cnoe nno n ocn+i n :a
enniy o cnoex o+iomeinn i ieoi. Jai no:-
iniae+ ocoii nnex +ea+a xacin n:in
ia oa: co c+ooii, eio ocxiceine ia ia:ax
y :n+en n nxec+e co :n+eex. I n aiiei-
mei cnoei enccye Meiexoi mnoio nn-
xeine+ .+o+ nnex oc+aieinn, ianoinn eio
noce enoinnn connaiiix coeainex.
H oei +ai n:n+i n yin xaciy n ia-
n, u+oi nce nexn n uync+nona :a .+oi xac-
ioi n:io .+o iimeecn, ioeimeecn,
c+yuamee cene n neuio nocnaeiiii xo:i.
H xici, n iaan ennia, iaoe noc+oe-
ine qa:i, iaoe noc+oeine aiyca o-
io i+i +ainx, u+oi n i n io+onioc+n eiio
niniiiy+i n: .+oi xacin, cocn+i c cen
ian n noia:a+i cnoe o+iomeine i +oiio u+o
ciiaiioxy
3
.
8eci xi noxonx i eme oioxy ue:-
niuaiio naioxy noin+ni aaiaiioio +ea+a.
n ieio nninnnnaiio naia nia ia ioi-
+ac+ax, iynia n ia+ioc+i oionexeiio.
Jainuecioe nn +aiox cnocoe nii cxeine+-
cn ioxnuecinx, e:ian ca+na cxeine+cn cei-
+nxei+aiioi neceiioi. Inex io+ecia
.+o neynenueine iaioi-no oioi ue+i o
neea n n:in ia nneine co c+ooii, c no-
:nnni oneinnaimeio a:yxa. O+o cxeoe co-
noc+aneine y+neeinn n o+nnainn, cxem-
ioio n yacioio, eaiioio n qai+ac+nuecioio,
neiacioio n yonnoio. Hnu+o ie nnin-
xae+cn nceie:, io inu+o n ie :ainae+cn.
8aaua +ea+aiioio io+ecia noe-
nna+i n :n+ee noic+neiioe o+iomeine
i eic+nni ia cneie. Ianna nii +aioni, u+o
c+on+ yneuicn, iai iacxemnnii oini nec+-
oio Aeinia neie+ +en ia :exi, a n ca-
xii a:ia necein nyi :ac+ann+ :ayxa+icn
iyoian neuai Iieo. Yconioe ienano-
noone qoxya Iyminia :aiiuae+
noiioe o+nnaine, noiyan n ioine ioinon
:n+en n caxyi cy+i +ea+aiioi nii n +ex
caxix nonon eio i noinxaini cxica n yxa
+ea+aiioio :enma.
n noinxainn iyniiix nninnnon
nciycc+na Aiann Iaiinia naii n ieio+o-
ie yine nnexi c+nn:annn, mnoio nc-
noi:yexie +ea+ox Meiexoia +oi noi.
O+anan aii yneueini n+ainicioi iao-
ioi ioxenei, o .+nx nninnnax I. H. Coo-
nien nnme+ n n:nec+iox n +e ioi yiae
ioni i +ex aneicniax, n:anaexox
oi+oox ane+y++o (Meiexoiox). Ha-
:nainn eio c+a+ei +oio nenoa a I nc+onn
cneinuecioi +exinin commeoia oel'aite,
I nonocy o +eonn cneinuecioi ioxno:n-
nnn, Ocioniie nninnni cneinuecioi +ex-
inin nxnonn:anni n n+ainicioi ioxenn.
He cyuaiio oioxioe :iaueine no ncex .+nx
c+a+inx nnae+cn aiy non:neeinn, no+o-
xy u+o coo+ne+c+neiio aiy nic+annae+cn
nac+nia nneinn ai+ea. (Ceye+ ca:y
DO
[22008]
oionon+icn: ene+ya n .+ox cyuae oiain-
uei in yccioi iaccnin, in Iceia, in
C+nieia +ainx oa:ox ie ciiaemi, iai
ie ciiaemi, ic+a+n, n +aieni Ieicnna.)
I C+ynn ia Ioonicioi I. H. Coo-
nien nxec+e c yueiniaxn :ainxacn n:yuein-
ex nxnonn:annn. Iio ni+eeconan +aie
oiinonaine n aioa+nia iai ncnoxoia-
+eiiie +einonouiie cec+na, nocnn+ina-
imne +eo yymeio ai+ea. Jy+ naei +ouiii
acue+, +nouecian cxeoc+i, u+o nnocec+nnn
no:non+ nocnon:non+i ia cneie +oiini
nac+nuecini ncyioi, coo+ne+c+nyimni ai-
y nieci, +eic+y on. Y iyi+yioio a+nc-
+a, yun I. H. Coonien, cyuaiiix ec+on
ie+, n nnnon n nnxe in+aicioio a+nc+a
Meii aiiqaia, iac+ononanmeio +oia
n Ioccnn. In+xnuecini ncyioi cneinuecioio
oa:a, uync+no cneinuecioio nexein, iano-
ieiiii nia:n+eiioc+ii ec+ +ai noinxa-
e+ yun+ei, u+o +aioe qoxa. A eme I. H. Co-
onien cciae+cn ia :aioi, nineeiiii
+ainxeic+eox cexiana+oio neia Iyiexo,
aitiie oel tieno. O+o yueine o iooniannn
nneini ai+ea c noc+aic+nox +oi cneinuec-
ioi nomain, ia io+ooi +o+ eic+nye+. (8axe-
+nx, u+o .+o+ e :aioi nxe n nny n A. Janon,
ionon o iniec+e+nueciox uync+ne ai+ea.)
Joia e yueinin C+ynn ia Iooni-
cioi yiyeiio :ainxanci nai+oxnxoi.
Meiexoi noome cun+a, u+o iac+onmyi nie-
cy, iannxe O+eo, xoio ciia+i e: con,
n :n+en nce noixy+. (Iiy xoomeio a+nc-
+a xoio noin+i n iacan+icn ei, ae ecn
:aii+i ymn, n+on+ exy I. H. Coonien.)
Ioimoe :iaueine n enccea nxea n nia
c nexe+ox xac+ec+no, nou+n y+aueiioe
conexeiiix yccinx +ea+ox, io no:neeiioe
n aii nicoioio nciycc+na ioxenei ei a+e.
Cxic no+nnoc+oninn Jea+a Meie-
xoia n Jea+a C+aincancioio :aiiuacn,
iai n:nec+io, n +ox, u+o n nenox cyuae +no-
uecioe coc+onine ai+eon no:iniao nie ncn-
xooinuecioi xo+nnannn. Io.+oxy +nouecian
aoc+i c+aionnaci ec+ec+neiioi ceoi ai-
+ea, ae ecn exy nnxonoci yxna+i ia
cneie. In +aiox cnocoe cneinuecioio cyme-
c+nonainn +eye+cn ocoan +exinia a:noe-
inn co:iainn ai+ea n nonecce cneinuecioi
nii
4
. O+o :iaxein+ii nnex oc+aieinn, io-
+oii no:none+ ai+ey xiioneiio nii+n n:
oa:a, oa+n+icn ienocec+neiio n :n+ei-
iii :a n nia:n+i cnoe o+iomeine i oa:y
i+i, iai ionanna Meiexoi ye n na-
na+ie-+nna+ie ioi, noiyoox nn a-
noia+ox oa:a.
Jaioi nnex ocioninae+cn no iaiiei
xee ia nyx nninnnax. Oinx n: inx nnne+-
cn axnya, caxo noin+ne io+ooio emn+eiio
o+neiaoci C+aincancinx. Iocioiiy n oc-
ione ncnxooinuecioio +ea+a en+ neeno-
nomeine, iaii ai+e cnocoei co:a+i oo-
meiiii cneinuecini oa: ny+ex nooioi
a:ao+in xo+nnannn necoiaa n ciynye:-
iix ncnxooinuecinx oocionaini ncex eio
eic+nni n o+iomeini c yinxn eic+nyimn-
xn nnaxn. Jai no:iniae+ cneinuecini xaai-
+e, cymec+nyimni n ocooi ncnxooinuecioi
a+xocqee cnei+ain, :aaiioi an+oox nieci.
yinx nninnnox nnne+cn +aicqo-
xannn xiioneiioe n:xeieine onia neco-
iaa. I e:yi+a+e no:iniae+ qeenn: caxie
a:iie in noxon+ nee :n+eex :a oueii
ioo+ioe cneinuecioe nexn. O iyoioi ncn-
xooinuecioi xaai+enc+nie, cnn:aiioi c ne-
enonomeinex, +y+ ionon+i ie nnxon+cn.
Ho niemiee neoaeine, +ex ie xeiee, ie-
a:inio cnn:aio c n:xeieinex no niy+ei-
iex coc+oninn ncnoin+en, io+ooe n nia-
ae+cn n coo+ne+c+nyimei xnxnie, nac+nie,
ec+e, xaiee ionon+i.
Ime oinx nnexox +annnoianc+cio-
io +ea+a nnne+cn, no Meiexoiy n Coo-
nieny, neiia: ieoiman nai+oxnxa, ninn-
niman :eio on (ieu+o nooioe nooiy,
a:ncinimexy :n+enx cy+i cneii, iai n Iax-
e+e, n cneie ximeonin, nn n Maie+e).
n noinxainn nnexon nii A. I. Iai-
inia, ioieuio, oueii naio mnoioe ncnoi:o-
naine nx xacin, +ecio cnn:aiioi n c +aicqo-
xannei, n c nai+oxnxoi. Macia, no Coonieny,
.+o ciymeiioe, neynenueiioe niaeine
nnoio xaai+ea. I aiiox cyuae ocoeiio
naii nea ai+ea n eio yneueiioc+i nioi.
Iia .+o eaiioc+i, a eaiioc+i nia.
Iyna+icn n c+nxnn xaciaaa, ny+onc+na n qai-
+a:nn no+ n uex nc+ouini +nouecioi aoc-
+n ai+ea. Ixeiio +ai n ioi enoinnn
nia H. Moiaxon Jyqqainio (Cyia
nyx iocno) n Ioimox axa+nueciox +e-
a+e. Iio nioi ocoeiio nocxnmacn Aei-
cai Ioi (no cnne+eic+ny I. I. yion-
cioio). Ai+e i nceia ienecia:yex n cnonx
nncnocoeinnx, io nxnonn:annn ie :axe-
D1

c+inaa eio, oi n ia cneie n coo+ne+c+nnn
c xaai+eox, in ia xniy+y ie ynycian eic+-
neiiyi nini on.
Aiani Iaiiniy yaoci nocxo+e+i
.+o+ cnei+aii c JyqqainioMoiaxonix.
I xoxei+y noc+yneinn n nic+n+y+ Iaiiniy,
n 1D22 ioy nnexanmexy ecn+ne+inx xai-
uniox n Ie+oia n: Iinicia, yaoci nn-
oec+n oc+a+ouio oimoi :n+eicini a-
ia. Iio inxix ai+eox i n +o nexn
I. Iennon. Oi nne Mnxana exona n on
ue:ea (Io+on). I inx Jyniix oi-
me nceio exy noianncn anocni M. Hi-
mni. Oi yuncn y .+nx neninx xac+eon oc+-
o+e n +ouioc+n ncyiia on.
Jnouecini +ea+aiiii neaioi nceia
c+on+ nee nyxn :aauaxn: oi oei onee-
n+i no:xoioc+n yueinia, u+oi :ia+i, iya
eio nec+n n nonecce oyueinn, n nenne+i
eio +noueciyi cyiy (qyiinnn ououo:o u npo-
uo:o). Coonien, ioieuio, ca:y onein oa-
eiioc+i, eiioc+i neeiiueinn, a+nc+n:x,
oanine, nini ioxn:x Iaiinia n onoiio
eio nc+euaimexcn coue+ainn c nnuioc-
+ii. Ioxnxo +aai+a .+oxy yueiniy ia
cnoic+neiia +yocnocoioc+i, yxeine yun+icn
n, iai nincinoci nnocec+nnn, eian cna
yxa n neiioc+i ia+yi. 8a ioi oyueinn
oe oi n nicoiyi cneinueciyi iyi+yy, yx
noncia, eiioc+i nii, io+oixn ia no-
nn+aia a+xocqea xac+ecioi Cooniena. Hao
oann+i i .+oxy, u+o Iaiini aio nnn+i-
na n :iainn, noyueiiie ia einnnx :axeua-
+eiiix neaioion, nenoananmnx n +o nexn
n nic+n+y+e: C. C. Moiyicioio, I. H. ea-
nnia, A. A. Ino:ena, I. I. Coe+nicioio.
Ii+eecio, u+o oi, iai ncnoxniai+ eio coiyc-
inin, +y+ e ne+non .+n :iainn no-cnoexy,
n nncymei exy nac+nie. I neeine oi
exoic+nona nn+nxniy+iie nxnonn:annn
ia +exy einnn. Oaan nxn+a+ocinx a-
ox, oi uac+o noia:ina n caxnx neaioion.
Ho ianioe, A. Iaiini ocnon ia .+nx einn-
nx ioinennni cneinuecioi yconioc+n oueii
naiyi n noinxainn ny+ei aiieimeio
a:nn+nn +ea+a. Coiacio .+oi ioinennnn, ie+
enioi, nanniioi yconioc+n, oia no:inia-
e+ ncnini a: :aiono n xoe noc+aionin +oi nn
yioi nieci. Ice neeunceiiie nime iaue-
c+na noqeccnoian:xa onoini+cn eme n no-
inxainex cnonx no:xoioc+ei n yxeinex ni-
a+i enic+neiio neiyi ooiy n nciycc+ne.
Yueini o+iocncn i yoiax, noyueiiix
:a ioi yuei, ceie:io. Jainx oa:ox, xo-
io y+nea+i, u+o n xac+ecioi Cooniena
oi oe ocioni noqeccnoian:xa, a yun+e-
i yaoci n :iaun+eiioi c+enein acii+i
ninnnyaiioc+i A. I. Iaiinia.
He cyuaiio c+oncn ene+ya, c io+o-
ix ninyciacn iyc Cooniena: uacei
Moiea, caxoc+on+eiian ao+a n Cxemiix
exaiinnax, ie Iaiini nia Maciann,
o:oio naonyn cnonx noqeccoon . A. Oi-
+enca, I. H. Cooniena n yinx. I Iia-
iax I. Ioioin Iaiini nia Joqqoo. Io
conax an+on+e+ioio in+nia n nc+onia +e-
a+a A. Aeneeena, Joqqoo, xoooi ne-
ceii iai, .icnaicnniii, nieiiii,
ionuni, noc+ona+ii, n nc+oionainn Iai-
inia nnoe+ae+ ue+i xaai+eioio noc+a-
ia c yianixn, io oixn ia:axn, c uya-
iona+oi niemioc+ii, a:emeiioi, iai n nce
oa:i cnei+ain, c oc+oi xaai+eioc+ii
o
.
Iionicine neenain, Cyaiia-iocno-
a (ioxenn niaaci n coo+ne+c+nyimei o-
c+aionie Oxn+aioio +ea+a), onea-yqq
Ieioe:n, neue noennei (+n nieci ei-
cioio) no+ ene+ya, ue+io oneenimni
iananeine, no io+ooxy ne Coonien ni-
nyciinion cnoeio iyca. Io o+:iny Aeneeena,
cnei+ain nnneian ninx omymeinex
n nocnon:neeinex aionix ocoeiioc+ei
an+oa, c+nn n:oaaexoi nx .noxn. Iaiini
noia:a cen ie:ayniix ai+eox oc+oio
maa, io+ecia (Maciani n ,Aexaiinnax),
ocnonnmnx aionie ocoeiioc+n ioxeni-
ioio cnei+ain
6
. e+ini ncyioi on, uyn-
c+no cneinuecioio nexein, ianoieiiii,
nia:n+eiiii ec+ no+ +o ianioe, u+o ni-
iec n: yoion ai+ecioio xac+ec+na n ne-
nnn A. Iaiini ia nnoxiix cnei+ainx.
I ceenie +nna+ix ioon, ioia cnc-
+exa C+aincancioio ye noncexec+io c+aa
iaioiox ai+ecioio nciycc+na, +ai e, iai
xe+o connanc+nuecioio ean:xa n n+ea-
+ye n nciycc+ne, I. H. Coonien ncnoneona
nninnni +annnoian:xa, cun+an nx qyi-
axei+ox ionoio +ea+a. Oiaio, no cnne+ei-
c+nax yueinion, oi inioia ie cionina ni-
nnnyaiioc+n yymnx ai+eon. Oi ionon,
u+o iao noioin+icn cnoexy yun+ei n ioin,
a no+ox :ai+i nce, uexy +en yunn, n iaunia+i
ciauaa. Ceonao ncia+i cnoi ooiy n nciyc-
c+ne n A. I. Iaiiniy ninyciiniy 1D3o ioa.
D2
[22008]
Inn noiauay n JIAM, ncioe neo-
a:onaiiii n Jea+ einicioio Ioxcoxoa,
xoooi ai+e ie ca:y nnncacn n ene+ya,
i +oxy e n +ea+e n +o nexn noncxona
oneeeiian oxia, cononoanmancn cxe-
ioi encceon.
Ye n nic+n+y+e Iaiini nioia nic+y-
na n .c+aiix ioxeax n e+ei, ne ioi-
qeaic n caxix a:iix ioine+ax, yuaci y no-
caneiiix xac+eon .+oio aia, iannxe
y I. O. Inmxaia. e+ox 1D3D ioa Iaiini
i nniamei n Mocioncini Oxn+a nec-
+n noiaxxy n iauec+ne ioiqeaicie. O+o i
ceie:iii ycnex. Ienei:ei+ nnca: Ioiqen-
ye+ Iaiini oniniaiio, +aai+nno, ciox-
io n ae uy+i-uy+i :ac+eiunno. Xyomanii,
c nonniix nnox n ie oueii aioaiix
iooconix xa+enaox. Ionnne+cn cxymei-
iix, coaiiix, iac+ooeiiix. 8n+ei
:ani+nionai. Iaiini noia:a ne ioo+eii-
ine cxemiie cneiin, noexoic+nona ni-
+eeciii qoiyc n eciy nox naoni.
7
.
A. Iaiini oioiua+eiio neexon+ ia .c+ay.
Iai .+o+ i oc+a+ouio cxeii, +. i. ie-
cxo+n ia nenioenioe xac+ec+no ai+eon
c+ameio noioeinn, nce-+ain .+o i ei-
ini ai, :aauei io+ooio io cxemn+i
n a:neia+i. I +e nexeia A. I. Iaiini i,
noayi, enic+neiiix ai+eox .c+ai
c nicmnx +ea+aiiix oa:onainex. Ha .c+-
ae oi iaunia c e+cinx ioxeon. Iai nnme+
ncceona+eiinna eio +nouec+na I. . Yna-
ona, n xaai+ee Aiann Icaaionnua iancei-
a coxain+cn oanine e+cioc+n. oneun-
noc+i, cneec+i nocnnn+nn, noc+oniian
io+onioc+i yneuicn, iannian nea c nciix
noinxainex nen, +ouiix acue+ox, nn+yo:-
iix xac+ec+nox
8
.
I+ai, A. Iaiini ncia n iame cnoi ny+i
n nciycc+ne .c+ai. Iai oi cax nnca, eio
nnneiaa no:xoioc+i cnooioio ninnn-
yaiioio +nouec+na, no:xoioc+i ieoiain-
ueiioi niyxin n ienocec+neiioio omeinn
co :n+eex. Ioceiee ocoeiio neiio n na-
io n noinxainn ceie+on eio xac+ec+na. He
cyuaiio oi iauniae+ iai ioiqeaicie. Y ieio
xniian oan+eiian xaiea a:ionoa c ny-
nioi, eio oioxiie oie ia:a nnneia-
i+ iaioi-+o ocooi ymenioi o+ii+oc+ii.
Oi cax coin +oxy ooxy :n+ei n enn-
+ox ny, o io+oox ye+ nnocec+nnn ne+i.
I no+ox, n acnne+e cani, oi inioia ie ye+
noinxa+icn ia :n+eex, nceia ye+ nec+n
c inx ymeniii a:iono, noiii ynae-
inn n onenn i coeceiniy. Jaian xaiea
omeinn ceonaine :ane+ax cnoeio yun+en:
ie n ceai nax cxemio, a iax c naxn ye+
cxemio.
eea .cin:on-.+ion, neeinna yaion,
nyc+oxei, ioia+on, +ycon noma nee
:n+eex aioan yiniaiioxy nciycc+ny
Aiann Iaiinia :a oine ioi ao+i ia
.c+ae, c iaix ioox, c iaix ionix
cnei+aiex, nce oee oc+ix n ca+nnuecinx.
I iauae ny+n Iaiini iaxon+ cee eme
oioio yun+en. Ha .iaii oni :a yinx
nixon+ qnixi c yuac+nex an annia.
Iaiini ncnoxnia, u+o eme n c+yeiuecine
ioi oi noin no ioo+ioxe+aiax ann-
ia (ocoeiio no ia+niax Maim n Coa-
uin n:ii), iaioi .+o nenini a+nc+. Iio
onia, iaeeiiii +aioi ueoneuioc+ii
n +eno+oi, ia:aoci, oacn y xein ia ia-
:ax. Mi nncy+c+nonan nn c+aioneinn ie-
inaiioio a+nc+a, io+oii nn noxomn cxexa
oocn :a oc+onic+no ueoneia, :a eio nano
ia cuac+ie. O+o nneua+no oime nceio.
Ixec+e co cnonx ieoex, ieoninx, io ecio-
ieuio oix n oan+eiiix an, oi c+a-
ionncn ia :amn+y yineiiix n ocioei-
iix. Oi o+uaniio acn :a cnanennoc+i
D
.
A. Iaiini nic+ynn ia 1-x Icecoi:iox
ioiiyce xooix a+nc+on .c+ai c iecioi-
inxn ioxeaxn, n +ox unce n c ioxeox a-
n anni (u+o, noome ionon, io +oia
n xoe). I noen. O+ annia Iaiini
nocnnin ie nnexi xac+ec+na, ie ai,
a iyniioe noc+neine cy+n necoiaa, cnoe
i iexy o+iomeine, xniioc+i ncyiia xnio-
cionnuecioio .nn:oa, :a io+oix nc+ana neci
ueonei n eio cxemiix n c+aiiix nonne-
innx. Iaiini cea ioxe, io n inxe an-
nia ne cnoi coc+neiiyi neceiiy.
O+o io onoiioe +yioe n .c+a-
i nexn. Ymn n nomoe xioine ioxea, o
enoinnn n eme n nana+ie ioi noi:o-
nanmnecn ycnexox. Hany c Iaiiniix c+aa
nn:eox ioiiyca a+nc+on .c+ai Mann
Mnoiona. Jex ie xeiee n ioine +nna+ix
ioon omymaaci oc+an iexna+ia xooix
.c+aiix a+nc+on.
Iaiini nneine ocooe. Mac+e xaoi
qoxi, oi n: o+eiiix, iain:aiiix, iai
yci, a++ainnoion (iai cia:a i Oi:ei-

m+eii) +non neie cnei+ain enic+neiioio
n o cnx no iniex ie nen:oieiioio Jea+a
Aiann Iaiinia. Ioc+eneiio no:inia cnoi
ienon+onxii ai. I xo+n n iamn in,
ia:aoci i, ec+i c+oiio nonoon n ca+n-
i, c+oiio necoiaei, +eyimnx nonome-
inn, inueio nooioio nciycc+ny Iaiinia
xi ie nnnx ia noxoc+iax .c+ai. I uex
+y+ eo?
yxae+cn, yoneii nciycc+na Iaiinia
iac+oiio nicoi, u+o iai i in in +aai+-
nni o+eiiie ncnoin+en, nx ie xna+ae+
eio iaaic+neiioc+n, xyec+na, oenxo-
c+n n ao+e, +eona+eiioc+n i cee n i y-
inx. Ix :aaua ceioin +oiio cxemn+i, oin
:ain+i nee nceio :aaa+inainex eiei,
n nx ie c+iio ecioieuio +nanona+i cen.
Oin ey+cn :a ioi xa+ena caxoio in:-
ioio iauec+na. Hnueio nooioio ie xoi no:no-
n+i cee Aiani Iaiini!
Iocnn+aine a+nc+a-noqeccnoiaa, ac-
mneine eio omei n cneinuecioi iyi+yi,
a:nn+ne eio +nouecioio no+einnaa n .+ox
nne cnoi ianiyi :aauy neaioi I. H. Co-
onien. Inexi xac+ec+na, ocnoeiiie n mio-
e, ncnoi:onanci A. Iaiiniix +nouecin,
coo+ne+c+neiio coc+neiiix :aauax. Macia
n +aicqoxannn, nn+yo:io oiiaiiie xo-
xei+i oc+aieinn, iaioien, nai+oxnxa nce
ao+ao ia oa: n nn+nxniy+ioi xnina+i-
e n cnn:inaoci :a+ex n eniii c+oiiii
cnei+aii co cino:iix eic+nnex n cnex:a-
auei. A. Iaiini ne nn .+ox nnxoi n :ay-
meniii a:iono c nynioi.
Incyioi cneinuecioio noneeinn cxem-
iix ai+nieoen Iaiinia co nexeiex c+a-
ie+ ec+ue, ca+na oc+ee. Ho, iai cnanen-
no o+xeuaa ncceona+eiinna +nouec+na
A. I. Iaiinia, :a ncexn xoic+yo:iixn ne-
coiaaxn a+nc+a nceia no:iniaa nuioc+i
nx co:a+en co cnonx o+iomeinex i n:oa-
aexoxy
1O
. Io +oxy e ny+n me n anni,
n noceinx cnonx ao+ax o+ia:anmnicn o+
xacin, io n no+ennmni nn .+ox +oniy cno-
eio oaninn.
I+ai, nen xac+eon Ceenioio neia,
ia:aoci i, anio :ai+ie n nn+necn+ie-
cexnecn+ie ioi, acnne+an n ncioxe+iox,
inxox iaoox ca+nnueciox nciycc+ne
Aiann Iaiinia.
Cnanennoc+n an iao :axe+n+i, u+o
noncin nia:n+eiioi +ea+aiioi qoxi
ie neiamanci n n cone+cini neno.
I. C. C+aincancini n ioine nana+ix io-
on noc+ann na cnei+ain, ie yen+eiio
noia:a, u+o :aoc+eine, io+eci incioiio ie
no+nnoeua+ cnc+exe ncnxooinuecioio +ea+-
a n ncex ee :aioiax. Jea+-nia n Ionuex
cene Oc+oncioio n Aein+ia uniao
Ioxame in ninxn nnxeaxn +oio, iainx
o:oiix n cxemiix xoe+ i+i eanc+n-
uecini +ea+, ecn oi nouniei :aioiax nia-
:n+eiioi qoxi, noc+anei c uync+nox c+n-
n n xei, c noniiix :iainex +ea+aiioi
iyi+yi. 8iaxein+ie cnei+ain Iax+aiio-
na ie in +oiio +ea+aiiixn .icnenxei-
+axn. Oin noonn +annni, io+oan nna
n n ceioinmiex +ea+e nx. Iax+aiiona.
Cnei+ain A. Iaiinia nceia aaicn-
onan ia iain eiioio aia, io inioia ie
n:xeinn niycy. O+oxy cnococ+nonan n +ei-
c+i eio xnina+i. Ix nncan oimne xac-
+ea ca+ni (oc+a+ouio ia:na+i M. 8omei-
io, I. Ioniona, M. Anaienioio).
He xoue+cn yxa+i, u+o nciycc+no A. I. Iai-
inia ymo e:no:na+io. Iyex iaen+icn, u+o
ncue:ie+ co nexeiex noin+ne xacconoi iyi-
+yi, nonci, a +annnn iaoioio nciyc-
c+na aeinx neion iaoioi ioxenn
no:on+cn n ionox iauec+ne. Ice eo, xie
iae+cn, n +ox, u+oi ie no+n+i niyc ionoxy
noioeini :n+eei, io+ooe nne+ iax ia
cxeiy, n io+onn+i nee nceio +ea+aiiix
neaioion, nooiix I. H. Coonieny.
1
Meepxo:to c. Iaaiai ,,
Meiexoi Ic. C+a+in, nncixa,
eun, ecei: I 2 u. M., 1D68.
. 1. C. 218.
2
Jax e. C. 218.
3
einnn Meiexoia, un+ai-
ian n IIIIMe, o n:anxoo+io-
meinn enccea n ai+ea n
cnei+aie, o noxexainie. ei.
1D21 i. IIAI, q. DD8, on. 1, e.
x. 76o.
4
Cx.: Pooecmceucton H. .
Ioexi cneinuecioio nee-
nonomeinn. ., 1D78.
o
In+. no: 'copoco E. Aiani
Iaiini. 2-e n:. M., 1DD2. C. 33.
6
In+. no: Jax e.
7
In+. no: Jax e. C. o1.
8
Jax e. C. 48.
D
In+. no: Jax e. C. oo.
1O
Cx. Jax e.
Hpnucuannn
D4
8a cnoi oiyi n:ii ia cneie n ncni-
+a +yioc+n ai+ec+na, enccyi, axa-
+yinn, neaioinin, ioiqeaica nceio, ia-
e+cn, xeiy n cxeo y+neai, u+o nceio
+yiee ioiqeaic, nnme+ n cnoei iinie
Ceie:ioe n cxemioe oni n: nenix oc-
cnicinx ioiqeaicie Aeicei Inioiennu
Aeiceen
1
.
Ianai+i noncxoeinn ia:nainn ai-
ioio .c+aioio aia o+iocn+ i a+nicioxy
iaioy conleiie, o:iauaimexy cona+i,
oenin+i, a +aie i qainy:cioxy cony
conleiei eceona+i nn aiinicioxy
conleience ioiqeeinnn
2
. Ixeiio no-
.+oxy, ocionaiiii ia nnox, ienocec+nei-
iox omeinn n nne onen+eiioi ecei,
nciycc+ne noniioi cnixniy+ioi nxnonn-
:annn, ioiqeaic cun+ae+cn oinx n: iano-
ee coiix nnon euenix aion ia .c+a-
e, a noqeccnn ioiqeaicie oioi n:
ianoee einx.
Ioiqeaicie .+o m+yuiii +ona,
ieoniaian, .ieie+nuecin nn+nia+eiian
n oan+eiian nuioc+i c nnn+iixn xaie-
axn, :anoxniaimeicn niemioc+ii, oc+ix
yxox, nenioenioi naxn+ii, a+nc+nuioc-
+ii, xoomo nonemeiiix n:iiox n .+aoi-
ioi euii (omniii conaiii :anac, ue+-
ian ninnn, oia+an +exaiian nan+a,
ni+oiannoiian inioc+i n a:iooa:ne).
Oi nne :n+eicioio iac+oe-
inn, nxnonn:a+o, nxeimni n :anace iexic-
nxoe ionuec+no nc+oni, oc+o+, xe+inx
coneuei, oaaimni mnouaimnx iyio:o-
ox, ie:ayniixn uync+nox ixoa n niycox.
Ioiqeaicie on:a+eiio oei iai+n
noxo i ceioinmiexy :ay, nouync+nona+i
eio iac+oeine, a:oie+i, aciaua+i.
Omeine co :n+eiiix :aox eo ieo-
iuaiio coioe. Y .c+aioio a+nc+a eio
na+ie nceia n :n+eiiox :ae, n .+o+
na+ie nceia ienecia:yex, nceia ie:iaiox,
nceia a:iii. ae n oni eii: ia y+ei-
M. I. Cxniona
Pckan npoqcccnn konqcpancoc
iex ioine+e .+o xoiy+ i+i c+yei+i n an-
+ynei+i, a neueox noqeccya, ia yioi
eii y+ox mioiinin, a neueox iaioi-
inyi ncecoi:iii ce+ neaioion, y+ox c+y-
ei+i xennnicioio nic+n+y+a, a neueox
ncexniii cnxno:nyx xnyion, y+ox
onn:ininin, neueox ceoycie ieieai.
I no+ omeine c +ainx na+ieox nceia ieo-
naiioc+i. I+o oin? Iai oin +en nnxy+?
Cyxeemi n +i :ac+ann+i nx cyma+i? O+ne-
ua+i? O+neua+i, n ionoi, no+oxy u+o n yne-
ei, u+o :n+eiiii :a .+o, nee nceio,
coeceini. Ixeiio n xoex aie oi nceia
o+neuae+. Ia:yxee+cn, xiceiio, io o+neuae+.
I a+nc+ e:omnouio noinxae+, u+o exy o+-
neuae+ :n+ei, no nay:ax, no cxexy, no n:o-
xy, no mooxy, iaii :nyi n :ae ianoiei
cxicox, ae xouaine, o+xeuae+ n:nec+-
iii ioiqeaicie Iei Ieinnaion
3
.
Ioiqeaicie on:ai noio+onn+i :n+e-
n i nnexy ie +oiio xac+n+oio x.+a .c+a-
i, io n, u+o :iaun+eiio coiee, iauniai-
meio xoooio a+nc+a.
8iaxein+ii iyne+nc+ Ianxn un-
nnnonnu Ioan n cnoei iinie Cene, o+-
aiioe .c+ae nnme+: Ye c nenix ni-
c+yneini n ,Ainanyxe n noin, iaiyi
oioxiyi oi niae+ n ioine+e xoomni
ioiqeaicie. Meieennu, io+oii ne .+n
ioine+i, cnoei aiooioi xaieoi, .yn-
nnei, yxeoi noauei ioxeon nnana no-
ncxonmexy ia cneie ocoyi :iaunxoc+i. <.>
Ioce onneinn Meieennuex ceyimeio
ioxea a+nc+y, a n .+o omyma n ia cee,
eiio io nixon+i i nynie ye coo+-
ne+c+neiio noio+oneiioi, :ani+nionaiioi,
a:oie+oi iaxeiaxn, ocooi ni+oiannei no-
aun ioxea. Y xein io +aioe omymeine,
conio n cei cnon iyne+i n noio+oneiiyi
nouny
4
.
Ixeiio ioiqeaicie :auac+yi oneen-
e+ nonoi ioxeon, ioxnoiyn nnuecine
n ioxnuecine ioxea a:ionoioio, noiaiio-
Do

io, oniniaiioio aion, ia nenii n:in
conemeiio ieconxec+nxie xey cooi no
a:iooa:ni xaai+ea n +exa+nin. Ioiqe-
aicie oei ao+a+i ne:e, coeninn ieco-
eninxie ioxea nouac c iecoeninxix :n-
+eiiix :aox
o
, o+xeuae+ :iaxein+ii
encce A. A. Ienicini.
Ioiqeaicie on:ai noicia+i nooa-
imne cona n aioicnonainn nec+onmeio
ioxea, anan +ex caxix nexn nynie nee-
c+on+icn n noi+n n oneeeiiyi +oiai-
ioc+i, coo+ne+c+nyimyi n noxoiaimyi noc-
nnn+ni ceyimeio ioxea. Oi nooienae+
n oxaae+ :n+eicini ni yxeixn na-
y:axn, nonexn n i xec+y ceaiiixn :axeua-
innxn.
Ioiqeaicie nxee+ nano oinuio n ie-
iann:unno niiua+icn n ncnoinexii ioxe,
u+oi ie a+i noiaxxe :ayicona+i nn
nocec+i. I eio nac+n no eaini nyn-
in ni:na+i noiannnmeiocn a+nc+a ia nc,
+ex caxix uy+i a:nniyn nexeiiie axin
ioine+ioi noiaxxi, nn, iaooo+, nn-
n:n+i qnia ioine+a, :axe+nn ieonoi-
c+no n yc+aoc+i :n+en.
Ha neun ioiqeaicie on+cn n on:ai-
ioc+i :anoin+i nie:anio oa:onanmyicn
nay:y, no:inimyi n:-:a ono:ainn ai+ea ia
nixo nn +exinuecioi :axniin, onea+nnio
o+eainona+i ia niem+a+iyi cn+yanni n :n-
+eiiox :ae.
Io nexn nic+yneinn a+nc+on onin-
iaiioio aia ioiqeaicie uac+o c+aionn+-
cn nx accnc+ei+ox, noanan einn:n+ n iox-
xei+nyn ianoee naiie xoxei+i ioxea,
oncinn nynin nci coioc+i n :iaun-
xoc+i ncnoinexoio +iia.
Ioxe nceio noueio, exy ieoxonxo :a-
o+n+icn n o a:iooa:nn coc+neiiix nonn-
eini ia cneie n onneinn ioxeon n .+o
nmi ieoimoi cnncoi :aau, ninoinexix
ia .c+ae ioiqeaicie.
Iciycc+no ioiqeaica no:inio n cqo-
xnonaoci n nancinx iaae n iaqe-mai-
+aiax n 6O-x ioax XIX neia. Conaimnecn
+ax n+ea+oi, a+nc+i, xy:iiai+i, xyo-
inin nnn+io nononn nexn ia nxnonn-
:nonaiiix neueax-ioine+ax, io+oie nen
nn caxie neceie n oc+oyxiie n: inx, nn
cax xo:nni :aneeinn.
I Ioccnn oeine aia ioiqeaica
cnn:inai+ c neueaxn-ianyc+iniaxn, noxo-
nnmnxn n MXAJe, ia io+oix ai+ei no
iane c I. C. C+aincancinx n I. I. Hexno-
nnuex-aiueiio naononan yi yia, e:-
:oio nicxennan xaxonie +ea+aiiie
m+axni, nncymne ncex aiax axe,
ioxenn, onee, onee++e, ae+y. C+aincan-
cini c n:nmec+nox n onioc+ii exoic+no-
na qoiyci n ,eccyy, Hexnonnu-aiuei-
io ,nnnona naoniioi onee++oi,
oia+ii Iannni n ,oen eiuaimeio neca
Cyennini nic+ynan n ,uexnnoia+e qai-
ny:cioi oii, a+nc+ ycini n on
:anancioio iyne+nc+a n nxn+a+oa-naon-
c+a. Iimyunnanci ie oin nmi :oi no-
qeccnoiaiioi n:in, :a+ainnanci n non-
oci +eiymei non+nin
6
.
Ixeiio ia .+nx neueax n aie ioiqe-
aica nnenie nonoona cen a+nc+ MXAJa
Hnin+a ueoonnu Ianen. I. C. C+ainc-
ancini nien eio ienc+omnxoe neceie,
oc+oyxne n iaxounnoc+i, yxeine aaicn-
ona+i ia iainne e:ioio n neceoio, ocio-
n+eiioio n my+nnoio
7
.
H. u. Ianen c+a nenix ioiqeaicie
o+iinmeiocn n 1DO8 ioy +ea+a xnina+i
e+yuan ximi. 8n+enx noinnci eio
ienniyeiian, yneeiian xaiea noneeinn,
:aa:n+eiian, yianan n oionexeiio o-
oymian yiia. Hecioiio noiona+ii, io
oe+ii n e:yion:ieiio cmn+ii cxoinii, oi
yxeo ynann +eueinex ioine+ioi noiax-
xi n iac+oeinex :n+eei n :ae.
Io nnxey e+yuei ximn :a ioo+-
ioe nexn no xioinx iooax Ioccnn no:inin
ieoimne yi+iie +ea+nin xnina+i n ia-
ae, n iaox n: io+oix nonnncn cnoi ioi-
qeaicie. I:nn :a ociony oni+ ioei, oin
c+exnnci co:a+i cnoi o+nun+eiiii o-
a:, iai+n ninnnyaiiyi xaiey ioiqe-
aica.
Iaymiie n ioc+ennnxiie xo:nena
+aionixn in Aeicei Inioiennu Aeice-
en, Ieoini Aeicaionnu Axycini, Aei-
cai Ini, Mnxan Hayxonnu Iaiann, Ie+
yinu Myancini, Ie+ Inioiennu Iaicini.
A. I. Aeiceen o+nuacn xac+ec+nox
nxnonn:nonaiioio .icnox+ioio omeinn
c :aox, i oc+oconox, coneciix y.ni-
+ox, iai ia:inan eio conexeiinin. Iio ioi-
qeaic c ieeio-noinuecioi xaieoi eun
n cien+nuecinxn ni+oiannnxn nxnoino-
na :ay, n xec+ine, ieeio :on:iuiie,
D6
[22008]
.na+nyimne oc+o+i ie ni:inan oni,
a cioee ooeine iyxaion. Ai+ecioe oan-
ine, iai +oia iononn, ,max xoooio
Aeiceena, yxeine nn+yo:io :aian+i io-
ioc+i cxexonix a:nox nonexn noomei-
ioi my+in ic+o nocc+aiannnan xn. Ice
oc+ananci onoiii: n ieni yaoci nome-
io+a+i, n xoomni +oi ie iaymei, a ianioe
noinxaoci iac+oeine nynin
8
. Ioxe
+oio, :iaine iecioiinx nioc+aiiix n:iion
no:nono Aeiceeny neexea+i cnoi ioiqe-
aic nioc+aiiixn conaxn, a +aie naon-
ona+i n nxn+nona+i qainy:cinx, n+aini-
cinx, noicinx, iexeninx n, ioieuio, yccinx
maicoiie.
I oa:e, co:aiiox I. A. Axycinx, no
xieini I. u. Ioan, ia oiman o:a
yionnoc+n, .+aioi iaai+eeiioc+n, ea-
inn ycyn+i, u+o eao Axycioio noxo-
nx ia aiioncioio cyameio, nceia io+o-
noio oia:a+i ycyiy
D
. Io:xoio, u+o nxeiio
Axycini nocyn no+o+nnox n co:a-
inn :iaxein+oi iyii-ioiqeaicie n Heo-
iiioneiiox ioine+e +ea+a C. I. Oa:-
nona. I cnoex ioiqeaice I. A. Axycini
ienniyeiio ncnoi:ona iaaxyi, aiei-
o+i, eiine my+in, c+aanci +ainx oa:ox
cnn:a+i xey cooi ioxea noiaxxi. Oi,
nou+n ie nneian i ca+ne, oiainunnacn
ie:oiix ixoox, yxeo nne+a n a:iono
co :n+eex a:iooa:iie cneeinn o noce-
inx noiyimnx ncex coi+nnx. Axycini
yxe xoomo noa+i a+nc+a. O xaai+ee io-
xea oi ionon +ai yen+eiio, u+o :n+ei
nen: ioxe ye+ nxeiio +ainx, iai oema-
e+ ioiqeaicie. Io.+oxy ncnoin+ei noce
nec+aneinn eio Axycinx oei i ne-
eiio xonn:ona+i cen, u+oi onana+i
oemainn ioiqeaicie
1O
.
Heoiuaiio .eiai+iii, neiacio o-
a:onaiiii, yxeo naeimni conox nxn-
onn:a+o-ioiqeaicie Aeicai Ini ni-
c+yna n ocoeiioi, nx nnyxaiioi xaiee.
Ini nonnncn ia cneie, u+oi no-xo:ni-
cin nnnec+n ee n nonoi n ceyimeio
ioxea. Oi nonann :aianec, nniina
:a:oi, anioxeio acneen ciain, ne-
ennia c+yin nn nonce yna nx n c+oo-
iy, o+iina nn :aiina iimiy onn
conox, oi ao+a n iai i xey eox a:-
ionanna co :n+enxn: accia:ina o iaiox-
no nno+enemymex coi+nn, nioia en-
cn cnonxn nneua+einnxn o ioxeax, io+oie
exy oneoci nne+i ia yinx cneiax ,Oxn-
+aa, cone+ona iaine-+o n: inx nocxo+e+i,
nocyma+i, nioia ae un+a c+nxn, n nce
.+o iocno xaai+e nnoi ecei, oai-
meicn ia cneie ceiuac, cni xniy+y. Ini
inioia ie onycia naina+c+na co :n+en-
xn, io n ie i :aiocunnix, cincxon+eiiix.
Ionon eonix n uy+i o:aoueiiix +oiox.
Ia:aoci, y ieio ie io iniaioio ioxea, io
nxeiio n .+ox n :aiiuacn eio ioxe
11
.
M. H. Iaiann co cnoic+neiiix exy uyn-
c+nox ixoa c oxo+oi oiiina cnoi no-
iyi n ie oueii ciaiyi qniyy, c io+ooi
oi, nnouex, neiacio ynanncn, eiio no-
eian no cneie n ae iecioiio nn+ainoni-
nan. Oi ieoiuaiio uy+io eainona ia nce
noncxonmee n :ae, yxeo nanona enn-
in n: :aa n noexn:nona co :n+enxn.
Cnoei neceoc+ii, ienniyeiioc+ii Ia-
iann ianoxniae+ +axay ia neueniie, a oa-
an xoomnx xy:iiaiiix cyxox, ieeio
:anenae+ c .c+ai neceiiy, io+ooi no+nin-
nae+ nioia n nynia
12
.
Ioiiiox ioiqeaicie I. . Myancio-
io i ienniyeiiii a:iono co :n+e-
ex n qoxe onen+eiioi, :aymenioi ece-
i. Oi i c+ame xioinx cnonx ioei no
nexy, oiaio i +exneaxei+ei, oaa ne-
iaciixn iooconixn aiiixn n +oiinx uyn-
c+nox ixoa. Ceie+ ncnoieinn Myancio-
io coc+on n +ox, u+o oi, iae+cn, noome
inueio ie ,ncnoin. Io ieio iei:n io
cia:a+i: ,Oi un+ae+ qeie+oi. Iio nciycc+no
.+o ie u+eine n ie accia:, a a:iono. Jo, u+o
ea ia .c+ae Myancini, .+o n i ,a:-
ionoiii ai n yinaiiox cxice
13
. Ho
oi ie oiainunnacn +oiio ioiqeaicox, oi
ne iyne+i, ncnoin neceiin n un+a qe-
ie+oii.
Icnoi:ona n cnoex ioiqeaice u+eine
acei, ioxnuecinx accia:on n ynnn+eiio
yxeo acnoaia :n+eei i nic+ynaimexy
a+nc+y n I. I. Iaicini.
I o+nune o+ n:ieaoc+iix, ioc+enn-
nxiix, ooymiix oa:on, co:aiiix nx
ioeiaxn no nexy, Aeicai Aaxonnu
Meieennu n Aeicai Aeicaionnu
Inicini in yc+aixn ioiqeaicie-qei-
xa+niaxn.
Ia:aoci, u+o A. A. Meieennua inu+o
n ini+o ie n coc+oninn accxemn+i. Iiio-
D7

nannan cona c iaoun+oi xen+eiioc+ii,
iai i ncymnnanci n iaoe non:iocnxoe
nx cono n +ma+eiio eio oyxinan, Meie-
ennu accia:inae+ a:iie iyie:i, noin-
:nye+ no nonoy ienoaoi, no:iniaimnx
nioia n ioine+e, n ionon+ o a+nc+e n xa-
ioionioi xaiee cien+nia, nce nnenmeio
n ie cnocoioio ye ynnn+icn
14
. O+oio ioi-
qeaicie o+nuaa nicoian iyi+ya cona,
unc+o+a n conemeic+no neiacioio xocion-
cioio niionoa. Ixeiio no.+oxy n cnonx ni-
c+yneinnx oi onoiio uac+o :a+ainna
noexi nonneinn xaoiaxo+ioc+n n ec-
iyi+yin. Oi c iyc+ii n yiiinex nnno-
n iyie:iie nnxei, nocymaiiie nx ia
ynne, niun+aiiie n ia:e+ax n eiaxiix
onneinnx. Oiaio oi yxeo, c +oiinx ni-
+eniei+iix ixoox aioicnona ioxea
n ncnoin+eei. Iai o+xeuae+ I. u. Ioan:
Ioce onneinn Meieennuex ceyimeio
ioxea noiaxxi a+nc+y. eiio io ni-
xon+i i nynie ye coo+ne+c+neiio noio-
+oneiioi, :ani+nionaiioi, a:oie+oi iaxe-
iaxn, ocooi ni+oiannei noaun ioxea
1o
.
onoiio nicoioio oc+a, noiii, ae
iecioiio +yuiii A. A. Inicini niine
ia cneie xxyix, anioymiix n iexioio
coiiix. Ho .+o ia +oiio cnoeoa:ian
xaiea, xacia, +ai iai ieonaiio Inicini
ionon oc+oyxiyi n :yi my+iy, ianan-
eiiyi no+nn :a:iaic+na, ioia+n:xa,
noxanxc+na, xnac+onc+na, n +oia c+aionn-
oci nciix, u+o eio qeixa+nuioc+i .+o +oi-
io nnex, ciinaimni yx n +exneaxei+
16
.
Oiaio caxii ni+eeciii n ieoiuiii
oa: n ioiqeaicie i nnyxai Ioic+ai-
+niox Oyaonnuex Inmxaiox. Iee :n-
+eex nec+ana +oia+eiiii, iexioio a-
ini, ac+eniiii n ieyneeiiii ueonei,
nnenie oia:anmnicn ia cneie. I. u. Ioa-
n ncnoxniae+: Ioia n nnenie ynne eio
ia cneie, +o nonen, u+o .+o+ ueonei nona
ia .c+ay cyuaiio. Heno:xoio io ne-
cia:a+i, u+o non:oie+ c inx o+ c+axa n a-
c+eniioc+n n ceyimee xiioneine. Iooci
Inmxaia in ncioioueii, oi oxo+a u+o-
+o ieueioa:eiioe, :anniacn, niininna
iaine-+o cona n cno+iiacn, nn no cneie.
Ieui eio ia noia aoin:xon. Hoxea In-
mxai onnn e: ncnioi cnn:n c +ex, u+o
ionon xniy+y ia:a. Hannxe, xoi cia:a+i:
,Io+. ceioin. nn cia ia ioine+, n iy-
nn. nnxyc. A ceiuac. ye+ ne+i Hnia
yiiennu
17
.
Cun+ae+cn, u+o nxeiio I. O. Inmxai
nnne+cn ociononooiniox co:ainn .c+a-
ioio oa:a-xacin n aie ioiqeaica.
Oa:, co:aiiii I. O. Inmxaiox, i
ue:niuaiio ni+eecei, no:non a+nc+y no-
ioc+ii acii+i cnoe ioxeniioe aonaine
n ieoiiioneiio +eno nninxacn nynioi.
Oiaio xioine yuac+inin noiaxxi ce+o-
nan, u+o nic+yna+i noce nonneinn +aio-
io ioiqeaicie io oc+a+ouio +yio,
+. i. iaoe eio nonneine iaoio :ainxao
:n+eei n neeiiuao nx ninxaine ncii-
un+eiio ia ieio.
8a inx nonnnnci ioiqeaicie, ao+a-
imne o+ nxein necoiaa: I. Mya+on
Xec+aion, A. Io:nion noaiii, I. Ii-
en nonoini ee:ioooioio naioia.
Hecioiio no:e ia .c+ae nonnnnci
nxeia A. Iaiinia n I. Ie+ocnia, iaunian-
mnx cnoi +noueciyi iaiey iai ioiqeai-
cie, I. Iyiona, I. Ieinnaiona, . Inxeona,
O. Mnnncioio, O. Iaona, A. oiinia, O. Aei-
caiona. Ime no:iee nxeia I. Ainea,
M. Mai:en, I. Ie+ona, M. Cxniona.
Ionnncn n naiii ioiqeaic: . Mn-
on n I. acini (no:e M. Honnnini),
I. Iyaion n I. Heuaen, I. Jnxomeiio
n I. Iee:ni.
I XX neie .c+aa nnma ia c+anoii
n n xioioxec+iie ioine+iie :ai, u+o, ie-
coxieiio, a:ymno ociony noniioio ioi-
qeaica onen+eiiyi ecey co :n+eex
ia:a n ia:a. Mioine neeian inei
.+oxy aiy, oiaio oi nic+on, coxainn-
mnci n iaae, xi:ni-xoax, .c+aiix +e-
a+ax.
I noceine ioi n aiiox aie ycnem-
io ao+ai+ M. Mai:ei, I. Ie+on, M. Cxn-
ion, I. Xnc+eiio. Ii+eecio :annne+ o cee
iauniaimni ioiqeaicie . Iy:ein+ini.
Hecioiio nnon:xeinnmnci, ioiqeaic
c+a ieo+exexoi uac+ii n moy-noiaxx ia
+eenneinn n ano. n-en, moyxeii, ne-
ymne ano- n +eeneeau c+aai+cn noo-
a+i +annnn ioiqeaica: i+i xo:nenaxn
cnonx noiaxx, eceona+i c xioioxnnoi-
ioi ayn+onei, eiaxnona+i ionie neea-
un, inioqnixi n +eecenai, cnn:ina+i
xey cooi a:nuiie ioxea, aioicnyn
nec+onmne n ioxxei+nyn nomemne,
D8
[22008]
:iaioxn+i c xooixn ncnoin+enxn n ne-
c+ann+i ye n:nec+iix :ne:, n nnxox .qn-
e o+neua+i ia ieonaiiie n iane:iie
nonoci cyma+eei n :n+eei, my+n+i, o+-
inianci ia cnixniy+ioe iac+oeine ayn-
+onn, n +. . n +. n.
I+ai, noueinnae+ :aneyimni iaqe-
oi .c+aioio nciycc+na n xy:iiaiioio +e-
a+a CIIAJI, noqecco I. A. Ioiaion:
Hn oni yioi ai .c+ai ie +eye+ o+
a+nc+a ianunn c+oi oimoio n naioio
iaoa ie +oiio noqeccnoiaiiix, io n
xoaiio-ianc+neiiix iauec+n, iyoioi .y-
nnnn, iai ioiqeaic
18
.
Io:iniae+ e:oiiii nonoc: Iai e oy-
ua+i n oyun+i +aioi coioi n xioioiai-
ioi noqeccnn, iai ioiqeaicie?. I coa-
eini, aeio ie ia iaox iyce a+nc+on
nn encceon .c+ai nc+euai+cn ioiqe-
aicie o+ oia. Oiaio n nonecce oyueinn
cen c+yei+on on:a+eiio nieni+cn oni,
nioia na c+yei+a, oaaimne ieio+oi-
xn :aa+iaxn n cioiioc+nxn i aiioi no-
qeccnn. I +ainx c+yei+ax c ocoix ninxa-
inex iauniai+ o+iocn+icn ia :ain+nnx no
ai+ecioxy xac+ec+ny n, ioieuio, no cnein-
uecioi eun.
yxae+cn, conemeiio ieoxonxo n oy-
ueinn yymeio ioiqeaicie oama+i nn-
c+aiioe ninxaine, iai ia iynnonix, +ai
n ia ninnnyaiiix :ain+nnx, ia eio nee-
iananeiiyi noio+oniy i noc+oniioi co-
necioi nxnonn:annn, eiioxy, ienniyei-
ioxy omeini co :n+eex n counin+eic+ny
(+. e. yxeini caxoxy nnca+i, eai+nona+i
n ioxnoiona+i +eic+ .c+aioio nic+yneinn).
Ixeiio n .+oio, ia iam n:in, ieo-
xonxo nnon+i n yymnx ioiqeaicie
n iaoieniii +einii:
noneeine nceno:xoiix ni ia a:-
nn+ne nooaeinn, naxn+n, eainnn, ooia-
meine eicnuecioio :anaca (:aiainaine, a:-
iainaine n coc+aneine :aiaoi, eycon,
maa, ioccnoon),
ianncaine ynxe, nanioxon, ai-
oc+nxon, iaaxyon,
neecia: noun+aiiix n+ea+yiix
non:neeini, nocxo+eiiix cnei+aiei,
inioqnixon, coomeinn o nocemeinn xy:e-
en, nic+anoi n +. .,
nenneine nncixeiiix n yc+iix
counieini, coeamnx nc+onn n: nuioi
n:in, a +aie oiix n y:ei, nnuex iai
iac+onmne, +ai n aiieimex n nixim-
eiiie,
counieine c xoy (nn oxa) :nyioco-
ue+aini, conocoue+aini, nenouei con n ne-
ix accia:on, n io+oix cona iauniai+cn
ia oiy yiny nn coea+ n a:nuiix no-
:nnnnx oni :nyi, ciooionooi, :any+aiiix
+einonouiix qa:, c+nxon, uac+ymei, :a-
inuei, cun+aoi n +. . n +. n.
Io+, iannxe, qa:i, counieiiie c+y-
ei+axn n+ooio iyca, c ncnoi:onainex con,
iauniaimnxcn +oiio ia yini I n C:
Ionoaiii ioi+nc+ii iocoanii
ioion, ianan ionanixn iiiaxn,
ionan ioy innixn ioniaxn, ia-
cn i iauaimnxcn iaximax iaayn+i
iy+ooinx io+inx iocyi, io+oie
ioxnnci iooi ianionix ioiunx
iyc+ainion.
Cyxoiiini ceeiiini ciiueiiii c+a-
nuoi, cociai:inan co cinnyunx c+y-
neiei, c+nxnnan c cen cooxy, co cxe-
xox cnyc+ncn c ceionaa co c+aniiix
coiniox ciooionooi n c+nxon, co-
nanci cioo+a+i ciyuiyi cyxeeuiyi
cei+niciyi cyo+y.
Iiyxinan +aiyi qa:y, c+yei+i nxe-
i+ no:xoioc+i ie +oiio coeniona+icn yi
c yiox n n:oe+a+eiioc+n, uync+ne ixoa,
io n acmnn+i cnoi eicnuecini :anac.
I iauae iaoio yoia no cneinuecioi
eun oin noyuai+ no:xoioc+i noun+a+i,
a eme yume +nouecin oiia+i cnoe +no-
eine. Coiycinin e nxei+ nano ocyn+i,
a:oa+i, aiyxei+nonaiio nicia:a+i cnon
:a n no+nn n nyun+i ixonc+nuecine
nn:i.
Ha oneeeiiox .+ane ocnoeinn ynie-
inn ixainn n necnei+nni qa:i ia yoiax
no cneinuecioi eun ncnoi:yi+cn niiie
neoeinn n: nonec+ei n accia:on . H. Joc-
+oio, H. I. Ioion, A. I. Iynnia, niec
A.-I. Moiea, I. Ieicnna, I. Iaieo-
ia, cia:oi n eiei a:iix iaoon n +. .
Oinx n: :aaini n yymnx ioiqeaicie
xoe+ c+a+i counieine coc+neiiix qa: no
nnxey n nooni aiiix. I c+yei+i c yo-
noic+nnex nnyxinai+ nionniiie nxeia,
DD

ia:nainn ynnn+eiiix i, ieoiiionei-
iix c+ai, iecymec+nyimnx xexainuecinx ai-
eia+on, nno+iix nn ac+eini:
I oiox xaeiiiox aye iy:nician
iininin Caio-Iecnio-C+oiio-In-
nanco-Hnio-Iacnnn:e-Ioc-nooc-o-
non-oxon:e-Iei-yxniii-Ioi-no-
aii-Ho-ie-xyeiiini-a-n-+ee-mnn-
n-Ai-ai-ai-nce-iacnnii-xoooi-yx-
iii-oia+ii-xyuni-c-yxa-nocxonn-
Cooi-cyixa-ueioia:e-Iax-nanax-
c-iin:ei-nocnaa:e oeaci inm-xnm
n o+ixae+ no iim.
Ioxnainn OAO-8AO-IAO-IIO-IIO-
HIO-uIO-IIOM-MI-JIX-IOM-
IIIJ-OHIIIOMAI-IOIIAC-8A-
MA8-IYII-IAMA8-IOMIAIH-
OH-AIH-I8AIAC nn qnnae qn-
naa ouen oueiei ioxnainn IIY-
IIMY-CIIJIIMII-II-II-II-
II-MY-IHJIIHIIIH onnne+
ioiiyc ia oioc+i :ax-ne-ne-
noynon+en-+ya-cia-nncixoneeno-
:n+en-:anxo:-ioc-noc+-c+oonoi-ne-
non+en-ioqe-uai-c-ioiqe+axn-nei-
+oy-noiocn+en-ian-yx-yx-yn+en-
omeio-ieonoic+na-no:yn+en c oni-
+ox ao+i n oac+n ncnioi ncnunii.
oi Ioeoie-Iac+e+o-Inc+oe+o-Iai-
n+o-Iaiic+en+o-Mainninnai+o-Ie:-
a:oac+eni+o-Incinnonnnai+o-Ha-
y+oncnoxniai+o-Ieninai+o-+one-
ai+o-O+nonnnnyeiai+o-Iemexoo-
cnnai+o-Icieiien:nnini+o-I+iixy-
nonaai+o-Haioien+oncnanni+o yme
ia :acyeiiii o+ix.
Ha Honii io n nonocn y ea Mo-
o:a caxoe+o-ne:exoiii-caxoxoio-
ne+oe+iii-+yoieiea+oiii-.ei+-
oiaiie+a+eiiii-n-xoe-iyoioiin-
+eiiii-n-ieo-nicoion:e+a+eiiii-
n-:exi-:aina+eiiii-n-ioi-:ana-
+eiiii-cieionoxon+eiiii-nyxxo-
+oiii-oiieynoiii-neiana+nnnni-
onii-nana+nue+iexianaiiii-
nn+iana+nqaiii-no-oiax-c-ia+aqo-
+axn-ceo-yo-yi+axanionii
caxoia+, a oi noan xie ciaiaiy!
Icn yoin nocnnmeii n:yueini ocion
c+nxocoeinn, +o oxaminx :aainex n
c+yei+on xoe+ c+a+i ie +oiio nonci nnxe-
on n: no.+nuecinx non:neeini, io n iannca-
ine coc+neiiix c+nxon nn acei a:nuii-
xn xe+axn n a:xeaxn, c ncnoi:onainex
a:iooa:iix cnocoon nqxonin n c+o-
qnuecioi oiain:annn. Aai n +exa xoiy+
y+nea+icn n ioine iaoio :ain+nn.
Ioaan n+ea+yioxy c+ni a:nu-
iix an+oon, c+yei+ noyuae+ no:xoioc+i
cea+i n cen ionie o+ii+nn n eicnie,
c+nnc+nie n qa:eooinn. C+nxo+noiie
non:neeinn xoiy+ cyn+i nonoox n n
no:anuecioio nncixeiioio a:ximeinn
n nne ieoimnx oxaminx counieini, n io-
+oix c+yei+i noni+ai+cn a:iaa+i nx ioi-
+eic+ n no+eic+.
Ioxe nceio nimeneeunceiioio ia o-
ee n+eiiii coi (uac+i cexec+a nn ne-
ii cexec+) xoe+ i+i :aaio co:aine
no.+nuecinx, no:anuecinx n cxemaiiix n-
+ea+yiix ioxno:nnni ia oneeeiiyi +exy
c ncnoi:onainex caxoc+on+eiio ianncaiio-
io cnn:yimeio +eic+a, a +aie noio+onia ie-
oimnx coomeini n oiaon o xac+eax
.c+ai (no no:xoioc+n noieneiiix
ayno- nn nneoxa+enaaxn).
yxae+cn +aie, u+o ieoxonxo neeia-
ina+i ia neun yymnx ioiqeaicie oia-
in:anni ioi+oiiix yoion n :aue+on no
nexe+y, iaunian c coc+aneinn naia nx
noneeinn, counieinn +nouecinx :aunia
n qniaa, +eic+on-cnn:oi xey nenne-
innxn c+yei+on n :aiaiunnan oqoxeinex
ayn+onn, noiaxxoi.
Mioine neaioin no cneinuecioi eun
nai+niyi+ noneeine c+yei+axn ieoimnx
a:xnioi n iauae iaoio yoia. Oni+ noia-
:inae+, u+o n inx .+o ieoiuaiio noe:io.
Io+onnci i noneeini +einiia, oin nic+a-
nnai+ coc+neiiyi oiniy neexoa o+ yn-
aieinn i ynaieini, eme a: ocxicn-
nai+ n noneni+ cnon :iainn no nexe+y.
Ha iam n:in, n yymeio ioiqeaicie .+o
:aaine c+aionn+cn eme oee ai+yaiiix
n .qqei+nniix, +. i. ciona n ciona no:none+
exy nxnonn:nona+i no nexn noneeinn
a:xnioi, a nioia n neix :ain+ni.
C+yei+ax, c+onmnx n iyiy, a:ema-
e+cn ioxxei+nona+i noncxonmee n c+aa+i-
cn cn+i neymeio c +oiy. Ixy e ieoxonxo
[22008]
yxyn+icn, o+myunnanci n nanyn ioine
:axeuainn coiycinion, yenna+i nx nin-
xaine ia nexe+e n nenx ynaieini.
Ha :ain+nnx no ai+ecioxy xac+ec+ny
nai+niye+cn nn :aunia, nxeiyexii
I:in. I +aiox :aunie c+yei+ noye+
+nouecin ocxicn+i nomemni eii n ia+-
io o+a:n+i eio cy+i n nne ieoimoio .+ia,
nac+nuecioi, noiaiioi nn xy:iiaiioi
ioxno:nnnn, nieaii, ncyiia n +. . Ha yo-
iax no cneinuecioi eun nooioe :aaine
xoe+ c+a+i +ouiox n ao+i no nooy
n oiiinaini nn+a+, aqon:xon, aieio-
+on n ixonc+nuecinx accia:on ia :oo-
ieniyi +exy.
yxae+cn, u+o, oyuan n nocnn+inan ioi-
qeaicie iai a+nc+nuiyi ninnnyaiioc+i
c a:nn+ixn naxn+ii, niycox, uync+nox ixo-
a, xei, +ai+a, cneinuecioio nexein, nuio-
c+io :ani+eeconaiiyi n iauec+ne ninnny-
aiioio n ioei+nnioio e:yi+a+a ao+i,
ieoxonxo, onei+nynci ia yumne ao+i
xac+eon nomix e+, coxainn +annnn
aia, n +o e nexn c+aa+icn yun+ina+i
no+eioc+n conexeiioio moyn:ieca.
Inoiie iauec+na .c+ainia, a:nn-
+ie n nnyxioeiiie +eiaex, ociona-
+eiian +ea+aiian mioa, innyuan ome-
c+neiian en+eiioc+i, in ia cy+in ie
neiamaimancn :ao+a o ene+yae, iexe-
eiian io+onioc+i o+iniiy+icn ia :on ne-
xein, in, uaca, io+onioc+i ie co:ena+eiian,
a en+eiian
1D
.+n cona, o+iocnmnecn
i M. H. Iaiann, ia iam n:in, oii c+a+i
enn:ox n iaoio c+yei+a, xeu+aimeio
o iaiee ioiqeaicie.
1
In+. no: Lonupocctu . . Ioi-
qeaic n ioiqeaicie. M., 1D7O. C. D.
2
Oc+aa n Ioccnn. XX nei:
Oinnionenn. M., 2OO4. C. 2D82DD.
3
euuouoc . H. I nce .+o
nxec+e ia:inae+cn n:ii: Io-
xai-ii. CI., 2OOo. C. o8oD.
4
Iopo::u . u. Cene, o+ai-
ioe .c+ae. M, 1D88. C. 7778.
o
e:uuctu A. A. 8anncin c+a-
oio cne+inia. CI., 1DD6. C. 1o2.
6
Iannoncini O. I. Ioiqe-
aic n ioiqeaicie. C. 6.
7
Cmouuc:occtu I. C. Mon
n:ii n nciycc+ne ,, Co. cou.:
I 8 +. M., 1Do4. J. 1. C. 364.
8
Lonupocctu . . Ioiqe-
aic n ioiqeaicie. C. 8.
D
Iopo::u . u. Cene, o+ai-
ioe .c+ae. C. 7D.
1O
Jax e.
11
Jax e.
12
Ho6omoc H. C. 8axe+in .c+a-
ioio ca+nnia. M., 1Do7. C. D3D4.
13
euuouoc . H. I nce .+o
nxec+e ia:inae+cn n:ii. C. 1o7.
14
Ho6omoc H. C. 8axe+in .c+-
aioio ca+nnia. C. D3.
1o
Iopo::u . u. Cene, o+-
aiioe .c+ae. C. 78.
16
Ho6omoc H. C. 8axe+in .c+-
aioio ca+nnia. C. D3.
17
Iopo::u . u. Cene, o+-
aiioe .c+ae. C. 8O.
18
ooouoc H. A. Ioc+aionia
.c+aioio ioxea. CI., 2OO4.
C. 118.
1D
Lonupocctu . . Ioiqe-
aic n ioiqeaicie. C. 7o.
Hpnucuannn
1O1
Iaii io no nexn nnexiix .i:axe-
ion ia ai+ecioe o+eeine neaioiax nnxo-
n+cn ema+i coiyi :aauy nx iyio
cen nyx-+ex +icnu noc+ynaimnx onee-
n+i ie +oiio caxix oaeiiix, io n caxix
noenix, ao+ocnocoiix n oyuaexix xoo-
ix iei. Ionoc o cnocoioc+n i oyueini
yymnx c+yei+on ie xeiee naei, uex non-
oc o nx ai+ecinx cnocoioc+nx, +. i. ycnem-
ioc+i n ocnoeinn noqeccnn no xioiox :ann-
cn+ o+ coue+ainn nyx .+nx qai+oon.
Iai+nuecin ia iaox iaaiiox ai-
+eciox iyce ec+i c+yei+i, uin iaina+y-
i n xoxei+ noc+yneinn in enioymio
noeaii ncexn ueiaxn nnexioi ioxnc-
cnn, a ec+i ni:nanmne coxieinn, :aunceiiie
noce oinx neaioinuecinx cnoon n ocy-
eini. Oiaio n nonecce oyueinn cn+yannn
ieeio xeine+cn +e, ia ioio no:aian ia-
ei, ie oiaynnai+ oimnx ycnexon
n ocnoeinn noqeccnn, a :aunceiiie c oi-
mnxn coxieinnxn oia:inai+cn neaxn
iyca. I uex nnunia? Iouexy ianune ai+e-
cinx cnocoioc+ei ie iaai+nye+ ycnemio-
io oyueinn n ean:annn no+einnaiiix no:-
xoioc+ei?
8ainxanci ncceonainex n:xeieini
xo+nnannn n nonecce oyueinn c+yei+on-ai-
+eon, xi c+oiiynci c naaoicaiioi cn-
+yannei. Oia:aoci, u+o xioine nuioc+iie
ocoeiioc+n c+yei+on, cnne+eic+nyimne
o ianunn y inx ai+ecinx cnocoioc+ei, nn-
ni+cn +aie qai+oaxn, nnnimnxn ia ie-
c+aniioc+i yueioi xo+nnannn. Hannxe,
nonnioc+i n no:ynxoc+i ieniix nonec-
con, ieoxonxie ia cneinuecioi nomaie
n ic+oio neeiiueinn c oioio .xonno-
iaiioio coc+oninn ia yioe, c+aionn+cn oi-
moi noxexoi n oc+neinn oiocouiix ne-
ei, +. i. noc+oniio neeiiuai+ ueoneia
c oioi yneimei eio nen ia yiyi. Jaioe
e noic+neiioe nnnine oia:inae+ ia c+y-
ei+a eio nicoian uync+nn+eiioc+i, c oioi
I. A. Iomenan
Akvcpcknc cnoconocvn n yucnan akvnnnocvo:
cnnan n npovnnopcunn
c+ooii, ieoxonxan n nocnnn+nn .xonn-
oiaiiix eainni na+iea n nnoio eain-
onainn ia inx, c yioi c+ooii, eaiman
ueoneia nocnnnxunnix io ncexy, u+o c inx
n noiyi ieio noncxon+ n n:in. ync+nn-
+eiioc+i o+aae+cn ia .xonnoiaiioi c+a-
niioc+n c+yei+a, eae+ eio ainxix,
oc+o eainyimnx ia iie ieia+nniie
coi+nn, ocoeiio ia :axeuainn n cnoi aec,
cnocoiie ninec+n eio ia ieio+ooe nexn n:
aoueio coc+oninn. Mi noaiaex, u+o iec+a-
niioc+i yueioi xo+nnannn nonecc,
oyconeiiii ie c+oiio nuioc+ioi ie:e-
oc+ii c+yei+a, cioiio oei+nniixn nn-
uniaxn, cnn:aiiixn c eio ncnxoqn:nooin-
uecioi oiain:annei.
I 1D781D8D ioax n aoa+onn ncnxo-
oinn ai+ecioio +nouec+na IIJMnIa no-
nonaci .icnenxei+aiian ao+a no one-
eeini ncnxooinuecinx ocoeiioc+ei
oaeiiix c+yei+on. Icceonainn in
nooeii aoa+onei ncnxoqn:nooinn
+nouec+na nn CIIAJI n 2OO42OO6 ioax.
Iceio io oceonaio oioo noy+oa +i-
cnu ueonei.
Oceonaine ninnno, u+o cen a:nu-
iix ue+ c+yei+on ianoee niaeiioi nn-
ne+cn exoic+a+nnioc+i (ia a:iix iycax
exoic+a+nniie c+yei+i coc+anni+ o+ 6D
o D2 iynni). I ceiex .+o+ noia:a+ei
coc+ann 8o .
I xennnicioi ncnxooinn n onnca-
inn nooioi ue+i uame ncnoi:yi+cn +e-
xnii exoic+a+nnian ainei+yannn nn
nc+eonioc+i. Jexni ainei+yannn nne-
ei iexeninx ncnxna+ox Iaox eoiiaox.
Oi o:iauae+ ue:xeiyi niaeiioc+i iaioi-
no ue+i, :aoc+eiioc+i oneeeiiix
cnoic+n nuioc+n. eoiia, ncnoi:yn cnoi
omniii nai+nuecini oni+, onnca ecn+i
a:nuiix +nnon ainei+yannn: 1) inne-
+nxioc+i (ai+nnioc+i, .ieinuioc+i, on+n-
xnc+nuioc+i, nicoini n:ieiiii +oiyc),
1O2
[22008]
2) :ac+enaine (cioiioc+i i n+eiioxy
neennaini oinx n +e e xicei n uync+n),
3) .xo+nnioc+i (uync+nn+eiioc+i n iynia
eainni n oac+n +oiinx .xonni), 4) neai-
+nuioc+i (neynenueiian nnneeiioc+i
i oneeeiioxy noniy), o) +enoioc+i,
6) nnio+nxioc+i (nenoi noexa cxeini+-
cn nenoaxn cnaa iac+oeinn), 7) no:yn-
xoc+i, 8) nc+nxioc+i (noaneiioc+i, yiiine,
neccnxn:x), D) .i:ai+nonaiioc+i n, iaioien,
1O) exoic+a+nnioc+i, nn nc+eonioc+i
(aa nn:iainn, noein, c+exeine no-
c+oniio i+i n nei+e ninxainn).
iei exoic+a+nnioio +nna xoio
ca:y nien+i cen yinx. Ix noneeine
iecioiio +ea+aiio, neennainn iaoun+o
neynenueii, .xonnoiaiiie eainnn .ic-
neccnnii, noc+ynin accun+aii ia niemini
.qqei+. Oiaio eoiia cun+a, u+o ie niem-
ine nonneinn nnni+cn ianioi ue+oi
.+oi nuioc+n, a ee aioxaiian cnocoioc+i
i ni+ecieini. Ii+ecieinex n ncnxooinn ia-
:inae+cn nonecc, n e:yi+a+e io+ooio ie-
nnexexie n ninnna xicn, nocnoxn-
iainn, neennainn n:ioini+cn n: co:iainn
n neenon+cn n cqey ecco:ia+eiioio. Io
cy+n, iaii n: iac oaae+ cnocoioc+ii
noc+yna+i nooiix oa:ox c iennn+iixn
n cen qai+axn. Oiaio .+o ni+ecieiioe
:iaine oiuio oc+ae+cn y nooia co:iainn,
no.+oxy iei:n noioc+ii niionona+i eio.
Y nc+enion (cnioinx +exnia ,exoic+a+nn-
iii ainei+yai+) .+a cnocoioc+i :axon+
oueii aeio: oin xoiy+ concex ,:ai+i o +ox,
ueio ie eai+ :ia+i, oin cnocoii ia+i,
noome ie oco:ianan +oio, u+o iy+
1
.
Iaioan cnocoioc+n i ni+ecieini
in nooioio +nna yxei+ nncnocanna+i
cnoe noneeine nai+nuecin i ioi cn+ya-
nnn, o+eia+icn o+ cen, nian +y oi,
io+oan ocoeiio nxnoinye+ na+iey. O+y
cnocoioc+i ceye+ o+nua+i o+ oiuioi oco-
:iaiioi n, +. i. n ieonaiio n:xeinnmei-
cn cn+yannn ueonei ecco:ia+eiio ye+
eainona+i n naie +oi on, io+oyi oi
n aiiii xoxei+ niae+
2
.
eoiia cun+a exoic+a+nniii +nn
ianoee noxonmnx i ai+ecioi noqeccnn:
Hcio, u+o ueonei niaimni oi n n:in
iac+oiio xoomo, u+o oiyaimne exy e:o-
ionoouio nen+ n oneni+, xoomo ciiae+
noyueiiyi oi n ia cneie
3
.
I ncceonainnx, nocnnmeiiix n:yueini
nuioc+iix ocoeiioc+ei c+yei+on-ai+eon,
ie cymec+nye+ oio:iauioio n:ina ia exoi-
c+a+nnioc+i. Ic+i xieine, u+o exoic+a+nn-
ioc+i qai+o, xemaimni oyueini n cio-
ee neiii, uex noe:iii n niaiioi
noqeccnn. aiian no:nnnn ocionaia ia +ox
qai+e, u+o exoic+a+nniie o+nuai+cn .io-
nei+n:xox, ieoc+a+ouio a:nn+ix uync+nox
.xna+nn, inne+oqnonaiioi aoi nn:ia-
inn, eaimei ueoneia ocoo uync+nn+eiiix
i in+nie, ie cnocoiix cnoioiio o+iocn+i-
cn i cnonx ieyauax n omniax. Ice .+o ne-
io, oiaio cymec+nye+ n yian +ouia :einn.
Icceonaine ncnxooinuecioi n+ea+yi,
nocnnmeiioi aiioxy nonocy, noia:ao, u+o
exoic+a+nnioc+i nxee+ n ocoeiioc+ei,
eamnx n ocione ai+ecioi oaeiioc+n.
8iaine cnennqnin aiioio +nna n yxeoe
ncnoi:onaine oneeeiiix neaioinuecinx
nnexon xoiy+ cxniun+i ieia+nniie c+ooii
.+oi ainei+yannn n ycnn+i no:n+nniie.
Ioccnicini ncnxooi I. H. Cexie, n +e-
ueine xioinx e+ n:yuanmni iei nc+eon-
ioio, nn exoic+a+nnioio, +nna, o+xeuae+,
u+o nx nncymn .xonnoiaiian nonnioc+i,
inne.xo+nnioc+i, nn:yan:annn nec+ane-
ini, niymaexoc+i n caxoniymaexoc+i, xy-
oec+neiiii +nn ximeinn, cioiioc+i
i qai+a:nonaini, inneioiqoxioc+i.
Annoe nooaeine c iaioiioc+ii
i nn:yan:annn nec+aneini n iaioiioc+i
i qai+a:nonaini, cun+ae+ I. H. Cexie, nn-
ni+cn ioxneica+oioi ue+oi, no:nonimei
cxniua+i uync+no ienoioneiioc+n, yxon+i
o+ yiioio cymec+nonainn, ceoi nonceien-
ioc+n, eqnnn+a ninx n:ieiiix nneua+e-
ini. C no:ac+ox nia qai+a:nn yxene+cn,
oiaio n iioc+n .+a cioiioc+i niaeia
ocoeiio cniio. Iicoioa:nn+an .xo+nn-
ioc+i, .icneccnnioe niaeine uync+n, ie-
nocec+neiioc+i n nioc+i neennaini,
ieoyxaiioc+i n ic+o+a aqqei+nnioio e-
ainonainn ni+eiai+ n: c+exeinn iexeei-
io cin+i .xonnoiaiioe ianneine. e:-
xeian niymaexoc+i n caxoniymaexoc+i,
o+ue+nnan iaioiioc+i i noaaini, inne-
ioiqoxioc+i oyconeii nonimeiioi cno-
coioc+ii nc+eonioi nuioc+n i no-
aa+eiioxy ai+y.
Iai nanno, .+n in niennci o-
ia+oi .icneccnei, nneua+nimnxn no:a-
1O3

xn. <.> Ix nncyma nnoc+i n oc+o+a ne-
ennainn +eiymnx coi+ni, cioiioc+i
i axa+n:annn. Oin ec+ec+neiio n ienn-
iyeiio eanci n myxiix ioxnainnx.
Cen ni+eecon neoaaa +nia i ninx
n oc+ix nneua+einnx
4
. I aee Annoe
nooaeine c iaioiioc+ii i nn:yan:annn
nec+aneini, ioia, no oa:ioxy niae-
ini I. I. Iaiiyminia, ,ieio+oie xicei-
iie oa:i iac+oiio nin, u+o nenamai+-
cn n omymeinn, coc+anne+ naioe iauec+no
nc+eonioio xaai+ea. Aaa nenuec+nei-
ioio, xeu+a+eiioc+i. oyconnnai+ ncia-
eiiyi, cyei+nniyi oneiiy n noxeiy oiy-
aimei eaiioc+n nciycio acnneueiiixn
ia+niaxn nooaaexoi iacnnoi n ni+eec-
ioi n:in, coeic+nyn n oeiuan neexo
n xn qai+ac+nuecinx nec+aneini
o
.
Ieeunceiiie nime ocoeiioc+n cnn-
e+eic+nyi+ o ai+ecinx :aa+iax nuioc-
+n. Ioia+an .icneccnn n nneua+nimne no:i
nnni+cn nenociioi cneinuecioi nia-
:n+eiioc+n, ec+ec+neiioc+i n ienniy-
eiioc+i cneinuecioi oiainin, nn:ya-
n:annn nec+aneini eiio oiain:ye+
neinn, +ai ieoxonxie n nei n ne-
aiaexie oc+on+eic+na, .xonnoiaiian
aniioc+i n inne.xo+nnioc+i oecneua+
a:iooa:ne cneinuecinx eainni. A ioxneic
+ainx iauec+n, iai niymaexoc+i n caxoniy-
maexoc+i, inneioiqoxioc+i (yxeine
nncnocanna+i cnoe noneeine no coece-
inia), cioiioc+i i ai+nnioxy qai+a:no-
naini, niiuaimexy neci oiain:x ninnna
n nonnaine nooaaexix oa:on, one-
ene+ cnocoioc+i i neenonomeini.
I. H. Cexie onnca exoic+a+nniie
nonneinn, onnanci ia cnoi ienocec+nei-
iii oni+ iaieini. aiiie eio iai-
eini connan c aiiixn, noyueiiixn
n e:yi+a+e ncceonaini ocoeiioc+ei oa-
eiiix c+yei+on, nononxix n 1D781D8D io-
ax n aoa+onn ncnxooinn ai+ecioio +no-
uec+na IIJMnIa, a :a+ex n 2OO42OO7 ioax
n aoa+onn ncnxoqn:nooinn +nouec+na
nn CIIAJI. Ha nenox .+ane ao+i
(1D781D8D) nononoci ncnxooinuecioe
ncceonaine n qnicnonaoci n:xeieine ne-
ie+a+nniix noia:a+eei. Ha ionox .+ane
(2OO42OO7) nononnci ncceonainn n:xe-
ieini xo:ionoi ai+nnioc+n n xoxei+ nino-
ieinn a:nuiix +nouecinx :aaini
6
. Iinn-
eio, u+o c+yei+i-ai+ei oiaynnai+ oi-
myi no canieini c ioi+oiioi iynnoi,
coc+onmei n: c+yei+on ieai+ecinx cnennai-
ioc+ei, ai+nnanni xo:ionoio n neie+a+nnioio
oecneueinn. Y c+yei+on-ai+eon .+o o+nune
niaae+cn n nonimeiioi uync+nn+eiioc+n
(nneua+n+eiioc+n) n n ai+nniox nnox no-
oaeinn, niiuaimex oiain:x ncni+ye-
xoio n nooaaexyi cn+yanni.
Yxeine noc+anna+i cnoe noneeine no
coeceinia n cnocoioc+i i noaa+eiio-
xy ai+y, nncymne exoic+a+nniix inx,
nnnon+ i cnoeio oa xioec+neiioc+n
nuioc+n, cnocoioc+n n omeinn ncnoi:o-
na+i ie oiy yc+oiunnyi xoei noneeinn,
a xioec+no a:iooa:iix xoeei. Ioi-
mnic+ny iei, ie:anncnxo o+ +oio, ai+ei
oin nn ie+, cnoic+neiio nncnocanna+i
cnoe noneeine no cn+yanni, n io+ooi oin
n aiiii xoxei+ iaxon+cn. C y:inxn
n n:inxn xi neex cen oinx cnocoox,
c ioeiaxn no ao+e yinx, c iauai-
c+nox +e+inx, c ieooea+enxn ue+-
ne+ix, iaenie c cooi nn+ix. Y iei
exoic+a+nnioio +nna noneeiuecini ene-
+ya ocoeiio a:iooa:ei, u+o nnnon+
i ue:xeioi xioec+neiioc+n nuioc+n.
I 1D23 ioy n c+a+ie Inoa ai+ecioi
ymn +ea+aiiii in+ni ueo C+enyi
nnca: Iaeic+no xyoec+neiioio +noue-
c+na :aiiuae+cn n a+nc+nuecioi ymn
nee nceio n no:xoioc+n oionexeiio
n+i ncexn cnonxn no+nnoeunnixn yma-
xn, n oe+einn nien:ieiioi +en+onn n
ean:annn cnoeio xioioymnn n +ex caxix
n ynoe cnoei nenonaionoi, ioiie+ioi n:-
in n:-no :iaia a:noeinn n oii, n:-no
yio:i n:ina n ia+ac+oqi
7
. Iiixn co-
naxn, inneioxqoioc+i n iaioiioc+i i no-
aaini, nnnnci nenociioi cnocoioc+n
i neenonomeini, ean:yi+cn uee: ai+e-
ciyi en+eiioc+i, no:nonn n:ea+i niy+ei-
ieio ioiqni+a, cnn:aiioio c omymeinex a:-
noeinn, accoiaconaiioc+n eaini.
I e:yi+a+e ncceona+eicioi ao+i
I. H. Cexie io ninneio, u+o eimnii
c nc+eoniixn (exoic+a+nniixn) ue+a-
xn nc+euai+cn n 34 a:a uame, uex xyun-
ii. aiiie o nnexe ia ai+ecioe o+eeine
oiaynnai+ nnxeio +aioe e coo+iome-
ine. enymei nnxon+ noc+yna+i n 34 a:a
oime, uex iiomei. ioni+io, u+o no:ac+,
1O4
[22008]
nn io+oox ianoee uac+o ninnne+cn nc+e-
nuecioe coc+onine, 162O e+, +o+ caxii
no:ac+, ioia xooie in ninai+ yy-
myi noqeccni. Moio nenoon+i, u+o
nxeiio exoic+a+nnioc+i no xioiox oycon-
nnae+ nio ai+ecioi noqeccnn.
Ioieuio, n cen c+yei+on-ai+eon oc-
+a+ouio iei :ac+eiunnix, ie nienimnx-
cn exoic+a+nniix noneeinex. Oiaio
n:nec+ii ne qoxi nc+eonioio eainona-
inn .icneccnnian n nxneccnnian. n ne-
noi xaai+eia iaioiioc+i i yioxy, nioxy
niaeini uync+n, +nia i caxonoia:y n caxo-
nocxnaeini, nia ia nyniy. In n+ooi
qoxe eainonainn iaiae+cn n:i+ouian
nneua+n+eiioc+i, ainxoc+i, onunnoc+i, ia-
ioiioc+i i neeoneiie n:ieiiix +yioc+ei
e: .icneccnniix nonneini n noneeinn.
Conoc+annn aiiie ncnxooinuecinx
oceonaini n iaieini :a c+yei+axn-
ai+eaxn c onncainnxn, nec+aneiiixn
n xoioiaqnn I. H. Cexie, xoio cia:a+i, u+o
neoaaimee oimnic+no yuamnxcn axa-
+nuecioio o+eeinn in nc+eonioio, nn
exoic+a+nnioio, +nna n .+o+ qai+ ieoxo-
nxo yun+ina+i n neaioinuecioi ao+e.
Hecxo+n ia +o, u+o exoic+a+nnioc+i
nxee+ n ocoeiioc+ei, eamnx n ocione
cnennaiiix ai+ecinx cnocoioc+ei, ie ce-
ye+ ynycia+i n: nny iauec+na, nenn+c+nyi-
mne a:nn+ni .+nx cnocoioc+ei n noqeccn-
oiaiiie ianiin. O+o n nenyi oueei
iacae+cn caoi noenoi cqei, inne+oqn-
onaiioi no+eioc+n no ninxainn n :ani-
meiioio yonin nn+n:aini. Ia eoiia
nnca: .ieeio inae+, u+o, iecxo+n ia
nnoiii a, ai+e-nc+eni ie cnanne+cn
c oii, +ai iai cneinuecioe nciycc+no +e-
ye+ oioxioio +ya, ecn ai+e xoue+ on+i-
cn noniioio ycnexa
8
.
+oi ycnemio n:anxoeic+nona+i co
c+yei+axn exoic+a+nnioio +nna, noxoian
nx a:nnna+i cnoi no+einna, ieoxonxo
noinxa+i xexain:x eic+nnn exoic+a+nn-
ioc+n. in nooioio +nna uac+o non:no-
n+ nneua+eine caxoyneeiiix n caxo-
nieiiix. Oiaio inne+oqnonaiian
no+eioc+i no ninxainn n e:yeioe e-
aine iann+icn nceia n ncex cnn:aii o+-
iii ie c caxoyneeiioc+ii. Haooo+, oin
nnni+cn cec+nnex ieoc+a+ouioi yneei-
ioc+n n cnonx cnax.
I:nec+iii axeniaicini ncnxooi Ia-
ei Xoin onncaa cnoco ncnxooinuecioi
:amn+i, io+oii oia ia:naa iannccnuec-
inx emeinex (eme oni cnioinx exoic+-
a+nnioc+n). Xoin cun+aa, u+o in, ecco:-
ia+eiio nianmne iannccnuecioe emeine,
c+exn+cn y+nen+icn n n:in nocec+nox
nocxnmeinn cooi n noni+ioi ouaona+i.
Iai nanno, oin in e+ixn, oaeiiixn
nime ceieio yonin, ocn c omymeinex
coc+neiioi nciiun+eiioc+n n onainex
+oio, u+o oiyaimni xn ye+ +aie o+-
iocn+icn i inx c nocxnmeinex, iai .+o io
n e+c+ne. Oiaio nx ieyneeiioc+i niaa-
e+cn n ienec+aiiox noueinnainn cnonx o-
c+neini n :axeua+eiiix iauec+n. Ix iy-
io nce nexn no+nea+i cnoi nicoiyi
caxooneiiy, ni:inan y oiyaimnx nocxnme-
ine. in nooioio +nna uac+o qai+a:ny-
i+ o +ox, iai noa:n+ yinx cnoei iaco+oi,
+aai+ox, yxox nn iainx-no niaimnx-
cn oc+neinex. Ice nx caxoynaeine ocio-
naio ia +ox, u+o nxn nocxnmai+cn. Joiio
ooeine, nicoian oneiia oiyaimnx no-
:none+ nx omyma+i cen :iaun+eiiixn
n ni+eeciixn.
Aeaine inn, xoomeio o+iomeinn
n nocxnmeinn nncyme ncex, oiaio y iei
nooioio +nna :anncnxoc+i o+ ooeinn ue:-
niuaiio nenia. n inx naio aioacno-
oeine nn nicoian oneiia, ie :anncnxo o+
+oio, in+ n oin caxn aiioio ueoneia
n nxee+ n n inx iaioe-no :iaueine eio
cyeine. Ioyueine inn ie nc+ouini
oanouioi cni nn yonoic+nnn, a n:iei-
ian ieoxonxoc+i. Oa:io ionon, a:n-
une xey +ex, i+o nxee+ no:xoioc+i i+i
a:ounnix n ee n ncni+inae+ yonoic+nne
aioan anne+n+y, n iooaimnx ueoneiox,
io+oii oei e: a:oy nninxa+i i-
yi nnmy
D
.
Iaei Xoin nncaa, u+o +exni ia-
nnccnuecini xoe+ nnec+n un+a+en n :a-
yeine, +. i. nxn ieuecioio iiomn Ha-
nncca c+ao ianna+eiiix n cnxnon:nye+
nieiioc+i n caxoio cen. Xo+n +aioi ue-
onei noioc+ii noiomei no:nimeinex cno-
eio Oio, oi eae+ .+o ianiix oa:ox ie n:-
:a inn i cee, a an :amn+i cen o+ uync+na
coc+neiioi ie:iaun+eiioc+n n yineinn
nn, n noon+eiiox cxice, an nocc+a-
ioneinn a:ymeiioio caxoynaeinn
1O
.
1Oo

yioi axeniaicini ncnxooi Inni
Hox +aie cun+ae+, u+o nicoioe caxoxieine,
uac+o cononoaimee exoic+a+nnioe no-
neeine, nnne+cn ie uex niix, iai cnocoox
ncnxooinuecioi :amn+i: .no xacioi ni-
coioio caxoxieinn n :aiocunnoc+n oiuio
ciinai+cn ieyneeiioc+i n cee, c+i n ca-
xoyinuneine. Iicoioxeiie in oiuio
iyai+cn n inneioxneicannn
11
.
Iai qoxnye+cn xexain:x aiioio cno-
coa :amn+i? Ye o+xeuaoci, u+o in, ni-
anmne iannccnuecioe emeine, n e+c+ne
oaeii nime ceieio yonin. 8auac+yi o-
n+en +aai+nnix e+ei, ncni+inan uyn-
c+no iooc+n, eai+ noexoic+nona+i
oiyaimnx +aai+i cnoeio eeiia. Hann-
xe, oin xoiy+ nonocn+i eeiia cne+i, c+ai-
nena+i, ciia+i ia xy:iiaiiox nic+yxei-
+e nn noun+a+i c+nxn, ioia n ox nnxon+
ioc+n. Ioomnexie n:ocixn, xioine e+n
c yonoic+nnex eai+ .+o, noyuan n o+ne+
noxnay n noc+oeiiie o+:ini. Jaioe noc-
xnmeine c+aionn+cn cnoeio oa noon+ei-
iix noieneinex n eeiia, +. i. ni:ina-
e+ y iioio a+nc+a no:n+nniie .xonnn.
Ioon+eiiix noieneinex xoe+ c+a+i
ycnex noce yauio ciiaiioio mioiioio
cnei+ain, noce noei ia iaiox-inyi ioi-
iyce nn ia onxnnae. Ieeiia, o+nuai-
meiocn cnoei oaeiioc+ii o+ oioiaccin-
ion, :auac+yi c+ann+ n nnxe yinx e+nx,
noennan, +ainx oa:ox, y ieio omyme-
ine coc+neiioi nciiun+eiioc+n. unicn-
yn ninxaine ia cnocoioc+nx eeiia, n:oc-
ie qoxnyi+ y ieio nicoini yoneii
nn+n:aini.
I e+ciox no:ac+e iecoio ni:na+i
ooeine n ioni oiyaimnx, noaan nx
cnonxn cnocoioc+nxn, io aio nn no:io
iac+ynae+ neno, ioia ieoxonxo .+n cno-
coioc+n neoa:onina+i n eaiiie oc+n-
einn. Oiaio non, iac+oiunnoc+i, +eneine,
ieoxonxie n oc+neinn noc+aneiiix
neei, oia:inai+cn ieoc+a+ouio cqoxno-
naiiixn. Ioia eeioi nnniiae+ noyua+i
eaexoe eiio, n aiieimex ian cn+ya-
nnn, +eyiman o+ ieio ynoc+na n iac+oiun-
noc+n, nocnninxae+cn nx iai nenn+c+nne,
xemaimee iexeeiioxy oc+neini nen,
o+onniaimee ycnex ia ieoneeeiioe nexn.
Jainx oa:ox, :auac+yi e+n, ie nxeimne
iainx-+o niaimnxcn cnocoioc+ei, inai+
yume noio+oneiiixn i n:ocoi n:in,
+. i. nnniiai+ onna+icn e:yi+a+a :a cue+
+ya n ynoc+na.
Iiaimnicn axeniaicini yueiii
Yninx eixc
12
cun+a, u+o caxooneiia nu-
ioc+n qoxnye+cn n: xa+exa+nuecioio coo+-
iomeinn eaiiix oc+neini ueoneia n eio
nn+n:aini. On+nxaiiix nnne+cn coo+io-
meine, ioia yoneii nn+n:aini ie neni-
mae+ yonin oc+neini. ex xeiime a:in
xey .+nxn nyxn ia+eionnxn, +ex nime
caxooneiia ueoneia. nuioc+i xoe+ yyu-
mn+i nec+aneine o cee, no noniman e-
aiiii yoneii oc+neini, no cinan
yoneii nn+n:aini, nocioiiy n caxoonei-
in naio nmi coo+iomeine .+nx noia:a+e-
ei. Oiaio n eaiioc+n n+ooi ny+i (cin-
eine yonin nn+n:aini) oia:inae+cn
nai+nuecin ie ocymec+nnx, +ai iai, no xie-
ini eixca, iame caxoomymeine n .+ox
xne :anncn+ nciiun+eiio o+ +oio, iex xi
no:iaxennci c+a+i n u+o xi no:iaxennci
conemn+i.
yioi axeniaicini ncnxooi I. Ieic,
an+o iinin Ia:nn+ne H-ioinennnn n nocnn-
+aine, nnme+: Onei+ni n caxooneiin,
:aoeiiie n e+c+ne, noennai+ caxn
cen n +eueine ncei n:in ueoneia, o+ia:a+i-
cn o+ inx ue:niuaiio +yio. O+o oc+on+ei-
c+no c+ann+ no coxieine +eoe+nuecioe ony-
meine, u+o ninnn xoe+ eiio nonicn+i
caxooneiiy, cin:nn yoneii cnonx nn+n:a-
ini
13
.
Ioia yoneii eaiiix oc+neini nu-
ioc+n :iaun+eiio o+nuae+cn o+ yonin ee
nn+n:aini, n eic+nne nc+ynae+ ioxneica+o-
iii xexain:x, nn io+oox oc+neinn no-
xeini+cn neynenueiioi exoic+annei co-
c+neiiix oc+onic+n. Ioxneicannn xoe+
nonnn+icn n accia:ax o cee, ie accia:-
uni, no conax an+oa o+euec+neiioi iaccn-
qniannn ainei+yanni A. I. nuio, nec+an-
ne+ cen +ainx, iainx n aiiii xoxei+ eiue
nceio non:nec+n nneua+eine
14
, n iomeinn
nioi ocioi oei, n .icnei+nuiox no-
neeinn, n iecioiio +ea+aiioi xaiee
oma+icn. Jainx oa:ox, xi nnnx, u+o
exoic+a+nniie nonneinn ie c+oiio cnn-
e+eic+nyi+ o caxonieiioc+n, cioiio
nnni+cn cec+nnex ieyneeiioc+n n cee n
eainn n:ann+icn o+ .+oio ncioxqo+ioio
coc+oninn. Icn cnocoiii c+yei+ neec+ae+
1O6
[22008]
ai+nnio yuac+nona+i n yueiox nonecce, .+o
ie nceia o:iauae+, u+o oi ein+cn. Iio nac-
cnnioc+i xoe+ i+i ni:naia c+axox ce-
a+i omniy n no+en+i ney n cen.
Ioia ueonei iauniae+ :ainxa+icn ia-
ioi-no en+eiioc+ii, ioia oi xoo
n ieoni+ei, coc+neiiyi ycnemioc+i nn ie-
ycnemioc+i oi oneene+ no +oxy, iai eio
en+eiioc+i oneinnae+ :iaunxii yioi.
Jainx :iaunxix yinx, iai nanno, n
c+yei+on nnne+cn yionon+ei iyca. Mie-
ine neaioia o c+yei+e, niaeiioe nnxo nn
iocneiio, no:eic+nye+ ia eio nec+aneine
o cee n nnne+cn xomiix neaioinuecinx
iuaiox, cnocoiix iai ycnn+i ai+nnioc+i
yuameiocn, +ai n cea+i eio naccnniix,
niiiueiiix n: yueioio nonecca.
Iocennae+cn ceyiman :aioioxe-
ioc+i: iecioiio o+nna+eiiix o+:inon co
c+ooii neaioia (nn ieneaiioe nonne-
ine ieonoic+na iacyneiiie onn, ocy-
aimni n:in, noiaunnaine iooni n +. .)
nnnon+ i cineini nei n cen n yioie-
ini o+ ai+nnioi ao+i. O+o, n cnoi oueei,
qoxnye+ xieine neaioia o aiiox c+yei-
+e iai o iecnocoiox i noqeccnoiaiioi
ai+ecioi en+eiioc+n. O+iomeine neaioia
i c+yei+y iai i ieycnemioxy eme oime :a-
ienne+ y noceieio ieyneeiioc+i n coc+nei-
iix cnax, qoxnye+ in:iyi caxooneiiy,
io+oan ieia+nnio cia:inae+cn ia .qqei+nn-
ioc+n eio oyueinn. 8aineiian caxooneiia
.+o cnoeio oa caxocinaimeecn necia:a-
ine. eonei ie nen+, u+o y ieio xoe+ xoo-
mo noyun+icn, n y ieio eic+nn+eiio ie
noyuae+cn.
Oiaio nanoxeei nonoc, iai oyua+i,
ecn ie ea+i :axeuainn no nonoy ao+i
c+yei+a? Oni n: ociona+eei iyxainc+n-
uecioi ncnxooinn, an+o ioinennnn c+yei+-
nei+nonaiioio oyueinn Ia Ioec
:aae+cn nonocox, xoio n c+nxynona+i
+nouec+no, n ecn xoio, +o iai. Iai co:a+i
niemine yconnn, aionnn+c+nyimne niy+-
eiinx yconnnx? I cax e ae+ o+ne+ oec-
neunnan yconnn ncnxooinuecioi e:onacio-
c+n n cnooi, xoio ynenun+i neon+ioc+i
no:iniioneinn co:na+eiioio +nouec+na.
Ioinennnn c+yei+-nei+nonaiioio oyue-
inn, a:ao+aiian Ioecox, yia:ina-
e+, iainx oa:ox xoio co:a+i aiiie
yconnn.
Icnxooinuecian e:onacioc+i xoe+
i+i oecneueia ny+ex nnin+nn e:yconioi
neiioc+n yueinia. n c+yei+a .+o o+iome-
ine o:iauae+ no:xoioc+i i+i caxnx cooi,
e: nn+noc+na n eainn ia:a+icn yume,
+ai iai oi :iae+: eio cun+ai+ neiiix nie :a-
nncnxoc+n o+ +oio, u+o oi eae+.
Ceyimnx yconnex ncnxooinuecioi
e:onacioc+n, cun+ae+ Ioec, nnne+cn co:a-
ine +aioi a+xocqei, n io+ooi o+cy+c+nye+
nieminn oneiia. I yconnnx eaiioio yue-
ioio nonecca aiioe :anneine :nyun+, no
xeiimei xee, c+aiio. Iai xoio oyua+i,
ecn ie oneinna+i ao+y yuamnxcn? Iai caxn
yuamnecn xoiy+ noin+i, iacioiio ycnemio
oin nonniai+cn n cnoex oyueinn? Oiaio
Ioec oamae+ ninxaine ia +o, u+o onei-
ia nceia nyiae+, nceia co:ae+ no+eioc+i
:amnma+icn, .+o :iaun+, u+o iaian-+o uac+i
oni+a nceia o+nnae+cn n co:iainn. Icn u+o-
+o coiacio nieminx c+aia+ax oneinnae+-
cn noon+eiio, +o n ie oamai ninxainn
ia cnoe ieonoic+no. Icn u+o-+o oneinnae+-
cn ieia+nnio co c+ooii nieminx c+aia+on,
+oia n neec+ai omyma+i .+o iai uac+i
cen
1o
. Iooan aee cnoi xici, Io-
ec nnme+, u+o neia+n+i oneinna+i y-
ioio ie :iaun+ neec+a+i eainona+i. ,Mie
ie iann+cn nama nen (nn ia+nia, nn
n:oe+eine, nn nonec+i) .+o ie oneiia,
.+o eainnn. Oia oaae+ +oiinx, io ue+inx
o+nunex o+ ceyimeio cyeinn: ,Ii ea-
e+e iexoomo (nn xoomo). Ienoe y+ne-
eine no:none+ ninnnyyxy nxe+i cnoi o-
iyc oneiin. I+ooe y+neeine, yi .+o
noxnaa nn nonnaine, c+exn+cn noc+ann+i
ueoneia n :anncnxoc+i o+ nieminx cn
16
.
I. I. 8axana, ncnoxnian, iai ao+a co
cnonxn yueiniaxn I. I. Iax+aiion, nnca: I:
ncex +ea+aiiix neaioion, c io+oixn xie
oneoci nc+eua+icn, caxix +aai+nnix,
caxix ynnn+eiiix nocnn+a+eex i In-
ieini Iaia+noionnu Iax+aiion. <.> Oi yxe
oenin+i iei, co:anan +aiyi a+xocqe-
y, n io+ooi iaoe aonaine acnne+ao
n aciinaoci no nci cny cnonx nno-
iix no:xoioc+ei. <.> Ieeiii noxo
i ueoneiy, n:anxiii +ai+ n uy+ioc+i in
ocionoi +oi a+xocqei, io+oyi co:ana
Iax+aiion
17
.
I ncnxooinn cymec+nye+ noin+ne
onoa ia e:en. O+nx nnexox ainei+ny-
1O7

e+cn ninxaine inei+a ia cniiix c+ooiax
eio nuioc+n. Jex caxix y ieio noenna-
e+cn nea n no:xoioc+i caxoc+on+eiioio
neooeinn noex. Ieaioin +aie xoiy+
ncnoi:ona+i .+o+ nnex n noeainn
y c+yei+on nei n cnon no:xoioc+n n qo-
xnonainn y inx nicoioi caxooneiin. Iico-
ian (ie :animeiian) caxooneiia ae+ no:-
xoioc+i c+yei+ax coceo+ounna+icn ia
ninoieinn :aainn, a ie ia caxox cee.
I+ai, ecn xi xo+nx, u+oi yueinin :ain-
xanci .qqei+nnio, oueii naio noceona-
+eiio nonima+i y inx caxooneiiy, nocioi-
iy coxieinn n cee nenn+c+nyi+ noyi+nnioi
ao+e. Hei:n cia:a+i, u+o yueinin c in:-
ioi caxooneiioi n neox xaai+en:yi+cn
xeiimnxn cnocoioc+nxn. Ho nn ninoie-
inn :aaini xicn nx iananeii n nenyi
oueei ia cnon omymeinn, a ie ia emeine
:aaun
18
.
Ienini +ea+aiiii neaioi H. I. e-
xnon, a:ximnn o neaioinuecioi +ai+nie,
nnca: Oni n: ianieimnx ai+ecinx ie-
oc+a+ion .+o ieonene i cee. Heonene
i +oxy, u+o xoe xaeiiioe, yinuioe, ciox-
ioe ion+cn, u+o oio xoomo. <.> +oi no-
nann+i .+o eo, iao ncexn cec+naxn a:-
nnna+i n yueiniax ney n cen, iao noomn+i
nx. <.> n .+oio nn ncniox yoiox cyuae
iononmi, u+o nce .+o ue:niuaiio eiio, u+o
nce y inx xoomo nixon+, iao +oiio ne-
n+i cee
1D
. Ianiii neaioinuecini nni-
nnn H. I. exnona He iyio oo+icn
c +exio+oi, iao cneuiy niec+n, +o ec+i ie
:aoc+n+i ninxainn ia omniax, a yume ce-
a+i ainei+ ia +ox, u+o y c+yei+a noyun-
oci. Ionexn noea+i, nonexn yia:a+i
ai+ey uac+nny nani, xeiiiynmyi n iex
iai eiian ncioia. Oia +oiio xeiiiya,
oia ye noiaca n ie+ ee, a iao oa+n+i cxy-
meiiyi ymy ai+ea nxeiio i iei. Hao, u+o-
i oi ncnoxin n omy+n ee, iao, u+oi oi
nocnn niy+eiie o+ nocnoxniainn, u+o ,oio
no+-no+ +oiio u+o io, +oiio u+o xeiiiy-
o. nyc+i ncue:o, nyc+i ie ycne yea+i
.+o inueio, eme ie yxei. Ho a: io, :ia-
un+, ec+i. :iaun+, n eme ye+.
2O
. O+o n ec+i
onoa ia e:en yueinia. I ia nenix noax
oyueinn oueii naio nnxein+i nxeiio +a-
iyi neaioinueciyi +ai+niy. Io:e, ioia yue-
inin iauiy+ onen+i neaioiy, xoio nee-
xon+i n i yinx, oee ec+inx nnexax.
Joia c+yei+ iauniae+ noinxa+i, u+o ie
c inx ni oe+eci, a c +ex +ycox, io+oii
cnn+ n iex n nce nexn iymn+ cax cnoe a-
onaine
21
.
Iaiix yconnex ncnxooinuecioi e-
:onacioc+n nnne+cn ncnxooinuecian cnoo-
a. Ia Ioec y+neae+: Ioia yun+ei.
nec+anne+ ninnny noiyi cnooy y-
xa+i, uync+nona+i, i+i cooi n noiox cxice
cona, .+o c+nxynye+ o+ii+oc+i, ienoce-
c+neiioc+i, cnoi+aiioe xainnynonaine o-
a:axn, noin+nnxn n :iaueinnxn, u+o nnne+-
cn uac+ii +nouec+na
22
.
O .+ox e nnca n H. I. exnon: Ho
ie n:yxai+e, oiaio, :onpeomt u+o-no e-
a+i ai+ey. Oi n, uync+nona cen xoo-
mo, a ni exy nyi: iei:n, o+oci+e, .+o
ie ion+cn! Oi n cncn. Ion+e-ia, no:na-
+n+e exy eio ienniyeiioc+i!
23
.
Aeaine exoic+a+nniix c+yei+on
nien+icn oyconnnae+ cnennqniy neaio-
inuecioio n:anxoeic+nnn c inxn. Jaioxy ue-
oneiy oueii naio uync+nona+i, u+o i iexy
ncni+inai+ ni+eec iai i nuioc+n. Io.+o-
xy n ao+e oi c+exn+cn ea+i +oiio u+o-
inyi nciiun+eiioe, c+exn+cn ca:y
i nicoioxy e:yi+a+y n, ecn +aioi e:yi-
+a+ noyun+i ie yae+cn, xoe+ nexeiio o+-
c+ain+icn o+ ao+i, nnyxan cee iaioe-
inyi onanaine, iai nanno, noxoe
caxouync+nne. Xoomo n:nec+ioe n ncnxoo-
inn eic+no n oe:ii no:none+ yc+ain+i-
cn o+ ao+i, ie +enn nn .+ox cnoeio nna.
8animeiioe +eonaine i e:yi+a+y cno-
ei ao+i, ni+yexoe nicoinx yoniex nn-
+n:aini, uac+o xemae+ c+yei+ax cnoioiio
o+iocn+icn i omniax. Oin iauniai+ ienin-
ua+i, noiona+icn, ecn ca:y ie noyuae+cn
ieinaiio. H. I. exnon nnca: Ianian
nama omnia :aiiuae+cn n +ox, u+o ni e-
+e ueo-mo oco6euuoo. Io-namexy, ca:y o-
io nonnn+icn u+o-+o o+ue+nnoe, ioiie+ioe.
a nonnne+cn +oiio caxoe oiuioe eeuac-
ioe, eexniy+ioe: iencioe noyeine, ieoco-
:iaiioe, nou+n ieyonnxoe neueine, ieo+ue+-
nnie xicn nn o+inin xicei. no+ n nce.
8iai+e, u+o .+o n ec+i +nouec+no. Hauao
+nouec+na .+o caie, nou+n ieomy+nxie
n nac noia oc+ouin. Ho ai+e nx cnooy,
o+ai+eci nx. He xyn+e. Ionei+e nnoe
24
.
Ioieuio, o+ neaioia +eye+cn xioio
xyoc+n n +eneinn, u+oi neeonei+nona+i
1O8
[22008]
c+yei+on c e:yi+a+a ia nonecc. Jaioxy
c+yei+y iyio noc+oniio ana+i nouync+no-
na+i, u+o oi ni+eecei neaioiy ie no+oxy, u+o
eae+ u+o-+o ieinaiio, a no+oxy, u+o ne-
aioi cun+ae+ eio cnocoiix i ai+ecioxy
ey, ie :anncnxo o+ +oio, noyunoci nn ie
noyunoci y ieio cea+i +o, u+o oi xo+e.
Oiaio, noennan c+yei+on, neaioiax
iyio noxin+i, u+o noon+eiiie oneiin
n noomeinn oii ana+icn +oiio :a e-
aiioe nnoeine cn, :a eaiiie oc+n-
einn, nyc+i caxie xaeiiine, io eaiiie.
O+cy+c+nne y exoic+a+nnioi nuioc-
+n iyoinx uync+n n ee iecnocoioc+i i .x-
na+nn +aie xoiy+ i+i neooeii nn yxe-
ox neaioinueciox noxoe. Ieuecioe cono
ematLeia o:iauae+ coneennaine, noiniio-
neine n neennainn yioio ueoneia. Ioc+o-
niian coceo+oueiioc+i c+yei+a ia cee xe-
mae+ exy neeiiun+i ninxaine ia yioio,
nouync+nona+i cnoeio coeceinia, ynne+i
eio noexi. I ioeinnoiiix nenx cey-
e+ noomn+i yueinion iai xoio oime ac-
cia:ina+i o inx, +ex caxix neeiiuan nx
ninxaine c cen ia yioio.
Mi ye iononn o +ox, u+o in e-
xoic+a+nnioio +nna c+aai+cn n:eia+i cn-
+yanni, cnn:aiiix c nenn+c+nnnxn, n nn-
cnocannai+cn oxon+i nx, ioxneicnyn
exoic+a+nniix noneeinex. Oiaio n ie-
io+oix cyuanx, nonein ncexy, exoic+a-
+nniie niiuai+ cnoi noneeiueciyi ai+nn-
ioc+i. O+n cn+yannn cnn:aii c ycnexox
iaxonmeiocn nox ueoneia, uin cnocoioc-
+n nn no:xoioc+n oneinnai+cn ie nime
coc+neiiix (Icn oi cxoi, ieyen n ie
cxoiy?). aiiie ninoi ceaii iaxn no
e:yi+a+ax aiie+nonainn, noneeiioio co
c+yei+axn n neaioiaxn o+eeinn axi.
Ieii aiie+nonainn io ninneine qai-
+oon, nnnimnx ia cineine nn nonime-
ine yueioi xo+nnannn. Mioine neaioin o+-
xe+nn, iai cniio xo+nnnye+ c+yei+on
uyoi ycnex, nn yconnn, u+o .+o+ ycnex nn-
ne+cn e:yi+a+ox ycnni, a ie cec+nnex
imnx cnocoioc+ei yioio c+yei+a. O-
iaio ie c+on+ cnennaiio noenna+i co-
eniona+eiiii xoxei+ n oyueinn, u+oi ie
cnononnona+i nonneine :annc+n n ieoo-
ea+eiioc+n ia iyce. I +ox cyuae, ioia
c+yei+ noinxae+, u+o eio coc+neiiie cno-
coioc+n :iaun+eiio cioxiee, e:yi+a+
xoe+ i+i conemeiio no+nnonooiix.
Joia nxec+o H eme yume xoiy nonnne+cn
H +ai inioia ie cxoiy.
Ioimoe :iaueine n nonimeinn yue-
ioi ai+nnioc+n nxee+ n c+yei+on neon+-
ioc+i yone+noeinn no+eioc+n n ycnexe.
Icn c+yei+ uync+nye+, u+o +o, u+o oi eae+,
nee+ eio ienocec+neiio i ycnexy, oi con-
ae+ nci cnoi noi n ao+ae+ ie noiaan
yi, ie oaman ninxainn ia no:xoiie no-
xexn n nenn+c+nnn. Icn neon+ioc+i ycnexa
xaa nn o+coueia ia ieoneeeiiii coi,
+o xoe+ non:oi+n neeonei+annn ia xeiee
naiyi, io eiio oc+nnxyi nei. O+o cn-
+yannn, ioia cninna n yiax yume, uex
yani n iee. Hannxe, c+yei+ ye+ no-
nnn+i oimyi ai+nnioc+i n omeinn co
c+yei+axn xamnx iycon, uex ia yoiax
xac+ec+na, +. i. o+ xameiycinion eiue
noyun+i ninxaine n nocxnmeine, uex o+ ne-
noana+eei.
I e:yi+a+e iaieini, ece c nea-
ioiaxn n c+yei+axn o+eeinn axi xi
nnmn i ninoy, u+o cymec+nyi+ na cneia-
nn, no io+oix xoe+ n:xein+icn yueian
xo+nnannn. Ienii ny+i (ianoee uac+ii),
ioia neno ai+nnioc+n n iauae oyueinn
cxeine+cn nenoox cnaa nnxeio n ceen-
ie yueioio nonecca, a :a+ex onn+i nenoox
noexa n ioine oyueinn. I+ooi ny+i, ioia
neno ai+nnioc+n iauaa oyueinn i ioiny
noc+eneiio cxon+ ia ie+.
Ycneine ai+nnioc+n n ioine oyueinn
iaiae+cn ie y ncex c+yei+on, a +oiio
y +ex, i+o noyuae+ ni+eeciie (c +ouin :e-
inn c+yei+on) on n nnoxiix cnei+ainx.
Je e, i+o i ioiny oyueinn oc+ae+cn e: o-
ei nn nxee+ n+ooc+eneiiie on, iai na-
nno, ie oiaynnai+ ncnecion ai+nnioc-
+n. Ionimeine yonin xo+nnannn y ianiix
ncnoin+eei nnoxioio cnei+ain, cioee
nceio, cnn:aio c onainex ciooio ycnexa. Io-
ieuio, o+ne+c+neiioc+i :a o+cy+c+nne oei
uame nceio en+ ia caxnx c+yei+ax ie
nonnn ninnna+nni, i naccnniix ia :a-
in+nnx, n e:yi+a+e oc+acn e: ao+i.
Ciianmne nenie cnei+ain, omy+nn-
mne yonoic+nne o+ nii, niycnnmne :n+ei-
ciyi nn:ia+eiioc+i, iai nanno, nooy-
menni+cn, ncni+inai+ +nouecini noex
n iauniai+ ao+a+i eme ai+nniee. Hnu+o ie
noxionne+ +ai cniio, iai ycnex, no.+oxy,

anan iaoxy c+yei+y iyca xo+n i oiy
ianiyi oi, neaioin noennai+ y ieio
ieoxonxii n :anemaimeio .+ana yoneii
xo+nnannn.
Ionon n+oin, xoue+cn eme a: oa+n+i
ninxaine ia :anncnxoc+i yueioi xo+nnannn
o+ yone+noeinn :iaunxix no+eioc+ei
oyuaimnxcn. 8iaunxie no+eioc+n c+yei-
+on-ai+eon cnn:aii n nenyi oueei c ea-
inex coo+ne+c+nona+i coc+neiioxy yonii
nn+n:aini. Icn yueiii nonecc nnnon+
i yone+noeini .+nx no+eioc+ei, ni+eec
i iexy ie nonaae+. C+yei+ ie +ene+ ai+nn-
ioc+n, n ao+e neaiae+ xioec+no nan-
ai+on, noye+, .icnenxei+nye+, ie onci
omna+icn. Omnin ie nocnninxai+cn iai
cnne+eic+no coc+neiioi iecoc+on+eiioc-
+n, a nnni+cn neiiix oni+ox, noxoiaimnx
n noqeccnoiaiiox oyueinn. Icn e n no-
necce yuei c+yei+ uync+nye+, u+o eio eai-
iie oc+neinn ie nnnai+cn i yonii
eio nn+n:aini, ni+eec i yuee cinae+cn,
+. i. n ioio ueoneia +oiio +a en+eiioc+i
nxee+ cxic, io+oan nnnon+ i yone+no-
eini eio iacymiix no+eioc+ei. Ioia ie
yone+noni+cn no+eioc+n connaiioio
nonia (n inn, n ynaeinn, n nn:iainn
n +. .), c+yei+ iauniae+ omyma+i +enoiy,
c+aionn+cn naccnniix, eio noncionan ai+nn-
ioc+i yiacae+, +. i. oia ien:eio conneia
c omniaxn. 8axeuainn nocnninxai+cn iai
yio:a oc+onic+ny, iai cnne+eic+no co-
c+neiioi iecoc+on+eiioc+n. Io.+oxy, u+oi
n:ea+i omnoi, c+yei+ ieeio ninae+
naccnniyi xoei noneeinn iai ianoee
e:onaciyi. Icn ie yone+noni+cn no+e-
ioc+n nicmeio nonia (n +nouec+ne, n no-
:iainn ionoio, n a:nn+nn cnocoioc+ei n +. .),
nuioc+i uync+nye+ cen ieean:onaiioi
n +ene+ ni+eec i aiioxy nny en+eiioc+n.
Oyueine noqeccnn c yue+ox ncnxoo-
inuecinx ocoeiioc+ei ai+ecioi oaeiioc-
+n oecneunnae+ imyi niiueiioc+i c+y-
ei+a n yueiii nonecc, cnococ+nye+ eio
a:nn+ni n nniocn+ oioxiyi aoc+i n yun-
+ei n yueiniy. Yueini uync+nye+ yone-
+noeine o+ cnonx noqeccnoiaiiix ycne-
xon, a yun+ei o+ ycnexon cnoeio yueinia,
u+o n ieio nnne+cn cnne+eic+nox co-
c+neiioi noqeccnoiaiioi ycnemioc+n.
1
eouopo I. Ainei+ynonai-
iie nuioc+n. Ioc+on i,., 2OOO.
C. 71.
2
Jax e. C. 73.
3
Jax e. C. D3.
4
Ce+te . 2. Ic+enuecine
coc+oninn. M, 1D88. C. 42.
o
Jax e. C. 48.
6
Ipoueco . ., outto C. I.,
Iomecon E. A. niaxnia ncnxoqn-
:nooinuecinx n:xeieini n no-
necce oyueinn ai+eon. CI., 2OO6.
7
Cmenpu u. A. Inoa ai+e-
cioi ymn ,, Iciycc+no. 1D23.
^ 1. C. 143171.
8
eouopo I. Ainei+ynonai-
iie nuioc+n. C. 71.
D
Xopuu I. Heno+nuecian nu-
ioc+i iameio nexein. M., 1DD3.
C. D2.
1O
Jax e. C. 134.
11
2:o+ H. Icnxo+eanen-
+nuecine nc+onn. M. , 2OO4.
C. 1177.
12
Cx.: upeoep P., ueou-
+eu . nuioc+i: Jeonn, yna-
ieinn, .icnenxei+i. CI., 2OO3.
13
epuc P. Ia:nn+ne H-ioi-
nennnn n nocnn+aine. M., 1D86.
C. o6.
14
uuto A. E., Hcouoc H. 2.
Yconemeic+nonaiiii xe+o na-
+oxaai+eooinuecioio ncceo-
nainn nooc+ion. ., 1D83. C. D.
1o
Pooepc I. P. C+aioneine
nuioc+n. M., 2OO1. C. 36O.
16
Jax e.
17
3oxoco . E. Mac+ec+no ai-
+ea n enccea. M., 1D78. C. oo.
18
epuc P. Ia:nn+ne H-ioinen-
nnn n nocnn+aine. C. 241242.
1D
e+uooc H. . Jnouecioe
iacene. CI. , 2OO4. J. 2.
C. D6.
2O
Jax e. C. DD.
21
Jax e. C. 1O1.
22
Pooepc I. P. C+aioneine
nuioc+n. C. 36O.
23
e+uooc H. . Jnouecioe
iacene. J. 2. C. D7.
24
Jax e. C. 14O.
Hpnucuannn
11O
Conexeiioe +ea+aiioe non:noc+no
oaae+ mnoinxn no:xoioc+nxn n nc-
noi:onainn a:iooa:ieimnx qai+y n xa-
+enaon.
Ocionainex i nioy +exi nocyno
nuioe yuac+ne n ao+e ia oneiix cnei-
+aiex Ie+ Ienini
1
Aie-Oiec+a-Mo-
ec+a Ie+n Mocioncioio xy:iiaiioio +e-
a+a Ienioi-onea (encce . Ie+xai).
Ianiii +exiooinuecini nnex aiioio cnei-
+ain, niaiiii xyoiniox-noc+aionmn-
iox I. Heiix n xyoiniox no ioc+ixy
J. Jyyienoi, ncnoi:onaine nico-
noi +iain n n:io+oneinn eioanni n ioc-
+ixon.
I iac+onmee nexn cymec+nye+ oimoe
ionuec+no +ea+on c a:nuioi ene+yaioi
non+nioi, co cnonx :n+eex n cnoei ioi-
nennnei omeio oqoxeinn cnei+aiei. In-
xeox xoe+ cyn+i +ea+ Ienioi-onea
n eio xyoinin I. Heiii n J. Jyyiena,
nic+annaimne oqoxeine iaoio cnei+ai-
n ia ncnoi:onainn oioi-nyx conexeiiix
eiioy:ianaexix qai+y. Hannxe, nico-
nie n aiieiie xa+enai, xe+anuecian
qyin+ya n cnei+aie Ie+ Ienini, ioc-
+ixi, coaiiie n: iycouion naun n cyi-
ia a:nuiix o++eiion, n cnei+aie Inax
n unca, ioc+ixi xoa n: ueioi ion
n ueioi xonua+oyxaioi +iain n cnei+aie
en Maie+ Mneicioio ye:a, ioc+ixi
xoa n: no:auiix n noyno:auiix +iaiei
n cnei+aie Cec+no Maionyoca. Icn
yuec+i, u+o eui ne+ o nc+onuecinx ioc+i-
xax, ninoieiiix n .+nx qai+yax, +o noo-
iii nnex nnoe+ae+ cnoeoa:ioe :nyuaine
n onaninae+ conexeiioe (uac+o o+nuioe
o+ omennin+oio) nou+eine one.
Cymec+nyiman +exiooinn nomnna n o+-
ein +ea+aiioio ioc+ixa, ocoeiio n xy-
:iiaiiix +ea+ax, uac+o accun+aia ia oi-
mne :n+eiiie :ai n :iaun+eiioe yaeine
cneii o+ :n+eei (:eci nxee+ :iaueine ia-
M. I. Acaxaiona
Conpcucnnmc qakvypm n uavcpnanm
n vcavpanonou ncvopnucckou kocvmuc
nune oiec+onoi nxi). I ieoimnx e +e-
a+ax, iai n xy:iiaiiix (iainx nnne+cn
Ienioi-onea), +ai n n axa+nuecinx, .+o
acc+onine :iaun+eiio coiamae+cn, u+o ne-
ue+ :a cooi oee +ma+eiiyi noao+iy
e+aei ioc+ixa n, ioxe +oio, eae+ no:-
xoiix n onanaiiix ncnoi:onaine one-
eeiiix qai+y. Jai, ioc+ixi cnei+ain
Ie+ Ienini accun+aii nxeiio ia n:-
ini ioi+ai+ co :n+eex. Ixec+e c +ex nn-
xeieine +oi e niconoi +iain ie io i
n noioi xee onanaio ia oimoi cneie
(iannxe, Mannicioio +ea+a).
Iio niconoi qai+yi oncine+cn
caxoi neei cnei+ain. nici o ieanieio
nexein aouan oea. Ie+ I, iai oiu-
iii ao+ini, n:yuae+ ioan n ieoimox
xociox iooie, nici cmn+i nnenie n:
naycioi +iain, n nayca ioaei oni n:
ocioniix .exei+on oqoxeinn cnei+ain),
nici oni n: ianoee exoia+nuiix
nexe+on oei, n iac+onmee nexn cnx-
no xoooc+n, cnooi
2
.
Iao+a ia co:ainex ioio +ea+ai-
ioio ioc+ixa coc+on+ n: iecioiinx .+anon.
Io io+onix .cin:ax oneene+cn ocionian
qai+ya +iaiei. aee accxa+nnai+cn: ni-
o +iain, ocioniie cxexi ion, cnocoi
+exiooinuecioi oao+in ioc+ixon, nx
o+ein.
Ceie+ niconoi +iain :aiiuae+cn
n ocoox neene+einn in+ei: niemine in+n
noiameii, a niy+eiine ie+. O+a ocoei-
ioc+i ae+ no:xoioc+i xainnynona+i
c nne+ox n oc+nia+i .eiai+ioi no+e+oc+n,
io+oan +ai nnneiae+ noioiinion c+nn
3
.
Icnoi:onanci n niconan +iaii, n ye
io+onie nici (oin :aiynanci n xaia:n-
iax n ceioi-xeie) c a:iooa:iixn
nanai+axn nne+a, qai+yi n o+ein. I: io-
+onix nicon nie:anci ianoee iyniie
iaine iycin +iain. n o+ein nnxe-
innci a:nuiie io+onie e+an iaxa-
111

ii, uac+n nonca, nic+ouiie o+eouiie
qaixei+i.
Ho co:aine ioc+ixa +oiio n: no+ioi
niconoi +iain ieea+eiio. n oee
+ouioi noao+in e+aei nc+onuecioio
(ocoeiio eicioio) ioc+ixa +eye+cn coue-
+aine iecioiio nnon +iaiei, o+nuaimnx-
cn no no+ioc+n. In nioe +iaiei, coue+a-
imnxcn c niconoi, yun+inanci ceyimne
iauec+na nici:
1. niconan +iaii nxee+ ia+yaiiii
coc+an nn oimoi nonei+ ia+yaiiix
nooioi. Iciiueine coc+anni+ ieanio
nonnnnmnecn oeiueiiie nciycc+neiiie +ia-
in, nxn+nyimne niconie, io oaaimne
xaai+eiix eciox (ie cnoic+neiiix ni-
conoi +iain). Icn n ioc+ixe, noxnxo ni-
conoi qai+yi, nncy+c+nye+ iaian-no e-
c+nman o+eia (iannxe, a+aciie nc+anin
nn o+eia iocoi a+acioi eiioi), +o nc-
noi:onaine nooioio xa+enaa ye+ nno-
ie onanaiiix. Iyionoc+nynci nn nioe
nxeiio ia+yaiioc+ii, n cnncoi +iaiei n
cnei+ain in niiueii ie +oiio x, (n:i,
a+nc+, niconan n .), io n iiniie +iain
a:nuioi no+ioc+n n nac+nuioc+n.
2. I+oix xaai+eiix iauec+nox ni-
conoi +iain nnne+cn ee qai+ya uame nce-
io .+o no+iii xa+ena c naioiaiiix y-
uniox. Io .+oxy e nninnny o+naoci eme
iecioiio nnon +iaiei, cxoiix c nico-
noi no niemiexy nny nn no nneua+eini,
io+ooe oin non:non+: neine+, cyonan n:i,
x, eiieian +iaii n ynoxniy+ie nime iin-
iie +iain. I ianoee qai+yiix o+iocn+cn
xoc+, o+onia n cia+eioe noo+io.
3. Je+inx o+nunex niconoi +iain
nnne+cn ee coiii nne+, u+o ae+ onee-
eiiyi cnooy nn oiacie onoin+eiiix
+iaiei. Jai iai oimnic+no yia:aiiix xa-
+enaon non:non+cn iai ncnoxoia+eiiie
nn +exinuecine, +o uac+o .+o ieo+eeiiie
n ieoiameiiie +iain +ai ia:inaexoio ia-
+yaiioio nne+a. I:-:a a:ioio nonei+io-
io coo+iomeinn ia+yaiiix nooioi n cni-
+e+nuecinx oanoi n .+nx +iainx nx oiacia
n oniaionii nne+ xoe+ a+i conemeiio ieo-
naiiie e:yi+a+i. C+on+ o+xe+n+i, u+o
ieiauec+neiio oiameiiie +iain (u+o nioia
cyuae+cn) +oe iamn nnxeieine n cnei+ai-
e: a:nuiie nn+ia, ienoiameiiie :ao-
xi o+nuio nxn+nyi+ yuiyi o+eiy ni-
con. n nnainn onoin+eiioi qai+yi
nn oiacie iainx o+eeiiix +iaiei (n:i
n a+nc+) ncnoi:onaoci y:eionoe iameine.
n cnei+ain n oiainueiiox ionue-
c+ne nonanci n no+ieiie +iain noxo-
nmeio nne+a. Cymec+nye+ oimoe ionuec+no
ooinx no+ieiix +iaiei a:iooa:iix
nne+onix o++eiion n qai+y. Ix ocioniie
ieoc+a+in: ieyoii n nomnne, uac+o oueii
cinyun, noxo noai+cn naio-+enonoi
oao+ie, ic+o +eni+ cnoi niemini nn,
acno:ai+cn ia mnax n n xec+ax ianoi-
mei iaiy:in.
Ioimoe ionuec+no ni+eeciix nei
n nanai+on neaiae+ cax nc+onuecini io-
c+ix +oio nexein. Iee nceio, .+o iaoi-
ia. Ceioin .+o oni n: caxix n:nec+iix
+ea+aiiix nnexon o+ein +iain n ioc+i-
xa. I +ea+aiiox non:noc+ne conox ia-
oiia ia:inai+ cnoco iaieceinn ncyiia
ia +iaii c noxomii +aqae+a
4
. Haoiia xac-
nioi iacioi ia iinioi n x, +iainx (n
nxn+annn ncyiia ooinx meion n naun)
xoomo coue+ae+cn c niconoi qai+yoi.
Y:o, iaieceiiii +ainx cnocoox, +eye+
oneeeiioi oao+in (nimnnia +axyox
no iai, o+eia miyox, acmnnia nceox,
ec+iaxn, c+a:axn n +. .).
Ime oinx ni+eeciix cnocoox o+e-
in nnne+cn c+eia. I Iaeoe Ie+a I
o

oimoe ionuec+no iax:oon co c+eiaiix
y:oox. Moio nenoon+i +aie, u+o c+e-
iaiie nexe+i cymec+nonan n n eiciox
ioc+ixe. I coainn Iocyac+neiioio Oxn-
+aa nec+aneio na+ie co c+eiaioi iioi,
o+iocnmeecn i ceenie XVIII neia. I coa-
eini, oee aiinx oa:non ie coxainoci.
I +ea+aiiox ioc+ixe y:o, noc+eiaiiii
ioi+ac+iixn in+iaxn nn miyaxn, cax no
cee nn n coue+ainn c iaoiioi xoe+ a+i
ni+eeciii .qqei+.
I onncainnx nc+onuecinx ioc+ixon
nc+euai+cn ynoxniainn o o+eie xycinx
iax:oon n iaq+aion n: noc+ix +iaiei (xa-
+eni n: xonia n eieqiii yuni) axo-
xoi n: yxaiix in+ei. Conexeiiie ni-
conie oei +aie uac+o yiamai+ axoxoi
nn ni+eninai+ no ianx. O+y iecinyuec+i
niconoi +iain (ni+enaiiyi axoxy ieo-
n:a+eiio onoin+eiio :aienn+i c+ou-
ioi) xoio ycnemio ncnoi:ona+i n +ea+-
aiiox ioc+ixe. Jaie xoomo cxo+n+cn
112
[22008]
eiieian +iaii, io+oan eiio acnyciae+cn
ia eieqiyi axoxy (n .+ox cyuae yume
ncnoi:ona+i ioxiy +iain, u+oi neoxa-
in+i axoxy o+ nicinainn).
O+nun+eiioi ue+oi nicon nnne+-
cn o+c+ouia mnon. I:iauaiio .+o eaoci
n nnainn nouioc+n n:eni. Io:iee
.+o+ nnex c+a ninoin+i n eioa+nniyi
qyiinni. I ioc+ixax n Ie+a Ienioio
o+c+ouia non:nonaci nyuiyi, ioi+ac+-
iixn +oc+ixn in+iaxn.
yinx ni+eeciix cnocoox o+ein
c+ao nnxeieine oimoio ionuec+na xe+a-
nuecioi qyin+yi. Ha nicax oiuio cy-
mec+nye+ iecioiio xe+anuecinx :aienoi
(nn xe+anuecinx nyionnn). Me+a n ne-
ox ienoxo coue+ae+cn c niconoi qai+y-
oi, u+o no:nono noc+on+i o+eiy cne-
inuecinx ioc+ixon ia ncnoi:onainn
xe+anuecinx inecon n :aienoi a:iix
nne+on n a:xeon
6
.
Ceyimni xoxei+, ia io+oox xo+eoci
i oc+aionn+icn, .+o canieine nc+onuecio-
io ion n +ea+aiioio. Oioi n: ocioniix
nnuni a:nunn nc+onuecioio n conexei-
ioio (n ie +oiio +ea+aiioio) ion nnne+-
cn mnnia +iain. Ha yee XVIIXVIII ne-
ion mnnia +iain ie nenimaa 6ODO cx.
Ceioin non:non+cn +iain mnnioi DO3OO
cx. In co:ainn nc+onuecin +ouioi ionnn
ioc+ixa, ioieuio, c+aai+cn xaicnxaiio
nocco:a+i nc+onuecini ioi
7
. Ho n +ea+-
aiioio xyoinia uac+o .+o ie nnne+cn
neii. Oiuio +ea+aiiie :aioimnin, nc-
noi:yn conexeiiie nnexi, co:ai+ ioc+i-
xi, niemie (no cny.+y) nxn+nyimne nc-
+onuecine. I ieio+oix cyuanx (nn ioe
n n:io+oneinn coiix e+aei, io+oie nn-
ni+cn :iaiaxn o+nunn +oi nn nioi .no-
xn) ieoxonxo nooioe n:yueine nc+onuec-
ioio ion. I:aini +aioio oa n Ioccnn
cymec+nye+ xao, :eci ia noxomi xoe+
nni+n no+e+ian n aionan nnonnci a:-
iix .nox.
yian nnunia a:nunn n:xeieine
nononni +ea conexeiioio ueoneia no
canieini c ueoneiox, nnmnx n XVII
XVIII neiax. I mneiiox non:noc+ne a:a-
o+aii nninnni noc+oeinn ue+eei ocion
ianiix .exei+on conexeiioio ioc+ixa.
I eiciox ioc+ixe .+o ociona nqa, yia-
na, iin, n xyciox ociona nnaia (nn
yamin), yiana, ii. O+n nninnni
noc+oeinn niao+aii ia ocione +nnonix
a:xeon conexeiioio ueoneia, u+o ae+
no:xoioc+i nomnna nai+nuecin ioio cne-
inuecioio ioc+ixa
8
.
I eqoxax uac+ioi n omec+neiioi
n:in Ie+a I eimnie o+nonoci ocooe
xec+o. Io :axicy neoa:ona+en, ninymei-
iie n: +eexa ia aiiii naie+ n oauei-
iie n na+ie ia enoneicini xaie eimnii
xoin i coeic+nona+i cxniueini ianon
yccioio omec+na. Ha cxeiy ymeienx, ca-
aqaiax n e+iniax nnmn qainy:cine
na+in oi c cniio :a+niy+ix n +ann
ioce+ox, onoiio oimnx eioi+e, yia-
nox o oi+n n mnoioi iioi. O+n na+in,
iai n xycine ioc+ixi, yiamaa nciycian
nimnnia n iyena. I eicinx ioc+ixax, iai
n n xyciox na+ie, no+iie ceonan :a
xoiixn ionniiaxn qainy:cioio noa i-
onnia XIV.
Ioimnic+no eicinx ioc+ixon n cnei-
+aie coc+on+ n: iniei iin, nqa n nex-
iei iin, cieneiioi c nqox. Ic+onuec-
ini aiaoi .+nx ioc+ixon coc+on i n:
ioce+a, iniei iin (no:xoio, iecioiinx),
noymeuin n nnainn qoxi iie, yam-
in, nexiei iin, acnamioi iin n nqa.
I .+ox n coc+on+ ocionioe o+nune +ea+ai-
ioio ioc+ixa o+ nc+onuecioio. In nomnne
+ea+aiioio ioc+ixa, nee nceio, yun+i-
nae+cn no:xoioc+i n ai+ea oc+a+ouio
ic+o iae+i ioc+ix caxoc+on+eiio nn
c noxomii oioio ueoneia. Io.+oxy o+ei-
iie uac+n ioc+ixa uac+o cienni+cn xe-
y cooi (iannxe, nq xoio cienn+i
c iioi).
C+on+ +aie ca:y emn+i, iacioiio
ieoxonx n na+ie ioce+. In nomnne ioc-
+ixon oneeeiiix .nox ncnoi:onaine no-
ioneiiix ioce+on onanaio, ioia :a cue+
ioce+a xeini+cn nononnn qniyi n on+i-
cn .+oio .qqei+a +oiio :a cue+ y+nin nex-
ieio na+in ieno:xoio, ioia ai+nca xein-
e+ :a cnei+aii iecioiio na+ien oioio
cny.+a (nenoaiaimnx y+niy), ecn ai+-
nca nxee+ iec+aia+iyi qniyy, iyai-
myicn n ioei+nonie. I cnei+aie na+in
ie neiioioeiiie, +iaii nqon no+ian
n ec+ian (niconan), no.+oxy xoio ooi-
+nci e: o+eiioio ioce+a. Aec+ioc+i nqa
oecneunnae+cn ninniox. uoxa iin,
113

io+oan oc+niae+cn n nc+onueciox ioc+i-
xe :a cue+ coue+ainn iniei iin n o+ei-
ioi iaiain, n cnei+aie oa:onaia
iniei iioi c nnieneiiixn ia iee
n coo+ne+c+nyimnx xec+ax maniaxn, ian-
+ixn cni+enoiox, nxn+nyimnxn qoxy ia-
iain.
Cxoiie n:xeieinn noncxon+ n n a:-
ao+ie xycioio ioc+ixa. Ineeiiii eqo-
xaxn Ie+a I xycioi ioc+ix coc+on n:
iaq+aia (ic+oioa), iax:oa (nec+i) n m+a-
ion (iio+on). onoinn eio iyenioe ao,
xaie+i, ioaiie amxain c +ynix ioinox,
ia iayie, yiameiiie ai+axn nn nn-
iaxn, n meionie uyin. Jea+aiiii ioc-
+ix coc+on+ n: ii (nici), iaq+aia
c nxn+annei noouei iax:oa n yamin, co-
enieiioi c ao. O+ia: o+ nc+onuecinx m+a-
ion (iio+on) n noi:y nicon (oc+a+ouio
y:ioi xoen) nnoie onanai caxoi neei
niconix ioc+ixon. O+o+ nanai+ no:xoei
nn canin+eiio ieoimnx cec+nax, o+-
nymeiiix ia ioc+ixi, +ai iai o+naae+ ie-
oxonxoc+i n nc+onuecinx +yqnx, nomnne
iio+on n uyoi. Coenieine iaq+aia c iax-
:oox (n .+ox cyuae uac+n e+aei noouei
iax:oa nncoenini+cn i noouiax iaq+aia
c ieoimoi cnoooi ia o+e+) +oe no-
:none+ coia+n+i acxoi ia n:io+oneine
ioc+ixa n eae+ eio iecioiio eiue. In
yconnn, ioieuio, u+o ai+e ie oei cin-
xa+i iaq+ai ia cneie.
In ioe +ea+aiioio ioc+ixa yun+i-
nae+cn no:xoioc+i ai+ea cnooio nnia+i-
cn, +ainena+i
D
.
I coo+ne+c+nnn c :axicox enccea
n xyoinia, yun+inan a:xei cneii, ayn-
+oni n non+niy +ea+a, ceioin no:xoio
co:aine ioc+ixon c ycnemiix coue+ainex
+annnoiiix +ea+aiiix nnexon n nai-
+nuecin iix conexeiiix qai+y n xa+e-
naon.
1
I onee Ie+ Ienini
eic+nne noncxon+ iaiaiyie
cnaii Ie+a n Iia+enii, +. e.
n 1712 ioy (i coaeini, ie+
yneeiioc+n n +ouioc+n n:oe-
inn nc+onuecinx qai+on, +ai iai,
nee nceio, .+o xyoec+nei-
ioe non:neeine).
2
Jiaii, n: io+ooi +annn-
oiio eai+ nici, ia:inae+-
cn einx, u+o n yinaiiox
neenoe c qainy:cioio o:ia-
uae+ n: Hnxa. Caxan aiinn
necnn nonneinn nicon :a-
qnicnonaia n aiinicinx no-
+onix iiniax XVI neia: n Ien-
ion+aini n: Ieiyn nno:nn
+iaii, no:e noyunnmyi ia:na-
ine einx, mnn m+aii n no-
anan nx no ncei Inone no
ia:nainex eii nn ni.
yian necnn qainy:cian.
I 17oO ioy iei+o oi Xo-
ie co:a Iiniy oa:non +ei-
c+niioi noximeiioc+n uai-
nnn, ie in onncaii n n:o-
aeii nocexi xoeei ii,
oueii ianoxniaimnx conexei-
iie nici. Ceioin cun+ae+cn,
u+o nenix ieinex, io+ooxy
nnmo n ioony coenin+i
nouiyi emenyi +iaii, yo-
iii exoia+nuiii qacoi n nn-
n+iii nne+, i enn C+aycc.
I xa+e 18o3 ioa xoooi enn
nnexa n oxnaueiiii :oo+oi
nxoaioi Cai-uainncio, :a-
xna+nn c cooi iy: +iain n
naa+oi. oanmnci o xec+a,
nennnxunnii C+aycc +y+ e
noin, u+o caxoi oimoi no-
exoi :oo+oncia+eei in.
m+aii. enn oiaacn nyc+n+i
n eo nnne:eiiii e:ei+ n :a-
ia:a xec+ioxy no+ioxy nenyi
na+ni ioxnie:oion e: ne-
xa (+ai oi ia:na cnoe n:ene).
I 1867 ioy ioai, ia io+o-
ox iaxonaci na+nn +iain,
:aia:aiian C+ayccox, nona
n m+ox. Iouin c iacioi ni-
nio a:nnci, n iecioiio y-
oion nonn+aoci cniei iac-
ioi. Oiaio +iaii ie niocn-
n, cmnn n: iee m+aii, io+o-
ie in noaii xoxei+aiio.
Jai yymne nici noyunn
cnoi :iaxein+ii cnini nne+. O+a
eieia nna o cnx no, io o-
ia:a+i, u+o eo oc+ono nxei-
io +ai, ieno:xoio axnni
ioxnainn Ievis noinn no
nexn :exe+nceinn n 1DO6
ioy.
3
He :n coiai niconix
ii xioinx xaoi :nyun+ iai:
ex oime nx iocnmi, +ex
yume oin niinn+.
4
I nc+onueciox :iaueinn
ncyioi iaiocn+cn ia +iaii
c noxomii cnennaiiix iaoi-
iix ocoi.
o
Yiniaiioe coaine ioc+i-
xon ioina XVII nenoi ue+-
ne+n XVIII neion n: qoion
Iocyac+neiioio Oxn+aa.
6
inecaxn ia:inai+cn xe-
+anuecine ioina n oiai-
+onin iyiix o+nec+ni n +ia-
in nn ioe n miyonin. Ha-
:naine noncxon+ o+ ioai-
cioio cona leuveis, n xociox
ee o:iauaimeio iyioe o+-
nec+ne n nayce n noena-
inn neenin n ieneinn nayca
i uexy-no. ineci n :aien-
in ninyciai+cn iecioiinx n-
axe+on, o+ 4 xx n oime, a:-
iix nne+on ueioio, ceen-
ioio, :oo+oio n oi:onoio.
Ioceiee nexn ineci n :ai-
enin onoiio uac+o ncnoi:y-
i+cn xoeieaxn n o+ein
oei n nn co:ainn a:nu-
iix aiceccyaon, cyxoi, oynn
n ae ny+enn.
[22008]
7
I ocioniox .+o eae+cn n
cexoi nc+onuecinx qnixon.
8
Hanoee nnneiiix
i nc+onuecioxy ioi n xyciox
+ea+aiiox ioc+ixe nnne+cn
ioi nexiei oei (iax:oon,
ic+oioon, qaion n +. n.).
yine e+an ioc+ixa, io+oie
uac+nuio cii+i no nexinxn
nemaxn, eio noioc+ii coo+-
ne+c+nyi+ nc+onuecinx oa:-
nax. I eiciox +ea+aiiox io-
c+ixe ianioi uac+ii nnne+cn
nq na+in, io+oii xoeny-
e+cn ia ocione conexeiioio
nqa. Ioc+eimni +ea+aiiii
nq coc+on+ n: ecn+n uac+ei.
D
Hannxe, n cnooi nn-
einn yin n yiane neycxa+-
nnae+cn ac+onnna (neiioio-
eiian nn noioiian), n no+-
io nneiaimex nqe nxec+o
uac+n nqa ia yuac+ie o+ neue-
noio mna ia 4o cx ia noouiy
n cnniiy nc+anne+cn e:niia
(oia mnoian nn 23 y:inx),
:amn+an n uexo n: +iain nqa
nn noxoei, oee +oiioi +ia-
in. Ic+ec+neiio, .+o+ cnoco nn-
xeine+cn +oia, ioia neuenan
uac+i nqa uac+nuio nn noio-
c+ii nniinae+cn o+eioi nn
noo+iniox.
11o
Iaii ai+e, oc+nian :eoio no:-
ac+a, c+ainnae+cn c ieoxonxoc+ii noaia-
n:nona+i cnoi +nouecini oni+, nonen+i
cnoi aouni nic+yxei+ani, cnen+i
uaci. eo n +ox, u+o noqeccnoiaiian
+eiyuia c ee yauaxn n noaeinnxn, ce-
xeiiie n xa+enaiiie :ao+i no+nxoiiiy
o+onniai+ ia n+ooi nai +e neiioc+n,
io+oie n noy c+yeiuecioi n a+nc+nuec-
ioi iioc+n nec+annnci +ee nenoc+e-
neiiixn, naieimnxn n n:in. 8auex +i
nnme n Jea+, ueio +i xouemi on+icn
n noqeccnn? +o naiee: cnex:aaua nn
ioioa? +o +aioe c+a+i yinx, oc+ana-
nci caxnx cooi? O+ne+n+i ia .+n nonoci
ieeiio.
I +oia n naxn+n ncninai+ nna yun-
+eei, io+oie oiai, aniix-anio, no-
+niyn iax yiy n nonen, iai nonoii ce-
nix, no ooie noqeccnn, +enenno
onanci, noia xi no:eex n neec+aiex
cno+iia+icn ia iaox maiy. Jai xi nonan
n +ea+.
Mie ninao n n:in oioxioe cuac+ie
oine ioi ao+a+i no yionoc+nox
Inna Hnioaennua eio:exona, nuioc-
+n ieoniaioi, ieoiiioneiio nioio e-
nccea n neaioia, io+oii, :ainxanci
n nic+n+y+e nenoanainex cneinuecioio nn-
einn, yiaceona no xioinx einiiacinx,
a no:iee ne+eyicinx +ea+ax +o xec+o, io-
+ooe o ieio :ainxaa ie:aneiian Io:a A-
axonia Cno+a. Ieui ne+ o ao+e c ai+eox
ia ioiie+ioi oii, o ninnnyaiioi
noio+onie ai+ea i cnei+aii, o yc+aione-
inn n nonecce ene+nnni yc+oiunnix n no-
in+iix ncnoin+ei xo+nnon noneeinn,
ni+yimnx xaicnxaiiyi cneinueciyi ni-
a:n+eiioc+i.
8eci n i xo+e iociy+icn nmi +ex
acnei+on enccecio-neaioinuecioi en+ei-
ioc+n I. H. eio:exona, io+oie ie noc+o
n:nec+ii xie, a iacai+cn xoei nuioi ai+e-
I. I. Iaieni
Knpnnn Hnkonacnnu Hcpnoacuon pcncccp
{Sannckn yucnnka}
cioi cyii, cyii xonx naimnx io-
ei na+ieon n +ea+e n inio.
Inn Hnioaennu, iai .+o in c+aiio,
inioia ie ne y iac, ia iyce Ianxna
Ini+oonnua Ie+ona, cneinuecioe nneine,
nmi iecioiio a: :axein ia :ain+nnx
Hnniy C+aincanoniy Cexeiony, iameio
m+a+ioio nenoana+en, ioia oia oea,
io ia yoiax xac+ec+na nonnncn uac+o. Ice
eo n eio o+iomeinnx c I. I. Ie+onix.
Ix cnn:inaa ie +oiio ya, io n iyo-
ioe xyoec+neiioe oc+no nonci ninx
nia:n+eiiix cec+n, n niy+eiinx n niem-
inx. Io.+oxy iexyeio, u+o nenan iama
cneinuecian aia n yueiox cnei+aie oi
Inxo+ n 1D7D ioy (nicneinonia M. Iyia-
iona) ia noc+aneia I. H. eio:exonix.
Caxo nonneine neceix, a ianioe, yiix
en+ niiy.:nen, .+nx :an n yiocyen, io
nnyxaio +ai noc+o, iai .+o xoi cea+i
+oiio oi. I: ncex noxoon, naoon Yueio-
io +ea+a, n: oiec+onoi nxi, cymec+nonan-
mei +ax n nocixnecn+ie ioi, nino:an
auyii n yc+annan iyuy-xay, e::oio,
aoc+io, a:anan +yxain ianano n iaeno,
a nioia n yi yiy. onoiiii eio:exon
cooyn .+y aiy n +eueine noyuaca
n +eona +oiio oioio u+oi xi caxn
noyuan yonoic+nne o+ cnymin xooen-
ioi, o+ :aoa iioc+n. A acxonci co cneii,
xi oc+annn ia iei no+enaiioio n omeox-
eiioio oia Inxo+a n Caiuo, io+oix noc-
e :iaioxc+na c iaxn io ie +ai neceo.
Iao+an c a+nc+ox Ianxnox Ioi-
aionix n xioi n +eueine ecn+n e+ n iaue-
c+ne enccea +ea+a Xaxeeoi, I. H. e-
io:exon nninxa caxoe ai+nnioe yuac+ne
n noio+onie cnei+aiei An+nn +nxnx nno-
+on no accia:ax A. J. Aneueiio, Joc+ii,
+oiini n yine no aiinx non:nee-
innx A. I. exona, Cyuai c nxoi ^ 2O
no accia:ax . H. Aieena n A. I. exona,
C+ac+n no Xoxe (Ini) no H. I. Ioioi.
116
[22008]
Oi inioia ie iac+anna ia cnoex nioe
xa+enaa. Ioieuio, y ieio in cnon iyo-
ine n+ea+yiie n enccecine nnnn:ai-
ioc+n. Oi xeu+a noc+ann+i c iaxn +aine a:-
iie nemn, iai cneii n: Iin Ia:a I. Iiio,
accia: Oc+ana Inmin 8ein+ia, Iy+in
Cianeia A.-I. Moiea. Oiaio oi inioia
ie iann:ina iax ene+ya, cnanenno
noaian, u+o iam nio no xioiox oneen+
n iame o+iomeine i ao+e. nmi oiai
oi nonocn iac noon+i ao+y ia
Inex, o+inoi n: io+ooio xi nian n eio
noc+aionie n ioine+ax. Mi coiacnnci
n, iai nincinoci, ie :n.
+oi eeioi iayuncn nan+i iamy
caxoc+on+eiio, on+en oii i+i io+o-
ni i +oxy, u+o oi coe+ n iac+ii n iamy,
a eme nn+ox n ie oiai. Oni+! Iio ne-
nuec+no Caxoc+on+eiiii Oni+!
Ieaioinuecini oni+ ai+ea :aioio-
xeiii n+oi a:nn+nn n cnooioio oame-
inn c ioi +nouecioi :aauei. A neiii
xe+onuecini noxo i noc+neini ieoxo-
nxix ianiion ai+ecioio xac+ec+na no
cnc+exe I. C. C+aincancioio iaiaa
:a xaicnxan:x n ocnoeinn nexe+a. Jeo-
na+eiioc+i i cee n o+omiii, nyii+yai-
iii caxoaian: cnne+eic+no naixa+n-
uecioio nocnnn+nn +ea+aiioi neaioinin
iai aiaexnuecioi ncnnnnii, ie ie+ xeo-
uei n ieoxonxo yxe+i a+i noc+eneiioio
noyueinn e:yi+a+a, ocoeiio n +ainx +exax,
iai ,oneiia n ,niy+eiini xoiooi, a .+o
eme oni noaoi :a yxeine ao+a+i. O+n
cona I. H. eio:exon iannca n nenco-
nnn i iamei c Ioiaionix iinie
1
, n io+ooi
xi ni+anci oomn+i cioxiii ai+ecini,
enccecini n neaioinuecini oni+, noyuei-
iii no xioiox aioan ao+e c Yun+eex.
Ocionioi yoi ao+i c inx :aiiua-
cn n neoc+aneinn ncnoin+ei nana ia
omniy, io nana nic+aaiioio niei-
ioc+ii n xa+ena, noni+ioi eio caxoc+on-
+eiioi +ai+onin. Mi omnexcn iac no-
nann+! non+on eio:exon n +eona
oncieinn +oio, nouexy xi neonn n
ao+i nxeiio Menen ia noenoc+ne
M. I. Ca+iiona-Ienia nn Inn Ioion.
Oncieinn ie conecioio, a cneinuecioio.
ex ynnn+i yex? in oi non+o-
n+i niaeine A. M. oaiona. I eio ien:-
xeiioi anociie nceia ean cnene ia:e+i
(a eo io no nexn acnne+a :ac+on),
n Yun+ei, iai ynan+eiio ia:inan eio no-
u+n nce nn+ecine a+nc+i, c ynoeinex un+a
iax iaiyi-inyi c+a+ii, ianncaiiyi noni-
c+neiiix iainenn+ox. Io+ oio iaine-
nn+! Io+ oi Menei ia noenoc+ne! Oi
nn, oi +oec+nye+, oi nn nac+n n ci+,
n nini! Ioen niy+eiieio cynoc+a+a!
nocxnmacn oi ieoiiioneiioi conexei-
ioc+ii cia:in Ca+iiona-Ienia.
8aaeine ncnoin+en conexeiiix
:nyuainex non:neeinn, eio ai:noiioc-
+ii nceia io eio ioiiiox. Ie: noinxa-
inn cnex:aaun ai+ecini +y nec+ann
n ieio coxin+eiiyi neiioc+i. Cnei+aii
nome c oimnx ycnexox: in yxy in ce:-
y, +ai oi ioxxei+nona nixo n cne+
oueeioio a+ioio cnei+ain.
Ocoeiioc+i enccyi eio:exona :a-
iiuaaci n noncie iyniioio xo+nna none-
einn ncnoin+en, io+oii i ni+ona ie
+oiio eic+nne n ioiie+ioi cneie nn o+-
inie cnei+ain, io oecneunna i +aioe o+-
iomeine i neaiaexix oc+on+eic+nax,
na+ieax, io+ooe i ni+ainnao, no
niaeini I. I. Ie+ona, cino:ioe eic+nne
n n ioine ioinon ue+io ao+ao ia cnex:aa-
uy cnei+ain. Jai n Cia:ie o Ione n ao+-
inie eio Iae A. C. Iyminia xi nixonn
ia cneiy n caxox iauae n iniai ie xoin
non:iec+n qaxnni an+oa cia:in n ee ia-
:naine: iac ymnn ce:i. Jo Ioiaion, +o
n ni+anci n:n+i cen n yin, ni+anci ni-
yun+i yi yia n nce-+ain iaua+i nc+oni,
oiaio xi cnmiox xoomo noxinn iyc+-
iii qnia nononcioi n:in. Hen:xeiio .+o
ieonaiioe iauao nyminicioi cia:in ni-
:inao anoncxei+i :aa. O+o+ xo nny-
xa eio:exon, ie +oiio nnyxa, io
n noia:a iax, iai oi nnn+ iame noneeine
ia cneie. Oi ie nia, ie naia no-iac+on-
mexy, a nmi noia:a +eieinni, oa+nn
ninxaine ia n:anxoo+iomeinn na+ieon
ieoxonxoc+i niyun+i yi yia n +yioi
cn+yannn. Iiixn conaxn, oi a iax ian-
iii xo+nn noneeinn, oyconnnmni iamn
n:anxoo+iomeinn ia no+neinn ncei cia:-
in. I .+o i xo nini, ieonaiiii n
:n+en, ni+niyimni. 8axeuy, u+o .+a ao-
1
Iaieni I. I., Ioiaion I. A. ea ai+ecine.
CI., 1DD7. C. 23.
117

+a, noio+oneiian cnennaiio i noia:y ia


Iceoccniciox ioiiyce a+nc+on-u+enon nx.
A. C. Iyminia n 1D87 ioy, ia yoc+oeia
+ex iaia, :nainn ayea+on ioiiyca i-
n nncyeii ncnoin+enx n enccey,
I. H. eio:exony. C+on+ cia:a+i, u+o .+nx
:nainex I. H. eio:exon ioncn nci cnoi
n:ii, no noyun eio n: yi C. I. Icio-
io, necea+en in, +nouec+no io+ooio
nein ieoiiioneiio nicoio. Ienan nexnn
ie ia nncyeia inioxy, a n+oyi noy-
unn xi n Inn Hnioaennu, io+oii ie-
xeeiio :annn, u+o nenixn n +ea+e noo-
me i+i iennnuio, xi e ie cun+aex cen
nexieaxn, a ec+i n n:in cec+no c+aoe,
iai acnnni n +aye+ia, i+i nnnuii-
xn iixn. Ioome oc+ie, noinuiie nn
ncnoieiiie caxonoinn niaeinn oa-
nci y ieio uac+o n ynnn+eiio eiio. I eo
+y+ ie no noeiiox uync+ne ixoa, a n yn-
nn+eiio noc+ox, nou+n e+ciox n, coo+ne+-
c+neiio, ec+ec+neiiox nocnnn+nn noncxon-
meio ia cneie.
I 1D86 ioy I. H. eio:exon nnin-
xa yuac+ne n ao+e ia xi:niox Ono
A. I. Ioiea n noc+aionie I. C. Iioona
n +ea+e nx. einicioio Ioxcoxoa n iauec+ne
ioicyi+ai+a no cneinuecioxy nneini. Cei-
uac ie xoiy nnnoxin+i, i n oi oqnnn-
aiiix ioicyi+ai+ox, io nncy+c+nona oi
ia xioinx n xioinx ene+nnnnx, nocioiiy no-
annimee unco ai+eon, :ain+ix n cnei+ai-
e, in eio yueiniaxn. Yun+ei io ni+e-
ecio n nonecce ene+nnni ncia+i, i nnxey,
ieyc+anioi mai iynni coa+, conono-
aimnx Onoa, nnyxina+i xainnynnnn
c oynex n cneie acc+ea. Oi non+on:
O+o ie axa, .+o xi:ni, nac nee+ no cne-
ie ie nnia:, a xy:iia, io ie nnaai+e n ee ia-
c+oeine, n+x .+o ie ioi+anyii+, eio n nmex
n noneeinn. Jo+ e nnex oi ncnoi:ona
n cneie nonneinn +ynni onunx ai+eon.
O+o ai+ei, oin ocnin, nininni n n:-
ieii, ie c+aai+e no nonoy Onoa. Ii
:enain!
Ioc+aionmni .+oio onoiio ciaiai-
ioio cnei+ain, xniio ionon, ie nnne+c+no-
na +aioi noxo i ao+e ai+eon n xy:iiai-
iox xa+enae. onoiio cioo eio:exona
qai+nuecin o+c+ainn o+ ao+i, :axeinn eio
xoiix n +o nexn ae+xeic+eox-xoein-
c+ox, io+oii ooconec+io :aincn xy:i-
iaiio-nac+nuecinx nic+nonainex.
Inn Hnioaennu, n o+nune o+ oimni-
c+na ioei, nonaanmnx n nooioe nooe-
ine, ie neec+ana xon+i ia ene+nnnn. Mie
ni+eecio, u+o n: .+oio noyun+cn, n xouy no-
in+i nci iyniy coc+neiioio nno+n:xa.
Ha ieieaiioi ene+nnnn eio:exon
uec+io ycecn n :ae n ooconec+io nicne
neci cnei+aii. Ioce qniaa xi ocnnci
i Yun+ei, u+oi y:ia+i eio xieine, io +oio
n ce noc+i. Ha ceyimni eii n nic+n-
+y+e xoio io iaia+i :ain+iyi ia+n-
iy: n oeeiiii neein n ayn+onn cnei-
nneinn, :iaxein+oi nana+i mec+oi,
coaaci iynna xooix a+nc+on, yuac+in-
ion cnei+ain n noc+o nnenmnx ieieai-
iyi ene+nnni, a Yun+ei c ynoeinex nue-
na cen: H e inueio ie noinxa n +ox, u+o
nxea n nny Ioiinu! O+o e noin, io-
occaiioe nneua+eine. Ha cneie xioio naa
n in n iaciix ioxnie:oiax. Hac+onman
cayia! A no+ox in no+ninnai+ yin n ioin
i Onoy, n cino:i na n nny, u+o .+o ie in,
a ain. Innian, ue+ noen! I oioi xn:ai-
cneie n nnnian n cayia. Cniio!.. Xo+n cxo+-
e+i ioiio. Iaiono eme nax no:a+i +ax!
Heoxonxo noueiiy+i, u+o +aine nicia:i-
nainn Yun+ei no:non cee +oiio n nn-
na+iix a:ionoax c yueiniaxn n noqeccno-
iaiiix eceax c ioeiaxn. Jai, n 1D7D ioy,
a:nan ia :aceainn iaqei ai+ecioio
xac+ec+na cnei+aii iyca I. C. Aiaxn:nia
I cnnciax ie :iauncn no nonec+n I. Iacn-
iena, oi non:iec eme oiy caiaxei+aiiyi
qa:y, nocnnmeiiyi cy+n ai+ecioi noqec-
cnn: Y nac +ai :oono oin c nni+oniaxn e-
iai+, iaia+i +aciai+, n oionax nnuy+cn! Io+
ioia oin yxa+i iayua+cn ia cneie, +oia n no-
iononx o +ox, u+o +aioe noiia ia cneie!
eio:exona nceia noionaa nana
ai+ecioi .xonnn. Ji oueii .xonnoiaei ia
cneie, +oiio n xeu+ai noin+i no iaioxy
nonoy. Oxonnn an .xonnn, na+e+nia an
na+e+nin nceia ne+nn exy. Oi oueii oc+o
uync+nona xo+nnanni cneinuecinx noc+yn-
ion, n ieio eic+nne nceia io ienein-
ioi nenouioi noc+ynion, neooeinex oc+o-
n+eic+n.
8auac+yi +eic+, c io+oix c+ainnae+cn
c+yei+ nn ai+e n o+inie nn niece, ie
ni:inae+ n eio yme iniaioio o+inia, noc-
nninxae+cn n yumex cyuae accyouio,
118
[22008]
n xymex iniai, iaoox :nyion. Yxeine
I. H. eio:exona no iecioiinx c+ouiax
on oneen+i .xonnoiaiiyi oxniai+y
xici, io+oan cnocoia :aeui ioiie+ioio
ncnoin+en, io nonc+nie yiniaiio. I eio
yc+ax +eic+ ienexeiio neoa:oninacn
n eic+nne, ianoieiioe niy+eiinx xoioo-
iox, c oia+ixn o++eiiaxn n nonoiix +e-
ueinex, nnuex +aioi c+enein nioc+n n oc+-
o+i, u+o niy+eiinn oinia caxa no cee
oaa n n ncnoin+ee eic+nne, conono-
aexoe ninx, nooi naaoicaiiix nieminx
ncyiiox, io+oii ncnoin+ei ie omyma
noc+aneiiix. ac+o, neio ciian ne-
oeiiyi cxexy, xi cnamnnan, a ie, xo,
:eci cneinuecioe nneine? exy yun+e, In-
n Hnioaennu? O+ne+ox i yiii cxex
ioei: +eo, eainyn ia neiyi niy+eiiii
n:ii, caxo acnoaiae+ cen n noc+aic+ne,
nac+nuecin oqoxnn noncxonmee niy+n.
Ioce yauioio oni+a ceye+ ien:xeiian
qa:a Yun+en: ycn! He ianniaicn ia me-
en! e+ia, ec+i cec+no, c+aoe, iai acnn-
ni, i+i nnnuiixn iixn! aee
Yun+ei, necixa onoiiii cooi, ecn ene-
+nnnn ma i ioiny, cnamnna: A iei:n n
uai? ai c Yun+eex nceia i n+yaox,
no nexn io+ooio ocyanci ioocine +e-
a+aiiie ionoc+n, niiocnnci ia ieqo-
xaiioe ocyeine ao+i ioei. Hao cia-
:a+i, u+o aeio ie nceia cyeinn Yun+en
iocnn aioc+io-aiaexnuecini xaai+e,
oi yxe oioi qa:oi ac+ee+i ueoneia,
io ea .+o ue:niuaiio eio n no iaiiei
iye. Joiio :a u+o-+o oueii cineioe n ie
cnn:aiioe c noqeccnei. I ai+eax oi o+io-
cncn +ene+io, a i c+yei+ax eme n ocoo
onen+eiio. O+o e e+n. nana, cyinii
e+n! oxo+a oi, non+onn n:ieiioe
niaeine +oio e A. M. oaiona.
Icn ionon+i o ueio:exonciox noia:e,
+o nee nceio .+o ie c+oiio noia:, cioi-
io accia: o +ox, uex nne+ necoia n +o+
nn nioi xoxei+ cneinuecioio eic+nnn.
I nnxey, n accia:e Xaxeeoi oi +eo-
na o+ xoeio na+iea Ioiaiona, u+oi +o+
c+aa+eiio +ona c+oenix maiox no no-
man, +ai, u+oi eio ini+o ie :anoo:n
n ieaniei ioiqnciannn iioninia y +o-
ionna. Mie io yia:aio ia +o, u+o y xein,
Iinia, ie +oiio eme+o, io n ncn mniei,
nno+, a n o+ :anoieii .+nx ioiqncia-
+ox. oiec+n eio o yuac+ia, ie yoin+i n co-
ic+n noone c+oenoi xoii n c+ao xoei
:aauei, ema+i io+oyi nnxonoci ae
n .ic+exaiiix yconnnx neeinn neeiono-
on c :oo+ix e xac+eox Xiiniix, nona-
ox Ioxoox n yinxn necoiaaxn
accia:a. H qn:nuecin omyma ia cee o+ne+-
c+neiioc+i, no:oeiiyi ia xein Ouyxeo-
nix. O+cia onaci xaonin+ian, io iox-
ian, nnia:ian eui, nac+nia noioio, ae
+oc+oio ueoneia, no+nnoc+i, +ouiee, ea-
ine y+ee+i no+ n ieio+oan +oonnnoc+i
n noc+yniax, cnn:aiian co c+exeinex nocio-
ee :aioiun+i ienoc+ie neeionoi n neiy+i-
cn n yuac+oi.
Ioia: cononoacn xeoxe+nnxn,
niiniaxn Inna Hnioaennua, caniein-
nxn c nooiixn cn+yannnxn n: non:nee-
ini yinx an+oon, nnxeaxn n: coc+nei-
ioi n:in. O+o i c+oio iananeiiii
no+oi ncnxoqn:nuecioio n conecioio ei-
c+nnn, io+oii neio n n oiy +ouiy: no:y-
n+i ieneoonxoe eaine oia:a+i, u+o
ai+e ie +oiio coiacei c neoeiioi
+ai+onioi n xo+nnaxn noneeinn, io a-
e+ n cnocoei neenia+i Yun+en (non+oici,
nxeiio +ai oamanci i eio:exony nce, o+
nenoiycinion o iaoiix a+nc+on). Io-
u+n nceia n eio nie i +o+ eiini nic,
io+oix oi noueinna cnoi o+c+aieiioc+i
o+ necoiaa, iai y+o oi xo+e cia:a+i:
H ie noia:inai, iai nia+i, cxo+n u+o
iyio ciia+i. Inneon:annn ia c+n-
ex eio noia:a oi onnacn xaicnxaiio-
io yneueinn ncnoin+en xa+enaox on,
no:xoioc+ii ee ieoniaioi +ai+onin. Io
xoy ao+i eio:exon nceia c+aacn no-
ocn+i nine oa:i, io+oie c+an i
coc+aniixn uac+nxn inioei+i nneini
n n ioine ioinon nocn i no niy+eiini
xoiooi. Jai, ao+an co xioi ia oii Xoxi
Iy+a, oi cone+ona nooi+n i ioy Iai-
iouin, :aii+i ia:a, nocun+a+i o +ex, o+-
ii+i ia:a n nec+ann+i cee nonyniyi
n cnoe nexn niymiy iixonouia. Ocoei-
ioc+i .+oi niennoiioi niymin :aiiuaaci
n +ox, u+o nn n+eiiox iaa+nn ia iua-
oi enec+in nne+ia aciinanci n n: nx
ceenii niac+aa qniyia iixonouin.
Cy+i eio neoeinn :aiiuaaci n ceyi-
mex: Iec+ani cee, +i aciy+n niymiy,
enec+in xeeiio onan, a cen inx nonnn-
11D

cn xaeiiini eio:exon c y+iioi ieqna


n anociie n xonx ioocox cnnn+: xo, aiy
ia oniiana+i ecn+i :aia:inan? eo
n +ox, u+o yoi cneinneinn y iac oiuio
iauniacn n 11.1O y+a n antie eio:exona
io nceia ieoiiioneiio nnonnciix: cia-
uaa n: ionoa oiocncn eio in c uex ie
caninxii cnnii an+oi, ie uyanmnicn
ieioxa+nnioi eicnin, uee: ceiyiy nei
acnaxnnaaci n ninina coieiiii, anio
ie c+neiiii ueonei n c+aox no+e+ox
nai+o, iainiy+ox ia neun, iaomax, n ou-
iax, :axo+aiiix n:oei+oi, n c ienexeiioi
anociioi, :an+oi cnenxn ia:e+axn, io+axn
n on:a+eiioi y+iioi ieqna c :eeioi
noioi. Oi :ac+ina ia nooie, acnnxn
xoiyuyi qniyy, cinina nai+o c neu o-
oi n acninacn n mnouaimei yiie:
Cai+! H nnme! Iio inn n onnci.
H nnne .+o onncaine Yun+en, u+oi onc-
in+i cy+i eio ene+nnnoiioio neoeinn.
iixonouia n oa:e eio:exona cniioe
cec+no n +oio, u+oi a:yn+i nooa-
eine ai+ea, no+oiiy+i eio qai+a:ni
n ieonaiioe yco. eic+nn+eiio, Xoxa
ie +oiio nyiae+cn Iaiiouin, io :ac+inae+
n n:yxeinn nee +aioi c+amioi, cneia-
imei iaco+oi. O+o+ nn:yaiiii n c+on
nee xonxn ia:axn ia iaox cnei+aie
C+ac+n no Xoxe, io+oii xi c I. Ioiaio-
nix nian oine ioi.
Cun+ae+cn, u+o noia:, ocoeiio ai+ecini,
noniinae+ enccecioxy, +ai iai ai+e-
cioe caxoniaeine uac+o cao cnn:aio c o-
mnx :axicox cnei+ain, a:nye+cn ia y:io
ninnnyaiiox n:ine ia necoia, ie yun-
+inae+ necnei+nni a:nn+nn on n ie nce-
ia yun+inae+ omee cino:ioe eic+nne cnei-
+ain. Ice .+o cnanenno n nou+n nceia
neio, ecn ionon+i ie o eio:exone. I ce-
enie cexnecn+ix n c+yeiueciox +ea+e
Stuoio IIAJa, yiononxox I. A. Ma-
imnninx, I. H. eio:exon nennin no-
ni+iy noc+aionin cnei+ain Iannuuo-c no
oqo+ax Ioin. O+o ia ao+a e: n+ea-
+yioi ocioni, coenieine .+ia ia oiain-
uecioe xouaine c nac+nuecinx ocxicein-
ex n niaeinex +ainx ueoneuecinx nooion,
iai aioc+i, +mecanne, ninic+no, iynoc+i
n +ai aee. Ynnn+eiio, iai n ao+e c ca-
xoen+eiiixn ai+eaxn eio:exon xoi, ie
onan ncnoin+eei, ncnoi:ona+i ocoei-
ioc+n nx ncnxoqn:nin. Jai, ene+nyn
c M. Iioonix, Yun+ei oncn o+ ieio e-
:yconio ioxnuecioi ao+i nanoi yioi, io-
+oan y ieio, n e:yi+a+e +anxi, niinea
no-ocoeiioxy. Inuex iniaioi oe:iei-
ioc+n n nie ai+ea ie io, oi noxioneiio
+non, cuac+nno .icnya+nyn cnon qn:n-
uecine ocoeiioc+n. Jo+ e nnex i ncnoi-
:onai n ao+e c A. Mnouiniox, neiacio
ncnoi:yimnx yxeine ciaina+i nno
n yonno-ioxnuecine inxaci. eio:exon
onnacn o+ inx ie noc+o nioc+n niemieio
ncyiia, io ncia n onx +o+ niy+eiini
xoxei+ nc+nii, ie nx noeiiie ocoei-
ioc+n c+aionnnci ieoxonxix no cxicy
nia:n+eiiix cec+nox, io+oix xoin
nocnoi:ona+icn nxeiio .+n n +oiio .+n nc-
noin+en.
Oi cxo+e ia xa+ena, io+oii c+a-
nn, n:iy+n, coo+iocn eio ie +oiio c no:-
xoioc+nxn ncnoin+eei, io n co cnonxn
niy+eiinxn .+nuecinxn neiioc+nxn. Oi i
iac+oiio ncnoiei caxonoinn n iyoioio
ynaeinn i noqeccnn ai+ea, u+o inioia ie
c+ann .icnenxei+on ia iaxn, :ac+annn
ea+i u+o-+o, u+o ne+no exy caxoxy, oio-
xy n: caxix ni+eniei+iix, uy+inx +ea+-
aiiix iei iameio iooa.
I ceenie ennioc+ix ioon n CIA
nima iinia yiaca C+eieia O+ C+a-
incancioio i Ioaueny, n io+ooi an-
+o, yueini n:nec+ioio +ea+aiioio neaioia
n ncceona+en +ea+a I. I. Maionoi, no-
aian:nona c+yniioe nneine n eini-
iaciox +ea+e ioina nocixnecn+ix
iauaa ennioc+ix ioon. Ionon o ao+e
c in+enxn, c+on+ cia:a+i o +ox, u+o nx
+nouec+no nou+n nceia oee ncieiio, uex
eeieniii +y noqeccnoiaa. Mey +ex
iai+n aaic noqeccnoian:xa n yneuei-
ioc+n n ec+i caxoe +yioe. Inn+io, u+o cne-
nnanc+i-nioc+aini yeni+ a:nn+ni ia-
meio +ea+a +aioe nnc+aiioe ninxaine, iai
.+o eae+ . C+eiei. I .+ox :aoi noc-
+eonaiioc+n iamei +ea+aiioi mioi, u+o
nmini a: oia:inae+, iai naei yccini
+ea+ n xnonoi iyi+yi n neox. Ic+e-
c+neiio, n .+oi ao+e ie i ooiei ninxa-
inex n I. H. eio:exon, no:iannnmni ie-
cioiio e+ +ea+ Xaxeeoi, n io+oox
ao+an I. Ioiaion n an+o .+nx con. Oi
ao+a c . Coonienix ia cnei+aiex
[22008]
Iya Iciano+, ai+nnio ioicyi+nona
ai+eon n encceon yinx ieoimnx
c+yniiix ioei+nnon. O+inoi n: eio
ni+enii, aiioio . C+eieiy, n xo+e i
nnnec+n n ioine .+nx ioo+inx :axe+oi, no-
cioiiy oi neeae+, iai xie iae+cn, ie +oi-
io cy+i neaioinuecinx n enccecinx nonc-
ion Yun+en, io n eio nnyi ni+oianni.
8eci yxec+io cia:a+i o +ox, u+o +aioe
yx c+yniioi ao+i, n uex eio cy+i, nn-
ca . C+eiei. Inney o+inoi n: xoei
ecei c I. H. eio:exonix, ai+nnio ao-
+aimnx no xioinx noqeccnoiaiiix n i-
n+eicinx +ea+ax ia no+neinn ecn+ion
e+. O+o+ ueonei no xioiox oneen yxon-
iii inxa+ nn+ecioio +ea+aiioio in-
+eic+na. He yi ia cne+e I. H. eio:exona,
+ea+ n iamex iooe :axe i. Ai+ei nee-
c+an i nnia+icn n nnxox n neeiociox
cxice. I eio, neaioia no cneinuecioxy nn-
eini, yiax noinan, ianeioe, nou+n nce
noioeinn ai+eon noqeccnoiaon n i-
n+eei iameio iooa. O+ ie:ainaexix
C+eiunia n Ioncona, io+oix oi c+ann
cneii ai n cnei+aie IJ ,Ieinx IV,
n o c+yei+on-nenoiycinion n c+yninen
:iaxein+oio +ea+a IY n +ea+a ,Stuoio
IIAJa. eio:exon ie +oiio xac+e-ne-
aioi nac+nin nn qex+onainn, oi eme
yxoniii iac+anini, Yun+ei n nicoiox
n neuiox cxice .+oio cona. I o+inie, nn-
nonxox ine, eui ne+ o +ox, u+o coc+ann-
e+ caxyi cy+i c+yniioio nneinn:
Cvcncpr: Onnmn+e, u+o n Iac :iaun+
.+o nneine?
Hcpnoacuon: O+o oueii :iaunxoe nne-
ine, no+oxy u+o ninnna+nna oeia caxixn
a:iixn no xaai+ey ionixn +ea+aiiixn
iynnaxn. Y ncex y inx acoi+io ie :anncn-
xie yi o+ yia xo+nni +aioio nx nonee-
inn, c+nn ao+i, io+oie uac+o ni+yi+cn
nx ayn+onei. I :eci nceio nmi oio no-
eaine, iaea, nonoc, io+oii iao xo-
omo oco:iana+i. O+o nonoc iauec+na. eo
n +ox, u+o caxan nyiaiman noexa no+e-
n ,+ea+aiioi nnnnn:annn n neox. Ioi-
mnic+no iei no+enn ni+eec i conexei-
ioi n+ea+ye, iaccnuecioi n+ea+ye,
no+enn neiioc+i n nocnnn+nn n+ea+y-
i noome. Ieiy+i eio eo oioio nexe-
in, +eyimee oioxiix ycnni o+ xooix
iei, :ainxaimnxcn +ea+ox. O+o xoe+
i+i oecneueio iauec+nox, caxoo+neeiio-
c+ii n ianneiioc+ii ao+i. Io+oxy u+o
.+o +neii +y, a eme nn iiieminx
oc+on+eic+nax. Mioine, ocoeiio niauae,
nooymenni+cn, iai oin cun+ai+, ionii
i +ea+y, io c+yniian n:ii, ao+a, ocoei-
io c +ouin :einn iameio noioeinn, .+o nce-
ia +neeimni caxoo+neeiiii +y, yi
+o ,Conexeiini, ,Jaiaiia, .icnenxei+i
Aia+onn Iacniena. O+o ynnn+eiio co-
ian xa+enn. Ho ecn +i, noinnmnci ia
noxoc+in ,nan o+ +ea+aiioio iiia,
iauniaemi non+on+icn, :aioc+eiena+i, +i
oei nx noiniy+i. I .+ox o+ne+c+neiioc+i
xoooio ueoneia. Jaioni yconnn.
1
.
1
Stenleig I. G. Iiom StanislavsLy to GoilacLev.
N-Y., 1DDo. I. 62.
121
Anvopm noucpa
Acanxanona Mapnna Bnkvoponna
iaina+ nciycc+noneeinn, xe+onc+ qaiyi+e+a cneioiaqnn n +ea+ai-
ioi +exiooinn Caii+-Ie+eyicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+ai-
ioio nciycc+na.
Loranona Honnna Lopnconna
nenoana+ei Ioccnicioio iocyac+neiioio iyxain+aioio yinnecn+e-
+a, :aneyiman o+eox in+nin n +eonn yiaa Conexeiian axa-
+yinn.
Bapcnnkona Anckcanpa Mnxanonna
acnnai+ia iaqei :ayeioio nciycc+na Caii+-Ie+eyicioi iocy-
ac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Iancnnn Lnrcnn Paqannonnu
iaina+ nciycc+noneeinn, onei+ iaqei axa+nuecioio +ea+a Caii+-
Ie+eyicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Iononunncp Bancnvnna Lroponna
oi+o qnooinuecinx iayi, noqecco Joxcioio iocyac+neiioio ne-
aioinuecioio yinnecn+e+a.
Komcnan Lncna Anavonocnna
c+amni nenoana+ei iaqei axa+nuecioio +ea+a Caii+-Ie+eyi-
cioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Kpmnona Havannn Ccprccnna
acnnai+ia iaqei :ayeioio nciycc+na Caii+-Ie+eyicioi iocy-
ac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Ma Icnnan Caynonnu
onei+ iaqei axa+nuecioio +ea+a Caii+-Ie+eyicioi iocyac+nei-
ioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Makcnuon Banu Hropcnnu
oi+o nciycc+noneeinn, noqecco iaqei :ayeioio nciycc+na Caii+-
Ie+eyicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Mapkona Lncna Bnkvoponna
iaina+ nciycc+noneeinn, noqecco iaqei :ayeioio nciycc+na
Caii+-Ie+eyicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Mononona Man Mnxanonna
iaina+ nciycc+noneeinn, noqecco iaqei :ayeioio nciycc+na
Caii+-Ie+eyicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Poccvncnckan Havannn Bccnonoonna
iaina+ nciycc+noneeinn, c+amni iayuiii co+yini aoa+onn ncn-
xoqn:nooinn ncnoin+eicinx nciycc+n Caii+-Ie+eyicioi iocya-
c+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Pmac Lkavcpnna Anckcanponna
acnnai+ia iaqei yccioio +ea+a Caii+-Ie+eyicioi iocyac+nei-
ioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Pnnocon Anckcanp Kpocnnu
iaina+ nciycc+noneeinn, onei+ iaqei yccioio +ea+a Caii+-Ie+e-
yicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Cvcnanona Honnna Mnxanonna
iaina+ nciycc+noneeinn, c+amni nenoana+ei iaqei :ayeioio
nciycc+na Caii+-Ie+eyicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio
nciycc+na.
Tapanona Lncna Hannonna
iaina+ nciycc+noneeinn, onei+ iaqei yccioio +ea+a Caii+-Ie+e-
yicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
Hnccpckn Anavonn Cauynnonnu
onei+, noqecco iaqei axa+nuecioio +ea+a Caii+-Ie+eyicioi
iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na.
I iauae c+a+in noxemai+cn ninnnai n qaxnnn an+oa (an+o-
on), ia:naine c+a+in, aiio+annn ia ycciox n:iie oexox 4OoO con.
Oex c+a+in o+ 1O o 4O +ic. :iaion (niiuan noei).
Jeic+ oei i+i nec+anei ia c+ainnax qoxa+a A4, iaai-
iii n +eic+onox eai+oe Miciosolt Voio n qoxa+e *.itl mnq+ox Jimes
New Ioman, ieiex 14 t. uee: oni ni+ena. O+c+yn iacioi c+oin: n
+eic+e 12 xx, n :a+eic+onix nnxeuainnx (ioinenix ciociax) o+c+yni
n nic+yni c+oi ie ai+cn.
Iaaxe+i oiyxei+a: nexiee, iniee n nanoe non 2o xx, enoe
noe 3O xx.
8a+eic+onie nnxeuainn oqoxni+cn n coo+ne+c+nnn c IOCJ 7.1-
84 Innoiaqnuecioe onncaine oiyxei+a. Omne +eonainn n nann-
a coc+aneinn (Inoeine 2).
Ioce :a+eic+onix nnxeuaini oia i+i iannci: C+a+in ny-
niye+cn nnenie, c+ann+cn a+a n an+oyuioi nonnci an+oa (nonnci
ciainye+cn n ueio-eox enxe).
aee ceye+ niqoxannn o nec+aneiioi i nyniannn c+a+ie
ia aiiniciox n:iie (ae+cn u.I.O. an+oa (an+oon), ia:n. c+a+in n
aiio+annn) n ine cneeinn o an+oe (an+oax) ia ycciox, niiuai-
mne u.I.O (noioc+ii), yueiyi c+eneii, oioc+i, xec+o ao+i, ioi-
+ai+iie +eeqoii, aec .ei+oiioi nou+i.
C+a+ii ieoxonxo o+nann+i no no .ei+oiioi nou+e:
teationtait.sl.iu, no n nne ioxnii+eioi acneua+in ia yxaie n
nnoeiioio .ei+oiioio iocn+en (ncin CI-I, CI-IV) no aecy:
1D1O28, Caii+-Ie+eyi, Moxonan y., . 34.
Ice c+a+in, nec+aneiiie i nyniannn, noxon+ on:a+eiioe
enei:nonaine Oicne+iix cone+ox iayuioio aixaiaxa.
Tpconannn k oqopuncnnm
cvavon n nayunou anouanaxc
Cankv-Hcvcpyprcko rocyapcvncnno
akacunn vcavpanonoro nckyccvna
Tcavpon
IAALHLLB B. H.
He +oiio o cneinuecioi eun: Moioiaqnn. CI., 2OO6. 384 c.: n.
THTOBA I. B.
Meiexoi n Ioxnccaencian: Moei ia ny+n i Yconioxy +ea+y:
Yueioe nocone. CI., 2OO6. 176 c.: n.
HAHTOMHMA XX BLKA.
Cneiann n onncainn: Yueioe nocone , Coc+. I. I. Maiona. CI., 2OO6. 16O c.
0HALHTHHCKHH B. M.
O+ii+an neaioinia. CI., 2OO6. 368 c.: n.
AA0LPOBA A. .
Ieuenoi +einii: ninnn n non:iomeine: Yueioe nocone. CI., 2OO7. 1O4 c.
LASAHOB B. B.
Jea+aiiie :ainn n cooyeinn: c+yi+ya n +exiooinn: Yueini. CI., 2OO7. 1O4 c.
BACHALLB K. A.
Cneinuecian eui: nocnnn+ne a nooaeine a no:eic+nne.
Ianannn n +nouec+na: Yueioe nocone. CI., 2OO7. 432 c.
BAAHMHPOB C. B.
eic+nne n axe: Yueioe nocone. 2-e n:. CI., 2OO7. 1D2 c.
HLKPACOBA H. A.
Aai nnuecioio qaca no qainy:cioi ia+onuecioi axa+yinn XX neia:
Moioiaqnn. CI., 2OO7. 1D2 c.
HLTLPLPICKHL TLATPAALHLL CLSOHL
2OO4,Oo, 2OOo,O6: Iin. 4. CI., 2OO7. 32O c.
HLTLPLPICKHL TLATPAALHLL CLSOHL
2OO6,O7, 2OO7,O8: Iin. o. CI., 2OO8. 32O c.
TLOPHH H HPAKTHKA CHLHHHLCKOH PLHH:
Ioei+nnian xoioiaqnn. Iin. 2. CI., 2OO7. 2O8 c.
AA0LPOBA A. ., IAALHLLB B. H.
naoin o cneinuecioi eun. CI., 2OO8, 124 c.
MAPKOBA L. B.
O+iei eiy: Jeonn n mioa mime ui: Yueioe nocone. CI., 2OO8. 224 c.
LAPLOH K. M.
I +eonn +ea+a: Yueioe nocone. CI., 2OO8. 24O c.
LAPLA S.
Iyxaioe iaio.: Jai+a+ o +ea+aiioi ai+onooinn. CI., 2OO8. 3O4 c.
Cankv-Hcvcpyprckan rocyapcvncnnan akacunn
vcavpanonoro nckyccvna
npcnaracv cncymmnc naannn:
KAHTHH C. C.
Ic+onn nciycc+na .c+ai: Yueini.
BBLLHHL B TLATPOBLLHHL:
Yueio-xe+onuecioe nocone , O+n. e. I. M. Iaoi.
HLKPACOBA H. A.
Ioi Ioei n enoneician cneia XX neia: Yueioe nocone.
LOIAHOB H. A., BHHOIPACKHH H. A.
axa+yinn .c+aioio nec+aneinn: Yueini.
CLPILLB A. B.
Inin:annn +ea+a: O+ +annnoian:xa i qy+yn:xy: Yueioe nocone.
LOIATLPLB B. K.
Ai+e n oi n oneiox +ea+e: Yueioe nocone.
MOAOHOBA M. M.
Iao Ioioin: Ouei +nouec+na: Yueioe nocone.
BOKPI IPOTOBCKOIO:
Ioei+nnian xoioiaqnn , O+n. e. I. I. Maicnxon.
BACHALLB K. A.
Cneinuecian eui: In+xi n nanannn: Yueioe nocone.
KPLLB A. A.
Mnc+enaiian +annnn n +ea+e Xeinia Iceia: Yueioe nocone.
Iovonnvcn k naannm:
nn npnopcvcnnn knnr opamavocn no apccy:
1D1O28, Caii+-Ie+eyi, Moxonan y., . 3o.
Ii+e-Mac+e-Iacc
Je. (812) 273-12-o4, (812) 273-1O-72
nn npnopcvcnnn knnr no canannunouy pacucvy
aannkn nanpannnvc no apccy:
1D1O28, Caii+-Ie+eyi, Moxonan y., . 34.
I:a+eic+no Caii+-Ie+eyicioi
iocyac+neiioi aiaexnn
+ea+aiioio nciycc+na
Je. (812) 273-17-63
uaic (812) 272-24-7D
I-mail: izoattait.sl.iu
naacumc unvavcnn!
Ionncia ia iayuiii aixaiax
Caii+-Ie+eyicioi iocyac+neiioi aiaexnn +ea+aiioio nciycc+na
Tcavpon
nninxae+cn no ncex o+eeinnx cnn:n.
Ionncioi nieic 81788
'LLEA E. .
O +ea+e naincnxn:xa . H. Aieena.
IOPA1EHIO M. .
In:yan:annn cneinuecioio noc+aic+na. Xyoini n axa+yi Ocia Ioiomia.
XAHOA A. I.
Iee aiioi. A. I. Oqoc n A. I. exon.
KPLE A. A.
Ineician cnxnonia n iiomeciox counieinn Iceia Coi
n eio noceyimnx non:neeinnx
(I nonocy o nc+oiax enino:iix no::eini axa+yia).
1IA'EA E. A.
Ioxenn-cia:in . Jnia n iacene Y. Ieicnna.
IEHMAH K. A.
Ienan noc+aionia +aienn I. O'Hna Jay a yuac+i Oei+i
HE1PO . .
Ieaioinuecine :axe+in. Iyniannn H. I. Iouiaenoi.
I'3HHA E. .
Jn ennin Io+oncioio o +ea+aiiox oa:onainn.
IAHEHH E. P.
oei n conexeiiii ai+e i+i xaai+eiix?
B cncymmcu noucpc Tcavpona:
Ionncaio n neua+i 21.11.2OO8. uoxa+ 7Ox1OO 1,16.
Iain+ya Ieteisluig. Iyxaia oqce+ian.
Ieua+i oqce+ian. Yc. neu. . 1O,4.
Jna oOO .i:. 8aia: +nn. ^ 1D86.
O+neua+aio n OOO Jnnoiaqnn ,Ieec+a
1D6OO6, i. Caii+-Ie+eyi, y. Ion Joxuaia, 28.