Вы находитесь на странице: 1из 54

KEMENTERIAN PELAJARA N MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


TINGKATAN TIGA

BAHASA
MELAYU

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KANDUNGAN

Rukun Negara v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii

Kata Pengantar ix

Pendahuluan 1

Matlamat 1

Objektif 1

Organisasi Kurikulum 2

Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran 4

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 7

Sistem Bahasa 9

Komponen Kesusasteraan Melayu 11

Pengisian Kurikulum 12

Huraian Sukatan Pelajaran 15

iii
RUKUN NEGARA

BAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga


dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-
prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPAD A TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR A

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPAN AN D AN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

vii
Kata Pengantar

Huraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan agar dapat melahirkan mur id yang berketerampilan menggunakan
sukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni bahasa Melayu baku.
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan
pengetahuan pada abad ke-21. Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemak
semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan
yang merangkumi pendekatan berpusatkan mur id, serta individu yang mew akili badan-badan tertentu.
kepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatan
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
berkesan. penghargaan dan ucapan terima kasih.

Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru


diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,
kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, dan
pembelajaran kontekstual. Di samping itu, nilai murni serta (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
semangat patriotik, dan kew arganegaraan tetap diutamakan.
Pengarah
Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan
Pusat Perkembangan Kurikulum
kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Kementerian Pendidikan Malaysia
dunia pekerjaan.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tiga


menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid
berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebut
dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan
dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian
Hasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikan cabaran
yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah

ix
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

PENDAHUL UAN pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza antara satu
sama lain di kalangan mur id dengan menekankan pembelajaran
Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ter maktub masteri dan penyerapan kemahiran bernilai tambah. Aktiviti
dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran kokurikulum yang dijalankan di luar w aktu sekolah adalah penting
teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu sebagai sokongan untuk memantapkan ilmu dan pengalaman
berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan pembelajaran di bilik darjah.
rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina
rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tiga
pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran
semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua Bahasa Melayu sekolah menengah dan berfungsi sebagai
rakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayu panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian
mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat sukatan pelajaran ini disediakan bagi setiap tingkatan, iaitu dari
antarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dan tingkatan satu hingga tingkatan lima.
komunikasi.
Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif,
Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk Organisasi Kur ikulum, Penerangan tentang Huraian Sukatan
memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasi
melahir kan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa, Kemahiran Bahasa,
emosi, rohani, dan jas mani. Kurikulum Bahasa Melayu Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, Komponen Kesusasteraan,
menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan dan Pengisian Kurikulum.
berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara
betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu MATLAMAT
daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping
mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah
untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,
tiga bidang penggunaan bahasa, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang pendidikan dan pekerjaan.
Maklumat, dan Bidang Estetik. Penumpuan pada bidang-bidang ini
membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH
berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan, dan sebagai MENENGAH
bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Di samping itu,
komponen kesusasteraan Melayu diharapkan dapat memupuk Pada akhir sekolah menengah murid dapat:
minat membaca dan melahirkan kenikmatan membaca serta
penghayatan terhadap bahan sastera. Pendidikan Bahasa Melayu i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan,
juga memberikan pertimbangan terhadap pelbagai gaya perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta

1
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan iii. memberikan penjelasan, alasan dan contoh untuk
barangan dan perkhidmatan; mempengaruhi pihak lain dalam suasana perbincangan
dan perundingan yang har moni;
ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada
pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk iv. membaca bahan sastera dan ilmu dengan menggunakan
memperoleh ilmu dan maklumat; teknik bacaan yang berkesan untuk tujuan mendapatkan
keseronokan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan
iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan sesuatu karya;
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta
menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan; v. merujuk pelbagai sumber, memperluas dan menganalisis
maklumat bagi tujuan penyelidikan;
iv. mendengar, membaca, menonton, dan member ikan
respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat vi. menyampaikan maklumat dengan menggunakan cara,
dan bahan sastera; bentuk dan gaya penyampaian yang efektif;

v. melahir kan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan vii. Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang
penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan menggunakan bahasa yang gramatis dan teknik penulisan
berkesan; dan yang menar ik; dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, viii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,
semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara. semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara yang
terdapat dalam bahan yang dipelajari dan yang diperoleh
OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN melalui pengalaman pembelajaran di bilik darjah.
TIGA
ORGANISASI KURIKULUM
Pada akhir tingkatan tiga mur id dapat:
i. berbicara tentang hal peribadi, keluarga, jiran, isu semasa, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tiga ini
perkembangan serantau dan antarabangsa dengan mengandungi:
menggunakan bahasa yang santun; a. Penggunaan Bahasa
ii. berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan Penggunaan bahasa merangkumi tiga bidang utama, iaitu
dengan melaksanakan aktiviti yang lazim dalam transaksi; bidang interpersonal, bidang maklumat, dan bidang estetik.
Bagi setiap bidang tersebut terdapat hasil pembelajaran
utama dan hasil pembelajaran khusus yang perlu dikuasai
oleh murid.

2
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Penggunaan bahasa bagi bidang interpersonal yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang
membolehkan murid memulakan, membina, dan betul secara sopan. Penekanan diberikan pada
mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.
orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi
sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Penggunaan Kem ahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid
bahasa bagi bidang maklumat membolehkan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran
memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu yang betul. Penekanan per lu diberikan pada aspek
kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi bidang sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik
estetik membolehkan murid menikmati karya sastera, bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks
bercerita, serta melahirkan idea dan perasaan secara yang dibaca.
kreatif.
Kem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid
Bidang interpersonal memberikan fokus pada kemahiran
menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea
lisan, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Namun
melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan
begitu, kemahiran membaca dan menulis perlu juga
dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi
diterapkan di mana-mana yang sesuai, contohnya membaca
dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan
dan menulis surat untuk tujuan sosial. Bidang maklumat
ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid
dan bidang estetik pula memberikan fokus dan penekanan
juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk
pada kemahiran membaca dan menulis di samping
menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif.
menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Bidang
maklumat menekankan topik ilmu manakala bidang estetik
c. Hasil Pembelajaran
lebih bertumpu pada topik imaginatif.
b. Kem ahiran Bahasa Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan
daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil
Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set
kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil
menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada pembelajaran dibina dengan menyepadukan kemahiran
penguasaan bahasa baku. bahasa, sistem bahasa, dan pengisian kur ikulum. Oleh itu,
Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat
dalam setiap hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat
mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati
perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan
serta dapat memberikan maklum balas. prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan.
Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang
Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid
berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil
menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran juga

3
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh
pencapaian murid. murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, nilai murni,
serta patriotis me dan kew arganegaraan diberikan
Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa penekanan selaras dengan matlamat negara untuk
Melayu, iaitu hasil pembelajaran utama dan hasil membangunkan masyarakat madani.
pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat
dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus. PENERANGAN T ENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

d. Sistem Bahasa Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Tiga dipersembahkan dalam


tiga lajur. Lajur pertama ialah Hasil Pembelajaran, lajur kedua
Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketiga
Melayu terdiri dar ipada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan mengandungi Cadangan Aktiviti atau Nota.
dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa. Pelaksanaan
sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu a. Hasil Pem belajaran
membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan
bahasa Melayu baku. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu
memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil
e. Kom ponen Kesusasteraan Melayu pembelajaran. Hasil pembelajaran ini terdir i daripada:
Komponen kesusasteraan Melayu diajarkan dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu merangkumi genre novel, x Hasil Pembelajaran Utama
cerpen, prosa tradisional, drama, puisi moden, dan puisi Hasil pembelajaran utama ialah pernyataan kecekapan
tradisional. Melalui komponen ini diharapkan minat berbahasa yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum
membaca, keseronokan membaca, dan penghayatan Bahasa Melayu. Pernyataan kecekapan berbahasa ini
terhadap bahan sastera dapat dipupuk. merangkumi bidang interpersonal, maklumat, dan estetik.

f. Pengisian Kurikulum x Hasil Pembelajaran Khusus


Hasil pembelajaran khusus ialah perincian kecekapan
Pengisian kurikulum terdir i daripada elemen yang
berbahasa bagi hasil pembelajaran utama. Kemahiran
mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat
mendengar, bertutur, membaca, dan menulis terangkum
Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu
dalam pernyataan hasil pembelajaran khusus. Hasil
ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya,
pembelajaran khusus disusun dari per ingkat mudah ke
dan kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir,
peringkat yang lebih sukar, dan harus dikuasai oleh murid
kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran
bagi setiap tingkatan.
belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan
pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, dan pembelajaran
4
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Setiap bidang penggunaan bahasa mempunyai sejumlah aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid.
hasil pembelajaran utama, manakala setiap hasil Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling
pembelajaran utama terbina dar ipada sejumlah hasil minimum yang harus dikuasai oleh semua murid tingkatan
pembelajaran khusus yang perlu dikuasai oleh murid. dua. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian
Penomboran hasil pembelajaran bagi bidang sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi
penggunaan bahasa adalah seperti yang berikut: murid yang berpencapaian cemerlang.

Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka


Hasil boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke
Penggunaan Pembelajaran Hasil Pembelajaran Khusus Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya
Bahasa Utama mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan
1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai
2.0 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap
Interpersonal 3.0 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk
4.0 4.1, 4.2 mengenal pasti sama ada murid per lu dibimbing lagi atau
5.0 5.1, 5.2, 5.3 boleh beralih ke pelajaran seterusnya.
6.0 6.1, 6.2, 6.3
7.0 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 c. Cadangan Aktiviti/Nota
Maklumat 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
9.0 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Cadangan Aktiviti atau Nota dalam lajur ketiga mengandungi
10.0 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan
Estetik 11.0 11.1, 11.2, 11.3 bantu belajar di bilik dar jah. Cadangan tersebut disesuaikan
12.0 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira
elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum,
b. Huraian Hasil Pembelajaran contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan
menggunakan kajian masa depan, atau jenis kecerdasan
Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan
secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid ini hanyalah sebagai panduan bagi guru. Guru boleh
mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada mengubahsuaikan atau memilih teknik atau aktiviti lain yang
pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Penyataan Aras 1 hingga sesuai dengan kebolehan murid.
Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah per incian
bagi hasil pembelajaran khusus. Pemeringkatan berdasarkan
aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri yang
membolehkan murid yang cemer lang terus maju tanpa
mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Aras 1 ialah

5
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan


mempererat hubungan mesra Aras 1

1.1 Berbual dan berbicara i. Berbual tentang pengalaman diri x Berbual tentang pengalaman diri dalam
tentang perkara yang dan kegiatan harian dengan kegiatan kokurikulum. Contoh: Peraduan
berkaitan dengan menggunakan sebutan, nada dan mengarang dan per khemahan.
kehidupan harian yang intonasi yang sesuai. Nota: Sebagai pilihan, sampel rakaman
menyentuh diri, keluarga, perbualan yang relevan diperdengarkan
rakan, dan masyarakat kepada mur id untuk meningkatkan
dengan menggunakan kata, kemahiran mendengar dan bertutur.
intonasi, dan nada yang
sesuai. Berbual dalam kumpulan kecil
ii. Membenarkan pendapat rakan untuk x
1.2 Mendengar dan meneruskan perbualan. berpandukan ungkapan-ungkapan yang
memberikan respons membenarkan pendapat rakan. Contoh
secara lisan dan bertulis ungkapan: “Ya, saya amat bersetuju.” ,
tentang sesuatu yang “Ya, kita bersependapat nampaknya.”
diperihalkan oleh orang lain.

Hasil Pembelajaran Khusus Cadangan aktiviti pengajaran dan


Kemahiran berbahasa pembelajaran
Hasil Pembelajaran Utama
Nota berkaitan dengan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran

6
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

STRAT EGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN daripada internet, per isian kursus, serta bahan sastera dan
bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan
a. Pendekatan Berpusatkan Murid pembelajaran dan untuk bacaan luas.
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan
Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat
membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran
belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menekankan
membina keyakinan berbahasa. Pendekatan berpusatkan penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuan
murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek
keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh
yang ditetapkan. Melalui pembelajaran masteri, murid diberi penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa
peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.
sendiri. Dalam hal ini aktiviti penilaian, pemulihan, dan
pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses e. Pengajaran dan Pembelajaran Bertem a
pengajaran dan pembelajaran.
Pendekatan bertema amat digalakkan dalam pengajaran
b. Kepelbagaian Teknik bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema,
kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa, dan
Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menggalakkan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan.
penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih Di samping itu, ilmu dar ipada mata pelajaran dan disiplin lain
pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancang
pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi
dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiri bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan, serta isu
berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan semasa.
pelbagai, dan konstruktivis me umpamanya, dapat
meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan f. Bacaan Luas
pengajaran bergantung pada pengolahan teknik, serta
penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk
merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik
berfikir secara kritis dan kreatif. untuk meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus
c. Kepelbagaian Sumber dan Bahan membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan
Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan
Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan
dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan- secara serapan.
bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan

7
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

g. Penggabungjalinan h. Penyerapan

Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu,
pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari
kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
berlaku antara hasil pembelajaran, serta antara kemahiran Penyerapan unsur-unsur ini dihuraikan seperti yang berikut:
bahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa. i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai
Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang berikut: bidang ilmu mencakup pelbagai tema serta hal-hal
i. Hasil pembelajaran khusus daripada bidang penggunaan persendirian dan kemasyarakatan.
bahasa yang sama atau daripada bidang penggunaan
bahasa yang berlainan (umpamanya bidang interpersonal ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni
dan bidang maklumat) boleh digabungkan sesuai dengan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan
objektif yang ingin dicapai dalam w aktu pengajaran dan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan
pembelajaran tertentu. dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan
ii. Sekurang-kurangnya dua daripada mana- mana kemahiran terancang namun murid menyerap ilmu dan nilai
bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, tersebut secara natural.
dan menulis harus digabungkan dalam pengajaran dan
pembelajaran. Misalnya kemahiran mendengar dan iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara
bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran menulis. terancang dengan kemahiran mendengar, bertutur,
Aktiviti bahasa yang menggabungjalinkan kemahiran membaca dan menulis. Huraian sukatan pelajaran
bahasa ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada
khusus dan hasil pembelajaran utama. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam
pengajaran dan pembelajaran. Antara kemahiran
iii. Tatabahasa hendaklah digabungkan dengan kemahiran
berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran
mendengar, bertutur, membaca, dan menulis secara dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut:
terancang dan dalam konteks.

iv. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajar kan harus x Mencirikan
digabungkan secara terancang dengan kemahiran dan x Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategor ikan
aktiviti bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau x Menghubungkaitkan
perbahasan; membaca dan menaakul teks yang x Membandingkan dan membezakan
mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah) x Menyusun atur
dan peribahasa; serta melalui latihan menggunakan kosa x Menentukan urutan
kata dan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre x Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu
penulisan. x Membezakan fakta dengan pendapat

8
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

x Menganalisis i. Penilaian
x Mengesan kecondongan pendapat
x Mengenal pasti sebab akibat Penilaian ialah sebahagian dar ipada proses pengajaran dan
x Meramalkan pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk
x Mensistesiskan mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan
x Mengitlak pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif
x Menganalogikan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, penilaian yang
x Membuat inferens berterusan perlu dijalankan. Melalui penilaian yang berterusan,
guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil
x Membuat kesimpulan
terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti
x Menginterpretasikan, mentafsirkan
pemulihan atau pengayaan.
x Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan
x Menilai j. Pemulihan
x Menjanakan idea
x Mereka cipta Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid
x Merumuskan, meringkaskan menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini
x Membuat keputusan dilaksanakan mengikut kadar kemampuan mur id.
x Menyelesaikan masalah
k. Pengayaan
Untuk membolehkan kemahiran tersebut dikuasai murid,
alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid
bercapah dan lingkaran soalan) serta peta minda perlu berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Murid
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau dalam
jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan
iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian
teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar atau dengan bimbingan guru.
cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai,
pembelajaran konstruktivis me, dan pembelajaran
kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira SIST EM BAHASA
kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin
dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. Sistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran
bahasa Melayu yang terdiri daripada tatabahasa, kosa kata,
sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan peribahasa. Penerangan
ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan di baw ah.

9
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

a. Tatabahasa Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang


amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu,
Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa penekanan hendaklah diberikan pada aspek
dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan
ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada makna, ter masuk aspek baru dalam proses
morfologi dan sintaksis. pengimbuhan.

I. Morfologi iii. Golongan kata terdiri dar ipada:


- kata nama
Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, - kata ker ja
bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan - kata adjektif
bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit - kata tugas
bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit
tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada II. Sintaksis
proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan.
Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,
Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan
berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini ber makna, bidang
sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa
lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi
yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan
yang diberikan tumpuan ialah:
perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat.
Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah:
i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi:
- kata asli bahasa Melayu i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa
- kata pinjaman bahasa Melayu dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan
predikat
ii. Bentuk kata terdiri daripada: ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah,
- kata tunggal dan ayat seruan
- kata terbitan iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif
- kata majmuk iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang
- kata ganda v. Binaan ayat:
- ayat dasar
Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi: - ayat tunggal
- pengimbuhan - ayat terbitan atau majmuk
- penggandaan vi. Proses penerbitan ayat:
- pemajmukan - konsep ayat terbitan
- proses pengguguran

10
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

- proses penyusunan semula agar mur id dapat menyampaikan maksud dengan jelas.
- proses peluasan
vii. Aspek tanda baca * Buku Tatabahasa Dew an Edisi Baharu ialah buku
tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan
b. Sistem Ejaan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Perkara yang ditekankan ialah:
i. Pola keselarasan huruf vokal * Buku Daftar Ejaan Rum i Bahasa Malaysia Edisi Kedua
ii. Ejaan kata pinjaman ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam
iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan pengajaran dan pembelajaran.

d. Kosa kata
c. Sebutan dan Intonasi
Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah.
perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan Penguasaan kosa kata ini ialah lanjutan daripada peringkat
jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti sekolah rendah. Penguasaan kosa kata tersebut perlu
dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan
supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah menengah.

i. Sebutan e. Peribahasa
Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut kata
dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,
sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku. pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perlu
diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan
ii. Intonasi peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah,
Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajar kan mengikut keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia.
pola ayat yang berikut: Penguasaan peribahasa ini merupakan lanjutan daripada
- ayat penyata penguasaan peribahasa pada per ingkat sekolah rendah.
- ayat tanya Per ibahasa hendaklah diajarkan dalam konteks. Buku-buku
- ayat perintah peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan.
- ayat seruan
- ayat terbalik atau songsang
- ayat aktif KOMPONEN KESUSAST ERAAN MELAYU
- ayat pasif Komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu meliputi karya sastera yang berbentuk cerpen, novel,
Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkan drama, prosa tradisional, sajak, dan puisi tradisional iaitu pantun,

11
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

syair, gurindam, seloka dan bahasa berirama. Novel dan antologi kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus
sastera yang diperakukan oleh Kementerian Pendidikan hendaklah dipupuk sama ada secara langsung atau tidak langsung,
digunakan. selaras dengan tuntutan nilai sejagat.

* Senarai karya komponen kesusasteraan Melayu dar i tingkatan Nilai murni ini ialah:
1 hingga tingkatan 5 merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 5/2000 bertarikh 23 Februari 2000. Senarai karya mungkin x Baik hati x Kejujuran
akan bertukar dari masa ke masa. x Berdikari x Kerajinan
x Hemah tinggi x Kerjasama
PENGISIAN KURIKUL UM x Hor mat- menghor mati x Kesederhanaan
x Kasih sayang x Kesyukuran
Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, x Keadilan x Patriotis me
kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai x Kebebasan x Rasional
tambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketiga- x Keberanian x Semangat
tiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. bermasyarakat
x Kebersihan fizikal
Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang dan mental
berikut:

a. Ilm u
c. Kew arganegaraan
Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin,
contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan Penyerapan unsur patriotis me dan kew arganegaraan dalam
untuk memper kembang ilmu bahasa dan kemahiran
pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan
bahasa. Ilmu juga ter masuk perkara semasa yang boleh
semangat cinta dan taat kepada tanah air. Pemupukan
dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang
pembelajaran.
baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan
negara.
b. Nilai Murni
d. Peraturan Sosiobudaya
Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu
adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki
meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa.
akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai Peraturan sosiobudaya ini mencer minkan falsafah dan
murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang keperibadian masyarakat Malaysia.
berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan

12
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

e. Kem ahiran Bernilai Tam bah

Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar
bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar
murid serta senario dunia yang global. Kemahiran bernilai Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan
tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kepada mur id supaya mereka peka terhadap teknik
kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pembelajaran yang berkesan Penguasaan
belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan
pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, dan pembelajaran pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi
kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai dunia yang sering berubah, dan mengamalkan
tambah adalah seperti yang berikut: pembelajaran seumur hidup.

i. Kemahiran Berfikir iv. Kajian Masa Depan

Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui Kajian masa depan ialah satu pendekatan
soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin
dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku
membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini
ada dari segi mengkonsepsikan idea, bermakna murid dapat membuat ramalan,
menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan
adalah penting dalam kehidupan harian dan ker jaya supaya murid mendapat manfaat yang maksimum.
murid pada masa depan.
v. Kecerdasan Pelbagai
ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan
Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi verbal-linguistik, logik- matematik, muzik, kinestetik,
perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan
menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan
seperti menghantar dan menerima e- mel, potensi kecerdasan murid dengan menyediakan
menggunakan aplikasi perisian dalam gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan
menyempurnakan tugasan har ian, dan memperoleh kecenderungan mereka kerana setiap individu
maklumat melalui internet. mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang
berbeza.

13
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

vi. Pembelajaran Konstruktivis me

Pembelajaran konstruktivis me dalam pendidikan


dapat melahirkan murid yang boleh membina
pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia
ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih
faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang
hayat.

vii. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah


pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan
pengalaman harian mur id, masyarakat, dan alam
pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam
persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta
melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran
berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan
pengetahuan baru secara bermakna dan
menghayati kerelevanan pembelajaran dengan
kehidupan mereka.

14
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

I. Hasil Pem belajaran Bidang Interpersonal

Bidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid ber komunikasi berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata,
ungkapan, dan ayat secara bertatasusila untuk mengekalkan hubungan melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan
untuk tujuan komersial. Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang boleh dicapai oleh mur id dalam Bidang
Interpersonal ialah berinteraksi, memberikan pendapat, berunding, membuat pertimbangan, memujuk, dan berurus untuk mendapatkan
barangan dan perkhidmatan.

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

1.0 Berinteraksi untuk menjalin


dan m empererat hubungan
mesra Aras 1

1.1 Berbual dan berbicara i. Berbual, menambah dan menyambung x Aktiviti perbualan mesra anda dengan jiran
dengan intonasi dan bicara tentang masyarakat dengan yang baru berpindah ke kaw asan anda tinggal
nada yang sesuai menggunakan ungkapan yang sesuai berkisar pada latar belakang komuniti di tempat
tentang tajuk dalam dan ayat yang gramatis. itu.
kehidupan harian
berkaitan keperihalan x Nota: Skop masyarakat mencakup masyarakat
diri, keluarga, rakan, setempat, luar bandar, bandar, dan masyarakat
dan masyarakat. siber.

1.2 Mendengar dan ii. Mendengar pernyataan dengan aktif x Aktiviti main peranan pengaw as dari sekolah
memberikan respons dan menghubungkaitkannya dengan yang berlainan dalam per jumpaan pengaw as
secara lisan dan kejadian atau peristiw a yang dibaca, daerah. Contoh hubung kaitan dalam perbualan:
bertulis tentang sesuatu didengar, dan dialami sebagai respons. A: Sambutan Hari Guru di sekolah kami begitu
yang diperihalkan oleh meriah dan tersiar di akhbar.
orang lain. B: Sambutan di sekolah kami tidak kurang
hebatnya. Bekas pelajar turut hadir dan
meraikan guru.

15
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

1.3 Menyampaikan maksud iii. Mengisahkan dan menceritakan semula x Menghantar e-mel tentang sesuatu kisah lucu
yang tersurat dan sesuatu perkara dengan teratur dan atau aneh yang didengar atau dibaca dengan
tersirat berdasarkan menarik perhatian. cara yang menarik kepada rakan.
bahan yang
dikemukakan dengan
menggunakan iv. Menyatakan pandangan dengan x Contoh bahan rangsangan untuk
ungkapan yang sesuai. menghuraikan maksud tersurat dan mencungkil maksud tersurat dan tersirat:
tersirat daripada pelbagai sumber. - berita sukan paralimpik
1.4 Bersoal jaw ab secara - gambar serangan Israel terhadap
bertatasusila tentang petempatan Palestin.
sesuatu perkara - pernyataan bahaw a “…petani harus
dengan menggunakan membuang tongkat.”
soalan pelbagai aras.
v. Mengemukakan soalan dalam bentuk x Contoh ayat tanya tanpa kata tanya:
1.5 Berbincang dan ayat tanya tanpa kata tanya dan Dia telah menarik diri?
membidas hujah menggunakan soalan pengikat untuk Contoh soalan pengikat: Bukan, bukan begitu,
dengan sopan dalam mengundang respons. tidakkah begitu, mungkinkah demikian
pelbagai situasi. Misalnya, “Kita yang menentukan masa depan
kita, bukan begitu?”
1.6 Menyatakan perasaan
secara berterus terang
tentang sesuatu vi. Menolak pandangan seseorang dengan x Menulis surat kepada rakan untuk menolak
perkara untuk memberikan penjelasan yang sopan. dakw aannya bahawa anda hanya berkaw an
mengekalkan dengan pelajar yang pandai.
hubungan.

16
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

vii. Memberikan penjelasan tentang x Menjaw ab e-mel untuk memberikan penjelasan


maksud dan kedudukan sebenar tentang tindakan anda menar ik diri daripada
secara sopan. penyertaan pada saat-saat akhir.

Aras 2

i. Mengutarakan soalan bertumpu dan x Contoh soalan bertumpu:


bercapah serta memberikan jaw apan - Apakah yang melucukan aw ak?
yang tepat dalam perbincangan. Contoh soalan bercapah:
- Bagaimanakah dapat kita meyakinkan ibu
bapa kita bahaw a perkhemahan ini berfaedah?

ii. Menghujah secara sopan tentang x Pelajar diminta memberikan respons lisan
pernyataan atau isu yang bersifat tentang pernyataan yang sensitif contohnya,
sensitif dan berupa tuduhan. ‘Pelajar lelaki tidak serius dalam pelajaran’.

iii. Menyatakan penghargaan, pengakuan, x Aktiviti memadankan situasi dengan


kecenderungan dan mendapatkan pernyataan. Contoh:
pertimbangan.
Situasi Pernyataan
Tanpa bantuan awak, saya
Kecenderungan
pasti…
Saya berharap Cikgu dapat
Penghargaan
melanjutkan tarikh...
Memohon Saya berat menyatakan
pertimbangan Husinlah yang lebih layak.
Sebenarnya sayalah yang
Pengakuan
telah…

17
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menafikan pernyataan dan menolak x Guru mengemukakan pernyataan yang


tuduhan dengan mengemukakan hujah provokatif untuk merangsang pelajar
yang meyakinkan tanpa menyentuh hal memberikan pernyataan penafian. Contoh
sensitif. pernyataan: “Remaja kini lebih takut kepada
rakan daripada ibu bapa mereka.”

ii. Menyatakan kesediaan, keprihatinan, x Menjalankan main peranan pelajar ber masalah
kekhuatiran tentang sesuatu, serta dengan pembimbing rakan sebaya. Contoh
menegur perlakuan yang tidak pernyataan:
menyenangkan dengan menyisipkan - “Saya sedia membantu aw ak …”
peribahasa. - “Saya bimbang prestasi aw ak
akan ...”
- “Usah kita menjadi seperti kacang lupakan
kulitnya."

18
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

2.0 Mem berikan pendapat yang


bernas sebagai sumbangan
dalam perbincangan
Aras 1
2.1 Mencetuskan idea
bernas dan teliti i. Mencambahkan idea yang bernas x Menjalankan aktiviti sumbang saran dalam
semasa memberikan semasa bertukar-tukar fikiran tentang bentuk per mainan. Kumpulan yang
pendapat dalam sesuatu topik. mengemukakan cadangan (yang rasional)
perbincangan. terbanyak dalam masa yang ditetapkan
memenangi per mainan. Contoh tajuk:
- Per kara yang disenangi atau tidak
2.2 Menghuraikan idea disenangi ibu bapa.
bernas secara kritis dan - Patutkah bekas pemimpin Parti Komunis
rapi. Malaya dibenarkan kembali ke tanah air?

ii. Menjelaskan idea dengan x Contoh huraian idea:


2.3 Memperkuat hujah menggunakan kata, ungkapan dan ayat Isu/Premis: Filem Melayu kurang
dengan menggunakan yang sesuai dan tersusun. berjaya menambat hati penonton.
contoh dan bukti. Huraian 1: Ceritanya yang
bertemakan cinta hanya berjaya
menarik golongan penonton remaja.
Huraian 2: Oleh yang demikian, filem
Melayu yang ditayangkan di paw agam
hanya mampu bertahan dalam masa yang
singkat.

19
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

2.4 Mengemukakan iii. Mengemukakan contoh yang sesuai x Memberikan ayat contoh bagi pernyataan.
cadangan yang bagi pandangan yang dikemukakan. Premis: Terdapat projek pembangunan yang
membina untuk dilaksanakan tanpa mengambil kira
membantu dalam kesejahteraan rakyat dan alam sekitar.
membuat penyelesaian. Ayat contoh: Sebagai contoh, banyak
hutan yang berdekatan dengan kaw asan
tadahan air diteroka secara berleluasa.
2.5 Berbincang dan
membuat penjelasan iv. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu x Menjalankan simulasi aktiviti mesyuarat
secara spontan tentang atau per masalahan. jaw atankuasa rombongan tentang masalah
sesuatu perkara kekurangan peserta. Contoh cadangan:
terhadap isu yang - Membatalkan atau menangguhkan
dikemukakan. rombongan
- Mendapatkan penaja untuk menampung
kos
- Mendapatkan bas yang lebih kecil atau
van untuk mengurangkan kos

Aras 2

i. Memantapkan hujah dengan x Hujah: Masyarakat Malaysia masih kurang


mengemukakan bukti. kesedaran tentang keselamatan di jalan raya.
Bukti: Menurut laporan polis trafik Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur purata 250 saman
kesalahan di jalan raya dikeluar kan setiap hari.

20
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

ii. Mengambil giliran dan mengemukakan x Melengkapkan dialog tentang sesuatu isu
respons yang sesuai dalam dengan respons yang sesuai. Kemudian pelajar
perbincangan yang aktif. melakonkan dialog tersebut.

iii. Mengemukakan cadangan dan sebab- x Aplikasikan pembelajaran berasaskan kajian


musabab serta membuat jangkaan masa depan. Contoh: Jika ujian berasaskan
berdasarkan cadangan tersebut. kerja projek secara kumpulan dilaksanakan, akan
berlaku peniruan dan sukar mengukur prestasi
sebenar pelajar.

x Contoh ayat hujahan: Jika kapal beradar


digunakan dalam penangkapan ikan, hasil
tangkapan nelayan akan bertambah dan
pendapatan mereka akan meningkat.

iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu x Menjalankan simulasi perbincangan atau diskusi
secara spontan. antara tiga orang pelajar tentang topik yang
diberi. Pelajar lain diminta membuat penilaian
rakan sebaya berdasarkan pemilihan kata,
sebutan dan intonasi, kelancaran, kebernasan
idea, penglibatan ahli, kesesuaian pandangan
balas, dan kesantunan.

21
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Mendengar dan mengenal pasti x Langkah bagi tujuan ini:


kelemahan cadangan yang - Pelajar diminta mengulangi pendapat
dikemukakan pihak lain untuk pihak lain.
memberikan cadangan balas yang - Kemudian pelajar menyatakan kelemahan
membina. idea tersebut.
- Pelajar mengemukakan cadangan yang lebih
baik.

ii. Merumus secara spontan dan membuat x Menjalankan simulasi perbincangan tentang
inferens perkara penting dalam cabaran peniaga kecil dalam menghadapi
perbincangan. persaingan. Contoh:
Pernyataan 1:
Modal peniaga kecil tidak besar dan tidak
mampu bersaing dengan pemilik pasar raya.
Pernyataan 2:
Pemilik pasar raya bermodal besar dan
mampu membeli stok yang banyak dengan
harga kilang.
Rumusan:
Pasar raya menutup pencarian peniaga
kecil.
Inferens: Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehw al Pengguna harus
mengaw al bilangan pasar raya.

22
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

3.0 Berunding untuk mendapat


persetujuan dan kata
sepakat Aras 1

3.1 Berbincang dengan i. Bertukar-tukar pendapat dengan x Membina dan melafazkan ayat untuk
menggunakan ragam menggunakan sebutan, nada, tekanan menggambarkan pelbagai ragam bahasa dan
bahasa dan gaya suara dan gaya pengucapan yang pengucapan seperti gembira, harapan, dan kesal
pengucapan yang betul sesuai ketika berunding. dengan sebutan, nada dan tekanan suara yang
semasa berunding. sesuai dengan ekspresi. Contoh pengucapan:
- “Saya berasa kecew a kerana w alaupun
berkali- kali diingatkan, …” (rasa kesal)
3.2 Berbincang untuk - “Dengan sokongan dan komitmen anda,
menerima dan menolak kita pasti....” (harapan)
pandangan orang lain
secara terbuka untuk ii. Menyatakan pendapat untuk mener ima x Dalam kumpulan kecil, pelajar melengkapkan
mencapai kata sepakat. atau menolak pandangan orang lain dialog dan menjalankan simulasi rundingan,
dengan merujuk tujuan rundingan. contohnya program Hari Keusahaw anan.

3.3 Menyatakan pendirian


A: Kita perlu membuat pembahagian tugas
yang jelas dengan
bagi program Hari Keusahawanan.
mengemukakan
maklumat yang relevan. B: Begini, Sudin menguruskan jualan,
manakala Ranjit mengelolakan __________
___________________________________ .

C: Saya kurang bersetuju dengan __________


___________________________________

23
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

3.4 Mempertimbangkan Aras 2


semua aspek yang
dikemukakan dalam i. Mengemukakan pendapat dengan yakin x Menonton rakaman video situasi rundingan, dan
perundingan secara menggunakan memek muka dan gerak menganalisis gelagat komunikator dari segi
rasional untuk badan yang sesuai serta peka terhadap memek muka, nada suara dan gerak badan
mencapai kata sepakat reaksi pihak lain semasa berunding. sama ada sesuai, sopan atau tidak.
supaya diterima oleh Pelajar menjalankan simulasi berunding.
semua pihak. Guru harus memastikan pelajar:
- memandang orang yang dilaw an berbicara
- melakukan gerak badan yang bersahaja dan
memperlihatkan keyakinan
- mempelbagaikan nada suara (lembut,
tegas)
- mempelbagaikan memek muka ( mencebik,
berkerut, mengerling)

ii. Mempersoalkan pernyataan pihak lain x Contoh pernyataan: “Saya berpendapat


dengan sopan untuk mencapai hasil penjual cakera padat cetak rompak patut
perbincangan. dikenakan denda yang tinggi.”
Contoh ayat untuk mempersoalkan pendapat di
atas: “Tetapi tuan pengerusi, tidak ada pembeli,
tidak ada penjual. Pembeli juga harus
dikenakan hukuman untuk menyelesaikan
masalah cetak rompak.”

iii. Menghuraikan pandangan untuk x Contoh pernyataan: “Tujuan kita berunding


menerima atau menolak pendapat adalah untuk memutuskan atlet yang akan
pihak lain. mew akili negara dalam Sukan Asia. Oleh itu
isu disiplin atlet tidak akan dibincangkan.”

24
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menegaskan pendirian dengan x Contoh penegasan pendirian: “ Pendirian saya


mengemukakan hujah yang sesuai. dalam hal ini ialah 30 peratus daripada
keuntungan jualan perlu disumbangkan kepada
tabung kebajikan sekolah agar sasaran kutipan
tabung tercapai.”

ii. Merumuskan fakta dan pandangan x Pelajar meneliti kandungan minit mesyuarat yang
untuk menentukan pendirian dan berkaitan dengan rundingan dan merumuskan
keputusan bersama. pendirian atau keputusan yang dicapai. Setelah
itu, murid menjalankan aktiviti main peranan
berdasarkan minit mesyuarat tersebut.

25
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

4.0 Mem buat pertim bangan Aras 1


untuk mencapai keputusan
i. Menyatakan kecondongan pendapat x Membaca petikan daripada dua atau lebih
4.1 Mengesan berdasarkan penggunaan kata, artikel akhbar tentang suatu isu semasa.
kecondongan pendapat ungkapan dan ayat. Kemudian, pelajar membincangkan pendir ian
dan menimbangkan pengarang tentang isu tersebut.
pelbagai pilihan untuk
menyelesaikan Aras 2
masalah dan membuat x Melengkapkan lembaran pengurusan grafik
i. Menghuraikan kecondongan pendapat
keputusan. berdasarkan fakta dan hujah yang dengan fakta dan hujah untuk memperlihatkan
dikemukakan. kecenderungan seseorang.
4.2 Menjelaskan dan
membuktikan ii. Menjelaskan pertimbangan yang dibuat x Pelajar diberikan beberapa kes atau situasi untuk
pertimbangan secara difikirkan. Contoh: Anda diberi 5 minit untuk
tentang keperluan kritikal untuk
rasional dan adil bagi meninggalkan kediaman kerana keadaan darurat
menyelesaikan masalah.
meyakinkan pihak yang yang berlaku. Nyatakan lima benda penting
terlibat. yang akan anda baw a bersama dan berikan
Aras 3 alasan.

i. Menganalisis kekuatan dan kelemahan x Lanjutan situasi di atas, pelajar diminta


keputusan dengan mengemukakan meninggalkan dua daripada lima barangan
alasan konkrit dan contoh yang relevan. yang dipilih dan menyusun keutamaan barangan
tersebut dengan memberikan alasan yang
relevan.

x Menjalankan aktiviti perbincangan kumpulan


kecil untuk memilih calon yang sesuai untuk
sesuatu pekerjaan berdasarkan resume yang
dikirim oleh calon.

26
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

5.0 Mem ujuk untuk


mempengaruhi pihak lain x Pelajar diminta menulis surat kepada kaunselor
untuk melakukan sesuatu Aras 1 akhbar untuk memohon khidmat nasihat.
Kemudian, pelajar saling bertukar surat dan
5.1 Berbicara dan merayu i. Menentukan dan menggunakan kata, memainkan peranan sebagai kaunselor serta
dengan menggunakan ungkapan dan ayat untuk memberikan menjaw ab surat rakan sekelas. Cadangan
kata, ungkapan dan kesedaran kepada seseorang. ungkapan: Saya bersimpati dengan awak …;
ayat yang dapat cuba letakkan diri awak … ; fikirkan jika …
memberikan kesan
memujuk bagi x Sebagai peneguhan, pelajar diminta mengesan
mendapatkan sesuatu. kata, ungkapan dan ayat memujuk dalam
jaw apan kaunselor dalam ruangan kaunseling
5.2 Menggunakan hujah akhbar.
yang bernas dan
meyakinkan untuk
mempengaruhi pihak Aras 2
lain dalam pelbagai
i. Menggunakan sebutan, nada, intonasi x Guru memilih soalan dan jaw apan yang baik
situasi.
dan unsur paralinguistik yang lain untuk dalam aktiviti di atas, dan dua orang pelajar
meningkatkan kesedaran. melakukan main peranan berdasarkan teks
5.3 Merayu dengan
menggunakan strategi tersebut dengan memberikan fokus pada
yang berkesan untuk intonasi, nada dan paralinguistik.
memujuk pihak lain.
ii. Menentukan hujah dan alasan untuk x Memadankan pernyataan dengan hujah yang
meningkatkan kesedaran. sesuai.

x Menulis surat kepada pihak berkenaan


memohon tajaan, sokongan bagi program yang
dijalankan. Contoh: Program amal

27
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Membina pernyataan yang bersifat x Dengan merujuk teks yang sesuai, secara
propaganda dan meninggalkan kesan berpasangan pelajar mengenal pasti
mendalam kepada khalayak. pernyataan yang bersifat propaganda sebagai
cara untuk memujuk. Contohnya: ‘Perasaan
perkauman menghakis perpaduan yang telah
lama terjalin.’

x Aktiviti pengayaan: Pelajar mengumpulkan


iklan dan mengumpulkan slogan dan ungkapan
yang menar ik dalam iklan tersebut.
Contoh: ‘Kami memahami cita rasa anda’,
‘Bijak dahulu bijak sekarang’, ‘Segalanya
bermula di sini’

28
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

6.0 Berurus dengan pihak


tertentu untuk
mendapatkan barangan
dan perkhidm atan

6.1 Menggunakan sebutan, Aras 1


intonasi, dan unsur
paralinguistik yang i. Menggunakan sebutan, intonasi, dan x Minta pelajar berlatih menyebut pelbagai
sesuai untuk gaya pengucapan yang sesuai semasa ekspresi seperti kesal, gembira, puas hati,
mendapatkan barangan menentukan barangan atau mengharap dan buntu semasa berurus, dalam
dan perkhidmatan. perkhidmatan yang dikehendaki, taw ar- atau tanpa konteks.
menaw ar, dan membuat tempahan. Contoh: “Apa?” dengan nada menaik
6.2 Menggunakan untuk menandakan kurang percaya.
perkataan, ungkapan,
ayat dan laras bahasa Aras 2
yang sesuai untuk
mendapatkan barangan i. Menyusun kata, ungkapan dan ayat x Per kenalkan dan latih pelajar menggunakan
atau perkhidmatan. yang sesuai untuk menyatakan pilihan kata, ungkapan dan ayat yang kerap dan penting
tentang sesuatu barangan dan misalnya: pengedar tunggal, perkhidmatan
6.3 Mengambil tindakan perkhidmatan ketika membuat urusan. selepas jualan, secara pakej atau pukal, dan
susulan terhadap pihak pembelian dengan pembelian. Penyerapan ilmu
tertentu yang berkaitan perdagangan digalakkan.
dengan barangan atau
perkhidmatan. ii. Mengemukakan permohonan, komen, x Bina dialog berdasarkan situasi tertentu.
aduan dan bantahan tentang barangan Contoh:
dan perkhidmatan. - kiraan atau caj dua kali
- pemotongan meskipun bil telah dijelaskan
- memohon ganti rugi dan pengembalian
w ang kerana produk atau perkhidmatan
tidak seperti yang didakw a

29
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Memberikan respons yang betul x Sebagai pratugasan, pelajar diminta membaca


terhadap penanda verbal dan maklumat yang berkaitan dengan kepenggunaan
nonverbal bagi mengelakkan urusan daripada buletin pengguna.
yang merugikan. Penanda verbal merujuk perkataan atau ayat
yang memberikan pengertian tertentu.
Pernyataan “ Panas bilik ini.” mungkin
membaw a maksud seseorang minta kipas
dipasangkan atau tingkap dibuka. Penanda
nonverbal merujuk ekspresi dan bahasa badan
seperti mengangguk dan merenung tajam.

x Membalas mesej atau pujukan yang diterima


daripada syarikat yang menaw arkan
perkhidmatan. Contoh: Anda menolak taw aran
keahlian kad diskaun atau produk kecantikan.

30
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

II. Hasil Pem belajaran Bidang Maklum at

Bidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu.
Pemerolehan maklumat didapati melalui aktiviti mendengar, berbual, membaca, serta mengakses maklumat daripada multimedia. Hasil
Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang dapat dicapai oleh murid dalam Bidang Maklumat ialah mendapat,
memproses, dan menyampaikan maklumat.

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

7.0 Mendapat m aklum at


daripada pelbagai sum ber Aras 1
yang didengar, dibaca, dan
ditonton i. Mendengar dan menyatakan gambaran x Guru menyediakan soalan-soalan berdasarkan
keseluruhan dan idea utama. 5W1H untuk memandu pelajar menyediakan
7.1 Mengenal pasti dan sinopsis, ringkasan atau rumusan.
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea ii. Memilih isi penting yang relevan x Pelajar menyatakan isi penting dalam lembaran
utama, isi penting, dan dengan topik yang diberi. pengurusan grafik. Contoh tajuk:
isi relevan tentang ‘Langkah-langkah untuk memupuk budaya
bahan yang didengar, membaca’
dibaca, dan ditonton.

7.2 Memahami dan


menyatakan maksud iii. Mentafsirkan dan menghuraikan x Menggunakan teknik PQRST (iaitu membuat
perkataan sukar maksud kata, rangkai kata, istilah, andaian aw al, menyoal, membaca, meringkas
berdasarkan konteks. peribahasa, ayat dan perenggan. dan menguji) untuk menulis rumusan atau
ringkasan.
7.3 Mengemukakan soalan
untuk mendapat x Melengkapkan teks dengan kata, istilah, rangkai
penjelasan lanjut. kata atau peribahasa yang berasaskan teknik
kloz.

31
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

7.4 Membaca pantas iv. Merangka dan menyusun soalan yang x Memberikan pembayang bagi teka silang kata.
secara imbasan dan sesuai untuk mendapatkan maklumat Hadkan jumlah perkataan untuk pembayang
luncuran untuk yang terperinci. dan berikan pujian kepada pembayang yang
membuat rujukan kreatif dan jitu.
pelbagai bahan
bercetak dan bahan
elektronik.

7.5 Memahami dan meneliti v. Membaca secara imbasan dan x Menyediakan soalan temu duga atau
maksud tersurat dan luncuran untuk mengenal pasti w awancara. Antara aspek yang disoal:
tersirat daripada kesesuaian sumber dan bahan - tujuan
sesuatu bahan. penerbitan yang dirujuk. - latar belakang
- minat dan kecenderungan
7.6 Membezakan fakta - pengalaman
dengan pandangan - pencapaian
dalam bahan yang
dirujuk. vi. Menghuraikan maksud tersurat dan x Setiap kumpulan pelajar ditugaskan
tersirat frasa, ayat dan perenggan menyediakan folio rujukan bahan ter masuk
7.7 Memahami laras dalam teks. laman w eb yang sebanyak mungkin berdasarkan
bahasa bagi topik atau tugasan tertentu.
pelbagai bahan untuk Latih pelajar mengenal bibliografi.
memperoleh
maklumat. x Berbincang dan membandingkan maksud
perenggan dengan merujuk makna denotatif
(makna tersurat/selapis) dan makna konotatif
(makna lain selain yang tersurat). Contoh: ‘Tiada
jalan kembali’, ‘melebarkan sayapnya’.

32
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

vii. Menyatakan jenis pernyataan sama ada x Mendengar rakaman atau membaca petikan
bersifat fakta atau pandangan. dan mengenal pasti 3 fakta dan 3 pandangan
dalam teks.

x Membina pandangan berdasarkan fakta yang


terdapat dalam bahan grafik.

viii. Mengenal pasti maklumat dalam laras x Mengelompokkan maklumat daripada laras yang
yang berbeza. bercampur aduk, kemudian menyusun semula
maklumat tersebut menjadi w acana yang
bermakna dalam laras tertentu.

Aras 2

i. Mengemukakan soalan pelbagai jenis x Secara kumpulan pelajar menyediakan borang


untuk mendapat penjelasan lanjut. soal selidik untuk penyelidikan ringkas. Selepas
itu, pelajar bertukar-tukar borang dan mengisi
borang soal selidik rakan daripada kumpulan
lain. Pelajar diminta menilai kejituan soalan dan
memberikan respons kepada soal selidik yang
dikemukakan.

ii. Membaca pantas secara imbasan dan x Membaca pantas teks di skrin komputer dalam
luncuran untuk mendapat maklumat masa yang dihadkan dan menjaw ab soalan yang
yang khusus. disediakan.

33
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iii. Menganalisis maksud tersirat sesuatu x Pelajar membaca teks secara intensif dan
bahan dan membina maklumat dalam menukarkan maklumat dalam bentuk grafik.
bentuk yang lain.

iv. Memberikan pandangan bagi fakta x Pelajar membina pandangan berdasarkan


yang dikemukakan dalam teks dan pernyataan fakta.
sebaliknya.

v. Menghuraikan maklumat dalam bahan x Menonton rakaman video ceramah atau forum
pelbagai laras bahasa. untuk menganalisis teks yang menggunakan
laras tertentu dari segi penggunaan istilah dan
ayat, serta maklumat yang disampaikan. Contoh:
Laras teknologi maklumat dan komunikasi.
Aras 3

i. Menaakul maksud tersurat dan tersirat x Memper mudah teks yang sukar difahami dengan
pelbagai teks. memparafrasanya dalam bahasa yang lebih
mesra pengguna.

ii. Memberikan fakta bagi pandangan x Membaca pernyataan berbentuk pandangan,


yang dikemukakan dan sebaliknya. kemudian mencari fakta yang berkait dengan
pandangan tersebut dan diolah dalam
perenggan.

x Membina pernyataan yang bersifat pandangan


berdasarkan pernyataan fakta.

iii. Merumuskan dan mengulas bahan x Membina ayat berdasarkan bahan grafik.
dalam pelbagai laras bahasa. Pastikan pelajar memahami istilah dan rangkai
kata dalam teks yang menggunakan laras
tertentu.

34
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

8.0 Mem proses m aklum at Aras 1


untuk keperluan tertentu
i. Menentukan pengelasan dan x Membaca dan mendengar petikan dan membuat
mengelaskan maklumat mengikut pengelasan: Contoh:
8.1 Menyaring maklumat
kriteria tertentu. - Jenis kata
mengikut klasifikasi.
- Jenis tumbuhan
- Jenis pekerjaan
8.2 Menyusun maklumat
mengikut keutamaan. ii. Menyusun maklumat mengikut urutan x Menyediakan teks tunjuk cara sesuatu
yang sesuai. berdasarkan gambar yang diberi. Contoh:
8.3 Membuat pertimbangan
- Memasang dakw at pencetak kepada
secara teliti terhadap
pencetak
maklumat yang telah
- Memasang perabot ‘pasang sendiri’(DIY)
disusun.
iii. Memindahkan maklumat kepada x Menukarkan teks kepada bentuk grafik atau
8.4 Mengolah maklumat
pelbagai bentuk. menukarkan maklumat grafik kepada teks.
secara koheren untuk
tujuan tertentu. iv. Menggabungkan dan mengasingkan x Pelajar diminta mengumpulkan keratan akhbar
maklumat berdasarkan ciri dan mengikut folio, kemudian menyusunnya
8.5 Mentafsirkan maklumat
kandungannya. mengikut urutan. Bagi tajuk bencana alam,
yang telah dipilih
secara rasional untuk antara kriteria susunan ialah jenis, tempat
membuat inferens. berlaku dan impak.

v. Menerangkan maklumat secara x Dalam kumpulan kecil, pelajar menyediakan


munasabah untuk membuat inferens. peraturan (perkara yang harus dan tidak
harus dilakukan). Contoh:
- Tatacara di kantin atau di makmal
- Peraturan di dalam bas aw am atau komuter

35
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

8.6 Menyemak semula vi. Menyemak semula draf teks dengan x Pelajar membincangkan kejituan peraturan yang
maklumat dan mengetepikan pengulangan, kekaburan, disediakan. Penjelasan rasional perlu diberikan
memutuskan sama ada penaakulan yang tidak tepat. sekiranya susunan peraturan dipertikaikan.
hendak menerima,
menambah, atau
menolak pilihan Aras 2
tersebut.
i. Meneliti semula maklumat untuk x Membaca dan membuat penambahbaikan syarat
8.7 Menilai secara memastikan kesahihannya. pertandingan dan atur cara majlis.
keseluruhan sesuatu
maklumat dengan ii. Menyatakan alasan menerima, menolak x Melengkapkan lembaran pengurusan grafik
memberikan alasan dan mengubahsuaikan maklumat yang dengan mengemukakan alasan menerima,
yang kukuh. diperoleh. alasan menolak dan alternatif lain. Contoh topik:
Patutkah pasar raya dibina berdekatan dengan
8.8 Membuat rumusan sekolah anda?
dengan alasan yang
munasabah. Menerima: Memudahkan pelajar mendapatkan
barangan dan perkhidmatan serta tempat
strategik untuk penduduk berdekatan.

Menolak: Sibuk/bising/melenyapkan kawasan


hijau/pasar raya berdekatan sudah ada/tempat
remaja melepak

Rumusan: Cadangan pembinaan ditolak kerana


menjaga alam sekitar lebih penting dan tiada
keperluan mendesak untuk mendirikan pasar
raya.

36
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iii Merumuskan fakta dengan alasan x Melengkapkan rencana dengan memasukkan


yang logik. ayat rumusan dan kesimpulan yang mantap.

Aras 3

i. Mengenal pasti andaian yang salah x Membaca dan menganalisis pernyataan yang
serta pernyataan yang mengelirukan menimbulkan ketaksaan dalam iklan komersial.
dalam teks dan membetulkannya. Tulis semula iklan yang tepat.

x Melengkapkan rencana dengan memasukkan


ayat rumusan dan kesimpulan yang mantap.

ii. Membuat ulasan lengkap berserta x Membuat ulasan tentang kekuatan dan
alasan yang kukuh. kelemahan suatu alasan yang kukuh.

37
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

9.0 m aklum at untuk tujuan Aras 1


tertentu
i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai x Melatih pelajar menyebut:
9.1 Menggunakan kata, kata, peribahasa, ayat tunggal dan - perkataan yang panjang dan banyak suku
istilah, frasa, rangkai ayat majmuk yang tepat untuk kata seperti pengkomputeran,
kata, peribahasa dan menyampaikan maklumat. menghancurleburkan, berperikemanusiaan
ayat yang tepat serta - ayat yang panjang dengan jeda yang betul
indah untuk Contoh ayat: Cuba bayangkan situasi yang
menyampaikan akan berlaku setelah adanya satelit yang
maklumat secara dapat memancarkan dan menerima
tersusun dan kohesif. maklumat tanpa menggunakan wayar
berselirat yang mahal di bumi.
9.2 Menentukan format
penyampaian dan jenis ii. Menyatakan format penyampaian x Mendengar model ucapan yang baik serta
penulisan yang sesuai dialog, ucapan, ceramah dan memetakan format dan isi penting ucapan
untuk menyampaikan mempengerusikan majlis. tersebut dalam bentuk peta minda. Kemudian,
maklumat. jelaskan format dan isi penting ucapan tersebut
kepada kelas.

9.3 Menyediakan kerangka iii. Mendraf kerangka edaran ceramah x Guru memaparkan beberapa contoh kerangka
penyampaian dan dan kempen. edaran untuk dibincangkan.
bahan edaran untuk
membuat iv. Menyampaikan ceramah dan kempen x Menjalankan aktiviti ceramah sempena
pembentangan. berdasarkan kerangka yang kempen antidenggi.
disediakan.
9.4 Menyediakan hujah dan
alasan serta Aras 2
menyampaikan
maklumat untuk i. Menyatakan format penulisan serta x Pelajar membentangkan format pidato
sesuatu persembahan bagi pidato dan debat. menggunakan persembahan multimedia
pembentangan. contohnya powerpoint.

38
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

i. Memetakan kerangka isi penyampaian x Pelajar menyediakan kerangka isi bidasan


pidato dan bahas dalam bentuk grafik. berdasarkan teks pihak law an.

x Pelajar menjalankan aktiviti pembentangan


kerangka bahan secara berpasangan.

ii. Mengemukakan soalan, kata-kata x Merujuk pelbagai bahan bacaan untuk mencari
berunsur kecindan dan anekdot yang rangkai kata, kecindan atau kisah menarik.
dapat menguatkan pembentangan. Contoh: Mutiara kata, kisah lucu atau jalur komik.

Aras 3

i. Menentukan hujah yang mantap x Pelajar menjalankan simulasi promosi dalam


berdasarkan rujukan dan bukti. suatu pameran. Sebelum itu, secara kumpulan
pelajar merangka objek, model, gambar, brosur
dan paparan statistik bagi pameran tersebut.

ii. Membuat pembentangan dengan x Menjalankan pidato umum. Pelajar


penyampaian yang menarik dan menyediakan nota ringkas untuk pidato umum
berkesan. yang mengandungi iktibar selama 5 minit. Pelajar
memilih tajuk mereka misalnya cinta monyet atau
kerjaya sebagai artis.

x Galakkan pelajar menggunakan penanda


wacana secara berkesan.
Contoh:
Sebagai lanjutan kepada..., Mari kita…,Tidak
syak lagi…, Kini peristiwa ..., Sebagai
mengakhiri...

39
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

III. Hasil Pem belajaran Bidang Estetik

Bidang Estetik berfokus pada keupayaan murid menguasai aspek kebahasaan, keindahan, dan kehalusan bahasa. Bidang Estetik juga
mementingkan penikmatan hasil karya yang indah, pelahiran perasaan, serta membuat apresiasi, dan penghayatan. Hasil Pembelajaran
Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dicapai oleh murid dalam Bidang Estetika ialah memahami, menguasai, dan
menghasilkan penulisan kreatif.

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

10.0 Mem aham i dan


memberikan respons
peribadi tentang karya
sastera Aras 1

10.1 Menceritakan semula i. Menyatakan semula cerita dalam x Murid menjalankan aktiviti teater bercerita
sesebuah karya secara karya prosa dan menghuraikan maksud berdasarkan karya yang dibaca.
keseluruhan. puisi dengan perkataan sendiri.
x Murid menyebut kata, rangkai kata dan baris
puisi yang menjadi petunjuk kepada pelajar untuk
10.2 Mengenal pasti perkara menghuraikan maksud puisi.
yang menar ik dalam
karya.
ii. Menghuraikan aspek per kara yang x Pelajar mengisi LPG dan mengetengahkan
menarik dalam karya prosa dan puisi. perkara yang menarik dalam karya yang dibaca.
10.3 Menyatakan bentuk
dan nada puisi.
iii. Menjelaskan bentuk dan nada puisi. x Murid mendengar rakaman puisi yang berbeza
nada dan bentuk puisi. Minta pelajar
10.4 Menyatakan jenis, ciri, menjelaskannya.
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai, dan
pengajaran.

40
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

10.5 Menghuraikan maksud, iv. Mengenal pasti idea utama, per istiw a x Menjalankan improvisasi sedutan karya yang
gaya bahasa dan unsur penting untuk membuat sinopsis karya telah dibaca. Guru memberikan sebaris ayat
bunyi dalam puisi. prosa dan drama. sebagai pemula dan pelajar menyambungkan
ayat bergilir-gilir, secara lisan atau bertulis
sehingga dapat menghasilkan cerita yang
10.6 Mengulas karya sastera lengkap.
dari aspek w atak dan Aras 2
perw atakan, latar, plot,
gaya bahasa, dan i. Menjelaskan tema, pemikiran dan x Pelajar menyenaraikan beberapa persoalan
sudut pandangan. persoalan puisi dan prosa. dalam karya kemudian merumuskan persoalan
untuk mengesan tema karya.

ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran x Mencipta dialog atau jalur komik yang
yang terdapat dalam teks. menjalinkan unsur nilai dan pengajaran.
Contoh: Nilai berpegang pada janji.

iii. Mengenal pasti penggunaan sinkof, x Aplikasikan pembelajaran konstruktivis me agar


pengulangan, simile, personifikasi dan pelajar sendiri meneroka dan merumuskan
unsur bunyi dalam teks puisi dan prosa. keindahan karya dari segi gaya bahasa dan
unsur bunyi.

41
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv. Menganalisis w atak dan perw atakan, x Berbincang dengan pelajar tentang perasaan
serta latar. mereka terhadap w atak dalam cerpen “Sayang
Ayah”, Bagaimanakah perasaan anda apabila
Angamah, w atak utama dalam cerpen “Sayang
Ayah” menangisi kematian ayahnya?

x Mengilustrasikan latar tempat atau latar


masyarakat dalam cerpen “Sayang Ayah”
Aras 3
x Mencipta deskripsi w atak dan suasana dengan
i. Menjelaskan penggunaan inversi, menggunakan simile atau personifikasi yang
metafora dan hiperbola dalam karya. menarik. Contoh: Rambutnya gersang dan
kusut-masai seperti ranting-ranting yang kering,
sungai darah, kembali dia kepada kebenaran,
lautan api.

x Secara berpasangan pelajar melengkapkan


ii. Mengecam teknik plot (penceritaan lembaran pengurusan grafik dengan contoh
terus, dialog, monolog, monolog teknik plot yang tepat.
dalaman, imbas kembali dan imbas
muka). x Memberikan tajuk yang tepat dan kreatif
bagi karya yang dibaca setelah mendalami
jalan cerita.

42
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

11.0 Menguasai gaya bahasa Aras 1


dan laras bahasa dalam
karya penulisan kreatif dan i. Mengenal pasti diksi, istilah dan x Aktiviti menukar ganti kata dan rangkai kata yang
bukan kreatif pelbagai jenis ayat untuk digunakan digarisi dalam petikan rencana dengan kata dan
dalam penulisan karya bukan sastera. rangkai kata yang sesuai, menarik dan berkesan
11.1 Mengenal pasti gaya tanpa mengubah maksud.
bahasa dalam karya
bukan sastera serta x Aktiviti yang sama boleh diaplikasikan bagi
menggunakannya menganalisis diksi karya sastera. Untuk tujuan
dalam penulisan bukan ini, guru boleh memberikan sajak yang
kreatif. disederhanakan diksinya.
ii. Menyatakan makna kata daripada set x Contoh kata daripada set leksikal yang sama:
11.2 Menganalisis gaya leksikal yang sama dan kata yang
bahasa dan unsur Memamah - mengunyah - melahap - menelan -
berkolokasi. mencicip - membaham
bunyi dalam karya
sastera serta Beriak - berombak, beralun, berolang-aling
menggunakannya Contoh kolokasi bagi kata mengamalkan
dalam penulisan kreatif. Kolokasi yang tepat Kolokasi yang tidak tepat
Mengamalkan adat Mengamalkan usaha
11.3 Membanding beza Mengamalkan budaya Mengamalkan tindakan
penggunaan laras Mengamalkan sikap Mengamalkan latihan
bahasa yang sesuai
dalam pelbagai genre. x Membaca lirik lagu Melayu lama dan moden
iii. Menjelaskan unsur bunyi dan
perlambangan yang terdapat dalam dengan teliti dan menyenaraikan unsur
karya. perlambangan dalam lirik tersebut.

43
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya x Menjalankan aktiviti memadankan lima kata
bahasa dalam karya dan abstrak dengan lima kata konkrit untuk
menggunakannya dalam konteks membentuk metafora. Kemudian, pelajar
yang lain. membina rangkap puisi menggunakan metafora
tersebut.

ii. Menjelaskan penggunaan laras x Pelajar mencipta iklan dalam medium yang
perdagangan dan iklan. berbeza; misalnya poster dan lakonan bagi iklan
barangan seperti serbuk pencuci, atau kempen
seperti keselamatan jalan raya dan bahaya
merokok.

Aras 3

i. Membina ayat menggunakan bahasa x Membina perenggan cerita pendek atau dialog
menaik, bahasa menurun, dan bahasa mudah menggunakan ragam bahasa yang
terbalik. berbeza. Contoh:
- “Pukul kucing itu lagi, biar digigitnya
tangan kamu.” (bahasa terbalik)
- daripada jeling- menjeling, pandang-
memandang, kini mula bertukar
senyuman. (bahasa menaik)
- yang tua, yang muda, malah bayi kecil
juga memenuhi dek kapal sempit
itu. (bahasa menurun)

44
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

ii. Menghuraikan keindahan unsur bunyi x Secara berpasangan, pelajar mencipta baris puisi
dalam puisi melalui unsur aliterasi, yang mengandungi aliterasi dan asonansi.
asonansi, rima tengah dan rima akhir. Contoh aliterasi ‘h’: Dari darah dari nanah yang
serta mengaplikasikannya dalam punah di tanah (baris sajak “Bunga Popi” oleh
karya. Us man Aw ang)

iii. Menjelaskan penggunaan diksi dan x Guru meminta pelajar membaca dan
istilah bagi teks yang menggunakan menganalisis sekurang-kurangnya dua petikan
laras teknik dan vokasional. daripada laras teknik dan vokasional dari segi
penggunaan diksi dan istilah.
Contoh: Pengurusan stok; menguji
kelurusan, pugak dan tolok; katering dan
penyajian

45
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

12.0 Menghasilkan penulisan


kreatif dan bukan kreatif Aras 1

12.1 Menghasilkan prosa i. Memilih kata dan rangkai kata untuk x Pelajar membina pelbagai ayat dengan
dan puisi secara membina ayat yang gramatis bagi - menyambungkan ayat-ayat tunggal
terancang, tertib, dan menghasilkan pelbagai bentuk menjadi ayat majmuk.
kemas dengan penulisan. - memecahkan ayat majmuk
menggunakan bahasa campuran kepada struktur ayat
yang tepat, indah dan yang lebih ringkas dan mudah
menarik. difahami.

12.2 Mengemukakan isi ii. Memilih serta menyusun kata dan x Nota: Guru boleh mencadangkan senarai kata
yang bernas dan rangkai kata untuk menghasilkan baris atau rangkai kata untuk memandu pelajar. Contoh
membina kerangka puisi dan perenggan prosa yang kata dan rangkai kata bagi sajak bertemakan
penulisan. menarik berdasarkan tema dan peperangan:
persoalan.
12.3 Membina ayat topik dan
ayat huraian untuk PERANG
menghasilkan
perenggan yang lenyap kedamaian - kerakusan - keegoan
kohesif. keper itan, maruah manusia - menghiris
- Adam dan Haw a - ketentuan
12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda iii. Menyatakan idea dan isi yang relevan x Membina peta konsep bagi sesuatu topik.
wacana untuk dengan tajuk. Contoh peta konsep bagi topik ‘A malan
menghasilkan Pemakanan Seimbang’.
perenggan yang
koheren.

46
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

12.1 Membina baris puisi TAKRIF - gizi


dengan kemas dan - kolestrol
indah. - piramid makanan
- protein
- karbohidrat
- mineral
12.2 Mengedit dan
memurnikan sesuatu AMALAN
karya yang telah PEMAKANAN
dihasilkan. SEIMBANG
kempen
pengetahuan
pendidikan
CARA pupuk sejak kecil

otak cerdas kehidupan


bahagia
KESAN
badan sihat

negara maju

meningkatkan
metabolisme mengelakkan penyakit
darah tinggi

bulimia obesiti sakit jantung kencing manis

Peta konsep bagi topik


‘Amalan Pemakanan Seimbang’

47
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv. Membina ayat topik, ayat huraian dan x Mencipta pendahuluan cerita dengan teknik
ayat contoh. yang berbeza, contohnya teknik takrifan,
persoalan, dramatik, gambaran dan sejarah.

x Membina ayat huraian menggunakan teknik


penyoalan 5W IH untuk mengembangkan
ayat topik.
Aras 2

i. Memetakan jalan cerita bagi penulisan x Melengkapkan perenggan pertengahan


kreatif. rencana atau cerpen. Guru memberikan isi
atau idea penting bagi perenggan tersebut.

x Pelajar membina jalan cerita dengan


menggunakan garis plot.

Puncak
gagal menghadiri
temu duga

kena tipu bertemu


ayah
Watak utama ke kota untuk sesat Peleraian
menghadiri temu duga
Eksposisi

48
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu
Sekolah Menengah Ting katan Tiga

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

ii. Membina baris ayat yang kohesif x Latihan menggabungkan ayat-ayat dalam
dalam perenggan. perenggan yang tidak kohesif bagi petikan
deskriptif dan kreatif.

iii. Membina perenggan yang koheren x Untuk menjelaskan idea, perlihatkan


dengan menggunakan penanda kesinambungan peristiw a atau pertautan w acana
wacana. antara suatu perenggan dengan perenggan
sebelum atau selepasnya.

x Menggunakan pendekatan berproses untuk


mengolah maklumat yang dirujuk secara
berkumpulan daripada pelbagai sumber ter masuk
internet.

iv. Menyunting teks dari aspek mekanis, x Pelajar dalam kelas mengedit karya rakan
kosa kata dan tatabahasa untuk menggunakan pemproses kata. Galakkan
menghasilkan karya yang gramatis perbincangan antara rakan yang diedit karyanya
dan kemas olahannya. dengan pelajar yang mengedit untuk menjelaskan
pemurnian yang dibuat.
Aras 3
i. Menghasilkan pelbagai genre dengan
x Pelajar menulis karangan berdasarkan tajuk yang
menggunakan bahasa dan gaya
diberi dalam masa yang ditetapkan.
penulisan yang menarik.
x Mengolah semula petikan karangan. Aktiviti ini
ii. Menukarkan ayat dengan binaan ayat
boleh dijalankan secara berpasangan.
yang kemas, jelas dan berkesan tanpa
mengubah maksud asal bagi tujuan
pemurnian.

49