You are on page 1of 20

17e Jaargang nummer 745 Donderdag 7 november 2013

Gratis huis-aan-huis blad met nieuws en


advertenties uit Hoek van Holland
De Hoekse Krant
Actueel nieuws | Gemeentenieuws | Uit en cultuur | Sport
Stadskrant
Wekelijks in deze krant
Rotterdam Bericht
27 |uni |.l. organiseerde On-
dernemersvereniging Hoek
van Holland het |aarli|kse Ha-
ringveilen van het vaat|e met
nieuwe haring. Aan de veiling
is alti|d een goede doel ge-
koppeld en dit |aar was de de
KNRM. Zaterdag 2 november
heeft schipper 1an van der Sar
de opbrengst, 2.2D5 euro, in de
vorm, van een cheque mogen
ontvangen uit handen van de
voorzitter van Ondernemers-
vereniging Hoek van Holland:
Cees Schalkoort. Deze schen-
king zal gebruikt worden voor
de scholing en de cursusruim-
te welke momenteel is gere-
aliseerd in het KNRM beman-
ningsverbli|f.
Mooie cheque voor
KNRM
Wat ooit begon met als opzet
een kleinschalig evenement
met een griezelig tintje voor
kinderen te organiseren is in
vijf jaar tijd uitgegroeid tot een
goed lopend en ook dit jaar weer
geslaagd evenement. De dames
Diana Vink en Tiki Hayes, die
vanaf de eerste editie betrokken
raakten bij de organisatie en het
gebeuren nu volledig georgani-
seren uit naam van hun stichting
Kinderspelen, hebben afgelo-
pen vrijdag een nog grootser en
aantrekkelijk griezelig spekta-
kel neergezet waar naar schat-
ting 1600 tot 1800 deelnemers
aan deelnamen.

Figuranten
Met bi|na 8O figuranten in het
bos dat was verdeeld in twee
delen, waarbi| met name
het tweede deel alleen toe-
gankeli|k was voor de echte
waaghalzen, maakte het een
echte tocht. Scream monsters,
doodgravers maar ook een bi|-
zondere parodie op Miss Hol-
land waren hier te vinden, net
als de man met de cirkelzaag
en het autowrak waarvan de
gewonden nog niet waren af-
gevoerd en een eigen leven
gingen li|den zorgde voor veel
reacties.
"Het is geweldig om het groot-
se enthousiasme te zien", al-
dus de organisatie. En hierbi|
bedoelen ze niet alleen het
enthousiasme van de deelne-
mers maar ook over de mede-
werking die ze kri|gen van on-
der meer Dansschool Domin-
gos, Marchingband Rotterdam
aan Zee en EHBO Hoek van
Holland. Ook het gebruik ma-
ken als start en eindpunt van
de route van de accommoda-
tie van de Rugbyclub The Hoo-
kers is zeer goed bevallen."
Een mooi centraal punt en de
medewerking was top, net als
de locatie waar de figuranten
zich mochten omkleden."
Geslaagde editie
De organiserende stichting
Kinderspelen ki|kt zeker terug
op weer een geslaagde editie
van de Hoekse Halloween-
tocht al moet hen nog wel
even van het hart dat ze het
met alle liefde en plezier orga-
niseren en het zeer spi|tig vin-
den dat enkele bezoekers niet
komen om een leuke avond
te beleven, maar om onrust te
veroorzaken door vuurwerk af
te steken en eieren te gooien
naar figuranten.
Natuurli|k worden alle figuran-
ten zeer harteli|k bedankt voor
hun enthousiaste medewer-
king, Rugbyclub The Hookers,
KoKKoo catering, Marching-
band Rotterdam aan Zee,
Dansschool Domingos, ruiter
Fenneke, EHBO Hoek van Hol-
land, autobedri|f Schalkoort,
Deelgemeente Hoek van Hol-
land, Woningbouwvereniging
Hoek van Holland, Deltaport
Donatiefonds en Rabobank
voor het meewerken aan de
Hoekse Halloweentocht.
Foto`s of meer informatie over
Stichting Kinderspelen ki|k
dan op: www.stichtingkinder-
spelen.nl.
Fantastische opkomst Halloweenoptocht
De grote groep vrijwilligers die voor de nodige angstaanjagende situaties zorgde. Foto: PR.
Soms begri|p ik sommige din-
gen niet omdat ze eenvoudig
weg niet van deze ti|d zi|n. Wat
is er aan de hand Mi|n doch-
ter is zwanger van de tweede.
Helemaal grandioos natuurli|k,
maar er zi|n nog al wat zaken
te regelen.
Zo is zi| niet getrouwd met
haar partner, maar woont ze
samen. Geen probleem zou
|e zeggen, dat is helemaal van
deze ti|d. Het boterbrief|e is
niet echt nodig en de zaken
zi|n verder goed geregeld.
Klopt, helemaal waar. Maar
als het om kinderen gaat ligt
dat toch allemaal wat gevoeli-
ger en anders. Ik ben het met
bepaalde zaken helemaal
eens, zeker als het gaat om
het belang van het kind. Er zi|n
genoeg verhalen bekend van
kinderen die door een van de
ouders ontvoerd werd naar het
buitenland, al zal dat hier niet
gebeuren.
In het geval van mi|n dochter
moet er officieel vastgelegd
worden dat haar man, ik noem
hem gewoon maar zo, de toe-
komstige kleine wereldburger
erkent. 1e moet daarvoor bo-
vendien met z'n tweet|es te-
geli|kerti|d komen. Nu is dat in
mi|n ogen al vreemder, maar
oke, kan er nog een beet|e
in mee gaan. Waar ik echter
niet in mee kan gaan is de ti|d
waarop ze moeten komen.
Alleen maandag, dinsdag of
woensdag en dan alleen rond
14.15 uur. Vroeg in de ochtend
of 's-avonds was geen optie.
Mi|n dochter is nog een dag
vri| in de week, maar manlief
niet. Dat betekent dus dat hi|
een halve snipperdag moet ne-
men. En dat vind ik te ver gaan.
Overal wordt geroepen dat ge-
meenten dienstbaar richting
de burger moet zi|n, maar dan
kenneli|k wel in hun ti|den. Ik
vindt het belacheli|k dat bur-
gers op kosten ge|aagd wor-
den omdat ze een snipperdag
moeten nemen om aan een
stuk|e administratie te kunnen
voldoen. Dat vind ik dus echt
niet meer van deze ti|d.
De Uitkyk
Kraayenest
Hortensiastraat 4-8, Monster
S
z
/
.,!...
Elke zondag open van 11.00 - 20.00 uur
Albert Heijn - Hoek van Holland
Nog vier weken
spectaculaire kortingsacties!
Lees aevering 2
in deze Hoekse Krant.
Vijftig jaar familie Meershoek
Zondag 10 november
is onze betoverende kerstmarkt
open van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin s-Gravenzande
Monsterseweg 129, 0174-445678.
Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
HaaI n gratis strooizout in huis.
Kijk op www.rotterdam.nI/gIadheid voor de afhaaIIocaties
www.rotterdam.nI/gIadheid
14 010

f
a
m
i
l
i
e
b
e
r
i
c
h
t
e
n
overleden
2 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
COLOFON
De Hoekse Krant is een uitgave van
Uitgeverij West Media BV. Stokdijkkade 10, Naaldwijk
Telefoon: ...................................................................... 0174-624212
Fax: ................................................................................. 0174-622840
Verschijning:
Donderdag huis aan huis in Hoek van Holland
Opgave van advertenties en redactionele teksten:
Redactie: voor maandag 17.00 uur opgeven.
redactie.hk@uitgeverijwestmedia.nl
Advertenties vr dinsdag 12.00 uur opgeven.
advertentie.hk@uitgeverijwestmedia.nl
Oplage: ........................................................................................6.000
Advertentieprijs: ....................................................... 0,30 per mm
Voorpagina: ......................................................................... 6x tarief
Bij contract en/of meerdere plaatsingen,
gereduceerde prijzen.
Bezorgklachten:
Broos Verspreiding tel. ........................................... 0174-514508
BELANGRIJKE NUMMERS
ALARMNUMMER 112
ALS ELKE SECONDE TELT
Telefoon ................................................................................. 0900 - 8844
Misdaad anoniem: ............................................................... 0800-7000
Voor het anoniem melden van misdaden als moord,
doodslag, drugshandel etc.
Aangifte kan ook via www.politie.nl
Huisartsen ......................................................... 210720
Huisartsencentrum De Cordes
Cordesstraat 111, tel 0174-210720
www.huisartsendecordes.nl
Avond- en weekeinddiensten via Centrale Huisartspost
Naaldwijk, Middelbroekweg 2a, .......................................638 738
Apotheek
De Cordesstraat 109 ................................................................... 382632
3151 BK Hoek van Holland
maandag t/m vrijdag van ......................................... 08.00-17.30 uur
zaterdag van ....................................................................10.00-12.00 uur
Humanitas a/z & Thuiszorg
Hoekse Brink 219 ..................................................................... 315600
Handige telefoonnummers
Grof vuil afspraak ........................................................................... 14010
Eneco storing .........................................................................0800-9009
UPC stroring (0,10 p.m.) ..................................................... 0900-1580
Openbaar vervoer info ...................................................... 0900-9292
Hoekstee ....................................................................................... 384588
Zwembad ..................................................................................... 383444
Klachten, stank, vuil of geluid DCMR .......................... 0888-333 555
Dierenartsen
J. Leezer, dierenarts
(Gezelschapsdieren) Eikenlaan 139. s-Gravenzande
Telefoon ......................................................................... (0174) 41826
Dierenambulance
Telefoon .............................................................................. 0900-1120000
WATERSTANDEN
Hoogwater Laagwater
vrij. 8 nov. 05.35 17,56 10.44 ---.---
za. 9 nov. 06.25 18.45 01.05 11.55
zo. 10 nov. 07.24 20.05 01.46 13.15
ma. 11 nov. 08.50 21.26 02.15 14.15
di. 12 nov. 09.55 22.40 05.34 15.20
woe. 13 nov. 11.16 23.46 07.06 19.16
do. 14.nov 12.15 ---.--- 08.05 20.15
Egbertuskerk
Zondag 10 november
11.00 uur: Woord- en communieviering. Parochiekoor.
Diaken R. Dits.
Dorpskerk
Zondag 10 november
10.00 uur: ds. P. J. v.d. Ende, Kindergezinsdienst i.s.m. de
Driemaster.
Jeugdhonk
10.0 uur: Jeugdkerk.
Bazuin
Hoekstee, Mercatorweg 50
Zondag 10 november
G. Sipkema.
KERKDIENSTEN
Madeweg 1 bis, Monster, Tel. 0174-247713, www.flower-art.nl
Bloemen- en plantencentrum
Voor al uw
moderne & klassieke
rouwarrangementen
Omdattgewoongoedmoetzijn

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
ijkeboer & de Winter
Uitvaartverzorging
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.rijkeboerendewinter.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
T. 0174-412230 Zandeveltweg 75
E. gmeer@caiway.nl 2692 AS 's-Gravenzande
Henk van der Kruijk Jolanda Sonneveld
PERSOONLJKE
BEGELEDNG
dag en nacht
bereikbaar
Uitvaartverzorging
eer
van der
Wij beschikken over een opbaarruimte,
Prins Hendrikstraat 191 te Hoek van Holland
Marja van Dijk
Willeke den Hollander
Lilly ter Laak
Telefoon (dag en nacht):
(0174) 623456
horizon@kabelfoon.nl
www.horizonuitvaart.nl
met een
troon en
een toch
i[kweg 109, 2671 LX NaaIdwi[k SweeIinckIaan 7S, 2692 88 's-6ravenzande
Nooit meer ... Forever ...
Diep bedroefd en verslagen geven wij u kennis dat geheel
onverwacht is overleden onze lieve
Karin Sohier
49 jaar.
Namens de familie:
Irma en Takis
Carla
Correspondentieadres:
Carla Sohier, Pres. J.V.Wierdsmastraat 6,
3151 EC Hoek van Holland
Wij nemen afscheid van Karin op vrijdag 8 november om
15.15 uur in crematorium Eikelenburg,
Eikelenburglaan 7 te Rijswijk.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om te condoleren in
de koffiekamer van het crematorium.
Afgelopen zaterdag hebben wij het trieste
bericht ontvangen dat
Karin Sohier
vorige week op 49-jarige leeftijd is overleden.
Met haar innemende en positieve karakter wist Karin de
collegas in korte tijd voor zich te winnen.
Zij deed haar werk met veel plezier en wanneer zij hierover
sprak, straalden haar ogen.
Karin werkte voor ons sinds 7 oktober als interim
Verhuurmakelaar.
Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van
Karin. Wij wensen hen veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.
Steingoed
Vestia
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en lieIde is van ons
heengegaan onze moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder
Elizabeth Adriana
van der Peppel-Langenberg
Liesbeth
sinds 8 september 1988 weduwe van
Jan van der Peppel
`s-Gravenzande `s-Gravenzande
* 12 oktober 1924 f 3 november 2013
Corrie en Frans
Jannie
Kees en Geertje
Henk en Sonja
Henny
Johan
Liesbeth en Onno
Klein- en achterkleinkinderen
Verpleeghuis De Kreek,
`s-Gravenzande
Correspondentieadres:
1e Scheepvaartstraat 45
3151 NK Hoek van Holland
De bijzetting in het IamiliegraI heeIt plaats-
gevonden op begraaIplaats Beukenhage te
`s-Gravenzande.
bedrijfsnieuws
3 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Na het grote verkoopsucces begin dit
jaar van de eerste 34 luxe eengezins-
woningen type Cuvette op Lavenue
in Hoek van Holland heeft de project-
ontwikkelaar O.C.W. besloten om de
laatste 15 woningen type Cuvette nu
al te koop aan te bieden.
"De oorspronkeli|ke planning was
om in 2O18 de eerste 84 woningen te
verkopen en in het na|aar van 2O14 de
laatste 15 Cuvette woningen aldus",
Franklyn van den Berg van verkopend
makelaar OGA Makelaars uit Hoek
van Holland.
Twee te koop
Echter bi| de start verkoop van de eer-
ste Fase 84 Cuvette woning was na
slechts drie maanden de benodigde
'7O % verkocht' voor de start van de
bouw een feit. Dit betekende dat
reeds in april van dit |aar kon worden
gestart met de bouw van de eerste 84
luxe eengezinswoningen vooraan in
de wi|k L'avenue. Inmiddels nadert
de oplevering van deze 84 woningen
in fase 1 met rasse schreden en zi|n
er nog maar twee woningen te koop.
Deze ontwikkeling was aan leiding
voor pro|ectontwikkelaar O.C.W. om
niet meer te wachten tot na|aar 2O14
met de verkoop van laatste 15 luxe
Cuvette woningen in Fase II pri|s van-
af f 214.8DO,- v.o.n.
Beukmaat
Van den Berg geeft aan dat deze wo-
ningen standaard zeer luxe worden
afgewerkt. "De woningen beschik-
ken over een diepe zonnige tuin van
ruim 11 meter diep op het zuiden
welke middels een luxe pui met
openslaande deuren te bereiken
is. De woningen hebben een brede
beukmaat van 5,4 x D,4 meter en zi|n
voorzien van vloerverwarming op
de begane grond en 1e etage. Op de
1e etage bevinden zich 8 slaapka-
mers en een luxe complete badka-
mer. De zolder biedt zelfs de moge-
li|kheid van een 4e of zelfs 5e slaap-
kamer."
Strand
"Tevens hebben de toekomstige be-
woners de keuze uit diverse uitbrei-
dingsmogeli|kheden zoals onder an-
dere een uitbouw, dakkapel ectetera.
De woningen worden gebouwd op
ruime kavels van meer dan 18O m2
waardoor er ook op eigen terrein ge-
parkeerd kan worden. Wie wil er nou
niet wonen op korte loopafstand van
het strand", aldus Franklyn van den
Berg van verkopend makelaar OGA
Makelaars.
Ki|k voor meer informatie en inschri|-
ving voor dit deelplan op L'avenue
Hoek van Holland op www.oga-ma-
kelaars.nl.
In de verkoop Lavenue:
Laatste 15 luxe eengezinswoningen
Franklyn van den Berg: Wie wil er nu niet op loopafstand van het strand wonen? Foto: Rob Voogd
Kiezen we voor hout of valt de keuze
op kunststof Die vraag wordt gesteld
als de kozi|nen aan vervanging toe
zi|n. Vitrona, het adres voor onder
andere kunststof kozi|nen en deuren,
geeft daar graag een antwoord op.
Vitrona, duideli|k (oran|e getint) zicht-
baar gevestigd op bedri|venterrein De
Woerd aan de rotonde van de Grote
Woerdlaan en tegenover nieuw-
bouwwi|k Woerdblok in Naaldwi|k,
werkt met de kunststof kozi|nprofie-
len van Veka; een merk waarmee
men meteen kwaliteit en duurzaam-
heid in (aan) huis haalt. Profielen die
niet alleen duurzaam en goed zi|n,
maar tevens er voor zorgen dat men
er |arenlang geen omki|ken meer
naar heeft.
Maatwerk
En hoe zit het met dat terugverdie-
nen Er komt geen kwast, verf en
schilder meer aan te pas! En ook geen
timmerman die een houten kozi|n he-
lemaal of deels moet vervangen. Af en
toe een doek|e voorzien van een was-
laag er overheen en de kunststof ko-
zi|nen zien er weer als nieuw uit. En
kiest men voor een houtdesign, dan is
dat niet van 'echt hout' te onderschei-
den. Het verwerken en monteren van
de kunststof kozi|nen is alti|d maat-
werk dat in de vakkundige handen
wordt gelegd van de vakmensen van
Vitrona.
Laat u informeren door Vitrona voor
de beste kozi|noplossing voor uw si-
tuatie. De vele mogeli|kheden zi|n
te beki|ken in de showroom van Vi-
trona aan de Grote Woerdlaan 86c te
Naaldwi|k (gelegen tussen winkel-
centrum De Tuinen en de woonbou-
levard van Naaldwi|k). Vitrona is te
bereiken op O174-681125 en www.
vitrona.nl.
(Advertorial)
Kunststof kozijnen snel terugverdiend
De kozijnen en deuren van Vitrona zijn oerdegelijk en duurzaam. Foto: PR
Bijeenkomst Longpunt
Ieder na|aar liggen de stoepen en
straten vol met gevallen bladeren.
Dit kan leiden tot verstopte riolen en
gladde straten. Bladafval wordt in
principe meegenomen in het regu-
liere onderhoud van Hoek van Hol-
land. Maar als er gevaarli|ke situaties
ontstaan, bi|voorbeeld door veel blad
op een fietspad, dan kan hiervan mel-
ding worden gemaakt via telefoon-
nummer 14 O1O, het meldingenfor-
mulier op www.rotterdam.nl of de
Buiten Beter app. De bladeren wor-
den dan zo spoedig mogeli|k verwi|-
derd. De gemeente Rotterdam verwi|-
dert alleen het blad van de openbare
weg en dus niet van particuliere ter-
reinen. Dat moet u zelf doen.
Het vallen van het blad is eigenli|k een
voorbereiding van de boom op het
nieuwe groeiseizoen. Op de grond
zorgen de afgewaaide bladeren voor
een natuurli|ke deken als bescher-
ming tegen de vorst. Het blad vormt
na de inwerking van regen, sneeuw
en vorst en met de hulp van insecten
en bodemdieren een nieuwe voe-
dingslaag voor het volgende |aar. Met
het verwi|deren van blad uit de tuin
of plantsoenen worden voedingsstof-
fen uit de kringloop weggenomen.
Het is daarom soms beter voor de be-
planting het gevallen blad te laten lig-
gen. Alleen op het gras, verharding en
plaatsen waar de bladeren de beplan-
ting kunnen verstikken, is het beter
het blad te verwi|deren.
Burgers kunnen hun steent|e bi|dra-
gen door bladeren in de goot van de
straat te vegen, zodat deze door de
veegwagen kunnen worden meege-
nomen. Ook kunnen Hoekse inwo-
ners als wi|k of straat een gezamen-
li|ke bladruimactie organiseren. De
deelgemeente stelt hiervoor bezems
en een bladkorf beschikbaar. Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met Brenda van de Laar van de
deelgemeente Hoek van Holland (tel:
O1O-26771217, e-mail: bw.vdlaar_rot-
terdam.nl).
Opruimen bladafval
Aanstaande zondag staat een pand
in de Prins Hendrikstraat wel heel
bi|zonder in de belangstelling. Het
pand van banketbakkeri| - Chocola-
terie Van Aalst komt binnen kort leeg
en Van Baar Makelaars wil het gaan
verhuren. "Het zou een leuke wi|n-
bar kunnen worden, een tapasres-
taurant|e, een (afhaal)sushizaak of
een bistro", aldus de makelaar, die
echter aangeeft dat ook andere bran-
ches zoals een groentezaak of slager
zou kunnen. Van Baar komt met een
bi|zondere aanbieding voor gente-
resseerden: de eerste drie maanden
is er geen huur verschuldigd. Bin-
nenki|ken kan aanstaande zondag,
1O november tussen 11 en 12 uur. En
met een zeer aantrekkeli|ke huurpri|s
van f 7D5,- ex. BTW per maand zullen
ondernemers deze kans zeker willen
aangri|pen.
Drie maanden gratis huur winkel
Drie maanden geen huur voor dit pand. Foto: PR
Na FutureLand, E.ON, de Gate Ter-
minal en ECT organiseert de deel-
gemeente dit |aar een excursie naar
GDF Suez en EMO. Heeft u alti|d al
willen weten hoe het er aan de over-
kant aan toe gaat Gri|p dan nu uw
kans! Het bezoek aan GDF SUEZ en
EMO staat gepland op vri|dag 18 de-
cember 2O18. Deelname is gratis.
De capaciteit van het aantal deelne-
mers voor het bedri|fbezoek is gesteld
op 5O personen.
Aanmelden
Aanmelden kan bi| Yvonne van Ham
van de deelgemeente Hoek van
Holland (tel: O1O-2671285, e-mail:
ye.vanham_rotterdam.nl). Deel-
name geschiedt op volgorde van bin-
nenkomst. Voor de aanmelding geldt
een minimum leefti|d van 18 |aar. De
sluitingstermi|n is vastgesteld op vri|-
dag 22 november aanstaande. Alle
deelnemers dienen te beschikken
over een geldig legitimatiebewi|s.
Vertrek
Vertrek is vri|dag 18 december 2O18
om O8.15 uur (inloop vanaf O7.45 uur)
per bus vanaf het deelgemeentehuis
aan de Prins Hendrikstraat 161 naar
GDF Suez op de Maasvlakte. Om
12.8O uur is vervolgens de rondleiding
bi| EMO.
Voor een hap|e en een drank|e wordt
gezorgd. Rond 15.15 uur worden de
deelnemers weer in Hoek van Hol-
land terug verwacht.
Excursie naar GDF SUEZ en EMO
Op maandag 11 november is er weer
een ontmoetingsbi|eenkomst voor
longpatinten en professionals. Long-
punt is een initiatief van het Long-
fonds in samenwerking met verschil-
lende zorgverleners uit de regio en
vri|willigers die vanuit eigen ervaring
weten hoe het is om te leven met
longproblemen. Ook het Vlietland
Ziekenhuis levert een bi|drage aan
deze maandeli|ks bi|eenkomsten.
Het thema van deze bi|eenkomst is:
Stress en depressieve klachten, hoe
te herkennen en wat te doen De bi|-
eenkomst wordt gehouden in Thea-
ter Koningshof in Maassluis en duurt
van 14.OO tot 16.OO uur. De toegang is
gratis. Ki|k voor een overzicht van alle
bi|eenkomsten in 2O18 op de website
van het Longfonds www.ri|nmond.
astmafonds.nl. of www.vlietlandzie-
kenhuis.nl.
Voorlichting overgang
en menopauze
Het Vlietland Ziekenhuis organiseert
op woensdag 18 november een voor-
lichtingsbi|eenkomst voor vrouwen
tussen de 4O en 6O |aar met over-
gangsklachten. De voorlichtingsbi|-
eenkomst start om 18.OO uur (inloop
vanaf 17.8O uur) en wordt verzorgd
door een gynaecoloog en overgangs-
consulent van het Vlietland Zieken-
huis.
De bi|eenkomst duurt tot ongeveer
2O.OO uur.
Vooraf inschri|ven voor deze bi|een-
komst is niet nodig. Alle genteres-
seerden zi|n welkom. De bi|eenkomst
vindt plaats in het Auditorium op de
4e etage van het Vlietlandziekenhuis.
4 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Fultonstraat 1 T 0174 41 81 68
2691 HA s-Gravenzande E info@bouwactief.nl
krIaIee wIakeI
8aaIdWIjk
Wi[ doen ook. k|eine verhuizingen, huisraad gratis opha|en, k|usdienst,
huizen gratis |eegha|en en bezemschoon op |everen
Ook een ingang met ruime parkeerge|egenheid aan de Wi||em de Sitterstraat 1.
Voor meer informatie en/of maken van een afspraak.
WWW.krIaIeeaaaIdWIjk.aI krIaIeeaaaIdWIjk@hetmaII.cem
8te0a eea eed deeI
W ouda suIIan tIjn
nIauW voor aan andar
0eer het hreaea ea keea vaa 0W s0IIea hIj eate WIakeI heIt 0 mee aaa eea
heter mIIIe0 ea ste0at 0 IekaIe, aatIeaaIe ea IateraatIeaaIe eede deeIea.
WJ ZJN L
GULKUUHbTL VN
HLT WLbTLN LN UMbTLKLN Prins Hendrikstraat 26
2671 JH Naa|dwi[k
Te|efoon. 0174-237459
(naast winke|centrum De Tuinen}
ZONWERING KOZIJNEN TERRASOVERKAPPINGEN
5bcwrccm
NaaIdwijk.
Grote Woerdlaan 36c
Tel. (0174) 631125
Ma t/m vr van 09.00 -17.00 u
Za van 10.00 - 15.00 u
5bcwrccm
erkeI en Pcdenrijs.
Nobelsingel 4
Tel.: (010) 5119500
Di t/m vr van 09.00 -17.00 u
Za van 10.00 - 15.00 u
www.vitrona.nl
Designed by LuxaHex'. lnspired by ycu.
PEPFECTE
PE6ELlN6
VAN WAPMTE
EN LlCHT
HET HELE
1AAP D00P
l1 VlTP0NA|


V
o
ld
o
e
n
d
e

p
a
r
k
e
e
r
g
e
le
g
e
n
h
e
id


K
in
d
e
r
h
o
e
k
v
o
o
r

d
e
a
lle
r
k
le
in
s
t
e
n
A
ctie Iccpt tjm
d
e
c
z
o
:

E
P
R
O
D
U
C
T


K
O
R
T
I
N
G
VoI? Er staat aItijd
een andere dichtbij.
Papier in de
papierbak.
Krantje
uit?
www.rotterdam.nI/afvaI
actueel
5 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Om bewegingsactiviteiten voor de
inwoners (55+) van Hoek van Holland
te stimuleren, is onlangs gestart met
het programma Hoek van Holland
in beweging (voor 55-plussers). Het
project wordt mede mogelijk gemaakt
door een stedelijke en deelgemeente-
lijke bijdrage. Afgelopen week bracht
Hestia Reukema (VVD), voorzitter van
de deelgemeente Hoek van Holland,
een bezoek aan een van de activitei-
ten: Zumba Gold.
Door actief te bli|ven in het algemeen
en dit te combineren met functionele,
meer gerichte training (zoals het ver-
sterken van belangri|ke spiergroepen
en verbeteren van het evenwicht)
wordt niet alleen de mobiliteit ver-
hoogd, maar ook het evenwicht en
de cordinatie worden beter. Meer
bewegen verhoogt de algemene ge-
zondheid en vermindert bi| aange-
paste oefeningen zelfs gewrichtspi|n,
omdat de omliggende spieren sterker
worden. Ouderen die actief zi|n en
voldoende bewegen, hebben een ho-
gere zelfredzaamheid en minder kans
op chronische aandoeningen.
Deelnemende partijen
Aan het programma 'Hoek van Hol-
land in beweging' wordt uitvoering
gegeven door de parti|en, die ook
participeren in het Seniorenactivitei-
tenoverleg Hoek van Holland. Dit zi|n
Humanitas aan Zee, Vitis Welzi|n,
Careyn, Sport & Recreatie (LCC De
Hoekstee), Taxi Rooney, De Zonne-
bloem, PCOB, Anbo, alle kerken en
Ann van den Berg. Activiteiten die op
de agenda staan, zi|n onder andere
Seniorobics, Fit Hockey, |eu de boules
en Zumba Gold.
Bezoek Zumba Gold
Inmiddels dansen al 16 deelnemers
wekeli|ks mee met Zumba Gold. Vol-
doende reden voor Hestia Reukema
om de deelnemers met een bezoek|e
te vereren. De sportieve 55-plussers
ontvingen een zeer passend cadeau,
een mooie badhanddoek voor na de
inspanningen. Zumba Gold is een
fitnessprogramma speciaal voor
55-plussers, dat is gebaseerd op La-
ti|ns-Amerikaanse dansen zoals de
salsa, meringue en samba. Bi| Zumba
worden fitnessoefeningen op muziek
gedaan, die vergeli|kbaar zi|n met ae-
robics. De Zumba Gold-lessen wor-
den georganiseerd door Vitis Welzi|n
en vinden plaats op vri|dag van 18.OO
tot 18.45 uur in het dienstencentrum
van LCC De Hoekstee. De lessen
staan onder professionele leiding van
Zumba-docente Marille van Santen.
Informatie
Voor meer informatie over de diverse
bewegingsactiviteiten of om u aan
te melden, kunt u terecht bi| Karin
Happee van Vitis Welzi|n (tel: O6-
88D47O28, e-mail: k.happee_vitiswel-
zi|n.nl).
Hestia verrast deelnemers Zumba Gold
Hestia Reukema had voor de sportievelingen een badhanddoek. Foto: PR.
De Stichting Renie Openbaar Onder-
wijs Hoek van Holland organiseert
op zaterdag 9 november voor de
achtste maal een renie voor de oud-
leerlingen en oud-docenten van de Ir.
P. Calandschool en de v. Rijckevorsel-
school in wijkgebouw de Hoekstee,
waar u vanaf 15.00 uur welkom bent
om uw vroegere klasgenoten te ont-
moeten en herinneringen op te halen.
Inschri|ven is vanaf nu alleen nog
mogeli|k op de dag zelf op D novem-
ber. In de hal van de Hoekstee kunt
u vanaf 15.OO uur bi| de gastvrouwen
inschri|ven onder vermelding van
uw naam, adres, geboortedatum en
het |aar waarin u van school bent ge-
gaan. In verband met de kosten van
de organisatie, wordt een bi|drage ge-
vraagd van f 1O,- per persoon (incl. 2
koffie/theebonnen).
Hoewel de adrescommissie over veel
adressen beschikt, bleek het helaas
niet mogeli|k om een ieder persoon-
li|k te berichten. Een flink aantal ver-
stuurde uitnodigingen kon op het bi|
de commissie bekende adres niet be-
zorgd worden. Mocht u om de een of
andere reden geen persoonli|ke uitno-
diging hebben ontvangen, dan kunt u
toch inschri|ven als u oud-leerling bent
en geboren bent in 1DD8 of eerder.
Renie Rijckevorsel- en ir. P.Calandschool
Op 8O oktober werd bi| groep 8 van
PCBS De Driemaster weer examen
voor het 1eugd EHBO-A afgenomen.
Agaath 1ense (lotusslachtoffer), Ma-
rica van der Wel en Cor van Nieuwen-
huizen leidden in vi|f lessen van 2 en
een half uur totaal weer 8O leerlingen
op.
Woensdag was het ti|d om het geleer-
de te tonen en werden de examens
afgenomen door de dames Annie
Vermeulen - Hogendonk, Hettie Hut,
Madeleine van der Velden, Agaath
1ensen, Marcia van der Wel en de
heer Cor Nieuwenhuizen. Daarbi| was
1an de Groot namens de EHBO aan-
wezig.
De geslaagden: Robby Bax Selma
Bttger, Aniek Brouwer, Lisa van
Dam, Ruthger Ei|gendaal, 1iska Feits-
ma, Larice van Garderen, Semmie
Hayes, Yarno Hellenthal, Samantha
Hut, 1illian 1anse, 1oelle 1onas, Meike
Kester, Wouter de Knegt, Carmen van
der Laag, Alyshia Martin, Lotte van der
Meer, Ommy Migabo, David Mole-
naar, S|oerd Overeinder, Timon Per-
soon, Abigail Place, 1essica Prins, Na-
tas|a Pronk, Lorenzo Spape, Eva van
der Spek, Raven Troost, Renee Ver-
beek, Angela de Vries, Tristan Wei|.
Jeugd EHBO-A examen op De Driemaster
De geslaagden gingen trots met diploma op de foto Foto: PR.
Sommige zaken zi|n natuurli|k uitste-
kend, zeker is het gaat om aandacht
te vragen voor zaken die dreigen te
verdwi|nen. Maar mevrouw Maurik
vraag zich daar toch ook wel andere
zaken bi| af. "Het is mooi dat het Be-
stuur van de speeltuinvereniging alles
op alles zet om de tuin open te hou-
den met een beheerder die een sa-
laris kri|gt voor zi|n /haar werk. Maar
om nu half Hoek van Holland vol te
plakken met enorme plakkaten op
de ramen van leegstaande winkels,
de electra huis|es, die leuk beschil-
derd waren en waarvan nu niets meer
te zien is. .... het dorp gaat nu
wel heel erg verpauperen. Worden
deze bil|etten ook weer net|es ver-
wi|derd, of bli|ven ze ten eeuwigen
dagen zitten De Hoek wordt nu een
nog armoediger badplaats (net zoals
zovele in Engeland) met al veel lege
winkels en nu ook enorme aanplak-
bil|etten her en der, die er hier en daar
al half afgescheurd bi|hangen. Mis-
schien kunnen de plakkers deze bil-
|etten ook weer verwi|deren En alles
schoon achterlaten", zo vraag zi| zich
in onze ogen terecht af.
Overigens is het niet bekend of het
het bestuur van de speeltuinvereni-
ging is geweest die de posters heeft
opgehangen, of een groep andere
verontwaardigden.
Verloedering
Humanitas organiseert dinsdag 1D
november van 1D.8O tot 21.OO uur een
informatieavond over dementie. De
avond vindt plaats in Ontmoetings-
centrum De Atlas aan de 1ohan Mau-
ritsstraat 84. De toegang, koffie en
thee zi|n gratis
Informatie over
dementie
Vitis Welzi|n organiseert samen met
Veilig Verkeer Nederland en de deel-
gemeente Hoek van Holland op vri|-
dag 2D november in Dienstencentrum
De Hoekstee een BROEM-dag voor
Hoekse automobilisten van 5O |aar en
ouder. BROEM is een vri|bli|vende ri|-
vaardigheidstraining door Veilig Ver-
keer Nederland voor oudere bestuur-
ders, waarbi| de verkeerskennis en de
ri|vaardigheden opgefrist worden.
Hierbi| wordt aandacht besteed aan
verkeerstheorie, nieuwe verkeers-
regels en actuele verkeersonder-
werpen. Daarnaast ri|dt een speciaal
opgeleide instructeur met u mee,
adviseert u over uw ri|vaardigheid
en frist uw theoriekennis op. Tevens
worden ook uw ogen en oren getest.
Na afloop ontvangt u een bewi|s van
deelname. Meedoen aan deze cursus
heeft geen enkele consequentie voor
uw ri|bewi|s. Deelname is mogeli|k
vanaf 5O |aar. Er is zowel een ochtend-
als een middagsessie. Aanmelden
kan bi| Vitis Welzi|n (tel: O174-68O858,
e-mail: info_vitiswelzi|n.nl). De kos-
ten bedragen f 5,-. Er kunnen maxi-
maal 6O personen deelnemen aan de
BROEM-dag.
BROEM-Dag senioren
Vri|dag 22 november 2O18 organiseert
Vitis Welzi|n, in samenwerking met
de deelgemeente Hoek van Holland
en Context, de workshop 'Alcohol-
vri|: een gezonde keuze!'. Ti|dens de
workshop gaat u aan de slag met het
maken van alcoholvri|e cocktails.
U leert hoe u verrassend leuke en
gezonde alcoholvri|e drank|es kunt
maken. U heeft meteen een aantal
leuke recepten en inspiratie voor
de komende feestdagen. Daarnaast
wordt met een alcoholquiz uw ken-
nis over het gebruik van alcohol ge-
test. Wat weet u bi|voorbeeld over de
werking van alcohol De workshop is
van 14.OO tot 16.OO uur in de grote zaal
van dienstencentrum De Hoekstee.
De middag is gratis toegankeli|k voor
Hoekse senioren. Ook vri|willigers,
die te maken hebben met alcoholge-
bruik ti|dens het vri|willigerswerk, en
mensen, die iets gezelligs willen or-
ganiseren met de feestdagen, zi|n van
harte welkom. Aanmelden kan tot 15
november 2O18 bi| Ineke van Ri|n (tel:
O174-887285, e-mail: info_vitiswel-
zi|n.nl).
Alcoholvrij:
een gezonde keuze
Het Vlietland Ziekenhuis organi-
seert op woensdag 18 november
een voorlichtingsbi|eenkomst voor
vrouwen tussen de 4O en 6O |aar met
overgangsklachten. Ti|dens de bi|-
eenkomst wordt informatie gegeven
over de kenmerken van de overgang,
klachten, gezondheidsrisico's, de me-
nopauze (fase na de overgang) en de
mogeli|ke behandelingen. De voor-
lichtingsbi|eenkomst start om 18.OO
uur (inloop vanaf 17.8O uur) en wordt
verzorgd door een gynaecoloog en
overgangsconsulent van het Vlietland
Ziekenhuis. De bi|eenkomst duurt tot
ongeveer 2O.OO uur.
Vooraf inschri|ven voor deze bi|een-
komst is niet nodig. Alle genteres-
seerden zi|n welkom. De bi|eenkomst
vindt plaats in het Auditorium op de
4e etage.
Overgang en menopauze
In het Vlietland Ziekenhuis in Schie-
dam wordt op 2O november een infor-
matiedag georganiseerd over COPD.
Bent u 4O |aar of ouder, heeft u lange
ti|d gerookt of rookt u nog steeds
Komt u adem tekort als u de trap op-
loopt Wordt de benauwdheid steeds
erger
Tussen 11.OO tot 15.OO uur kunt u bi|
diverse stands op de informatiemarkt
informatie kri|gen over de longaan-
doening COPD.
Er is een stand van de stoppen met
roken poli, u kunt uw longcapaciteit
laten meten of u laten adviseren over
het aanpassen van uw leefsti|l. Bo-
vendien kri|gt u, indien gewenst, een
inhalatie-instructie.
COPD-dag in Vlietland Ziekenhuis
6 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161
3151 AE Hoek van Holland
Tel: 0174-315151
Postadres: Postbus 10
3150 AA Hoek van Holland
E-mail: dghvh@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/hoekvanholland
ME0E0ELIN0EN
Voordracht Hoek van
Holland-speld
Inwoners van Hoek van Holland met bijzon-
dere verdiensten voor Hoek van Holland
komen in aanmerking voor een ofcile
onderscheiding: de Hoek van Holland-speld.
Kent u iemand die in aanmerking komt voor
deze Hoekse erespeld? Schrijf dan vr 15 no-
vember 2013 een brief aan de deelgemeente,
t.a.v. Sandra Vroonland, Postbus 10, 3150 AA
Hoek van Holland of stuur een mail naar
s.vroonland@rotterdam.nl. Vermeld in ieder
geval wie u voordraagt met zoveel mogelijk
informatie over de desbetreffende persoon.
Vergeet hierbij niet zijn of haar geboorte-
datum te vermelden. Beschrijf daarnaast
zo uitgebreid mogelijk, waarom u vindt dat
diegene de Hoek van Holland-speld moet
krijgen. Het dagelijks bestuur beoordeelt
uiteindelijk of de persoon, die u heeft aan-
gedragen, ook daadwerkelijk in aanmerking
komt voor de Hoek van Holland-speld. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Sandra Vroonland (tel: 010-2671247, e-
mail: s.vroonland@rotterdam.nl).
Aanvragen
omgevlngsvergunnlng
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente
Hoek van Holland maakt bekend dat een ver-
gunning is aangevraagd voor:
het kappen van 10 dode bomen op het
recreatieoord Wierstraat 100, 3151 VP
(omv.13.10.00387, ontvangst 25 oktober
2013);
het kappen van 20 bomen aan de Steven
van der Haghenstraat 26, 3151 CR (basis-
school De Driemaster, omv.13.10.00452,
ontvangst 30 oktober 2013).
Wilt u meer informatie over deze aanvragen
of wilt u een aanvraag komen inzien, dan
kunt u op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur
contact opnemen met de medewerkers van
de stadswinkel via telefoonnummer (0174)
315151.
Stadswinkel Hoek van Holland
De Stadswinkel werkt uitsluitend op
afspraak. U kunt heel eenvoudig een
afspraak maken:
1. via internet (www.rotterdam.nl/
afspraak);
2. telefonisch (14 010);
3. via de receptie van de Stadswinkel.
VraagWijzer Hoek van Holland
Voor vragen over zorg, welzijn, wonen en
inkomensondersteuning.
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161
Bezoektijden: maandag, dinsdag en
donderdag 08.30 - 14.30 uur, woensdag
18.00 - 20.00 uur, vrijdag 09.00 - 12.00 uur
Tel: 010-2671234
vraagwijzerhoekvanholland@rotterdam.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor informatie en advies over het opvoeden
en/of opgroeien van kinderen en jeugdigen
in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar.
Tel: 010-2010110
www.cjghoekvanholland.nl
Lokaal Zorg Netwerk / Lokaal Team
Huiselijk geweld (LZN / LTHG)
Voor persoonlijke - of gezinsproblematiek
en signalen van huiselijk geweld.
Tel: 010-4339744 (receptie GGD Rotterdam)
Deelgemeentelijke Organisatie
Sluitende Aanpak (DOSA)
Voor zorgsignalen binnen
probleemgezinnen en ongewenst gedrag
van jongeren.
Tel: 010-2671212 / 010-2671215.
Veiligheid Voorop
Voor al uw vragen over brandveiligheid.
Tel: 0900-8387 (09.00 - 21.00 uur)
www.veiligheid-voorop.nl
Inloopspreekuren deelgemeentehuis
Bouwvergunningen
woensdag 09.00 - 10.00 uur, kamer 4
Telefonisch spreekuur: maandag t/m
vrijdag 09.00 - 11.00 uur, tel: 010-4896437
Individuele voorzieningen en Wmo
maandag 15.00 - 15.45 uur, kamer 4
vrijdag 11.00 - 12.00 uur, kamer 4
Milieubrengstation Hoek van Holland
Zekkenweg 100a
Openingstijden:
woensdag en vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
zaterdag: 09.00 - 16.00 uur
Informatie politieke partijen
CDA: www.hoekvanholland.cda.nl
Hoekse Zaken: www.hoeksezaken.nl
Leefbaar Rotterdam Hoek van Holland:
www.leefbaarrotterdam.nl
PvdA: www.hoekvanholland.pvda.nl
VVD: www.vvdhvh.nl
Klachten
openbare buitenruimte .................. 14 010
woonoverlast ..................................... 14 010
schade bushokjes ............... 0800-0228080
milieuklachten ..................... 0888-333555
Belangrijke telefoonnummers
alarmnummer ..................................... 112
politie ......................................... 0900-8844
dierenambulance ............. 0900-1120000
Informatiepunt Asbest ...... 0800-0244420
Meld Misdaad Anoniem .........0800-7000
Zzp-bljeenkomst
Op dinsdag 12 november om 19.30 uur
organiseren de Kamer van Koophandel
Rotterdam, Ondernemersvereniging
Hoek van Holland en de deelgemeente
Hoek van Holland in Expo-Paviljoen
Unicum (Koningin Emmaboulevard 5,
3151HG Hoek van Holland) een speciale
bijeenkomst voor Hoekse zzpers Tijdens
de bijeenkomst worden onder andere de
resultaten gepresenteerd van het project
Zzpers in beeld. Bent u zzper en wilt u
graag meepraten en -denken? Kom dan
naar deze avond toe en proteer direct
van het aanwezige netwerk.
Besllsslng
omgevlngsvergunnlng
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente
Hoek van Holland maakt bekend dat een be-
slissing is genomen voor:
het plaatsen van een dakkapel aan de Pre-
sident van Heelstraat 22, 3151HL (buiten
behandeling gesteld, omv. 13.09.00269,
verzonden 30 oktober 2013).
Verkeersmaatregelen
Intocht Slnterklaas
In verband met de intocht van Sinterklaas
in de Berghaven worden op zaterdag 16
november 2013 de Stationsweg en de Ha-
venweg voor alle verkeer afgesloten. Bo-
vendien geldt in de afgesloten weggedeel-
ten aan de Havenweg een parkeerverbod
ook voor de parkeervakken. Bewoners
aan de Stationsweg moeten er rekening
mee houden dat op zaterdag 16 november
2013 van 10.00 - 18.00 uur eventuele gepar-
keerde voertuigen niet gemakkelijk kun-
nen worden verplaatst. Wij verzoeken u
vriendelijk rekening te houden met de af-
sluitingen en uw auto elders te parkeren.
De parkeergelegenheid Delandsedijk
en Delandsedijk - voormalige walopslag
Stena Line - wordt gedurende de intocht
van Sinterklaas als tijdelijk extra parkeer-
gelegenheid opengesteld.
0ltstel werkzaam-
heden A20
De door weersomstandigheden afge-
laste werkzaamheden aan de A20 tus-
sen Kethelplein en Coldenhove richting
Hoek van Holland van 25 t/m 28 oktober
vinden in tegenstelling tot eerdere be-
richten niet in het weekend van 8 t/m 11
november plaats, maar in het weekend
van vrijdag 15 november 22.00 uur tot
maandag 18 november 05.00 uur. Dit in
verband met het samenvallen van deze
werkzaamheden met een buitendienst-
stelling van het spoor op het traject
Schiedam-Hoek van Holland. Er is tot
uitstel overgegaan naar aanleiding van
een gezamenlijke actie van Stena Line,
de deelgemeente en de verkeersmarinier.
Kennlsgevlng
bestemmlngsplan
'Parapluherzlenlng
1errassen'
Burgemeester en wethouders van Rotterdam
maken bekend dat met ingang van 8 novem-
ber 2013, gedurende een periode van zes we-
ken (dus tot en met donderdag 19 december
2013) het ontwerpbestemmingsplan Para-
pluherziening Terrassen voor een ieder ter
inzage ligt bij de stadswinkel Centrum (Stad-
huis), ingang zijde Doelwater tegenover het
hoofdbureau en bij de stadswinkels van de
deelgemeenten. Het ontwerpbestemmings-
plan met de bijbehorende stukken is tevens
beschikbaar via de gemeentelijke website
www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen
onder het kopje bestemmingsplannen in
procedure.
Met de parapluherziening worden terrassen
in het openbaar gebied (zoals straten, plei-
nen, trottoirs) bij panden met een horecabe-
stemming geregeld. De herziening is nood-
zakelijk omdat exploitatievergunningen
niet verleend kunnen worden als deze ter-
rassen niet passen in het bestemmingsplan.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een
ieder over het ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk gemotiveerde zienswijzen ken-
baar maken aan de gemeenteraad, door
tussenkomst van de directeur van Stadsont-
wikkeling, Ruimte & Wonen,
Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002
AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende
deze termijn door een ieder mondeling ge-
motiveerde zienswijzen kenbaar worden
gemaakt. Degenen die mondeling willen re-
ageren, kunnen dat na telefonische afspraak
doen ten kantore van Stadsontwikkeling,
Galvanistraat 15, Rotterdam. Voor het ma-
ken van een afspraak kunt u op maandag-
middag of woensdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur 010-489 4165 bellen.
Rotterdam, 6 november 2013
burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen:
R. Voskuilen,
Clusterdirecteur Stadsontwikkeling
Werkzaamheden Hooghe
Llchtopstand
Op 18 februari 2003 heeft de Stichting Licht-
opstand Hoek van Holland het Hooghe Licht-
opstand teruggehaald naar Hoek van Hol-
land en geplaatst op haar oorspronkelijke
locatie. Vanwege het ontbreken van nanci-
ele werkzaamheden was het helaas niet mo-
gelijk om herstelwerkzaamheden aan het
Hooghe Lichtopstand uit te voeren. Het is
Stichting Lichtopstand Hoek van Holland in-
middels gelukt om de benodigde nancin
bij elkaar te krijgen. Dankzij een nancile
bijdrage van Stena Line en de deelgemeente
Hoek van Holland kan binnen enkele weken
gestart worden met de restauratie van het
Hooge Lichtopstand. PPG Coatings Neder-
land B.V. heeft de verf beschikbaar gesteld.
De termijnen van uitvoering zijn afhanke-
lijk van de weersomstandigheden. Wanneer
de werkzaamheden zijn afgerond, worden de
bouwhekken verwijderd. Naast het restaure-
ren, wordt er ook uitvoering gegeven aan het
aanlichten van het Hooghe Lichtopstand. Dit
betekent dat er naar verwachting volgende
week drie LED schijnwerpers worden aange-
bracht. Ook op het pad richting restaurant
Jutter Eten&Drinken in het Waterwegpark
wordt dan verlichting aangebracht. Het da-
gelijks bestuur heeft hier onlangs toe beslo-
ten. Deze lichtmasten zijn echter tijdelijk.
Vanwege leveringsproblemen kunnen de
bestelde lichtmasten pas eind januari 2014
geplaatst worden. De leverancier neemt de
kosten voor het plaatsen van de tijdelijke
lichtmasten op zich.
Besllstermljn
omgevlngsvergunnlng
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente
Hoek van Holland maakt bekend dat de be-
slistermijn van de volgende aanvraag is ver-
lengd met zes weken:
het plaatsen van een dakkapel aan de
Johan Mauritsstraat 164, 3154 CD (omv.
13.09.00127);
het kappen van een aantal bomen in de
Oranjebonnenpolder (omv.13.09.00103).
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van verzending
ervan een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente. Het bezwaarschrift moet worden
gezonden aan het dagelijks bestuur, Prins
Hendrikstraat 161, 3151 AE te Hoek van Hol-
land. U kunt, indien u een bezwaarschrift
bij het dagelijks bestuur heeft ingediend,
een verzoek om voorlopige voorziening (o.a.
schorsing) indienen bij de Rechtbank Rotter-
dam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk
verzoek is griferecht verschuldigd.
Agenda 'Hoek van
Holland ln Beweglng
(voor 66-plussers)'
donderdag 7 november Seniorobics
(10.00 - 11.00 uur, LCC De Hoekstee)
vrijdag 8 november start Fithockey (09.30
- 10.30 uur, LCC De Hoekstee)
vrijdag 8 november Zumba-Gold (13.00
- 13.45 uur, Dienstencentrum LCC De
Hoekstee)
woensdag 27 november gratis proees
jeu de boules (14.00 - 16.00 uur, PV Mar-
keer)
Voor meer informatie over deze bewegings-
activiteiten kunt u contact opnemen met
Karin Happe (tel: 06-83947023).
actueel
7 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Jongeren komen op verschillende
plaatsen in aanraking met alcohol en
drugs, bijvoorbeeld op feestjes, op
straat, bij de (sport)vereniging. Wat
weet u over alcohol- en drugsgebruik
door jongeren in uw omgeving en hoe
gaat u er mee om?
Waar kunt u terecht met signalen die
duiden op problematiek en welke
stappen neemt u bi| het aanbieden
van hulp Bi|na vi|ftig ouders, vri|wil-
ligers van (sport)verenigingen, (ho-
reca)ondernemers, |ongerenwerkers
en professionals kwamen afgelopen
week naar de speciale bi|eenkomst
om met elkaar in gesprek te gaan over
het alcohol- en drugsgebruik onder
|ongeren in Hoek van Holland.
De bi|eenkomst werd georganiseerd
door de deelgemeente Hoek van Hol-
land, in samenwerking met Youz (het
|ongerenmerk van Bouman GGZ)
en de GGD Rotterdam Ri|nmond. Na
een welkomstwoord door Hestia Reu-
kema (VVD), voorzitter van de deel-
gemeente en verantwoordeli|k porte-
feuillehouder, volgde een presentatie
van Brenda Riegman van Youz over
de verschillende typen drugs en hun
effecten. Dokter Nico van der Lely
(kinderarts en initiatiefnemer voor de
eerste Nederlandse polikliniek 1eugd
& Alcohol) ging vervolgens in op de
effecten van alcohol bi| gebruik door
|ongeren. Daarna gingen de aanwezi-
gen in kleine groep|es uiteen om er-
varingen en ideen uit te wisselen en
eventuele mogeli|kheden van samen-
werking te bespreken.
Zinvolle bijeenkomst
De bi|eenkomst werd door de aanwe-
zigen als zeer waardevol bestempeld.
De aanwezigen waren erg onder de
indruk van de informatie. Natuurli|k
wist iedereen dat alcohol slecht is
voor |ongeren, maar dat het drinken
in een vroeg stadium zulke negatieve
effecten heeft, was voor veel mensen
nieuw.
Van der Lely
Nogal wat ouders staan hun kinde-
ren toe om alcohol te drinken. 'Beter
thuis, dan ergens anders' denken ze.
Dokter Van der Lely liet op overtui-
gende wi|ze zien dat dit motto niet
deugt. Na het verhaal van dokter Van
der Lely was iedereen het er in ieder
geval over eens, dat het besluit van de
Tweede Kamer om de minimumleef-
ti|d voor alcoholverkoop per 1 |anuari
2O14 te verhogen van 16 |aar naar 18
|aar, een meer dan logische stap is.
Vervolg
De deelgemeente Hoek van Holland
heeft de afgelopen |aren met betrek-
king tot het alcohol- en drugsgebruik
onder |ongeren vooral ingezet op
preventie, het voorkomen van het ge-
bruik van (genot) middelen. En met
succes. Het beleid kri|gt het komende
|aar dan ook een vervolg. Wilt u op de
hoogte bli|ven van de activiteiten en/
of wilt u meedenken over de wi|ze
waarop het alcohol- en drugsgebruik
onder |ongeren verder teruggedron-
gen kan worden Neem dan con-
tact op met Wilma van Oeffelt van
de deelgemeente Hoek van Holland
(tel:O1O- 2671212, e-mail: voorlichtin-
g81oktober_gmail.com).
Meer informatie
Ki|k voor meer informatie over het ge-
bruik van alcohol en drugs op www.
youz.nl. Meer informatie over het
werk van dokter Van der Lely vind |e
op www.polikliniek|eugdenalcohol.
nl.
Zinvolle avond over alcohol en drugs
Afgelopen zaterdag organiseerde 'Els
van de Dde', zoals Els Zwethsloot in
Flat Duinzicht bekend staat met be-
hulp van enkele andere vri|willigers
uit de flat een burendag, welke mede
gefinancierd werd door de Deelge-
meente en Woningbouwvereniging
Hoek van Holland.
Eerder in de week was bi| alle bewo-
ners een bloemet|e met een uitno-
diging bezorgd en afgelopen zater-
dag was het dan ook een drukte van
|ewelste in de hal van het flat. Ook
deelraadsvoorzitter Hestia Reukema
was vanuit de deelgemeente met
twee taarten aanwezig. Het hoeft
geen betoog, dat hier voldoende af-
trek voor was. Hoewel de subsidie
niet voor dranken en hap|es is be-
doeld, hoort bi| deze taart natuurli|k
wel een drank|e, hetgeen middels
een fooienpot werd gefinancierd, een
fooienpot die overigens voor de toe-
komst voldoende hoop geeft. Ook in
de toekomst zullen verschillende ac-
tiviteiten worden georganiseerd, de
bewoners van "Duinzicht" gaan daar
zeker meer van horen.
Burencontactdag geslaagd
De kledinginzameling voor Coman-
dau afgelopen week in Hoek van
Holland was een groot succes! Ruim
200 dozen zijn gevuld met kleding,
beddengoed en speelgoed. Gott-
fried Gelaudemans, voorzitter van
de Werkgroep Comandau, meldt dat
verder brandweerlaarzen, skis, ski-
schoenen, kinderfietsen en kinderwa-
gens zijn gebracht.
"We zi|n alle gevers dankbaar voor de
over het algemeen kwalitatief goede
kleding die zi| brengen. Zoals alti|d
wordt er door de werkgroep Coman-
dau - een samenwerkingsverband
van de RK Parochie H. Egbertus & H.
Lambertus, Stichting Kezdi en het
Rode Kruis district Waterweg-Noord
- op toegezien dat alle kleding en goe-
deren bi| die mensen in Comandau
terecht komen die dat het hardste no-
dig hebben.
Zonder de inzet van de vele vri|wil-
ligers die steeds aan onze kledingac-
ties meewerken was dit niet mogeli|k
geweest.
Een particulier uit Wateringen stelde
15O groot formaat nieuwe verhuisdo-
zen ter beschikking en de fa. Arend
Sosef zorgde weer voor het vervoer.
Zelfs de aannemer die de Cordes-
straat nabi| 'het Schip' had open-
gelegd werkte mee door met een
bulldozer de oprit naar het kerkplein
bereikbaar te maken voor de vracht-
wagen van Arend Sosef. Dus willen
we ook hen daarom op deze plaats
nogmaals harteli|k bedanken", aldus
Gelaudemans.
Kledinginzameling
Comandau succes
Vri|dag 1 november was de Hallo-
weenoptocht welke vanaf het terrein
van The Hookers vertrok. Afgelopen
zaterdag 2 november kwamen de
griezels en spoken van de Mahustraat
en omgeving nog een keer te voor-
schi|n. Op initiatief van twee creatieve
buurvrouwen werden er zelfs bomen
versierd.
De toch ging om 1D.OO uur van start en
gingen de kids de deuren langs. Schit-
terend was het natuurli|k dat enkele
bewoners zich eveneens verleed had-
den. Op de Tasmanweg was de steeg
niet alleen versierd maar zorgde rook
en licht voor het nodige spektakel.
Na de terugkomst moest er gepuz-
zeld worden om een schat te vinden
daarvoor moesten ook nog eens eerst
acht spookfiguur griezels gevonden
worden op het pleint|e voor NSO-
DUA.
De puzzel was vri| snel opgelost dus
was het ti|d om op zoek te gaan naar
de schat. Nadat de schat gekraakt
was gingen de ongeveer 8O kids die
meededen met een goed gevulde
zak met lekkers en kadoot|es richting
huis. Een geslaagde avond, die zeker
weer een vervolg zal kri|gen.
Halloweenbuurtfeest Mahustraat
De kids gingen verkleed de buurt af voor snoepgoed. Foto: PR.
Vorige week woensdag organiseerde
Stichting Kinderspelen een knutsel-
middag voor kinderen van het ba-
sisonderwi|s. Daarbi| stond alles in
het teken van Halloween. De animo
was zoals verwacht groot en vooraf
aanmelden was dan ook verplicht en
noodzakeli|k. Dat dit geen overbodige
luxe was bleek wel uit het feit dat er
twee maal zo veel belangstelling was
als plaatsen. De locatie aan het Haak-
pad zorgde ervoor dat de maximaal
5O deelnemers om 14:OO uur van start
gingen. Er werd gewerkt met echte
pompoenen met leuke bi|passende
pompoenmaskers, lantarens werden
versierd, net als Trick or Treat tas|es.
Na het harde werken stond als ver-
rassing nog een heerli|ke pannen-
koeken maalti|d voor de deelnemers
klaar. Deze was bereid door Martha
de Groot, werd dankbaar aanvaard en
smaakte uitstekend.
Halloweenknutsel bomvol
Er werd volop geknusteld door de kids. Foto: PR.
Er bli|kt toch extra geld te zi|n voor de
speeltuin. Dat bleek verleden week
woensdag ti|dens de begrotingsverga-
dering van de deelgemeenteraad. Op
de begroting waren voor de speeltuin
twee bedragen opgenomen: 28.OOO
euro voor de kostendekkende huur,
iets waar de speeltuin verder geen
beschikking over heeft. Daarnaast
staat er een bedrag van 22.OOO euro
op de begroting voor de toezichthou-
der. Dit houdt in dat er nog 8.OOO euro
ontbreekt. Deelraadsvoorzitter Hestia
Reukema deed ti|dens d e raadsver-
gadering de toezegging in november
van dit |aar met een voorstel voor dit
bedrag te komen. De toezegging van
de deelraadsvoorzitter was genoeg
reden voor het CDA en Leefbaar Rot-
terdam Hoek van Holland een amen-
dement, waarin 1O.OO euro extra werd
gevraagd in te trekken. Overigens sluit
de bi|drage om een beheerder aan te
houden aan bi| wat het college van
burgemeester en wethouders in een
conceptstuk schreef in |uni van dit
|aar.
Twee citaten: "Er spelen twee be-
langri|ke ontwikkelingen met betrek-
king tot het speeltuinenbeleid: de
kostendekkende huur en de afbouw
van de ID-banen/beschikbare mens-
kracht bi| speeltuinen. Met betrekking
tot de kostendekkende huur geldt dat
er een gezamenli|ke financile dek-
king wordt ingezet vanuit gemeente
en deelgemeenten, zodat organisa-
ties (waaronder speeltuinen) niet te
maken kri|gen met substantile kos-
tensti|gingen. .
..Daarnaast vinden wi| het belang-
ri|k dat de thans beschikbare capa-
citeit aan reguliere beroepskrachten
(veelal toezichthouders) bi| speeltui-
nen ook vanaf 2O14 overeind bli|ft. Wi|
willen u daarom verzoeken om bi| de
subsidietoekenning aan de speeltui-
nen voor 2O14 het huidige subsidie-
volume in stand te houden (en dit vo-
lume ook in de meer|arenraming op
te nemen), zodat het aantal beroeps-
krachten vanaf 2O14 op het huidige ni-
veau kan bli|ven", aldus het schri|ven.
Toch extra geld voor
speeltuin
Aanstaande zaterdag, D november,
vindt in de Hoekstee de renie plaats
van het Openbaar Onderwi|s Hoek
van Holland. Stichting Reunie Open-
baar Onderwi|s Hoek van Holland
heeft na zeven |aar weer een reunie
opgezet voor leerlingen van de Van
Ri|ckevorselschool en de voormalige
Ir. P. Calandschool. De inschri|ving is
inmiddels gesloten, maar zaterdag
aanmelden en betalen is mogeli|k.
Wie niet op de reunie kan komen
maar toch in de toekomst op de hoog-
te gehouden wil worden van activitei-
ten van de Stichting, kan zich aanmel-
den via: reuniehvh2O18_gmail.com.
Ook voor toekomstige uitnodigingen
is het goed om over de mailadressen
te kunnen beschikken.
Meer informatie
Meer informatie over de renie kan
men vinden op www.reuniehvh.nl,
daar zi|n ook foto's te bewonderen.
De renie wordt mede mogeli|k ge-
maakt door financile bi|dragen van
DeltaPort donatiefonds en Woning-
bouwvereniging Hoek van Holland.
Zaterdag renie openbaar onderwijs
8 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
rJJr rc /v/sfc rJJ\'
H
o
e
k

v
a
n

H
o
l
l
a
n
d
4/c /s r/f
W
a
a
r w
e
rk
ik
?
Maandelijks verschijnt er op deze pagina een foto van een medewerker(ster) die werkzaam is
bij een van de adverteerders op deze pagina. De oplossing van vorige maand is De Hoekse
Vishandel, Marianne Oprel uit Hoek van Holland gefeliciteerd, de cadeaubon komt naar je toe!
Weet u waar deze heer werkt?
Vermeldt dit hieronder op de aangegeven plaats en u maakt kans op een cadeau-
bon van 25,- te besteden bij n van de winkeliers op deze pagina!
Naam (inzender)* :
Adres :
Postcode+Woonplaats :
Deze medewerker/ster
Werkzaam bij :
*Stuur uw inzending, vergezeld van uw naam, adres,
Postcode, woonplaats en telefoonnummer binnen 14 dagen naar:
De Hoekse Krant, Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk of mail
naar actie@uitgeverijwestmedia.nl o.v.v. HK Zoek de Weg.
BAKKERIJ
Marathon
PRINS HENDRIKSTRAAT - H0EK \AN H0LLAND
0e openinstijden:
maandag LoL en meL zaLerdag van 08.00 LoL 20.00 uur
en op zondag van TT.00 LoL 20.00 uur.
Turkse pizza en frisdrank nu 4,95
8roodje 0ner net patat
en frisdrank nu 5,95
kapsaIon nenu net frisdrank nu 5,95
KcnIngIn Emmabculevard 4
Hcek van Hclland
Tel. 06-300596Z4
Vanaf heden:
WlLD
SPEClALlTElTEN

Elke zcndag cpen van 11.00 - Z0.00 uur


Albert HeIjn - Hcek van Hclland

1.
79
0
99
NOVEMBER AANBIEDING:
Bij een gezichtsbehandeling
krijgt u 10 minuten
gratis zonnebank!
Last van rode adertjes in het gezicht?
Bij Salon Fresh kunt u ze laten verwijderen!
s
alon
fre
s
h
Schoolstraat 36b,
Hoek van Holland
Tel. 0174-310979
www.salonfresh.nl
Met eigen klussendienst
Spet|c|e cca||e1|ag ||aaea ea |e|leateawet|ag,
teawet|ag, |a|eewkcslea.
0ek veet vetI ea |e|cag |eal e ||j eas cca |el je|sle c1tes.
Sepetst|etpe pt|jtea
Huydecoperstraat 17
3151 NC Hoek van Holland
Telefoon 0174 -384 149
d|zdo|oo|qo||.co
w|I IkI0k6Ik 00K 0w B0|IkSCh||0IkwIkK.
Prlns Henorlkstraat 250
3151 AW Hoek van Hollano
Teletoon 0174 - 384138
www.benkoevlsser.nl
FASHI ON B U S I N E S S
WAT IS JOUW LOOK VANDAAG?
CREER EEN UNIEKE LOOK AL VANAF 179,-*
MONTUUR + GLAZEN
AL VANAF 179,-
*
GA NAAR DE WINKEL EN KOM DE COLLECTIE BEKIJKEN.
*consumentenadviesprijs: vraag naar de voorwaarden
*consumentenadviesprijs: vraag naar de voorwaarden
WAT IS JOUW LOOK VANDAAG?
CREER EEN UNIEKE LOOK AL VANAF 179,-*
$0f9l00 0 8f8ll0 0 8ll0 l090fl0 0 000f00l0
008k00l 09l08
Nl( 08l0 0N 0l8 900f f08f8ll0 0
l 000l 800k 98 80ll80
00k f08f8ll0 98 l0l 0l( 08 0k000l0 0l80
Peter van Leeuwen tweewielers
Prins Hendrikstraat 203/205
3151AH Hoek van Holland
0174-387895
Brrrrr buiten regen wind
dus echt herfst...
Dan gaan we het binnen weer
gezellig maken en dat zou je kunnen
doen met een leuke plant.
Kom eens kijken bij ons in de winkel.
We hebben een leuk en wisselend
assortiment. We hopen je snel te zien.
DE OPENINGSTIJDEN:
Maandag 12.00 - 17.00 uur
Woensdag 12.00 - 17.00 uur
Donderdag 12.00 - 17.00 uur
Vrijdag 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur.
Telefoon 06-11214486 Prins Hendrikweg 14
Hoek van Holland (tegenover de schaatsbaan)

N|euwe |qenoren, N|euwe 5t|j| Lo orte 5o|ute |

ou||joen:weq 2, 1IsI Hk Hoeh uon Ho||ond - OI14-1s2 s - www.|oorte:o|ute.n|
qen|et uon onze eer:teh|o: qerechten teqen zeer :chere tor|euen |
Licht gerookte wildzwijnham, met honing en mosterd gemarineerde appel en
ananas of Gerookte zalm op een bedje van diverse sla met uienringen en kappertjes
* * * * *
Wildbouillon met diverse paddenstoelen
of Lichtgebonden tomatensoep
* * * * *
Tournedos, met rode Portsaus en groene pepertjes
of Zalmfilet, met zachte kreeftensaus en scampi
Al onze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes, verse frieten en overheerlijke groenten
IJsfantasie
Wij zijn beide
Kerstdagen
geopend
KLRSTMLNI 39,5O
Vraag niet hoe het kan, proteer er van!
Ook voor uw heerIijke saIades:
ZaIm - Haring - Tonijn - Gamba's in DiIIe - Krab etc.
AIIeen
vrijdag en
zaterdag
Gebakken Schar 4 stuks 3,- 8 stuks 5,50
k weer verkrijgbaar:
Huisgemaakte vissoep 7,- per liter.
Harwichweg (nabij station)
Hoek van HoIIand
teI 0174 - 3851
Uooro| rcscrucrcn op nr. 0174-848010 o| |oop cucn b|nncn
Pr|ns dcnor|kstroot 285 dock uon do||ono.
bc||og|o
P Z00G 10 0UCH8CP U0| ?.00 ddP
ontb|jtbu||ct b|j
Co| Gc|otcr|o 8c||og|o
uoor 8.
50
p.p.
onbcpcrkt ontb|jtcn
cxc|. oronk.
9 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
In deel 2: de periode 1973-1983.
Op het gebied van onderwijs
gebeurde er, met name met de
bouw van de scholen, veel in de
zeventiger jaren.
In 1971 werd de basis van het
huidige gebouw van de Jozef-
school in gebruik genomen.
Voor de leerlingen, die tijdens
de bouw in een noodschool aan
de Mercatorweg waren onder-
gebracht, betekende het een
terugkeer naar de oude locatie.
In 1972 werd de Hoekse Hill-
school in gebruik genomen als
lagere school. In 1978 werd de
school uitgebreid met drie kleu-
terklassen. De school was nodig
omdat eind zestiger jaren Plan
Oost behoorlijk was uitgebreid.
Hoek van Holland is een wijk
van Rotterdam en kende vanaf
1947 een wijkraad. Op 1 januari
1973 veranderde dat echter toen
Hoek van Holland een deelge-
meente werd in plaats van een
wijk. Het betekende ook de
eerste deelgemeenteraad met
rechtstreeks gekozen vertegen-
woordigers. Dhr. P.J.A.L. de Lint
was de eerste deelraadsvoorzitter
van ons dorp.
In 1974 werd rugbyvereniging
The Hookers opgericht. Een nieu-
we sport in Hoek van Holland,
maar wel gelijk succesvol als
vereniging. The Hookers kregen
een veld aan de Dirk van den
Burgweg toegewezen, haalden in
1977 voor het eerst het kampi-
oenschap en promoveerden toen
naar de eerste klasse.
Hoek van Holland kreeg in 1975
een eigen wijkgebouw in de
vorm van De Hoekstee. Het ge-
bouw werd, zoals destijds werd
gezegd, gebouw voor de Hoeke-
nezen. Vele bekende Nederlan-
ders traden in de beginfase op
in het wijkgebouw. Onder hen
Peter Faber.
Een van de grootste veranderin-
gen die Hoek van Holland in het
begin van de zeventiger jaren
meemaakte was het opspuiten
van het strand. Het strand lag
in de jaren zeventig tot achter
restaurant het Jagershuis aan de
Badweg. Strandtenten werden
nog jaarlijks afgebroken. Voor
het opspuiten van het strand
werd zand gebruikt dat gebag-
gerd werd bij de realisatie van
de eerste Maasvlakte. Na het op-
spuiten kwam het strand bijna
een kilometer verder te liggen
en werden er nieuwe strandex-
ploitaties gerealiseerd. Bekende
namen waren onder meer De
Noorderpier, De Blaasbalg en de
eerste versie van Royal.
Hoek van Holland stond in de
zeventiger jaren ook bekend om
haar uitgaansleven. De bekend-
ste zaken waren vooral de White
Horse bar, tegenwoordig Back
in Time, Sgt. Peppers en de Sein-
post aan de Strandweg, Double
Dutch aan de Schelpweg en
natuurlijk Hotel America in de
Rietdijkstraat. Met name Hotel
America, dat naast het hotelge-
deelte een dancing had, was tot
in de wijde omtrek bekend en
trok zeker in het weekeinde veel
bezoekers. Het was immers de
enige zaak die een nachtvergun-
ning had en op zaterdag tot vier
uur open was. Dat betekende
ook goede zaken voor nevenbe-
drijven zoals Taxi Rooney die
veel werk had de bezoekers van
de dancing naar huis te brengen
of tussen de verschillende uit-
gaansvestigingen te vervoeren.
Rijen met taxis voor de dancing
was dan ook een vrij normaal ge-
zicht. Kortom: Hoek van Holland
bruiste in de zeventiger jaren,
al was er ook toen natuurlijk
overlast van uitgaanspubliek.
Dat gold ook voor het jeugd-
centrum Spees, dat zich aan de
huidige Hoekse Hillweg bevond.
Het voldeed prima, maar door
vechtpartijen en vernielingen
moest het worden gesloten.
Hoek van Holland ving Vietna-
mese vluchtelingen op. Aan de
Mercatorweg verrees een dorpje
van stacaravans waar de vluchte-
lingen werden opgevangen.
Ook de Van Rijckevorselschool
ging bouwen. In 1979 werd de
eerste paal van de huidige school
aan de Mercatorweg geslagen.
Ook deze periode is er dus
genoeg te vertellen over Hoek
van Holland. Voor de familie
Meershoek betekende het veran-
deringen. In 1974 werd het pand
waar de Spar in gevestigd was
aan de Prins Hendrikstraat 178,
verruild voor een groter pand
verderop in de straat. Voordat
daar Meershoek Koop In Markt
gevestigd werd bevond zich daar
transportbedrijf Boon. Het oude
huis en de poort van het bedrijf
verdwenen en de winkel werd
aansluitend aan de garage ge-
bouwd. Bovendien werd er boven
de winkel een nieuw woonhuis
gerealiseerd. Meershoek Koop In
Markt werd tot de beginjaren 80
een zeer populair verschijnsel in
ons land.
Volgende week: een terugblik op
de jaren 1983-1993.
Fotos: fam Meershoek, Tom van
Ooijen, D.E. de Hoog en Marcel
de Hoog.
VIjftIg jaar famIlIe Meershcek
FamIlIe Meershcek Is vIjftIg jaar cndernemer In
cns dcrp. ln vIjf weken tIjd zullen zIj u terugvce-
ren In de geschIedenIs van Hcek van Hclland.
Een geschIedenIs waaruIt blIjkt dat er veel ge-
beurd Is In cns dcrp en dat we vccr wat betreft
veel zaken best trcts mcgen zIjn cp de Hcek.
Albert Heijn
Hoek van Holland
0ouwe Egberts
Aroma
Rood
Pak Z50 gram
60% K0R1IN0
Z.
50
1.
Z5
Brlnta
pak 500 gram
60% K0R1IN0
1.
38
0.
69
Zeeuwse Boerln
Keukenstroop
pct 500 gram
60% K0R1IN0
0.
86
0.
43
pak 1 lIter
60% K0R1IN0
1.
19
0.
59
Appelslentje
Slnaasappelsap
* bovenstaande aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 10 november
10 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Nobelstraat 18
2693 BC s-Gravenzande
CV-KETEL & ONDERHOUD
LOODGIETERSWERK
ZINK / DAKWERK
E-maiI. in!ogsIvanpaassen.nI vvv.gsIvanpaassen.nI

0174 - 446000
ndnpnsturaa|therapeut
pedicure
Margreet Lohman
Telefoon 0174 - 385213
www.okIdokI-kdv.nI
prins hendrikstraat 183a 3151 ag hoek van holland
tel. 0174 - 38 57 52 e-mail: info@bvdende.nl
verzekeringen
bankzaken
nancieringen
belastingen
vertrouwd verzekerd
Bliek Schilders
v o o r k l e u r & k wa l i t e i t
M
Schi l derwerk
M
Wandaf werki ng
Hoek van Holland
0174 - 38 59 29
info@bliekschilders.nl
ERKEND
SCHILDER

Gedipl. pedicure
& manicure
Laura Dekkers

Ht adres
voor hand- en
voetverzorging
0174 - 387283
b.g.g. 06 - 45750535
ADVOCATEN & PROCUREURS
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging
te Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand, Wvg en
Rentegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correlj
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht,
Incassozaken, Huurrecht, Verbintenissenrecht
Technisch Buro Wijnands
Reparaties van:
Wasmachines, Vaatwassers,
Drogers etc.
Tel.: 0174-241075 / 06-54282355
0174 - 63 69 00 / www.westlandtheater.nl
openingstijden kassa: di. t/m zo. 12.00-16.00 uur
AGENDA 6 november t/m 13 november
Week
45
Het Diner
De Nieuwe Wildernis
Sinterklaas en de Pepernotenchaos
Turbo 3D (NL)
TOP lm Hoe duur was de Suiker
Uitsluitend dinsdag 19 november om 14.00 uur.
Toegang 6,75 inclusief kopje kofe of thee vooraf.
Verwacht: Midden in de Winternacht
Verwacht: Mees Kees op kamp
Verwacht: Soof
wo. 6 nov Amsterdams Kleinkunst Festival Finalistentournee.
Met Cortijn Tonkes, Jos Schuringa en het winnende
duo Yentl en De Boer. Deelnemers Rabo Talenten
Concours
do. 7 nov Toneel Thrillertheater Hitchcock 3, De man die het
wist. Het derde en laatste deel van de spannende
Hitchcock trilogie
vr. 8 nov Theaterconcert Frans van Deursen Scherven van
een leeggedronken nacht (Tom Waits)
za. 9 nov Cabaret Sara Kroos Van Jewelste (try-out) /
Uitverkocht!
wo. 13 nov Cabaret Rayen Panday Drie keer Rayen. Deelnemer
Rabo Talenten Concours
do. 14 nov Muziektheater Egon Kracht & The Troupe Het Oog
van Leonardo
BIOSCOOP
6,75 inclusief kopje kofe of thee vooraf.
Uitsluitend dinsdag 19 november om 14.00 uur. Uitsluitend dinsdag 19 november om 14.00 uur. Uitsluitend dinsdag 19 november om 14.00 uur. Uitsluitend dinsdag 19 november om 14.00 uur. Uitsluitend dinsdag 19 november om 14.00 uur.
Kenni sgevi ng beschi kki ng
UTGEBREDE VOORBEREDNGSPROCEDURE
WET ALGEMENE BEPALNGEN OMGEVNGSRECHT
ONDERWERP
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 4 mei 2011 een aanvraag op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van
Gemeentewerken Rotterdam voor de inrichting aan de DwarskuIk ongenummerd,
3151 ZD Hoek van HoIIand.
De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor het zeven van met
munitie verontreinigde grond met een maximum capaciteit van 100.000 ton per
jaar op eerdergenoemde locatie.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te
verlenen.
Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking
gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
NZAGE
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken van 7 november 2013
tot en met 18 december 2013 op de volgende plaatsen inzien:
Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de
openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);
de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van
Holland;
de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na
deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).
Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van
de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp-
beschikking;
de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de
beschikking;
belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking
ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
NLCHTNGEN
De heer L.E. Rademaker van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 52.
Zaaknummer: 98367305, DMS-nummer: 21662727.
s-GRAVENZANDE
K
i
j
k

h
i
e
r

n
o
u
!
Kon. Wilhelminastraat 1,
D. v.d. Kasteeleplein 2,
Onze Zeeuwse kwaliteits aardappelen
Frieslanders, 5 kilo ..................................................................... 2,99
Lekker topfruit van Hollandse bodem
Jonagold, appels, 2,5 kilo ..................................................... 2,49
Comice, handperen, de lekkerste, kilo ............ 1,25
Gieser Wildeman stoofperen, 2 kilo ................ 2,99
De Westlandse Aardbei, honingzoet, 500 gram ...... 2,99
Div. soorten Westlandse druiven: Alicante, 500 gram ... 2,99
Cyclamen, topkwaliteit!!! extra groot ..................... 3,50
Van bakker Vreugdenhil, Maasdijk: Speculaas en amandel-
staven, heerlijke bakkerspepernoten en oliebollen!!!
DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
Hollandse prei, 500 gram .............................................................. 0,29
MAANDAG + DINSDAG
Bij aankoop van onze overheerlijke ambachtelijke slagers
rookworst: 500 gram zuurkool uit t vat GRATIS!!!
Rode kool, vers gesneden, 500 gram ............ 0,69
Lekker:
Westlandse
kasbloemkool!
Specialiteit van de week:
Van ons rund:
L8wA8k0FFL I0 wk
- I0w88Fk
- 688A0 6Ak
2I 100 68AM 008 2.98
Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 9 november.
KALFSBOOMSTAMMETJES ELKE 5E GRATIS
SIagerij van Strien
gegarandeerd de beste kwaliteit
www.slagerijvanstrien.nl
Pr. Marianneplein 5 - Maasdijk
Telefoon 0174-514646
Nieuw uit eigen keuken:
Klapper van de week:
SIagerij van Strien
www.slagerijvanstrien.nl
Pr. Marianneplein 5 - Maasdijk
Telefoon 0174-514646
MAGERE STOOFLAPPEN 500 gram 6.95
LEUKE GEVULDE PANNETJES
(VOOR IN DE OVEN OF MAGNETRON)
DIV. MAALTIJDEN per stuk 9.95
GEHAKT H.O.H. kilo 4.50
Uw gebit verdient de
zorg van de tandprotheticus
vergoeding via uw
zorgverzekeraar
kunstgebit ook op implantaten
reparaties
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
E.G.C. Veringmeier
Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
tel. (010) 471 13 20
Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
tel. (010) 426 14 17
e-mail: vmeier@hetnet.nl
www. kl i kgebi t schi edam. nl

PR|NS HLNDR|KSTRAAT 247


HOLK vAN HOLLAND
'|. \ | l|ll||
|\ |i|||
BEAUJOLAIS
PRIMEUR
PARTY
D
O
N
D
ER
D
A
G

21 N
OVEM
B
ER
20.00 TOT 04.00 UUR
uit
11 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Afgelopen zaterdag werd in de Mar-
griethal te Schiedam de jaarlijks
terugkerende Marching en Music
Contest gehouden. Marching Band
Rotterdam aan Zee had zich voor
de vierde achtereenvolgende keer
aangemeld om aan dit concours deel
te nemen. Sinds de zomervakantie
is hard gestudeerd op de muzikale
uitvoering en de exercitie van de band
en zaterdag was het alweer tijd om
het bereikte resultaat aan het publiek
en de jury te presenteren.
Excercitie
De Hoekse muzikanten moesten al
vroeg op want om D uur werden ze al
in Schiedam verwacht. Na aankomst
werd er eerst nog even ingespeeld
om de groep in de |uiste stemming te
brengen.
Al snel was het ti|d om op te stellen
voor het optreden en marcheerde
de Marching Band het wedstri|dter-
rein op met Rolling in the Deep, een
prachtig arrangement wat geli|k de
toon zette voor een mooi optreden.
Hierna was het ti|d voor het eerste te
beoordelen werk, Skyfall (van Adele).
Dit werd uitgevoerd met basgitaar
en uitgebreid concert slagwerk. Een
mooi arrangement dat goed werd uit-
gevoerd en zichtbaar in de smaak viel
bi| het publiek, wat na afloop enthou-
siast applaudisseerde.
Vervolgd werd met I Want You Back,
wat marcherend uitgevoerd werd.
Hierbi| luisterde de |ury niet alleen
naar de muzikale prestaties maar
werd de exercitie van de groep ook
onder de loep genomen.
Met het laatste nummer, Born This
Way, sloot de Hoekse Marching Band
optreden mooi afsloot.
Toen was het wachten op de pri|suit-
reiking. Meest opvallend was wel dat
Marching Band Rotterdam aan Zee
de enige band was die een optreden
verzorgde waarbi| er helemaal geen
marsmuziek gespeeld werd!
Voor de pri|suitreiking marcheerden
alle korpsen nog een keer op. Uitein-
deli|k kwam de uitslag voor de Hoek-
se muzikanten met een gemiddeld
aantal van 81 punten. Dit is een mooie
eerste pri|s maar wel iets minder
dan het aantal punten van vorig |aar.
Gezien de voorbereidingen en de en-
thousiaste reacties die inmiddels wa-
ren ontvangen, had de Marching Band
hooggespannen verwachtingen en de
teleurstelling was dan ook groot om
te horen dat dit niet in de punten tot
uiting is gekomen.
Onderscheiden
Van de |ury ontving de groep geschre-
ven commentaren voor het concer-
terende werk, voor het marcherende
werk werden de commentaren inge-
sproken. Hieruit viel op te maken dat
er zeker goede dingen gebeuren op
muzikaal en exercitie gebied maar
dat er ook punten zi|n waar aan ge-
werkt kan worden om een volgende
keer een nog beter resultaat te halen.
Wellicht heeft ook de muziekkeuze
invloed gehad op de beoordeling en
hier zal voor een volgende keer ook
nog eens kritisch naar gekeken wor-
den.
Feit bli|ft natuurli|k dat de Marching
Band een goed optreden heeft gege-
ven en dat het repertoire zich in po-
sitieve zin onderscheidt van wat vele
ander korpsen doen.
Eerste prijs voor Marching Band RAZ
De Marching Band van RAZ behaalde in Schiedam de eerste prijs. Foto: PR.
De maand november duikt het Ke-
ringhuis diep in de Maeslantkering
met een unieke rondleiding achter
de schermen, het tentoonstellen van
extra archiefmaterialen (waaronder
fotos van de bouw en films over de
techniek van de kering) en een spe-
ciale kinderactiviteit. Aanvullend is
de expositie Waterparels te bezoe-
ken: prachtige fotos die de unieke
onderwaterwereld van de Grevelin-
gen en de Oosterschelde in beeld
brengen.

Unieke rondleiding achter de
schermen van de Maeslantkering
Alti|d al willen zien hoe de grootste
stormvloedkering ter wereld bestuurd
wordt Het Keringhuis verzorgt op vri|-
dagavond 22 november van 17.OO tot
2O.OO uur samen met medewerkers
van het operationele team van de
Maeslantkering eenmalig een rond-
leiding in het Keringhuis en achter de
schermen van de Maeslantkering.
De rondleiding voert door het Kering-
huis, buiten langs de Maeslantkering
en naar het bedieningsgebouw. Hier
wordt de computer bezocht die de
kering bestuurt, de systeemruimte
en de noodgenerator. Een bi|zondere
rondleiding waarbi| deuren opengaan
die normaal gesproken voor bezoe-
kers gesloten bli|ven. De rondleiding
start in het Keringhuis met een buf-
fetdiner en duurt ongeveer drie uur.
Volwassenen f 2O,-, kinderen (4 t/m
12 |aar) f 1O,-. Plaatsen reserveren via
www.keringhuis.nl
Het Keringhuis duikt in de Maeslantkering
In het weekend van 8, D en 1O no-
vember gaat Extra Gold terug naar de
sfeer van RNI. Op zondag 1O novem-
ber gebeurt dat Live vanuit museum
RockArt. Ruim twee |aar geleden
blikte Extra Gold al eens in een me-
morabel weekend terug op de roe-
rige |aren in het begin van de |aren
'7O toen Radio Northsea International
muziek voor "Young Europe" uitzond
vanaf de vri|e Noordzee. In dit tweede
RNI weekend wordt het geluid van de
veelkleurige Mebo II in het zonnet|e
gezet. RNI live vanuit RockArt in Hoek
van Holland begint om 12.OO uur. Tot
17.OO uur wordt het nieuws weer net
als toen gelezen door Peter 1ager.
Verder schuiven diverse voormalige
RNI medewerkers, waaronder Marc
van Amstel, Peter Ford, Dick de Graaf
en Hans ten Hooge, aan in de live-stu-
dio om met het publiek een terugblik
te beleven naar het eerste |aren van
de 7O's. Dit doen ze met de platen, |in-
gles en tunes die inmiddels voor ve-
len deel uitmaken van het collectieve
radiogeheugen. De drie dames die
verantwoordeli|k waren voor de al-
lereerste gezongen Nederlandstalige
Radio Noordzee-|ingle zi|n ook te gast
in Museum RockArt. De Hearts of Soul
blikken terug op de |aren direct na
hun nationale doorbraak. De entree
voor 1O november bedraagt f 7,5O.
Museum RockArt is gevestigd aan de
Zekkenstraat 42 te Hoek van Holland.
RNI weekend Live vanuit
Museum RockArt
Mevrouw G. Masselink geeft op
woensdag 18 november bi| NVVH
Vrouwennetwerk een lezing over
'Coco Chanel, een vrouw alleen' in De
Kiem aan de Kon. 1ulianaweg D1 te 's-
Gravenzande. Aanvang is 14.OO uur.
Vrouwennetwerk
Inmiddels is overal in Nederland
Movember van start gegaan. Dit we-
reldwi|de initiatief vraagt op een
ludieke manier aandacht voor man-
neli|ke gezondheidsproblematiek en
dan met name voor prostaatkanker
en teelbalkanker.
In Hoek van Holland doet de Hoekse
formatie Square ook haar uiterste
best om een steent|e bi| te dragen. De
manneli|ke leden laten allemaal hun
snor staan en halen zo geld op voor
Movember.
Om ervoor te zorgen dat er extra veel
geld wordt opgehaald, organiseren
de band op 28 november een be-
nefietconcert in cafe Prins Hendrik.
De band bestaat uit Suuz Vocals,
Richard- Vocals, Ken Bass, vocals.
Koen Drums, Wim Guitar _ Vocals.
"Deze avond spelen wi| eens niet met
gierende gitaren en brullende ver-
sterkers, maar pakken de zaken un-
plugged/akoestisch aan. Als een soort
straatartiesten zullen wi| unplugged
optreden en ervoor zorgen dat de be-
zoekers hun geld voor Movember in
de gitaarkoffer doneren. Ti|dens die
avond spelen wi| de beste unplugged
rock & pop", aldus de leden van
Square.
De unplugged sessie start om 21:OO
en duurt tot 28:OO. De entree van de
avond is natuurli|k gratis.
Meer info over square op: http://
www.squareband.nl of via http://mo-
team.co/square. Natuurli|k hebben
we ook facebook: http://www.face-
book.com/coverbandsquare Meer in-
formatie over de movemberactie vind
|e op: http://nl.movember.com/
Square unplugged voor Movember
Het zesde accordeonfestival in het
Lokaal Cultuur Centrum 'De Hoek-
stee' werd afgelopen zaterdag ge-
kenmerkt door een grote afwisseling
van muziekgenres. Bi| de opening
sprak presentator Henny Westdi|k de
verwachting uit dat, ondanks de be-
zuinigingen in de kunstsector van de
gemeente Rotterdam en het verdwi|-
nen van de deelgemeenten, het be-
staande kunst- en cultuurbeleid in de
wi|ken vanwege het succes zou kun-
nen worden voortgezet. 'Vooral de
gewenste samenwerking tussen de
gemeenteli|ke overheid en het parti-
culier initiatief is in Hoek van Holland
op zi|n best en dat moet behouden
bli|ven' aldus Westdi|k. Na de ope-
ning van het festival beet de accor-
deongroep "Accordoen" uit de regio
Rotterdam het spits af met zeer her-
kenbare werk|es. Het A-orkest van het
Dordts Accordeon Centrum (DAC)
leverde o.a. een sublieme opvoering
af van 'Ein Balletabend' en vooral de
'Noorduitgang' werd door het publiek
zeer gewaardeerd. De accordeonver-
eniging "Door Oefening Verkregen"
uit Maasdi|k vertolkte een prachtig
werk van 1acob de Haan : 'Oregon'.
Het toporkest "Milonga" uit Zwolle
imponeerde o.a. met de 'Nordische
Sonate'. Het accordeonorkest 'Hoek-
se Waard' uit Klaaswaal kwam goed
uit de verf met de 'Concerto from
Rondo Veneziano' en ging uit haar
dak met 'Supertramp', waarin de gi-
taren een belangri|ke rol speelden.
Voor de etenspauze was het de beurt
aan het B-orkest van DAC, waarin de
|eugd zeer goed vertegenwoordigd is.
'Killing me softly' en een medley van
'The Beatles' gingen er bi| wi|ze van
spreken in als koek.
Het avonddeel werd geopend door
het accordeonduo "Hond Niet Aaien"
bestaande uit Iris Oberstadt en Hans
van der Maas. Zi| speelden in een half
uur ti|d composities van Renzo Rug-
gieri en Howard Skempton en hun
optreden had globaal een educatief
karakter. Zi| werden opgevolgd door
Die Musikfreunde uit Wlfrath, Duits-
land, met onder meer twee bekende
werken 'La mer' en 'Heal the world.
Het "B-orkest van de Eerste Hoekse
Accordeon Vereniging" (EHAV), met
8O spelende leden goed vertegen-
woordigd, had een leuk en luchtig
repertoire met uitschieters zoals 'Fie-
sta Espana' en 'Viva Mexico', waarin
de sombrero's niet ontbraken. Ook
het symphonisch accordeon orkest
"Prins Hendrik" uit Delft had vanwege
het aantal muzikanten moeite een
plek|e te vinden op het grote podium.
Vooral de klassieke compositie van
Rossini 'Barbier van Sevilla' werd uit-
stekend uitgevoerd. Het laatste optre-
den was gewoontegetrouw wegge-
legd voor het "A-orkest van de EHAV"
en traditie getrouw maakte dirigent
Paula van Wanrooy er een 'daverend'
einde aan met De 'Israeli Suite nr. II'
dat door de zaal. met een grote dele-
gatie Tranentrekkers, werd meege-
zongen. De 'Medley van de 1ant|es'
was het laatste muziekstuk van het
festival en de afsluiting van een suc-
cesvolle dag, waarin alle orkesten
een positief kritisch rapport meekre-
gen van de |ury: Hans van der Maas en
Ronald Overbruggen. De organisatie
van het accordeonfestival werd mede
mogeli|k gemaakt door de gemeente
Rotterdam, Sport en Recreatie, de
vri|willigers van de EHAV en de Tra-
nentrekkers, het management en het
personeel van de Hoekstee, Arend
Schot en Richard van Klink.
Accordeonfestival met veel
variatie
12 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Aan de Anjer 11 in De Lier staat een keurig af-
gewerkte 5-kamer maisonnette woning te koop.
Ronald van Schie vertelt waarom hun huis een be-
zichtiging meer dan waard is.Het huis is gebouwd in
1979, maar ik heb het in 2007 gekocht. Omdat ik toen
de tijd had,zijn allebei de verdiepingen zo goed als ge-
stript en opnieuw ingericht. Nieuwe badkamer, toilet-
ten, de keuken is opgeknapt en voorzien van nieuwe
apparatuur. In 2011 hebben we ook nog eens een
dakkapel geplaatst en de dakramen van de bovenverdieping vervangen.
De kopers kunnen er eigenlijk zo in.
Met twee verdiepingen, 118 m
2
woonoppervlak en vier slaapkamers,
mag de woning met recht ruim genoemd worden. Daarnaast heb-
ben we een prachtige en ruime loggia op het zuidwesten, waardoor je
s zomers tot s avonds laat kunt genieten van de zon.
Ook de ligging is ideaal. De woning ligt in een rustige, doodlopende
straat nabij een park, een basisschool en het centrum van De Lier is op
loopafstand. Ja, het is een ideale woning voor zowel starters als gezin-
nen, besluit Van Schie.
MUIG IM BBLD
meliormakelaar.nl
ANJER 11 IN DE LIER
214.000,- k.k.
Meer weten over deze woning?
Neem dan contact op met
Meliormakelaar De Lier via 0174-540654.
Autorijschool de3Hoek
Hoog percentage 1e geslaagden
64,- 1,5 uur
Tel. 06-14439455
www.autorijschoolde3hoek.nl
Maat[e m|nder met kerst?
I|uer worden?
net kan echt!
AAN8ILDING:
4 daags roefpakket
06-13266269
Acne |s ge|d|g |n november
en december.
Zaterdag 9 november
van 13.00 tot 17.00 uur
aan de Kon. Julianaweg 146
Kom alvast kijken waar je in 2014 gaat
sporten in een geheel nieuw sportcomplex
met fonkelnieuwe apparatuur.
Wil je direct starten
met sporten?
Dat kan voor maar 25,-- per maand
aan de Monsterseweg 5
V
ra
a
g
n
a
a
r d
e
G
o
ld
-c
a
rd (een kaart voor het leven voor slechts
1
0
0
0
,--)
Highline Fitness
Monsterseweg 5
s-Gravenzande
0174-417092
www.highlinetness.nl
info@highlinetness.nl
OPEN DAG HIGHLINE

Prins Hendrikstraat 386 Hoek van Holland Tel. 383419
2 bossen rozen 6 5,00
6 2,95 per bos
0E H0EKSE RAE1
0ebatterend gedeelte
Prcgrannaocgrc|ing 2014
In de piogiannalegioling 2O14 zijn de
leIeidsIijnen nadei uilgeveikl, zoaIs
geschelsl in de vooijaaisnola vooi de
legioling 2O14 en dooi de deeIiaad
vaslgesleId op 27 juni 2O13.
Veidei is in de piogiannalegioling
iekening gehouden nel de veivachle
onlvikkeIing van hel deeIgeneenle-
fonds. De piogiannalegioling 2O14
sIuil nel een posilief iesuIlaal van C
32.OOO.
De fiaclies hellen hun aIgenene
leschouvingen gegeven ovei de pio-
giannalegioling (zie de lekslen op de
velsile) en hel DageIijks esluui (D)
heefl hieiop geieageeid. Hel voIIedige
delal van de iaad is le leIuisleien op
de loven genoende velsile.
Tevens zijn diie anendenenlen inge-
diend:
- on 1O.OOO,- van hel posilief iesuIlaal
le ieseiveien vooi lehoud van de loe-
zichlhoudei van de speeIluin Hoek
van HoIIand,
- on 89.OOO,- loe le voegen vanuil
de aIgenene ieseive aan de leslen-
ningsieseive uileniuinle vooi lij-
vooileeId de heiiniichling van slia-
len:
- on hel posilief iesuIlaal van 32.OOO
loe le voegen aan de leslennings-
ieseive uileniuinle on hel huidige
hoge niveau van de luileniuinle le
handhaven.
Na enig delal heefl hel D loegezegd
on in iedei gevaI ovei de speeIluin
een nadei vooisleI aan le lieden aan
de deeIiaad l.l.v. de iaadsveigade-
iing op 21 novenlei a.s., vaailij dan
o.a. de eigen veinogensposilie van de
speeIluin voidl geloelsl. Wal leliefl
de vooigesleIde loevoeging aan de
leslenningsieseive uileniuinle zaI
- indien haaIlaai - ook een nadei
vooisleI vooi de iaadsveigadeiing op
21 novenlei a.s. voiden aangeloden,
andeis vooi de iaadsveigadeiing op 19
decenlei a.s. Na deze loezegging zijn
de diie anendenenlen ingeliokken.
Hel lesIuil ovei de Iiogianna-
legioling 2O14 is genonen in hel
lesIuilvoinend gedeeIle.
Beslultvormend gedeelte
Najaarsrappcr|agc 2013
Unanien is lesIolen:
1. In le slennen nel de najaaisiap-
poilage ovei de legioling 2O13,
2. In le slennen nel de leslenning
van hel iesuIlaal van de jaaiieke-
ning 2O12 zoaIs uileengezel in de
vooijaaisnola en nadei veiveikl in
deze iappoilage,
3. De hieinee sanenhangende legio-
lingsvijziging 2O13-O5 vasl le sleI-
Ien,
4. Dil deeIiaadslesIuil nel de lijle-
hoiende legiolingsvijziging in le
dienen lij hel coIIege van &W van
Rolleidan nel hel veizoek hieiop
een veikIaiing van geen lezvaai af
le geven.
Prcgrannaocgrc|ing 2014
Unanien is lesIolen:
1. De piogiannalegioling 2O14 in
onlveip vasl le sleIIen,
2. De in onlveip vaslgesleIde pio-
giannalegioling 2O14 lei defini-
lieve vaslsleIIing aan le lieden aan
de geneenleiaad van Rolleidan,
dooi lussenkonsl van hel coIIege
van &W,
3. De pioduclenianing 2O14, aIs
ondeiIeggei vooi de piogianna-
legioling, lei kennisgeving aan le
nenen.
8c|cidsdcc|cn suosidic 2014
Unanien is lesIolen: de leIeidsdoeIen
sulsidie 2O14 vasl le sleIIen (zie vei-
dei hel lesIuil DR/2O13/OO23 op de
velsile).
Tarictcn ScnC-tccrzicningcn 2014
Unanien is lesIolen: akkooid le gaan
nel voIgen van hel geneenleIijk accies
(O,55) vooi de laiieven 2O14 van de
SenC-vooizieningen.
Korte terugbllk op
de vergaderlng
van de Roekse
Raet van
29 oktober 20l3
voor eventuele verdere
lnformatle kunt u contact
opnemen met
de raadsgrlffler,
de heer 0. Ragers,
tel. 0l0 - 267l253 of
dppb.hagersrotterdam.nl
0eze korte terugbllk bevat een
beknopte weergave van de deel-
raadsvergaderlng. Aan deze korte
terugbllk kunnen geen rechten
worden ontleend. 0e hele vergade-
rlng ls te belulsteren op de webslte
www.deelraadhoekvanholland.nl
sport
13 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
HVC10 is afgelopen zaterdag bij en
tegen MVV27 tegen de eerste neder-
laag van dit seizoen aangelopen. In
Maasland stond er na 90 minuten een
1-0 eindstand op het scorebord in het
voordeel van de thuisploeg.
HVC'1O kan deze nederlaag zichzelf
aanrekenen, want heel de wedstri|d
hebben de mannen van Bert de Best
en Chris 1ansen hun niveau niet ge-
haald. Bepalende spelers, vooral het
normaal zo stabiele middenveld, wa-
ren zaterdag niet in de vorm die ze de
afgelopen ti|d hadden. Na een rom-
melig begin kwam MVV'27 vlak voor
rust dan ook op voorsprong na een
fout aan Hoekse zi|de. Een simpele
bal werd zo ingeleverd bi| MVV'27
speler Lourens van Rooi|en, die na
een actie een schot afvuurde op het
Hoekse goal. Keeper van der Kni|ff
moest de bal lossen en in tweede in-
stantie werd de bal door de mee op
gekomen Roberto van der Pol bin-
nengetikt. In de 44e minuut moest
MVV'27 door met 1O man, na een
harde tackle op HVC'1O aanvoerder
1effrey van den Bos. In de blessureti|d
van de eerste helft leek HVC'1O alsnog
op geli|ke hoogte te komen, maar Le-
roy Smits trof de paal en de rebound
werd door Remco Koornhof ook niet
benut. Met een 1-O achterstand werd
de kleedkamer opgezocht.
De tweede helft domineerde HVC'1O
bi|na helemaal. Kansen werden er
echter, op een schot van Remco
Koornhof na, niet gecreerd. Een
slechte uittrap van de MVV keeper gaf
Koornhof de kans om zi|n ploeg weer
op geli|ke hoogte te schieten, maar
helaas faalde hi|. HVC'1O bleef het
proberen, zonder echt heel gevaar-
li|k te worden. Een hakbal van 1urgen
Warbout werd een makkeli|ke prooi
voor de MVV doelman en een schot
van Steven Wapenaar werd ook mak-
keli|k gepareerd door de man onder
de lat. Na DO minuten vond scheids-
rechter van de Graaf het genoeg en
was de eerste nederlaag een feit voor
HVC'1O.
Een mindere week voor HVC'1O,
waarin het werd uitgeschakeld in de
beker en haar eerste wedstri|d ver-
liest in de competitie. De conclusie is
dat te veel spelers onder zi|n kunnen
heeft gespeeld en dat werd zaterdag
afgestraft. De eerste periode zit erop,
HVC'1O heeft het met 6 overwinnin-
gen, 1 geli|kspel en 1 nederlaag uit-
stekend gedaan. Een week hard trai-
nen en dan volgende week weer met
frisse moed naar Valkenburg, waar
Valken'68 de tegenstander is.
Eerste nederlaag HVC10
Ook tegen tien man kwam HVC10 niet tot scoren. Foto: Danny Ploegaert
sportprogramma
VoetbaI
zaterdag 9 november
14.8O: Valken'68 - HVC'1O
15.45: Barendrecht 8 - HVC'1O 2
12.45: HVC'1O 8 - LYRA 5
14.8O: DUNO 4 - HVC'1O 4
14.8O: Naaldwi|k 8 - HVC'1O 5
12.45: HVC'1O 6 - Ariston'8O 7
HVC'1O 7 vri|
14.8O: HVC'1O VE1 - Die Haghe VE1
damesvoetbal
12OO: Westlandia VR1 - HVC'1O VR1
kugby
Zaterdag 9 november
The Hookers 1 vri|.
Zondag 1O november
The Hookers 2 vri|.
Uitslagen
Zaterdag 2 november
2e klasse C
Zevenhoven - Valken'68 ......... 2- 1
VDL - DSVP ............................... 2- 1
SVC'O8 - Vitesse Delft .............. 2- O
TAVV - Be Fair .......................... 1- 4
Lyra - sc Monster ...................... O- 8
MVV'27 - HVC'1O ..................... 1- O
DUNO - Naaldwi|k ................... O- 1
Stand
HVC'1O .................................8-1DP1
Be Fair...................................... 8-18
MVV'27 ..................................... 8-15
SVC'O8 .................................... 8-14
Zevenhoven ........................... 8-18
VDL .......................................... 8-11
sc Monster ............................... 8-11
Valken'68................................. 8-11
Lyra ........................................ 8-1O
Naaldwi|k .................................. 8-8
Vitesse Delft ............................. 8-8
DSVP ......................................... 8-7
TAVV .......................................... 8-7
DUNO ....................................... 8-4
In de wedstri|d tegen landskampioen
Hilversum werd het al snel duideli|k
dat The Hookers op dit moment niet
in staat is om het de clubs in top van
de rangli|st moeili|k te maken. De
ploeg werd zaterdag door Hilversum
naar een regelmatige nederlaag ge-
speeld. Ook dit keer waren de Oran|e/
Groenen niet op volle oorlogsterkte.
Vaste waarden als Rein Mostert en
Duncan 1ansen moesten aan de kant
bli|ven en ook dit keer moest routinier
Bernard van Holstein het team com-
pleteren.
Hilversum was van meet af aan in de
aanval en scoorde regelmatig totdat
Tim Weerman met een penalty in
de 27e minuut wat terug deed en de
stand op 17 - 8 bracht, de ruststand
werd 2D - 8.
Na rust hetzelfde beeld en liep Hil-
versum uiteindeli|k uit naar een 51 - 8
winst. In de laatste 2O minuten zag het
publiek weer wat van de oude Hoo-
kers stri|dlust terug maar dat leverde
helaas geen score op. Er werd best
hard gewerkt door het team maar het
verschil in kwaliteit was zaterdag te
groot voor de, op dit moment, smalle
Hookers selectie. 28 november mo-
gen The Hookers weer aantreden te-
gen RC t'Gooi.
The Hookers kansloos
Vrijdag 1 november 2013 was het zo-
ver bij HVC10. Vanaf 16.00 uur verza-
melden zich ruim 100 personen in het
oude clubgebouw om vandaar uit de
wandeling te maken naar het nieuwe
clubgebouw. Om 17.00 uur schoten Ko
Bezuijen en Leopold van Dijk gaten
in de barrire om daarna het clubge-
bouw te betreden.
De spelert|es van E2 hadden in HVC-
kleuren op de trap plaats genomen
om het geheel op te luisteren. Vervol-
gens ging de groep naar boven om de
volgende handeling te verrichten: het
openen van de sponsorruimte. Pim
de Lange, Directeur van Stena Line,
knipte een lint door waarmee de ope-
ning van de Stena Lounge een feit
was. door middel van het doorknip-
pen van een lint.
Vervolgens werd er door de buren
van HVC'1O, Petanquevereniging Mar-
keer in de persoon van Arend Knip-
scheer en Aad van Nes, een cadeau
van verbondenheid aangeboden
Vanaf dat moment was het ti|d voor
de officile toespraken Deelraads-
voorzitter Hestia Reukema, die alle
betrokkenen feliciteerde met het be-
reikte resultaat; Arthur Paulides van
de KNVB die snel door had dat het
hier ging om meer dan een sportkan-
tine alleen; Piet van Willigen namens
Stichting Sportclub Hoek van Holland
die iedereen bedankte die zi|n of haar
ziel en zaligheid in dit pro|ect heeft
gestopt.
Sue Le Feber, betrokken bi| diverse
commissies, overhandigde een foto
die alles moest zeggen over respect.
De foto van Nico van den Bos en Ti|-
me Wessels illustreerde dat schitte-
rend.
HVC'1O voorzitter Piet van der Wel
roemde de inzet van een aantal per-
sonen en gaf aan dat de fusie pas echt
voltooid was na de realisatie van het
nieuwe Clubhuis, zoals het nieuwe
gebouw voortaan in plaats van kan-
tine zal heten.
Na de toespraken onthulden de doch-
ters van Roel Bennink Bolt een pla-
quette in de bar van de Stena Lounge
ter herinnering aan de man die vv.
Hoekse Boys desti|ds een aanzienli|k
legaat schonk. Het legaat is genves-
teerd in de bar van de lounge en an-
dere zaken.
Vanaf 18.OO uur was er gelegenheid
het gebouw te bezichtigen en een
drank|e te nuttigen. Al met al konden
de inmiddels 8OO aanwezigen terug
ki|ken op een geweldige opening on-
der grote belangstelling. Het volgende
pro|ect is de sloop van de oude kan-
tine. Als dat gerealiseerd is kri|gt het
complex helemaal de uitstraling die
het inmiddels verdient.
Kantine HVC10 officieel geopend
Leopold van Dijk en Ko Bezuijen openden de ingang van het nieuwe Clubhuis. Foto: Marcel de Hoog
Pim de Lange opende de Stena Lounge en ontving uit handen van Ronald
Doorewaard een foto van de selectie. Foto: Marcel de Hoog.
Zaterdag 2 november was de hal van
Van Geest International omgetoverd
tot een ware Spinning hal. Er stonden
68 fietsen klaar en daarnaast was er
voor de kinderen een springkussen
en knutseltafel aanwezig.
Vanaf 12.8O uur kwamen de sportie-
velingen binnen om een uurt|e en
sommigen zelfs meerdere uren te
spinnen voor het goede doel: Stich-
ting Nicolette
Na de opening om 18.OO uur werd
er fanatiek gespind en ging Nico van
Geest zelfs de volle vier uur aan. Tus-
sen het tweede en het derde uur
mocht Anne-Mieke Berkel de mi-
crofoon gebruiken, n om ook deze
spinners veel succes toe te wensen
ti|dens het spinnen, maar ook om
namens het bestuur opnieuw een ge-
zin bli| maken: naar Curaao te gaan
om dolfi|nondersteunende therapie
te gaan volgen. Inmiddels is er de af-
gelopen vier |aar al voor 88 kinderen
therapie gerealiseerd.
Ti|dens het laatste uur werd er naast
fanatiek spinnen ook polonaise gelo-
pen tussen de fietsers, het werd dus
een waar feest.
Aan het einde van de marathon kon-
den iedereen weer tevreden zi|n met
het resultaat want er kon f 6.5OO,- ge-
noteerd worden.
Meer informatie:
Voor meer info over Stichting Nico-
lette: www.stichtingnicolette.nl of
stuur een mail naar info_stichtingni-
colette.nl
Weer gezin naar Curaao
14 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Thuishulp nieuwe stijl
Filerijders uit auto gelokt
Rotterdam speelt in op extremer weer
Offcile bekendmakingen gemeente Stadskrant
6 november 2013 nummer 45
De deelgemeenten houden na de
verkiezingen van 19 maart 2014
op te bestaan. In plaats daarvoor
komen er gebiedscommissies.
Al uw vragen over dit nieuwe
fenomeen kunnen tijdens de infor-
matieavonden aan bod komen.
Zoals, hoeveel tijd steek je gemid-
deld in het lidmaatschap van een
gebiedscommissie? En hoe gebruik
je het gebiedsplan om themas op
de agenda van het stadsbestuur te
krijgen?
Elke inwoner van 18 jaar of ouder
kan lid worden van een gebieds-
commissie. U hoeft niet per se lid
te zijn van een politieke partij.
Iedereen die weet wat er speelt in
zijn of gebied en dit goed wil en
kan vertegenwoordigen, kan zich
verkiesbaar stellen.
De informatiebijeenkomsten zijn
tussen 7 november en 10 decem-
ber en vinden in de avond plaats.
De organisatie ligt in handen van
de stichting Lokaal. Om te zien
wanneer in uw buurt een bijeen-
komst is en om u op te geven, kunt
u kijken op de website van Lokaal.
www.lokaal.org
www.rotterdam.nl/
gebiedscommissies
Informatiebijeenkomsten
gebiedscommissies
In elke deelgemeente vindt de komende weken een in-
formatiebijeenkomst plaats over de gebiedscommissie
in hun gebied.
Het is zover! De Rotterdam heeft zijn denitieve statuur bereikt en wordt vrijdag
15 november opgeleverd. De publieke ruimtes gaan open en vanaf 1 december
nemen de eerste bewoners hun intrek in het nieuwe bouwicoon van Rem Koolhaas.
Nieuwsgierig naar het uitzicht? Bezoek het modelappartement op de negende
verdieping van De Rotterdam.
Het Rotterdamse project
Wajaw heeft een belang-
rijke onderscheiding ge-
wonnen: de Hein Roethof-
prijs. Staatssecretaris
Teeven maakte dat op
28 oktober bekend.
De jaarlijkse prijs is bedoeld
voor het beste initiatief voor
preventie van criminaliteit en
maatschappelijke uitval. Volgens
het juryrapport heeft Wajaw de
prijs van 20.000 euro gewonnen
omdat Zij succesvol zijn geweest
in het voorkomen van maatschap-
pelijke uitval van jongeren, het
terugdringen van overlast in
Rotterdamse wijken, de bijdrage
aan de leefbaarheid en de tastbare
resultaten.
SPIOR, koepelorganisatie van
islamitische instellingen, staat
aan de basis van Wajaw. Fatima
Zahra Lachhab, medewerkster
van SPIOR, is erg blij.
We hadden concurrentie van vier
andere goede, grotere projecten.
We hadden niet verwacht dat
we zouden winnen. Met het geld
van de prijs willen we het project
herhalen. We gaan de metho-
diek verder professionaliseren,
zodat die in Nederland ook door
andere organisaties gebruikt kan
worden.
Je trouwdag is vaak de mooiste
dag van je leven. Dat vinden niet
alleen bruidsparen, maar ook de
gemeente Rotterdam. Dus moet
je als gemeente zoveel mogelijk
ruimte bieden om de wensen van
een bruidspaar in vervulling te
laten gaan, zegt wethouder Moti.
Daarom verruimt de gemeente de
tijden voor de huwelijksvoltrek-
king op niet-gemeentelijke locaties
naar 24 uur per dag, 7 dagen per
week, 365 dagen per jaar.
Daarnaast wordt het hele grond-
gebied van de gemeente als huis
der gemeente aangewezen. En dat
betekent dat elke plek in Rotter-
dam kan dienen als locatie om
elkaar het ja-woord te geven. De
locatie moet natuurlijk wel veilig
en voor iedereen toegankelijk
zijn, legt Wim Groen (Manager
Expertise Burgerzaken) uit. Want
zo schrijft de wet het voor. Maar
als het bruidspaar toestemming
heeft om bijvoorbeeld in de super-
markt waar ze elkaar ontmoet
hebben hun huwelijk te voltrek-
ken, werkt de ambtenaar van de
burgerlijke stand daar graag aan
mee.
Wim Groen benadrukt dat een
locatie wel onweersproken en
openbaar toegankelijk moet zijn.
Met onweersproken bedoelen
we dat je bijvoorbeeld niet in een
bordeel mag trouwen. Ook is het
niet mogelijk in een vliegtuig of
tijdens een boottocht te trouwen,
omdat deze locaties niet openbaar
toegankelijk zijn. Aan deze verrui-
ming hangt wel een kostenplaatje.
Een bruidspaar dat elkaar op
zaterdagavond om 24.00 uur in de
kroeg het ja-woord geeft, betaalt
daar 1.572,00 euro voor. Doen ze
Altijd al willen trouwen in je woonkamer? Of elkaar
om middernacht het ja-woord willen geven in je stam-
kroeg? Vanaf 1 januari 2014 mag dat. Dan kan er in
Rotterdam namelijk altijd en overal getrouwd worden.
Meer mogelijkheden voor huwelijksvoltrekking
Trouwen in de supermarkt
Pag. 2
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 4
dat om 11.00 uur in de Burgerzaal
van het Stadhuis, dan kost het
1.036,00 euro.
Naast het al bestaande gratis
huwelijk op woensdagochtend
tussen 9.00 en 10.00 uur
introduceert de gemeente de
eenvoudige huwelijksvoltrekking.
Deze duurt maximaal vijftien
minuten en vindt plaats op
maandag of dinsdag tussen 09.00
en 17.00 uur in de felicitatiekamer
van een gemeentelijke locatie.
www.rotterdam.nl/trouwen
Gezamenlijke stadspromotie
Drie organisaties die zich toeleg-
gen op de promotie en marketing
van Rotterdam gaan per 1 januari
2014 op in een nieuwe organisatie:
stichting Rotterdam Partners.
Het gaat om de Economic
Development Board Rotterdam,
Rotterdam Investment Agency en
Rotterdam Marketing.
Burgemeester en wethouders
willen met deze fusie de stedelijke
economie versterken. Ze hebben
onlangs een voorgenomen besluit
genomen over deze fusie. Na
advies van de ondernemingsraden
neemt het college in december een
definitief besluit.
www.rotterdam.nl
Wajaw
Wint!
Trouwen in Rotterdam kan vanaf 2014 altijd en overal.
A
r
n
o
u
d
V
e
r
h
e
y
Rotterdams uitzicht
E
n
g
e
l
s
R
o
t
t
e
r
d
a
m
Stadskrant
6 november 2013 nummer 45
Pagina 2
Filerijders
uit auto
gelokt
Automobilisten hebben
meer mogelijkheden om
de spits rond Rotterdam
te mijden. Sinds eind ok-
tober zijn namelijk zestien
diensten beschikbaar die
alternatieven bieden. Deze
diensten zijn te vinden
via een marktplaats voor
mobiliteit.
De zestien diensten zijn het resul-
taat van een aanbesteding die
dit voorjaar was uitgeschreven
door de Verkeersonderneming,
een projectorganisatie van
verschillende overheden waar-
onder de gemeente Rotterdam.
In de aanbesteding vroeg de
Verkeersonderneming bedrijven
met voorstellen te komen om de
files in de Rotterdamse regio te
verminderen. Tientallen bedrij-
ven dienden een plan in.
Lease e-bikes
Het resultaat zijn zestien nieuwe
diensten die zeer variren in
aanpak. Zo gaat een bedrijf
bijvoorbeeld lease e-bikes
aanbieden. Een ander bedrijf
biedt werknemers een persoon-
lijk mobiliteitsbudget waarbij ze
door slim te reizen geld kunnen
overhouden. Ook zit er een
aantal apps bij, zoals een actuele
reisplanner. Hiermee kunnen
reizigers zien wat sneller is: de
auto, de fiets of het OV. Alle
diensten bij elkaar moeten ervoor
zorgen dat ruim 4300 automobi-
listen uit de spits rond Rotterdam
blijven.
Binnenkort begint een tweede
toelatingsronde. Na deze ronde
moeten uiteindelijk 16.000 auto-
mobilisten voor een alternatief
kiezen.
Marktplaats
Door middel van een website
worden bedrijven en hun
werknemers in contact gebracht
met de nieuwe diensten. Zo
ontstaat een marktplaats voor
mobiliteit waar vraag en aanbod
samenkomen. Minister Schultz
van Haegen van Infrastructuur
en Milieu geeft 27 november
het officile startschot voor de
website.
www.verkeersonderneming.nl
Een klein vast team,
professionele schoon-
maakmiddelen en hulp
van high-tech robotstof-
zuigers: met een nieuwe
manier van werken past
zorgorganisatie Aafje zich
aan de veranderingen in
de zorg aan.
Drie weken geleden is Aafje in
deelgemeente IJsselmonde met de
nieuwe werkwijze gestart.
In wooncomplexen Grote Hagen
en Kromme Hagen in IJsselmonde
maken honderd bewoners
gebruik van de huishoudelijke
diensten van de thuiszorg-
organisatie. Voorheen waren
daar in totaal ongeveer zeventig
thuishulpen actief. In de nieuwe
aanpak wordt het werk gedaan
door acht vaste krachten, die alle-
maal hun eigen adressen hebben.
Dezelfde gezichten
Veel bewoners vinden het prettig
dat ze in hun flatgebouw altijd
dezelfde gezichten zien. Zo ook
de 85-jarige meneer Boon: Er
liepen hier zoveel verschillende
dames rond, je wist echt niet
meer wie van Aafje was en wie
niet. Nu ken ik ze allemaal en als
er iets is, kun je altijd wat aan ze
vragen.
Het grote voordeel voor Aafje is
dat de medewerkers geen reistijd
kwijt zijn. Door de veranderin-
gen in de indicaties, die veelal
lager uitvallen dan voorheen,
hebben de thuishulpen op een
werkdag nu meer klanten. Als zij
verspreid door heel Rotterdam
zouden wonen, zouden zij veel
tijd kwijt zijn aan reizen. Nu
zitten alle klanten in dezelfde
straat. Of zelfs in dezelfde flat.
Ook werken de dames in de
nieuwe werkwijze voornamelijk
met zijn tween, waardoor zij het
zware schoonmaakwerk kunnen
verdelen en efficinter kunnen
werken. Bovendien nemen zij hun
eigen professionele schoonmaak-
middelen mee en zijn zij dus
niet meer afhankelijk van wat de
klant in huis heeft.
Robothulp
Om de huishoudelijke hulp nog
meer te verlichten, gaat Aafje
binnenkort starten met de inzet
van robotstofzuigers. Een inno-
vatief apparaat dat zijn eigen
weg vindt door het huis. Meneer
Boon kijkt verwonderd naar het
ronddraaiende ding in zijn woon-
kamer: Hoe is het mogelijk h?
Ze vinden toch bijzondere dingen
uit tegenwoordig! Toch zit er
voor meneer Boon wel een nadeel
aan: Tsja, een robot praat niet
terug natuurlijk. Dat is wel een
Aafje speelt in op veranderingen in de zorg
Thuishulp nieuwe stijl
A
r
n
o
u
d
V
e
r
h
e
y
Meneer Boon en zijn twee vaste thuishulpen van Aafje. Een robotstofzuiger verlicht hun werk.
De gemeente Rotterdam
werkt aan de weg voor
een stad in vorm. Stads-
beheer cordineert alle
werkzaamheden aan de
weg. Hieronder vindt u de
belangrijkste werkzaam-
heden voor de komende
periode (planning onder voor-
behoud).
1. Oude Kleiweg
(Overschie)
Vanaf 4 november tot eind
december zijn er riolerings-
werkzaamheden aan een deel van
de Oude Kleiweg.
Het verkeer wordt omgeleid.
Meer informatie:
www.rotterdam.nl/oudekleiweg
2. Gouwstraat en
omgeving (Charlois)
Het riool in de wijk Oud-Charlois
is behoorlijk verouderd. Daarom
komt er een nieuw riool. Deze
krijgt aansluiting op het gemaal
in de Karel de Stoutestraat.
Daarnaast wordt ook het
vastgestelde inrichtingsplan
Gouwstraat en omgeving uitge-
voerd. Dit gebeurt in twee delen.
Zodra het riool in de Karel de
Stoutestraat, de Wolphaertsbocht
en de Gouwstraat is vervangen,
legt de gemeente weer tijdelijke
A16
A16
A20
A20
A15
A
1
3
A
4
W
a
a
lh
a
v
e
n
O
.
z
.
Pleinw
eg
Beukelsdijk
L
a
a
n
o
p
Z
u
id
S
c
h
ie
w
e
g
Oldegaarde
Slinge
V
a
a
n
w
e
g
S
pinoza
w
e
g
G
r
o
e
n
e
H
ille
d
ijk
Stadionweg
O
ly
m
p
ia
w
e
g
v
lie
t
M
o
le
n Groeninx
v.Zoelenlaan
West-
zeedijk
's-Graven-
weg
M
o
le
n
la
a
n
B
o
s
z
o
o
m
Hoofdweg
Prinsenlaan
Pres.Rooseveltweg
Z
o
o
m
K
r
a
lin
g
s
e
D
o
r
d
t
s
e
la
a
n
B
osdreef
T
e
rb
re
g
s
e
w
e
g
D
o
e
n
k
a
d
e
T
ja
lk
-
la
a
n
V
ie
rh
a
v
e
n
s
-
s
tra
a
t
S
tr
a
a
tw
e
g
G
ro
e
n
e
K
ru
is
w
e
g
B
e
r
g
w
e
g
R
in
g
d
ijk
G
.
K
.
v
a
n
H
o
g
e
n
d
o
r
p
w
e
g
dersw
eg
S
tadhou
O
u
d
e
d
ijk
Rotterdam The Hague
Airport
Overschie
Delfshaven
Noord
Kralingen-
Hillegersberg-
Schiebroek
Crooswijk
Charlois
Pernis
Feijenoord
IJsselmonde
Prins
Alexander
Schiedam
Capelle a/d IJssel
Centrum
Rotterdam
Maastunnel
Erasmusbrug
Willemsbrug
Van Brienenoordbrug
W
a
a
l
h
a
v
e
n
M
aashaven
Kralingse
Plas
Nieuwe
M
aas
Gemeente Rotterdam
0 1 2 3 km.
c
Stadsbeheer, Basisinformatie, 2013
Gemeente Rotterdam
Stadsbeheer, Basisinformatie, 2013
0 1 2 3 km.
c
4
7
2
3
9
6
Ridderkerk
1
8
10
5
5. Reyerdijk
6. Stadhoudersweg
7. Strevelsweg
8. Zweerslaan
9. Martin Luther
Kingweg
10. Mathenesserdijk
Hier wordt
ook gewerkt:
bestrating aan. Zo kan de onder-
grond eerst een paar maanden
inklinken. Daarna wordt pas de
definitieve bestrating aangelegd.
Klaar: eind 2014
3. Weena (Centrum)
Onderhoud van tramsporen en
herinrichting van de weg. Verkeer
wordt omgeleid via tijdelijke weg
dwars over het Kruisplein.
Klaar: 18 november 2013
4. Johan Idastraat
en omgeving
(Kralingen-Crooswijk)
Bestratingswerkzaamheden.
Afgesloten voor het verkeer.
Klaar: 20 december 2013
Rotterdam Onderweg
Meer wegwerkzaamheden in
Rotterdam op
www.rotterdam.nl/onderweg
of volg ons op:
www.twitter.com/Stadsbeheer010.
Kijk ook elke maandag om 17.50
uur naar TV Rijnmond. De afleve-
ringen van dit tv-programma zijn
terug te zien via
www.rotterdam.nl/onderweg.
stuk minder gezellig. Maar ach,
de huishoudelijke hulp houdt nu
wel meer tijd over voor andere
schoonmaakklusjes.
www.rotterdam.nl/product:
hulp_bij_het_huishouden
Stadskrant
6 november 2013 nummer 45
Pagina 3
Hou vol,
geen
alcohol!
Sportcode is een nieuwe
aanpak om drankgebruik
onder jongeren op sport-
verenigingen tegen
te gaan. Het project
is in opdracht van de
gemeente Rotterdam
ontwikkeld door Youz en
maakt onderdeel uit van
het programma Drugs &
Alcohol.
Drank en sport is geen ideale
combinatie. Toch blijkt uit
onderzoek dat de naleving van
de Drank- en Horecawet bij veel
sportverenigingen erg laag is.
Ongeveer een kwart van de jon-
geren onder de achttien drinkt
alcohol na trainingen, wedstrij-
den en tijdens feesten.
Sportcode richt zich op Rotter-
damse sportverenigingen met een
kantine waar alcoholische dran-
ken geschonken mogen worden.
Een vereniging moet minimaal
vijftig jeugdleden hebben.
Maatschappelijke rol
Hockeyvereniging Leonidas is
van de deelnemers aan Sport-
code. Een sportvereniging heeft
naast een sportieve en sociale
rol, ook een maatschappelijke
rol, legt secretaris Wouter Mol
uit. Wij zijn echt niet tegen een
biertje na het sporten. Maar bij
jongeren onder de achttien jaar is
het een ander verhaal. Voor hen
gaat drank en sport gewoon niet
samen! Sportcode maakt dat de
jongeren op een speelse manier
duidelijk. Met speciale brillen,
gewichten en elastiek wordt
bijvoorbeeld nagebootst wat er
gebeurt als je dronken bent.
Toejuichen
Volgens Mol vinden de jongeren
het programma niet alleen leuk,
maar gaan ze ook over alcohol-
gebruik nadenken. Ons bar-
personeel heeft ook een training
gehad. Want zij zijn degene die
nee moeten zeggen tegen de
jongens en meiden. De ouders
juichen het ook toe.
www.youz.nl
Het klimaat verandert. Dat is
niet nieuw, het klimaat veran-
dert altijd al. De zomers worden
warmer. De winters worden
zachter. s Zomers valt er minder
vaak maar heviger regen.
De zeespiegel stijgt. Er stroomt
meer water door de rivieren.
Om overlast nu en in de
toekomst te voorkomen, verzint
Rotterdam aanpassingen om de
sponsfunctie van de stad zoveel
mogelijk terug te brengen.
Veiligste deltastad
Rotterdam is een van de veiligste
deltasteden van de wereld. De ge-
meente wil dat graag zo houden.
De stad loopt daarom voorop met
de wateraanpak. In de zomer
regent het tegenwoordig vaker
extreem hard. Het vele water dat
in korte tijd naar beneden komt,
kan in een stedelijke omgeving
minder goed in de bodem weg-
zakken. Het water wordt via de
riolen en het oppervlaktewater
afgevoerd, maar bij extreem
harde regen is er meer nodig.
In de meer stenige wijken is de
Rotterdam moet in 2025
100% klimaatbestendig
zijn. Dat is te lezen in de
Rotterdamse Adaptatie-
strategie die wethouder
Alexandra van Huffelen
eind oktober presen-
teerde. De gemeente wil
de stad aanpassen aan de
verwachte klimaatveran-
deringen zoals extreme
regenval.
harde stad van weleer aangevuld
met zachte plekken. Dat helpt
bij intensieve neerslag maar ook
bij langdurige droogte. Tuinen,
moestuinen, parkjes en gevel-
tuinen functioneren als spons.
De kennis die Rotterdam op dit
gebied heeft, is veelgevraagd in
andere steden, zoals New York.
Blauwe en witte daken
Rotterdam wil goed kunnen
reageren op heftige regenbuien,
droogte n langdurige hitte.
Wethouder Van Huffelen heeft er
vertrouwen in: We combineren
zoveel mogelijk het mooier en
groener maken van de stad met
slim onderhoud en slimme aan-
passingen. Groene daken zorgen
dat het water beter vastgehouden
wordt. Rotterdam heeft inmid-
dels al 140.000 vierkante meter
groen dak. In de toekomst zijn
ook blauwe daken denkbaar, voor
wateropvang, en witte daken voor
warmtereflectie waardoor het
binnen koeler blijft.
De waterberging onder het
Museumpark heeft de afgelopen
twee jaar al elf keer vol gestaan.
In die berging kan n miljoen
liter water opgevangen worden
zodat het later, gedoseerd, via de
riolering kan weglopen. En op het
Benthemplein is het waterplein
nu bijna klaar. Als het droog is,
wordt daar gespeeld en gesport,
bij heftige regen wordt er water
in opgevangen. Op YouTube
(Waterplein Benthemplein) kunt
u zien hoe het waterplein werkt.
Geveltuintje
Rotterdammers kunnen zelf ook
veel doen. Geveltuintjes aanleg-
gen bijvoorbeeld: Haal een tegel
R
o
e
l
D
i
j
k
s
t
r
a
Extremer weer
Rotterdam past zich aan
Wateroverlast bij de Koninginnebrug.
Het Calandkoor bestaat
sinds 1980. De ruim vijftig
leden repeteren wekelijks
in de Immanuelkerk in de
Berlagestraat (Prins Alexander).
Dirigent Erik van Dalum is van
vele muziekmarkten thuis en
inspireert met enthousiasme.
Tijdens de generale repetitie voor
het concert op 3 november is
de sfeer vrolijk en ontspannen.
Er wordt hard gewerkt n veel
gelachen. De zangers krijgen
energie van zingen. En dat voel je
als toehoorder. De akoestiek in de
Immanuelkerk is prima. De diri-
gent geeft vrolijke complimenten.
En kritiek als het nodig is: Alten,
u bent vals, u bent iets te laag.
In de herhaling klinkt het stuk
dan meteen perfect.
De stukken voor het aanstaande
concert zijn heel divers. Van Les
Misrables, via Cats en Pastorale
tot en met het Ave Maria van
Schubert en Vluchten kan niet
meer van Annie M.G. Schmidt.
Dat brede repertoire is een van
de kenmerken van dit koor,
vertelt Theo van Buuringen,
voorzitter van het Calandkoor.
We geven regelmatig concerten.
We willen komend jaar een of
meer concerten geven in de
periode rondom Bevrijdingsdag.
We zijn nu bezig om liedjes
te verzamelen uit de Tweede
Wereldoorlog en de periode
daarna.
We repeteren wekelijks met onze
dirigent en met begeleiding van
onze vaste pianiste Marlous Smit,
vertelt de voorzitter. Dat moet
ook wel, want we maken samen
iets moois. Met discipline, en
vooral met veel plezier. Nieuwe
leden zijn altijd welkom. En
voor mannen leggen we de rode
loper uit, bij wijze van spreken:
We hebben te weinig bassen en
Houdt u van zingen? Dan is n het moment om lid te
worden van het Calandkoor. U krijgt met de Rotterdam-
pas 25% korting op de eerste twintig repetities.
tenoren. De contributie is
17,50 euro per maand.
De repetities zijn op woensdag-
avond van 19.45 tot 22.00 uur.
www.calandkoor.nl
Enthousiaste leden van het Calandkoor tijdens een repetitie.
Kom zingen bij het Calandkoor
Op stap met de Rotterdampas
uit de stoep bij de gevel en zet
er groen in. Een vierkante meter
tegels in je tuin vervangen door
beplanting, betekent tien liter
water opvangen tijdens een ge-
wone regenbui. Als je dat met de
hele buurt doet, scheelt dat echt
in de regenoverlast.
www.rotterdam.nl/
klimaatbestendig
De Rotterdampas
De Rotterdampas is geldig tot 1 maart 2014, het is dus nog zeker
de moeite waard om er een aan te schaffen. Enkele voordelen:
viermaal gratis naar de film, voor 4 euro n keer naar Blijdorp.
Onbeperkt en gratis naar alle musea in Rotterdam.
www.rotterdampas.nl
D
a
v
i
d
R
o
z
i
n
g
Stadskrant
6 november 2013 nummer 45
Pagina 4
Rotterdam
Bericht
Week 45 | 2013
Hieronder geven we een kort overzicht van gemeen-
telijke bekendmakingen die voor u van belang kunnen
zijn. Zoals die van verleende of aangevraagde (bouw)
vergunningen, besluiten of milieumaatregelen. Aan de
samenvatting van bekendmakingen op deze pagina
kunt u geen rechten ontlenen.
Voor de volledige en ofcile teksten van de bekendmakingen kunt u
terecht op internet: www.rotterdam.nl/rotterdambericht. Hier vindt u
ook lijsten met namen van personen die met onbekende bestemming
zijn vertrokken. Deze lijsten moet de gemeente wekelijks publiceren.
Voor informatie over en inzage in openbare ofcile(beleid)stukken
kunt u terecht bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR)
in de Stadswinkel Centrum, kamer 050, Coolsingel 40 (zijde Doelwater,
tegenover hoofdbureau politie), 3011 AD Rotterdam.
Openingstijden: op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 09.00tot
16.00 uur en op donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur.
Telefoon (010) 267 25 14. E-mail kbrbsd@rotterdam.nl.
Directie Veiligheid
Last onder dwangsom
De burgemeester legt aan mevrouw
T. Danaila, geboren op 19 juni 1990
te Roemeni, een last onder dwang-
som op vanwege het exploiteren
van een escortbedrijf/seksinrichting
zonder over een hiervoor noodza-
kelijke vergunning te beschikken.
Het besluit ligt voor mevrouw
Danaila ter inzage bij secretariaat
Stadszaken via telefoonnummer
(010) 267 30 08. Belanghebbenden
kunnen bezwaar aantekenen bij de
burgemeester, t.a.v. de Algemene
Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA.
Stadsontwikkeling
Bestemmingsplannen
Het ontwerp-bestemmingsplan
Parapluherziening Terrassen
wordt van 8 november 2013 tot en
met 19 december 2013 ter inzage
gelegd. Een ieder kan zienswijzen
indienen.
Het ontwerp-bestemmingsplan
Lloydkwartier wordt van
8 november 2013 tot en met
19 december 2013 ter inzage
gelegd. Een ieder kan zienswijzen
indienen.
Voor meer informatie zie www.
rotterdam.nl/bestemmingsplannen
Wet geluidshinder
Het ontwerp-besluit hogere
waarden van het bestemmings-
plan Lloydkwartier wordt met
ingang van 8 november 2013 tot en
met 19 december 2013 ter inzage
gelegd. Een ieder kan zienswijzen
indienen.
Verleende ontheffng
geluidshinder
Raamplein/Haagseveer (Stads-
kantoor), verrichten van werk-
zaamheden waarbij buiten de
reguliere werktijd (07.00 - 19.00
uur) zal worden gewerkt. De
werkzaamheden vinden plaats in
de periode van 2 december 2013
tot en met 31 december 2015.
Besluit verzonden op 1 november
2013. Belanghebbenden kunnen
tegen dit besluit binnen zes weken
na datum van verzending ervan
een bezwaarschrift indienen bij
het College van burgemeester en
wethouders, t.a.v. de Algemene
Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.
Inlichtingen: tel. 010 - 489 7330.
Voor meer informatie zie www.
rotterdam.nl/bestemmingsplannen
DCMR
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders
verlenen een vergunning aan
Dutch Container Recycling B.V.
voor de vestiging aan de Dintelweg
77, 3198 LB voor het onderdeel
Milieu, Verandering. De beschik-
king en bijbehorende stukken
liggen van 7 november 2013 tot
en met 18 december 2013 ter
inzage bij de infobalie van de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
Belanghebbenden kunnen tijdens
deze periode beroep instellen bij
de Rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50950,
3007 BL.
Burgemeester en wethouders
verlenen een vergunning aan Vat
Logistics B.V. voor de vestiging
aan de Sontstraat 8, 3199 LW voor
het onderdeel Milieu, Revisie.
De beschikking en bijbehorende
stukken liggen van 7 november
2013 tot en met 18 december 2013
ter inzage bij de infobalie van de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
Belanghebbenden kunnen tijdens
deze periode beroep instellen bij
de Rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50950,
3007 BL.
Het dagelijks bestuur van de
deelgemeente IJsselmonde verleent
een vergunning aan het Maasstad
Ziekenhuis voor de vestiging aan
de Maasstadweg 21, 3079 DZ.
De beschikking en bijbehorende
De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Rotterdam
en verschijnt wekelijks. 37e jaargang.
Informatie over de gemeente:
www.rotterdam.nl Telefoon 14 010
Redactie Stadskrant: Gemeente Rotterdam
Telefoon: (010) 267 64 33
Bezorgklachten:
www.deweekkrant.nl/verspreidklachten
Telefoon 0900 - 42 45 726
Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Wijnbrugstraat 1-17, postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
stadskrant@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/stadskrant
Ontwerp: CARENZA
Colofon
Op de gevel van verzorgingstehuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade prijkt sinds kort een tien meter hoge
Delftsblauwe theepot. Kunstenares Anne Mercedes Langhorst ontwierp het kunstwerk in opdracht van de Alliantie West-
Kruiskade. Haar opdracht was de verbondenheid tussen de verschillende culturen in dit multiculturele deel van de stad tot
uitdrukking te brengen. De keuze voor een theepot was snel gemaakt, want in bijna alle culturen wordt thee gedronken.
Theepot symbool saamhorigheid
P
a
u
l
v
a
n
d
e
r
B
l
o
m
stukken liggen van 7 november
2013 tot en met 18 december 2013
ter inzage bij de infobalie van de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
Belanghebbenden kunnen tijdens
deze periode beroep instellen bij
de Rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50950,
3007 BL.
Burgemeester en wethouders trek-
ken de verleende vergunningen in
die ze op 15 juli 1994, 1 november
2002, 30 december 2005 en
1 december 2006 hebben verstrekt
aan Shell Nederland Verkoop-
maatschappij B.V., Matlingeweg
30, 3044 EW Rotterdam. De
beschikking en bijbehorende
stukken liggen van 7 november
2013 tot en met 18 december 2013
ter inzage bij de infobalie van de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
Belanghebbenden kunnen tijdens
deze periode beroep instellen bij
de Rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50950,
3007 BL.
Burgemeester en wethouders
willen de aan Maastank B.V. voor
de vestiging 1e Welplaatdwarsweg
1 3197 KT verleende omgevings-
vergunning van 18 oktober 2010
wijzigen. De beschikking en
bijbehorende stukken liggen
van 7 november 2013 tot en met
18 december 2013 ter inzage
bij de infobalie van de DCMR
Milieudienst Rijnmond. Een ieder
kan zienswijzen indienen bij
Burgemeester en wethouders,
per adres: DCMR Milieudienst
Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV
Schiedam.
Wet Milieubeheer
Het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente Delfshaven stelt maat-
werkvoorschriften aan het lozen
van grondwater bij een ontwate-
ring aan de Heemraadssingel,
kruising Vierambachtsstraat.
De beschikking en bijbehorende
stukken liggen van 7 november
2013 tot en met 18 december 2013
ter inzage bij de infobalie van de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken bezwaar maken bij het
dagelijks bestuur van de deelge-
meente Delfshaven, per adres:
Juridische dienst,
Postbus 1011, 3000 BA.
Het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente Hillegersberg-Schiebroek
stelt maatwerkvoorschriften
aan het lozen van grondwater
bij een ontwatering op de Van
Ballegooijsingel. De beschik-
king en bijbehorende stukken
liggen van 7 november 2013 tot
en met 18 december 2013 ter
inzage bij de infobalie van de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken bezwaar maken bij het
dagelijks bestuur van de deelge-
meente Hillegersberg-Schiebroek,
Postbus 34020, 3005 GA.
Wet bodembescherming
(Wbb)
Burgemeester en wethouders
hebben van Ingenieursbureau van
Gemeente Rotterdam het voor-
nemen ontvangen de bodem aan
het Waterplein, Multatulistraat, te
saneren.
Per ontwerp-beschikking hebben
burgemeester en wethouders ernst
en noodzaak van spoedige
sanering vastgesteld voor de
Gasfabriek Kralingen en voor de
Koningsveldestraat 14. De ontwerp-
beschikkingen en de bijbehorende
stukken liggen van 7 november
2013 tot 20 december 2013 ter
inzage bij de infobalie van de
DCMR. Een ieder kan zienswijzen
indienen bij Burgemeester en
wethouders, per adres: DCMR
Milieudienst Rijnmond, Postbus
843, 3100 AV Schiedam.
Burgemeester en wethouders
hebben per beschikking ernst en
noodzaak van spoedige sanering
vastgesteld voor de Montrealweg 25
(Vopak Terminal Laurenshaven).
De beschikking en bijbehorende
stukken liggen van 7 november
2013 tot 20 december 2013 ter
inzage bij de infobalie van de
DCMR. Belanghebbenden kunnen
in beroep gaan bij de Raad van
State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
19 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |
Rotterdam
Bericht
Week 45 | 2013
Deelgemeente Centrum
Aangevraagde
omgevingsvergunning
Aan de Coolsestraat of
kadastraal object RTD06-S-5010,
kappen en vervangen vier
bomen (aanvraagdatum
18-10-2013, dossiernummer
OMV.13.10.00284).
1e Middellandstraat,
wijzigen voorgevel van
de bedrijfsruimte op de
Beganegrond (aanvraagdatum
26-08-2013, dossiernummer
OMV.13.08.00265).
Westersingelbrug of kadastraal
object RTD04-AG-1982,
watervergunning t.b.v. het
vervangen van de brug. Dossier
is gesloten (aanvraagdatum
10-10-2013, dossiernummer
OMV.13.10.00159).
Verleende
omgevingsvergunning
1e Middellandstraat
30A, wijzigen voorgevel
bedrijfsruimte op de
beganegrond (datum besluit
24-10-2013, dossiernummer
OMV.13.08.00265).
Sint-Mariastraat 106-138,
bouwen, renoveren, herstellen
funderingen, vervangen
kozijnen en plaatsen
dakkapellen (datum besluit
24-10-2013, dossiernummer
OMV.13.06.00058).
s-Gravendijkwal 14A,
bouwen (datum besluit
24-10-2013, dossiernummer
OMV.13.07.00329).
Aan Coolhaven 1 of kadastraal
object DHV00-E-1453, slopen,
aanbouwen, verbouwen en
terras vergroten (datum besluit
10-10-2013, dossiernummer
OMV.13.04.00024).
Haven en Industrie/
Centraal Bevoegd Gezag
Aangevraagde
omgevingsvergunning
Naast Nieuwesluisweg 100
of kadastraal object RTD12-
AK-1589 aanleggen in- en
uitrit (aanvraagdatum 23-
10-2013, dossiernummer
OMV.13.10.00352).
Verleende
omgevingsvergunning
Aan de Waalhaven Z.z. of
kadastraal object RTD12-
AN-935, reclamevergunning
lunchcafe PortCity
(datum besluit 30-10-2013,
dossiernummer
OMV.13.09.00115).
Informatie aangevraagde
vergunningen
Op dit moment kunt u nog
geen zienswijze of bezwaar
indienen, dit wordt te zijner
tijd gepubliceerd. Voor meer
informatie over de voortgang
kunt u -onder vermelding
van het dossiernummer-
contact opnemen met Bureau
Omgevingsvergunning via
telefoon 14010 of email
infoomgevingsvergunning@
rotterdam.nl
Bezwaar bij verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen
tegen het verleende besluit
binnen zes weken na datum
van verzending ervan een
gemotiveerd en ondertekend
bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en
Wethouders, T.a.v. de Algemene
Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA te
Rotterdam. U kunt, indien u een
bezwaarschrift bij het college
heeft ingediend, een verzoek
om voorlopige voorziening
(schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM te Rotterdam.
Voor een dergelijk verzoek is
griffierecht verschuldigd.
U wordt verzocht een kopie
van het besluit mee te zenden;
dit kunt u aanvragen bij
Bureau Omgevingsvergunning
via telefoon 14010 of email
infoomgevingsvergunning@
rotterdam.nl
Een overzicht van de aangevraagde en verleende
reguliere omgevingsvergunningen in de afgelopen
week in de Haven en Industrie, Centrum en Pernis.
Kijk voor alle bekendmakingen van de gemeente ook
op www.rotterdam/nl/bekendmaking.
Heeft u Hoeks nieuws?
Mail: redactie.hk@uitgeverijwestmedia.nl
Adverteren in De Hoekse Krant?
Mail: advertentie.hk@uitgeverijwestmedia.nl
of bel 0174-624212
(Uitgeverij West Media)
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KLRKLAAN 11
2678 ST DL L|LR
T 0174510 224
F 0174523 524
M 06 107 29 992
| www.lnoeller.nl
l008 8 0000M00f
l00ll8N8k1
800k 98 80ll80
de Hoekstee 2 hallen 150 kramen
k8N 808l8F
27,- donevents.nl
TEL. 0294-237320
www.tjuttertje.nl
Maasdijk 34
s-Gravenzande
06-22646627
Creatief atelier het Juttertje
creatief bezig zijn
in strandsfeer
Het seizoensthema voor de herfst is:
realiseer jouw eigen idee
workshops open atelier
creatieve uitjes kinderfeestje
bedrijfslogos
Kijk voor de actuele voorraad op onze site:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7
Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Toyota Auris 1.8 Fu|| Hybrid 5-drs CVT 53000 km 2010
Mercedes 1.7 A 180 5-drs B|ue Eff 57000 km 2010
Ope| Agi|a 1.2 5-drs autom.Edition 28000 km 2010
VW Passat 1.8 TFSi Combi 96000 km 2009
Citroen C5 Combi 1.8 Business 81000 km 2009
Fiat 500 1.4 Lounge 56000 km 2008
Renau|t Twingo GT Turbo 50000 km 2008
Mitsubishi Co|t 1.3 Invite 35000 km 2008
Ope| Corsa 1.4 16V Cosmo 79000 km 2007
Ope| Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Suzuki Swift 1.3 16V Comfort 47000 km 2007
Hyundai Matrix 1.6 16v Active Version 61000 km 2007
Hyundai Accent 1.4 16V 66000 km 2007
Ope| Corsa 1.4 16V 5-drs Si|ver|ine 148000 km 2006
Fiat Punto 1.2 5-drs Airco 57000 km 2005
Toyota Coro||a 1.6 Linea So| 5-drs 149000 km 2004
Ope| Corsa 1.4 142000 km 2004
Ford Mondeo 1.8 16V Wagon 103000 km 2003
Fiat Punto 1.4 16V Dynamic 105000 km 2003
VW Bora 1.6 automaat 145000 km 2002
Daewoo Tacuma SE 1.8 95000 km 2001
Ope| Astra Stationwagon 1.8 16V 104000 km 1999
Ford Fiesta 1.3 160000 km 1998
Ope| Vectra 1.6 16V + Airco 179000 km 1997
Ope| Astra 1.6 Merit 97000 km 1997
Ford Escort Cabrio 108000 km 1996
*

v
r
a
a
g

n
a
a
r

d
e

v
o
o
r
w
a
a
r
d
e
n


OPEN DAG
zondag 10 nov. 11.00-12.00 uur
H. van Holland, Pr.Hendrikstrt 243-B, zichtlocatie, midden in centrum!
WNKEL/HORECARUMTE 75m
3 MAANDEN GRAT8 HUURl *
- Aantrekkelijke winkel/horeca/kantoorruimte van 75m met buitenplaats ca.
...20m aan achterzijde en opslagruimte! Ideaal voor bevoorrading. Terras
...aan voorzijde.
- Ideaal voor bijv. buurtsuper, shoarma/ pizza, ijssalon, broodjeszaak, wijnbar,
..kledingzaak, speelgoedwinkel, sushi (afhaal) etc..
U bent van harte welkom op de open dag zondag a.s.!
Huurpr.: slechts C 795,-
ex. BTW p/ml
www.vanbaar.nl
0174-638750
17 NOVEMBER:
van 09.00 tot 17.00 uur
GROTE
ROMMELMARKT
in de OLYMPIAHAL
in Maassluis kr.hr. v.a. 27,50
Vol=Vol - Entree 2,50
MdV evenementen 06-41010900
20 De Hoekse Krant donderdag 7 november 2013 |

Related Interests