Вы находитесь на странице: 1из 68

SARAJEVO

SARAJEVO NAVIGATOR Monthly City Guide / 11 / 2013 / #80 / SIGHTS / ARTS /

NAVIGATOR

SARAJEVO NAVIGATOR Monthly City Guide / 11 / 2013 / #80 / SIGHTS / ARTS /

Monthly City Guide / 11 / 2013 / #80 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

131 Years of Tradition EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel:

131 Years of Tradition

131 Years of Tradition EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel: +387

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH

Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba • marketing@hoteleurope.ba • www.hoteleurope.ba

HOTEL ART Vladislava Skarića 3 • 71000 Sarajevo BiH • Tel. +387 33/ 232 855 • Fax. +387 33/ 232 860 info@hotelart.ba • www.hotelart.ba

HOTEL ASTRA Zelenih Beretki 9 • 71000 Sarajevo BiH • Tel. +387 33/ 252 100, 200 • Fax. +387 33/ 209 939 h.astra@bih.net.ba • www.hotel-astra.com.ba

HOTEL ASTRA GARNI Kundurdžiluk 2 • 71000 Sarajevo BiH • Tel. +387 33/ 475 100, 200 • Fax. +387 33/ 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba • www.astra-garni.com.ba

Monthly City Guide Address: Hasana Brki a 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387

Monthly City Guide

Address: Hasana Brki a 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba

Published by:

Sarajevo Navigator

Co-published by:

Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher:

Nata{a MUSA

Executive Director:

Enis AVDI Editor-in-Chief:

Dina GANIBEGOVI redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution:

LINDEN - www.linden.ba marketing@sarajevonavigator.ba Contributors:

Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Dženat DREKOVI , Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I]

Cover Photo:

D`enat DREKOVI] Autumn in Sarajevo

Design:

nashstudio.ba

Organization of Printing:

Radin Print d.o.o. Sarajevo

Organization of Printing : Radin Print d.o.o. Sarajevo Circulation: 10 000 copies Supported by: Editor’s note:

Circulation:

10 000 copies

Supported by:
Supported by:

Editor’s note:

Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena:

Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

08
08
16
16
55
55
64
64

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

SADR@AJ

Map of City Center

02

Mapa gradskog jezgra

A Word From the Mayor

04

Rije~ gradona~elnika

Sarajevo in Brief

06

Ukratko o Sarajevu

Sarajevo Stories

08

Sarajevske pri~e

Attractions

10

Atrakcije

Museums

14

Muzeji

Coffee with

16

Kafa sa

Galleries

18

Galerije

Theaters

20

Pozorišta

Movie Theaters

23

Kina

Calendar of Events

28

Kalendar doga|aja

What to Eat

37

[ta jesti

Hot Spots

43

Hot Spots

Expats in Sarajevo

44

Stranci u Sarajevu

Sarajevo Scene

50

Sarajevska scena

Shopping

51

Kupovina

Made in Sarajevo

55

Nastalo u Sarajevu

Accommodation

57

Smje{taj

Leisure, Wellness & Health

61

Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

Around Sarajevo

64

Oko Sarajeva

Getting Around

66

Snala`enje

03

03

A WORD FROM THE MAYOR RIJE^ GRADONA^ELNIKA L ast month it was possible to enjoy

A WORD FROM THE MAYOR

RIJE^ GRADONA^ELNIKA

L ast month it was possible to enjoy a rich array of cultural events in our city, from excellent theater performances

and design festivals, to a concert by the legendary band, Vaya Con Dios. November will be much the same, as far as cultural events are concerned. The month will get underway with a series of superb concerts which will be held November 5-10, as part of the 17th Annual Jazz Fest Sarajevo. Audiences will have the chance to hear outstanding musicians, such as David Krakauer, Fred Wesley, John Sco eld, Jack DeJohnette, David Gilmore The 12th Annual Spanish Film Festival will be held November 6-10 at Cinema Meeting Point. For ve days visitors will have an opportunity to see some of the best lms by Spanish directors.

We also suggest the 8th Annual Pravo Ljudski Film Festival,

which will

year from November 13 to 18.

Socially engaged documentaries and human rights lms from around the world will be shown and debates and discussions will also be held. As always, you can choose events of your interest, and we recommend that you enjoy some great jazz concerts, catch some interesting lms and let yourself be taken with the charm of autumn in Sarajevo!

be

held this

04

taken with the charm of autumn in Sarajevo! be held this 04 Welcome to Sarajevo Enjoy
taken with the charm of autumn in Sarajevo! be held this 04 Welcome to Sarajevo Enjoy

Welcome to Sarajevo

Enjoy jazz!

Dobrodo{li u Sarajevo - Uživajte u jazzu!

T okom proteklog mjeseca u našem gradu mogli ste uživati u bogatim kulturnim sadržajima, od odli nih teatarskih predstava, preko festivala dizajna, pa do koncerta legendarnog benda Vaya Con Dios.

Ni novembar se ne e puno razlikovati kada su kulturni

doga aji u pitanju. Po etak mjeseca prote i e u znaku vrhunskih koncerata koji e biti održani u sklopu 17. Jazz Festa Sarajevo, od 5. do 10. novembra. Publika e imati priliku poslušati izvedbe muzi ara kao što su David Krakauer, Fred Wesley, John Sco eld, Jack DeJohnette, David Gilmore

Od 6. do 10. novembra u Sarajevu se održava i 12. Ciklus

španske kinematogra je, a posjetitelji e tokom pet dana imati priliku da u kinu Meeting Point pogledaju neka od najboljih ostvarenja španskih lmskih autora.

Tako er vam savjetujemo da ne propustite 8. Pravo ljudski Film Festival, koji e ove godine biti održan od 13. do 18. novembra, a u okviru kojeg e biti prikazani dokumentarni socijalno angažirani lmovi o ljudskim pravima iz cijelog svijeta, a bit e uprili ene i debate i diskusije. I ovog mjeseca možete birati sadržaje koji vas zanimaju,

a mi vam preporu ujemo da uživate u vrhunskim jazz

koncertima, pogledate zanimljive lmove i prepustite se arima jeseni u Sarajevu.

zanimljive lmove i prepustite se arima jeseni u Sarajevu. Ivo Komši Mayor of Sarajevo Gradona~elnik Sarajeva

Ivo Komši

Mayor of Sarajevo Gradona~elnik Sarajeva

BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Sarajevo in Brief Ukratko o Sarajevu C apital of Bosnia and

BASIC INFO

OSNOVNE INFORMACIJE

BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Sarajevo in Brief Ukratko o Sarajevu C apital of Bosnia and Herzegovina,

Sarajevo in Brief

Ukratko o Sarajevu

C apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city and country’s administrative, economic, cultural, university

and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad.

Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded by Olympic mountains – Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica and Trebevi . River Miljacka ows through the city.

Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam and Judaism.

The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. It becomes
The area that Sarajevo occupies has been continuously
inhabited since the Prehistoric period. It becomes a
city with the arrivals of the Ottomans in 15th century,
and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has
always connected East and the West thus creating a
unique blend of history, culture and heritage.

06

a unique blend of history, culture and heritage. 06 Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen
Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo
Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od
prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo
postaje dolaskom Osmanlija u 15. stolje u, a glavni
grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se
oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljuju i
tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije,
kulture i naslije a.

S arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te admini-

strativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH.

Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja. Okruženo

je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelašnicom, Igmanom,

Treskavicom i Trebevi em. Kroz grad te e rijeka Miljacka.

U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.

Population 300,000 (2006 est.)

Climate Sarajevo has a mild continental climate. Average summer temperature is 19.1 ºC (66 F), and winter is -1.3 ºC (30 F). Average yearly temperature is 9.5 ºC (49 F).

Stanovni{tvo 300.000 (procjena iz 2006.)

Klima Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 ºC,

a zimska -1.3 ºC.

Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 ºC.

Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1).

Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1).

Electricity

Napon

The electric supply is 220V with 50Hz

Napon elektri~ne energije u BiH je 220V,

frequency.

sa

50Hz frekvencijom.

Water Supply

Voda

It is safe to drink tap water in

Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti

Sarajevo.

iz

~esme.

Currency Currency in BiH is Convertible Mark. The international abbreviation for currency is BAM, while
Currency
Currency in BiH is Convertible Mark. The
international abbreviation for currency is
BAM, while KM is used locally.
(1,95 KM = 1 Euro)
You can exchange your currency in any
bank or post of ce.
We recommend that you do so at
branch of ces or
ATMs (See map on pg.1)
Valuta
Valuta u BiH je konvertibilna marka.
Me|unarodna oznaka je BAM, dok se
lokalno koristi KM.
(1,95 KM = 1 Euro)
Valutu mo`ete promijeniti u bankama
ili
po{tama.
Mi
vam preporu ujemo da to u inite u
poslovnicama ili na bankomatima
(Vidi mapu, str.1)
Banks are generally open from 08:00
to 18:00 on working days, and from
09:00 to 13:00 on Saturdays.
Radno vrijeme ve}ine banaka je od
08:00 do 18:00 radnim danima, i od
09:00 do 13:00 subotom.
Main post of ce is open from 07:00 to
20:00 from Monday to Saturday.
Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do
20:00 od ponedjeljka do subote.

Holidays Holidays when all public institutions, banks, and post of ces are closed in Sarajevo are:

January 1 and 2 - New Year March 1 - Independence Day May 1 and 2 - International Labor Day November 25 - National Holiday

Praznici Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u Sarajevu ne rade su:

1. i 2. januar - Nova godina

1. mart - Dan nezavisnosti BiH

1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada

25. novembar - Dan dr`avnosti BiH

maj - Me|unarodni dan rada 25. novembar - Dan dr`avnosti BiH BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Important
BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Important numbers Važniji brojevi BiH Country Code +387 Pozivni broj za
BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE
Important numbers
Važniji brojevi
BiH Country Code +387
Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu
Sarajevo Area Code (0)33
Pozivni broj za Sarajevo
Zip Code 71000
Po{tanski broj za Sarajevo
Airport 289 100
Aerodrom
Bus Station 213 100 / 213 010
Autobuska stanica
East Sarajevo Bus Station 057 317 377
Autobuska stanica Isto~no Sarajevo
Railway Station - Information 655 330
@eljezni~ka stanica - informacije
Medical Emergency 124
Hitna pomo}
Police 122
Policija
Fire Emergency 123
Vatrogasna brigada
Road Assistance Service 1282 / 1288
Pomo} na cesti
Local Tel. Number Directory 1182
Info o lokalnim telefonskim brojevima
International Tel. Number Directory 1201
Info o me|unarodnim telefonskim brojevima
Ko{evo Hospital 444 800
Bolnica Ko{evo
General Hospital 285 100
Op}a bolnica
24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300
De`urna apoteka Ba{~ar{ija
24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830
De`urna apoteka Novo Sarajevo
24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380
De`urna apoteka Dobrinja
24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180
De`urna apoteka Ilid`a
24-hour Pharmacy Hitna 716 331
Dežurna apoteka Hitna
24-hour Pharmacy Marijin dvor 552 130
Dežurna apoteka Marijin dvor
Veterinarian Clinic 442 303
Veterinarska stanica
24-hour Pharmacy Marijin dvor 552 130 Dežurna apoteka Marijin dvor Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica

07

SARAJEVO STORIES SARAJEVSKE PRI^E Dariva Story by / Pi{e: Sead KREŠEVLJAKOVI A t Sarajevo’s eastern
SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E
Dariva
Story by / Pi{e:
Sead KREŠEVLJAKOVI
A t Sarajevo’s eastern entrance, between Bentbaša and
Kozija uprija, there is a place called Dariva. Actually,
N a prostoru izme u Bentbaše i Kozije uprije, na isto nom
ulazu u Sarajevo, nalazi se prostor koji se naziva Dariva.
the city’s oldest walking path passes through this area. It
stretches for 8 km along what was once the rugged Miljacka
Canyon, whose beauty became evident to Sarajevans only
after the Austro-Hungarians had built a railway line there.
Ustvari, itav taj kraj predstavlja najstarije šetalište ove
vrste u Sarajevu. Dužina staze je osam kilometara, a
smještana je u nekada teško prohodnom kanjonu Miljacke,
ija je ljepota Sarajlijama postala vidljiva tek gradnjom
pruge u vrijeme austrougarske monarhije.
This promenade is now closed to traf c, making it a
wonderful place to take a walk along the river. It’s just like
something out of a fairy tale, and during the day there are
plenty of visitors who enjoy natural beauty, relaxation and
recreation, and sometimes you’ll even nd ambassadors
and members of the diplomatic core.
Danas je ova šetnica zatvorena za promet motornih vozila
i predstavlja divno i mirno mjesto za šetnju pored rijeke.
Prostor je zbilja bajkovit, a dok ima dnevnog svijetla
ispunjen je uživaocima prirodnih ljepota, relaksacije i
rekreacije. Tokom dana ete tamo nerijetko sresti i ponekog
ambasadora, ili lana diplomatskog kora.
Twelve years ago, at the behest of the Mayor of Old Town,
Bentbaša-Dariva was given the name “Ambassadors Alley”,
where diplomats who were residing in Bosnia planted over
120 linden trees. There are small plaques in front of the
trees which bear the names of those who planted them.
Naime, šetalište Bentbaša-Dariva je, na inicijativu na elnika
op ine Stari Grad, prije 12 godina postalo „Aleja ambasadora“,
gdje su diplomati koji su boravili u BiH svojim rukama zasadili
preko 120 stabala lipe, o emu danas svjedo e i table sa
imenima diplomata koji su stabla zasadili.
At a point along the promenade, there is a rock called
“Dariva” that can be used for climbing. It’s a favored spot
among many climbers who can use the marked climbing
routes, with or without a rope. Dariva is not far from the
rock called Babin Zub, where the history of alpinism in
Pokraj ove šetnice se, tako er, nalazi i stijena za penjanje –
Dariva, koja je omiljeno penjalište brojnih alpinista, bilo sa
užadima ili bez njih, sa ve ozna enim pravcima penjanja.
Nalazi se nedaleko od stijene Babin zub, gdje je i zapo ela

08

ili bez njih, sa ve ozna enim pravcima penjanja. Nalazi se nedaleko od stijene Babin zub,

Sarajevo begins.

Like everything else in Sarajevo, Dariva has its own story!

of Italy,

moved to Sarajevo and lived near the con uence of the

Moš anica and Miljacka Rivers, which was also close to

a Mevlevi tekke and bridge that had been built in 1884.

Josef began his career in Sarajevo by opening a warehouse and supplying building sites with construction materials. He made his fortune as a merchant, and in 1889 he built a house and restaurant on his property which was the rst of its kind to serve wine in Sarajevo.

Josef

Da

Riva, an Austrian

citizen

and

a native

On the same spot Da Riva also made a picnic ground for the people of Sarajevo, complete with a dam on the water and other elements that created a pleasant atmosphere. Today it remains one of Sarajevo’s most famous locations, where one can enjoy nature not far from town.

Da Riva dug into the hillside not far from his home in order

to make a wine cellar which would later be connected to the

restaurant. As the rst winemaker in Sarajevo, he had an original winery which was in operation until 1918.

On the same spot Da Riva also made a picnic ground for the people of Sarajevo, complete with a dam on the water and other elements that created a pleasant atmosphere. Today

it remains one of Sarajevo’s most famous locations, where

one can enjoy nature not far from town. Dariva is the right place for those who love shing, and members of the Sport Fishing Association “Miljacka” organize annual events that are designed to keep it clean, so that anglers might enjoy an even more relaxing time here.

As you can gather from this text, a walk from Bentbaša to Dariva and on to Kozija uprija is definitely something that will serve as a special Sarajevo memory.

It’s a typical Sarajevan mix of natural beauty, history,

it all got started in what was

recreation and sport

once a rugged canyon, the heart of which was named after Josef Da Riva.

and

SARAJEVO STORIES

SARAJEVSKE PRI^E

historija alpinizma u Sarajevu.

STORIES SARAJEVSKE PRI^E historija alpinizma u Sarajevu. Na mjestu gdje se nalazila njegova gostionica, Da Riva

Na mjestu gdje se nalazila njegova gostionica, Da Riva je napravio izletište za Sarajlije toga vremena, sa branom na vodi i elementima koji su doprinosili ambijentalnom ugo aju ovog izletišta, danas jedne od najpoznatijih sarajevskih

lokacija za uživanje u prirodi u neposrednoj blizini grada.

Kao i sve u Sarajevu, i nastanak izletišta Dariva ima svoju zanimljivu pri u. Na posjed blizu uš a gdje se Moš anica uljeva u Miljacku, pored Mevlevijske tekije i mosta iz 1884. godine, doselio se u Sarajevo Josef Da Riva, državljanstvom Austrijanac, porijeklom Italijan.

U sarajevski privredni život tog vremena ušao je tako što je

napravio skladište, pa je tadašnja gradilišta Sarajeva po eo snabdijevati gra evinskim materijalom. Kao trgovac se obogatio, pa je 1889. godine na tom mjestu sagradio ku u i gostionicu, u kojoj je u Sarajevu prvi služio vino.

U neposrednoj blizini ku e Da Riva je u brdu iskopao

prostorije za vlastitu vinariju, te je na jedinstven na in spojio kafanu s podrumom, u kojem je skladištio vino. Tako je Da Riva postao prvi sarajevski vinar sa autenti nom vinarijom, koja je postojala sve do 1918. godine.

Na mjestu gdje se nalazila njegova gostionica, Da Riva je

napravio izletište za Sarajlije toga vremena, sa branom na vodi

i elementima koji su doprinosili ambijentalnom ugo aju ovog

izletišta, danas jedne od najpoznatijih sarajevskih lokacija za uživanje u prirodi u neposrednoj blizini grada.

Lokalitet Darive danas je i prava destinacija za sve ljubitelje sportskog ribolova, jer lanovi Sportskog ribolovnog društva Miljacka svake godine organizuju akcije koje imaju za cilj održati ovo mjesto istim, kako bi bilo mogu e opustiti se i

uz ovaj vid rekreacije.

Kao što možete zaklju iti iz svega napisanog, šetnja od Bentbaše do Darive i od Darive do Kozije uprije je nešto što

ete sigurno upamtiti kao zanimljivost ovog grada. Tipi na je

to sarajevska mješavina - prirodnih ljepota, historije, rekreacije,

Sve se to zajedno stopilo u nekadašnjoj kanjonskoj

vrleti, iji je centralni dio dobio ime po Josefu Da Rivi.

sporta

About author O autoru Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from
About author
O autoru
Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from one of Sarajevo's most prominent
families. His grandfather, Hamdija Kre{evljakovi}, was one of BH's most signi cant historians, and
father Muhamed, also a historian, became the Sarajevo's rst democratically elected mayor in
1991. Sead Kre{evljakovi} is an Honorary Consul of Most Serene Republic of San Marino in BiH, and
with his twin brother Nihad, he is a founder of NGO Videoarchive - Library Hamdija Kre{evljakovi},
which aims toward the af rmation of cultural heritage of Sarajevo and BiH.
Sead Kre{evljakovi} ro|en je 1973. godine u Sarajevu i poti~e iz ugledne sarajevske
porodice. Njegov djed Hamdija Kre{evljakovi} bio je jedan od najzna~ajnijih bh. histori~ara,
a otac Muhamed, tako|er histori~ar po profesiji, postao je 1991. godine prvi demokratski
izabrani gradona~elnik Sarajeva. Sead Kre{evljakovi} je po~asni konzul Republike San
Marino u BiH, a sa bratom blizancem Nihadom osnovao je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka
”Hamdija Kre{evljakovi}”, koje a rmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.
je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka ”Hamdija Kre{evljakovi}”, koje a rmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.

09

ATTRACTIONS ATRAKCIJE 1 Ashkenazi Synagogue A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

1 Ashkenazi Synagogue A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as
1 Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga
Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as the rst
religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish
style. It is the third biggest synagogue in Europe.
Aškenaška sinagoga je izgra ena 1902. godine, po projektu Karla
Paržika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Tre a je
po veli ini u Evropi.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz
2 Ba{~ar{ija Ba{~ar{ija Baš aršija is the heart of old Sarajevo. The building started in
2 Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija
Baš aršija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462
and reached its culmination by the middle of 16th century. In the
center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public
fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek.
Baš aršija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapo eta 1462.
godine, a procvat doživljava u 16. stolje u. U centru Baš aršije se
nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna esma u obliku kioska) kojeg je
dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Baš aršija Exit / Baš aršija Izlaz
3 Cathedral of Jesus’ Sacred Heart Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of
3 Cathedral of Jesus’ Sacred Heart
Katedrala Srca Isusova
The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral
of Jesus’ Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The
tomb of Josip Štadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the
20th century, is located in the Cathedral.
Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske
nadbiskupije, a sagra ena je u neogoti kom stilu 1889. godine.
Grobnica Josipa Štadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa po etka 20.
stolje a koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz
4 City Hall Vije}nica City Hall (Vije nica), a symbol of Sarajevo, is the most
4 City Hall
Vije}nica
City Hall (Vije nica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example
of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city
authorities and after World War II it became the National Library. During
1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were
destroyed. It is currently under reconstruction.
Vije nica, simbol Sarajeva, najljepši je objekt izgra en u pseudomaurskom
stilu. Izgra ena je 1896. i bila je sjedište gradske uprave, a nakon Drugog
svjetskog rata u njoj je bila smještena Nacionalna biblioteka. Granatirana
je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog
blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije nica Izlaz

10

kulturnog blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija. Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije

ATTRACTIONS

ATRAKCIJE

ATTRACTIONS ATRAKCIJE 5 Gazi Husrev Bey’s Mosque Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Bey’s Mosque is the
5 Gazi Husrev Bey’s Mosque Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most
5 Gazi Husrev Bey’s Mosque
Gazi Husrev-begova d`amija
Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most important Islamic house of
worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to
the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is
only a part of Gazi Husrev Bey’s substantial bequest to the city.
Gazi Husrev-begova džamija je najzna ajniji islamski vjerski objekt u
BiH. Izgra ena je 1531., a zadužbina je Gazi Husrev-bega, tadašnjeg
osmanskog namjesnika. Džamija je samo dio velike Gazi Husrev-begove
ostavštine.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
6 The Latin Bridge Latinska }uprija The Latin Bridge was built in 16th century but
6 The Latin Bridge
Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the
infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip
shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz
Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I.
Latinska uprija je izgra ena u 16. stolje u, a postala je svjetski poznata
po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog
prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu So ju, što je bio
povod za po etak Prvog svjetskog rata.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz
7 The Old Orthodox Church Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in
7 The Old Orthodox Church
Stara pravoslavna crkva
The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its
atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons
and religious relics for centuries. There are several interesting
legends and folk tales related to its founding.
Stara pravoslavna crkva sagra ena je u 16. stolje u. Unikatna zbog
netipi ne arhitekture, ova crkva ve vijekovima uva veliko blago u
vidu svetih mošti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih
legendi vezanih za njen nastanak.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz
Tunnel of Hope Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the
Tunnel of Hope
Tunel spasa
Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the Tunnel of Hope
was the city’s only connection with the outside world during the four
years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours
contact tourist agencies.)
Tunel spasa izgra en je ispod aerodromske piste 1993. i bio je jedina
veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme etverogodišnje opsade.
Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete
kontaktirajte turisti ke agencije.)
Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz
kontaktirajte turisti ke agencije.) Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D.

11

ATTRACTIONS ATRAKCIJE Academy of Fine Arts
ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
Academy of Fine Arts

Akademija likovnih umjetnosti

Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Alifakovac Cemetary

Mezarje Alifakovac

Religion & Culture / Religija i kultura Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Ali Pasha’s Mosque

Alipa{ina d`amija

Religion & Architecture / Religija i arhitektura Mar{ala Tita 14

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

Ba{~ar{ija Mosque

Ba{~ar{ijska d`amija

Religion & Architecture / Religija i arhitektura Ba{~ar{ija 37

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Bijela tabija (White Fortress)

Bijela tabija

Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

BH Presidency

Predsjedni{tvo BiH

Architecture / Arhitektura Titova 16

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

Clock Tower

Sahat kula

Religion & Architecture / Religija i arhitektura Sara~i 8

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Congregational Church of the Holy Mother

Saborna crkva Presvete Bogorodice

Religion & Architecure / Religija i arhitektura

Zelenih beretki 3

033 269 261

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Emperor’s Mosque

Careva d`amija

Religion & Architecture / Religija i arhitektura Obala Isa-bega Ishakovi}a bb

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Eternal Flame

Vje~na vatra

History / Historija Mar{ala Tita bb

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Ferhadija Mosque

Ferhadija d`amija

Religion & Architecture / Religija i arhitektura Vladislava Skari}a 1

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Franciscan Church of St. Anthony of Padua

Franjeva~ka crkva sv. Ante Padovanskog

Religion & Architecture / Religija i arhitektura

Franjeva~ka 6

033 236 107

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

Gazi Husrev Bey’s Bezistan (Covered Bazaar)

Gazi Husrev-Begov Bezistan

Architecture / Arhitektura Gazi Husrev-begova bb

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Main Post Of ce

Glavna po{ta

Architecture / Arhitektura Obala Kulina bana 8

033 252 834

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Mori}a Guesthouse

Mori}a han

Architecture & History / Arhitektura i historija Sara~i 77

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Sebilj

Sebilj

Architecture & History / Arhitektura i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

St. Joseph’s Church

Crkva Sv. Josipa

Architecture & Religion / Arhitektura i religija Zmaja od Bosne 1

Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz

The House of De ance

Inat ku}a

History & Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

The Tombs of Seven Brothers

Turbe sedam bra}e

History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Tr`nica (Meat and Dairy Market)

Tr`nica

Architecture / Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a

033 205 353

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Vratnik Gate

Vratni~ka kapija

Architecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

@uta tabija (Yellow Fortress)

@uta tabija

Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala

Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

THIS MONTH IN MUSEUMS OVOG MJESECA U MUZEJIMA HISTORICAL MUSEUM OF BiH HISTORIJSKI MUZEJ BiH

THIS MONTH IN MUSEUMS

OVOG MJESECA U MUZEJIMA

HISTORICAL MUSEUM OF BiH HISTORIJSKI MUZEJ BiH
HISTORICAL MUSEUM OF BiH
HISTORIJSKI MUZEJ BiH

Zmaja od Bosne 5

Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–16:00; Sat–Sun / Sub–Ned: 09:00–13:00

Through its collections, Historical Museum of BiH de nes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obra uje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog doba.

033 210 416

From 11/01 to 11/30 - Exhibit – “Day in the World” - Guest Exhibit from
From 11/01 to 11/30 - Exhibit – “Day in the World” - Guest
Exhibit from Sweden
Od 01.11. do 30.11. – Izložba „Dan u svijetu“ - gostuju a izložba iz Švedske
From 11/01 to 11/30 – Exhibit – “Restauro” - Damaged
Portrets Of National Heroes
Od 01.11. do 30.11. – Izložba „Restauro“ - ošte eni portreti
narodnih heroja
Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege, BiH Through
Centuries, Parallels – Cultural Connections, Exhibit of
Photographs – 15 Years Later by Jim Marshall
Stalne postavke: “Opkoljeno Sarajevo”, “BiH kroz stolje a”, “Paralele –
Kulturne spone”, izložba fotogra ja “15 godina poslije” Jima Marshalla
NATIONAL MUSEUM OF BiH ZEMALJSKI MUZEJ BiH
NATIONAL MUSEUM OF BiH
ZEMALJSKI MUZEJ BiH
Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Note: The museum is currently not open for
Zmaja od Bosne 3
033 668 027
Note: The museum is currently not open for visits.
Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete.

The National Museum of BiH is the oldest and the most signi cant museum in BiH. Zemaljski muzej BiH najstarija je i najzna ajnija muzejska institucija u BiH.

14

je i najzna ajnija muzejska institucija u BiH. 14 MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918 MUZEJ SARAJEVO
MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918 MUZEJ SARAJEVO 1878. – 1918.
MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918
MUZEJ SARAJEVO 1878. – 1918.

Zelenih beretki 1 033 533 288 Tue–Fri / Uto–Pet: 10:00–18:00; Sat–Sun / Sub–Ned: 10:00–15:00

Museum 1878 – 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevo’s and the country’s history. Zbirka Muzeja 1878. – 1918. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH.

Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 – 1918 Stalna postavka: “Sarajevo 1878. – 1918.”
Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 – 1918
Stalna postavka: “Sarajevo 1878. – 1918.”
SEVDAH ART HOUSE ART KU A SEVDAHA
SEVDAH ART HOUSE
ART KU A SEVDAHA

Hala i 5 033 239 943 Tue–Sun / Uto–Ned: 10:00–18:00

11/01 – Concert – Doyens of BH Sevdah 01.11. – Koncert – Doajeni bh. sevdaha
11/01 – Concert – Doyens of BH Sevdah
01.11. – Koncert – Doajeni bh. sevdaha
Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love
song) as well as its most notable interpreters.
Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i
interpretatorima - majstorima sevdaha.
Address / Adresa
Telephone / Tel
Working Hours / Ulaz
e-mail

ARS AEVI ART DEPOT

ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija)

Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00–22:00 Guided Tours / Vo ene posjete: 12:00 (English), 15:00 (B/H/S) Note: The museum is currently open for pre-arranged visits only. Napomena: Muzej je trenutno otvoren samo za najavljene posjete.

Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo, the most important international contemporary art collection in South-East Europe. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u jugoisto noj Evropi.

MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVI

MUZEJ ALIJE IZETBEGOVI A

Plo a bb

033 216 919

033 252 213

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovina’s rst president. Stalna postavka o životu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine

BRUSA BEZISTAN

BRUSA BEZISTAN Abadžiluk 10

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Brusa Bezistan’s permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevo’s rich history. Stalna postavka Brusa bezistana “Od prethistorije do kraja austro- ugarskog razdoblja” }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva.

033 239 590

THE DESPI HOUSE

DESPI A KU A Despi eva 2

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy, Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th century. The Despi family housed Sarajevo’s rst theater plays. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate gra anske, srpske porodice u periodu od 17. do 20. stolje a. U Despi a ku i igrane su i prve pozorišne predstave u Sarajevu.

GAZI HUSREV BEY MUSEUM

GAZI HUSREV-BEGOV MUZEJ Gazi Husrev-begova br. 46 Mon–Fri / Pon–Pet: 08:00–15:00 Video projection on life and work of Gazi Husrev Bey. Video projekcija o životu i djelu Gazi Husrev-bega.

033 215 531

Address / Adresa

Telephone / Tel

Working Hours / Ulaz

e-mail

MUSEUMS

MUZEJI

Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail MUSEUMS MUZEJI JEWISH MUSEUM OF BiH MUZEJ JEVREJA

JEWISH MUSEUM OF BiH

MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sun / Ned: 10:00–13:00

033 535 688

Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. Stalna postavka o životu i kulturi Jevreja u Sarajevu.

MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS

MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI

Sime Milutinovi a Sarajlije 7 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–14:00

Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranj evi and Parts of Study Rooms of Hasan Kiki , Petar Ko i and Isak Samokovlija Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranj evi a i dijelovi radnih soba Hasana Kiki a, Petra Ko i a i Isaka Samokovlije

THE OLYMPICS MUSEUM

OLIMPIJSKI MUZEJ Alipašina bb (Zetra)

Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00–15:00

Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: “Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara”

033 201 861

033 276 082

OLD ORTODOX CHURCH MUSEUM

MUZEJ STARE PRAVOSLAVNE CRKVE Mula Mustafe Bašeskije 59 Tue–Fri / Uto–Pet: 10:00–17:00

033 571 761

Permanent exhibit of paintings of local and foreign artists, religious manuscripts and printed books, church textiles and embroidery and precious metals. Stalna postavka slikarskih djela doma ih i stranih slikara, crkvenih rukopisa i štampanih knjiga, crkvenih tkanina i veza, te plemenitih metala.

SVRZO HOUSE

SVRZINA KU A Glo ina 8

033 535 264

Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–18:00; Sat / Sub: 10:00–15:00

Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century. Stalna postavka o kulturi stanovanja imu ne gradske, muslimanske porodice u 18. i 19. stolje u.

TUNNEL OF HOPE

TUNEL SPASA Donji Kotorac, Tuneli 1, Ilidža Mon–Sun / Pon–Ned: 09:00–17:00

033 684 032

The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. Tunel spasa je tokom etverogodišnje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva.

15

COFFEE WITH KAFA SA DŽENAT DREKOVI This city will arouse all of your senses! Ovo
COFFEE WITH
KAFA SA
DŽENAT DREKOVI
This city will arouse
all of your senses!
Ovo je grad koji e u vama probuditi sva ula!

I n preparing for the November edition of Sarajevo Navigator, we had a coffee with photographer Dženat

Drekovi , whose works can be seen at Gallery Collegium Artisticum until November 11. While he has lived in many cities in the region, he has found contentment in Sarajevo. He believes that the blend of religions, cultures and traditions make the city very interesting and what makes Sarajevo so speci c is its diversity, which is mirrored in its structures, offering something for each and every soul. Vratnik is a part of town that has played a special role in his life and its mahalas and cobbled streets represent the real avor of this city. His favorite building in Sarajevo is the old Olympic Museum (Petrakijina 7), and he thinks that the most beautiful view is from Hum at sunset. His ideal stroll takes him along Wilson’s Promenade, following the route that runs between Obala Maka Dizdara, over the Latin Bridge and on to Baš aršija, where he stops by one of the cafes for some juniper juice or lemonade. His favorite spot for a picnic is Skakavac Waterfall. The entire area is full of streams, wonderful scenery and forest paths, and in spring he really enjoys picking srijemoš (wild garlic), which grows at the base of the waterfall.

16

(wild garlic), which grows at the base of the waterfall. 16 T okom pripreme novembarskog izdanja

T okom pripreme novembarskog izdanja Sarajevo Navigatora, kafu smo popili sa Dženatom Drekovi em,

fotografom iju samostalnu izložbu možete pogledati u galeriji Collegium Artisticum do 11. novembra. Iako je živio u mnogim gradovima širom regije, smiraj je pronašao u Sarajevu, kojeg, zbog mješavine religija, kultura i tradicija, smatra izuzetno zanimljivim gradom. Speci nosti Sarajeva se, kaže on, ogledaju i u gra evinama, koje su re eksija raznolikosti u kojoj svako može prona i nešto što e ga oplemeniti. Dio grada koji je posebno obilježio njegov život u Sarajevu je Vratnik, ije mahale i kaldrme predstavljaju pravi za in ovog grada. Njemu najdraža sarajevska gra evina je stara zgrada Olimpijskog muzeja (Petrakijina 7), dok se najljepši pogled na grad pruža sa Huma, i to za vrijeme zalaska sunca. Prvi izbor za šetnju mu je Vilsonovo šetalište, te relacija od Obale Maka Dizdara, preko Latinske uprije, do Baš aršije, gdje svrati na smreku ili limunadu u neki od kafea. Omiljeno izletište mu je Skakavac sa istoimenim vodopadom. Cijelo podru je je bogato potocima, divnim krajolicima i šumskim stazama, a u prolje e mu posebni užitak predstavlja branje srijemoša (medvje i luk), biljke

He likes to drink his morning coffee at Boris Smoje Gallery (Radi eva 11). He often drops by during the day and says that it’s a place where everyone is equal – the owners, the guests, waiters and even Fikret the dog, the cafe’s mascot! He chooses Cafe Bar Babilon ( ulagina 4) for a night out because of its interesting crowd. There are younger people and those with life experience, so everyone can nd someone to talk to. Pasta Zen, Avlija and Pod Lipom are his favorite restaurants and he goes to evabdžinca Hodži A for evapi that are so juicy and fresh that they melt in your mouth. For those who come to Sarajevo for the rst time, he recommends a visit to Baš aršija, the most attractive part of town, which is full of handicraft shops, traditional eateries and cafes. According to Dženat, Sarajevo’s uniqueness lies in the fact that it is a city where the past and present mingle, and its greatest treasure is certainly the warmth that radiates from people. In closing, we asked him to describe Sarajevo in one sentence and he replied with the following:

- Sarajevo is a city that will arouse all of your senses!

COFFEE WITH

KAFA SA

that will arouse all of your senses! COFFEE WITH KAFA SA koja raste u podnožju vodopada.

koja raste u podnožju vodopada.

Jutarnju kafu naj e pije u galeriji Boris Smoje (Radi eva 11), gdje zna svratiti i tokom dana. Kako kaže, to je mjesto

u kojem su svi jednaki – vlasnici, gosti, konobari, pa ak i

cuko Fikret koji je maskota ka a. Za ve ernji izlazak bira cafe bar Babilon ( ulagina 4), i to zbog zanimljivih ljudi za koje tvrdi da su spoj mladosti i iskustva, pa tako svako može prona i svog sagovornika.

Omiljeni restorani su mu Pasta Zen, Avlija i Pod Lipom, dok evape najviše voli pojesti u evabdžinici Hodži A, gdje su, kako kaže, so ni, svježi i prosto se tope u ustima. Onome ko prvi put dolazi u Sarajevo preporu uje da posjeti

Baš aršiju koja je prepuna zanatskih radnji, aš inica i kafea,

te je najatraktivniji dio grada.

Posebnost Sarajeva leži u tome što je to grad u kojem se

prošlost i sadašnjost prožimaju, a najve e njegovo bogatstvo

je svakako toplina koja izvire iz ljudi - smatra Dženat.

Za kraj smo ga zamolili da Sarajevo opiše u jednoj re enici, na šta je on odgovorio:

- Sarajevo je grad koji e u vama probuditi sva ula!

opiše u jednoj re enici, na šta je on odgovorio: - Sarajevo je grad koji e

17

THIS MONTH IN GALLERIES OVOG MJESECA U GALERIJAMA NATIONAL GALLERY OF BIH UMJETNI^KA GALERIJA BiH

THIS MONTH IN GALLERIES

OVOG MJESECA U GALERIJAMA

NATIONAL GALLERY OF BIH UMJETNI^KA GALERIJA BiH
NATIONAL GALLERY OF BIH
UMJETNI^KA GALERIJA BiH

Zelenih beretki 8

Tue-Sat / Uto–Sub: 12:00 – 20:00

033 266 550

From 11/01 to 11/19 – Exhibit of the artworks by Serbian painters and sculptors from
From 11/01 to 11/19 – Exhibit of the artworks by Serbian painters
and sculptors from BiH - Collection of the National Gallery of BiH
Od 01.11. do 19.11. – Izložba radova srpskih slikara i vajara iz
BiH – kolekcija Umjetni ke galerije BiH
From 11/07 to 11/22 – Exhibit – “Dialogue” - Graphics of
Serbian and BiH artists originated after the year 2000
Od 07.11. do 22.11. – Izložba – “Dijalog” – Gra ke srbijanskih i
bh. gra ara stasalih poslije 2000. godine
From 11/20 to 11/26 – Exhibit – Green Box, Chinese
Contemporary Art
Od 20.11. do 26.11. – Izložba – Green Box, Kineska konceptualna umjetnost
From 11/28 to 12/14 – Exhibit – Jure Cekuta
Od 28.11. do 14.12. – Izložba – Jure Cekuta
DUPLEX/100M² DUPLEX/100M²
DUPLEX/100M²
DUPLEX/100M²

Obala Kulina bana 22 063 952 197 Tue–Sat / Uto–Sub: 14:00 – 19:00

From 11/09 to 11/23 – Photo Exhibit – “I was in Kosovo”, DokuPhoto Workshop Exhibition
From 11/09 to 11/23 – Photo Exhibit – “I was in Kosovo”,
DokuPhoto Workshop Exhibition – Pravo Ljudski Film Festival
Od 09.11. do 23.11. – Izložba fotogra ja – “I was in Kosovo”,
izložba sa DokuPhoto radionice – Pravo Ljudski Film Festival

18

sa DokuPhoto radionice – Pravo Ljudski Film Festival 18 GALLERY 11/07/95 GALERIJA 11/07/05 Fra Grge Marti
GALLERY 11/07/95 GALERIJA 11/07/05
GALLERY 11/07/95
GALERIJA 11/07/05

Fra Grge Marti a 2 / III

Mon-Sun / Pon-Ned: 10:00 - 18:00

033 953 170

From 11/01 to 11/30 – Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the
From 11/01 to 11/30 – Permanent Exhibit of Items Dedicated to
the Preservation of the Memory of Srebrenica Tragedy and 8,372
Victims Who Tragically Lost Their Lives During the Genocide
Od 01.11. do 30.11. – Stalna postavka eksponata iji je cilj
o uvati sje anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su
tragi no stradale u genocidu
From 11/01 to 11/30 – Projection of the documentary “Srebrenica
Memorial Film” by Leslie Woodhead and Muhammad Mujki
Od 01.11. do 30.11. – Projekcija dokumentarnog lma “Srebrenica
Memorial Film” Leslie Woodheada i Muhameda Mujki a
From 11/01 to 11/04 – Exhibit – Anti-Masonic Posters
Od 01.11. do 04.11. – Izložba – Antimasonski plakati
COLLEGIUM ARTISTICUM COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM

Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00

From 11/01 to 11/11 – Photo Exhibit – “Symhedonia” by Dženat Drekovi Od 01.11. do
From 11/01 to 11/11 – Photo Exhibit – “Symhedonia” by Dženat Drekovi
Od 01.11. do 11.11. – Izložba fotogra ja – “Symhedonia” Dženata Drekovi a
From 11/04 to 11/11 – The Academics - Visual Artists:
Exhibition and the Promotion of the Monograph
Od 04.11. do 11.11. – Akademici - likovni umjetnici: izložba i
promocija monogra je
From 11/22 to 12/04 – Exhibit by the members of ULUBiH
Od 22.11. do 04.12. – Revijalna izložba lanova ULUBiH

Address / Adresa

Telephone / Tel

Working Hours / Ulaz

e-mail

OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE

BOSNIAK INSTITUTE

BO[NJA^KI INSTITUT Mula Mustafe Ba{eskije 21 033 279 800 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 - 16:30

11/04 – 19:00 – Concert – Milan Luci (Piano)

04.11. - 19:00 – Koncert – Milan Luci (klavir)

11/28 – 19:30 – Concert – Boris Lon ar (Violin), Azra Medi (Piano) i Belma Ali (Cello)

28.11. – 19:30 – Koncert – Boris Lon ar (violina), Azra Medi

(klavir) i Belma Ali (violon elo)

CHARLAMA DEPOT

CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00

From 11/01 to 11/30 – Performance “Torch Tour” by Jusuf Hadžifejzovi Od 01.11. do 30.11. – Performans “Torch Tour” Jusufa Hadžifejzovi a

GALLERY MAK

GALERIJA MAK Sime Milutinovi}a Sarajlije 7 033 201 861 Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00 – 19:00

From 11/01 to 11/05 – Exhibit about Herbert Zbigniew, Polish writer Od 01.11. do 05.11. – Izložba o Herbertu Zbigniewu, poljskom književniku

GALLERY ROMAN PETROVI]

GALERIJA ROMAN PETROVI] Mar{ala Tita 54 033 668 009 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00

From 11/04 to 11/11 – Exhibit – Solo exhibit of painter Vedran Babi Od 04.11. do 11.11. – Izložba – Samostalna izložba akademskog slikara Vedrana Babi a

Address / Adresa

Telephone / Tel

Working Hours / Ulaz

e-mail

GALLERIES

GALERIJE

/ Tel Working Hours / Ulaz e-mail GALLERIES GALERIJE GALLERY NOVA AKROPOLA GALERIJA NOVA AKROPOLA Zmaja

GALLERY NOVA AKROPOLA

GALERIJA NOVA AKROPOLA Zmaja od Bosne 6 033 201 715 Mon & Thu / Pon i ^et: 18:30 - 21:30

11/26 – Course – 18:00 – “Great Learnings of East and West Applied In Everyday Life” 26.11. – Kurs – 18:00 – “Velika u enja Istoka i Zapada primijenjena u svakodnevnom životu”

GALLERY JAVA

GALERIJA JAVA Titova 21 033 225 878 Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 – 19:00; Sat/Sub: 11:00 – 14:00

From 11/02 to 11/09 – Exhibit of sculptures – “Inside Out” by Nedim iki Od 02.11. do 09.11. – Izložba skulptura – “Inside Out” autora Nedima iki a

BLACKBOX

BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00; 15:00-18:00; Sat / Sub: 09:00-14:00

From 11/01 to 11/07 – Photo Exhibit – “I don’t want to be a Shadow” by Budimir Željko Keko Od 01.11. do 07.11. – Izložba fotogra ja – “I don’t want to be a Shadow” autora Budimira Željka Keke

GALLERY PREPOROD

GALERIJA PREPOROD Titova 54 033 205 553 Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 - 18:00; Sat / Sub: 11:00 - 16:00

From 11/07 to 11/30 – Exhibit – Sales exhibiton of the “Gallery Preporod Art Club” Od 07.11. do 30.11. – Izložba – Kolektivna prodajna izložba „Klub umjetnika Galerije Preporod“

GALLERY PALETA

GALERIJA PALETA Hamdije Kreševljakovi a 13 033 445 196 Mon-Sat / Pon–Sub: 08:00 – 19:00

From 11/01 to 11/30 – Exhibit – Permanent Exhibition:

Artworks in the collection 1897-1970 Od 01.11. do 30.11. – Izložba – Stalna postavka: Djela u zbirci 1897. - 1970.

19

THEATERS POZORIŠTA NATIONAL THEATER NARODNO POZORIŠTE www.nps.ba Obala Kulina bana 9 Mon-Sun: 09:00 – 12:00

THEATERS

POZORIŠTA

NATIONAL THEATER NARODNO POZORIŠTE
NATIONAL THEATER
NARODNO POZORIŠTE

www.nps.ba Obala Kulina bana 9

Mon-Sun: 09:00 – 12:00 & 16:00 – 19:30 Pon-Ned: 09:00 – 12:00 i 16:00 – 19:30

033 226 431

11/07 & 11/27– 07.11. i 27.11. Thumbelina / Pal ica (Choreographer / Koreograf: Nermina Damian)
11/07 & 11/27– 07.11. i 27.11.
Thumbelina / Pal ica
(Choreographer / Koreograf: Nermina Damian)
12:00
11/08, 11/13 & 11/28– 08.11, 13.11. i 28.11.
On the Edge of the Universe / Na rubu svemira
(Director / Režija: Marko Misira a)
19:30
11/09 – 09.11.
The Merry Widow / Vesela udovica
(Director / Režija: Krunoslav Cigoj)
19:30
11/11 – 11.11.
Bereaved Family / Ožaloš ena porodica
(Director / Režija: Ahmed Imamovi )
19:30
11/12 – 12.11.
If this was a Film / Kad bi ovo bio lm
(Director / Režija: Dino Musta )
19:30
11/14 – 14.11.
Tartif
(Director / Režija: Nermin Hamzagi )
19:30
11/15 – 15.11.
Mare Nostrum
(Choreographer / Koreograf: Davide Bombana)
19:30
11/22 & 11/23– 22.11. i 23.11.
Rigoletto
(Director / Režija: Ognian Draganoff)
19:30
11/26 – 26.11.
Balkan Spy in Sarajevo / Balkanski špijun u Sarajevu
(Director / Režija: Sulejman Kupusovi )
19:30
11/27 – 27.11.
19:30
Hamlet in the Village of Mrduša Donja / Hamlet u selu Mrduša
Donja (Director / Režija: Sulejman Kupusovi )
20
11/29 & 11/30– 29.11. i 30.11. Concert of Sarajevo Philharmonic Orchestra / Koncert Sarajevske lharmonije
11/29 & 11/30– 29.11. i 30.11.
Concert of Sarajevo Philharmonic Orchestra / Koncert
Sarajevske lharmonije (Conductor / Dirigent: Tae Jung Lee)
20:00
CHAMBER THEATER 55 KAMERNI TEATAR 55
CHAMBER THEATER 55
KAMERNI TEATAR 55

www.kamerniteatar55.ba

Maršala Tita 56/II

033 550 475

Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00 Pon-Uto i et-Sub:10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00

11/02 – 02.11. Ja, mahaluša (Director / Režija: Mirela Trepani ) 20:00 11/05 – 05.11.
11/02 – 02.11.
Ja, mahaluša
(Director / Režija: Mirela Trepani )
20:00
11/05 – 05.11.
The Suspicion / Sumnja
(Director / Režija: Mirela Trepani )
20:00
11/06 – 06.11.
Die Hard / Umri muški
(Director / Režija: Admir Glamo ak)
20:00
11/07, 11/22 & 11/29 – 07.11, 22.11. i 29.11.
Luv / Ljupaf
(Director / Režija: Ronald Rand)
20:00
11/11 & 11/12 – 11.11. i 12.11.
Helver’s Night / Helverova no
(Director / Režija: Dino Musta )
20:00
11/13 – 13.11.
The Shop Around the Corner / Radnja na uglu
(Director / Režija: Francois Lunel)
20:00
11/14 – 14.11.
Terrorism / Terorizam
(Director / Režija: Dino Musta )
20:00
11/16 & 11/26 – 16.11. i 26.11.
The Concert of Birds / Koncert ptica
(Director / Režija: Aleš Kurt)
20:00

11/18 – 18.11. Ja, mahalac (Director / Režija: Mirela Trepani )

20:00

11/21 – 21.11.

20:00

Evening with Abdulah Sidran / Ve e sa Abdulahom Sidranom

11/30 – 30.11. The Stone / Kamen (Director / Režija: Dino Musta )

20:00

YOUTH THEATER POZORIŠTE MLADIH
YOUTH THEATER
POZORIŠTE MLADIH

www.pozoristemladih.ba

Kulovi a 8

Mon-Fri: 12:00 – 14:00 and two hours before plays Pon-Pet: 12:00 – 14:00 i dva sata prije po etka predstave

033 205 799

11/03 – 03.11.

Little Red Polka Dotty and the Forest Gang / Crvenkapica na

ta ke naopa ke (Director / Režija: Lajla Kaik ija)

11:00

11/10 – 10.11. The Story Of Little Muck / Mali Muk (Director / Režija: Darko Kova ovski)

11:00

11/14 – 14.11. The Pillowman / Gospodin jastuk (Director / Režija: Luca Cortina)

20:00

11/15 – 15.11. The Hen / Kokoška (Director / Režija: Admir Glamo ak)

20:00

11/17 – 17.11. Aladin (Director / Režija: Ka a Dori )

11:00

11/21 –21.11. Skapino (Director / Režija: Ka a Dori )

20:00

11/24 –24.11. Mr. Scared, the Brave Bunny / Hrabri Ze i Uplaši (Director / Režija: Drago Buka)

11:00

11/28 – 28.11. Sleuth / Njuškalo (Director / Režija : Edin Avdagi )

20:00

THEATERS

POZORIŠTA

/ Režija : Edin Avdagi ) 20:00 THEATERS POZORIŠTA SARAJEVO WAR THEATER SARTR SARAJEVSKI RATNI TEATAR
SARAJEVO WAR THEATER SARTR SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR
SARAJEVO WAR THEATER SARTR
SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

www.sartr.ba Gabelina 16

18:00 – 20:00 (on days of featured plays) 18:00 – 20:00 (na dan igranja predstave)

033 664 070

11/02 & 11/03 – 02.11. i 03.11. The Secret Of Raspberry Jam / Tajna džema od malina (Director / Režija: Selma Spahi )

20:00

11/05 – 05.11. Seven / Sedam (Theatrical reading / Scensko itanje)

20:00

11/06 – 06.11.

20:00

The Graduate / Diplomac (Director / Režija: Alen Muratovi )

11/08 – 08.11.

The Witches / Vještice (Director / Režija: Almira Drino)

11:00 & 13:30

11/11 – 11.11. Ay, Carmela (Director / Režija: Robert Raponja)

20:00

11/12 & 11/13 – 12.11. & 13.11. It Was A Beautiful Sunny Day / Bio je lijep i sun an dan (Director / Režija: Tanja Mileti -Oru evi )

20:00

11/13, 11/14, 11/15 & 11/16 – 13.11, 14.11, 15.11. i 16.11. SARTR & Pravo Ljudski Film Festival

11/18 – 18.11. East Side Story / Pri a s isto ne strane (Director / Režija: Aida Bukvi )

20:00

11/20 – 20.11. Odkamena pri a (Director / Režija: Dubravka Zrn i – Kulenovi )

11:00 & 18:00

11/22 – 22.11. Stones In His Pockets / Džepovi puni kamenja (Director / Režija: Adi Hrustemovi i Igor Skvarica)

20:00

11/29 & 11/30 – 29.11. & 30.11. The Wall / Zid (Director / Režija: Zul kar Filandra)

20:00

 

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*

From 11/07 – Od 07.11.

Thor: The Dark World 3D / Thor: Svijet tame 3D

From 11/07 – Od 07.11.

Last Vegas / Legende u Vegasu

From 11/07 – Od 07.11.

Šegrt Hlapi

From 11/14 – Od 14.11.

The Counselor / Savjetnik

From 11/14 – Od 14.11.

Filth / Prljavo

From 11/21 – Od 21.11.

The Hunger Games: Catching Fire / Igre gladi: Plamen

From 11/28 – Od 28.11.

Delivery Man / Dostavlja

From 11/28 – Od 28.11.

Frozen 3D / Snježno kraljevstvo 3D

 

KRITERION - ART CINEMA / KRITERION - ART KINO*

From 11/09 to 11/11 – od 09.11. do 11.11.

Pravo Ljudski Film Festival - Zoom Rights / Zumiraj prava

 

Italian Film Week / Sedmica talijanskog lma

11/26 – 26.11.

Gladiator For Rent / Benur – Gladijator u najam

11/27 – 27.11.

Long Live Freedom / Živjela sloboda

11/28 – 28.11.

I Travel Alone / Ja putujem sama

11/29 – 29.11.

Pretty Butter ies / Prelijepi leptiri

11/30 – 30.11.

The Discovery at Dawn / Otkrivanje zore

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*

 

From 11/01 – Od 01.11.

Anna Karenina / Ana Karenjina

From 11/11 – Od 11.11.

Wuthering Heights / Orkanski visovi

From 11/18 – Od 18.11.

The Taming of the Shrew / Ukro ena goropad

From 11/25 – Od 25.11.

The Merchant of Venice / Mleta ki trgovac

MEETING POINT*

 
 

12th Cycle of Spanish Cinema / 12. Ciklus španske kinematogra je

11/06 – 06.11.

No Rest for the Wicked /Nema mira za razbojnike

11/07 – 07.11.

Mataharis

11/08 – 08.11.

Black Bread / Crni hljeb

11/09 – 09.11.

Return to Hansala / Povratak u Hansalu

11/10 – 10.11.

The Executioner / Dželat

From 11/08 to 11/11 – od 09.11. do 11.11.

Pravo Ljudski Film Festival - Zoom Rights / Zumiraj prava

 

* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba

MOVIE THEATERS

KINA

movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 23
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 23
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 23
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 23
movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja lmova posjetite www.sonar.ba MOVIE THEATERS KINA 23

23

MEETING POINT

11/13 – 13.11. 19:15
11/13 – 13.11.
19:15

21:15

Nervus Rerum (32’); Communists Like Us / Komunisti kao mi (23’); Manakamana (118’)

11/14 – 14.11. 16:15
11/14 – 14.11.
16:15

18:15

20:15

22:15

The Stuart Hall Project / Projekt Stuart Hall (103’); The Mayor / Gradona elnik (81’); To the Wolf / Do vraga (74’); CROP (47’)

11/15 – 15.11. 16:15
11/15 – 15.11.
16:15

18:15

Soft Work / Lagani rad (37’); Dad’s Stick / O ev štap (5’); The Mother, the Son and the Architect / Majka, sin i arhitekta (16’); Dream Girl / Djevojka iz snova (20’); The Search for Emak Bakia / U potrazi za Emak Bakiom

(84’);

20:15 22:15 Coast of Death / Zaljev smrti (80’); Tzvetanka (66’) 11/16 – 16.11. 16:15
20:15
22:15
Coast of Death / Zaljev smrti (80’);
Tzvetanka (66’)
11/16 – 16.11.
16:15
18:15
20:15
22:15
Changed Landscape / Izmijenjen pejzaž (7’); Endless
Day / Beskrajni dan (10’); The Joy of a Home / Radost
doma (20’); Paradise Road / Rajski put (20’);
Elena (82’);
Captivity / Zato eništvo (64’);
Helio Oiticica (94’)
11/17 – 17.11. 14:15
11/17 – 17.11.
14:15

16:15

18:15

20:15

Janie’s Janie / Janieina Janie (25’); The Adjective Woman / Žena pridjev (51’); Women of the Rhondda / Žene Rhondde (20’); The Nightcleaners, Part 1 / No ne ista ice, 1. Dio (90’); Be Seeing You / Do skorog vi enja, nadam se (45’); La Charnière / Prekretnica (13’); Class of struggle / Borbena klasa (37’); The Death Row / U redu za streljanje (6’); Incorporating Guilt within an Autonomous Robot / Usa ivanje krivnje autonomnom robotu (9’); Inquire Within / Traženje unutar (4’); The Devil / avo (7’); Hermeneutics (3’); Leviathan (87’)

22:15

11/18 – 18.11. 19:15 Norte, the End of History / Norte, kraj historije (250’) ART
11/18 – 18.11.
19:15
Norte, the End of History / Norte, kraj historije (250’)
ART KINO KRITERION
11/13 – 13.11.
22:15
Harmony / Harmonija (60’)

PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL

PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL

PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL 20:15 January 2012 or the Apotheosis of Isabella

20:15

January 2012 or the Apotheosis of Isabella the Catholic Queen / Januar 2012. ili apoteza Isabele katoli ke kraljice (18’); Handsworth Songs / Handsworthske pjesme (59’)

11/15 – 15.11. 20:15
11/15 – 15.11.
20:15

Mountain in Shadow / Planina u sjeni (14’); Kyrkogardso (23’); Rougarouing (11’); Two Islands / Dva ostrva (6’); Solo, Piano – NYC / Solo, Pijano – NYC (5’); Goodbye / Zbogom (4’)

11/16 – 16.11. 20:15 Bambi, Bambi (60’) 11/17 – 17.11. 18:15 Once I Entered a
11/16 – 16.11.
20:15
Bambi, Bambi (60’)
11/17 – 17.11.
18:15
Once I Entered a Garden / Jednom kad kro ih u vrt

(97’);

20:15 Lacrau (99’) SARTR 11/13 – 13.11. 22:15 The Act of Killing / in ubijanja
20:15
Lacrau (99’)
SARTR
11/13 – 13.11.
22:15
The Act of Killing / in ubijanja (159’)
11/14 – 14.11. 16:15
11/14 – 14.11.
16:15

The Return to Work at the Wonder Factory / Povratak na posao u tvornicu Wonder (10’); Rhodia 4x8 (4’); Nouvelle Societe N°5 (10’); Nouvelle Societe N°6 (9’); Nouvelle Societe N°7 (11’) Socheaux, June 11, 68 / Socheaux, 11. juni ‘68 (20’); Three-quarters of life / Tri etvrtine života (20’); Weekend in Sochaux / Vikend u Sochaux (54’) Cry Tears of Happiness / Suze radosnice (28’); I think this is closest to how the footage looked / Mislim da je ovo najbliže onome kako je bilo na snimcima (9’); My House Without Me / Moj dom (28’) The other day / Prije neki dan (120’)

18:15

20:15

22:15

11/15 – 15.11. 16:15
11/15 – 15.11.
16:15

18:15

20:15

22:15

Beyond Wriezen / Dalje od Wriezena (88’) No Man’s Land / Ni ija zemlja (72’) A Diary of a Journey / Dnevnik jednog putovanja (54’) Stories We Tell / Pri e koje pri amo (102’)

11/16 – 16.11. 14:15
11/16 – 16.11.
14:15

16:15

18:15

20:15

22:15

Ciné-Tracts (90’) With the Blood of Others / Krvlju drugih, Avec le sang des autres (52’) Far from Vietnam / Daleko od Vietnama (115’) Sleepless Nights / Bez sna (128’) Belleville Baby (73’)

Far from Vietnam / Daleko od Vietnama (115’) Sleepless Nights / Bez sna (128’) Belleville Baby

25

EVENTS IN NOVEMBER DOGA AJI U NOVEMBRU
EVENTS IN NOVEMBER
DOGA AJI U NOVEMBRU

EDITOR’S PICK

IZBOR UREDNIKA

DOGA AJI U NOVEMBRU EDITOR’S PICK IZBOR UREDNIKA S arajevo will once again be full of

S arajevo will once again be full of many events this November. Whether you love superb music or are passionate about lms, Sarajevo will offer a great program which is sure

to suit almost every taste.

The popular Croatian band, Jinx, will give a concert at Cinemas Club on November 1. Jinx hasn’t performed in Sarajevo since 2011 and they released their last album, “Diksilend” back in 2010.

From November 5 to 10, the 17th Annual Jazz Fest Sarajevo will offer a full program, featuring concerts by top names on the international jazz scene.

Those who love cinema can view lms by Spanish directors during the 12th Annual Spanish Film Festival, and the 8th Annual Pravo Ljudski Film Festival will be held November 13-18.

If you love spending an evening out with live music, then this will de nitely be your month! Some excellent Sarajevo bands are set to play at clubs like City Pub, Underground, Mash and The Pub, so good fun is guaranteed!

These are just some of the many events that lie ahead this month, so we suggest that you take a close look at our calendar in order to nd out all that is happening in Sarajevo this November, and visit our website, www.sonar.ba, which is regularly updated with new information about events.

I ove godine novembar u Sarajevo donosi brojna dešavanja. Bilo da ste ljubitelj vrhunske muzike ili strastveni lmo l, ovog mjeseca Sarajevo e vam ponuditi vrhunske sadržaje koji e mo i zadovoljiti gotovo sva iji ukus.

Prvi dan novembra obilježit e koncert popularne hrvatske grupe Jinx, koji e biti održan

u Cinemas Clubu. Jinx od 2011. godine nisu nastupali u Sarajevu, a posljednji album „Diksilend“ izdali su 2010. godine.

Od 5. do 10. novembra u našem gradu bit e održan 17. Jazz Fest Sarajevo, koji e u okviru svog programa ponuditi koncerte zna ajnih imena svjetske jazz scene.

Ljubitelji lmske umjetnosti mo i e pogledati ostvarenja španskih lmskih autora, i to u okviru 12. Ciklusa španske kinematogra je, a od 13. do 18. novembra bit e održan i 8. Pravo ljudski Film Festival.

Ako ve ernji izlazak volite provesti uz svirku uživo, onda ete svakako uživati ovog mjeseca, jer klubovi kao što su City Pub, Underground, Mash i The Pub donose nastupe odli nih sarajevskih bendova, koji garantuju dobru zabavu.

Ovo je samo dio brojnih dešavanja koja nas o ekuju ovog mjeseca, pa vam preporu ujemo da pažljivo pregledate naš kalendar kako biste saznali šta e se sve to zanimljivo u novembru dešavati u Sarajevu, ali i da posjetite naš web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo sa novim informacijama o doga ajima.

ali i da posjetite naš web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo sa novim informacijama o doga
01 FRIDAY 02 SATURDAY 03 SUNDAY 04 MONDAY 05 TUESDAY 06 WEDNESDAY 07 THURSDAY 28

01

FRIDAY

02

SATURDAY

03

SUNDAY

04

MONDAY

05

TUESDAY

06

WEDNESDAY

07

THURSDAY

28

CALENDAR OF EVENTS NOVEMBER 2013

For more information about events visit www.sonar.ba

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva 21:00; Party: Mish - Mash Dance Party with Masha & Zami; Pussy Galore 21:00; Live Music: Sarajevo Blues Band; Underground 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Live Music Night; The Pub 21:30; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Concert: Jinx; Cinemas Club 22:30; Party: Silent Disco; Kriterion Art Cinema

Time to be determined; Sport Event: FK Željezni ar - FK Rudar; Stadium Grbavica 20:00; Event: Nivea Fashion Week; Hotel Holiday (Until November 4) 21:00; Party: AudioInfunktion & Zlijay; Pussy Galore 21:00; Live Music: Undergrounderi; Underground 21:00; Theater Play: Daughter; Magacin Kabare 21:00; Party: DJ Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Concert: Tapso II; Kriterion Art Cinema 21:30; Live Music: Saturday Night Fever - Live Music; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Live Music ; Cinemas Club

Time to be determined; Sport Event: FK Slavija - FK Mladost; SRC Slavija 13:00; Party: “The Pub” Sunday’s All Day BBQ; The Pub 20:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 20:00; Party: Let’s Dance to Tango; Cinema Bosna 21:00; Party: Wish for Musical Wish with Jane; Pussy Galore

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva 20:00; Live Music: Sevdah Live Music Soirée; Cinema Bosna 21:00; Party: Listening and Dancing to Rock’n’Roll; Pussy Galore 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:30; Party: Latino Dance Night; Cinemas Club

10:00; JAZZ FEST JAZZ FEST JAZZ FEST
10:00;
JAZZ FEST
JAZZ FEST
JAZZ FEST

Event: Lucky Market; BBI Center

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva

20:00; Concert: Abraham INC. feat. David Krakauer, Fred Wesley & SoCalled; Bosnian Culture Center

21:00; Party: DUBa za JAHBa with Bass Ul Ulema & Friends; Pussy Galore

Concert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva

20:00; Concert: The John Sco eld Uberjam Band; Bosnian Culture Center

21:00; Party: Colorful Wednesday with Didy & Jane; Pussy Galore 21:00; Live Music: Sevdah & Tamburitza “Music for the Soul”; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music: Samir Fejzi Trio; City Pub

JAZZ FEST
JAZZ FEST

22:00; Concert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

19:00; Concert: Hamilton de Holanda; Youth Theater

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva

JAZZ FEST
JAZZ FEST

21:00; Party: Xavi Zika & Ska Music; Pussy Galore 21:00; Theater Play: Concept P; Magacin Kabare 21:00; Party: ShikiMiki 90’s Night; Hacienda - Cantina Mexicana

JAZZ FEST
JAZZ FEST

21:00; Concert: Jack Dejohnette Group feat. Don Byron; Bosnian Culture Center

21:30; Live Music: Anchi & The Moon Dogs Band; City Pub 21:30; Party: Student Party - Užas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night; Cinemas Club

JAZZ FEST
JAZZ FEST

23:00; Concert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

01.

PETAK

02.

SUBOTA

03.

NEDJELJA

04.

PONEDJELJAK

05.

UTORAK

06.

SRIJEDA

07.

^ETVRTAK

KALENDAR DE[AVANJA NOVEMBER 2013

Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prin eva 21:00; Party: Mish - Mash Dance Party with Masha & Zami; Pussy Galore 21:00; Svirka uživo: Sarajevo Blues Band; Underground 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uživo: Live Music Night; The Pub 21:30; Party: Rock karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Koncert: Jinx; Cinemas Club 22:30; Party: Gluhi disko; Kriterion Art Kino

Vrijeme po etka nije odre eno; Sportski Doga aj: FK Željezni ar - FK Rudar; Stadion Grbavica 20:00; Doga aj: Nivea Fashion Week; Hotel Holiday (Do 4. novembra) 21:00; Party: AudioInfunktion & Zlijay; Pussy Galore 21:00; Svirka uživo: Undergrounderi; Underground 21:00; Pozorišna predstava: K i; Magacin Kabare 21:00; Party: DJ Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Koncert: Tapso II; Kriterion Art Kino 21:30; Svirka uživo: Groznica subotnje ve eri - Svirka uživo; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uživo: Live Music; Cinemas Club

Vrijeme po etka nije odre eno; Sportski Doga aj: FK Slavija - FK Mladost; SRC Slavija 13:00; Party: “The Pub” Nedjeljna Vazdanuša i roštiljanje; The Pub 20:00; Party: Ve ernja škola plesa; Coloseum Club 20:00; Party: Zaplešimo Tango; Kino Bosna 21:00; Party: Zaželi muzi ku želju sa Jane; Pussy Galore

19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prin eva 20:00; Svirka uživo: Sevdah Live Music Soirée; Kino Bosna 21:00; Party: Rock’n’Roll slušaonica i plesnjak; Pussy Galore 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:30; Party: Latino Dance Night; Cinemas Club

10:00; JAZZ FEST JAZZ FEST JAZZ FEST
10:00;
JAZZ FEST
JAZZ FEST
JAZZ FEST

Doga aj: Lucky Market; BBI Centar

19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prin eva

20:00; Koncert: Abraham INC. feat. David Krakauer, Fred Wesley & SoCalled; Bosanski kulturni centar

21:00; Party: DUBa za JAHBa with Bass Ul Ulema & Friends; Pussy Galore

22:00; Koncert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prin eva

20:00; Koncert: The John Sco eld Uberjam Band; Bosanski kulturni centar

21:00; Party: Šarena srijeda sa Didy & Jane; Pussy Galore 21:00; Svirka uživo: Sevdah & Tamburitza “Music for the Soul”; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uživo: Samir Fejzi Trio; City Pub

JAZZ FEST
JAZZ FEST

22:00; Koncert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

19:00; Koncert: Hamilton de Holanda; Pozorište mladih

19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prin eva

JAZZ FEST
JAZZ FEST

21:00; Party: Xavi Zika & Ska Music; Pussy Galore 21:00; Pozorišna predstava: Koncept P; Magacin Kabare 21:00; Party: ShikiMiki 90’s Night; Hacienda - Cantina Mexicana

JAZZ FEST
JAZZ FEST

21:00; Koncert: Jack Dejohnette Group feat. Don Byron; Bosanski kulturni centar

21:30; Svirka uživo: Anchi & The Moon Dogs Band; City Pub 21:30; Party: Studentski party - Užas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night; Cinemas Club

JAZZ FEST
JAZZ FEST

23:00; Koncert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

Cinemas Club JAZZ FEST 23:00; Koncert : Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special
Cinemas Club JAZZ FEST 23:00; Koncert : Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special

29

08 FRIDAY 09 SATURDAY 10 SUNDAY 11 MONDAY 12 TUESDAY 13 WEDNESDAY 14 THURSDAY 30

08

FRIDAY

09

SATURDAY

10

SUNDAY

11

MONDAY

12

TUESDAY

13

WEDNESDAY

14

THURSDAY

30

CALENDAR OF EVENTS NOVEMBER 2013

For more information about events visit www.sonar.ba

10:00; Event: UG ZaštoNe: Conference & Night Program; Kriterion Art Cinema

JAZZ FEST
JAZZ FEST

19:00; Concert: David Gilmore & Art of Ascension Trio; Bosnian Culture Center

21:00; Party: Feel That Love Buzz Dance Party with Glitter Decadence; Pussy Galore 21:00; Live Music: Blavors; Underground 21:00; Event: Šeret - 1st Round, Group D; Magacin Kabare 21:00; Party: DJ Pest in the House; Hacienda - Cantina Mexicana

JAZZ FEST
JAZZ FEST

21:00; Concert: Eivind Aarset 4tet; Bosnian Culture Center

21:00; Live Music: Live Music Night; The Pub 21:30; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 21:30; Live Music: Babe Barbarella Live; Mash 22:00; Concert: In Memoriam of EKV ; Cinemas Club

JAZZ FEST
JAZZ FEST

23:00; Concert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

Time to be determined; Sport Event: FK Željezni ar - NK Zvijezda; Stadium Grbavica

JAZZ FEST
JAZZ FEST

19:00; Concert: Marc Ducret Trio; Youth Theater

21:00; Party: Dance Party & Special Guest Star; Pussy Galore 21:00; Live Music: Tribute to Rolling Stones Cover Band; Underground 21:00; Theater Play: The Taboo Scheme; Magacin Kabare 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana

JAZZ FEST
JAZZ FEST

21:00; Concert: Halka; Bosnian Culture Center

21:00; Live Music: Live Music Night; The Pub 21:30; Live Music: Saturday Night Fever - Live Music; Pro Rock Club Johnny 21:30; Party: DJ Camino’s Bday Party; Mash 22:00; Event: Željko Pervan - Stand Up; Coloseum Club 22:00; Live Music: Live Music ; Cinemas Club

JAZZ FEST
JAZZ FEST

23:00; Concert: Late Nite Stage - Miron Rafajlovi Quintet + special guests; Club Monument

12:00; Concert: Kid’s Concert; Bosnian Culture Center 13:00; Event: Workshop: Meet the instruments!; Bosnian Culture Center

Time to be determined; Sport Event: FK Slavija - FK Velež; SRC Slavija

JAZZ FEST JAZZ FEST
JAZZ FEST
JAZZ FEST
FK Slavija - FK Velež ; SRC Slavija JAZZ FEST JAZZ FEST 13:00; Party : “The

13:00; Party: “The Pub” Sunday’s All Day BBQ; The Pub 20:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 20:00; Party: Let’s Dance to Tango; Cinema Bosna 21:00; Party: Wish for Musical Wish with Jane; Pussy Galore

19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prin eva 20:00; Live Music: Sevdah Live Music Soirée; Cinema Bosna 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:30; Party: Latino Dance Night; Cinemas Club

Johnny 21:30; Party : Latino Dance Night; Cinemas Club 10:00; 21:00; Party : DUBa za JAHBa

10:00;

21:00; Party: DUBa za JAHBa with Bass Ul Ulema & Friends; Pussy Galore

Event: Organic Product Days; BBI Center (Until November 17)

PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL
PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL

(program on page 25)

21:00; Party: Colorful Wednesday with Didy & Jane; Pussy Galore 21:00; Live Music: Sevdah & Tamburitza “Music for the Soul”; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music: Sarajevo Blues Bang; City Pub

PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL
PRAVO LJUDSKI FILM FESTIVAL

(program on page 25)

21:00; Party: Lost in Music with Cap’n Gromki; Pussy Galore 21:00; Theater Play: Striper; Magacin Kabare 21:00; Party: ShikiMiki 90’s Night; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Concert: Norma Jean; City Pub 21:30; Party: Student Party - Užas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga Night; Cinemas Club

21:30; Party: Student Party - Užas je moja furka; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Sloga

08.

PETAK

09.

SUBOTA

10.

NEDJELJA

11.

PONEDJELJAK

12.

UTORAK

13.

SRIJEDA

14.

^ETVRTAK

KALENDAR DE[AVANJA NOVEMBER 2013

Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

10:00; Doga JAZZ FEST
10:00; Doga
JAZZ FEST

aj: UG ZaštoNe: Konferencija i no ni program; Kriterion Art Kino 19:00; Koncert: David Gilmore & Art of Ascension Trio; Bosanski kulturni centar

21:00; Party: Feel That Love Buzz Dance Party with Glitter Decadence; Pussy Galore 21:00; Svirka uživo: Blavors; Underground 21:00; Doga aj: Šeret - 1. krug, Grupa D; Magacin Kabare 21:00; Party: DJ Pest in the House; Hacienda - Cantina Mexicana

JAZZ FEST
JAZZ FEST