You are on page 1of 2

Zakboekje Strafrecht 2013

Dit zakboekje is een praktisch werkinstrument voor iedereen die met strafrecht omgaat. Het is opgevat als een toegankelijk naslagwerk en is niet alleen geschikt voor politieambtenaren, maar ook voor studenten, juristen en niet-juristen. Vanuit hun vakkennis maken de auteurs een analyse van het Strafwetboek. Al uw vragen die voortkomen uit de dagelijkse praktijk worden in dit zakboekje beantwoord. De auteurs bespreken beknopt en helder de basisbegrippen, bestanddelen van misdrijven en de omstandigheden die de toepassing van de wet wijzigen. Bovendien wordt dit telkens toegelicht met praktijkvoorbeelden. Ten slotte vindt u achteraan in het zakboekje een vragenlijst. Hiermee kan u uw kennis van het Strafwetboek zelf toetsen aan de hand van open vraagstukken en meerkeuzevragen. In de editie 2013 is er bijzondere aandacht voor haatmisdrijven.
13-0192-2

Een nieuwe Senaat: een maat voor niets?


Het Vlinderakkoord over de zesde staatshervorming omvat aanzienlijke bevoegdheidsoverdrachten naar de gemeenschappen en gewesten, een oplossing voor BHV en een substantile uitbreiding van de scale autonomie voor de gewesten. Daarnaast bevat het ook een luik politieke vernieuwing, waarvan een hervorming van het tweekamerstelsel het speerpunt vormt. De Senaat wordt omgevormd tot een volwaardige deelstatenkamer die zich bijna uitsluitend zal bezighouden met institutionele aangelegenheden.

Nieuwe editie
Auteurs: Denenbourg K., De Vos C., Dillen M., Van Volsem F. Productcode: BP/STRAF-PB Jaartal: 2012 Omvang: 678 paginas Publicatievorm: Zakboekje ISBN: 9789046553749 Abonnement: 35,96 incl. btw ( 33,92 excl. btw) Losse verkoop: 46,75 incl. btw ( 44,10 excl. btw) -book: 53,36 incl. btw ( 44,10 excl. btw)

Jurgen Goossens Pieter Cannoot


e institutionele meerderheid die op 11 oktober 2011 een akkoord bereikte over de zesde staatshervorming heeft besloten het huidige tweekamerstelsel te hervormen. Over de partijgrenzen heen werd immers geregeld kritiek geuit op de organisatie en werking van de Senaat, die in 1993 werd omgevormd tot een reectiekamer en ontmoetingsplaats voor de gemeenschappen. Een belangrijke kritiek was dat de huidige verkiezing, samenstelling en werking deze kamer niet in staat stelt haar opdracht optimaal uit te oefenen. De verkiezing via grote kieskringen over de provinciegrenzen heen is om electorale redenen uiterst aanlokkelijk voor partijen om hun politieke zwaargewichten uit te spelen. Zetelen in de Senaat is meestal evenwel niet de topprioriteit van deze stemmenkanonnen. Zij gebruiken hun electoraal gewicht vooral om zo snel mogelijk naar de regeringsbanken te verhuizen. Het hoeft geen betoog dat dit een optimale werking en het politieke gewicht van de Senaat gedeeltelijk ondermijnt. De Senaat wordt nu hoofdzakelijk rechtsreeks verkozen en bestaat uit 71 leden, vermeerderd met de senatoren van rechtswege (de kinderen van de Koning). De vergadering bestaat uit 40 rechtsreeks verkozen senatoren, 10 gecoopteerde senatoren en 21 gemeenschapssenatoren. Zij vormen een Nederlandse taalgroep met 41 leden en een Franse taalgroep met 30 leden waar ook de Duitstalige gemeenschapssenator deel van uitmaakt. De gewesten kunnen geen leden aanduiden. Hoewel de gemeenschapssenatoren worden aangeduid door de gemeenschapsparlementen, verte-

Bekijk de inhoudstafel op shop.kluwer.be/STRAF-PB

genwoordigen zij de natie (artikel 42 GW). De gemeenschapssenatoren zijn niet alleen slechts met 21, maar de zetelverdeling tussen de partijen is bovendien afgeleid van de verkiezingsuitslag van de rechtstreeks verkozen senatoren. De huidige Senaat voorziet dus niet in een volwaardig medebeslissingsrecht voor de deelstaten en vormt een anomalie in het Belgisch federalisme. De zetelverdeling voor de gemeenschapssenatoren en de verkiezingsuitslag van de rechtsreeks verkozen senatoren worden aan elkaar gekoppeld. In combinatie met de samenvallende verkiezingen voor Kamer en Senaat leidt dat meestal tot dezelfde politieke meerderheid. De amenderingsbevoegdheid is bijgevolg een instrument in het spel tussen meerderheid en oppositie, eerder dan een volwaardig controlemechanisme van de meerderheid in de Senaat op de meerderheid in de Kamer.

VOLWAARDIGE DEELSTATENKAMER
Als gevolg van de zesde staatshervorming zal de Senaat worden omgevormd tot een volwaardige deelstatenkamer die een medebeslissingsrecht voor de deelstaten op het federale niveau organiseert. Daarnaast zullen zijn bevoegdheden aanzienlijk worden ingeperkt en zal de rol van de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden versterkt. Tijdens de onderhandelingen is er evenwel nooit echt sprake geweest van het afschaffen van de Senaat, gelet op het belang van deelstatelijke inspraak op het federale niveau. De Kamer krijgt exclusiviteit voor het gros van de federale wetgevende bevoegdheden en zal zelf een reectiefunctie uitoefenen door de organisatie van een verplichte tweede lezing. De hervorming introduceert dus niet alleen een

Bestellen is makkelijk: bel 0800 30 144 fax 0800 17 529 info@kluwer.be shop.kluwer.be

Praktische gids voor de Vastgoedmakelaar


De nieuwe vastgoedmakelaardijwet

De wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar werd in het B.S. van 22 augustus 2013 gepubliceerd. Deze wet geeft samen met een nieuw Erkenningsbesluit 2013 en een nieuw Stagereglement 2013 een geheel vernieuwd wettelijk kader aan het beroep vastgoedmakelaar. Deze ingrijpende wijzigingen hertekenen in belangrijke mate het vastgoedmakelaarslandschap zodat zowel professionele partijen als consumenten er belang bij hebben de nieuwe spelregels te doorgronden. In deze Praktische gids vindt u de nieuwe regels stap voor stap uitgelegd en grondig gedocumenteerd. Ook worden in detail alle tuchtprocesregels toegelicht waarbij op pragmatische manier wordt uitgelegd hoe een klager tuchtrechtelijke rechtsingang vindt tegen de vastgoedmakelaar, hoe de makelaar zich daar tegen kan verdedigen, welk verloop het tuchtproces vervolgens krijgt en welke rechten de klager heeft om achteraf kennis van de tuchtuitspraak te nemen . Dit boek van Roland Timmermans is een onmisbaar naslagwerk voor de vastgoedmakelaar!
13-0273-4

Nieuw
Auteur: Roland Timmermans Productcode: BP/PGMAKE-BI13001 Jaartal: 2013 Omvang: 491 paginas Publicatievorm: Boek ISBN: 9789046554388 Losse verkoop: 98,00 incl. btw ( 92,45 excl. btw) e-book: 111,86 incl. btw ( 92,45 excl. btw)
Ook verkrijgbaar als

Jura Book
www.kluwer.be/jurabooks/nl

e-book

Bekijk de volledig inhoudstafel online: shop.kluwer.be/PGMAKE-BI13001

Bestellen is makkelijk: bel 0800 14 500 fax 0800 17 529 info@kluwer.be shop.kluwer.be

Belga

De nieuwe Senaat wordt nagenoeg werkloos als geen verdere stappen worden gezet rond institutionele hervormingen.

this jurisquare copy is licenced to Bibliotheek Universiteit Gent - on campus


d0c101a507e5f74401080ea6c2df02f1

6 | DE JURISTENKRANT - 6 NOVEMBER 2013

zuiverdere vorm van bicameralisme, maar verruimt ook de monocamerale bevoegdheden van de Kamer. De Senaat wordt een niet-permanent orgaan waarvan de rol voornamelijk beperkt zal zijn tot institutionele aangelegenheden. Over de fundamenten van onze staatstructuur die hen ook aanbelangen, wordt de inspraak van de deelstaten gegarandeerd. Het gaat dan onder meer over de herziening van de Grondwet, bijzondere meerderheidswetten en wetgeving over de Duitstalige gemeenschap. In de nieuwe Senaat zal geen plaats meer zijn voor senatoren van rechtswege, noch voor rechtstreeks verkozen leden. Het orgaan zal bevolkt worden door 50 deelstaatsenatoren aangeduid door en onder de leden van de gemeenschaps- n gewestparlementen. Zij zullen dus een dubbel mandaat bekleden, waarbij hun hoofdverblijfplaats de facto het deelstaatparlement zal zijn. Een paritaire samenstelling van de Senaat bleek voor de Vlamingen onaanvaardbaar. Er komen 35 Nederlandstalige en 24 Franstalige senatoren, evenals 1 Duitstalig lid, dat geen deel zal uitmaken van een taalgroep.

SAMENVALLENDE VERKIEZINGEN
De samenstelling van de Senaat zal niet langer afhangen van n verkiezing. Het mandaat van de deelstaatsenatoren zal gekoppeld worden aan de betrokken deelstatenparlementen. Als de verkiezingen voor de parlementen niet samenvallen, zal de compositie van de Senaat aldus periodiek gedeeltelijk wijzigen. Voortaan zal de ontbinding van de Kamer niet langer automatisch leiden tot ontbinding van de Senaat. Een verklaring tot herziening van de Grondwet zal wel nog altijd van rechtswege leiden tot ontbinding van beide kamers. Verkiezingen voor de Kamer op zich zullen enkel leiden tot nieuwe gecopteerde senatoren. Het Vlinderakkoord kiest voor het samenvallen van de verkiezing van de Kamer met het Europees Parlement en principieel ook met die van de deelstaatparlementen. Daartoe zal de legislatuur van de Kamer worden uitgebreid tot vijf jaar en zullen federale verkiezingen telkens plaatsvinden op de dag van de Europese verkiezingen (tenminste in 2014, daarna pas als een bijzondere wet wordt aangenomen). Als de blijvende koppeling van de verkiezing

KORT
heeft een uitgebreide ervaring in corporate law en in de farmaceutische en biotechnische sector. Baker Tilly Belgium verwelkomt Marc De Munter als nieuwe vennoot. Hij vervoegt het management als corporate tax partner. Het kantoor is gespecialiseerd in accounting, auditing en consulting. Mehdi Mellah en Kris Wagner hebben samen Holmes Kirby opgericht, een niche-advocatenkantoor in conictbeslechting. Lydian breidt zijn praktijk dan weer uit met een gentegreerd team voor vermogensorganisatie. Met dit Wealth Team biedt het toonaangevende advocatenkantoor een multidisciplinair antwoord op de steeds complexere regelgeving bij de juridische en scale organisatie van zowel persoonlijke als zakelijke vermogens. Het Wealth Team wordt geleid door Wouter Neven, managing partner en vastgoedspecialist, Geert Neven, partner en gespecialiseerd in tax, en Sandra Lodewijckx, partner en verzekerings- en pensioenadvocaat.

Photonews

Vlaamse Raden
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zijn jaarverslag 2012 gepubliceerd. Vorig werkjaar hebben ze daar 1.129 uitspraken geveld, het werkjaar ervoor waren dat er 864. Tijdens het voorbije werkjaar zijn daarmee 758 dossiers volledig afgesloten. De Raad stelt dat hij een dossier gemiddeld binnen het jaar zou moeten kunnen afronden, wanneer de achterstand volledig is weggewerkt. De achterstand wordt momenteel weggewerkt met de hulp van negen aanvullende raadsleden, ze zijn in september 2013 met zittingen gestart en konden een maand later al de eerste uitspraken vellen. Voorzitter Filip Van Acker verzekert dat de nog hangende dossiers van de eerste twee werkjaren op dit moment worden aangepakt, mede dankzij de inzet van de aanvullende raadsleden. De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) heeft een nieuw lid: Sara Boogers is substituutprocureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout en neemt het mandaat bij de VHRM over van Wouter Haelewyn van de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. Haar Gentse collega Bart Van Vossel is de plaatsvervanger van Boogers en volgt zo Jean-Roch Dederen van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg op. De VHRM helpt de Vlaamse regering bij het uitbouwen van een eicint handhavingsbeleid en telt 14 leden, waaronder vertegenwoordigers van de parketten en van de parketten-generaal, van de federale en lokale politie, van de steden en gemeenten en van de aministratie. Voorzitter van de Raad is Michal Faure.

De samenstelling van de Senaat zal niet langer afhangen van n verkiezing.

Ieper
De rechtbank van eerste aanleg en het parket van de procureur des Konings van Ieper zijn op 17 oktober verhuisd naar hetzelfde adres. Sinds die dag zijn ze te vinden op de Grote Markt, nummer 1. Het oude gerechtsgebouw is gerenoveerd en er is ook een nieuw complex gebouwd. Beide vormen n geheel, met een hoofdingang aan de Grote Markt.

De zetelverdeling van de deelstaatsenatoren zal gebeuren op basis van de verkiezingsuitslag van de betrokken deelstaatparlementen. De Senaat zal voortaan dus een afspiegeling zijn van de deelstatelijke politieke machtsverhoudingen, die zouden kunnen afwijken van de Kamer. Deze ingreep kan de autonomie van de Senaat tegenover de Kamer vergroten, maar mogelijk ook een (institutioneel) compromis bemoeilijken. De 10 gecopteerde senatoren blijven behouden en zullen voortaan worden aangeduid op basis van de verkiezingsuitslag van de Kamer. Het behoud van coptatie hangt samen met het akkoord over de splitsing van BHV. Het is immers een instrument dat onder meer de vertegenwoordiging van Nederlandstalige Brusselaars kan waarborgen. Men is evenwel uit het oog verloren dat men die compensatie beter (ook) had bewerkstelligd voor de Kamer. Los daarvan valt het behoud van coptatie te betreuren, aangezien men democratische legitimiteit best stoelt op rechtstreekse verkiezingen.

voor de Kamer en het Europees Parlement wordt vastgelegd, zal de bijzondere wetgever de deelstaatparlementen nog altijd de bevoegdheid kunnen geven om zelf de duur van hun legislatuur en de dag van hun verkiezing te bepalen (constitutieve autonomie). Hoewel de institutionele meerderheid samenvallende verkiezingen heeft vooropgesteld, valt het nog af te wachten of de bijzondere wetgever dat zo zal uitvoeren. Hoewel samenvallende verkiezingen ervoor zouden zorgen dat ons land niet in permanente verkiezingsmodus verkeert, dreigen mogelijke afspiegelingscoalities op deelstatelijk en federaal niveau de rol van de hervormde deelstatenkamer als werkelijke tegenmacht voor de Kamer te beperken.

Commissie Overheidsopdrachten
Het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, heeft Didier Thonon benoemd tot afgevaardigde bij de Commissie voor de Overheidsopdrachten. Thonon is senior legal counsel bij Electrabel. Zijn aanstelling ging in op 29 oktober 2013. Samen met hem zijn nog twee plaatsvervangers benoemd. De federale Commissie voor de Overheidsopdrachten bestaat wettelijk gezien uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 48 leden, die diverse federale en gewestelijke diensten vertegenwoordigen. De Commissie geeft advies over voorontwerpen van wet of besluit over de gunning of uitvoering van overheidsopdrachten. Zij waakt ook over de afstemming tussen de federale en gewestelijke voorschriften (MB 25 oktober 2013, BS 29 oktober 2013).

LEGE DOOS?
De bevoegdheid van de nieuwe Senaat over communautaire aangelegenheden zal voortaan een daadwerkelijke inspraak van de deelstaten waarborgen en hun instemming vereisen. Deze hervorming werkt een anomalie in het Belgisch federalisme weg, maar deelstatelijke inspraak zal - bijvoorbeeld in vergelijking met de Duitse Senaat (Bundesrat) - beperkt blijven door de inperking van de bevoegdheden van de Senaat. In tegenstelling tot het Bundesrecht bricht Landesrecht-principe in Duitsland, bestaat er in Belgi geen hirarchie tussen federale en deelstatelijke wetgeving. Dat verhoogt de deelstatelijke autonomie aanzienlijk. Bovendien zorgen onder meer alarmbelprocedures, belangenconicten, bijzondere meerderheden en verplichte samenwerkingsakkoorden telkens voor (te) veel overleg, zodat vaak (impliciet) al met de belangen van de deelstaten rekening wordt gehouden. De nieuwe Senaat wordt nagenoeg werkloos als geen verdere stappen worden gezet rond institutionele hervormingen. In dat opzicht had men er dan ook beter voor gekozen alleen te voorzien in een samenroeping van de Senaat bij nieuwe stappen in de staatshervorming. Het voorgestelde nieuwe Senaatsreglement voorziet voorlopig niet in een aanzienlijke afslanking van de interne werking. Dat leidde onlangs tot scherpe kritiek van de N-VA: de Senaat zou de eerste serviceclub worden waar de leden betaald worden. De nieuwe leden van de deelstatenkamer zullen evenwel kunnen kiezen om een reglement aan te nemen dat wel leidt tot een serieuze afslanking.

Nieuw
Het virtuele advocatenkantoor Prtica heeft voortaan ook een vertegenwoordiging in Antwerpen. Het kantoor biedt zijn diensten integraal aan via een elektronisch platform. Alle communicatie en archivering gebeurt elektronisch, waardoor kosten voor onder meer kantoorruimte en papier beperkt kunnen worden. Dat sluit geen contact uit met de clinten. De Antwerpse afdeling bestaat uit Alex Tallon en Dieter Geernaert. Tallon is gewezen stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten in Brussel. Hij is advocaat sinds 1981 en is daarnaast ook een ervaren bemiddelaar. Geernaert is advocaat sinds 1997 en legt zich voornamelijk toe op handelsrecht, intellectueel eigendomsrecht en marktpraktijken. Advocatenkantoor Koan trekt Ludo Deklerck aan als nieuwe vennoot. Deklerck is advocaat aan de Nederlandstalige balie in Brussel en

SARO
In de SARO, de strategische adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed, zet Mia Vancompernolle van Unizo een stap opzij om haar collega Freekje De Vidts te laten zetelen. Vancompernolle zetelt voortaan alleen als plaatsvervanger. De wissel gaat in op 7 november 2013. De Vidts is juridisch adviseur bij Unizo. De SARO geeft advies over strategische beleidsvraagstukken en de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed (MB 2 september 2013, BS 28 oktober 2013).

(Jurgen Goossens is doctoraal onderzoeker in het vakgebied grondwettelijk recht aan de UGent, Pieter Cannoot is jurist in opleiding aan de UGent)

Voor alle vacante betrekkingen en recente benoemingen in de magistratuur, surf naar www.legalworld.be

6 NOVEMBER 2013 - DE JURISTENKRANT | 7