You are on page 1of 10

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

Borstkanker
Goud-nanodeeltjes

Gold nanoparticles stick to cancer cells and make them shine. (Image courtesy of Georgia Institute of Technology)

Begeleidster: Azra Mujic tudenten: Bo! van den Berg #ennis van der $aan 'lorentine van der $aan )erus*ka +a*amat anno ,an $aura ,ermeer Ma. )er!eek 2"11000 2"0%6&2 2"0(&16 2"11"%0 2"00&-% 2"0%"&2100"1-

)rije /niversiteit 'armaceutisc*e 0etensc*appen cience1 Business 2 Innovation Innovatieproject Geneesmiddelen 3ursus 2011-2012 #ocent: 3*ris de Graa4 26-01-2012
'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation Groep 1(

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

Inleiding (ziektebeschrijving)
Borstkanker is de laatste decennia uitgegroeid tot een groot gezond*eidspro!leem6 0ereld7ijd veroorzaakt !orstkanker 221(8 van alle gevallen van kanker !ij vrou7en en is de meest voorkomende vorm van alle kankersoorten6 Aan deze vorm overlijden de meeste vrou7en6 In 200% !etro4 *et 7ereld7ijd 191-8 van alle ster4gevallen aan kanker6 Borstkanker komt 100 keer vaker voor !ij vrou7en dan !ij mannen6 :&; <anker is een ziekte 7aar!ij mutaties een aan*oudende celgroei veroorzaken6 #it stimuleert de ongeregelde groei van 7ee4sel1 zodat er een tumor kan ontstaan6 :1; Mutaties kunnen ontstaan door er4elijke 4actoren1 versc*eidene in4ecties1 4=sic*e 4actoren en c*emisc*e sto44en6 :"; Borstkanker 7ordt gevormd in *et !orst7ee4sel6 In (08 van de gevallen !egint !orstkanker in de melkgangen van de !orst6 Men spreekt *ier van een ductaal carcinoom6 Als !orstkanker !egint in de melkklieren1 7ordt *et een lo!ulair carcinoom genoemd6 #aarnaast is de minst voorkomende vorm van !orstkanker een zogenaamd sarcoom6 #eze vorm !egint in *et vet- o4 !ind7ee4sel1 zoals te zien in 4iguur 1 6 :2; >en carcinoom kan in situ o4 invasie4 zijn6 In situ *oudt in dat de tumor op zijn plek !lij4t en niet-in4iltrerend is: *et door!reekt de cel7and niet6 Als de tumor invasie4 is door!reekt *et de cel7and 7el en komt *et terec*t in *et omliggende 7ee4sel6 #it is gevaarlijk1 omdat de tumor nu zou kunnen metastaseren door de !loedstroom o4 de l=m4ekanalen6 :9; )oordat 7ij onze innovatieve t*erapie voor *et !estrijden van !orstkanker tonen1 kijken 7e naar de moleculaire !asis van !orstkanker6 ?nder andere *oe een mutatie kan leiden tot kanker en om 7elke reden tumoren kunnen uitzaaien6

Figuur 1: opbouw an de borst (!)

a6 steun7ee4sel !6 ri! c6 melkklier d6 !orstspier e6 melkgang 46 tepel

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

Moleculaire basis van de ziekte


In *et voorgaande is verteld dat !orstkanker kan ontstaan door er4elijke mutatie:s;6 In dit geval is er een mutatie aan7ezig in *et B+3A1- o4 B+3A2-gen6 #eze tumor suppressor genen *e!!en gemeensc*appelijke 4uncties !etre44ende de verant7oording voor *et repareren van #@A6 Als een mutatie aan7ezig is in :een van; deze genen1 7ordt er een ei7it gemaakt dat niet goed 4unctioneert1 7aardoor #@A-!reuken niet *ersteld kunnen 7orden6 #oor de ontstane de4ecten kunnen cellen groeien en ongecontroleerd delen zodat een tumor 7ordt gevormd6 :6; :-; >en andere oorzaak kan zijn dat *et proces apoptose1 o47el geprogrammeerde celdood1 niet ge!eurt6 Aet is normaal dat apoptose plaatsvindt als een cel zijn taak *ee4t vol!rac*t6 ,ot die tijd1 7ordt een cel door versc*illende ketens van c*emisc*e reacties !esc*ermd1 !ijvoor!eeld de B195A<, keten o4 de +A 5M><5>+< keten6 Als er een mutatie plaatsvindt in *et gen dat voor de ei7itten codeert1 die de !esc*ermde reacties a4!reken1 !etekent *et dat een cel niet in apoptose kan gaan doordat de cel voortdurend 7ordt !esc*ermd6 Bij !orstkanker is er sprake van *et B,>@ ei7it dat dan gemuteerd is6 Aet gemuteerde B,>@ ei7it kan de B195A<, keten niet meer a4!reken6 :%; ?ver-e.pressie van oestrogeen :en5o4 progesteron; receptoren :>+-positie4; kan ook de oorzaak zijn van !orstkanker6 Als deze receptoren 7orden geactiveerd1 7ordt de aanmaak van !orstcellen gestimuleerd1 7aardoor er een vergroting is van celdeling en #@A-replicatie6 #it leidt tot mutaties omdat de celc=clus1 apoptose en de #@A reparatie verstoord 7ordt6 :(; Borstkanker kan ook ontstaan door activatie van andere receptoren6 #e !elangrijkste receptoren zijn de receptoren die de epidermale groei4actor :>G'; !inden1 7aarvan er! B :>G'+; en er! B2 :A>+2; vooralsnog *et !elangrijkst lijken6 Bij ongeveer 20-908 van de tumoren is er een ver*oogde e.pressie van A>+-2 receptoren aan *et celoppervlak !ij !orstkanker in een vroeg stadium6 #it 7ordt A>+-2-positie4 o4 A>+-2-overe.pressie genoemd6 @a !inding van >G' aan de receptoren 7orden receptorge!onden t=rosine kinase geactiveerd1 7aardoor overdrac*t van groeistimulerende signalen in de ric*ting van de celkern plaatsvindt1 *etgeen leidt tot celproli4eratie6 0anneer A>+-2 receptoren continu !lijven signaleren1 groeien tumoren sneller6 Men spreekt er daarom over dat A>+-2 de tumoren agressiever maakt6 +emmers van deze >G'-receptoren !lokkeren de vorming van deze celgroeistimulerende signalen6 #e receptoren kunnen ook 7orden ge!lokt door middel van antilic*aamt*erapie6 Aet is !elangrijk in te grijpen op deze receptoren1 omdat ze niet alleen tumoren agressiever maken1 ook kunnen ze de vorming van angiogenesis stimuleren door de signaaltransductie6 Bro!lematisc* !ij !orstkanker is niet alleen *et ontstaan van een tumor door mutaties1 ook de vorming van nieu7e !loedvaten uit !estaande !loedvaten1 angiogenesis1 is een groot pro!leem1 omdat de tumor zo kan metastaseren6 Angiogenese 7ordt onder andere veroorzaakt door de groei4actor )>G'1 die endot*eelcellen stimuleert6 #eze !evinden zic* aan de !innenkant van !loedvaten6 #aarnaast !reken proteasen *et mem!raan om de endot*eelcellen a41 zodat deze cellen vervolgens in *et nieu7e !loedvat terec*tkunnen komen6 #oor de grote diameter kunnen er tien maal zo veel macromoleculen door*een dan door *aarvaten6 Ingrijpen op dit proces zou van groot !elang kunnen zijn om *et aantal ster4gevallen te verminderen6 :10; Metastase kan ook gedeeltelijk 7orden voorkomen door op de t=rosine kinase 2 :B,<2;1 o47el 4ocal ad*esion kinase :'A<; ei7itten in te grijpen6 #eze ei7itten 4unctioneren in de ad*esie van cellen en *oe cellen !e7egen6 Als dit ei7it 7ordt ge!lokt1 *ee4t dit een positie4 e44ect op !orstkanker6 #it komt doordat de cellen minder !e7egelijk 7orden en zo minder metastaseren6 :11; >en speci4ieke metastase naar de longen 7ordt veroorzaakt door angiopoietine-& ei7it :A@GB,$&;6

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

&

#e e.pressie van deze ei7itten 7ordt veroorzaakt door trans4orming gro7t* 4actor- !eta :,G'!eta;6 A@GB,$& !esc*adigt de 7anden van capillairen1 7aardoor de !indingen tussen de aangrenzende cellen verz7akken6 Co 7ordt *et makkelijker voor een tumor zic* te nestelen in een 7ee4sel6 Als er kan 7orden ingegrepen op *et signaal van ,G'-!eta o4 op de e.pressie van A@GB,$&1 kan de metastase naar de longen :gedeeltelijk; 7orden ver*inderd6 :12; >r zijn een aantal t*erapieDn mogelijk om !orstkanker te !estrijden1 die a4*ankelijk zijn van een aantal 4actoren zoals lee4tijd en de ernst van de kanker6 Meestal 7ordt er eerst gekozen voor een com!inatie van een operatie :c*irurgie; en !estraling :radiot*erapie;6 #ie kunnen vervolgens 7orden aangevuld met c*emot*erapie1 *ormoont*erapie o4 immunot*erapie6 Gent*erapie is ook een mogelijk*eid1 immers ligt de oorzaak van kanker vaak in een er4elijke mutatie6 )oor ons onderzoek naar een innovatie4 geneesmiddel tegen !orstkanker1 *e!!en 7ij ons geric*t op de immunot*erapie6 >en !estaand geneesmiddel *ierin is trastuzuma! :Aerceptin E; die !ij overe.pressie van A>+-25neu ei7it in de tumor 7ordt ingezet6 #it is een antilic*aam die !indt op de A>+-2 receptoren1 zodat *et signaal 7at deze receptor normaal doorgee4t nu in mindere mate 7ordt doorgegeven6 Aierdoor 7ordt de celproli4eratie negatie4 !eFnvloed1 zo7el als de angiogenesis6 inds 200% is er een nieu7e vorm van anti-A>+2-t*erapie !esc*ik!aar6 Aet !etre4t een middel in de groep t=rosine kinase remmers6 ,=rosine kinase remmers remmen t=rosine kinase van tumorcellen met A>+2-overe.pressie1 7aardoor dus onder andere de celdeling van deze cellen 7ordt geremd6 #e t=rosine kinase remmer die voor A>+2-positieve !orstkanker !esc*ik!aar is *eet lapatini! :,=ver!E;6 @aast remming van de t=rosine kinase van de A>+2-receptor remt lapatini! ook de A>+1:>G'+;-t=rosine kinase6 $ater zullen 7ij ons innovatieve geneesmiddel op dit ge!ied tonen6 @aast immunot*erapie is *ormoont*erapie ook veel voorkomend6 Coals in !ovenstaande tekst is !esc*reven kan !orstkanker 7orden veroorzaakt door de geslac*ts*ormonen oestrogeen en progesteron6 >r zijn drie vormen van *ormoont*erapie tegen !orstkanker die 7orden ge!ruikt6 #e eerste is van toepassing op vrou7en die de menopauze al *e!!en ge*ad6 Bij deze vrou7en 7ordt een kleine *oeveel*eid oestrogeen geproduceerd door *et enz=m aromatase in de !ijnier1 niet meer door de ovaria6 #oor een aromataseremmer te ge!ruiken zoals anastrozol :Arimide. E; 7ordt de aanmaak van oestrogeen geremd6 >r zijn ook remmers die de enz=m7erking volledig stilleggen1 dit zorgt 7el voor !ij7erkingen6 #e t7eede mogelijk*eid is *et ge!ruik van ,amo.i4en6 #it geneesmiddel is een selectieve oestrogeenreceptormodulator en 7erkt als een competitieve antagonist op de oestrogeenreceptoren in *et !orst7ee4sel6 Als ,amo.i4en is ge!onden aan de receptor1 7ordt deze niet geactiveerd en zo 7ordt er voorkomen dat oestrogeen !indt6 #e celgroei van !orstkanker 7ordt nu gestopt6 Aet middel 7ordt zo7el voor als na de menopauze toegediend6 #e derde vorm van *ormoont*erapie is *et toedienen van $A-remmers :luteFniserend *ormoon; zodat de oestrogeenproductie van de ovaria5eierstokken stopt6 )oor de menopauze zijn de ovaria nog actie41 ze produceren veel oestrogeen en moeten 7orden ge!lokt 7anneer iemand >+ positie4 is6 Medicijnen zoals goserelin :Colade. E; en leuprolerin :Brostap E; zorgen ervoor dat de productie van $A in de *ersenen 7ordt geremd6 Aierdoor 7ordt ook de productie van oestrogeen in de ovaria geremd6 :19;

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

&

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

"

Opties voor ingrijpen


>r zijn versc*eidene manieren om er voor te zorgen dat kankercellen 7orden vernietigd1 dat kankercellen niet meer groeien o4 dat kankercellen nooit tot een tumor vormen6 0ij *e!!en voor een tec*niek gekozen die kankercellen vernietigd en *opelijk ook zorgt dat de kankercellen niet verder groeien6 #e tec*niek die 7ij 7illen gaan onderzoeken is ge!aseerd op *et ge!ruik van nanotec*nologie6 Aet is een nieu7e tec*niek die ge!ruikt 7ordt !ij *et vernietigen van kankercellen6 Bij deze nanotec*nologie 7ordt ge!ruik gemaakt van goud-nanodeeltjes:1(;6 #e t*eorie ac*ter deze tec*niek zit *em in *et pure goud-nanodeeltje6 #eze !indt in je lic*aam aan een antilic*aam die *et goud-nanodeeltje precies !ij een kankercel !rengt6 #e antilic*amen zoeken lic*aamsvreemde sto44en en komen uit !ij de tumorcellen1 7ant deze zijn lic*aamsvreemd6 0anneer de goud-nanodeeltjes daar zijn aangekomen kan *et vernietigen van de kankercellen !eginnen6 Met een rode laser 7ordt gezoc*t 7aar de goud-nanodeeltjes in *et lic*aam zijn6 #e goud-nanodeeltjes zenden een geluidgol4 uit die kan 7orden getraceerd door de lacer6 #ankzij deze tec*niek kan je dus precies zien *oe groot de tumor is en 7aar in *et lic*aam deze zic* !evindt6 >r 7ordt een in4ra-rood laser ge!ruikt1 omdat *et lic*aam geen rood lic*t kan a!sor!eren6 Co kan de laser *et goud-nanodeeltje !estralen6 Aet goud-nanodeeltje 7ordt ver7armt en straalt dan 7armte uit6 #it zorgt ervoor dat de omliggende cellen Ge.ploderenH en dus vernietigd 7orden6 #e nanodeeltjes 7orden van zuiver goud gemaakt en kunnen versc*illende vormen *e!!en6 #e goud-nanodeeltjes kunnen zo7el !olvormig als cilindervormig gemaakt 7orden6 Ce 7orden zo gevormd dat de goud-nanodeeltjes rood lic*t opnemen6 #at is staa4 vormig6 #oordat *et lic*aam geen rood lic*t kan a!sor!eren kan je met een rood lic*t laser gemakkelijker dieper liggende tumoren !ereiken6 ?ok 7ordt door de !inding van *et antilic*aam gepro!eerd uitzaaiing te voorkomen6 #e reden dat deze tec*niek nog niet 7ordt ge!ruikt is omdat er nogal 7at nadelen aan vast zitten6 Co kunnen de nanodeeltjes gaan klonteren in je !loed!aan6 #eze klontering zorgt dan voor een verstopping van je !loedvaten6 >r zijn t7ee manieren om klontering tegen te gaan6 #e eerste manier is door de nanodeeltjes te !edekken met een laagje cet=ltrimet*=lammonium!romide :3,AB;6 Aet enige pro!leem is dat 3,AB gi4tig is voor *et menselijke lic*aam1 omdat *et gezonde cellen aan valt6 >en t7eede manier die pas geleden is uitgevonden is *et ge!ruik van pol=t*eengl=col :B>G;6 #oor een laagje B>G om de nanodeeltjes zullen ze niet meer klonteren1 ook is *et niet sc*adelijk voor *et lic*aam1 alleen zijn de nanodeeltjes met een B>G laagje tijdelijk ontzic*t!aar voor *et immuuns=steem6 Aet immuuns=steem zorgt ervoor dat lic*aamvreemde sto44en 7orden aangevallen6 #e gouden nanodeeltjes 7orden ook als lic*aamsvreemd gezien6 Aet is dus de kunst om *et immuuns=steem te omzeilen6 #oor middel van B>G 7ordt dit al voor een deel !ereikt6 >en ander nadeel is dat de deeltjes snel 7orden uitgesc*eiden door de nieren *et lic*aam uit6 #e t*erapie kan *ierdoor maar kort plaatsvinden6 Aet medicijn 7ordt toegediend door middel van een injectie6 #e goud-nanodeeltjes komen dan direct in je !loed!aan6 Aier gaat *et medicijn opzoek naar de A>+2 receptoren die voornamelijk voorkomen in kankercellen6 Bij !orstkankercellen is de kans nog *oger dat *et aantal A>+2 receptoren nog *oger is1 namelijk 2" tot 90 procent6

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

"

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

#oor een antilic*aam te ont7ikkelen die aan de A>+2 receptor !indt *open 7ij dat *et nanodeeltje langer aan een kankercel zal !inden en dus e44ectiever 7ordt6 ?ok *open 7ij door *et !inden aan de A>+2-receptor dat de celgroei zal 7orden geremd6 ?ok *e!!en 7ij een t7eede optie tot ingrijpen !edac*t6 Aier zullen 7ij ook kort op ingaan dit verslag6 Aet idee ac*ter dit medicijn komt deels van de goud-nano tec*niek1 maar ook van een !estaand molecuul6 0ij *e!!en een !estaand molecuul dat de A>+2 receptor in*i!eerd omge!ou7d zodat in *et midden van de molecuul een goud atoom zit i6p6v6 een koolsto4-atoom6 ?p deze manier *open 7ij dat *et molecuul nog steeds de A>+2 receptor in*i!eerd1 7aardoor de kankercel niet meer zal delen6 ?ok *open 7ij dat d6m6v6 Aet toegevoegde goud atoom 7ij op dezel4de manier als !ij *et goud-nanodeeltje *et goud kunnen !estralen en zo ook de omliggende kankercellen kunnen vernietigen d6m6v6 ver7armen van *et goud deeltje6

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

Uitwerking van de belangrijken stappen


?m *et medicijn tegen !orstkanker via nanotec*nologie te realiseren moeten 7e eerst een aantal stappen nemen6 #it !egint !ij *et isoleren van een antilic*aam uit een dier1 7at vervolgens speci4iek kan !inden met een A>+2 receptor6 ?m een antilic*aam te verkrijgen uit een dier 7ordt eerst een !epaald antigeen toegediend aan !ijvoor!eeld een muis6 ?ngeveer 6 tot t7aal4 7eken later ge!eurt dit nog een keer6 #aarna 7ordt de milt uit de muis ge*aald1 de milt !evat nu !epaalde B-l=m4oc=ten die de antisto44en aanmaken6 #oordat een antigeen versc*illende epitopen *ee4t zullen de B-cellen versc*illende antisto44en aanmaken tegen de versc*illende epitopen op *etzel4de antigeen6 #it is een pol=klonaal antiserum6 #aarna 7ordt de milt ver7erkt tot een celsuspensie door middel van *et 4ijn maken van de milt en aan een oplossing toe te voegen6 #e B-cellen *e!!en een korte levensduur1 *et is daarom van !elang dat deze samensmelten met een tumorcel1 deze deelt immers ongeremd en zijn goed te k7eken6 'usie ge!eurt door toevoeging van pol=et*=leengl=col6 #aarna 7ordt er een vloeisto4 toegevoegd die zorgt dat alle niet ge4usioneerde cellen a4sterven6 #e cellen gaan na 1-2 7eken dood van ouderdom1 alleen de cellen die ge4useerd zijn !lijven dus over6 )ervolgens 7orden de cellen verdeeld over een microtiterplaat1 er zijn dan slec*ts een paar cellen per putje aan7ezig6 >r 7ordt dan groeiserum toegevoegd1 elk putje !evat dan cellen die een antisto4 produceren6 #it is een monoklonaal serum6 @u *e!!en 7e dus een eigen antilic*aam ont7ikkeld1 dit antilic*aam moet in *et lic*aam !inden aan de A>+2 receptor1 die speci4iek is voor !orstkanker6 @u gaan 7ij pro!eren *et goudnanodeeltje aan *et antilic*aam te !inden6 #e vloeisto4 !estaat nu uit antilic*amen die gekoppeld zijn aan een goud nanodeeltje6 #e vloeisto4 7ordt via een naald toegediend direct in de !loed!aan1 dan 7orden de antlic*aampjes meteen verspreid over *et lic*aam en 7erkt *et meteen in op de plek 7aar de !orstkanker zit6 #oordat *et antilic*aam aan de A>+2 receptor1 !lij4t de !inding langer in tact omdat dit een speci4ieke receptor voor !orstkanker is6 ?mdat de A>+2 receptor nu !ezet is1 kan de kanker ook niet meer verder delen6 #us is de kans op uitzaaiing ook veel kleiner ge7orden6 #oordat *et gouden nanodeeltje vast zit aan de kanker cel1 kan *et met een laser vernietigd 7orden door middel van ver7armen6 @u onze !e*andeling is opgesteld zullen 7ij met *et pre-klinisc*e onderzoek !eginnen6 0ij zullen dan gaan testen op dieren en gaan dan zoeken naar de !este !e*andelingsmet*ode en zullen dan kijken naar de positieve e44ecten van de !e*andeling6 )olgens onze ver7ac*ting zal onze !e*andeling doen 7at 7ij *e!!en voorspeld1 7ij 7eten alleen nog niet 7elke !ij e44ecten 7ij kunnen ver7ac*ten6 Aet is al !ekend 7at de nadelen zijn van *et ge!ruik van goud nano-deeltjes :zie onderdeel I opties voor ingrijpenI;6 ?m deze nadelen tegen te gaan *e!!en 7ij al 7at aanpassingen gedaan6 @a de pre-klinisc*e 4ase zal de klinisc*e 4ase !eginnen die 7ij verder !e*andelen in *et vervolg van *et verslag6 Met ons t7eede project1 pro!eren 7ij op een zel4de 7ijze de kankercellen te vernietigen6 Alleen ge!ruiken 7ij nu geen anti-lic*amen6 0ij *e!!en een !estaand molecuul 7at een A>+2 receptor in*i!eert vervormd tot een molecuul met een goud atoom erin6 ?p deze manier *open 7ij dat dit dezel4de resultaten zal !rengen als *et goud-nanodeeltje6 #oordat *et molecuul niet veel veranderd ver7ac*ten 7ij dat *et nog steeds zal !inden aan de A>+2 receptor en met *et goud deeltje in *et midden van *et molecuul kan je missc*ien ook nog de tumor lokaliseren en de kankercellen vernietigen6 'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation Groep 1(

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

Batent op de geneesmiddelen:
Aet patent 7at opgesteld zal moeten 7orden zal dus om de uitvinding van *et antilic*aam gaan6 0anneer 7e een goede com!inatie van antilic*aam dat op de A>+2 receptor !indt en een goud nanodeeltje *e!!en gevonden 7at 7eer goed op *et antilic*aam !indt1 kan *et gepatenteerd 7orden6 ?ok een mogelijk*eid 7aar nog niet naar is gekeken is o4 7e een A>+2 in*i!itor met goud kunnen maken6 Aet is ec*ter minder 7aarsc*ijnlijk dat deze oplic*t !ij de lasert*erapie6

( oorbeeld "elfgemaakte #$%& inhibitor met goud) @a de ont7ikkeling van *et geneesmiddel 7ordt er een patent aangevraagd !ij *et >uropean Batent ?44ice6 In dit patent zal *et antilic*aam en *et gouddeeltje zorgvuldig 7orden !esc*reven6 ?nze claim zal zijn dat dit een aangepaste innoverende met*ode om !orstkankercellen te vernietigen6

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

Geneesmiddel vana4 patentering:


?m ons geneesmiddel daad7erkelijk te realiseren6 Ae!!en 7ij ook sponsoren nodig die *elpen !ij *et 4inancieren van ons project6 Aiervoor gaan 7ij onder andere grote !edrijven vragen6 ?ok onderzoeksgroepen zullen 7ij verder vragen om advies6 @a de optimalisatie van onze met*ode moet er pre-klinisc* onderzoek 7orden gedaan6 Aier 7ordt er gekeken naar *oe proe4dieren reageren op kleine doses van *et antilic*aam en de gouddeeltjes6 Je kan *ier!ij testen op muizen met een tumor6 0anneer de resultaten positie4 zijn en er 7einig !ij7erkingen zijn kunnen 7e doorgaan naar de klinisc* 4ase 7aar 7ij dan kunnen gaan testen op mensen6 )an7ege *et 4eit dat 7ij met een kanker medicijn !ezig zijn kunnen 7ij niet op gezonde vrij7illigers gaan testen6 0ij zullen dan ook de mede7erking vragen van kankerpatieten6 0ij zullen onze !e*andeling op deze manier evalueren6 #it 7as uiteraard ook al uitvoerig getest in de preklinisc*e 4ase6 0ij 7eten de de meest e44icienten onderzoeksprocedure en de positieve e44ecten6 ?ns klinisc*e onderzoek *ee4t als doel een !e*andeling te ont7ikkelen die onze patienten geneest o4 een langere levensverr7ac*ting gee4t6 /iteraard doen onze patienten op vrij7illige !asis mee aan ons onderzoek6 @adat onze !e*andeling uitvoerig getest is zullen 7ij onze !e*andeling toepassen in ziek*uizen en kankercentra6 @aast de gezond*eid van de mens1 is *et van !elang 7inst te kunnen maken op ons geneesmiddel1 zodat er geFnvesteerd kan 7orden in nieu7e producten1 nadat de kosten van *et ont7ikkelingsproces terug zijn verdiend6 >en goede marketingstrategie is van !elang en de !and tussen *et 4armaceutisc*e !edrij4 en de zorgverleners staat centraal1 omdat artsen vertrou7en moeten *e!!en in ons geneesmiddel1 zodat ook voor ons geneesmiddel gekozen 7ordt tijdens de !e*andeling6 #aarom kiezen 7ij voor een in4ormatieve marketingstrategie1 mede omdat ons geneesmiddel een comple. middel is6 Ceker omdat *et over de gezond*eid van de mens gaat1 zullen 7ij !etrou7!are in4ormatie verstrekken !etre44ende ons innovatieve medicijn6

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

Innovatieproject Geneesmiddelen

26-01-2012

10

Bronnen
16 26 96 &6 "6 66 -6 %6 (6 106 116 126 196 1&6 1"6 166 1-6 1%6 1(6

*ttp:55glo!ocan6iarc64r54acts*eets5populations54acts*eet6aspKunoL(00 *ttp:55nl67ikipedia6org57iki5<anker *ttp:557776medirecord6eu5kanker5inde.6*tm *ttp:557776merckmanual6nl5mm*enl5sec225c*2"15c*2"146*tml *ttp:55kanker6k74kanker!estrijding6nl5soorten-kanker5Bages5!orstkanker-!ij-vrou7eninleiding-!orstkanker6asp. *ttp:55nl67ikipedia6org57iki5<anker *ttp:557776merckmanual6nl5mm*enl5sec225c*2"15c*2"146*tml *ttp:55kanker6k74kanker!estrijding6nl5soorten-kanker5Bages5!orstkanker-!ij-vrou7eninleiding-!orstkanker6asp. *ttp:55glo!ocan6iarc64r54acts*eets5populations54acts*eet6aspKunoL(00 *ttp:557776medirecord6eu5kanker5inde.6*tm *ttp:55en67ikipedia6org57iki5B+3A1 *ttp:55en67ikipedia6org57iki5B+3A2 *ttp:55en67ikipedia6org57iki5BreastMcancerNciteMnote-IA+3MG$?B?3A@M200%-& *ttp:55en67ikipedia6org57iki5>strogenMreceptorN3ancer *ttp:55nl67ikipedia6org57iki5Angiogenese *ttp:557776p*=sorg6com5ne7s1"%%9120(6*tml *ttp:55*ealt*6usne7s6com5usne7s5*ealt*5*ealt*da=50%0&095molecular-cause-o4-!reastcancer-metastasis-discovered6*tm *ttp:55cancer*elp6cancerresearc*uk6org5t=pe5!reast-cancer5treatment5*ormone5t=pes-o4!reast-cancer-*ormone-t*erap= *ttp:557776kennislink6nl5pu!licaties5kanker-!estrijden-met-goud

'armaceutisc*e 0etensc*appen 5 cience1 Business 2 Innovation

Groep 1(

10