You are on page 1of 3

Predloak pripreme za rad

PODRUJE RADA Jezino-komunikacijsko

TEMA

od zu!ara

"#$JE%#

POTRE+,# MATER#JA$#

upozna&i zanimanje zu!ar' pona(anje kod zu!ara' us)oji&i pos&upak !ri*e o zu!ima' sloi&i priu po nizu slika uz )izualni predloak' ispria&i priu po nizu slika aplikacije' (kare' !iljenice' nl- +R#-A O .U+#MA' prezen&acija

,A#, /T#JE

RADA

Uenici na jednom do!ro)oljcu pokazuju dijelo)e &ijela0 #meno)anje dijelo)a lica0 Raz*o)or kao )odimo !ri*u o is&o1i pojedini2 dijelo)a na(e* &ijela3 ako )odimo !ri*u o is&o1i zu!a3 Uenici Uz nl +R#-A O .U+#MA opisuju pos&upak !ri*e o zu!ima0 ,aja)a &eme- Pria po nizu slika od zu!ara0 Uenicima uz aplikacije i&am priu0 Raz*o)or kroz pi&anja )ezana uz priu0 Uenici lijepe priu u !iljenicu0 Uenici pojedinano uz Po4erPoin& prezen&aciju i&aju priu0 DOMA5# URADA - ispria&i priu uz slike' napisa&i ispod s)ake slike reenicu za pos&upak !ri*e o zu!ima0

KOD ZUBARA 1. ANA I IVO SU KOD ZUBARA. BOJE SE. 2.MEDICINSKA SESTRA JE POZVALA IVU. 3. IVO JE SJEO U STOLICU. 4. ZUBAR JE POGLEDAO IVI ZUBE. 5. DAO MU JE POHVALNICU JER DOBRO PAZI NA ZUBE. 6. IVO JE ANI POKAZAO POHVALNICU. 7. IVO I ANA SRETNI SU OTILI OD ZUBARA.