You are on page 1of 6

Stella

Dzienis-Strczkowska,

Magorzata

Szelachowska,

Magorzata

Karolczuk

Zarachowicz

Cynamon rola w leczeniu cukrzycy?


Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chor b !ewn"trznych #kade$ii Medyczne% w &iay$stoku Wprowadzenie Cyna$on, 'o'ularna 'rzy'rawa kuchenna, $o(e $ie) r wnie( zastosowania lecznicze* ! obecny$ artykule o$ wione s dane do+wiadczalne i kliniczne dotyczce $o(liwo+ci zastosowania ekstraktu z cyna$onu w leczeniu cukrzycy* &adania do+wiadczalne wskazu%, (e skadniki zawarte w ekstrakcie z cyna$onu 'o'rawia% wra(liwo+) na insulin" 'o'rzez 'obudzenie sygnalizac%i insuliny w $i"+niach szkieletowych oraz zwi"kszenie trans'ortu glukozy do wn"trza ko$ rek* &adania kliniczne wykazay, (e 're'araty ekstraktu z cyna$onu 'owodu% obni(enie st"(enia glukozy w surowicy oraz w'ywa% korzystnie na 'ro,il li'idowy u os b chorych na cukrzyc" ty'u -, %ednak(e nale(y zauwa(y), (e nie wszyscy badacze 'otwierdza% te obserwac%e* .otenc%alna rola cyna$onu w leczeniu cukrzycy ty'u - wy$aga w chwili obecne% dalszych bada/* Cyna$onowiec %est to rodza% ro+lin z rodziny wawrzynowatych, obe%$u%cy ok* -01 gatunk w drzew i du(ych krzew w, kt re 'ierwotnie wyst"'oway tylko we wschodnie% i ' nocno-wschodnie% #z%i, nato$iast obecnie s u'rawiane w cae% stre,ie kli$atu subtro'ikalnego* 2a%'o'ularnie%si 'rzedstawiciele tego rodza%u to cyna$onowiec ce%lo/ski 3Cinna$o$u$ zeylanicu$4 oraz cyna$onowiec wonny, czyli kas%a 3Cinna$o$u$ cassia4* Cyna$on to 'o'ularna 'rzy'rawa kuchenna, kt r otrzy$u%e si" 'rzede wszystki$ z wysuszone% kory cyna$onowca ce%lo/skiego oraz wielu innych gatunk w tego rodza%u* Cyna$on od dawna by stosowany w celach leczniczych, szczeg lnie w leczeniu braku a'etytu, dolegliwo+ci dys'e'tycznych, czy kolkowych b l w brzucha* ! ostatnich latach wykazano, (e ekstrakt z cyna$onu $a wa+ciwo+ci 'rzeciwbaktery%ne 354, $*in* $a dziaanie bakteriob %cze w stosunku do Salmonella typhimurium i Escherichia coli 3-4. Coraz wi"ce% uwagi 'o+wi"ca si" $o(liwe% roli skadnik w cyna$onu w regulac%i 'roces w $etabolicznych* Stwierdzono, (e ekstrakt z cyna$onu %est wa(ny$ 6r de$ substanc%i o wa+ciwo+ciach antyoksydacy%nych 374* .o%awia% si" r wnie( doniesienia, (e skadniki

cyna$onu wykazu% dziaanie 'o'rawia%ce wra(liwo+) na insulin" oraz obni(a%ce st"(enie glukozy i li'id w w surowicy* 8znacza to, (e by) $o(e ekstrakt z cyna$onu zna%dzie zastosowanie ws'o$aga%ce w leczeniu cukrzycy ty'u -* Cukrzyca ty'u - stanowi ok* 91: wszystkich 'rzy'adk w cukrzycy* ;est ona chorob s'oeczn, wyst"'u%c coraz cz"+cie% w kra%ach o wysoki$ sto'niu rozwo%u cywilizacy%nego* .rognozu%e si", (e wiek <<= b"dzie okrese$ >e'ide$ii otyo+ci i cukrzycy ty'u -?* ! rozwo%u te% ,or$y cukrzycy odgrywa rol" u'o+ledzenie wydzielania insuliny 'rzez ko$ rki , a tak(e insulinoo'orno+), czyli z$nie%szona od'owied6 organiz$u na insulin"* @eki stosowane w leczeniu cukrzycy ty'u - w'ywa% na zwi"kszenie wydzielania insuliny lub na 'o'raw" wra(liwo+ci na insulin"* S one obci(one wielo$a dziaania$i uboczny$i* .onadto, w naturalny$ rozwo%u choroby dochodzi na%cz"+cie% do wt rne% nieskuteczno+ci lek w doustnych i konieczno+ci stosowania insuliny* Dlatego bardzo korzystne byoby w'rowadzenie nowego +rodka ws'o$aga%acego, kt ry obni(aby st"(enie glukozy w surowicy dzi"ki 'o'rawie wra(liwo+ci na insulin", w'ywa%c %ednocze+nie korzystnie na 'ro,il li'idowy i nie 'owodu%c 'rzyrostu $asy ciaa* &y) $o(e taki$ +rodkie$ stanie si" w 'rzyszo+ci ekstrakt z cyna$onu* ! obecny$ artykule 'rzedstawione zostan dane do+wiadczalne oraz badania kliniczne dotyczce $o(liwe% roli cyna$onu w leczeniu cukrzycy* Cynamon a insulinooporno badania dowiadczalne .ierwsze dane dotyczce $o(liwych korzystnych dziaa/ $etabolicznych cyna$onu 'ochodz z bada/ do+wiadczalnych* ! badaniach z zastosowanie$ hodowli adi'ocyt w szczura wykazano, (e cyna$on by na%bardzie% skuteczny z A9 badanych zi , 'rzy'raw i ro+lin leczniczych, %e+li chodzi o zdolno+) do sty$ulac%i insulino-zale(nego trans'ortu glukozy do wn"trza ko$ rek 3A4* Stwierdzono, (e za insulino$i$etyczne dziaanie ekstraktu z cyna$onu od'owiedzialne s 'oli$ery 'oli,enoli ty'u # 304* ! inny$ badaniu stwierdzono, (e obecny w ekstrakcie z cyna$onu 'oli$er $etylhydroksychalkonu 3MBC.4 sty$ulu%e wychwyt glukozy 'rzez adi'ocyty w sto'niu r wnie silny$, %ak insulina 3C4* MBC. bez'o+rednio 'obudza ,os,orylac%" rece'tora insuliny, 'rzez co do'rowadza do %ego aktywac%i i sty$ulac%i szlaku sygnalizacy%nego insuliny* Skutkie$ dziaania MBC. byo 'obudzenie trans'ortu glukozy do wn"trza ko$ rek, a tak(e 'obudzenie syntezy glikogenu* Stwierdzono, (e MBC. wykazu%e dziaanie synergistyczne z insulin D od'owied6 uzyskana w wyniku zastosowania obu substanc%i %ednocze+nie bya wi"ksza, ni( su$a od'owiedzi w 'rzy'adku oddzielnego stosowania tych zwizk w 3C4* E wnie( inni badacze stwierdzili, (e ekstrakt z cyna$onu $a dziaanie sty$ulu%ce auto,os,orylac%" rece'tora insuliny,

obserwu%c %ednocze+nie zaha$owanie aktywno+ci biakowe% ,os,atazy tyrozyny 5 3.F.-54 D silnego inhibitora aktywac%i rece'tora insuliny i %ego substrat w 3G4* .onadto zaobserwowano, (e 'ochodzca z cyna$onu cinna$tannina &5 wykazu%e 'odobn do insuliny aktywno+) w sty$ulowaniu ,or$ac%i adi'ocyt w z 'readi'ocyt w 3H4* Korzystny w'yw cyna$onu na insulinowra(liwo+) i zwizane z ni 'ara$etry wykazano r wnie( w badaniach in vivo na zwierz"tach do+wiadczalnych* Szczury, kt ry$ 'odawano ekstrakt z cyna$onu w dawce 71 lub 711 $gIkg $*c* wykazyway wy(sz wra(liwo+) na insulin", $ierzon technik kla$ry hi'erinsuline$iczne% nor$oglike$iczne%, w 'or wnaniu do zwierzt, kt re otrzy$yway 'lacebo* !izao si" to z wi"ksz sty$ulowan 'rzez insulin" ,os,orylac% rece'tora insuliny oraz substratu rece'tora insuliny 3=ES-54 w $i"+niach szkieletowych 394* Ekstrakt z cyna$onu za'obiega r wnie( rozwo%owi insulinoo'orno+ci 'od w'ywe$ diety bogato,ruktozowe%, co wizao si" z w'ywe$ na sygnalizac%" insuliny w $i"+niach 3514* =nni badacze zaobserwowali, (e 'odanie szczuro$ ekstraktu z cyna$onu 'o'rawia zar wno wra(liwo+) na insulin", %ak i ,unkc%" ko$ rek * Dochodzio do obni(enia glike$ii 'o obci(eniu glukoz, 'rzy braku w'ywu na glike$i" na czczo* ! badaniu ty$ cyna$onowiec kas%a okaza si" skutecznie%szy od cyna$onowca ce%lo/skiego 3554* Ekstrakt z cyna$onu 'odawano r wnie( zwierz"to$ z genetyczny$ $odele$ otyo+ci 3szczury Zucker4 oraz nadci+nienia 3szczury ze s'ontaniczny$ nadci+nienie$ D SBE4* E wnie( w ty$ 'rzy'adku obserwowano korzystny w'yw cyna$onu na wra(liwo+) na insulin", st"(enie glukozy w surowicy, a tak(e na ci+nienie t"tnicze 35-4* Cynamon w leczeniu cukrzycy badania kliniczne =nteresu%ce wyniki bada/ do+wiadczalnych skoniy do 'od%"cia 'r b klinicznych z zastosowanie$ 're'arat w ekstraktu z cyna$onu u os b chorych na cukrzyc" ty'u -* .rze'rowadzone w .akistanie badanie Khana i ws'* 3574 ob%"o C1 os b z cukrzyc ty'u -, 71 kobiet i 71 $"(czyzn, nie leczonych insulin* Do badania wczono osoby 'owy(e% A1 roku (ycia, z niewyr wnan cukrzyc D glike$ia na czczo wynosia od 5A1 do A11 $gIdl* Jru'a badana zostaa losowo 'odzielona na C 'odgru' D w 7 z nich stosowano ka'suki zawiera%ce s'roszkowany cyna$on z C* cassia w dawce 5, 7 lub C g, nato$iast w 'ozostaych D ka'suki 'lacebo w ilo+ci od'owiada%ce% od'owiedni$ dawko$ cyna$onu* Czas badania wynosi A1 dni, oceniane 'ara$etry byy analizowane r wnie( -1 dni 'o zako/czeniu stosowania cyna$onu lub 'lacebo* Zaobserwowano, (e 'odawanie cyna$onu 'owodu%e obni(enie st"(enia glukozy w surowicy o 5H--9:, obni(enie st"(e/ w surowicyK trigliceryd w o -7-

71:, cholesterolu cakowitego o 5---C: i @D@-cholesterolu o G--G:* Z$iany w st"(eniu BD@-cholesterolu w surowicy nie byy istotne statystycznie* Korzystne e,ekty stosowania cyna$onu utrzy$yway si" %eszcze 'o -1 dniach od 'rzerwania leczenia* 2ie obserwowano (adnych z$ian badanych 'ara$etr w w gru'ach, w kt rych 'odawano 'lacebo* 2ie zanotowano r wnie( dziaa/ ubocznych, wynika%cych ze stosowania ka'suek z cyna$onu* #utorzy wnioskowali, (e wczenie cyna$onu do diety os b chorych na cukrzyc" ty'u $o(e 'rzyczyni) si" do 'o'rawy wyr wnania cukrzycy oraz do redukc%i czynnik w ryzyka chor b ukadu kr(enia 3574* =stotny$ czynnikie$ w inter'retac%i 'owy(szego badania wyda%e si" ,akt, (e dotyczyo ono 'ac%ent w z niewyr wnan cukrzyc* Dlatego w na%nowszy$, nie$iecki$ badaniu uwzgl"dniono osoby z le'szy$ sto'nie$ wyr wnania $etabolicznego 35A4* &yo to r wnie( badanie rando$izowane, 'rowadzone $etod 'odw %nie +le'e% 'r by* ! gru'ie C0 os b z cukrzyc ty'u - 'rzez A $iesice 'odawano standaryzowany wycig z cyna$onu w dawce od'owiada%ce% 7g cyna$onu na dob" lub 'lacebo* .odobnie, %ak 'o'rzednio, obserwowano z$nie%szenie glike$ii na czczo, w ty$ 'rzy'adku o 51:* E,ekt ten by istotnie wy(szy w 'or wnaniu do obni(enia glike$ii o 7: w gru'ie 'lacebo* 2ato$iast w 'rzeciwie/stwie do badania Khana i ws'* 3574 nie wykazano w'ywu na 'ro,il li'idowy, nie stwierdzono te( obni(enia warto+ci he$oglobiny glikowane%* Ciekawy$ wyda%e si" stwierdzenie, (e sto'ie/ redukc%i st"(enia glukozy korelowa dodatnio z wy%+ciowy$ st"(enie$ glukozy w osoczu, tzn* i$ wy(sza wy%+ciowa glike$ia, ty$ wi"ksze %e% obni(enie 'od w'ywe$ cyna$onu 35A4* 8znacza to, (e sto'ie/ wyr wnania cukrzycy znaczco w'ywa na e,ekt 'rzeciwhi'erglike$iczny cyna$onu* 2ale(y r wnie( ws'o$nie) o badaniu Lanschoonbeeka i ws'* 3504, w kt ry$ 'odawanie cyna$onu w dawce 5*0 gId, 'rzez C tygodni w gru'ie -0 kobiet 'o $eno'auzie, z cukrzyc ty'u -, nie $iao (adnego w'ywu na toleranc%" glukozy, wra(liwo+) na insulin", a tak(e 'ro,il li'idowy* E (nice $i"dzy 'oszczeg lny$i badania$i $og wynika) 'o cz"+ci z r (nic w s'osobie rekrutac%i 'ac%ent w, n'* we wczaniu do badania os b o r (ny$ sto'niu wyr wnania cukrzycy* &iorc 'o uwag" ,akt, (e w badaniu Khana i ws'* 3574 cyna$on wywiera e,ekt $etaboliczny %u( w dawce 5gId, nie wyda%e si", aby 'rzyczyn r (nic w wynikach $oga by) zbyt $aa dawka cyna$onu w 'ozostaych badaniach* Fak wi"c, chocia( wst"'ne wyniki s zach"ca%ce, korzystny w'yw cyna$onu na 'ara$etry $etaboliczne w cukrzycy ty'u - nie %est %eszcze %ednoznacznie udowodniony i wy$aga dalszych 'rac badawczych*

Podsumowanie &adania do+wiadczalne dostarcza% 'rzekonu%cych danych dotyczcych korzystnych dziaa/ $etabolicznych cyna$onu* =stotn kwesti sta%e si" 'ytanie, czy zna%dzie to odzwierciedlenie w badaniach klinicznych* Dotychczas 'rze'rowadzone badania kliniczne s bardzo sk'e, a uzyskane wyniki nie%ednoznaczne* ! chwili obecne% istnie% %ednak 'rzesanki do stosowania wycigu z cyna$onu 3%ako su'le$entu diety4 lub wysokich dawek cyna$onu w diecie os b z cukrzyc ty'u - w celu ws'o$agania obni(ania 'ozio$u glukozy* Zastosowanie cyna$onu %ako leku ws'o$aga%cego tera'i" chorych na cukrzyc" wy$aga 'rze'rowadzenia du(ych bada/ klinicznych*

Pimiennictwo: 5* !annissor$ &, ;arikasen S, Siriwangchai F, Fhubthi$thed S* #ntibacterial 'ro'erties o, essential oils ,ro$ Fhai $edicinal 'lants* Mitotera'ia -110, GCK -77--7C* -* Nuste ;, Mung DN* =nactiOation o, Salo$onella ty'hi$uriu$ and Escherichia coli 150GKBG in a''le %uice by a co$bination o, nisin and cinna$on* ; Mood .rot -11A, CGK 7G5-7GG* 7* Dragland S, Senoo B, !ake K, Bolte K, &lo$ho,, E* SeOeral culinary and $edicinal herbs are i$'ortant sources o, dietary antioPidants* ; 2utr -117, 577K 5-HC-5-91* A* &roadhurst C@, .olansky MM, #nderson E#* =nsulin-like biological actiOity o, culinary and $edicinal 'lant aQueous ePtracts in Oitro* ; #gricultur Mood Che$ -111, AHK HA9-H0-* 0* #nderson E#, &roadhurst C@, .olansky MM, Sch$idt !M, Khan #, Mlanagan L., Schoene 2!, JraOes D;* =solation and characterization o, 'oly'henol ty'e-# 'oly$ers ,ro$ cinna$on with insulin-lie biological actiOity* ; #gricultur Mood Che$ -11A, 0-K C0-G1* C* ;arOill-Faylor K;, #nderson E#, JraOes D;* # hydroPychalcone deriOed ,ro$ cinna$on ,unctions as a $i$etic ,or insulin in 7F7-@5 adi'ocytes* ; #$ Coll 2utrition -115, -1, 7-G-77C* G* =$'arl-EadoseOich ;, Deas S, .olansky MM, &aedke D#, =ngebritsen FS, #nderson E#, JraOes D;* Eegulation o, .F.-5 and insulin rece'tor kinase by ,ractions ,ro$ cinna$onK i$'lication ,or cinna$on regulation o, insulin signaling* Bor$ Ees 599H, 01, 5GG-5H-* H* Faher M, #bdul Ma%id M#, Sar$idi ME* Cinna$tannin &5 actiOity on adi'ocytes ,or$ation* Med ; Malaysia -11A, 09, 9G-9H* 9* Rin &, 2agasaki M, Een M, &a%otto J, 8shida N, Sato N* Cinna$on ePtract 3traditional herb4 'otentiates in OiOo insulin-regulated glucose utilization Oia enhancing insulin signaling in rats* Diabetes Ees Clin .ract -117, C-K 579-5AH* 51* Rin &, 2agasaki M, Een M, &a%otto J, 8shida N, Sato N* Cinna$on ePtract 'reOents the insulin resistance induced by high-,ructose diet* Bor$ Metab Ees -11A, 7C, 5595-0* 55* Lers'ohl E;, &auer K, 2edder$ann E* #ntidiabetic e,,ect o, Cinna$o$u$ cassia and Cinna$o$u$ zeylanicu$ in OiOo and in Oitro* .hytothera'y Ees -110, 59, -17--10*

5-* Fal'ur 2, Echard &, =ngra$ C, &agchi D, .reuss B* E,,etcs o, a noOel ,or$ulation o, essential oils on glucose-insulin $etabolis$ in diabetic and hy'ertensiOe ratsK a'ilot study* Diabetes, 8besity S Metabolis$ -110, GK 597-599* 57* Khan #, Sa,dar M, #li Khan MM, Khattak K2, #nderson E#* Cinna$on i$'roOes glucose and li'ids o, 'eo'le with ty'e - diabetes* Diabetes Care -117, -CK 7-50-7-5H* 5A* Mang &, !olters M, Sch$itt &, Kelb K, @ichtinghagen E, Stichtenoth D8, Bahn #* E,,ects o, a cinna$on ePtract on 'las$a glucose, Bb# and seru$ li'ids in diabetes $ellitus ty'e -* Eur ; Clin =nOest -11C, 7CK 7A1-7AA* 50* Lanschoonbeek K, Fho$assen &;!, Senden ;M, !odzig !K!B, Oan @oon @;C* Cinna$on su''le$entation does not i$'roOe glyce$ic control in 'ost$eno'ausal ty'e - diabetes 'atients* ; 2utr -11C, 57CK 9GG-9H1*