Вы находитесь на странице: 1из 5

LICENSAVTAL FR GARMIN SOFTWARE ==================================================== Genom att klicka i rutan "Jag accepterar" accepterar du ("du" eller "din") och

gr med p att vara bunden till fljande villkor ("Avtalet"). PROGRAMVARAN GS AV GARMIN LTD ELLER DESS DOTTERBOLAG ("GARMIN") OCH SKYDDAS AV UP PHOVSRTTSLAGAR OCH INTERNATIONELLA UPPHOVSRTTSAVTAL. PROGRAMVARAN R LICENSIERAD OCH SLJS INTE. PROGRAMVARAN TILLHANDAHLLS UNDER FLJANDE AVTAL SOM DEFINIERAR VAD DU FR GRA MED PRODUKTEN OCH INNEHLLER BEGRNSNINGAR AV GARANTIER OCH/ELLER GOTTGRELSER OCH ANDRA VILLKOR. 1. LICENS: GARMIN ("vi" eller "oss") frser dig med dess programvara i ett nedladd ningsbart eller annat format ("Programvaran") och beviljar dig en begrnsad, icke exklusiv, icke verfrbar och icke underlicensierbar, terkallningsbar licens att anvnd a Programvaran i enlighet med villkoren i detta Licensavtal. Upphovsrtten och all a andra rttigheter till Programvaran frblir hos oss. 2. DU FR: (a) installera och anvnda en kopia av Programvaran p en dator eller i ett ntverk fr personligt bruk av Programvaran i enlighet med detta Licensavtal. Den hr kopian fr bara anvndas av en anvndare t gngen. Om du vill anvnda Programvaran fr fler anvndare te du ha ytterligare en licens fr varje anvndare. 3. LICENSBEGRNSNINGAR:

(a) Du har inga rttigheter till Programvaran eller ngon del av den och ska inte an vnda Programvaran eller ngon del av den utver vad som uttryckligen anges hr. Utan be grnsningar av ovanstende, samtycker du till att inte: (i) ska utvinna kllkoden, deko mpilera, demontera, modifiera eller skapa hrledda arbeten baserade p Programvaran; (ii) underlicensiera, leasa, hyra, tilldela, distribuera, ompaketera, mrka om el ler p annat stt verfra eller yppa ngot om Programvaran, ngon del av den eller ngon med jande dokumentation till en tredje part; eller (iii) orsaka, assistera till elle r tillta att en tredje part (inklusive en slutanvndare) gr ngot av ovanstende. (b) Undantaget frn licensen som faststlls i detta Avtal r anvndning eller manvrering av Programvaran i anslutning till produkter, system, applikationer eller hrdvara som inte tillverkats av GARMIN eller ngot av dess dotterbolag.

(c) Du accepterar fullt ansvar fr ditt beteende och innehll nr du anvnder Programvar an och fr alla konsekvenser som kan flja drav. Du accepterar att endast anvnda Progr amvaran fr syften som r lagliga, korrekta och i enlighet med detta Avtal och vriga tillmpliga policys eller riktlinjer. Exempelvis, men inte uteslutande, accepterar du i och med anvndandet av Programvaran att inte: verfra, posta, e-posta eller snda eller p annat stt gra innehll tillgngligt som kan ngra patent, varumrken, upphovsrtter, branschhemligheter eller annan egendomsrtt so m tillhr ngon part, svida du inte ger rttigheterna eller har garens tillstnd att posta sdant Innehll; anvnda Programvaran eller annat innehll fr frbjudna eller obehriga syften; flytta eller ndra ngon information om upphovsrtt, varumrken eller annan egendomsrtt s om ingr i Programvaran eller ngot annat innehll frn GARMIN, inklusive, men ej begrnsa t till, kartor och/eller kranvisningar; eller verfra ngra virus, maskar, defekter, trojanska hstar, eller andra destruktiva freml. r du bosatt utanfr USA accepterar du att flja de lagar, regler eller freskrifter dr d u eller din webbserver vistas, angende onlineuppfrande och accepterat innehll, inkl usive lagar som reglerar exporten av data till USA eller det land du r bosatt i. 4. VILLKOR: Denna licens gller s lnge du anvnder Programvaran. Licensen upphr emelle

rtid automatiskt utan meddelande drom frn GARMIN om du inte fljer villkoren. GARMI N frbehller sig dessutom alla rttigheter att avbryta din tkomst till Programvaran nr som helst, efter GARMINs eget gottfinnande, av valfri orsak, med eller utan frvar ning. Du mste g med p att vid upphrandet frstra alla kopior av Programvaran. Begrnsni garna av garantier och ansvarsskyldighet som anges nedan r i kraft ven efter ett u pphrande. Vid uppsgning av Licensavtalet, oavsett anledning, (i) ska alla licensrt tigheter som beviljats hr upphra; och (ii) du ska omedelbart sluta anvnda Programva ran.

5. BEGRNSNING AV GARANTIER OCH ANSVARSSKYLDIGHET: PRODUKTEN TILLHANDAHLLS "I BEFIN TLIGT SKICK" UTAN NGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFRSTDDA, INK LUSIVE, MEN INTE BEGRNSAT TILL, GARANTIER OM SLJBAR KVALITET, SLJBARHET ELLER LMPLIG HET FR ETT VISST NDAML, ELLER SDANA SOM HRRR FRN LAGAR, HANDELSBRUK ELLER AFFRSFRLOP TAR ALLT ANSVAR OCH ALLA RISKER FR ANVNDNINGEN AV PROGRAMVARAN OCH GARMIN FRNSGER S IG ALLT ANSVAR FR FRLUST, KROPPSSKADA ELLER SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM ANVNDNINGEN AV DENNA PRODUKT, DIREKT ELLER INDIREKT,OCH OAVSETT OM GARMIN HAR FRVARNATS OM RI SKEN FR ELLER HAR KUNSKAP OM RISKEN FR SDAN FRLUST, KROPPSSKADA ELLER SKADA. GARMIN HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ELLER NGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FR NGR A SOM HELST INDIREKTA, TILLFLLIGA, SPECIELLA ELLER DRAV FLJANDE SKADOR INKLUSIVE, M EN INTE BEGRNSAT TILL, FRLORAD INTKT ELLER VINST, FRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER ANNAN KOMMERSIELL ELLER EKONOMISK FRLUST, VEN OM VI UNDERRTTATS OM MJLIGHETEN TILL SD ANA SKADOR, ELLER OM DE R FRUTSEBARA. VI R INTE HELLER ANSVARIGA FR FORDRINGAR FRN E N TREDJE PART. BEGRNSNINGARNA I DETTA AVSNITT SKA GLLA OAVSETT OM DEN PSTDDA VERTRDELS EN ELLER FRSUMMELSEN R EN VERTRDELSE AV ETT GRUNDLGGANDE VILLKOR ELLER EN GRUNDLGGANDE VERTRDELSE. Vissa stater tillter inte begrnsning av tillflliga skador eller fljdskado r eller begrnsning av lngden p underfrstdda garantier s ovanstende begrnsningar glle ntuellt inte fr dig.

ALL NEDLADDNING ELLER VERFRING ELLER INFRSKAFFNING AV INNEHLL ELLER MATERIAL MED HJLP AV PROGRAMVARAN SKER P EGEN RISK. DU KOMMER ATT HLLAS ENSAMT ANSVARIG FR SKADA P D ITT DATORSYSTEM/NTVERK ELLER FRLUST AV DATA TILL FLJD AV HMTNING ELLER VERFRING AV SDA T INNEHLL ELLER MATERIAL ELLER ANVNDANDET AV PROGRAMVARAN. DET R DITT ANSVAR ATT ANVNDA GARMINPRODUKTER P ETT KLOKT STT OCH ATT KONTROLLERA ALL A GATOR, VGAR, VGSKYLTAR OCH RIKTNINGAR OCH, VID MARIN ANVNDNING, BOJAR, FYRAR OCH ANDRA NAVIGERINGSHJLPMEDEL. 6. BEGRNSADE RTTIGHETER: Om denna Produkt anskaffas av eller fr den amerikanska reg eringen, r den frsedd med Begrnsade rttigheter. Anvndning, duplicering eller yppande av den amerikanska regeringen r frsett med restriktioner s som anges i underparagr af (c)(1)(ii) i klausulen The Rights in Technical Data and Computer Software i D FARS 252.227-7018, eller underparagraferna (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR 52,227-19, eller klausul 18-52.227-86(d) i NASA:s supplement till FAR, som tillmpligt. Entreprenren/tillverkaren r Garmin In ternational, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA. 7. SKADEERSTTNING: Du accepterar att skydda och hlla GARMIN, och dess dotterbolag , tjnstemn, ombud, och anstllda, annonsrer, licenstagare och partners fria frn fordri ngar frn en tredje part som kan hrledas till ditt anvndande av Programvaran, vertrdel se mot detta Avtal eller vriga handlingar med koppling till anvndandet av ngot inne hll, inklusive all ansvarsskyldighet eller kostnad som hrrr frn fordringar, frluster, skador (direkta och indirekta), stmningar, domar, juridiska kostnader och advoka tarvoden, av alla sorter. I sdana fall frser GARMIN dig med ett skriftligt meddela nde om ett sdant krav. 8. IMMATERIELLA RTTIGHETER: Du erknner att GARMIN ger alla rttigheter, gandertten och rtten till, inklusive utan begrnsning alla intellektuella immateriella rttigheter i och fr Programvaran och att du ej ska frvrva ngra rttigheter eller ngon gandertt i fr Programvaran, utver den begrnsade licensen som uttryckligen anges i detta Avtal .

9. ALLMNT: Den hr licensen r hela avtalet mellan oss, och erstter alla andra avtal e ller diskussioner, muntliga eller skriftliga, och fr inte ndras frutom av ett signe rat avtal. Denna licens ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delsta ten Kansas, USA. Om ngon bestmmelse i den hr licensen av en domstol med behrig juris diktion frklaras vara ogiltig, olaglig eller inte gr att upprtthlla, ska en sdan bestm melse tas bort frn licensen och de andra bestmmelserna ska kvarst i full kraft och effekt. 10. Objekten eller Programvaran kan innehlla information som r underkastad EAR-regle mentet (Export Administration Regulations) utfrdat av United States Department of Commerce (15 C.F.R., kapitel VII, delkapitel C) och fr inte exporteras, sljas til l eller gras tillgngligt fr vissa destinationer och utlandsnationaliteter frutom i e nlighet med USA:s lagstiftning. Det fregende anfrandet mste inkluderas i samtliga och alla reproduktioner, helt eller delvist av det hr objektet eller Programvaran. --- SLUTANVNDARAVTAL NAVTEQ DATA ---

Data ("Data") tillhandahlls fr din personliga, privata anvndning och fr inte terfrslja . Den skyddas av upphovsrtten och faller under fljande bestmmelser och villkor som bde du och Garmin Corporation ("GARMIN") och dess licenstagare (inkluderat licen stagare och leverantrer) samtycker till. (c) 2008 NAVTEQ North America LLC. Med ensamrtt. BESTMMELSER OCH VILLKOR

Endast fr privat anvndning. Du frbinder dig att anvnda dessa Data tillsammans med d in GARMIN-produkt fr privat ndaml eller om s tillmpligt fr intern fretagsanvndning oc nte som tjnstefreml, andelsbruk, spridning eller annat liknande ndaml. I enlighet drm ed, men freml fr begrnsningar faststllda i fljande paragrafer, fr du endast kopiera de na data fr personlig anvndning fr att (i) visa den och (ii) spara den, frutsatt att du inte tar bort upphovsrttsmeddelanden som visas och ej heller modifierar data p ngot stt. Du frbinder dig att inte p annat stt reproducera, kopiera, modifiera, deko mpilera, demontera eller manipulera dessa data, oavsett orsak, med undantag fr va d som godknns i gllande bestmmelser. Begrnsningar. Utan att inskrnka fregende paragraf, fr du inte anvnda denna Data med produkter, system eller program installerade eller p annat stt anslutna till eller i kommunikation med fordon, och som har frmgan att snda, styra fordonspark eller l iknande tillmpningar.

Ingen garanti. Denna data tillhandahlls "i befintligt skick" och du frbinder dig att anvnda den p egen risk. GARMIN och dess licenstagare (och dess licenstagare o ch leverantrer) utfster inga garantier, representationer eller skerheter p ngot vis, varken uttalade eller underfrstdda, lagstadgade eller annat, inklusive, men inte b egrnsat till, innehll, kvalitet, riktighet, fullstndighet, effektivitet, plitlighet, lmplighet fr ett visst ndaml, anvndbarhet, anvndning eller resultat erhllen frn denn ata, eller att data eller server finns konstant tillgnglig eller r utan fel. Avsgande av garanti: GARMIN OCH DESS LICENSTAGARE (INKLUDERAT DESS LICENSTAGARE OCH LEVERANTRER) FRNSGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFRSTDDA, RRANDE KVAL ITET, PRESTANDA, SLJBARHET OCH LMPLIGHET FR ETT VISST NDAML, OCH VI GARANTERAR INTE H ELLER ATT VRA PRODUKTER INTE GR INTRNG I NGON ANNANS IMMATERIELLA RTTIGHETER. Vissa stater, territorier och lnder tillter inte vissa garantiavsgelser, och drfr gller ovan stende undantag eventuellt inte fr dig.

Avsgande av ansvar: GARMIN OCH DESS LICENSTAGARE (INKLUSIVE DESS LICENSTAGARE OC H LEVERANTRER) SKA INTE HLLAS ANSVARIGA INFR DIG: AVSEENDE EVENTUELLA SKADESTNDSANS PRK, KRAV ELLER TGRDER - OBEROENDE AV ORSAKEN TILL SKADESTNDSANSPRKET, KRAVET ELLER TG

DEN SOM LIGGER TILL GRUND FR DEN PSTDDA FRLUSTEN - PERSONSKADA ELLER ANNAN SKADA, DI REKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, SOM KAN HA UPPSTTT PGA ANVNDNING ELLER GANDE AV INFOR MATIONEN; ELLER FR FRLUST AV INKOMST, VINST, KONTRAKT ELLER BESPARINGAR, ELLER ANN AN DIREKT, INDIREKT, OFRUTSEDD, SPECIELL SKADA ELLER FLJDSKADA SOM UPPSTTT PGA ANVND NINGEN AV ELLER OFRMGAN ATT ANVNDA DENNA INFORMATION, FELAKTIGHET I INFORMATIONEN, ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR ELLER BESTMMELSER, OAVSETT OM DET SKETT I EN KONTRA KTSHANDLING ELLER KRNKNING ELLER BASERAS P GARANTI, OCH OAVSETT OM GARMIN ELLER DE SS LICENSTAGARE HAR INFORMERATS OM MJLIGHETEN TILL SDANA SKADOR. Vissa stater, te rritorier och lnder tillter inte ngra ansvars- eller skadebegrnsningar, drfr gller ova stende undantag eventuellt inte fr dig. Avsgande av godknnande: Hnvisning till ngon produkt, tjnst, process, hypertextlnk til l tredje part eller annan Data via handelsnamn, varumrke, tillverkare, leverantr e ller annat utgr eller betyder inte ndvndigtvisatt GARMIN eller dess licenstagare std er, sponsrar eller rekommenderar denna. Produkt och serviceinformation r enskilt ansvar fr varje enskild terfrsljare. Namnet och logotypen NAVTEQ, varumrkena och lo gotyperna NAVTEQ och NAVTEQ MAPS och andra varumrken som gs av NAVTEQ North Americ a LLC fr inte anvndas i kommersiella sammanhang utan fregende skriftligt godknnande.

Exportkontroll. Du frbinder dig att inte exportera ngon del av de Data som tillha ndahllits, eller ngon direkt produkt hrledd drifrn, ngonstans ifrn, frutom i enlighet d, och tillsammans med samtliga licenser och godknnanden som krvs enligt gllande ex portlagar, regler och bestmmelser. Ersttning. Du frbinder dig att erstta, skydda och hlla GARMIN och dess licenstagare (inklusive respektive licenstagare, leverantrer, uppdragsinnehavare, dotterbolag , medhjlpare och respektive tjnstemn, direktrer, anstllda, aktiegare, agenter och repr esentanter fr var och en av dem) fria frn skada frn eventuella skadestndsansprk, frlus ter, skada (inklusive skador med ddlig utgng), krav, tgrder, kostnader eller alla ty per av skadestndsansprk, inklusive, men inte begrnsat till, advokatarvoden som uppk ommer ur eller i anslutning till din anvndning eller innehav av dessa Data. Hela avtalet. Dessa villkor och bestmmelser utgr den fullstndiga verenskommelsen me llan GARMIN (och dess licenstagare, inkluderat licenstagare och leverantrer) och dig rrande innehll, och erstter i sin helhet samtliga skriftliga eller muntliga vere nskommelser som tidigare existerat mellan oss med hnseende p innehllet. Tillmplig lag. (a) Fr Europeiska Unionen NAVTEQ-data Ovanstende villkor och bestmmelser ska styras av Nederlndsk lag, utan hnseende p (i) konflikt med lokala lagar eller (ii) FN konventionen rrande kontrakt fr internatio nell frsljning av varor, vilka uttryckligen r undantagna. Du frbinder dig att flja N ederlndsk jurisdiktion vid alla eventuella dispyter, krav och handlingar uppkomna ur eller i anslutning av den Data som tillkommit dig hr av. (b) Fr nordamerikanska NAVTEQ-Data och annan icke-EU NAVTEQ-Data Ovanstende villkor och bestmmelser ska styras av Illinois lag, utan hnsyn till (i) konflikt med lokala lagar eller (ii) FN-konventionen rrande kontrakt fr internatio nell frsljning av varor, vilka uttryckligen r undantagna. Du samtycker till att flj a Illinois jurisdiktion vid alla eventuella dispyter, krav och tgrder som uppkomme r ur eller i anslutning till de Data tillhandahllits hri. Statlig slutanvndare. Om NAVTEQ Data infrskaffas av eller p uppdrag av USA:s reger ing eller annan juridisk enhet som sker eller tillmpar rttigheter liknande de som v anligen tillmpas av USA:s regering, (i) fr anskaffning via frsvarsdepartementet, r navigeringsdatabasen licensierad med begrnsade rttigheter "Limited Rights" i enlig

het med rttigheterna faststllda i DFARS 252.227-7013(b)(3), TECHNICAL DATA-NONCOMM ERCIAL ITEMS och NAVTEQ-Data som levereras eller p annat stt frsetts med "Limited R ights" ska mrkas med fljande meddelande om begrnsade rttigheter ("Limited Rights Not ice") enligt DFARS 252.227-7013(f)(3) och ska behandlas i enlighet med sdan mrknin g. BEGRNSADE RTTIGHETER KONTRAKT NR: __________________________________________________ NAMN P UPPDRAGSTAGARE (TILLVERKARE/LEVERANTR): NAVTEQ North America LLC CONTRACTO R (TILLVERKARE/LEVERANTR) ADRESS: 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654 Statens rtt att anvnda, modifiera, terskapa, sprida, uppfylla, visa eller avslja des sa tekniska data regleras av paragraf (b)(3) i rttigheterna fr tekniska data fr ick e-kommersiella produkter enligt ovan nmnda kontrakt. Reproduktion av teknisk dat a eller delar drav, mrkta enligt denna teckenfrklaring, mste ven terspegla mrkningen. En person, annan n staten, som har getts tillgng till sdana data mste genast informe ra ovanstende uppdragstagare. och; (ii) vid anskaffning fr civil myndighetr NAVTEQ-Data licensierad i enlighet m ed rttigheterna faststllda i FAR 52.227-14(g)(1), RIGHTS IN DATA-GENERAL (Skydd av data och programvara vid begrnsade rttigheter). I hndelse att kontrakterande tjnst eman krver leverans av NAVTEQ Data med begrnsade rttigheter som hllits tillbaka elle r p annat stt skulle vara terhllbart i enlighet med FAR 52.227-14(g)(1), NAVTEQ Data r licensierat med "Limited Rights" enligt bestmmelserna i fljande tillknnagivande fr begrnsade rttigheter ("Limited Rights Notice") i FAR 52.227-14(g)(2) (Alternate I I) vilken ska anges p NAVTEQ Data och NAVTEQ Data ska behandlas i enlighet med sda na bestmmelser (vilket ska markeras p all reproduktion av denna data, i sin helhet eller delvis): TILLKNNAGIVANDE FR BEGRNSADE RTTIGHETER (juni 1987)

Dessa data faller under begrnsade rttigheter enligt statligt kontrakt nr: ______ ( samt underkontrakt ______ om tillbrligt). Dessa data fr reproduceras och anvndas a v staten med den uttryckliga begrnsningen att de inte kommer att anvndas i tillver kningssyfte och ej heller publiceras utanfr myndigheten, utan tidigare skriftligt godknnande frn uppdragstagaren, med undantag av att staten fr publicera dessa data offentligt fr fljande ndaml, om ngot, under frutsttning att sdan publicering sker un villkoret att vidare spridning och avsljande frbjuds: Det finns inga ytterligare orsaker som tillter offentliggrandet av sdan Data. Tillverkaren/leverantren av dessa data r NAVTEQ North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654. Om kontrakterande tjnsteman underlter att anvnda endera medfljande licens i (i) elle r (ii) hr i, mste kontrakterande tjnsteman meddela NAVTEQ North America LLC innan y tterligare eller alternativa rttigheter sks fr NAVTEQ Data. Den hr produkten kan innehlla data, som r licensierad av Ordnance Surveay med tills tnd frn statens tryckningskontor. Crown Copyright och/eller databasrttigheter 2008 . Med ensamrtt. Ordnance Survey, OS-symbolen och OS MasterMap r registrerade var umrken som tillhr Ordnance Survey, det brittiska kartverket.