You are on page 1of 29

OS

MICROORGANISMOS

Rodrguez Varela, Jorge David Probas microbiolxicas

ndice
1. 2.

Pxinas

Introducin 4 Diversidade. Clasificacin taxonmica Dominios Bacteria


2.1.1.1.1. Caractersticas 2.1.1.1.2. Nutricin

2.1. 2.1.1.

xerais .......... 4 - 5

......... 5 - 6 ....... 6 - 8 ....... 8 - 9 9 - 12

2.1.1.1.3. Reproducin 2.1.1.1.4. Clasificacin

2.1.1.1.5. Interese ........... 2.1.2.

Eukarya
2.1.2.1.1. Caractersticas 2.1.2.1.2. Nutricin

xerais .......... 12 - 13

..... 13 ....... 14 - 15 ....... 15 - 16 16 - 17

2.1.2.1.3. Reproducin 2.1.2.1.4. Clasificacin

2.1.2.1.5. Interese ....................... 2.1.3.

Archeae
2.1.3.1.1. Caractersticas 2.1.3.1.2. Nutricin

xerais .. 18

.... 18 - 19 ....... 19 ....... 19 20

2.1.3.1.3. Reproducin 2.1.3.1.4. Clasificacin

2.1.3.1.5. Interese ........................... 2.2.

Organismos acelulares
2.2.1.1. Caractersticas 2.2.1.2. Nutricin

xerais .......... 20

..... 21 ............... 21 ........... 21 - 22

2.2.1.3. Reproducin 2.2.1.4. Clasificacin 2.2.1.5. Interese 3.

....................... 22 - 23

Bibliografa Informacin .............................................................................. 24 - 27 Imaxes ...................................................................................... 27 - 28

3.1. 3.2.

1. Introducin Os microorganismos ou microbios estn

formados por un amplo e variado de organismos que teen en comn o seu tamao microscpico. Estes organismos foron observados por primeira vez polo cientfico Antony van Leeuwenhoek. A ciencia encargada do estudo destes
Imaxe 1: Antony van Leeuwenhoek

organismo a microbioloxa. O desenvolvemento desta, estivo asociado ao dos microscopios e das tcnicas de manipulacin de microorganismos.

Todos os microbios ou microorganismos presentan catro caractersticas comns: - O seu pequeno tamao que facilita o intercambio de substancias co exterior. - As sas reaccins metablicas transcorren a gran velocidade. - O seu alto metabolismo

produce numerosas substancias de refugallo que verten ao exterior


Imaxe 2: bacteria Vibrio Cholerae

alterando o seu medio extracelular. - Se reproducen a grande velocidade.

A microbioloxa engloba a microorganismos con organizacin celular dos tres dominios: Bacteria, Archaea e Eukaria. Ademais se encarga de estudar outros organismos acelulares como virus ou prins. 2. Diversidade. Clasificacin taxonmica Na bioloxa, atopamos una clasificacin taxonmica, realizada dunha forma xerrquica basendose nun rango ou categora concreto. A clasificacin actual xurdiu na dcada dos 80, se basea na clasificacin dos seres vivos en base s sas posibles relacins evolutivas.

Antes de este modelo estaba aceptado o chamado paradigma clsico que consideraba a clasificacin naturais dos seres vivos en dous grupos: Procariontes (sen ncleo) e Eucariontes (con ncleo). Ademais desta clasificacin, os organismos foron agrupados por Whitaker en cinco reinos: dentro dos Procariontes enfocaban o reino Monera, os catro reinos restantes pertencan aos Eucariontes, sendo o Protozoa,
Imaxe 3: esquema dos cinco reinos

Hongo,

Plantae

Animalia.

Foi tralo descubrimento dun novo tipo de seres vivos, moi distantes na escala evolutiva das bacterias, denominados inicialmente como Arquibacterias e trala posterior incorporacin deste descubrimento ao novo esquema da evolucin, cando se conformou a actual divisin taxonmica dos seres vivos. A clasificacin en tres dominios proposta por Carl Woese, plantea, basendose nas diferenzas do ARN ribosomal, que a evolucin acontecera en tres linaxes filoxenticos, e non dous. As Arquibacterias, denominadas Arqueas, conforman o terceiro dominio, xunto co Eukaria e o das Bacterias.

Imaxe 4: esquema dos tres dominios

Os virus non se incorporan a esta clasificacin polo feito de non estar conformados por clula e realizar s as sas funcins vitais cando se unen a unha clula viva preexistente.
Imaxe 5: virus da gripe

A microbioloxa engloba organismos presentes nos tres dominios: Archaea, Eukaria e Bacteria. Ademais estuda tamn algns organismos acelulares coma os prins, os virus e os viroides. 2.1.1 Bacteria

As bacterias son os seres vivos mis antigos e mis abundantes do planeta. Atpanse en hbitats terrestres e acuticos, en incluso nalgns climas extremos coma manantiais de augas quentes ou cidas. 2.1.1.1 Caractersticas xerais

Anda que existen numerosas bacterias diferentes, todas elas presentan unha serie de caractersticas comns. Todas son organismos unicelulares que presentan un tamao que oscila entre 0,5 e ,5 micrmetros. Son organismos

procariotas, que a diferenza das clulas eucariotas, non pose ncleo definido, e por normal xeral, non posen rganos

membranosos internos. Presentan un nucleoide, unha estrutura que contn o ADN circular, no citoplasma atopamos plsmidos (pequenas molculas con ADN), vacuolas (orgnulos con
Imaxe 6: estrutura da clula eucariota

substancias de reserva) e ribosomas (usados na sntese de protenas).

Normalmente posen parede celular, adoita ser rxida, dctil e elsticas. Esta conformada dun mucopptido composto de acetilglucosamina e cido murmico ao que se fixan tetrapptidos que reaccionan diferente ante a tincin de Gram. Baixo a parede celular ten unha membrana citoplasmtica que pose permeabilidade selectiva coas substancias que entran ou saen da bacteria, ademais ten un papel especial na divisin celular. A maiora delas posen flaxelos ou outros sistemas de desprazamento, polo tanto se trata de clulas mbiles. 2.1.1.2 Nutricin

As bacterias, como o resto dos seres vivos precisan unha fonte de carbono para realizar as sas funcins vitais. Ademais, precisan dunha fonte de enerxa para construr as sas molculas. O tipo de fonte de enerxa utilizada tamn serve coma criterio de clasificacin. Por unha banda temos as bacterias auttrofas cuxa fonte de carbono inorgnica o dixido de carbono. Neste grupo diferenciamos as fotolitotrofas cuxa fonte de enerxa a luz; e as quimiolitotrofas que utilizan a enerxa liberada de certas reaccins qumicas. Por outra, estn as hetertrofas, cuxa fonte de carbono orgnica, distinguimos as fotoorganotrofas que utilizan a luz coma fonte de enerxa, e as quimioorganotrofas, que utilizan a enerxa liberada de reaccins qumicas, a este grupo pertencen a maiora das bacterias. Outro criterio para a sa clasificacin en relacin coa nutricin destes seres vivos, o referido ao consumo de osxeno. Distinguimos bacterias aerobias e bacterias anaerobias. As bacterias aerobias precisan osxeno no seu metabolismo para realizar a oxidacin da materia orgnica. As bacterias anaerobias non utilizan osxeno na sa actividade metablica, enfocamos dous subgrupos: as facultativas e as estritas. As bacterias anaerobias facultativas poden vivir en presenza e ausencia de osxeno; as bacterias anaerobias estritas s poden sobrevivir en ausencia de osxeno.

En

relacin

coa

nutricin

atopamos bacterias en diferentes medios clasificadas en saprfitas, simbiticas, comensais e

parasitarias. As bacterias saprfitas degradan materia orgnica as en

descomposicin,
Imaxe 7: exemplo de bacterias simbiticas, a flora intestinal

bacterias

simbiticas viven asociadas a outro ser vivo, dando unha relacin de

beneficio mutuo. As bacterias comensais se asocian a outro ser vivo ao que non prexudican nin benefician, en ltimo intre, as bacterias parsitas son aquelas que sobreviven causando prexuzo ao outro ser vivo. 2.1.1.3 Reproducin O mecanismo habitual para a

reproducin de bacterias a biparticin, mediante este proceso se obteen das clulas fillas coa mesma informacin no ADN que a clula nai e cun contido citoplasmtico similar. Por tanto as clulas fillas son clons da proxenitora. Segundo isto poderamos que se pode orixinar unha colonia con material idntico, pero isto non ocorre porque as mutacins que acontecen no proceso de biparticin son moi numerosas. A biparticin se inicia coa duplicacin do ADN bacteriano que posteriormente se
Imaxe 8: proceso de biparticin dunha clula procariota

sita nos polos da clula. A continuacin crece a parede bacteriana ata estrangular a clula inicial e producir a divisin en das bacterias iguais.

Nalgns casos pode darse unha reproducin parasexual, neste caso, a clula pode intercambiar informacin xentica por procesos de recombinacin xentica, estes son: a transformacin, a transducin e a conxugacin. A transformacin consiste en que restos de ADN de clulas lisadas (rotas) se introducen en clulas normais. Este ADN fragmentado se recombina co da clula receptora provocando cambios na informacin xentica desta.

Imaxe 9: proceso de transformacin

A transducin se leva a cabo cando a bacteria infectada por un virus xera novas copias do ADN vrico. Estes novos virus infectarn outras bacterias que podern recibir ADN da outra bacteria incorporando nova informacin.

Imaxe 10: proceso de transducin

A conxugacin se leva a cabo se a clula presenta unha estrutura denominada plsmido F que contn informacin xentica para formar a pili. Esta estrutura conforma unha ponte que pode unir os citoplasmas de das bacterias servindo de nexo para o intercambio de informacin.

Imaxe 11: proceso de conxugacin

2.1.1.4

Clasificacin

Existen diferentes criterios para clasificar e identificar s bacterias, algunhas xa se citaron con anterioridade. Outro deles consiste na agrupacin por familias e especies, distingundose 11 ordes: Eubacteriales., Micoplasmales., Cixobacteriales. Outra das formas de clasificar s bacterias pola composicin da parede celular e a sa reaccin tinguidura Gram. Con este mtodo se distinguen las bacterias Gram negativas, que non reteen el cristal violeta e conservan o vermello, e as bacterias Gram positivas, que si absorben o colorante e se tornan violetas. La temperatura tamn outro modo de clasificalas. Son termfilas, cando se desenvolven entre os 25 e os 80 grados. Se consideran mesfilas, cando se desenvolven entre os 10 e os 45 grados. Consideramos psicrfilas, cando habitan en lugares entre los -5 y los 30 grados.
8

Pseudomonadales, Clamidobacteriales.,

Espiroquetales., Hifomicrobiales.,

Actinomicetales., Beggiatoales.,

Rickettsiales., Cariofanales.,

Atendendo ao pH no que se atopan, poden clasificarse como: acidfilas, cando el pH est entre 1 e 5; neutrfilas, cando el pH est entre 5.5 e 8.5 e basfilas, cando el pH est entre 9 e 10. Outro modo de clasificalas atendendo a su forma e ordeamento. En base a este criterio atopamos tres tipos de bacterias: os bacilos, os cocos e os espirilos. Os bacilos son bacterias con forma de barras, se poden dividir en Gram Positivo, que fixan a cor violeta da tinguidura Gram e Gram Negativo que non fixan a cor violeta.

Imaxe 12: tipos de bacterias segundo a sa forma

Os cocos son bacterias de forma esfrica, poden aparecer agrupadas distinguindo: diplococos que se agrupan en pares, estreptococos que se agrupan conformando cadeas, sarcinas que crean unha forma cuboide de oito clulas e os estafilococos que se agrupan en forma de racimo irregular. Os espirilos posen formas helicoidais, dentro deste grupo definimos os vibrios que estn lixeiramente curvados e en forma de coma; os espirilos que posen forma helicoidal de tirabuzn e as espiroquetas que teen forma helicoidal flexible. 2.1.1.5 Interese

Como xa citamos con anterioridade, as bacterias son os organismos mis numerosos e variados que existen, polo tanto posen unha grande influencia na vida tal e como a coecemos.

Importancia nos ciclos bioxeoqumicos As bacterias posen unha grande importancia nos ciclos

bioxeoqumicos, grazas presenza das bacterias son posibles os ciclos de

materia na biosfera. A sa funcin descompoer a materia orgnica

procedente de vexetais, cadveres e excrementos convertndoa en materia inorgnica de novo.


Imaxe 13: O ciclo do carbono

Durante o ciclo do carbono son as que devolven o CO2 ao medio por fermentacin o por respiracin anaerobia a partir da materia orgnica degradada. Ademais certos microorganismos fototrficos como as cianobacterias poden realizar a fixacin do CO2. Interveen tamn as bacterias no ciclo do nitrxeno, son as bacterias fixadoras as que fixan o nitrxeno atmosfrico; a maiora se atopan en simbiose con plantas leguminosas coma os chcharos e as xudas. Actan tamn dentro do ciclo do xofre xa que son capaces de extraer xofre de compostos orgnicos. O mesmo acontece nos ciclos do fsforo e o ferro, xa que as bacterias son capaces de fixar ou asimilar estes compostos da atmosfera terrestre. Importancia evolutiva Fai uns dous mil millns de anos, as cianobacterias axudaron a formar e cambiar o medio ambiente inicial da terra, creando osxeno. Isto permitiu o desenvolvemento de formas de vida mis complexas.

10

Importancia tecnolxica e industrial Moitas industrias dependen da accin bacteriana. Gran cantidade de substancias qumicas importantes como o alcohol etlico, cido actico, alcohol butlico e acetona son producidas por bacterias especficas.
Imaxe 14: acetona Produida por accin bacteriana

Tamn se usan bacterias para curar o tabaco, curtir os coiros, algodn e unha innumerable lista. As

bacterias xunto coas levaduras e os mofos se utilizaron na preparacin de alimentos fermentados como queixo, vino e iogur. Importancia mdica A pesar de que a maiora das bacterias son inocuas para os seres vivos, e de que moitas delas viven en simbiose cos organismos e tecidos coma na pel ou nos condutos dixestivos (flora intestinal), existe un grupo que producen enfermidades infecciosas en plantas e animais. Afectan tamn especie humana, son os coecidos como microorganismos patxenos. Os microorganismos patxenos causan infeccins, a infeccin o ataque dos microorganismos a unha organismo hspede. Implica necesariamente un prexuzo para o hspede. Algunhas das mis coecidas son as que
Imaxe 15: Bacteria causante da gonorrea (Neisseria Gonorrheae)

causan a sfilis (Treponema pallidum), a gonorrea (Neisseria gonorrheae), a tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) e o clera (Vibrio cholerae).

Importancia farmacutica As bacterias son utilizadas na enxeera xentica para obter certas substancias para o tratamento e prevencin de enfermidades. Para lograr isto se introduce a bacteria no ADN dunha clula eucariota que determina a sntese dunha protena.

11

Mediante este proceso se obtn insulina, a hormona do crecemento e a vacina contra a hepatite B. Importancia alimenticia O ser humano utiliza estes organismos con mltiples fins. As bacterias permiten a obtencin por fermentacin de certos

produtos lcteos, manteiga e vinagre. Ademais son utilizadas no tratamento de augas residuais e de residuos urbanos. 2.1.2 Eukarya
Imaxe 16: productos nos que interveen as bacterias para a sa formacin

O dominio Eukarya incle a todos os organismos con estrutura celular eucariota. A teora dos tres dominios leva a considerar que este dominio mis recente ca o anterior. A pesar de provir dun antecesor comn, o dominio Archeae e o Eukarya, son mis recentes e mis prximos no seu orixe. Todos os organismos que conforman o dominio presentan unhas caractersticas comns, e se atopan divididos en catro reinos: Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animmalias. 2.1.2.1 Caractersticas xerais

O Dominio Eukarya contn organismos que a nivel celular posen ADN verdadeiro. O ADN das clulas est contido nun ncleo celular separado da clula por unha dobre

membrana permeable. Outra das

caractersticas das sas clulas que teen un sistema de

endomembranas e un sistema
Imaxe 17: clula eucariota caracterstica
12

vacuolar

citoplasmtico integrado por retculos endoplasmticos liso e rugoso, aparato de Golgi e carioteca. Os organismos deste dominio constan dunha ou mis clulas deste tipo, polo que abrangue dende organismos unicelulares a pluricelulares. Todos os organismos que atopamos neste dominio presentan semellanzas a nivel celular: na estrutura dos lpidos, das protenas e do xenoma e todas comparten un orixe comn. 2.1.2.2 Nutricin

A nutricin nas clulas eucariotas pode clasificarse en auttrofa ou hetertrofa. Algns dos organismos posen unha nutricin auttrofa coma as plantas ou as algas. Estes organismos captan o dixido de carbono ambiental e o combinan con auga e substancias

inorgnicas extradas do medio e son empregadas no metabolismo celular para obter materia orgnica e enerxa, ATP.

Imaxe 18: As plantas, exemplo de nutricin auttrofa

A nutricin hetertrofa realizada por exemplo polo ser humano, aquela que obtn a materia e a enerxa a partir de

materia orgnica (glcidos, lpidos, protenas e cidos nucleicos).

Imaxe 19: Os animais, exemplo de nutricin hetertrofa


13

2.1.2.3

Reproducin

As clulas eucariotas que conforman os organismos do dominio Eukarya poden reproducirse por biparticin, xemacin e esporulacin. A biparticin un proceso similar ao bacteriano, unha clula se divide en das idnticas. A xemacin consiste na aparicin dunha protuberancia que chega a ser unha clula independente. A esporulacin facilita a divisin do ncleo en pequenas copias e na posterior divisin do citoplasma. Os organismos deste dominio, no relativo reproducin son moi variados; depende en gran medida do reino ao que pertenza cada un. Os organismos pertencentes ao Reino Plantae poden reproducirse de forma sexual ou asexual. A reproducin sexual ocorre nas plantas con flores xa que este o seu organismo reprodutor. A reproducin asexual ocorre de moi diversas formas: por medio de xemas, da fragmentacin ou de esporas. Os organismos pertencentes ao Reino Fungi poden reproducirse tamn por xemacin, por medio de esporas que se liberan en estado latente e se desenvolven cando existen condicins favorables para a sa xemacin. Poden ter tamn unha reproducin sexual por medio da unin de clulas. Os organismos pertencentes ao Reino Animalia rara vez se reproducen de forma asexual, temos algn exemplo de estes nunha especie de crocodilos que se reproducen por partenoxnese ou da hidra que se reproduce por xemacin. A maiora dos organismos posen unha reproducin sexual baseada na producin de clulas reprodutoras, os gametos coa metade de informacin que a clula nai formadas durante a meiose,
Imaxe 20: Proceso de meiose

que

se

unen

conformando un cigoto que dar lugar a un novo ser vivo coa metade de informacin de cada

14

proxenitor. Os organismos pertencentes ao Reino Protista se reproducen de modo asexual, por esporulacin, igual cas do Reino Plantae. 2.1.2.4 Clasificacin

Como xa se citou, o dominio Eukarya se divide an catro reinos: o Plantae, o Protista, o Animmalia e o Fungi. O rea da microbioloxa trata organismos pertencentes aos Reinos Protista e Fungi. O Reino Plantae o que abarca a diversidade de plantas presentes na biosfera. Se trata de organismos

pluricelulares cuxa parede celular est composta por celulosa. Crecen utilizando unha nutricin auttrofa e se caracterizan pola presenza de cloroplastos nas sas
Imaxe 21: Reino Plantae

clulas. O Reino Animmalia est composto

por organismos multicelulares de nutricin hetertrofa e respiracin aerobia. Non posen parede celular, soamente unha membrana plasmtica conformada por unha dobre bicapa lipdica. A pesar de que a microbioloxa non se centra neste reino, existen algns organismos pertencentes a el, que se comportan como organismos patxenos. Este o caso dos Nemtidos e dos Plantelmintos, dous tipos de vermes.

Imaxe 22: Imaxe dun Nemtido

15

O Reino Fungi esta formado por organismos hetertrofos, a maiora son multicelulares, exceptuando as levaduras, de interese para a microbioloxa. Poden ser microscpicos e macroscpicos. O Reino Protista o de maior interese para a microbioloxa dentro deste dominio. Neste reino se agrupan organismos unicelulares e

pluricelulares, auttrofos e hetertrofos e con reproducin asexual. Dentro deste reino diferenciamos algas, protozoarios e mofos. As algas son
Imaxe 23: Protozoo desde microscopio

organismos

unicelulares

pluricelulares que habitan augas doces e salgadas.

Os protozoarios son clulas eucariontes unicelulares. Carecen de estruturas internas especializadas a modo de rganos. Entre os seus medios de locomocin se atopan os cilios, os flaxelos e os pseudpodos e nalgns casos poden ser organismos patxenos. Os mofos comparten caractersticas cos fungos, son hetertrofos e poden chegar a causar enfermidades. 2.1.2.5 Interese

Como puidemos observar, non todos os reinos deste dominio son de interese para a microbioloxa xa que non conteen microorganismos, a continuacin analizaremos a importancia de cada un dos grupos dende o punto da microbioloxa. Importancia do Reino Animmalia Como citamos con anterioridade, a pesar de non existir microorganismos neste grupo, existen unha serie de organismos, mis concretamente de vermes, que actan como organismos patxenos, e por tanto teen certa importancia mdica.

16

Importancia do Reino Fungi A levadura, pertencente a este reino, ten grande importancia alimentaria e industrial. Se utilizan levaduras para a fermentacin alcohlica, as obtemos produtos como o etanol. Ademais se utilizan para pan e repostera xa que ao mesturar faria, auga e levadura fermenta rapidamente, pero a coccin posterior
Imaxe 24: Actuacin da levadura

elimina as bacterias da masa.

O proceso de fabricacin de vio, mosto e cervexa; dependen e gran parte da fermentacin de diferentes levaduras co resto dos elementos das mesturas. Importancia do Reino Protista Os mofos, pertencentes a este reino, son os causantes da descomposicin de certas materias orgnicas como o caso do pan e das froitas, que produce penicilina. Algns protozoos son patxenos para o ser humano, sendo de interese mdico por ser causantes de enfermidades. Os protozoos teen gran importancia nas cadeas alimenticias como compoentes do plancton. Son considerados bioindicadores nos procesos de tratamento de augas residuais. Se utilizan tamn para detectar vetas petrolferas e contriben a degradar a celulosa. Debido ao seu fcil cultivo e rpida reproducin se utilizan en investigacins sobre nutricin e crecemento. Ademais se provocou o parasitismo artificial con protozoos para coecer os cambios que acontecen na adaptacin parastica. Pola sa banda, as algas unicelulares e as algas en xeral, forman a base alimenticia dos mares e ocanos, e teen grande importancia na bioloxa e nos ecosistemas.

17

2.1.3

Archeae

As arqueas foron descubertas por Carl Woese en 1977, e foron as causantes do desenvolvemento da actual teora dos tres dominios. 2.1.3.1 Caractersticas xerais

As arqueas son organismos unicelulares carentes de ncleo. Son moi parecidas as das bacterias pero polas sas peculiares consideraron diferente. Son clulas envoltas por unha cuberta ou parede celular conformada por materiais que lles confiren alta resistencia contra os antibiticos e contra certos climas extremos. A sa alimentacin tamn diferente. Son comns en ambientes terrestres e marios e adoitan estar adaptadas en lugares onde as condicins ambientais son extremas: elevada concentracin de sal ou baixos ph, altas ou baixas temperaturas, lugares onde non podera sobrevivir outro ser vivo. 2.1.3.2 Nutricin
Imaxe 25: Clula das Arqueas

caractersticas unha forma de

se vida

As arqueas presentan todos os tipos de nutricin posibles. Algunhas obteen enerxa de compostos orgnicos como o xofre e o amonaco, son as denominadas littrofas. Outros grupos de arqueas utilizan a luz solar como fonte de enerxa, son as denominadas littrofas. Sen embargo estes organismos non presentan unha fotosntese que xere osxeno. Existe un ltimo grupo, os organtrofos que obteen enerxa a partir de compostos orgnicos ou de fixacin de carbono.

18

Para obter enerxa non precisan luz solar coma as plantas da Terra e tampouco requiren da presenza de osxeno. Sintetizan dixido de carbono, nitrxeno e cido sulfhdrico transformndoos como material de refugallo e expulsando metano e xofre. 2.1.3.3 Reproducin

As arqueas se reproducen asexualmente por fisin binaria ou mltiple, fragmentacin ou xemacin.Non se produce meiose de modo que todas teen o mesmo nmero de cromosomas. A divisin celular est controlada por un complexo ciclo celular, o cromosoma se replica en mltiples puntos de partida usando ADN polimerasas, as copias se separan e a clula se divide. As protenas que dirixen a divisin celular forman un anel contrctil arredor da clula. 2.1.3.4 Clasificacin

Atendendo ao seu hbitat, distinguimos catro tipos de arqueas: as haloflicas, as metanxenas, as acidfilas e as hipertermoflicas. As arqueas haloflicas se atopan en lugares de salinidade extrema. denominadas Euryarchaeota. Pola sa banda as metanxenas son aquelas que son anaerobias estritas e produtoras de gas metano. As arqueas hipertermoflicas son Son

aquelas cuxa temperatura ptima moi elevada, rolda os 80C nunhas e os 150C noutras. Adoitan atoparse en volcns submarinos e terrestres. Son denominadas Korarchaeota.
Imaxe 26: Hbitat de arqueas hipertermfilas

Crenarchaeota

Nun ltimo lugar temos as acidfilas

que se atopan en lugares con acidez extrema. O ph ptimo nalgns tipos o ph 2.

19

2.1.3.5

Interese

Debido s sas caractersticas teen un grande potencial biotecnolxico. Algunhas se estn a utilizar para producir bioplsticos que se degradan rapidamente e non contamina. Outros xeran metano no seu metabolismo e xa se utilizan en plantas urbanas e industriais de tratamento de desfeitos que o usan como fonte de enerxa. Tamn foron empregadas na ciencia como modelo de busca de vida fora do planeta. Teen unha importancia crecente no mundo da farmacutica xa que existe unha nova clase de antibiticos que derivan destes organismos. A sa importancia radica en ter un modo de accin diferente ao dos organismos bacterianos, ademais poderan permitir a creacin de novos marcadores para utilizar na bioloxa molecular. Ademais estn directamente implicada nos ciclos qumicos dos sistemas da terra xa que interveen nos ciclos do nitrxeno, do xofre e do carbono como organismos fixadores. 2.2 Organismos acelulares

Os organismos que conforman este grupo non son considerados seres vivos porque non realizan todas as funcins vitais por si mesmos, precisan parasitar formas mis complexas para desenvolver os seus ciclos. Son de organismos de estudo para a microbioloxa polo seu interese mdico e farmacutico e polo seu reducido tamao. 2.2.1 Caractersticas xerais

Existen varios tipos de organismos acelulares ben diferenciados, pero todos eles posen unhas caractersticas comns: - Non posen membranas - Nunca estn presentes os dous cidos nucleicos xuntos (ADN e ARN). - Son parasitos estritos dos que teen organizacin celular pero carecen de metabolismo.

20

2.2.2

Nutricin

Os organismos acelulares non realizan a funcin de nutricin, recordemos que non se trata de seres vivos. 2.2.3 Reproducin

Para reproducirse precisan estar en contacto cunha clula hspede. A reproducin depende en parte do organismo acelular do que se trate, pero todos eles aproveitan o ciclo celular da clula normal pertencente ao organismo hspede para multiplicarse e reproducirse. Vexamos o caso dos virus, este organismo introduce a sa secuencia no ADN da clula hspede e cando crea copia de si mesma crea sa vez copias da partcula vrica. 2.2.4 Clasificacin

Se poden recoecer dous niveis: o de partculas infectivas subvirales e os de partculas vricas ou virus. Dentro das partculas infectivas diferenciamos os prins, os viroides e os plsmidos. Os prins estn constitudos por protenas anmalas, posen un carcter infectivo entre individuos e entre clulas do individuo. Modifican a protena normal e se asocian a enfermidades dexenerativas central. Os viroides son molculas de ARN
Imaxe 27: Configuracin dos prins

do

sistema

nervioso

monocatenario,

interacciona

co

xenoma da clula hspede. En vexetais pode causar enfermidades relacionadas co crecemento.

21

Os

plsmidos

son

molculas de ADN bicatenario estracromosmico. Presentan

autonoma na sa replicacin e se transfire dunhas clulas a outras causando enfermidades.


Imaxe 28: Formacin dos plsmidos

As partculas vricas ou virus son entidades biolxicas que s se

reproducen no interior dunha clula hspede. Cada partcula se compn dunha envoltura chamada cpside conformada por protenas e que
Imaxe 29: Estrutura dos virus (Virus da Gripe)

envolve o cido nucleico que pode ser ADN ou ARN.

2.2.5

Interese

A importancia dos plsmidos radica fundamentalmente no seu uso na biotecnoloxa para a creacin de clulas nai ou a alteracin das caractersticas dalgunhas clulas. A importancia dos prins radica no seu interese mdico xa que son organismos causantes de importantes enfermidades no sistema nervioso central como o coecido coma o mal das vacas tolas. Por tanto estas formas teen unha especial importancia tamn na industria alimentaria xa que estas epidemias influron no consumo e comercializacin de carne. Por outra banda os prins teen unha aplicacin positiva. Segundo recentes estudios estas molculas poden axudar a fixar a mielina e podera axudar en enfermidades como a Esclerose Lateral Amiotrfica. A importancia dos viroides principalmente mdica, son causantes de enfermidades. Ademais os viroides que afectan a vexeteais producen importantes perdas econmicas.
22

Os virus teen unha grande importancia no campo da medicina xa que son os causantes de enfermidades como o VIH, sen embargo son de vital importancia tamn no campo da farmacutica xa que se utilizan na elaboracin de vacinas de virulentas enfermidades. A replicacin dos virus bacterifagos ten un papel fundamental na investigacin da replicacin da informacin xentica.

23

3. Bibliografa

3.1 Informacin Introducin - http://www.monografias.com/trabajos54/bacterias-virus-priones/bacterias-viruspriones2.shtml - http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap01/01_03_ 03.htm - http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3250/3400/html/2_reino_monera .html - http://suite101.net/article/bacterias-caracteristicas-tipos-estructura-yclasificacion-a80751 Teora dos tres Dominios - http://www.slideshare.net/gabomullen/5-reinos-3-dominios - http://www.danival.org/100%20biolomar/4000notasbio/clas/clas_3_dominios.ht ml Reino Bacteria - http://bios0910.blogspot.com.es/2010/02/importancia-de-las-bacterias.html - http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-De-LasBacterias/67585.html - http://www.ojocientifico.com/2011/06/10/la-importancia-de-las-bacterias - http://www.importancia.org/bacterias.php - http://www.ojocientifico.com/2011/04/22/caracteristicas-de-las-bacterias - http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/micro /contenidos5.htm - http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/micro /contenidos6.htm - http://www.catedu.es/cnice/descartes/web_HEDA/pagina/materiales/Oretania/ba cterias/bacterias.htm

24

- http://www.microcsalud.us.es/web/docencia/grado/temas-comunesgrado/clasificacion_bacterias.pdf - http://www.ojocientifico.com/2011/06/30/clasificacion-de-las-bacterias-segunsu-forma - http://bacteriasyvirus.wordpress.com/clasificacion-de-las-bacterias/ - http://www.slideshare.net/julolisapa/importancia-microorganismos Reino Eukarya - http://lawebdelascienciasnaturales.es.tl/Eukarya.htm http://ramirez202.webcindario.com/DE.html - http://bio-diversidad-prepa.blogspot.com.es/2010/12/dominio-eukarya.html - http://www.diversidadmicrobiana.com/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=254&Itemid=271 - http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota#Reproducci.C3.B3n - http://www.investiciencias.com/index.php?option=com_content&view=article&i d=48:reproduccion-en-las-plantas&catid=19:reproduccion&Itemid=14 - http://www.monografias.com/trabajos82/reino-fungi-hongo/reino-fungihongo.shtml#reproduccahttp://bio-diversidad-prepa.blogspot.com.es/2010/12/1-reinoanimmalia.html - http://bio-diversidad-prepa.blogspot.com.es/2010/12/reino-plantae.html - http://bio-diversidad-prepa.blogspot.com.es/2010/12/reino-fungi.html - http://bio-diversidad-prepa.blogspot.com.es/2010/12/reino-protoctista-oprotista.html - http://apuntes.infonotas.com/pages/biologia/seres-vivos/reino-protista.php - http://es.scribd.com/doc/56037177/Importancia-Biologica - http://www.joaquinrodriguezpiaya.es/2BachilleratoBiologia/Microbiologia/Los_ microorganismos.html - http://www.importancia.org/algas.php Reino Arqueae - http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Arquea/arquea.html - http://www.buenastareas.com/ensayos/Archaea/5805562.html - http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101112161554AAghgqB

25

- https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG67023/TAB42351/Arqueas.pdf - https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=r ja&ved=0CGAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.itescam.edu.mx%2Fprincipal%2Fs ylabus%2Ffpdb%2Frecursos%2Fr53710.DOC&ei=tpGjUr72CoSUhQe26ICwDg&usg= AFQjCNGFRzLRxyN_jRnwAcV_XbqRMflePA&bvm=bv.57752919,d.ZG4 - http://www.biopedia.com/arqueas/ - http://centrodeartigos.com/articulos-utiles/article_101338.html - http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/deptos/dbiogeo/recursos/Apuntes/B ioGeoBach1/6-Clasificacion/ActualArqueas.htm - http://ricardopalmas.blogspot.com.es/2009/06/clasificacion-dominio-archae.html - http://pedro1999.blogspot.com.es/2009/09/clacificacion-de-arqueobacterias.html Organismos acelulares - http://www.slideshare.net/pacozamora1/tema-14-microorganismos-y-formasacelulares - http://encina.pntic.mec.es/~esarment/web%20maluque/imagenes/Bio%202%20 UD%2024%20Organizacion%20acelular%20y%20virus.pdf - http://www.cepamarm.es/documentos/Inma-7-%20Formas%20acelulares%20%20Virus,%20viroides%20y%20priones.pdf - http://datateca.unad.edu.co/contenidos/201504/contLinea/leccin_6_organismos_ acelulares.html - http://www.slideshare.net/fmedin1/virus-15575800 - http://www.biologia.edu.ar/viruslocal/reproduccion.htm - http://www.xtec.cat/colsantramonmanyanet/Oferta_educativa/Secundaria/Naturals/Tema_2-3.pdf - http://es.bioshock.wikia.com/wiki/Pl%C3%A1smidos - http://www2-ricardo.blogspot.com.es/2007/03/importancia-de-los-prionesviriones-y.html - http://es.noticias.yahoo.com/blogs/apuntes-naturaleza/la-cara-buena-los-priones084238465.html - http://www.semilladelcaribe.com.mx/sc/archi/virus.pdf - http://cicshare.dep.usal.es/avelino/Bacteriologia/Tema%2022%20Viroides.pdf

26

- http://www.monografias.com/trabajos92/extructura-e-importanciavirus/extructura-e-importancia-virus.shtml

3.2 Imaxes

- http://www.portalplanetasedna.com.ar/leeuwenhoek%20.htm - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vibrio_cholerae_01.jpg - http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/los_seres_vivos /ud4/1_1.html - http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/exaorigen.htm - http://www.cedepap.tv/science-report/articulos/resistencia-del-virus-de-la-gripea-los-antivirales - http://www.losmicrobios.com.ar/microbios/imagenes/Estructura_Bacteriana.jpg - http://www.monografias.com/trabajos90/clasificacion-seres-vivos-virus-ybacterias/image003.jpg - https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQE9vau0t5rnkSrCYfzX03GsWejUPofKPZ4 HlaIufG-qA7MyBUzw - http://www.educando.edu.do/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen/articles94623_imagen_0.gif - http://4.bp.blogspot.com/-ogKce6dHUsg/UM5qrgNR5KI/AAAAAAAAAF4/funwADwkCo/s1600/3.jpg - http://personales.ya.com/geopal/biologia_2b/unidades/imagenes/tema7/conjugac ion.jpg - http://personales.ya.com/geopal/biologia_2b/unidades/imagenes/tema7/transduc cion.jpg - http://2.bp.blogspot.com/_e2HTnnPJMr4/TH2A9XsJUHI/AAAAAAAAABY/a Qhj6ZZPg5c/s640/digitalizar0001.jpg&sa=X&ei=7Bd6T7DWN4ue8QT2k52FCg&ved =0CAkQ8wc4FQ&usg=AFQjCNG4-BKabuQixHwezeCt7wY292-rAg - http://iqmx.com.mx/images/ACETONA.png - http://www.scientificpsychic.com/health/Neisseria-gonorrhoeae.jpg - http://3.bp.blogspot.com/n8tMlFaYsbI/UV9FkoawPvI/AAAAAAAAGwY/Q2tVWXnxIsU/s1600/lacteos_3.jpg - http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/images/celulaaldea.gif

27

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/trabajos_al umnado/funciones_vitales/la_nutricion_archivos/image013.jpg - http://gorebeasc.comxa.com/20070417klpcnavid_6_Ees_SCO.png - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Meiosis_Overview _es.svg/476px-Meiosis_Overview_es.svg.png - http://www.secretosparacontar.org/Portals/0/img_lectores/img_universo/reinos% 20naturaleza/reino%20plantae.jpg - http://deab.upc.edu/img/gdr/epidemiologia/J2%20(2).jpg - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Paramecium.jpg/22 0px-Paramecium.jpg - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Halobacteria.jpg/2 50px-Halobacteria.jpg - http://ecosofia.org/files/yellowstone_springs_1.jpg - http://www.classe.es/salud/img/prion.jpg - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Plasmid_(spanish). svg/320px-Plasmid_(spanish).svg.png - http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHSbVSrINuVeLdEPALsdhAqrVy JGclWL5lHvrgzb8_K1yT9Nu9Lw

28