Вы находитесь на странице: 1из 26

phn ng oxi ho kh

Cn bng phng trnh phn ng oxi ho kh


I-nh ngha:
Phn ng ox ho-kh phn ng trong nguyn t hoc on ny nhng eectron cho nguyn t hoc on
khc.
VY d:
-Nguyn t nhng eectron cho nguyn t:
2x1e
2Na + C2 = 2NaC
-Nguyn t nhng eectron cho on:
2e
Fe + Cu
2+
= Fe
2+
+ Cu
-Ion nhng eectron cho nguyn t:
2x1e
2Fe
2+
+ C2 = 2Fe
3+
+ 2C

-Ion nhng eectron cho on:


2x1e
2I

+ 2Fe
3+
= I2 + 2Fe
2+
Hoc: MnO4

+ 5Fe
2+
+ 8H
+
= Mn
2+
+ 5Fe
3+
+ 4H2O
Nh vy, nguyn t, phn t v on Ou c thO tham ga vo phn ng ox ho-kh.
II-Cc khi nim:
Cht oxi ho chEt thu eectron ca chEt khc.
Cht kh chEt nhng eectron cho chEt khc.
!" trnh oxi ho #hay s oxi ho$ qu trnh xy ra s mEt eectron.
!" trnh kh #hay s kh$ qu trnh xy ra s nhn eectron.
Mt chEt ch c thO nhng eetron kh c mt mt chEt nhn eetron. V vy trong phn ng ox ho -
kh, s oxi ho v s kh bao g cng dOn ra ng th.
VY d: 2Na + C2 = 2NaC
Na: ChEt kh.
C2: ChEt ox ho.
S ox ho (hoc qu trnh oxi ho): Na - 1e = Na
+
S kh (hoc qu trnh kh): C + 1e = C


III-Cch cn bng phng trnh phn ng oxi ho- kh:
%-&' oxi ho: S ox ho n tYch ca nguyn t trong phn t v g nh rng cc cp eectron
chung chuyOn hVn vO phYa nguyn t c m n n hn.
(-!"i t)c xc *nh +' oxi ho:
a-S ox ho ca nguyn t trong phn t n chEt un un bng 0.
b-Trong phn t hp chEt, tng s s ox ho ca cc nguyn t bng 0.
c-+V cc on n nguyn t, s ox ho bng n tYch ca on .
+V cc on a nguyn t, tng s s ox ho ca cc nguyn t bng n tYch ca on.
d-Trong cc hp chEt:
+S ox ho ca H +1 ( tr trng hp cc hrua km o NaH, CaH2 ... hro c s ox ho -1).
+S ox ho ca Na, K, Ag +1; ca Mg, Ca, Ba, Zn +2; ca A +3.
+ S ox ho ca ox -2 (tr trng hp cc peoxt H2O2 , Na2O2 , BaO2 , s ox ho ca ox -1, trong OF2
s ox ho ca ox +2).
nh ngha s ox ho v s kh trn c s s ox ho:
S ox ho mt nguyn t m tng s ox ho ca nguyn t v s kh mt nguyn t m gm s ox
ho ca nguyn t .
Vy, phn ng ox ho - kh phn ng trong c s bn s ox ho ca cc nguyn t.
Ch : Da vo +' oxi ho ca mt nguyn t trong mt chEt, c thO d on cht oxi ho, cht kh-
Kh mt nguyn t c s oxi ho cao nht th ch c th c tnh oxi ho m khng thO c tYnh kh.
VY d: KMnO4 , HCO4 , H2SO4 , K2Cr2O7 , HNO3 ,...
Kh mt nguyn t c s oxi ho thp nht th ch c th c tnh kh m khng thO c tYnh ox ho.
VY d: HI, HBr, HC, H2S, NH3...
Kh mt nguyn t c s oxi ho trung gian, tu thuc vo Ou kn (phn ng v chEt no) m thO
hn tnh oxi ho hay tnh kh.
V d: + 4e 2e
S
0

(+4)
SO2
(+6)
SO4
2
2H2S + SO2 = 3S + 2H2O
SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr
TYnh s eectron trao (nhng hoc thu) ca mt nguyn t trong phn ng
S eectron trao = S ox ho n - S ox ho
b
VY d: HNO3 N2O :
2N
+5
+ 8e = 2N
+1
(S eectron trao : 2 (51) = 8).
HNO3 N
x
O
y
:
xN
+5
+ (5x2y)e = xN
+2y/x
(S eectron trao : x (5
2y
x
) = (5x2y).
Fe
x
O
y
Fe
3+
xFe
+2y/x
(3x2y)e = xFe
+3
. (S eectron trao : x (3
2y
x
) = (3x2y).
Ch - h!ng "#c "$i d%u th&o cch: '(x)y*& th+nh '(x,)y*& -
.-Cc b/c cn bng phng trnh phn ng oxi ho kh th0o phng php th1ng bng 020ctron:
-Vt s phn ng v v nhng chEt tham ga v to thnh sau phn ng.
-Xc nh cc chEt ox ho v chEt kh.
131 1
-Vt cc na phn ng. TYnh s eectron m m phn t (hoc on) chEt ox ho nhn v m phn t
(hoc on) chEt kh nhng.
-Cn bng cc h s sao cho t3ng +' +' 020ctron c4a cht kh mt *i bng t3ng +' +' 020ctron
c4a cht oxi ho th" 56o.
- Cn bng cc nguyn t khng thay s ox ho (thng theo th t: m s nguyn t km o khng
thay s ox ho, gc axt, cc phn t m trng (axt, baz) v cu cng s phn t nc.
-Hon thnh phng trnh dng phn t v kOm tra .
VY d: Cn bng phng trnh phn ng ox ho kh sau:
a/ KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
2 Mn
+7
+ 5e = Mn
+2
5
2Fe
+2
2e = 2Fe
+3
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
b/ A + HNO3 (ong) A(NO3)3 + N2O + H2O
3 2N
+5
+ 8e = 2N
+1
8
A
0
3e = A
+3
8A + 30HNO3 (ong) = 8A(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
7-8r9ng h:p mt phn t c; nhi<" ng"=>n t' tha= *3i +' oxi ho, c thO cn bng theo s ox
ho rng ca tng nguyn t (c.n ch "/n t0 12 s3 nguy4n t cc nguy4n t3 trong 5h6n t) hoc cn bng
theo s eectron 1 phn t chEt trao .
As2S3 + HNO3 ong
+ H2O H3AsO4 + H2SO4 + NO
28 N
+5
+ 3e = N
+2
.
3
2As
+3
- 4e = 2As
+5
3S
2
- 24e = 3S
+6
(- 28e)
7oc: (As2S3)
0
- 28e = 2As
+5
+
3S
+6
(- 28e)
3As2S3 + 28HNO3 ong
+ 4H2O = 6H3AsO4 + 9H2SO4 + 28NO
* 8rong trng h#5 9:t 5h6n t c; nhi<u nguy4n t3 thay "$i s3 oxi ho= n4n 5 dng: 8rong 5h6n t
t$ng ">i s3 s3 oxi ho c?a cc nguy4n t3 @Ang B= tnh s !ctron trao "#i cho $ phn t sC "Dn giEn
hDn tnh s3 oxi ho ri4ng c?a tFng nguy4n t3G
V d: 'Hs)I(*
B
J 'K& I)*
B
GGGG
?-8r9ng h:p phn ng t@o ra nhi<" +n phAm 'c?a s oxi ho hay s kh* trong c nhOu s ox ho
khc nhau th c thO vt rng tng phn ng v tng sn phEm r vt gp sau kh nhn v h
s t theo O b cho hoc vt cc na phn ng rng r nhn v h s theo O b cho.
VY d- Cn bng phng trnh phn ng sau:
A + HNO3 ong
A(NO3)3 + N2O + NO + H2O
Bt hn hp khY to thnh c 25% N2O.
G: T thO tYch N2O : 25% t thO tYch NO : 75%.
T s mo N2O : NO = 1 : 3.
Cc phn ng rng:
8A + 30HNO3 = 8A(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1)
A + 4HNO3 = A(NO3)3 + NO + 2H2O (2)
O c t trn ta nhn phng trnh (2) v 9 r cng ha phng trnh, ta c:
17A + 66HNO3 ong
= 17A(NO3)3 + 3N2O + 9NO + 33H2O
Hoc vt cc na phn ng rng:
A + HNO3 ong
A(NO3)3 + N2O + NO + H2O
17
A
0
3e = A
+3
.
3
1x 2N
+5
+ 8e =
2N
+1
3x N
+5
+ 3e =
N
+2
(+17e)
17A + 66HNO3 ong
= 17A(NO3)3 + 3N2O + 9NO + 33H2O
B-Co6n th6nh ph ng trnh phn ng D@ng ion-
L Cch c6n @Ang 5hDng trnh 5hEn Mng oxi ho -kh d>ng ion:
NOc P: C6n @Ang th&o 5hDng 5h5 thQng @Ang &1&ctron th!ng thngG
NOc )- 5 dng "Rnh 1uSt trung ho+ "i2n: 8$ng "i2n tch hai T/ 5hEi @Ang nhauG 8h49 T+o 7
,
'n/u 9!i
trng axit* hoc U7

'n/u 9!i trng ki<9* cho "i2n tch hai T/ @Ang nhauG
NOc (: 8h49 cc 5h6n t nOc 7)U T+o T/ kia cho "?G
VY d: Cn bng phng trnh phn ng ox ho- kh sau dng on:
a) MnO4

+ SO3
2
Mn
2+
+ SO4
2
2 Mn
+7
+ 5e = Mn
+2
5 S
+4
2e = S
+6
2MnO4

+ 5SO3
2
2Mn
2+
+ 5SO4
2
2MnO4

+ 5SO3
2
+ 6H
+
= 2Mn
2+
+ 5SO4
2
+ 3H2O
V/ tri: P) "Dn TR di2n tch '*J V/ 5hEi: V "Dn TR di2n
tch '*
th49 T+o T/ tri V ion 7
,
= T/ 5hEi ( 5h6n t nOc 7)UG
b) Cr
3+
+ C2 CrO4
2
+ C

3
C2 + 2e = 2C

2 Cr
+3
3e = Cr
+6
2Cr
3+
+ 3C2 2CrO4
2
+ 6C

2Cr
3+
+ 3C2 + 16OH

= 2CrO4
2
+ 6C

+ 8H2O
V/ tri: V "Dn TR di2n tch '+*J V/ 5hEi: PB "Dn TR di2n
tch '*
th49 T+o T/ tri PV ion U7

= T/ 5hEi W 5h6n t nOc 7)UG


VY d: FeS + HNO3 SO4
2
+ N2OX + Fe
3+

(10-2x) FeS - 9e = Fe
+3
+ S
+6
9 2N
+5
+ (10-2x)e = 2N
+x

131 2
(10-2x)FeS + 18NO3

(10-2x)Fe
3+
+ (10-2x)SO4
2
+ 9 N2OX
(10-2x)FeS+18NO3

+(28-2x)H
+
(10-2x)Fe
3+
+(10-2x)SO4
2
+ 9N2OX + (14-
x)H2O
V/ tri: PW "Dn TR di2n tch '-* V/ 5hEi: 'PB - )x* "Dn TR
di2n tch ',*
th49 T+o T/ tri ')W - )x* ion 7
,
= T/ 5hEi 'PX -x* 5h6n t nOc 7)UG
%E-Cn bng cc phng trnh phn ng #D@ng t3ng F"t$ th0o phng php th1ng bng
020ctron:
VY d: FeXO
y
+ HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
3 xFe
+2y/x
(3x - 2y)e = xFe
+3

(3x - 2y) N
+5
+ 3e = N
+2

3FeXO
y
+ (12x - 2y)HNO3 = 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x - y)
H2O
%%- 8r9ng h:p phn ng t@o ra nhi<" +n phAm c4a +G oxi ho ha= kh nhng cha biHt +n phAm
ng 5I +' oxi ho n6o-
Trong trng hp ny nn p dng nh ut bo ton eectron:
% mo! !ctron cht kh cho & % mo! !ctron cht oxi ho nh'n O xc nh s ox ho ph
hp.
VY d 1: Cho 1,26 gam hn hp Mg v A (trn theo t mo 3 : 2) tc dng v H2SO4 c, nng va ,
thu c 0,015 mo sn phEm c cha u hunh.
a) Xc nh sn phEm c cha u hunh chEt no trong SO2, S v H2S.
b) TYnh thO tYch dung dch H2SO4 98% (D = 1,84 g/m).
G: a) G s mo A trong 1,26 gam hn hp x, s mo Mg 1,5x.
Ta c: 27x + 24.1,5.x = 1,26
G ra x = 0,02 S mo A: 0,02 mo, s mo Mg: 0,03 mo.
G s ox ho ca u hunh trong sn phEm a.
Cc na phn ng nhng eectron ca chEt kh:
A
0
3e = A
+3
(mo) 0,02 0,06
Mg
0
2e = Mg
+2
(mo) 0,03 0,06
Tng s mo eectron chEt kh (A, Mg) nhng: 0,06 + 0,06 = 0,12 mo.
p dng nh ut bo ton eectron:
S mo eectron chEt kh(A, Mg) cho = S mo eectron chEt ox ho(S
+6
) nhn.
Na phn ng nhn eectron ca chEt ox ho:
S
+6
+ (6 a)e = S
a
Theo na
p.ng
(6 a) mo 1 mo
Theo b 0,12 mo 0,015 mo
Ta c t thc:
( )
,
6
0 12
a
=
1
0 015 ,
a = 2. Vy hp chEt to thnh H2S.
b) TYnh thO tYch dung dch H2SO4 98% (D = 1,84 g/m): Y:c giE t giEiG
VY d 2 : Cho 0,1 mo Mg tc dng v HNO3 thu c 0,02 mo khY X.
Xc nh CTPT ca X.
G: Na phn ng nhng eectron ca chEt kh (Mg):
Mg
0
2e = Mg
+2
(mo) 0,1 0,2
S mo eectron chEt kh (Mg) nhng: 0,2 mo.
G s ox ho ca N trong sn phEm phn ng a.
S nguyn t N trong 1 phn t sn phEm x ( x = 1, 2 ).
Na phn ng nhn eectron ca chEt ox ho:
xN
+5
+ (5x ax)e = xN
a
(1 phn t)
Theo na
p.ng
(5x ax) mo 1 mo
Theo b 0,2 mo 0,02 mo
Ta c t thc:
( )
,
5
0 2
x ax
=
1
0 02 ,
; rt a theo x a = 5
10
x
.
Chn g tr x = 2 , a = 0. Vy CTPT X N2.
131 3
%(- Cn bng cc phn ng ho hJc hK" c-
Cc bc tn hnh: Cng qua cc bc nh cn bng phn ng ox ho kh trong chEt v c. Nhng kh tYnh s
ox ho ca cacbon cn u :
- Nu cho cng thc dng phn t: TYnh s ox ho trung bnh ca C.
-Nu cho cng thc dng cEu to, ch c C ca nhm chc thay s ox ho: Kh cn bng, ch tYnh
s ox ho ca C mang nhm chc.
TYnh s ox ho ca C trong cc hp chEt sau:
C2H2 C2H4 CHCH CH2=CH2
C2H6 C2H6O C2H4O C2H4O2
CH3-CH3 CH3-CH2-OH CH3-CH=O CH3-COOH
VYd-Cn bng cc phng trnh phn ng sau theo phng php thng bng eectron:
a) K2Cr2O7 + C2H5OH + HC CrC3 + CH3CHO + ...
1 2Cr
+6
+ 6e = 2Cr
+3
3 C
1
2e = C
+1
K2Cr2O7 + 3C2H5OH + 8HC 2CrC3 + 3CH3CHO + 2KC + 7H2O
b) K2Cr2O7 + C2H6O + HC CrC3 + C2H4O + ...
1 2Cr
+6
+ 6e = 2Cr
+3
3 2C
2
2e = 2C
1
K2Cr2O7 + 3C2H6O + 8HC 2CrC3 + 3C2H4O + 2KC + 7H2O
%L('8ha9 khEo th49* Cn bng phng trnh phn ng oxi ho -kh th0o phng php ion-
020ctron:
( 8hng 5 dng cho 5hEn Mng xEy ra trong dung dRch*G
)gu*+n t,c: -#ng !ctron m. cht kh cho /0ng t#ng !ctron m. cht oxi ho nh'n1
Cc /2c: -Vi/t "ng d>ng tZn t>i c?a cc ion trong dung dRchG
-VOi cc na 5hEn Mng= c6n @Ang cc nguy4n t3: [+9 cho t$ng cc nguy4n t c?a cc nguy4n t3 \ hai T/
@Ang nhauG
,8rong 9!i tr ng axit:
]/u ch%t oxi ho th3a oxi th U k/t h#5 TOi 7
,
t>o th+nh 7)UG
]/u ch%t kh thi4u oxi th k/t h#5 TOi 7)U t>o th+nh 7
,
G
,8rong 9!i tr ng ki<9:
]/u ch%t oxi ho th3a oxi th U k/t h#5 TOi 7)U t>o th+nh U7

G
]/u ch%t kh thi4u oxi th k/t h#5 TOi U7

t>o th+nh 7)UG


,8rong 9!i tr ng trung tnh:
]/u ch%t oxi ho th3a oxi th U k/t h#5 TOi 7)U t>o th+nh U7

G
]/u ch%t kh thi4u oxi th k/t h#5 TOi 7)U t>o th+nh 7
,
G
-[+9 cho t$ng "i2n tch \ hai T/ @Ang nhau @Ang cch th49 hoc @Ot &1&ctronG
-8hQng @Ang s3 &1&ctron cho T+ s3 &1&ctron nhSn rZi c:ng hai na 5hEn Mng= ta "#c 5hDng trnh ion c?a
5hEn Mng-
5 67 : Vi/t 5hDng trnh 5hEn Mng d>ng ion
Fe
2+
+ MnO4

Fe
3+
+ Mn
2+
5 Fe
2+
- 1e = Fe
3+
1 MnO4

+ 8H
+
+ 5e = Mn
2+
+ 4H2O
5Fe
2+
+ MnO4

+ 8H
+
= 5Fe
3+
+ Mn
2+
+ 4H2O
IM-Nhn 2o@i phn ng oxi ho - kh
%-Nhn ng giKa cc ng"=>n t, phn t hoOc ion-
L phn ng trong cc chEt ox ho v chEt kh nm nhng chEt khc nhau.
VY d: 2Na + C2 = 2NaC
(-Nhn ng tG oxi ho - kh-
L phn ng trong cc nguyn t ca cng mt nguyn t t cng mt s ox ho bn thnh nhOu s ox
ho khc (s ox ho ca nguyn t va tng va gm). VY d: 2NaOH + C2 = NaC + NaCO +
H2O
L- Nhn ng oxi h;a - kh nPi phn t-
L phn ng trong cc nguyn t ca nhng nguyn t ho hc khc nhau trong cng mt phn t c
s ox ho thay .
VY d: 2KCO3
MnO2,to
2KC + 3O2
Q6i tRp p DSng
%- a) Th no phn ng ox ho-kh? Phn bt cc kh nm: ChEt ox ho, s ox ho, chEt kh, s
kh. LEy phn ng nhm v axt HNO3 ong O mnh ho:
A + HNO3 A(NO3)3 + N2O + H2O
b) Phn bt phn ng t ox ho kh v ox ho kh n phn t. Cho vY d mnh ho.
(- a)Phn ng trao on v phn ng oxy ho - kh xy ra theo chOu no? Cho cc thY d O mnh
ho.
b) Cho phn ng nA + mB
n+
nA
m+
+ mB (1)
Hy so snh tYnh ox ho -kh ca cc cp A
m+
/ A v B
n+
/ B O phn ng (1) xy ra theo chOu thun.
L- Cho cc phn ng: 1.Cu + HNO3(ong) Cu(NO3)2+ NO + H2O (1)
2. KMnO4 + HC MnC2 + C2 + KC + H2O (2)
7^y: a) Cn bng cc phn ng ox ho - kh trn.
b) Vt cc phng trnh on thu gn (rt gn).
c) Xc nh cc chEt kh, cc chEt ox ho v va tr ca HNO3 (ong) cng nh HC trong cc phn
ng trn.
T- a) LEy 3 phn ng O mnh ho rng trong phn ng ox ho- kh, cc axt c thO ng va tr chEt ox
ho, chEt kh, hoc ch m trng khng tham ga cho nhn eectron.
b) Vt ha phng trnh phn ng chng mnh mu ntrat ng va tr ox ho trong m trng axt v
m trng baz.
U- a) Va tr ca nguyn t km o v caton km o trong phn ng ox ho-kh. Cho thY d mnh ho.
b) Hy nu tYnh chEt ho hc c bn ca on km o M
n+
.
7- Cho bt cp ox ho kh sau:
Dy trn: TYnh ox ho tng dn
Fe
2
Cr
3+
Cu
2
Fe
3
131 4
+ + +
Fe Cr
2+
Cu
+
Fe
2
+
Dy d: TYnh kh gm dn
Vt tEt c cc phn ng c thO xy ra kh cho ha cp mt tc dng v nhau trong dung dch nc.
?- Cn bng cc phn ng x ho kh sau:
a) As2S3 + HNO3 ong
+ H2O H3AsO4 + H2SO4 + NO
b) As2S3 + HNO3 + H2O H3AsO4 + H2SO4 +N2OX
c) SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4
d) K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O
B- Vt cc phng trnh phn ng sau y d dng phn t v on rt gn:
1. FeSO4 + C2 2. Fe(OH)2 + Br2 + NaOH
3. A + NaOH + H2O 4. C2 + NaOH (ngu)
5. Fe + Fe2(SO4)3 6. Mg + HNO3 NH4
+
7. Ca(HCO3)2 + NaOH (d)
%E- C phn ng g xy ra kh cho cc chEt sau y tc dng v nhau (trong dung dch): a) Mg +
H
+
+ SO4
2
?
b) Cu + H2SO4 (ong) + NaNO3 ?
c) FeC2 + H2SO4 (ong) + KMnO4 ?
%%- Cn bng cc phn ng sau y theo phng php cn bng eectron:
a) KNO3 +FeS2
to
KNO2 + Fe2O3 + SO3
b) CrC3 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr + NaC + H2O
%(- Cn bng v vt phng trnh on rt gn ca phn ng sau:
a) Fe3O4 + H2SO4 (c, nng) ... + SO2 + ...
b) FexOy + HI ... + I2 + ...
%L- Hon thnh v cn bng cc phng trnh phn ng sau:
a) FeS2 + HNO3 d Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + ...
b) Cu2S.FeS2 + HNO3 Cu(NO3)2 +Fe(NO3)3+H2SO4+ NO+ H2O
c) O3 + KI + H2O I2 + ...
d) Na2O2 + CO2 O2 + ...
e) Ho tan mt mu cacbonat km o M bng dung dch HNO3 thu c dung dch v hn hp 2 khY NO v
CO2.
%T- Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
a) FeS2 + H2SO4 (c)
to
b) Ag2S + O2
to
c) NH4NO3
to
d) KNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 KNO3 + Cr2(SO4)3 + ...
%U- Hon thnh phng trnh dng on theo s :
a) FeS + HNO3 SO4
2
+ N2OX + ...
b) Cu + NO3

+ H
+
... + NO + ...
c) A + NO3

+ OH

+ H2O

AO2

+ NH3
%.- Cn bng phng trnh phn ng sau (vt phng trnh phn ng (b) dng tng qut): a. C2 +
NaOH NaCO3 + NaC + H2O
b. M2O
x
+ HNO3 M(NO3)3 + NO + H2O
c. M2(CO3)n + HNO3 M(NO3)m + NO + CO2 + H2O
-Vt phng trnh phn ng (a) d dng on rt gn.
-V g tr no ca x, n, m phn ng (b, c) s phn ng ox ho-kh hoc phn ng trao ?
%7- Ho tan hon ton hn hp gm 0,12 mo FeS2 v x mo Cu2S bng HNO3 va thu c dung dch A
ch cha cc mu sunfat v khY NO. Hy vt cc phng trnh dng on v phn t. Tm g tr ca x ?
%?- Hy m t hn tng v vt cc phng trnh phn ng xy ra kh:
a) Cho dng khY CO2 n tc qua cc ng dung dch Ca(OH)2.
b) Cho dn dn dung dch NaOH n d vo cc ng dung dch AC3.
c) Cho dn dn dung dch HC ong n d vo cc ng dung dch NaAO2.
d) Cho dn dn n d dung dch KMnO4 vo cc ng hn hp FeSO4 v H2SO4 ong. Trong cc phn ng
xy ra phn ng no phn ng ox ho- kh, chEt no chEt ox ho, chEt no chEt kh?
%B-Cn bng phng trnh phn ng ox ho- kh sau bng phng php cn bng eectron:
FeO + H
+
+ NO3

Fe
3+
+ NO2 + NO + H2O
Bt t s mo: NO2 : NO = a : b.
(E- Ho tan 4,58 gam A bng dung dch HNO3 ong thu c hn hp khY NO v N2O c t kh so v hro
bng 16,75.
a) Vt v cn bng phng trnh phn ng theo phng php cn bng eectron.
b) TYnh kh ng mu nhm thu c.
c) TYnh thO tYch m khY trong hn hp Ou kn tu chuEn.
(%-Mt hn hp M gm Mg v MgO c cha thnh ha phn bng nhau.
Cho phn 1 tc dng ht v dung dch HC th thu c 3,136 Yt khY (o ktc); c cn dung dch v m
kh th thu c 14,25 gam chEt rn A. Cho phn 2 tc dng ht v dung dch HNO3 th thu c 0,448 Yt
khY X nguyn chEt (o ktc); c cn dung dch v m kh th thu c 23 gam chEt rn B.
-Xc nh thnh phn phn trm theo kh ng ca m chEt trong hn hp M.
-Xc nh cng thc phn t ca khY X.
((-Cn bng ha phng trnh phn ng sau bng phng php thng bng eectron:
a) KMnO4 + C2H4 + H2O C2H6O2 + KOH + MnO2
b) C12H22O11 + H2SO4 CO2 + SO2 + H2O
c) KMnO4+ H2C2O4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
(L-Cn bng ha phng trnh phn ng sau bng phng php thng bng eectron:
a) K2Cr2O7 + C2H5OH + HC CrC3 + CH3CHO + ...
b) R-CH2OH + KMnO4 R-CHO + MnO2 + KOH + H2O
c) C6H5-NO2 + Fe + H2O Fe3O4 + C6H5-NH2
131 5
(T- Hon thnh v cn bng phng trnh phn ng theo phng php cn bng on-eectron:
a) CH2= CH- CH2OH + KMnO4 + H2O KOH + ... + ...
b) CH2= CH2 + KMnO4 + H2SO4
(U- H phn t, nguyn t hay on no sau y a) ch thO hn tYnh ox ho;
b) ch thO hn tYnh kh; c) thO hn va tYnh ox ho, va tYnh kh: Fe, Fe
2+
, Fe
3+
, Cu, C2, C

, Mn, MnO2,
MnO4

, N2, NO3

, NO2

, S
2
, SO3
2
, SO4
2
.
(.-Cho cc phn ng:
1. Cu + HNO3 (ong) Cu(NO3)2 + NO + H2O (1)
2. KMnO4 + HC MnC2 + C2 + KC + H2O (2)
7^y:
a. Cn bng cc phn ng ox ho - kh trn.
b. Vt cc phng trnh on thu gn (rt gn).
c.Xc nh cc chEt kh, cc chEt ox ho v va tr ca HNO3 (ong) cng nh HC trong cc phn ng trn.
'CY] 8_7C`-aW*
(7-Cn bng cc phn ng ox-ho kh sau bng phng php thng bng eectron. Ch ra cc qu trnh ox
ho-kh ?
a. Zn + HNO3 (rEt ong) Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
b. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2.'CYI_ Nbc ciang-aW*
c. Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.
%B- Hon thnh cc phng trnh phn ng sau y dng phn t v dng on thu gn:
a. A + HNO3 A(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
b. FeCO3 + HNO3 Fe(NO3)3 + N2O + CO2 + H2O
c. M + H2SO4 M2(SO4)n + SO2 + H2O
(n: Ho tr ca km o M).
(?- Hy cn bng cc phng trnh phn ng ox ho- kh sau bng phng php thng bng eectron:
a. K2S + KMnO4 + H2SO4 S + MnSO4 + K2SO4 + H2O
b. SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4
c. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O

d. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 K2SO4 + KNO3 + MnSO4 + H2O

(B. Cn bng cc phn ng sau:
a. FeC3 + KI FeC2 + KC + I2
b. K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
c. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O
d. SO2 + KMnO4 + H2OK2SO4 + MnSO4 + H2SO4
e. K2S + KMnO4 + H2SO4S + K2SO4 + MnSO4 + H2O
f. HC + HCO3 C2 + H2O
g. Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
h. FeSO4 + C2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + HC
. K2Cr2O7 + KI + H2SO4 Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O
|. Fe(NO3)2 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
k. KI + KCO3 + H2SO4 K2SO4+ I2 + KC + H2O
. Fe3O4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
m.CrC3 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr + NaC + H2O
LE- Cn bng cc phn ng sau y theo phng php cn bng eectron:
a. KNO3 +FeS2
o
t

KNO2 + Fe2O3 + SO3


b. Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
c. FeSO4 + C2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + HC
d. CuS2 + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2O + H2O
e. Cu + HC + NaNO3 CuC2 + NaC + NO + H2
L%- Cn bng phn ng sau bng phng php thng bng eectron. Ch r chEt ox ho v chEt kh.
a. C2 + NH3
o
t

N2 + HC
b. KMnO4+ NaNO2 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + NaNO3 + H2O
c. NH3 + Na NaNH2 + H2 'Y7 Y+ ]dng-aa*
Cn bng phn ng ox ho kh c nhOu nguyn t thay s ox ho.
L(-Cn bng cc phn ng x ho kh sau:
a. As2S3 + HNO3 ong
+ H2O H3AsO4 + H2SO4 + NO
b. Cu2S.FeS2 + HNO3 Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3+ H2SO4+ NO+ H2O
c. Ho tan mt mu cacbonat km o M bng dung dch HNO3 thu c dung dch v hn hp 2 khY NO v
CO2.
(U- Cn bng cc phn ng x ho kh sau:
a. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
b. CrI3 + C2 + KOH K2CrO4 + KIO4 + KC + H2O
c. As2S3 + HNO3 + H2O H3AsO4 + H2SO4 + NO
d. KCO3 + NH3 KNO3 + KC+ C2 + H2O
e. AgNO3 Ag + NO2 + O2
f. FeS2 + HNO3 + HC FeC3 + H2SO4 + NO + H2O
g. FeS + HNO3 Fe(NO3)3+ Fe2(SO4)3 + NO + H2O
Cn bng phn ng ox ho kh c nhOu sn phEm ca s ox ho hay s kh.
LL- a. Nhm c thO tc dng v HNO3 to thnh nhm ntrat, nc v hn hp khY NO, N2O.
a. Hy vt v cn bng phng trnh phn ng; cho bt t s ga cc h s ca NO v N2O trong ph-
ng trnh phn ng c nh hay c thO bn ( t sao?).
131 6
b. TYnh ng nhm ntrat v thO tYch m khY (o ktc. m khY NO v N2O thu c kh cho 4,59 gam A
tc dng ht v HNO3, bt rng t kh ca hn hp khY NO v N2O so v hro 16,75.
LT-Cn bng phng trnh phn ng ox ho- kh sau bng phng php cn bng eectron:
FeO + H
+
+ NO3

Fe
3+
+ NO2 + NO + H2O
Bt t s mo: NO2 : NO = a : b. (Y7 8hue 1#i-)BBPtrPVB)
Cn bng phn ng dng tng qut.
LU-Hon thnh phng trnh dng on theo s :
FeS + HNO3 SO4
2
+ N2OX + ...
L.- Cn bng phng trnh phn ng sau (vt phng trnh phn ng 2 dng tng qut):
1. C2 + NaOH NaCO3 + NaC + H2O
2. M2O
x
+ HNO3 M(NO3)3 + NO + H2O
-Vt phng trnh phn ng 1 d dng on rt gn.
-V g tr no ca x phn ng 2 s phn ng ox ho-kh hoc phn ng trao ?
L7-Cn bng phng trnh sau:
As2S3 + HNO3 + H2O H3AsO4 + H2SO4 + N2OX
L?-Cn bng cc phn ng sau v vt d dng phn ng on rt gn. Cho bt phn ng no phn ng trao
, phn ng no phn ng oxy ho- kh?
a. CaCO3 + HC
b. FexOy + HNO3 ... + NO2 + ....
LB- Cn bng phng trnh sau:
a. M + HNO3 M(NO3)n + NO + H2O
b. M + HNO3 M(NO3)3 + N2On + H2O
c. FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
d. Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NxOy + H2O
e. FexOy + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
f. A + FexOy A2O3 + Fe
g. FenOm + CO Fe + CO2
Hon thnh phn ng ox ha - kh
TE- C phn ng g xy ra kh cho cc chEt sau y tc dng v nhau (trong dung dch):
a. Mg + H
+
+ SO4
2
?
b. Cu + H2SO4 (ong) + NaNO3 ?
c. FeC2 + H2SO4 (ong) + KMnO4 ? '7Vf7ft/-aW*
T%- Hon thnh v cn bng cc phng trnh phn ng sau:
a. O3 + KI + H2O I2 + ... bG Na2O2 + CO2 O2 + ...
T(-Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
a. FeS2 + H2SO4 (c)
o
t

b. Ag2S + O2
o
t

c. KNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 KNO3 + Cr2(SO4)3 + ...


d. NH4NO3
o
t


TL- a. Cn bng v vt phng trnh on rt gn ca phn ng sau:
Fe3O4 + H2SO4 (c, nng) ...+ SO2 +... b. Hy m t hn tng v vt cc phng
trnh phn ng xy ra kh: Cho dn dn n d dung dch KMnO4 vo cc ng hn hp FeSO4 v H2SO4 ong.
Trong cc phn ng xy ra phn ng no phn ng ox ho- kh, chEt no chEt ox ho, chEt no chEt
kh? 'Y7 fG ]hDn-aW*
TT-Vt cc phng trnh phn ng sau y d dng phn t v on rt gn:
1. FeSO4 + C2 2. Fe(OH)2 + Br2 + NaOH
3. A + NaOH + H2O 4. C2 + NaOH (ngu)
5. Fe + Fe2(SO4)3 6. Mg + HNO3 NH4
+
7. Ca(HCO3)2 + NaOH (d)
TU-Cn bng cc phng trnh phn ng sau d dng on:
Mn
2+
+ H2O2 + OH

MnO2 + H2O
Ag + NO3

+ H
+
Ag
+
+ NO + H2O
IO3

+ I

+ H
+
I2 + H2O
MnO4

+ C

+ H
+
Mn
2+
+ C2 + H2O
Cr
3+
+ CO3

+ OH

CrO4
2
+ C

+ H2O
T.-Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
FeS2 + HNO3 d Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + ...
FeCO3 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + ...
Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO +...
T7-Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
a. Fe3O4 + HC ...
b. Cu + HNO3 NO +...
c. C2 + H2O ....
d. Cu + H2SO4 c SO2 +...
T?-Cho bt phn ng no d y c thO xy ra v nu vn tt nguyn nhn xy ra cho tng phn ng:
a. CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
b. C6H5ONa + CO2+ H2O C6H5OH + NaHCO3
c. C2 + 2KI I2 + 2KC
d. SO2 + 2C
o
cao t

S + 2CO 'CYI_7C`-aa*
TB-Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
a. K + dd NaOH d. Cu + dd FeC3
b. Ba + dd Na2SO4 e. Zn + dd N(NO3)2
c. Na + dd ZnC2
131 7
UE-Hon thnh phng trnh phn ng sau y (nu c xy ra):
a. Zn + H2SO4 ong d. H2S (k) + SO2 (k)
b. S + H2SO4 c nng e. FeS2 + HC (dd).
c. MgSO4 (dd. + Na3PO4 (dd). 'Y7fct57C`-aa*
U%-Hon thnh cc phn ng sau:
a. FeC3 + Na2CO3 + H2O
c. CuO
o
1100 C

b. NH4C + NaAO2 + H2O


d. NH4NO2
o
t

'Y7ki/n trc7]-CNaa*
U(- Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
SO2 + Br2 + H2O ? SO2 + dd NaOH ?
SO2+ KMnO4+H2O ? SO2 + H2S ?
131 8
Cn bng cc phn ng ho hc hu c
%- Hon thnh v cn bng phng trnh phn ng theo phng php cn bng on-n t:
a. CH2= CH- CH2OH + KMnO4 + H2O KOH + ...
b. CH2= CH2 + KMnO4 + H2SO4
c. C6H5 CH=CH2+KMnO4+Ba(OH)2 (C6H5-COO)2Ba +
(-Cn bng ha phng trnh phn ng sau bng phng php thng bng eectron:
a. R-CH2OH + KMnO4 R-CHO + MnO2 + KOH + H2O
b. C6H5-NO2 + Fe + H2O Fe3O4 + C6H5-NH2
c. KMnO4 + C2H4 + H2O C2H6O2 + KOH + MnO2
d. K2Cr2O7 + C2H5OH + HC CrC3 + CH3CHO + ...
e. C12H22O11 + H2SO4 CO2+ SO2+ H2O
g. KMnO4+ H2C2O4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
131 9
MRn DSng phng php bo to6n 020ctron
tInh nhanh +' mo2 axit c; tInh oxi ho
tham gia phn ng 5/i kim 2o@i
O tt km th gan trong qu trnh m b th trc nghm th cc phgn php nhanh cn vn dng
trt O. Phng php bo ton eectron mt phng php nhanh v hu hu. Trong cc b ton ho vc
tYnh s mo axt c tYnh ox ho tham ga phn ng v km o c rEt nhOu cch tYnh, mt trong cc phng php
p dng nh ut bo ton eectron vo m gp cho qu trnh tYnh ton nhanh hn.
I. C s Y thuyt.
1. Xt phn ng ca km o R (c s ox ho +m). v HNO3 trong N
+5
b kh xung mc ox ho N
+x
.
t s mo ca N
+x
= a mo, ta c cc bn phn ng ox ho kh xy ra:
R R
+m
+ me N
+5
+ (5 x)e N
+x

b mo mb mo a mo (5-x)a mo a mo
p dng nh ut bo ton eectron ta c mb = (5-x)a vy a = mb/(5-x)
Vy s mo NO3
-
tham ga qu trnh kh thnh N
+x
a = mb/(5-x) mo.
S mo NO3
-
to mu R(NO3)3 mb mo = ne nhng (nhn).
Vy s mo NO3
-
tham ga phm ng = s mo NO3
-
tham ga qu trnh kh + s mo NO3
-
tham ga to mu =
mb/(5-x) + mb = mb.(6-x)/(5-x) = n nh8ng 9nh'n:19;(x:<9=(x:
2. Tng t nh trn ta c
S mo SO4
2-
tham ga phn ng = n nh8ng 9nh'n:19>(x:<?9;(x:
VPt +' chW X
* n nh8ng 9nh'n: & n9)@A
(
: tBo mui1
* n nh8ng 9nh'n: & ?n9%@C
?(
: tBo mui1
Y G s c b mo R tham ga phn ng p sng nh ut bo ton eectron ta c
n(N
+x
) = mb/(5-x) mo
Vy ta c n(NO3
-
) to mu/ n(N
+x
) = 5 x mo hay n9)@A
(
: tBo mui & 9= D x: n9)
Ex
:1
- Tng t v SO4
2-
t c n9%@C
?(
: tBo mui & 9;(x:<?1n9%
Ex
:1
F4t !u'n: % mo! !ctron trao "#i gp /ao nhi+u !Gn s mo! "iHn tch cIa anion trao "#i thJ s
mo! cIa anion tBo mui gp /* nhi+u !Gn s mo! cIa cht c s oxi hoa Ex 9cht kh *4u hKn:
VD: Cho m gam Fe tc dng va v 100 m dung dch HNO3 x (M) thu c 2,24 Yt khY NO (ktc). TYnh g
tr ca x?
G.
Cch 1. Ta c phng trnh phn ng
Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1).
Theo 1 ta c n(HNO3) = 4n(NO) = 0,4 mo vy x = 4 M.
Cch 2. Ta c phng trnh nhn eectron
N
+5
+ 3e N
+2
ta nhn thEy s mo eectron trao gEp 3 n s mo n tYch anon to mu nn ta c
nNO3
-
to mu = 3nNO m nHNO3 = nNO + nNO3
-
to mu = 4nNO = 0,4 mo.
Vy x = 4 M.
Cch 3. ta c N
+5
+ 3e N
+2
0,3 mo 0,1 mo
nHNO3 tham ga phn ng = 0,3x(6-2)/(5-2)= 0,4 mo Vy x = 4 M
II. Mt s vY d mnh ho
1. Cho m gam A tc dng v 150 m dung dch HNO3 a (M) va thu c khY N2O duy nhEt v dung dch A. C
cn dung dch A thu c mu khan c kh ng m + 18,6 gam. TYnh a?
G.
Cch 1 Cc em c thO tYnh theo cch thng thng.
Cch 2. Theo Y thuyt trn ta c thO p un nh sau.
Ta c mmu = mkm o + mNO3 to mu. Do mNO3 to mu = mmu- mkm o. = 18,6 gam.
Mt khc ta c ne nhng (nhn) = nNO3 to mu = 0,3 mo.
Vy s m HNO3 tham ga phn ng = 0,3x (6-1)/(5-1)= 0,375 mo. (Do trong N2O th N c SOH +1).
Vy a = 0,375/0,15 = 2,5M.
2. Ho tan hon ton hn hp 3 km o X, , Z trong mt ng va 200 m HNO3 b(M) thu c khY khng mu
ho nu ngo khng khY v dung dch A m khng cha NH4
+
C cn dung dch A thu c m + 37,2 gam mu
khan. TYnh b?
G. Cch m tng t nh vy ta c b = 4M.
)h'n xLt: phng php g b ton theo cch 2 t ra vt tr hn so v cc phng php thng thng v cc
b ton vO hn hp nhOu km o.
3. Cho m gam km o X tc dng va v 100 m dung dch HNO3 x(M) thu c 2,24 t khY NO(ktc). TYnh
g tr ca x?
G.
Ta c phng trnh nhn eectron
N
+5
+ 3e N
+2
Ta nhn thEy s mo eectron trao gEp 3 n s mo n tYch ca anon to mu nn ta c:
nNO3
-
to mu = 3nNO. m nNO3
-
tham ga qu trnh kh = nNO. Vy nHNO3 tham ga phn ng = 4nNO= 0,4 mo
Vy x = 4M.
Nhn xt: v b ton ny nu ta p dng cch g thng thng th khng g c.
4. Ho tan va 6 gam hn hp ha km o X v c ho tr tng ng I v II vo dung dch hn hp 2 axt
HNO3 v H2SO4, th thu c 2,688 t hn hp khY B gm NO2 v SO2 (ktc) v c tng kh ng 5,88 gam. C
cn dung dch sau phn ng thu c m gam mu khan. tYnh m?
Zii-
- Theo g thuyt ta tYnh c nNO2 = 0,1 mo, nSO2 = 0,02 mo.
Ta c cc phng trnh nhn eectron
S
+6
+ 4e S
+4
N
+5
+ 1e N
+4
Ta c nSO4
2-
to mu = nSO2x(6-4)/2 = 0,02.2/2= 0,02 mo.
nNO3
-
to mu = nNO = 0,1 mo
vy mmu = mk + mso4
2-
+ mNO3
-
= 6 + 0,02.96 + 0,1.62 = 14,12 gam.
5. Cho 12 gam hn hp ha km o X v ho tan hon ton vo dung dch HNO3 thu oc m gam mu v 1,12
Yt khY khng duy tr s chy (ktc). TYnh g tr ca m?
m = 43 gam
6. Ho tan hn hp gm Mg, Fe v km o X vo dung dch HNO3 thu c hn hp khY gm 0,03 mo NO2 v 0,02
mo NO. TYnh s mo HNO3 tham ga phn ng?
131 10
S: 0,14 mo.
7. Ho tan hon ton 5,04 gam hn hp gm 3 km o X, , Z vo 100 m dung dch HNO3 x(M) thu c m gam
mu, 0,02 mo NO2, 0,005 no N2O. TYnh g tr ca x v m?
S. 0,9 M, 8,76 gam.
8. Cn va 0,5 t dung dch HNO3 x(M) O ho yan hon ton m gam hp km A v Mg. Sau phn ng thu
c hn hp khY B gm N2O v NO. Kh c cn dung dch A th thu c ha mu khan c tng kh ng m +
136,4 gam. Bt t kh h ca B so v H2 18,5. tYnh g tr ca x?
x = 5,6 M
9. m gam hn hp ba km o X, , Z tc dng v 250 m dung dch HNO3 c(M) va thu c dung dch A duy
nhEt. Nu cho dung dch A tc dgn v dung dch NaOH d thEy thot ra khY c m kha. Mt khc nu c cn
cEn thn dung dch A thu c m + 21,6 ham mu khan. TYnh c?
C = 1,5 M.
10. ho tan hon ton hn hp ha km o A v B trong dung dch H2SO4 c nng d thu c khY SO2 duy nhEt.
Dn ton b ng khY snh ra qua bnh ng nc brom d thEy c 96 gam brom tham ga phn ng. TYnh s mo
H2SO4 tham ga phn ng?
S. 1,2 mo.
11. Ho tan ht 13,6 gam hn hp km o gm Mg, Fe v A trong dung dch H2SO4 c nng thEy thot ra 0,55
mo khY SO2. C cn dung dch sau phn ng thu c bao nhu gam mu khan?
12. Cho 18,4 gam hn hp km o A v B ht trong dung dch hn hp HNO3 c v H2SO4 c nng thEy thot
ra 0,3 mo NO v 0,3 mo SO2. C cn dung dch sau phn ng kh ng chEt rn thu c bao nhu?
13.
p DSng phng php bo to6n 020ctron
gii cc b6i ton ho hJc
. C s ca phng php.
Phng php thng bng eectron d trn nguyn tc: Tng s eectron do chEt kh nhng bng tng s
eectron do chEt ox ho nhn. T c thO suy ra: Tng s mo eeectron m cc chEt kh nhng ph bng
tng s mo eectron m cc chEt ox ho nhn. Da trn nguyn tc ny m chng ta c thO g c mt s
b ton nu dng phng php s s khng g c hoc g s rEt d dng.
II. Phng php ny ch yu gm cc dng chYnh nh sau:
[@ng %-Mc "Nnh cc sOn phPm oxi ho kh1
Q1 R thu*4t1
Cch m: c Om ca o ny ph xc nh c s ox ho ca sn phEm trc v sau phn ng O
t xc nh chEt g.
VD 1. Ho tan ht 2,16 gam FeO trong HNO3 sau mt th gan thEy thot ra 0,244 t khY X (ktc) sn phEm
kh duy nhEt. Xc nh X?
Zii- KhY X snh ra cha nt: NxOy (x= 1, 2. y = 0, 1, 2, 3).
Theo g thuyt ta c nFeO = 0,03 mo, nX = 0,01 mo
Ta c cc bn phn ng ox ho kh xy ra nh sau;
Fe
+2
Fe
+3
+ 1e xN
+5
+ (5x- 2y)e xN
+2y/x
.
0,03 mo 0,03 mo (5x 2y)0,01 mo 0,01x mo
p dng nh ut bo ton eectron ta c
0,03 = (5x 2y)0,01 Vy 5x 2y = 3
x 1 2
y 1
nhn
2,5
o
Vy khY X : NO
VD 2. Ho tan 2,4 gam hn hp Cu v Fe theo t s mo 1:1 vo dung dch H2SO4 c nng. Kt thc phn
ng thu c 0,05 mo mt sn phEm kh duy nhEt c cha u hunh. Xc nh sn phEm ?
Zii. Theo g thuyt ta c nFe = 0,02 mo = nCu.
Ta c cc bn phn ng ox ho kh xy ra nh sau:
Fe Fe

Cu Cu
+2
+ 2e S
+6
+ne S
+(6-n)
0,02 mo 0,06 mo 0,02 mo 0,04 mo 0,05n mo 0,05 mo
p dng nh ut bo ton eectron ta c
0,1 = 0,05n vy n = 2
131 11
Sn phEn cha u hunh SO2.
QQ1 Cc S 67 minh hoB1
B 1. Ho tan hon ton 2,52 gam hn hp Mg v A bng dung dch HC thu c 2,688 Yt hro (ktc). Cng -
ng hn hp ny nu ho tan bng dung dch H2SO4 c nng th thu c 0,03 mo mt sn phEm duy nhEt
hnh thnh do s kh S
+6
.
a) Xc nh sn phEm duy nhEt n trn.
b) Nu ho tan cung ng hn hp trn bng dung dch HNO3 10,5% (d=1,2g/m) th cng thu c 0,03 mo sn
phEm duy nhEt hnh thnh do s kh N
+5
. Xc nh sn phEm v tYnh thO tYch t thOu dung dch HNO3
dng.
[@ng (. TUn hVp kim !oBi 9hUn hVp cc hVp cht c tnh kh: tc 67ng S2i cc 6ung 6Nch axit tBo hUn hVp
kh1
I- \X th"=Ht: TYnh chEt ca axt
V cc axt HC, H2SO4 ong th tYnh ox ho thO hn H
+
kh tham ga phn ng v km o ng trc hro.
Kh R R
+n
+ ne (n ha tr thEp ca km o R) 2H
+
+ 2e H2
v cc axt H2SO4 c, nng. HNO3 tYnh ox ho thO hn S
+6
v N
+5
.
Kh R R
+m
+ me (m ha tr cao nhEt ca km o R)

S
SO4
2-
+ H
+
+ ne SO2 + H2O
H2S
N2
N2O
NO3
-
+ H
+
+ ne NO + H2O
NO2
NH4NO3
(Sn phEn kh ph thuc vo nng ca HNO3 v bn chEt ca cc chEt kh (km o)).
M[ %- C 3,04 gam hn hp Fe v Cu ho tan ht trong dung dch HNO3 to thnh 0,08 mo hn hp NO v NO2 c
t kh h so v H2 21. Xc nh % hn hp km o ban u?
Zii- Theo g thuyt ta c nNO = 0,02 mo, nNO2 = 0,06 mo.
G x v y n t s mo ca Fe v Cu trong 3,04 gam hn hp.
Ta c cc bn phn ng ox ho kh xy ra .
Fe Fe
+3
+ 3e Cu Cu
+2
+ 2e
X mo 3x mo y mo 2y mo
NO3
-
+ 4H
+
+ 3e NO + 2H2ONO3
-
+ 2H
+
+ 1e NO2 + H2O
0,06 mo 0,02 mo 0,06 mo 0,06 mo
p dng nh ut bo ton eectron ta c: 3x + 2y = 0,12 mo
Theo g thuyt ta c: 56x + 64y = 3,04 gI h ta c nFe

= x = 0,02 mo, nCu = y = 0,03 mo
QQ1 Wt s /.i ton minh hoB
1. Ho tan 58 gam hn hp A gm Fe, Ag v Cu trong dung dch HNO3 2M d thu c 0,15 mo NO v 0,05 mo N2O
v dung dch D. C cn dung dch D thu c bao nhu gam mu khan?
2. Hn hp X gm ha km o Cu v A. Cho 18,2 gam hn hp B vo 100 m dung dch gm H2SO4 12M v HNO3
2M, un nng, thu c dung dch Z v 8,96 Yt hn hp khY T (ktc) gm NO v mt chEt khY D khng mu.
Hn hp khY T c t kh so v hro bng 23,5.
1- TYnh kh ng m km o trong hn hp X ban u.
2- TYnh kh ng m mu trong dung dch Z.
3. Ho tan a gam hn hp Cu v Fe (trong Fe chm 30% vO kh ng) bng 50 m dung dch HNO3 63% (d =
1,38 g/m), khuEy Ou cho t phn ng hon ton thu c chEt rn X nng 0,75a gam, dung dch v 6,104
Yt hn hp khY NO v NO2 (ktc).
H kh c cn dung dch th thu c bao nhu gam mu khan? (G tht kh c cn khng c phn ng ho
hc xy ra).
4. Ho tan 17,4 gam hn hp 3 km o A, Cu, Fe trong dung dch HC d thEy thot ra 8,96 Yt khY (ktc). Nu
cho 34,8 gam hn hp trn tc dng v dung dch CuSO4 d r c chEt rn to ra ho tan bng HNO3 th thot ra
hn hp 2 khY c 1 khY ho nu ngo khng khY , c thO tYch 26,88 Yt khY (ktc) c t kh so v ox bng
1,27. Vt cc phng trnh phn ng v tYnh thnh phn hn hp ban u.
5. Ho tan hon ton 4,431 gam hn hp A v Mg trong HNO3 ong thu c dung dch A v 1,568 Yt (ktc) hn
hp ha khY Ou khng mu c kh ng 2,59 gam, trong c mt khY b ha nu trong khng khY.
a. TYnh phn trm theo kh ng ca m km o trong hn hp.
b. TYnh s mo HNO3 phn ng.
c. Kh c cn dung dch A th thu c bao nhu gam mu khan.
6. Cho 200m dung dch HNO3 tc dng v 5 gam hn hp Zn v A. Phn ng g phng 0,896 Yt (ktc) hn hp
khY gm NO v N2O. Hn hp khY c t kh h so v H2 16,75. Sau kh kt thc phn ng em c, thu
c 2,013 gam km o. H sau kh c cn dung dch A th thu c bao nhu gam mu khan? TYnh nng
dung dch HNO3 ban u.
7 - Ho tan hon ton 24,3 gam km o A va vo z m dung dch HNO3 0,6 M c dung dch B c cha
A(NO3)3, ng th to ra 6,72 Yt hn hp khY N2O v N2 c t kh h so v O2 1,125.
1. Xc nh km o A v tYnh z.
2. Cho vo dung dch B 300m dung dch NaOH 1M. Sau kh phn ng xong c Ey kt ta, ra sch, un
nng n kh ng khng c mt chEt rn. TYnh kh ng ca chEt rn . Cc thO tYch khY o ktc.
?- Ho tan hon ton 24,3 gam km o M bng HNO3 c 8,96 Yt (ktc) hn hp khY X gm ha khY khng mu
trong c mt khY ha nu ngo khng khY. Bt t kh ca X so v H2 20,25.
a. Xc nh km o M.
b. TYnh thO tYch dung dch HNO3 4M t thOu cn dng.
B - Cha 16 gam hn hp X gm Fe v km o M c ho tr khng m 2 phn bng nhau:
- Ho tan ht phn 1 bng H2SO4 ong c 4,48 Yt H2(ktc).
131 12
- Ho tan ht phn 2 bng HNO3 un nng thu c 8,96 Yt (ktc) hn hp A gm NO v NO2. Bt dA/O2 =
1,375.
a. Tm M.
b. TYnh thO tYch dung dch HNO3 4M dng bt ng ta dng d 10% so v thuyt.
%E- Cha 2,76g hn hp A gm Fe v km o M c ho tr khng m 2 phn bng nhau.
- Ho tan ht phn 1 bng HC c 2,016 Yt H2(ktc).
- Ho tan ht phn 2 bng dung dch cha hn hp HNO3 c v H2SO4 nht thYch hp thu c 1,8816
Yt (ktc) hn hp 2 khY c t kh so v H2 25,25.
a. Xc nh M.
b. TYnh % kh ng cc km o A.
%%- Ho tan hon ton 9,41 gam hn hp ha km o A v Zn vo 530 m dung dch HNO3 2M thu c dung dch
A v 2,464 Yt hn hp ha chEt khY N2O v NO khng mu o ktc c kh ng 4,28 gam.
a. TYnh thnh phn phn trm ca m km o c trong 9,41 gam hn hp trn.
b. TYnh thO tYch dung dch HNO3 2M tham ga phn ng.
%(- Ho tan hon ton 24,9 gam hn hp A v Zn bng dung dch HNO3 c cha m gam HNO3 Ey d 10%, thu -
c 2,24 Yt hn hp N2 v N2O, c t kh so v O2 1,175 v dung dch X. Cho NaOH d vo dung dch X c
0,896 Yt NH3. Cc thO tYch khY o ktc.
a. TYnh phn trm kh ng m km o.
b. TYnh m.
%L. Ho tan 7,02 gam km o M bng dung dch c cha m gam HNO3 Ey d 10% thu c dung dch X v 1,344
Yt ktc hn hp khY gm N2 v N2O. Cho dung dch X tc dng v NaOH d thu c 0,672 Yt NH3 ktc. Bt t
kh ca so v H2 18. Tm tn M v tYnh m.
%T- O ho tan ht 4,86 gam km o M ng ta ph dng mt dung dch HNO3 c cha 41,58 gam HNO3. Sau
phn ng thu c dung dch X v 1,344 Yt ktc hn hp khY gm N2 v N2O. Bt dung dch X tc dng v
NaOH d khng thEy c khY bay ra.
a. Tm tn M.
b. TYnh t kh ca so v H2.
c. Thm V m dung dch NaOH 2M vo dung dch thEy xuEt hn 7,8 gam kt ta. TYnh V.
%U. O kh 4,06 gam mt oxt km o thnh km o ph dng 1,568 Yt H2 (ktc). O ho tan ht ng km o
to thnh trn bng dung dch H2SO4 ong thu c 1,176 Yt H2 (ktc). Tm cng thc oxt.
%.- X hn hp Fe, FeO, Fe3O4 (t s mo 1: 2: 3). Ho tan hon ton 44,8 gam X bng HNO3 thu c 4,48 Yt
(ktc) hn hp gm NO v NO2.
a. Tm t kh ca so v H2.
b. TYnh thO tYch dung dch HNO3 t thOu cn dng.
c. O chuyOn ton b on Fe
3+
c trong dung dch sau phn ng thnh on Fe
2+
th cn ph dng t thOu
bao nhu Yt dung dch KI 0,5M.
%7- Ho tan 6,25 g hn hp gm Zn v A vo 275 m dung dch HNO3, thu c dung dch A, chEt rn B gm cc
km o cha tan ht cn nng 2,516g v 1,12 Yt hn hp khY D ( ktc) gm NO v N2O. Hn hp khY D c t
kh h so v H2 16,75.
1. H kh c cn dung dch A th thu c bao nhu gam mu khan.
2.TYnh nng mo ca dung dch HNO3 ban u.
%? -Ho tan hon ton m gam hn hp gm FeS2 v Cu2S vo H2SO4 c nng, thu c dung dch A v khY
SO2.
HEp th ht SO2 vo 1 Yt dung dch KOH 1M thu c dung dch B.
Cho 1/2 ng dung dch A tc dng v mt ng d dung dch NH3, Ey kt ta nung n kh ng khng
thu c 3,2 gam chEt rn.
Cho dung dch NaOH d vo 1/2 ng dung dch A. LEy kt ta nung n kh ng khng , sau th
hyr (d) qua chEt rn cn , sau kh phn ng hon ton thu c 1,62 gam h nc.
1) TYnh m.
2) TYnh s gam cc mu c trong dung dch B.
%B- Cho m1 gam hn hp gm Mg v A vo m2 gam dung dch HNO3 24%. Sau kh cc km o tan ht v c 8,96
Yt hn hp khY X gm NO, N2O, N2 bay ra (ktc) v c dung dch A. Thm mt ng O2 va vo X, sau phn
ng thu c hn hp khY . Dn t t qua dung dch NaOH d, c 4,48 Yt hn hp khY Z ra (ktc). T kh
h ca Z v H2 bng 20. Nu cho dung dch NaOH vo A O c ng kt ta n nhEt th thu c 62,2
gam kt ta..
1. Vt cc phng trnh phn ng.
2. TYnh m1, m2. Bt ng HNO3 Ey d 20% so v ng cn tht.
3. TYnh C% cc chEt trong dung dch A.
XBng A1 Fim !oBi tc 67ng S2i 6ung 6Nch mui1
Q1 CK sY ! thu*4t1
1. uy ut vO chOu ca cc phn ng ox ho kh.
Phn ng ox ho kh un xy ra theo chOu: chEt kh mnh hn kh chEt kh mnh hn O snh ra chEt kh
yu hn v chEt ox ho yu hoan.
Kh cc km o t Mg tr vO sau kh c cc on km o khc trng th dung dch: Ta c cc nh ut sau.
Km o ng trc m kh c caton ca km o ng sau hay ngc cc caton km o ng sau m ox
ho c km o ng trc.
Nu mt km o kh c ng th nhOu on khc nhau trong cng mt dung dch mu th caton th
caton km o c tYnh ox ho cng mnh (cng ng sau) cng b kh trc.
Cho hn hp nhOu km o cng kh mt caton trong mt dung dch mu th km o c tYnh kh cng mnh
(cng ng trc) cng b ox ho trc.
Ch : cc quy ut trn ch ng cho cc km o ng sau Mg.
QQ1 Cc /.i ton minh hoB1
%- Cho 12,88 gam hn hp Mg v Fe vo 700 m dung dch AgNO3. Sau kh phn ng hon ton, tc dng chEt
rn C nng 48,72 gam v dung dch D. Cho dung dch NaOH d vo dung dch D, r Ey kt ta nung trong
khng khY n kh ng khng thu c 14 gam chEt rn.
TYnh phn trm kh ng ca m km o trong hn hp ban u v nng mo ca dung dch AgNO3
dng.
(- Cho 1,58 gam hn hp dng bt gm Mg v Fe tc dng v 125 m dung dch CuC2. KhuEy Ou hn hp, c
ra kt ta thu c dung dch B v 1,92 gam chEt rn C. Thm vo B mt ng dung dch NaOH ong, d, c ra
131 13
kt ta m to thnh. Nung kt ta trong khng khY nht cao, thu c 0,7 gam chEt rn D gm 2 oxt
km o. TEt c cc phn ng Ou xy ra hon ton.
1. Vt phng trnh phn ng v g thYch.
2. TYnh thnh phn phn trm theo kh ng ca m km o trong A v nng mo ca dung dch CuC2.

L- Cho 0,411 gam hn hp Fe v A vo 250 m dung dch AgNO3 0,12M. Sau kh phn ng xy ra hon ton c
chEt rn A nng 3,324 gam v dung dch nc c. Cho dung dch nc c tc dng v dung dch NaOH d th to
kt ta trng dn dn ho nu trong khng khY.
a. Vt cc phng trnh phn ng xy ra.
b. TYnh kh ng m km o trong hn hp ban u.
T- Cho 10,72 gam hn hp Fe v Cu tc dng v 500m dung dch AgNO3. Sau kh phn ng xy ra hon ton thu
c dung dch A v 35,84 gam chEt rn B. Cho dung dch A tc dng v NaOH d. Lc Ey kt ta ra sch r
nung nht cao n kh ng khng c 12 gam chEt rn C.
a. TYnh kh ng cc km o trong hn hp ban u.
b. TYnh nng mo dung dch AgNO3.
U- Cho 1,36 gam hn hp Fe v Mg vo 400m dung dch CuSO4 cha r nng . Sau kh cc phn ng xy ra
hon ton c chEt rn A nng 1,84 gam v dung dch B. Cho dung dch B tc dng v NaOH d. Lc Ey kt
ta em nung ngo khng khY n kh ng khng thu c hn hp oxt nng 1,2 gam.
a. TYnh kh ng m km o ban u.
b. TYnh nng mo dung dch CuSO4.
.- Cho 7,64 gam hn hp A gm Cu, Fe vo 1,1 Yt dung dch Fe2(SO4)3 0,1M. Sau kh phn ng kt thc thu c
dung dch B v 0,96 gam mt chEt rn C. Cho C vo dung dch H2SO4 ong khng thEy c khY thot ra.
1. TYnh kh ng Cu, Fe c trong 7,64 gam hn hp A.
2. Cho dung dch B phn ng va v 100 m dung dch KMnO4 trong m trng axt H2SO4. TYnh nng
mo ca dung dch KMnO4
(bt trong m trng axt MnO4
-
Mn
2+
).
7- Cho 12,9 gam hn hp Zn v Cu phn ng v 0,2 Yt dung dch AgNO3. Sau kh kt thc cc phn ng thu c
35,6 gam chEt rn A v dung dch B. C cn dung dch B c 28,3 gam mu khan.
a. TYnh % kh ng cc km o ban u.
b. TYnh nng mo ca dung dch AgNO3.
?- Cho 5,6 gam hn hp Mg, Cu vo 400 m dung dch AgNO3, sau kh cc phn ng xy ra hon ton thu c
32,4 gam chEt rn A v dung dch nc c B.
a. TYnh s gam m km o c trong hn hp ban u.
b. TYnh nng mo ca cc mu trong nc c B.
B- Cho 21,44 gam Fe v Cu vo 2 Yt dung dch AgNO3. Sau kh cc phn ng xy ra hon ton thu c 71,68
gam chEt rn A v dung dch B. Cho NaOH d vo dung dch B thEy c kt ta. Lc Ey kt ta em nung trong
khng khY n kh ng khng c 25,6 gam chEt rn.
a. TYnh s gam Fe, Cu trong hn hp ban u.
b. TYnh nng mo dung dch AgNO3.
%E- Cho 1,66 gam hn hp bt A gm A v Fe tc dng v 400 m dung dch CuC2 0,1M. Sau kh phn ng xy
ra hon ton em c tch c kt ta B gm 2 km o c kh ng 3,12 gam v dung dch C.
1. Hy tYnh thnh phn phn trm kh ng cc chEt trong A.
2. Thm Ba(OH)2 0,015M vo dung dch C. Hy tYnh thO tYch dung dch Ba(OH)2 cn cho vo O thu c kt
ta n nhEt.
%%- Cho 1,1 gam hn hp A v Fe (nA= 2nFe) vo 100m dung dch AgNO3 0,5 M. KhuEy Ou cho n phn ng
xy ra hon ton.
1. TYnh kh ng chEt rn snh ra.
2. TYnh nng mo ca dung dch thu c.
%(- Cho 9,16 gam bt A gm Zn, Fe, Cu vo cc ng 170 m dung dch CuSO4 1M. Sau phn ng thu c dung
dch B v kt ta C. Nung C trong khng khY nht cao n kh ng khng c 12 gam chEt rn.
Thm dung dch NaOH vo mt na dung dch B, c Ey kt ta, ra v nung trong khng khY n kh ng
khng c 5,2 gam chEt rn D. Cc phn ng xy ra hon ton. TYnh kh ng m km o c trong hn hp
ban u.
%L. Ho tan 3,28 gam hn hp X gm A v Fe trong 500m dung dch HC 1M c dung dch . Thm 200 gam
dung dch NaOH 12% vo dung dch , phn ng xong em c thu Ey kt ta, m kh r em nung ngo
khng khY n kh ng khng c 1,6 gam chEt rn (cc phn ng xy ra hon ton). Hy tYnh thnh
phn phn trm theo kh ng m km o c trong 3,28 gam hn hp ban u.
%T- Ho tan hon ton 19,92 gam hn hp A v Fe trong 4,7 Yt dung dch HC 0,5M. Thm 400 gam dung dch
NaOH 24% vo dung dch thu c trn, c Ey kt ta, ra sch r nung ngo khng khY n kh ng khng
, cn nng 27,3g.
Xc nh kh ng ca A, Fe trong hn hp u.
%U- Cho 9,10 gam bt km vo mt dung dch cha hn hp ha mu tan gm c AgNO3 0,1 mo v Hg(NO3)2 0,1
mo. Phn ng xy ra hon ton.
a. Vt phng trnh phn ng tun t xy ra (dng on thu gn) c g thYch.
b. Tm kh ng chEt rn thu c.
%.- Cho hn hp Mg v Cu tc dng v 200 m dung dch cha hn hp ha mu AgNO3 0,3M v Cu(NO3)2 0,25 M.
Sau kh phn ng xong, c dung dch A v chEt rn B. Cho A tc dng v dung dch NaOH d, c Ey kt ta
em nung n kh ng khng c 3,6 gam hn hp ha oxt. Ho tan hon ton B trong H2SO4 c, nng
c 2,016 Yt khY SO2 ( ktc). TYnh kh ng Mg v Cu trong hn hp ban u.
%7- Cho 1,7g hn hp bt Mg v Fe vo 500m dung dch CuSO4 cha bt nng . Sau kh kt thc phn ng
thu c chEt rn A cn nng 2,3g v dung dch (nc c) B. Cho B tc dng v dung dch NaOH d kh c mt
khng khY. Lc Ey kt ta em nung nht cao c hn hp oxt cn nng 1,5g.
a. TYnh kh ng Mg v Fe c trong hn hp u.
b. TYnh nng mo/ ca dung dch CuSO4.
%?- Cho 3,16 gam hn hp B dng bt gm Mg, Fe tc dng v 250m dung dch CuC2. KhuEy Ou hn hp, c
ra kt ta c dung dch B1 v 3,84 gam chEt rn B2. Thm vo B1 mt ng d dung dch NaOH ong r c,
ra kt ta m c to thnh. Nung kt ta trong khng khY nht cao, c 1,4 gam chEt rn B3 gm 2
oxt km o. TEt c cc phn ng Ou xy ra hon ton.
1. Vt cc phng trnh phn ng xy ra v g thYch.
2. TYnh thnh phn phn trm theo kh ng ca m km o trong B v tYnh nng mo dung dch CuC2.
131 14
%B- Trn ha dung dch AgNO3 0,44M v Pb(NO3)2 0,36 M v thO tYch bng nhau c dung dch A. Thm 0,828
gam bt nhm vo 100 m dung dch A, thu c chEt rn B v dung dch C.
a. TYnh kh ng ca B.
b. Cho 20m dung dch NaOH vo dung dch C thu c 0,936 gam kt ta. TYnh nng mo ca dung dch
NaOH.
c. Cho chEt rn B vo dung dch Cu(NO3)2, sau kh phn ng kt thc thu c 6,046 gam chEt rn D. TYnh %
vO kh ng cc chEt trong D.
(E- Lc m gam bt Fe v 500m dung dch A gm AgNO3 v Cu(NO3)2 n kh phn ng xy ra hon ton thu
c 17,2 gam chEt rn B. Tch B ta c dung dch C. Cho dung dch C tc dng v NaOH d c 18,4 gam kt
ta ha hroxt km o. Nung kt ta trong khng khY n kh ng khng c 16 gam chEt rn.
a. Xc nh m.
b. TYnh nng mo ca cc mu trong A.
(%- Cho 2,24 gam bt Fe vo 200m dung dch hn hp gm AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5M, khuEy Ou t phn
ng hon ton c chEt rn A v dung dch B.
a. TYnh s gam chEt rn A.
b. TYnh nng mo ca cc chEt trong dung dch B.
c. Cho dung dch amonac n d vo dung dch B, khuEy Ou O phn ng xy ra hon ton c kt ta
C. Lc kt ta C ra sch v nung n kh ng khng c m gam chEt rn. TYnh m?
d. Ho tan hon ton chEt rn A bng dung dch HNO3 c th thu c mt khY mu nu duy nhEt bay ra.
TYnh thO tYch khY Ou kn tu chuEn.
((- C 5,56 gam hn hp A gm Fe v 1 km o M (c ho tr khng ). Cha A m 2 phn bng nhau . Phn
1 ho tan ht trong dung dch HC c 1,568 Yt Ho tan hon ton. Ho tan ht phn 2 trong dung dch HNO3
ong thu c 1,344 Yt khY NO duy nhEt v khng to ra NH4NO3.
1.Xc nh km o M v thnh phn % kh ng m km o trong A.
2. Cho 2,78 gam A tc dng v 100m dung dch B cha AgNO3 v Cu(NO3)2 thu c dung dch v 5,84 gam
chEt rn D gm 3 km o. Cho D tc dng v dung dch HC d c 0,448 Yt Ho tan hon ton. TYnh nng
mo cc mu trong B ( cc phn ng xy ra hon ton v thO tYch cc khY o ktc).
(L- Cho 12g Mg vo 1 Yt dung dch ASO4 v BSO4 c cng nng 0,1M ( tYnh kh MgAB).
a. Chng mnh A v B kt ta ht.
b. Bt rng phn ng cho sn phEm chEt rn C c kh ng 19,2 gam. Kh cho C tc dng v dung dch
H2SO4 ong, d cn 1 km o khng ta c kh ng 6,4 gam. Xc nh 2 km o A,B.
c. LEy 1 Yt dung dch ASO4 v BSO4 v nng m mu 0,1M v thm vo m gam Mg. Lc Ey dung
dch C. Thm NaOH d vo dung dch D thu c kt ta . Nung ngo khng khY n kh ng khng thu
c 10 gam chEt rn F. TYnh g tr ca M.
(T- A dung dch AgNO3 nng a mo/. Cho 13,8 g hn hp bt Fe v bt Cu vo 750 m dung dch A. Sau
kh phn ng kt thc thu c dng dch B v 37,2 g chEt rn . Cho NaOH d vo dung dch B thu c kt ta.
LEy kt ta nung trong khng khY n kh ng khng thu c 12 g hn hp gm 2 oxt ca ha km o.
1. TYnh % kh ng ha km o trong hn hp ban u.
2. TYnh a ?
(Cho cc phn ng xy ra hon ton; Fe + 2Ag
+
= Fe
2+
+ 2Ag).
(U- Cho 2,24 gam bt Fe vo 200 m dung dch hn hp gm AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5M, khuEy Ou t phn
ng hon ton, thu c chEt rn A v dung dch B.
a. TYnh s gam chEt rn A.
b. TYnh nng mo ca cc chEt c trong dung dch B.
c. Cho dung dch amonac n d vo dung dch B, khuEy Ou O phn ng xy ra hon ton, c kt ta
C. Lc Ey kt ta C, ra sch v nung n kh ng khng c m gam chEt rn. TYnh m.
d.Ho tan hon ton chEt rn A bng dung dch HNO3 () th thu c mt khY mu nu duy nhEt bay ra.
TYnh thO tYch khY Ou kn tu chuEn.
(.- Cho 11,2 gam Fe tc dng v 500m dung dch gm ha chEt Cu(NO3)2 0,04M v AgNO3 0,2M. Sau kh phn
ng xy ra hon ton, c tch chEt rn A v thu c dung dch B.
1. TYnh kh ng ca A.
2. Xc nh nng mo/Yt ca dung dch B, bt rng thO tYch dung dch sau phn ng vn khng
thay .
3. Ho tan chEt rn A vo dung dch HNO3 c ngu thEy thot ra mt khY mu nu duy nhEt. TYnh thO
tYch khY ny Ou kn tu chuEn.
(7- Cho hn hp bt km o Fe v Mg (c s mo bng nhau) vo dung dch CuSO4. Sau kh phn ng xy ra
hon ton thu c hn hp ha km o nng 2,48 gam trong c 1,92 gam Cu. TYnh s mo Fe v Mg dng.
(?- Cho a gam bt st vo 200m dung dch X gm hn hp ha mu AgNO3 v Cu(NO3)2. Phn ng xong, thu
c 3,44 gam chEt rn B v dung dch C. Tch B r cho dung dch C tc dng v NaOH d, thu c 3,68 gam kt
ta ha hroxt km o. Nung kt ta trong khng khY n kh ng khng c 3,2 gam chEt rn.
1. Xc nh a.
2. TYnh nng mo/ ca cc mu trong dung dch X.
(B- Mt o mu A2(SO4)3 n cc tp chEt FeSO4 , Fe2(SO4)3 v CuSO4. Ho tan 36,708 g mu ny vo nc, cha
dung dch m 2 phn bng nhau. Phn 1 phn ng va v 9m dung dch KMnO4 0,1M kh c mt H2SO4 d.
Ngm mt mEu st km o vo phn 2 n phn ng hon ton, kh ng mEu st gm 0,0396g. Dung
dch thu c phn ng va v 42 m dung dch KMnO4 0,1M kh c mt H2SO4 d.
1. TYnh phn trm kh ng tng tp chEt trong mu mu trn.
2. TYnh ng NaOH t thOu O ch kt ta ht cc tp chEt st v ng d dng hroxt.

LE- Cha 1,5 gam hn hp bt Fe, A, Cu thnh 2 phn bng nhau.
a. LEy phn 1 ho tan bng dung dch HC thEy cn 0,2 gam chEt rn khng tan v c 448 m khY bay ra
(ktc). TYnh kh ng m km o trong m phn.
b. LEy phn th ha cho vo 400m dung dch hn hp AgNO3 0,08M v Cu(NO3)2 0,5M. Sau kh kt thc cc
phn ng thu c chEt rn A v dung dch B. TYnh kh ng chEt rn A v nng mo ca cc chEt trong
dung dch B.
L%- Lc m gam Fe vo dung dch A gm AgNO3 v Cu(NO3)2 n kh phn ng kt thc thu c x gam chEt
rn B. Tch B c nc c C. Cho nc c C tc dng v NaOH d thu c a gam kt ta ca ha hroxt km o,
nung kt ta trong khng khY n kh ng khng c b gam chEt rn.
a. Lp bOu thc tYnh a, b.
131 15
b. TYnh m, s mo ha mu ban u bt a = 36 gam, b = 32 gam, x = 34,4gam.
L(- Cho hn hp X gm 0,006 mo Ag; 0,054 mo Pb v 0,034 mo A vo 500m dung dch Cu(NO3)2. Sau kh cc
phn ng xy ra hon ton thu c 18,138 gam chEt rn .
a. TYnh % kh ng cc chEt trong .
b. TYnh nng mo dung dch Cu(NO3)2.
LL- Cho 3,58 gam hn hp bt X gm A, Fe, Cu vo 200 m Cu(NO3)2 0,5M, n kh phn ng kt thc thu c
dung dch A v chEt rn B. Nung B trong khng khY nht cao n phn ng hon ton c 6,4 gam chEt
rn. Cho A tc dng v dung dch NH3 d, c Ey kt ta em nung trong khng khY n kh ng khng
c 2,62 gam chEt rn D.
a. TYnh phn trm kh ng cc chEt trong hn hp X.
b. Ho tan hon ton 3,58 gam hn hp X vo 250 m dung dch HNO3 a mo/ c dung dch v khY NO.
Dung dch va tc dng ht v 0,88 gam bt Cu. TYnh a?
LT- Cho 3,61 gam hn hp X gm A, Fe, Zn tc dng v 200m dung dch Cu(NO3)2 0,5M. Sau kh cc phn ng
xy ra hon ton c dung dch A v 5,12 gam chEt rn B. Lc b chEt rn B, r cho NaOH d vo phn nc c
thEy c kt ta. Lc Ey kt ta em nung trong khng khY n kh ng khng c 3,2 gam chEt rn D.
a. Vt cc phng trnh phn ng xy ra.
b. Xc nh kh ng m km o trong X.
LU- Cho 9,16 gam hn hp Zn, Cu, Fe vo cc ng 170 m dung dch CuSO4 1M. Sau phn ng thu c dung
dch B v kt ta C. Ho tan ht C bng dung dch HNO3 ong, thu c 2,8 Yt NO (ktc). Thm NaOH d vo
dung dch B, c Ey kt ta em nung ngo khng khY n kh ng khng c 10,4 gam chEt rn .
a. Vt cc phng trnh phn ng xy ra.
b. TYnh s gam m km o trong hn hp ban u.
L.- Cho 7,16 gam hn hp X gm A, Fe, Cu tc dng v 400m Cu(NO3)2 0,5M. Sau kh phn ng kt thc thu -
c dung dch A v chEt rn B. nung B trong khng khY n kh ng khng c 5,24 gam chEt rn D.
a. Chng mnh rng Cu(NO3)2 dng d.
b. TYnh % kh ng cc chEt trong X.
L7- KhuEy k dung dch cha 13,6 gam AgNO3 v m gam bt ng r thm tp vo dung dch H2SO4 ong
v un nng cho t kh phn ng xy ra hon ton th thu c 9,28 gam bt km o, dung dch A v khY NO.
Lng NaOH cn tht O tc dng ht v cc chEt trong A 13 gam. Hy xc nh cc chEt c trong A v tYnh
m.
L?- Lc 0,81g bt nhm trong 200m dung dch cha AgNO3v Cu(NO3)2 mt th gan, thu c chEt rn A v
dung dch B. Cho A tc dng v NaOH d thu c 100,8m khY hro (o ktc) v cn 6,012g hn hp 2 km
o. Cho B tc dng v NaOH d, c kt ta, nung n kh ng khng thu c 1,6g mt oxt. TYnh nng
CM (mo/Yt) ca AgNO3 v Cu(NO3)2 trong dung dch u.
LB- A hn hp Zn, Cu. LEy 25,9 gam vo 400 m dung dch NaOH cho n kh ngng thot khY, c 5,6 Yt H2
(ktc) v thEy cn m gam chEt rn B. Nung m gam chEt rn B trong khng khY cho n kh ng khng
c 1,2487m gam chEt rn C.
a. TYnh s gam Zn, Cu ban u.
b. TYnh nng mo dung dch NaOH.
TE- Cho 1,39 gam hn hp A gm A v Fe dng bt phn ng v 500m CuSO4 0,05M. KhuEy k O cc phn
ng xy ra hon ton. Sau phn ng thu c 2,16 gam chEt rn B gm ha km o v dung dch C.
1. Cn bao nhu m dung dch HNO3 0,1M O ho tan ht chEt rn B, bt rng cc phn ng ch g phng
khY NO duy nhEt.
2. n phn dung dch C (n cc tr) v cng dng n 1A, th gan 32 pht 10 gy. TYnh kh ng
km o thot ra catot v thO tYch khY (ktc) thot ra anot. (Cho bt hu suEt n phn 100% v th
t n phn catot : Cu
2+
, Fe
2+
, H
+
).
T%- Cho 2,04 gam hn hp A gm Fe v Mg vo 200 m dung dch CuSO4 , n kh phn ng kt thc thu c
2,76 gam chEt rn B v dung dch C. Cho dung dch C tc dng v xt d, c Ey kt ta em nung trong khng
khY n kh ng khng thu c 1,8 gam chEt rn D.
ChEt rn B cho tc dng v Co d, sau Ey sn phEm ho tan trong nc c dung dch . n phn
dung dch v n cc tr t kh Ant thu c 504 m khY ( .k.t.c).
1. TYnh thnh phn % kh ng cc chEt trong hn hp A?
2. TYnh nng mo/ ca dung dch CuSO4 ?
3. TYnh kh ng km o to thnh Catt ?
T(- Cho 4,15 gam hn hp bt Fe v A tc dng v 200m dung dch CuSO4 0,525M. KhuEy k hn hp O cc
phn ng xy ra hon ton. em c c kt ta A gm ha km o c kh ng 7,84 g v dung dch nc c B.
1. O ho tan kt ta ta A cn dng Yt nhEt bao nhu m HNO3 2M, bt rng phn ng g phng ra khY NO.
2. Thm dung dch hn hp Ba(OH)2 0,05M + NaOH 0,1M vo dung dch B. H cn thm bao nhu m hn hp
dung dch O kt ta hon ton ha hroxt ca ha km o. Sau nu em c, ra kt ta, nung n
trong khng khY nht cao t kh cc hroxt b nht phn ht th thu c bao nhu gam chEt rn
TL- Cho 2,78 gam hn hp A gm A v Fe dng bt vo 500 m dung dch CuSO4 0,1M. Sau kh cc phn ng
xy ra hon ton thu c 4,32 gam chEt rn B gm ha km o v dung dch C.
1. TYnh phn trm kh ng m km o trong hn hp A.
2. Cho 300 m dung dch NaOH 0,5M vo dung dch C. Sau kh phn ng xy ra hon ton, c kt ta ra sch
v nung trong khng khY n kh ng khng thu c chEt rn D . TYnh kh ng ca chEt rn D.
TT- Mt dung dch cha 3,2 gam CuSO4 v 6,24 gam CdSO4. Cho thanh km 65 gam vo dung dch. Sau kh
phn ng hon tEt, tEt c km o thot ra Ou bm vo thanh km o. Vt cc phng trnh phn ng xy ra.
H kh ng sau cng ca thanh km o bng bao nhu?
TU- Cho m gam bt A vo 500m dung dch A cha Ag2SO4 v CuSO4 mt th gan, thu c 3,33 gam chEt rn
B v dung dch C. Cha B m ha phn bng nhau.
Cho phn th nhEt vo dung dch NaOH d thEy thot ra 1.512 Yt H2 (ktc).
Ho tan phn th ha trong dung dch HNO3 ong d thu 1,455 gam khY NO duy nhEt. Thm HC d vo dung
dch C khng thEy xuEt hn kt ta, thu c dung dch D. Nhng mt thanh st vo dung dch D cho n
kh dung dch ht mu xanh v ng khY H2 thot ra 0,448 Yt (ktc) th nhEc thanh st ra, thEy kh ng
thanh st gm 1,072 gam so v ban u (km o g phng ra bm hon ton trn thanh st).
TYnh m v nng ca tng mu trong dung dch A.
T.- Cho hn hp gm 2,8 gam Fe v 0,81 gam A vo 200 mYt dung dch C cha AgNO3 v Cu(NO3)2. Kh
phn ng kt thc, thu c dung dch D v 8,12 gam chEt rn gm 3 km o. Cho chEt rn tc dng v
dung dch HC d th thu c 0,672 Yt khY H2 (ktc). TYnh nng mo ca Cu(NO3)2 v AgNO3 trong dung
dch C.
131 16
T7- Cho 3,78 gam bt A phn ng va v dung dch mu XC3 to thnh dung dch . Kh ng chEt tan
trong dung dch gm 4,06 gam so v dung dch XC3. Xc nh cng thc ca mu XC3.
Cho dung dch tc dng v NaOH d, sau sc khY CO2 vo cho n kh phn ng kt thc th thu c
m gam chEt kt ta. Vt phng trnh cc phn ng v tYnh m.
T?- C mt dung dch mu corua km o. Cho mt tEm Fe nng 10 gam vo 100 m dung dch trn; phn ng
xong kh ng tEm km o 10,1 gam. L b mt tEm Cam Cd 10 gam vo 100 m dung dch m mu
corua km o trn; phn ng xong, kh ng tEm km o 9,4 gam.
a. Vt phng trnh phn ng xy ra.
b. nh tn corua km o, bt rng nguyn t kh km o nh hn 96 vC.
c. Nng mo dung dch mu corua km o.
TB- Cho 15,28 gam hn hp A gm Cu v Fe vo 1,1 Yt dung dch Fe2(SO4)3 0,2M. Phn ng kt thc thu c
dung dch X v 1,92 gam chEt rn B. Cho B vo dung dch H2 SO4 ong khng thEy c khY bay ra.
1.TYnh kh ng ca Fe v Cu trong 15,28 gam hn hp A.
2. Dung dch X phn ng v 200m dung dch KMnO4 trong H2SO4. TYnh nng mo/Yt ca dung dch
KMnO4.
XBng C1 phOn Zng nhiHt nh[m
Q1 CK sY ! thu*4t( \hOn Zng nhiHt nh[m
Nhn ng nhit nh]m: L phn ng ca nhm v cc oxt km o km hot ng hn nhm nht
cao.
Nhng trnh phn ng:
2A + Fe2O3
to
A2O3 + 2Fe
8A + 3Fe3O4
to
4A2O3 + 9Fe
2yA + 3FexOy
to
yA2O3 + 3xFe
Y Nu phn ng xy ra hon ton (hoc hu suEt phn ng 100%):
Ba trng hp c thO xy ra.
va : Sn phEm gm A2O3, Fe.
A + St oxt d A : Sn phEm gm A2O3, Fe v A d
d st oxt : Sn phEm gm A2O3, Fe v st oxt d.
Y Nu phn ng xy ra khng hon ton:
Sn phEm gm A2O3, Fe, A v st oxt.
Ho tan sn phEm bng dung dch kOm d (vY d NaOH):
A2O3 + 2NaOH = 2NaAO2 + H2O
2A + 2NaOH + 2H2O = 2NaAO2 + 3H2
Ho tan sn phEm bng dung dch axt d (vY d HC):
A2O3 + 6HC = 2AC3 + 3H2O
Fe + 2HC = FeC2 + H2
2A + 6HC = 2AC3 + 3H2
Fe2O3 + 6HC = 2FeC3 + 3H2O
Fe3O4 + 8HC = FeC2 + 2FeC3 + 4H2O
FexOy + 2yHC = xFeC2y/x + yH2O
)h'n xLt:
Cng mt ng nhm, ho tan trong dung dch axt hoc kOm thO tYch H2 (hoc s3 9o1) thu c nh
nhau.
Sn phEm em ho tan trong dung dch kOm d:
Tan: A2O3 v A (c; kh 7)).
Khng tan: Fe, st oxt.
Sn phEm em ho tan trong dung dch axt thng thng (7C1= 7)IUX 1o^ng):
Tan, c khY H2: Fe, A.
Tan, khng c khY thot ra: A2O3, st oxt.
Ch :
-Phn ng nht nhm thng c tn hnh trong Ou kn khng c khng khY, nu c khng khY, sn
phEm phn ng Fe v A trng th nng chy s phn ng v ox ca khng khY, ta khng thO xc nh
chYnh xc ng st to ra v ng nhm cn d.
-Hn hp sau phn ng c thO cha thnh cc phn Ou nhau hoc khng Ou nhau tu theo tng b ra
c thO, cn c k u b O trnh nhm n.
QQ1 Wt s S 67 S] ton nhiHt nh[m:
5 67 $: Y3t n;ng 9:t hgn h#5 @:t gZ9 H1 T+ K&(UX trong 9!i trng kh!ng c; kh!ng khG ]hhng ch%t cin 1>i sau
5hEn Mng n/u cho tc dng TOi dung dRch ]aU7 d= sC thu "#c V=j) 1t kh hi"ro '"o \ "ktc*G ]/u cho tc dng
TOi dung dRch 7C1 d= sC thu "#c )V=WW 1t kh hi"ro '"o \ "ktc*G
aG ciEi thch cc th nghi29= Ti/t cc 5hDng trnh 5hEn MngG
@G 8nh th+nh 5h.n 5h.n trQ9 c?a tFng ch%t trong hgn h#5 @an ".uG
^iOi:
-S mo H2 thu c trong TN1:
6 72
22 4
,
,
= 0,3 mo. -S mo H2 thu c trong TN2:
26 88
22 4
,
,
= 1,2 mo.
a) Cc phng trnh phn ng:
8A + 3Fe3O4
to
4A2O3 + 9Fe (1)
(mo) 0,8 0,3 0,9
Tuy nht cao nhng Fe snh ra v A d khng b ox ho v khng c khng khY. A cn d, vy Fe3O4 ht.
Sn phEm phn ng c Fe, A2O3 v A cn d.
Ho tan sn phEm phn ng trong dung dch NaOH d, phng trnh phn ng:
2A + 2NaOH + 2H2O = 2NaAO2 + 3H2 (2)
(mo) 0,2 0,3
A2O3 + 2NaOH = 2NaAO2 + H2O (3)
131 17
Ho tan sn phEm trong dung dch axt HC d:
2A + 6HC = 2AC3 + 3H2 (4)
(mo) 0,2 0,3
Fe + 2HC = FeC2 + H2 (5)
(mo) 0,9 0,9
A2O3 + 6HC = 2AC3 + 3H2O (6)
b) S gam m chEt trong hn hp u:
Theo phng trnh (2) S mo A (d) =
2
3
s mo H2 =
2
3
0,3 = 0,2 mo.
Theo phng trnh (4) S mo H2 (do H1 sinh ra) = 0,3 mo.
Theo p.trnh (5) S mo H2 (do K& sinh ra) = S mo Fe =1,2 0,3 = 0,9 mo.
Theo phng trnh (1) S mo Fe3O4 =
1
3
s mo Fe =
1
3
0,9 = 0,3 mo.
Theo phng trnh (1) S mo A (5hEn Mng) =
8
9
s mo Fe =
8
9
0,9 = 0,8 mo.
S gam A trong hn hp u: 27 (0,8 + 0,2) = 27 gam (A).
S gam Fe3O4 trong hn hp u: 232 0,3 = 69,6 gam (Fe3O4).
Kh ng hn hp ban u: 27 + 69,6 = 96,6 gam.
%A =
27
96 6 ,
100 = 27,95 %
%Fe3O4 = 100 27,95 = 72,05%
5 67 ?1 8r:n )=j ga9 H1 T+o )B ga9 hgn h#5 K&)U( T+ K&(UX rZi ti/n h+nh 5hEn Mng nhi2t nh!9 "#c hgn h#5 HG
7o+ tan H trong 7]U( th%y thot ra B=(V 9o1 ]U) 1+ sEn 5hk9 duy nh%tG lc "Rnh kh3i 1#ng c?a cc oxit c; trong
hgn h#5G
^iOi1 v b ton ny nu g theo phng php thng thng s cho rEt nhOu cc trng hp xy ra. B ton
ny ta nn p dng nh ut bo ton eectron th b ton tr nn n gn hn.
Nhn thEy:
(Fe2O3, Fe3O4) hn hp A (Fe
3+
, A
3+
)
Theo g thuyt ta c nA = 0,1 mo, g s mo ca Fe3O4 trong hn hp a mo
Trong cc qu trnh trn ta c cc qu trnh cho v nhn eectron xy ra nh sau:
A A
+3
+ 3e 3Fe
+8/3
3Fe
+3
+ 1e NO3
-
+ 2H
+
+ 1eNO2 + H2O
0,1 mo 0,3 mo 3a mo a mo 0,36 mo 0,36 mo
p dng nh ut bo ton eectron ta c 0,3 + a = 0,36 vy a = 0.06 mo.
5 67 A: 7o+ tan ho+n to+n 9:t 1#ng oxit K&lUy @Ang 7)IUX "c n;ng= thu "#c )=)X 1t IU) '\ "ktc*= 5h.n
dung dRch chMa P)B ga9 9:t 1o>i 9u3i sbt duy nh%tG
P* lc "Rnh c!ng thMc c?a oxit sbt tr4nG
)* 8r:n PB=W ga9 @:t H1 TOi (X=W ga9 @:t K&lUy \ tr4n rZi ti/n h+nh 5hEn Mng nhi2t nh!9G ciE s ch0 xEy
ra 5hEn Mng kh K&lUy th+nh K&G 7o+ tan ho+n to+n hgn h#5 ch%t rbn sau 5hEn Mng @Ang dung dRch 7)IUX )Bm
'd n P=PX go91* th thu "#c PB=jp) 1t 7) '\ "ktc*G
a* 8nh hi2u su%t c?a 5hEn Mng nhi2t nh!9G
@* 8nh thq tch t3i thiqu dung dRch 7)IUX )Bm "^ drngG
^iOi:
1) Xc nh cng thc ca oxt st:
TYnh: S mo SO2 =
2 24
22 4
,
,
= 0,1 mo. S mo Fe2(SO4)3 =
120
400
= 0,3 mo.
Phn ng ho tan st oxt:
(mo) 2FexOy + (6x2y)H2SO4 = xFe2(SO4)3 + (3x2y)SO2 +
(6x2y)H2O (1)
Theo p.t.p. x (3x2y)
Theo b 0,3 0,1
Theo p.t (1) ta c t thc:
x
0 3 ,
=
( )
,
3 2
0 1
x y
, rt ra
y
x
=
4
3
.
Vy CTPT ca st oxt Fe3O4.
2. a) Hu suEt phn ng nht nhm:
TYnh: S mo A =
10 8
27
,
= 0,4 mo.
S mo Fe3O4 =
34 8
232
,
= 0,15 mo; s mo H2 =
10 752
22 4
,
,
= 0,48 mo.
V t :
S mo A : S mo Fe3O4 = 0,4 : 0,15 = 8 : 3, ng cc chEt ng v t phn ng, do mun tnh
hiHu sut phOn Zng tho _! ha* `A@C "]u "Vc.
G s mo A tham ga phn ng x, ta c:
(mo) 8A + 3Fe3O4
to
4A2O4 + 9Fe
(2)
Trc p.ng 0,4 0,15
Tham ga
p.
x
3
8
x
Sau p.ng
(0,4 x) (0,15
3
8
x)
x
2

9
8
x
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 (3)
(mo)
9
8
x
9
8
x
9
8
x
2A + 3H2SO4 = A2(SO4)3 + 3H2 (4)
(mo) (0,4x)
3
2
(0,4x)
3
2
(0,4x)
Fe3O4 + 4H2SO4 = FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O (5)
(mo) (0,15
3
8
x) 4(0,15
3
8
x)
A2O3 + 3H2SO4 = A2(SO4)3 + 3H2O (6)
131 18
(mo)
x
2
3
x
2

Theo p.t (3,4) ta c:
9
8
x +
3
2
(0,4x) = 0,48 x = 0,32.
Vy hu suEt phn ng nht nhm: h =
0 32
0 4
,
,
100 = 80%
b) TYnh thO tYch dung dch H2SO4 20%:
Theo phng trnh (3, 4, 5, 6), thay x = 0,32 ta c:
+S mo H2SO4 = 0,36 + 0,48 + 0,12 + 0,12 = 1,08 mo.
+Kh ng H2SO4 = 1,08 98 = 105,84 gam.
m H2SO4 20% =
105 84
20
,
100 = 529,2 gam. V H2SO4 20% =
529 2
114
,
,
= T.T,(% m2-
QQQ1 Cc /.i t'p p 67ng
%- LEy mt hn hp bt nhm v st (III) oxt em thc hn phn ng nht nhm n khng c khng
khY. Hn hp thu c sau phn ng c cha m ha phn Ou nhau.
Cho phn 1 vo dung dch NaOH Ey d th thu c 6,72 Yt khY hro.
Ho tan ht phn 2 vo dung dch HC th thu c 15,68 Yt hro. Cc thO tYch o ktc, cc phn ng
c thc hn hon ton.
a. G thYch cc thY nghm, vt cc phng trnh phn ng.
b. TYnh kh ng tng chEt trong hn hp ban u.
(- Kh nung m gam hn hp A gm A v Fe3O4 ng ta thu c chEt rn B. Cha chEt rn B thnh 2 phn
bng nhau. Phn th nhEt cho tc dng v dung dch H2SO4 ong c d th thu c 9,846 Yt khY o 1,5 atm
v 27
O
C. Phn th ha cho tc dng v dung dch NaOH d th thu c 2,461 Yt khY cng 1,5 atm v 27
O
C. Cho
rng hu suEt ca phn ng nht nhm 100%. Hy:
a. Xc nh kh ng m.
b. TYnh thnh phn phn trm ca B.
c. TYnh thO tYch dung dch H2SO4 1,0 M cn tht O ho tan ht 1/2B.
L- Cho hn hp gm nhm v st (III) oxt. Thc hn phn ng nht nhm hn hp trong Ou kn
khng c khng khY. Cha hn hp thu c sau phn ng ( trn Ou) thnh ha phn. Phn 1 tc dng va
v 100 m dung dch NaOH 1M, thu c dung dch A v cn rn D. Phn 2 tc dng va v 1,12 Yt dung
dch HC 1M nhn c dung dch B v ng th thu c 2,4 Yt khY H2 (o 19,5
O
C v 2 atm). Bt rng hu
suEt cc phn ng Ou 100%.
a. TYnh kh ng st to thnh trong phn ng nht nhm.
b. Xc nh kh ng cn rn D.
c. Xc nh kh ng v thnh phn % kh ng ca hn hp ban u.
T-Kh hon ton 11,6 gam mt oxt st bng CO. Kh ng st km o thu c Yt hn kh ng oxt 3,2
gam.
a. Tm cng thc ca oxt st.
b. Cho khY CO2 thu c trong phn ng kh oxt st hEp th hon ton vo 175m dung dch NaOH 2
mo/. TYnh kh ng mu to thnh .
c. Trn 10,44 gam oxt st trn v 4,05 gam bt nhm km o r tn hnh phn ng nht nhm
(khng c mt khng khY). Sau kh kt thc thY nghm, Ey chEt rn thu c cho tc dng v dung dch NaOH
d thEy thot ra 1,68Yt H2 (o ktc)
TYnh hu suEt phn ng nht nhm.
U- LEy mt hn hp bt nhm v st (III) oxt em thc hn phn ng nht nhm n khng c khng
khY. O ngu hn hp thu c sau phn ng, nghOn nh, trn Ou r cha hn hp thnh ha phn c kh -
ng khc nhau.
Cho phn 1 vo dung dch NaOH Ey d th thu c 8,96 Yt hro v chEt rn khng tan trong dung dch
NaOH c kh ng bng 44,8% kh ng ca phn 1.
Ho tan ht phn 2 vo dung dch HC th thu c 26,88 Yt hro. Cc thO tYch o Ou kn tu
chuEn, cc phn ng xy ra hon ton.
a. TYnh kh ng phn 1 v phn 2.
b. TYnh kh ng tng chEt trong hn hp ban u.
.- LEy mt hn hp bt nhm v Fe3O4 em thc hn phn ng nht nhm n khng c khng khY. O
ngu hn hp thu c sau phn ng, nghOn nh, trn Ou r cha hn hp thnh ha phn;kh ng ca
phn 1 bng 75% kh ng ca phn 2.
Cho phn 1 vo dung dch NaOH d th thu c 7,56 Yt hro. Ho tan ht phn 2 vo dung dch HC th
thu c 25,2 Yt hro. Cc thO tYch o Ou kn tu chuEn, cc phn ng Ou hon ton.
a. TYnh kh ng phn 1 v phn 2.
b. TYnh kh ng tng chEt trong hn hp ban u.
7- Cho hn hp A c kh ng m gam gm bt A v st oxt FexOy. Tn hnh phn ng nht nhm hn hp A
trong Ou kn khng c khng khY, c hn hp B. NghOn nh, trn Ou B r cha thnh ha phn. Phn 1 c
kh ng 14,49 gam c ho tan ht trong dung dch HNO3 un nng, c dung dch C v 3,696 Yt khY NO duy
nhEt (ktc). Cho phn 2 tc dng v ng d dung dch NaOH un nng thEy g phng 0,336 Yt khY H2 (ktc)
v cn 2,52 gam chEt rn. Cc phn ng Ou xy ra hon ton.
1. Vt cc phng trnh phn ng xy ra.
2. Xc nh cng thc st oxt v tYnh m.
?-Tn hnh phn ng nht nhm hn hp X gm A v Fe3O4 (hu suEt 100%) th thu c hn hp . Lng
dung dch xt t a O phn ng v 100 m nng 0,8M v kh thu c 806,4 m khY H2 (ktc).
TYnh s mo m chEt trong hn hp X.
B-Hn hp A gm 0,56 gam Fe v 16 gam Fe2O3. Trn A v n (mo) bt nhm r nung nht cao (khng
c khng khY) thu c hn hp D. Nu cho D tan trong dung dch H2SO4 ong (d) th thu c a (Yt) khY, nhng
cho D tc dng v NaOH (d) th thO tYch khY thu c 0,25a (Yt) trong cng Ou kn.
1. Vt cc phng trnh phn ng.
2. H kh ng ca nhm c g tr trong khong no nu phn ng nht nhm ch to ra Fe.
%E- Kh nung hn hp A gm A, Fe2O3 c hn hp B (g tht hu suEt 100%). C thO cha hn hp B thnh
ha phn hon ton gng nhau.
Ho tan mt phn trong dung dch H2SO4 ong, thu c 1,12 Yt khY ktc. Phn cn ho tan trong
dung dch NaOH d th ng chEt rn khng tan 4,4 gam.
a. Vt cc phng trnh phn ng xy ra.
131 19
b. Xc nh kh ng cc chEt trong cc hn hp A, B. (Y7 8hi ]guy4n-a))
%%Y- Trn Ou a gam bt A v x gam bt Fe3O4 c hn hp A. Sau kh thc hn phn ng nht nhm
xong, thu c chEt rn B. Cho B tc dng ht v dung dch H2SO4 ong, thu c V Yt khY (ktc). Tht p
bOu thc tYnh x theo V, a.
p dng: a = 2,835 gam ; V = 2,805 Yt.
XBng =1 \hOn Zng "iHn phn1
I- C +^ 2X th"=Ht-
I- nh ngha:
n phn qu trnh ox ho-kh xy ra trn bO mt cc n cc kh cho dng n mt chOu qua
dung dch chEt n hoc chEt n trng th nng chy.
VY d: n phn NaC nng chy Ou ch Na.
2NaC
.pn.c
2Na + C2
n cc: L thanh km o hoc cc vt dn n khc (nh cacbon (gra5hit)), nh n, cc eectron chuyOn
t dung dch trong bnh n phn vo mch n hoc ngc , chuyOn t mch n vo dung dch.
n cc n v cc m () ca ngun ngo c g catt; kY hu cc ().
n cc n v cc dng (+) ca ngun ngo c g ant; kY hu cc (+).
II-Cin t:ng *in phn
L hn tng t cc n cc anot v catot xy ra cc qu trnh nhng v nhn eectron.
Trn bO mt cc m (), catot, caton ca chEt n n nhn eectron (tng qut: Ch%t oxi ho "/n
nhSn &1&ctron).
Xt vY d trn: Na
+
+ 1e = Na
Vy tr>n catot x= ra +G kh, c s chuyOn eectron t n cc n caton chEt n .
Trn bO mt cc dng (+), anot, anon ca chEt n n nhng eectron (tng qut: Ch%t kh nhng
&1&ctron).
Cng xt vY d trn: 2C

2e = C2
Vy tr>n anot x= ra +G oxi ho, c s chuyOn eectron t anon ca chEt n t bO mt n cc.
VY d: n phn NaC nng chy.
NaC
n.c
Na
+
+ C

T catt(): 2 Na
+
+ 1e = Na
T ant(+): 1 2C

2e = C2

2Na
+
+ 2C


.pn.c
2Na + C2
hoc:
2NaC
.pn.c
2Na + C2
III-Cc tr9ng h:p *in phn:
_-in phn n;ng ch=
%- in phn m"'i n;ng ch=
Ch n phn mu corua.
Kh n phn mu sunfat, cacbonat do nht nng chy ca cc mu ny cao. Mu cacbonat b
nng chy trc kh nng chy. Mu ntrat nht phn hu thEp nn chng b phn hu trc kh b nng chy
Mt s mu corua AC3, ZnC2nht nng chy st v nht thng hoa nn kgn n phn nng
chy c.
VY d: n phn mu NaC n/c.
NaC
n.c
Na
+
+ C

T catt(): 2 Na
+
+ 1e = Na
T ant(+): 1
2C

2e = C2

2Na
+
+ 2C


.pn.c
2Na + C2
hoc:
2NaC
.pn.c
2Na + C2
2. n phn hroxt nng chy.
VY d: n phn NaOH nng chy
NaOHn/c Na
+
+ OH
-
T catot (-): Na
+
T anot (+): OH
-
4Na
+
+ 4e
4Na
4OH
-
O2 +
2H2O + 4e
P n phn: 4NaOH 4Na +
O2 + 2H2O
Ch : Phng php ny ch p dng cho cc km o kOm v cc hroxt ca cc km oa khc nht
cao Ou chuyOn thnh cc oxt tng ng.
3. n phn cc oxt nng chy.
Cc oxt kem o thng c nht nng chy rEt cao nn ng ta khng n phn nng chy. Rng v
oxt nhm nht nng chy 2050
o
C kh c mt ca crot Na3AF6 m chEt chy th nht nng chy ca
hn hp gm xung cn 900
o
C nn c th n phn nng chy.
A2O3 n/c 2A
3+
+ 3O
2-
T catot (-): A
3+
T anot (+): O
2-
4A
3+
+ 12e
4A
3+
6O
2-
3O2 + 12e
P n phn: 2A2O3 4A + 3O2
' LCrio1it 1+9 giE9 nhi2t ": n;ng chEy c?a nh!9 oxit T+ do c; s 5h6n 1i
]a(sH1KVt n (]a
,
, sH1KVt
(
1+9 tQng ": dun "i2n c?a hgn h#5 ch%t "i2n 1iG
L]gi ta c; "a ra 9:t cD ch/ c?a s "i2n 5h6n= coi crio1it 1+ hgn h#5 c?a H1K( T+ (]aK:
)]aK
d.p
)]a , K)
(]a , H1K( (]aK , H1
VK) , )H1)U( XH1K( , (U)
vo TSy nZng ": c?a crio1it trong thrng "i2n 5h6n h.u nh kh!ng "$i*G
Q- in phn D"ng Dch n/c:
131 20
%- `g"=>n t)c: Kh n phn dung dch nc, ngo cc on ca chEt n phn cn c thO c cc on H
+
v on OH

ca nc v bn thn km o m n cc tham ga cc qu trnh ox ho- kh n cc. Kh


qu trnh ox ho-kh thc t xy ra ph thuc vo so snh tYnh ox ho-kh mnh hay yu ca cc chEt trong
bnh n phn. Ta xt trng hp n phn dung dch mu v n cc tr.
a- 8h tG kh ^ cat]t:
N chung, nu km o c tYnh kh cng yu th caton km o c tYnh ox ho cng mnh v cng dO b
kh.
+Kh n phn dung dch nc, thng nhng km o no ng sau nhm s thot ra trn catt (nhng km
o ng sau nhm th b n phn trong dung dch do tYnh kh ca on km o sau nhm c tYnh ox ho
mnh hoan nc)
M
n+
+ ne = M
(I kh ion 7
,
kh; hDn 9:t 1o>i cation ki9 1o>i c; tnh oxi ho y/u hDn n; 1+ T qu trnh kh ion 7(U
,

trong dung dRch nOc xEy ra nhi<u giai "o>n 5hMc t>5 "ii hwi ti4u th nQng 1#ng).
+Nu trong dung dch chEt n c caton ca km o c tYnh kh mnh (t K
+
n A
3+
), nhng caton
ny nhng chEt ox ho yu, chng kh b kh hn cc phn t nc. Thc t, catt ch xy ra s kh cc
phn t nc thnh khY hro v on OH

:
2H2O 2H
+
+
2OH

2H
+
+ 2e = H2
2H2O + 2e = H2 +
2OH

b- 8h tG oxi ho ^ an]t:
N chung, nhng ph km c tYnh ox ho cng yu th anon ca n c tYnh kh cng mnh v cng dO b
ox ho.
Thng kh n phn dung dch nc, th t phng n ca cc anon nh sau:
+Nu trong dung dch chEt n c anon gc axt khng c ox (S
2
, I

, Br

, C

...). Nhng on ny dO b
ox ho hn so v phn t nc. Thc t trn ant ch xy ra s ox ho cc on ny thnh nguyn t (phn t) t
do: 2X

- 2e = X2
+ Nu trong dung dch chEt n c anon gc axt c ox (SO4
2
, NO3

...), nhng anon ny kh b ox


ho hn cc phn t nc. Do vy trn ant ch xy ra s ox ho cc phn t nc to ra khY ox v on H
+
:
4H2O 4H
+
+
4OH

4OH

= O2 + 2H2O +
4e
2H2O = O2 + 4H
+
+
4e
(- Cc tr9ng h:p cS tha:
a. n phn dung dch mu ca axt khng c ox (HC, HBr...) v cc km o t nhm tr vO trc (A
3+
,
Mg
2+
, Na
+
, Ca
2+
, K
+
).
VY d: n phn dung dch NaC c mng ngn.
NaC = Na
+
+ C

H2O H
+
+ OH

T catt(): 1 2H2O + 2e = H2 + 2OH

T ant(+): 1
2C

2e = C2
Phng trnh
on:
2C

+ 2H2O
.pmn
2OH

+ H2 +
C2
P. trnh
phn t:
2NaC + 2H2O
.pmn
2NaOH + H2 + C2
Nu khng c mng ngn C2 tc dng v NaOH to thnh nc aven:
2NaOH + C2 = NaC + NaCO + H2O
b. n phn dung dch mu ca axt khng c ox (HC, HBr...) v cc km o t sau nhm. VY d: +n
phn dung dch CuC2.
CuC2 = Cu
2+
+ 2C

H2O H
+
+ OH

T catt(): 1 Cu
2+
+ 2e = Cu
T ant(+): 1
2C

2e = C2
Phng trnh
on:
Cu
2+
+ 2C


.p
Cu + C2
P. trnh
phn t:
CuC2
.p
Cu + C2
+n phn dung dch axt khng cha ox (HC, HBr...).
HC = H
+
+ C

H2O H
+
+
OH

T catt(-): 1 2H
+
+ 2e = H2
T ant(+): 1
2C

2e = C2
Phng trnh
on:
2H
+
+ 2C


.p
H2 +
C2
P. trnh
phn t:
2HC
.p
H2 +
C2
c. n phn dung dch mu ca axt c ox (H2SO4, HNO3...) v cc km o t sau nhm.
VY d: n phn dung dch CuSO4.
131 21
CuSO4 = Cu
2+
+ SO4
2
H2O H
+
+ OH

T catt(): 2
Cu
2+
+ 2e = Cu
T ant(+): 1
2H2O 4e = O2 + 4H
+
Phng trnh
on:
2Cu
2+
+ 2H2O
.p.dd
2Cu + O2 + 4H
+
P. trnh
phn t:
2CuSO4 + 2H2O
.p.dd
2Cu + O2 +
2H2SO4
(hi "i2n 5h6n dung dRch K&IUX = t>i an!t )7)U - X& n U) , X7
,
= U) thot ra trong 9!i trng 7
,
sC oxi
ho K&
),
t>o ra K&
(,
:
XK&
),
, U) , X7
,
n XK&
(,
, )7)U*
d. n phn nc:
+n phn dung dch mu ca cc axt c ox (H2SO4, HNO3...) v cc km o t nhm tr vO trc (K
+
, Na
+
,
Ca
2+
...):
VY d: n phn dung dch Na2SO4:
Na2SO4 = 2Na
+
+ SO4
2
H2O H
+
+ OH

T catt(): 2

2H2O + 2e = H2+ 2OH

T ant(+): 1

2H2O 4e = O2 + 4H
+
P. trnh n
phn:
2H2O
.p.dd
(Na2SO4)
2H2 + O2
( 8rong qu trnh "i2n 5h6n= nZng ": ion 7(U
,
\ khu Tc an!t tQng T+ nZng ": U7

tQng \ khu Tc cat!tG


vo ";= \ khu Tc an!t c; 5hEn Mng axit cin \ khu Tc cat!t c; 5hEn Mng ki<9).
+n phn dung dch cc axt c ox ( vY d H2SO4 ong...):
H2SO4 = 2H
+
+ SO4
2
H2O H
+
+ OH

T catt(): 2

2H
+
+ 2e = H2
T ant(+): 1

2H2O 4e = O2 + 4H
+
P. trnh n
phn:
2H2O
.p.dd
(H2SO4)
2H2 + O2
+n phn dung dch kOm (NaOH, KOH...):
NaOH = Na
+
+ OH

H2O H
+
+ OH

T catt(): 2 2H2O + 2e = H2 + 2OH

T ant(+): 1
4OH

4e = O2 + 2H2O
P. trnh n
phn:
2H2O
.p.dd
(NaOH)
2H2 + O2
Trong cc trng hp n phn dung dch mu Na2SO4, axt H2SO4, baz kOm NaOH... bn chEt s
n phn nc. Kh mu, axt, kOm ch ng va tr chEt dn n. Lng chEt (s mo) cc chEt trong
dung dch khng thay (nZng ": cc ch%t tQng d.n do nOc @R "i2n 5h6n= thq tch dung dRch giE9).
(Ch :-8rong dung dRch "i2n 1i n/u c; ion K

T+ nOc th 7)U sC @R "i2n 5h6nG


-]/u c; ion x-CUU

khi @R "i2n 5h6n: )x-CUU

)& n x-x , )CU) ).


L-in phn hbn h:p
+Nu trong dung dch chEt n c cha nhOu on ca nhng km o khc nhau (c nng mo bng
nhau) th catt s xEy ra s kh nhng on km o ny theo trnh t sau: Ion km o no c tYnh ox ho
mnh hn (ng sau trong dy th n ho) s b kh trc.
+ Nu trong dung dch chEt n c nhng anon gc axt khc nhau cng khng cha ox nh: Br

, C

, S
2
,
I

(c cng nng mo) th anon no c tYnh kh mnh hn s b ox ho trc. Trn ant s xy ra s ox ho


nhng anon trn theo trnh t: S
2
, I

, Br

, C

.
Ch : Kh n phn ng th hn hp ca nhOu mu trong dung dch nc mt cch tng ta d
vo th n cc:
catot nu
0
ca cp no n hn dng ox ho ca n s nhn n t trc tn ht on r n cc
on c
0
b hn tp theo.
VY d: n phn dung dch cha hn hp cc mu KBr, FeC3, CuC2, FeC2. Hy vt th t cc phn ng
xy ra t cc n cc.
Phng trnh phn :
KBr = K
+
+ Br

FeC3 = Fe
3+
+ 3C

CuC2 = Cu
2+
+ 2C

FeC2 = Fe
2+
+ 2C

H2O H
+
+ OH

TYnh ox ho ca cc on km o tng
K
+
Fe
2+
Cu
2+
Fe
3+
K Fe Cu Fe
2+

Th t n phn t catt: Fe
3+
+ 1e = Fe
2+
131 22
(Cc 69) Cu
2+
+ 2e = Cu
Fe
2+
+ 2e = Fe
ng th v s kh nc 2H2O + 2e = H2 + 2OH

TYnh kh ca cc anon gm
I

Br

OH

'c?a 7)U*
Th t n phn t ant: 2Br

2e = Br2
(Cc dDng) 2C

2e = C2
2H2O 4e = O2 + 4H
+
L- in phn 5/i an]t #Dng cGc$ tan
n cc tr: L n cc ch ng va tr chEt dn n, khng tham ga cho nhn eectron (ox ho-kh)
trong qu trnh n phn. n cc patn (Pt), cacbon (grapht) (C).
Nu kh n phn ta dng ant bng km o hoc hp km th c ant b tan dn do km o b ox
ho thnh on km o.
VY d: Kh n phn dung dch CuSO4 nu thay cc dng (anot) tr (Pt hay than ch) bng bn ng
th sn phEm ca s n phn s khc.
CuSO4 = Cu
2+
+ SO4
2
H2O H
+
+ OH

T catt (): Cu
2+
+ 2e = Cu
T ant (Cu) (+): Cu 2e = Cu
2+
Kt qu: Cu km o kt ta cc m (catt), kh ng catt tng, cc dng (ant) tan ra, kh ng ant
gm, nng on Cu
2+
v SO4
2
trong dung dch khng bn . Kt qu nh s vn chuyOn Cu t anot
sang catot.
Trong cng nghp, ng ta dng tYnh tan ca cc dng kh n phn O tnh ch cc km o, nhEt
ng v O m km o. ChVng hn mun m mt km o n trn mt vt no , ng ta O vt cc
m (catt) r n phn dung dch mu ca km o v cc dng (ant) m bng chYnh km o .
U-nh 2:ng trong *in phn
C]ng thc caraDa=:
m =
1
F
A
n
It hoc m =
1
96500 .

A
n
It
Trong : m - Lng chEt thot ra n cc (gam).
F hng s Faraday (thng c Ey trn 96.500 C/mo).
A - Kh ng mo (nguyn t, phn t hoc on).
n - S eectron trao .
I - Cng dng n (Ampe, A).
t - Th gan n phn (gy, s).
(TYch s It = n ng chuyOn d qua bnh n phn, C (cung)).
Kh th gan n phn tYnh bng g (h):
m =
1
26 8 ,

A
n
It
(h)
Kh cn tYnh kh ng ca hp chEt snh ra hoc tham ga phn ng kh n phn, cn tYnhkh ng ca
n chEt trc theo cng thc Faraday, sau tYnh kh ng hp chEt theo phng trnh n phn.
' K 1+ hAng s3 Karaday: K n & ]H
trong "; & 1+ "i2n tch nguy4n t3: & n P=VB)PWa) PB
Pa
C=
]H 1+ s3 HT!ga"ro: ]H n V=B))BXp PB
)(
o9o1
K n aVGXWp Co9o1 T+ thng "#c 1%y trin 1+ aVGpBB Co9o1G
nghya: I3 Karaday 1+ "i2n tch c?a P9o1 &1&ctronG vo ";= n/u @i/t "i2n 1#ng chuyqn qua 9>ch= tnh
"#c s3 9o1 &1&ctron "^ chuyqn di trong 9>chG
ne =
Q
96500 .
*G
VY d: Cho dng n I = 0,5A qua bnh n phn cha 200m dung dch Cu(NO3)2 0,1M; cc n cc
tr.
a) TYnh thO tYch O2 thu c 27,3
o
C; 1atm.
b) Tm nng ca dung dch sau n phn.
Bt th gan n phn 10 pht. Co hu suEt n phn 100%. Khng xt phn ng ph.
G: Cc n:i dung khc= ":c giE t giEi= chng t!i ch0 1u 5h.n tnh thq tch kh oxiG
Trn ant xy ra phn ng: 2H2O 4e = O2 + 4H
+
p dng: mO2 =
1
96500 .

A
n
It
nO2 =
m
A
=
1
96500 .

It
n
V tYnh s mo O2 nn cn dng: (A = 32); n =4.
(]/u drng 'H n PV*J n n ) th 9Oi tnh ra s3 9o1 nguy4n t oxi-*
1. 9-r8ng hVp ch mt kim !oBi /N kh:
Ho tan hn hp A gm km o M v oxt MO ca km o Ey (m ch c mt ho tr) trong 2 t HNO3 1M th c
4,48 t (ktc) No bay ra. O trung ho ng axt d trn dung dch B thu c cn 2 Yt dung dch NaOH 0,5 M, kh
ta c dung dch C.
a. TYnh s mo M v MO trong hn hp.
b. n phn dung dch C v en cc tr trong th gan 48 pht 15 gy th thu c 11,52 km o M
bn catot v 2,016 Yt khY (ktc) bn anot. Xc nh km o M v cng dng n.
c. TYnh th gan n phn O mEt ht M
2+
. Cng dng n vn g nh trn.
S: nMO = 0,1, mo nM = 0,3 mo, I = 12A, t = 6433 s.
2. '8rng h#5 c; nOc @R kh hoc oxi ho \ cc "i2n cc*
Dng mt ng tha Ba O kh ht FeO cho ra chEt rn A. A tan va trong 4 Yt dung dch HC 0,875 M ng
th c 22,4 t khY H2 bay ra.
131 23
a. TYnh s mo ca Ba v FeO ban u.
b. n phn dung dch 2 mu corua n trn (Vdd = 4 Yt) v anot bng Phn tch. TYnh nng cc on C
-
,
Fe
2+
, Ba
2+
sau kh thu c 1,12 Yt khY Co bn anot. TYnh cng dng n I bt rng phI n phn trong
500s O thu c ng co n trn.
c. TYnh th han n phn O mEt ht Fe
2+
. Sau ng ta tp tc n phn v cng I nh trn cho t
kh dung dch c pH = 12 th dng . TYnh th gan n phn trong ga n ny.
S: nK&U n B=jp 9o1= nNa n P 9o1= nZng ":: C1
-
= K&
),
= Na
),
1+: B=Wp `= B=Pjp`= B=)p`= zn Pa=(H= t n jpBBs= t n
)BBsG
L- Tn hnh n phn (v n cc tr c mng ngn xp) mt dung dch cha m gam hn hp CuSO4 v
NaC cho t kh nc bt u b n phn ha n cc th dng . anot thu c 0,448 Yt khY (ktc).
Dung dch sau n phn c thO ho tan t a 0,68 gam A2O3.
a. TYnh kh ng m.
b. TYnh tng kh ng catot trong qu trnh n phn.
c. TYnh gm kh ng ca dung dch trong qu trnh n phn, g s nc bay h khng ng kO.
T- a. Vt phng trnh phn ng n phn dung dch NSO4 v ant bng N.
b. . Vt phng trnh phn ng n phn dung dch KNO3 v ant bng Cu.
U- a. Hy nu ngha ca s Faraday

?
b. Kh n phn 500 m dung dch CaI2 v n cc patn c mng ngn, thu c 5,35.10
3
mo I2 . H c
bao nhu Faraday n ng qua dung dch v pH ca dung dch thu c bao nhu.
.-Ho tan 20g K2SO4 vo 150g nc, thu c dung dch A. Tn hnh n phn dung dch A mt th gan. Sau
kh n phn kh ng K2SO4 trong dung dch chm 15% kh ng ca dung dch. Bt ng nc b bay h
khng ng kO.
a)TYnh thO tYch khY thot ra m n cc o Ou kn tu chuEn.
b) TYnh thO tYch H2S (ktc) cn dng O phn ng ht v khY thot ra anot.
7- Cho dng n 0,1A qua dung dch CuSO4 trong 50 pht 36 gy, thu c 0,1 gam Cu. T d kn , hy
xc nh g tr ca s Avgar.
?- Mc n tp cc bnh n phn sau y: Bnh 1 ng dung dch CuSO4, bnh 2 ng dung dch KC
(c mng ngn xp), bnh 3 ng dung dch AgNO3. H sau kh catt bnh 1 thot ra 3,2 gam km o th
cc n cc cn thot ra nhng chEt g? Bao nhu gam ( v chEt rn) v bao nhu Yt ( Ou kn
tu chuEn v chEt khY) bt rng sau kh n phn trong cc dung dch vn cn mu v khng dng cng
thc ca nh ut Faraday.
B- TYnh thO tYch dung dch NaOH 0,01M cn O tc dng va ht v 10 m dung dch A cha H2SO4 0,1M v
CuSO4 0,05M.
TYnh th gan n phn 100 m dung dch A v dong n 0,05A O thu c 0,016 gam ng, bt hu
suEt n phn 80%.
%E- n phn 100 m dung dch cha Cu
2+
, Na
+
, CO4

pH= 1, dng n cc patn. Sau kh n phn mt


th gan, thEy kh ng catt tng 0,64 gam v dung dch c mu xanh rEt nht.
a. Vt phng trnh phn ng xy ra kh n phn.
b. TYnh nng on H
+
trong dung dch sau kh n phn (bt rng on CO4

khng b kh n cc v
thO tYch ca dung dch khng thay trong qu trnh n phn).
%%- Ion Na
+
c b kh hay khng kh ng ta thc hn nhng phn ng ho hc sau:
a-n phn NaC nng chy.
b-n phn dung dch NaC.
c-Dung dch NaOH tc dng v dung dch HC.
%(- Tn hnh n phn (trong nhng Ou kn thYch hp, dng 2 n cc tr):
a) NaOH nng chy, b) dung dch NaOH. Hy vt cc phng trnh phn ng xy ra trn cc n cc v
phng trnh bOu dOn s n phn ca cc trng hp .
%L- Vt cc phng trnh phn ng n phn xy ra kh n phn (v n cc tr, mng ngn xp) dung
dch cha a mo CuSO4 , b mo NaC, trong 3 trng hp:
b = 2a ; b 2a ; b 2a.
%T- Vt phng trnh phn ng xy ra kh n phn hn hp dung dch gm KC, HC, CuC2 v n cc tr,
bnh n phn c mng ngn. Trong qu trnh n phn pH ca dung dch thay nh th no (tng hay
gm)?.
%U- Vt s v phng trnh phn ng ho hc xy ra kh n phn dung dch hn hp: CuSO4 , NaBr.
Trong qu trnh n phn pH ca dung dch thay th no? Bt nng mo/ ca CuSO4 v NaBr bng
nhau.
%?- Tn hnh n phn (v n cc tr, mng ngn xp), dung dch cha hn hp gm: HC 0,01M, CuC2
0,1M v NaC 0,1M. V th bOu dOn s bn thn pH ca dung dch theo th gan n phn.
%B-n phn 200m dung dch CuSO4 v cc n cc tr dng n mt chOu I = 9,65A. Kh thO tYch cc
khY thot ra c 2 n cc Ou bng 1,12 Yt (ktc) th ngng n phn. Vt phng trnh phn ng xy
ra trn cc n cc v phng trnh bOu dOn s n phn. TYnh kh ng km o snh ra catot v th
gan n phn.
(E-n phn 200m dung dch c cha 12,5 gam tnh thO mu ng sunfat ngm nc trong bnh n phn
v cc n cc tr n kh bt u c khY thot ra catt th thEy kh ng catt tng 3,2 gam.
a) Vt phng trnh O bOu dOn phn ng n phn dung dch CuSO4 v tm cng thc ca mu ng
sunfat ngm nc.
b) Tnh pH ca dung dch sau kh n phn, g s thO tYch dung dch khng thay trong qu trnh
n phn.
(%- n phn 200 m dung dch CuSO4 dng ha n cc tr v dng n mt chOu cng dng n
khng 1 ampe. Kt thc n phn kh catt bt u c bt khY thot ra. O trung ho dung dch sau
kh kt thc n phn dng va 50 m dung dch NaOH 0,2M. Bt hu suEt n phn 100%.
a. Vt cc phng trnh phn ng xy ra trn cc n cc v phng trnh bOu dOn s n phn.
b. TYnh th gan n phn v nng mo ca dung dch CuSO4.
((- n phn 250 m dung dch AgNO3 dng ha n cc tr v dng n mt chOu cng dng n
khng 1 ampe. Kt thc n phn kh catt bt u c bt khY thot ra v ant c V1 Yt khY ox
(ktc) thot ra. O trung ho dung dch sau kh n phn dng va 60 m dung dch NaOH 0,2M. Bt
hu suEt n phn 100%.
a. Vt cc phng trnh phn ng xy ra trn cc n cc v phng trnh bOu dOn s n phn. TYnh
th gan n phn.
b. TYnh thO tYch ox thot ra ant (V1) v nng mo ca dung dch bc ntrat.
131 24
(L- Tn hnh n phn (n cc tr, mng ngn xp) 500 m dung dch hn hp HC 0,02M v NaC 0,2M.
Sau kh ant thot ra 0,448 Yt khY th ngng n phn.
a. TYnh pH ca dung dch trc v sau n phn.
b. LEy dung dch sau n phn, trung ho bng dung dch HNO3 sau thm ng d AgNO3 vo. TYnh kh
ng kt ta thu c.
c. Nu th gan n phn 24 pht, hu suEt n phn (khng ) bng 80% th cng dng
n (khng ) dng bao nhu? Bt khY o .k.t.c.
(T- 13,0625 gam hn hp (X) gm mt mu corua v hroxt ca cng mt km o kOm c ho tan vo nc
thnh dung dch (A). n phn (c vch ngn, n cc tr) dung dch (A) thu c 200 m dung dch (B). Dung
dch (B) ch cn mt chEt tan v c nng 6% (D = 1,05 g/m). Cho bt 10 m dung dch (B) phn ng
va v 5 m dung dch HC 2,25M.
a. Xc nh cng thc cc chEt trong hn hp (X), tYnh kh ng m chEt.
b. Tp tc n phn dung dch (B) bng dng n 96,5A. TYnh th gan n phn O nng
dung dch thay 2%.
(U- n phn 200 m dung dch CuSO4, sau kh n phn kh ng ca dung dch gm 8 gam. Mt khc,
O m kt ta ht ng CuSO4 cn cha b n phn ph dng ht 1,12 Yt H2S ( Ou kn tu chuEn).
TYnh nng phn trm v nng mo/ ca dung dch CuSO4 trc kh n phn. Bt t kh ca dung
dch ny 1,25 v trong kh n phn ng nc mEt do un nng khng ng kO.
(. -n phn 400 gam dung dch ng (II) sunfat 8% cho n kh kh ng ca dung dch gm bt 20,5 gam.
TYnh phn kh ng ca hp chEt trong dung dch kh th n phn v kh ng ca cc chEt thot ra n
cc tr.)
(7- a. Vt cc qu trnh n phn n t xy ra cc n cc kh n phn dung dch cha FeC3, CuC2
v HC, bt th t th n ho nh sau:
Fe
3+
/Fe
2+
Cu
2+
/Cu 2H
+
/H2 Fe
2+
/Fe .
b. Hy vt s v phng trnh n phn xy ra kh n phn dung dch CuSO4 v ha n cc patn
(Pt).
XBng ;1 phOn Zng kh tBo ra nhi]u sOn phPm1
1. Th mt ung khY CO qua hn hp gm Fe v Fe2O3 nung nng c mt chEt khY B v hn hp D gm Fe,
FeO, Fe2O3 v Fe3O4. ChoB n qua dung dch nc v trong d thEy to ra 6 gam kt ta. Ho tan D bng H2SO4
c nng thEy ro ra 0,18 mo SO2, cn dung dch . C cn dung dch ectron thu c 24 gam mu khan. Xc
nh thnh phn ca hn hp ban u?
2. Cho m gam bt Fe ra ngo khng khY, sau mt th gan ng ta thu c 12 gam hn hp B gm Fe, FeO, Fe2O3
v Fe3O4. Ho tan hn hp ny bng dung dch HNO3 ng ta thu c dung dch A v 2,24 Yt khY NO (ktc). Vt
phng trnh phn ng xy ra v tYnh m.
Nung m gam bt Fe trong khng khY mt th gan ng ta thu c 104,8 gam hn hp rn A gm Fe, FeO, Fe2O3,
Fe3O4.
Ho tan hon ton A trong dung dch HNO3 d th thu c dung dch B v 12,096 Yt hn hp khY NO v N2O
ktc c t kh h so v H2 20,334.
a. TYnh g tr ca m.
b. Cho dung dch B tc dng v dung dch NaOH d thu c kt ta C. Lc kt ta r nung n kh ng
khng c chEt rn D. TYnh kh ng ca D.
L- t chy x mo Fe b O2 thu c 5,04 gam hn hp A gm cc oxt st. Ho tan hon ton trong HNO3 thu
c 0,035 mo hn hp gm NO v NO2. T kh h ca so v H2 19. TYnh x.
T- Cho 16,9 hn hp Fe, Mg, Zn tc dng hon ton v dung dch HC thu c 8,9 Yt H2(ktc). Ho tan ht cng
ng hn hp ny bng dung dch HNO3 ong c 2,24 Yt (ktc). Hn hp X gm 2 khY khng mu, khng ho
nu ngo khng khY, bt dX/H2 = 18.
a. TYnh % kh ng m km o trong hn hp .
b. TYnh thO tYch dung dch HNO3 2M dng d 25% so v thuyt.
U- Nung nng 16,8g bt Fe ngo khng khY, sau 1 th gan thu c m gam hn hp X gm oxYt st. Ho tan
ht hn hp X bng H2SO4 c nng thu c 5,6 Yt SO2 (ktc).
a. Vt tEt c cc phn ng xy ra.
b. Tm m.
c. Nu ho tan ht X bng HNO3 c nng th thO tYch NO2 (kc) thu c bao nhu.
.- Nung nng m gam bt Fe ngo khng khY. Sau mt th gan thu c 10 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe2O3,
Fe3O4. Ho tan ht X bng HNO3 thu c 2,8 Yt (ktc) hn hp gm NO v NO2. Cho t kh ca so v H2
19. TYnh m?
7- Cho mt ung CO qua ng s ng m gam Fe2O3 nung nng mt th gan, c 13,92 gam chEt rn X
gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Ho tan ht X bng HNO3 c nng thu c 5,829 Yt NO2 (ktc). TYnh m?
?- Cho mt ung CO qua ng s ng m gam Fe2O3 nung nng sau mt th gan thu c hn hp X nng
44,64 gam gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Ho tan ht X bng HNO3 c nng thu c 3,136 Yt NO (ktc).
TYnh m?
B- Cho mt ung CO qua ng s ng m gam Fe2O3 nung nng. Sau mt th gan thu c 13,92 gam hn
hp X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Ho tan ht X bng HNO3 c nng c 5,824 Yt NO2 ktc.
a. Vt cc phng trnh phn ng xy ra. b. TYnh m.
131 25
Q6i ging ho 5] c
Ch"=>n *< phn ng oxi ho kh
'd+nh cho cc 1O5 chon - !n thi ">i h{c*
]gi @i4n so>n cV: )gu*an )gbc -un
131 26