Вы находитесь на странице: 1из 7

Isha Guru Pooja: Apavitrah, pavitrova sarvavasthangatopi va yasmareth Pundari Kaksham sabhahya bhyantara shuchihi Avahanam Narayanam Padmabhavam

Vasishtam Shakthim cha tatputra Parasharancha Vyasam Shukam Goudapadam mahantam Govinda Yogindra mathasya shishyam Shree Shankaracharya mathasya Padma padamcha Hasta malakan cha shishyam Tam Trotakam Vartikakaramanyan asmad Gurun san tatamana thosmi Shruti Smruthi purananam alayam karunalayam Namami Bhagavad padam Shankaram loka shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam sutra bhashya krutau vande bhagavatau punah punaha Yadvare nikhila nilimpa parishad siddhim vidattey nisham Shrimath Shree lasitam Jagad Guru padam natvatma truptim gataha Lokagnana payodha patanadhuram Shree Shankaram sharmadam Brahmananda Saraswatim cha Shri Brahmam dhyayami jyotir mayam. Avahanam: Asananam, Snanam, Vastram, Chandanam, Pushpam, Dhoopam, Deepam, Achamanyam, Naivedyam, Achamanyam, Tambulam, Shreepalam,samarpayami Shree Guru charana kamalebhyo namaha. Arathrikam Karpura gauram karuna vataram samsara saram bhujagendra haram

sada vasantham hridayaravinde bhavam bhavani sahitam namami Arathrikam, Achamanyam.. Samarpayami Shree Guru charana kamalebhyo namaha. Pushpanjalim Gurur Brahma Gurur Vishnuhu Gurur devo Maheswaraha guru sakshat param Brahma tasmai Shree Gurave namaha Akhanda mandala karam vyaptam yena chara charam Tat padam dharshitam yena tasmai Shree Gurave namaha Shree Brahmanandam parama sukhadam kevalam gnana murtim Vishwa titam gagana sadrisham tatwa masyadi lakshyyam Ekam nityam vimala machalam sarvadhi sakshi bhutam bhava titam triguna rahitham Sadhgurum tam namami Agnana thimirandhasya gnanajana shalakaya Chakshurun militam yena Tasmai Shree Gurave, namaha. Pushpanjalim Samarpayami, Shree Guru charana Kamalebhyo Namaha. Translation of Words: Apavitrah Pavitro Va Sarva Avasthan Gatopi Va Yah Smareth Pundarika Aksham Impure Pure Whether All Places Occupied/permeated Whoever Remembers Lotus Eye

Pundarikaksham Sah Bhahyabhyantara Shuchihi Avahanam Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Shakthim Cha Tatputra Parasharan Cha Vyasam Shukam Goudapadam Mahantam Govinda Yogindra Matha Asya Sishyam Shree Shankaracharyam Matha Asya Padma Padam Cha Hasta Malakan Cha Shishyam Tam Trotakam Vartikakaram Anyan Asmad Gurun Santatam Anathosmi Shruti

Lotus-eyed Lord/Unbounded Awareness He Outer and inner Purity Invocation Lord Narayana Lotus Born of Vasishta Shakthi And His son Sage Parashara And Sage Vyasa Shukadeva Goudapada The great Govinda Ruler among yogis And then His Student Honor title like Sir Adi Shankaracharya Now His Lotus Foot And Hand And Disciple To Him Trotaka To Vartikakara Others Our Masters Eternal tradition I remember Revelation of the wisdom of the absolute

Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krutau Vande Bhagavantau Punah Punaha Yadvare Nikhila Nilimpa Parishad Siddhim Vidhatte Nisham Shrimath Shree Lasitam Jagad Guru Padam Natvatma Triptim Gataha Loka Agnana Payhoda Pata na Dhuram Shree Shankaram Sharmadam Brahmananda

Code of behaviour for mankind Ancient records Abode Compassion, kindness I bow down Glory of the Lord Feet Shankara World Emancipator or Redeemer The Redeemer Adi Shankaracharya Keshava (Lord Krishna) Badarayana (Veda Vyasa) Aphorism (string) Commentary Composed Adored as Glorified Lord Again & again At whose door The whole Gods Assembly Perfection Procedure Day and night Glorious Honor title like Sir Illuminated Perceptor of the whole world Feet Having bowed one's self Fulfillment Comes People of the world Ignorance Cloud Dispelling Skilled Honor title Emancipator Bestower of happiness

Saraswatim Cha Shree Bhramam Dhya yami Jyothir Mayam Asanam Snanam Vastram Chandanam Pushpam Doopam Achamanyam Naivedyam Achamanyam Tambulam Shreepalam Samarpayami Shree Guru Charana Kamalebhyo Namaha Aratrikam Karpura Gauram Karuna Vataram Samsara Saram Bhujagendra Haram Sada Vasantam Hridaya Aravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Aratrikam Achamanyam Pushpanjalim(Flower)

Name of Gurudev And Shree Bhrama I bring to my awareness Brilliance Full of Seat Bath Cloth Sandal Wood Paste Flowers Incense To offer Water To offer Fruits To offer Water To offer Betel Leaves & Nuts To offer Coconut Ending Invocation asking the Guru To Accept all the offerings as above At the Lotus Feet of the Guru. Camphor Light Camphor White, Kindness Incarnate Creation Essence Serpent King Garland Always Dwelling Heart In the Lotus Shiva, the Glory of cosmic life Divine Mother, creative power Together I bow down

Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shree Gurave Namaha Akhanda Mandala Akaram Vyaptam Yena Characharam Tat Padam Darshitam Yena Tasmai Shree Gurave Namaha Shree Brahmanandam Parama Sukhadam Kevalam Gnana Murtim Vishwa Athitham Gagana Sadrusham Tat Tvam Asi Adi Lakashyyam Ekam Nityam Vimalam Achalam

Guru is Brahma Guru is Vishnu Guru is God Great Lord Shiva Guru Personified before the eyes Transcendental In Brahman To Him Shree Gurudev I bow down Unbounded Canopy, circle Shape Pervaded By whom Moving and unmoving His Foot Shown By whom To Him Honor Title Gurudev I bow down Honor Title The Bliss of Supreme Brahman Transcendental Joy Alone (the one self - sufficient) Knowledge Embodiment The universe Beyond Sky like That Thou Art (are) And the rest Coal The one Eternal Pure Immovable

Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhava Atitam Triguna Rahitam Sad Gurum Tam Namami Agnana Timiri Andasya Gnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shree Gurave Namaha Pushpanjalim Samarpayami Shree Gurucharana Kamalebhyo Namaha

All intellects The witness Being, state of existence Thought or feeling Beyond The three gunas Together without Absolute truth Teacher To him I bow down Ignorance Darkness Blinding Knowledge, healing power Small stick The eye Opened By whom To Him Shree Gurudev I bow down Flower I offer Honor title like Sir Feet of Guru Lotus-like I bow down

Похожие интересы