Şonţu, Natalia.

Problema globală a sărăciei: provocări, soluţii, priorităţi de gestiune /
Natalia Şonţu, Victoria Trofimov. – Chişinău: IEFS, 2013. – 246 p. – ISBN 6978-99754381-9-3.
Prezenta lucrare abordează sărăcia în calitate de problemă globală, analizează dimensiunile şi
valenţele ei în plan internaţional, dar şi cauzele şi consecinţele sărăciei în Republica
Moldova, cu scopul de a contribui la eficientizarea politicilor promovate la diferite nivele
pentru reducerea sărăciei în spaţiul naţional, ținând cont de practica internaţională în
domeniu.
Lucrarea va fi utilă tuturor persoanelor interesate de problemele stringente ale eradicării
sărăciei în Republica Moldova.
The present book tackles the poverty as a global problem, analyzes its dimensions and
valences on an international level, as well as the poverty causes and consequences in the
Republic of Moldova with the goal to contribute to the policy efficiency, promoted at
different levels, in order to reduce poverty in the national space, taking in consideration
international practice in the field.
The publication will be useful to all the persons interested in poverty reduction in the
Republic of Moldova.
В работе анализируется бедность как глобальное явление, рассматривается еѐ объѐм в
мировом масштабе, а также причины и последствия бедности в Республике Молдова.
Исследование имеет цель способствовать улучшению проводимой на разных уровнях
политики для сокращения бедности на национальном уровне, учитывая
международную практику в данной области.
Работа будет полезна всем, кто интересуется неотложными вопросами искоренения
бедности в Республике Молдова.

Docea, Eugenia. Bolile plantelor legumicole / Eugeniu Docea, Stelica Cristea, Horia
Iliescu. – Bucureşti: CERES, 2012. – 382 p. – ISBN 978-973-40-0934-3.
Lucrarea, fundamentată pe o vastă experienţă, precum şi pe cele mai recente cercetări în
domeniu, întreprinse pe plan mondial, a fost elaborată cu scopul de a veni în sprijinul
specialiştilor din legumicultură, studenţilor de la facultăţile de profil, dar şi tuturor celor care
practică legumicultura. Pentru a facilita diagnosticarea bolilor, lucrarea este ilustrată cu
numeroase figuri şi planşe color.
The publication, grounded on a large experience and on the most recent researches in the
field on an international level, was elaborated with the goal to support the specialists in the
field of vegetable growing, students from the faculties in the given field as well as all those
who practice vegetable growing. In order to ease the diseases diagnoses, the book is
illustrated with numerous figures and pictures.
Работа, основанная на богатом опыте и последних международных исследованиях в
данной области, была разработана для того, чтобы помочь специалистам из области
овощеводства, студентам факультетов, а также всем тем, кто занимается
овощеводством. Для облегчения диагностики заболеваний, работа проиллюстрирована
многочисленными фигурами и цветными таблицами.

Berindei, Dan. Genealogie şi societate / Dan Berindei. – Bucureşti: Editura
Enciclopedică, 2013. – 202 p. – ISBN 978-973-45-0666-8.
Prezentul volum regrupează 18 studii, pe care autorul le-a realizat de-a lungul anilor în
domeniul genealogiei. Multe dintre aceste studii au un caracter general, altele prezintă
cazurile unor familii sau chiar ale unor indivizi. Cronologic, ele se referă mai ales la veacurile
XVIII şi XIX. Aceste studii oferă noi perspective de înţelegere a trecutului.
The present volume regroups 18 studies, which the author fulfilled during years in the field of
genealogy. Many of these studies have a general character; others present the cases of some
families or individual persons. Chronologically, they refer mainly to the XVIII and XIX
centuries. These studies offer new prospects of past understanding.
Книга объединяет 18 исследований, опубликованные автором в течение ряда лет в
области генеалогии. Многие из них носят общий характер, другие представляют
примеры семей или даже отдельных лиц. Хронологически они относятся в основном к
восемнадцатому и девятнадцатому векам. Эти исследования открывают новые
возможности для понимания прошлого.

Ene, Theodora E. D. Website-ul corporatist – instrument de promovare a culturii
organizaţionale / Theodora E. D. Ene. – Bucureşti: Ed. Universităţii, 2013. – 186 p. –
ISBN 978-606-16-0220-9.
Studiul reliefează modul în care sunt oglindite pe website-urile corporatiste selecţionate
elementele culturii organizaţionale şi importanţa acordată acesteia de către cei care au
comandat realizarea website-ului. Studiul reprezintă un punct de plecare pentru analize
ulterioare de aprofundare a acestei tematici, dar şi deschide perspective pentru noi direcţii de
cercetare în care să fie abordate organizaţii profit şi nonprofit.
The study underlines the way how the elements of organizational culture are reflected on the
corporative selected websites and the importance rendered to it by the people who ordered the
elaboration of the website. The study represents a starting point for further analyses in the
profound studies of this thematic as well as opens prospects for new directions of research, in
which to tackle profit and non-profit organizations.
В исследовании подчеркивается, как на выбранных корпоративных сайтах отражаются
элементы организационной культуры и значение, придаваемое им теми, кто заказал
создание сайта. Исследование представляет собой отправную точку для дальнейшего
углублѐнного анализа этой темы, но и открывает возможности для новых научных
направлений, где должны быть рассмотрены коммерческие и некоммерческие
организации

Managementul informaţiei şi al documentelor / coord.: Doina Banciu. – Bucureşti: Ed.
Universităţii, 2012. – 216 p. – ISBN 978-606-16-0079-3.
Lucrarea reprezintă o culegere de studii ale unor membri ai Centrului de Cercetare pentru
Informaţia Digitală „DIGINFO” din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti.
Cartea cuprinde rezultatele cercetărilor obţinute în diverse proiecte de cercetare, care au avut
o componentă importantă bazată pe managementul informaţiei şi documentelor.
Lucrarea se adresează cercetătorilor în domeniul managementului informaţiei, specialiştilor
în domeniu, dar şi studenţilor care vor avea o profesie legată de managementul informaţiei
digitale.
The book presents a collection of studies of some members of “DIGINFO”, Center of
Research for Digital Information in the framework of Faculty of Literature of the Bucharest
University. The publication includes researches results, achieved during different research
projects, having a main component based on the management of documents and information.
Работа представляет собой сборник исследований Научно-исследовательского центра
электронной информации "DIGINFO" филологического факультета Бухарестского
университета. Книга включает в себя результаты исследований, полученные в рамках
научно-исследовательских проектов, на тему менеджмента информации и
документации.
Работа адресована исследователям в области менеджемента информации,
специалистам и студентам в областях связанных с менеджментом цифровой
информации.

Cobeţ, Doina. Dicţionar general de sinonime al limbii române / Doina Cobeţ, Laura
Manea. – Chişinău: GUNIVAS, 2013. – 2112 p. – ISBN 978-9975-4260-9-1.
Acest dicţionar de sinonime depăşeşte ca volum toate celelalte lucrări de acest gen de până
acum prin numărul mare de cuvinte luate în studiu – 74 673. Prin bogăţia sa sinonimică,
dicţionarul se adresează publicului larg, specialiştilor, cercetătorilor, studenţilor, elevilor, dar
şi celor care doresc să-şi însuşească mai uşor limba română.
This dictionary of synonyms exceeds by volume all the other publications of this kind
published until now by the big number of words taken in the study – 74 673. Through its
synonymous profusion the dictionary is of interest to the large audience, specialists,
researchers, students, pupils and to all those who are willing to study easier the Romanian
language.
Этот словарь синонимов содержит значительно больше слов, чем все предыдущие
словари – 74 673 терминов. Своим разнообразием и богатством синонимов, издание
адресовано специалистам, исследователям, студентам, а также всем, кто желает глубже
изучать румынский язык.

Farmacologia / Veaceslav Gonciar, Corina Scutari, Ivan Cekman [ et.al.]. – Chişinău:
CEP “ Medicina”, 2013. – 544 p. – ISBN 978-9975-118-08-8.
Acesta este un manual de farmacologie, care include noţiunile obligatorii şi cunoştinţele
despre clasificarea medicamentelor, mecanismul de acţiune al medicamentului la nivel de
organ, celula şi molecular. De asemenea, manualul pune la dispoziţia studenţilor toată
informaţia necesară despre cele mai importante grupe clinico-farmacologice de preparate
medicamentoase. Lucrarea este adresată studenţilor facultăţilor de farmacologie.
This is a handbook of pharmacology, which includes the obligatory notions and knowledge
about medicine classification, and the action mechanism of medicine at the level of organ,
cell and molecule. At the same time, the handbook makes available for students all the
necessary information regarding the most important clinical-pharmacological groups of
medical preparations. The publication is addressed to the students of the faculty of
pharmacology.
Учебное пособие по фармакологии включает в себя обязательные понятия и знания
по классификации лекарств, механизму действия данных лекарств на клетчатом и
молекулярном уровне. Издание, также предоставляет всю необходимую информацию о
самых основных клинико-фармакологических группах лекарственных препаратов.
Работа адресована студентам фармакологических факультетов.

Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual / Bibl. Municipală
“B.P.Haşdeu”, Filiala “Onisifor Ghibu”; concepţie şi elab.: Vitalie Răileanu. – Chişinău
: 2013. – 225 p. – ISBN 978-9975-52-145-1.
Volumul de faţă este unul de referinţă, de apreciere şi recunoştinţă pentru activitatea
cercetătorului şi istoricului literar Pavel Balmuş. Titlul volumului exprimă dorinţa
alcătuitorului de a aborda imaginea de azi a protagonistului. Autorii confesiunilor şi vorbelor
bune sunt oameni de cultură – scriitori, ziarişti, istorici, precum şi prietenii acestuia. Un
capitol aparte include şi o bogată bibliografie. Cartea este adrsată publicului larg.
The present volume is one of reference, appreciation and gratitude for the activity of Pavel
Balmus- the researcher and literary historian. The title of the volume expresses the editor’s
wish to approach the present day image of the protagonist. The book includes also
confessions and good words from writers, journalists, historians, as well as from his friends.
A separate chapter includes a rich bibliography. The book is of interest to the large reading
audience.
Настоящее издание является почтением литературному историку и исследователю
Павлу Балмушу со стороны писателей, журналистов, историков, а также его друзей за
его творчество и личность. Название книги выражает желание составителя изобразить
его сегодняшний образ. Отдельную часть издания составляет объемная библиография.
Адресована книга широкому кругу читателей.

Постолаки, Александр. Эстетическое и духовно-нравственное наследие Н. К.
Рериха: живущим – до востребования: Монография / Александр Постолаки. –
Кишинэу: Б. и., 2013. – 198 с. – ISBN 978-9975-4253-3-9.
Работа посвящена творческому наследию великого художника и путешественника,
философа и педагога Николая Константиновича Рериха. Меняя традиционные
представления об учебно-воспитательном процессе в педагогической науке, он
стремился помочь каждому раскрыть и развить в себе лучшие человеческие качества.
Монография рассчитана на широкий круг читателей.
Volumul este consacrat creaţiei marelui pictor şi călător, filosof şi pedagog Nicolai
Constantinovici Rerih. Schimbând concepţiile tradiţionale despre procesul de învăţământ
educaţional în ştiinţa pedagogică, el a tins să-i ajute pe fiecare în parte să-şi descopere şi să-şi
dezvolte cele mai bune calităţi umane. Monografia este adresată publicului larg de cititori.
The volume is dedicated to the creation of the notorious painter and traveler, philosopher and
educator – N.K. Rerih. Changing the traditional conceptions about the educational process in
pedagogical science, he tended to help each apart to discover and develop the best human
qualities. The book is addressed to the large reading audience.

Guaiti, Daniela. Mierea: Proprietăţi şi utilizări / Daniela Guaiti. – Oradea: Editura
Casa, 2013. – 136 p. – ISBN 978-606-8527-02-4.
Cartea de faţă reprezintă o sursă de inspiraţie pentru o viaţă pe care ne-o dorim plină de
sănătate, frumuseţe şi dulceaţă de la albine. Pentru o cât mai uşoară înţelegere a ceea ce
reprezintă acest produs miraculos – mierea – cartea de faţă abordează într-un mod foarte
simplu diverse capitole ce ţin de biologia albinei, producerea mierii în stup, gustul, originea şi
proprietăţile diferitelor sortimente de miere. Cartea este adresată publicului larg de cititori.
This book represents a source of inspiration for a life we really wish, full of health and beauty
and honey sweet. For a better understanding of this miraculous product – honey – the present
book tackles in a very simple way various chapters, dealing with bees’ biology, honey
beehive production, the origin and peculiarities of different kind of honey. The book is
addressed to the large reading audience.
Настоящая книга является источником вдохновения за здоровую жизнь, за красоту
и натуральную сладость от пчел. Для того чтобы лучше понять что представляет собой
этот удивительный продукт - мед – книга вмещает несколько частей, касающихся
биологи пчел, производства меда, его вкуса, происхождения и свойств разных сортов
меда. Книга адресована широкому кругу читателей.