You are on page 1of 7

UITTREKSEL

Online inzage uittreksel KvK-nummer 34096076 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Amsterdam

Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Eerste inschrijving handelsregister Datum akte van oprichting Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Deponering jaarstuk Onderneming Handelsnaam Startdatum onderneming Activiteiten

805109742 Besloten Vennootschap Larnaca B.V. Heemskerk 29-08-1996 15-08-1996 EUR 18.151,21 EUR 18.151,21 De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 18-03-2013.

Werkzame personen Vestiging Vestigingsnummer Handelsnaam Bezoekadres Telefoonnummer E-mailadres Datum vestiging Deze rechtspersoon drijft de vestiging sinds Activiteiten

Larnaca B.V. 15-04-1996 SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus SBI-code: 70222 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus) 0

Werkzame personen Enig aandeelhouder Naam Geboortedatum en -plaats Enig aandeelhouder sedert Bestuurder Naam Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Bevoegdheid Gevolmachtigde Naam Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Inhoud volmacht

000005058929 Larnaca B.V. Graaf Willem II laan 12, 1961JM Heemskerk 0251254525 lanarca@planet.nl 15-04-1996 15-08-1996 SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus SBI-code: 70222 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus) Bedrijfskundig advies, consultancy, bemiddeling, financiering, participatie 0

Hollander, Marcus Jacobus Maria 02-03-1962, Heemskerk 15-08-1996

Hollander, Marcus Jacobus Maria 02-03-1962, Heemskerk 01-09-2011 (datum registratie: 01-09-2011) Directeur Alleen/zelfstandig bevoegd

Niesten, Josefina Maria Cornelia 13-12-1961, Heemskerk 01-09-2011 (datum registratie: 01-09-2011) Procuratiehouder Volledige volmacht

Woerden, 19-12-2013. Gegevens zijn vervaardigd om 19.44 uur.


HISTORIE

Handelsregisterhistorie
34 34096076 Larnaca B.V. telnr: 0251 254525 Graaf Willem II laan 12 1961JM Heemskerk OUDE STATUTAIRE NAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** OUDE HANDELSNAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** OUDE VESTIGINGSADRESSEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 Adres Datum ingang Adres Datum ingang GRAAF WILLEM II LAAN 12, 1961JM HEEMSKERK ***Onbekend*** Graaf Willem II Laan 12, 1961JM Heemskerk ***Onbekend***

OUDE RECHTSVORMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 Rechtsvorm Datum ingang Eenmanszaak 15-04-1996

OUDE BEDRIJFSOMSCHRIJVINGEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 Datum ingang Bedrijfsomschrijving 15-04-1996 BEDRIJFSKUNDIG ADVIES, CONSULTANCY, BEMIDDELING FINANCIERING, PARTICIPATIE 15-04-1996 BEDRIJFSKUNDIG ADVIES, CONSULTANCY, BEMIDDELING, FINANCIERING, PARTICIPATIE

Datum ingang Bedrijfsomschrijving

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) ONDERNEMING De onderneming wordt gedreven voor rekening van:

Naam

Hollander, Marcus Jacobus Maria / 1

Geboortedatum en -plaats 02-03-1962, Heemskerk Uit functie 15-08-1996

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. Bestuurder(s):

Naam

Hollander, Marcus Jacobus Maria / 4

Geboortedatum en -plaats 02-03-1962, Heemskerk

Infunctietreding Titel Bevoegdheid Uit functie

15-08-1996 DIRECTEUR Alleen/zelfstandig bevoegd 01-01-1997

Naam

Niesten, Josefina Maria Cornelia / 5

Geboortedatum en -plaats 13-12-1961, Heemskerk Infunctietreding Titel Bevoegdheid Uit functie 01-01-1997 Direktrice Alleen/zelfstandig bevoegd 01-09-2011

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) ONDERNEMING Gevolmachtigde(n):

Naam

Hollander, Marcus Jacobus Maria / 6

Geboortedatum en -plaats 02-03-1962, Heemskerk Infunctietreding Bevoegdheid Uit functie 01-01-1997 Volledige volmacht 01-09-2011

OVERIGE FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN *** Geen historie voor dit onderdeel***

DEPONERINGEN

Deponeringen
naam

Help

ALGEMENE GEGEVENS Larnaca B.V. ingeschreven onder nummer 34096076 DEPONERINGEN Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk 2012 18-3-2013 klein 12 Jaarrekening 13-3-2013 2011 18-3-2013 klein 12 Jaarrekening 13-3-2013

Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk

2010 31-8-2011 klein 12 Jaarrekening 29-8-2011 2009 18-3-2010 klein 12 Jaarrekening 15-3-2010 2008 18-3-2010 klein 12 Jaarrekening 15-3-2010 2007 19-8-2008 klein 12 Jaarrekening 17-8-2008 2005 14-7-2006 klein 12 Jaarrekening 12-7-2006 2004 23-3-2006 klein 12 Jaarrekening 7-7-2005 2003 23-7-2004 klein 12 Jaarrekening 7-7-2004 2002 23-7-2004 klein 12 Jaarrekening 7-7-2004 2001 6-9-2002 klein 12 Jaarrekening 28-8-2002

Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk JURIDISCHE GEGEVENS Rechtspersoon : Rechtsvorm Statutaire zetel Akte van oprichting Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal JAARREKENING(EN)

2000 18-7-2002 klein 12 Jaarrekening 15-1-2002 1998 17-2-2000 klein 12 Jaarrekening 27-1-2000 1997 15-4-1999 klein 12 Jaarrekening 4-5-1998

Besloten vennootschap met gewone structuur Heemskerk 15-8-1996 EUR 18.151,21 EUR 18.151,21

Eerste inschrijving in het handelsregister 29-8-1996

Meest recente vennootschappelijke jaarrekeningen van inschrijvingsnr. : 34096076


Naam rechtspersoon: Adres: Statutair gevestigd: Datum oprichting: Rechtsvorm: Larnaca B.V. Graaf Willem II laan 12 1961 JM Heemskerk Heemskerk 15-8-1996 Besloten vennootschap met gewone structuur

Help

Algemene gegevens uit de jaarrekening


Boekjaar: Balansdatum: Vastgesteld: Winstbestemming: Lengte boekjaar in maanden: Werknemers: 100% dochters: Overige deelnemingen: 2012 31-12-2012 definitief na 12 2011 31-12-2011 definitief na 12 2010 31-12-2010 definitief na 12 1

Balans
Boekjaar: Type jaarrekening: Winstbestemming: Bedrag: 2012 vennootschappelijk na x1 2011 vennootschappelijk na x1 2010 vennootschappelijk na x1

Valuta: Activa vorderingen liquide middelen VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA Passiva gestort en opgevraagd kapitaal overige reserves EIGEN VERMOGEN kortlopende schulden OVERIGE PASSIVA TOTAAL PASSIVA

EUR

EUR

EUR

28.105 15.235 43.340 43.340

28.886 20.185 49.071 49.071

29.673 2.787 32.460 32.460

18.151 25.184 43.335 5 5 43.340

18.151 25.834 43.985 5.086 5.086 49.071

18.151 14.294 32.445 15 15 32.460

Winst- en verliesrekening
Boekjaar: Type jaarrekening: Bedrag: Valuta: Indeling: netto-omzet som der bedrijfsopbrengsten som der bedrijfslasten bedrijfsresultaat financile baten saldo financile baten/lasten resultaat voor belastingen vennootschapsbelasting resultaat na belastingen NETTO RESULTAAT 650 650 2012 vennootschappelijk x1 EUR categoraal 2011 vennootschappelijk x1 EUR categoraal 31.522 31.522 2.058 2.058 1.408 1.408 19.271 12.251 1.274 1.274

650 -

13.525

1.985 11.540 11.540

Kengetallen
Boekjaar: 2012 2011 2010

Liquiditeit

current ratio quick ratio

8.668,00 8.668,00

9,65 9,65

2.164,00 2.164,00

Solvabiliteit
balanstotaal/ vreemd vermogen eigen vermogen/ balanstotaal eigen vermogen/ vreemd vermogen 8.668,00 1,00 8.667,00 9,65 0,90 8,65 2.164,00 1,00 2.163,00

Rentabiliteit
bedrijfsresultaat/ balanstotaal netto resultaat/ eigen vermogen bruto-winstmarge 0,05 0,01 0,25 0,26 0,39

Overige kengetallen
hefboomeffect omloopsnelheid eigen vermogen omloopsnelheid totaal vermogen aantal werknemers Bedrag: Valuta: werkkapitaal x1 EUR 43.335 0,03 0,72 0,64 1 x1 EUR 43.985 x1 EUR 32.445

Bron: gedeponeerde jaarrekeningen kamer van koophandel