Вы находитесь на странице: 1из 8

2

Gizaeskubideak.Irtenbidea.Bakea

2 Gizaeskubideak.Irtenbidea.Bakea

Sumargotasparaelmardel11deenero

Haycientosdemilesdegotasdispuestasasermar,porqueestánpreocupadasconlasituaciónactualyquierencambiarlascosas

El pasado 9 de noviembre

brotó el primer manantial de

lainiciativaTantaztanta,me-

diante una sesión de trabajo en la que nos reunimos las

primerasgotasdeestemar,y lasélitespolíticasde

a continuación presentamos

públicamente la gran movili- zación del próximo 11 de enero. El escenario del acto

no fue escogido al azar. Ger-

nika,iconodeloshorroresde capazdedesbloquear

la guerra, es hoy un símbolo

Estamosanteun

conflictodeintereses

entreestasociedady

MadridyParís,y

vemosquelaclase

políticavasca

tampocoestásiendo

lasituación.

de paz. Y Astra, la vieja fá- brica de armas, es hoy una factoríadeculturapopular. Lo primero que queremos

subrayar es qué es Tantaz tanta. Somos una iniciativa social, compuesta por perso-

nasdedistintossectores,cuyo

quehacer único será promo- cionar y organizar la gran movilización del 11 de enero.

 

Enestemomento

tancomplejoy

decisivo,creemos

quelaimplicación

ciudadanaesclave

paradesequilibrar

labalanzaenfavor

Por lo tanto, no somos un

delosderechos

movimiento,niunorganismo

humanos,la

político,niunaestructuraper-

resoluciónylapaz.

fectamente organizada. Tam-

poco tenemos la vocación ni la capacidad de sustituir a ninguna organización ante- rior. De momento somos una incipiente red ciudadana, un pequeño grupo de gotas que intuye que hay cientos de miles más dispuestas a ser mar, porque están preocupa- das con la situación actual y

Queremosproteger

lanaturalezapluraly

estrictamentesocial

deestainiciativa.

Elmarque

proponemosestará

quierencambiarlascosas.

formadoporgotas,

Poreso,queremosproteger

noporsiglas,nipor

bloques.

lanaturalezapluralyestricta-

mentesocialdeestainiciativa. El mar que proponemos es- tará formado por gotas, no

porsiglas,niporbloques.Res-

petamos el trabajo de todos los partidos, sindicatos y

agentessociales,yatodosles

invitamosaimpulsarestaini-

ciativa y a seguir trabajando

porlassoluciones,peronoles

vamosapedirsuadhesión,ni entreestasociedadylasélites

que hagan declaraciones al

principio de la movilización.

Loquebuscamossonmujeres

y hombres, madres y padres,

la situación. Por eso, en este

teros, paradas, arquitectas, monitores, deportistas, estu-

diantes, arrantzales, hostele-

ros,artistas

en favor de los derechos hu- manos,laresoluciónylapaz.

Conflictodeintereses

Y ese es precisamente nues-

Esta iniciativa parte de una

constatación:lagranmayoría El11deenerovamosaser

de esta sociedad quiere avan-

cesenelprocesoderesolución, vamos a sacar a la calle el

dejaratráselsufrimientoyque

lapazllegueatodalaciudada-

nía.Paraello,esimprescindible que la política penitenciaria se ponga al servicio del nuevo tiempo. Sin embargo, los estados

hanoptadopornoabordarlas

deseomayoritariodeestaso-

mar, vamos a pedir futuro,

hijasehijos.Buscamoscarpin-

lítica vasca tampoco está

siendo capaz de desbloquear

políticas españolas y france- sas, y vemos que la clase po-

ungraveconflictodeintereses

de derechos humanos y pro- piciandounaatmósferadeno soluciones y caminos blo- queados. Esto nos pone ante

momento tan complejo y de- cisivo, creemos que la impli- cación ciudadana es clave para desequilibrar la balanza

trocometido.

ciedad. Ese día vamos a em- pezar a cambiar las cosas, y para ello te pedimos que desde hoy seas gota, que

mojes, que actúes. Ser gota es sumarte a una gran campaña

de suscripción popular por las

soluciones,yalimentarladesde

tu entorno social, valiéndote

detushabilidades,tutrabajo,

tuilusión.

Buscamosgotas.

consecuencias del conflicto, precisamente con el objetivo de mantenerlo abierto, inci- diendo en las vulneraciones

de mantenerlo abierto, inci- diendo en las vulneraciones

Cientosdegotastomaronparteenelprimermanantialdeestainiciativa,elpasado9denoviembre.

Nuestrasdemandas

Elmardelpróximo11deenerose

apoyaráenellemaderechoshumanos,

resolución,paz.Ytendrácomo

reivindicaciónprincipalelfindela

dispersión,asícomolalibertaddelos

presosenfermosyterminarconlas

situacionesdeaislamientoymaltrato

enlasprisiones.

Consideramosquelasituación

actualesmuygraveyperjudicialpara

Unespacioplural

elhorizontedesolucionesypazque

ansiamoslamayoría.Todaslas

experienciasinternacionalesseñalan

queesnecesarioabordarlas

consecuenciasdelconflictoparapoder

cerrarlocuantoantes,yesoincluye

tantoelreconocimientoyla

reparacióndetodaslasvíctimascomo

dibujaruncaminodevueltaacasa

paralaspersonaspresasyexiliadas.

Elobjetivodeestainiciativaessumar

todaslasgotasfavorablesaestas

reivindicaciones,unaauna,y

queremosgenerarunespacio

realmenteacordealapluralidadde

todasesaspersonas.Porlotanto,ala

vezqueinvitamosatodalasociedad

asumarseaestemarsinceroy

comprometidoconelfuturo,

debemosdesterrartodaposturao

reivindicaciónpartidistaennuestra

actividad.

Compartirmosestemaralmargen

delasinterpretacionescríticasdelpa-

sadoquepodamoshacerquienesfor-

mamospartedeestainiciativa,ysin

quenuestraactividadsuponganingún

menosprecioniolvidoentornoalos

múltiplessufrimientosqueacumulan

muchaspersonasennuestrasociedad.

EuskalpresoakEuskalHerrira 3

EuskalpresoakEuskalHerrira

3

Gureerronka:sakabanaketarenamaiera

Gizaeskubideenerrespetuaoinarri,garaileetagaraiturikgabekojendartebatnahiduguetorkizunerako

Sakabanaketa giza eskubideen urraketasistematikoada;presoa bere gertukoengandik eta in-

gurusozialetikurrunduetaba-

kartzeaz gain, milaka euskal herritarren bizitzak arriskuan

jartzen ditu astero astero erre- pidean. Dispertsioak ahalbide- tzen ditu espetxeetan ematen diren isolamendu egoerak eta

tratutxarrak,baitasenideekes-

petxeetan jasaten dituzten ge- hiegikeriak. Preso gaixoen egoerak premiazko irtenbidea behardu.Osasuneskubideaeta tratamendu egokia bermatzeko

ezinbestekoadapresohauenbe-

rehalako kaleratzea, legediak halajasotzenduelarik.

Herrihonengehiengosozia-

lak,plazahauetanbizietaames-

ten dugunok, gogoan hurrengo hauteskundeak ez, baizik eta etorkizuneko belaunaldiak ditu-

gunok,halaeskatzendugu.Ge-

roari begira jarrita gaude hemen,baina,ezerbainolehen, gatazkak utzitako zauriak itxi eta pilatutako sufrimendua arindu beharko dugu. Hortaz, pertsona guztien giza eskubi- deenerrespetuaeskatzendugu,

eta presoei, iheslariei eta haien

gertukoeiezartzendizkietensal-

buespeneko neurrien amaiera. Espetxe politika hau konponbi- derakoetabakerakooztopoadela egiaz sinesten dugu, eta egoera iraultzeko ezinbestekoa da jen- darteareninplikazioa.

egoera iraultzeko ezinbestekoa da jen- darteareninplikazioa.

Gureitsasosakoneangizaeskubideenerrespetuaetaherrihonenaniztasunadaude,konponbideenbeharraetaguztiontzakopakea.

Energiapositiboa

Pertsonaguztiengiza

eskubideenerrespetua

eskatzendugu,baita

preso,iheslarieta

haiengertukoei

ezartzendizkieten

neurrienamaiera.

Aniztasunetik abiatuta, urra- tsak, mugimendua eta energia positiboa behar direla pentsa- tzen dugu. Jendartearen ordua

heldu da, oraina eta etorkizuna ditugulako jokoan, gure bizi-

tzaketagureatzetiketorrikodi- salbuespeneko

renenak.

Garaileetagaraituenherri- elasinetsitagaude,herritarren

mobilizazioak bide berriak za- baltzen dituela aski frogatua dago.Kontuanhartukogaituen eta denontzat onuragarria

tasunadiragureitsasosakona- izangodenetorkizunhauelka-

bideen errespetua eta aniz-

kikomoduhorretan.Gizaesku-

etorkizun konpartiturik erai-

rik ez dugu nahi, ez baitugu

ren oinarri, konponbideen be- harraetaguztiontzakobakea. Jendartearen aktibazioak,

baldintzaberriakekarditzake- zaitugu.

rrekin eraikitzeko ahalegin

zintzoetakonprometituhone-

kin bat egitera gonbidatzen

baldintzaberriakekarditzake- zaitugu. rrekin eraikitzeko ahalegin zintzoetakonprometituhone- kin bat egitera gonbidatzen

6

Gizaeskubideak.Irtenbidea.Bakea

6 Gizaeskubideak.Irtenbidea.Bakea
6 Gizaeskubideak.Irtenbidea.Bakea Webguneakunebakoitzeandagoentantakopuruarenberriematendu. U11rakotantak

Webguneakunebakoitzeandagoentantakopuruarenberriematendu.

Webguneakunebakoitzeandagoentantakopuruarenberriematendu. U11rakotantak biltzenarigara webgunean

U11rakotantak

biltzenarigara

webgunean

Izanzaiteztantatantaztanta.infowebgunearenbidez

Tantaz tanta ekimenaren web-

gunearen bidez tantak biltzen

hasigaraurtarrilaren11koitsa- rarekin.

sorako. Giza eskubideen, kon- ponbideen eta bakearen aldeko harpidetza kanpaina handi bat da, tantaz tanta jendarte honen gehiengoaren borondatea bil- duko duen harpidetza erraldoia, eta Bilboko mobilizazioa honen erakuslehio izango da. Beraz, tanta bihurtzeko gonbidapena egiten diegu gauzak aldatu eta prozesuari energia positiboa eman nahi dioten pertsona guz- tiei.Horretarako,hauxebesterik ez duzu egin behar: webgunean

sartu,"Izanzaiteztanta”banne-

rrean klikatu, eta atal horretan eskatzen zaizkizun eremuak

bete. Datuak bidali ondoren, onarpeneko e-mail bat iritsiko zaio tanta berriari, itsaso honen partedelaberrestenduena.

lefonozenbakiaizanik,harrema-

netan jarri ahal izango gara be-

Bustitzekogonbidapena

Tanta zarelarik, bustitzeko es- katuko dizugu, mugitzeko, ko- munikatzeko. Proposamena argia da: izan gaitezela denok itsasohonenkomunikaziobide, nork bere ingurune sozialean iturburutxikiakantolatuditzala,

sormenaerabildezagulaurtarri-

laren11kohitzorduazabaltzeko.

Beraz, egizu zure kartela, zure

iragarkia, zure argazki edo ko-

mikia,zurekantuetakomunika-

tua… Tanta aktiboa izatea eskatzen dizugu, eta zure apor- tazioak helbide elektroniko ho- netarabidaltzeko:

i n fo@t a n t a z t a n t a .i n fo. Aportazio guztiak sare so-

Tantaguztiakdatubaseba- zialetanzabaldukodira,hashtag

teansartukoditugu,antolaketa- honekin:#TantazTanta.

rakoetakomunikaziorakotresna gisa erabiltzeko. Datu base erraldoi hori aktibazioarako la- nabes praktikoa izatea du hel- buru. Lehenengo eta behin, haren bitartez jakingo dugu tantahorietakobakoitzakzertan lagun dezakeen edo lagundu nahi duen, eta auzolan erraldoi batean parte hartzeko bidea emango diogu. Tanta bakoitza- ren helbide elektronikoa eta te-

Egizuzurekartela,

zureiragarkia,zure

argazkiedokomikia,

zurekantueta

komunikatua…

Tantaaktiboa

izatekoeskatzen

dizugu

¿Quéessergota?

Esuncompromiso,una

actitud.Esmojar,actuar,

comunicar,cadacualdesde

suámbitoyenlamedidade

susposibilidades.

Essuscribirteaunagran

iniciativaciudadanaque

quierecambiarlascosas.Es

hacerteprotagonistaenun

momentohistóricoenelque

nosjugamosmucho.

Paraello,nohaymásque

entrarenlaweb

tantaztanta.infoyclicarel

banner"Ségota",

rellenandoloscamposque

aparecenacontinuación.

Trasenviarlosdatos,un

emaildeconfirmación

certificaráquelapersonaen

cuestiónyaespartedeeste

mar.

Sergotaesmuchomásque

adherirseauna

movilización:esserparte

activadeunagranacción

socialquepretendedar

energíapositivaalproceso.

socialquepretendedar energíapositivaalproceso. Porquevistalaactitudde losestados,laclaveparaque

Porquevistalaactitudde

losestados,laclaveparaque

lascosassemuevanesquela

ciudadaníaasumaun

compromisomasivoporla

solución,yenesatareason

imprescindiblestodasycada

unadenuestrasgotas.

EuskalpresoakEuskalHerrira 7

EuskalpresoakEuskalHerrira

7

EuskalpresoakEuskalHerrira 7 Webgunea etasare sozialak Tantaztanta.info urtarrilaren11ren aurrekokanpainaren

Webgunea

etasare

sozialak

Tantaztanta.info

urtarrilaren11ren

aurrekokanpainaren

ardatzada.Tantak

jasotzekobideaizateaz

gain,webguneak

ekimenariburuzko

informazioajasotzendu,

baitalanerakotresna

asko:kartelaketa

euskarriak,kanpainaren

gida,manifestua,

bideoak,jasotako

aportazioak…

Webguneandauzkazue Twitter,Facebook, Youtube,Flickrsareetako profiledokontu nazionalak.Herriedo auzobakoitzak bere kontuasortzeasare sozialetan komenida. Profiledokontuhoriek

ekimenhoneneskakizu-

netarakoerabiltzekoes-

katzendugu,

pluraltasunaerrespetatuz

etainongoaukerapoliti-

korenaldekohauturik

egingabe,batzengaituen

helburuaindartuz.

Zuenherriedoauzoko

presoetaiheslariek

jasatendituztengizaes-

kubideenurraketaksalat-

zekoaukeraduzueprofil

hauenlaguntzaz,etaber-

tanjasoditzakezuezuen

eremuanaktibatzen

dituzuentantaguztiak.

Kanpainanzeharhas-

htagedotraolanagusia

#tantaztantaizangoda;

harenbitartez,tokian

tokikoekinbideeneta

ekitaldinazionalen

jarraipenaegingodugu.

Horrenbestez,zuen

kartela,zueniragarkia

egitekoproposamena

gogoratuz,argidago

hurrengoasteetako

helburuadela

#tantaztantaTrending

Topicizateaetengabe,

baisaresozialetanbai

kalekosolasaldietan.

Gotaagota,cuadrillaa

cuadrilla,puebloapueblo

Elmarsehacegotaagota.Yeseeselretodeestacampaña:sumarfísicamentedecenasdemiles

degotas,paralocualnecesitamosdetuimplicación.

Unavezquetehayashecho gota a través de tantaz- tanta.info,tevamosapedir que mojes, que actúes, que comuniques. Y, en con- creto, que sumes nuevas gotas al mar del 11 de enero. Para ello, puedes descargarte el formulario que hemos colgado en la web e invitar a la gente de

tu alrededor a ser parte de esta iniciativa. Tras reco- gersusdatos,introdúcelos túmismaenlaweb. De la misma forma, po-

demosmontarencadapue-

blo y barrio -en cada fábrica,encadafacultad,en cada colectivo…- una red

para recoger todas las

gotas que nos sea posible,

tratandodeimplicaralmá-

ximo número de personas.

Ycolocarmesasinformati-

vasparasumargotasapro-

vechando eventos

importantes,olugarescon-

curridos…

Uncompromisopersonal

Ser gota es adoptar un

curridos… Uncompromisopersonal Ser gota es adoptar un

Sergotaesadoptaruncompromisopersonalporlassoluciones,hacerseparteactivadeestemar.

Lasgotasfísicaspara

lamovilizacióndel11

deenero,numeradas

ypersonales,se

distribuyenen

pueblosybarrios

voluntad.Conesta

colaboración

podremossufragar

losgastosdela

iniciativa.

unlugarvisible.Ytambién podremos llevar la gota a todos los balcones, para lo cualestamosdistribuyendo banderolasportodaEuskal Herria. Os proponemos ir visi- bilizando esas gotas a lo largo de todas estas sema- nas, y que el 11 de enero todoslosedificiosdeBilbo, ydetodaEuskalHerria,se sumenaestegranmarazul por los derechos humanos, laresoluciónylapaz. Para coordinar todas

estasaccionesdecomunica-

ción local, os rogamos que forméis equipos o respon- sables de comunicación en cadapuebloobarrio,yque ospongáisencontactocon el grupo dinamizador na- cional a través del mail info@tantaztanta.info.

na- cional a través del mail info@tantaztanta.info. Kanpainiareneuskarriak -Tantazenbatutak

Kanpainiareneuskarriak

-Tantazenbatutak

-Plastikozkobanderolak

-Kartelhandiak

-Pegatinak

(trokelatuak)

-Pinak

-KartelA3

-Kamisetak

Euskarriakwebgunean

-Kanpainiarengida

-Kartelnagusia

-Autobusakantolatzeko

kartela

-Kartelmutua

-Manifestuahizkuntzetan

-Pankartaereduak

-Bestemotatakodiseinuak -Bannerrak -Bideoak -Soinudeiak -Herrietakokartelak -Tantenekarpenak - Hiztegia

compromiso personal por las soluciones, hacerse

parteactivadelmarquere- auneuromásla

presenta a la mayoría. Ese mar se formará en Bilbo el 11 de enero, pero necesita demuchostorrentesquele vayan dando la fuerza ne- cesaria. Por eso, tenemos un doble reto en estas se-

manas:sumargotasyvisi-

bilizarlas.

En el ámbito local, po- demoshaceruncarteloun

videoconlasgotasqueva-

yamos recogiendo, todas

juntas o sector a sector

(profesores, médicos, gru- posdemúsica,deportistas, juventud, tercera edad…) Olaspodemoscitarenuna plaza y formar un río en nuestropueblo. Utilicemos

laimaginaciónparaexplo-

rar nuevas vías de movili- zación, y hagamos par- tícipe a todas las gotas lo- cales en las iniciativas que organicemos, tanto en su

preparación como en su puestaenescena.

Mojartupueblo

Igualmente, podemos mo- jarcongotasloscomercios, los bares, las sociedades, edificios municipales… in- vitando a sus responsables a que se sumen a la inicia- tiva y coloquen su gota en