Вы находитесь на странице: 1из 14

WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.

com/

Ô
ßeer hejceelceves veceŠ
~~ DeLe $eŸeesoMees”OŸeeŸe: ~~
DeOÙeeÙe lesjeJee
ieerlesÛÙee DeejbYeer Oe=leje°^eves mebpeÙeeme efJeÛeejues nesles keâer, mebpeÙee, Oece&#es$eeJej
lemesÛe kegâ®#es$eeJej ÙegæeÛÙee FÛÚsves Skeâ$e PeeuesuÙee ceePÙee Je heeb[Ût Ùee heg$eebveer
keâeÙe kesâues? DeeleeheÙeËle les #es$e efkebâJee les mLeU keâes"s Deens ns meebeif eleues veener;
hejbleg pÙee ceneheg®<eeves ÙegæeÛeer ØesjCee efoueer- Ùegæ keâj Demes meebeif eleues lÙeevesÛe
mJele: Ùee DeOÙeeÙeele Øemlegle #es$e keâes"s Deens les meebefieleues Deens.
ßeerYeieJeevegJeeÛe
Fob Mejerjb keâewvlesÙe #es$eefcelÙeefYeOeerÙeles ~~~1~~
~1~~
SleÅees Jesefòe leb ØeengŠ #es$e%e Fefle leefÉoŠ ~~1~~
ns keâewvlesÙee, ns Mejerj cnCepesÛe Skeâ #es$e Deens DeeefCe pees ns Gòece Øekeâejs
peeCelees lees #es$e%e nesÙe. lees Ùee #es$eele heâmele veener efkebâJee Yeüceuee peele veener
Gueš Ùee #es$eeÛee lees mebÛeeuekeâ Deens, Demes les leòJe peeCeCeeNÙee ceneheg®<eebveer
cnšues Deens.
Mejerj lej SkeâÛe Deens ceie lÙeeÛÙeeceOÙes Oece&#es$e Je kegâ®#es$e ner oesve #es$es
keâMeer Demet Mekeâleerue? JeemleefJekeâ MejerjeÛÙee Deblejbieele oesve hegjeleve ØeJe=òeer
Jemele Deensle. Skeâ hejceOece& hejceelcÙeele ØeJesMe osCeejer hegCÙeceÙeer ØeJe=òeer
DeMeer owJeer mebheoe DeeefCe ogmejer Deemegjer mebheoe- peer ote<f ele Âef°keâesvs eeMeer pees[uesueer
Deens Je peer Ùee veÕej mebmeejele ceveg<Ùeeuee efJeÕeeme osle Demeles, pesJne Deemegjer
mebheosÛes ØeeyeuÙe Jee{les lesJne ns Mejerj ‘kegâ®#es$e' yeveles DeeefCe pesJne Ùee Mejerjele
owJeer mebheosÛes yeenguÙe nesles lesJne Ùee Mejerjeuee ‘Oece&#es$e' Demes cnCeleele. ne

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

Ûe{Gleej Mejerjele melele meg¤ Demelees. hejbleg leòJeoMeea ceneheg®<eeÛÙee meeefVeOÙeele


pesJne SKeeoe Yeòeâ DevevÙe YeòeâercegUs DeejeOevesceOÙes ØeJe=òe neslees lesJne oesvner
ØeJe=òeeRceOÙes efveCee&Ùekeâ ÙegæeÛes megleesJeeÛe kesâues peeles DeeefCe ÙeeceOÙes ›eâceMe:
owJeer mebheosÛes GlLeeve Je Deemegjer mebheossÛes Meceve nesle peeles. Deemegjer mebheosÛes
Meceve PeeuÙeeJej hejceleòJeeÛÙee mee#eelkeâejeÛeer DeJemLee Ùesles. DeeefCe ceie
oMe&veeyejesyejÛe owJeer mebheosÛeer DeeJeMÙekeâlee jenle veener. keâejCe lees heCe
hejceelcÙeele ØeJesMe keâjlees. DekeâjeJÙee DeOÙeeÙeele Depe&vg eeves heeefnues keâer, keâewjJe
he#eeleerue ÙeesæÙeeveblej heeb[Je he#eeleerue Ùeesæos K s eerue ÙeesiesÕejeceOÙes efJeueerve
nesle nesles. Ùee efJeueÙeeveblej heg®<eeÛes pes mJe¤he Demeles lesÛe #es$e%e nesÙe. Deelee
heg{s heneJes-
#es$e%eb Ûeeefhe ceeb efJeefæ meJe&#es$es<eg Yeejle ~~~1~~ ~1~~
#es$e#es$e%eÙees%ee&veb Ùeòep%eeveb celeb cece ~~2~~
ns Depe&gvee, meJe& #es$eebceOÙes #es$e%e DemeCeeNÙee ceuee let peeCe. ‘pees Ùee
#es$eeuee peeCelees leesÛe #es$e%e nesÙe.' Demes lÙeeuee peeCeCeejs cnCeleele. ßeerke=â<Ce
cnCeleele keâer ceerner Skeâ #es$e%e Deens. DeLee&le ßeerke=â<Cener Skeâ ÙeesiesÕej nesles.
#es$e DeeefCe #es$e%e DeLee&le efJekeâejemen Øeke=âleer DeeefCe heg®<eeuee ÙeLeeLe& peeCeCes
ÙeeueeÛe %eeve cnCeleele, Demes ceePes cele Deens. cnCepesÛe mee#eelkeâejemen Ùee
leòJeeme peeCeCes cnCepesÛe %eeve nesÙe. Meg<keâ JeeoefJeJeeo cnCepes %eeve veener.
lel#es$eb ÙeÛÛe ÙeeÂkeäÛe ÙeefÉkeâeefj Ùele§e Ùeled ~~~1~~ ~1~~
me Ûe Ùees ÙelØeYeeJe§e lelmeceemesve ces ëe=Ceg ~~3~~
ns #es$e pemes DeeefCe pÙee efJekeâejebveer Ùegòeâ Deens, lemesÛe pÙee keâejCeecegUs les
efvecee&Ce Peeues Deens Je lees #es$e%e keâesCe Je lÙeeÛee ØeYeeJe keâesCelee les meJe&
ceePÙeekeâ[tve meb#esheeves Sskeâ. DeLee&le ns #es$e efJekeâejebveer Ùegòeâ Deens. keâener
keâejCeeves les lemes efvecee&Ce Peeues Deens Je #es$e%e ØeYeeJeMeeueer Deens. Demes ceerÛe
cnCelees Demes veener $e+<eerner cnCeleele.
$e+ef<eefYeye&ngOee ieerleb ÚvoesefYeefJe&efJeOewŠ he=Lekeâd ~~~1~~
~1~~
yeÇÿemet$eheow§ewJe nslegceefÆefJe&efveef§elewŠ ~~4~~

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

Ùee #es$e Je #es$e%eeÛÙee leòJeeyeeyele $e+<eeRveer heg<keâU ÛeÛee& kesâueer Deens.


lemesÛe Úboesyeæ «ebLeebveer-Jesoebveer Deveskeâ Øekeâejebveer JesieJesieUs JeCe&ve kesâues Deens.
lemesÛe efJeMes<e ¤heeves efveef§ele kesâuesuÙee yeÇÿemet$eeleerue heoebÉejsner les meebeif eleues
iesues Deens. cnCepes Jeso, cen<eea, yeÇÿemet$e Je ceer SkeâÛe iees° meebiele Deenesle.
cnCepes Ùee meJeeËveer pes meebeif eleues lesÛe ÙesLes ßeerke=â<Ceebveer meebeif eleues Deens. ceie ns
Mejerj (#es$e) [esàÙeebveer pesJe{s efomeles, pesJe{s les Deens lesJe{sÛe Deens keâe ?
ceneYetleevÙenbkeâejes yegefæjJÙeòeâcesJe Ûe ~~~1~~ ~1~~
FefvõÙeeefCe oMewkebâ Ûe heÃe ÛesefvõÙeieesÛejeŠ ~~5~~
Depe&vg ee, hebÛe ceneYetles (he=LJeer, Deehe, lespe, JeeÙet Je DeekeâeMe), Denbkeâej,
yegæer DeeefCe efÛeòe (DeJÙeòeâ heje Øeke=âleer cnCepes cetU Øeke=âleeRJej ØekeâeMe šekeâuee
Deens. efpeÛÙeeceOÙes hejeØeke=âleerner DebleYe&tle Deens. Jejerue Dee"ner De°oe cetU
Øeke=âleer Deens.) lemesÛe one Fbeõf Ùes ([esU,s keâeve, veekeâ, lJeÛee, efpeJne, jmevee,
nele, heeÙe, GhemLe, iego), Skeâ ceve DeeefCe heeÛe Fbeõf ÙeebÛes efJe<eÙe (¤he, jme,
iebOe, Meyo DeeefCe mheMe&) lemesÛe-
FÛÚeÉs<eŠ megKeb ogŠKeb mebIeele§eslevee Oe=efleŠ ~~~1~~ ~1~~
Slel#es$eb meceemesve meefJekeâejcegoeùleced ~~6~~
FÛÚe, ÉÇs<e, megKe-og:Ke DeeefCe meJeeËÛee mecetn, mLetue osneÛee ne efheb[,
Ûeslevee DeeefCe OewÙe&, Ùee Øekeâejs ns #es$e efJekeâejebmen meb#esheeves meebefieleues Deens.
meejebMe, nsÛe #es$eeÛes mJe¤he Deens. Ùee #es$eele hesjuesues Ûeebieues JeeF&š mebmkeâejeÛÙee
¤heeves GieJeles. MejerjÛe #es$e Deens. Mejerjele cemeeuee keâesCelÙee JemletÛb ee Deens?
lej nerÛe heeÛe leòJes, one FbefõÙes, Skeâ ceve ns pes Jej meebefieleues Deens lÙeeÛe
JemletbÛee cemeeuee Mejerjele Yejuesuee Deens. Ùee meJeeËÛÙee meecegefnkeâ ie"veele
efheC[ Mejerj Deens. peesheÙeËle ns efJekeâej jenleerue leesheÙeËle ne efheb[ jenCeejÛe,
keâejCe lees efJekeâejebveer yeveuesuee Deens. Deelee lÙee #es$ee%eeÛes mJe¤he hene, keâer
pees Ùee #es$eele Skeâ¤he veener heCe lÙeeheemetve Deefuehle Deens.
DeceeefvelJeceoefcYelJeceefnbmee #eeefvlejepe&Jeced ~~~1~~ ~1~~
DeeÛeeÙeexheemeveb MeewÛeb mLewÙe&ceelceefJeefve«enŠ ~~7~~

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

ns Depe&gvee ceeve-DeheceeveeÛee DeYeeJe, obYeeÛejCeeÛee DeYeeJe, Deefnbmee


(DeLee&le DeeheuÙee lemesÛe Flej keâesCeeÛÙeener DeelcÙeeuee keâ° ve osCes, cnCepes
Deefnbmee nesÙe. Deefnbmee cnCepes meeOeer cegbieerner ve ceejCes Demee veJns. ßeerke=â<Ce
cnCeeues keâer DeeheuÙee DeelcÙeeuee DeOeesieleerkeâ[s vesT vekeâe. lÙeeuee DeOeesieleerkeâ[s
vesCes cnCepes efnbmee Deens DeeefCe lÙeeÛes GlLeeve cnCepesÛe Megæ Deefnbmee Deens.
Demee heg®<e Flej DeelcÙeebÛÙee GlLeeve nsletves ØeÙelve keâjle Demelees. lÙeeÛee
DeejbYe keâesCeeueener "sÛe ve heesnÛeefJeCÙeeheemetveÛe nesle Demelees. ns lÙeeÛesÛe Skeâ
Debie-ØelÙebie Deens.) cnCetve Deefnbmee, #eceeYeeJe, ceve-JeeÛesÛeer mejUlee,
DeeÛeeÙeexheemevee, DeLee&le ßeæe-Yeefòeâmeefnle meodieg®Ûeer mesJee DeeefCe lÙeebÛeer
Gheemevee, heefJe$elee, Deble:keâjCeeÛeer efmLejlee, ceve DeeefCe Fbeõf Ùeebmeefnle MejerjeÛee
efve«en DeeefCe-
FefvõÙeeLex<eg JewjeiÙeceven¿ej SJe Ûe ~~~1~~ ~1~~
pevcece=lÙegpejeJÙeeefOe ogŠKeoes<eevegoMe&veced ~~8~~
Ùee ueeskeâerÛÙee Je hejueeskeâerÛÙee YeesieebÛÙee DeemeòeâerÛee DeYeeJe, DenbkeâejeÛee
DeYeeJe, pevce, ce=lÙet, Je=æeJemLee, jesie DeeefCe Yeesieeefo og:Ke oes<eebÛes JeejbJeej
efÛebleve-
DemeefòeâjveefYe<Jei[Š heg$eoejie=neefo<eg ~~~1~~ ~1~~
efvelÙeb Ûe meceefÛeòelJeefce°eefve°esheheefòe<eg ~~9~~
Œeer, heg$e, Oeve, ie=n FlÙeeoeRceOÙes Deemeòeâer vemeCes, efØeÙe efkebâJee DeefØeÙe
iees°eRÛeer Øeehleer Peeueer lejer efÛeòeeÛeer mecelee jenCes-
ceefÙe ÛeevevÙeÙeesiesve YeefòeâjJÙeefYeÛeeefjCeer ~~~10~~
~10~~
efJeefJeòeâosMemesefJelJecejeflepe&vemebmeefo ~~10~~
ceePÙee ef"keâeCeer (ßeerke=â<Ce Skeâ Ùeesieer nesles DeLee&le DeMee ØekeâejÛÙee
keâesCelÙeener ceneheg®<eele) DevevÙe Ùeesieeves DeLee&le ÙeesieeJÙeefleefjòeâ DevÙe keâMeeÛesner
mcejCe ve keâjlee DeJÙeefYeÛeeefjCeer Yeòeâer (F°osJeeKesjerpe ogmejs keâesCeeÛesner efÛebleve
ve keâjCes), Skeâeble mLeeveeÛes mesJeve, peveebÛÙee mecegoeÙeele jenCÙeeÛeer Deemeòeâer
vemeCes lemesÛe-

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

DeOÙeelce%eeveefvelÙelJeb leòJe%eeveeLe&oMe&veced ~~~10~~ ~10~~


Slep%eeveefceefle Øeesòeâce%eeveb ÙeoleesÓvÙeLee ~~11~~
DeelcÙeeÛÙee meòesves ÛeeueCeeNÙee %eeveele Skeâ¤he efmLeleer DeeefCe leòJe%eeveeÛes
DeLe&mJe¤he DemeCeeNÙee hejceelcÙeeÛee mee#eelkeâej ns meJe& %eeve Deens DeeefCe
ÙeeÛÙeentve pes efvejeUs Deens, efJehejerle Deens, les meJe& De%eeve Demeles Demes cnbšues
iesues Deens. Ùee hejceleòJe hejceelcÙeeÛÙee mee#eelkeâejeyejesyejÛe Øeehle nesCeeNÙee
ceeefnleerÛes veeJe %eeve Deens. (ÛeewLÙee DeOÙeeÙeele lÙeebveer cnšues nesles keâer,
Ùe%eeÛÙee hetleeaceOÙes Ùe%e pes Mes<e "sJele Demelees, lÙee %eeveece=leeÛes heeve keâjCeeje
meveeleve yeÇÿeele ØeJesMe keâjlees. cnCetve yeÇÿeeÛÙee mee#eelkeâejeyejesyej efceUCeejer
peer ceeefnleer, lesÛe %eeve nesÙe. ÙesLesner les cnCeleele keâer, leòJe%eeve¤heer hejceelcÙeeÛee
mee#eelkeâej cnCepes %eeve Deens) Ùeentve pes efJehejerle Deens les meJe& De%eeve Demes
cnCeleele. ÙeeceOÙes efvelÙe FlÙeeoer DemeCeejs ue#eCe %eeveeÛes hetjkeâ Deensle. ÙesLes
Øeëe> hetCe& Peeuee.
%esÙeb ÙeòelØeJe#Ùeeefce Ùep%eelJeece=leceMvegles ~~~10~~ ~10~~
Deveeefocelhejb yeÇÿe ve meòeVeemeogÛÙeles ~~12~~
Depe&vg ee, pÙeeuee peeCetve IesCes DelÙeble ÙeesiÙe Deens lemesÛe pes peeCetve IesleuÙeeveblej
celÙe& ceveg<Ùeeuee Dece=leleòJe Øeehle nesles les %esÙe ceer leguee ÛeebieuÙee Øekeâejs meebielees.
lÙee Deeefojefnle hejyeÇÿeeme vee meled cnCeleele vee Demeled, keâejCe peesheÙeËle les
JesieUs Demeles leesheÙeËle les meled Demeles DeeefCe pesJne ceveg<Ùe lÙeele Skeâ¤he neslees,
meceeefnle neslees, lesJne keâesCe keâesCeeuee keâeÙe cnCeCeej? keâejCe lesLes ÉwleeÛes Yeeve
jenleÛe veener, oesIesner mecejme nesTve SkeâlJeeme heeJeleele. DeMee efmLeleerceOÙes les
yeÇÿe meledner vemeles Je Demeledner vemeles. ner yeÇÿeJemlet mJeÙeb menpe Deens.
meJe&leŠ heeefCeheeob lelmeJe&leesÓef#eefMejescegKeced ~~~10~~~10~~
meJe&leŠ ßegefleceuueeskesâ meJe&ceeJe=lÙe efle‰efle ~~13~~
lÙee yeÇÿeeuee meJe& yeepetvb eer neleheeÙe Deensle, meJe& yeepebvt ee [esU,s cemlekeâ Je
cegKe Deens. lemesÛe meJe& yeepebvt eer lÙeeuee keâeve Deensle, meJe& yeepetvb eer les SskeâCeejs
Deens keâejCe les meJeeËvee JÙeehetve jeefnues Deens-

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

meJexefvõÙeiegCeeYeemeb meJexefvõÙeefJeJeefpe&leced ~~~10~~


~10~~
Demeòebâ meJe&Ye=ÛÛewJe efveieg&Ceb iegCeYeesòe=â Ûe ~~14~~
les meJe& Fbeõf ÙeebÛes efJe<eÙe peeCeCeejs Demeues lejer les Fbeõf Ùejefnle Deens, lÙeeuee
keâesCelesÛe FbefõÙe veener. les Deemeòeâerjefnle Je efveieg&Ce Demetvener les meJe& OeejCe
keâjCeejs Je meJeeËÛes hees<eCe keâjCeejs Deens DeeefCe meJe& iegCeYeesòesâner Deens.
DeLee&le meJe& iegCeebvee les DeeheuÙeele meeceeJetve šekeâles. ßeerke=â<Ce DemesÛe cnCeleele
keâer ceer Ùe%e Je lehe YeesieCeeje Deens. MesJešer meJe& iegCe ceePÙee "eÙeer
efJeueerve nesleele.
yeefnjvle§e YetleeveeceÛejb ÛejcesJe Ûe ~~~10~~ ~10~~
met#celJeeòeoefJe%esÙeb otjmLeb Ûeeefvlekesâ Ûe leled ~~15~~
les yeÇÿe meJe& Yetlecee$eebÛÙee yeensj Deens Je Deelener Deens. les Ûej Deens Je
DeÛejner Deens. met#ce DemeuÙeecegUs les efomele veener. les DeefJe%esÙe Deens- les
peeCeCÙeeme og<keâj Deens. les ceve Je FbefõÙeeÛÙee heueerkeâ[s Deens. lemesÛe les
DelÙeble meceerhe Deens Je otjner Deens.
DeefJeYeòebâ Ûe Yetles<eg efJeYeòeâefceJe Ûe efmLeleced ~~~10~~ ~10~~
YetleYele&= Ûe lep%esÙeb «eefme<Ceg ØeYeefJe<Ceg Ûe ~~16~~
les yeÇÿe DeefJeYeòeâ-DeKeb[ Demetvener ÛejeÛej YetleebceOÙes veevee Øekeâejebveer
veevee ØekeâejÛÙee ¤heebveer SkeâmeejKes efJeYeeieuÙeemeejKes Deens. lees peeCeCÙeeme
ÙeesiÙe Demee hejceelcee mecemle Yetlecee$eebvee GlheVe keâjCeeje Deens. leesÛe lÙeebÛes
YejCe-hees<eCe keâjerle Demelees. Debleer leesÛe lÙeebÛee mebnejner keâjerle Demelees. Ùee
ef"keâeCeer yee¢e Je Deebleefjkeâ mJeYeeJeekeâ[s efveoxMe kesâuee Deens. Goe. yeensj
pevce DeeefCe Deele peeie=leer, yeensj heeueve lej Deele hees<eCe, yeensj MejerjeÛes
heefjJele&ve DeeefCe Deele meJe&mJeeÛee efJeueÙe. DeLee&le GlheòeerÛÙee keâejCeeÛee ueÙe
DeeefCe lÙee ueÙeeyejesyej DeeheuÙee mJe¤heeuee Øeehle nesCes ner meJe& lÙee yeÇÿeeÛeer
ue#eCes Deensle.
pÙeesefle<eeceefhe leppÙeeseflemlecemeŠ hejcegÛÙeles ~~~1 ~1 0~~
~10~~
%eeveb %esÙeb %eeveiecÙeb ùefo meJe&mÙe efJeef‰leced ~~17~~

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

les %esÙe yeÇÿe lespeebÛesner lespe Demetve les DebOeejeÛÙeener heueerkeâ[s Deens Demes
%eeles cnCeleele. les hetCe& %eevemJe¤he Deens, hetCe& %eelee Deens, peeCeCÙeeme ÙeesiÙe
Deens DeeefCe %eeveevesÛe Øeehle nesCeejs Deens. mee#eelkeâejeyejesyej Øeehle nesCeeNÙee
peeCekeâejerme %eeve cnCeleele. DeMee %eeveevesÛe lÙee yeÇÿeeÛeer Øeehleer nesle Demeles.
les meJeeËÛÙee ùoÙeele Demeles. ùoÙe ns lÙeebÛes efveJeememLeeve Deens. Flej$e MeesOetvemegæe
efceUCeej veener. cnCetve ùoÙeele OÙeeve lemesÛe ÙeesieeÛejCe keâ¤ve yeÇÿeeÛeer Øeehleer
keâ¤ve Ieslee Ùesles.
Fefle #es$eb leLee %eeveb %esÙeb Ûeesòebâ meceemeleŠ ~~~10~~
~10~~
ceÆòeâ SleefÉ%eeÙe ceÆeJeeÙeesheheÅeles ~~18~~
ns Depe&gvee, ÙeeØeceeCes #es$e, lemesÛe %eeve DeeefCe peeCeCÙeeme ÙeesiÙe DeMee
hejceelcÙeeÛes mJe¤he cnCepesÛe %esÙe ns meb#esheeves meebefieleues iesues Deens. ns meJe&
peeCetve ceePee Yeòeâ celmJe¤heeØele heeJelees.
DeeleeheÙeËle ÙeesiesÕej ke=â<Ce pÙeeuee #es$e cnCele nesles, lÙeeuee Øeke=âleer DeeefCe
pÙeeuee #es$e%e cnCele nesles, lÙeeuee Deelee heg®<e Meyoeves meteÛf ele keâjle Deensle.
Øeke=âefleb heg®<eb ÛewJe efJeæŸeveeoer GYeeJeefhe ~~~10~~
~10~~
efJekeâejeb§e iegCeeb§ewJe efJeefæ Øeke=âefle mecYeJeeved ~~19~~
ner Øeke=âleer Je heg®<e ns oesvner Deveeefo Demes peeCe DeeefCe meJe& efJekeâej Je
leerve iegCe Øeke=âleerheemetve GlheVe Peeues Deensle Demes peeCe.
keâeÙe&keâjCekeâle=&lJes nslegŠ Øeke=âefle®ÛÙeles ~~~10~~
~10~~
heg®<eŠ megKeogŠKeeveeb Yeesòe=âlJes nsleg®ÛÙeles ~~20~~
keâeÙe&, keâejCe (pÙeeÛÙee Éejs keâeÙe& kesâues peeles efJeJeskeâ, JewjeiÙe FlÙeeoer
lemesÛe DeMegYe keâeÙee&Ûes keâejCe keâece-›eâesOe FlÙeeoer Demeleele) Je keâle=l& Je Ùeebvee
GlheVe keâjCeejer cetU Øeke=âleer Deens. cnCepes lÙeebÛÙee efveefce&leerme Øeke=âleer keâejCe
Deens, DeeefCe ne heg®<e megKeog:KeeÛÙee Yeesieeuee keâejCe Demelees. Øeëe> Demee
efvecee&Ce neslees keâer, lees vesnceer YeesòeâeÛe jenerue keâer lÙeeletve lees keâOeer cegòeâner
nesT Mekesâue? pej Øeke=âleer Je heg®<e oesvner Deveeefo Deensle lej keâesCeer lÙeeletve
megšCeej keâmes? ÙeeJej ßeerke=â<Ce cnCeleele-

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

heg®<eŠ Øeke=âeflemLees efn Yeg*dòesâ Øeke=âeflepeeviegCeeved ~~~10~~


~10~~
keâejCeb iegCemeie[esÓmÙe meomeÅeessefvepevcemeg ~~21~~
Øeke=âleerÛÙee ef"keâeCeer efmLele DemeCeeje heg®<e Øeke=âleerheemetve GlheVe PeeuesuÙee
iegCeebÛÙee keâeÙe&¤he heoeLeeËÛee Yeesòeâe Deens. Ùee iegCeebMeer PeeuesuÙee mebÙeesieecegUÛs e
peerJeelcee ÛeebieuÙee lemesÛe JeeF&š Ùeesveerle pevce Iesle Demelees. ns keâejCe cnCepesÛe
Øeke=âleerÛÙee iegCeebMeer mebÙeesie, meceehle PeeuÙeeJejÛe peerJeelcÙeeuee pevce-ce=lÙetheemetve
cegòeâer efceUle Demeles. Deelee les Øeke=âleerceOÙes efmLele DemeCeeNÙee heg®<eeJej
ØekeâeMe šekeâerle Deensle, cnCepes lees keâMee Øekeâejs Øeke=âleerceOÙes GYee Deens les
meebiele Deensle.
Gheõ°evegcevlee Ûe Yelee& Yeesòeâe censÕejŠ ~~~10~~ ~10~~
hejceelcesefle ÛeehÙegòeâes osnsÓefmcevheg®<eŠ hejŠ ~~22~~
ne heg®<e Gheõ°e Demelees, ùoÙeeÛÙee DelÙeble meceerhe Demelees. nele-heeÙe-
ceve efpelekesâ peJeU Demeleele lÙeehes#eener DeefOekeâ meceerhe ne heg®<e õ°ŸeeÛÙee
mJe¤heele Øeke=âleerceOÙes efmLele Demelees. lÙeeÛÙee ØekeâeMeele-lÙeeÛÙee meceesj Ûeebieues
keâje Deiej JeeF&š keâje. lÙeebÛÙeeMeer lÙeeuee keâener ØeÙeespeve vemeles. lees heâòeâ lÙee
iegCeebÛee mee#eer cnCetve GYee Demelees. lees kesâJeU mee#eer Demelees. hejbleg pej
meeOekeâeves ÙeesiÙe ›eâceeves meeOevee keâ¤ve mJe:Ûee efJekeâeme keâ¤ve Iesleuee Je
lÙeeÛÙeekeâ[s JeUuee; lej cee$e õ°Ÿee heg®<eeÛeener ›eâce yeouelees Je lees ‘Devegcevlee'
Devegceleer ÅeeÙeuee ueeielees, DevegYeJe ÅeeÙeuee ueeielees. meeOevesÉejs DeeCeKeer
meceerhe iesuÙeeJej leesÛe heg®<e ‘Yelee&' yevetve YejCe-hees<eCe ke⤠ueeielees, lÙeeceOÙes
DeeheuÙee GojefveJee&neÛeerner JÙeJemLee keâ¤ve oslees. meeOevee DeeCeKeer met#ce
PeeuÙeeJej leesÛe ‘Yeesòeâe' yevelees. ‘Yeeskeäleejb Ùe%e lehemeeb' Ùe%e, lehe pes keâener
yeveles lÙee meJeeËÛes ne heg®<e «enCe keâjlees DeeefCe pesJne lees «enCe keâjlees lÙeeveblejÛeer
DeJemLee ‘censÕej:' ceneve F&ÕejeÛÙee ¤heele lees heefjCele neslees. lees Øeke=âleerÛee
mJeeceer yevelees. hejbleg Depetve keâener ØeceeCeele Øeke=âleer peerefJele Deens cnCetve lej
efleuee mJeeceer Deens. meeOekeâ Ùeehes#eener GVele DeJemLesceOÙes peelees lesJne lÙeeuee
‘hejceelcesefleÛeehÙegòeâes' hejceelce Demes cnCeleele. pesJne meeOekeâ hejceMeer leõthe
neslees lesJne lÙeeuee hejceelcee Demes cnCeleele. Ùee Øekeâejs Mejerjele jenle Demetvener

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

ne heg®<e DeLee&le Deelcee hej: Deens. Ùee Øeke=âleerÛÙee meJe&Lee heueerkeâ[s Deens.
heâjkeâ FlekeâeÛe Deens keâer, meg®Jeeleeruee lees õ°ŸeeÛÙee mJe¤heele neslee.
›eâceMe: efJekeâeme nesle nesle hejceuee mheMe& keâ¤ve hejceelcÙeeÛÙee ¤heele lees
heefjCele neslees.
Ùe SJeb Jesefòe heg®<eb Øeke=âefleb Ûe iegCewŠ men ~~~10~~
~10~~
meJe&Lee Jele&ceeveesÓefhe ve me YetÙeesÓefYepeeÙeles ~~23~~
pees Ùee Øekeâejs heg®<eeuee Je iegCeebmen Øeke=âleerÛÙee leòJeeuee mee#eelkeâejemen
peeCelees lees meJe& keâce&s keâjerle Demeuee lejer hegvne keâOeerner pevce heeJele veener.
cnCepesÛe lÙeeÛee hegvepe&vce nesle veener. nerÛe cegòeâer Deens. DeeleeheÙeËle ßeerke=â<Ceebveer
yeÇÿe DeeefCe Øeke=âleer ÙeebÛÙee %eeveemen Øeehle nesCeeNÙee hejceieleerJej DeLee&le
hegvepe&vceeheemetve efceUCeeNÙee cegòeâeRJej ØekeâeMe šekeâuee Deens. Deelee efpeÛeer
cegKÙe Øeef›eâÙee DeejeOevee Deens. lÙee ÙeesieeJej ØekeâeMe šekeâle Deensle. Ùee
keâcee&uee keâeÙe&¤he efouÙeeefMeJeeÙe keâesCeeueener hejceleòJe Øeehle nesle veener.
OÙeevesveelceefve heMÙeefvle kesâefÛeoelceeveceelcevee ~~~10~~
~10~~
DevÙes mee*ddKÙesve Ùeesiesve keâce&Ùeesiesve Ûeehejs ~~24~~
ns Depe&vg ee, lÙee ‘Deelceevece' hejcesÕejeuee keâener ueeskeâ ‘Deelcevee' DeeheuÙee
DeelceefÛebleveeves, OÙeeveeÛes Éeje ‘Deelceefve' DeeheuÙee ùoÙe¤heer osMeele yeIeleele.
efkeâlÙeskeâ peCe meebKÙeÙeesieeÛÙee Éeje (DeLee&le Deeheues meeceLÙe& DeesUKetve lÙeeÛe
keâcee&le ØeJe=òe nesleele) DeeefCe DevÙe ueeskeâ lÙeeuee efve<keâece keâce&ÙeesieeÛÙee Éejs
heenleele. mecehe&Ceemen les efveÙele keâcee&le ØeJe=òe nesleele. Øemlegle Mueeskeâele cetU
meeOeve Deens OÙeeve! lÙee OÙeeveele ØeJe=òe nesCÙeemee"er meebKÙeÙeesie DeeefCe efve<keâece
keâce&Ùeesie ns oesve ceeie& Deensle.
DevÙes lJesJecepeevevleŠ ßeglJeevÙesYÙe Gheemeles ~~~10~~
~10~~
lesÓefhe ÛeeeflelejvlÙesJe ce=lÙegb ßegeflehejeÙeCeeŠ ~~25~~
hejbleg pÙeebvee meeOevesÛes %eeve veener- DeOÙeelceeÛes %eeve veener Demes Deelce%eeve ve
peeCeCeejs ueeskeâ ‘DevesYÙe' DeelceleòJe peeCeCeeNÙee ceneheg®<eebkeâ[tve Ssketâve ßeæsves

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

YeieJebleeÛeer Gheemevee keâjleele DeeefCe lÙee YeieJeled mcejCeele ceive Peeuesues


heg®<emegæe ne ce=lÙeg¤heer mebmeejmeeiej efveef§eleheCes le¤ve peeleele. lesJne keâesCeleener
Ùeesie meeOetve heueerkeâ[s peelee Deeues veener lejer ceveg<Ùeeves melmebie keâjeJee.
ÙeeJelmebpeeÙeles efkeâbefÛelmeòJeb mLeeJejpei[ceced ~~~10~~
~10~~
#es$e#es$e%emebÙeesieeòeefÉefæ Yejle<e&Ye ~~26~~
ns Depe&vg ee, mLeeJej-pebiece cnCepesÛe Ûej-DeÛej peer keâesCeleerner Jemlet efvecee&Ce
nesles leer, let #es$e Je #es$e%e ÙeebÛÙee mebÙeesieeheemetve efvecee&Ce Peeueer Deens Demes
peeCe, Øeehleer kesâJne nesles ÙeeJej les cnCeleele.
meceb meJex<eg Yetles<eg efle‰vleb hejcesÕejced ~~~10~~
~10~~
efJeveMÙelmJeefJeveMÙevleb ÙeŠ heMÙeefle me heMÙeefle ~~27~
pees heg®<e efJeMes<ekeâ¤ve ve° nesle DemeuesuÙee ÛejeÛej meJe& YetleebceOÙes
DeefJeveeMeer DemeCeeNÙee hejcesÕejeuee meceYeeJeeves efmLele DemeCeeje Demee heenlees,
leesÛe lÙeeuee ÙeLeeLee&ves heent Mekeâlees- peeCet Mekeâlees. DeLee&le, Øeke=âleerÛes efJeMes<e
¤he ve° PeeuÙeeJejÛe hejceelcemJe¤he Øekeâš nesle Demeles, lÙeehetJeea veener.
ÙeeJejÛe Dee"JÙee DeOÙeeÙeele meebeif eleues nesles- ‘Yetle YeeJeesoYd eJekeâjes efJemeie&:
keâce& mebe%f ele:' YetleebÛes les YeeJe pes (Ûeebieues DeLeJee JeeF&š) keâenerner (mebmkeâej)
mebjÛevee keâjleele les efceštve peeCes- ve° nesCes ner keâceeËÛeer hejekeâe‰e Deens.
lÙeeJesUer keâce& hetCe& Demeles. lesÛe ÙesLesner meebieleele keâer pees ÛejeÛej Yetleebvee ve°
nesleevee DeeefCe hejcesÕejeuee meJe&$e meceeveleòJeeves efmLele Deens Demes heenlees,
leesÛe lÙeeuee ÙeLeeLe& heenlees.
meceb heMÙeefvn meJe&$e meceJeefmLeleceerÕejced ~~~10~~~10~~
ve efnvemlÙeelceveelceeveb lelees Ùeeefle hejeb ieefleced ~~28~~
keâejCe pees heg®<e meJe&$e meceeveleòJeeves efmLele DemeCeeNÙee F&Õejeuee meceyegæerves
(pemee Deens lemee) heenlees lees DeelceIeelekeâer nesle veener. keâejCe F&Õej pemee
neslee lemee lÙeeves heeefnuee Je cnCetve lees hejceieleeruee Øeehle neslees. DeMee
hejyeÇÿemJe¤heeÛeer Øeehleer nesCeeNÙee heg®<eeÛeer ue#eCes heg{s meebeif eleueer Deensle.

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

Øeke=âlÙewJe Ûe keâcee&efCe ef›eâÙeceeCeeefve meJe&MeŠ ~~~10~~


~10~~
ÙeŠ heMÙeefle leLeelceevecekeâlee&jb me heMÙeefle ~~29~~
pees ceveg<Ùe meJe& keâcex meJe& Øekeâejs Øeke=âleerkeâ[tveÛe kesâueer peeleele Demes
heenlees, DeLee&le peesheÙeËle Øeke=âleer Deens leesheÙeËle keâcex Demeleele Demes heenlees Je
Deelcee Dekeâlee& Deens Demes heenlees-peeCelees, leesÛe Kejs leòJe peeCelees- DeesUKelees.
Ùeoe Yetlehe=LeiYeeJeceskeâmLecevegheMÙeefle ~~~10~~
~10~~
lele SJe Ûe efJemleejb yeÇÿe mecheÅeles leoe ~~30~~
pesJne efJeJeskeâer heg®<e-meeOekeâ YetleebÛÙee ØeeefCecee$eebÛÙee he=Lekeâ YeeJeebceOÙes
hejceelcÙeeÛee ØeJeen efmLele Demeuesuee heenlees; lemesÛe lÙee hejceelcÙeeheemetveÛe
meJe& YetleebÛee efJemleej Peeuee Deens Demes yeIelees; lesJne lÙeeuee yeÇÿeeÛeer Øeehleer
nesles. pÙee #eCeer DeMeer DeJemLee Øeehle nesles, lÙee#eCeer lÙeeuee yeÇÿeeÛeer Øeehleer
nesles. ns ue#eCener efmLeleØe%e ceneheg®<eeÛesÛe Deens.
DeveeefolJeeefVeieg&CelJeeled hejceelceeÙeceJÙeÙeŠ ~~~10~~
~10~~
MejerjmLeesÓefhe keâewvlesÙe ve keâjesefle ve efuehÙeles ~~31~~
keâewvlesÙee, Deveeefo Je efveie&Cg e DemeCeeje ne DeefJeveeMeer hejceelcee Mejerjele
efmLele Demeuee lejer JeemleJeele lees keâenerner keâjerle veener DeeefCe lÙeeuee keâesCelÙeener
keâcee&Ûee ueshe ueeiele veener. lees meJe& keâceeËheemetve Deefuehle Demelees. keâMee Øekeâejs?
ÙeLee meJe&ieleb meew#cÙeeoekeâeMeb veesheefuehÙeles ~~~10~~
~10~~
meJe&$eeJeefmLelees osns leLeelcee veesheefuehÙeles ~~32~~
pÙee Øekeâejs meJe&$e JÙeehetve DemeCeejs DeekeâeMe met#ce DemeuÙeecegUs keâesCelÙeener
JemletMeer pemes efuehle nesle veener, lÙeeØeceeCes Deelcee meJe& osnele jenle Demetvener
lees iegCeeleerle DemeuÙeecegUs osniegCeebveer lees efuehle nesle veener. heg{s cnCeleele-
ÙeLee ØekeâeMeÙelÙeske⊠ke=âlmveb ueeskeâefceceb jefJeŠ ~~~10~~
~10~~
#es$eb #es$eer leLee ke=âlmveb ØekeâeMeÙeefle Yeejle ~~33~~
Depe&gvee, pÙeeØeceeCes Skeâše metÙe& DeefKeue yeÇÿeeb[euee DeefKeue peieeuee
ØekeâeMeceeve keâjlees. lÙeeØeceeCes ne Skeâše Deelcee mebhetCe& #es$eeuee ØekeâeefMele
keâjlees. MesJeš cnCeleele- efveCe&Ùe osleele-

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

#es$e#es$e%eÙeesjsJecevlejb %eeveÛe#eg<ee ~~~10~~~10~~


YetleØeke=âeflecees#eb Ûe Ùes efJeogÙee&efvle les hejced ~~34~~
ÙeeØeceeCes #es$e Je #es$e%e ÙeebceOeerue Yeso lemesÛe efJekeâejemeefnle DemeCeeNÙee
Øeke=âleerÛÙee yebOeveeletve megšCÙeeÛee GheeÙe efkebâJee meeOeve pes %eeve¤heer ves$eeÉejs
peeCeleele, heenleele, lÙee cenelcÙeebvee hejyeÇÿe hejceelcÙeeÛeer Øeehleer nesles. DeLee&le
#es$e-#es$e%eeuee heenCeejs, heent MekeâCeejs ves$e cnCepes %eeve Deens Je %eeve
mee#eelkeâejeÛeeÛe heÙee&Ùe Deens.
efve<keâ<e&—
ieerlesÛÙee ØeejbYeer Oece&#es$e Je kegâ®#es$eeÛes veeJe Iesleues iesues nesles; hejbleg les
#es$e KejesKej Deens kegâ"s? les DeÅeeheheÙeËle meebefieleues veJnles. ÙesLes mJeÙeb
MeeŒekeâejebveer les mhe° kesâues Deens keâer, keâewvlesÙee, ns Mejerj cnCepesÛe Skeâ #es$e
Deens Je pees lÙeeuee peeCelees lees #es$e%e Deens. lees ÙesLes efuehle Peeuesuee veener-
ieglb euesuee veener; hejbleg lees efveuexhe Deens. lees Ùee #es$eeÛee mebÛeeuekeâ Deens. Depe&vg ee
‘meJe& #es$eebceOÙes ceerner Skeâ #es$e%e Deens.' DevÙe ceneheg®<eebyejesyej mJele:Ûeer
leguevee kesâueer. lÙeeJe¤ve ns mhe° nesles keâer ßeerke=â<CeosKeerue Skeâ Ùeesieer nesles.
keâejCe pees #es$eeuee peeCelees lees #es$e%e Demelees Demes ceneheg®<eebveerÛe meebeif eleues
Deens. ceerner Skeâ #es$e%e Deens, DeLee&le Flej ceneheg®<eebØeceeCes ceer osKeerue Skeâ
Deens.
lÙeeveblej lÙeebveer les #es$e pÙee efJekeâejebveer Ùegòeâ Deens, pÙee ØeYeeJeebveer les
ØeYeeJeerle Deens ÙeeJej ØekeâeMe šeketâve les cnCeleele keâer, Ùee #es$eeefJe<eÙeer ceerÛe
Demes cnCelees Demes veener lej cen<eeaveerosKeerue DemesÛe cnšues Deens. Jesoebleerue
ÚboeceOÙesosKeerue lÙeeuee he=Lekeâ keâ¤ve oeKeJeues Deens. yeÇÿemet$eelelener lesÛe
meebeif eleues Deens.
ceie Mejerj (pes #es$e Deens) pesJe{s [esàÙeebvee efomeles lesJe{sÛe Deens keâe?
lÙeeÛes mhe°erkeâjCe keâjleevee ßeerke=â<Ce cnCeeues, De°Oeecetue Øeke=âleer, DeJÙeòeâ
Øeke=âleer, one Fbeõf Ùes DeeefCe ceve, Fbeõf ÙeebÛes heeÛe efJe<eÙe, DeeMee, le=<Cee DeeefCe
Jeemevee Ùee meJe& efJekeâejebveer efkebâJee Ùee meJe& efJekeâejebÛÙee meecetenf keâ efceßeCeeves ns

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

Mejerj yeveuesues Deens. peesheÙeËle ns efJekeâej jenleerue, leesheÙeËle keâesCelÙee vee


keâesCelÙee ¤heele ns Mejerj jenerueÛe. nsÛe #es$e Deens, pÙeele pes hesjeue les Ûeebieues
JeeF&š yeer, mebmkeâejeÛÙee ¤heeves GieJele Demeles. pees lÙeeuee heej keâjlees, lÙeeÛÙee
heueerkeâ[s peelees, lees #es$e%e Deens. #es$e%eeÛes mJe¤he meebieleevee lÙeebveer F&ÕejerÙe
iegCeOeceeËJej ØekeâeMe šekeâuee Deens DeeefCe meebeif eleues Deens keâer #es$e%e Ùee #es$eeÛee
ØekeâeMekeâ Deens.
lÙeebveer meebeif eleues keâer, meeOevesÛÙee hetleeakeâeueeceOÙes hejceleòJe hejceelcÙeeÛes
ØelÙe#e oMe&ve cnCepesÛe %eeve Deens. hejelhej yeÇÿe ner peeCeCÙeeme ÙeesiÙe DeMeer
Jemlet Deens. les meled veener Je Demeledner veener. les Ùee oesvneRÛÙee heueerkeâ[s Deens.
lÙeeuee peeCeCÙeemee"er ueeskeâ ùoÙeele lÙeeÛes OÙeeve keâjleele, yeensj cetleea "sJetve
lÙee cetleeaÛes OÙeeve keâjerle veenerle. Deveskeâ ueeskeâ meebKÙe ceeOÙeceeletve OÙeeve
keâjleele. lej keâesCeer efve<keâece keâce&Ùeesie cnCepes mecehe&Ceemen efveOee&efjle keâce&
keâ¤ve lÙeeuee Øeehle keâ¤ve Iesleele. pÙee ueeskeâebvee ÙeesiemeeOevesÛes, DeOÙeelceeÛes
%eeve veener, les ueeskeâ leòJeefmLele ceneheg®<eebkeâ[tve lÙeeÛÙeeefJe<eÙeer ßeJeCe keâ¤ve
DeeÛejCe keâjleele hejyeÇÿeeÛeer Øeehleer keâ¤ve Iesleele. lesJne keâener pejer mecepeues
veener lejer DeelceleòJe peeCeCeeNÙee ceneheg®<eebÛÙee menJeemeele jenCes DeeJeMÙekeâ
Deens.
efmLeleØe%e ceneheg®<eeÛeer ue#eCes meebieleevee ßeerke=â<Ceebveer meebefieleues keâer,
pÙeeØeceeCes DeekeâeMe meJe&$e meejKes hemejuesues Demetvener efveuexhe Deens, metÙe& meJe&$e
ØekeâeMeele Demetvener efveuexhe Deens, leÉle meJe&$e meceeve-meejKee jenCeeNÙee
F&ÕejeØeceeCes efmLeleØe%e ceneheg®<e #es$eeheemetve-Øeke=âleerheemetve Deefuehle Demelees.
MesJešer lÙeebveer efveCe&Ùe osle meebeif eleues keâer, #es$e DeeefCe #es$e%eeÛes %eeve %eeve¤heer
ves$eebÉejsÛe nesCes MekeäÙe Deens. %eeve cnCepes ceeies meebeif eleuÙeeØeceeCes hejceelcÙeeÛÙee
ØelÙe#e oMe&veeyejesyej Øeehle nesCeejer peeCekeâejer nesÙe. MeeŒeebÛeer vegmeleer hegve:hegvne
GpeUCeer keâjCes cnCepes %eeve veener; hejbleg DeOÙeÙeve lemesÛe ceneheg®<eebkeâ[tve lÙee
keâcee&Ûes %eeve keâ¤ve IesTve lÙee keâce&ceeiee&Jej Ûeeuele, ceveemen Fbeõf ÙeebÛee efvejesOe
DeeefCe lÙee efvejesOeeÛÙee efJeueÙekeâeUer hejceleòJeeuee heenleevee peer DevegYetleer
nesles, leer DevegYetleer cnCepes %eeve nesÙe. ÙesLes ef›eâÙee DeeJeMÙekeâ Deens. Ùee DeOÙeeÙeele

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

cegKÙele: #es$e%eeÛes efJemleejeves JeCe&ve kesâues Deens. JeemleefJekeâ #es$eeÛes mJe¤he


JÙeehekeâ Deens, Mejerj cnCepes mejU Deens; hejbleg MejerjeÛee mebyebOe kegâ"heÙeËle
Deens? mece«e yeÇÿeeb[ cetue Øeke=âleerÛee efJemleej Deens. Deveble Debleefj#eeheÙeËle
DeeheuÙee MejerjeÛee efJemleej Deens. lÙeecegUs lej Deeheues peerJeve Tpe&emf Jele Deens,
lÙeebÛÙeeefMeJeeÙe DeeheCe peiet Mekeâle veener. ns Yetceb[U, efJeÕe peiele, osMe-ØeosMe
DeeefCe Deeheues ns efomeCeejs Mejerj lÙee Øeke=âleerÛÙee Skeâe legkeâ[ŸeeSJe{sner veener.
Ùee Øekeâejs Ùee DeOÙeeÙeele #es$eeÛesÛe efJemleejeves JeCe&ve Deens. cnCetve-
Ô lelmeef o ef l e ßeer c eod Y eieJeod i eer l eemet h eef v e<elmeg yeÇ ÿ eef J eÅeeÙeeb
ÙeesieMeeŒesßeerke=â<Ceepegv& emecJeeos‘#es$e#es$e%eefJeYeeieÙeesiees’veece$eÙeesoMeesÓOÙeeÙeŠ
~~13~~
ÙeeØeceeCes ßeerceodYeieJeodieerlee¤heer Gheefve<eoeleerue yeÇÿeefJeÅeebleie&le
ÙeesieMeeŒeeleerue ßeerke=â<Ce DeeefCe Depe&gve ÙeebÛÙee mebJeeoeleerue #es$e#es$e%e Ùeesie
veeJeeÛee lesjeJee DeOÙeeÙe meceehle Peeuee.
Fefle ßeercelhejcenbme hejceevevomÙe efMe<Ùe mJeeceer DeÌ[ieÌ[evevoke=âles
ßeerceoddYeieJeoddieerleeÙeeŠ ‘ÙeLeeLe&ieerlee’ Yee<Ùes ‘#es$e#es$e%e efJeYeeie Ùeesiees’ veece
$eÙeesoMeesÓOÙeeÙeŠ~~13~~
DeMee Øekeâejs ßeercelhejcenbme hejceevevopeeRÛes efMe<Ùe mJeeceer DeÌ[ieÌ[evevoke=âle
ßeerceodYeieJeodieerlesJejerue Yee<Ùe ‘ÙeLeeLe& ieerlee' ÙeeceOeerue #es$e#es$e%e Ùeesie veeJeeÛee
lesjeJee DeOÙeeÙe meceehle Peeuee.
~~ nefj Ô leled meled ~~

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.

Оценить