You are on page 1of 14

ACTA DA SESIN ORDINARIA LEVADA A CABO POLO CONCELLO PLENO O DA 11 DE NOVEMBRO DE 2013 No Saln de Sesins da Casa Consistorial do Moi

Nobre Concello de Ortigueira, o da once de novembro de dous mil trece, renese o Concello Pleno para levar a cabo, en primeira convocatoria, sesin pblica ordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde DON RAFAEL J. GIRN MARTNEZ e coa asistencia dos Concelleiros: DON ADOLFO MARAGOTO VIEITES DONA MARA CRUZ SABIO TEIJEIRO DONA ANA MARA CASTRO CORNIDE DON REGINO LEONARDO QUINTIANA GARCA DON JOS YEZ BARCN DONA CARLA VILELA DOCE DON JUAN VICENTE PENABAD MURAS DON JUAN MANUEL CAO GARCA DON MANUEL ANTONIO NOVO LANDROVE DONA ANA MARA FOJN BOUZA DONA VANESA TREVIN PITA DON JUAN CARLOS BEDIA VIDAL Da fe do acto a Secretaria accidental da Corporacin, dona Mara Luisa Sierra Vale, e est presente a Interventora, dona Silvia Lamelas Soto. Sendo as nove horas e trinta minutos pola Presidencia declrase aberta a sesin, sometndose a debate os asuntos da orde do da: 1.- APROBACION, SE PROCEDE, DA SESION ANTERIOR, CORRESPONDENTE ORDINARIA REALIZADA O DIA CATRO DE SETEMBRO DE DOUS MIL TRECE O Sr. Alcalde-Presidente pregunta se existe algunha obxeccin acta da sesin ordinaria do da 4 de setembro de 2013. Intervn o Sr. Penabad Muras para manifestar que reiteran a solicitude de que se graven as sesins plenarias e se realice a sa difusin na pxina web do concello, as evitarianse posibles erros na redaccin da acta Sometida a aprobacin a acta da sesin anterior, o Concello Pleno, en votacin ordinaria, por sete votos a favor do PP e seis en contra do PSdeG-PSOE, acorda: APROBAR a acta correspondente a sesin ordinaria do da 4 de setembro de 2013. 2.- PROPOSICION DE APOIO A SOLICITUDE DE DECLARACION DE FESTA DE INTERESE TURISTICO INTERNACIONAL A SEMANA SANTA DE FERROL Pola Sra. Secretara dase lectura ao ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais, que d: "Vista a proposicin da Alcalda que d: O Concello de Ferrol en colaboracin coa Coordinadora de Cofraras de Senama Santa Ferrol estn a traballar para que a Semana Santa de Ferrol sexa declarada Festa de Interese Turistico Internacional, polo que remitiron escrito a este Concello interesando o apoio desta Corporacin municipal Tendo en conta que devandita iniciativa xa conta co apio de outras Institucins pblicas, e que a Semana Santa de Ferrol polo seu valor tradicional, cultural e relixioso ten un gran atractivo turistico polo que acuden todos os anos miles de persoas, o que contribuie a promocin, tanto economica como turisticamente, da sa cidade pero sin dubida tamn de toda a comarca de Ferrolterra e a sa rea de influencia. Considerando que toda iniciativa que conleve a promocin e desenvolvemento do turismo na nosa provincia, de interese para o noso Concello, mxime no presente caso, pola cercania a Ferrol, e polo que propoo ao Pleno a adopcin do seguinte ACORDO: Primeiro.- EXPRESAR o apoio da Corporacin municipal de Ortigueira a que a Semana Santa de Ferrol obtea o galardon de Festa de Interese Turstico Internacional. Segundo.- Trasladar este acordo ao Concello de Ferrol e a Coordinadora de Cofradas de Semana Santa Ferrolana, aos efectos oportunos. A Comisin, por unanimidade, acorda ditaminar devandita proposicin favorablemente e propoer ao Pleno a sa aprobacin." O Concello Pleno, en votacin ordinaria, por unaniidade, acorda: APROBAR o ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais nos termos que quedou transcrito
PLENO ORDINARIO 11/11/2013 1

3.- TOMA DE COECEMENTO DA ESCISION TOTAL DA EMPRESA AQUAGEST A FAVOR DE VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA Dase lectura ao ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais, que d: "Visto o escrito presentado por don Enrique Font Martinez, actuando en nome e representacin de VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U., con CIF A6614185, en data 29 de outubro de 2013, n de rexistro 2013/2582, comunicando a este Concello a escisin total de AQUAGEST, PROMOCIN TCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA S.A.U. (en adiante AQUAGEST) a favor de AQUADOM, CONCESIONES IBERICA SLU, (en adiante AQUADOM) e cinco sociedades de nova creacin, transmitindo a rama de actividade consistente no negocio relacionado co ciclo integral da auga no mbito xeogrfico da Comunidade Autonoma de Galicia a sociedade de nova creacin VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U. Visto que xunto con dito escrito aporta a seguinte documentacin: -Copia de escritura publica outorgada ante o notario de Catalua doa Maria Isabel Gabarro Miquel, o da 18 de outubro de 2013, e nmero do seu protocolo 2659, pola que se confire poder de Don Enrique Font Martinez, para, entre outras, representar legalmente a sociedade VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA S.A.U., en todos os casos en que sexa necesario e conveniente de conformidade cos apoderamentos que se tean conferidos. -CD que conten os seguintes anexos: -PDF da escritura publica de segregacin, escisin parcial e escisin total outorgada ante o notario de Catalua dona Maria Isabel Gabarr Miquez, o da 18 de outubro de 2013, co nmero do seu protocolo 26344, na que consta "a escisin total de AQUAGEST PROMOCION TCNICA Y FINANCIERA DE ABASTIMIENTO DE AGUA S.A.U., en beneficio de AQUADOM, CONCESIONES IBERICA S.L.U y de cinco Sociedade Annimas que se constituirn como consecuencia de la escisin, respecto de las cuales AQUADOM CONCESIONES IBERICA SLU, ostentar la condicin de Accionista nico..." y la constitucin cinco sociedades, entre la que se encuentra VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U., as como el traspaso a las citadas sociedades las unidades economicas descritas en el expositivo primero de dicha escritura. " En dita escritura consta, asemesmo, que durante o transcurso dun mes dende a ultima publicacin dos acordos adoptados ningun acreedor das sociedades intervinentes se opuseron a ditos acordos. -Relacin de contratos adminsitrativos do mbito xeogrfico da Comunidade Autonoma de Galicia que a nova mercantil VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U. queda subrogada nos dereitos e obrigas dimannates de cada un de ditos contratos, entre os que se atopa, o contrato da concesin da xestin do servizo de auga potable, saneamento e depuracin" do Concello de Ortigueira. -Escrito de acreditacin da solvencia de forma individual -Escritos susbscritos polos representantes das restantes sociedades constituidas por dita escisin, nos que manifestan o seu compromiso da posta a disposicin de VIAQUA GESTION INTEGRAL DE GALICIA S.AU. os seus medios economicos, tcnicos, financeiros e persoais para a adecuada execucin dos contratos. Visto que O Concello Pleno, previa a tramitacin do correspondente expediente de contratacin e adxudicacin, en sesin do da 31 de outubro de 2006, acordou "Adxudicar o concurso relativo a contratacin da concesin administrativa da xestin do servizo de auga potable, alcantarillado e depuracin do Municipio a empresa AQUAGEST SA, polo canon de TRES MILLONS DE EUROS, por un prazo de explotacin de trinta anos" Visto o informe de Secretaria e Intervencin, e en aplicacin do disposto no artigo 112.6 do Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracins Pblcias e no artigo 85 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pblico e demis lexislacin vixente na materia. A Comisin, por dous votos a favor do PP e unha abstencin do PSOE-PSdG, acorda propoer ao Pleno a adopcin do seguinte acordo: Primeiro.- Tomar coecemento da escisin da rama de actividade no negocio relacionado co ciclo integral da auga no mbito xeografico da Comunidade Autonoma de Galicia da empresa adxudicataria AQUAGEST PROMOCION TECNICA E FINANCEIRA DE ABASTECEMENTO DE AUGA S.A.U. a favor da empresa VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA S.A.U., con CIF A 66141185, constituida mediante escritura publica de segregacin, escisin parcial e escisin total outorgada ante o notario do Colexio de Catalua dona Maria Isabel Gabarr Miquez, o da 18 de outubro de 2013, co nmero do seu protocolo 26344, Segundo.- Condicionar a subrogacin da empresa VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA S.A.U. en todos os dereitos e obrigas dimanantes do contrato DA CONCESION ADMINISTRATIVA DA XESTION DO SERVIZO DE AUGA POTABLE, ALCANTARILLADO E DEPURADORA DO MUNICIPIO, adxudicada a empresa AQUAGEST PROMOCION TECNICA E FINANCEIRA DE ABASTECMENTO DE AUGA SAU, en data 31 de outubro de 2006, a presentacin de: -Xustificacin de inscripicin no correspondente Registro Mercantil da escritura de constitucin da sociedade. -Certificacin de atoparse ao corrente no cumprimento das sas obrigas tributarias coa facenda estatal, coa Comuinidade Autonoma de Galicia e coa Seguridade Social. -Declaracin responsable de que a entidade non se atopa en ningunha das causas de prohibicin para contratar coa Administracin Pblica previstas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pblico. Terceiro.- Requerir a VIAQUA, GESTIN INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA S.A.U. para que no prazo de un mes, contado a partir do recibo da notificacin do presente acordo, deposite a favor deste Concello garantia definitiva por importe de 60.000 euros
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

Cuarto.- Unha vez dado cumprimento ao disposto nos apartados segundo e terceiro deste acordo, polo Servicio de Intervencin Tesorera se proceder a devolucin da garantia definitiva, por importe de 60.000 euros, depositada por AQUAGEST mediante aval da Entidade Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA nmero 18000446646 Quinto.- Notificar o presente acordo a VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA S.A.U. on indicacin dos recursos que procedan." Interven o Sr. Penabad Muras para manifestar que ainda que saben que ese cambio se ten que aceptar porque as se contempla na lei, piden que se estudie coa mxima atencin, precaucin e eficiencia. O Concello Pleno, en votacin ordinaria, por sete votos a favor do PP e seis abstencins do PSOE-PSdG, acorda: APROBAR o ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais nos termos que quedou transcrito 4.- APROBACION DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DUN TRAMO DE CAMIO PUBLICO DE 25 m NO LUGAR DE CASON, PARROQUIA DE SAN ADRIAN: Dase letura ao ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais, que d: "Visto que o Concello Pleno en sesin ordinaria celebrada o da 28 de xuo de 2013, acordou aprobar inicialmente o expediente de desafectacin ao uso pblico, por tratarse dun tramo inutilizado, do tramo inicial de 25 metros de lonxitude e 2,5 metros de ancho (62,50 m de superficie) dun camio publico sito no lugar de Casn, parroquiaide San Adrin, e que discurre entre as fincas 688 (sur-suroeste) e 2.306 e 687 (norte-noroeste) do polgono 84, convirtndose nunha parcela sobrante de carcter patrimonial. Visto que devandito expediente estivo exposto a informacin publica, polo prazo dun mes previo publicacin do correspondente anuncio no Boletn Oficial da Provincia nmero 150 de 8 de agosto de 2013, no Taboleiro de Edictos do Concello e no Taboleiro do Centro Social de San Adrian e noutros lugares de afluencia de dita parroquia sin que se presentasen alegacions nin reclamacins ao mesmo, tal e como se certifica por esta Secretaria. Visto o informe de Secretaria no que se fai constar que se realizaron os trmites regulamentarios e que dado que non houbo reclamacins nin alegacins ao expediente o acordo provisional fica definitivo. Visto o disposto no artigo 8.3 do Regulamento de Benes das Entidades Locais e demis lexislacin de pertiente aplciaicn, A Comisin, por dous votos a favor do PP e unha abstencin do PSOE-PSdG, acorda propoer ao Pleno a adopcin do seguinte acordo: Primeiro.- Alterar a cualificacin xurdica do seguinte do tramo inicial de 25 metros de lonxitude e 2,5 metros de ancho (62,50 m de superficie) dun camio publico sito no lugar de Casn, parroquia de San Adrin, e que discurre entre as fincas 688 (sur-suroeste) e 2.306 e 687 (norte-noroeste) do polgono 84,, definitivamente, pasando de ser un ben de dominio pblico a ser unha parcela sobrante de carcter patrimonial. Segundo.- Reflectir na rectificacin anual do Libro Inventario de Bens da Corporacin a alteracin da cualificacin xurdica que sufriu dito ben e solicitar ao Rexistro da Propiedade que proceda a deixar constancia deste cambio mediante os correspondentes asentos ou anotacins rexistrais necesarias. Terceiro Realizar o acto de recepcin formal de dito tramo que foi desafectado, de conformidade co artigo 8.3 do Regulamento de Bens das Entidades Locais. Cuarto.- Facultar o Alcalde para que subscriba os documentos que sexan necesarios para a efectividade dos presentes acordos" Interven o Sr. Penabad Muras para manifestar que como ningun vecio fixo reclamacins se supon que non hai ningun impedimento. O Concello Pleno, en votacin ordinaria, por sete votos a favor do PP e seis abstencins do PSOE-PSdG, acorda APROBAR o ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais nos termos que quedou transcrito 5.- INCOACION DE EXPEDIENTE PARA A FORMALIZACION E APROBACION DO INVENTARIO DE BENS E DEREITOS DO CONCELLO DE ORTIGUEIRA: Dase letura ao ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais, que d: "Por Secretaria dase conta de: -Que o concello de Ortigueira dispon do Inventario de Bens e Dereitos municipais, cuxa rectificacin data do ano 1997, que ainda que a sa estrutura adaptase ao disposto no Regulamento de Bens das Entidades Locais, en canto aos epigrafes e a clasificacin dos bens, non conta con toda a informacin e documentacin que dito Regulamento establece que debe recollerse no Inventario. - Por elo o Concello de Ortigueira solicititou a Excma. Deputacin Provincial ser incluido no proxecto de consultoria e asistencia tcnica para a elaboracin do inventario de benes municipais, sendo incluido por resolucin do 28 de abril de 2010 na fase IV de dito proxecto. -Con data 30 de setembro de 2013 pola empresa adxudicataria da asistencia tcnica para a elaboracin do Inventario e pola Excma Deputacin Provincial faise entrega a este Concello a docomentacin correspondente ao Inventario municipal.
PLENO ORDINARIO 11/11/2013 3

-O artigo 17 do Regulamento de Bens das Entidades Locais establece que os concellos estn obrigados a formar inventario de todos os seus bens e dereitos, en calquera que sexa a sa natureza ou forma de adquisicin, e nos artigos 18 ao 36 establecense as forma, caractersticas e documentacin, que na medida do posible, debe conter o inventario. Asesmo o artigo 34 dispn que o Pleno do Concello ser o rgano competente para acordar a aprobacin do inventario xa formado, a sa rectificacin e comprobacin. -Tendo en conta que o Inventario formulado pola empresa adxudicataria pola Excma. Deputacin Provincial da asistencia tcnica para a elaboracin do mesmo e entregado a este Concello o pasado 30 de setembro de 2013, en principio cumpre co disposto nos citados artigos do Regulamento de Bens das Entidades Locais, incorpora mis informacin e documentacin que a que contn o inventario actual e que adems no caso da sa aprobacin definitiva anulara totalmente o inventario anterior, estimase necesario e conveniente que se expoa ao pblico por un prazo de mes, dende a publicacin do correspondente anuncio no BOP e no taboleiro de edictos, para reclamacins, alegacins e/ou subsanacins de erros ou omisins, antes da sa aprobacin definitiva. A Comisin, por unanimidade, acorda propoer ao Pleno a adopcin do seguinte acordo: INCOAR expediente para a aprobacin do Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ortigueira elaborado pola empresa Incosa-Summa UTE a travs do Proxecto de Inventarios muicipais que desenvolve o Servizo de Asistencia Economica a Municipios da Exma Deputacin de A Corua, entregado a este Concello o da 30 de setembro de 2013, abrindo un periodo de exposicin publica por un prazo de un mes, contado a partires da publicacin o correspondente anuncio no BOP e no taboleiro de edictos, para reclamacins, alegacins e/ou subsanacins de erros ou omisins." O Sr. Penabad Muras manifesta que enteden que se trata nicamente do iniciar o expediente e aprobar a sa exposicin ao publico. O Concello Pleno, en votacin ordinaria, por unaniidade acorda: APROBAR o ditame da Comisin Informativa de Asuntos Xerais nos termos que quedou transcrito 6.- MOCIONS DE URXENCIA O Sr. Alcalde pregunta se algn dos presentes desexa someter consideracin do Pleno, por razns de urxencia, algn outro asunto non comprendido na orde do da que acompaa convocatoria e que non tea cabida no punto de rogos e preguntas, presentado o Grupo Municipal do partido dos Socialistas de Galicia, as seguintes, as que da letura a Sr. Secretaria: A) INSTAR A XUNTA DE GALICIA A DESISTIR DA PRETENSION DA SUBA NO CANON POLO TRATAMENTO DO LIXO NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE (SOGAMA") No proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2014, presentado pola Xunta de Galicia, e en concreto na Disposicin Adicional 21a, Dous, pretndese a revisin do canon unitario de tratamento por tonelada de lixo, a percibir pola Sociedade Galega de Medio Ambiente, pasando este a alcanzar un importe de 74,64 /Tonelada mtrica tratada, mais IVE. Na actualidade o importe que abonan os 296 concellos galegos, que utilizan os servizos de SOGAMA, de 55,91 /Tonelada mtrica tratada, mais IVE, co cal, de aprobarse definitivamente a pretensin da Xunta de Galicia, o canon se incrementara nun 33,5%. Xustifica a Xunta este desmedido incremento na cada das primas estatais que percibe SOGAMA pola valorizacin enerxtica dos residuos (incineracin de lixo), cada que ten a sa orixe nunha decisin do Goberno Rajoy. O certo que, analizando as contas que se recollen no proxecto orzamentario autonmico para o prximo ano, SOGAMA, co novo canon, pasara de ter perdas no exercicio de 2013 a ter uns beneficios no 2014 de 6.624.160, despois de impostos. Non resulta comprensible, nin aceptable que unha sociedade do sector pblico autonmico galego como SOGAMA, adscrita Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, na que a Xunta de Galicia ten o 51% do capital social, se plantee, nos tempos de crise que estamos a sufrir, a prestacin dun servizo pblico, con afn recadatorio, toda vez que o fin da suba non o de conseguir a simple cobertura de costos do servizo, senn tamn o de xerar uns inxustificados beneficios, beneficios que seran directamente detrados dos xa moi empobrecidos petos dos cidadns. de todos coecido que a prctica totalidade dos concellos estn a sufrir unha importante diminucin dos seus ingresos, atopndose nunha situacin moi delicada que Iles ten obrigado a deixar de prestar s seus vecios algns servizos moi necesarios. De levarse a cabo este incremento que pretende a Xunta a penuria do municipalismo galego ser moitsimo maior. A Xunta de Galicia, en vez de demandar compensacins Goberno central plos recortes que sufrir SOGAMA nas primas pola coxeneracin elctrica, opta pola solucin socialmente mais inxusta: incrementar o canon, obrigando s oncellos a subir o canon que debern abonar os seus vecios polo tratamento do Iixo. Resulta insultante a carencia da mais mnima sensibilidade social da que da mostra a Xunta de Galicia do Partido Popular nun asunto como este. Gobernando baixo a frmula do "ordeno e mando" da as costas s galegos e castiga dun xeito inmisericorde os seus intereses. Os Socialistas apostamos por afrontar esta situacin dende o dilogo e o respecto institucional entre os poderes locais, representados na FEGAMP, e o poder autonmico, e demandamos da Sociedade Galega de Medio Ambiente ter cumprido coecemento da realidade da sa xestin econmico financeira e organizativa, as como dos parmetros de eficiencia medio ambiental e ecolxica que alcanza no tratamento dos residuos que se Ile confan.
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Ortigueira, propn Pleno municipal a adopcin dos seguintes ACORDOS: 1. Demandar Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da proposta de incremento do canon por tratamento de residuos, recollida na Disposicin Adicional 21a, Dous, do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2014. 2. Demandar Presidente da Xunta de Galicia e Presidente da Federacin Galega de Municipios e Provincias a creacin e posta en marcha dunha mesa de negociacin, na que, coa presenza e colaboracin de SOGAMA, se estuden os custos reais do trata mento de residuos dos concellos. 3. Dirixirse a todos os Grupos polticos, con representacin no Parlamento de Galicia, a fin de que requiran da Xunta de Galicia a realizacin dunha auditora externa (econmico financeira, recursos humanos, producin, medio ambiental, etc.) da Sociedade Galega de Medio Ambiente, dndose traslado dos seus resultados totalidade dos concellos que utilicen seus servizos. 4. Demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que non se retire a iniciativa da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos orzamentos autonmicos do 2014, o incremento que sufra o mesmo respecto do ano 2013 sexa asumido integramente polo Goberno autonmico, sen repercusin algunha nas transferencias s concellos." Intervn o Sr. Alcalde para manifestar que primeiro hai que votar a urxencia do asunto o seu grupo vai votar a favor de dita urxencia. Sometida a votacin ordinaria a urxencia da mocin aprobada por unanimidade dos membros presentes, polo que obtendo o "quorum" regulamantario o sr. Alcalde declara aprobada a urxencia. Novamente interven o Sr. Alcalde que nesta Corporacin exista un pacto de non presentar esas mocins xenericas que envian todos os partidos, eu recibo unha docena e media todos os meses pero nunca as elevo ao Pleno, xa que considero que cada concello un mundo e ten que mirar polos intereses dos seus vecios, e deixar de tratar asuntos que na maioria dos casos non son nin da sa competencia. En canto ao obxecto do punto da presente mocin, neste concello anda non se decidiu a quen vai repecutir a subida do canon, a idea que non repecuta nos vecios, pero algo que temos que analizar no momento de elaborar os presupostos do ano que ven. Tamen quero decir que o tema de SOGAMA nn obrigatorio, o que non quere tratar os residuos a travs de SOGAMA non ten porque facelo, as que se vostedes presenta outra alternativa mis viable, estariamos encantados de estudiala a aceptala se fose mellor para os intereses do concelllo. Pero o que s queremos todos que o medio ambiente se respete, que se recolla a basura, e que sexa tratada de forma que non contamine, e todo iso hai que pagalo. Estar con SOGAMA ou non unha decisin do Concello, pero mentras non haxa outra alternativa, teremos que asumir o gasto. Sr. Penabad Muras Neste caso presentamos unha mocin xenerica, porque a subida de canon de SOGAMA afectar a todos os nosos veicos, e temos a obriga de intentar que non sexan prexudicados. Sr. Alcalde: Moi ben. Sometido, a votacin ordinaria o fondo da mocin presentada polo Grupo Municipal PSOE de instar a Xunta de Galicia a desistir da pretensin da suba do canon polo tratamentodo lixo na planta de SOGAMA, obten seis votos a favor do PSOE-PSdG e sete en contra do PP, polo que o Sr. Presidente a declara DESESTIMADA B) REXEITAR O NOVO REPAGO PARA FARMACOS QUE SE DISPENSAN NOS HOSPITAIS DE MANEIRA AMBULATORIA Dende a posta en marcha, no ano 2012, do Real Decreto -Lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes mal chamado para a sostibilidade do Sistema Nacional de Sade, moitos foron os pasos dados pola administracin en contra dos dereitos dos doentes, incluso dos mis graves. Unha das medidas mis importantes a obrigatoriedade de cofinanciar unha parte do custo dos medicamentos por parte dos pensionistas, que pasaron de non pagar polos medicamentos a pagar entre o 10% e o 20% en funcin da sa renda. introducin do repagamento temos que engadirlle a exclusin de mis de 400 frmacos da lista de medicamentos financiados, os cales dende entn multiplicaron o seu custo. Ambas medidas sumadas estn rompendo o equilibrio das economas mis frxiles, dun xeito moi especial dos xubilados e xubiladas coas pensins mis baixas. Non debemos esquecer que os salarios e as pensins en Galicia son dos mis baixos do Estado, polo que esta medida, sumada a outras tamn antisociais que xa se teen aplicado pola dereita, tanto polo Goberno de Rajoy como polo Goberno de Feijo, cunha nefasta xestin e complicidade que ambos comparten con polticas en comn contra a igualdade de oportunidades e os servizos pblicos, que estn a deteriorar a calidade de vida e a empeorar as desigualdades sociais. Os Concellos galegos son dos que teen mais poboacin envellecida. E polo tanto mis pensionistas e mis enfermos crnicos, que a poboacin mis afectada porque a que consume mis medicamentos. Pensionistas que ademais do repago dos medicamentos teen que facer fronte s subidas do IVE, as subidas de IRPF, da auga, do transporte con pensins que en moitos casos non superan os 600 euros.
PLENO ORDINARIO 11/11/2013 5

Estamos comprobando que esta medida do repago non reduciu o gasto farmacutico, senn que aumentou o gasto das economas dos enfermos, dos pensionistas e dos cidadns. E dada a situacin econmica das familias estanse a dar xa casos de persoas que non recollen os medicamentos despois de ser receitados polo mdico por falta de recursos econmicos. Pero se as medidas impostas ata agora trala publicacin do Real Decreto eran inasumibles, os sucesivos recortes e repagos que van aparecendo co desenrolo do mesmo anda estn complicando mis as cousas. Recentemente publicbase no Boletn Oficial do Estado, o 19 de setembro, a Resolucin do 10 de setembro de 2013, da Direccin General de Cartera Bsica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, pola que: -Se procede a modificar as condicins de financiamento de medicamentos includos na prestacin farmacutica do Sistema Nacional de Salud mediante a asignacin de achega do usuario, en desenrolo do Real decreto-le! 2812012, do 30 de novembro, de medidas de consolidacin e garanta do sistema da Seguridade Social. Con esta publicacin, feita por certo sen notificacin ou informacin previa do Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e Igualdade, o Goberno evitaba a sa publicidade tratando de soslaiar a reaccin adversa dos profesionais da sanidade, dos pacientes afectados e das sas familias, presentndoo as como un feito consumado. Este Decreto vn de modificar tamn as condicins do financiamento dos medicamentos includos na prestacin farmacutica ambulatoria nos hospitais ao implantar o repago por parte das persoas usuarias. O goberno do PP chmalle a isto aportacin reducida, pero unha mentira mis, xa que se trata de pagar o 10% do medicamento de dispensacin ambulatoria na farmacia hospitalaria ata 4,20 euros por cada envase e por cada medicamento, non en total, o que supn que o que est mis enfermo o que mis paga, nun contexto de crise e perda de recursos para a cidadana. En definitiva, outro novo imposto. A inxustiza e a crueldade destas medidas vn dada polo feito de que vai ser aplicada aos pacientes mais graves e a moitos enfermos crnicos que van ter que empezar a pagar por ese tipo de medicacin. A ministra, Sra. Mato,acorda por medio desa medida impoer o repago de 157 presentacins farmacolxicas duns 50 medicamentos que abordan patoloxas de gravidade e cronicidade tales como o cancro de mama avanzado, o cancro de ril avanzado, o tratamento de diversos tumores cerebrais, a leucemia mieloide crnica, a artrite reumatoide, a dexeneracin macular ou a hepatite C Crnica, entre outros. Ante esta circunstancia, moitas foron as asociacins e colectivos de pacientes, profesionais sanitarios e consumidores os que elevaron a sa protesta administracin. De igual maneira o fixeron algunhas comunidades autnomas, como Castela e Len, Andaluca, Asturias ou Pas Vasco, que amosaron a sa incomprensin ante unha medida tan ineficaz como inxusta. En Galicia, o seor Feijo xa ten anunciado que as vai comezar a aplicar no mes de xaneiro, sen ningn cuestionamento nin oposicin, anda sabendo o prexudicial que para os pacientes mis graves e o pouco efectiva que vai ser dende o punto de vista econmico. Esta medida, que introduce outro repago mediante un novo imposto aos mis enfermos e aos mis dbiles, supn un quebranto para a sade pblica que se deriva de cobrar tratamentos en situacins de risco para a vida humana, Un dereito como o da sade non pode convertirse nun privilexio. Porn, o Grupo Socialista do Concello de Ortigueira presenta para a sa aprobacin polo Pleno Municipal os seguintes Acordos 1.-Que este Concello solicite do Goberno Galego a NON aplicacin na CCAA de Galicia da Resolucin do 10 de setembro que implanta o repago na dispensacin ambulatoria dos medicamentos de farmacia hospitalaria indicados para tratamento de graves patoloxas e de doenzas crnicas. 2.-Instar Xunta de Galicia a demandar do Goberno central a retirada da Resolucin do 10 de setembro de 2013, da Direccin General de Cartera Bsica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. " Sr. Alcalde: Pregunta cuando entra en vigor estas medidas. Traen unha mocin por urxencia non saben cando van estar en vigor as medidas. Vamos a votar en contra. Ven como ests mocins xenricas non valen para todos os concellos, hai que ler un pouco, vostedes estiveron aqui o pleno pasado,o do da 4 de setembro, onde se aprobou a ordenanza municipal de emerxencia social na que xa se contempla axudas para, entre outros, gastos mdico-farmaceuticos, as que a mocin que vostedes presentan non ten obxecto pois esa medida xa esta adoptada polo Concello de Ortigueira. Sr. Penabad Muras: Nos lemos todo, se o Concello asume eses gastos nosotrous contentos, pero vostede non nos digan o que temos ou non temos que presentar, nos presentamos unha mocin, como se fai en toda Espaa, as que non nos vea a dar clases, non ten que ofenderse porque o grupo municipal socialista presente mocins en defensa dos intereses dos vecios Sr. Alcalde Que queren que faiga? Que non explique as mias razns, vostede explica a sas razns e eu o escoito con toda atencin do mundo, e logo eu tamn explico a mias razns, non lle dou clases de nada. Sometida a votacin ordinaria a urxencia da mocin obten seis votos a favor do PSOE-PSdG e sete en contra do PP, polo que ao non obter o quorun regulamentario, o Sr. Presidente a declara DESESTIMADA 7.- DAR CONTA DOS INFORMES DE INTERVENCION E TESOURERIA PREVISTO NA LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO, DE MODIFICACION DA LEI 3/2004, DE 29 DE DECEMBRO, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LOITA CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACINS COMERCIAIS.
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

En cumprimento do disposto nos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de Modificacin da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacins comerciais, dse conta pola Intervencin municipal da relacin das facturas ou documentos xustificativos con respecto s cales haxan transcorrido mis de tres meses dende a sa anotacin no rexistro de facturas e non se haxan tramitado os correspondentes expedientes de recoecemento da obriga ou se haxa xustificado polo rgano xestor a ausencia de tramitacin dos mesmos, e dse conta do informe trimestral da Tesourera municipal sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei para o pago das obrigas da Entidade Local, que incle o nmero e conta global das obrigas pendentes nas que se est incumprindo o prazo. A Corporacin queda enterada. 8.- DAR CONTA DE INFORME DE INTERVENCION EN CUMPRIMENTO DO ESTABLECIDO NO ARTIGO 10 DA ORDE HAP/201572012 DE 1 DE OUTUBRO Dase conta do do informe emitido, en data 17 de abril de 2013, pola Interventora muncipal en cumprimento do establecido no artigo 10 da orde HAP/2105/2012, de 1 de octubre, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de informacin previstas na lei orgnica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira. A Corporacin queda enterada. 9.- DAR CONTA DAS RESOLUCIONS DA ALCALDIA ADOPTADAS DENDE A ULTIMA SESION ORDINARIA En cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, dse conta sucinta das resolucins adoptadas pola Alcalda dende a ltima sesin ordinaria, sendo as seguinte: N DESCRICIN DATA 666 Cedendo o uso das instalacins do pavilln municipal de deportes a D. Javier Quintiana Prez para a 29/08 celebracin dun torneo de Ftbol Sala o das 30 e 31 de agosto 667 Entregando a D. Jos Jernimo Sandomingo Couzo un importe de 100 para o pago de subministracin de 02/09 gasolina para maquinaria municipal 668 Iniciando expedientes sancionadores de trfico 02/09 669 Iniciando expedientes sancionadores de trfico 02/09 670 Autorizando, recoecendo e ordenando as contas e facturas por importe de 1.804,31 02/09 671 Requirindo a D. Carlos Snchez Rodilla para que presente solicitude de licenza urbanstica de todas as obras 02/09 executadas na edificacin de referencia catastral 001400800NJ93F0001DG 672 Designando a Dna. Eulalia Iglesias Braas como tesoureira accidental en substitucin de D. Jos Juan 02/09 Teijeiro Paz 673 Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 11.525,94 a favor de GAS NATURAL en concepto de 02/09 subministracin de enerxa elctrica en edificios municipais durante o mes de xuo 674 Convocando sesin ordinaria que celebrar a Xunta do Goberno Local o da 4 de setembro 03/09 675 Autorizando e dispoendo un pago por importe de 50 a favor de D. Higinio Ferro Fojo para 03/09 subministracin de combustible para o vehculo de recollida de residuos 676 Resolvendo expedientes e asuntos varios 03/09 677 Autorizando, dispoendo e recoecendo a obriga por importe de 955,72 por subministracin de gasleo 04/09 678 Autorizando, recoecendo e ordenando as contas e facturas por importe de 63.022,03 04/09 679 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Jernimo Sandomingo Couzo, por importe de 50 para 04/09 sufragar gastos subministracin de gasolina 680 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Jernimo Sandomingo Couzo, por importe de 50 para 04/09 sufragar gastos subministracin de gasolina 681 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Jernimo Sandomingo Couzo, por importe de 50 para 04/09 sufragar gastos subministracin de gasolina 682 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Dmaso Gumersindo Pico Balsa, por importe de 50 04/09 para sufragar gastos subministracin de gasolina 683 Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 50.638,36 a favor de JOS M. PIEIRO LPEZ . 04/09 684 Aprobando o padrn de contribuntes polo concepto de prezo pblico do Servizo de Axuda a Domicilio do 05/09 mes de agosto por importe de 3.712,80 685 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica na ra Prncipe, 26 05/09 686 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica na ra Prncipe, 15 05/09 687 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica no Lg. Corredoiro na parroquia de Santiago 05/09 de Mera 688 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica na Estrada Xeral, 71 05/09 689 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica na ra Luciano Pita, 23 05/09
PLENO ORDINARIO 11/11/2013 7

690 691 692 693 694 695 696 697 698 699

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709

710 711 712 713 714 714B 715 716 717 718 719 720 721

Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica na ra Eugenio Lpez, 3 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica no Lg. Ponte Mera na parroquia de Santiago de Mera Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica na Estrada Xeral, 141 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Luis Miguel Alonso Tresancos, membro do GRUMIR, por importe de 47,10 para sufragar gastos de ITV vehculo municipal matrcula C-5840-BU Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Luis Miguel Alonso Tresancos, membro do GRUMIR, por importe de 200 para sufragar gastos de subministracin de gasolina para zodiacs de salvamento Autorizando e ordenando un pago por importe de 150 a favor de D. Luis Miguel Alonso Tresancos, membro do GRUMIR, para sufragar gastos subministracin de gasolina para zodiacs de salvamento Autorizando e dispoendo un gasto a favor de D. Jernimo Sandomingo Couzo, por importe de 21,20 para sufragar gastos de ITV vehculo municipal. Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Jernimo Sandomingo Couzo, por importe de 21,20 para sufragar gastos de ITV vehculo municipal Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Jernimo Sandomingo Couzo, por importe de 50 para sufragar gastos de subministracin de gasolina para maquinaria municipal Entregando a favor de D. Jaime Villar Belln 1.132,00 para gastos de desprazamento, manutencin e aloxamento de varios membros do GRUMIR, con motivo da sa viaxe para colaborar co concello de Armilla nas sas festas Solicitando subvencin para o financiamento do proxecto parque infantil do campo de San Roque Resolvendo expedientes e asuntos varios Autorizando e ordenando un pago por importe de 47,10 a favor de D. Manuel Pieiro Yez para realizar a ITV dun vehculo municipal con matrcula 5627CVY Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Manuel Pieiro Yez, por importe de 47,10 para sufragar gastos de ITV dun vehculo municipal con matrcula 5627CVY Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 2.813,79 a favor de GAS NATURAL en concepto de subministracin de enerxa elctrica en edificios municipais durante o mes de xullo Autorizando, recoecendo e ordenando factura por importe de 925,00 Instando o Rexistrador da Propiedade de Ortigueira que faiga constar nota no marxe de inscricin da declaracin de obra nova Autorizando e ordenando un pago por importe de 140 a favor de D Silvia Lamelas Soto para copia de chave codificada do vehculo municipal servizo de transporte adaptado Convocando sesin ordinaria que celebrar a Xunta do Goberno Local o da 13 de setembro Autorizando e ordenando un pago por importe de 7.756,10 a favor de MURAT CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.L. en concepto de limpeza e sinalizacin da rede de camios a pe do LIC OrtigueiraMera Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 24.447,23 a favor de GAS NATURAL en concepto de subministracin de enerxa elctrica en edificios municipais durante o mes de xullo Recoecendo a obriga e ordenando o pago por importe de 6.266,66 a favor da Cofrada de Pescadores de Espasante Autorizando e ordenando un pago por importe de 80 a D. Luis Miguel Alonso Tresancos para subministracin de gasolina de zodiacs Aprobando expediente administrativo de modificacin de crdito mediante xeracin de crdito por importe de 6.736 Adxudicando a obra titulada Rehabilitacin dunha aula municipal para imparticin de cursos de formacin Autorizando e ordenando un pago de 50 en concepto de doazn de ofrenda Diocesis de MondoedoFerol con motivo da celebracin da festividade da Virxe dos Remedios Resolvendo expedientes e solicitudes varias Aprobando o anticipo do pago do importe da nmina do mes de setembro a uns traballadores do Concello Designando a Dna. Carmen Gmez Lpez como interventora accidental en substitucin de Dna. Silvia Lamelas Soto Resolvendo recurso de interposicin contra resolucin pola que se adxudica o contrato de servizos varios na piscina municipal Contratando a Dna. Roco Pazos Palmeiro para substitur a traballadoras do Servizo de Axuda a Domicilio con licenza de vacacins. Autorizando e ordenando un pago por importe de 100 para o pago das inscricins da convocatoria aos VIII Premios Ecopraias 2013 Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 682,17 a favor de ALLIANZ, COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en concepto de pliza de seguros dun vehculo municipal con matrcula
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 06/09 06/09 06/09 06/09

06/09 09/09 09/09 09/09 10/09 11/09 11/09 11/09 12/09 13/09

13/09 13/09 13/09 13/09 13/09 13/09 16/09 16/09 16/09 16/09 17/09 17/09 18/09

722

723

724

725 726 727 728 729 730

731 732 733 734 735 736 737 738

739

740

741

742 743

744 745

6998CKX Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 321,37 a favor de ALLIANZ, COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en concepto de pliza de seguros dun vehculo municipal con matrcula 5627CVY Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 374,57 a favor de ALLIANZ, COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en concepto de pliza de seguros dun vehculo municipal con matrcula 2009FMV Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 255,87 a favor de ALLIANZ, COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en concepto de pliza de seguros dun vehculo municipal con matrcula E7672BBB Contratando a Dna. Estefana Gmez Otero para substitur a traballadoras do Servizo de Axuda a Domicilio con licenza de vacacins. Autorizando e ordenando un pago por importe de 50 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para subministracin de combustible para desbrozadoras e outros Autorizando e ordenando un pago por importe de 50 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para subministracin de combustible para o servizo de incendios Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Luis Miguel Alonso Tresancos, membro do Grumir, por importe de 80 en concepto de subministracin de gasolina para embarcacins de salvamento e socorrismo Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Luis Miguel Alonso Tresancos, membro do Grumir, por importe de 150 en concepto de subministracin de gasolina para embarcacins de salvamento e socorrismo Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Dmaso Gumersindo Pico Balsa, por importe de 50 en concepto de subministracin de combustible para xeradores, desbrozadoras e outros para servizos municipais Autorizando e recoecendo un gasto por importe de 4.834,74 a favor do persoal funcionario en concepto de incentivo de produtividade durante o mes de setembro Resolvendo expediente de adxudicacin da obra titulada Area recreativa e didctica no porto de Ortigueira includa no Fondo de Compensacin Ambiental 2013 Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 35.433,54 a favor de SIERRA CARUNCHO, S.L. en concepto de adquisicin de vehculos municipais Autorizando e dispoendo un gasto para o pago de facturas varias Autorizando e ordenando un pago por importe de 60 a favor de D. Luis M. Alonso Tresancos para realizar a ITV dun vehculo municipal con matrcula 7703DJV Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Dmaso Pico Balsa, emitida por ORTEGAL OIL por importe de 50 en concepto de subministracin de combustible para o servizo contra incendios Autorizando e ordenando un pago por importe de 47,10 a favor de D. Jaime Villar Belln para realizar a ITV dun vehculo municipal con matrcula 6377-BFF Autorizando e ordenando un pago da conta de gastos suplidos por importe de 114,35 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para subministracin de rodadura pulido rojo saco 25 DG, factura emitida por COMERCIAL MAQUINARIA F3, S.L. Autorizando e ordenando un pago da conta de gastos suplidos por importe de 6,92 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para reparacin maquinaria, piezas amoladora, factura emitida por ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L. Autorizando e ordenando un pago da conta de gastos suplidos por importe de 15,80 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para adquisicin material campaa prevencin incendios, factura emitida por Gonzalo Fraguela Hermida Autorizando e ordenando un pago da conta de gastos suplidos por importe de 47,87 a favor de Dna. Ana Mara Castro Cornide, para adquisicin de colgadores, lmparas e barras para "Hospital Vello", factura emitida por IKEA IBERICA, S.A. Autorizando e ordenando un pago por importe de 50 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para subministracin de combustible para desbrozadoras e outros Autorizando e ordenando un pago da conta de gastos suplidos por importe de 76 a favor de D. Rafael J.Girn Martnez, para pago de subministracin de combustible vehculo oficial, factura emitida por CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO Convocando sesin ordinaria que celebrar a Xunta do Goberno Local o da 30 de setembro Concedendo subvencin a Eje Atlntico S.L., destinada a creacin de emprego
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

18/09

18/09

18/09

18/09 19/09 19/09 23/09 23/09 23/09

24/09 24/09 25/09 25/09 25/09 26/09 27/09 27/09

27/09

27/09

27/09

27/09 27/09

27/09 27/09
9

746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782

Autorizando uso polideportivo e liquidando taxas Autorizando uso polideportivo e liquidando taxas Aprobando a lista definitiva de admitidos e excludos na seleccin para a provisin, en rxime laboral temporal, de profesores para a Escola de Msica "Concello de Ortigueira" Contratando a Dna. Isabel Mndez Fernndez, para desenrolar a actividade de ingls dentro do Programa de Ocio e Tempo Libre. Remitindo o Xulgado do Contencioso-Administrativo n.1 de Ferrol expediente administrativo correspondente o procedemento abreviado n 0000158/2013 Outorgando licencias de extraccin de madeira Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 180708,62 en concepto de nmina do mes de setembro do persoal do Concello Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 413,18 a favor de ALLIANZ, COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en concepto de pliza de seguros para campionato de Ftbol Sala Autorizando uso sala polivalente piscina municipal e liquidando taxas Autorizando uso sala polivalente piscina municipal e liquidando taxas Autorizando uso sala polivalente piscina municipal e liquidando taxas Autorizando uso sala polivalente piscina municipal e liquidando taxas Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 1.159,64 a favor de AXA SEGUROS GENERALES S.A. en concepto de pliza de seguros dun vehculo municipal con matrcula 1023FVT Aprobando expediente administrativo de modificacin de crdito mediante xeracin de crdito por importe de 10.000 Iniciando a tramitacin do expediente administrativo de modificacin de crdito mediante xeracin de crdito por importe de 10.000 Encomendando a defensa do Concello no procedemento recurso de apelacin 000421/2013 o letrado D. Xon Antn Prez-Lema Lpez Autorizando e ordenando un pago por importe de 50 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para subministracin de combustible para o servizo de incendios Aprobando o padrn da taxa por recollida de residuos slidos urbanos no terceiro trimestre de 2013 por importe de 109.392,55 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Dmaso Pico Balsa, emitida por ORTEGAL OIL por importe de 50 en concepto de subministracin de combustible para servizos municipais Aprobando o padrn de contribuntes polo concepto de prezo pblico do Servizo de Axuda a Domicilio do mes de setembro por importe de 3.529,80 Autorizando, recoecendo e ordenando as contas e facturas por importe de 2.142,71 Resolvendo expedientes e asuntos varios Aprobando solicitudes de baixa no servizo de recollida de residuos slidos urbanos Resolvendo expedientes e asuntos varios Aprobando e autorizando o gasto presentado pola empresa Atalaia Social por importe de 987,92 e polo Asociacin Chisem por importe de 292,08 Convocando sesin ordinaria que celebrar a Xunta do Goberno Local o da 9 de outubro Autorizando e ordenando un pago por importe de 50 a favor de D. Andrs Lpez Yez para realizar a ITV dun vehculo municipal con matrcula C-9183-CF Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 20,91 en concepto de servizo de mensaxera Autorizando e ordenando un pago por importe de 292,08 a favor da Asociacin Chisem e un pago por importe de 987,92 a favor de ATALAIA SOCIAL, S.L.N.E Aprobando solicitude de baixa no servizo de recollida de residuos slidos urbanos Autorizando, recoecendo e ordenando as contas e facturas por importe de 44.226,80 Solicitando subvencin para o financiamento do proxecto titulado Zona de bao Area recreativa Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 5.808 a favor de BRISOLEIDISEO S.L. en concepto de redaccin do proxecto de execucin Area recreativa e didctica no porto de Ortigueira Aprobando os gastos totais imputables a actuacin subvencionada relativa os custes de funcionamento da Escola de Msica Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 5.829,88 a favor de GAS NATURAL en concepto de subministracin de enerxa elctrica en edificios municipais durante o mes de agosto Aprobando expediente administrativo de modificacin de crdito mediante xeracin de crdito por importe de 197.050,26 Iniciando a tramitacin do expediente administrativo de modificacin de crdito mediante transferencia de crdito por importe de 197.050,26
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 01/10 01/10 02/10 02/10 04/10 04/10 04/10 07/10 07/10 08/10 08/10 08/10 08/10 09/10 09/10 09/10 09/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

10

783 784

785 786 787 788 789 790 791 792 793

794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815

Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 108,90 a favor de IMPRENTA OLBLAN S.L. en concepto 110 carteis tamao A3 para o departamento de normalizacin lingstica Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 210,10 a favor de Armada Pernas Montserrat e un gasto por importe de 181,50 a favor de IMPRENTA OLBLAN, SL., para o departamento de normalizacin lingstica Autorizando e ordenando un pago por importe de 50 a favor de D. Dmaso Pico Balsa, persoal laboral fixo de este Concello, para subministracin de combustible para desbrozadoras e outros Aprobando o expediente de contratacin para adquisicin de equipamento deportivo para o ximnasio da piscina municipal climatizada Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica en C/ Magdalena, 63 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica en C/ Curuxeira, 7 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica en C/ Magdalena, 73 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica en C/ As Pontes, 1 Concedendo licenza de autorizacin de ocupacin de va pblica en Estrada Xeral, 48-50 Resolvendo solicitudes e asuntos varios Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Andrs Lpez Yez para sufragar os gastos da inspeccin tcnica dun vehculo municipal con matrcula C-9183-CF e recoecendo a obrigacin por importe de 47,10 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Higinio Ferro Fojo para sufragar os gastos por subministracin AD-BLUE vehculo municipal con matrcula 0888HBD Contratando a profesores para a Escola Municipal de Msica Iniciando a tramitacin do expediente administrativo de modificacin de crdito no Orzamento do concello para o ano 2013 mediante xeracin de crdito por importe de 24.730,27 Aprobando expediente administrativo de modificacin de crdito mediante xeracin de crdito por importe de 24.730,27 Autorizando e recoecendo a obrigacin por importe de 50 a favor de D. Dmaso Pico Balsa para sufragar gastos de subministracin de combustible para maquinaria do servizo de prevencin de incendios Solicitando a subvencin para o financiamento de proxectos de aforre enerxtico Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellera do Medio Rural e do Mar Autorizando e ordenando un pago por importe de 50 a favor de D. Dmaso Pico Balsa para subministracin de combustible de maquinaria municipal Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 656,43 a favor de ALLIANZ, COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en concepto de pliza de seguros de riscos diversos da pala multiusos Aprobando o padrn do prezo pblico pola prestacin de servizos deportivos durante o mes de outubro por importe de 7.822,97 Aprobando a conta xustificativa presentada por D. Dmaso Pico Balsa por importe de 35 emitida por Ortegal Oil S.A. en concepto de subministracin de combustible para maquinaria municipal de limpeza Adxudicando a execucin das obras includa no POS/2013 Iniciando a tramitacin do expediente administrativo de modificacin de crdito no Orzamento do Concello para o ano 2013 mediante xeracin de crdito por importe de 43.514,71 Aprobando expediente administrativo de modificacin de crdito mediante xeracin de crdito por importe de 43.514,71 Aprobando baixas no servizo de recollida de residuos slidos urbanos da parroquia de San Adrin Autorizando e ordenando as contas e facturas por importe total de 48.737,54 Aprobando unha baixa no servizo de recollida de residuos slidos urbanos na parroquia de Espasante Autorizando e recoecendo un gasto por importe de 4.267,02 a favor do persoal funcionario en concepto de incentivo de produtividade do mes de outubro Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 25,05 a favor da empresa MRW en concepto de portes dun paquete Contratando ao persoal docente e alumnos-traballadores para o obradoiro de emprego denominado Comarca do Ortegal Contratando a D Junet Fernndez Landrove para substitucin no Servizo de Axuda a Domicilio Aprobando unha baixa no servizo de recollida de residuos slidos urbanos na parroquia de Insua Rescindindo o contrato laboral subscrito con D Mara Dolores Rivera Blanco para prestar servizos de auxiliar administrativo do Taller de Emprego Comarca do Ortegal
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

10/10 11/10

11/10 11/10 14/10 14/10 14/10 14/10 14/10 14/10 14/10

14/10 14/10 16/10 16/10 16/10 17/10 18/10 18/10 18/10 21/10 22/10 22/10 22/10 23/10 23/10 24/10 25/10 25/10 25/10 28/10 29/10 30/10
11

816 817 818 819 820

821 822 823

824 825 826 827 828

Autorizando e recoecendo a obrigacin dun gasto do persoal por importe de 165.439.69 Contratando a persoal laboral temporal para a actuacin Valoracin roteiros natureza e mantemento montes municipais Contratando a persoal laboral temporal para a actuacin Reparacin e mantemento de instalacins municipais Autorizando, recoecendo e ordenando un pago por importe de 213,04 correspondentes ao dispositivo VIA T por desprazamentos oficiais do Alcalde Autorizando, recoecendo e ordenando un pago por importe de 134,08 correspondentes ao dispositivo VIA T por desprazamentos de D. Jaime Villar Belln Grumir, en comisins de servizos ordenandos polo Alcalde Autorizando e dispoendo un gasto por importe de 1.677,27 por subministracin de gasleo Aprobando a certificacin primeira e final de execucin da obra titulada Melloras no parque infantil do CEIP POS/2013 Autorizando e ordenando un pago por importe de 34.568,49 a favor de GONZALEZ PREZ RAMN en concepto de certificacin primeira e final da obra denominada Melloras no parque infantil do CEIP POS/2013 Aprobando o padrn de contribuntes polo concepto de prezo pblico polo Servizo de Axuda a Domicilio correspondente ao mes de outubro por importe de 3.715,20 Resolvendo Programa Emprego Xunta-Deputacin de A Corua 2013 Entregando a D. Andrs Lpez Yez un importe de 47,10 para o pago da ITV dun vehculo municipal con matrcula 1991BXT Entregando a D. Jernimo Sandomingo Couzo un importe de 100 para o pago de subministracin de gasoil para maquinaria municipal Convocando sesin ordinaria que celebrar o Concello Pleno o da 11 de novembro A Corporacin queda enterada

31/10 31/10 31/10 06/11 06/11

06/11

06/11

06/11 06/11 07/11 07/11 07/11

10.- ROGOS E PREGUNTAS: Aberto o turno de rogos e preguntas, en primeiro lugar polo Sr. Alcalde dase resposta as preguntas realizadas no pleno anterior que quedaron pendentes de contestar. Sr. Alcalde: Respeto a pregunta que fixeron sobre a rede wifi nunca se plantexou para facer negocio desde o concello, e sa utilizacin tamn voluntario, o obxectivo dar este servizo ao Poligono Industrial, e acadouse, se hai mis demanda mellor. En canto a devolucin de parte da subvencin ao Ministerio de Industra segundo informan os tcnicos debese a que o IVE non subvencionable e teno que asumir na sa totalidade o concello. Polo que respecta ao camio de Mucrin, eu creo que estivemos al todos, os tcnicos, o concelleiro de obras, eu, tratase dun camio que un vecio quere que se asfalte para dar mellor acceso a sa vivenda, pero para iso necesario contar coas autorizacins dos propietarios das fincas colindantes, xa que non podemos facer obras en terreos privados sin os correspondentes permisos e cesins . Sr. Penabad Muras: A rede WIFI no polgono non chega, comentaronos que est funcionando moi mal. E que a nova empresa ten moitos problemas co servizo. Sr. Alcalde: Coecemos os problemas, e EJE tamn e coecedora das conversacins que esta Alcalda estn mantendo coa Xunta e Telefonica para que se axilice a instalacin de fibra ptica. Sr. Penabad Muras: O servizo que ofrece a empresa actual un servizo pesimo, que falla. Sr. Alcalde: Claro que falla, pero tamn falla o servizo que ofrece Telefnica ou a vostedes nunca lles fallou as conexins con Telefonica. Sr. Bedia: Telefnica recibiu da Xunta de Galicia moitos cartos para a Banda Ancha e neste concello ainda temos puntos aos que non chega o servizo, as que teramos que reclamar a Xunta que esixa a Telefonica que cumpra cos obxectivos. Sr. Alcalde: En iso estamos Sr. Bedia. Sr. Penabad Muras: Nos gustara que nos falasen da obra do parque acutico. Sr. Alcalde: Hai un convenio con Portos polo que nos cede parte da nova explanada e estivemos vendo a utilidade que lle podiamos dar a a eses terreos, entre todas as posibilidades unha era facer una explanada como a contigua, decir, un aparcamento, e otra, era facer unha zoa recreativa, e optamos por esta ltima, pero dende logo non un parque acuatico ao estilo
PLENO ORDINARIO 11/11/2013

12

de Cerceda, este publico ainda que agora vanse instalar uns xogos de auga, a idea completar toda esa zona (menos a zona reservada para Portos), levara cspede, xogos, una pergola, canasta e unha piscina natural, ben esa a idea, pero hai que conseguir a financiacin. Sr. Penabad Muras: A min gustame, como a todos, que os nosos nenos conten con parques onde poidan xogar, pero o que vexo que Ortigueira non est en situacin da facer estas obras, non estamos en contra delas, pero creo que hai outras prioridades. Outra cousa que pido, que saquen a licitacin para calquera obra os procedementos que sexan negociados con publicidade. Fai uns das sau en prensa a adxudicacin da rehabilitacin da depuradora de San Claudio a Ormer, as obras do POS de pistas a Jose Mantian e outras a Pieiro Por qu esas empresas e non outras? Por que non se intenta axudar aos autonomos e pequenas empresas locais? As obras como a do parque acutico perfectamente a poderia facer unha empresa pequena local, excepto as traballos que requiran unha especializacin que ben a poderan subcontratar. Sr. Alcalde: A verdade que non o entendo. As obras son as que son, os procesos tamn se fan segundo o establecido pola lei. Cando o procedemento negociado sen publicidade invitanse as empresas de Ortigueira e tamn as de fora, porque entendemos que o lxico, e adxudicanse as que fan mellor oferta. Teo que decir que as empresas traballan con solvencia e que os vecios quedan contentos. Sr. Penabad Muras O Concello conta con responsables tcnicos suficientes para que poidan acreditar si as obras se fan ben o non. De invitar empresas de fora, eu prefiro mirar por os nosos vecios, e ademis esa empresa de Ortigueira sempre pode subcontratar os traballos que ela non poida facer. Pregunta si no CEIP se vai facer algun tipo de obra nos patios. Lle contesta o Sr. Alcalde que se trata dunha peticin da direccin do CEIP, que queren cubrir unha das pistas polideportivas, para entendernos, a de toda a vida, e non se cerrar totalmente, senon unha parte, para o que se pediron presupostos. Pregunta que obras se van incluir no POS do ano 2014 Lle responde o Sr. Alcalde que ainda non estn pechados, pero fundamentalmente pistas. Tamen pensamos en incluir a instalacin de vestiarios nos xards que nos sirvan tanto para a nova zona recreativa como para o Festival, aforrando as o seu aluguer durante os das do Festival. E por ltimo un proxecto de sinalizacin. Este Concello ten capacidade financeira para asumir investimentos. En motos casos os pagos s empresas se fan antes de que a Xunta e a Deputacin nos paguen, iso indica a boa sade econmico deste concello. A economa do noso concello depende bsicamente de dous sectores o forestal e o turismo. O sector forestal estamos en negociacins para potencialo e no sector turistico donde temos que facer maior esforzo inversor. Sr. Penabad Muras: Nos tamen formamos parte do concello e que tea fondos para pagar alegranos, ainda que non podemos esquecer que existe un plan de axuste que se est incumplindo. Se temos as contas saneadas mellor, non nos alegra que vaia mal o concello. Sego vendo que o pobo est moi sucio, hai recursos suficientes para que o pobo est decente. Inseguridade cidadana, houbo varios furtos e roubos, quedamos s con tres policias locais, hai que buscar unha solucin, a iluminaicin no casco urbano escasa, e axuda a que se cometan este tipo de delitos. No centro de sade de Ortigueira hai goteiras que arranxar, non sei a que lle corresponde, se o Concello ou o Sergas. Sr. Alcalde: Polo que respecta a seguridade cidadana pxenme en contacto co sarxento da Garda Civil, e acordamos celebrar unha Xunta Local de Seguridade para tratar este tema. Pero quero decirlle que crear alarma non bon para naide, e menos para o pobo, si vostede publica que Ortigueira unha cidade sen lei e os amigos do alleo o len, que cre que faran? Digollo con cario, non fai demagoxia, roubaron en unha zona que est iluminada, e certo que a policia local conta con menos efectivos, pero nunca houbo servizo de noite-madrugada, agas nos das que se celebraba algn evento como o Festival, festas, etc. Entendo que este tipo de delitos mis competencia da Garda Civil, polo que repito, puxeme en contacto co sarxento para tratar o tema e ver que medidas adoptar, de todas formas bo que nosoutros amosemos unha imaxe de seguridade e non alarmista. En canto ao centro de sade nos vamos cando nos avisan de que hai algunha avera, ainda que xa est aprobada a cesin ao Sergas, sta non pode facerse efectiva ata que tamn se poida ceder os terreos onde esta ubicado. Sra Fojn Bouza: Pide que se arranxe a pista das Bodegas en Espasante porque esta moi mal. E a pista de Cltigos a Loiba, nas ltimas casas, ten baches bastantes grandes. Pide que cando se poidan se faigan as beirarras a Penamaior. Hai inquietude en Espasante polo paseo martimo, nos gustara saber se no vindeiro veran estar decente. Sr. Alcalde: Tamen con todo o cario, primeiro non queran as beirarruas en Penamaior e agora queren duas. Paseo martimo de Espasante outro proxecto que estamos redatando e tean a completa seguridade que para o vindeiro veran estra arranxado, polo menos desde o tramo inicial hasta o tramo de pizarra.
PLENO ORDINARIO 11/11/2013 13

Sra Fojn Bouza: Roga que se mire que a depuradora de Espasante funcione ben, sobre todo polo mal olor. Sr. Alcalde: Solicitouse que sexa Augas de Galicia a que se faiga cargo do mantemento desa depuradora, igual que o fai ca a de Ortigueira, e est pedida unha reunin co Presidente de Augas de Galicia para tratar este tema. Sr. Novo Landrove: Est en mal estado a pista de Mestas-Santaballa en Couzadoiro, a do Cemiterio en San Adrian. En San Claudio a casa da Bodeguia segue igual. En Barbos a merquesia dos nenos ainda non esta posta. qu pasa co centro mdico de Mera? Sr. Alcalde: Ao centro mdico de Mera o luns pasado vieron os tcnicos informaticos para facer os cableados e por parte do Concello estaselle dando un rapaso a todo, o traslado do consultorio mdico est decidido que sexa de forma inmediata, e aproveito para informarlles que o edificio cedese na sa totalidade a Consellera de Sanidade, xa que sta non va viable compartilo por motivos de seguridade, e tamen teo que decir que si hoxe non tiveramos ese centro novo, en Mera non habera mdico debido as poucas cartillas que hai. Sr. Novo Landrove: Soamente se fixeron as beirarruas diante da carnicera e da panaderia, eu pedinas para todos os vecios. Sr. Alcalde: Eu tamen as quero facer en todo o tramo, e vanse facer, pero segundo as posibilidades. Srta. Trevin Pita: As obras de saneamento de Senra, cando se vai poer en funcionamento. Sr. Alcalde: Estn terminadas e recibidadas e agora os vecios teen que realizar as conexins. Sr. Penabad Muras: Como est a subvencin que temos que entregalle a EJE 3000 Sr. Alcalde: A subvencin a EJE 3000 est concedida e agora a empresa deber presentar unha serie de documentacin para que se lle poida pagar. A empresa xa coece a documentacin que ten que presentara pois notificouselle por escrito xunto coa resolucin da concesin. Sr. Penabad Muras: Pregunta cal o motivo de que non haxa alumbrado pblico no polgono industrial. Sr. Alcalde: Estase a espera do proxecto, e na zona onde hai ms empresas xa est funcionando, ainda que xeito provisional. Penabad Muras: Pista que vai desde Coto a Penouseira en Devesos, en Insua a estrada que vai a Mera, en San Caludio a casa sin desbrozar na Bodeguia. Cando se vai quitar a gra do Salgueiro? Lle contesta o Sr. Alcalde que en canto a gra do Salgueiro est previsto que se quite nun corto prazo xa que o seu propietario, a empresa Torneiro, as o comunicou ao Concello recentemente, pero despois ainda hai que estudar que outras medidas hai que adoptar por parte do propietario do solar para garantir, dunha vez por todas, as condicins de seguridade e salubridade do solar Non habendo mis asuntos que tratar, levntase a Sesin polo Sr. Presidente, s dez horas e cincuenta minutos, extendndose a presente acta que asina comigo, do que eu, como Secretaria, dou fe. Ortigueira 24 de abril de 2013 O PRESIDENTE A SECRETARIA ACTAL

PLENO ORDINARIO 11/11/2013

14